Rancangan pengajaran harian

Mata Pelajaran: Pendidikan Kesihatan Tunjang : Kesihatan Diri Dan Keluarga Tajuk : Kesihatan Diri Tarikh : 30 Julai 2009 Masa : 8.00 pagi - 8.30 pagi Tahap : Satu Tahun : Satu Merah Bilangan murid : 24 orang Objektif : Pada akhir proses pembelajaran, murid dapat : Kognitif : Mengenali dan menyatakan cara-cara penjagaan kesihatan. Afektif : Murid dapat menerapkan nilai penjagaan kesihatan dan kebersihan dalam diri mereka. Pengetahuan sedia ada : Murid selalu menggosok gigi dan mandi untuk kebersihan diri. Penerapan nilai : Menjaga kesihatan dan kebersihan diri. KBKK : Murid merancang pengurusan kesihatan dan kebersihan diri seharian. Penggabungjalinan : Tunjang 1 - Perasaan - Emosi. Kesepaduan : Pendidikan Seni - Melukis poster. Alatan : LCD, komputer riba, model berus gigi, model syampu, model sabun mandi, kertas lukisan, pensel dan pensel warna.

Langkah / Masa Set induksi (5 minit)

Isi Pelajaran
1. Memberi

Aktiviti P&P
1. Guru memberi

Organisasi

Catatan BSPP / nilai Komputer riba, LCD.

penerangan ringkas mengenai tajuk Kesihatan Diri.

penerangan di hadapan kelas mengenai tajuk Kesihatan Diri.

2. Menunjukkan tayangan video mengenai penjagaan kebersihan gigi.

2. Guru

menunjukkan tayangan video kepada murid-murid mengenai cara penjagaan kebersihan gigi.

3. Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan mengenai caracara penjagaan kesihatan.

3. Guru beri sehelai kertas kepada setiap kumpulan dan senarai seberapa banyak cara penjagaan kesihatan.

Aktiviti perbincangan kumpulan.

Langkah / Masa Langkah 1 (10 minit)

Isi Pelajaran
1. Demonstrasi

Aktiviti P&P
1. Memanggil 3

Organisasi

Catatan BSPP / nilai Model berus gigi, model syampu dan model sabun mandi. Aktiviti main peranan.

penjagaan kebersihan diri.

orang murid untuk menjadi model cara penjagaan kebersihan diri.

2. Lakonan budak sakit gigi, gatalgatal badan dan gatal kepala berjumpa doktor.

2. Memanggil empat orang murid untuk melakonkan watak doktor, pesakit gigi, pesakit gatalgatal badan dan pesakit gatal kepala.

Aktiviti main peranan.

Langkah / Masa Langkah 2 (10 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti P&P

Organisasi

Catatan BSPP / nilai

1. Melukis poster mengenai penjagaan kebersihan diri.

1. Memberikan sehelai kertas lukisan kepada setiap orang pelajar untuk melukis poster berkenaan penjagaan kebersihan diri.

Kertas lukisan, pensel dan pensel warna. Aktiviti melukis.

Penutup (5 minit)

1. Membuat

1. Guru

sesi refleksi bersama murid-murid.

mendengar refleksi daripada murid-murid mengenai cara penjagaan kesihatan dan kebersihan diri dan memberi komen.

Refleksi

Berdasarkan pemerhatian yang telah saya lakukan daripada contoh-contoh yang telah diperolehi, teknik main peranan adalah sangat sesuai digunakan bagi meningkatkan lagi penguasaan bahasa murid terutamanya dalam kemahiran mendengar dan bertutur. Hal ini adalah kerana main peranan banyak merangsang penggunaan kemahiran mendengar dan bertutur murid-murid. Main peranan perlulah dijalankan sebagai sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran bahasa. Oleh sebab itu, kemahiran-kemahiran bahasa yang terdapat dalam sukatan pelajaran bolehlah disesuaikan dengan teknik ini bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Teknik main peranan juga boleh membantu murid untuk meningkatkan lagi kemahiran membaca dan menulis. Hal ini ternyata apabila murid dikehendaki membuat rujukan atau mencatatkan maklumat awal sebagai persediaan sebelum memulakan sesuatu aktiviti main peranan. Selain itu, teknik main peranan dapat meningkatkan kemahiran intrapersonal dan interpersonal seseorang individu. Kemahiran intrapersonal ialah kemahiran seseorang untuk membuat refleksi kendiri terhadap sesuatu situasi yang berlaku. Selepas berakhirnya aktiviti, seseorang pemain dapat membuat refleksi terhadap watak yang telah dilakonkan olehnya serta membandingkan sifat watak tersebut dengan sifat yang terdapat dalam dirinya. Kemahiran interpersonal ialah kemahiran berkomunikasi dengan individu lain. Teknik main peranan sangat banyak melibatkan komunikasi antara dua atau lebih orang individu. Oleh hal yang demikian, adalah sangat jelas bahawa teknik main peranan mampu untuk meningkatkan keupayaan seseorang berkomunikasi dengan individu di sekelilingnya.

Kesimpulannya yang dapat dibuat ialah teknik main peranan merupakan sejenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang boleh diubah suai mengikut sesuatu situasi dan tahap kebolehan seseorang murid. Jika teknik ini dijalankan secara terancang oleh guru, proses pengajaran dan pembelajaran pastinya akan dapat mencapai objektifnya secara berkesan sehingga ke suatu tahap yang maksimum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful