You are on page 1of 8

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 26 sierpnia 2015 | Nr 16 (193)

Pene wydania na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

RYDUTOWY - BEZPIECZESTWO

Roszady na szczytach
wadzy w Pszowie

WPAD DO NACYNY

Fot. Leszek Iwulski

Marek Hawel wdruje do MOK-u, Dawid Topol zosta doradc


burmistrz Katarzyny Sawickiej-Muchy.
LESZEK IWULSKI

Niezbyt dugo trwaa


wsppraca pomidzy now
burmistrz Pszowa Katarzyn Sawick Much a jej zastpc Markiem Hawlem. Ten
ostatni w magistracie odpowiada za Referat Gospodarki
Komunalnej i Ekologii, Dziaalnoci Gospodarczej oraz
Administracji i Informatyki.
Egzotyczny w polskich warunkach duet (burmistrz i jego zastpca byli rywalami w wyborach samorzdowych) dziaa
od 8 grudnia ubiegego roku.
Jaki jest powd politycznego
rozwodu? Marek Hawel nie
chce komentowa decyzji swojej szefowej, natomiast sama
Katarzyna Sawicka Mucha
zarzeka si, e w gr nie wchodziy adne animozje i zatargi.
W zarzdzeniu odwoujcym z
piastowanego urzdu Marka
Hawla, ktre weszo w ycie 31
lipca (w dniu podpisania dokumentu) burmistrz rwnie
nie podaa przyczyn swojej decyzji.
Rozwodowi towarzyszy
szereg roszad personalnych.
Marek Hawel wraca do Miejskiego Domu Kultury, gdzie
bdzie sprawowa funkcj dyrektora. Stanowisko to opuci zanim zosta burmistrzem
Pszowa. Dotychczasowy dyrektor miejskiej placwki Micha Lorek wrci natomiast do
pracy w magistracie w referacie organizacyjnym. Lorek jest
radnym powiatowym. Burmistrz udzielajc informacji
lokalnej prasie zauwaya, e
kultura w miecie jest nieco
zaniedbana i e przywrcenie
Hawla na stanowisko dyrektora MOK-u ma sta si przyczyn rozkwitu kulturalnego
miasta. Katarzyna Sawicka

Kierujcy Alfa Romeo


wpad do rzeki Nacyny w
Rydutowach.
Do gronego wypadku
doszo 21 sierpnia w Rydutowach. Nietrzewy 29-latek,
kierujcy samochodem marki Alfa Romeo wpad do rzeki
Nacyny. Z wstpnych ustale
funkcjonariuszy ruchu drogowego wynika, i kierujcy nie dostosowa prdkoci
do warunkw panujcych na
drodze. Na zakrcie straci
panowanie nad pojazdem, w
wyniku czego uderzy w barierki energochonne a nastpnie wpad do rzeki Nacyny. Zarwno 29-letniemu
kierujcemu jak i pasaerowi
pojazdu nic si nie stao. Badanie na zawarto alkoholu
w organizmie kierowcy wykazao u niego ponad p promila. Mczyzna bdzie teraz
odpowiada za stworzenie zagroenia w ruchu drogowym

Fot. KPP Wodzisaw

PSZW SAMORZD

Kierowca straci panowanie nad pojazdem.


W wypadku nikt nie
ucierpia.
oraz kierowanie pojazdem w
stanie nietrzewoci. Grozi
mu kara do 2 lat wizienia.
P

POOMIA - BEZPIECZESTWO

Burmistrz Katarzyna Sawicka-Mucha pozostaa bez zastpcy.


Utworzya jednak stanowisko doradcy burmistrza, ktre piastuje Dawid Topol.
Mucha nie powoaa nowego zastpcy. Na stanowisku
tym pozostanie przynajmniej
przez jaki czas wakat. Szefowa pszowskiego magistratu
brak obsadzenia tego stanowiska uzasadnia rwnie wzgldami nansowymi. Bdzie to
dla miasta oszczdno.
Burmistrz powoaa jednak
swojego doradc. Zosta nim
Dawid Topol, ktry obecnie zasiada rwnie w Radzie Powiatu Wodzisawskiego (jest jedn
z twarzy w zespole zajmujcym
si kwesti restrukturyzacji
szpitala w Wodzisawiu lskim i w Rydutowach). Jako
radny powiatowy jednak nie
moe peni funkcji zastpcy
burmistrza, poniewa nie zezwala na to ustawa o samorzdzie gminnym z 1990r.(mwi
o tym artyku 27 wspomnianej
ustawy). Zadania powierzone Topolowi przez Sawick

Much maj koncentrowa


si przede wszystkim na kwestiach zwizanych ze strategi
i rozwojem oraz wspprac z
innymi podmiotami (m.in. z
organizacjami pozarzdowymi i innymi jednostkami samorzdu terytorialnego).
Dawid Topol ma dowiadczenie w pracy w samorzdzie.
Nowy doradca burmistrz powiedzia nam: - W samorzdzie pracuj od 1997r. Zaczynaem od samego dou drabiny
kariery zawodowej pracujc jako referent w Urzdzie Miasta
Radlin. Awansowaem na stanowisko inspektora. Nastpnie peniem funkcj kierownika jednostki organizacyjnej
w orach (orskiego Centrum
Organizacji Pozarzdowych).
Jako doradca Burmistrz Pszowa bd zajmowa si gwnie sprawami zwizanymi z
rozwojem miasta. Jest wie-

le wyzwa, ktre stoj przed


Pszowem w obecnej, bardzo
dynamicznie zmieniajcej si
rzeczywistoci. Nale do nich
m.in. sprawy zwizane z nowym okresem programowania
rodkw europejskich (i zmian sposobu ich dystrybucji),
budow Drogi Gwnej Poudniowej i wykorzystaniem terenw pokopalnianych. Te trzy
kwestie stanowi dla Pszowa
olbrzymi szans, ktrej miasto po prostu nie moe przegapi.
R E K L A M A

POLICJANCI
RATOWALI SAMOBJC
47-letni mieszkaniec Poomi targn si na swoje
ycie.
Policjanci z Wodzisawia
lskiego uratowali 47-latka, ktry targn si na swoje ycie. Do zdarzenia doszo
22 sierpnia okoo godziny
20:00 w Poomi. Zdesperowany mczyzna zadzwoni pod nr 112 i owiadczy
obsudze
Wojewdzkiego
Centrum
Powiadamiania
Ratunkowego, i zamierza
popeni samobjstwo. Powiadomiony o tym dyurny wodzisawskiej komendy

niezwocznie do miejsca zamieszkania mczyzny skierowa patrol interwencyjny.


Jak si okazao funkcjonariusze zdyli z pomoc na
czas. W momencie, gdy weszli do jego domu 47-letni
mczyzna z zaoon ptl na szyi sta na krawdzi
stropu strychu. Szybka reakcja strw prawa uniemoliwia mczynie wykonanie
samobjczego skoku. Desperat przebywa aktualnie pod
opiek lekarzy.
P

2 Wiadomoci

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski inwestycje

Wirtualny spr o muszl

komentarz na gorco

Fot. Urzd Miasta Wodzisaw lski

Wok wodzisawskiej muszli koncertowej toczy si gorca debata w internecie.

Muszla koncertowa w chwili obecnej nie jest w najlepszym stanie technicznym.


leszek iwulski

Wodzisawska
muszla
koncertowa na trwae zapisaa si w pamici wielu wodzisawian. Bya miejscem spotka z przyjacimi, schadzek
zakochanych. Jest niezwykle
wanym elementem zbiorowej tosamoci mieszkacw miasta. Jednak jej stan
techniczny musi budzi niepokj. Analizy przeprowadzone przez ekspertw budowlanych w maju tego roku
wykazay, e dalsze braki decyzji w sprawie muszli mog
grozi nawet katastrof budowlan.

Powierzchni obiektu szpec bohomazy, a stan elewacji


woa o pomst do nieba. Koszt
remontu oscylowaby w granicach 260 tysicy z. Sama muszla staa si przedmiotem sporu,
w ktry zaangaowali si bardzo
rni ludzie. W jej sprawie stanowisko zajmuj radni miejscy, Rada Dzielnicy Stare Miasto, a take zwykli mieszkacy
tej czci Wodzisawia. Swoje
propozycje, co do przyszoci
obiektu wyrazili take modzi.
Arena sporu w przeciwiestwie
do przedmiotu debaty jest jak
najbardziej nowoczesna to
przestrze portali spoecznociowych, a konkretnie facebo-

oka. W sieci spotkay si dwie


koncepcje zagospodarowania
muszli koncertowej. Z pierwsz
propozycj wystpia Wiktoria
Staniek, ktra na swoim profilu
proponuje mieszkacw remont
obiektu. Swoje stanowisko uzasadnia tym, e muszla staa si
niejako elementem naturalnego krajobrazu miasta, e wrya
si w wiadomo mieszkacw. W jej opinii muszli mona
przywrci dawn wietno, ale
wymaga to zaangaowania ludzi
i instytucji, gwnie tych, ktre
kreuj kultur miasta. Pod stworzonym przez ni wydarzeniem
nazwanym Zburzenie muszli w
Wodzisawiu mwi stanow-

WODZISAW LSKI - policja

cze NIE!!! swj akces zgosio


do tej pory 938 osb. Jej oponentem w gorcej, internetowej
dyskusji o przyszoci wodzisawskiej muszli jest Daniel Poata, jeden z liderw ugrupowania Modzi Razem.
Wedug Poaty obiekt trzeba zburzy, a na jego miejsce
postawi nowy, bardziej nowoczesny, lepiej przystosowany do
wymogw wspczesnego wiata
sztuki. Gwnym argumentem,
po ktry siga Poata jest ekonomia. Wedug niego postawienie
nowego budynku bdzie tasze
ni restauracja dotychczasowego. Pod jego stanowiskiem podpisay si ju 703 osoby.

Anna Szweda Pigua


Rzecznik Urzdu Miasta
Wodzisaw lski
Wiemy, e dla wielu
mieszkacw Wodzisawia
muszla koncertowa stanowi
niezwykle wane ogniwo czce ich z miastem, z jego
przeszoci, ale take z ich
wasnymi biografiami. Dzisiaj jednak musimy podj
dziaania, ktre okrel przyszo budynku. Stan techniczny obiektu, ktry by
przedmiotem ubiegorocznej
kontroli wskazuje na bardzo
powane zagroenia zwizane z jego dalsz eksploatacj. Jestemy u progu decyzji, ktrej jednak nie chcemy
podejmowa bez przeprowadzenia szeroko zakrojonych
konsultacji i zebrania powanego zasobu informacji
o stanowiskach mieszkacw

wobec tej sprawy. W tym celu prezydent Mieczysaw Kieca spotka si ju z dwojgiem
modych ludzi, ktrzy zaprezentowali swoje stanowiska
wobec przyszoci muszli
koncertowej na facebooku.
Kwestia ta jest rwnie konsultowana z Rad Dzielnicy
Stare Miasto i z mieszkacami. Odbd si rwnie rozmowy z przedstawicielami
wiata kultury, min. z organizatorami reggae festiwalu, biblioteki, WCK. W toku
dotychczasowych rozmw
udao si nam wypracowa
pewne elementy konsensusu.
Wszyscy jestemy zgodni co
do tego, e miejsce to ma by
przyjazne dla mieszkacw i
przyjezdnych oraz zachowa
swoje dotychczasowe funkcje. I e na powrt ma by po
prostu adne i zadbane.

Do obydwu stron bardzo


szybko zgosi si prezydent
Wodzisawia Mieczysaw Kieca, ktry zaprosi adwersarzy
do ratusza na debat o przyszoci muszli. W pewnym sensie to wanie on sta si inicjatorem szerszej dyskusji. U
rda bowiem szerszego, wirtualnego dyskursu leaa jego
wypowied dla mediw o tym,
e istnieje koncepcja wyburzenia budynku i postawienia w
tym miejscu sceny. Dla szefa
magistratu spotkanie z modymi to jeden z elementw szerszych konsultacji dotyczcych
losu obiektu. Zaproszeni zostali do nich ponadto: czonkowie
Rady Dzielnicy Stare Miasto,
mieszkacy oraz przedstawiciele wiata kultury. Jednym z
gosw, ktry wybija si w tej
dyskusji jest stanowisko Rafaa Karwota, ktry organizuje

festiwal reggae. Jest on zdania,


e festiwal potrzebuje wikszej
i bardziej nowoczesnej przestrzeni, ktr zapewniaaby
wanie scena dla artystw.
W trakcie rozmw, ktre
s dopiero u pocztku wszyscy zgadzaj si co do przynajmniej kilku punktw. Uczestnicy sporu uwaaj, e cokolwiek
si stanie z muszl, miejsce to
w dalszym cigu powinno by
ywe, atrakcyjne dla mieszkacw i wypenia przewidziane
dla niego funkcje natury kulturalnej. Wszyscy s zgodni rwnie co do tego, e powinno by
to miejsce przyjazne, estetyczne i zadbane. S take zgodni,
e o losie muszli nie powinno
si decydowa bez konsultacji
z mieszkacami. Urzd miasta
zapewnia, e na chwil obecn
nie przewiduje adnych krokw
w sprawie muszli.

RYDUTOWY - SPORT

Wodzisawscy policjanci zatrzymali 58-letniego


kierowc, ktry pomimo
cofnitych uprawnie do
kierowania
pojazdem,
wsiad za kierownic
Od niedawna takie wykroczenie nie jest ju jedynie
wykroczeniem drogowym, ale
przestpstwem (art. 180a kk.)
Od 18 maja obowizuj nowe
przepisy dotyczce pijanych
kierowcw oraz kierowcw
poruszajcych si w terenie

zabudowanym z nadmiern
prdkoci. Jednym z czynw,
ktry zosta wprowadzony do
Ustawy Kodeks Karny, jest
przestpstwo prowadzenia
pojazdu mechanicznego pomimo wydanej decyzji waciwego organu o cofniciu
uprawnienia do kierowania
pojazdami. Mwi o tym art.
180a KK.
Wodzisawscy policjanci od maja zatrzymali ju 14
kierowcw, ktrzy naruszyli
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

powyszy przepis. Ostatnim


zatrzymanym by 58-latek
kierujcy vw sharonem pomimo utraty uprawnie do kierowania pojazdami mechanicznymi za przekroczenie
dozwolonej liczby punktw
karnych. Mczyzna w myl
nowych przepisw popenili przestpstwo. Za ten czyn
grozi mu kara nawet do 2 lat
wizienia.
d

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Rydutowianka wicemistrzyni Polski w szachach byskawicznych.


Rydutowy maj kolejny powd do dumy ze swoich
mieszkacw. Dzisiaj mog
si pochwali zaledwie 9-letni
dziewczynk, ktra przy szachownicy jest prawie tak dobra
jak legendarny Bobby Fisher
czy Borys Spasski. Nazywa
si Martyna Starosta i w zawodach w konkurencji szachy
byskawiczne zaja zaszczytne drugie miejsce w Polsce
w swojej kategorii wiekowej
(dziewczynki do lat 9). W Mistrzostwach Polski Modzikw
i Juniorw w Szachach szybkich i Byskawicznych rozgrywanych w dniach 6-9 sierpnia
w katowickim Spodku cznie wzio udzia a 946 osb.
W turnieju Martyna rozegraa
11 rund i w swojej grupie oddaa palm pierwszestwa jedynie Martynie Wikar z Trzebini.
Dziewczynka na co dzie trenuje pod okiem Marcina Waacha w klubie UKS Rydutowy. Inni zawodnicy Ogniska
rwnie zajli bardzo dobre
miejsca. Mikoaj Polczyk zaj
16 miejsce wrd chopcw do

lat 14, Agata Stebel zaja 10


miejsce wrd dziewczt do lat
16, natomiast Kamil Piechota
uzyska 15 wynik wrd chopcw do lat 10.
Szachy byskawiczne (inaczej blitz) s odmian krlewskiej gry, w ktrej niezwykle
wany obok koncentracji, wyobrani jest rwnie refleks.
Partia trwa do 10 minut, a na
konkretne posunicie zawodnik lub zawodniczka ma tylko
kilka sekund. Szachista w blitzu musi wykaza si rwnie
bardzo dobr pamici, poniewa niezwykle wana jest
konfiguracja bierek na szachownicy, ktra bardzo dynamicznie si zmienia. Zawodnik
musi by cay czas skoncentrowany i planowa swoje ruchy
rwnie w trakcie gry rywala.
Gracz musi w uamku sekndy podejmowa decyzje, czy
chce raczej zbija bierki przeciwnika, czy te dy do jego
zamatowania. Istnieje nawet
odmiana szachw byskawicznych o nazwie bullet, w ktrej zawodnik ma jedynie 1 do 3
minut na ca parti.
l

Fot. www.mpjbis.pl

Wsiad za kko bez uprawnie Byskawiczna Martyna

Martyna Starosta ma 9
lat, a ju jest wicemistrzyni Polski w szachach
byskawicznych (na zdj.).

GazetaInformator.pl >>

WODZISAW LSKI POLICJA

WODZISAW LSKI - ZDROWIE

instalacji treningowych z propozycjami wicze dla dzieci,


dorosych i seniorw. Nowa
atrakcja ju czeka na mionikw aktywnego trybu ycia.
d

gawdy do liftingu
nawca powinien wykona nawierzchni asfaltow wraz z
uoeniem krawnika na odcinku 80 mb. Zadanie zostanie
przekazane firmie Strada Maciej Zdziebo, ktra zaoferowaa wykonanie remontu za kwot 90.129,11 z brutto.
d

WODZISAW LSKI - ZDROWIE

Nie tylko leki lecz


Wodzisawskie Stowarzyszenie Amazonek zaprasza wszystkie mieszkanki
powiatu wodzisawskiego
dotknite niepenosprawnoci z powodu choroby
nowotworowej piersi do
udziau w projekcie Nie
tylko leki lecz.
W ramach akcji wspfinansowanej przez Powiat Wodzisawski ze rodkw PEFRON,
od 18-20 wrzenia odbdzie si
wyjazd integracyjny dla 25 pa
z terenu powiatu. Panie spdz
czas w pensjonacie "U Fojta" w
Wile, a take odwiedz Ogrody do Zwiedzania Kapias w
Goczakowicach. Ponadto, poczwszy od 4 wrzenia przez
dziesi kolejnych pitkw, w
Gimnazjum nr 2 w Wodzisawiu l. odbywa si bd zajcia
relaksacyjne pt. Taniec i ruch
terapeutyczny. Pocztek kadego spotkania o godz. 17:30.
Celem inicjatywy jest zinte-

growanie oraz zmobilizowanie


do dalszej aktywnoci yciowej
kobiet, ktre w wyniku choroby
nowotworowej stay si niepenosprawne i znajduj si w nie
najlepszej kondycji psychicznej.
Wsplne przebywanie ze sob,
spacery, obcowanie z przyrod, rozmowy oraz wymiana dowiadcze zwizanych z niepenosprawnoci maj poprawi
ich kondycj psychiczn oraz
wzmocni wiar w normalne
funkcjonowanie w rodzinie i
spoeczestwie.
d

Szczegy dotyczce
rekrutacji do projektu
po numerem telefonu
600 662 405. Liczy
si kolejno zgosze.

WODZISAW LSKI - ZDROWIE

Woda w Balatonie
bez zastrzee
Kpielisko Balaton cieszy si du popularnoci wrd mieszkacw
Wodzisawia lskiego
oraz okolicznych miast.
W trosce o bezpieczestwo i komfort uytkownikw
woda w zbiorniku poddawana
jest regularnym badaniom.
Ostatnio prbki zostay pobrane 3 sierpnia. Badania
przeprowadzone przez laboratorium Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicz-

nej w Rybniku, Pastwowy


Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdzi, e woda w
badanym zakresie spenia
wymagania, jakim powinna
odpowiada woda w kpielisku i miejscu wykorzystywanym do kpieli. Mieszkacy
regionu mog bez obaw zaywa kpieli wodnych na Balatonie.
d

w skrcie

Fot. KPP w Wodzisawiu lskim

Wprowadzenie I Zastpcy Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisawiu oraz Komendanta Komisariatu Policji w Gorzycach.
dominika zajc

16 sierpnia w Komendzie
Powiatowej Policji w Wodzisawiu odbyo si uroczyste
wprowadzenie nowych komendantw. Podinsp. Jarosaw
Grudziski oficjalnie przej
obowizki I Zastpcy Komendanta Powiatowego Policjiw
Wodzisawiu lskim. Nominacj na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w
Gorzycach otrzyma dotychczasowy Zastpca Komendanta Komisariatu Policji w
Gorzycach podinsp. Jarosaw
Mendrela. Uroczysto rozpocza si od meldunku zoonego Komendantowi Powiatowemu Policji w Wodzisawiu
lskim. Po odczytaniu rozkazw personalnych gos zabra
insp. Krzysztof Justyski, ktry podzikowa zgromadzonej
na uroczystoci kadrze kierowniczej wodzisawskiej komendy
za wspprac, yczc dalszych
sukcesw w subie. W ceremonii wrczenia nominacji na
stanowiska udzia wzili przedstawiciele wadz na czele z Prezydentem Miasta Mieczysawem Kieca.
Podinsp. Jarosaw Grudziski peni sub w Policji
od 1991 roku. Jest absolwentem Wyszej Szkoy Policji w
Szczytnie oraz Uniwersytetu
Wrocawskiego, gdzie uko-

W Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisawiu lskim


odbyo si uroczyste wprowadzenie I Zastpcy Komendanta
Powiatowego Policji w Wodzisawiu lskim oraz
Komendanta Komisariatu Policji w Gorzycach.
czy prawo. Przez cao swojej
dotychczasowej suby w Policji zwizany jest z powiatem
wodzisawskim.
Podinsp. Jarosaw Mendrela peni sub w Policji od 1992
roku. Jest absolwentem Wyszej Szkoy Policji w Szczytnie. Wikszo swojej suby

by zwizany z pionem kryminalnym, gdzie by funkcjonariuszem dochodzeniowo-ledczym. We wrzeniu 2012 roku


zosta powoany na stanowisko
Zastpcy Komendanta Komisariatu Policji w Gorzycach, a od
dzi jest Komendantem tego
Komisariatu.

RYDUTOWY - KONKURSY

cieka Powsta lskich


w prestiowym konkursie
Najlepsza Przestrze Publiczna Wojewdztwa lskiego to konkurs, ktry od
2006 roku pokazuje i premiuje najbardziej udane
inwestycje wpywajce na
popraw funkcjonalnoci i
estetyki naszych miast.
Rydutowska cieka Powsta lskich jest przykadem
na to jak zmienio si miasto na
przestrzeni ostatnich lat. Wystarczy odrobina kreatywnoci i ciekawy pomys by najblisza okolica zyskaa nowe oblicze. cieka
ta, to nie tylko trakt pieszy, ktry
wiedzie nas poprzez zawioci historyczne, jakie doprowadziy do
powstania i wyodrbnienia si
poczucia lskoci. Teren, przez
ktry przebiega cieka znajduje si nad najduszym tunelem
w kraju (727m) i z racji tego nie
moe by zabudowywany. Od lat
przebiegaa tamtdy dzika cieka, suca jako skrt pomidzy

UTRUDNIENIA W USC
Urzd Stanu Cywilnego w Wodzisawiu lskim informuje, e
w zwizku z wejciem w ycie
od dnia 1 marca 2015r. nowego
Systemu Rejestrw Pastwowych wprowadzonego przez
Ministerstwo Spraw Wewntrznych oraz obowizkiem prowadzenia rejestracji z zakresu
stanu cywilnego w nowym programie RDO, wyduy si
czas oczekiwania przy rejestracji
urodze, maestw, zgonw ,
skadaniu wnioskw o wydanie
odpisw aktw stanu cywilnego i zaatwianiu innych spraw z
zakresu USC. Urzd Stanu Cywilnego przeprasza za zaistniae
utrudnienia.
REMONT BATALIONW
CHOPSKICH
Rozpocza si realizacja zadania inwestycyjnego, polegajca na wykonaniu nakadki
asfaltowejna na ul. Batalionw
Chopskich w Wodzisawiu
lskim. Zadanie te realizowa
bdzie Przedsibiorstwo Robt
Drogowych Sp. z o.o. za kwot
96.107,28 z brutto.Wykonawca,
do 30 maja 2016 roku powinien
wykona nawierzchni asfaltow
wraz z zabudow krawnikw.

osiedlem Orowiec, a ROKO i


centrum miasta. Przechodnie
nie zdawali sobie wtedy sprawy
z wartoci historycznej tego terenu. Za spraw powstania cieki
Powsta lskich miejsce to odyo w wiadomoci historycznej
mieszkacw Rydutw.
Rydutowska cieka walczy o zwycistwo w prestiowym
konkursie na Najlepsz Przestrze Publiczn Wojewdztwa
lskiego. Konkurs skada si z
dwch czci. Pierwsza to gosowanie, ktre odbywa si na
stronach internetowych Urzdu
Marszakowskiego. Drug, zupenie niezalen czci konkursu jest debata architektw
i urbanistw, ktrzy wybior
najlepsze projekty kierujc si
przede wszystkim wasnym osdem oraz wieloletni praktyk
zawodow.
d

Fot. Urzd Miasta Rydutowy

Fot. Urzd Miasta w Wodzisawiu lskim

cieka zdrowia powstaa


wok Balatonu.

WODZISAW LSKI - INWESTYCJE

Ulica Gawdy w Wodzisawiu przejdzie gruntowny


remont. Wykonana zostanie wymiana nawierzchni
na odcinku 80 m.
Wyoniono wykonawc,
ktry wykona przebudow
drogi. Zakoczenie inwestycji
planowane jest na 30 listopada 2015 r. Do tej pory wyko-

region

Zmiany na stokach w Policji

cieka zdrowia
ju gotowa
Projekt realizowany w
ramach akcji PZU zosta
ukoczony.
Mieszkacy mog ju korzysta z nowej cieki zdrowia ulokowanej na terenie wodzisawskiego Balatonu. Trasa
powstaa zgodnie ze standardami programu firmowanego
przez PZU, obowizujcymi
dla wszystkich lokalizacji. Modelowa trasa ma ksztat ptli
o dugoci 2-3 km, wytyczonej
na obszarze leno-parkowym.
W Wodzisawiu trasa okala
zbiornik wodny Balaton. cieka zdrowia posiada waciwe
oznaczenia du tablic startow z regulaminem, map i
numerami alarmowymi oraz
kierunkowskazy wielofunkcyjne. Na trasie znajduje si 9

Wiadomoci 3

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

cieka Powsta lskich


to trakt pieszy, ktry
wiedzie nas poprzez zawioci historyczne, jakie
doprowadziy do powstania i wyodrbnienia si
poczucia lskoci

Konkurs Domu Ksiki


Na amach jakiej ksiki Henryk Sienkiewicz
wspomina o Zamku Piastowskim w Raciborzu?
Nagrod ksika "Sobotnia szkoa piknoci"
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

WYPADEK
W MARKLOWICACH
Policjanci wyjaniaj okolicznoci zdarzenia drogowego,
ktre miao miejsce 20.08 w
Marklowicach. Ucierpia 31-letni
motorowerzysta. Do zdarzenia
doszo okoo godziny 7:00. Ze
wstpnych ustale policjantw
ruchu drogowego wynika, i
26-letni kierujcy samochodem
marki VW Golf, jadc ulic Wiosny Ludw i skrcajc w ulic
Mokr, nie ustpi pierwszestwa przejazdu nadjedajcemu z naprzeciwka motorowerzycie, w wyniku czego doszo
do zderzenia si tych pojazdw.
31-letni kierowca jednoladu
z oglnymi obraeniami ciaa
trafi do szpitala. Obaj kierowcy
byli trzewi.
POSZUKIWANY
ZATRZYMANY
Wodzisawski policjant zatrzyma 52-latka poszukiwanego dwoma listami goczymi.
Mczyzna trafi ju do zakdu
karnego, gdzie spdzi najblisze
2 lata. Do zatrzymania doszo w
centrum Wodzisawia laskiego. Policjant penicy sub w
wydziale kryminalnym w czasie
wolnym od suby zauway
mczyzn, odpowiadajcego rysopisowi poszukiwanego. Str
prawa niezwocznie skontaktowa si z kolegami bdcymi na
subie, a nastpnie wylegitymowa i zatrzyma poszukiwanego.
Mczyzna bez staego miejsca
zamieszkania od dwch lat ukrywa si przed wymiarem sprawiedliwoci.
MOE BY GONIEJ
Firma Rubau Polska Sp. z o.o.,
ktra przeprowadza remont
torw kolejowych na trasie Rybnik-Chaupki informuje, e ze
wzgldu na due natenie prac
oraz liczne dostawy kruszywa, s
zobowizani do niezwocznej obsugi wagonw. W zwizku z tym
musz dokonywa przeadunkw rwnie w porze nocnej. Z
racji na wysokie temperatury, z
przyczyn technologicznych, niektre z prac z wykorzystaniem
maszyn torowych, mog by
wykonywane jedynie w nocy.
Wykonawca zdaj sobie spraw,
e nocne godziny pracy s problematyczne dla mieszkacw,
dlatego stara si je ograniczy do
minimum, jednak nie moe cakowicie z nich zrezygnowa. Firma Rubau Polska Sp. z o.o. prosi
o wyrozumiao i przeprasza za
utrudnienia.

4 Edukacja

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

<< GazetaInformator.pl

REGION NAUKA

Uczniowie I LO na Uniwersytecie
DOMINIKA ZAJC

Wodzisawskie Liceum
nr I rozpoczo w minionym
roku szkolnym wspprac z
Uniwersytetem Medycznym
w ramach programu Uniwersytet Licealisty. Jest to inicjatywa UM, ktrej celem jest
promocja studiw medycznych oraz pogbianie wiedzy
modziey licealnej w zakresie nauk przyrodniczych. W
ramach wsppracy modzie
ma moliwo uczestniczenia
w zajciach organizowanych
przez Uniwersytet. Dostpne
s zajcia m.in. z zakresu biochemii, chemii, parazytologii,
anatomii, zjologii, genetyki i nauki o zdrowiu. Licealici mog te uczestniczy w
uczelnianym yciu kulturalnym i sportowym oraz w wydarzeniach naukowych. Taki
cykl ksztacenia koczy si
egzaminem kocowym organizowanym przez UM w for-

mie oglnopolskiego konkursu. Najlepsi maj uatwion


rekrutacj na studia wysze.
W tegorocznej edycji programu sto czterdziecioro troje uczniw przystpio do testu z biologii, chemii i zyki.
Tylko jednak czterdziecioro
jeden z nich zakwalikowao si do udziau w zajciach
prowadzonych przez uniwersytet. W tej grupie znalazo
si a siedmioro uczniw I LO
w Wodzisawiu l. S to: Jacek Piecha (najwyszy wynik
na licie zakwalikowanych),
Monika Wdowiak, Magorzata Rodak, Kamil Tytko, Ewa
Porwo, Wojciech Szymiczek,
Kinga Brawaska. Od padziernika uczniowie I LO bd mieli nie tylko nauczycieli, ale rwnie wykadowcw.
Czeka ich szedziesit pi
godzin dodatkowych zaj na
lskim Uniwersytecie Medycznym.

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu lskim

W wodzisawskim liceum mona poczu si jak na Uniwersytecie.

Co szsty uczestnik tegorocznej edycji Uniwersytetu Licealisty prowadzonego


przez lski Uniwersytet Medyczny to ucze I Liceum Oglnoksztaccego w Wodzisawiu lskim.

WODZISAW LSKI - EDUKACJA

WODZISAW LSKI - EDUKACJA

ARA TRWAJ NABORY

WNIOSKI
O DOFINANSOWANIE
ZAKUPU PODRCZNIKW

Amatorski Ruch Artystyczny ARA dziaa w Wodzisawskim Centrum Kultury i zrzesza kilkanacie
zespow, grup artystycznych i k zainteresowa.
W ofercie ARA znajduj
si nastpujce zespoy, sekcje i koa: zajcia plastyczne i
rzeba, Teatr Taca Memento i
brak dance, Teatr Szydo, Teatr
Szydeko, Modelarnia Szkutnicza, Lekcje pianina, Akademia
Filmowa, Koo wokalne Sinestima, Warsztaty bbniarskie
oraz indywidualne lekcje gry na
perkusji, Grupa seniorw Nie
Dejmy si, Legomaniacy, Klub
Maego Odkrywcy, ZPiT Vladislavia, Mira, KTT Spin, Kabaret Wodzisawski , Wodzisawska Orkiestra Rozrywkowa.
R E K L A M A

W tym roku prcz istniejcych ju k zainteresowa,


WCK ma w sowejej ofercie nowe propozycje: zajcia z rzeby,
koo szachowe oraz Klub Maego Odkrywcy. Wicej na www.
wck.wodzislaw.pl. Zapisy podczas naborw u instruktora.
WCK zaprasza wszystkie
chtne dzieci, modzie oraz
dorosych na nabory do zespow, grup artystycznych i
k zainteresowa. Wikszo
zespow zamyka nabr po
skompletowaniu grup na jesieni. Istniej jednak koa, ktre przyjmuj czonkw przez
cay rok. Szczegy pod nr tel.
(32)4554855.
D

Wnioski naley skada u


dyrektora szkoy, do ktrej dziecko bdzie uczszczao.
W
roku
szkolnym
2015/2016 z rzdowego programu "Wyprawka szkolna" skorzysta okoo 227 tys.
uczniw, w tym okoo 105 tys.
uczniw z orzeczeniem o potrzebie ksztacenia specjalnego. Ministerstwo Edukacji
Narodowej kieruje pomoc w
formie donansowania zakupu
podrcznikw do uczniw pochodzcych z rodzin, w ktrych
dochd na osob nie przekracza kryterium dochodowego na
osob w rodzinie w kwocie 574
z netto.
Niezalenie od dochodu
donansowanie do podrcznikw przysuguje uczniom
sabowidzcym,
niesyszcym, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, z
upoledzeniem umysowym w
stopniu umiarkowanym lub

znacznym, z niepenosprawnoci ruchow, z autyzmem,


z zespoem Aspergera oraz z
niepenosprawnociami spronymi. Donansowanie zakupu podrcznikw bdzie
wynosi od 175 do nawet 770
zotych. Aby otrzyma pomoc
na zakup podrcznikw naley
zoy wniosek do dyrektora
szkoy do ktrej ucze bdzie
uczszcza w roku szkolnym
2015/2016 do dnia 15 wrzenia 2015 r.
P

Wyroby Hutnicze
konkurencyjne ceny
transport do klienta

Konstrukcje stalowe
wysoka jako

Panele soneczne
pomoc w dofinansowaniach

47-400 RACIBRZ
ul. PIASKOWA 11
tel. 32 415 96 65
www.majnusz.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 25

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

region kultura

Go Oczekiwany - premierowy spektakl TWU


Spektakl teatralny na wolnym powietrzu w wykonaniu aktorw Teatru Wodzisawskiej Ulicy przycign wielu widzw.
zamieni si w scen teatraln, a park miejski w widowni. Wybr scenerii okaza si
przysowiowym strzaem w
dziesitk, czego dowodem
bya licznie przybya i ywo
reagujca publiczno.
Teatr Wodzisawskiej Ulicy istnieje od 1986 roku i li-

czy okoo 40 osb - w rnym


wieku: najmodsi ucz si
jeszcze w szkoach rednich,
najstarsi za nale do pokolenia ich rodzicw. Zesp zaprezentowa w swojej historii kilkadziesit sztuk (mniej
wicej dwukrotnie w cigu
roku wystawia si premier

nowego spektaklu) o bardzo


rnej tematyce i strukturze
przedstawie: obok utworw
klasykw pojawiaj si w repertuarze happeningi uliczne
czy przedstawienia dla dzieci. Scenografia i kostiumy do
spektakli wykonywane s we
wasnym zakresie.

Teatr
Wodzisawskiej
Ulicy wielokrotnie uczestniczy w festiwalach teatralnych oraz przegldach teatrw ulicznych zdobywajc
nagrody i pochlebne recenzje. Spektakle TWU prezentowane byy na scenach wielu Polskich miast oprcz

rodzimego Wodzisawia, grupa wielokrotnie gocia w odzi, Wrocawiu, Wabrzychu,


Inowrocawiu, Katowicach i
innych orodkach, take poza granicami kraju.
d
Fot. Teatr Wodzislawskiej Ulicy

W poowie sierpnia odbya


si premiera sztuki autorstwa
Zofii Kossak-Szczuckiej Go
Oczekiwany w wykonaniu
Teatru Wodzisawskiej Ulicy.
Dramat powsta na kanwie
lskiej bani o tym samym tytule. W sobotni wieczr teren
przy urzdzie stanu cywilnego

Fot. Mariusz Jankowski, Radosaw Szabliski

racibrz - rozrywka

Memoria z Cleo i Brzozowskim!


Ju po raz 23. uczczono
pami straakw polegych w poarze lasu w
1992 roku.
22-23 sierpnia w Raciborzu
odby si 23. Memoria im. m.
kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego, straakw ktrzy
polegli podczas akcji gaszenia
poaru w Kuni Raciborskiej.
Poar, ktry wybuch 26 sierp-

nia 1992 roku by jednym z najwikszych poarw lasw w zachodniej i rodkowej Europie.
W kilka godzin ogie zaj 200
ha lasu. Z ogniem walczyo kilkuset straakw. Dwch z nich
polego. Wanie ku ich pamici
kadego roku w Raciborzu organizowana jest impreza. Nie
brakuje akcentw rozrywkowych. W tym roku przed pu-

blicznoci zaprezentowali si
midzy innymi Donatan i Cleo
oraz Rafa Brzozowski. Jak co
roku rozegrany zosta rwnie
turniej streetball, rajd rowerowy oraz zawody wdkarskie.
Po raz drugi w historii zorganizowano take zawody Cross
Games.
p

R E K L A M A

26 Ogoszenia

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

tel. 601 46 20 03, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


PRACA

FINANSE

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766

Do 25.000 z
na dowolny cel.
Tel. 696 458 063

ODSZKODOWANIA!
DOPACIMY DO TWOJEGO
ODSZKODOWANIA NAWET
JELI TO BYO 20 LAT TEMU!
Wodzisaw l. ul. Rynek 6, Rydutowy ul. Oar Terroru 37. Tel. 32
4551197, 660 780 775, 606 588
812. DOJAZD DO KLIENTA!

KREDYTY!
WSZYSTKIE OFERTY! OPROCENTOWANIE OD 4,9%. Wodzisaw l. ul. Rynek 6, Rydutowy ul. Oar Terroru 37, tel.
32 4551197, 606 588 812, 660
780 775.

UBEZPIECZENIA!
Najtasze Opcje! Wodzisaw l.
ul. Rynek 6, Rydutowy ul. Oar
Terroru 37, tel. 32 4551197, 606
588 812, 660 780 775.

CA EXPRESS PSZW!
UL. PSZOWSKA 559. Z HUKIEM
OBNIAMY OPROCENTOWANIE. KREDYT OD 3% NAJTANIEJ NA RYNKU. Tel. 884 679
191.

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Zatrudni kierowce kat. C+E.


Transport kruszyw samochodem typu wanna na terenie lska. Dzienne zjazdy. Oferujemy stawk godzinow. Przedzia wiekowy: od 25 do
45 lat. Tel. 731 896 415.
Potrzebna osoba do szycia odziey damskiej i dziecicej. Praca od 4
do 8 godz. dziennie. Miejsce pracy
Wodzisaw lski. Zainteresowane
osoby prosz o kontakt 725 911 311.
Przyjm ucznia szkoy zawodowej
do praktycznej nauki zawodu stolarza. Przyjm rwnie pomocnika
stolarza na okres wakacyjny. Poomia, tel. 695 445 640.

ZDROWIE

Przyjm ekspedientk do sklepu


misnego w Turzy lskiej. Wicej
informacji pod numerem telefonu
32 4515511.
Dam prac na stanowisku kelner
barman, mile widziane dowiadczenie w obsudze przyj okolicznociowych. Pszw, tel. 510 171 036.
Szukam pracownika: POMOCNIK
DEKARZA z okolic Wodzisawia
lskiego. Dyspozycyjny, uczciwy,
pracowity. Tel. 608 607 576.
Dam prac malarzom i wykoczeniowcom. Staa praca na umow,
Wodzisaw lski, tel. 511 902 646.

Zatrudni pana w zakadzie misnym z praktyk na produkcje w


Turzy lskiej koo Wodzisawia
lskiego. Wicej informacji pod
telefonem 32 4515511.
ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech
Tel. 32 506 55 87

NIERUCHOMOCI
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52,3m, I pitro, czciowo
umeblowane, dobra lokalizacja.
Racibrz ul. Chodkiewicza, tel.
605 279 458.
Racibrz - Wodzisaw l. - Rybnik

tel. 508272057

Sprzedam dom w Rydutowach


na ulicy Gajowej (z 1990 roku),
wolnostojcy do zamieszkania,
ogrzewanie wglowe, duy parking. Cena 310000z, wicej informacji pod numerem 324 579
278.
Mieszkanie w Wodzisawiu lskim, po remoncie generalnym, 2
pokoje + otwarta kuchnia, azienka z kabin prysznicow. Mieszkanie wolne od pierwszego wrzenia. Tel. 693 722 134.
Na sprzeda przytulne M3 z balkonem o powierzchni 36m w
dzielnicy ZDRJ. Do mieszkania
przynaley piwnica. Obecnie trwa
malowanie elewacji bloku wraz z
balkonami. Tel. 793 004 175.
Zamieni mieszkanie komunalne 2-pokojowe na mniejsze. moe by do remontu. Mieszkanie
znajduje si na ul. Tysiclecia w
Wodzisawiu l. Tel. 505 019 322.

Do wynajcia: 3 pomieszczenia o
cznej powierzchni 36m z wzem sanitarnym oraz lokal o powierzchni 15 m z wzem sanitarnym. Pomieszczenia znajduj
si przy przelotowej trasie Wodzisaw-Chaupki w Wodzisawiu
l. przy ul. Bogumiskiej. Tel. 512
226 639.
Wynajm powierzchni usugow pod dziaalno. Lokal do generalnego remontu. Rydutowy,
tel. 600 224 026.
Do sprzedania dziaka budowlana, uzbrojona prd i gaz na dziace, woda i kanalizacja w pobliu,
dziaka jest w ksztacie prostokta. Pooona w cichej okolicy,
Mszana, tel. 693 445 925. Cena
90000z.
Do wynajcia 2 pokoje z azienk
(ok. 70m2) na pierwszym pitrze
domu wolno stojcego w Radlinie. Tel. 506 452 571.
Zamieni mieszkanie komunalne 2-pokojowe na mniejsze, moe by do remontu. Mieszkanie
znajduje si na ul. Tysiclecia w
Wodzisawiu l. Tel. 505 019 322.

MOTORYZACJA
Oferuj drobne naprawy samochodowe. Co si popsuo? Jest
do wymiany? Potrzebna Ci rada? Zadzwo! Na pewno si dogadamy. Wodzisaw lski, tel.
605 642 257.
SKUP SAMOCHODW POWYPADKOWYCH! Kupi kady samochd do 10 000 zotych, Rydutowy, tel. 511 510 883.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a
Rudnik ul. Soneczna 38a

Operacja zamy
w klinice okulistycznej
Gemini w Ostrawie
Organizacja transportu
do kliniki
i rozliczenia z NFZ

Tel. 602 150 886

RNE
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha
trapez, blachodachwka, obrbki
blacharskie, papa zwyka termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807 199.
Usugi remontowe: ocieplanie budynkw, odnawianie i malowanie elewacji, ocieplanie i adaptacja
poddaszy, ukadanie glazury, murowanie kominw z cegy klinkierowej, monta drzwi i okien, monta paneli podowych i ciennych,
prace murarskie i tynkarskie. Tel.
784 194 271.
Wykonam prace przydomowe takie jak: rbanie drewna, cinanie
drzew owocowych, zrzucanie opau, koszenie trawy, mycie okien,
grabienie lici, plewienie i czyszczenie kostki brukowej itp. Tel. 784
194 271.
Usugi w zakresie podcze urzdze, remontw, konserwacji, wykonywanie nowych instalacji, prb
szczelnoci instalacji gazowych,
wodnych i co. Posiadam stosowne
uprawnienia do podpisu gwarancji.
Tel. 501 383 400.
Oferuj szeroki zakres kompleksowych robt budowlanych i wykoczeniowych, a take docieplanie buMEGA WYPRZEDA
SKLEP ODZIEOWY
MELLASA
ul. Powstacw 3
Kunia Raciborska

dynkw, ogradzanie posesji i wiele


innych! Wycena GRATIS! Swoje
prace prowadzimy w rnych miejscach, nie tylko na lsku. Wszelkie
pytania prosz kierowa pod numerem telefonu 791 607 001.
Oferuj wyroby z granitu i marmuru: parapety, schody zewntrzne i
wewntrzne, blaty kuchenne i azienkowe, kominki, nagrobki. Fachowe doradztwo, due dowiadczenie, konkurencyjne ceny. Pomiar
i wycena gratis. Tel. 601 468 309.
TAXI odwz i dowz w kade miejsce o kadej porze! Przyjazd na teranie caego regionu tel. 607 538
814.
Oferujemy ukadanie kostki brukowej, granit, krawniki, trawniki,
drenae itp. Tel. 733 111 618.
SPRZEDAM
ST DO PING-PONGA
STAN BARDZO DOBRY
CENA 300 z
tel. 602 150 886

Warsztat: naprawa ROWERW,


MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz Tel. 32 4151880
Mariaska 1, 47-400 Racibrz

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 27

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

LYSKI - PLAC PRZY URZDZIE GIMINY - 28 SIERPNIA

R E K L A M A

MAGIA ROCKA 2015


W ostatni weekend wakacji
w Lyskach krlowa bd rockowe brzmienia. Po raz pierwszy Festiwal Magia Rocka odby
si w 2002 roku w Lyskach. Od
tamtej pory na scenie MG gocio cae mnstwo polskich i
zagranicznych gwiazd muzyki
rockowej. Pod koniec sierpnia
odbdzie si ju 14 edycja tego kultowego festiwalu muzyki
rock na lsku. Na scenie pojawi si m.in.: Kukiz i Pierski,
Illusion, Frontside i Kabanos.
Przedsprzeda biletw potrwa
do 27 sierpnia. Bilet normalny:

25 z, bilet motocyklowy 15 z
(cena biletu dotyczy tylko kierowcy motocykla). Bilet mona
zamwi rwnie za pomoc
przelewu bankowego wpacajc
rwnowarto biletu, bd jego
wielokrotno. Adres do przelewu znajduje si na ocjalnej
stronie Magii Rocka www.magiarocka.com oraz na naszym
prolu na Facebooku Magia
Rocka Festival. Bilety bd dostpne w nastpujcych punktach sprzeday: Rybnik: Celtic
Pub Rynek 8, Rybnik: Hurtownia Muzyczna TAKT ul. Ogrd-

ki 12, Pszw: Kantor wymiany


walut w MOK ul. Traugutta 1,
Rydutowy: Piwiarnia WARKA
Rynek, Sumina: Salon Fryzjersko-Kosmetyczny ARWENA ul.
Wolnoci 3B, Gaszowice: Delikatesy Centrum ul. Rybnicka
11B, Knurw: Centrum Okien
i Drzwi PROST ul. Niepodlegoci 16, Lyski: PHU IRENA
(sklep spoywczy) ul.Dworcowa, Sie sklepw Rondo music, Rybnik: RONDO MUSIC
ul. Wodzisawska 56, Zabrze:
RONDO MUSICCentrum Handlowe M1 (pasa), Racibrz:

RONDO MUSIC ul. Bankowa


6, ory: Ozi Pub ul Moniuszki
9, Czerwionka-Leszczyny: PIZZERIA MIKETA ul. Pojdy 5.

sta, powiatu i wojewdztwa,


ktrzy zechc wczy si w
obchody Dni Rydutw. Niedziela bdzie miaa charakter Festiwalu Stowarzysze.
Prezentacje stowarzysze bd odbyway si do pnego
wieczora. Wystpi Kapela ze

lska, Orkiestra KWK Rydutowy-Anna. Organizatorzy


przewiduj mnstwo atrakcji
dla dzieci. Tradycyjnie zostan wrczone nagrody Rydutowika roku. Ma si pojawi
wesoe miasteczko oraz stoiska gastronomiczne.

RYDUTOWY - WCK 29-30 SIERPNIA

XXIII DNI RYDUTW


Dni Rydutw odbd si
jak zwykle na terenach rekreacyjnych przy ul. Bema. W
tym roku zmianie ulega formua wita miasta. Mimo,
i impreza potrwa dwa dni
koncertowa bdzie wycznie
sobota. Na scenie wystpi

najpierw lokalne zespoy, a


pniej odbd si dwa koncerty gwne. Gwiazdami wieczoru bd: zesp Vavamufn
oraz Wilki. Koncerty tych zespow powinny przypa do
gustu zarwno modszym, jak
i starszym mieszkacom mia-

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

PSZW - STRZELNICA - 28-30 SIERPNIA

V JUBILEUSZOWY
ZLOT MOTOCYKLOWY HANYSY 2015
W dniach 28-30 sierpie
odbdzie si V Jubileuszowy
Zlot Motocyklowy HANYSY 2015 organizowany przez
Klub Motocyklowy HANYSY

FG PSZW. Odbdzie si on
na pszowskiej strzelnicy przy ul.
Kusociskiego. Zagraj: Alcoholica, The Bill, Lady Pank Show Tacy Sami, Coria, Blues Station,

Tata Sawek, River of Time, G5,


D.P.S.A. Odbd si liczne konkursy z cennymi nagrodami.
W sobot o godz. 14:00 parada
motocyklowa ulicami Pszowa i

okolic. Do dyspozycji uczestnikw: pole namiotowe, smaczne


jedzenie, zimne napoje i nie tylko. Dodatkowe atrakcje: SYMULATOR JAZDY NA KOLE!

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
28 SIEPRNIA WDK CZYOWICE
WDK Czyowice zaprasza na spyw kajakowy meandrami
Odry, ktry odbdzie si 28 sierpnia 2015 r. Wpisowe wynosi 60
z. Cena obejmuje: sprzt kajakowy z kamizelkami asekuracyjnymi, opiek instruktora kajakarstwa, ubezpieczenie, ognisko integracyjne przy bazie Klubu Kajakowego "Meander", gry i zabawy.
Uczestnicy powinni zabra ze sob ubrania na zmian, obuwie do
wody. Dzieci mog uczestniczy w spywie wycznie pod opiek
dorosych. Mile widziane przebrania lub akcenty zwizane z Czyykiem. Zapisy potrwaj do 17 sierpnia w biurze WDK Czyowice.
28-31 SIERPNIA WCK WODZISAW LSKI
Teatr Taca Memento dziaajcy przy Wodzisawskim Centrum
Kultury zaprasza wszystkich chccych podszlifowa swe umiejtnoci taneczne. Warsztaty odbd si 28-31 sierpnia 2015r.
w Wodzisawskim Centrum Kultury. Na zajciach instruktorzy
z Teatru Taca Sortownia przedstawi rne techniki taca. 3
grupy wiekowe: 5-9 lat, 10-14 lat, 15 lat i powyej Cena: grupa
5-9 lat - 100 z (zajcia - 3 h dziennie) grupa 10-14 lat i 15 lat i powyej - 200 z (zajcia - 8 h dziennie) 31 sierpnia (poniedziaek)
podsumowanie warsztatw na scenie - wejcie bezpatne. Zapisy
pod nr tel. 512 440 408 Agnieszka Wizner.
29 SIERPNIA MUSZLA KONCERTOWA GODW
29 sierpnia w muszli koncertowej w Godowie odbd si koncerty zespow: LENIWIEC + Akurat, Blastoize, Warhlack, Drenkrom, Dont Do That. Start o godzinie 14:30.
Wstp wolny.
29 SIERPNIA WCK - RADLIN
Burmistrz Radlina serdecznie zaprasza na Doynki 2015.
Program: 13.00 - msza wita dzikczynna w kociele p.w. SMN
w Radlinie Goynach, 13:50 przejazd autokarem na parking
KWK Marcel, 14:30 wymarsz korowodu z parkingu KWK
Marcel, 15:20 przekazanie chleba i korony Gospodarzom
Miasta, 16:00 podsumowanie konkursw i wrczenie nagrd,
17:00 koncert zespou Kola i Julia, 18:30 koncert zespou
Gang Marcela, 20:00 zabawa taneczna z zespoem Blue Mix.
30 SIERPNIA WCK WODZISAW
Pies, czyli kot Wakacyjny Zwierzyniec - Parada Labradorw i
innych potworw. Wszystkich mionikw zwierzt zapraszamy
ostatniego dnia wakacji na wodzisawski rynek. Pies, czyli kot
Wakacyjny Zwierzyniec to impreza, ktra ju od lat przyciga do
nas zapalonych wielbicieli domowych pupili. Ju stao si tradycj, e ostatnim etapem wakacyjnej akcji Lato w miecie jest

Promocja!
Do koca sierpnia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

festyn, ktrego bohaterami s urocze czworonogi, sympatyczne


domowe gryzonie i inne zwierzaki. Impreza odbdzie si 30
sierpnia. Wodzisawskie Centrum Kultury, jako gwny organizator przygotowa wiele atrakcji dla mieszkacw, ktrzy zdecyduj
si spdzi to popoudnie na wodzisawskim rynku.
5 WRZENIA NAUTICA GORZYCE
W sobot, 5 wrzenia na terenach rekreacyjno-sportowych
Gminnego Orodka Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w
Gorzycach odbd si II w powiecie wodzisawskim Amatorskie Zawody w Powoeniu Zaprzgami Konnymi. Zawodom towarzyszy bdzie festyn jedziecki.
4 PADZIERNIKA WCK WODZISAW LSKI
Wodzisawskie Centrum Kultury ma przyjemno zaprosi na
OPERETK PIRACI Z PENZANCE w wykonaniu teatru
muzycznego Arte Creatura, ktra odbdzie si 4 padziernika
2015 r., godz. 18.00. Piraci z Penzance to przezabawny spektakl z
pogranicza musicalu i operetki, ktry skierowany jest do widzw
wszystkich pokole. Barwne kostiumy, bajkowa sceneria, icie
hollywodzka muzyka i angielski humor skadaj si na sukces
spektaklu. Porywa on pen przygd fabu opisujc losy Fryderyka wychowanego przez piratw. Modzieniec osignwszy
penoletno, postanawia zerwa z przestpczym pwiatkiem
i chce doczy do grona porzdnych ludzi. Bilety w cenie 40 z
mona rezerwowa pod nr tel. (32)455 48 55 lub osobicie w sekretariacie WCK Sprzeda biletw odbywa si w kasie WCK oraz
za porednictwem internetowej sprzeday <biletomaniawck.pl>.
9 PADZIERNIKA WCK WODZISAW LSKI
RCK Feniks zaprasza 9 padziernika o godz. 19.00 na koncert
zespou Raz, dwa, trzy. Ceny biletw: od 30.09.2015 - 60
z, od 1.10.2015 - 65 z do nabycia w Sekretariacie RCK od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 16.00 lub na 30 min przed
koncertem w Kasie Teatru. Telefoniczna rezerwacja biletw pod
numerem telefonu: 32 45 77 006. Zarezerwowane bilety naley
odbiera najpniej 30 min. przed koncertem.
18 PADZIERNIKA WCK WODZISAW LSKI
Zesp Raz, Dwa, Trzy zagra w WCK 18 padziernika 2015r.
o godz. 18.00. Koncerty z okazji 25-lecia bd okazj do
zaprezentowania najbardziej znanych utworw z ich repertuaru,
pojawi si take piosenki mniej znane, w nowych odwieonych aranacjach. Bilety mona naby w kasie Wodzisawskiego
Centrum Kultury, polecamy te sprzeda online: www.biletomaniawck.pl

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

28 Rozrywka

26 sierpnia 2015, nr 16 (193)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski rozrywka

I Nocny Bieg z Gwiazdami


Ponad 120 uczestnikw zawodw rozegranych w Rodzinnym Parku Rozrywki Trzy Wzgrza
udowodnio, e sobotni wieczr jest dobr por na bieganie.
dominika zajc

aktywnego stylu ycia, ale i do


tego, by wspomc osoby borykajce si z mukowiscydoz.
Wrd mczyzn najlepszy okaza si Mateusz Wolnik, drugi by Adam Kuka,

a na trzecim miejscu po zacitym finiszu uplasowa si


Bogdan Bojko. Wrd kobiet
bezkonkurencyjna okazaa si
Dominika Bielecka, druga bya Emilia Wolny, a jako trzecia

na met dobiega Karolina Filec. Wrd biegaczy z Wodzisawia lskiego najlepszy by


Mirosaw Kuczok, jako drugi
na met przybieg Artur Jasiak, a trzeci Pawe Nalepka.

Wrd mieszkanek Wodzisawia lskiego jako pierwsza


lini mety pokonaa Paulina
Ssiadek, drugie miejsce zaja Eliza Bornikowska, a trzecie
Marzena Bk.
Fot. Gazeta Wodzisawska

W sobot, 22 sierpnia Panowie i Panie rywalizowali w


swoich kategoriach na dystansie 5 km. Dobry humor nie

opuszcza sportowcw startujcym w I Nocnym Biegu z


Gwiazdami. Wydarzenie zorganizowa Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Centrum. Bya to
okazja nie tylko do promocji

R E K L A M A

You might also like