You are on page 1of 44

TURINYS

Apie Lietuvos skautiją 2
Lietuvos skautijos strategija 2005–2010 m. 3
Lietuvos skautijos veikla 2009 m. veikla pagal prioritetus 3
2009 m. Lietuvos skautijos vadija 10
Lietuvos skautijos kraštų veikla 12
Kraštų seniūnų sueigos 17
Lietuvos skautijos jaunimo programos skyriaus veikla 2009 m. 18
Lietuvos skautijos mokymų skyriaus veikla 2009 m. 20
Lietuvos skautijos suaugusiųjų skyriaus veikla 2009 m. 22
Lietuvos skautijos ryšių su visuomene skyriaus veikla 2009 m. 23
Lietuvos skautijos užsienio ryšių skyriaus veikla 2009 m. 24
Lietuvos skautijos sekretoriato skyriaus veikla 2009 m. 28
Lietuvos skautijos finansų skyriaus veikla 2009 m. 29
Lietuvos skautijos ūkio skyriaus veikla 2009 m. 30
Jubiliejinis dainų konkursas 31
Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas 32
Skautiškos Jurginės 33
„Mano namai“ – tarp tūkstantmečio geriausių 34
Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis 35
Paminėtas Baltijos kelio 20-metis 36
Prisidėta prie akcijos „Nereikia diržo” 36
„Mano vadovas – pats pats“ 37
„Betliejaus taikos ugnies“ akcija 38
Lietuvos skautiškų organizacijų „Apskritojo stalo” veikla
2009 metais 39
2009 m. Lietuvos skautijos vykdyti projektai 40
Narystė ir veikla Lietuvos ir užsienio organizacijose 41
Apie Lietuvos skautiją
Lietuvos skautija yra Lietuvos visuomeninė, savanoriška, nepolitinė or-
ganizacija, veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir
metodą. Ji atvira Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų rasės,
tautybės, religijos, lyties ar visuomeninės padėties.

Lietuvos skautijos tikslas – ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip
individų, atsakingų piliečių ir jų, kaip vietinės, nacionalinės ir tarptautinės
bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio po-
tencialo išraiškos.

Lietuvos skautija yra Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (WOSM,
World Organization of the Scout Movement) nacionalinė narė. Pasau-
lio skautų judėjimo organizacija yra tarptautinė, nepolitinė ir susideda iš
pripažintų nacionalinių skautų organizacijų. Pasaulyje yra daugiau nei 28
milijonai skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusiųjų, 160 šalių ir vietovių. Tai
didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje.

Lietuvos skautija yra didžiausia skautus vienijanti organizacija Lietuvoje.
Ji vienija apie 2500 skautų visuose Lietuvos regionuose.

2
Lietuvos skautijos strategija 2005–2010 m.
Lietuvos skautijos vizija

Lietuvos skautija – savarankiška, progresyvi ir lyderiaujanti gero jausmo
organizacija, turinti stiprius ir vieningai veikiančius struktūrinius vienetus,
skleidžiančius skautiškas vertybes visuomenei.

Lietuvos skautijos misija

Lietuvos skautijos misija yra kurti sąlygas narių ugdymuisi per skautiškų vertybių
sistemą, siekiant geresnės visuomenės, kurioje žmonės yra pilnaverčiai ir vaidina
konstruktyvų vaidmenį.

Lietuvos skautijos prioritetai

I – Skautiškų vertybių įsivardijimas ir dvasios stiprinimas
II – Vieningai veikiantys stiprūs struktūriniai vienetai
III – Vadovų paieška, apmokymas ir palaikymas
IV – Nenutrūkstamo finansavimo užtikrinimas ir organizacijos verslumas
V – Veiklos sferų išplėtimas
VI – Jaunimo programos amžiaus grupėse korekcija ir įgyvendinimas
VII – Teigiamo įvaizdžio ir reputacijos formavimas visuomenėje

Lietuvos skautijos veikla 2009 m. veikla pagal prioritetus

I – Skautiškų vertybių įsivardijimas ir dvasios stiprinimas

Lietuvos skautijos dvasios vadovas sktn. sk. v. Vilius Viktoravičius metų
pradžioje pateikė rekomendacijas, kaip 2009 metais vykdyti dvasinę
programą. Metų eigoje organizuotos rekolekcijos Lietuvos skautijos dva-
sios vadovams, dvasiniams asitentams ir vadovams.

Tęsiant bendradarbiavimą su Tarptautine katalikų skautų konferencija
(ICCS), 1 Užsienio ryšių skyriaus narys dalyvavo Europos–Viduržemio jūros
regiono pastoraciniame seminare-konferencijoje. Sutvirtinti ryšiai su
Centrinės ir Rytų Europos skautiškomis organizacijomis, susitarta

3
2010–2011 m. bendrai išleisti metodinę jaunesniųjų skautų dvasinės pro-
gramos knygelę.

Metų pradžioje įvertinti aktyviausi Lietuvos skautijos vadovai, pagerbta
savanorystė: konkurso „Mano vadovas – pats pats“ nominantams įteiktos
padėkos, atminimo ženkleliai.

Vadovų sąskrydis organizuotas akcentuojant skautų judėjimo Lietu-
voje atsikūrimo 20-metį. Jo metu išreikšta padėka vadovams, ženkliai
prisidėjusiems prie organizacijos atsikūrimo ir puoselėjimo. Lapkričio
mėnesį Kryžių kalne pastatytas ir pašventintas kryžius mirusiems skautų
vadovams, Pranciškonų vienuolyno koplyčioje aukotos Šv. Mišios.

Kaip ir kasmet Advento–Šv. Kalėdų laikotarpiu buvo vykdoma akcija „Bet-
liejaus taikos ugnis“. Stiprėjančios akcijos tradicijos įtraukia vis daugiau
narių ir skautiškų vienetų, skleidžia skautiškas vertybes visuomenei. Akcija
bendrai veiklai sujungė daugumą šalies skautiškų organizacijų.

Papildoma galimybė sutvirtinti vertybinį pagrindą, stiprinti dvasią – pasi-
teisinusi iniciatyva leisti „Skautų aidą“ elektroniniu formatu. Šiame leidinyje
apimamas platus temų spektras: svarstymai apie skautų priesakus, įkūrėjo
R. Baden-Powell‘io mintys ir prisiminimai apie jį patį, sąmprotavimai apie
pilietines-patriotines nuostatas, jūrų ir oro skautų tradicijos, interviu su
žymiais žmonėmis ir pan. – visa tai, kas vertybiškai aktualu tiek vaikams ir
jaunimui, tiek ir suaugusiesiems. 2009 m. išėjo 2 elektroninio „Skautų aido“
numeriai, juos patogu parsisiųsti iš tinklalapio www.skautai.lt.

II – Vieningai veikiantys stiprūs struktūriniai vienetai

2009 m. vasario 28–kovo 21 d. Kaune įvyko eilinis Lietuvos skautijos vadovų
suvažiavimas; sprendimų priėmime sudalyvavo dauguma balsavimo teisę
turinčių vadovų. Dvejų metų kadencijai vyriausiąja skautininke išrinkta
sktn. gilv. vyr. sk. Rasa Dumčiūtė, į organizacijos vadiją išrinkta dalis nau-
jos Tarybos, vienerių metų kadencijai – Kontrolės komisija; po suvažiavimo
surengto Tarybos posėdžio metu Tarybos pirmininke patvirtinta vyr. sktn.
gilv. vyresn. sk. Gražina Kačergytė.

Per metus aplankytos Utenos, Marijampolės, Kauno, Šiaulių kraštų vadijų
sueigos, taip pat kelių tuntų vasaros stovyklos, kiti kraštų renginiai,

4
šventės. Vizitai padėjo betarpiškai pažinti vadovų bendruomenes, tie-
siogiai įžvelgti kraštų problemas, kartu ieškoti sprendimo būdų.

Užtikrinant informacijos sklaidą ir stiprinant administracinius gebėjimus
suorganizuotos dvi kraštų seniūnų sueigos. Sistemingai ir reguliariai infor-
macija skleista tinklalapiuose www.skautai.lt, www.scout.lt, keturiskart per
metus išėjusiu elektroniniu naujienlaiškiu.

Kaupti bei sistemintis LS narių duomenys, parengta pastarųjų penkerių
metų narystės kitimo statistika.

III – Vadovų paieška, apmokymas ir palaikymas

Mokymų sistemos atnaujinimo procese 2009 m. vykdyti ir tradicinio mo-
delio mokymai – pradžiamokslio (1), jaunesniųjų skautų (1), skautų (1),
patyrusių skautų draugininkų (2). Pradėti parengiamieji Medinių kauliukų
mokymų organizaciniai darbai (bus vykdomi 2010 m.).

Keletas nacionalinio lygmens vadovų – skyrių vedėjai, skyrių nariai – kėlė
kvalifikaciją tarptautiniuose renginiuose: Aušra Borkertienė dalyvavo
Mokymų sistemos atnaujinimo seminare (Austrija), Dainius Urbonavičius
– VI Jaunimo programos ir suaugusiųjų forume (Portugalija), Jorė
Astrauskaitė, Giedrė Gudauskaitė, Aistė Lukaševičiūtė, Tomas Čebatorius,
Adas Vyšniauskas – Skautų akademijoje (Čekija), Vaiva Juškevičiūtė, Loreta
Senkutė – Tarptautinių sekretorių forume (Malta).

Mokymų skyriui pasipildžius naujais nariais bei pradedant mokymų siste-
mos atnaujinimą, organizuoti komandos formavimo mokymai. Taip pat
per visus 2009 metus 15 Mokymų skyriaus narių dalyvavo TOT (Training of
trainers) sueigų cikle.

Suaugusiųjų skyrius, kaip kad planuota, per metus neišaugo, tačiau
nedidelė grupelė narių veikė pakankamai aktyviai, pagal galimybes vykdė
metų planą, kitas metų eigoje susiklosčiusias veiklas.

Aukštosioms mokykloms parengtas kvietimas, padėsiantis ateityje
užmegzti sutartimis grįstą bendradarbiavimą, pritraukti daugiau jaunų
žmonių vadovauti skautiškiems vienetams, vykdyti kitas organizacines
veiklas.

5
Vasaros pabaigoje įvyko vadovų sąskrydis, sulaukęs per 100 Lietuvos skauti-
jos vadovų, apie 10 skautiška veikla naujai susidomėjusių suaugusiųjų. Šis
kasmetinis vadovų susibūrimas organizuotas Lietuvos skautų atsikūrimo
20-mečio dvasioje. Sąskrydžio darbo grupėse vadovai prisidėjo prie nau-
jos LS strategijos kūrimo, susipažino su atnaujinama mokymų sistema,
išsakė pageidavimus atnaujinamai skautiškai uniformai, diskutavo apie
suaugusiojo vietą skautijoje, kiekvienam draugininkui įteikta po skautiškų
specialybių metodikos knygelę. Didelio sąskydžio dalyvių entuziazmo
susilaukė popietė „To dar nedariau“.

IV – Nenutrūkstamo finansavimo užtikrinimas ir organizacijos
verslumas

Informacija apie galimybes Skautų name vykdyti jaunimo NVO veiklas pa-
teikta LiJOT (2 organizacijos pasinaudojo šia galimybe), taip pat publikuota
lankstinuke, pristatančiame stovyklą „Baltic Jamboree-Amberway 2010“
(pasiekė per 20 užsienio skautiškų organizacijų).

Sutartys su verslo sektoriumi dėl Skautų namo I aukšto subnuomos: 1
pratęsta, 1 nutraukta, 1 pasirašyta. Užtikrintos pastovios pajamos daliniam
namo mokesčių kompensavimui.

2009 m. pradžioje vykdyta 2 % nuo GPM paramos pritraukimo akcija: in-
formacija buvo skleidžiama www.skautai.lt, naujienlaiškiuose; taip pat
išplatintas viešas elektroninis laiškas-raginimas („5 minutės skautams“)
apie galimybę skirti paramą Lietuvos skautijai. Metų eigoje pritraukta
paramos nacionaliniams renginiams – Dainų konkursui, Pavasario šventei,
vadovų sąskrydžiui.

Nario pažymėjimas stiprintas, kontroliuojant narių dalyvavimą naciona-
liniuose renginiuose; taip pat pritraukus naujų nuolaidų įvairioms paslau-
goms: pasirašytos 4 bendradarbiavimo sutartys dėl nuolaidų, susietų su
LS nario pažymėjimu; LS nariai naujienlaiškiuose paraginti inicijuoti tokio
pobūdžio sutartis su regioninėmis įmonėmis.

Per 2009 m. projektinei veiklai lėšas skyrė 4 Lietuvos Respublikos ir 3
užsienio fondai, kurių lėšos sudarė 381 966, 34 Lt (iš kurių 102 700 Lt yra
LR fondų lėšos, 279 266,34 Lt Lt – užsienio fondų (iš jų – 269 266,34 bus
įsisavinami 2010 m.).

6
V – Veiklos sferų išplėtimas

2009 m. suvažiavime buvo pristatytas naujai kuriamas Lietuvos skautijos
įvaizdis, pagrindiniai vizualūs jo elementai. Metų eigoje kurta vieninga
kokybiška atributika: pagaminti firminiai blankai, vizitinės kortelės, segtu-
vai, tentas, platintas naujo pavyzdžio naujienlaiškis, elektroninio pobūdžio
LS pristatymai viešinti specialia PowerPoint Presentation forma. 2010 m.
pradžioje planuojama įvaizdžio taisyklių sąvadą teikti tvirtinimui Tarybai,
vėliau paskleisti tarp vadovų, kad regionuose kurdami skautišką atributiką
vieningai ir atsakingai naudotųsi įvaizdžio elementais.

2009 metais veikė uniformos koncepcijos rengimo grupė. LS narių apklau-
sa buvo vykdyta tinklalapyje www.skautai.lt, taip pat vadovų sąskrydyje.
Apibendrinus ir išanalizavus duomenis bei konsultuojantis su profesiona-
lia drabužių dizainere, pradėta rengti LS nario uniformos koncepcija.

Vienas svarbiausių organizacijos informavimo kanalų – tinklalapis www.
skautai.lt – veikia nuo 2004 metų. 2009-aisiais sukurta ir Taryboje patvirtin-
ta nauja koncepcija, programavimo ir dizaino darbai nukelti į 2010 metus.

Viena ryškiausių metų iniciatyvų – elektroninio žurnalo „Skautų aidas” pa-
sirodymas. Tai nauja ir narių seniai laukta erdvė diskusijoms apie vertybes,
organizacijai aktualiems klausimams gvildenti. Pasirinktas būtent tokio lei-
dinio pobūdis apeliuoja į tam tikrą metodinę priemonę, prasmę archyvuoti
ilgalaikės vertės publicistiką. Puikia gyvenimiškų įgūdžių įgijimo platfor-
ma jauniems žmonėms tampa galimybė prisijungti prie besiplečiančios
„Skautų aido“ kūrybinės grupės. 2009 metais pasirodė 2 numeriai (19 ir 35
psl.), susilaukę didelio organizacijos narių dėmesio.

Siekiant kryptingai atstovauti Lietuvos skautijai bei tiek nacionaliniu, tiek
regioniniu mastu aktyviai įsitraukti į jaunimo politiką, 2009 m. kaupti
duomenys apie narius, dalyvaujančius savo savivaldybių „Apskrituosiuose
staluose”, jaunimo reikalų tarybose, moksleivių savivaldos organuose ir
pan. Užmegzti kontaktai su daugiau kaip 30 jaunų žmonių, kurie 2010 m.
bus pakviesti į seminarą apie nacionalinę ir regioninę jaunimo politiką.
2009 m. LS tarybos narė Laura Liubinaitė veikė Jaunimo reikalų taryboje
prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos.

Ilgametis bendradarbiavimas su LR Krašto apsaugos minsiterija įtvirtintas
pasirašyta bendradrbiavimo sutartimi.

7
VI – Jaunimo programos amžiaus grupėse korekcija ir įgyvendinimas

Jaunesniųjų skautų programinei tradicijai palaikyti pasiūlytos metodinės
rekomendacijos sueigai, skirtai Pasaulinei jaunesniųjų skautų dienai;
medžiaga išsiųsta visiems LS jaunesniųjų skautų draugininkams. Skautų
amžiaus grupei organizuota galimybė vykdyti dalį sueigų tema „Kimo
pėdomis“: kartą per ketvirtį trisdešimčiai draugininkų siųsti R. Kiplingo
knygos „Kimas“ skyriai su paruoštomis rekomendacijomis sueigoms. Palai-
kyta ketvirtus metus aktyviai gyvuojanti iniciatyva rinkti Patyrusių skautų
tarybą (PST), įgalinti ją veikti. Surengtos dvi sueigos, suorganizuota LS
patyrusių skautų stovykla, kurioje dalyvavo 60 dalyvių, išrinkta nauja PST.
Vienoje iš rudenį vykusių vyr. skautų konferencijų buvo pristatytos WOSM
siūlomos programos, kurias vyr. skautai galėtų pritaikyti savo veikloje.

Užbaigti skautiškų specialybių sistemos kūrimo darbai. LS taryboje pat-
virtinta metodinė specialybių medžiaga išleista atskira rekomendacijų
knyga, kuri pasiekė kiekvieną LS draugininką, dirbantį su 6–18 m. amžiaus
grupėmis. Specialybių plėtra numatyta vykdyti 2009 m. pabaigoje teiktų
projektų – „I choose green“ (CIRIUS, Danija), „Bilietas žalia klase“ (Sanglau-
dos fondas) – pagrindu (atsakymo iš fondų laukiama).

Ruoštasi dalyvavimui 2011-ųjų Pasaulinėje skautų stovykloje (World Scout
Jamboree): Loreta Senkutė sutiko koordinuoti informacijos sklaidą, pradėti
formuoti LS delegacijos grupę. Apie šią stovyklą teikta informacija
www.skautai.lt, taip pat metiniuose naujienlaiškiuose, nacionalinių
renginių metu.

2009-aisiais aktyviai ruoštasi tarptautinei Baltijos šalių stovyklai „Baltic
Jamboree-Amberway 2010“: rasta vieta – privati valda prie Germanto ežero
(Telšių r.); suformuota programos vykdytojų ir kitas funkcijas atliksiančių
komanda, įvyko du jų susitikimai, palaikytas bendravimas su atsakingais
Latvijoje, Estijoje; koreguota ir baigta kurti programa; sukurta stovyklos
emblema; informacijai skleisti ir daliai darbų koordinuoti veikia stovyklos
internetinė svetainė http://balticjam2010.wordpress.com, išleistas ir tarp
visų Europos skautiškų organizacijų išplatintas lankstinukas-kvietimas.
Stovyklos organizacinėms ir vykdymo reikmėms pritraukta paramos iš
Šiaurės ministrų tarybos fondo.

8
VII – Teigiamo įvaizdžio ir reputacijos formavimas visuomenėje

2009-aisiais sulaukta nemažai nacionalinių informavimo priemonių
dėmesio: radijo eteryje Lietuvos skautijos atstovai dalyvavo pokalbiuose
apie organizaciją, pasisakė visuomenei aktualiomis temomis, taip pat buvo
pakviesti į keletą TV laidų; publikuota nemažai straipsnių tiek nacionalinėje,
tiek regioninėje spaudoje – apie vasaros stovyklas, nacionalinius rengi-
nius, vykdytą socializaciją; elektroninės žiniasklaidos priemonėmis platinta
visų Lietuvoje veikiančių organizacijų pozicija dėl ŠMM rengiamos nefor-
maliojo ugdymo koncepcijos. Ypač didelio žiniasklaidos dėmesio sulaukė
Lietuvos skautijos atstovų susitikimas su LR Prezidentu Valdu Adamkumi.
Viena kryptingiausių visuomenės informavimo ir skautų įvaizdžio kėlimo
priemonių – per Lietuvos televiziją transliuota laida „Popietė su Algimantu
Čekuoliu”, kurios kūrybinei grupei konsultacijų teikė LS nariai.

Metų eigoje Lietuvos skautija aktyviai įsiliejo į Baltijos kelio 20-mečio
minėjimą, prisidėjo prie akcijos „Nereikia diržo”, organizavo, dalyvavo ir
populiarino akciją „Betliejaus taikos ugnis“. Taip pat prisidėta prie kompak-
tinio disko „Lietuvos tūkstantmečio dainos“ idėjos ir dainų rinkinio koncep-
cijos: skautų surinkti gintarai įkomponuoti albumo dėkle, informaciniame
albumo lankstuke publikuota skautės nuotrauka, 2008 m. Tautinės stovyk-
los daina pateko tarp kitų rinkinio dainų.

sktn. gilv. vyr. sk. Rasa Dumčiūtė,
Lietuvos skautijos vyriausioji skautininkė

9
2009 M. LIETUVOS SKAUTIJOS VADIJA

Pirmija

sktn. gilv. vyr. sk. Rasa Dumčiūtė – vyriausioji skautininkė
j. sktn. gilv. gint. Eglė Paulauskaitė – vyriausiosios skautininkės pava-
duotoja
psktn. vyr. sk. Jorė Astrauskaitė – Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
psktn. Aušra Borkertienė – Mokymų skyriaus vedėja
psktn. vyr. sk. Giedrė Gudauskaitė – Jaunimo programos skyriaus vedėja
vyr. sk. Vaiva Juškevičiūtė – Užsienio ryšių skyriaus vedėja
vyr. sk. Aistė Lukaševičiūtė – Sekretoriato skyriaus vedėja
sktn. vyr. sk. Dalia Navickaitė – Suaugusiųjų skyriaus vedėja
j. psktn. bud. Valdas Pupelis – Ūkio skyriaus vedėjas
pat. sk. Paulius Ribakovas / sk. v. Paulius Remeza – Finansų skyriaus
vedėjai

Taryba

vyresn. sktn. gilv. vyr. sk. Gražina Kačergytė – Tarybos pirmininkė
vyresn. sktn. gilv. vyr. sk. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė – Tarybos
pirmininkės pavaduotoja
psktn. sk. v. Tomas Rakovas – Tarybos pirmininkės pavaduotojas
j. psktn. Marius Alekna
sktn. gilv. vyr. sk. Eglė Andrejevaitė-Kvedarienė
psktn. Ieva Dorelaitienė
j. sktn. bud. Tomas Broga
psktn. sk. v. Darius Budzinauskas
psktn. vyr. sk. Marija Butkevičiūtė
j. sktn. bud. Justinas Janulevičius
sktn. sk. v. Saulius Jurevičius
j. psktn. bud. Donatas Kaminskas
sktn. gilv. sk. v. Arūnas Kemežys
psktn. Kęstutis Kulikauskas
psktn. vyr. sk. Laura Liubinaitė
sktn. sk. v. Ugnius Meškas
sktn. vyr. sk. Birutė Pauliukienė

10
Kontrolės komisija

sk. v. Saulius Arlauskas – pirmininkas
sk. v. Audrius Jasinskas
psktn. Audronė Katilienė
s. sk. Asta Kederytė
psktn. Arūnas Kazlauskas

Etikos komisija

vyresn. sktn. sk. v. Giedrius Vaidelis – pirmininkas
vyresn. sktn. sk. v. Mečislovas Raštikis
sktn. vyr. sk. Benita Mincevičiūtė
sktn. Gražina Judickienė
sktn. Jolita Kuzmienė

2009 m. krašto seniūno/ konferencijos pirmininko pareigas ėjo šie
broliai ir sesės:

sktn. gilv. vyr. sk. Onutė Mincienė (Alytaus kraštas)
sk. v. Aušvydas Patašius (Kauno kraštas)
psktn. vyr. sk. Žibutė Gadeikytė (Klaipėdos kraštas)
sktn. Vilma Staugaitienė (Marijampolės kraštas)
psktn. Lina Rinkauskaitė (Panevėžio kraštas)
sktn. Janina Žvirblytė Paslavičienė (Šiaulių kraštas)
sktn. Jolita Kuzmienė (Tauragės kraštas)
psktn. Nijolė Ruškienė (Telšių kraštas)
sktn. sk. v. Linas Vaičys (Utenos kraštas)
s. sk. Uosis Mečkauskas (Vilniaus kraštas)
s. sk. Asta Kederytė (jūrų skautų konferencija)
psktn. sk. v. Vainius Pilkauskas (oro skautų draugovės)

11
LIETUVOS SKAUTIJOS KRAŠTŲ VEIKLA

Jau dešimtus metus visi kraštai naujuosius pradeda sugužėdami į skautišką
dainų konkursą „Gražių dainelių daug girdėjau”. Turbūt nėra krašto, kuris
nebūtų dalyvavęs skautų Pavasario šventėje, o metus užbaigęs šilumos
ir gerumo kupina akcija „Betliejaus taikos ugnis”. 2009 m. vasarą Lietuvos
skautijos vienetai suorganizavo per 20 stovyklų.

Alytaus kraštas vasarį minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Pava-
sario pradžioje nepamiršo Žemės dienos ir surengė minėjimą miesto vi-
suomenei. Gegužę visi Alytaus krašto skautai susirinko į pavasario sąskrydį.
Vasarą pasitikę žygiu „Pažinkime gimtąjį kraštą”, vidurvasarį visi susirinko į
krašto stovyklą Palangoje. Ruduo Alytaus krašte prasidėjo patyrusių skautų
žygiu į Rumbonis, Punios šilą ir spalio mėnesį intensyvus skautiškas sezo-
nas pasibaigė rudens sąskrydžiu.

Kauno krašte vasarą vyko net dvi stovyklos – jaunesniųjų skautų stovykla
„Mes vieno kraujo“ Kazlų Rūdoje ir jungtinė trijų tuntų – Dubysos, Ąžuolų
ir Šventosios – stovykla prie Dusios ežero (Lazdijų r.). Rugsėjo mėnesį viso
krašto skautai pasipuošę indėnais susirinko prie Šventosios upės (Jonavos
r.). Po įspūdingos programos – šaudymo iš lankų, vigvamų statymo, sapnų
gaudyklių gaminimo – visi drauge uždarė skautišką sezoną. Spalio mėnesį
krašto vadovai susirinko jau į tradiciniu tapusį tik vadovams skirtą savaitgalį.
Kauno krašto tuntų veikla pasižymėjo gausiais renginiais: Ąžuolų tuntas
jau dešimtąjį kartą rengė „Advento žiedą“, Santakos tuntas – temines na-
ktines sueigas jaunesniesiems skautams ir skautams, o išradingieji Kaukai
surengė nuotaikingą Valstybės gimtadienio paminėjimą Kauno krašto
skautams.

Marijampolės skautai, regis, stovyklauja ištisus metus. Vasario mėnesį visi
susirinko į tradicinę žiemos stovyklą „Valavičiai“, o patyrę skautai turėjo
savo atskirą stovyklą „Vyšniauskai 2009”. Kovo mėnesį – kita patyrusių
skautų stovykla – „Gyvatynas”, o iškart po jos – speciali stovykla kandi-
datams į patyrusius skautus „Žalios vyšnios”, kurią ruošia krašto vyr. skautės.
Balandžio mėnesį drauge „Niekados šalyje” jau stovyklavo skautai ir patyrę
skautai, o gegužę visi sugužėjo į skautų akademikų organizuotą „Skautų
potvynio universitetą”. Vasara prasidėjo tradicine stovykla pradedantie-
siems – „Draugystė‘09” Jurgežeriuose. Po jos – projektas „Sau ir kitiems“. Tai
dieninė stovykla Bagotosios pagrindinės mokyklos mokiniams,

12
kuriems programą vykdė Patyrusių skautų taryba. Birželio pabaigoje –
krašto stovykla Nemunaityje. Rugsėjį patyrę skautai susirinko į „Vyšnių
atostogas“, o spalį visi Marijampolės skautai tradicinėje stovykloje „Nebūk
grybas“ prie kiekvienos Kazlų Rūdos mokyklos pasodino po sidabrinę
eglutę ir rudenį užbaigė krašto sueiga Kalvarijoje.

Panevėžio skautai taip pat nebijo stovyklauti žiemą – Naujamiesčio
skautai sausį rinkosi į žiemos stovyklą. Vasarį visi susitiko R. Baden-Powell‘io
gimtadienio šventėje „Šimtas lauželių“, o patyrę skautai dar rinkosi į susi-
kaupimo ir apmąstymų renginį „Kryžiaus kelias“. Kovą „Aušros“ draugovė
įgyvendino projektą „Graži šalis mana...“, o „Vaivorykštės“ draugovės skautai
rinkosi į renginį „Šv. Jurgi, atrakink žemę“. Gegužę visi krašto skautai daly-
vavo tęstinėje akcijoje „Gerumas mus vienija“. Ir kaip gi be tradicinės krašto
stovyklos, kuri birželį vyko Vilktupyje! Spalio mėnesį Paįstrio skautai su-
sirinko į Šv. Pranciškaus šventę „Atsinaujinkime savo sieloje“, o skautišką
sezoną visi krašto skautai uždarė rudens stovykloje.

2009 metai Šiaulių krašte prasidėjo tradicine skautiška olimpiada. Šioje
savaitgalinėje stovykloje kartu su Šiaulių skautais rungėsi ir svečiai iš
Panevėžio bei Telšių kraštų. Kovo pabaigoje, atšventę Šiaulių skautų tun-
to 85-erių metų jubiliejų, uždegė „Pirmąjį laužą“. Liepą daugelis sugužėjo
į krašto stovyklą „X amžių“. Joje stovyklavo apie 200 skautų iš įvairių LS
kraštų. „Paskutinį laužą“ Šiaulių skautai uždegė spalį Verbūnuose. Taip pat
šiais metais organizuotas žygio konkursas bei IV skautų šachmatų turnyras,
įvykdyti 3 projektai: „X amžius“ (parėmė Švietimo ir mokslo ministerija) bei
„Mums gera Lietuvoje“ (parėmė Švietimo ir mokslo ministerija), „Auk ir
augink“. Vykdant juos užmegztas bendradarbiavimas su Šiaulių r. Verbūnų
pagrindine mokykla, Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto
apsaugos ministerijos Panevėžio karo prievolės centro Šiaulių teritoriniu
skyriumi.

Tauragės kraštas vasarą pradėjo projektu „Skautų kaimas”, kuris buvo
skirtas skautų prisidėjimui prie Jurbarko miesto 750 metų jubiliejaus
paminėjimo. Šventėje dalyvavo visų Jurbarko rajono skautų draugovių
atstovai, kurie visuomenei pristatė skautišką veiklą. „Skautas ant citrinos“
– pirmą kartą Tauragės krašte vykęs renginys, kuris skirtas tik skautams
(nuo 10 iki 14 metų). Renginio tikslas – pagilinti skautų žinias ir susipažinti
su kuo daugiau brolių ir sesių iš kitų draugovių. Rugpjūčio mėnesį visas
kraštas susirinko į stovyklą „Krantas 2009 – geltona, žalia, raudona”.

13
Geltonoji diena buvo skirta skautoramai bei smagiam žygiui. Žaliąją dieną
visus pradžiugino mugė, vakaro laužas „Istorijos nesuklastosi” ir žygeiviai,
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio proga keliaujantys pasieniu
aplink Lietuvą; Raudonoji – intensyvaus Žalgirio mūšio diena, pasibaigusi
Pergalės puota.

Telšių skautai gegužės mėnesį susirinko į mokomąją stovyklą pradedan-
tiesiems ir neskautams „Pirmoji košė 2009”. Vasaros pradžioje visi susitiko
Telšių tunto draugovių vasaros stovykloje „Laumės Pėda“, o ją pabaigė
žygiu po Žemaitiją „Šimtas vienas kilometras“. Spalio mėnesį, paminėję
20-ąjį Telšių skautų gimtadienį, rudenį užbaigė atsinaujinimo savaitgaliu
Telšių vyskupijos Jaunimo centre.

Vilniaus krašto skautai ir jaunesnieji skautai metus pradėjo žiemos
žygeliais. Vyresnieji vasario mėnesį iškeliavo į jau tradicinį žygį „Trys dienos,
dvi naktys”. Vasarą Skaisčio, Kernavės ir Keruočio tuntai skautus kvietė į
savo stovyklas. Taip pat vilniečiai nepamiršo ir neskautų – juos pakvietė į
stovyklas „Skautai neskautams”.

Utenos kraštas vasarą rinkosi į krašto stovyklą Zarasų rajone, kurioje daly-

14
vavo vaikai iš Visagino, Zarasų ir Svėdasų draugovių. Rugsėjo mėnesį
Svėdasuose vyko teoriniai-praktiniai mokymai kandidatuojantiems į
patyrusius skautus – „Impulsas‘09“. Dviejų dienų programoje akcentuota
esama Lietuvos skautijos patyrusių skautų programa, stengtasi perteikti
pagrindines žinias, reikalingas tapti patyrusiu skautu, daug dėmesio skirta
praktiniams įgūdžiams lavinti.

Klaipėdos krašto Pamario tuntas birželio mėnesį sugužėjo į jubiliejinę
stovyklą Judrėnuose.

Lietuvos skautijos jūrų skautai praėjusiais metais lėkė su vėjeliu – Kauno
m. savivaldybei pateiktas ir laimėtas projektas „Gero vėjo!”, Vilniaus m. sa-
vivalybei teikti ir laimėti projektai „Į marias!” bei „Visi keliai veda prie jūros“.
Plaukė, žygiavo daugybė skaučių ir skautukų, norėjusių išmokti buriuoti.
Jūrų skautai, išsiilgę vėjo ir burių čeženimo, ne tik pažindinosi su laivų
technika ar gyvenimu ant vandens. Jie gyveno jūros dvasia, mokėsi pažinti
draugą, buvusį šalia, gyventi ir dirbti komandoje dėl bendro tikslo – išskleisti
bures ir bandyti aplenkti vėją! Marijampolės krašto Šešupės jūrų skautų
tuntas vasario mėnesį iškilmingai paminėjo R. Baden-Powell‘io gimtadienį.
Kovo mėnesį visi jūrų skautai susirinko Marijampolėje atšvęsti jau 86-ojo
jūrų skautų gimtadienio. Liepos mėnesį Aukštadvaryje įvyko jūrų skautų
konferencijos stovykla „Abordažas 2009”, kurios metu ne vienas mažas
ir didelis skautas sustiprino savo norą ir toliau skautauti bei priklausyti
šitai didelei šeimai. Minint Lietuvos vardo tūkstantmetį Marijampolės
bei Igliškėlių jūrų skautai surengė stovyklą „Įmink tūkstantmečio pėdą“,
kuri vyko Igliškėlių pagrindinėje mokykloje. Spalio mėnesį Vilniaus krašto
Vidgaudo tundo jūrų skautai, apsitaisę piratų drabužiais, iškeliavo ieškoti
lobio į Pavilnių regioninį parką. 2009 metus jūrų skautai pabaigė tradici-
niu kalėdiniu karnavalu „Seku seku pasaką…”, kuris vyko Vilniaus Šeškinės
vidurinėje mokykloje.

Vilniaus krašto oro skautai kovo mėnesį surengė įspūdingą gražiausio
ir taikliausio lėktuvėlio konkursą, kuriame atkakliai rungėsi drąsiausi oro
akrobatai. Taip pat oro skautai dalyvavo šventėje Kaune, skirtoje karo avi-
acijos Lietuvoje 90-mečiui paminėti. Gegužės mėnesį neinstitucinėje mo-
bilioje „Galerijoje Gaidys“ buvo pristatytas tarpdisciplininis meno projektas
„Distancija” – tapytojos Kristinos Ališauskaitės tapybos darbai ir lietuviškos
aviacijos dizaino istorijos fragmentai.

15
Dalyvauti šiame renginyje buvo pakviesta Antano Arbačiausko oro skautų
draugovė, kuri pristatė savo turimą lietuvių aviacijos inžinierių sukurtą
mokomąjį sklandytuvą LAK-16, kuris išraiškingai įsikomponavo laikinoje
galerijoje naujai įrengtoje loftų erdvėje. Vasarą oro skautai rinkosi į savo
stovyklą „Lietuvos sparnai”. Rugpjūčio mėnesį Pociūnuose vyko Vaikų
sklandymo sporto asociacijos varžybos Vytauto Pekarsko taurei laimėti.
Antano Arbačiausko oro skautų komanda komandinėje įskaitoje užėmė
antrąją vietą.

Parengė j. sktn. gilv. gint. Eglė Paulauskaitė
vyriausiosios skautininkės pavaduotoja

16
Kraštų seniūnų sueigos
Tarp visų krašto seniūno/ konferencijos pirmininko pareigų yra ne tik
koordinuoti, globoti, administruoti skautiškus regiono vienetus, bet ir at-
stovauti kraštui, tobulinti savo kompetencijas. 2009 metais – kaip ir kasmet
– įvyko dvi kraštų seniūnų sueigos: pavasarinė ir rudeninė. Jų metu pa-
sidalinta naujienomis, patirtimi, pasiūlymais, rekomendacijomis – ir vieni
kitiems, ir nacionaliniam lygmeniui.

Pavasarinėje sueigoje dalyvavo Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių,
Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus kraštų seniūnai, jūrų skautų konferencijos
pirmininkė. Apžvelgtos regionų aktualijos, aptartos, diskutuotos įvairios te-
mos, siūlyti pakeitimai struktūriniams nuostatams, pristatytos tarptautinio
bendradarbiavimo galimybės, išsakyta nuomonė, ką kraštų vadovai norėtų
veikti sąskrydyje, ko pasimokyti, patirti. Sukoordinuota galimybė paremti
Lietuvos katalikių moterų sąjungos globojamus vaikų namų auklėtinius,
priimant juos pastovyklauti kraštų stovyklose. Sueigos metu seniūnams
perduota dalis sumokėto nario mokesčio už 2009 m.

Rudeninėje sueigoje dalyvavo Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės,
Vilniaus kraštų seniūnai, oro skautų draugovių atstovas. Sueigoje WOSM
ER komiteto narys João Armando Pereira Gonçalves kalbėjo tema Jaunimo
programos taikymas regionuose; LS tarybos pirmininkė Gražina Kačergytė
pristatė būsimos naujos LS strategijos situaciją ir gaires, paragino, kad
kraštuose būtų kuo aktyviau prisidedama prie jos kūrimo; vyriausioji
skautininkė Rasa Dumčiūtė pristatė rugsėjo mėn. pasirašytos bendradar -
biavimo sutarties su LR Krašto apsaugos ministerija įsipareigojimus ir
galimybes. Seniūnams buvo paskleista informacija apie užsienio skautų
renginius, detalizuotos tarptautinės stovyklos „Baltic Jamboree-Amber-
way 2010“ sąlygos. Seniūnai pareiškė nuomonę, kokių mokymų tikėtųsi
pagal savo administracinę poziciją: į šią nuomonę atsižvelgta sudarant
kompetencijų matricą – būtinąjį atnaujintos mokymų sistemos įrankį.

Dėkojame visiems kraštų seniūnams, konferencijų pirmininkams ir jų pa-
vaduotojams už stiprybę, kantrybę, aktyvumą ir skautiškumą veikiant
Lietuvos skautijos labui.

Parengė sktn. vyr. sk. Dalia Navickaitė

17
LIETUVOS SKAUTIJOS JAUNIMO PROGRAMOS
SKYRIAUS VEIKLA 2009 M.
Jaunimo programos skyrius

psktn. vyr. sk. Giedrė Gudauskaitė – vedėja
pat. sk. Milda Bacevičiūtė
psktn. vyr. sk. Justina Baliūnaitė
sk. v. Tomas Čebatorius
psktn. vyr. sk. Renata Grakauskaitė
psktn. vyr. sk. Justina Jermolovičiūtė
sk. v. Aušvydas Patašius
vyr. sk. Ieva Uleckaitė

2009 metus Jaunimo programos skyrius (JPS) pasitiko su atsinaujinusia ko-
manda.

Skautų vadovus, atsiliepusius į JPS kvietimą „sekti Kimo pėdomis“, pasiekė
anglų rašytojo Radjardo Kiplingo knygos „Kimas“ skyriai su paruoštomis
rekomendacijomis sueigoms. Skautai iš 37 skautiškų vienetų sekė Kimo
nuotykius, mokėsi ir žaidė kartu su Kimu – „viso pasaulio draugu“ – pagrin-
diniu knygos veikėju. 2010 m. pradžioje įsitraukusiems į šių teminių sueigų
dalyvavimą bus įteikti ženkleliai.

JPS kuravo Patyrusių skautų tarybos (PST) veiklą. Surengtos dvi suei-
gos, rugpjūčio 8–15 dienomis Puvočiuose (Varėnos r.) bendromis JPS ir
PST jėgomis suorganizuota stovykla patyrusiems skautams „Kas išnarino
jausmą?“ Stovykloje dalyvavo per 60 patyrusių skautų iš daugumos orga-
nizacijos kraštų, išrinkta nauja PST.

Spalio 4-ąją, Pasaulinę jaunesniųjų skautų dieną, skyrius pažymėjo svei-
kindamas jaunesniuosius skautus bei jų vadovus, siūlydamas nepraleisti
progos gražiai ir prasmingai sueigai susikurti. Be metodinių pasiūlymų,
suorganizuoti animacinio filmuko „Aukštyn“ („Up“, vienas filmuko herojų
– berniukas skautas) seansai Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių kino teat-
ruose, kur skautai galėjo įsigyti bilietą su nuolaida.

Rudenį įvyko vyresniųjų skautų konferencijos. Vienoje jų buvo pristatytos
Pasaulinės skautų organizacijos (WOSM) siūlomos programos, kurias savo

18
veikloje galėtų pritaikyti ir vyresnieji skautai. Tapti pasaulio piliečiu
kviečianti „Scouts of the world award“ programa (Pasaulio skautų apdo-
vanojimas) – tai jaunų žmonių įtraukimo į visuomenės vystymąsi būdas,
suteikiant jiems galimybę susidurti su pasaulio iššūkiais ir problemomis;
„World scout environment programme” (Pasaulio skautų aplinkos pro-
grama) įsitraukusius skatina pažinti gamtą ir aplinką bei atsakingai reaguo-
ti į pokyčius, imtis iniciatyvos tausojant, raginti taip elgtis kitus.

2009-aisiais užbaigti skautiškų specialybių sistemos kūrimo darbai: LS ta-
ryboje patvirtinta bei išleista metodinė knygelė, skautų vadovų sąskrydyje
surengta darbo grupė jai pristatyti. LS vienetų vadovai/ atstovai turėjo
galimybę ne tik gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, paskaitinėti
dalinamas knygas, bet ir patys išbandyti jėgas skautiškų specialybių vik-
torinoje. Vadovai skatinti neapsiriboti metodiniais patarimais, naudotis
knyga kaip pagrindu, tramplinu kuriant naujas skautiškas specialybes su
savo vienetu.

JPS aktyviai dalyvavo Mokymų skyriaus atsinaujinimo darbuose. Dalyvauta
dviejuose seminaruose, kartu dirbta, diskutuota kuriant naująjį mokymų
modelį. JPS prisidėjo ir organizuojant bei vedant patyrusių skautų
draugininkų mokymus Klaipėdos krašte.

2010-aisiais Jaunimo programos skyrius laukia naujų iššūkių, yra užsibrėžta
dirbti daugiau, prasmingiau, linksmiau!

psktn. vyr. sk. Giedrė Gudauskaitė,
Jaunimo programos skyriaus vedėja

19
LIETUVOS SKAUTIJOS MOKYMŲ SKYRIAUS
VEIKLA 2009 M.
Mokymų skyrius

psktn. Aušra Borkertienė – vedėja
sktn. gilv. vyr. sk. Eglė Andrejevaitė-Kvedarienė
s. sk. Lina Dzimidaitė
sktn. Irma Gorytė
psktn. gilv. sk. v. Antanas Jogminas
psktn. Janina Joneliūnienė
vyresn. sktn. gilv. vyr. sk. Gražina Kačergytė
psktn. sk. v. Povilas Kasperūnas
pat. sk. Donatas Kukučionis
sktn. Audronė Levickienė
psktn. vyr. sk. Giedre Markuckaitė
pat. sk. Erika Mockutė
sktn. vyr. sk. Dalia Navickaitė
s. sk. Viktorija Polzunovaitė
psktn. sk. v. Tomas Rakovas
psktn. vyr. sk. Vytautė Ramonaitė
s. sk. Vilma Skibiniauskaitė
sktn. gilv. sk. v. Dainius Urbonavičius
psktn. gilv. vyr. sk. Ieva Žilinskienė

Vasario 6–8 d. Zalcburge (Austrija) vyko Mokymų sistemos atnaujinimo
seminaras (Training Systems Renewal Workshop), kuriame dalyvavo at-
stovai ir 14 šalių. Lietuvos skautijai atstovavo Aušra Borkertienė. Semi-
nare buvo pristatyti penki mokymų sistemos atnaujinimo proceso etapai.
Dalyvaujančios šalys darbo grupėse pristatė savo organizacijos mokymų
sistemos situaciją, įsivardijo, kokiame etape yra jų mokymų sistemos at-
naujinimo procesas, dalijosi patirtimi.

Balandžio 3–5 d. vyko Mokymų skyriaus sueiga, kurioje skyriaus nariai
įsivardijo vidinius ir išorinius veiksnius, vienaip ar kitaip turėjusius įtakos
mokymų kokybei, įsivertino, koks mokymų vaidmuo Lietuvos skautijoje,
aptarė mokymų vadovų kompetencijas ir įgūdžius. Priimtas sprendimas
pradėti skyriaus „remontą”.

20
Kreiptasi į Tarybą dėl leidimo atnaujinti mokymų sistemą. Taryba palaikė
idėjas ir palaimino tokį Mokymų skyriaus siūlymą. Kelionė pokyčių link
prasidėjo.

Mokymų vadovai mokėsi ir patys. Numatytasis TOT (Trainings of trainers)
vyko birželio 12–14 d. Tai jau tretieji tokio pobūdžio mokymai Lietuvos
skautijoje. Mokymus vedę Jussi Lares Jupo (Suomija) ir Ib Jammer (Nor-
vegija) pasidalijo žiniomis apie mokymų viešinimą ir reklamą, mokymų
kokybės vertinimą ir įsivertinimą, gebėjimą planuoti ir strateguoti. Šiuose
mokymuose kartu mokėsi ir Jaunimo programos skyriaus nariai.

Metų eigoje atliktas tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti esančios mokymų
sistemos spragas, sužinoti suaugusių organizacijos narių lūkesčius ir
pasiūlymus. Vadovų sąskrydyje buvo pristatyta apklausos analizė bei dar-
bo grupėse rezultatų dėka sukurtas naujos LS mokymų sistemos modelis.
Sąskrydyje talkino Milutin Miloševič (Serbija) ir Lidija Pozaic-Frketic (Kroati-
ja). Spalio 2–4 d. vykusioje bendroje Mokymų ir Jaunimo programos skyrių
sueigoje buvo sukurta kompetencijų matrica, kuri atspindi suaugusių or-
ganizacijos asmenų pozicijų poreikius ir tobulėjimo galimybes – pagal tai
ateityje ir bus orientuojamasi, kokius mokymus ir kokiai interesų grupei
organizuoti.

Paraleliai, atnaujinant mokymų sistemą, buvo vedami ir mokymai pagal
kraštų pageidavimą: kovo 28 d. Kaune vykdyti pradžiamokslio moky-
mai, Šiauliuose birželio 6–7 d. – jaunesniųjų skautų draugininkų, skautų
draugininkų, rugsėjo 18–19 d. – patyrusių skautų draugininkų mokymai,
lapkričio 7 d. Klaipėdoje – patyrusių skautų draugininkų mokymai.

Metus skyrius užbaigė gruodžio 12 d. sueiga, kurioje mokymų vadovai
nusistatė savo kompetencijas atskirose srityse ir užėmė atitinkamas pozici-
jas, teikė pasiūlymus dėl kvalifikacijos kėlimą patvirtinančios simbolikos
bei pažymėjimo išdavimo tvarkos. Mokymų skyrius derina paskutinius
akordus ir rengiasi mokymams pagal atnaujintą mokymų sistemą. 2010
m. pavasarį planuojami pirmieji mokymai, kurie bus skirti vadovaujamas
pozicijas užimantiems vadovams.

psktn. Aušra Borkertienė,
Mokymų skyriaus vedėja

21
LIETUVOS SKAUTIJOS SUAUGUSIŲJŲ SKYRIAUS
VEIKLA 2009 M.
Suaugusiųjų skyrius

sktn. vyr. sk. Dalia Navickaitė – vedėja
psktn. vyr. sk. Alina Akulič
s. sk. Virginija Antanavičiūtė-Kasperūnė

Suaugusiųjų skyrius 2009 m. koordinavo kraštų ir nacionalinio lygmens
dialogą, kuravo kraštų seniūnus, rūpinosi tinkama administracinės in-
formacijos sklaida regionuose. Pavasarį ir rudenį suorganizuotos kraštų
seniūnų sueigos. Aplankyti Utenos, Marijampolės kraštų vadijos posėdžiai.

Siekiant į organizaciją pritraukti daugiau suaugusiųjų, su kraštų ir Pirmijos
skyrių atstovais analizuota situacija, kokio esama poreikio į skautijos veiklas
savanoriškam darbui pritraukti aukštųjų mokyklų studentus. Atsižvelgus į
siūlymus ir pageidavimus, aukštosioms mokykloms parengtas kvietimas,
padėsiantis 2010 m. užmegzti sutartimis grįstą bendradarbiavimą.

Organizacijoje kylant diskusijų dėl suaugusiojo vietos skautybėje, ke -
liuose renginiuose – suvažiavime ir sąskrydyje – organizuotos darbo
grupės šia tema, vadovai aktyvinti konstruktyviau spręsti iškylančias suau-
gusio žmogaus funkcijų ir pozicijų organizacijoje problemas.

Metų pradžioje planuota sukaupti suaugusių žmonių duomenų bazę,
įdiegti stebėjimo sistemą (apie baigtus mokymus, suteiktus skautiškus
laipsnius ir pan.), tačiau dėl nepakankamo esamos LS narių duomenų
bazės modelio šie planai nukelti kitiems metams.

Suaugusiųjų skyrius įpareigotas rūpintis LS vadovų motyvacijos
priemonėmis. Vieną jų – konkursas „Mano vadovas – pats pats“, kuriuo
demokratiškais principais įvertinami aktyviausi metų vadovai, padėkojama
už savanorystę.

Metų eigoje siekta suaktyvinti organizacijoje veikiančius ISGF narius,
atnaujinti gildijų veiklą. Įvyko vienas susitikimas, nusibrėžtas aktyvinimo
veiksmų planas.

22
2009 m. vasarą LiJOT kartu su AB „TEO” ir organizacijomis, dirbančiomis
savanorystės pagrindu ir/ar su savanoriais, inicijavo darbo grupes
savanorystės tema. Vienoje jų – „Nevyriausybinių ir savanorius priimančių
organizacijų įgalinimas“ – aktyviai dalyvavo skyriaus narė Virginija
Antanavičiūtė-Kasperūnė; rugsėjo 8 d. vykusioje darbo grupių rezultatų
pristatymo konferencijoje skaitė pranešimą. Sesė Virginija atstovauja Lietu-
vos skautijai ir naujai kuriamame Savanoriškų organizacijų aljanse. Aktyvus
įsitraukimas į savanorystės įteisinimo valstybėje procesus padeda ginti ir
Lietuvos skautijos suaugusių narių interesus.

sktn. vyr. sk. Dalia Navickaitė,
Suaugusiųjų skyriaus vedėja

LIETUVOS SKAUTIJOS RYŠIŲ SU VISUOMENE
SKYRIAUS VEIKLA 2009 M.
Ryšių su visuomene skyriaus nariai

psktn. vyr. sk. Jorė Astrauskaitė – vedėja
vyr. sk. Eglė Kasperavičiūtė
sktn. sk. v. Jurgis Malinauskas

2009 m. toliau tęsti Lietuvos skautijos įvaizdžio kūrimo darbai. Ben-
dradarbiaujant su kūrybine agentūra „The Milk“, naujasis įvaizdis pri-
taikytas dažniausiai naudojamoms organizacijos kanceliarinėms (fir-
miniam blankui, segtuvams, naujienlaiškiui, mokymų pažymėjimams
ir kt.) ir reprezentacinėms priemonėms. Taip pat paruoštos įvaizdžio
naudojimo taisyklės, kurios nuo 2010 m. taps pagrindiniu dokumentu,
reglamentuojančiu LS logotipo ir kitų įvaizdžio komponentų naudojimą
organizacijoje. 2010 m. pasirodys pirmosios naujojo pavyzdžio unifor-
mos, kurios sukurtos 2009 m. bendradarbiaujant su dizainere Viktorija
Jakučinskaite.

Vėlyvą pavasarį Lietuvos skautijos vardas kaip niekada dažnai skambėjo
Lietuvos žiniasklaidoje. Žurnalistas Algimantas Čekuolis savo laidoje
„Popietė su Algimantu Čekuoliu” pristatė skautų judėjimą, vėliau jo straip-
snis buvo publikuotas laikraštyje „Lietuvos diena”. Buvo gausu straipsnių,
nušviečiančių Lietuvos skautijos veiklą vasaros metu, taip pat didelio

23
dėmesio sulaukė Lietuvos skautijos atstovų susitikimas su LR Prezidentu
Valdu Adamkumi.

2009 metų rudenį pasirodė pirmasis elektroninio žurnalo „Skautų aidas”
numeris. Žurnalui įsibėgėti padeda greitai susibūręs gausus bendraautorių
kolektyvas. Tai yra puiki erdvė diskusijoms vertybinėmis ir kitomis orga-
nizacijai aktualiomis temomis. Šiuo metu leidinys išeina kartą per ketvirtį,
yra svarstoma perėjimo prie spaudos perspektyva.

Ačiū visiems, prisidėjusiems prie skyriaus darbų:

– vadovams, kurie sąskrydyje ir kituose renginiuose aktyviai dalijosi pa-
tarimais ir nuomonėmis;
– „Skautų aido“ straipsnių autoriams ir žurnalo skaitytojams;
– Linui Petrukaičiui ir visai kūrybinei agentūrai „The MILK;
– Monikai Garbačiauskaitei ir naujienų portalui „Delfi“;
– Puikiausiems pagalbininkams ir patarimų dalintojams vyr. sk. Eglei
Kasperavičiūtei, psktn. sk. v. Dariui Budzinauskui, sktn. gilv. sk. v. Arūnui
Kemežiui, sktn. sk. v. Jurgiui Malinauskui.

psktn. vyr. sk. Jorė Astrauskaitė,
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja

LIETUVOS SKAUTIJOS UŽSIENIO RYŠIŲ SKYRIAUS
VEIKLA 2009 M.
Užsienio ryšių skyrius

vyr. sk. Vaiva Juškevičiūtė – vedėja
pat. sk. Marius Armonas
psktn. Daiva Kudulė
vyr. sk. Ieva Kuzminaitė
s. sk. Vita Legotaitė
pat. sk. Beatričė Leiputė
sk. v. Karolis Mackevičius
psktn. vyr. sk. Giedrė Markuckaitė
s. sk. Rasa Mikeliūnaitė
psktn. Loreta Senkutė

24
Kovo 18–22 d. Obidos (Portugalija) vyko VI Jaunimo programos ir
suaugusiųjų forumas, rengiamas kas dvejus metus, kuriame dalyvavo
sktn. gilv. sk. v. Dainius Urbonavičius. Renginio tikslas: peržiūrėti ir pagerinti
jaunimo programos ir žmogiškųjų resursų strategijas, kad būtų pastiprinta
įtaka regionams. Dalyviai turėjo galimybę dalintis informacija tarpusavyje,
planuoti, veikti, tikrinti tai, ką patys kūrė. Tokiu būdu buvo išskiriamos ge-
riausios idėjos gerinti šias sritis.

Balandžio 23–26 d. Kanderštege (Šveicarija), tarptautiniame skautų centre,
vyko vyresniųjų skautų (16–22 m.) susitikimas „Agora 2009“. Renginyje
dalyvavo skautai iš Danijos, Airijos, Bulgarijos, Latvijos, Portugalijos,
Prancūzijos, Liuksemburgo. Lietuvos skautijos narė Giedrė Markuckaitė
kartu su Portugalijos, Prancūzijos bei Airijos atstovais sudarė organizacinę
komandą.

Balandžio 24–26 d. Kijeve (Ukraina) vyko pirmasis WOSM Europos ir Eura-
zijos regionų susitikimas, kuriame dalyvavo LS tarybos narys Tomas Ra-
kovas. Susitikimas buvo skirtas stiprinti ryšius tarp skautiškų organizacijų
Europos ir Azijos regionuose, aptarti tolimesnio tarptautinio bendradar-
biavimo galimybes. Susitikimo dalyviai pristatė savo organizacijų veiklą,
esamus ryšius su kitų valstybių skautais bei išsakė idėjas tolimesniam ben-
dradarbiavimui. Renginyje pristatyta Lietuvos skautijos patirtis, pasidalin-
ta pasiekimais vadovų mokymo, jaunimo programos, narystės ir kitose
srityse, pristatytos galimybės dalintis šiomis žiniomis su Eurazijos regiono
skautais, užmegzti ryšiai su nacionaline Baltarusijos skautų organizacija.

Rugpjūčio 16–22 d. grupelė Lietuvos skautijos narių vyko į Skautų savaitę
Taize (Prancūzija), organizuotą ICCS Europos–Viduržemio regiono. Vyko
diskusijos remiantis Biblijos tekstais, darbo grupėse gilintasi į skauto įžodį
ir priesakus, aiškintasi santykis tarp skautavimo ir tarnavimo Dievui, daly-
tasi idėjomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais; socialinė programa skatino
tarpkultūrinį bendravimą ir pažinimą.

Rugsėjo 2–7 d. Litomysle (Čekija) vykusiame „Didžiojo šešeto“ („BIG 6“:
WOSM, WAGGGS, YMCA, YWCA, IFRC, IAA) seminare „Sharing treasures“
dalyvavo Lietuvos skautijos narė Laura Liubinaitė, atstovavusi WOSM.
Seminaro dalyviai aiškinosi šių organizacijų bendrus bruožus, privalumus,
ieškojo galimybių panaudoti šiuos atradimus stiprinant savo organizacijas.

25
Taip pat organizatoriai pateikė informacijos apie galimas bendradar-
biavimo formas įvairiose platformose. Buvo vykdomos įvairios užduotys
problemų sprendimo tema. Seminaro metu buvo sukurtas internetinis
puslapis: http://big6.wordpress.com/.

Spalio 15–18 d. Lietuvoje lankėsi Pasaulinės skautų organizacijos Euro-
pos regiono (WOSM ER) komiteto narys João Armando Pereira Gon-
çalves, kuris yra atsakingas už Lietuvos skautijos palaikymą ir organizacijos
stiprinimą Europos regione. Vizito metu svečias susitiko su Lietuvos skauti-
jos vyriausiąja skautininke Rasa Dumčiūte, Tarybos pirmininke Gražina
Kačergyte, Pirmijos nariais, taip pat Lietuvos skaučių seserijos vyriausiąja
skautininke Virginija Končiuviene. Vizito metu buvo aptarti WOSM ER pla-
nai ir siekiai, pristatyti Lietuvos skautijos vykdomi įvaizdžio atnaujinimo
bei mokymų sistemos atnaujinimo projektai. Spalio 17 d. João Armando
Pereira Gonçalves dalyvavo LS kraštų seniūnų sueigoje, kurioje kalbėjo
tema, kaip geriau vykdyti jaunimo programą bei motyvuoti vadovus. Šiuo
vizitu buvo pagerintas LS ir WOSM tarpusavio informavimas, sustiprinti
narystės ryšiai.

Spalio 28–lapkričio 1 d. Kralupy (Čekija) vyko WOSM ER organizuota Skautų
akademija. Joje dalyvavo 5 Lietuvos skautijos nariai: Jorė Astrauskaitė
(Ryšių su visuomene skyriaus vedėja), Giedrė Gudauskaitė (Jaunimo
programos skyriaus vedėja), Aistė Lukaševičiūtė (Sekretoriato skyriaus
vedėja), Tomas Čebatorius (Jaunimo programos skyriaus narys), Adas
Vyšniauskas (Finansų skyriaus narys). Dirbta darbo grupėse apie skautų
įvaizdį, tyrinėta, kokiomis formomis pateikiama metodinė medžiaga vado-
vams, kaip į jaunimo programą ir bendrąją organizacijos kultūrą integruoti
lyčių, tautybių, tikėjimų skirtumus, palyginta kitų šalių praktika kaupiant
narystės duomenis, praplėstos žinios apie patarėjų/instruktorių (pasitin-
kant naują vadovą) būtinybę. Dalyvavusiųjų mintys:

– Organizacija privalo nuolat keistis ir nebijoti inovacijų – tik tokiu būdu ji
išliks. (Jorė)

– Lietuvos skautijoje, kaip, beje, ir kitų šalių organizacijose, mes pernelyg
sureikšminame skirtumus tarp kraštų ir tai trukdo mums imtis konstruktyvių
diskusijų. (…) Norėčiau, kad mūsų organizacijoje įsivyrautų tokia pati atmos-
fera – kur skirtumai laikomi privalumais ir geraisiais pavyzdžiais, o ne prob-
lema. (Jorė)

26
– Buvo proga pažvelgti į mūsų organizaciją truputėlį iš šalies, palyginti savo
ir kitų šalių skautų patirtis tokiose svarbiose srityse kaip jaunimo pogramos
organizavimas, įvairių jaunimo grupių įtraukimas. (Giedrė)

– Tai dar labiau išplėtė skautišką akiratį, pamačiau, jog ir kitur susiduriama su
panašiomis problemomis kaip Lietuvos skautijoje, buvo įdomu lyginti, disku-
tuoti, dalintis. (Giedrė)

– Renginys parodė, kad mes patys, kaip organizacija, esame stiprūs ir kitiems
taip pat yra ko iš mūsų pasimokyti. (Giedrė)

– Supratau, kad yra atviros galimybės įgyvendinti asmenines skautiškas idėjas
nacionaliniu ir/arba tarptautiniu mastu. (Adas)

– Sužinojau apie skirtingus būdus, pritaikomus kitose valstybėse siekiant
užtikrinti organizacijų finansavimą. (Adas)

– Į tokio tipo mokymus rekomenduoju nuvykti keikvienam Lietuvos skautijos
vadovui. (...) tai padėtų vadovams iš kitos perspektyvos pažvelgti į savanoriško
darbo svarbą, pakelti savo turimų kompetencijų lygį. (Tomas)

27
Lapkričio 22–24 d. Užsienio ryšių skyrius vedėja Vaiva Juškevičiūtė ir sky-ri-
aus narė Loreta Senkutė dalyvavo tarptautinių sekretorių forume Malto-
je. Forumo tikslai – pažinti vieniems kitus dalyvaujant bendrame renginyje,
susipažinti su klausimais ir iššūkiais, kylančiais šioje veikloje, su regioniniais
ir pasauliniais reikalais ir pažvelgti į juos iš savo organizacijos perspektyvos.
Renginyje dalyvavo 100 dalyvių, taip pat buvo atvykę WOSM ir WAGGGS
regionų direktoriai ir atstovai iš Pasaulinio WOSM komiteto.

Užsienio ryšių skyriaus narys Karolis Mackevičius lapkričio 26–29 d. daly-
vavo Tarptautinės katalikų skautų konferencijos (ICCS) Europos–
Viduržemio jūros regiono pastoraciniame seminare Slovėnijoje. Kon-
ferencijos metu vyko seminarai, kuriuose buvo nagrinėjamos įvairios
temos religiniais-skautiškais klausimais, buvo pristatyti įvairūs su kata-
likybe ir skautavimu susiję renginiai, organizacijos. Dalis renginio – ICCS
konferencija, kurios metu buvo išrinkti trys ICCS-EM tarybos nariai. Konfe -
rencijos metu buvo patvirtinta 2009 m. finansinė ataskaita, taip pat 2010
m. renginių planas ir biudžetas. Iš renginio parsivežta idėja drauge su ke-
liomis Europos skautų organizacijomis išleisti metodinę knygelę darbui su
jaunesniųjų skautų dvasine programa.

vyr. sk. Vaiva Juškevičiūtė,
Užsienio ryšių skyriaus vedėja

LIETUVOS SKAUTIJOS SEKRETORIATO SKYRIAUS
VEIKLA 2009 M.
Sekretoriato skyrius

vyr. sk. Aistė Lukaševičiūtė – vedėja
pat. sk. Lina Aitmanaitė
pat. sk. Aistė Auštraitė
pat. sk. Simona Kačinaitė
pat. sk. Viktorija Kvietkutė
s. sk. Edita Prelgauskaitė
pat. sk. Inga Rainytė
pat. sk. Eglė Urmanavičiūtė

Lietuvos skautijos sekretoriato skyrius 2009 metais organizavo ir vykdė

28
nacionalinių renginių – Dainų konkurso, vadovų suvažiavimo ir vadovų
sąskrydžio – dalyvių registracijas.

Per metus buvo parengti 4 naujienlaiškiai, kurie elektroniniu paštu išplatinti
daugiau kaip 800 suaugusių organizacijos narių.

Kaip ir kasmet buvo renkami ir administruojami Lietuvos skautijos narių
duomenys, kurie sisteminti organizacijos duomenų bazėje. Remiantis su-
rinktais duomenis parengta penkerių metų organizacijos narių skaičiaus
kitimo statistika. Per 2009 metus pagaminta daugiau kaip 300 LS nario
pažymėjimų.

vyr. sk. Aistė Lukaševičiūtė,
Sekretoriato skyriaus vedėja

LIETUVOS SKAUTIJOS FINANSŲ SKYRIAUS
VEIKLA 2009 M.
Finansų skyrius

pat. sk. Paulius Ribakovas – vedėjas (I pusmetis)
sk. v. Paulius Remeza – vedėjas (II pusmetis)
pat. sk. Monika Paulauskaitė
sk. v. Adas Vyšniauskas

2009 m. vykdyta 2 % nuo GPM paramos pritraukimo akcija – LS nariai
informuoti straipsniu www.skautai.lt bei naujienlaiškiu, balandžio mėn.
išplatintas viešas elektroninis laiškas-raginimas („5 minutės skautams“)
apie galimybę skirti 2 % minėto mokesčio Lietuvos skautijai.

Susisiekus su ankstesnių metų rėmėjais bei atradus kontaktų su naujais,
pritraukta paramos nacionaliniams renginiams – Dainų konkursui, Pavasa-
rio šventei, vadovų sąskrydžiui.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys dėl nuolaidų, susietų su LS nario
pažymėjimu: su UAB„Montis magia“, Lankininkų sporto klubu, UAB„Taigeta“
(kavinė„Barracuda“), gėlių salonu„Žiedų duetas“. LS nariai naujienlaiškiuose
paraginti inicijuoti tokio pobūdžio sutartis su regioninėmis įmonėmis.

29
Skyriaus nariai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose: Adas Vyšniauskas
– seminare apie organizacijos finansavimo užtikrinimą („Skautų akademi-
ja“, Čekija), Paulius Remeza – VšĮ „Lėšų paieškos agentūros“ ir Pilietinės
atsakomybės fondo rengtoje diskusijoje „Lėšų paieška Lietuvoje. Kas nau-
jo?“ Žinios bus pritaikytos skyriaus veiklose.

sk. v. Paulius Remeza,
Finansų skyriaus vedėjas

LIETUVOS SKAUTIJOS ŪKIO SKYRIAUS
VEIKLA 2009 M.
Ūkio skyrius

j. psktn. bud. Valdas Pupelis – vedėjas

2009 m. vykdyta Skautų namo (Trakų g. 18, Kaunas) vidaus ir teritorijos
priežiūra, tvarkymas, gerinta patalpų būklė, fasadinė namo teritorija. Apie
galimybes Skautų name vykdyti mokymus, apsistoti nakvynei informacija
pateikta LiJOT (2 organizacijos pasinaudojo šia galimybe), taip pat publi-
kuota lankstinuke drauge su informacija apie tarptautinę stovyklą „Baltic
Jamboree-Amberway 2010“ (lankstinukas platintas per įvairius renginius
užsienyje).

Pratęsta patalpų subnuomos sutartis su UAB „Mantijų karalius“, pasirašyta
sutartis su Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija; liepos
mėnesį buvo nutraukta subnuomos sutartis su IĮ „Alinos artelė“.

Įvykdyta turimos skautiškos atributikos inventorizacija. Jaunimo reikalų
departamento rekomendacijomis parengtos ir perrašytos sutartys su LS
nariais, besinaudojančiais jiems paskirta organizacine technika – kom-
piuteriais, daugiafunkciniais aparatais, multimedijos įranga. Organizacinė
technika apdrausta vieneriems metams.

Paskirti asmenys prižiūrėti ir tvarkyti LS biuro kompiuterių programinę
įrangą bei šiluminį Skautų namo mazgą.

30
JUBILIEJINIS DAINŲ KONKURSAS
Konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau 2009“, skirtas vyriausiojo skauti-
ninko Felikso Šakalio atminimui, buvo YPATINGAS:

• jau dešimtasis!
• jubiliejaus proga buvo pakartotinai išleista knyga apie vyr. sktn. Feliksą
Šakalį „Gerumas turi tapti įpročiu“!
• skautiški vienetai (vyr. skautų būreliai, kraštai, gilvelininkai) įsteigė savo
vardo specialiuosius prizus!
• pritraukta ypač daug paramos – pačių įvairiausių prizų ir siurprizų
konkurso dalyviams ir laureatams pradžiuginti!
• pirmą kartą finalinis konkursas vyko Kauno technologijos universiteto
Statybos ir architektūros fakulteto rūmų salėje!
• viešai pagerbti aktyviausi 2008 metų vadovai – konkurso „Mano vadovas
– pats pats“ nominantai; ši tradicija bus tęsiama kasmet.

31
LIETUVOS SKAUTIJOS VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Vasario 28–kovo 1 d. Kaune vyko eilinis Lietuvos skautijos vadovų
suvažiavimas. Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkė atidarė suvažiavimą
primindama skautininko įžodį, jo prasmę ir svarbą kiekvienam vadovui.
Renginio dalyvius sveikino Jaunimo reikalų departamento atstovas Gie-
drius Vaidelis, Lietuvos jaunimo organizacijų Tarybos prezidentas Šarūnas
Frolenko, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Kauno krašto dvasios
vadovo atstovas kunigas Kastytis Šulcus; Vytauto Didžiojo universiteto
dėstytojas prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius skaitė pranešimą tema
„Konfliktas tarp asmens saviaktualizacijos ir bendruomenės (kaimynystės,
visuomenės, tautos) poreikių. Ar išlikę mumyse idealai?“

Vyriausioji skautininkė Živilė Kubilienė pristatė 2008 metų veiklos ataskaitą,
kuri buvo patvirtinta Tarybos ir suvažiavimo dalyvių. Taip pat buvo pateikta
ir patvirtinta Kontrolės komisijos veiklos ataskaita.

Suvažiavime organizuotos darbo grupės organizacijai aktualiais klausi-
mais: „Suaugę žmonės organizacijoje”, „Etikos elgesio normos LS renginių
metu”, „LS strategijos vertinimas”. Į suvažiavimo dienotvarkę buvo įtrauktas
papildomas nario mokesčio didinimo klausimas. Suvažiavimo dalyviai
pateikė įvairių pasiūlymų narystės mokesčio kainos koregavimui, balsuota
dėl nario mokesčio didinimo.

32
Antrą suvažiavimo dieną įvyko vyriausiojo skautininko, Tarybos ir Kontrolės
komisijos rinkimai, pristatyti darbo grupių rezultatai. Dvejų metų kadenci-
jai vyriausiąja skautininke išrinkta sktn. gilv. vyr. sk. Rasa Dumčiūtė, į or-
ganizacijos vadiją išrinkta dalis naujos Tarybos, vienerių metų kadencijai
– Kontrolės komisija; po suvažiavimo surengto Tarybos posėdžio metu Ta-
rybos pirmininke patvirtinta vyresn. sktn. gilv. vyr. sk. Gražina Kačergytė.

SKAUTIŠKOS JURGINĖS

Balandžio 25 d. Vilnuje sušurmuliavo Pavasario šventė – tradicinės
skautiškos Jurginės. Į sostinę sugužėjo apie 800 skautų iš įvairiausių šalies
kampelių.

Šventės programa buvo patraukli kiekvienam dalyviui: jaunesnie-
siems skautams puolant pilį prireikė pademonstruoti gebėjimą sėlinti,
vikrumą, gudrumą ir atkaklumą; skautai ištvermingai kopė Trijų kryžių
kalno viršūnėn, išbandė savo akylumą skaičiuodami bažnyčių bokštus, o
riteriškumą – padėdami vilniečiams pereiti judrias sostinės gatves; patyrę
skautai krimto sunkiausius galvosūkius, kartu keliaudami po gražiausias
senamiesčio vietas.

Vadovai, susirinkę į Vilniaus skautų centrą, prisiminimais grįžo į 1989-uo-
sius. Būtent tada Lietuvoje atsikūrė skautai! Pokalbyje dalyvavo nemažai
aktyviai prie judėjimo atsikūrimo prisidėjusių brolių ir sesių, peržiūrėtos
Atkuriamojo suvažiavimo ir kitos istorinės nuotraukos, išklausyti autentiški

33
pasakojimai. Praėjus dvidešimčiai metų, pasikeitus vadovų kartoms, tokios
jungtys yra ypač svarbios.

Vakarop visi šventės dalyviai rinkosi į Technikos bibliotekos kiemelį, kur ga-
ravo košė ir arbata. Pasistiprinusių skautų laukė koncertas, o jame pasirodė
nors ir nedaug, bet labai įvairių atlikėjų. Šventė paliko įspūdį ir mažiems,
ir dideliems – dėkui Vilniaus tuntų skautams, taip gražiai ją suorganizavu-
siems.

„MANO NAMAI” –
TARP TŪKSTANTMEČIO GERIAUSIŲ
2009 metų vasarą Lietuvos vardo tūkstantmečio ir Dainų šventės ai-
dais skambančiame Vilniuje pasirodė kompaktinis diskas „Lietuvos
tūkstantmečio dainos“. Į rinkinį pateko ir liaudies, ir tautinės, patriotinės, ir
jaunatviškos dainos. Viena jų – Lietuvos skautijos Tautinės stovyklos
„Legenda tęsiasi“ daina „Mano namai“, atliekama Eglės Sirvydytės.
Kompaktinių diskų tiražas praturtintas ir gintaro krisleliais, kuriuos Baltijos
pakrantėse surinko Klaipėdos krašto Pamario tunto skautai.

34
LIETUVOS SKAUTIJOS VADOVŲ SĄSKRYDIS
Rugpjūčio 21–23 d. Dzūkijoje (Dubaklonio k., Merkinės sen., Varėnos
r.) įvyko Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis. Šis vadovų renginys orga-
nizuotas netoli vietovės, kurioje 1989-aisiais įvyko pirmoji atsikūrusių
Lietuvos skautų mokomoji vadovų stovykla. Minint šią sukaktį sąskrydžio
dalyviai susiskirstė į tokių pat pavadinimų skiltis kaip kad prieš 20
metų: šikšnosparnių, stirnų, stumbrų, skruzdėlių, Trijų kryžių ir lokių. Pri-
siminimams sužadinti skandavo tuos pačius šūkius: „Nežiūrėk, bet ma-
tyk, neklausyk, bet girdėk!“ (šikšnosparniai), „Kas bus, kas nebus, bet
žemaitis nepražus!“ (lokiai), „Kuo daugiau skruzdėlių į mūsų skruzdėlyną!“
(skruzdėlės), „Tropropolilio!“ (stumbrai), „Visa, ką darot, darykit Tėvynės var-
du ir dėl Tėvynės!“ (stirnos), „Miego, košės ir žaidimų!“ (Trys kryžiai).

Vadovai į kasmetinį Lietuvos skautijos sąskrydį atvyksta pabūti kartu,
pasidalinti mintimis, patirtimi, tobulėti. Organizatoriai pasiūlė padirbėti
šešiose darbo grupėse: aktyviai kurta nauja Lietuvos skautijos strategija,
išsakyti pageidavimai atnaujinamai skautiškai uniformai, susipažinta su
naujuoju mokymų sistemos modeliu, diskutuota apie suaugusiojo vietą

35
skautijoje, susipažinta su galimybėmis dalyvauti užsienio skautų rengi-
niuose, mokytasi dirbti su skautiškų specialybių metodika (kiekvienam
draugininkui įteikta po knygelę).

Popietėje „To dar nedariau“ vadovai mokėsi įdomiųjų užsiėmimų, galimų
pritaikyti draugovės veikloje: konstravo fotoaparatą iš degtukų dėžutės,
lydė metalą ir dirbinosi suvenyrinius ženklelius, mokėsi jogos pratimų,
dalyvavo žvejybos ir grybavimo varžybose, šoko linijinius šokius. Vakarop
buvo aukojamos Šv. Mišios.

Sąskrydžio metu buvo pagerbti skautų vadovai, labiausiai nusipelnę
skautybės atkūrimui ir puoselėjimui Lietuvoje. Mirusieji vadovai pagerbti
lapkričio mėn.: Pranciškonų vienuolyno koplyčioje aukotos Šv. Mišios,
Kryžių kalne jų atminimui buvo pastatytas ir pašventintas kryžius.

PAMINĖTAS BALTIJOS KELIO 20-METIS
Lietuvos skautijos vienetai – draugovės, tuntai – įsitraukė į Baltijos kelio
20-mečio minėjimo renginius savo savivaldybėse: pasitiko iš Estijos į Lietuvą
keliaujantį Baltijos deglą, Baltijos kelio atkarpose – Vilnius–Panevėžys,
Panevėžys–Pasvalys–Ryga prie akcijai atminti skirtų kryžių, koplytstulpių,
paminklinių akmenų drauge su vietos bendruomenėmis kūrė laužus, ben-
dravo su anų dienų liudininkais. Vilniuje Katedros aikštėje vyko skautų ir
jaunųjų šaulių rikiuotė, po kurios dalyvauta šventiniame koncerte – plaz-
dentos milžiniškos Baltijos valstybių vėliavos, kartu su visa šalimi dainuota
„Bunda jau Baltija“. Šis renginys LiJOT organizacijų buvo įvertintas „Metų
jaunimo įvykiu“.

PRISIDĖTA PRIE AKCIJOS „NEREIKIA DIRŽO”

Lapkričio 3 d. Vilniuje prasidėjo iniciatyvos „Augink atsakingai” (iniciatoriai:
visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus” ir telekomunikacijų bendrovė
„Omnitel”) akcija „Nereikia diržo!”, kuri kvietė žmones atsisveikinti su
diržu kaip bausmės priemone ir tokiu būdu parodyti, kad Lietuvai reikia
kūrybingų, laisvai mąstančių žmonių, kurie gali užaugti tik aplinkoje be
smurto. Per lapkričio mėnesį specialus akcijos autobusiukas aplankė
didžiuosius šalies miestus ir rinko žmonių atneštus nereikalingus diržus, iš
kurių vėliau gimė meno kūriniai.

36
Specialus „Nereikia diržo!” autobusiukas apsilankė 10-yje Lietuvos apskričių
centrų: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje,
Alytuje, Telšiuose, Tauragėje ir Utenoje. Į akciją įsitraukė 200 mokyklų, daug
įvairių organizacijų, žinomų žmonių. Akcijos metu buvo surinkta daugiau
nei 3500 nereikalingų diržų. Sausio 14 d. „Menų spaustuvėje“ Vilniuje įvyko
finalinis akcijos renginys. Jo metu buvo pristatyti septyni ypatingi daiktai,
padaryti iš surinktų diržų.

Prie šios iniciatyvos prisidėjo ir Lietuvos skautija. Įvairių miestų ir miestelių
skautai platino informaciją apie akciją mokyklose ir viešosiose erdvėse, o
atvykus autobusiukui padėjo rinkti atneštus diržus. Akcijos organizatoriai
džiaugiasi skautų pagalba ir tikisi toliau bendradarbiauti kitų iniciatyvų
metu.

Parengė vyr. sk. Eglė Kasperavičiūtė

„MANO VADOVAS – PATS PATS“
Konkursas „Mano vadovas – pats pats“ organizuojamas jau antrus me-
tus, jis yra skirtas padėkoti patiems aktyviausiems, skautiškiausiems,
rūpestingiausiems ir mylimiausiems vadovams už tai, kad jie tokie yra,
tai paraginimas tokiais būti ir toliau. Kiekvienam nominantui įteikiamas
ženkliukas – tikrasis mazgas. Nominantus siųlo vaikai, kiti vadovai. Matant
konkurso priimtinumą, planuojama tobulinti organizacinius aspektus ir
tęsti šią puikią prasidėjusią tradiciją.

2009 m. nominantai:

Pati aktyviausia vadovė – sktn. Vilma Staugaitienė (Marijampolės kr.)

Patys rūpestingiausi vadovai – vyr. sk. Eglė Kasperavičiūtė (Vilniaus kr.),
psktn. Marius Stalnionis (Vilniaus kr.)

Patys skautiškiausi vadovai – sktn. Birutė Norkienė (Kauno kr.), sktn. sk. v.
Ugnius Meškas (Utenos kr.), psktn. vyr. sk. Jorė Astrauskaitė (Vilniaus kr.),
sk. v. Andrius Kanaporius (oro skautų vadovas), sktn. Gražina Judickienė
(Panevėžio kr.), vyresn. sktn. sk. v. Mečislovas Raštikis (Klaipėdos kr.), psktn.
Daiva Kudulė (Marijampolės kr.).

37
„BETLIEJAUS TAIKOS UGNIES“ AKCIJA
Betliejaus taikos ugnis – žmonijos brolybės, draugystės ir taikos simbo-
lis. Simboline žvakės liepsna siekiama įžiebti taiką ir ramybę visų širdyse,
skleidžiant ją šeimose, bendruomenėje, šalyje ir visame pasaulyje. Akci-
jos tikslas – pasiekti kuo daugiau žmonių ir paskatinti kiekvieną aktyviai
kurti taiką savo aplinkoje, siekti tolerancijos visoms etninėms, kultūrinėms,
politinėms ar religinėms grupėms.

Betliejaus taikos ugnies idėja kilo 1986 m. Austrijoje socialinės paramos ak-
cijos „Šviesa tamsoje“ metu. Nuo tada ypač pasižymėjęs vaikas iš Austri-
jos keliauja į Palestiną ir Betliejuje uždega žvakę, kurią kaip taikos ir vilties
simbolį parveža į Vieną ir platina savo šalyje. Iš pradžių ši tradicija apėmė
tik Austriją, tačiau labai greitai skautų bei visų geros valios žmonių dėka
išplito po visą pasaulį. Šiuo metu Taikos šviesos nešimas yra virtęs nauju,
džiaugsmingu kalėdiniu papročiu, užkariavusiu žmonių, siekiančių taikos
neramiame XXI amžiuje, širdis.

Lietuvos skautija, vykdydama šią akciją, kasmet bendradarbiauja su kito-
mis skautiškomis šalies organizacijomis. 2009 m. Ugnelę iš Slovakijos–Len-
kijos pasienio parvežė Lietuvos lenkų harcerų sąjungos skautai. Gruodžio
15 d. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje aukotos Šv. Mišios, po kurių Betlie-
jaus taikos ugnis pasklido po sostinę ir visą šalį: senelių namus, ligonines,
bažnyčias, valstybines institucijas ir kitur.

38
LIETUVOS SKAUTIŠKŲ ORGANIZACIJŲ
„APSKRITOJO STALO” VEIKLA 2009 METAIS
Sakoma, kad viščiukus reikia skaičiuoti rudenį – tada matuojama, kiek
„užaugo“ pavasarį išperėti jaunikliai. Apskritasis stalas „auga“ nuo 2006 m.
gegužės 20 d., kai Vilniaus skautų centre įvyko pirmasis susitikimas. Tad la-
biau ne jo, o jo darbų augimą trumpai paminėsiu šioje apžvalgoje.

2009 metais Apskritojo stalo veikla buvo ypatingai aktyvi:

- Įvyko 5 susitikimai (vyksta maždaug kas 2 mėnesius), susitikimų organiza-
vimas pagal susitarimą rotuojamas – kiekvieną susitikimą organizuoja vis
kita organizacija;
- Vyko intensyvus darbas ruošiant Apskritojo stalo veiklos Reglamentą,
kuris 2010 metų pradžioje turėtų būti pasirašomas visų jam pritariančių
organizacijų. Reglamente apibrėžiami bendradarbiavimo principai, Apskri-
tojo stalo siekiai, veiklos organizavimas, atstovavimas organizacijoms;
- Paskelbtas atviras konkursas artėjančios bendros 2013 m. Jubiliejinės
stovyklos viršininko ir programos vadovo paieškai, vyksta stovyklos pla-
navimas;
- Kaip vieningas atsakas suformuluota skautiškų organizacijų nuomonė dėl
Neformaliojo ugdymo koncepcijos, rengtos LR Švietimo ir mokslo ministeri-
jos, ir paskelbtas straipsnis ta tema žiniasklaidoje;
- Aktyvi pasipriešinanti pozicija dėl Seimo planuojamos 2 % GPM paramos
skyrimo panaikinimo nevyriausybinėms organizacijoms; pozicija prisidėjo
prie paramos skyrimo nepanaikinimo.

Taip auga darbai. O kartu su jais – ir mes, Apskritajame stale broliams ir
sesėms atstovaujantys organizacijų vadovai. Bendraujame elektroniniais
laiškais specialiai Apskritajam stalui sukurtoje elektroninėje konferencijoje.
Lankomės vieni kitų renginiuose. Bendraujame tarp susitikimų. Artėjantys
2010 m. taip pat atneš daug idėjų ir nuoširdaus darbo Apskritajam stalui...
Norėtųsi palinkėti kantrybės, tikėjimo Idėja ir atvirumo žengiant bendru
skautišku keliu.

vyresn. sktn. gilv. vyr. sk. fil. Gražina Kačergytė,
Lietuvos skautijos tarybos pirmininkė

39
2009 M. LIETUVOS SKAUTIJOS VYKDYTI
PROJEKTAI
„Lietuvos skautijos struktūrinis stiprinimas ir potencialo plėtojimas
2009“ pagal Jaunimo organizacijų potencialo plėtojimo ir institucinės para-
mos 2009 m. programą (Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos)

„Mes turime augti ir stiprėti“ pagal Pilietinio ir tautinio ugdymo programą
(LR Švietimo ir mokslo ministerija)

„Gero vėjo!” pagal Vaikų socializacijos programą (Kauno miesto
savivaldybė)

„Į marias!” pagal Vaikų socializacijos programą (Vilniaus miesto savivalybė)

„Visi keliai veda prie jūros“ pagal Vaikų ir jaunimo socializacijos programą
(Vilniaus miesto savivalybė)

„Lietuvos skautijos Vilniaus krašto stiprinimo ir galimybių plėtojimo
programa“, įgyvendinta pagal Vaikų ir jaunimo socializacijos programą
(Vilniaus miesto savivaldybė)

„Baltic Jamboree – Amberway 2010“ (Šiaurės mininistrų taryba, tęstinis
2009–2010 m. projektas)

„Gerosios patirties mainai vaikų neformaliojo ugdymo reglamen-
tavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“ pagal bendrą Lietuvos
Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemą „Patirties
perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregio-
ninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ (tęstinis 2009–2010
m. projektas)

„One organization – one image” (WOSM, tęstinis 2007–2009 m. projek-
tas)

„I choose green” (Šiaurės šalių vaikų ir jaunimo komitetas, programa
CIRIUS, Danija, veiklos bus vykdomos 2010 m.)

40
NARYSTĖ IR VEIKLA LIETUVOS IR UŽSIENIO
ORGANIZACIJOSE

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – didžiausia nevyriausybinė
jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas
ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas; atstovaujanti jaunimo intere-
sams ir formuojanti jaunimo politiką, Vyriausybės partnerė.

2009 m. Lietuvos skautijos atstovai dalyvavo LiJOT žiemos ir vasaros foru-
muose, pavasario ir rudens asamblėjose, vadovų klubo renginiuose,
LiJOT inicijuotose darbo grupėse, drauge su kitomis LiJOT narėmis kreipėsi
į įvairias institucijas dėl jaunimui ir nevyriausybinėms jaunimo organizaci-
joms svarbių klausimų. LS narė Laura Liubinaitė veikė Jaunimo reikalų ta-
ryboje.

Pasaulio skautų judėjimo organizacija (World Organization of the
Scout Movement – WOSM). Misija – prisidėti prie jaunų žmonių ugdymo per
skautiškas vertybes, priesakus, ugdyti savarankišką visuomenės narį. Lietuvos
skautija – narė nuo 1997 m.

Metų pradžioje LS narė Loreta Senkutė nuo WOSM ER išrinkta Jaunimo
patarėjų tarybos prie Europos Tarybos vicepirmininke. 2009 metais Lietu-
vos skautija aktyviai bendravo ir bendradarbiavo su WOSM ER: palaikė
glaudžius ryšius vykdant projektą „One organization – one image”; pasi-
naudojo programos Tailor Support parama LS mokymų sistemos atnauji-
nimui: WOSM ER darbo grupių atstovai ir kvalifikuoti lektoriai konsultavo
Mokymų skyriaus narius, vykdė TOT (Training of trainers). Rudenį sulaukta
WOSM ER komiteto nario João Armando Pereira Gonçalves vizito.

Tarptautinė skautų ir skaučių draugija (International Scout and Guide Fel-
lowship – ISGF) atvira buvusiems, esantiems skautų vadovams bei asmenims,
kurie neturėjo galimybės dalyvauti skautų judėjime anksčiau, tačiau nori teikti
paramą ir pagalbą skautų judėjimui. Lietuvos skautija – nuo 2002 m. asoci-
juotoji organizacijos narė.

41
Pastaraisiais metais kiek pasyvesnę ISGF veiklą Lietuvos skautijoje siekta
aktyvinti 2009 m.: LS suaugusiųjų skyrius susitiko su ISGF nariais ir kitais
susidomėjusiais, apsitarė veiklos suaktyvinimo priemones.

Tarptautinė skautų katalikų konferencija (International Catholic Con-
ference of Scouting – ICCS) prisideda prie skautiško jaunimo mokymo ir
tobulėjimo katalikų tikėjime, plėtoja ir stiprina dvasinį skautavimą, siekia
užtikrinti, kad skautai katalikai aktyviai dalyvautų katalikų Bažnyčios veik-
loje. Lietuvos skautija priklauso šiai organizacijai, siekdama stiprinti katalikų
tikėjimą skautavime.

2009 m. metais Lietuvos skautijos atstovai dalyvavo šiuose ICCS rengi -
niuose: Skautų savaitėje Taize (Prancūzija), pastoraciniame seminare-kon-
ferencijoje Slovėnijoje.

42
UŽRAŠAMS
UŽRAŠAMS