You are on page 1of 2

Celuloza: Nierozgałęziony biopolimer

Pojedynczy łańcuch celulozy złożony jest z reszt celobiozy połączonych za
pomocą mostków tlenowych o dużej energii wiązania wynoszącej 335-337
kJ/mol •
Cząsteczki celulozy połączone są siłami międzycząsteczkowymi za pomocą
poprzecznych wiązań wodorowych o energii wynoszącej ok. 27 kJ/mol

Celuloza stanowi główny surowiec w :
 Przemyśle włókienniczym:
 Produkcja sztucznego jedwabiu
 Przemyśle papierniczym:
 Produkcja papieru, tektury
 Masa celulozowa
 Wata celulozowa, lignina
 Produkcji materiałów wybuchowych
 Produkcji lakierów
 Tworzyw sztucznych:
 Celuloid
Sproszkowana celuloza:
 Wypełnienie kolumn chromatograficznych
 Produkcja pastylek i tabletek
Celuloza mikrokrystaliczna
 Substancja pomocnicza w preparatach farmaceutycznych

Włókna celulozowe Thermofloc charakteryzuje bardzo dobra izolacyjność termiczna.
Ponadto zapewnia izolacyjność akustyczną oraz ogniową, a także dzięki otwartości
dyfuzyjnej, regulację poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Produkt jest odporny
na działanie pleśni, grzybów, a także chroni przed wnikaniem w materiał drobnych
szkodników czy gryzoni.

Kompozytowe włókna celulozowe o właściwościach magnetycznych

. Istnieją ograniczenia wielkości cząstek wprowadzanego proszku. w którym jako rozpuszczalnik wykorzystuje się N-tlenek-Nmetylomorfoliny. Ni. Wyniki badan Właściwości magnetyczne kompozytowych włókien celulozowych zależą przede wszystkim od właściwości i udziału domieszki. Zastosowaniem celulozy bakteryjnej w konserwacji dzieł sztuki Celuloza bakteryjna może być łatwo modyfikowana np. Udział proszku modyfikatora pogarsza jednak właściwości technologiczne masy przędzalniczej i wpływa na właściwości mechaniczne otrzymanych włókien.  Włókna celulozowe są obecnie otrzymywane przede wszystkim metodą wiskozową. Kolejnym zjawiskiem ograniczającym możliwości modyfikacji celulozy jest fakt. metoda wiskozowa zostanie w najbliszych latach zastąpiona przez procesy wykorzystujące inne rozpuszczalniki celulozy zdolne do tworzenia znacznie bardziej stężonych roztworów. Wadą metody wiskozowej jest również silne zanieczyszczenie środowiska dwusiarczkiem węgla. Wiele ważnych produktów handlowych otrzymuje się z celulozy poprzez jej regenerację. Remanencja i energia magnetyczna włókien kompozytowych zawierających proszki materia. że niektóre metale (Cu. Jest to proces długotrwa ły i mało wydajny. Fe) są katalizatorami procesów rozkładu celulozy. które mają na celu poprawę własności optycznych oraz zmniejszenie przejrzystości celulozy.łów magnetycznych powinny zwiększać się w miarę wzrostu udziału modyfikatora. Przy użyciu tego rozpuszczalnika można uzyskać roztwory zawierające około 25% celulozy (w metodzie wiskozowej wykorzystuje się roztwory około 10%). siarkowodorem i dwutlenkiem siarki Według przewidywań. Ze względu na średnice otworów dysz przędzalniczych cząstki proszku (aglomeraty cząstek powinny być mniejsze od około 20 μm). Dodatki wprowadzone w postaci proszków zwiększają lepkość masy i utrudniają jej przeróbkę. rozpuszczanie i wytrącanie z roztworu. tzn. Taką metodą jest proces. Zaletą metod opartych na rozpuszczalnikach organicznych jest również możliwość całkowitej automatyzacji procesu i brak gazowych oraz ciekłych produktów przedostających się do atmosfery. przez wprowadzenie wypełniaczy. Ich obecność może prowadzić do degradacji masy celulozowej.