You are on page 1of 2

PRC† REG† Form† No.† 001† (Rev.

† Nov† 2007)

Republic† of† the† Philippines

Paste†here
your†recent
PASSPORT†SIZE
colored†picture†in
white†background†with
complete†name†tag

Professional† Regulation† Commission
Manila

PANUNUMPA NG PROPESYONAL

Ako, si _____________________________________________________, ng
___________________________________________________________________________
(Pook na Sinilangan, Bayan/Lungsod, Probinsya)

ay taimtim na nanunumpa na itataguyod ko at ipagtatanggol ang Saligang Batas ng Pilipinas, na
ako ay tunay na mananalig at tatalima rito; na susundin ko ang mga batas, mga utos na legal, at
mga atas na ipinahayag ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas;
at kusa kong babalikatin ang pananagutang ito, na walang ano mang pasubali o hangaring umiwas.
Taimtim pa rin akong manunumpa na sa lahat ng panahon at pook na kinaroroonan ay
mahigpit akong manghahawakan sa mga etikal at tuntuning propesyonal ng
mga_________________________________ sa Pilipinas, at marapat kong gagampanan ng
(Propesyon)

buong husay sa abot ng aking makakaya ang mga tungkulin at pananagutang iniatang sa isang
itinakdang ____________________.
(Propesyon)

Kasihan Nawa ako ng Diyos.

_______________________________
(Lagda)

A - _______________________
(Blg. ng Sedula)

_____________________

____________________

(Kinuha sa)

(Petsa)

Nilagdaan at Pinanumpaan sa harap ko ngayong ika-_________ ng _________________
taon ng ating Panginoon _______________sa _________________________, Pilipinas.
FOR†PRC†PROCESSING

†Selyo

Dokumentaryo

OK†to†Pay:†___________________________________
OR†No.:†_____________________________________
Date†Paid:†___________________________________
Profession:†__________________________________

_______________________________
(Pinunong Tagapanumpa)

_______________________________
(Katungkulang Opisyal)

Registration†No.:†______________________________
Registration†Date:†_____________________________

PERSONAL DATA
Telephone/Contact†Number†:

Date†of†Examination:

Citizenship:

Date†of†Birth:

†Civil†Status:

Sex:

Fatherís†Name/Citizenship:

PLEASE†FILL†OUT†THIS†CLAIM†SLIP

Spouseís†Name/Citizenship:
Motherís†Name/Citizenship:

CLAIM SLIP

NAME:______________________________________________†††††PROFESSION:†_________________________________
REGISTRATION†NO.†__________________________________†††††REGISTRATION†DATE:___________________________
Please†present†this†slip†at†Issuance†Window†______________________†to†claim†your†professional†identification†card††on
___________________________.
(NOTE:†REPRESENTATIVE†WITH†PROPER†IDENTIFICATION†SHOULD†PRESENT†SPECIAL†POWER†OF†ATTORNEY†/†AUTHORIZATION
LETTER†FROM†THE†REGISTERED†PROFESSIONAL).†FOR†CONFIRMATION†PLEASE†CALL†UP†(02)†736-22-48.

______________________________________________
Registration†Officer

Duly accomplished Oath Form or Panunumpa ng Propesyonal 2. Present duly accomplished oath form (where your profession belongs. for verification of records and assessment at Window 14. Pay for two sets of metered documentary stamps (one stamped on this form and one for the Registration Certificate) at the Customer Service Center. Special Power of Attorney notarized by the Consul. Step 5. Window 19. please find below the following requirements : 1. Accomplish this Oath Form. Two pieces passport size colored picture in white background with complete name tag (for Oath Form and Certificate of Registration) 4. Ever-Recto Step 4. Copy of passport page showing personal data. One (1) short brown envelope with name and profession New registrants should come personally to the PRC Central Office or to the nearest Regional Office to file his/her application for registration and to affix his/her signature on the registry book. Board Certificates shall be claimed at the Central Office or the Regional Office where the application for the same has been filed. Please refer to your claim slip for further instructions. One pc. Take the professional’s oath before the Philippine Consul. Pay prescribed fees at the Cashier. 3. Window 28 or at PRC Service Center.PROCEDURES Step 1. . Copy of passport page showing date of entry abroad. In case registrant is located abroad. 4. Representatives must present Special Power of Attorney and appropriate identification papers. Current Community Tax Certificate (cedula) 3. Sign in the Registry Book and receive your claim slip at: Window 17 Window 20 Window 27 Step 6. Two sets of metered documentary stamps (for Oath Form and Certificate of Registration) 6. 2. Step 3. Claim your professional ID as scheduled. REQUIREMENTS 1. 1”x1” colored picture in white background with complete name tag (for Registry of Professionals) 5. Step 2.