You are on page 1of 7

www.mezofoldielet.

hu

IIII.
. ÉÉVFOLYAM
V F O LYA M 3.
1 . SZÁM
S Z Á M 2010.
2 0 0 március
8. MÁRCIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA

M E G J E L E N I K H AV O N TA 1 0 . 0 0 0 P É L D Á N Y B A N A K Ö V E T K E Z Ő T E L E P Ü L É S E K E N :
ADONY, APOSTAG, BARACS, BELOIANNISZ, BESNYŐ, DARUSZENTMIKLÓS, DUNAEGYHÁZA, DUNAFÖLDVÁR, DUNAVECSE, ELŐSZÁLLÁS, HANTOS, IVÁNCSA,

KISAPOSTAG, KULCS, LÓRÉV, MEZŐFALVA, NAGYKARÁCSONY, NAGYVENYIM, PERKÁTA, PUSZTASZABOLCS, RÁCALMÁS, SZABADEGYHÁZA, SZALKSZENTMÁRTON, TASS

A tartalomból:
Jótékony disznóvég Orbán vérét is megkóstolták 3.
Kisapostag (kk) A kisapostagi be kerüljenek, több támogatást nagycsaládosok számára biztosan Öregdiákok a városért 3.
nagycsaládosok javára rendezett és segítséget kapjanak, hiszen ők sokáig emlékezetes marad e nap.
disznótort a „Schalbert” Kisapostag azok, akik több gyermek vállalásá- A rendezvényen készült képeinket Új intézmény született: GYÁO 4.
Település Fejlesztéséért Alapítvány val hozzájárulnak a népességfogyás megtekintheti online internetes Kertészkedő 5.
február 20-án, szombaton. A ren- folyamatának visszafordításához. A újságunk (www.mezofoldielet.hu)
dezvény reggel 7-kor kezdődött, résztvevők, leginkább a kisapostagi galériájában! Csúf fársángosok 6.
a Bozó Ferenc böllér irányította
Homeopátiával az allergia ellen 7.
disznóvágással, és késő délutánig
tartott, a helyben készült hurka és Élet a stroke után 7.
kolbász elfogyasztásával, jó zene
mellett. Számos vállalkozás tá- Kemence az udvaron 8.
mogatta a programot, anyagilag Virág cserebere 8.
is segítve ezzel a nagycsaládoso-
kat, sokan pedig munkával járultak A modern nagymama 8.
hozzá a sikerhez, köztük a Nőegy- Hóvirágnéző túraajánlat 9.
let tagjai, valamint a polgárőrök,
akik már a rendezvény előtti naptól Hurka parádéval a tél ellen 9.
biztosították a sátrakkal komfor-
Jogi Élet: Adósság öröklése 9.
tossá tett helyszínt. Pere Nikolett

Fotó: Mudra László
művelődésszervező a gyerekekkel Táblaíjász verseny 10.
sógyurmázott és rajzolt. Kutrovácz
István, az alapítvány kuratóriumá- Tengertánc 10.
nak elnöke szerint fontos, hogy Duna fesztivál – énekre hangolva 10.
a nagycsaládosok reflektorfény-
Kóstoló és receptek 11.

Csángó táncház fánkkal Házasodj, hungária!
Dunaföldvár (kk) Moldvai csángó tánc- Rácalmás (kk) Ruhacsodák, gyö-
házat és farsangi batyus bál helyszíne nyörű esküvői torták, virágcsokrok,
volt a Dunaföldvári Városi Műveődési gyűrűk és más kiegészítők egész gar-
Ház február 6-án. madája, sok színvonalas szolgáltató
A dunaföldvári Ördögszekér Tánc- bemutatója fogadta a látogatókat a
együttes tagjai csángó viseletbe öltözve Jankovich-kúriában rendezett, mél-
tanították a lépéseket a sok fiatal érdek- tán sikeres esküvő kiállításon február
lődőnek, akik megtöltötték a termet. A 13-án, szombaton. Bár a tél a zor-
talpalávalót a Cserfa zenekar szolgál- dabbik arcát mutatta felénk ezen a
tatta a vidám rendezvényen, amelynek hófúvásos hétvégén, a házasulandó
szüneteiben jóízűen fogyasztotta min- fiataloknak és szüleiknek szerencsé-
denki a közös asztalra helyezett batyus re mégsem vette el a kedvét a látvá-
étkeket: zsíros kenyeret, házi sütemé- nyos rácalmási programtól. A duna-
nyeket, farsangi és csöröge fánkot, újvárosi Ibolya Virág Kft. (Palkovicsné
édes és sós apró sütiket, pogácsákat. Ibolya és lánya, Szabóné Palkovics
Jól fogyott az innivaló is, hiszen a patto- Katalin) egy magas színvonalú ren-
gós ritmusok, a gyors táncok alaposan dezvénnyel teremtett lehetőséget az
Fotó: Mudra László

megizzasztották a táncosokat. esküvőjükre készülő pároknak (és
Fotó: Mudra László

A rendezvényen készült fotóinkat persze, szüleiknek), valamint az es-
megtekintheti internetes újságunk, a küvőkhöz, lakodalmakhoz kapcsoló-
Mezőföldi Élet Online dó szolgáltatóknak a találkozásához.
(www.mezofoldielet.hu) galériájában. Folytatás a 8. oldalon
Orbán vérét is megkóstolták Mozgalmas
Borász, Halász, Vadász találkozó is,
amelyet ők rendeztek, és igen jól
évet zártak
sikerült. Hagyományos Szent Orbán- Perkáta (kk) A Perkátai Nyugdíjasok
napi és hálaadó újborünnepüket is Baráti Köre január 26-án tartotta köz-
megtartották, nagy közönségsiker gyűlését. A rossz időjárás és a sok
mellett. Az idén is megrendezik a beteg ellenére a 68 fős aktív tagság
Szent Orbán napot, ami azonban közel kétharmada megjelent. Varjú
egybeesik a Magyarországon rende- Ferenc titkár méltatta a 3 évvel ez-
zendő egyhetes Világ borrendi talál- előtt alakult Kör tevékenységét, majd
kozó szombati programjaival, de két- Dr. Nagy Andrásné elnök értékelte az
három rendezvényen az adonyiak is elmúlt éveket. Jelentős a kulturális te-
részt vesznek majd a hét folyamán. vékenységük, a kórus és a színjátszó
Már az idén készülnek a szőlőhe- kör mind ismertebb a kistérségben és
gyi Szent Orbán kápolna 2011-ben azon túl. Az elnök asszony beszámolt

Fotó: Mudra László
esedékes 200 éves évfordulójára. az egészségügyi, természetvédelmi,
Mivel a vezetőségnek lejárt a man- hagyományőrző, fogyasztóvédelmi és
dátuma, a közgyűlésen tisztújításra érdekvédelmi tevékenységről, ami
is sor került. A vezetőségválasztás előadások, szűrővizsgálatok, akciók
eredménye: keretében valósult meg, valamint a
Adony (kk) Évet értékelt, a 2010. tott nagymestere szerint az átlagos-
Nagymester: Králl István társszervezetekkel és más helyi civil
évi programról döntött és vezetősé- nál jobb évet zártak a boros gazdák,
Főpohárnok: László Éva szervezetekkel való együttműködés-
get választott a Duna-menti Szent a borrend is egyre ismertebb. Az
Kancellár: Paulusz Imre ről. A pénzügyi beszámoló keretében
Orbán Borrend, Adony február 13- elmúlt évben több mint 40 ren-
Kincstárnok: Solti Ferenc mondtak köszönetet az önkormányzat-

LÉZERSEBÉSZET
án. Az ugyanerre a napra tervezett dezvényre hívták meg őket, és ők
Nagykövet: Nedves Tibor nak az ingyenes helyiséghasználatért,
gazdanap a zord időjárás miatt meg- csaknem valamennyi meghívásnak
Krónikás és ceremóniamester: illetve a 70 ezer forintos támogatá-
hiúsult, mivel a szakértő előadók eleget is tettek. Nagy eredménye az
Schmidt Attila sért, ami lehetővé tette, hogy eljus-
Dr. Thomka György nem tudtak Adonyba utazni, viszont elmúlt évnek, hogy a Dunaföldváron
A Felügyelő Bizottság elnöke sanak Gunarasra, a fürdőbe, továbbá
Lézersebészeti és általános sebészeti magánrendelés több idő maradt a kötetlen beszél- első ízben megrendezett Duna-men-
Marczinka Sebestyén, tagjai Majer a támogatóknak, akik pénzzel is, de
getésre, a múlt évi borok – köztük ti települések borversenyén a három
Béla és Szabó Miklós lett. főként élelmezési cikkekkel hozzájá-
Rendelés helye: „Egészségért” Bt. rendelője Paulusz Imre híre Orbán vére borá- kategóriából kettőt az adonyi bor-
A közgyűlés a tagdíjról is döntött. rultak rendezvényeikhez. A hozzászó-
2400 Dunaújváros, Liget köz 7. nak – kóstolására és értékelésére. rend tagja nyert meg. Messze vitte
lók arra biztatták a vezetőséget: csak
Králl István, a borrend újraválasz- a borrend jó hírét az I. Fejér megyei
Telefon: 06 70 376 21 64 és 06 20 94 17 182 így tovább! A jelenlévők elfogadták a
Rendelés ideje: szombat 9–11 óráig beszámolókat és az idei programról is

Öregdiákok a városért
döntöttek.

Pusztaszabolcs (kk) Az Öreg Diá­
kok Baráti Egyesületének 2010.
az iskolai farsang szervezéséből és
megrendezték a nagy sikert aratott
Óvodában. A Domak Istvánné vezette
egyesület a retró majálistól a városi
Korondról
évi programját a közösségért, a
gyerekekért, a környezet megóvá-
télbúcsúztató felvonulást. A tavasz
a nagytakarításoké lesz, az iskolás
ünnepségek mindegyikéig aktív sze-
repet vállal a szervezésből és a lebo- jöttek
sáért végzendő munka jellemzi. Az gyerekek lakhelyén és a templom- nyolításból, és rendszeresen szervez Szabadegyháza (kk) Az erdélyi
elmúlt két hónapban részt vállaltak kertben egyaránt, Húsvétkor pedig az iskolás gyerekeknek érdekes és Korondról érkezett testvértelepülé-
a templomkerti hóeltakarításból, nyuszi simogatót szerveznek a Zsiráf hasznos szabadidős programot. sére, Szabadegyházára, tapasztalat-
csere céljából a Katona Mihály pol-
gármester vezette képviselő-testület
A „Szinergia” újra támogat február 25-én. Négynapos látogatá-
suk alatt felkeresték a szabadegyhá-
A Kistérségi Szinergia Közalapít- szinte csak a Gazdálkodj okosan-t Skywalker vagy Gandalf tanítvá- zai farsangoló óvodásokat, Iváncsán
vány által meghirdetett Dunaúj- ismerhettük, manapság azonban nya? Vagy mestere? Ebben a játék- megnézték a tanuszodát és meg-
város és vonzáskörzete szereplői jobbnál-jobb társasjátékok garma- ban tényleg szinte csak a képzelet kóstolták a szabadtéri kemencében
közti együttműködést erősítő dája áll rendelkezésünkre magyar szab határt a közös szórakozásnak, sütött kenyeret és pompost, Kulcson
projektek megvalósítására irányu- nyelven is, erről a társasjáték talál- amelyben nem csak a kommuniká- tájékoztatót hallgattak meg a Leader
ló rendezvények támogatására kiírt kozón is meggyőződhettünk. ciós készséged javul, hanem új is- program tapasztalatairól (náluk
pályázatra érkezett és nyert a Hét- A Vadnyugaton lövöldözhetünk mereteid is igen széles kört fognak most indul), és megnézték az egész-
köznapi Hősök Ifjúsági Egyesület seriffként, középkori várost építhe- érinteni.” ségügyi központot, Szabadegyházán
„Térségi társasjáték találkozó” tünk intrikálva, kincset kereshetünk Az ifjúsági egyesület tehát ízelítőt pedig ízelítőt kaptak a Fejér megyei
című pályázata. A 100.000 Ft tá- a bányában, kalózkodhatunk vagy adott a társasjátékok varázslatos vi- népi kultúrából.
mogatásban részesített egynapos háborúzhatunk a reneszánsz Itáliá­ lágából az Ifjúsági Hét programsoro-
(2009. november 21.) rendezvény ban – természetesen csak a játékok zatába illeszkedő rendezvényével.
helyszíne a dunaújvárosi Munkás-
művelődési Központ volt.
lapjain. A társasjátékok világába
megfelelő ajtót nyithat a Magyar
Kedves Fiatal! Amennyiben fel-
keltették érdeklődésedet, várnak a
Városvédők
A Hétköznapi Hősök Ifjúsági Egye-
sület öt éve alakult meg, de már
Társasjátékos Egyesület honlapja:
tarsasjatekos.blogspot.com.
honlapjukon (www.hhie.hu), illetve
a klubban, szombat délutánonként lettek
12 éve működik, mint ifjúsági klub. A társasjátékok egy speciális vál- (Dunaújváros, Erdő sor 37.) és a Rácalmás (kk) A Rácalmási Város-
Célja az ifjúság nevelése – képzés- tozata a szerepjáték, amely az egyik következő találkozókon. védő és Szépítő Egyesület nevet vette
sel, sporttal és játékkal. A képzést legszabadabb, legváltozatosabb és A KSZK folyamatosan várja a pá- fel a Rácalmási Faluvédő Egyesület,
főleg az önképzés és a korrepetálás, így a legbonyolultabb játék, amit e lyázatokat interregionális pályázati igazodva ahhoz, hogy tavaly nyáron
a sportot pedig két harcművészet, a pár gondolat jól jellemez: „Biztos kiírásaira, emellett a munkahelyte- a település városi rangra emelke-
pusztakezes wing tsun és a szamuráj sok jó könyvet olvastál, és sok jó remtést szolgáló beruházások ösz- dett. A 16. éves, sikertörténetet író
kardvívás jelenti a tagok számára. filmet láttál már. Képzeld el, hogy tönzésére kiírt pályázatok továbbra egyesület tagsága a február 26-ai
Természetesen a fiatalok ked- a főhősük te vagy, hogy szabadon is benyújthatók. Bővebb információ közgyűlésen az elmúlt évet értékel-
vence a játék, ami persze közösen járhatsz-kelhetsz az író által elkép- a www.acel-hid.hu oldalon olvas­ te, majd újraválasztotta vezetőségét,
igazán jó: ez a társasjáték! Régen zelt világban! Szívesen lennél Luke ható. elnökét, Szalai Árpádot, és elfogadta
Hirdetés a beszámolót és a munkatervet.
Új intézmény Ke r t é s z k e d ő
gyengébbeken 5-6 rügyre! féléket a lakásban neveljük, a palán-

Komplex fejlesztés kicsiknek és Dunaújvárosi kistérség (kk) GYÁO –
ismerkedjünk meg az új fogalommal, Szalai Gabriella rovata
Tervezett virágágyásainkat is most
alakítsuk ki, ássuk fel, hogy később
ták kiültetése odébb lesz! A gyepet
gereblyézzük át, szellőztessük meg,
csak fellazítani kelljen! Egynyári virá- csak utána szórjunk bármiféle mű-
nagyoknak amely egy, a környéken egyedülálló in-
tézményt takar: Gyermekek Átmeneti
Otthona, amely Nagykarácsonyban mű-
Már nyílik a hóvirág, egyre melegeb- és marhatrágyát keverjünk az ültető
gainkat csak a fagyosszentek (máj.
11-13.) után ültessük ki, mert el-
trágyát, komposztot!
Csapadékos telünk volt, a talaj
Besnyő Az Új Magyar­ elnyert támogatási összegből ez bek az éjszakák és a nappalok, a gödörbe. fagyhatnak! A szabadföldbe vet- nedvességtartalma jobb a tavalyinál,
ködik, a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú kertünk is éled. Évelő díszfüveinket most kell vis�-
ország Vidékfejlesz- az álom valóra válhat, és a község Kistérségi Társulásának fenntartásában. hetünk borsót, sárgarépát, salátát, de figyeljünk az ősszel telepített nö-
tési Program III -as központjában, a ligetben felépülhet Sajnos rossz hír, hogy a havas, szavágni, mielőtt új szárakat fejlesz- zöldséget, sóskát, spenótot, de a vényeinkre, ki ne száradjanak!
Ellátási területe a Dunaújvárosi kistérség
tengelyes támoga- a rég várt játszótér! közigazgatási területe, az üresen maradó hűvös tél ellenére a kártevők jól át- tenek (természetesen az örökzöld paprikát, paradicsomot, a káposzta-
tásban részesült a Régi fájó pontja a községnek több férőhelyekre pedig bármely más önkor- teleltek, a talaj felső rétege nem fa- díszfüveket nem kell visszavágni).
Falumegújítás és -fej­­- olyan közösségi létesítményének a mányzat is ellátási szerződést köthet. gyott át, védte a hó, így a növények A fűszernövényeket is vágjuk vissza,
lesztés jogcímre leromlott állapota, ahol nem köte- Az intézmény kialakításának gondo- védelmére idén is nagy gondot kell valamint a nyáron virágzó cserjéket.
2009. január 10-ig benyújtott tá- lező feladatellátás folyik, de szinte latát erősítette, hogy a megyében ilyen fordítani. A tavasszal virágzó cserjéket virág-
mogatási kérelmek között Besnyő napi használatban lévő építmények. típusú ellátási forma még nem működött A lemosó permetezés fontos, ne zás után metsszük meg!
Község Önkormányzata. Gémesiné Ezek a sportöltöző és a régi ravata- – tudtuk meg Köller Péternétől, aki az takarékoskodjunk a permetlével! Rózsáinkat jó és fagymentes idő
intézmény szakmai vezetője –, országo- Minden eldugott zugba is juttassunk beköszöntével takarjuk ki, végez-
Fejes Zsuzsanna, a község polgár- lozó, amelyeknek a méltatlan álla-
san is kevés hasonló intézmény van. A belőle! zük el a metszést, talajlazítást és
mestere a Komplex fejlesztés ki- potára kerül most gyógyír: megvaló-
mi intézményünk szolgáltatási típusú, a
csiknek és nagyoknak című pályá- sulhat a külső felújításuk. Ugyanez Márciusban telepíteni is kezdhe- gyommentesítést! Egyéves vessző-
szülő kéri, a problémahelyzet megoldá-
zatról szólva elmondta, hogy annak igaz a régi tűzoltó szertár épületére sáig, a gyermek visszagondozásában is tünk – cserjéket, rózsát, örökzölde- kön virágzik a rózsa, ezért viszonylag
keretében egyszerre több gondjukra is, amelynek szintén a külső felújí- szeretnénk, és a régi ravatalozó is partneribb az együttműködés. Eddig nem ket, szőlőt, gyümölcs- és díszfákat erősen metsszük meg a töveket,
is megoldást kerestek, ezért a cím tására nyílt most lehetőség. – Mind- új funkciókat kapna a belső meg- volt olyan lehetőség, ahová például egy is. Telepítéskor jó minőségű földet erősebb vesszőkön 2-3 rügyre, a
utal is arra, hogy mind a gyerekek- három létesítmény belső felújítása újulást követően. A most elnyert műtéti, kórházi ellátás esetén az egyedül
nek, fiataloknak, mind a felnőttek- is szerepel a jövőbeni elképzelések támogatási összegből a sportpálya álló szülő bátran elhelyezhette a gyerme-
nek, a község egészének fontos között, és amennyiben lehetőség kerítését is fel tudjuk újíttatni, ami két, ha nem volt nagyszülő, jó szomszéd.
fejlesztéseket valósítanak meg a lesz rá, meg akarjuk valósítani, hi- szintén nagyon aktuális. Nálunk akár a távolabbi munkavállalás
pályázati forrás – és persze az ön- szen a sportöltöző mintegy kirakata idejére is elhelyezhető a gyerek, amíg a
Besnyő Község Önkormányza-
szülő a leendő lakóhelyen megteremti a
rész – segítségével. is a községnek a vendégsportolók ta a 2008. évi ÚMVP III. tengely
feltételeket, hogy odaköltözhessen a csa-
Nagyon hiányzik a kisgyermeke- révén, de saját sportolóink is meg- Falumegújítás és –fejlesztés jog- lád. Ahol a gyermeket nem tudják elhe-
seknek egy igényes kivitelű, a ha- érdemlik, hogy méltó körülmények címre benyújtott pályázatával 11 lyezni a GYÁO-ban esetleg a családok át-
tályos jogszabályoknak megfelelő között öltözhessenek – mondja a millió 240 ezer 953 forint támoga- meneti otthonában, ott gyermekotthonba
játszótér, ezért ennek megvalósí- polgármester asszony. A régi tűz- tást nyert el. kerül, átmeneti gondoskodásba, ahon-
tását helyezték első helyre. A most oltó szertárból közösségi helyiséget nan nehezebb a visszatérés a családba
Hirdetés – ahhoz hatósági intézkedés szükséges.

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület hírei
Általános tájékoztatás az Új Magyarország Vi- kifizetési kérelemhez benyújtott számviteli bizony- Mezőföldi Híd logó, EMVA logó és EMVA mondat sult fejlesztésével kapcsolatosan kommunikációs
dékfejlesztési Program III. és IV. tengely ke- latnak meg kell felelni a számvitelről szóló 2000. (ezek letölthetők a www.mezofoldihid.hu honlap- kötelezettségei vannak. Ezen kommunikációs
retében megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó évi C. törvény, valamint számla esetében az általá- ról). A rendezvények valamennyi programeleméről kötelezettségeknek azon időponttól kell folyama-
végrehajtásról (támogatási kérelmek, kifizetési ké- nos forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény fotódokumentáció készítése szükséges, amelyet a tosan eleget tennie, amennyiben a fejlesztést már
relmek, helyszíni szemlék és ellenőrzések, közbe- által előírt formai és tartalmi előírásoknak. Ezekhez későbbiekben benyújtandó kifizetési kérelemhez megvalósította és az utolsó kifizetési kérelmet is
szerzési tudnivalók, kommunikációs kötelezettség, kapcsolódó egyéb, kötelező mellékletek az írásos kötelező mellékletként csatolni kell. benyújtotta. A fejlesztés kivitelezési szakaszában
kötelező arculati elemek) szerződés, a számviteli bizonylatot/számlát részle- A jelenleg hatályos közbeszerzési törvény ezen kötelezettség még nem áll fenn. (Kommuni-
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülethez tező kimutatás, a teljesítés-igazolás, minőségi és (2003. évi CXXIX. törvény) a közbeszerzés kációs kötelezettség: a fejlesztés bemutatása pl.:
(LEADER HACS-hoz) az ÚMVP IV. tengely LEADER megfelelőségi igazolások. tárgyát 3 fő kategóriában határozza meg: áru- írott sajtóban, elektronikus médiában, saját honla-
programjának 19 célterületére 58 darab támoga- beszerzés, építési beruházás és szolgáltatás. A pon, saját kiadványban, sajtótájékoztatón, projekt-
tási kérelem érkezett be. A támogatási kérelmek Építéssel járó tevékenységek Közbeszerzési törvény két típusú eljárásrendet látogatás keretében stb.) Az utolsó kifizetési ké-
feldolgozása megtörtént, 2010 márciusának első Építési beruházás esetén építési műszaki el- különbözetet meg: nemzeti eljárásrend és közös- relem benyújtásával egyidejűleg kell az ügyfélnek
napjaiban valamennyi érintett részére postázzuk a lenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor ségi eljárásrend. A két eljárásrend értékhatárokhoz eleget tenni a kötelező arculati elem kihelyezési
befogadó végzést. A végleges döntés 2010. már- is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély kötött, így a becsült érték és a közbeszerzés tárgya kötelezettségének is. A kötelező arculati elemek
cius végére várható. köteles. Az építési beruházásra vonatkozó kifize- szerint kell meghatározni, hogy a beszerzés melyik méretére és tartalmára vonatkozó szabályozás a
Az ÚMVP III. tengely 4 intézkedésének 2. köré- tési kérelmet az Építési Normagyűjtemény alapján eljárásrend alapján valósítható meg. A kapcso- www.mezofoldihid.hu honlapról letölthető.
ben 40 darab támogatási kérelem érkezett be. A kell összeállítani. A kifizetési kérelem benyújtására lódó értékhatárok összegszerűen a nemzeti eljá- Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III.
támogatási kérelmek iktatása és rögzítése megtör- nyitva álló időszak első napján érvényes katalógust rásrend keretében: árubeszerzés és szolgáltatás tengelyéhez kapcsolódó támogatási és kifizetési
tént, a tényleges feldolgozásuk megkezdődött, a kell figyelembe venni az Építési Normagyűjtemény esetén 8 millió forint, építési beruházás esetén kérelemmel, egyéb fontos tudnivalókkal kapcsola-
hiánypótló végzések megküldésének várható idő- vonatkozásában (elérhetősége: www.mvh.gov.hu). 15 millió forint. Közösségi eljárásrend keretében: tos információk – folyamatos frissítés és bővítés
pontja 2010. április eleje. Az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jog- árubeszerzés és szolgáltatás esetében klasszi- mellett – megtalálhatók a Mezőföldi Híd Térségfej-
Az ÚMVP III. tengely 4 intézkedésének 1. kö- erős építési engedély hiteles másolatát vagy az il- kus ajánlatkérők esetén 32.861.250,- Ft, egyéb lesztő Egyesület honlapján: www.mezofoldihid.hu.
rében nyertes fejlesztések esetében a támogatá- letékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a ajánlatkérők esetében 50.737.770,- Ft, építési Az Egyesület Munkaszervezetének munkatársai
si kérelem alapján állapítottuk meg a támogatás tevékenység nem építési engedély köteles. Enge- beruházás esetén 1.273.702.050,- Ft. A becsült hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra
igénybevételére való jogosultságot (támogatási délyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési érték meghatározásához mindig az általános for- között várják az ügyfeleket az egyesületi ügyfélszol-
összeg és fejlesztési cél) a támogatási határozat- kérelemhez mellékelni kell a jogerős hatáskörrel galmi adó nélkül számított, legmagasabb összegű gálati irodában (Kulcs, Rákóczi u. 139.), előzetes
ban foglaltak szerint. A kifizetési kérelem a támo- rendelkező építési hatóság használatbavételi en- teljes ellenszolgáltatást kell figyelembe venni. Az időpont egyeztetés az alábbi telefonszámon lehet-
gatási kérelemben elfogadottak igénylését, elszá- gedélyének hiteles másolatát a létesítmény hasz- értékhatárok megállapításánál egybeszámítási séges: 06 25 252 752.
molását jelenti. A kifizetési kérelemben csak azon nálatához. A támogatási kérelem eredeti műszaki kötelezettség van, amely azt jelenti, hogy az egy
tételek szerepeltethetők, amelyek a támogatási tartalma a hatóság kötelező előírásainak teljesí- költségvetési évben vagy 12 hónapban becsült ér- A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
kérelemben elfogadásra kerültek – amelyeket a tése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására tékek összeadódnak. nyertes vagy leendő nyertes támogatási
támogatási határozat melléklete tartalmaz – ettől nyitva álló időszak első napját megelőző 30. napig A Közbeszerzési törvény alanyi mentességet kérelmet benyújtó (pályázó) ügyfeleinek
eltérni nem lehet (pl.: építési beruházások eseté- módosítható, a támogatás összege nem növelhe- biztosít a természetes személyek, egyéni vállal- 2010. március 18-án, csütörtökön
ben az elfogadott tervdokumentáción változtatni tő, a kérelemhez mellékelni kell a hatóság kötele- kozók, őstermelők, családi gazdálkodók részére a 10 órai kezdettel,
nem lehet). ző előírását igazoló dokumentumot. A támogatási közbeszerzési eljárás lefolytatása alól. Rácalmáson, a Pomóthy Ház Étteremben
Kifizetési kérelem négy időszakban nyújtható kérelem benyújtását követően előzetes helyszíni A klasszikus ajánlatkérők, amelyek esetében (Rácalmás, Széchenyi tér 11.)
be, az MVH által rendszeresített formanyomtat- szemlére, a kifizetési kérelemhez kapcsolódóan kötelező a közbeszerzési eljárás lefolytatása: vidékfejlesztési fórumot rendez,
ványokon, a kifizetési kérelemhez megjelentetett szemlére és helyszíni ellenőrzésre kerül sor. helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkor- az MVH Veszprém megyei Kirendeltségének
MVH közlemény és a vonatkozó jogszabályok Az ÚMVP IV. tengely LEADER programjának mányzatok, települési önkormányzatok társulása, munkatársainak részvételével.
rendelkezései szerint. Ez a négy időszak: január keretében támogatásra kerülő rendezvények helyi önkormányzatok költségvetési szervei, helyi A fórum tervezett témái:
1-31., április 1-30., július 1-31., október 1-31. esetén fontos tudnivalók: kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek, • ÚMVP III. tengely 4 intézkedés 2. körének,
Egy ügyfél egy adott naptári évben két kifizetési a rendezvény – rendezvénysorozat esetében közalapítványok esetében. valamint ÚMVP IV. tengely LEADER programjának
időszakban nyújthat be kifizetési kérelmet, a jog- minden egyes rendezvény – időpontját megelőző Egyéb szervezetek (gazdálkodó szervezetek, aktualitásai
erős jóváhagyó támogatási döntés alapján. 30 naptári nappal kötelező meghívót küldeni az nonprofit szervezetek, egyházak, társadalmi szer- • Fejlesztések megvalósításának feltételei
A fejlesztés megvalósítási ideje építéssel járó MVH (8200 Veszprém, Levendula u. 1.), a Me- vezetek stb.) esetén abban az esetben kötelező a • Közbeszerzési ismeretek, helyszíni ellenőrzés-
beruházás esetén 3+1 év, gépbeszerzés esetén zőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület (2458 Kulcs, közbeszerzési eljárás lefolytatása, ha a támogatás sel kapcsolatos információk
2+fél év. A kifizetési kérelmet benyújtó ügyfél nem Rákóczi u. 139.) és a rendezvény helyszíne szerint intenzitása meghaladja a 75%-ot és az adott ér- • Kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános
állhat felszámolás, végelszámolási adósságrende- illetékes HVI irodák (adonyi, dunaújvárosi, sárbo- tékhatárt eléri vagy meghaladja. tudnivalók
zési eljárás alatt, természetes személy gazdálko- gárdi, ráckevei) részére. A meghívón szerepeltetni Az ügyfélnek az Új Magyarország Vidékfejleszté- • Kifizetési kérelmek összeállításával kapcsola-
dásával összefüggő végrehajtási eljárás alatt. A kell az alábbi logókat: EU zászló, LEADER logó, si Program keretében támogatást nyert, megvaló- tos tanácsadás és konzultációs lehetőség
Hirdetés
Bartók Kamaraszínház NYELVŐR – Ébl Andrea rovata A homeopátiás orvos tanácsai
Gyerekszáj Dr. Földi Ágnes gyermekgyógyász, homeopátiás orvos rovata
és Művészetek Háza Mindnyájunkkal megtörtént már, „Az egri nők folyékony szutyokkal Szeretettel kö- kutyaszőr, macskaszőr stb. Fontos, A homeopátiás kezelés egy na- Hatásosabb azonban személyre sza-
Dunaújváros – 2010. március hogy gyermekünk, unokánk egy-egy nyakon öntötték a törököket.” szöntöm Önö- hogy tudjunk róla, hogy sok allergén, gyon sok kérdést érintő beszélgetést bott tüneti szert választani a sok-sok
kedves „nyelvi ficamán” jót moso- „– Soroljatok fel magyar szente- ket. Biztosan élelmiszerekkel ún. keresztallergiát követően kiterjed a következőkre: a közül. Pl. éjszakai orrdugulás, reggeli
2. LÚDAS MATYI 15 óra színházte- 16. AZ IFJÚSÁG ÉDES MADARA lyogtunk. Gondos nagyszülők, anyu- ket! sokan örülnek produkál. Pl. korai virágzású füvekre páciens alkati kezelése, az ismert nagyon gyakori tüsszögés, viszketés,
rem 19 óra színházterem kák, apukák, családtagok gyakran fel – Szent István, Szent Imre, Szent velem együtt az allergiásnak a tüneteit kiválthatják a allergének homeopátiás hígításban ingerültség esetén Nux vomicára
3. A ZSIVÁNYTANYA 10 és 15 óra 19. VÁGY A SZILFÁK ALATT 19 óra is jegyzik ezeket. Ha szóba kerülnek László, Szent Margit, Szent Erzsébet, első tavaszt ígé- szezonban bab, lencse, zöldborsó, történő adása, ugyanígy készített gondoljunk. Javaslom, hogy fordulja-
kamaraterem kamaraterem a családi összejöveteleken, jókat de- Szent-Györgyi Albert.” rő napsugarak- szilva, cseresznye, barack tartalmú hisztamin, (ez az anyag szabadul fel nak homeopátiás orvoshoz!
AZ IFJÚSÁG ÉDES MADARA 18 óra 20. VÁGY A SZILFÁK ALATT 19 óra rülnek a vendégek, néhány év múlva „Azért fázom meg folyton, mert nak, a hosszú, ételek is. Parlagfű allergiások júli- és okozza a kellemetlen tüneteket a Kedves olvasóink vigyázzanak ma-
színházterem kamaraterem maga az „elkövető” is. vékony a bőröm.” jegesen kemény ustól tartózkodjanak dinnyék, ba- szervezetbe kerülő allergén hatásá- gukra és egymásra: Drága kincsünk
4. DUMASZÍNHÁZ 19 óra 25. BMC: PUSZTAI ANTAL 19 óra Az élénk, korlátok nélküli fantá- „Az anyukám majd hoz a farsang- tél után. Mások nán, uborkafélék, mák és bizonyos ra), ezenkívül általános allergia szer az egészségünk! Őrizzük meg!
színházterem aula zia, a nyelvi lelemény és játékosság, ra szemceruzát, és rajzol nekem har- azonban visszaszámolnak már, hi- fűszerek fogyasztásától. Minden a Galphymia, és ha tünetek jelent- Szerzőnk Rácalmáson praktizál,
A ZSIVÁNYTANYA 10 és 15 óra 27. BONBON MATINÉ: FOUR máskor pedig pont az ellenkezője, csabajuszt meg borostyát.” szen nemsokára elkezd virágozni a pollenallergiásnak javasolható, hogy keznek: tüneti szereket is adunk. elektronikus levélcíme:
kamaraterem FATHERS 10 óra színházterem a sémákban való gondolkodás a „A hintő, az egy beírás.” mogyoró, nyírfa, orgona stb. Ezek ne használjon mézet, és kerülje a Tüneti kezeléssel próbálkozhatunk a drfoldiagi@gmail.com,
formálója. Soha nem tudatos, ettől „Azt hiszem, a dackorszakomban az első virágpor kibocsátók, ame- gyógynövényeket. Pollenszezonban patikákban kapható kétféle komplex mobiltelefonszáma:
5. PÁRIZS EGE ALATT 19 óra 27. EGY ŐRÜLT NAP AVAGY FIGARO
olyan bájos. Legtöbbször a hasonló vagyok.” lyek jó néhány embernek okoznak ruhánk és hajunk összegyűjti a virág- (sok összetevős) tabletta szedésével. +36 20 440 8088
kamaraterem HÁZASSÁGA (Premier) 19 óra
hangzásból, de eltérő jelentésből fa- „Az agyunkban fogaskerekek fo- kellemetlen szemviszketést, orrfo- port a szabadban. Ezért ne szárítsuk
6. „HUSZÁROK, REGRUTÁK” színházterem
16 és 19 óra színházterem
7. CARNEVÁL 19 óra színházterem
29. LILIOM (Bartók bérlet 2.) 19
óra
kad a nyelvi botlás.
Iskolai gyűjteményünk gyöngysze-
rognak.”
„Ha kigyulladt a bozontos, rémül-
lyást, tüsszögést, orrdugulást – azaz
allergiás szénanáthát. Homeopátiás
semmilyen textíliánkat a szabad ég
alatt. Amikor délután, este végleg A logopédus szemével
9. TIZENEGY TRIKÓ 10 és 14 óra színházterem
meivel szeretném a szürke tél végén
jobb kedvre deríteni az olvasókat.
ten menekültek.”
„Hóna alatt aknatáska.”
kezelésnek többszintű lehetősége bemegyünk a lakásba, zuhanyozzunk Takácsné Csór Marianna rovata
van allergiában. Allergiás szezonban le (még a hajunkat is), és váltsuk át
kamaraterem 30. LILOM (Kodály bérlet 3) 19 Sőt, arra biztatom Önöket, készítse- „A kutya ősi idők óta hűs társa az jelentkezőt tünet szegénnyé ill. tü- ruhánkat bentire. Érdemes az orrot Élet a stroke után
10. TIZENEGY TRIKÓ 10 és 14 óra óra nek saját gyűjteményt! embernek.” netmentessé tehetünk. Ideálisan az is kimosni enyhén sós vízzel, vagy
kamaraterem színházterem Milyen használ- hogy azért nem képes a beteg a pár-
allergiás szezon előtt 1-3 hónappal ilyenfajta orrspray-vel. Virágpor és ható fogódzókat huzamos tevékenységekre, mert az
ARANYPENDELY 19 óra színházte- 31. ZSIVÁNYTANYA 10 és 15 óra jelentkező esetén megelőzhetjük a házi por allergiások tüneteit is enyhí- tudunk nyújtani egymást követő információk csak ad-
Színházi sorozat Baracson
rem kamaraterem tünetek megjelenését. Allergiás há- ti, ha hagyományos porszívó helyett, a stroke-on (agy- dig élnek, amíg jelen vannak.
11. A KÖR NÉGYSZÖGESÍTÉSE 19 Április 1. EGY ŐRÜLT NAP AVAGY zaspár gyermekét még a fogantatás a néhány éve megjelent vízbe port ér katasztrófán) A rehabilitáció kiindulási pontja,
óra kamaraterem FIGARO HÁZASSÁGA 19 óra Baracs (kk) Az Oktatási és Kulturális c. előadását láthatta a közönség. Már- előtt elkezdhetjük megóvni a szülei szívó takarító eszközökkel tisztítják átesett betegek amikor megismerkedünk a beteg
12. CSERHÁTI ZSUZSA EMLÉK- színházterem Minisztérium által kiírt „Színházi, báb- cius 5-én, pénteken 17 órától a Bar- kezelésével, ha pedig már megszü- meg otthonukat, annak levegőjét is, és hozzátartozóik stílusával, azzal, ahogyan a problé-
KONCERT 19 óra színházterem színházi, táncszínházi vendégjátékok tók Táncszínház: Hetet egy csapásra, letett; alkati kezeléssel szintén véd- jelentősen tehermentesíthetik im- számára a továb- mahelyzetekben viselkedik. Fontos
fogadásának támogatása” pályázaton március 26-án, pénteken 17 órától hetjük attól, hogy meglévő örökletes munrendszerüket. A házi por allergi- bi életvitel opti- információ, ahogyan a megoldási kí-
hajlamosító tényezők ellenére se át okozó atkákat és ürülékeiket sok
KIÁLLÍTÁSAJÁNLÓ
nyertes pályázattal a baracsi Faluház- pedig a Bartók Táncszínház: A zsivány- mális működése sérleteinek a kudarcát fogadja, illetve
nak lehetősége nyílt színházi előadá- tanya c. előadását tekinthetik meg az alakuljon ki allergia. A szülők kezelé- helyen megtalálhatjuk. Használjunk kialakításához? az, hogy mely próbálkozásai, straté-
sok megszervezésére, tudtuk meg érdeklődők a baracsi Faluház tornater- sén kívül nagyon fontos a szoptatás, minél kevesebb porfogót, pl. füg- A megváltozott képességek felisme- giaváltásai sikeresek.
Dunaújváros Szatmárnémetiben élő Kovács Emil Veszprémi Melinda művelődésszer- mében. vagy hosszú évek óta gyakorlatunk gönyt. Gyermekeink plüssjátékait, rése és az ezekkel való szembesülés A betegnek a felmerülő problé-
Bartók Aula Galéria Lajos festményeiből. vezőtől. Ennek keretein belül február A belépés az előadásokra ingyenes. az ún. hypoallergén tápszer adása. párnáit, takaróit havonta egyszer pl. nagyon nehéz, erőt próbáló. A lehe- mák esetén azzal kell szembesülni,
március 24-ig Justin Júlia (JULES) Kortárs Művészeti Intézet 5-én a Kereplő Színház: Lúdas Matyi Mindent megteszünk, hogy elkerül- 48 órás mélyhűtéssel, vagy 20 per- tőségekhez való alkalmazkodásban, a hogy úgy, ahogyan eddig a helyzete-
textilművész, jelmeztervező Álom és március 5-én 18 órakor lesz a jük a felesleges antibiotikumok adá- ces vákuumba helyezéssel – (nylon- rehabilitáció kitartást igénylő, hosszú ket megoldotta, most már nem tudja.
valóság c. kiállítása, Kulcson élő Páhi Péter Új haverok sát, a normális bélflóra megőrzése zsákba téve abból kiszívjuk a leve- folyamatában kire milyen feladat há- „Semmi sem megy úgy, mint eddig.”
március 25-től április végéig Var-
ga György festőművész, a Szigetköz
című szólókiállításának megnyitója.
Megnyitja: Reiner Gyula keramikus-
Csúf fársángosok céljából, mely biztosítja az immun-
rendszer épségét.
gőt) – atkátlaníthatjuk.
Penészallergiások ne csak a fa-
rul?
A betegség előtti személyes fej-
A célunk, hogy ebből a rendkívül ne-
gatív, a tevékenységet megbénító
festőjének kiállítása művész. A kiállítás április 2-ig tekint- Dunaföldvár A Dunaföldvári Ördög- Művelődési Központban. Támogatá- Mit tehetünk a kezelésen kívül, lakat mentesítsék, hanem hetente lődést nem szabad figyelmen kívül helyzetből kikerüljön a beteg azzal,
hető meg. szekér Táncegyesület 2010. március si szelvények 800 és 1000 forintos hogy allergiás tüneteinket enyhít- mossák át mosógépüket főzőmo- hagyni, mivel a stroke után jelentkező hogy pontosan körvonalazódik, mi az,
Evangélikus templom 6-án, szombaton 16 és 19 órai kez- címletben válthatók az előadás hely- sük? Érdemes allergia vizsgálaton sással, vagy trisóval. Gondoljanak a úgynevezett kiesési tünetek megjele- amit tud, és amit nem tud – az ép és
február 27-én nyílt kiállítás a dettel mutatja be Csúf fársángosok színén. részt venni, mert megtudhatjuk, hogy virágok földjén megjelenő penészre nésében igen komoly szerepet játsz- a sérült funkciók térképezése.
című előadását a Dunaföldvári mitől tartsuk távol az allergiást? Pl.: is! hatnak. Úgy is felfoghatjuk, hogy az A változás igénye, a rehabilitáció-
egyes tevékenységek megvalósításá- ban való együttműködés csak úgy lép
nak hátterében lévő bejárt utak átjár- fel, ha saját teljesítő kapacitásának
Hild József Szakközépiskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium
hatatlanná váltak az idegsejtek pusz- megváltozottságáról reális képet ala-
2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós utca 8. tulása következtében. Ahhoz, hogy kít ki a beteg. Fontos, hogy a saját
Tel./Fax: 06 25 400 530 az információt továbbítani lehessen, teljesítményét folyamatosan értékelje
E-mail: hild@hild-dunaujv.sulinet.hu, http://hildszki.uw.hu kerülőutak igénybevétele szükséges. a beteg. A rehabilitáció során a beteg
OM azonosító: 030223
Az elhalt sejtek erre a célra már nem megismerkedik magával a helyzettel,
vehetők igénybe. a feladatvégzés kínjával, a saját ku-
Akár 30 000 Ft ösztöndíj havonta! Az agyi érkatasztrófát követően ki- darctűrésével, megváltozott működé-
alakult, a mentális működést érintő sével, a terapeuta stílusával. Ezeknek
zavarok sokfélék lehetnek, és szinte az információknak az összessége nyo-
2010. február 1-jétől a kőműves, festő, ács-állványozó, minden esetben az ember életminő- mán dönteni képes, vállalkozik-e a
bútorasztalos szakmákra jelentkező tanulók tanulmányi ségét érintő problémát vetnek fel. kezelésre vagy sem. Elengedhetetlen,
ösztöndíjban részesülnek, melynek mértéke a tanulmányi Látványos, éppen ezért sok követ- hogy képes legyen a rehabilitációs
eredmény függvényében 30 000 Ft is lehet. kezményes sérülés forrása a moz- együttműködés kínját vállalni. A közös
gáskoordinációt, a beszédet érintő munkában a szimpátia nem elhanya-
Jelentkezz hozzánk, mert: deficit. Külön szakma specializálódott golható, a környezettel, a családdal
• kiemelten támogatott, a munkaerőpiacon keresett szakmákat ezeknek a leküzdésére. Napjainkban a való szoros együttműködés pedig nem
tanulhatsz, gyógytornász és a logopédus szakma nélkülözhető. A beteg önmagáért foly-
is differenciálódott, s hatékonyabb a tatott erőfeszítéseinek optimalizálásá-
• kibontakoztathatod tehetségedet a sportban, a zenében és a
stroke utáni állapotok rehabilitációjá- ban fontos szerepük van a hozzátarto-
képzőművészetekben is.
ban. Másik nagy csoportja a panaszok- zóknak. Ahogy a beteg önmaga iránt
nak az emlékezeti funkciókra vonatko- támasztott elvárásainak újragondolá-
Sok szeretettel várunk Benneteket!
zik. A viselkedésszervezés-funkcióiban sa nem könnyű feladat, úgy a család
mutatkozó zavar következtében éppen számára is nehéz elkerülni az össze-
Beiskolázással kapcsolatban kereshető:
a különböző tevékenységek összehan- hasonlítást a múlttal.
Varga István és Péli András igazgatóhelyettesek
golása sérül. A megkezdett munka Takácsné Csór Marianna, a Szent
befejezetlen marad, és előfordulhat, Pantaleon Kórház logopédusa
Kemence az udvaron A modern nagymama Hóvirágnéző túra jogi Élet
Adony (kk) Várjuk természetkedve- kai út – Gát – a szigeti út, vagy utak
is tesznek, szóval lehet ezt fokozni... Az én nagymamám nagyon fiatalos böngészi. Küldi „ezer” felé, úgyhogy
lő felnőttek, ifjak és gyermekek je- és a nagy Duna partja.
Dr. Hanák Tamás rovata
Azt mondod, hogy nem láttál ná- és szeret haladni a korral, ezért a délután folytatódik a történet. De az
lentkezését, akik velünk tartanának Részvételi díj: 200 Ft/fő bioalma
lam kemencét az udvaron? szülinapjára egy laptopot kapott, ami igaz, hogy bármikor, amikor szüksé-
a 1,5-2 km-es sétaútra, miközben kóstolóval. Adósság öröklése
Nem, mert nálunk a konyhában alaposan megváltoztatta az életét. gem van rá, szólhatok neki.
van, a kályha és sparhelt részeként. megcsodálhatjuk az országban egye- A legfiatalabb túrázó oklevelet és Különösen a mai válságos időkben lősséggel tartozik, mégpedig elsődle-
Reggel felkel és iszik egy kávét. Mikor valami bajt csinál a géppel,
De bevallom, hogy jobb a kültéri ke- dülálló hóvirágszőnyeget. „Gyümölcsdíjat” kap. gyakran felmerülő kérdés, hogy örök- gesen a hagyaték tárgyaival és annak
Utána elmegy a városba. Tornázik vagy történik valami különös, azon-
mence, mert nyáron a lakásban lé- A hóvirág, a tavasz első hírnöke lődik-e az adósság, amennyiben igen, hasznaival.
egy órácskát, majd benéz néhány nal kapja a telefont és hív engem
vőt nem lehet használni. Úgyhogy jó védett növény, leszedni tilos (a bün- A hóvirág látogatótúráról bővebb úgy az örökös milyen módon és érték- Pl. ha banki tartozás terheli az in-
turkálóba. 11 órakor leül a gép elé vagy anyát. (Megjegyzem, hogy vi-
a kérdés, mert jómagam is ki fogom tetés több tízezer forint is lehet), de információ Mezőföld Turisztikai In- ben tartozik helytállni az örökhagyó gatlant, úgy csak az ingatlannal, eset-
és megnézi az üzeneteit, a jópofa szont mikor mi hívjuk, nem lehet el-
telepíteni ezt az elfoglaltságot a sza- természetesen fényképezni szabad! formációs Ponton, Kékesiné Idától esetleges tartozásáért? leg annak hasznával tartozik az örökös
és elgondolkodtató vetítéseket, és érni, annyira gépezik…) Persze, mi
badba, mivel a tágabb család és a A hóvirág látogatótúra időpontja: kérhető: Milyen mértékű és meddig terjed az helytállni.
amelyik tetszik neki, azt elküldi a ba- készségesen elmagyarázzuk neki, örökös felelőssége? Felelős-e a már Amennyiben a hagyaték vagy az
baráti kör igényelne egy komolyabb 2010. március 6. (szombat) 14 óra Tel: +36 30 900 5606
rátainak, illetve anyának és nekem hogy mit kell csinálnia, de ha ugyan- meglévő személyes vagyonával? Több egyes hagyatéki tárgyak birtokát az
darabot, amiben minden héten meg Találkozóhely: Adony, Kossuth L. vagy 06 25 231 541
is… Aztán honfoglalózik egy párat ez a probléma két nap múlva ismét örökös esetén ki tartozik helytállni? Mi örökös átvette, de a követelés érvé-
lehetne sütni a heti kenyereinket. utca, Posta előtti parkoló e-mail: kekesiida@freemail.hu
(általában ő nyer), majd kimegy, fel- megjelenik, azonnal megy a telefon van abban az esetben, ha a tartozás nyesítésekor azok már nincsenek a
Talán be kéne vonni a tágabb kö- Útvonal: Kossuth L. utca – Bocs- Honlap: www.meti.fw.hu
rakja az ebédet főni és visszamegy anyának vagy nekem. összege meghaladja az öröklött vagyon birtokában, akkor az örökös az egyéb
zösségeket is... Egyetértek. Van is rá
Hurka Parádéval
gépezni. Amikor a nagyapám hazaér, Annyira rá van kattanva az inter- értékét? vagyonával is felel, de kizárólag a
remény. Úgy érzem, hagyományok megebédelnek. Ebéd után a papa netezésre, hogy még a közös nyári Banki vagy magánkölcsönök, köz- hagyaték értéke erejéig, mégpedig a
Ahogy a múltkor említettem a kály- éledeznek, annak ellenére, hogy lefekszik és alszik, miközben megy a utazásunkat is a világhálón keresgél- üzemi elmaradások, adótartozások, hagyaték értékénél azt az időpontot

a tél ellen
hákkal és a kemencékkel kapcsolat- nem olyan könnyű ezeket visszahoz- tévé. A mama pedig megint gépezik: ve foglalta le. És még nekem mond- kezesi kötelezettségek, amelyek leg- figyelembe véve, amikor a vagyontárgy
ban, valóban érezhető némi vissza- ni mindennapjainkba. Rácalmáson Kvíz Parton játszik és már rengeteg ják anyáék, hogy vigyázzak, nehogy többször felmerülnek, de természet- kikerült az örökös birtokából (pl. elad-
rendeződés az emberek életében. például az Ágasfa Hagyományélesz- barátot szerzett… Mikor hazaérek, függő legyek! szerűen a hagyatéki tartozások köre ta).
Ami régen szokás volt, arról ugyan tő Körrel a nagyobb kézműves fog- látom, hogy már megint az üzeneteit Péczi Eszter, 13 éves (Kulcs) ennél lényegesen sokrétűbb. Amennyiben a tartozás meghalad-
lemondtunk a kényelem javára, de lalkozásokon rendszeresen sütünk A választ a Polgári Törvénykönyv ren- ná az ingatlan értékét, úgy a többlet
ebből most mégis divat lett, és úgy kemencében. Két éve Nagyvenyim delkezései adják meg. viselésére az öröklési jog szabályainál

Virágok csereberéje
tűnik, megint szokássá válik. Művelődési Háza és a dunaújvárosi Az öröklési jog szabályai szerint az fogva már nem köteles..
Így került vissza a múltból életünk- Intercisa Múzeum közösen ruházott ember halálával hagyatéka mint egész Ha valamely hagyatéki vagyon nem
be egy hordozható kemencébe, ta- száll az örökösre. A hagyaték ezért nyil- kerül az örökös birtokába és e körül-
be először divatként, majd napjaink-
Adonyi kistérség (kk) Lapunk levéldísznövény, virágos szobanö- vánvalóan magában foglalja a meglévő mény az örökösnek nem róható fel,
ra már egyre általánosabb, és árban valy a Rácalmási Falu- (most már
partnere, a Mezőföld Turisztikai vény, kaktusz, virágmag, ill. bármi- (pozitív) vagyont, pl. ingatlan, ingóság, úgy a helytállási kötelem során ezt a
is egyre elérhetőbb használati tárgy- Város-) védő és Szépítő Egyesület
Pont, Adony egy kötetlen délutáni lyen más növény. készpénz, értékpapír, és magában fog- vagyoni értéket figyelmen kívül kell
ként, a kemence. is próbált pályázni hordozható ke-
virág csereberére várja az Adonyi A cserebere időpontja: 2010. lalja a különböző jogcímen fennálló hagyni.
Miért jobb a kemencés sütésű ke- mencére. Ez sajnos sikertelen volt, esetleges tartozásokat is. Ha többen örökölnek, úgy az örö-
nyér vagy hús? de ha 2010-ben is lesz rá igény, kistérség hölgyeit, illetve az érdek- március 27. szombat 14 óra, hely-
lődőket a kistérség több települé- színei: Fő szabályként az örökös a hagya- köstársak egymás közötti felelőssége
Azt hiszem, aki egyszer kipróbálja, akkor mindenképpen ott lesz a ke-

Fotó: Mudra László
téki hitelezőkkel csak korlátozott fele- egyetemleges, azaz bármelyikükkel
az rögtön fogja tudni. Olyan ez, mint mence a nagyobb rendezvényeken. sén, egy időpontban. A börzén ki- Adony – Művelődési Ház, Besnyő
szemben a teljes követelés érvénye-
a füstölt kolbász füstölés előtt és Egy még tágabb közösség pedig, a ki elcserélheti azokat a növényeit, – Faluház, Iváncsa – Faluház,
síthető.
után. A tűzön sütött dolgok a termé- Magyarok Szövetsége, Bárka prog- amiből feleslege van. Ez lehet Kulcs – Református Templomkert,
Sajnálatos módon egyre gyakrabban
szet ízével vannak fűszerezve, ami ramjában azt célozta meg, hogy évelő növény, cserje, dísznövény, Pusztaszabolcs – Petőfi terem, felmerülő probléma, hogy a tartozások
mással nem pótolható. Mint ahogy minden településen legyen közössé- hagymás vagy egynyári, palánta, Szabadegyháza – Művelődési Ház. Apostag (kk) A szakadó hó ellenére pat indult – ahogy azt Komáromi nyilvánvalóan és jelentősen megha-
gi kemence, amit bárki használhat. gyógy- és fűszernövény, szobai ladják az örökölt vagyon értékét, ezért
az sem, amikor a kert egyik legszeb- is óriási érdeklődés mellett rendez- Petra segítségével megtudtuk. Az I.
ben megépített tárgyából elővett Ez munkát adhat egy-egy embernek, ték meg a II. Télbúcsúztató Hurka díjat a Beles Team csapata nyerte ezekben az esetekben tanácsos az
frissen sült étel kerül a család vagy a aki sütne az adott kisközösségnek. öröklés visszautasításának jogát meg-
Parádét február 6-án, Apostagon, el. Kora délután bor- és pálinka-
vendégek asztalára.
Látom, tetszett ez a legszebben
Budapestről már felkértek egy ilyen
közösségi kemencének a megépíté- Négy Évszak Maraton amelyen „brooklyn-kályhák”, gu-
lyáságyúban készült forralt bor és
verseny volt, ahol a Bor Nagydíjat
dr. Ronga Bálint nyerte, míg a pá-
fontolni.
Dunaújváros, 2010. február 26.
Dr. Hanák Tamás ügyvéd

amatőr futóverseny
megépített tárgy megfogalmazás. sére, és Rácalmáson is keressük a forró tea mellett melegedhetett a linkaverseny győztese Milánkovics
Biztos elfogult vagyok, de az épí- helyet, ahol mindez megvalósulhat-
nép. Szabolcs cserszegi törkölye lett.
tett kemencék olyanok, mint vala- na. Ugyanilyen épülhet még az idén
A hurkasütő versenyen 12 csa- Az eredményhirdetések után egy Mezőföldi Élet
mi lények, és a régiek még inkább Mezőfalván, a helyi ökoházban is. Pusztaszabolcs (kk) A Puszta­ sportegyesületi elnök, Dunaújváros térségének
szabolcsi Szabadidősport Egyesület tel: 06 30 313 7008, karaoke buli zárta a jó hangulatú információs lapja
olyanok voltak egyszerű formájuk- Mindez azt bizonyítja – és ez ör-
vendetes –, hogy őseink mindennapi idén is megrendezi maratoni futó- e-mail: rendezvényt, amelyről Zakar Zoltán HU ISSN 1789-9044
kal, cseréptetős „oldalszárnyaikkal“. Lapnyilvántartási szám:
Persze most más az elvárás. Ha már használati tárgya, a kemence kiállta verseny sorozatát. A maratoni távot kokuti-laszlone@freemail.hu polgármester elmondta, örvendes, 163/265/1/2008.

belefogunk, akkor legyen alatta fa- az idő próbáját. négy részletben, a négy évszakban A verseny díjazása minden forduló hogy a nagy havazás ellenére ilyen Alapította:
Koczka Kata és
tároló, mellette grillező, meg egy kis futhatják le a vállalkozó kedvű ama- után külön-külön, valamint a négy sokan eljöttek elbúcsúztatni a telet, Mudra László, 2008-ban

feldolgozó pult, akár mosogatóval, Molnár József tőr sportolók. Egy versenytáv 10,6 fordulót követően, az összesített ver- és hogy nemcsak a hurkák voltak Készül 10.000 példányban, a

amit a tehetősebbek még tető alá www.alkotomuhely-racalmas.hu kilométer hosszúságú. A versenyek senyeredmény alapján történik. A női igen ízletesek, de az apostagi borok Text Nyomdaipari Kft.-nél – Dunaújváros
Kiadó:
indulási helyszíne a Városi Sport- és a férfi versenyzők között abszolút és pálinkák is bizonyítottak ismét. Koczka Kata ev (EV-807042)
pálya, innen kell futni Besnyőig és győztest is hirdetnek, amelynek fel- A rendezvényen készült fotóin- Szerkesztőség:

Házasodj, hungária! vissza. Nevezni a Városi Sportpályán tétele a négy forduló teljesítése. 2459 Rácalmás, Deák tér 4.
kat megtekintheti internetes új- E-mail: info@mezofoldielet.hu
lehet (Pusztaszabolcs, Sport u.). ságunk, a Mezőföldi Élet Online Web: www.mezofoldielet.hu
Mobiltelefon: 06 20 9237 211
Folytatás az 1. oldalról Minden rajt előtt fél órával bemele- (www.mezofoldielet.hu) galériájá- Főszerkesztő: Koczka Kata
gítő torna lesz.
Helyi, illetve környékbeli vállalko- Üzletek is köttettek a helyszínen, és A versenysorozat téli fordulója feb- Nyugdíj-előkészítő ban. Fotó: Mudra László
Design: Kiss Miklós

zások szép számban fogadták el a sok szolgáltató jegyezhette elő rész- ruár 20-án volt. A további időpont- iroda Tördelés: Nagy Erika

meghívást, és mutatták be kínála- letes megbeszélésre érdeklődőit. A ok: Dunaújváros, Károlyi M. sor 2. fsz.
ÁLLATORVOSI RENDELŐ Hirdetésfelvétel:
hirdetes@mezofoldielet.hu
tukat, ajánlották szolgáltatásaikat a rendezvény méltán aratott sikert a II. Tavasz: május 29. 10 óra (Erste Bank mögött) Dunaújvárosban, a Bartók Béla téren, a színháznál. Molnár Klára, Dunaújváros
Telefon: 06 70 4112 155
házasulandóknak. A nap fénypontjai látogatók és a kiállítók körében, és III. Nyár: augusztus 14. 10 óra
a ruhabemutatók voltak, valamint bár mint tudjuk, a házasságok az ég- IV. Ősz: november 6. 10 óra Nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés Kutyák, macskák, házi kedvenc állatok teljes körű ellátása. Váradi Zita, Dunaújváros
Telefon: 06 06 30 4360 984
nagyon népszerűnek bizonyult a vő- ben köttetnek, reméljük, tartósak és Nevezni a helyszínen lehet, neve- – szolgálati idő összeszámíttatása Sebészeti beavatkozások, ivartalanítás, védőoltások, ízületi Lilla Butik, Marczinka Györgyné
fély-show is. Részletes tájékoztatást boldogok is lesznek. Bízunk benne, zési díj fordulónként 500 Ft. – öregségi, rokkantsági, özvegyi problémák kezelése, allergia vizsgálatok, ultrahangos fogkő Iváncsa, Fő u. 56.
Telefon: 06 30 9566 488
adott a tudnivalókról egy anyakönyv- hogy bő gyermekáldás is követi majd A versenyeket 4 korcsoportban nyugdíj, árvaellátás igénylése eltávolítás, külső élősködők elleni védekezés, bőrgyógyászati Milka Julianna, Dunaújváros
vezető is. Sok látogató élt a lehe- az idei frigyeket! szervezik meg: 1954 előtt születet- t é r í t é s ellenében! kezelések, szaktanácsadás. 06 30 968 6832
Baczó Gyula, Dunaújváros térsége
tőséggel és készíttetett magának Tekintse meg képeinket online tek, 1954-1968 közötti szü­­letésűek, kedd, szerda, csütörtök Nyitva tartás: h
 étfőtől péntekig 15-18 óráig 06 20 3192 9775
alkalmi sminket, de voltak, akik a újságunk (www.mezofoldielet.hu) 1969-1989 közötti születésűek és 15.30-tól 17.30-ig szombaton 9-11 óráig Hirdetési tarifánkat és valamennyi
sütemények kóstolásával is beérték, galériájában! 1990-1998 közötti születésűek telefon: 06 20 918 6771
lapszámunkat megtalálja weblapunkon:
Dr. Győri Gyula állatorvos Telefon: 06 30 254 8707 www.mezofoldielet.hu
az sem volt elhanyagolható élmény... Érdeklődni lehet: Kőkuti Lászlóné
Történelmi táblaíjász Duna Fesztivál – énekre Kós t oló Brokkoli sörtésztában leszűrjük, majd miután kihűlt, liszt-
ben megforgatjuk.

verseny hangolva Erős István rovata Hozzávalók:
2 közepes fej brokkoli A tojásból, a lisztekből és a sör-
ből sűrű masszát keverünk. Majd
Fújnak a böjti szelek. A zord tél csupa húsmentes étel, ami azért 4 tojás
Besnyő (kk) Második fordulójához okozott a szabadegyházi „Vadon nőtt a brokkolikat ebben a masszában
érkezett az Adonyi Kistérségi Duna gyöngyvirág” Vegyeskar. Hangszerek- még itt van a kertek alatt, de már természetesen bármikor elkészít- 30 dkg kukoricaliszt
10 dkg liszt megforgatva, bő olajban kisütjük.
Fesztivál február 20-án, szombaton. Az kel kísért előadásukban régi katona- mindenki készül a tavaszra. Egy hető a böjti időszakot követően
újabb helyszín a besnyői Faluház volt, nótákat hallhattunk, a közönség vis�- hónap van már csak Húsvétig. A is, egyúttal a vegetáriánusoknak 1 evőkanál tejföl
a műfaj pedig kórusok, népdalkörök és szatapsolta őket. Kedves színfoltja volt kb. 0,5 l sör Rizsköretet ajánlok hozzá. Én
torkos csütörtök volt az utolsó le- is a kedvében járunk e receptek-
szólóénekesek előadása. a bemutatónak Szuszán Jánosné és só, bors a rókagombás rizst választottam
hetőség a böjt előtt jóllakni Eleink kel. Jó étvágyat kívánok mind a
Megtelt a Faluház, a fellépők és a Takács Tünde produkciója, amelyben olaj a sütéshez hozzá.
tudták, hogy jót tesz testnek és sajttortához, mint előételhez,
közönség létszáma meghaladta a száz- tréfás dalokat adtak elő, megnevet- Adhatunk hozzá majonéz alapú
léleknek is a böjt, ami több mint mind a brokkolis főfogáshoz, és
ötvenet. Az adonyi Kulturális-Közösségi tetve, megtapsoltatva a közönséget. A brokkolit megtisztítjuk, sós víz- mártásokat is.
Központ és Könyvtár és mint vendég- Zárásképpen a Besnyői Népdalkör és tavaszi méregtelenítés. Ilyenkor a mind népszerűbb brownie-hoz,
elhagyták a húst, és böjtös éte- ami gyakorlatilag egy csupacsoki ben kb. 4 percig előfőzzük. Ezután
látó, a Sziront’Art Közhasznú Egyesület a Szironta Citerazenekar – Germán
közös rendezvényét Gémesiné Fejes Márton harmonikajátékával kiegészít- leket fogyasztottak. Ma is érde- piskóta!Erős István szakács
Zsuzsanna polgármester nyitotta meg, ve – közös rábaközi csokrot adott elő, mes a régi hagyományt követni. Szerzőnk a rácalmási
majd Erős Dorottya a házigazdákat kép- rendkívül magas színvonalon. A közön- Ezért is szerepel kínálatunkban Animo Fogadó szakácsa
Fotó: Mudra László

viselő Osuszd Ottíliát szólította a mikro- ség szűnni nem akaró tapsát ismétlés-
fonhoz. Otti népdal szólója méltán ara- sel hálálták meg.
tott nagy sikert. Őt követte a Besnyői A Kistérségi Duna Fesztivál tematikus
Népdalkör, amely a magas színvona- bemutató-sorozatról annak koordináto-
Brownie Felolvasztjuk az étcsokit a vajjal.
Közben összekeverjük a tojásokat
lon előadott tréfás népdalokkal ma- ra, Percsi Tibor elmondta, hogy a meg-
Hozzávalók: a cukorral és a vaníliás cukorral,
gasra emelte a hangulatot. Utánuk a valósításhoz a Közkincs Kerekasztal és
Jankovicsné Ádám Judit vezette adonyi az Oktatási Minisztérium pályázatán 26 dkg étcsokoládé majd a csokoládéhoz adjuk. Be-
Dunaújváros Az idén a dunaújvá- tözetet viseltek. Ezen a versenyen
Gyöngyvirág Női Kar következett, akik 900-900 ezer, összesen 1,8 millió fo- 10 dkg vaj leszitáljuk a lisztet, végül beleke-
rosi Dunaferr Ifjúsági Szervezet Ke- nem hagyományos távok vannak,
néger spirituálétól Bárdos Lajos nép- rintot nyertek. E pályázati forrás segít- 4 tojás verjük a darabolt diót. Ez a men�-
recsen Íjász Klub szervezte február hanem azok magyar történelmi
dalfeldolgozásig többféle kórusművet ségével válik lehetővé a kistérségben 30 dkg cukor nyiség egy kisebb tepsihez elég
20-án, a Dunaújvárosi Főiskola évfordulókat idéznek (8,96méter, szólaltattak meg, libabőröztetően szé- működő kulturális csoportok, együt- 2 csomag vaníliás cukor (legalábbis ha magas süteményt
Sport- és Rendezvény Központjá- 12,41 méter, 14,56 méter, 15,52 pen. Lénárt Istvánné, a Kulcsi Nép- tesek, egyesületek, civil szervezetek, 14 dkg liszt szeretnénk). Kb. 20 perc alatt
ban, Álmos napján a Magyar Ha- méter, 17,11 méter, 18,48 méter, dalkör vezetőjének nem is volt könnyű szólisták, képzőművészek és kézmű-
10 dkg darabolt dió készre sütjük.
gyományos Íjász Tábla versenyt, 19,56 méter). megszólalnia utánuk, amikor bemutat- vesek bemutatkozása, és a róluk szóló
Ennél a sütinél az a lényeg, hogy
ami – mint azt Lakatos Istvántól Nagy Abonyi Péter és három ta az idén 15 éves jubileumát ünneplő tájékoztató füzet megszületése, amely
népdalkört, amely ismert népdalokat ismertté teszi nevüket, elérhetőségü- Elkészítés: még tapadjon a fogpiszkálóhoz!
megtudtuk – a magyar történelem társa Zentáról érkezett a viadal-
adott elő. A Perkátai Nyugdíjasok Bará- ket, így hozzájárul valódi közkinccsé A sütőt 180 fokra előmelegítjük. Hűlés közben kicsit úgyis szilárdul.
fontos eseményeit szimbolizálja. ra, a Szt. Longinus Középkori
ti Körének Népdalköréről az egyesület válásukhoz.
Az ország minden tájáról, sőt még Hagyományőrző Egyesület íjász
vezetője, Dr. Nagy Andrásné mondta
a Felvidékről (Révkomáromból) és szekciójának képviseletében. Mint el, hogy három éve alakultak. Előadá- A rendezvényt a TV Kulcs is meg-
a Vajdaságból (Zentáról) is érkez- elmondta, az ország egyetlen tradi- sukban népdalok csendültek fel. A örökítette, letölthető a www.tvkulcs.hu
tek íjászok, több mint száz induló cionális íjász egyesületeként csak „Harmónia” Énekkar Pusztaszabolcsról honlapról.
volt, köztük dunaújvárosi és kulcsi magukkal tudnak versenyezni, ami érkezett. Ők szintén az alkalomhoz Az eseményről készült képeinket
íjász egyesületek tagjai. 42 fő (7-60 évesig) esetében nem illő népdalokkal örvendeztették meg a megtekintheti online újságunk, a www.
A megmérettetés háromfordu- is elképzelhetetlen, ezért a ma- hallgatóságot. Nem kis meglepetést mezofoldielet.hu galériájában. Sajttorta diót és alaposan összedolgozzuk a
sajtkrémmel.
lós volt: az alapversenyben min- gyarországi versenyeken is részt Ezt a masszát rétegesen a szele-
Hozzávalók:
denki 3, a középdöntőben 2, a vesznek (Siklós, Sóskút). Bár még tek közé töltjük mint egy tortánál.
5 szelet teljes korongra szeletelt
döntőben pedig 1 vesszővel lőtt a csak egyéves múltra tekinthetnek
trappista sajt szelet
kihelyezett célokra. A versenyzők vissza mint egyesületi szekció, Ezután külsejét is bekenjük a
40 dkg karaván sajtkrém
pusztai nomád (azaz hagyományos magyarországi viszonylatban is masszával, majd kihűtjük. Miután
4 dkg vaj
történelmi) íjakkal és favesszőkkel megállják a helyüket. megdermedt, apróra vágott meté-
2 púpozott evőkanál reszelt dió
indulhattak, női, férfi, ifi és mini lőhagymába forgatjuk, és egy na-
1 csomó metélőhagyma
kategóriákban, többnyire korhű öl- Sasvári Zsuzsa és Koczka Kata pot hűtőben hagyjuk összeérni.
A vajat felmelegítjük, hozzáadjuk a Salátával tálaljuk.

Tengertánc
Kulcs (kk) A Kulcsi Kemencés Kéz- vész, Gyapjúhímzések nemezen Télűzés síppal-dobbal
műves Egyesület és a Fejér Megyei című előadása. Pusztaszabolcs, Kisapostag (kk) űzték el a hideget, az ártó szellemeket,
Művelődési Központ szervezésé- Pusztaszabolcson immár második és a folyóba dobták a tél jelképeit, a
ben az OKM Tengertánc pályázaton alkalommal rendezett télbúcsúztató kiszebábokat, a víztől távolabbi telepü-
elért sikernek köszönhetően a népi felvonulást és kiszeégetést az Öreg léseken viszont elégették azokat.

Fotók: Mudra László
kultúra területén működő helyi al- Diá­kok Baráti Egyesülete február 16- A régi hagyományok életben tar-
kotó közösségek és műhelyek ha- án, húshagyó kedden. A hagyomány- tásán napjainkban munkálkodó civil
gyományőrző és hagyományalkotó élesztő rendezvényen mintegy három- szervezetek tagságának jóvoltából
tevékenységét segítő előadások, százan vettek részt. Két nappal előtte, jutott az asztalokra enni- és innivaló
képzések valósulhatnak meg Fejér Do­rottya napján Kisapostagon, a Du- is, hiszen Pusztaszabolcson mindenki-
na-parton hangzott el a „Takarodjon el nek jutott a nagy halom farsangi vagy
megye több településén. Perkátán
a tél, örvendezzen, aki él!” mondás, a csörögefánkból, és egy pohár forró
decemberben és januárban kárpit-
amikor a Magyarok Szövetsége Duna- tea, Kisapostagon pedig batyus bállal,
szövő előadás volt, Kulcson pedig újvárosi Járási Csoport szervezésében jelmezversennyel folytatódott a prog-
bőrműves előadás: A hagyomány a százfős maskarás, zajos menet a falu ram a polgármesteri hivatal kultúrter-
és az iparművészet kapcsolata központból a Duna-parti rakodóhoz kí- mében.
Fotó: Mudra László

címmel. A rendezvény előadója sérte a kiszebábokat, ahol azokat a Azóta már nyílik a hóvirág. A tél – úgy
Terényi Gyöngy népi iparművész vízbe vetette. tűnik – komolyan vette a fenyegetést
volt. A következő kulcsi Tengertánc A néphagyomány szerint a farsang és átadja helyét a tavasznak. Nekünk,
előadás április 17-én lesz: Vidák végén a közösség tagjai zajkeltő esz- embereknek pedig megkezdődött a
István népi iparművész, népmű- közökkel, síppal, dobbal, kereplővel, böjt, a Húsvétra való lelki ráhangoló-
illetve kurjongatásokkal, mondókákkal dás időszaka.
Természetes anyagokból – pamut, len – készült textil ajándéktárgyak,
konyhai kiegészítők, függönyök, asztalterítők,
fürdőszobai frottír dísz- és használati tárgyak
Egyedi, különleges stílus. Egyéni elképzeléseket is megvalósítunk!
Olaszországból, Amerikából importált, kiváló minőségű anyagok
Örvendeztesse meg barátait, családját – önmagát – egyedi textiltárgyainkkal!

Honlapunk: www.textildisz.mlap.hu
Várjuk nyitott műhelyünkben kedden és csütörtökön 16-18 óráig, vagy más,
egyeztetett időpontban!
Dunaújváros, Tóth Árpád út 6., telefon: 06 30 396 2254

AnimÓ
Fogadó Rácalmás
– max. 120 fős különterem
– esküvői vacsora lebonyolítása
– céges és más zártkörű rendezvények
– szállás
– étlapon kívüli, kívánság szerinti
ételsor készítése
– üzleti megbeszélésekhez, termék­
bemutatókhoz bérelhető terem
– Menü: 750 Ft Fogadó tér 1. Telefon: 06 25 524 635