You are on page 1of 82

tilxilxluil[luxunn_

iz djelaaiji suautori
sakupljeno

Ibn Redzeb Ibn Kajjimel-Dzevzijja
el-Hanbali,

Dl"i
i EbuHamidel-Gazali -!-l

Naslovizvornika:fte Purificationofthe Soul I
crscEl{JE nr
Prijevodnadova,ÖISCENIEDUSf,
prernaPrvim izvorimä p r e m a p r v l m l z v 0 r r mä
prijevoda:
Recenzenri
DtenanHANDZIC

Priredio:
AhmadFARID
o libris, d.o.o.Sarajevo,200s.

preveia:
nabosanski
Sengleskog
Äha ÖEHArlC

Urcdnik:
dE'*
Izedin SIIGLo Sarajevo,
2005./1426.H.
AUTORA
PREDGOVOR
I.

pripadaSvemogucem allahu. Njega molmo
Qvaka slava
r,Jza pomocl oprost.Njemuse uLjeiemood zla nassarnihr
naSihloiih djela. Koga Allah uputi, niko ga ne moze zavesti
na pogreian put, a koga Allah zavedena pogreian put, niko
ga ne moze uputiti. Svjedoöimda nema drugog boga osim
Allaha,|edinog,bezdruga ili Njemu ravnoga.l sv.iedoöim daje
MuhammedNjegovrob i Njegovposlanik.Nekaje Allahovmir
i salavatna poslanikaMuhammeda,njegoru öasnuporodicu,
ashabei onekoji ih sli.jedeu praviönostido Sudnjegdana.fedan
od najvazntih zadatakazbog kojih je posianik ovog naroda
Muhammed,sallallahualejhi ve sellem,poslanjesteoöi5öenje
duse.Allah, govoreöio ovoj misiji, kaie:
"On je
On.tj Koji je neukima, posl.lo irned, njih
Poslanika, da im kazuje Njegove Znake, i da ih
oißti, i Kfljizi i Mudrosti ih ttauti, premda su prije
bili u oütoj zabludi."(El-DZunua,2)'
Stoga,onaj ko se istinski nada Allahu i Sudnjem danu treba
pokazatiposebaninteresza oöi5öenjevlastite duIe, jer Allah
je povezaouspjehSvogaroba sa öistotomnjegoveduüe,nakon
Stosejedanaestputa zakleo.U Ku'ranusene mozenati nijedna
zakletvapoput ove:

'U tekstujekoriötenprtevod Kur'ala protdr. EDesa
Kariia, op.prev.

i:" -t
.
"Tako Mi Sunca i svjetlosti jegove, i Miese.a kad go
prcti lstopice, i dafla kod ga oiituje, i oü kad ga zakrije'
i neba, i Onoga Koji ga sazda, i Zemlje, i Ofloga Koii je
ruvflomuiifli, i dule,i OnogaKojije stvori,paje tadahnu
da nade lta zlo joj je, o ita dobro je, uspjet te onaj ko je I\t.!lit'li( L
oiisti,a izgubitte oflaj kojije uprlja:' (Ei Serns,
1-10)
ISKRENOST

ili isöistiti,rijet zekatima isti korijen,
Rijei tazkiat: znaü ottLstiti
elerrrenata
s obzirom na to da se zekatomöisti bogatstvo,Priznavajuöi Tskrenoslznati:otislili \vojunamjeruod svilrlosih
Allahovo pravo nadjednim njegovimdijelom. Is ciljempribliTavaljaAllahu.osrgurälida ie svakanamiera
koja leti iza djelaibadetaiPosluinosti iskliuöivoradi Njegovog
Postaloje teöko za nas da se okoristimo kr,ji.gamatakaika o Stvoritelju'
zadovoljstva. Toje neprekidnopomno razmiSljanie
(knjiga o temama koje utjeau na emocije) koje su naPisaie
do tog stupniada sezaboravistvorenje.
prve generacijemuslimana. Veöinu üjih öine velike knjige
koje saainjavanekoliko tomova, a mnogim je muslimanima Iskrenostjeuvjet da Allah primi dobradjelauöirjena sukladno
oteZanpristup takvim knjigama.Povrh toga,öestosadrZeslabe Posianikovom,sallallahu alejhi ve sellem, sunnetu. Allah
i fabricirane prijenose.Stoga smo se odlutili da naöinimo naretluj€u Kur'anu:
'A
kolekcijunaipouzdanijihiziestaja, koje su nam predoöilineki narcileno im je sarnoda Allahu robujt, do Mu
utenjaci öija ekspertizaleii na polju dave:imam Semsudinibn odonokao iistirjernici ejeru ispol/ijedaju"
el-Kajjim,Ibn Radiabel Hanbalii imam Ebu Hamid el Gazaii. (EI Bejjiru1,5)
Naiaje iskena Zeljada ova knjiga postanekorisnim izvorom i
Ebu Umatneprenosidaje jedan iovjek dolaoPoslaniku, sallallahu
naposlijetkuse pokazekao blagodatna Dan kadani bogatstvo ""Staje
alejhivesellem,i rckao: s iovjekomkoji nam sepridtu2i u
ni djeca neaebiti od koristi, .ier niko neie imati koristi osim je namjerasamoda stekneslavui plijen?"Polanik,
botbi,onjegova
onih koji dodu saöistim srcem. "On
sallallahualejhivesellem,odgowri: netePtimiti t1i!h1"eovjek
"On
je tri pufa ponorioPitanjei svakiPutje Poslanikrekao: neie
Sraka slara pipada Allahu i sta je moi Njegow. ptiniti niifa."A ztltifi reie:Allah prima samo ona tljelauiinjena s
On je nai gospodari Njemu sesvivraiano. iiston namjeromda sestekneNjegotozadovoljstto."'2

I Sdn,r,En-Nesai,
(rrab el-DZihad,6| 2si hafrzlbn Hadi'er,Fathe!'Ka.lir,
6/2.8.
Ebu Seitlal Hudri prenosida je Poslonik, sallallahualejhiw Niegovog zadovoljstva.OvomoZedoöisamood onogakojivoli
'Allah
sellem,rekaona hutbina Optosnom hadiu: ie blagosloviti Allaha,koji je do te mjereobuzetmislimao onomsvt€tu,da u
svakoga ko iuje overijeii i svakoga ko ih rczumije, jer tno,ebiti i niegovom srcuneostaje mieqtazaljubavpremaovomsvijelu
da onikojimaje preneseno ovozfianjenßüotli kojiie ga nojbolje I C)vikvao"obamorabiti odanai iskrena u svimdjelirna, iak i
ßzumjeti.Postoje tri stl,aliprcna kojimasrce,jernikane trcba
I kadajede,pije i obavljanuZdu.Uz rijetkeizuzetke,svakoko
osjeiatinikakvoneprijateljstvo posveiivanje
ili Pakost: djelaAllahu, nijeovakavnaöiöeda suüata PoboZnosti zanjegazatvorena
sovjetownje imatlamuslimana i lojalnost
vetini.'\ Ovakvaljubav karakterizirasvakodn€vna djela osobekoja
Ovdjese misli da ove tri stvarijaöajusrce,i svakoko se u ie svladanasvojomljubavljupremaAllahu i ahiretu'i ona
njima istakneimat ie srceaistood svakevrstepodmuklosti, predstavljaju istinskuodanost.Isto tako, onogaöija je duöa
pola/arenostii zla. Rob se moze osloboditiieitaDasamo svladana ljubavljui zaokupljenoiiuovim svijetom,statusom
pomoiu iskrenepozrtvovanosti, kakoAllahu Kur'anukaZeda ili autoritetom,ove ie ga karakteristike toliko prePlaviti,da
Muie Iblisrekao: njegovadjela,bilo da je to namazili Post,neaebiti primljena,
",,.osirn
o$ihiskrefühT|ojih tobora!"(Sacl:s3) osimu rijetkimsluiajevima

Prenosiseda su pravovjerniuobiöavali "O Lijek protiv ljubavi prema ovom svietu jeste udaljavanje
reöi: vlastitobiie, pohlepezaovim
ovowjetskihieljaodsamoga sebe,uniStavanie
budi odano,i bit aei öistol'Kadase bilo kakvaovosvjetska
sreaa,u kojoj vlastitobiöenadepriiatnosti premakoioi mu svijetomi öiitenjeu pripremizaslijedeöisvijet.Ovote' zatim'
postatistaniemsrcai iskrenuöepoboznostbiti jednostavnije
srcetezi,upleteu nasibadet,tadaonaumanjivrijednostöistoae
postiii.Imamnogodjelazakojedovjekmislidaih öiniisk-reno
na5ihnaporai uniSti naiu iskrenost.Covjekje zaokupljen
radi Allahovogzadovoljstva, ali on ie obmanut,jer ne uvida
dobromsreöomi utopljenu svojestrastii iudnje;rijetkoje da
sunjegovadjelai ibadetoslobodeni privremenihciljevai Zelja niihovemanikavosti.
ov€vrste.Iz ovogserazlogakaäeda ie svakoko osigurajedal Prenosise da ie öoviekuobiöavaoklanjatiu prvom safu u
momenatistinskepoboznostiAllahu u ovom Zivotuuspjeti, dzamiji.Jedandan je zakasniona namazi tako ie klanjaou
jer je poboznostrijetkai od izuzetnevrijednosti,a uklanianje drugomsafu.Osjeöaviisenelagodno kadasugaliudi vidjeliu
neöistoiau srcujestenaporani zahtjevan poduhvat. drugomsafu,shvatioie da suuZitaki zadovoljstvo u srcukoje
je osjeiaozbognamazabili zbogtogaito.ievidio dagaliudi tu
Poboznost iesteustvariuklanjaniesyihreöistoöaiz srca,bilo
da ih je malo ili mnogo,tako da .je namjerapribliZavanja videi zbogtogamu sedive Ovoje suptilno,neoPiPljivo stanje
Allahu slobodnaod svih drugih motiva,izuzevpostizanja i djelasu rijetkood njegazaitiiena.Izuzevonih kojimaAllah
pomaie,malibroj ljudi sviestan ie ovakodelikatnihstvariOni
I Sartfi,Ibn Madiej takoderIbll Hibban,Mevartdez kojiovoneuvidevidjetöe svojadobradi€lakaoloia naSudnjem
Zenan, stt.47,pa
izvoruZaidaibn Sabita. danu,to suoni koii susPomenuti u Allahovimrijetima:
A od Allaha ie im se ukazati kazflo koju nisu bili
slutili. I ukazot ie ifi se fljiholo zlo djela koja su
poünili!' (Ez-Zuner,47 18)
"Ti 'Hoiete
rcci: li da wts izrlijestitfioMi o djelitna
gubitnika ovih, tiji te trud u Ziyotu a ovomeeijetu I\tghtvll'2.
dolekood njih biti', a o i ie - da je dobro ono lto PRIRODANAMIERE
tine - snovati"(Kehf,103104)
"PoboZlraje "Namjeravam
|akubje rekao: osobaona koja prikiva stvari koje amjera nije izgovaranjerijeöi: uraditi to
su dobre,na isti naiin na koji skrivastvari koje su losel'
i tol'To je prelijevanjeiz srca koje teaePoPutosvajanja
"lskrena
El-Sousijerekao: poboZnostznaöiizgubiti sposobDost nadahnutihAllahom.
da se bude svjestai svoje poboinosti, jer onaj ko uspije
Ponekadje jednostavno,ponekadje teiko. Osobi, öije je srce
identificirati poboZnostu svojoj poboznostijeste osobakojoj
izuzetno keposno, jednostavnoje imati iskrenu üaDlieru,u
nedostajepoboinostl' Razmatratipoboznostiestediviti joj se,
vetini sluöajeva. Takvaosobaima srcekoje teZika korijenima
a divl.ienjeje levolja, a ono 3to je iisto oslobodenoje svake
dobrote, ko.ia veoma iesto procvjetadobrim djelima.A onima
nevolie. Ovo znaii da djela moraju biti oöiitena od svakog
öija srca tez€ ovosvietskimPitanjima,i njima su zaokupljena,
.amodivlenjadielimakoraga za posljedicu nore. t€skoje postiai iskrenu namjeru, tako da öak obaveznadjela
Ejjub je rekao: "Mnogo je teäeljudima oöisriti svoju üamjeru ibad€tapostajuzamornai muöna.
negoizvriiti bilo koie djelo:' "Zaista
Poslanik,sallallahualejhivesellem,rekaoje: sedjelacijene
Neko je rekao: "Biti poboZan nakratko znaöi zauvijek biti prena namjeri i zaistuie svaki torjek dobiti ono lto je naunio
spaSeD, ali poboznostjertetkal' svojimdjelom,pa ko budeuiinio hidLru u ine Allaha i Njegovog
Suheilje bio upitan: "Staje najteie jednom biiu?" Odgovorio Poslanika, njegovaje hidira hidira Allahu i Njegovom a
Poslaniku'
je: "Poboznost,kada vlastita liönost Demadobru sreiu da je ko budeutinio hirläruradi materijalnedobitiili radi Zeneda bi se
njome obdarenal' njofie aaenio,njegova je hidira za onoza lto ju je ndutnio-a
"Ovaj je
El Fudejl.jerekao:"Ostavitid.ieloradi ljudi znaii rraZitidihovo Imam Ei Safirekaoje: hadistreainasvogznanjai
divljenje. Djelo uöinjeno radi njihovog divljenja znaöi druge "Zaista
Rijeöi: sedjelacijenepremanamjeri" znaöeda sujedino
pripisivati Allahu. Poboärostje kada Ällah oslobodi od oba djela koja su uöinjenasukladnosunnetuprimljena, a nagrada
ova stanja:'

aBuharii Muslim.

11 -
slijedi ukoliko je namjeraiskena, ftdoiroje Poslanik, sallallahu Kadaje losa namjerapoPraöenanedostacimau samom di€lu'
'Djela
alejhiw sellöm,rekao: supremanjihovomkhodu.'' tada su njihovateiina i kaznauveaane.
"svaki
Sliöno tome, rijeti: ie iovjek dobiti ono öto je Daurnio Svakohvalevrijednodjelomora imatikorijen u tvrstoj nam)eri'
svojim djelom'znaöeda nagradazadjeloovisio Damjerikojaje iedino tada moie biti smatranovrijednim nagrade Temeljno
je
iza tog diela.Nakon Stoje iznio ovo naöelo,Poslanik,sallallahu naöelojesteda je namjeraza djelo samoibadetAllahu Ako
"...pa ustvari
alejhi ve sellem,daljekaie: ko bude uöinio hidiu u ime Ä nala namierada se hvalimo tadase isla djelaibadeLa
Allaha i NjegovogPoslanika,njegovaje hidzra hidzra Allahu i pretvaraiuu djelanePokornosti. Stose ticedozvo)ienih djela
N.iegovomPoslaniku,a ko bude uöinio hidäru radi materijalne sra ukJjuiujunamieru,koja ih moie Pretvoritiu odlitnadlela
dobiti ili radi iene da bi se DjomeoieDio,njegovaje hidZra za koja mogu iovjeka primaii Allahu i dodijeliti mu dar Njegove
ono za Stojuje naumio."Takoseprividno istovjetnadjelamogu blizine.
nzlikovati, jer.je kod svakeosobenamjeraza njih razliöita,po
stupnjudobrogi loaeg.
Vrijedxost ntrfliere
Dobre namjerene mijenjaju prirodu zabranjenihdjela.Neuld
ne smiju pogreirlo protumaöiti znaaenjeovog hadisa,i tako Omer ibn el-Hattab,nekaje Allah zadovoljannjime, rekaoJe:
misliti da dobra Damjeramoze zabranjenadjela pretvoriti u "Najbolja su diela ona kada se öini ono öto je Allah nar€dio'
prihvatljiva. Gore navedeni hadis podrazumijeva iskljuiivo ostavljaono Stoie zabranioi ima iskrenanamjera za sve Sto
ibadet i dozvoljenadjela,a ne zabraDjena. Ibadet i dozvoljena Allah od naszahtijeval"
djela mogu se pretvoriti u zabtanjena,zbog namjereko.jaiza "Mnoga mala diela postaju
fedan od laiih predakarekaoje:
njih sto.ii,a dozvoljenadjela mogu namjerompostati dobra ili
velikirn zbog namjera. Mnoga velika djela, s druge stran€,
loia, ali lo3adjela ne mogu postati ibadetom,öak ni uz dobru
postajumalim zbognedostatnenamjere"
namjeru.6

t BJi^ri, Kitabel-Kader,ttl49g.
Ultotoi, oa 'tii"a".it ',rmicrd:7bh)avanje 'r taiornzenomkro jto ie
6 ovo je predstavljeno az.;..n"'reaio,
Att.rh, n,aaäa ce'e lao rezultat 'polnogodnosldobiri
u hadisukoji biljeäiMuslim u svom sartt,, u
kojem Ebu Zerr prenosida je Poslanik,saliallahualejhi ve sellen, ;ravovierno polom.Nor auvanje svoie i ,enine tisro'ei 'pre'avanie
'lmat labranierltrpoz'an'h pogledami.li ili rabrinjcnihodnosakro i
tekao: iete nagraduza sadaku,iak i kada imate spolniodnos
sa syojin suprugama:Ashabi na to rckoleiDa li iemo uistinu biti svakadrugadobranamjera.
aagade za ,adovo\avanlena:ih 'tnstt? 4 on in adsovou Ako -Tahz:bel (rrr/ije,klkomurebio
A s m dl i \ e r e v j .I / l " l . E b u l ' h r k d i
je
inatc /abranieniodnos.itnte grileh.t,to tako ukthLoinare dorvol)üt obr.rt,iednomrrrrlikomusaou d/rmrjudabi nectopoieoi uvidio da
odno<. imatenayadu..ImrmEn-Nevcvi ,e rekro. Ovrj hadisJ$no mu rJilu"o din"r.Vroriose putem LoJim )e dotao i näsdo8J nJ remlji
ukaruieda dozvoljena djeltrpo.raiudielrmapokorno"ri.
ukotrkoJer/. ali ondr g. o'ra"ig,le g'r,1e narro rekrvir: llo2danijemoi molda
niih dobrdnrmierd.rpoln,Jkt posrdje dielo,brderJdkoje ucrnjenu7 pnpadrneRome drugom

r3
Vr

"Nauöite hadisvierovatnoznati daAllah olaksauö€njeonom
lahja Ibn Ebu Kesirrekaoje: o namjerama,
i€r ie Navedeni
njihovavaZnostveaaod vaZnostidjela." kojitrati znanje,uklanjajuöi muprepreke naputuiolakiavajuöi
je "Imali neko
Ibn Omerjejednomprilikomöuoöovjeka kojije,dokjeoblaiio mu njegovoputovanje. ledan od predakarekao:
"O
ihrame,rekao: BoZe!Nijet tinim uöiniti hadZi umru." ko traziznanje,pa da mu u tomemoZemoPomoai?"
Zatimmu.i€rekao:"Nisuli, usWari,ljudioni koieobavjeötava5 Ovajsehadistakoderodnosii DaPut koji vodi ka Däennetu
o svomnijetu?Nije Ii Allah Onaj Koji veazna3taje u tvom na Sudnjemdanu,koji je praviput,te ono stoje isprednjegai
srcu?"3Niiet ne trebaizgovarati
u tokudi€laibadeta,zbogtoga onoito slijödi.
Stoje dobranamjerajedinou srcu. Znanieie istotakoi najkaöiput do Allaha.Ko godideput€m
znanjastignedo Allahai Dzenneta najkraaom stazom.Znanje,
takoder,izvodiiz tame,neznanja, dvojbei sumniiöavosti Zbog
Vrijednost znanja. i poduöo.vanja
togajeAllahSvojuknjigunazvaoSvjetlom.
Postojemüogiajetiu Kur'anukoji dokazujuvrij€dnostznanja Buharii MuslimbiljeiedaAbdullah ibnOmerprenosi daje Allahot
i njegovogprenoienja. UzviSeniAllahkaZe: "Uistinu,
Poslanik, abjhivesellem,
sallallahu rekao: Allahneieuzeti
Allah te uzdiii na stepefledostojafistvene oneod zkarjeoduzimajuii ga od ljudi,vetuzimajuiiZiwteuienihljudi,
ws koji ieruju i kojimaznoriedatoje." uzimajuiijedanpojedanüvotsvedokneostane nijedanTadaie
(El-Mudtddele,11) Ijudiuzetineutene zastojewde.Traütte odnjihdadonesu sud'i
"Zar oniie ga dofüjetibezznanja, ito te dovestido njihove i
zalutalosti
suistiofükojiaaju i oni kojirc maju?"
(Ez-Zufter,9) uzrokovdhj stidrügih."
a zalutalo
Kadaje Ubadaibn es-Samit bio uPitano ovomhadisu,rekao
U hadisusekaie:"KadoAllahnekome ieli dobro,On lnupodari je:'Ako hoöete,reii öuvamkojejeznanienajveöe, kojePodize
nzumijeyanjerjerc.'ePoslanik,sallallahualejhiw sellem,takoder
je rekao:'Allah stupanjljudi:to je poniznostl'
olaklaput u DZennef svakotne kokloti u potrcziza
znanjem.lo On je ovorekaojer postojedvijevrsteznanja.Prvoimakorist
u srcu.To .ieznanjeo Uzvisenom Allahu,Njegovimimenima,
Kretanjeputem znanjaodnosisena kretanjesamimputem,kao
Njegovimsvojstvima i Njegovimdjelima,kojenareduiestrah,
lto je odlazaknaskupoveuleme,kao i na pratnju metafziikog
poStovanje, revnost,ljubav,molitw i oslanjanje na NjegaOvo
puta, kao lto su izuöavaniei pamaenje. "Oni öeuöiti Kur'an,
je korisnoznanje.TakoIbn MesudkaZe:
s Sahih,Daa'hi'l-ulumlet-hikari, ali on neöedoseöidaljeod njihovih grla.Kuran nosi korist
str.19.
YBuharii Muslim. samokadadosegne srcei u njemuseövrstousadil'
'oMuslim,2ll17.

15 -
"Postojedvi.iewste znanja:znanjejezika,
El-Hasanje rekao:
koje moie biti protiv sinaAdemovog,kao ötostoji u hadisu:
Kür'anje ili za ili protiv vas" i znanjesrca,koje ie korisno
znanje.Ovo drugoznanjejestekorisnoi podizestupaniljudi,
to ie unutarni€znanjekojesrceupijai kojega ispravlja.Ljudi l\tglrrll.f 3.
olahkouzimajuznanjenajeziku:niti oni koji gaimaju,niti bilo
koji drugidjelujupremanjemu,i takoononestaie, kaoito i oni VRSTESRCA
ga
koji imajunestajuna Sudnjemdanu, kada fe sftorenja biti
dovedena na polaganje raöunal'
T)as kao ito se srcemozeopisatiZivim ili mrtvim, ono se
lJmo:e Posmatrali u pripadnoslllednoJod tri wste, a to su:
zdravostce,mrtvo srcei bolesnosrce.

Zdralo srce

Iedino oni ko.ii dodu sa zdmvim srcembit le spa$enina
Sudnjemdanu.AllahkaZe:
"Na Donu kad ni imetak ni sinovineie od koristi
biti, bit öespalefli o i koji Allohu iista srcadodt'
(Ei Suara,8889)
"To
Pri odredeniuzdravogsrcastoiislijedeöe: ie srceiisto od
svakestrastikoja dovodiu pitanjeono 5toje Allah naredio
ili osporavaono 3to je zabranio.Oslobodeno je bilo kalwih
porivakoji proturjeöeNiegovomdobru. Kao posljedicatoga,
zaitiöenoje svakogoboäavanja nekogaili neöegaosimNjega
i ne trazi sud ni od koga do NjegovogPoslanika'sallallahu
al€ihivesellem.Onoötopruiajesteiskl.iutivozaAllaha,voljno
ili s ljubavlju,uz potpunooslanjanje, upuaujuaisveNjemu'u
strahu,nadii iskrenojposveöenosti. Kadavoli, njegovaljubav
tt M\lslim,Kitabet-taharu,3199 je na Allahovomputu.Ako prezire,prezireonoito On Prezir€-

- 1 6 r: -
12-

Kada daje,daje za Allaha. Ako zad,rLava, zadrLavaza Allaha. prolaznim uZivanjima. Pozivano je ka Allahu i ahiretu iz
No ipak, nista od ovog neie biti dovoljno dok slijedi ili rzima daljine,ali ne odgovarana savjet,a umjestotoga sliiedi svakog
za vodita ikoga osim NjegovogPoslanika,sallallahualejhi vc spletkarskog, lukavogSejtana.Zivot ga ljuti i godi mu, a strasti
sellemi gaiine gluhim i slijepimrrza sve,osim za ono Stoje zlo.
Rob sa zdravim srcem mora svojesrce posvetiti kraju svoga Druziti se sa osobomovakvogsrcaznaii izazivatibolest,Zivot
puta i ne zasnivatisvojadjelai govorni na kome do Allahovom osobiznaöi
ie s njom poput uzimanjaotrova,abiti skloDtakvoj
Posianiku,sallallahualejhi ve sellem.Ne smije dati prednost potpuno uDiötenje.
ni.jednoj vjeri, rijeöima ili djelima, nad onim od Allaha i
NjegovaPoslanika,sallallahualejhive sellem.Allah kaZe:
Bolesno srce
"O vjer Ovo je srce u kojem in,a i Zivota ibolesti. Nekada ga ovo
ici, ne l;urite s oillukano pred Allahont i
Njegoüm Poslonikom,i AIIaha se bojte! Dokto, prvo odüava, a nekadadrugo, a slijedi ono Sto njime usPije
Allah sveiuje i sveznal' (El-Hudäurat,1) dominirati. U njemu ima ljubavi za Allaha, vjere u Njega,
iskrenosti prema Njemu i oslanjanjana Niega, i to je ono
sto mu daje iivot. U njemu takoder ima zudnje za sträSaui
Ml'tvo stce zadovoljstvom,te irD daje predl1ostitezi da ih iskusi Puno je
samodivljenja,kojegamoZedovestido üni5tenjaOno slu5adva
Njegovo je stanje suprotno od stanja zdravog srca. Ono ne
pozivaoca:jednog koji ga pozivaAllahu, NjegovomPoslaniku,
poznajesvogaGospodarai ne aini mu ibadet onako kako je
sallallahualejhi ve sellem,i ahiretui i drugog koji poziva ka
On naredio,kako On voli, ni na naöinkojim je On zadovoljan.
prolaznimzadovoljstvimaovogasvijeta.Odgovaraonomekoji
Umjesto toga, ono se drZi svojih strasti i 2elja,öak i kada je
u tom momentu ima viseutjecaja.
vjerovatno da ae prouzrokovati Allahovo nezadovoljsfvoi
ljutnju. Ono obo2avadruge mimo Allaha, a njegova ljubav Prvo je \rce 2ivo. pokorno AIlahu, ponizno oslecainoi
i Djegova mrinja, njegovo davanje i njegovo zadrzavanje, svjesno;drugo je krhko i mrrvo; treaekrivudä izmedu sPasa
proistjeöuiz njegovihhirova, koji su mu od najveie vaznostii ili uniitenja.
draäimu od Allahovogzadovoljstva. Njegovihirovijesu njegov
predvodnik,liegoveslrasti.njegov \odit. njego\o nc,,nirnJe
njegovvocla,njegovineproöiiieni porivi njegovpokretaö.Ono '' Prenosise od Ebud-Dardaada je Poslanik,sallallahualejhi ve
je uronjeno u sopstvenebrige postizanjaovosyjetskihciljeva. sellem,rekao:
"lzaialju&av premaneiemutttini ws slijcpimi gluhin
Opijenoje vlastitim dopadanjimai ljubavljupremabrzopletiDr, Ebu Davud, EI Adab, 14-38:'Ahmed, nl Mrsned, s/194. Hadis je
ok:rakterisankao häsen.
Znaci zdravogstca
Da bi srcebilo zdravo,ono moraotiaiiz ovogsvijetai stiöina
h!|nt l.i. 1. drugi,i tu senastanitikaoda ie jedanod njegovihljudi.ODo
ie na ovomsvijetuprolaznik,uzimaono stomu je Potrebnoi
vraiasekuti. Tatojtoje Poslanik,sallallahuolejhivesellem, rekao:
SRCAI ZNACI
SIMPTOMIBOLESTI "Btulitena ovomsvijetukaostronciili prolaznici."'' Stoje u srctr
NJEGOVOGZDRAVLJA vi3ebolestj, lo onoviseZeliovajivijet.ono na njemuiivi sve
dok nepostareiednimod njegovihljudi.
Zdravosrcemuöisvogavlasnikadokseon nevratiAllahu,dok
Zflaci bolesnogsrc.r
mu On ne budedovoljani ne pridruZiMu se,poput nekoga
rce roba moZebiti bolesno,uz ozbiljno pogoröanjestaDja, ko voli, ko je voilen nagonomi koji naposlijetkudosegne
a nesvjesnotoga. eak moze i umrijeti' a da to i ne shvati voljenoga. Nije mu potrebnonistaosimnjegoveljubaviPrema
Simptomi njegovebol€sti ili znaci njegovesmrti jeste to da Njemu,i nakonobraaanja Njemunijednoobraaanie viSenije
ona.iöijeje srcenije wjestaDöteteDanesene losim dielima, niti potrebno.SluZenie Njemu nadmaiujepotrebusluZenjabilo
je uznemirenzbog svoganeznanjao istini ili zbog Pogre5nih komedrugom.
vjerovanja. Kadaovo srcepropustisvoj dio uienja Kur'anai obraaanja
S obzirom na to da Zivo srce osjeti bol koii je r€zultat svega Allahu,ili öinjenjepropisanihdjelaibadeta, tadanjegovvlasnik
ruznog na sto naide.a kror prePoznavanie svogneTnanja o os.ieöaveöuzalostnegooprezniiovjek koji Patizboggubitka
istini (do stupnja koji odgovaranjegovomnivou svjesnosti), novcaili propustene prilikedagazaradiOnozudidasluZi,bai
ono je sposobnoda prepoznap oietak ProPasti,kao ipoveöaDje kaoito izgladnjela osobaZudizahranomi piöem.
iestine lijeka potrebnogza Djegovozaustavljanje, ali ponekad "Svakome ko je zadovoljan sluZen)em
Jahjaibn Muazrekaoje:
ono daieprednosttrpljenju boli nad poduzin-ranjem korakana Allahu,sveaebiti zadovoljno da njemu sluzi; i svakome ko
mukotrpnom putu lijeöenjal nadezadovoljstvo u razmiSljanjuo Allahu,svi ljudi te naöi
Neki od mnogih znakovabolesti srcajesu njegovookretanje zadovoljstvo u razmiiljanjuo njemu."
od dobrih djela ka stetnim, od dobrih lijekova ka sramotnoj Ovosrceimasamojednubrigu:dasvaniegova djela,unutranje
bolesti.Zdravosrcevisevoli ono lto je korisnoi ljekovito,n€go misli i svesto izreknepr€dstavliaju Allahu Ono
Posluönost
ono Stetno;s bolesnim srcem sluöajje suprotan Najkorisnija
odrZivostza srcejester'jera,a najboliije lijek Kur'aD. t' B'rhari,Kitabe.rikak, rt-233.

2 l -
i

i
viie vodi ratuna o svom vremenu nego tto najzlobniji ljudi dobroi Pofiie zlo jedino karla to odgovaranjegovifi zeljam't
vode raöuna o svom novcu, na nafin da neöe biti uzalud ta
hirotirxd:"
potroseno.KadastaDena namaz,svenjegoveovosvjetske brige
On je, neka je Allah zadovoljannjime, Postaviosrca,kada su
i strepnje nestaju, a pronalazi utjehu i sreau u obozavanju izloZenaiskuienjima,u dvije kategorije:
svogaGospodara.Ne prestajespominjatiAllaha,niti se unara
prvo, srcekoje je izloieno iskuöeniu,Prihvataga Poput
od sluäenjaNjemu, a ne odrzavaintimne vezeni s kim osim
s onom osobom koja ae ga uputiti Allahu i opominiati ga na spuZvekoja upijavodu. lskuSenjeostavliana niemu crnu mrlru.
Njega.N,egovaje painja na ispravnostdjelaveöaod paZnjena Ono nastavljaupijati svakoiskuienjekoje muje ponudeno,sve
samodjelo.Onoje presavjesno u provjeravaDju
da li su lamjere dok ne potamni i postan€pokvareno,a to je ono ito se misli
"izvrnutim iamceml Kadado ovogadode,dvije ga opasne
za djelaiskrenei öiste,da bi za posljedicuimale dobra djela. pod
bolestisvladajui uranjajuga ka uniStenju.
Takoder,i usprkos ovome, ne samo da potvrduje Allahovu
velikoduinost, Sto je omoguöio da uöini ovakva djela, vei Prvaje ona kod koje ne razluiuje dobro od zla,do te mjere da
potvralujesopstvenenesavrienostii nedostatkepri njihovom ne prepoznajedobro i poriöezlo.Ova bolestmozetoliko da ga
finjenju. obuzme,da ono vjerujeda je dobro zlo i obratno,da je sunnet
bida i obratno,daje istinalai i da je laäistina
Druga je kada za svogsucapostavljasvoieZeljei strasti,iznad
onogaöernuje uöio Poslanik,sallallahualejhi ve sellem'tako
Uzroci bolesti srca da postajerobom vlastitih hirova i naklonosti;

Isku5enjakojima je srce izloi€no jesu ona koja iine srce drugo, öisto srce u kojem sija svjetlo viere i iz kojeg
bolesnim.Postoje iskuSenja
strastii naklonosti.Iskuienjastrasti isijavabljeötavilo.Kada se iskuSenjePokazetistom srcu poPut
uzrokuju pokvarenostnamjera i volie, a iskuöenjanakloDosti ovoga, ono mu se usprotivi i odbije ga, a niegovo svietlo i
smanjujuznanjei vjerovanie. prosvjetljenrerastu.

Huzelfe ibn el-leman, nekaje Allah zadovoljan njime, rckao je:
"Poslanik, 'kkuiefija jedno
sallallahualejhi ve sellem,rekaoje: su
Pojedno predstavljenasrcu.Na svakomsrcu kojega pihrdti ostdje
crna mrlja, a na svakom srcukoje ga odbije ostojeoznaka iistoie,
takodaPostojedrre wstesrca:tomnosrce,kojeseokrefiuloi postalo
PoputPrevnutogtamca,i iisto srce,kojemnikadaneie naikoditi
iskuienjesveclo|jc Tem\e r ?beta.Tamno'r,e 'amo prepoznajc
taM$lim, Ktab el-inan,2/170(uz drugaiti redosltedrijeöi).

2:l
Sut iifü govor

IJ el-Musnetiu se prenosi od Enesadaje Poslanik, sallallahualejhi
"Vjera
I\ryhn'ljt3. w sellem,rcklo: iorjeka füjeßprcwa dok njegovovce nqe.
isprawlo,a njegovosrce nie isPralno dok ljüi nisu zaitiien-i od
niegovog pziia. " O to pokazuieda .iePoslanik'sallallahualejhi
CETIRIOTROVASRCA veiellem.postaviocistocusrcakaouvjeltisto(evjere'a öi5to(r'i
jezika kao uvjet öistoaesrca.
"Ne prcPuitaitese
rTtreba znatida je svakanepokornost otrov ta rrce i uzrol Tirnizi biljeä hadis koji prenosiIbn Omer:
I njeBovebolesli i uniltenra.Njenaposljedicaje5tesketanje prekolnjernom
'pouo, govoru,a da senePrisjeiate Alldha,jer prekomjetni
volje s puta koji ie suprotanAllahovom, tako da se njegova Lez ,pon,nionja Allaha iini 'rtc neotetl1him a osoba
'nalutlaljenija t6
bolestrastei postajesveopasnta.Ibn el Mubarakveli: od Allahajeste osobas neoqclritimsrccm
"Vidio Omer ibn el Hattab,nekaje Altah zadovoljan njime rekaoje:
sam kako lola djela ubijaju srce,/ I njegovoponitenje "Osobakoja mnogo govorijesteosobakoia iesto öini greSke,a
mü,e |oditi ka / Orisnostio njitta. / Odlraianje od.lolih cljela
Oaivljujesrce,/ A ptotivljenje saftoth sebi najbolji je put ka onaj koji testo öini greske,öestoöini loöadiela Za Dzehennem
l'
tome,' je ovako öestgreinik Prednost."
U hadis kojiprenosiMuaz'Podanik,sallallahualejhivesellem' je
Ko god vodi ratuna o zdravlju i äivotu svogasrca mora se "Hoiei
osloboditi uöinaka ovih otrova, a zatim srce svoje zaitititi, rekao: Ii da ti kaiem koko da postigneikontrolu nad svim
"O stari'sroj
hoiu:' Poslatlik
izb.iegavajuöinove. Ako uzme neki otrov greikom, mora ovim?"Na to Muazodgovori: Poslanite'
"KontrcIiii ovo" Na to Muaz uPito:
poäuriti da ukloni niegov uiinak, okrenuvöise pokajanju i iezik izmedu dva prsta i rete:
"lesmo odgowrii za onolto kaiemo?"Poslanik' sallallahualejhive
trai€nju Allahovogoprosta,kao i öinjenjudobrih djelakoja ie Ii
"Neka zbogtvoggubitka!
izbrisatinjegovalota djela. sellem,reie, tvojamajkabudeuctijeljerc

Pod Cetiri otrova podrazumijevajuse nepotrebdi ili suviöni
govot nekontrolirani pogled, prekomjernouzimanie hrane i t5DaiJhadß,El Mwzati, l/234; i Et'lraki u djelu El'Ihja,8l1539
loie druötvo.Od svih otrova,ova öetiri su najrasprostranjenija t6 Daif hadß,T||im\zi,Kitab ez'zuh d' 7-92,garih niko 8a n€ Prenosi
i najviseutjeöuna dobrobit srca- osi; Ibrahimaibn Abdullahaibn Hatiba,kogasahabiPominje,l/43'
rekav(ida je ovo iedan8a.ib-irdd,'koir mu sePriPisuje'
17Daif-hadß,lbnH:öb^n,El Bejh€ki,i El-lrakit1njeSovomizdanjuEl-
lhjaa,8l \541.
ve
jezika ito bau ljude na njihova lica
Postojili iita veie o.l Posljeclica Od Sehlaihn Sa'daprenosise da je Poslanik,sallallahualejhi
tt "Svakome ko moie garuntirati20 svojjezik i nitlt']
(ili je rekoona njihotertoseve) u D2ehennem? sellefi, rckao:
'posljedicama tijesta,ja garcntiramDZennet'r3
Ono Sto se misli pod jeziki' jeste kazna za
kazivanje zabranjenihstvari. Öovjek pomoöu svojih djela i EbüHurcFe, ekaje Allah zadovoljan njine,pre osiddje R)slatlik'
"Neka
rijeii sije dobro ili loöe.Na SudDjeDröedaDupoZnjetiplodove sallallalrialejhiw sellem,rekao: svakoko tjeruje u Swlnji
aa
dobrog ili loöeg.Oni koji siju dobre rijeii i djela,Zanjuöasti dafigovoi dobroili nekdiuti
blagoslov,a oniko.ji siju zle rijeti i djela,ubiru samoZaljenjei Tako govor moze biti dobar kada je pohvalan,i loö, u tom
tugu. sluöajuje haram.
U hadisukojiprcnosiEbuHurejtestoji:"NajveiiuztociulaskaIjucli 'Sve
Poslanik,sallallahualejhivesellem'rckaoje: ito djecaAdemolo
u Diehennem jesudrije stvori:ustai stidnidijelovi."te kaiu jesfe fid dobroi odt'raianjaocizla
Prctivfijih,osimPodslicanja
Ehu lTurejreprenosida je Alldho! Poslanik,sallallahualejhi vc i spomirjanjaAlloha,nekaje uzriien Or." Ovo biljez€Tirmizi i
"eovjek
sellem,rekao: kazuje ijeii iijih posljedicanije svjestan, Ibn Madie po izvoru Umu Habibe' neka je Allah zadovoljan
a zbogkojih bivaPoslanu .lubineDLehennema kojesu viie najc njome.:5
nzmak izmeduistokai zapada.'2o Omer ibn el-Hattab posjetio je Ebu Bekra, neka je Allah
"Covjek
kti hodis bilje,i Tinllizi uz neznatnenejednakosti: kai.e zadovoljanobojicom, i vidio ga kako Prstimr 1'uöesvoj jezik'
"stanil Neka ti Allah oProsti!"Ebu Bek odgovori:
fiello ito sllatra bezazlenin,a zbogtogate biti baien u dubine Omer reöe:
"Ovaj
Diehennema udalj enesedatndesetgorlina.'' me je jezik doveona opasnamjestal'r6
"Pitaa "Tako mi Allaha, osim Koga netrla
Ukbeibn Amir rekaoje: som Posla ika ita je najboLjetla bi Abdullah ibn Masud veli:
bili spaieni?"Podanik,sallallahualejhive sellem,rete mi: "Cuvoj drugog boga, nista ne zasluzujedugu zatvorskuosudu' osim
"Neka
svojjezik,utitli suojukuiu dot'oljnomza oiuvanjetvojepriwlnasti moga jezika." Takoder je znao reai: moj iezik govori
i iali zboglolih djela;'1
z! Buhari,Kitaber-tikak,I 1/30s' u djeluK'raüel l,udud' t2 It13
'aEl Buhari, Kitab'e"'rikak' 1l/308i Muslin, Kitab el inan' 2lI8
PorpunihJdß glasr: Nela s"aÄoko vt?tuje u Allaha i Sud'y dan
'" Sarrrl-lr,r/is. iovh aoa,oni,aa suti t eka'vakako vteru)Pu Allahai sudni'daa
Tinniri.tl-Hrkim s,hrb,. pr na ion su'iedu t neka'vakokovjerujeu Attdtto
t' Sahih-heuiis,'fitfüziiAhmed,iakoder Ludr veliLoduian
El Haknn i Sahabi. i Südnjidan budelelikodu:anPrenasromgostu
'o Buharin,(rraü er riftakiMus)im u djel\rKitabez 2 O v r jh a d ijse h a s e nb i l : c ; e g rl i r m i / i u K r i a b ent h u d u t l 6 t t M d d i e
zuhud.
ztTirmizi. Kitabez-zuhd, orküe da jehndishasengaib. u Ktabet iranL'TnniriP,.rIe kl.r'ilicrruo kao&a'enSdrrÜNe Prcno'i
D Tnnizi tt Ktab ez-zuhr.Juz neznatnodrugaaiji g" nikooiim Muhcmmeda ,bn i/rd. ibn Hani\a
slijedrijeii, on kate
'6 Ebu
daje haclisldsa,. ovaj red rijeöibiteri Ebu Nailn u ll Httd,. l:ila, Bejhekii Es-sujutikarakteriir8a kao/?ase'
dobro, i bit ie od koristi; suzdrZisekazivanjazlih stvari i bit ae
siguran;u suprotnomaesamonaaiZalostl'
"Covjek NekontrolinniPogledi
EbuHurejreprenosidaje Ibn Abbasrekao: nete osjetiti
vedibies ili ljutnju ni zbogkojeg diela tijela,kao Stoaeosjetiti Nekontroliranipogledima za posljedicudaje onomekoiigleda
zbog njegovogjezika, osim ako ga Dte koristio da govori ono privlrtno ono ilo glcdur da on u'.rduje'llLu onoga"to vrdi u
lto je lijepo ili podstiaena dobro." ;vojesrce.Ovomemote uslrJedili nekolikovrstaPokvarenosti
"Onaj u srcu öovjeka.Ono ötoslijedijesu nekeod njih
El-Hasal je rekao: ko ne mozeiuvati svojjezik ne moie
razum.jetisvoj rlirl' Prenosisedaje Poslanik, sallallahualejhivesellem,rckoo:"Pogled
je otrovndslijela iejtafiova.S..3akomeko s1ustisvojpogled,On ic
Najmanje Stetnamahanajezika jeste govor o onome Sto se
mupotlaritisvjeiinukojuiepronaii u svome''r.una Dan ktldnGd
nekogane tife. Slijedeaije hadisdovoljanda ukazena ötehrost
"U
ovenrahane: /jepot'a ßlamajerlnogiovjekaspadai to dasekloni
onogaito ga sefie tiie.''1 Sejtanulazi sa pogledom,jer on s njim Putuje,vetom brzinom
od vjetra koji puie kroz prazan Prostor On tini da ono sto
Ebu Ubejde prenosi da je El-Hasal rekao:"fedal od znakova
vidimo izgledaljepie nego sto uistinu jeste,te to pretvara u
AllahovognapuStanja robajestekadagauöini prezaokupljeniDl
idola koji srceobozava.Tadamu dajelaznaobeöanjao [agradi,
onim ito ga se ne tiöel'
pali vatru strasti u njemu, i podstiöena zabrarljenadjela,koja
"Svako
Sahl.jerekao: ko govori o onome Stoga se De tiöe li5en öovjekne bi utinio da ne postoji iskrivljenaslika.
je iskrenostil'Kao Stoje veöranije pomenuto,ovo.jenajmanje
Ovo odvraia srceiöiniga zaboravnimu vezisvainim pitanjima
Stetnamahanajezika. Postojeml1ogogore,poput: klevetanja,
Ono biva postavljenoizmedu sarnogasebei njih' i tako gubi
traöanja, opscelog i zavodijivog govora, dvoliönog govora,
pravi put i upada u zamku slrasti i nezDanjaAllah Uzviseni
hvalisanja,prepiranja,rjeikarja, pjevanja,laganja,ismijavanja,
rekaoJe:
izrugivanjai neistinitosti.Takoder,postojemnogemahanekoje
"I ne slijedi onog iije smo *ce da Nas spominie
mogu utjecatinajezik,povestiniegovosrcei dovestido gubitka
sreie i zadovoljstvaüa ovom svietu, te gubitkam, uspjeha ttmarnim uiinili M, i koji strostsvoj! slijedi i tije
i dobiti na onom svijetu.Allah je Onaj Kome se okreöemoi je djelo od Istine daleko;' (El KehJ28)
obraöano za pomoa. Nekontrolirani pogled uzrokuie sve tri nevolje. Reöenoje
da izmetlu oka i srca Postoji neposrednaveza; ako su oöi
'1 Sahih,Tftmizi, Kitabez zuhud,6t607;
AhIIled,,
Et-Musne.!,
t/20ti es
sa ti, EL-Fathar-Rabbant,t9l2s7rhadisbr. t2 u Nevevtevomdjetu '3 Dai, Et Taberani,8/63rE]-l-hkim, El-Mrnedlek,4/ll4; Ahmcd, El
" Cetrdeset
hadi\d' MLtsnerl,5/264.
pokvarene,onda ih srceslijedi.Ono tadapostajepoPut gomile a obaranjepogleda u ime Allaha Uzviöenogomoguauiemu
smeta na kojoj su nakupljenesve neöistoöei truleii, tako da ostrouman,istinski i istaknuti uvid.
"Svakomeko obogati
u njemu nema mjesta za ljubav prema Allahu, upuaivanja Pravovjerni je öovjek jednom rekao:
N,€mu, De posto.iisvjesnostda ie On prisutan, te tal<vosrce svojevanjskoponaöanjeslijedenjemsunneta,a unutlanju duiu
d
nemaradostiradi Njegoveblizine - samostvarisuprotn€ovim
mogu senastanitiu ovakvomsrcu,
t obogatipomnim promiSljaniem,
izb.iegava
odvratiPogledodzabranjenog,
sveStojesumnjivePrirode,te sehrani samoonim Sto
Nekontroliranipogledznati neposluinostAllahu: je halal -unutarnji poglednele nikadazakazatii'
"Ti Nagradeza djela jesu raznovrsne.Allah ae onome ko odvrati
rcci tjerflicina ila obore svojepoglede,i da
iwajü stidna njesta s|oja, to im je iednije! Allah pogled od onoga öto ie Allah zabranio Podariti neizmjerno
zbiljo zna sre ito otti ihß!" (En Nür 30) svjetlonjegovomunutarnjempogledu.

Samoona.ikojislijediAllahovenaredbesretan jenaovom svijetu
iiedino i€ rob posluianAllahu uspjetina onom svijetu. P rekomj erno uzimanj e hrane
Povrhtoga,kadapustimopogledda slobodnoluta,tadasenase Uzimanje malih koliöina hrane jamöi nieZno srce, jak
srce puni tamom, bai kao Stoonda kada oborimo pogled, u intelekt,ponizno vlastitobiie, oslabljenestrastii blagü larav
naöesesrcenastanisvjetlost.U istoj suri UzviöeniAllahkaie: Neskomnost u jelu uzrokujesuprotneosobineod onih hvale
' vrijednih.
A IIahj e srjetl ost nebenrti Z emlje! PI imj erj esvj etlosti
Njegore kao tarna u kojoj svjetiljko je! A svjetiljka El MikdanibnMa'tilakribvelii'CuosamPoslanika, alejhi
sallallahu
je ! stoklenici, o staklenica koo zvijezda blije:teta vesellem,daje rekao:SinAdemovnemaniita :to mozenaPunitLa
koja sepali s blagoslor)Ijerngdrteto ttaslinora, ii tifi e izazvati veieAlldhotonezadotolj stvap oted njegovogstomaka.
istoinogo, i zapa&roga! UIje njegoto gotovo do Nekolikozalogajamuje dovoljnodo odrZisrojusnaguA akomora
sija,prcmila go votro füje fü dotokla!9jetlost flad nopunitistonak,onda nekajedfiu treüM naPunihtanom,drugu
svjetlom! Allah upuiuje svjetlosti Srojoj koga O trctinuPiiem,a tretu onaviplaznuzboglakiegdßaflja'?e
hoie i Allah narodi ljudima primjere Svoje,a Allah Prekomjernostu jelu podstiaena öinj€njemnogih zabranjenih
zbilja zfla sraku stvo/!" (En'Nür 35) djela. Ona öini tijelo sklonim nepokornostiAllahu i iini da
Kada .ie srce u svietlosti,bezbrojnadobra dolazemu iz svih ibadeti posluinost izgledajuzamornim, a ova su zla samaPo
smjerova.Ako je u tami, oblaci zla i nevolja stizu iz svih sebi dovoljna. Pun stomak i prekomjernostu jelu uzroci su
smjerovadasenad niim nadviju.Slobodnolutanjepogledaöini
srcenernoanimda razaznaistinu od lazi,sunnetod novotarije; " Sdlrifi, Ahned, dnlMürned,41132,
Es Sa ri. El FatheLRabbani,t7 188;
Tnmizi, Kibb ez-zuhud, 7| 5r.

-3() 3r
mnogim loöim djelima i smetnji ibadetu.Onaj koji se saöuva
zla prejedanjasprijefio je v€liko zlo. Sejtanuje jednostavniie
Loöedruitlo
kontrolirati osobukojaje hranomipiaem napunilasvojstomak,
"Puteve druZ€nje jestehroniönabolestkojajeuzrokvelikih
zatosekaZe: Sejtanove ograniöitepostoml'ro N€potrebno
Prenosise da je jednom prilikom skupinamladiöaiz plernela nepravdi.Kolikosu putalo5adruStvai midusobnomijeöanje
Israelöanaainilaibadeti dosloje vrijeme da prekinu post.Tada oslobodililjudeod Allahovevelikodu5nosti, usadivlineslogu
je jedan od njih ustao i rekao: "Nemojtepreviie jesti, jer aete u njihovasrca, koju ni prolazak
vremena, pa makar to wijeme
oDdaprevisepiti, a onda aeteprevisespavati,i tako iete previSe takodugotrajalodaje bilo dovoljnoda seplanin€istoPe,nije
toga izgubiti:' mogaoukloniti. U odrZavanju takvogdrustva,öovjekmoze
uoöitikorüenegubitka,kakou ovom,takoi onomzivohr'
Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,i njegovi ashabi,neka je
Allah njima zadovoljan,neri.ietkosubili gladni.Premdajerazlog DruStvoza roba trebabiti korisno.Da bi to postigao,treba
tome öestobio Dedostatakhrane, Allah je SvomePoslaniku, ljudeu öetirikategorije
podi.ieliti i biti Pazliivdaih nepomi.iesa,
sallallahu alejhi ve sellem, odredio najbolje i najpovoljnije jer kadasejednaod njih Pomijeias drugom,z1omoZepronati
uvjete.Zbogtogasu Ibn Omer injegovotacprije njega,usprkos put do ni€ga.
obilnim koliöinamahranekoje su im bile dostupne,svelisvoje Prva kategorijajesu oni öijeje druitvo PoPuthrane:
navike u jelu na one Poslanikove,sallallahualejhi ve sellem. ono je prijekopotrebno,i noöui danju.Kadaöoiek jednom
Prenosisedaje Aiöa,nekajeAllahnjome zadovoljan,rekla:"Od tu ispunisvojepotrebe,on to dmstvonaPuitasamodok sene
vremenakadasu doili u Medinu, pa do Poslanikove,sallallahu rodenovizahtjevi, i takoiz danau dan.Postoje ljudi koji imaju
alejhi ve sellem, smrti, Muhammedova,sallallahualejhi ve znanjeo Allahu,Njegovimnaredbama, spletkamaNjegovih
sellem,porodica nikada nije pojela svoj hljeb napravljenod neprijatelja, te o bolestimasrcai natinimanjihovihlijeöenja,
Zitasvakenoai u tri noöi zaredoml'rr oni koji Zeledobrokod Allaha,NjegovogPoslanika, sallallahu
"Onajkoii
Ibrahim ibn Azamveli: kottrolira svojstomakmoZe alejhive sellem,i Njegorih robova.Drugovanjes ovakvim
kontrolirati i svoj drn, i svakoko kontrolira svoju glad, moie l.iudimauspjehjesampo sebi.
kontrolirati svojelijepo ponaianje.NepokornostpremaAllahu Druga kategorijasastavljena je od onih öijeje drultvo
najbliiai€ osobikojaje sita i öii je stomakpun, a najudaljenija poputlijeka.Oni supotrebnisamokadasebolestPojaviKada
od osobekojaje gladnal' je öovjekzdrav,potrebaza njima nije prisutna Medutim,
provoalenje vremenasnjimaponekadje neophodno zasredstva
r0Daf; ne nalaziseu veöiniizvorasunneta,alije spomenut za Zivot,poslove,savjetei tomu sliino-Onda kada sepotreba
i cazaltevom
djeluEl-Iftja,8/1a88. ispuni,njihovodruitvo trebaizb.iegavati
't Brhaji, Ktab eI utina, 91549iMt)s!im,Kitabez
zuhud,81105.

:t3 -
Treda kategorija jesu oüi ite je drujtvo Stetno. Öetvrtakategori.iajesu oni iijeje drustvosamakob To
Mijesanje s ovakvim ljudima jeste poput bolesti, sa svom jepopullrovanja, irlva pronalazi:erumili nestaie Mnogiliudi
raznolikoSiu i razliöitim stupnjevima,snagamai slabostima. spadaju u ovukategoriju. (u
To ljudiPunivier"kihnovot3rija i
DruZenjes jednim ili s nekima od rjih jestepoput neizljeöive zavodenja s Pravogputa,oni ko.iinaPustaju uienje Poslanika'
hroniine bolesti.Ako öovjek ima njih za drustvo, neaeimati sallallahualejhive i
sellem, zalaZu se za druga Ono
vjerovanja.
koristi ni üa ovom ni na onon {etu, a zasigurnoöeizgubjti Stoje sunnetDazivajubidatom,i obratno Öovjekkoji.je iole
i na polju vjere i äivota zbog niih. Ukoliko ie njihovo druitvo pam€tanne tr€ba sjeditiu niihovomdrustr'uili se s njima
obuzeloöovjekai stvorilo opstoinostnajakim osnovama,onda mijeiati,jer,u suprotnom,rezultatje smrt njegovogsrcaili, u
to postajefatalnom,zastraiujuaombolesti. najpovotnijemsluöaiupo njega,ozbiljnabolest.
Medu ovim liudima jesu oni koji Diti govoredobro o koje se
moie okoristiti, niti pailjivo sluöajudruge da bi se o njihov
govor okoristili. Oni ne poznaju svoieduöei postavljajusvoja Ono ito srcu daie Zil,ot i o/sktbu
bita u njihova zakonita mjesta. Kada govore, njihove rijeöi Potrebnoje znati da je ibadetneophodanza dobrobitsrca
padaju na srca sluiatelja poput batina, a puni su divljenja i öovjekovog, na isti naöinna koji su hranai piöeneophodni
uzitka zbogsvojihrijeöi. za tiielo.Svasu loia djelapoPutotrovnehranei neizbjezno
Oni uzrokuju nevolje onima koii su u njihovom druSti.,u,a ütetesrcu.ÖovjekosjeaaPotrebuda öini ibadetGospodaru
smatrajuda su slatki miris samogskupa.Kada Sute,teii su od Uzviienom jerje u stalnojpotrebizaNjegovom Pomoti.
masivnestijene,prete5kida bi seponijeli ili iak povukli.r, U cilju odrZavanja povoljnogstanjatijelaöovjeksedrzi strogih
Sveu svemu,mije5anjes bilo kim ko je loSza neiiju du5uDete propisa.On navikom i nePrestano uzima dobru hranu u
dugo traiati,pamakarto mijeöanjebilo nemoguaeizbjeti. Jedan jednakimvremenskimintervalima,te je brz da se oslobodi
od najneprijatnüihaspekataZivotaöovjekovogjeste da ga muai ötetnihelemenata, ukolikogr€Skom pojedene5toloie.
osoba s kojom.je mijeianje neophodno.U takvom odnosu, Medutim,dobrostanjeaovjekovog slcajesteod mnogoveae
rob se moZe prihvatiti liepog ponaSanja,predstavljajuaiga varnostinegostanjetijela.Povoljnostanjetijela omoguaava
samovanjskimizgledom,a uzasavajuai seod njegaunutarnjim mu da vodi zdrav Zivot na ovom svijetu,a dobro slce mu
biöem,svedok mu Allah ne podari put da se izbaviiz ,evolje i omogutavamusretaniivotna ovomsvijetuivieönoblaienstvo
sredstvada serijeii ovakvesituacii€. na slijedeiem.
Kako smrt odvajaiovjekaod ovogsvijeta,smrt srcaima za
r T P r e n o s r s e d a jS
eaL fsi . n e k ä j e A l l J h / r d o v o t j r n n i i m e . r e k r o : . . U v , i e k posljedicuvjeönuoevolju.Pravoierniaoviekrekaojejednom:
krdddo\xdndosob,r:iednepokr.rjmene.srrrnrna koioj,jediuvijek "Kako je samoöudnoda ljudi tuguju za onim öij€ je tijelo
,zgreda nrz,od onenr kojojjasjedimt

3 5 -
umrlo,a nikadane tugujuzaonim öie je srceumrlo,a smrtje
srcamnogoozbiljnija!"
Takoje ibadetprijekopotrebanza dobrobitsrca.Vrijednoje
spomenutislijedetadjelakojasuneophodnazarrce:spominjanje
Uzvisenog Allaha,uöenjeKur'ana,traZenje
Allahovogoprosta, l'o{lnr4i,'6
öinjenjedove, donoaeniesalavatana Allahovogposlanika,
sallallahu
alejhivesellem,i namaznoiu.
KURANA
ALLAHAI UEENJE
SPOMINJANJE

Tbn Teimija je napisao:Spominjanje Allahajeslezasrceono
Ilto 1"uod, za ribu l slasedesis ribomkadaje izvadite iz
vode?''lmamSemsuddin ibnel Kajiimje u svoj<;lknjiziEl-Vabil
es-sajjibzapisa.oskoro osamdesetkoristi koie nosi zikrullah'
Navestiemo nekeod njih, a upuaujemo öitaocana ovukniigu
zbognjenevelik€vriednosti.
Spominjanie AllahajesteosPksrba i za srcei za dulu Ako je
oäur-"t" öouj"ku,on Postane poPuttijelakojemsteoduzeli
hranu-
Spominjanje Allaha takoderudaljavaöejtana'Potiskujega i
slama;nosi zadovoljstvo Samilosnog, Moönogi Uzvisenog,
uklanjabrigei poti5t€nost iz srca,odijevagau sreiu i ladost,
osvjetljavasrcei lice,a onaj koji spominjeAllahaogrnutje
plaltom dostoianstva, blagostii sieZine Ono ulijevaljubav
premaAllahu,strahod Njegai uPuöivanie svegaNiemuOno,
iakoder,poveöavaAllahovo sPominjanieNjegovihrobova,
kakoseu Kur'anukaZe:
"sjetajtesevi Mene,pa iu sei Ia sieiati vas:'
(EI-Bekate,152)

- 3 6
Y
"Koie je
ljudi jesie poPut bolestil' aovjek"Nisi je pitao Selmana:
eak i kadabi ovo bila jedina nagradaza spominjanjeAllaha,
to bi bila dovoljnamilost i öast,ierje takvo srceuvijek ia;soile al"toi'l u on tnu ie rekao: li proöitaou Kur'anu:
oslobodenoi svjesrolo5ih djela. 'I sjeiati se Allaha posluittost nrjt'eia:"
ie
Premda je spominjanje jedno od najjednostavnijihoblika \Fl-A krbLtt,451
ibad€ta,milost i öastkoje ono za sobomnosi ne n]oie sedoseöi EbuMusoprenosirlaje Poslanik, sallallalnalejhiw sellem'rekao:
ni na iedan drugi naain. Ebu Hurejrcprenosiclaje Poslanik, "Onaiko spominieAllaha u odnosuna onogakoji Ga nesPominje
"Ko
salla ahu alejhivesellem,rckao: budeizgovarao:'La ilaheilLeL mürog''s
1e*epoputiivog u odnosuna
Lahu vahdehula letike lehu,Iehulmulku ve lehulhamduye huye
'(Nema AbrluUahibn Büsrpre osi da je jedan iovjek rckaoPoslaniku'
ala kulli iej in kadi' hogaosimAllahaledinoga,Koji Sebi "Zaista je pünoproPisaßlama' ml
sallallahualejhivesellem,: lxi Po
rarnoganema,Njemupripaddsvdvlasti zahyahost,i Njegova je ti je jezik
kaii neltolto tu uvijekmoti izrriavati"On mu reie:"Neka
mo( iznadsvega)', cinelnopo stotitruPuta,ke:lldaje oslobodio deset
tobova,abit ie muupisdnostotinudobtihdjela,a izbrisanostotinu uvijekvla2anorlspominjanjaIlzviienogAllaha'\6
roba
Ioiih,a bit te i togadanazaltitenod iejtanasvedok noi nefiastup| Stalno!pomintar)jeAllahaPo\ecavadobresviedokeza
Osim toga,rliko ne moZeuiiniti ne:to vrednijeod toga,osim onoga na Sudnjemdanu Ono je sredstvokoje ga spreiavada krene
koji viie püta izgoyoriayeiieii.'\3 stranputicom,kao öto je klevetanje,prenoienje rijeti i tomu
govori
Diebif plenosi daje Poslanik,sallallahualejhi vesellem,rekao:"Za süön;. Jezik ili spominje Allaha i Njega se sjeia ili
'Subhanal-Lahi '(Slavljen PogreSne stvari.
onogako izgotori: vebi hamdihi' nekaje
je ka
UzviieniAllah i rcka Mu je hvala)',bit ie u D,ennetuzasaden Kome su vrata sPominjanjaotvorena,otvoren mu izlaz
njegorom Cospodaru Uzvlsenomi Hvaljenom kroT koii
Ibn Mesud,nekaje Allah zadovoljannjime, rekaoje:"Veliöanje Cepronaciono ilo lrazi Ako nadeAllaha na3aoje sve Ako
Allaha, nekaje uzvisenOn, drale mi je nego da potrosim isti propustipriliku, ProPustioje sve
broj dinara (broj koliko puta Ga veliöam)na Allahovom putul' Postoji nekoliko natina spominjanja Allaha: spominianje
SpominjanjeAllahajestelijek zatvrda srca.ledanjeöovjekrekao Allahovih imena, Niegovih svojstava, slaÜ€nje Njega i
"O uputivanie hvale Njemu. Sveovo moze imati formu' kao sto
El-Hasanu: Ebu Saide,ialim se na tvrdoiu moga srca."On "N"tu "Neka "Nema
i" slavlienAllah'; je hvala Allahu";
mu na to odgovori:"SmeKaj ga spominianjemAllaha."Mahul i",
je rekao:"SpominjanjeAllaha znak je zdravlja,a spolninjanje toea o.im'Allaha.Co\jek moie !pominjatiAllahakaziva1uci
Njägovairnenaisvojstva'primierrce:Allah U?vi3eni I Hvalleni
uBuhari, Kifd, ed-daayat,ttl2lt: Muslim, ,(ifaü ez zib yed-dua,
l7/16. 11/208;el-Hakim,I('iab ed'dua'11495'
ts Bvhari.Kitabed'.taal'aL,
raSahih,Tirmizi, (itdü ed ddavat,9l433. \6 Tirmizl, Kitabed-daaYat,9l3
14

-:lu 3cl
öujesveötoNiegovrob kale i uCini'lili napominjuiionoütoje Kur'an.ienajboliinaöinda seöovjekpribliZiGospodaru, neka
"AllahUzviöenii rekao je jednom
Or naredioili ono ötoie On zabranio,kao; ie Hvaljeni UzvisenOn. Hababibn el-Erat
"Pribliri se Allahu öto moies vi$e i uPamti da je
Hvalieni naretlujenam to i to, a zabranjujeto i to': öovjel<u,
najbolji naöin onai koiim je On najzadovoljniji, a to je da
Alläha robovi Niegovimogu spominjatigovoreii o Njegovim
blagoslovima, anajbolje Allahajesteuöenie
spomirjanje Kur'ana, koristisNjegoverijeöil'
"Ko voli Kur'an tai voli i Allaha i Poslanikal'
jer ono sadrZilijek zawaku bolestsrca.Allah Uzvileni kaäe: Ibi Mesudveli: "Da
"O ljudi, doila eamje od Gospodaravalegapouko i Osmanibn Affan,nekaje Allah zadovoljannjime,rekaoje
lijek za ono ltoje t grudifia, i PrariaSstazo,i milost suvasasrcauistinuöista,nikadaim ne bi bilo dovoljnoufenja
ujemicima !' (Junus, 57) Allahovih rijeöii'
" U Kur'aru Mi objatljujerflooro lto je lijek i fülost Takoje raikorisni.iastvarzaAllahovogrobada GanePrckidno
(El-krd, 82)
vjemicirr1a," spominje:
'A doista,stcasesrniruiu svakorflAllahorom
Pi
Svakabolestsrcarezultatie strastiili sumnii,a Kur'anje liiek za
sponeflu:'(AtRa'd,28)
eboje.U njemu ima dovoljnojasnih znakovai dokazapomoöu
kojih se mozerazluöiti istina od neistine,tako da lijeöi svaku Najbolji zik jesteuöenjeItujige Allahove,nekaie uzvi5eni
bolestsumnjekojaunistavaznanie,razumiie!'anie i percepciju, slavljenOn.
omoguiuju€i ljudima da vide stvari ooakvima kakve one
uistinuiesu.
Svako ko prouöavai dozvoljavada mu srce upi.ie Kur'an
prepoznat ba$kaoStoje
öeistinui lai, i moöiöeih razlikovati,
u sta[iu razlikovatinoa i dan.
On lijeöi bolestikoie sejavljajuusljedsbasti,jer seu njemu
nalazemudrosti dobar i koristansaviet.Ovim sepreporuöu.ie
izbjegavanjeovowjetskihdobiti i teznjaka ahiretu.
Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,rckao je: 'Onaj ko ätli da
roli Allahai NjegowgPoslanikanekauti Kur'ani'7

37Saif, munkar. Pogl€dati komentar na ovaj hadis n djelv Tahzib et-
tahzib,21222,IbnHadLe\bsan el-Mizan,21183 i El-DZamies-sasir,
6/150,Es-Süjuti.
usli$avanje. kao sto je rano julro ili odmah nakon namaza
stvori
Pr"nori." d" 1"Lukrnunjednomrekaosvomesinu:"Sine'
oProstimi;
naviku da iezikom svoiim izgorarai rijeöi: Allähu'
odbiti roba ko,i mu
ier postgi'doba danau kojem Allah neöe
Poglavlje 7. seobr.acal'
"Öesto trazite Allahov oprosl u svo''rm
El-Hasanie rekao:
gdjegod
TRAZEN]E
ALLAHOVOG
OPROSTA koöu-u,"o.tolo-, n" putu,na öarliji,na sastancima'
da ste.Nikadaneznatekadadevamoprostbiti Podarenl'
EbuHureireprenosi daje Poslanik' sallallahualejhivesellem',tekao:
prostje itit od ötetnihposljedica lo$ihdjela,te niihovog "Takomi'Aiaha,molimsezaAllahovoprosti upuiujemMu kajanje
prikdvanja. Trarenie oprostaspominjese neprestanou ile odsedandeset Ptta fl4dan:'s
Kur'anu,a na nekimmiestimaje naredeno: sallallahualejhivesellem'
"I oplosta ibu Hurejreje rekaodaje tuo Poslanika,
od.Allaha tnZite, Allah *ilja platta i lCoviekje uüniogijeh, je rckao:AIIahu'potinio
kakokaL: Pa
samilostanj e!" (El-M uzzammil,20) sametirchPan1;op;osiAllah je rekao:'Zna li Moj robda on ima
Na drugim mjestimaAilah hvali onogakoji tmZi oprost: c*ioäoi. xoji ipraltagrijehei Pomaze nu? oPraltamsvomc
je rckao:
"I oti
koji buduoptostu oseit.lana ttuZili-.:' rob)!Proiloie ,temena,paje torjek oPetPoüt1iogtijeh'Pa
A\|ahu,poöiniosamgijih pa mi oprosti'Njegott GoEodarrete:Zna^
(AIuImrdn,17) grijehei Pomaze nu?
i UoirLAdooni^idotpodara, KojiopraJra
A na nekimnamkateda On opraitaonomeko oprosttraZi: OpraitamSvome robu. Panakonnekogurenena tovjekpotiniio3
'Znali Moj robda on imaGospodara
Akoji toujekzlo kaktoütud| ilipternasebirrepturdu iehangrijeh,pa Atlahreie:
'i"1ii
mu?opraitamsvome räbuRobe' ini
ueifli, pa sepotom Allahu za oprostobroti, taj te ofrii, grijrn,, poma2e -"
rtidjeti da Allah grijehepuita i .la je sornilostan," kako2elii.Podario s^ttlti optost.
(En-Nkd,110) On, nekaie uzviöen, ovoje rekaotri puta'
svaki
Trazenjeseoprostaöestovezujeza pokaianje, kadaseoprost Ovo znaöida ie öovjekupodarenoprostjer je nastavljao
traZijezikom.Pokajanje grijeh'Öini seda je ovo bilo
ie ostavlianie
losihdjelasvojimsrcem fot au g" tr"ii k"an je poöinio
i tiielom.Trazenieoprostasliti dovi, u smisluda se Allah,
ukolikoteli, odazivai opraltaonomekoji to od Njegatraü.
ts B\rtrari,Kitab ed-daal'at,lll lol
Ovoj e naroöitosluöaik adaduad,olaziiz srcakojeje optercöeno
$ Buhari, Kifoü et-teehid, l3l466i M|u'sl\m, Kitab ez-zikr Yed-dua'
lo3imdielimaili seupuöuieu dobunajpovoljnijem za njeno 1717S.
primjenjivosvedok njegovotraienjeoprostanie u sebinosilo
namjerudaposli.jeponovigrijeh.
njome,reklaje: .,Sretan
AiÄa,nekaje Allah zadovoljan je onaj
ko (naSudnjemdanu)nademedusvojimdjelimamnogodova
Pogltvljt:8.
zaoprost."
Drugim rijeöima,traäenjeAllahovogoprostajestelüekza sva DOVA
loia djela.
Katadejerekao:'Ovaj Kuranupuiujenaprepoznavanje bolesti aavemosuii i UzviaeniAllah naredio nam je da Mu se
i njenoglijeka.Vaiabolestsuvali grii€si,a vas lijek trazenje
ie Jobraiämo dovomi obeiaonamda ie namseodazvati:
Allahovogoprostal' 'A Gos1odarvai rekaoje 'ZoltiteMefle!Od't4'at öu
Ali ön Ebu Talib,nekaje Allah zadovoljannjime, rekaoje: wn s;! zbiljL, o i koji seoholepred titn do robltju
'Allah
ne dajenadahnuieza trarenjeoprostanijednomro6u Meni, u Diehennemcettü po"iZefli!"'
kogaieli kazniti." (El-Munin,60)
Neka je slavlien Sv€moguii Allah, Koji je bezgrani'no
velikoduiani beskajnomilostiv.On je uöiniodaje öovjekova
dova za ispunjenjemniegovihPotrebai njegovihnastojania
dieloibadätakoi" za sobo- nosi nagndu,djelokoje On od
nieeazahtiieva i zako;eOn slrogoukoravaakoie naPuiteno' a
to tineonikojisuopisani kaooholi'
EbuHüejrc Preftosi sallallahualejhiw sellem'rekao:
daje Poslanik'
"onaikojini tini dori Allahuizazit'aNjegovu srd'bu'aa
"NetraZiod siflaAdemoeog da
U praur je onajkoji je rekao:
ßpunipoirebu, / Tra2iodOnogeijalttutanikadaflisuzatvorefia'
ljltt
i'Ähi ie srditna onekojiod Njeganettaie,/ A siflAdemor
je akood njegatraZi!:'
AllahUzviöeniu Kur'anukaze:

aa Hasan,Trmizt, Kitabed'(laaeat9/313i lbn lMad'e Kitab ed'dua'
Et-Hakrm.Kitabed'dua,t|491
2/12581
njime'rekaoje:
"Onaj Koji seodozivaflesretnikukad ga zazote,i Omeribn el-Hattab,nekaje Allah zadovoljan
IN" u.i*- ." ,u oagovoi,vei za samudonr; jer svakokoga
Koji otklafljazlo!" (En-NenL62)
odgovor
eft"f, nna"ftn" au "elni dovu odmahpriziva Njegov
A koda te roböei Moji za Menepitaju, Ja sarn,
kadauöini dowl'
doista, blizu! Odazivamse ,nolbi ,nolitelia ka.la
Menemoli."(El-Bekare, 186)
En-Numanibn BedirveLi:"Poslanik, sallallahu alejhivesellem, PoZelinosti Pfi doYi
rekaoie'Dovajeibadet',a ondajeprouöioslijedeaiajet: Medunjimaje i odabirposebnog wemenazadolu' kaoStosu
'A GoEodarta! rckaoje:'Zovite Mene!
Odaant öu godi$njica dala Arefata,mjesecramazan'Petak' ranojutro -
kada
%m se!Zbilja, oni koji seoholeprcd tirn do lobuju Takodertu sPadaiui Povoljniuvjeti' kao stoie vrijeme
Meni, u Däehenremie uti ponizefi!"" oadaklsa,kaäaizlazevojskekojeseborena AllahovomPutu
(El-Mumin,60)al da
i" ir"n rr"t Uao t" n"lazimo na sedidi EbuHurcjrePrcnosi
alejhivesellem'tekao:'Allahu je ro.b-
Premanavedenomajetu,veomaje sigurnoda ie na dolr.r,koja 'ä i"äi-i"tt""tf, t tt llahu sed2di
"45
zadovoljavaodredenezahtjeve,biti odgovoreno.Ovo ie zatim ""iuiiii r"ir tr r t * a, ai'papouii aitesvoledovekadastena
potvldenoslijedeiimhadisima: i.ä." "ä"6tr i na wijeme izmedu ezanai ikametaPoslanik'
"Dovauiinjenaizrfieduaana
satiallahu aleihiveselletnrckaoie:
Allah je vjetan,i kadaiovjekdignesvojerukepri dovi,AIIahzbog 16 i ugerenu
Svogastidanetedozvolitida ih spustifiezadovoüne i ikanetane[ebiti odbij.na Dobroje biti odluian
i prazne.'\z akjhi vesellem'
sallallahu
aäuiouooau"i*";. f i dovi Poslanik'
'"i)lir,liti"
EnesPrenosida je Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,rckao: "a "Ltie rtebareii:Allahu optosti ni akoze.lit' ili:
"Nemojte Allahaza
odustajatioddotte, jer je unütenonajkoji neiini doru.'\3 Allahu,smiluimi seako2elii"veiEebabitiodlutankada
"Nijedan fieltomimo
muslimanne uiini dovuAllahu a da mu nije datajedna neitomoli,iet nikonemozenaljefitiAIIahada üiini
abdestom' okenuti se
orltri stvati:onopo'uruje ßpunjefijeonogaitoje tlaZio,satuvanaje Niepove voke.n'Takoder ie dobrobitiPod
ag
zanjegazaSudnjiDan ili spreöava dagazadueslitnenevolje,osim oiÄa uei.i i ponovitidovutri puta
ako,jeonoito traZiloie ili kida rodbinske wzela
" Hasan, Tirmizi, Kit+b ed-daayat, 9/311; ll-Hakim, asM\slim, Ktab es'salah,41200'
El Mltstedftk,
Eb.u
l/491;En-Nevevi,Xl-Xzkar,str.525. 4 sahih, Tnr izi, Kitab es'salah' 1t624' Kitab ed-daa1/at'10153:
a' Haran, Ttrm\zi, Kitab ed-daayat, Dawud, Kitab es'salah'21224'
91544;Ibn Madt e, el-Hzkim, Kitab
ed-dua,ll49TtEh'd!D^\,ttd,Kitabed-dua,l/497. 47El-Bnhari, rjtab et-tevhi4 r3l448i Kitab ed'daavat' 1U l3q Muslim'
a3Dal El-Hakim, El-Mustedrek,1/493;Ibn Hibban, El-Ad'iiie, Kitab ez-zikt ved-üß, 17l 1.
str
596. asM\ßlim, Kitabel-dzhad'I2l I52 Ovoje dio dugoghadisakoji Prenosi
4 Sahih,Tnmizl, Kitabed-daayat,91923. FluSuud. nekaie Allah zadovolianniime'
Dovu trebazapoöetislaveöiAllahai spominjanjem Njegovih
imenai svojstava, traienjemNjegovogblagoslova i donoöenjem
salavatana NjegovogPoslaDika, sallallahualejhi ve sellem.
Zatim onaj koji iini do}1l treba opisatisvoj€potrebei uputiti I'o'lltrtlit9.
molbu, te zavraitisvo.judov'udonoienjemviie salavatana
Poslanika, sallallahu alejhive sellem,i slaveöii zahraljujutise
Allahu,Uzviöenom, Svemoanom. SALAVATANAPOSLANIKA,
DONOSENJE
Vazno.ieda je potrebaonogakoji uputujedour öistai da ne ALEJHIVESELLEM
SALLALLAHU
traii neito Stoie zabranieno ili stokidarodbinskeveze.
Onajkoöinidovunetrebainsistiratina neodloznom ispunjenju
ka'e se da j? Podanik
svojihpotreba,niti reii: "Molio sam se Allahu,ali On nije f lhadru koji PrenosiEbu Huteire
rckao:'Ko
U t"ii,tuniaön, tt sel!?m donese
na mene icdan
usliiiomoju dorrr."Eüu Hltleiepleftosidaje Poslanik, sallallahu
alejhivesellem,rekao:Allah ie udiliti syakuvalu dovu,izuzet,ako salant,Allahna njegadonese deset''a
Postanetenestrpljiri
i kalete:'Traüo sam,oli nijebilousliieno."\e Naime,iednodobrodjelozaPisano je kaodeseldobrihdjela'
"Ovo " 1"""s'"";. calavata na Poslinjkasallallahu alejhivesellem'
Ibn Battalveli: znaöida osobapoine oöajavati, pa öaki
ostavidovu,kaodaje on onajko.iiseudostojioda uputi dovu, jednaje oä najvredniiihstvarikojemuslimanmoie utiniti'
u Allahovim
ili smatrasvojudovu dovoljnimjamcemza odgovorpa tako Ibn el Arebirekaoje:'Akonekoupitao vriiednosti
oöekujeda öe od Gospodaraodgovorusliieditiodmah,bez "f, uraäidobro djelo,bit ie desetosttuko nagtailen
r-tif.-"'
imavelike vriiednosti'
ikakveodgode, anitiAllahovodgovorna dovusmaniujeNjegovu i;i o"'"t , lb0).reii aemoda u njima
a donoienje
apsolutnumoi, niti NjegovousliSavanie zahtievastvoreniani ü f"run"-rt.;i-au sedobro djeloudesetostruöi'
najmanjene umanjujevriednostonogaötoOnjeste." *f"t"" "" AllahovogPoslanika, sallallahualejhive sellern'
ko to uöini deset
Ovaj hadis ukazuje na jedan od pohvalnih manira pri i".i. a.U- djelo' koj-e,dakle,dajeonome
'".i"."
upuaivanjudove,a to.ieda trebabiti strpliivi ne oiajavatiza " Oz"i*tu. poslanik'sallallahu alejhive sellem'rekao
potvrdnimodgovorom nador.rr,jerovimsepokazujepokornost J'J" ,qff"ftdonesedesetsalavata na onogako doneseiedan
'salavat
i apsolutoooslanianie naAllaho.rnpomoö. A Allahovosj€'anjena robovepremaiu]e
na Poslanika.
umnoZavanje dobrihdjela.Ovo sedaljepotvrdujeöinjenicom
to da 'e se
da je Allah Uzvisenirobu ko.iiGa sesjetipodario

a' Br$ari, Kitab ed-daayat, 1l/140; Mushn, Kitab ez zikr ,/ed-.Jua,
soMuslim,Ktia&es-rdlai'4/128
t7 t51.
On njegasjetiti.Isto tako, rob koji se sjeti Njegovogposlanika,
Ibn Mesudtakoderprenosida je Poslanik,sallallahualeihive
sallallahu alejhi ve sellem, nagradenje time Sto ie se on, "Najbliämenina Sudnjemdonltbit te o i koji a
Posiarik,sallallahualejhi ve sellem,sjetiti njega.', sellem,rekao:
flefie testodonosesalovttt.'5i
El lraki_je rekao:'Allahov blagoslovna roba nije Njegovom
robu jedina nagrada,jer kao ito nam reöenou sllJeöem Najbolieiepetkomöestodonositisalavatna Poslanika'sallallaht't
ie
hadisu,Or takoderbil.jeZidesetdobrih djelaza roba, a ukloni alejhi ve sellem.Evs ibn Evs prenosida je Poslanik,sallallahu
"Zaistaje va! najvedniji dan petak'
alelhi ve sellem,rckao" Jer
desetloiih djela,i podigne Svogroba za desetderedia.,, je umto i u tofi danu te
ie na tdj dan *vorcn Adem, u tom danu
Enesibn Malikprenosidaje poslanik,sallallahualejhive selleln, nastupitiSudniidan Pa iestopetkomdonositesalavate a mene'
'Ako_san
rekao: ja spomenutu neiiem pisustvu, ontla keba tla ier te oni zaistabiti mefüpredoteni"Tadasuga upitali:'OAllahov
donesete solavatna nene, a ko donesesalavatna menejealnam, Poslanite,kakoie ti biti predoieni nali salavati,kada te tvoje tijelo
Allah,iena njegadonijeti deset puta."U d.rngojverzijihadisastoji: vet biti fttsPadnuto?" Poslonik'sallallahualejhivesellem'otlgovori:
"Ko "Zaistaje Allah zemljizabraniotijelavjerovjesniko''5
clonesejedansalavotna mene,ALlahie no njegadonijeti deset,
izbrkoti mu desetloiih djela i podiii ga za desetderedia.'Et
O formisalavatana Poslanika, sallallahu alejhivesellen,EbuMesud
Poslanikove,sallallahu alejhi ve sellem, rijeii: .Ako sam ja el"'Etsari smoüP|ßustvuSadaibnUbade'kada
prenosii'Sjedili nam
'Poslanik,
sPofiefiutu netijefi prisüstyu,o da trcbada dofiesete salavatna ie doloo alejhivesellemBaiit ibn Sa'drekaoje:
siollallahu
'O
rrene"ukazuju na obavezusalavatau ovakvojsituaciji.Za ovo AllahovPosloniie,Allah namje narediotla donosimosalawte
postoii dokaz t hadisu: "ladan je onaj u tijem sam prisustvu na tebe,a kako.la to iinimo?'AllahovPoslanik' sallallahtalejhive
spomenut, a nealonesesalayalna mene.'52 sellem,lutio je. Bili smo uznenireninjegol'ot lutfijom' i zaZeljeli
Ibn Mesud prenosi da je poslanik,sallallahualejhi ve sellem, smo rla ga to nije upitao Kotlatno, Poslanik,sallollahu alejhi ve
rekao: 'Allah ima melckekoji lebtiei tlolazemeni da ne izl)ijesteo sellem,reie:'Recite:Allahu moj,smilujseMuha medui jegovon
salavatima kojemoj ufimet na menedonosi.,\) Dotomstvu, kao ito si sesmilovaolbrahimui njegovom Potomstvu
O moj Allahu, blagoslovi Muhamneda i kjegol)o
Potomstvo' ka.olto
si btigoslovioIbÄhima i fljegovoPotomstroDoistasi ti hvdljeni
vjeia;.'A ondauiinite taslifi kao ito stenautili"'6
' sarir, -,1n
lbm5-Sun
lri at.ct
i^ n v,.ttcy'eh.ü.
\s2.Tr kode,pogtedalr 5aHasan,'li(mizi, Kitabel v;l/, 2/607tIbn Hibban'Mevtl/idez'zeman'
Lv|l)s|t}l, Ktab es satah,4/121.
' str.594.
N.:"i. /.1.* r et.Kuthn ot.t 25.ritmizi. K ab .d. ddavat. s5Sat'ift.lbnMadze,Kndb el'dZenaiz, rl524tEb'rDaavud,(itaü er'sdl'ft'
li,r:i. Fj.l
a/5lliAhmed, t/ Mrr"pd. t/20tj Et Hdkrm.Kr/dbd aua tt>qs. je
" z'iizoi,ä^"a, ti e"n *'R,.bbani' 6te Et'Hakimj€ rekao: Hadis
Srrjl. Almed Fl Maj,e.i. LJ84 [n-Ne,ai. Kitabc<sahv )t43. dzut a' t1278'
t6n sdhil,l'u svomedieluICIabel
el-Kal,lmvelr: t.npdje sahth:pogtedati: D2etaaut.alhaan, ,t t 23. 56Mtslim, Kitab es salat,41123

"5O -
51
"stakomeod ras ko
je:
Poslanik,sallallahualejhive sellem,rckllo
i|'otu PonoNlI
spata,iejtatlzaftie lri tvora okoglave Pri svakom
Notjc duga Pa s1ataJ\ko scprobuditet.sjertre
ilzgovori'slijedece:
scdtug' a.
Ailaha.jeion tvor te odvezcakouzm?teabd1stodveie
I'ttsllrlie 10. oko obavitenamaz'ollveZese treü, i ujutro ustafiete P ttt snageI
ästasrca.lJ suPrctnom, ustanetelijenii zamtöenasrca'na
NAMAZNOEU
Ibn Mesudje ustajaodok su drugi spavali,a stalno zujanle,
poput zujanjaPöela' moglo se'uti kako dopire do njega do
llah kaäe: svttanja.
"Gospodar "Kakoto da oni koji ostajubudni u noti
troj zbiljo zno da klanjai ti moaje El-Hasana su upitali: "Jersu bliski
od dvije treöine oti, i polo|ifiu njezinu i treürru imaju najprivlainija lica?"
^Cotpod"tom, Na to on odgovori:
nj ezinu!" (EI-Muzzemmil, 20) ,u ,'*jirn i On ih obavijejednimdijelomSvoje
"I svjetlostil'
oni koji bdiju rudi Cospodara svogo,niiice
"Öovjek ostane
padajuii i stojeiil' (Furhnn,64) Takoderje rekao: Poiini grijeh'i zbogniegane
Poslanik,sallallahualejhi ve sellem, rckao je:'Najbolji namaz budanu no6il'
"Nisamu stanju
nakonproPßanih jestenotni aamaz.'91 |ednomjetovjekrekaopravovjernom öovi€ku:
AiSa,nekaje Allah zadovoljannjome, reklaje: "Izmedu jacije i titi b,rd",tu noti, p" mi daj lijeki' Pravoviernimu odgovori:
"PokotavajMu sepo danui On ie te odrZatibudnim' medu
sabahaPoslanik,sallallahualejhive sellem,klaniaoj eiedanaest
rekata.Uöinio bi fdsümnakon svakadva rakatai onda klanjao Njegovimmkama,u noai:'
"Jednommi je uskm'eno
.iedanvitr rakatl'58 PrenosisedajeSufanes-Sevlirekao:
da ostarrem bud"n'u noöiü tokupet mjesecizboggrijehakoii
Ibn Mesudprenosidaje pred Poslanikom,saLlallahualejhi vesellem,
sPomenutöovjekkoji prespatado mre (a da ne obavi namaz). samuainiol'
Poslanik,sallallahuolejhi ve sellem,reie: "Toje tovjek u tije se uho Ibn el-Mubarakveli:
pomokrio!ejtan.'5e "Noi kadaie sasvimtaflfia, / nadeih kakosu buclni/ Strah
je odagnao niihovsan'pa su o'talibudnima'/ Dok oni koii se
siguinima
osjeialu u,uoiim2tvotima sasvoiim
/ lihonastavliaju
5?Muslim,8/s4.
sBBufh^ti,Ktab el ritr, 2147a;
snom:
Mßlilt, Kitabet thus!.fin, 6/t6.
5eBuhari,Ktab ertehedZdZud, 3128;Muslim,Kitabet-musaftin,6t63. 6aRtrlh.|:i,Kitaber tehedLdtud,3124iM$slilr:-' Kitab el nusafrin' 6165

53
Ebu Sulejmanveli: "Budni liudi su zadovoljnijisvojom
budnosöuu noai negolisu oni ljudi koji seigrajuzadovoljni
svoiomigrom.Da nije noöi,ne bih volioviie iivj€ti na ovom
svijetul'
lbn el-Munkadir kaäe: "U ovom Zivotu ostaju samo tri
t\glu iett
zadovolistva:
budnost u nodi, susret sa svojim bratom i BEZovosvJETSKIH
DJEL.'ANJE
obavljanjeobaveznih
namazau dzematu.
ZADOYOLJSTAVA

Fbul-Abbases Saidiveli: Covjekje sallallahu
doiaoPoslaniku'
Lakihi veselten'itekao'OAllahov nautime
Poslaniie eiemu
lto kaÄauänim,voljetie meAllah,a i ljudi!Poslanihsallallahu
aleihivesellem, ovomsvijelui Allah
rete'mu:Nefiojbili Privrzen
te
ieie voljeti.Nemoibiti Ptivrienonomelto ljudiinaju i ljudiie
eoljeti:'nl
Ovai hadispokazujeda Allahvoli onekoji vodeiednostavan
Ziuoin^ ouornsvijetu Reienoje da je voljeti Atlahanajbolje
stanleu kolemöogekmo,ebiti, a jednostavan je Zivotnajbolii
uvjetu koiemsemozebiti.
Jednostavan iivot podrazumijevasuzdriavanjestrasti za
ovosuietskim stvarima,u nadi za Primitkomneiegaboljegi
da
wedn'ijeg.Da bi seovo laKe PostiSlo'Polrebnoie shvatili
u
su stvarizakojimaljudi äudena ovom svijetubezwijedne
oilnosuna oIIoöemusenadamona onomsvrjetu'
-
Kadaznamoda ono StoAllah ima ostaje'i da je iivot koii
je
slijedibolji i tra.iniji'onda moZemouvidjetida ovaj Zivot
pop,.rtkoÄadaledaostavljenog na suncu:on seuskoroistoPii

6rHdsdn,lbn Madze,Krtabez-zuhud,2ll373
'

-54
nestane. Medutim,ahiret,u biti,nikadanenestaje. Zeljaiovjeka Ptenosiseod lbn Sahlaibn Sadadaje Poslanik' sallallnhualejhi
da zamiieniovajZivotzasliiedeöiojaöana "Daje Altahu owj sl)ijetvijedan kolikoje bilo
ie izvjesnoiöu da su le sellem'rekao:
dvarivota neusporediva. mulice,Onnebi nevjenikudaoni dasenanjemuvodenapije'v
U Kur'anupronalazimo opiseovogi slijedeöeg Zivota: Zivietiiednostavno znaii okenutiseod svihstvariovogsvijeta,
'Ali vi Ne muöiteseoko niih i ostanete
steviie pod ,tjecajefi svijet, ovogo,a svijet ier su onetakobeznaöajne.
onoj boAije, i vjeöanje!', (El-EIa,16-17) nzdtLdni.
"Vi Zeliteprolazno "Biti suzdrZan od ovogsvijetane
blagosrtijetaowga, a Allah Zeli Junusibn Maisarahrekaoje:
o aj svijet:'(EI Enfal,67) znaöidatrebazabranlivati onoötoje Allahdozvolioili rasipati
'Oni
se nduju 'ivotu ovosvjetskome, novac.Prii€öebiti da je to stanjeu kojemje öovjeksigurniiiu
a üvot je
ovosvjetski spram2ivotaonosvjetskoga tekstrariica onomeStoie u Allahovimrukamanegou njegovim:njegovo
nesretno stanjeistoiekaoi stanjeu drugimsituacijama' njegov
prolano :' (Er-R'ad,26)
stavpremaljudima koji ga s razlogom kitikuju isti ie kao
Hadisi,u kojima se prekoravaju ovosvretska dobrai opisuje "
premaonima ko.iiga opravdanohvale
niihovabezvriiednost kodAllaha,jesumnogobrojni.
On ie ovo objasnionavodeaitri fazeili Polotaja,a sveseti'u
DZebiribn.Abdullah prenosida ie poslani|. sallallahu alelhive Ovoje razlogzbogkojegje Ebu
srca,a ne frziökogdjelovatrja.
seue.m,prolazio trznicom. Ljudisuseokupilisanjegove objestrane. zTatizahid'
Sulejman rekaodaniko8ane lrreba
Tadaje naiiao na tlrtvu kozukojaje imola viona kraikeuii, i,
uzeßije, rekao:"Kood ns ieli dobitiovom dirhem?', Oni rekoie: Prvi polozaijesteonaiu kojemje rob wjesniiionogaito je u
''Ne Allahovimrukamanegoonogaito.ieu njegoYimOvaipolozai
'elimo daje dobijemoni za ita,bezl,riedna je."On rcie:.Zelite
Ii daje dobijeted'aba?"Oni rekoie:',Tako namAllaha,ne,ni kada proizlazr'azdtavogt iakoguvi€renja'
bi bila ä1)a,jer sunjeneu:i takonale, a i nrtva je."ZotimAllahov "Kojeje tvojebogatstvo?"
Ebu Hazimaez-ZahidauPitalisu:
Poslaailcsallallahualejhi vesellem,reie:"Takomi AIIaha,ovajje On reöe:
"Dvije ae vrste bogatswaodagnatisvaki strah od
svretthanjewijedankodAllahanegoje ovou vaiim oöima.'n2 siromastva: povjereni€u Allaha i nepriwZenostolome Sto
Preno,si seodlbnSeddada el.Fahrijadaje poskn*,sallallahu ljudi imaju:'A ondagaupita$e: A. zarseneboiissiroma$tva?"
atejhi "Kakosemogubojatisiromastva
uesellem, rek.ao:Ovajswjetu usporetlbi Na to on odeovori: kadamoj
s buduiimlahiretom) je5lc
t,aokadanekood vasstavisvojprstu okean- Gospodar posiedujesveStoje naZemljii nanebesima i sveono
Zamislitekolikovam
osh e vodekadaga izvadite.'6! ito ie izmeäuniih i sveono 31oje ispodzemlje?"

62Mrslim, Kitab
ez-zuhud,t8193.
6t Mnslim,Kitabe\-Däennetu
w nainuha, tZ ltgt. e Sahih- garib,Tkriiizi' Kitabez-zuhud,616ll

- 5 0
El-Fudailje rekao:
"Suötinajednostavnog iivljenja jestebiti Treöipoloäajjestepolozajonogrobakoii na Pohvalui kitiku
zadovoljan Allahom,UzviSenim, Moaniml' eleda podiednako.Ako svÜelzauzmemiesto vainosti u
"Onaj ii"nouorn.r.u, ondapreferirapohvalunad kudeniem, ito
On je takoderrekao: ko je zadovoljan jesteonajko ,ivi
züzvrat more Plouzrokovati njegovo naPultalie mnogo
jednostavno, a oDje bogat.Onajko ima pravuvjeru,ko ima
dobrog iz strahaod osude,a öinjenjamnogo losegzarad
povjerenjau Allahau svim svojimposlovimazadovoljan.je
pohval. Ovo znaöida ü njegovomsrcumiöljenjadrugihljudi
onimStomuje Allahosigurao, teostaneneprivrien stvorenjima
nisuvaina,a onostoje uistinuvaznojesteljubavpremaIstinii
iz strahai nade,i takvim djelovanjem shvatida je potragaza
je korisnostjednostavnoga. pridobijanjeAllahovogzadovolistva
ovowjetskimbezvrij€dna, postigao 'lslinsko vjerovanie
Ibn Mesudje rekao: niie nastoianieda se
Oni€ najbogatiji mealuljudima, iak i akoneposjeduje niiednu
zadovoljeljudi öineöiono öimeAllah nije zadovoljaoi' Allah
stvarna ovomsvijetul
"Smrtje je pohvalioonekoji $eborena Njegovom putu ne marecl za
Ammartakoderveli: dovoljanuöitelj,vjeraje dovoljno "Onaj ko skromnoZivi
miilieniedrugih.EI-Hasanie rekao:
bogatstvo, a ibadetjedovoljnodjelo."
"lstinsko iesteonai ko ; svomsrcunadeda kaZeda 8aje nekodrugi u
Ibn Mesud veli: vjerovanienije nastojanjeda iome naäma$iol'Mislim da je lmam Ahmedbio upitan da li
se zadovoljeliudi, öineöi ono $to de donijeti Allahovo "Da,ako
bogatiovjek moie zivjetiskomno,Paie odgovorio:
nezadovoljstvo; niti zavistpremaonom kome je Allah dao niii zadovolian kadamu sebogatstvoPove'a,niti tu'an kada
viie, niti kivnja drugogzbogonogaito Allah nije dao tebi. mu sesmanji,tadamotel'
Allahovuopskbu ne prMaii tek samoöovjekova opreznost, "PostojetrivrsteonogaStosenaziva
niti je odbijazloba&ugog aovjeka. IbrahimibnAzemrekaoje:
Allahje Svojompravdom,
sveznaniem i mudroöauuöinio radosti uzivanjepmtiocima zuhd: prli je rel,lltltatprinude,drugi pohvalewijednog djela' a
treöiopreznosti. Izbjegavanje je haramaobavezno, izbjegavanie
viere i zadovoljstva. a oöaji tug! pratiocimanepovterenja i
nezadovoljstva." halala moäe biti Poh!'alno, a izb)egavaniesumnjivog jeste
mudrol'
Dtugi polotai jestepoloZajroba koga zadesineka nevolja,
kao ito i€ npr. smrt djetetaili gubitakbogatstva, Osobakoiazamiieninestood ovogasvijetazanekuahiretsku
a njegova
i,eIja z \agradom zbog prihvatanjagubitka veaaje od ielje vriiednostodriöesedunjalutkihkoristiPaie mozemonazvati
za nadoknadivanjem izgubljenog.Ovo je rezultatpotpunog zaridoft, alr i skoman ,ivot uz odricanjemoie dovestido
povjerenja.Ali, neka je Allah zadovoljannjime, iekao je: urivaniana ovom sviietuna uötrbahiretskihwijednosti,i u
"Onom ko vodi jednostavan
livot lahkoje izdräatinevoljui' ovom;luöajuahiretjeonoöegaseodritu
"Ti uz
Jedan od na3ihpredakarekao je: "Kadane bi bilo nevoljana Pravovjernom ie öoieku nekojednomrekao: sesnalaziS "Ti
ovomsvijetu,na onajbismostiglipotpunosiromaSni." manjemnogoiolje negoötoto ia öiniml' A on odgovori:

-5u
si ekstremnijiu ovome,jer ia sebiuskaöuiemstvaii u iivotu druga j€ kada öoiek Postignenepriüäenostovom svijetui
kojene trajui zakojenagradaniie sigurna,a ti sebiuskraöujes obitavauz vrlo malo,s ciljemda zato budenagradenU ovom
ahiret.Niko ne mozebiti ekstremnijiu svomsnalazenju uz sluöaiu,obitavanjeuzmaloiesteonoötoöoiekazaokupljaOvo
malood ovogai' ie stanjeöoieka koji da dirhemdabi postlgaoda ima dva;
Obiönokadapriöamoo zuhdu,podrazumljevamouskaiivanje trciaief^za on faza,rkojoj öoi ekvoljno ostaviwijet po straru,
nekih od ovowjetskihzadovoljstava prije no onosvjetskih. bezpomislina to Staje napustioTo je onajkoii je zamiienio
Medutim,moguöeje apstiniratisamood onogaöemuimamo komadpolomljenogrtöa zadragulj,ili je poputonogkoiije pri
"O nastojanju da udekod nekogkraljaspri.leöen Psomkod kaPije
pristup.Zatoje lbn el-Mubarek, kadamu senekoobratio:
",
Zahidel rckao:"lstinski jezafridOmetibnAbdel-Aziz, ier onie Baciv$iotpadak,odlukaoje ParnjuPsai omoguiiosebiulazak
i bogatstvo kojemuie ponudeno, u kaljeveodaje.Sejtanjekao ovajPas, stoiinaAllahovoikapiji'
odbioogromnazadovoUstva
aia imamwlo malotogaöegasemoguodreii:' On nastoiiodrtatiti liude od ulaska,premdaje kapijaSirom
"Poznavao oNorena, a svijetjeotPadak kojimozete u slranu,
zabaciti a da
El-Hasanel-Basrirekaoie: samljudei drurio sesa
o tomevi6ei nePomislite.
skupinamako.jesenisu radovalekadasu im stvari ovogsviieta
pristizale,niti sutugovalekadabi neltoizgubileod ovogsviieta.
Zivotnaovomwijetubioim je bezwedniiiodpraiine.fedanod
niih mogaojeZivjetigodinuili $ezdeset godina,a danikadanije
imaoodjeCukojaaegapotpunoprekiti, neito izmedunjegai
zemljeili hranuzakoju bi rekaoda mu sepripremiu niegovoi
kuöi.Kadabi palanoö,oni bi bili na woiim nogama,öelima
piljubljenim uz zemlju,sa suzamana njihovim obrazimai
tainobi seobraöaliAllahudaih saöuva naSudnjemDanu.Ako
bi uöinilineötodobro,neprestano bi zato bili zahvalnii molili
Allahada od njih primi. Takomi Allaha,nisubili saöuvani od
zlih djela,ali su bili spasenistailim kajanjem.Nekaje Allah
zadovoljannjima i nekaim podari SvoiuMilost."
Postoieti fazezuhdai
prva je povlaöerteiz ovosvietskog zivota,öak i ako postoji
velika äelja za njim ili teänja srca.Vlastito ie biie jos uviiek
zaokupl.ieno ovimsvijetom,ali öoiek sebori i suzbiiaga;

()1 -
- 6tl
Biöenavodiöovjekana loia djela,na veöuljubavpremaovom
svijetunegoonom,a Allah kaZeSvojimrobovimada seboje
Njega,suzdrzavaiu bideod sli.iedenia vlastitihpoticaia.Srceje
razapetoizmeduovedvijeswari.Onosluöajednogpozivaoca u
I'oghn'ljc 12. iednomtrenutku,a drugogu drugom.Ovdjeleii izvornevolie
i lzazo\a.U Kur'anu,Allah opisujetri staniavlastitogbiöa:
STANJA
VLASTITOG
BIEA smirenobiöe,prijekornobiöei ono kojeupornoöini zlo.Tako
suseljudi podijeliliu miSlenjudali öovjekimajednobiöe,öi.ia
susvoistva ovatri stanjaili tri biaa.
1|ni koii tra2eAllaha,usprkos njihovimrarlititimikolama
\/f i prak5ama, slaiuseu romeda.ievlastirobiie postavljeno Prvomilljeniezastupaju ljudi koji imaju znaojei objasnjenje,
izmedusrcaiNjega. Jedinostiiavanjevlastitogbiöa, odvraöanjem a drugosepripisujesufijama.Istinaje da ovadva stavanisu
i ignoriranjem njegovih hirova, njihovim svladavanjem,vodi kontradiktorna. Biaeje jedanentitet,u smislusvojesuitine,a
ka Allahovomcarstr,rri omoguöavapribliZavarrieNjemu. .iednood tri navedenatipa,ovisnoo niegovimsvojstvima.
Postojedvijewsteljudi.Jednisuonikojejenjifovne/ssavladao
i uniitiojer sumu seprepustilii pokorilinjegovimpoticajima.
Spokoj no ttla stito biöe
Drugi suoni koji susavladalisvoi'le/i i uainili daseon pokorava
onomeStomu narede. Kadaje bile mirno u Allahovojblizini, spokojnokada se
Nekoje od uienih rekao:"Put onih koii traie Allahazavriava Njegovoime pomene,za svese obraaaNiemu,eestoMu se
sesavladavanjem njihovihvlastitihbiöa,njih samih,jeronajko okeie, nestrpljivoje da Ga sr€tne,os.ieöa
prisnostu Njegovoi
porazisvoiebiie uspijevai pobjetluje, a gubitnikje onajkoga blizini,ondaje to smirenaduia.To je dusakojoj seu trenutku
njegovobiie savlada." smrti kaze:
"O ti duio snrhefia, fioti se srlomeGospodotu
UzviöeniAllahkale;
" Stosetite zad.otoljna,a i On zadoeoljafltobotfl,pa uili neilu
onogako tlaöioje i aieot volio viie ha
rcboveMoje,ndi u DZenfletMoj!:'
svijetu oeome,pa, zbiljo, D2ehennem je njemu (EI-Fedat,27 30)
prebivaliite. A ito se tiöe onogako se budepred
Gospodarofisvojirnbojaostajaria, i dulu od sbasti nekaje Allah zadovoljan
lbn el-Abbas, njime,rekaoje: "To je
uzdt2ao,zbilja, Di:ennetbit te prebirali:te fljego@:' duöakojaje spokojnai kojavjerujei'
(E -Naziat,37-41) "To je duia vjernika,smirenaonim Stoje
Katadeje rekao:
Allah obeöao.Ona.iöija.ieduia takvau potpunomie miru i

a'3 -
zadovoljan svojimznanjemo Allahovimimenimai svojstvima, Ovo je, kakoje to rekaoPoslanik,sallallahualejhive sellem,
onim ötoie On rekaoo Sebii SvomPoslaniku, sallallahualejhi istinskavjera.6s Njomeje öovjekspa5enbrigekoja prati loSa
ve sellem,onim Stoie On rekaoda duöuöekaPosliesmrti,o dielai svakezabrinutosti o njima,zahval.iujuöi sPokojui üiitku
<idlaskuduie, njenomboravkuu b€rzehui slijedudogadaja koieu sebinosioketanjeAllahu.
na Sudnjemdanu,i to do te mjereda to skoromoi€ vidjeti Alcose.nakonsumnje,smiri ivrslim vjerovanjem, znanjem
svojim oöima.On sepokoravaAllahovojvolii i zadovoljanMu nakonneznanja, prisjetanjem nakonzaboravnosti, Pokajaniem
sepredaje,ne izrazavanezadovoljstvoniti prituibu, a niegova nakonpobune,iskrenosöu nakon hvalisanja.istinom nakon
sevjeranikadanemijenja.On seneveselisvojimdobitima,ne prevare,poniznosöupiisnosti nakon neobuzdanosti telje,
oöajava u nevol.ii,
ier znada suodreden€mnogopriieflego3to skomnoiöunakonrazmetania, onda je to smirenadu5a
sugazadesile,öaki prije je
negoSto stvoren,kakoAllahkaäe:
Svejeovoposljedica wjesnostikoja oslobada srcePasil'nog sna
'Nema udesanijednenetolje bezAllahovevolje!A -
i osietljavapalaöeDi€nnetaisprednjega kaokadaje tovjek
ko u Allaha vjerüje,on ,toputit ie Ptaeorrrsttzom zavikao:
njegovosrce!Allah svaküsh'arzfiode!" "O dulo, budi na oprezu!Ponozi thi srojim nastoianjem / U
(EtTagabun, 1I )
notima tannim, / Pa da na Sudnjemdanu/ Zadobijeidobar
Mnogi naßipr€cirekli su da ovakvaduia pripadarobu koji, iivot fia visifiamaonin:
kadaga zadesinevolja,znada .jeona od Allaha,prihvatije i zbogtegaje stvoren,na lto
On je u svombudenjuprePoznao
pokoriseNiegovojvolji. tj.
öenaiaiod momentasmrti pa do ulaskau vjeönoodrediste,
Spokojkoji u sebinosi ihsafiizvfteiz uieravajuie upoznatostis DzennetiliDzehennem. Shvatio ie kakoovajiivotbrzoProlazi,
Allahovomodredbom, ato seodraiavapokornoSöu, iskenoiöu kakojenepouzdan zanjegovopotomstvoi kakounilti svakoga
i ibadetom.Ni.iednoj,elii, volji ili snazinarike ne moie sedati ko gavoli.Takoseodluönopodigaou ovojsvjetlostii rekao:
prednostoadNjegovom vol.jomi naredbom;ne morepostoiati "O,teiko,nefli:to ja sofltosprurnAllahapropustih!"
privlaönostpremaiöemuStoproturietiNjegovimsvoistvima; (Ez-Zu e/,56)
nemoie postojatiielja kojaseprotiviNjegovojodredbi- a öak
akosetakvoStoi desinekome,ondaon to iednostavno odbaci
kaoSaputanje ieitanovo.Uistinu bi on radijepao s nebanego
ötobi ostvariotakvo ito u sebi.
65M\slim, Kitab e|-iftafl,2/153.Prenosiseod Ebu Hurcjreda j€ rekao:
'Neki od ashaba Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem,do\Ii su i rekli
'Nalli srcimanelto za lto sePonosiftoda Prüamo
fiu: smo u nali/,...
On ih pita: Ieste li zaista to Pronaili?' Oni odgovorite: Da On i,n
'To ßtinska vjera. '
rcie: ie

6 5 -
Takoon kene snovim poöetkomu svom,ivotu, uz nadoknadu
propuitenogi povrataku ZivotonogStoieumrlo.
Sadaseuspravneglavesuoöalas klopkamas kojima seprije Ptijekomo biöe
susretao
i hvataseukostacsvremenomuzsvoiunovootkivenu Kaäeseda je prijekornobiCeono koje sene mozesmiriti ni
snagu,kojabi prijepro5lapohaj njegai uöiniladapropustisve u jednomstanju.Ono se öestomijenjai prePravlia, sjeease
ooDro. i zaboravlja,pokoravase i izbjegava, voli i mrzi, raduiesei
Tada shvati, u svjetlu svog budenja i svega$to mu Allah tuguje,prihvatai odbija,udovoliava i opfe se.
.ie
podarioda nije u staniuizmjerjti i pobroiatisve blagodati TakodersekaZedaje to biöevjernikaEl-Hasanel-Basrirekao
Allahoveili watiti svojdug.Sovim saznanjem, prepoznajesvo.je je: "Uvijekviditeviernikakakoseprekorava i samsebigovori:
manjkavostii greske,loia djelakojaje poöinio,nepokornost iDa li samovo ielio?Zaito samovo utinio?Da li bi ovobilo
r. zanemadvanje mnogih prala i duinosti. Njegovoje biie boljenegoono?"'
slomljeno,a niegovoje tiielo ponizno,i on pdstupaAllahu
Biaesebekivi na Sudnjemdanu:svakosekdvi za djela,bilo
spuiteneglave.On uviila Allahonr velikodulnost,a u isro
zasvojalosadjela,akoje onajkojije Poöiniomnogozla,ili za
vrieme vidi i svojaloia djelai pogreike.
svojemanjkavosti, akoje onaikojije tinio dobradiela.
On, takoaler u svjetlu svogbutlenja,shvatakoliko je wijeme
lmam Ibn el-Kajjimkaie daie sveovotaano.
dragocjeno i bitno.On otkrivadaje onood suitinskevaänosti
za \jegovobuduaeblagostanje Postojedi evrsteprijekornog biia: onokojeje vrijednokrivnje
koie sene smijeprctiaöiti,te
postdetako StedÜiv da ga troji samou öinjenjudobrih djela i ono kojenije.Prijekorartijedno biöejesteono koieje Puno
i onogaito öe ga pribliZitiAllahu,ier gubljenjevremena neznanja, nepokornobieekogakiv€ Allah i meleki.Biöekoje
ie nije uijedno priiekoraiesteono koje kivi svogaPosjeddka
sjemeneuspjeha i ialjenia,a njegovapazljivaupotrebakorUen
je uspjehai zadovolistva. za manjkavosti u poslusnosti Allahu,usPrkossvimoaPoiima
naiinjenim u tom smjeiu. Ovo biie nije stvarnoPriekora
Stoga, ovosuposljedice samesvjesnosti i onogaitoiepoveaava. vrijedüo.
Ovo su prvi koracismirenedu{ena njenomputu ka Allahui
aruIelu, Naipohvalniiabiöajesuonakojaseprekoravajuzbogmanikavosti
u poslusnosti Allahu.Ovo je biöekojepodnosikitiku drugih
u naporu da dobije Njegovozadovoljstvo,tako da mu niko ne
moie prigovoritikadaje u Pitanjuniegovoobozavanje Allaha
OvobiöeneieosjetitiAllahovprijekor
Sto se tiöe biia koie prihvati svojadjela onakvim kakva ona
jesu,bezsamokitikei kojene morapodnesitikitiku drugih,

6 7 -
moze
atoznaöidanemorebiti iskrenu poslusnosti
Allahu,toie ono Stoga,biaeje jedanentitel,premdase njegovostan)e
biöekojeAllahprekorava. pro]mii"niti,'oä biaakoje uPorno 'ini zlo,en'neJs el'Pmnere'
'oreko bica'
priiekornog el lewweme
biöa'en'nefs do smirenog
en-nefs el mutnainne'ito iekajnjicilj savrienstva
Bite koje upoflo öini zlo i
Smirenobiöe ima melekana pomoöi,koji mu olakiava
Ovo je biie ono koje samo sebekaänjava.Samomsvojom uDuauie qa.Melekusaduje dobrou bite,takoda onoieli ono
prirodomnavodiposiednikana svakoloöedjelo.Niko sene st'oi" äoüroi,g"rnoje wijednosli dobrihdjelaMelektakoder
mu na njiho!'unakaznosl Sve
moZeosloboditinjegovog zlabezAllahovepomoöi.TakoAllah stitibiieod loiihdjelai uJ'.azuje
koiaie
u suriJusufkaze o suprvziElAziza: u svemu,sveStojeza Allahai od Niegadolaziod duöe
'Ja sebe smrrena,
ne pnvdat4 jer je duia, doisto, zlu
,loklofljeno,osimo ekojoj seGospodarmojsmiluje! Saveznikbiia koje nePrestano öini zlo jesteSejtanOn mu
A Gospodarmoj, zbilja, grijeheprcita i sarflilostttt obedava velikenagradei dobiti' ali u niegausadujeneistinu'
nadomI
je:'.UtlsuJ 53) On gapozivai navodidaiini zlo On gavodii mami
pred"stavlianjem pogre3nosliu onimoblicima kojimadeseono
Allah,takoder,kale:
'A da nijeAllahota povinovali i diviti
dobrotirrstvai Njegovesamilosti
premavama,nikoseod vasne bi nikadaoöistiood En-nefs el mut ainne,odnosnosmirenobiöei njegovmelek
u
gtijeha! Ali Allah öistionogokoga On hoce!Allah zahtiievaiusljedeae:öwsto, nepokolebljivovierovanje-
g.fi"fiul"ainog, bez druga,te moralnuvrijednost'Pohvalno
svetujei seefla!" (En Nu1|21) priiateliima'strahod
oonasani.prä" Allahtl,roditeljima'
Upuöenismo na dovu:"SvakahvalapripadaAllahu,slavimo illuh". po,puno oslanjanjena Njega' obraianleNjemu j
u
Niegai traiimo Njego.v!pomoöi Njegovoprost.Utieöemose svimpiranjima, Allahu'suzbiianie
priblizaianje oiekivanja
Njemuod zlau namasamimai od zlanaöihdjelai'66 sprem;ostna smrti onostoioj slijedi
Zlo sekije.ubiiu iono gatjeradatini loia diela.Kadabi Allah i nieSovihpoma8ata, s drugeslrane' jestee'?-
Zahtjevsejlana
Stoj€
ostaviorobasamogsasvojimbiiem,robbibio unistenizmedu ,r1, "t-" i"r", odnoinobiöekoje uPornoöini i teZizlu' a
svogazla i zla kojernteli, ali ako mu Allah podari uspjehi suprotnood svegaovoga
pomoa,on aeopstati.UtjeöemoseUzvisenom Allahuod zlau
namasamimai zlanaiih djela. Naileziizazovsmirenombiiu jesteda se oslobodiutiecaja
lada
ieitanai en-nefsel'emmerc'Ako zapo'ne ovu borbu
Prijekornobi'e' a ako pobijedi
66Sahih-hadis,Eb\uDawJd.,Kitab en oio oo*ul" en nelsel-levveme
fükah, 6lt53i Ibn Madi:e,Ktab en- u io'rUi, Jnau pist4e en'nefs cl-mulmainne Öak i ako Allah
nikoh,11609.

- 6ll
primi jedno dobrodjelo,öovjekte pomoöuniegauspjeti,ali Imam AhmedtakoderbiljeZida je Omeribn el Hattab,neka
i;ejtanien-nefsel-emmere odbijajudapotaknubiöedautini öak "Preispita.ite
svojabiöaprije
je Allah zadovoljan njime,rekao:
ijednotakvodjelo.Nekood onihkojimaje datoznanjei Allahu negolto vi samibudetepreisPitani, stavitesvojabi€ena vagu
iniima samimaveli:"Kadabi zasigurno znaoda je bar iedno prije no ito vi budetestavljenina niu.Kadas€sutrapozovena
mojedjeloprimljeno kodAllaha,tadabihbiosretnijiDrismrri odgovornost, bit öemnogolaktezatebeakosi ti juöerPozvao
negolije putnik ondakadaugledasvojuporodicu.';Äbdullah na;dgovornostsvoiebiie,pauiinitetako prijenegoilo dodete
ibnOmerka2e: "Kada
bihznaodajeAllahprimiojednumoiu na Konaönookupljanje ier:
sedzdu, tadami vi$ene bi bilo draäegizgubljenog priyatelja
äo "TogaDana izlo,eni iete vi biti, fliiefuM skrieefla
smrti same."Er-nej6el-emfiere potriei tinj zlo,ti ie otvoreno " ""
protivi stearraio reie ostlti sktivena! (EI-Hakka,18)
,cn-n{s.el-.mutnairne.Kadadrugospomenuto predsta\r
i
neKodoDro "Viernik je odgovoranza svojebiie i on ga
dreto.prvo spomenutopredstavizauzvratlo3e El-Hasanveli:
$elo. En-nefsel-emmere kaie en-aefsil-mutmainne da dühad preispitujes ciljem AllahovogzadovoljstvaSud ie biti slabiji
ne predstavUa nista drugo veö samoubistvo, lenu udovicu, na Sudniemdanuza oneljudekoji su preispitalisvojabiöau
siroöadi protraaenobogatstvo. Ono nastoiiuvieriti smireno ovom iivotu, ali aebiti ostarzaljude koii senisu Pripremili na
bideda zekati sadakanisunistadrugodo nepoirebnitroiak i naöinda suprethodnoPreispitali svoiabiial'
teret,prazninau dzepu,kojaöevoditi ka ovisnostio drugima, "Tako
VjernikovupaZnjuodluöeneito ötoon voli,pa on kate:
takoda öovjekpostaiesiromasan.
mi Allaha,ja tebevolim i trebamte, ali n€ postoiinaöinna
koji te moguimati,takoda si mi oduzetl'Kadaje to dalekood
Odgovornost bita za podinjeno njegovihoöijui van njegovogdomaiaja,tadaseon urazumii
"Jaovo uistinu nisamieliol Zbog öegarneje ovo ovoliko
kaii:
Kadabiöekojeneprestano öini zlo,i svladasrceviemika.tada obuzelo? Takomi Allaha,vi5esenikadaovim neiu baviti!"
je jedinilijekpreispitariga i odbaciri.Imamahmedbiliezipo da seprepustaju
Viernicisu ljudi koji su Kuränomsprijeöeni
i:v:r: O.meTibl Hahaba.nekaje Allah zadovotjan njime, to dodena Pozicijuizmedunjih
:l ovosvietskim zadovolistvima;
daje Poslanik, sallallahualejhivesellem,rekaotpametnaosoba i onogastobi ih moglounistiti.Vierrik ie poputzatvorenika
jesteoha,koja prcispituje
svojebiaei priprema seza onoStoje iza na ovom svijetu koji pokuiavada seoslobodi njegovihokova
smr,h.ötesava jeste
osoba onakojaseprepuitasvojimslrastima i i lanaca,ne povjeravajuiimu niita' svedo danakadaöesresti
zuanlama, a oiekujedaie Allahßpunttinjeneuzaludne 2ele..\7 On, uistinu,vrlo dobroznadaje odgovoran
svogaStvoritelja.

";lit to^ter_kijameh,
7/I ss;Er_Hakim,
Er,Mustedrek, 6sAhmed, Krfdü ez zuhud,7ll56t El-Bagavi,Sarh osaunneh,l4l3o9;
;:,:#):, iärlo EbuNaim,tl-Htljd, 1152.

-7()
7 r -
zasveito öuje,vidi i kaZe,i zasveStouöinisvojimtiielom.6e "NekaseAllah
El-Hasan, nekajeAllah zadovoljan njime,veli:
Malik ibn Dinar kaie: "NekaseAllah smilujerobu koii kale: smilujerobu koji oklijevau trenutkuwednovanja, a ondaako
'Nisi vidi daie dielozaAllaha,on u niemuustraie,a akovidi daieza
li takavi takav?Nisi li utinio to i to? Tadaga prekorj
i postavina svojemiesto,disciplinirai suzbijenjegovestrasti neötomimo Allaha,on sesuzdrZiod njegovogokonöaniai'7o
u skladus KnjigomAllahaUzvigenog i Moönog,te postane Ovosetumaöisiluaciiom kadasebicuisprvaneitoaini'a onda
njegovvotla i gospodar." öoviekpoönerazmatiatida li ie to vrijedno,zastane i uPitase:
Nedvojbenoje "Dalijaovo moguuöiniti?"Akoje odgovornegativan, on neae
dajeodgovornost nasvakome kovieruieu Allaha
i Sudnjidan,ko zelida ispravnoposravisvojeposloue i d;ela,da poduzetinikakvekorake.A akoie potvrdan,opetie zastatii
"le
provjeridaiepreispitao svojebiöe.On morakontolisatiStabiie uDitatise: li za menebolie da ovo uöinimili ne uöinim?"
aini,.aötane öiri öaki njegovenajbeznaiajnte radnje,ier ie Ato je odgovornegativan, on öeodustatiod svakogpokutaja,
"Da li
svakipoiedinidah tokom Zivotadragocjen. Moie se'koristiti a akoie potwdan,on öePotreöiPutzastatii zapitatise:
u. wrhu postizanjajednogod blagakoje ae osiguratistanje je motivovogdjelaPostizanje Allahovogzadovljswa i nagrade
btazenst!"kojeie vjeöno.Ko god ga protraaiili ga iskoristis ili ie s ciljemdobitimoii, divljenjai novca?"
ciUempostizanja Sletnoga, pretrpjet(e velikegubitke,a to iine Ako je u pitanjuovo drugo,on to neaeuöiniti,iak i ako öe
samoljudis najmanje znania,pametii opreza. Stvarniopsegtih ga to dovestido ovosietskih dobiti koje su ga Potaklena ovo
gubitakabit öepoznatna Sudnjemdanu.Allah UzviienikiZe: dj"lo,;"t, o top.otnorn,ovobi imalozaposl.iedicu navikubita
' Na da pridruäujedrugeAllahu,olaköanjem tinjenju dielaza
Dan kada sr)akiöoujeknade vidljivo pted Pri
soborrrorro ito je dobra urodio, i ono ito ie zla nekogaili nestornimo Allaha,a Stoje lakseuöiniti za neito
uradio,zateuet ie da se iznedu njih i njegi nade ili nekogamimo Njega,to je teLeuiiniti nestos namjerom
Itrostraflstvogolefio!" (AIubhrdn,30) postizanjaNiegovogzadovolistva
Postojedvijewstepreispitivanja Ako ie u pitaniuovo prvo,on jos i€dnomzastane i zaPitase:
vlastitogbiia: prvo prethodi "Da li öemi biti olakiano öinieniuovogdjela?Da Ii imam
djelu,a drugomu sliiedi. Pri
Prvi naöin jestesamaodlukakoja se donesekada vjernik piiatelje koii öe mi olaksatii priteii u Pomo€ako mi bude
potrebna?" Ako uvidi da nemasaveznika koji Cemu pomoCi,
oldijevaprije djela.Ovoje vrijemewednovariaprije negoato
seuobliöinamjera.On ne idedaljedokneutvrdida jeto äobro -o
i ispravno,Ako niie,on to naDusta. Ovo kazivanieDowr.luiesesafii&hddisomkoji biljeziMudim K'!ab
et nan. LIb. iro izvoru Ebu Hurejre,koji Prenosid' je Poddnik
sallallahualeihi ve sellem,rekao: Nekaonaj ^o vjerujeu Allaha '
6' PogledatiIbn Kesircv Sudniidan povoridobro ili neka suti:' n'ka onaj ko vjetu)eu Allaha
t/ bidajeyen-nihaje,
g/272;EbuNaim,Et lrre, i suänii dai bude wlikodulan premasvomsusjedu;i neka onaj ko
"
gostu
vietui; u Allaha i Sudnjidan buie velikodulanprema s1/ott1

7 2 -
onda ie se suzdriatiod öinjenjatog diela,baskao ito se i samouniötiti.A ovoje sudbinaoholih!udi. Ovakvaseosoba
Poslanjk,sallallahualejhive sellem,suzdriaood odredivanja oglu5ina posljediceovakvogdjelovaniai uzdase u Allahov
dühada za lj:u.deiz Meke dok nije imao dovoljno saveznikai ofrost.On zanemaruje odgovornosti
isPitivanje svogabifai ile
snage dabiosigurao uspjeh. razmisljao ishodusvogapona$ania. Ako ovo ne üfini, onda
shvatida nemapomoii na koju se moze osloniti pri olahkozapada u loSadjeladoksenanjih ne navikne,te na'leza
{*:
öinjenjunavedenog diela,tadabi naposlijetku trebaozapoöeti teiko da seiz njih izvuöe
s niim.i. uz Allaholrr.voljuon deuspierj.Do neuspjeha moze VjerniktrebaprvopreisPitati svoiebiie o pitanjudjelaibadeta'
do{ijedinoukolikojednaod ovihzasrita nedosraie,
ierkadasLr Ako shvatida ovdieneötonedostaje, tada trebapozuriti da
sakupljene, onejamteuspjeh. poboljSastanje,bilo nadoknadivanjem propustenog ibadeta
Drugi naöirjestepresipitivanje nakonuöinjenogdjela. ili ispravljanjem onoga3toie mogaoöiniti pogresnou svome
Prvo,preispitivanje za dielo ibadetakada ono öto ie Allah pokoravanju.
odredionije.u porpunosli ispunjeno jli uiinjenona naibolji Zatim,potrebnoje da sePreispita o Pitanjuzabranjenih djela'
moguti natin. Posloji seststvari prema ellahu u djelima Ako zakliuöida je uöinionekood niih, morasebrzo okrcnuti
ibadera: iskrenostpri tinieniu,ainjenje samou ime Allaha, pokajanju,zatraiitiAllahovopiosti uöinitidobradjelau cilju
sltedenjeprimjeraposlanika, sallallahualejhive sellem,oprez brisanialoöihdjelakojasumu zapisana.
na ispravnoiinjenie, prepoznavanje Allahoveblagodaiiu Dalie,trebada sepreisPitao onomeu öemuje bio nemaran'
tome.te,.nakoncu,svjesnost o sopstvenim manjkavistirnau Ako uvidi da je bio nemaranu tinjenju onogazbogiegaje
naclnunregovog ainienja.Osobapreispitasvojebiie, ali dali je stvoren,trebapozuriti da spominjeAllahai pribli'i Mu se
dovoljno. paZnjei naporausmjerilana ovepreduvjere? Da Ii ih otvorenogsrca.
je ispunilau svomepokoravanju?
Dalje,tieba preisPitatisvojebiöezbogriieöi koje je izrekao,
Dr.W, preisplttyanieza dielo koje je bolje ne uöiniti nego korakakojesunjegovenogeuöinile,stvarikojesu niegoveoöi
uöiniti. obuhvatile i onogaito sunjegoveu5isluöaleTrebasezaPitati:
Treae, preispitivanie "Zaito samovo,elio?Zbogtegasamovouöinio?Za kogasam
zbogtogada li.je namjerabila Ajlahovo
zadovolrstvo i uspjehna ahiretu,i takoimati za.iamienuspjeh, ovouradio?Zaito samovouiinio na ovainaöin?"
ilije, uitvari. namFrabila posrizanje prolaznihouosuleisk;h Trebaznati dasusvakarijeö i svakodjelozapisaniu dvije knjige
"Za
oooru,I takolzgubitiono(to semoglopostiii. kojezasobomnose.Prvajenaslovljena:
zboqodgovornosti 'Na kolikosamdobarnatin
Posljedoie Stoöorjektrebauraditiiestebiti nepaZliiv
i nemaran koei."m ououradio?", a druga:
u, preispitivanjübiöa. zapoöinjatibez ikakvih priprema,
te ovo uiinio?" Prvo se Pitanietiöe iskenosti,a drugo samog
olankosnvatatr poslovei samoseokolovrzmati.Ovo Ceea diela.AllahUzvi$enikaie:

7 5 -
"Do bi On pitao istifioljubive
za istiflost tljihovu!,,
(El-Ahzdb,
8)
Ako te oni koji iitinu govorebiti pitanizasvoiuistinitost,te öe
im biti sudeoosukladnotomekoliko su bjli istinoljubivi,jta
mislisitaie s onimakoii suljudi neistinei Poglnvljc/,3.
USTRAJNOST
Kor i stI pre i sp it i1tanj a
Ovopodrazumijeva: llah ie ustrajnost, strPÜivostuainio neumornim
koniem,neumoljivomsabljom,nePobiedivom vojskom,
prvo,identificiraoje greiakabiia. Onajko ne prepozna
_
greskene mozeih ni ukloniti.Juousibn Ubejdveli:.,Znamoko neunistivom,nenadmalnomtvralavom.ona i pobi€dajesu
nerazdvojivi pratioci.
stotinuatributadobrote,pa ipak ne mogunijedanpronali u
svomebiiu." AllahUzviöenii Svemoöni pohvalioje onekoji sedrzeNjegove
knjige,i kaäeda ih obdarujebeskrainimnagradama i Podriava
Muhammadibn Vasi veli: "Kada bi loöa djela dovelado
nadmenosti, Svojomuputom,moaii jasnompobjedomOn kaZe:
niko nebi bio u staniusjeditiu mom druitr.ul,
" I sttpitese,p4,Allahje sastupliünL!"
ImamAl.rmedzapisao je da je Ebu ed-Derdarekao:..Nijedan
(EI-Ahzab,8)
öovjekne lostigne potpunoznanjei razumijevanje ako ne
prezireljudekoji nisubliskiAllahu,a zatimpaznjuusmjedna Zahvaljujuöiovoj pratnji,oni ustrajnibit öe na dobitkui na
svojebiöei i prezirejos viae"j ovom i onom Zivotu,kako zasluZuju, oni öe dobiti Njegove
d.lgo, poznavanje oievidnei skiveneblagodati.Allahje vodstvou vjeii u'inio
Ailahovihprava.Ovoie bitno,jer
, -
lako iovjek preziresamogasebe.to ga oslobadaoholostii ovisnimo ustrainostii izvjesnostiOn kate:
"I Mi smoizmedu
samozadovoljstva svojim djelima.Ovo otvarawata pokornostii $ih'tode odredili,koii supo Naioj
poniznostizafovj€ka,azaposljedicu imaAllahovoproöisöenje raredbi upuävoli zato ito su stryliili bili' i u Noie
niegovo.du3e. On oöajava za svoiimbiöemi öwstovjerujeäa ajeteövrstoljeturali!" (Es-Sed2da'24)
opstanak neiebiti moguabezoprosra, velikoduinostii mllosti vrijednazaonekoji ustraju,a to je
On kaZedaje ustrainost
Allaha.Njegovoje pravoda Ga seslalnooboiava.spominjei potvrdiozakletvom:
daMu sezahvala upuiuie. 'A akosesttpite,pa to zbilja za stryljivebolje!"
ie
(En-Nahl,126)

- 7 6
7 7 -
On kaäedapomoöuustra.inosti i strahaod Allahaspletke Uöinivöiih onimana koje seovajajetposebice odnosi,Allah
neprijatelja
neie naökoditiNiegovimvjernimrobovima,öaki je istakaoonekoii imajustrpliena,ustrajavaju i zahvalnisu za
akosuonei najgoreprirode: ukazanusreöu.Na razliöitaöetirimjestau Kuränuon kare:
A ako sttpljivi budetei Allaha sebojite,njihova "Zbiljo su u tone znoci zo swkog ko je sttpljiv i
spletkaearnriita ,taikoditi fleie! Allah, doista, zaht'alnt!"(lbrdhtun,
5; Lukmdn,31;saba,19;E!-
ma in oni üne!"(Aht Imrän,120)
Allahje ustrajnosti pravotjemostuainiouvjetomuspjeha: Ustrajnostje istinskosvojstvoiernika. On seoko nje krete,
rc ujerflici! Strpite se, i postojarri budite, i pa sel'rati. To je stupkoii poddavavteru,bezkojegne bi
jo.i
nepokolebljitino graticama neknste!I Allahq se mogaoispravnostaiati.Onaj ko nema strpljivostine more
bojteda bßteuspjeli!"(AIu Imrön, 200) imatinivjere,a ukoliko.ieima,ondajetavjemoskudnai slaba.
On takodergovorio Svojojljubavizaustrajne,strpliive,a to je TakvaosobaoboiavaAllahas polasvogasrca;akosesusretnes
dobrimu Zivotu,onpostaie uierenijim u svojuvjeru,medutim,
najveaipoticajzasvakoga ko traii Njegowljubav:
kadaga zadesinevolja,on seokreneod Allahai izgubisveu
A Allah strpljiver)oli: (AIuImrön, 146) ovomi onom Zivotu,opredielivii sezadogovoro gubitku.
Allah öaljedobrevijestizaonekoji ustrajui obeiavaim tri Doble vijestikoje je izrekao.Isa,aleihis-selam,naislesu na
stvari,a svaka.od njih boljajeod svegazbogiegaljudijedni zahvalnostsamo sretnikazbognjihoveustrainosti,a zbogsvoje
cruglmazaude: zahvalnostiuzdignutisu na visokestePene. Oni letePomoöu
'A kila ustrajnostii zahvaledo Basteblazenstva:
stfpljiw obradu} onekoji, ka.l ih nesrecakakva
zodesi,govore:'Mi Allaha pdpod.auo i Niernuse "Notjetite se zo optostotn Gospodararaaega i
vrotumo!'Tokeimo pripadajublagoslovioi njihova Dhennetofl, äja je litino kaoiiina nebai Zemlje!
Gospodora, i fülost, Takvisuna StqziOrayoi!" PriPraijen je onina koji leruju u Allaha i Niegove
(El-Bekare,t5S 157) posladke. Toje blagodetAllahow On je doruje
Allah je postizaniemjestau Dzennetui izbjegavanje komeOnhoie,a Allahje Posjerlflikbllgodeti velike!"
miesta (El-Hadid.21)
u DZehennemu uiinio iskljueivomnagradomonih koji su u
strpljivostiustrainj: Sobziromdasuustrajnostizahvalnost dvaelementaiere, onaj
"Doista ko sebrine o dobrobitisvojeduöe,leljno senadaiuainienom
safi ih dohasJa flagrudio za oho ito sq
*pjeli. Zbilja suoaipraü pobjednici!" spasui sretnomishodu,ne smijezan€maritiovedvijesuötine.
(El-Muninnn,I1j) On pomoöunjih morapribliZitiAllahu,takoda gaOn postavi
meduusDieine na DankadöeGasresti

- 7 8
7 9 -
Postojedvijevrsteprituibi:
Zneöenjei sultina ustrajnosti Prvajeprituibakadase äalimoAllahuUzviienomi Svemoanom,
sto nije nedosljedno ustrajnosti,kao lto kaie PoslanikJakub,
kojaznaöi"ustrajnost"
Arapskari.jetsa&r, ili "strpljenje"
ukazuje
nekajemir na njega:
na suzdrzavaniei samoobuzdavanje. U kontektu Serijata, ona "la ial stoj i mukusvojuiznosimAllahu!" (asuJ 86)
podrazumijevaspreaavanie vlastiteuznemitenosti,prituäbi
jezika,udaraniapo obrazimai deraniaodjeöe(kao znaka ",,a menilijepostpljenje ostaje!"
Utßuf,86)
ljutrie). "O
Poslaaik,sallallahualejhi w sellem,ka2e: Boie' Tebise2alim
Reöenojedajetojednaod izvrsnihosobinakojeposjeduje
biie, zbogdabosti i nedosntka
nlojesfiege mojesposobnosti"Tl
bezkojeje nemoguöe je
uöinitibilo stadobro.To snagabiaa
kojamu pomazedaie ispravnopostavii njomeseokoristi. Drugaje pritutba kada se Zalimoo nevolji,Prigovaraiuiio
njenojprirodi i !'rsti.Ovaje prituzbanespojiva s ustra.inosöu,
KadasuimamaDiunaida upitaliötajeto ustrajnost,
onjerekao: tejoj proturjeöii iskljuöuieje.
"Ona
znaiine pokazatinezadovoljstvo nalicuprogutavsi nelto
gorko." Arena moai za roba .frmainria je nego arenaustrainosti,kao
stoje Poslanik,sallallahualejhive sellem,rekaoAllahu:Ako
Zun-Nun El-Misri o njoj veli: "Ustrainostje udaljavanje Ti tlisiljut na nene,ja flecubiti zabinuLali Tvojaje Moi fieni
samoga sebeodloiegi priestupa,te zadriavanje mitnoie kada
te zadesenemoguöe nevoljei prikazivanjeda imal dovoljno
Ovonijeusuprctnosti sPoslanikovim, sallallahualejhivesellem,
kadajesiromastvo stalnoprisutnou tvoioikuail' "Nikome
kazlvatjert: nijedatloLjiili vetidat odustrcjftostial
Takoderje reaenoda je ustrajnostöwsto stajanjei stalna
Ovo seddnosina onogakogaje zadesila nekanevoliaArena
liubaznost pri nevolii,te stalnozadovoljstvo pri njoj,a da sene
ustrajnostiu ovomsluöajujevela, ali,Prijeno ito nevoljadode,
pokaZenikakavznakZaljenja.
arenamoaii zdravljabitnijaje.
Jednogje danapravovjerniöovjekvidio öovjekakako seiali
svombratu,pa mu je rekaoi"Takomi Allaha,ono ötostvarno \4astitojebiiejahalicakojavodirobau Diennetili Dtehennem.
Ustrainostjezabideonoötosuuzdei zazircizajahalicu; uko)iko
öinisjesteialjenjena OnogKoji je prematebimilostiv,dok se
Zalii o orome koji prematebi nemamilostikod sebeda bi je iu nema,odlutatdeu bilo kojemPravcu.
tebidaol'Takoderje reöeno:
"Kada
seZaliiAdetuolomsifl , / Ustvariseänli!na Milostilos/ 7t Daif,El H^jsz.mi,
MedZmdez zetuiA'6135.
Onofiekoii nemasvoiefiilosti:' 7'Ddl dio prethodnoghädisa.
73Brh^ri, Kitab ez-zekat,31335:'Mrßlim' Kitab ez'zekat,7| 144-

- 8<r
El Hadiadi rekao.iejednom:"Obuzdalesvojabiöa,jer se
moguvinuti ka svakojakim nesreaama. NekaseAllah smiluje
svakome ko na svojebiöestaviuzdei zazirke,usmjeravajuöi Vtste ustrajnosti
ga
zazircimaka posluinostiAllahu,a uzdomga odvraöajuöi od Postoietri vrst€ ustrajnostiovisnoo namieri:ustrajiost u
neposlusnosti. Strpljivoizbiegavationo öto.jeAllah zabranio öinje;iudjelaibadetai posluinosti,ustrajnostu suzdrzavanju
lakleie negotrpjetikaznukojuononanosi.' od zabranienih i ustrajnostpri suoienju
djelai neposluinosti
Posto.iedvije vrstepoiva koja povodebiie: jedanie aktivni sasudbinom,takoda seöovjeknenaljutizavrijemenevore
poriv hrabrdsti,a drugije inhibirajuiasnagaobuzdavanja. "Öovjekmoraimati laredbe
O ovetri razliiitevrstereöenoje:
Istinska suötinaustrajnostijeste usmjeravanje daih postuje,zabranedaih izbjegava i nevoljeda ih izdriil'
prve vrste
energijeka korisnom,te koristenjedrugevrstezaizbjegavanje Postoiijoiiedannaöinkategorizirania Podnoöenja i ustrajnosti'
Stetnog. a to iu uitrainostPri kojoj Postojiizbor i ona pri koioj ne
Postojeljudi koji ustrajavaju u redovitomobavljanjuno.nog postoji.Prvospomenüta je vredniiai vaZnija'ier ustrajnostpri
namazai izdriavajuteret posta,no, ipak, nemajuslagu da i<oloj'ne-aiÄora uobiöa.ina je za sveliud€,primjetnaie kod
sesuzdrZeod zabranjenog pogleda.Postojedrugi koji mogu svihonihko.jinepokazujuustrajnost svoiimizborom'
to uöiniti,ali nemaiuenergijuda ustraiuu öinjenjudobrogi Iz ovogie razlogaustrajnostPoslanika-lusufa, alejhisselam'u
zabranjivanju zla,ili u borbi,däihadu. odbijanjusuprugeEl Aziza,vaZnijaod podnoöenia onogasto
Reöenoie: "Podnosenje, strpljeniei ustrajnostiesu ono ito sumu njegova braöananijelakadasugabacilau bunar
saiinjavahrabrostbiia."Sliinaovomkazivanjujeste poslovica: Covtek nemo2ebezsrrPljivosti OnsePrelama iTmedu naredbe
"Hrabrostje j isPunitizabranakojih semoraklonilii
sposobnost da seustrajenakratkol' koiumoraj:poStovati
Strpljivopodnosenjeopretno je uznemitenosti. Tako Allah odreti,sudbinekojamoraiöi svojimtokomi blagodatizakoju
Uzviöenikaie daie ljudi u DZehennemu reii: se mora zahval.iivati OnomeKoji ga odrZa\aKako ljudska
"Zalili situacijauvijekostajeistom,öoviekmora ustrajavati do dana
semi ili trpjeli, swjedno,ran je, spasanan iivotu dijeli se
netubiti!" (Ibfihin,21) smrti. Sves öimese öovjeksüsretneu ovom
na dvijevrste:jednasepodudaras njegovimstrastimäi slaze
s njegovim 2eljamaa drugane.On morau obaslutaiabili
aliprvävrsta'kaoStosuzdravljebogalstvo
strpljiv. ili lnoi od
njegatraii v€aestrPlienje:
prvo,on ne trebaimatipovjerenie u njih' zbognjih se
ne treb; oholiti ili ruino ponaÄati, ne trebada buduuzrokom

- 3 2 u3-
niegoveZalosti,ne trebada raspolaze
njima na naainna koji Stojeukljuöeno ibadetom i slulenjem.Primierice'
emnogotoga
Allahnije odobrio. pfi obavljanjunamazavlastitobiöelijenoje i Pleferimsporost,
drugo,ne trebabiti zaokupljen
njihovimpostizanjem; posebiceako je praöenotvrdim srcemkoje je naplavljeno
trete,moraustrajatiu ispunjenjui öinjenjupropisanog strasti,te mijeianjusljudimakoii
loöimdjelimai teii slijedenju
u vezis dijelomkoji pripadaAllahu; zanemaruju Allahovenaredbe.Pri plaianjuzekata,ustrajnost
*
i strpljivostpotrebnisu zbogzlobnihi jadnih karakteristika
eetvrto,mora ustrajatiu naporimada ih ne pove6ava u dzihadu,ustrajnost
biia. Pri obavljanjuhadzai uöestvovanja
kroz dobitikojesuharam.
je potrebnazbog kombiniranihdvajuprethodnonavedenih
Reöeno.je:"I mumini i kafiri u stanjusu istra.jatikada ih karakteristika,a to sulijenosti zlobnost.
teskoaazadesi,ali samoistinskiiernici u stranjusu istrajatiu
RobtrebapokazatistrPljenje u tri situacije:
lagodnosti."
Abdurrahmanibn Avf veli: "Zadesilanas je nesreöa,i mi
prvo, prije obavljanjaibadeta,usm.ierujuöi PaZDjuna svo]u
smo izdrZalii bili strpljivi,ali kadasmo uZivaliu lagodnosti, iskrenostpri obaÜanjudjela;
nismomogli ustrajati." drrgo,u toku ibadeta,uporno$öu pri obavljanju,izbjegavajuai
ZbogtogaAllah upozorava vjernikeo
zaokupljenosti ili preoptereaenosti novcem,supruänicima ili izostavljanjeneöega,ili nemarlost, sukladnonajiskenijo.i
potomstvom. On, Uzviienii Svemoani, kaze: nami€ri,te nedozvoljavajuöi fiziökimpokretimadaometusrce
"O od mira u potpunojpokornostipredUzviienimAllahom;
fiernici, nekavasneodwoiaju ifieci vaii i djeca
yaia odsjeiatja na Allaha!" (El-Munafkh, g) treie, n kor, ibadeta,izbjegavajutisve ito moze izbrisati
nagraduza uöinjeno.OvakvostrPljenjeznaöida ne smiiebiti
Druga vrsta,ko.iane slijedi strastii Zelie,jesteili u vezi s
zadovoljan time ötoje posluiani hvalitisetime,objelodanivii
pitanjimakod kojih za öovjekapostojiizbor,kao Stosu djela onoStoje bilo skrivenatajna'
predljudskopailjivoispitivanie
pokornostiili nepokornosti, ili ona kod kojih on ne postoji,
kaoStosunevolie.Mozdaizboi postojiu samompoöetku,ali Djeloje öovjekatajnaizmeduni€gai UzviienogAllaha,i kao
n€ u zavrsetku,
nakonStosuvet u toku. takvozabiljezeno.ie u carst!'utajni Ako on o njemugovori,
onoje odatleuklonienoi Postavljeno u carstvojavnogznanja
Stoga,postoietri kategorije
oveustrainosti: nakon
Tako,ne smijemisliti da nemapotrebeza ustrainosöu
prvo, to !u pitanjaza koja postojiizbor,a ona zavr$etkafiziökogdjela.
.
podrazumtevaju qvadjela.bilopokornosli ili nepokornosti. U sluöajudjelanepokornosti, situacijaie jasnai iednostavna
U.vezis djelimapokornosti,potrebnoje da öov.jek ustrajeu NajveCa pomodrobuu strPljivomizbjegavanju ovih djelajeste
niihovomöinjenju, jer samombilu,ponjegovoj prirodi,odbojno odricanjeod lo$ihnavikai udaljavanje od onih koji Potiöute
navikekoz drutenjei razgovor;

t,5 -
"Kadaje EbuSeleme umto,rcklasarn:'Koji
drugo, postoje pitanja u kojima öovjek nema izbora, Zatimje nastavila:
koja nije u moguanostiizQeii kao ito su nevolje, bilo one ie muiiman bolii od EbuSelene'iija je Porcdica
'Poslanika, Ptta dijedil'1
koiima aovjeknije uzrok smrt ili bolest,ili one za koje jeste, sallal[ahualejhiw sellem'u jegovojHidiri?' Tadasam
fiziökonasiljeili verbalnozlostavljanje. reklaono!!:onamje Allahnorediodakaiemo,i On fii je Podario
bnk sNjegoimPoslanikom, sallallahualejhivesellemllo
U vezi s prvim, postoje öetiri poznata poloäa.ia:poloZaj
nesposobnosti nosenias levoljom, ato ukljuöujeuznemirenost EbuHurejreprenosi daje Podanik, sallallahu alejhiw sellem' rckao:
i prituzbe; poloiaj strpljive ustrajnostii poloiaj prihvatanja "svemotni je rekao:'la imamD2ennet kaonagtadu zaSvoje iskrene
i zadovoljstvai polozaj zahvalnosti,pri ko.iemse nevoljavidi robove, koji,kadaim uzmem jedxog od najboljih ljudioW svijeta
kao blagodat,tako da je onaj kogaje zadesilanevoljazahvalan (tj.snttuj, ostanu strpljtuii nadajuseAllahovojnagtadi"l5
Onom Koji ju je nanio. IJ dviickniieesdhihhadisazabilje2eno je da Aiia ncLaic Allah
U vezi s drugim, dakleonim öemuje uzrok öovjek,posto.ieova zadovolpniiome preno,ttlaje Poslanik sallallahu aleihive'ellem
öetiri poloraia, i ioi öetiri dodatna:poloäai oprosta,poloiaj rekao:;Svakim 4iniku kogazadesievolja, pa makarto biosartlo
öistoaesrca o pitanju zadovolja.r^nj^Leljeza osvetom,poloZaj ubodtrnom,zauzvrat ceseizbrisati iz njegovihloiihdjela''u
noguanosti da se to uöini i polozaj pri kojem se s kivcem Ebu HurejtePrcnosida je Podanik'sallallahualejhiw sellem'
ophodi ljubazno; "vi"rnik,e srrteces telkoianasvojifitijelotl u
tekoot .bogatstrtt'
trete, postoje pitania koja prouzrokuje sam iovjek, potomst;u svedokfiesrctfie AllahapotPutlotistodgtijeha'"
ali jednom kada se dese i preuzmu kontrolu nad njim, on "ZaliLismoseAllahovomPoslaniku'
Hobabibn el-Aras prelnsi:
viie nema izbora,nije u moguönostida ih promijeni ili da se sallallahualejhit esillem,o nalojsituaciji' dokje leinouhladuKabe'.
oslobodinjihovoguöinkana ni€ga. 'Holesli tn2iti od
a etavan1t,i; bila spuStcna nao|rtai Rekli smo
litohodo io. poiogne?Hoicih zamolirizanos?On rcie:'Metlu
onimapr4euoi,tl"riik je z aobiti zdtotenu zamciPriPrenljenoj
Vt ij edn ost i u straj no st i 'amo-'anieg.onda bidonijeh plu rprcpolotili muSlavu nakon;Lo
surl"gorl nesopotupalizelteznim grebenalom s njcgowh kosril'
UmmuSeleme, nekaje Allah zadovoljannjome,prenosiriaje tula
Poslanika,sallallahualejhiw selkm,daje rekao:"Nemamuslimano
koji kadaga zadesinevoljakaäe,kao ito mu je Alloh nareciio:'Mi 7aMlslim. Ktab e!'dzenaiz, 61220
7' Rnhari, Kitab e?rik,lk' rrl24r.
Allahu ptipadafio i mi seNjefiu vratorrlo!'(EI Bekara,jS6), o
76B$ari, Kitab el'marza, lollll, Muslim' Ktla' el'birr ws silah'
Bo,e, nagradi me u mojoj nevolji i poslije nje daj mi bolje,a da mu
t6lr29.
Allah hepodaribolje." 71 Ahmed,El-Musned,21287;Et'Tirmizi, Kitab ez'zuhud'71a0;El'
H^kirn,Kitabar'rikak' 41124.

- 8 6 lt /' -
a ipaksveto nije bilo dovoljnoda seotbeknesvogadina. Takomi da öegaAllahzato nagraditi.Covjekmoie biti u unutarnjem
Alkha! Ovajdin bit ceupotpunjeh, ajahai ie biti u stanjuputovoti staniustrahai paDike,ali njegovomprimjenomsamokontrole,
otl SanaadoHaiLrameuta nebojeüsenikoga,osimAllaia ili vuka, samosestrpliivostmoie vidietiu njegovomponasanju:'
da fienanese :tetu njegovimovcama,ali yi stenestrpljiti!"1s
Ibn DZubeiroverieöi: "Strpljenjej€ prihvatanienevoljeod
Naii supreciznalireöi:"Danemanesreöa, sasvimosiromaöeni Allahakojuie On na niegaspustio'jesukaoobjainjenjerijeti:
stiglibismona ahiret." "Njemu
pripadamo."Ovdje öovjekprihvatada on pripada
Komentiraiuiiaiet: Allahu,i daAllahöiniötohoöes onimlto mu pripada.Njegove
"I mi
smoizmedanjih toile odledili,koji supo Naioj rijeti: ':..njegova nadada öega Allahzato nagraditi'jesukao
Naredbiupuiivali zatolto su strptji,i biti, i u Noie objaönjenie rijeöi:"I Njemu se waiamo."To znaöida kada
ojeteA)rstorjerclali!" (EsSedäAe, 24) se vratimo svomeGospodaru,On ie nas nagraditiza naie
"Kada strpljenje,jer nagradazastrpljenjenije nikadaizgubljena.
Sufan.ibn Ujejnaveli: su htjeli Urvi ibn ez-Zubejru
amputiratinogu,rekli su mu: 'Hoiei li da ti damq napitak
pa da ne osjetiibol?la on im odgovori:Allah mi je daoovu
nevoljuda-meiskuöau mom strplieniu,pa hoauli iai protiv
Njegove volje?"'
Omeribn Abdul-Azizkale:"KadaAllahrobupodariblagodat,
pa mu,jeondaoduzme, a robstrpljivopodnese gubitak, ön ga
nagradiblagodari bol.iomod onekojumu je oduzeo.',
Kada.seEbu Bekres-Siddik, nekaje Allah zadovolianniime,
razbolio,a ljudi mu doili u posjetu,rekli su mu: "Da li da
zovcmodoktoradate pregleda?', On im odogovori:,.Veameje
"I
Doktorpregledao." Stati je On rekao?'lupitaiega..,Onoiio
ielim, Jato uöinjm."
Prenosise da je Said ibn Däubejr rekao: .,strpljenjeje
prihvalanje nevoljeod Alaha koju je On na nlega'.prrstio,
nregovopnznanjeda mu je Allah to uratunaoi n.jegova nada
?3
Bruuuuuuuuuuuuuuuithddddddddddddddddi,
Knab el-iktum t2/3t5, takoder Kitab Manakib el_ensar,

_ 8 B
t9 -
On diieliliudenazahvalne i nezahvalne. Onoöimeje On najvise
nezadovoljan jestenezahvalnost a najrtednti
i oni nezahvalni,
kodN.jega jesuzatrvalnosl i onizahvalni:
"Mi njemu na Pratu stazu ukazujemo:pa ili je
I\rglaßl,UcI 1. zahvalan,ili nezahvalanon!' (EI-lnsän'3)
ZAHVALNOST "I kada Gospodarvoi objavi:Ako zahvalti btdete
i, blagodati öu Ia vama ueeöati,o ako budete
je tezahvalni, pa, kama Moia ^estoka ie biti!"
J ahvalnost zahval.jivanje na velilodu3nosliOnomeKoji
(Ibrährm,7)
l--tda1eblagoslov.
Zahvaln osttrebaimatitri osobine.bezkojih
seteskomozesmatratizahvalnoSöu. To suunutarnj€prizanjei U ovim ajetima,Allah je zahvalnosöuuslovio poveaanje
uvazavanjeblagodati,otvorenokazivanieo njoj i koristenjenie blagodati. Nepostojigranicau poveöavanju Njegovihblagodati'
kaosredstvaibadeta. bai kao Stoni zahvalnost Njemu nema granicu. Uzvisenii
Zahvalnost setiaesrca,iezikai udova.Srcejezaznaniei ljubav SvmeoöniAllah veliki je dio nagradeuöinio ovisnimo Njegovoj
premaNjemu,jezikje zaupuiivanjehvalei slaveNjemu,a udovi volii.On kaäe:
za koriötenieu svrhupokoravanjaOnomeKomeje zahvala A akoseoskudicebojite,po Allah ce,as opskrbiti'
upu6ena, te uzdrravanje od öinjenjadjelanepokornosti. akohtje.lne,iz blagodotiSroje,Allah doistas'e ua
i ,nudatje!" (Et-Te|,be'
28)
Allah,Uzviöenii Svemoöni, povezao je zahralnost
i vjerovanje.
On kaäeda ne trebakaznitionaNiegovastvorenjakojaMu se A kornehodeoprostitce:'(gl-Mnide'40)
zahvaljuiu i kojau Njegavjeruju.On ka2e: "Iz srca njihoih Ott öegubost ofutnniti i kone
"Pa,zalto htjedneAlloh ie oprostiti:'(Et'Tet'be,15)
bi ws Allah kaZnjavaoakostezahlalfli i
akoler{ete!" (En Nkä,147) On ne postavlja graniceSvojojnagradikadana nju upuöuie:
Uzviseni,takoder,katedasezahvalniistiöuod ostalihNjegovih A zahvalneöemonagraditi!"(Alu brian, 45)
-
robovazbogmilostikoiuim On ukazuje. TakoOn kale: Kada ie Allahov nePrijatelj,ö€jtan,saznaoza wijednost
A Mi takojednedrugintana kuinjustavljamoda bi zahvalnosti,a to je iednood najuzviseniiih i najvisihstania'on
oni koji ne4erujurekli:pazarje hjima,miuo nas, je usmjeriosvojesnageka udaljavanju ljudi od nje:
Allah prcsuosvojublagodat?'A zar Allah dobro e "Zotit t tlt in prilLziti i sptijeda,i svaga,i zdesna'
poznajeoneNjefiü zahvolne?" (El-En'am,53) i slijew! I fleiei flaü, Boie, Ti eeöinuliudi da su Ti
zah alni!" ( El-E'raf'17)

-9C)
9 r -
Allah je opisao zahvalnemealuNjegovim robovima kao one Allahje naredioSvomePoslaniku, sallallahualejhive selle!-r,
kojih je mala: dagovorio velikoduönosti SvogaGospodara u ajetu:
A rnaloje oflih Mojih robova zohtal hj'
"..,i o blago.latiGospodaras1/ogo
kazuj ti!"
(Saba,13) (Ed-Duhd,11)
Prenosise da,je Poslanik,sallallahu alejhi tteselLefi,u tloii stojao Uzviseni je Allah zadovoljankada je uöinak Niegove
na namazudok mu nogenisu otekle.Upitalisu ga:'.Za!toto tini: velikoduSnosti premaNjegovomrobu otit, jer ovoje po sebi
kadd ti k Allah oprcnio svetvojeproile i buduiigrijehe?" On reie: oblikzahvalnosti koji govorizasebe.3'
'A
kakoda aebudemzahvalanrcb?'re "Mi slno
Kadabi Ebu el Mugiru upitalikakoje, on bi rekao:
Polanik,sallallahualejhivesellem, jednomje rckaoMuazu:.,Tako utopljeniu Allahovojvelikodu5nosti, a nesposobni dabudemo
mi Allaha,tisi mi drag!Panezaboravida na krajusvakognamaza dovoljnozahvalni.On se prema nama odnosi s najveöom
ka'e!:'OAlhhu,pomozimi da Tespominiem, da Ti budei mhtalan ljubavlju,premdaMu mi nismopotrebni,a mi premaNjemu
i da Ti dobrosluüm]'8o ne pokazujemo poitovanje,premdasmoLrpotpunostiovisnio
Zahvalnostje dovedenau vezu s Allahovom velikodujnoiiu i Njemul'
to Je ono Stoje poveiava.Omer ibn Abdel_Azizveli: .,Spojite "Kadarobazadesinevolja,Allah mu podaritri
Sarihje rekao:
Allahow velikoduSnostprema vama s valom zahvalnoiiu stvari:da onane utjeiena njegovuvieru,da ni.ieostrijano ito
premaNjemu." je moglabiti, i da se,kaoStoje odredeno, vei desilai swöila."
Ib,n prenosi da je Ali ibn Ebu Talib, neka je junus ibn Ubejdprenosida su Ebu Gunejmaupitali:"Kako
,Ebu.ed-Dunja "Uhvaöen izmedudvijeblagodatikoje
Allah zadovoljannjime, rekao iovjeku iz plemena Hamazan: sii" On odgovori: sam
'Allahova
je velikoduönost povezana sa zahvalnoiöu, a supo prirodi takveda ne znamkojaje od njih izvrsnija:moja
zahvalnostje povezanas poveaanjemNjegovevelikoduinosti. loia djelakoje je Allah od meneskrio,tako da me niko ne
Allahova se velikoduinost neöeprestati povedavatiosim ako moZezanjih zadirkivati,ili prisnostPremameni kojuje Allah
zahvalnostNjegovihrobovaprestane.,' usadiou srcaNjegovihstvorenja, a koju,zbogmojih dielaja ne
El-Hasanvelii "eesto govoriteo Njegovojveljkoduönosti,
jer je zasluäujemi'
kazivanjeo njoj zahvalnost."
3l Ovo repotvrdeno hadisom koJeq biljeTiTrrmizi Kitabel'adab.8tl0b
?eRuh?:ri,
Kitab ertehe(lzdZud,3/ 14; Muslim, Kitab sifat et-krjanah, i EI Hrirm. Klrabeld, iria, qjti5, po rrvoruAmraibn suajbr,koieg
mu preno'en'esovorrcidjed,r u lojemdojid, je Poslantk 'rlhllahu
3aAhmed. .lejhr vea.ellem.rek"o, Allah voli da lidi utinak NteSo\thblagodatt
Fl,Mu<aad,5t2aS.24z: El1akill|, Mar[at e_sahabahJt27Jl na Nlepovonrobu SejhSakirkld5incrrrovajhad,ckao sdhiüu 'vom
rn Nesar,K'lrb er-saliyi/51 El Musnedu,6708.

<)3 -
Sufanie u vezis a.ietom: öinjenjudobrihdjelai ibadeta,ondaih koristina isti naöinkao
"Zato ti ostaü Mene i on, a akoöujeödaje öovjekkoji je umro bio nekoko ti je bio
i ofiog ko ovaj govorporiöe,
odaklei neznaju,pribliZolat öemoifi se:' mrzak,ondaseudaljiod onogaStoie or öinioi budi zahvalan
(El-Kalen,4a) Allahu.A onajko koristi samosvoijezik zazahvaljivanjeAllahu
je
rekao da Allah njima uöini pdvlaönim Svoje blagodati, a iestepoputonogko sepokije ivicomsvojeodieöea da ne
obude.takodaod nienemakoristini navruöini,DiNadnoCi,a
zadräava im sposobnost dabuduzanjih zahvalni.
ni na snijeguili kisi:'
Drugi su rekli da uvijek kadaovakviljudi poöinegrijeh, On im "Dato nam
Uöenije tovjek jednomnapisaosvomebratu: ie
uputi blagodat. naiim mnogim djelima
toliko Allahovih usprkos
blagodati,
eovjekje jednornupitaoEbu Hazima:"O Ebu Hazime,Sta nepokornosti, tako da nismou moguönostida ih Poblojimo.
je zahvalnostoiiju?" On odgovori:"To otkivanje svega Ne znamozakojunajviöedabudemozahvalni: zanajboljanaöa
ie
dobrogastovidei skivanjesvega loöegStovidei' djelazakojanamje omoguöiodaih uöinimoili zanaianajgora
Öovjekjerekao:'A ltaje zahvalnost uÄiju?"On reöe:.Akoöujei dielakoieie od nasskio."
ne$todobro,to razumie$,a akoöuje$neötoloie,to odbacii.',
eoiek je upitao:n ita je zahvalnost ruku?"On mu reöe:.Ne
koristi ih dabi uzeoono Stoniie tvoje,a ne spreiavajih da daju
ono5toje Allahovudiol'
Zatimupita:'AStaiezahvalnost stomaka?'lna ötodobiodgovor:
"Daje
niegovaniZastranazahranu,a viöazaznanje.,'(tj. dane
trebabiti pretrpanhranom.)
Na pitanje:"Stajezahvalnost stidlih miesta?'l on mu odgovori
aretom:
"I koji
sloja splovilaöwaju, osirnod Zenasvojih ili
orih kojeposjedujunjihote desnice,eto takvi neie
biti ukoreni!- a koji traic preko toga,eto tah,i stl
prcgonitelji!'(El-Mu minan,5-Z)
eovjekupita:"Staje zahvalnost stopala?" On mu reöe:,Ako
öujeio smrti kreposnog öoieka koii je koristiosvojastopalau

- 9 4
95-
"Oslanjanjena AllahajestesuStinski dio
Saidibn Däubejrveli:
vjere."Biti u stanjuoslaniania, medutim,ne spreiava öovjeka
da koristi naöinei sredstva koje j€ Allah odredio Svojim
stvorenjima. TosuNiegovi zakoni,i naredionamiedakoristimo
I\tglu,lic i,5. naiinei sredstva, a u istoüijem€ pouöionasie da s€na Njega
oslonimo.Naporida sekoristenatini i sredstvau Niegovom
univerzumunaSimudovimajesupokolnost,a oslanjanje na
NAALLAHA
OSLANJANJE
POTPUNO Njegau naöimsrcimajestevjerau Niega.Allahkaie:
"o
leflici! Na oprezubüdite!"(En-Nßä, 71)
"Onajko sumniau djela(tj. nastojanie da sezaradi
SahlkaZe:
T)otpuno oslanianiena Allaha jesteiskrenaovisnostsrca
-f o Allahu u (ovjekovimnaporimau Potraziza nieSovim za Zivot)sumnjau samuvaljanostsunneta'a ko sumnjau
interesimai samozaititiod svegaStoje za njegovoblagostanje oslanjanje na Allahasumniau samuvjerul'
itetno, i na ovom i na slii€deöemsviietu: Oslanjanje je stanjePoslanika,sallallahualejhive sellem,a
'A
ko se Allaha boji, On ie mu naü izlaz neki i nastojanje da se za:adiza Zivotjestesunnet,a ko se ponasa
sukladnostanjuPoslanika, sallallahualejhive sellem,ne smije
odaklesei ne nada On cega opskrbiti!I ko seosloni
na Alloha, On muje doeolja,t!"(Et-Talak'2'3) napustitinjegovsunnet.
Reöeno je: "Zanemarivati naöinei sledstava znaöisumnjatiu
Osobakojasebo.iiAllahaiu cijelostisenaNjegaosloni,uvidjet naöinei sredstvaznaöi
potrebuSerijata, aPotpunopovjerenjeu
öeda su za njegaove dvije karakteristikedostatneza ovaj svijet
i, njegov din.
dvojbuu stvarnosttevhida(Postojanja Allaha)'

Omer ibn el Hattab,nekaje Allah zadovoljannjime' veli:
"Cuo Postojetri vrstedi€lakojeimarob Allahov:
samkakoje Poslanik, sallallahualejhiw sellem,rckao:'Kadabiste prvo,djelaibadetakojeje AllahpropisaoSvojimrobovima,s
se svioslonilina AIIahaonakokako trebodo seoslonite,On bi za obziromdaih je uöiniosredstvima spasavanja od Dlehennema
vas uistinu osiguraooPskfuukao ito to tifli za Ptice,koje se ujutro i ulaskau Dzennet.Onasemorajuöiniti, a istodobno setreba
probudegladne,a vataju sesiteu sumrak.'"' oslanjatina Allahaitraäiti ovakavishod,j€r nemasnageni
Ebu Hatim er-Razirekaoje da ovaj hadisusPostavljatemeljno moaiosimod Niega.Sve5toOn Uzvi5eniZeli,veösedesilo,a
naöelodaie oslanianjena Allahajedno od najvainijih sr€dstava
sve$toOn ne ieli, neiesenikadadesiti
da bi sepostiglaopskba i odrzivost. Onajko neispuninekuod obaveza ko.iumuje Allahnametnuo
dabudekaznjennaovomZivotui slijedeiem'
zashrZu.ie sukladno
3?Sahih.Tirmizi. Ktra, ez z hud,Tl8lEl H^kim, Kitabar rikak.4l3ro

- 9 6
Seriiatui kakoie Allah UzviSeni odredio.Jusufibn Asbatveli: Onaulema,kojaodobravauzimanjelijeka,kazedajePoslanik'
je
"einite ono Atoainitepoput öovjekakogamogusPasitisamo sallallahualeihi ve sellem,uobiiavaouzimati liiek' a on
njegovadjela,i u cijelostiseoslanjajte na AllahaPoPutonog öinio samoono Stoje najbolie,a navedenihadisodnosise
kogamoguzadesitinevolje kojesu mu vei odredene." na uDottebutalismana,na koju se iskeno gledas dvoibom'
ier moe.uvoditika oslanjanju na drugemimo Allaha'a koji
drugo,djelakojaje Allahuöiniodijelomovog i'ivotai zakoiaie iziednaaeni s proricanjemilijetenjemPomofu
prilikomgladi, su sukl-adno
Svojimrobovimarekaodatine,kaoito sui€denje
pa{enja.
pijenjepri)ikom2edi,sklanjanje u hlad na vruaini,zgri.iavanje
na hladnoai,i sl einiti ovadjela,takoder,predstavljaobavezu. MudäahidIkime, En Nehaii nekolikona5ihpredakarekli
"Nikomenije dozvolienopotpunonapustitinastojanje-da
Onajko ih ne uöini,do mjereda sebinanosiStetunapustajuai su:
ih, premdaie savllenosposobanda ih uöini, nemaranje i se koristenaiini i sredstvaovog svijetaza lijeienjenevolja'
zasluäuje kaznu. osimonomeöijeje srcesasvimprestaloda sedovodiu vezusa
sworenjimal'
treie, dielakojaje Allah opaenitouiinio dijelomZivota,a da "Moäeli seöoviekangaziratiu
nisuneophodna. Allahmozenaöinitiizuzetakzabilo kogroba Ishakaibn RavejhauPitalisu: "Moie' akoje
zakogaOn to äeli. ratu bez ikalor'ihPriprema?"On je odgovorio:
DoDutAbdullahaibn DZubejra, u suprotnomne moiei'
Postojinekolikovlstaovakvihdjela,odkojihjej€dnouzimanie
lijeka.Ulemaje ponudilarazliöiteodgovore naslijedefepitanje:
"Da li je bolesnojosobiboljeuz€tilijek ili, u sluaajuonih koii
se potpunooslaniajuna Allaha,suzdrlavatise od uzimania
lijeka?"
Postojedvaboljeznanaodgovorana ovopitanje.
Imam Ahmed kazeda je oslanjanje na Allahabolje za onog
ko gaima.ImamBuharinavodikazivanje Poslanika,
sallallahu
"Sedamdeset hiljadaljudi iz mogaummetouii
alejhive sellem:
ie u Diennetbezpolaganja raöunaili kainjavanja.Tosuoni koji
od drugih ne traie da ih lijete zabranjenimrukjama,neproriiu
budutnostputem ptica i dtugih zrtako%\ne lijeie svoja tijela
paljenjem,i kojiseu potpunostioslanjajufio svogaGospodara.'\1

33Bu,hari,Kitabar-tikak,lI l3o5i Mülj-.'n,KitobeI iman,3la9.
Svakodobrou kojemNjegovastvorenra uzivaiujestejednaod
njegovihbezgraniönih blagodati,a ODie jedan,bezdrugaili
Sebiravnoga:
"Od Allaha je sva blagodotkoiu imate,a i kad ras
I'ttglorljt I6-
nenlja pogodi,vi oPetNjegaglasflozazivate!"
LJUBAV
PREMAALLAHU (En-Nahl,53)
"Ima ljudi koji kumie, a neAllaha, uzimaju,po ih
wle kaolto setoli Allah! Ali,oni koji tjetuju, Allaha
\/olieti Allaha,Uzvrsenog i Svemoanog, jesrekonainicilj
Y svihpoloiaiai vrh svihstanja. Doseguv;i stanjeistinske joi vile wle! O,da samozlotinitelji znoju'kad budu
ljubavipremaAllahu,svakipoloiajko.iisliedijestenjegovplod ugledalipanju, do te samoAllah posjedovotimot
i granaizraslaiz niegovog korijena,kaotto suZudnia,prisnost svu,i da te Allohl,estokokoZnjavoti!"
i zadovoljstvo. Svakipoloäajkoji mu prethodiieste korak (El-Bekare, 165)
naprijed,kaostosupokajanje, ustrajnost
i odticanje,zuhd. "O vjernici! Akoneki od vosod
lere svojeotpadne,
Najkorisnija,najiskenija,najuzvisenta i najvisaljubavuistinu Alloh ie doista ,niestotaktih ljudi dovesti ljude
jesteljubavpremaOnom za Kogasu srcastvorenada vole, koje On loli, i koji Njegot'ole,1/jerfliciflaponinß'
te za Kogasu stvoreniaoZivljenada oboiavaju.Allahje Onaj nerjenicifltoosoflre!Na Allahortot l pütu oni cese
Komesesrcaokeöu u ljubavi,uzvisenju, hvaljenju, poniznosti, boiti, ni odöijegprijekoraheiestrcpjeti:'
pokornostii oboäavanju. TakosenemoZeoboZavati niko osim (EI-Maide,51)
Allah.To.jesavrienaljubavpopraienapotpunompokornoöiu
Poslanik,sallallahualejhive sellem,zakleoseda öovjekneöe
i poniznosau. UzviSeniAllah voli se samou Njegovoime u
biti istinskivjernik dok mu on, Poslanik,sallallahualeihive
svakommogutemsmislu.SveosimNiegavoli sezbogljubavi on
sellem,nebudedraii od djeteta,ocai cijelogaöovjetanstva
koja im se uzvraöa.Sveobjavljene knjige,porukeposlanika,
svjedoöe ljubavkojaje za Njega,kao i prirodri poticajikoje Poslanik,sallallahualejhive sellem,takod€rje "Cak rekaoOmeru
je On stvoriou svim Svojimrobovima,intelektkojim ih je ibn el Hattabu,nekaje Allahzadovoljan njiße: i dokti jcl
obdarioi blagosolov koji imje podario. nisamtlra\i od tebesomoga.'us
Src€,kakosazrijeva, poine osjeiatiijubavpremasvakome Ovo znati da nisi iskeni vjernik dok tvoja ljubav Prema
koje
milosrdani ljubazanpremanjemu.pa kolikoli je veaanjihova Poslaniku, alejhivesellem,ne dos€gne
sallallahu o\"urazinu
ljubavzaNjegaiz Kogaizviresvaljubaznost?!
3aBu,had,Kitabet-inan, I t5ü.Mrslim, Kitabel-iman,2lt5
35Bu.hari,Kitabel inan ve nutur,Ill523-
i loia djelaöovjekova ne odvraöaju Allaha,dZ5 , od pruzanja
Ako je Poslanik,sallallahualejhive sellem,iznadnassamihs6
o pitaniuonogaStomi volimoi fto to u sebinosi,ne zasluzuje blagodati.
li ondaAllah UzviSenii viSenaie ljubavii divljenjanegomi Povrhtoga,onajkogami volimo i ko voli nasmoZeseovako
sami? ponaöati"zbog a Allahllzviieniovo öini dabi
viastitihinteresa,
SveStoOn da.ie Svojimrobovima, bilo daje toneito Stooni vole namapruziokorist
ili ne,upuiuje nasna ljubavprema Njemu.Niegovodavanjei Svakos kim trgujemon€öePoslovatis Damaukoliko ne
NjegovozadrZavanje, sr€öai nesreaa koieOn odredujeSvojim oöekuieda te prolitirati od datetransakci.ie, i uöinit öe sve
stvorenjima,Njegovo ponizavanj€ i uzvisivanje
robova,Niegova öto je u niegovojmoguönostida profitirana jedanili drugi
pravdai milost,Niegovodavanje i ponovnooduzimanje Zivota, naiin. allaliUzvii"nitrguje s namada bi nam omogu'io da
Njegova samilost,velikoduönosti prikivanjeloöihdjelarobova, napravimo naiboljii najveci Proliliz naselransakciie s Niim'
Njegovoprosti strpljivost,Njegovouslisavanie molitvi Svojih Tai<oseiednodobrodjelopiSekaodesetdobrihdjela,pa sve
robova,premdaOn o njimane ovisi- sveovoupuiujesrcada do s€da; stotinadobrihdjela,ili öaki vi3e,a lo5edjelopiie se
Gaobozavaju i vole. kaojedno,i mozebrzobiti izbrisano-
Ako bi öovjekutinio i najmanjidio ovoganekomedrugom,ta Zatim,stvorioje nasza Sebe,a sveostaloza nas'i na ovom
osobanebi moglasuzdrZati svojesrceod ljubavipremanjemu. i onom sviietu.Pa ko drugi onda viie zasluzujeljubav i
Kakorob da ne voli cijelimsvojimsrcemi tijelomOnogaKoji zadovolistvo osimNjega?
je neprestanomilostivi velikodusanpremaniemu,usprkos Sve5tomi,ai svastvotenja' u tomsmislu,trebamoitrazimoieste
njegovimlotim djelima? kod Njega.On je najvelikoduiniiiOn dajeSvoiimrobovima
Allahovasemilostna robaspuitas nebesa,
a loöadjelarobova viSeneeostoim ie potrebno' öJki PrijeneSo5loCa upitaju'
uzdiZusesazemljeka Njemu. on iezädouolian r s malimdobrimdjelomi poveiava zanjega
naeradu.On oprasta neizrecenatoSadjela Sve'toje naZemliii
Allah Svojommilosöutraii ljubavi prijatelistvo
roba,premda
nanebesima moliseNiemu.Mnogobrojnost :Narinezbunjuju
On o njemu ne ovisi.Rob,s drugestrane,prizivaAllahovu
ljutnjusvojomnepokornoiöu ilo5im djelima,premdajenjemu Ga niti Ga zamarajustalnemolbeNjegovihrobovaUstinu,e
Njegovapomoapotrebna. On zadovoljan onimustrajnim u moliNi
On je zadovoljan robovimakoji traie Njegovozadovoljstvo' a
Niti Allahovamilost niti Niegovav€likoduinostpr€marobu
liut na oneko]i to oe öine.On je nezadovoljan kadavidi roba
ne odvrafarobaod neposluinosti. Na isti nafin, n€posluinost
neposlu3nog koii ne obavljadjelaa ipakskrivanjegova lora
d;etadok ih roUsamne "krije.On ima milost za niega a rob
36Kao ito AIIähkaZe "yj erotjesnikje
?reii vjernicimaod njih sanih;' Demazasebesamoga.
(El Ahzäb,6)

-
1O3
1O2
On ga poziva na Svojeprihvatanjei milost kroz Svojusamilost Njegovapravaona koja sena'viöeodbijajui zanemaruju.
i velikoduinost,a on odbija.On je poslaovjerovjesnikei uöinio On je na)bliZisvjedok,najprefrnjenijizaititnik, najiskreniji u
znanim Svojezavjete.On, neka je uzviien, pribliZi se i kaZe: Svojoirijeöi i naipravednijiod svih sudaca.On zna tajüebita
"Ima
li neko ko Mene zove,pa da mu odgovorim na molit\,ll? "Doista,Gospodor je moj flod svakomstr.tfi tuvat!"
Ima li neko ko trazi Moj oprost,pa da mu oprostim?"3?
(Hud,57)
Pa kako onda da Ga srcane vole,kadaOn, i niko osim Njega,
daje nagradu, odgovara na molitvu, praita greike, opra5ta On biljeZi djela i odreduie zivotno vrijeme Svojih robova
grijehe,skrivaloia djela,uklanjaZalosti tugu? Njemu su znanetajne srca,a nevidljivo otkriveno.Svakoiudi
za Njim, okeiü seponizno prema svjetluNiegovoglica, a um
Samoje On vrijedan spominjanja,zahvalnosti,oboiavanja i
slave.On ie najvelikoduSnijida bi ca se pitalo, najslobodniji ie u potpunosti nesposobanda shvati bit Njegovogbiöa. Svi
dokazi s kojima se suoaavajusrcei um svjedoteda Mu nema
da podari, najmilostiviji da oprosti,naimoaniji da pomogne i
ni(ta ravno.SvjetlomNjegovoglica osvijetljenaje svakatama,
najpouzdanijidabi senaNjegaoslonili.On je milostiviji prema
nebesai Zemlja su obasjani,a svestvorenodovedenoje u red.
Svomerobu nego öto.jemajka milostivaprema svomedjetetu.
Njega ne obr.lzimasan niti mu to dolikuje. Diela poöinjena
On je zadovoljnijipokajanjemskruienoggreinika nego ötoje
noau predoöenasu mu prije zore,a ona poiinjena daniu prije
fovjek sretniji kadapronadesvojujahalicu sa svom opskbom
sumraka.Onje skiven öistimsvjetlom,a akobi seveouklonio'
na njenim ledima,nakon stoju.je izgubio u neplodüo.jzemlji i
tada bi bljeötaviloNjegovog s!'jetla obuhvatilo sva Niegova
izgubiosvakunadu opstanka.
stvorenjazahvaienaNjegovimpogledom.
On je Vladar,bez partnera,J€dini,Kome nemajednakog.Sve
Ljubav prema Allahu Svemoönomdaje Zivot srcu i odriava
aenestatiosim Njegovoglica.Niemu seüe pokorava,osim ako
duöu.Srcene iskusi zadovoljstvo,osjetimdost ili osjetiuspreh,
je s Njegovomnaredbom,a niti ne pokorava,a da On to ne zna_
pa öak ni Zivot,ukoliko nema ol.l ljubav Ako src€izgubi ovu
On je zadovoljanposluSnimrobom zbog njegoveposluinosti,
ljubav,tadaje gubitak koji podnosi,veii od onogakadaje vid
premda se to nte moglo desitibez Njegovepomoti i podrike.
uskraien oku, a sluh uhu.
On prastai oprastainakon nepokoravanjaNjemu. A opet su
Propadanjesrcakadaje liSenoljubavi Premasvom Stvoritelju,
3?Mnslim biljeii u svom Snlrlfta,Kitab Izvoru i Istinskom Bogu, mnogo je gore od tiiela koje viie
salatel-nusaftin le kastuha, nema duöu.Istinu prepoznajusamo iivi ljudi, jer rana ne boli
6/36,da EbuHurejreprenosidaie Poslanik, saltallahu
alejhivesellem,
rekao,?Vai GospodarUzyiienii Svemoini,sraku se leier spuitana mrwoga.
nebesakop su nana naibLiau toAüpo'tednf trcinp no;i i ki2?: tna "Onaj
Fath el-Mavsili veli: ko voli ne pronalazi drugo
line^oko M? rcve.pa da odgovorinna nolbu?Ina li nekokaod Mpnc
ne:totuzt, pada nu udovoljm?lna h nckoko !ru2iMoioprca,pa da zadovol.jswou zivotu i ne zanemarujesPominjanjeAllaha üi
na trenutak."
"Onajko voli uvijekje s
öovjekjednomje rekao:
Pravovjerni
i uvijekspominjeGas aeznjom,
Niim: neprestano koristeiisva
raspoloäiva
sredstvai navaflradiNjegovog
zadovoljstva."sa
Öovjekjeu pjesmirekao:
"I voli Gospodara l\gltt'lja l7
svogasluaetiMu, / Jeroni koji volerobovisu
voljetlo&a:' ODRIDBOM
ALLAHOVOM
"Navikniseda
ZADOVOLJSTVO
Savietujuiisvoiedijete,jednaZenaod selefaveli:
voliSAllahai budeöMu posluian,ier oni koii imajutdftl,r,svoj
ibadetdotludostepena nakojemje niihovomtijeluodbojnosve fiovjek mozeproaiko7 dvaslaniao pitanjuonogailo ne
osim poslusnosti.Ako ih prokleti($eitaD)
pokuöanagovoritida \-t voli:slanje i stanje
zadovoljstva Bilizadovolian
slrPliivosti.
uöineneötoloöe,tadaseto lo5ed.ielopostidii izbjegneih zbog hvaleje wijednaosobina,a strPljivostie obaveza koju öovjek
naeinana kojeieodbiieno." moraispuniti.
Abdullahibn el MubarakkaZe; U nekim situacijamaljudi ko.ii su zadovoljnisvjedocisu
"Neposluian prema mudrostii ljepoteOnogaKo iskusava kadaOn isku$ava Svoje
si Allahu,/ A ipakjo! uvijektrrdi! da Ga ito odredi.
volii,/ Takomi Allaha,owbo je ponalanje gnusno, robovei videdaje On uvijeku Pravuu svemu
/ U srako/
sfüslu,/ Biobi Mu poslulandaje twja ljubaviskrena, / ler onaj Ponekada susvjedocimoei,uzviöenostiisavrSenstvaOnogaKo
ko ,oli wijek je poslulanvoljenome." ih iskuöava do te mjereda s€potPunoutaPajuu ovaNjegova
svojstva,takoda neosieöaiu nikakmbol
Ovajpolozajmogupostiii samooni koji imajuvelikoznanjei
ljubavTakoje moguiei dapronalaze zadovoljstvou svemosto
ß Ovo sepotvrdujehadisomkoji biljeZiBuhariu svomSaliftr. Prenosi jer im dolaziod OnogaKogavole
ih zadesi,
seod Ebu Hurejredaje Poslanik,sallallahualejhive sell€m,rekao:'Ko
bude neprijateljjednom Mome robu, kogasan la odabraoi koji je Meni
blizu, Jaöu tom öovjekunavijestiti rcL Niöin seMoj tob ne noie Meni yiie
pribläiti negoonim iime samga Ia ndu'io. Moj serob Meni postEeno Razlika izmeitu zatlowljstro i strplieflja
Pribtizattllrtenjen dobororoljnog ibadcta(nafte)pa ga Ja za1'olin.A
kada ga zalolim, njesoyaljubay prcma Meni preol/Iada,?a njegovsluh Strpljivostpodrazumijevaobuzdavanjebiaa i sPreöavanje
kojin nula bud.esano mdi Mene:ruka njeSolakojotnprihlnta samondi zapadanja u ogoröenost, usPrkosPatnjamakoz kojeprolazi,
Mene radi; noga njegoltakojom ide, ide sano rudi Mefte. O1/akaröo1rjek, u nadi da ie se nevoljakoja ga je zadesilaokonöati'kao i
ako kod Mene neito zatraZi,Ia nu udoyoljin, a ako se Meni utjeie, la
ga zaititith."Takoder,hadisje zabiljezenu En,Nevevijevomdjelu E/- obuzdavanje tijelada n€öini loie,zbogsvojenestrpljivosti
Arbain En Nevevi,hadisbr. 38.
Bitizadovoljan,sdruge strane,osjecajje olakSanja
pri prihvatanju O ajetu:
"Koji gotlda uradedobrodjelo,muiko ili 2enskobili'
Bozijeodr€dbei nezabrinutostu momentu prestankanevolje,
öaki u molrentu kada naszadesi.Zadovoljstvoolakiavasvaku i k tomeu Bogabudu vjerovali,Mi iefto dati niitlo
patnju, jer je srce utopljeno u duh izv.jesnostii znanja. Ako da ptoäve u ziltotu lijepome,i zbilja ih a flajljePü
zadovoljstvodobije na intenzitetu,ono takoderuklanjai samo notin nagtadomnjihovon fiagroditi zd ono ito su
"
iskustvonevolje. üfüli! (En'Nahl,97)
"Dobar je
Prenosiseod Enesaibn Maliko daje Poslanik, sallallahuolejhive Ebu Muavijja el-Esvarveli: Zivot biti zadovoljan
sellem,rekdo:"KadaAllah nekogavoli,On ga stati u iskuienje; jer uvjerenl'
oni koji su zaclovoljni,
Allah te biti zadovoljan
njima,a oni koji ttisu Alija ibn Ebu Talib, neka je AIIah zadovoljaDnjime' vidio je
zadovoljni,ni Allah nijezadovoljannjima.'8e "O
Adijja ibn Hatima tuinog, te gaje upitito: Adijj, zaito si tako
"Kako ne budem ovakavkada su
Ibn Mesud, neka .ie Allah zadovol.jannjime, veli: "Svojom tuzan?"On mu odgovori: da
mudroiiu i pravdom, Uzviieni Allah ispunio je izvjesnosti rltltioba sina poginula, a moje oko iskopano?"Alija mu reöel
"O
zadovoljstvoosvjeienjen,i radoöiu,a u sumnjui nezadovoljstvo Adijj, onaj ko je zadovolianAllahovom odredbom uistinu
postavioje tugu i Zalost:' öeje osjetiti i biti za nju nagraden'a onai ko nije zadovolian
Komentirajuaiajet: Njegovomodredbomuistinu öejeosietitii Allahaeobezvrijediti
"Nefia njegovadjelal'
u.leso nijed e fievolje ltez Allahove volje! A
ko u Allaha vjeruje, Ofi ie naputit Pravom Stozotl Ebu ed Derdaposjetioje öovjekakojj ie bio na saDrli i zatekao
"U
tlegovo srce!AIIah staku stvar zxade! " ga kako veliia Allaha, te mu rekro: Prävu sil Allah Zeli od
(Et''lhgdbun,l1) nasda budemo zadovoljnisvimeStoOn odredil'
"Onaj
Alkame kaZe:"Ovo se odnosi na nesreöuko)a zadesiroba: on Ei Hasanel Basriveli: ko bude zadovoljar,onim 5toima,
zna daje ona od Allaha, tako seon s njom pomiri i zadovolian Allah ae utiniti da mu to bude dol'oljDo i bereketno'a onai
je njomi' ko nije zadovoljan,Allah mu to neie uiiniti dovoljnim niti
bereketniml
"]a
Ofier ibn Abdul Aziz kaze: nemamniStaötome veseliosim
onogaza Stoje Allah odredio da se desil'lednom su ga upitali:
"Sta "Stagod Allah Uz'iöeni i Moini
ti zelis?"On je odgovorio:
odredi."
3eTirrizi, Kitabaz-zuhud,7/77,
klasificirankaordsdr-gartr;Es,Sujuti,
Dt DZamies'sagir,2/4s9, klasificirankaoldrer.
Abdul-Vahidibn Zeid kaZe: zadovol.ianjeste najveia
kapija premaAllahu, dtennet ovog ,ivota i mjesto smiraiaza
lobove."
Takoder.jereöeno:"Neie biti boliegpolozaiana ahiretuod
onogana kojemöebiti oni zadovoljnibilo öimötoAllahodredi PoglavljeI 8.
u svakomwemenu. Onai ko uziva stanjezadovoljstvabit ie
NADAU ALLA}IA
podignut na najbolji poloZaj."
Otkdvsijednogjutra dajeizgubioveomamnogokamila,jedan
Amp u pustinji reöq "Takomi Onog Öiji samja rob, da ne bi vo ie smirenostanjesrcakoje oaekujeono lto mu ie
nekih zavidnihi zlobnih nepdjatelja,ne bih imao zadovoljstvo &ago. Ukoliko sredstva,us Pomoökojih mote proizaöi
da vidim svoiekamilejo$ Zivei u njihovom toru i neötoza ito ono öto srceoiekuje,izostanu,onda njegovoje staniebolie
je Allah odredioda sene desi." opisatiterrninimagluposti ludost.Medutim,ako je ono sto
oöekujeizvjesrro, ondani izvjesnanadanije Podobantermin
"Zeliobih da sunce
da seono opi$e,jer npr.ne moZesereöi:
"Zelio dapadakiöa."
izadeu zorull ali semoZereöi: bih
Oni koji prouöavajusrcenauöili su nasda je ovai $et poPut
zemljekoja seobradujeza plodovena slijededem svijetu'da
je srcekaozemlja,ierovanjekaosjeme,a djelaibadetaPoput
oranjazemliei njenepripremezapodobnekanalei osiguravanj e
vode.Srcekoje voli ovaj wijet Predstavlianeplodnuzemlju,u
kojoj iz sjemenaniötane more izniknuti Sudnjije dan kao
dan zetve,i svakoäanleono sto je Posiiao.Nijedno sieme
osimsi€mena vierene mozeiznsti, a vjerovanje riietkourodi
je
plodomako srcelosei akou ntemu nedostaie morala .
Isto kao $to sjemelre iztastau neplodnojzemlji, tako se
öovjekovanada u Allahov oprost more porediti s nadom
farmera. Ako neko traga za plodnom zernliom, stavi u nju
dobro,zdravosieme,doda zemlji svepotrebno,ukloni korov i
sve3tomozeoteratiili uniltiti rastusieva,a ondasiednei öeka

- 11() 111 -
Allahov'ublagodatu oblikuNjegovog spreöavanja nepovoljnih Ovo znaöi da su ovi ljudi vrijedni nade u Allahovu milost.
i
vremenskihuvjeta ötetnih insekata,sve do konaönog Allah nije ograniöionadu u Njega samo na njih, jer se i drugi
plodovai njihov€i zrelosti,tadaseto öekanje
sazrijevanja moie mogu nadati,ali je istakaonjihovo nadanjekao uistinu dobro
oznaöitikaonada. osnovano.
Medutim,akonekozadijesjemeu okorielu,neplodnuzemlju Onaj koga niegovo nadanje uputi ka oboiavanju Allahu, a
koiaje na isuviaevisoko.irazini
dabi semoglanatopitivodom, odvrati ga od neposlusnosti,on se iskeno nada, a nada koja
te ne uiini nistaöimebi osiguraobrigu za posuano,a zatim vodi osobuka pasivnostii utoPlienostiu ioia djelapredstavlja
sjedneiöekaUetru,tadasenjegovoöekaDjemoze oznaöitisamo tek glupostpod krinkom.
kaoludosti glupost,a ne kaonada.
Potrebnoje istaaida onaj koji senadamora isPunititri uvjeta:
TakoseterminnadajedinomoZeupotrijebitizaöekanjekoje
Prro: potrebnoje da mu je dragoono öemusenada;
podrazumijeva teznjui Zudnjuda senestodogodi,nakon3to
su upotriiebljena svasredstvakoja öe potpomoaiostvarenje drrgo: potrebnoje da gaje strahda to ne izgubi;
Zelje,a to suonasredstvakojasuu öovjekovojmoii i izboru. f/ele:potrebnoje da nastojatipostili ono öemüsenada.
One stvari ko.fenisu pod domenomiovjekovekontrole,a Ako nadanjenije povezaDoni siednim od navednihpreduvjeta'
koje su iskljuöivou domenuAllahovemilosti,takoderigraju tada je to puko zavaravanjesamogasebe nadanjeje sasvim
znaöajnu ulogu.Allah.ieUzviseniu stanjusprijeöitisveStetne druga stvar
pojavei prepreke, akoOn takoZeli. Onaj koje pun nadepun ie i straha.Ko ide putem poiuri, kada
Ako rob posijesjemeierovanja, zalijevaga posluinoiiu i ga obuzmestrah,da ie ProPustiticilj koiem se nada
ibadetom,oöistisvojesrceod losihi Stetnihelemenata,
a zatim EbuHwe\e Prctlosidaje Poslanik, sallallahuolejhivese.llem
' tekoo:
öekana Allahor,.ublagodatu obliku NjegovogodrZavanja "Onaj pljatkekrene u tanu not, a ko ktene
ko seboji nePrijateljske
öovjekovogstanjaivrstim, svedo njegovesmrti, a zatimmu rano stignedo ieljenogcilja.Budite a oprezu!Allahovoje blago
podari izwstankraj i Svojoprost,ondaje njegovoöekanje thagoi vrijedno.Probuditese!Allahovoje blagoDienne|no
uistinunadanjenajboljem.
UzviieniAllahkaler
"Doista,
oni koji vjeruju i koji seiselezarad vjere
svoje,i koji sena Allahoruputu borc,takvinekose
Allahovojuilosti tadaju. A Allahpraita i sarflilostan
je; (El-Bekata.2r8) 'o Hasar,Tirmizi, Sfat el-Kiiana, 71146'kl^sif\citankao hasengarib;
takod€r,El-Hakirn,](rlaüeFrakaik'4/307

- il! ' 13 -
Uzviöenii Svemoini Allah veli: milostwia otl mogagnjeva"e3
"Ti 'O
rcci: fobovi , oji koji ste pretjerivoli prefiM Prenosiseorl Enesatla je iuo kakoje Poslanik, sallallahualejhit'e
sebi,pred Allohovomsomiloitu efiojte oöojavati! sellem,rekao:"lJzviieni Allah veli:'OAdemovisirovi'svedokMene
Allah ie zbilja ste grijehe oprostiti!' On grijehe pozivdlei od Menetra,ite, oPtostiltu van ono ito stetifüli ineiü
pfiita i sarnilostaflje!" (Ez-Zumea53) zamjercüi.
r'.1ia1 stignudo oblaka
O Ademovisinovi,i dti vali Srijesi
"Doista, na nebui da zatraZite oPrcst,Jabih va l oprostioO Ademovisinovi'
Gospo.lor tvoj sr)ijetugrijehe proita:'
(Er-Ratl,6) da mi dodetesgrijehomskorotolikovelikimkaoito je Zemlja,i da
seondaMeni okrenete, a da Mi nePripisujetedruga'do/tiobih ratu
OmeribnAbdel-Azizprenosiod svogaoca,nekajeAllah obojicom
oProstskorotolikovelikkaolto je ot1a"e1
zadovoljan, daje Poslanik,
sallallahualejhivesellen,rekao: "Po
"Uvijek mom miöljenju, najgora vrsta
katlamudimanumre,Allah baciüdata ili krltnnana )ahja ibn Muaz veli:
fijegovofijestou D:ehennem.'el samoobmanejeste da neko prekomjernogrijeöi,i onda senada
oprostu,a da ne osjetinikakvu griinju savjesti;ili oöekivatida
PrenosiseodOmeraibn el-Hattaba, xekaje Allahzadotoljanrtjime,
öesepribliZiti Allahu, a da Mu sene pokoravai ne iini ibadeti
da su Posloniku,sallallahualejhi te sellem,doteli zatvorenike.Metlu
ili tratiti stanisteposluinogöineti griiehe;ili oöekivatinagradu,
njima je bilajedna iena kojaje traiila nekogau nasi. Karlaje
a ne uöiniti niSta vrijedno; ili nadati se u "Allaha Moinog i
pronallabebumeduzarobljenicima, uzelajujeu naluije,pastavilct
Uzvi!enognakonpreloracenia svihgranic'r
uz svojegrudi i punilaje da doji. Tadoje Podanik,sallallahualejhi
ve sellem,rekao: "Da Ii mßLi! da bi ova iena ikada bacila svoje Nadasli se oprostu ako nisi hodio tim putem?Brod ne Plovi
dijeteu wtrul" M rckosmo:"Tako namAllaha,ona nikadane bi po suhom.e5
bacilasvojeclteteu votru svedokje onopod nlenomzdititom i
moii! Zatim je Poslaik, sallallohualejhive sellem,rckao:'Allah
je nilostiviji prcmaSvojimrobovimanegoora aetlapremasvome
e3B',th^ri,Kitabba'del t ahiy,61287; MU:sl]lm, Kitabet tel'ba't7168
djetetu.'s7
'a Hasan,Tirmizi, (l.rla,ed'daia, g ls24tklasificirankaohasan'glrib
Prenosiseod EbuHurejtedaje tuo kako poslanik, sallallahualejhi '5 Ibn Hibban u svoioj kniizi Revzatel-Ukala,str 284, navodi da je
vesellem,ka2e:"Karlaje Allah stNo/io
styorctia,Onjeodredio elto DiesniklbulArahiii.rekao:Krenuo'Jrnda\idimHaruner-Rdiidr'
za Sebe,
i uz Njega
je jasnoodredbakojapotyrduje:'Doßta i.oouiednik.r'iernih,ikadJ meje tidio. relao \Jm mu: Da li si ti
je noja 'lesamlOnda mi je rekao: Daj 'ni
Eüul-;\tahiiia.;iesnik?'On rete:
savietu nek;liköitihovai nekabudejezgrovitol' la sammu izrecitovao:
'N,Lodon n" or"ro, usuom od 'nr1t 'a\ i ah tn:i*a;!itü
't Mnsli]rf],Kitab et-tevba, U t,onn satiairina t 'tanna Znalda'u srijele'Nü UviicL
l7 l85.
e' Bllh^rj,Ktab el-a.Lab, usniireneki tebi,t Ma kaklo orui,iei ilitaw da ni imali / NadaiLisc
I0l426tMrslim, Kitobet tevba,| / t7r. op/;stu/ akonisihodiotim Putem?/ Brcd ne Plo1/i Posuhom

rl5 -
"O uöenil"On je
ImamaEi Sabijajednomsu oslovilis:
"Ne,la to nisam' uieni je onajko seboji Allaha'
odgovorio: ier
kaoito On, Uzvi5enii Svemoini,kaze:
'I Allahaseboieod Njegotihrobovaotriuienii"
h,,!li fu I(). (El-Faüt,28)
STRAHODALLAHA

je poticaikoiirn Allah roboveSvojepozivai nagoni Oni koji seboieAllahL
Qlrah
L-rprernaznrniu r djelovanju. ciliem pribliZaraniaNjemu.
Onai ko osieiastrahnije onajko plaöei briie svojeoöi' vei
Srce osjeöabol i strepnju kada uvidi da je StetaneizbjeZna.
onajko napuitasveötomu moZedonijetikaznuZun-Nula el_
Strahje onajkoji spretavanepokornosti navodina oboZavaDje "Kadajerobauistinustrah?"Onje odgovorio:
Misriiaupitalisu:
i sluienje. Kada strah nedosta.i€,tada su posljedicanemar "Kad;
ismionost u finjenju gri.ieha,a prekomjerüi strah rezultira
ie; istomstanjukaoibolesnikkojitraziAllahovuzaititu
iz strahadabi senjegova bolestmoglaproduljiti:'
stanjembeznadeinostii oaaja. "Ko
Ebul-Kassim el-Hakimveli: seboji neöegaon odtogabjeii'
Strahod Uzvi5enogAllaha ponekadaizvire iz znanjao Njemu,
o Njegovim svojstvima,znanjada bi za Njegabilo od nevelike a onajko seboii Allahatröi PremaNjemul'El-Fudejlibn Ijjad
kaZe:"Ako te nekopitada li seboji3Allaha'ne odgovaraj s dal
brige da izbriie Zemlju i nebesa,i da Ga niStane moie sprijeiiti 'ne'jer bi to zna'ilo da u
da uöini ono StoZeli. Ponekadaje Njegovim uzrokorn veliki jer bi slagao, ali ne odgovarajni sa
broj öovjekovihloöih djela. Ponekadaskup sva tri navedena Njegan€vjerujeSl
elementa: stupani öovjekovog straha zavisi od njegove Pomoaustrahasagolijevaju zabranjene strasti'aloöadielakojabi
svjesnostio sopstvenimgreikama,od moöi, samodostatnostii uskoropostaladraginaöovjekuubrzomu postanuPlezrrvDna'
slaviAllaha, te öi{enice da se On ne drZi odgovornim za ono baSkao Stomed iostaneodbojanonomeko ga Zeli'ukoliko
Stoutini, a Njegovirobovi da. otkriieda je otrovan.StrahpriPitomljava tijeloi isPunjava srce
Osobakoja se najviie boji svogaGospodarajesteona koja ima pokoroosiu,poniznosaui smirenoööuArogancija'mränjai
najviie znania o Njemt i sebr samoj.Zatoje Poslanik,sallallalu zavistiz njeganestaju,te ga On isPuni'kroz strahod Njega
alejhivesellem,
rekao:"Tako mi Allaha,odsvihljudija imamnajviie i kroz razmisljanie o Njegovojkazni,i tako srcen€ postane
znanjao Allahu i ja Ga senajviiebojim.'t6 zaokupljenoniöim drugim do Njime' nema brige o tom
razmi3ljanju, preispitivajuiisamogai sebei ulaiuöinaporena
oulu AllahovomRob koji ima ovakvosrcepostajeoprezDln
'6 Buhari, K'idb el-adab, s€ukorava
10tst3; Mtustnn,Kitab ett'azait, l51106ipo nadsvakimdahomi svakimtrenutkom,nePrestano
izvoruAiiinom, DekrjeAllah zadovoljannjome.

117 -
za svo.ieuDutarnjemisli, djela i rijeöi.Njegovoje staniepoput Poslanik,sallallahualejhit'esellen,veli:"Nijeda rjet/tik kojiPusti
stanjaosobekoja je uhvaöenau pandZelava,a da ne zna da li suzuiz sttuhdPrcmdIlzvilenomAllahuneieüti u Valtu,osimako
aeje 11apustiti
idozvolitijoj da pobjegneili ieje napastii ubiti. semlijekovtutiuvime'e7
Takoon, i unutm i svana,postajezaokupljenonim öegaseboji. "Ko
Al Fudejlibn lijad kaZe: seboji Allaha bit ö€ tim strahom
U njemu üema prostora ni za ita osim za onim öegase boji.
upuöenna svo dobrol'
Ovo je stanjeosobekoja je preplavljenastrahomod Allaha. "NikadasenisambojaoAllahaa danisampronaiao
Es-Sibliveli:
kako sevrata mudrosti i uputePremaNjemu otvaraju:'
"Svakolosedjelo viernika nosi za sobon
|ahja ibn Muäz veli:
Koristiod strohaprcmaAllahu dvije posljedice:strahod kaznei nadu za oprostom;'
Allah Uzviieri i SlavljeDidaje uputu, milost, zDanjei prihvata Uzviieni Allah u Kuränu kaZe:
od onih koji Ga seboje: "Doista,oni koji od sttohapted Gospodarom
stojim
"...uputa strepe,i oni koii ü aieleGospodarusvogavietuju' i
i Milost za one koji pred Gospodaronr
svojin strepe!" (F,l-Eiöf, 154) oni koji Gospodarusvomenikoga ne pridfuiuju, i
"I oni koji dijeleod onogaatodoto in ie' i üja su srco
Allaha sebojeod.Njegoührobota oni uient' svofle' eto
(El.Fdtu,28) Puno straha atoie se vratiti Gospoilaru
tokvi 1we da dobra djelo ihe' i oni se zbog njih s
"Njihova je
fiagrada kod jihova Gospotlafa: vrtovi dntgi a notjeiu!" (El'Mu'minün,57-6l)
E.le a kroz koje Eku rijeke, u njima vjetno, dovijeka
boruvit fu! Allah ces njimo zadovoljaxbiti, o i ofli "Pitalo
zadowljni Njine! Onome koji bude strepio od Ai!a,nekaje Allah zadovoljannjome'prenosida je teklo:
samPoslanika, alejhir sellem,
sallallahtt o ovimajetima:'Dali suto
Gospodaraswga - to ie bin!" (El Bejjina,B)
oni kojipiju opojnasretlstva,tine bludi kndu?'Poslanik, sallallahu
Allah je naredioSvojimrobovimada Ga sebojei strahje uöitio
alejhi'i selten,reie,'Ne'o Es Sidikova'tkieti, to sltoni kojiredovno
uvjetom njihovogvjerovanja:
"Mehe
sebojteako vjertriciste!"(AIuImran, 175)
e7Sahih,Tirmlzi,Ktabfazail el'dtilßd,51260i Kitdb az zuh d' 61600l
Zatoje nezamislivodavjernik nemastrahod Allaha,bezobzira klasificir:nkaosahinftadis
kako neznatanoü bio. Slabostnjegovogstrahasrazmjemaje 's Es-Si<idik.vjerni,iskieni,ime dato Aisinom ocu Ebu Bekru' nekaje
slabostinjegovogznanjai vjere. AllJh ,rdov;ljrn niimr. Tbognregove i'kreno\li vi'"rno'lii.Präv"g
uulr, ier )e uviJekporvrdivro r.lrnuPoJrnikove <cllrllahurlerhive
iellemporuke.njegovih nieeiid;ela

- 11fl
poste,klanjaju,dajuzekati st/dhujuda senjihovadoltradjelaneie
primiti: eto tokvi iure da dobradjelaüne."8,
Sveje ovo bilo zbog strahaod Ailahovekazne
Abdullah ibn ei-suheir preltosi da uvijek
'0r

kada bi Allahov
l
s namr?olnza'Llo
Pretlosiseiz izvoraEbu Zern, nekaje Allah zarlovoljannjime,rlaje Poslal)il.'allallahualejhivescllenlzapo'eo r''
niegovihprsa
Poslanik,sallallahualejhiw sellem, proutiosunt iz Kur'anapotevli Ut ," ,*f p.po, ,".t; kljuiaju'eg kotla iz
aFom: sallallahu alejhi
Ako razmotrimo stanje ashabaPoslanika'
"Doista koji su za nJlma
ie sedogoditi kazna tvoga Gospotlara!, ve sellen, i pravovjernihljudi ovog ummeta
öeteda
(Et-Tur,7) "iii"äii, t"i," '" oh"rlzaiovo!annlimasvima'uvidj€t
subili ispunieni
a istovremeno
,r',i-o",o""",it ti"tt najbolje,
Zalim je rekao:"Jcttidim ono ito vi ne viditei ja tujem ona ito vi nl
ono sto
ne tujete-Nebesd su zdjecalai imajupravojecati.Takoni Onoga strahom od Allaha. Mi' s druge strane' öinimo
osjeiamo priliöno
u Kogaje moja duia, emaprcstora tak ni lirine ietii prstd Lt tra"f"U "t1" sliino niihovom, a ipak se
kojemnijemelekkoji öinisedäduAIIahu.Takomi Allaha,kad bßte sigurnima
njime' tekao je:
znalionolto ja znam,malobistesesmijalii mnogobisteplakili, ne Ebu Bekr es-Siddik,nekaje Allah zadovoljan
bisteuaivalisa ienom wi bisteizaili na ofvorenoi tra2iliAllahovu "Volio bih da sam tek dlakana robu vjetnikul'
pomot. Volio bih da sam rlrt o koje bi semoglo posjetii doprena e njim€' JednomJe
Omer ibt]lel-Hattab'nekaie Allah zadovoljan
postojati."too aj€ta:
prilikom utio suru Et Tür i kadaje doSaodo
Ovajnam hadisukazujela to dakadabismoznali toliko koliko "Doista ie sedogoditi k'lztto troga Gospodata"
je Poslanik,sallaliahualejhi ve sellem,znao o Allahovoj moöi, (Et Tur'7),
NjegovojkaznizaonogakoMu sene pokorava,tadabi DaSplaö,
te su mu ljudi dolazili
ialost i shah od onogaito nas öekabili dugovjeöni.MoZdase tako je snaZnozaPlakaoda se razbolio'
uopie nikadane bismo snijali. da vide kako je.
"Stavimoj obrazuz
AiSa,nekaje Allah zadovoljannjome, prenosi da uvijek kada Kadaje bio na samrti,rekaoje svomesinu: 'Osuden
je rekao: satnna
bi sevjetar promijenio a oluja pojavila,poslanikovo,sallallahu )..fli,l au -i alfuf,roprocli A ond'r
i
alejhivesellem,ponasanjepromijenilobi se,ion bi uzn€mireno pt"pirt "t".' On ne oprosti Pono\ioie o!e rijeti tri Putd
hodaopo sobinaprijedi nazad,izlazeai,pa sevraiajuii unutra. onda preseliona onaj svijet
bi ga ispunio strahom'
Kada bi klaniao noau i uiio aiet koii

e' Sahih,Tirmizi,Kitab el istiska'61t96'
ertefsir,9/19:Dt H?,ki'-,Kitabet teßir,2/393. Kitabbadet hali(,6/300;Muslim ,Kital'
totB,,\haii.],,
'mSdftir, Buhari,
Kitab er-ikak, 1l/319; Tirmizi, Kitab ez zuhu(], ut sah,h.Ttrntzt.Krab J17:En-Nesäi'
cs-iPmdrlrlr' Kitabe<"ahv'3113:
6/601. E.blJDrrud., Kilab essatahttt/z

- 121 -
12rJ
ne bi izlazio danima,pa su mu ljudi dolazili u posjetu, zora'
üisleii uöeniu Kur'ana stoj€ai ili na sedZdi Kada bi nastuprla
da je bolestan. Njegovoie:ro plaktnje atinilo dvije t..rmrre prov;dili bi je spominjuii Allaha,njihajuli sepoput drvefa na
1e
Linrlena nJegovom Ltcu. vietrovitom danu, a suzebi im tekl€niz lice, dok iln se odje'a
lbn,ALrba" mu je iednomrekao:.Allrh je mnogezernljeuiinio Jebi nakvasila.Takomi Allaha,öini mi seda su ljudi oko mene
ot]elommu.lrmaDskog urnmetapreko tebe i preko tebesu provelinoi u cvrslomsnul Tadaje u\lao i nikadagaviie tli\u
postignulevelikepobjede.Omer odgovorio:..Sve
1e ter u se vidlelikakose"mrie'dok g.rnrjeubroIbn Muliim
naoamJesleda budemspdsen. "Kada
Ne Zclimni nagraduni kaznu.. Musa ibn Mesud rekaoje: bismo se zadesiliu druötvu
Osman,ibn Affan. rreka ie Allah zadovolianr)jime.
svaki Sufana,osjeiali bismo se kao da je oko nas vatra zbog straha
sLI
br put kada ie staiaona mezaru,plakao.dok ne
bi naL-vasio i panikekoiu smo vrdjeLu niegovitnoiima El-Hasana
\vo]u bradu.Znaoje reii: ..Kadabih srajao jeänomopisalina sliledecinacin: Kadabi nam se Pribliiio'
izmeduDiennet.i
i DZehennema,a da ne znam gdje bih zavriio,
radije bih da izgledaloüi kao da seupravovratiosadienaz€svoganajboljega
postanemprah prije negojto saznamsvo.iusudbinu.,, priiatelia;kada bi 5ieoLl drLl;fvo'bio bi popLllzalvorenlka
i<oeasu o"udr| na smrl kaznomod''ijecania glave:a kadabi
Ebu ed-Dardauobriavaoie reai:.Kadabi.reznali
;ld vrs teka je posebno za njega
po\lUesmrti, nikddane birre s DZ"ehennemspomenuli,bilo bi kao da
Jeli apetiLo,n. nrti pili k.io oni
KoJrsu mnogoZedni.nili usli u kucuda 5ezäStilile, stvoren:'
vecbr\le
"y?*:l s€pogrudima
i piakali
nadsvojin Prenosise da je Zurare ibn Ebu Evfabio imam nekim ljudima
l1lli""
m;estom.Zelio bih ldarali na sabah-namazuUöio je suru El Muddessir'Kada stigao
je
da sam drvo, da me posijekui uniite-roi
Ibn Abbasje ispod.svojihoii.ju imao dio koie koja je do rijeti:
liöiia na 'A
rznosanusaldalu zbog njegovogöestogplakania. kada se u rog puhfie, e to ic tado dan tegoban
Aliu ibn Ebu Taliba, neka mu Allah ukaie biti!' (El-Muddessil'8' 9)
öast,obuzelaie
'"ql nakon sto jq zavraioia saDahom,re.je teiko je uzdahnuoi Paomrtavr"'
t.:9.1"T rekdo:
r\ (roa prrreni5am vidio niita sli.no a5habimaposlanika, je
Za Abdullahaibn Amra ibn el Asa prenosiseda rekao:
sallallahu, alejhi ve sellem.Njihova ie kora bila neuredna, "Plaöite,a ako ne mozete
Plakati'Pretvarajteseda Plaöete!
olu"1" bjti su.pm(njavi.
j':1 a prostorizmedu jihovrhoiru Kunem seOnim u Kogaje moja duia, kadabi neko od vas
rzgiedaoie poput koljena koze. Noöi su provodiii
u molitvi i usitinu znao,molili bistese dok ne bisteostalibez glasa'
" klanjali bistedok vam seledane bi slomilal'ro'
:ij|iul
Siliiti:üi:: ;iili5ltij;ffJl::,,ijti";ifil
u"drugairiisreed Fi toaEz-Zehabi,Ktab el-iby ' I I r09
iii'i:!'""iiil':iii"fJs ileir" EtLt;;;;;;"i;
'05Sahin,El Hakim,I.rfabel ahvaal,4ls78

- 1-l rr3
'Ne Ii oriai?Meleksuncanikadanepokusava da
oslaiali: Zelite
: Slanida ti nesto
safol'utei'Covjekje jednomrekaoalin
iazeml Alinrmu odgovori:Prvozaustavi suncel'
Neodobravanje ovog sviieta,na koje nailazimou Knjrzi i
kaoöto
Poglal,lic20. ft"alru, nij" o.*l"t"i"o ni na njegovprostorniaspekt'
u njima'
ZIVOTNA OVOMSVIJETU su Zemlia'i njeneplanine,mora,riiekei bogatstva
da semogü
Svesu ovo Aliahoveblagodatiza Njegoverobove
;iim; okoristiti, o njimirazmiSliati, i takoPrePoznatijednoiu
eodobravanjeovog svijeta,na koje nailazimo u Knjizi i ii,"iltino n;lttouogSworitelja. nekaJeUzvisenNeodobravanje
od kojih
Hadisu,nije usmjerenona njegovvremenskiaspekt,kao ie usmierenona djela iovjekovana ovom svijelu'
'vet;na
ito susmjenedanai noaido Sudnjegdana. Uzviienii Svemoöni nemanikakvedobreposljedice, jer Allahkaie:
Allah podarionam ih je da bi u njima ljudi ko.iiiele mogli "Z ailedo i? zivot,ta orom sviieluigra' i zabava'
pozivatiNjegovoimei biti Mu zahvalni.
i sizdonie,i Pordo nadmetanjemeilu vama' i
Nekoje rekao:"Not i dansukaodvijesehare zadragocjenosti, nid."tini" u flnoltr)u inetaka i dierc! Nolik
je
pa paziteötau njimaraditel'Mudäahidje rekao:"Nijedandan ki!i, bilje od nie rctjetßike zadieljuje'i ono'poto"
i
ne dode,a da ne kaie:'O öovjeöe, do5aosamti danasi viSe nakon'kile,izbuja, ati ga zatim eidü poZutielt'
nikadati neaudoöi,pa pazi staradiödok samtu.'Kadadan potorn soslllenobito:' (El Hadtd' 20)
pioate,zamotasei zapeaati, da ga niko ne otvori do Allah na
Sudniemdanu."PostojipjesmakojakaZc: Na ovomsviietu,liudisupodijeljeniu dvijevrste'
"Zivotje Prvanegirapostojanje odrediSta kojeöekaljudenakon
sanoput /Koji 1'odido Baiie/ IIi Vatre./ Njegovenoöi i k"zna To suonizakojeAllah
su iovjekol)eradionice,/ A dani hjegotetrihice." ovog;itota,ga;l sli;eae,tag'ad"
kaZe:
Takojevrijemeöovjekov kapital. 'Onima koji sene nadaju sustehts Namai koii se.
Podanik.
'Slavljea
sallallahu
alejhivesellem, rekaoje: Za oaogkojiizgovori zadoeoljeärotom o,'ozefiflim' pa lz flJegasmtrol
nekajeUzviSeni je
Allahi nekat4u hvalabil ieu D2ennetu nadu,i koii su prc'fia znacitnoNoIifi ne'nomi'
zasadena Palma."ta6 nrebivaliite lakvina Vatlobit ie zbogonoglto su
Razmislikolikopalmiuwemenuöoviekizgubiprilikuzasaditi. ;tekli!:']ünus,7'8)
Pravovjerniöovjekrekaoje svoiim gostimakoji su dugo u Zivotui
Ovi suliudi zabrinutisamozai€dno'a to ie uZivanie
potagaia ryegoim zadovoljstvima'a UzviÄenikaie:
ta6Sahih,Tftmizi.
'A oni koji ne ejetuju, "Odolevam slastivaie i minuöenasladeu kojimazo
oni senasladujui ideru boi
kao ito stoko ädere!A vatra je {ihovo sta ite!!, zemaljskoghivotouäirtalistef:'61'AhkdJ20)
(Muhathtncd,l2) oni
Treöukategorijuöine oni koji iurno öine dobra djela'
znaiu
Drugawstaiesuoni koii prihvatajuda postojiodredilte shvataiu za-sta le ovajsvijet.i sukladnoseponasajuOni
nakonsmrti,gdjesu i nagradai kazna.To su oni koii slijede au;" Ätl"t ,,"uiolluie na ovajsviietsamoda bi vidiokoii od
vjerovjesnike. Oni sediele u tri kategoriie:
onekoji su prema njih imaiunaiboltadjela:
sebisamimanepravedni. onekoji su premasebizlobnii one "Doisto eno Mi see ito m Zemlji postojittjoj kao
koji subrzi u tinieniudobrihdjela,Allahovomvoliom.
nokit strorili, da bismo njih hkuöali ko ie ljeple
Prvq onikojisupremasebinepravedni öineveainu.Mnogisuod ti,titi:' (El KehJ7)
njih zadovdjniplodovimaovogZivota i njegovihzadovo'ljstava. na Zemljudabinasiskuiao'
sluZeai OvoznaöidajeAllahsvePostavio
senjimai korjstetiih nanaöinkoiiAllahniiedozvolio.
vidio ko öe izbjegavatizadovoljstvana ovom svijetu i traziti
SvUetim seiini naiveiombrigomi time su zadovolini,samo
zDogn,egavoJei mrze. usPjehna onom'Jer:
A Mi teflo seei'to,ro,rjoije i golomlediflor'tuü'riti:
To su ljudi koji sepoigravaiui aiu paZnjuodvlaöeovosvietske (El-Kehf,8)
privlatnosti.Premdaopaenitovjerujuu ahiret,njsu otkrili za
Staieovaisviiet,niti susvjesnidaieon samostaiali$tenakoiem Oni koji se natjeöuu dobrirndjelimasamood ovogsvijeta
semoie dobiLiopskrbazaposljednje putovanje. o"itn"io ono sto im je neophodnoza pnt Poslanihsallallahu
aleihive"ellem,rekaoie:"Sta ja imams ovirnswjelom? Stoseti(e
U drugükategorijuspadajuoni koji supremasebizlobni,a ro
ovlgsvijeta'ja sampiputPutnt.ka koji"eodmaraü hladuilrveta'a
su oni koji uzimajudozvoljenood ovogsvierai ispunjavaju *
svojeduZnosti, zatimnastavi svojPut1naPustt 8a
ali ondatragaiuzaonim Stoje izaovihdulnoiti "Budi
zbog vlastitog zadovoljstvakako bi uZivali u ovosvjetskim Poslanik, sallallahualejhiw sellem,rekaoje takofut Ometu:
Iaoosttma. naovofisvijetu PoPutstrLficailiPutnika'"tog
Ovi ljudi za ovo neaebiti kaznienj,ali öenjihovapotragaza Kadajenamjeraizazadovoljstva u onomeStojehalal'poslusnost
zadovoljstvom zaposljedicuimati snizavanie stupnjanjihovog I oboiavanleAtlaha,tadaseuiivanie u tom zadovolistvusmatra
polotaja. kaodjeloibadetazakojeje öovjeknagraden
Omer ibn el-ilattab,nekaje Allahazadovoljannjime,rekao
Hal<:m'Kitaber rikak 41310i
je: "Kadamoj polozaju Dienrietune bi oslabio,yabih vas
a' Sahih.Titrmizl,
Kitobez-zuhud,7148:El
pä i',;"* Äuä"ii"t'" tl. i
Mesuda omera nekaie Allah zadovoljan
oponaSao u vaiem lagodnomZivotu,ali ie Allah nekeliude
upozoriorekavii: tosSal,itr,Buhai

- 126 127
"Ovajiivot i slijedeöi
jesuu ravnotezi
Tako.ie Muaz ibn DZebel,neka je Allah zadovoliannjime,
Aun ibn Abdullahveli:
"Radujem se nagradi Allahovoj za vrljeme koje sam kaoda su na vagi.Koji god da prevagne, drugi Postajelakiim
rekao: "Ovaj Zivoti sliiedeöijesu
proveo spavajuai,baö kao öto se raduiemza ono v.ijeme kada i manjevaänim."Vehabje rekao:
sambio budan."lo' poput öoviekas dvije äene.Ako izazovezadovoljstvo iedne'
"Opskrba iz oholosti i ponosa izazove srdzbudrugel'
Seid ibn Diubejr rekao je: 'Ako rni se zakun€teda sejedanod vas
odvraöavasod ahireta.Opskrbakoja vasne odvrata jesteona Ebu ed-Derdaveli:
koja vam.iepotrebnada bistepostigli ono öto.iebolje od same na.lviieboji Allaha,ja iu vamsezakletidaie on naiboljimedü
"Kako vamal'
opskbe." Jahjaibn Muaz je rekao: da ne volim ovaj
"Uöinili st€
svijet u kojem sam blagosolovljenhranom koja mi daje Zivot' Abdullahibn Mesudobratiose ljudima rekavSi:
kada koristim ovaj i,i,tot z ibadet pomoau kojeg au zaraditi
"Staje viSedobrihdjelanego3tosuto ikadauiinili ashabiPoslanika'
nagraduDienDeta?"Ebu Safuanaer-RainijauPitali su: sallallahualejhive sellem,ali sr'rnjihovadjelajoi uvUekbolja
ovaj iivot koji je kritiziran u Kur'anu i koji razbotiti trebaju od vaöihjer su seoni okr€nuliod ovosvjetskih zadovoljstava i
" "Sve
izbjegavati? On im ie odgovorio: ito radite na ovom
dobiti'"'
svietu s namjeromkoristi na ovom svtetu pokualenoje, a sve
Storadite da biste imali koristi na onom svijetu nema nista s
ovim svietom." Stetnostljubatti prema olom seijetu
"Kako je sladak i dobar ovosvjetskiiivot za
El-Hasan veli: lmam AhmedzaPisao ie po izvoruSufiana da je lsa' 5in
mumina, jer bez previSeDaPoiaon od njega uzima opskrbu "Ljubavpremaovom
Meriemin,nekaie mir na njega,rekao:
za Diennet, a kako je grozan ovosvjetskiZivot za ka6ra i novcaopasnaje
svijetuiestekorijensvegzla,a posjedovanje
munafrkakoji traie noai i od njegauzimaju svoju opskrbu za "Koji sulosiuöincinjegovii"Odgovorio
boiesti'Upitalisuga:
Diehennem!"
im ie: Orraiko ga ima nikadanile siguranod ponosai
EbuMusoprcnosidaje Poslanik,sallallahualejhivesellem'rekao: samoobmanel Oni rekole:A ita ako je neko siguranod
"Ko
volisvojäirotna ovotllsvretuutliitovasvoj;ivotfia slijedetem "Njegova6e ga zaokupljenost
ovih manjkavosti?" On reie:
s.lijetu,a ko fili svojZivotfia slijedetemsl)ijetuutliifaw svoj:i1tot öinjenjemdobrogodvratitiod spomin,anja Allaha'Uzvisenog
na ovoms\lijetu,a trebada vamje tlra,e ono ilo trajevjei o o.l i Moönogi""
onogoilo nestaje."tia Vatru' a odricanjeod
Liubavpremaovom svijetuisPunjava
Baitu'
ouogt riietaisPunjava
"odo,rolfrtuuu
'o'Sahih,Muslim,Krrdi,el inaarc, t21207;ptipis\4eseMn zr
L'oDaii Ahmed ibn Hänbal,ElMüsned 414t2,El Hakim' Kitab er "r EbuNuajm,-El'Hrra,1/136
riftdlr,4/308,klasificirank^o sahih,ali Ez'Zehabigä odbrcujezbog ttl DatJ,po}ledati
MedimüatelJatat'a'\81r23'
nedostatka u irned!.

t29 -
- 128
Opijenostljubavljupremaovom svijetukobntaje od opijenosti trede, osoba koja voli ovaj svijet uiini zadovlistva
alkoholom,jer osobakoja je opiena ovim svijetom konaöno i dobiti ovog svijeta svojim ciljern. Da bi ih postigao,koristi
postanerazumnasamou tami svogakabura. sva sredstvai naiiüe koje mü je Allah osiguraoda ga vode k
"Ljubavprema Njemu i ahiretu.TakvaosobaizraäavapobunuProtivoDogasto
,ahjaibn Muazveli: ovom svi.jetuieste
öejtanovo
vino, a ko se njime opije probudi se tek onda kada je medu mu je Allah namiienio da postigne:on sredstvautini samim
hordamamrtvih, ial€ai medu gubitnicimal ciljem, a sredstvakoia gatrebajuvoditi ka ahiretu uPotrijebiza
postizanieovosvietskihzadovoljstava
Najmanje njeno zlo jeste da odvraaaod spominjanjaAllaha.
Gubitnik je svako koga odvraaa niegovo bogatstvo.Ako je Ovo je potpuno iskrrvljavanje onog za Sta su sredstva
srcesmusenoi ne spominjeAllaha, ieitan se u njemu nastani namijenjena,a to ukazujena najizoPaöenije srce.Allah UzviSeni
i usmjeravasvime onim Stopozeli. Kada iejtan upozna srce s kai,e:
putevimazla, potaknega da uöini nekoliko dobrih djela da bi "Mi iefio orrirrla koji ißle zirot ovozemtti i gizdu
obmanuo njegovogvlasnika da misli kako je on, sveukupno, fljegovupodmhiti poslot'enjihoveu niemu,i nimalo
öinilac dobroga.Ibn Mesud je rekao: "Svei jedna osoba na u njemu neie biti oiteceni.A to su oni kojima fio
ovom svijetujest€poput gosta,a njegovobogatstvoieposudba. oflomesüjetu samovatn pripad\' sveito su uradili
OsobanapuSta,a posudbase u konaöniciotplati.""r u orozefinom'irotu tamopropastte, zaludt je sw
Reöenoje da je ljubav prema ovom svijetukorijen svegzla jer lto urodiie i stekole!"(Hüd' 15 17)
uniötavaöovieko\,'uvjeru na viSenaöina: lma mnogo hadisakoji o ovomegovole.I€danod njih prenosi
"Cuo
prvo, ta ljubavvodi ka prenaglaiavanjunjenevainosti, Ebu Hurejre, koji je rekao: sam do je Poslanik'sallallahu
kadajebeznatajnakod AIlaha.Tojejednonajveaeloiedjelo radi aleihite sellem,rekao:'Prviöorjekkoji ie biti ßpitan ru1Sudnjem
daiu leste tovlekkoli1eumrc kaolehid.Bit te doveden ptedAllaha'
kojeg sepridajevaänostonomeito Allah smatratrivüahfin;
i Allah ie mu reä rla nabtoji Njegoveblogodati,Pa 'Borionabtojati'
ie ih on
drugo, Allah iu .ieosudio.On je ne voli i ne odobrava, samse u
Allah te reä:'Stasi ti ünio?'eovjekie odgovoriti:
osim onogaStojeu njoj, a po propisimajeN.iegovo. Onajko voli si Boriosi
imeTebedoknisamumrokaoiehid'Allohte reii:'Slagao
ono StoAllah osuduje,a ne voli i ne odobravaoDo3to On voli,
sedo bi tezt ali hrabrimlatnikofi,Pa sü te takoi zvali'Protfunjega
podloian je zbunjenostii izazo\,.u,
kao i Njegovomprigovoru i
ie seiqiati naredbe, i s licempremadolleie ga tuii i bacitiu Uatru'
srdZbi;
Zatim te dovestitovjekakojije stekaoznanje'Preniogd na drugei
uiio Kurbfl.Bit ie do|edenptedAllahai Allah ie mü rcti do nabroji
I'r Stihsaistimznäaenjern "Vale
kai.e: bogatstvoi yaiapondica/ kodyas Njegove blagodati,P4 te ihin nabrojatiAllah iereü:'Stasi ti iinia?'
'stekoosafi nanje' ptefiioga i utio Kuthn
su na povJerenlu,
/ A sw atoseiul,a a ?oyjercnju/ Mora senizbjeäno Coijek ie odgovoriti:

- 13(l 131 -
trda"ti'l'vojezadonljstvo.' Allah ie reti:'Slagaosi.Stekao st znanje Umjereniji oblik ljubavi prema ovom svijetujeste ona ljubav
da bi te zvaLiutenjakom,uiio si Kutbn da bi moglireti da si rlobar koia jednostavnoodvraia öovjekaod niegovogistinskogizvora
a
uiat, karija,Po su te lako i zvali.'Protivjegt ie seizdati,Mredbc,i sr"i", a to 1" posveaenostsrca ljubavi prema Gospodaru'
s licemPrcmodoljete ga yuti i bdcitiu Uotru.Zatin ie doii torjek ;ezikaspominjanjuNjega Ljubav
i opsjednustostovosvjetskim
kogaje Allah uiinio neianjer o bogdlimi komeje podariosvaku zivotornneizbjeznoograniöavaju iovjekoveizgledeu sliiedeiem
yrstubogatstua. Bit ie daveden pretlAllaha,i Allah te mu reii da iivotu, ba; kao ito ljubav Premaslijedeaemzivotu oglani'ava
nabrojiNjegove blagodali,
pd te ih on nabrojati.Allah te reii:'Stasi DjegovZivotnä ovom svletu;
'Trciio
ti iinio?'Covjekte odgoyoriti: samnovacna srnki naiin tn
peto, ljubav Prema ovon svijetu postaje .glavna
koli si'fi htio da lrclim.'Allahte reii:'Slagaosi.Chio si to da bi te
zaokuplienosttovjekovt EtesibnMalik' nekaje Allah zaclottoljan
a'ali velikoduinimiovjekon,pa s takoi [o t'oti]i.'Protiy4egate se
niime,prenosi sallallahualelhiw sellem'rekao:"Onaj
rlaje Poslanik,
i.dati ntltedbe, i s licempremadoljeie ga vuii i bacitiLLVotru.*tb bogatstvo
io t" ziokuplienot,in 'vUclom \llalt e sm1'tttin1esovo
U ovom hadisu vidimo kako je LjubavpreDraovom svijetu ut"'unr tiegotatlrca okuPtuljLh o|o nicgt:ltakoda r( 2i.ol doci
]iöila ova tri öovjekanjihove nagradei uöinila njihova djela I ooauditi-nui. Onalkoje zaokupljen avimsvijetom'Allah ie mu
bezvrüednim,utinivii ih prvima koji öeuii u Dzehennefi; niegovo siromailvoutiniti |idljivim u njego'/imoiifia' udaljiti ie
öetvrto, ljubav prema ovom svijetu zaokupljaöovjeka ljtäe od n1ega, a doii ie mu samoano ilo je za njegazapisanona
i spreöavaga da fini djela koja öe mu koristiti na sliedeiem ovomsvijetu"ttl;
svüetu.Postojemnogevrsteljudi koji spadajuu ovu kategoriju: iesto, onaj ko najvise voli ovaj svtet jeste ona] ko
oni koje zaokupljenostovim svtetom odvraaa od islamn i najvile u njemu Pati.NjegovaPatniamoZebiti: njegovapatnja
l1jegovihzakona,oni koji su udaljeniod mnogih svojihvjerskih na ovont svijetukao posljedicanjegovognastojaniada Postigne
obaveza, oni koji su udaljeniod obaveze
kojaoteZava njihov plan ovosvjetskedobiti i niegovo natjecanjes liudima u njima'
i zamisaonjenogpostizanja,oni kojeodvraöada izvriava)usvoje niegovapalnta u ber/ehu.jer je PloPu\liou o\ol)1iivolu i zall
vjerskeobavezeu pravovrteme ina pravi naöin,pa tako traie izgibllerrepriLke.icr.rda ie n.:putuda 'retneAllahau takvom
svojevriemei zanemarujuduznosti,oni öijasu srcazaokupljena stinju da poZeli da Ga nikada ne sr€tne,i niegovapatn1a)er
ljubavljupremaovomsvijetupasenemogupotpunousredsrediti niie u"piopronaiiTamienlka 7a Njegau ovom ZivotuOvakav
na ibadetkada izvröavajusvojevjerskeobaveze,te oni öia srca tovicl proiozrkroz najgorukoznu u kaburujerietuga bol i zal
nisu posluSnaAllahu, takoje njihovoizvriavanjeobavezasamo izjestinjegovuduöubai PoPutcrva koji iziedaiunjegovotÜelo
vanjskiprikazbezurrutarnie iskre0osti.
a o\ o .u najmanjeznarri
meduoDimako.iivoleovaj svijet.
tt3 Sahih,Tirmtzi, Kitab ez zuhud'6lr6s; lbn MndLe'Kitab ez zuhu't'
ttr Mll.slim,Ktab el-däihad,t3/s0.
21t375.

133 -
lz svegaovogamoZesezakljuöitida ona' ko voli Zivotna ovom Takocler semoZeusporeditis Prividenjem u Pustinii:
svijetupati na onom svietu, u kaburu i na Danu kadaaesresti 'A ofli koiineljentju, njihotadjelasukaou rctnici
svogaGospodara.Allah Uzviieni kaZe: privi,teijezakojeiedansnuje da vodaje!Poka-ddo
"Neka
te fle zodir'üuju imeci njihoi ni djecanjihova! niesadode'niitanenade,anoiite kodnjegoAllaha
Alloh ih samo i;eli na or)omsvijetu time k tztliti i do po1" ., On nopunitiraiutt niegot!A Allah hrzo
safü propadnukao fieyjerflici."(Et'Tetba,55) obraiunav o!" (En'Nür,39)
Takodersemoäeusporeditis izobliöenom, odbojnom'starom
Jedanod naiih pravovjernihpredakarekaoje o ovom ajetu:
'Allah
ih kaänjavakoz njihovo nastojanjeda postignu ovaj äenomkoiaje neiskenai obmanjuiesvakoga ko je zaprosi'
svijet,oni te n€statikao rezultatnjihove ljubavi ptema nj€mu, oblaöiseu iaskoSne i prelijePeodor€dabi skrilasvoju
a oni su nevjernicijer su zaniiekaliAllahovapravau njemu"; ruZnoöui prevrtljivost. Njeniudvaraii'obmanutivanistinom'
sedmo, onaj ko voli ova' svijet i draii rnu je od onog
zaprositaeie naPoslijetku.
"Od tebene äelimmiraz'samoda seodrekneö
svieta i€stejedno od najnizih stvorenjai najmaniepametnih: Onaim kaie:
on viie voli iluziju od stvarnosti,snivanjeod popuno budnog ahireta:ahireti ja smozakletineprijateljii nije nam
stanja,katkovjeönu sienuod vjeönogblaZenstvai ptivr€m€ni dozvoljeno da sesretnemo:'
"Nema
zaklonod trajnogodredista.Onmienia svoiZivotna ahiretuza Udvaraöi, izigrani njenim lijeöima' odgovaraju:
ovaj koji je tek iluzija.Zivot koji nije nistavite nego prolazeöa ujedinitis voljenimi'
fri;ekorazaon-ekoji semoraju
sjenane moie prevaritimuslimanakomeie dat razum. njenakinka'
Kada,medutim,Podignunjenveo' a otkije se
i tako se
Neki od naöihpredakacitirao.ieöestoove stihove: ,rudo-a"u rnnoit^ taSkotaNeki ses njom rastave'
''O
vi ljutti koji tra,ite zadoroljst\1o/ U eijetu koji ie nestati, oslobode tereta,a drugiostanuobmanuti'odluöeostatis njom'
,"rno da bi, l"dooglotra nakonvjenöanja' zawöilikaotuzni i
Zaljubljeflost u sjenu koja whne / Krajnja je glüpost."
unus ibn Abdul E'la rekao je: "Za mene se ovaj Zivot moi€ Zalosni.
i stigüene
usporeditis öovjekomkoii spava,a u snu vidi sveito voli i sve Takomi Allaha!NjenpozivpozivaciielisvijetdaZuri
joi sedivetraie
Stone voli, i dokje u tom stanju,iznenadase proudi." ao orpi"t ", u"e do n*spieha' a,op-et'otrikoji
ju u lami'
Najprikladnije .je ovai Zivot usporediti sa sjenom: öini se ui"ainl"ni.t njorni daniui noiu Zureda susrelnu
i rasulih nada'
da je stalna,ali u stvarnostito je stalno stanjesmanjivanjai J" Ui.. tii;.a"i"g;urtaprobudiLizoP'eni
predajesvojoj
poveaavanja, a kadaju pokuias stiöi i uhvatiti,neöesuspjeti! oni padajupravo u nienu zarnku'a ona ih
sudbini.

- 1:15
ri:1.1
Allah kaZe:
" koji senepokaju toklli su provi siltrici!"
A
(El-Hudäurät,11)

l\tglo,ljc)t. On ljude dijeli na pokajnikei silnike,a treiih nema On naziva
POKAJANJE one koji se ne okreiu pokajanju silnicima i Prestupnrclma'
te kale da od takve osobe nema veaegsilnika, zbog njenog
neznanja o Gospodaru i obavezamaprema Njemu, svojim
od lo.ih dielaokretan1err
ka OnomeKo .kriva gresakamai itetnosti soPstvenihdiela
f Jdaliavanre "O
\.,r manikavosti i znä 5velajnejestetemel.ioDrlrloii Njernu Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,rekaoje: ljudi' pokajte
putuju, poöetnoulaganjeonih koji 6enaposlijetkuimati korist, seAllahu! Tako mi Allaha,ja Mu sesvaki dan pokajemviseod
prvi korak u potrazi za Njegovim licem, kljuö za ispravljanje sedamd€set Puta:"'6
sveganeispravnog,a to je prva fazau odabiru onih koji öe se
Njemu pribliziti. Pokajanjeje okretanjeka Allahu i udaljavanieod drultva koji
ide ka stranPuticii izazivaAllahov gnjev
Pokajanjeje poöetna,srediinjai posljednjastanicaöovjekovog
Zivota.Onaj ko traii Allaha,nikadaga ne napusta.On u njemu Postojetri uvjeta valjanosti pokajania ukoliko se djelo tiöe
obavezeprema Allahu UzviSenom:osjeöaiZalienja'napuitaDje
ostajedo svojesmrti. Ako stize na drugu stadcu, nosi ga sa
loiegdielar odlucnostda seono ne Ponovi
sobom i s njim stize.Pokajanjeje öovjekovopoöetno stanjei
njegovkaj. Allah Uzviieni kaZe: Pokrianie nijevalirnobezos;ecaia zaljenia.;ernjegovoodsustvo
" podrazumijeva 'ilavo Prih\alliivoslital<1og djela le rljegovog
I Allahu se sri pokajte, o rjer ici, da biste uspjcha aleihive sellem'veli:
oonounogaini.nt". Poslanrksallallahu
itnali." (En-Nür i1) lOsletaliallenladio je pokajania "'
Ovo je ajetiz medirskesureu kojoj seAllah obraaavjernicima
NapuötanjeloöegdjelanePohodnoiejerpokajanienemasmisla
i odabranima.On ih poziva da Mu se pokaju nakon Sto su
ako s€nastavis njegovimainjenjem'
poSli vjerovati,utinili hidäru i uöestvovaliu dzihadu. Zatim
Je pokajanjeufinio uvjetom uspjeha,i rekao im:
"...da
biste Treii ie uviet odluönostda se loie djelo vi6ene ponovi' a u biti
uspjehaimali", kako bi v.jernicibili svjesnida ie uspjeti samo ovisi o iskrenostinamierei odluke da seobeianjeodrZi'
ako Mu sepokaju,nekanam Allah podari da sli.jedimonjihove
ll6Süih, Buhafi,Ktla, ed'da,'a'rrltor'
korakel
sJhih.AhmedlbrrH rnbelFl M!"ed r/1-6Po.i1'-"''.1!l'
.M"*d-i
seth i,krr l:ic d a P i < n e ds a h t h l d k o d e r ' b r l J e / ri r t r J K r r ' 1 t r
Mustetuek,41243

- r3f) r':,7
Neki su uienjacir€kli da ponavlianjeloSegdiela poniStava Po drugom misljeniu, kojeg se drzi Ibn Tejmijja, ovo njje
pokajanje,tvrdeaida ako se pokajnikvrati loiem djelu,bez neophoäno.On smatradaje dovoljnoda seosobapokajeAllahu
obzirana vrijeme,ortdato ukazujedaie pokajanjeneiskreno, u tajnosti,a da onogao koga se ogrijeiiosPomeneltePom
i stoganii€ valjano.Veaina,medutim,zakljuöujeda ovo nije rijeöju istim ljudima pred kojim ga je ogovaraoi klev€tao,a'
neophodniuvjet. takoder,mora traziti od Allaha da mu oprosti
Ako seöovjekogriesipremadrugomiovjeku,tadapokajnik Njegov ie argument to da ukoliko se oSovaranaosoba
moraispravitigreskuili nadoknaditiötetuosobiaijaje prava upozna s time, onda se njoi ukazujena Poöinjenolose djelo,
oltetio.Poslanik,sallallahualejhive sellem,rekaoje: "Svako te se prouzrokuju ios veaeteskoae,a da se ne postignenista
od vasko je duian svomebratuu islamumorataj dugizmiriti dobro. Allah nije dozvolio taj postuPak,a kamoli ga uöinio
danas,prijeno dodevrijemekadaneöebiti novca,a samoaese obaveznimi
dobrai loia djelaraöunatil"t3 drugo, pokajanjeza kaalu Dovcamora nositi za sobom
Ova vrstaloleg djelajesteprestupobiestrane,svakaod njih po,tatak ,rovci njegovomzakonskomvlasniku Ako pokajnik
imasvojaodredenaprava. Onajko.jeuöinioloie djelopokazuje ne znakomenovacpripadaili akoje iz nekograzloganemogut€
svojepokaianieizmirivanjemdugapremadrugom öovjeku, vratiti novac,tada u njihovo ime mora jednaki iznos dati kao
tj. plaöanjemsvogadijela,i prema Allahu, tj. unutarnjim milostinju. Na Sudnjemdanu oni ie imati pravo izbora:ili da
osjeöajemZaljenja.zaljenjeje liöna srvar izmedu njega i odobrenjegovpostupak,i u tom sluiaju nagradaza milostiniu
Njegovog Gospodara- iesteniihova,ili da ga ne odobre.itako uzmu od njeSove
nagrade, nagrada
a, u rom sluöaju. za milostinJuide pokajniku'
Postojinekolikospecifiönih
vrstapokajanja,
od kojihnavodimo
slijedeie: jer Allah nikadane Poniötavanagraduza milostinju'
prvo, pokaianjeza klevetanjei ogovaranje, gdje se Prenosise da je Ibn Mesud, neka ie Allah zadovoljannjime'
postavljapitanjeda li bi osobuo koju seogrijeSilou njenom kupio robiniuod jednogcovjeka.Kadaje otisaoda mu Plali'
viäio ie da ie tovjek nes{ao.Ibt Mesudje uzalud"O iekao da se
odsustw ttebaloobavijestitio pokajanjUte je na taj naöin
upoznatis loiim dielomzakojeona,u suprotnom, nebi znala. öoviekwati, te dao novackao milostinju kazav5i: BoZe'ova
EbuHanifai Maliksmatrajudaje upoznavanje osobeo koju se je sadakau ime tog öovjeka.Ako odobri ov'usadaku'nagrada
a on prima nagradu
ogrijesilopreduvjetzavaljanostpokajanja.
Oni svojemiiljenje ;e njegova,a ako ne,ondaje nagradamoja,
temeljenaprelhodno navedenom hadisu. iednakumojoj";
treie, kakav ie poloäaj onog ko naplati za 'inienje
harama,kao itoje prodajaalkohola,muzika,laZnosvjedoöenje'
ttsB|Jhati,Kitabel-mezalim,
5lt0l i Kitab et rikak,l1/395, po izvoru zatim s€ pokaje,a novacje jo! uvijek kod njega?
Ebu Hurejre.

- 138 t39 -
fedna skupinauienjaka kaie da on treba vratiti novac onome da nakratkozastaüei odmori se Dok seodmarao,naPaogaie
ko mu ga.jedao,s obziron da on jo5 uvijekpripadaonom ko je neprijatelrkojigajeuhvatioi svezao. Vidio je kakomu ünistenje
platio,ier zaradante halal i za to nemaAllahovenagrade. prijeti i mislio je da mu je dosaokraj, da fe postati gozbom
je
Druga skupina kaZe da je njegovo pokajanje valjano ako ," luuou".,i tako nikada neaestiai na svojeodlediste Dok
da novac kao milostiniu, jer kako rnoZevratiti Dovackoji je bio u ovom stanju,pred njim se Pojavinjegovmilosni i briZni
potroieü u nepokornostiAllahu?Ovo je tainiji sud. otac.Odvezaoga je, rekaomu da nastavis putem i da se öuva
n€prijateljakoji seskrivau zasjedama poredputa Uvjerio gale
Isti seprincip primienjuje za onogatiji sehalali haram novac
du svedokbude op."zan ibudan, niko ganeaesavladati,ali ako
do.temlere pomijesajuda viie nie u stanjuda ih razlikuje.On
bude leoprezan,opet öega uhvatiti.Otac mu je rekaoda 'e i'i
treba dati kao milostinju onoliko koliko smatra da oe;da na da
ivoditi goka nlegoromodrediitu Da ie Pulnikbio oprezan,
haram-dio i oiisti preostali.Allah zna najbolje.
je usredototiosvojemisli i Pripremioseza nePrijatelja,njegovo
Drugo pitanje:"Kadaseöovjekpokajeza svojgrieh, da li seon ii putovanjebilo bolje i Prije bi stigao S druge strane,da je
waaa u stanjeu koje je bio prie öinieniarog grijeha?,, zanemarioneprijateljaivratio seu Prvobitno staDjenepaznjei
Jednaskupina uleme smatra da se öovjek vrati u isto stanje zaboravnosti,ravr,oduinostipremaopasnostii wjesnostsamo
u kojem je bio prije grijeha, jer pokajanjebri5e loie djelo u o ugodnojbaööi,joö jedDombi Postaolahkom metom
potpunosti,kao da senikadanije uöinilo.
Druga skupinasmatrada sene vraia u isto stanje,tvrdeöida, s
obzirom da se ketao naprijedprije grijeha,a da ga je D.jegovo
aiüjenjevratilo unazad,on nakon kajanjagubi na udalenosti Iskreflo pokajanie
koju je, da nije poöinio grijeh,u meduvremenumogaopreai. UzviöeniAliah kaie:
IbD Tejmijja.ierekao:"Ispravanje sud da seneki od pokajnika "O pokajonjemiskrenim'
üernici, pokajteseAllohu
ne.vrate u svojeprethodno stanje,a neki iak postignu i viji da,tam Gospoilorvai ptekrije ruine postüpkevale,
poloZaji postanuboljima negobili prije iinjenla gri.jÄal i da tas uvedeu mjske baiie kroz koje teku tijeke' no
Naprimjel poslanikjeDawd, alejhisselam, je nakon pokajanja Dan u kojem Allah Vjeroviesflika osfiflotiti nete' a
bio na poloiaju boljernod prvobitnog. ni one kojisu lerotali s ttjifiß!" (Et-Tahr'n,8)
Ova metaforamoie rasvijetlitisluöa': Da bi pokajaniebilo istinito i iskreno,u njemu ne smije biti
aovjekje putovdoo.jeLaiucrie uvjerenimi sigurj)im.jnaloje varanja, manikavosti i pokvarenosti El Hasan el_Basriveli:
"Pokaianie kada ioviek zali sto se neito desilo,te odluti da
nooao.ä malo traao,a zatim se odmarao| ,pavao.\aijro jc ie "Pokajanjeje kada
na divnu baiöu punu cvijeöa,hladne vode i ht"du. Odlufio j" to ,riie nikäa ,t" po,to,rii'El-Kalbije rekao:

r.lo r.tr -
aoiek tra1ioprostiezikom, osjeöa äaljenjeu srcu,a suzdrrise Prvi Allahov oprosl jesu dozvola.nadahnucei Pomoina
tijelomi'Saidibn el-Musajjibje rekao:"Isk€njm pokajanjem sredswakoia vode do öoviekovog pokajania,a koja zauzwat
eistitesvoieduöe." imaiu za posljedicuveii AllahovoProst Drugi oProslieste
Ibn Kajjimveli:"Isk€nostu pokajanjuöinetIi stvari:onamora prihvatanje i naknadaUzviöenikaäe:
podrazumijevati sva lo3a djela pokainika,ne zanemarujuai " A optostitöei ottoi trojici koja su izostala;kad i'n
niiednolmoraju popratiti potpunaistinitost i odluanost,tako je zetlljL tijesflotnpostala,fia.la ie bila prostrafla,
dapokajniknitioklijevaniti odlazepokajanje, negosakupisvu i kad im u duiama njihovimtiiesflobi' i k^d su
svojuvolju i odluönosti iskeno pristupipokajanju;ne smiju shtotili da osimkod Allaha drugogutoöiita nema
ie pratiti neöistoiei manjkavosti kojebi joi moglenajkoditi, - potornimje optostioda bi seoßiPokajoli.A AIIah'
takoda budenadahnutastrahomod Allaha,naäomza onim doßta,pina pokoianiei samilostanje"'
ito ie u Njegai bojazniod svakekaznekoju On mozenaniieti, (Et'Tevba,118)
a nezeljomzazaltitomimetka, porodice,druStvenog statusa, Ovdie nas Allah obaviestava da je Njegovoprostuslijedio
utjecaja.ljudskompohvalom ili zaizbjegavanjem njihovekivnje
ili raznihteikoöa,za zadovol.javanjem nakännjihovogkajanja,te dajeto i omoguöiloda seoni uopie
Zivotnihprohtjeva,ili pokaiu.On ie bio uzrokomnjihovogkajanja,stoje dio taine
zbogneuspjeha i nemoii,ili tomuslitnom,jer sveto umaniuie
\,?lianost zbos'ieqa seOn nazivaEl-Ewelvel Afiir'Prvi i PosljednjiOn
"omo-euiava
pokaianja i isk-renostipremaUzvisenom Allahu. sve i tini da sedesi,uzrokje od Njegai posljedica
Pryi elementiskrenogpokajanjatiie se dielazbog kojegse je od Njega.
kajemo,drugi osobekoja se kaie,a treöi OnogaKojem se 'ovjekovo
ka]emo. Öoviekseöestokaie,a AllahöestoPrastaPokaianie
jesteoketanjeka njegovomGospodaru, nakonito oklenuo
se
Iskrenostpokajanjapodrazumijeva njenuistinitosti svaloia ;d Njega.Postoiedviie vrste Allahovog-oPtosta:jedna je
djela.Nedvojbeno je da takvopokaianiezahtiievai ukljuöuje dozvolai pomoö,a drugaprimanjei nagrada'
traZenjeoprosta,a da to vodi bdsaniusvih poöinienihlosih
Pokajanje ima svojpoöetaki kaj: njegovpoöetakieoketanje
djela.Toje najpopunijei sawjenopokajanje:'lre
Allaliukoöeii Pravimputem,zakoiije on ljudimanaredioda
Za iskeno pokajanje Allahu,iovjekusejamöeAllahovoprost, gaslijede:
öakiprijeno seonodesi,j Allahovoprost,nakonStoseupotpuni. 'I eeo,doista,MogoPutoprcvoga,slijedite"iego! I
Drugimrijeaima, tovieksekajeizmedudvaAllahova opiosra neslijedite putevefung4poda vaso ondauraskol
kojamu osiguravaju spas. (EI'Enhm'153)
i stavespnrnPutaNjegovogal
i
tte lbnKajjim, MedaidZ
es-Satikin,|3!0. I

143
Njegovkaj jestepovratakAllahuna Dan vei odreden,idudi MoZe se reai to da öovjek saznajeo Allahovoj moöi, koja se
putemkoji ie On propisao,a koji vodi ka Dzennetu.Ko se manifestira u Njegovoj odredbi, a to je da On, Uzvi5eni i
pokajeAllahuu tijeküsvogaZivota,Allah ie mu seokenuti i Modni, odre<lujesveito poäeli.Takoder,öovjek saznajeda je
nagraditigau odredeno vrijeme: On savrienstvomSvojemoöi odredioda sesrceöovjekaokeie
"A ko sepokoje i usmjeravaprema svemu Sto On ieli, te da je On izmedu
i urcdi dobra djelo taj seAllohu,
a^viPLa inipo^v^o (r.,
zbilja,isk/e o tatio." (Furkdn,7l)
Prepoznavajutinekeod manifestacija
Allahovemoii, kojesu
oöite,Njegovomodredbom,iovjek vidi daje on dio uredene,
potöinjene
keacije,nadkojomonnemakontrolu.Onje siguran
Osjetljivi i skriveni qspektipokojafljo je samokadamu Allah
samokadagaAllah zaStiti,a uspjesan
to podari.On ie nevaZani neutjecajan u rukamaMoanog,
Ako razumanöoi€k pogrijesi,mora uzeti u obzir slijedeöe:
Slavljenog.
prvo, treba razmisliti o Allahovim naredbamai zabraDama,
Uvidanjemmoöi manifestirane u Njegovojodredbi,ljudi su
zakljuöitidaje u pitanju losedjelo i da ga.jepoöinio;
svjedociöinjeniceda su svesavrienstvo,slavai moöu Allaha,
drugo,trebarazmislitioAllahovimobeianiimai upozorenjima. a da su kod njih prisutneosobinekao 5to su manjkavost,
sto öeu njemu pokenuti strah i navestiga da se pokaje; nepotpunost, pogrdneosobinei ovisnost.Kako tovjek viie
treae,trebarazmislitio tinjenici da mu je Allah dao moguanost opaia sopstvenunevaznost, slabosti manikavost,tako viSe
i sposobnostda se pokajei da ga je Allah, da je htio, od toga uvidaAllahorusvemoö i savtSenstvo.
mogaozaStititi. eovjekspoznaje daAllahUzviseDi, premdasvevidi i svemole,
Ovo ga vodi k spoznaji Allaha, Njegovih imena, svojstava, skiva uöinjenaloöadjela,akotakoZeli,a moZeih i obzananiti.
mudrosti, milosti, oprosta, blagosti i plemenitosti. Ovo ga Prepoznavaiuai da Allah dajevremenagre5niku,a moZega
dovodi na razinu ibadeta koju nikada ne bi mogao doseöi odmahkaznitiakoZeli,otkrivaAllahourblagostpremaonome
da mu niie dalo znanjeo lim pitanjima.Öovjekuvidaodnos ko seokrenepokajanju, i takospoznajeNjegovoimeEl-Haltm,
izmedu Allahovih stvorenjai Njegovihobeaanjai upozoreda, Blagi.eovjek seupoznajes Allahovimdaromoprosta.To je
Njegovihimenai svoistava,te njihovogmanifestiranjau svemu blagodatod N.iega.
stvorenom. Kadastrogosudi,on jepravedan i hvaljen,ali Njegovoprost
Ovim uvidanjemcovjekuseotvarajubasieznanja,vjerov.rnja, jesteNiegovamilost,a neioiekovo pravo.U öovjekuseradaju
tajne odredenog,mudrosti koje rijeai ne mogu opisati niti zahvalnost,
ljubavi kajanje,te on spoznaje Allahovoime Ef
obuhvatiti. Galär,OnajKoji prasta.
Allah vodi Svojerobov€ kroz stanja poniznosti, pokornosti, tla te je pronaii,legneu hladjednogdrvetadaseodmori'i u fokvofi
pokoravanjäi izraZavnjaovisnostio pomoai,a ona imaju öetiri stanjuiiaja, odjedanput, ugledadevuu neposrednoj blizhi njegouol
faze:poniznostkoja seradaiz potrebei neimaitiDe,Stoje opta kokl mtio ttiii, k ;dmalt skoiii uhvatije za Po,/odaci, o'l silne.
osobinasvih stvorenja;poniznostu ibadetui pokoravanju,ito tadosti,uzvikne:'Bolemoj, Ti si moj rob'a ja sam Troj gosPo'lar!
pripadasamoposluinima;poniznostu ljubavi,jer ona' koji voli pogreino seizrozivliod silneradosti""'
jesteizrazitoskus€n, a stupanjnjegoveponiznostisrazmjeran
Pretpostavimoda je vaöuvoljenu osobu zato'io nePrijatelj'i
je njegovoj liubavi; i poniznost koja se rada kao posljedica je
tako je sprijeöioda vam se pridruii, a vi znate da öe ovaj
neposiulnosti i loiih djela, koje su same po sebi posljedice ju' Ie da ste
neprijaleij podvrgnutiraznimmuaenjimai uniitili
n€imaatinei ovisnosti.
mnogobol, z" nju od ovog nePrialeliaier ona je nekokoga
Kada su upotpunjenesveöetiri faze,poniznostpred Allahom, ste oäsoiili. Zatim, zamisliteda ona pobiegneod nePrijatel)a
je
pokornost Njemu potpuDaje i savriena.eovjek spoznajeda i dodelam bez prethodnenajave,i tako se iznenaditekad
Allahovo ime Er Rezzak,On j Koji opskrbljue,aini nuZnim ugledatena vaiim vratima' kako vam laska,nada se vasem
ono Stoje opskrbljeno,a Er-Ser?iOnaj Koii s\e itrje,l El-Basir, zadovoljstvu,Padajuii licem na zemliu pred vaöim Pragom'
Ona.iKoji svevidi, ono Stosevidi i iuje. Kako bistesreini bili kadabi vam sevratila ona osobakoju ste
Isto tako i Njegovaimena,EI-CafAt,Onaj Koji mnogo praita, vei za sebeodabrali,odobrili njenu bliskosti postavilij€ iznad
El-Afü, Onaj Kojl dajepomilovanje, Ei Tewab, Onaj Koji plirita svih ostalih?1b je osjeöajkoji vasobuzme'Premdanistevi oni
i
pokajanje, iine potrebnim onoga kome Allah praita, daje koii ste ie stvorilii podarilisvojeblaEodatiAllah Uzvi{eni
pomilovanje i öije pokajanjeprima. Nemoguöeje da tovjek Mocni ie*teOnaj Koli je stvorioSvoia\tvorenjai Podarioim
ignorira ono ötoova imena podrazumijevajui zahtijevaju. Svojebiagodati,a Allah voli da im blagodatiupotpuni!
Ovo ie istaknuooDajko ima najviie znanjaod svih Allahovih NasaDosliednia ielia iesleda od Allaha zalraziteistinito5l'
stvorenja,NiegovPoslanik,sallallahualejhi ve sellem,kada je irkrenort,'uujerenoit' oProsti zdravliena ovom i sliJedeöem
öe
"
rekao'. Kad vi nebigrijelili, Allah bi ns zamijeniodrugim natodom sviletu. Molimo Allaha da budemo medu onima 'ija
koji gtijeii, da Ga moleza oprost,pa da im oprosti."tza posljednjadovabiti:
"St a hrala je za Allaho" Gosl,odaru svjetota"
Enesibn Malik el Ensatiprenosidaje Poslanik, sallallohualejhive
sellem, rekao:Allahseyile pokajanjuSvogarobanegoneko
obrcduje Slavljen si,Gospodaru na!, i sra hl'ala ptip^da Tebi
otl ,,,askadabi putowo na deviktozpustitljüi ona mu pobjegne, gtjedotim da nemo boga osim Tebe'
a
no njoj mu svahrana i voda,paje dugotroii, i izgubiyii syakunadu traZin troi oprost i kaiem se Tebij'

-
t' t Buhüi. Kitab?.|-da'va l l/l0)r Mu'lim- Kria' 11 ji/tJ ved'aua' t t6J:
tto Mtsltn, Kitab cz zikr yed-dud,t7 165.
p o r T v , i r uE n e . d n e k aj e A l l r h r a d o v o r r a n r r m e '
berekct,baraka:blagoslov, svakodobro kojim obdarujeAllah' a
posebice ono koje se poveaava; suptilnakorisnaduhovnaeflergua
ioia mozedatetekrozstvari'ljudeili mjesia.Öistoiadozvoljavanjen
tii;k, ieronasamajesteiistoia,kojajesvjetlo.sPecifiönost percePc!e
ARAPSKIH
POJMOVNIK IZRAZA
j; blolira.ona moie biti preobrazena, ljekovilaje i nemrerljiva'
berzeh:mealuProstor izmedu dvije stvämostikoji ih rastavlja
ahadisrplurnlod rieti ,ddis. i povezuje;obiöno se koristi u znaöenjumeduprostora izmeilu
ahirel ahiret,drugi svijet,ono ito je s drugestranesmrti, svijet d,-rnialuka i ahireta,koli Potinjenakon smrti,kada dusa
r!1ll' napusti
nakonovogsvijetauoblastirevidljivog;to nijeZivotu barzahu,nego tijel; i ftajedo Sudnjeg dana'kadase/l]ft vratau tijelo'
äivotu Diernetuili Diehennemu. bilokakvaPromjena
bid'a:inovacija, u originalnomu'enjuPoslanika
atahrznak,stihKr.rräna. Muhammada, alejhive
sallallahu sellem
od
ajet:mnozinarieti alrr. daii slab,kategortahadisakoja ozna'avasuProtnu
akida:vjerovanjeili vjeratemeljenina stvadmakakvejesu,a ne
kakvim se zamisljaju.StogaaqiAahse jedino moäeu potpunosti da'va:pozivanjeljudi da oboiavajuAllaha slüedenjem Poslanika
izvestiiz originalneobjaveod Allahai uaenjaPoslanikakojemje MuhaÄmada,sallallahualejhi ve sellem,njegovoguöenja'Ptltä
objavljena: u ovomduhu Kurän i poslanikMuhammad,sallallahu islama.
ale.ihive sellem. din: vjera;zivljenje,Pokornosti poslusDostu Posebnom slslemu
i praLsi,
dugLrrazmlenr u
rlmedudvliesträrre ovom sluiriu
Allah{eAla: Allah Uzviieni, Gospodarsvih svjetova.Allah, oravila 'hlldhu eien santo
najuzvisenije
i silnoime,ukazujenaJedinog,
Stvoriteljä,
OboZavanog, itvoriteljaisworenlalllah u Kuranuka:ie: Pruva
Gospodarasietova. je tsldn."(Alu Imran,19)
alim:uöenitovjekmedumuslimaninakoii djelujepremaonomeSto dinar:zlatninovaia,priblizno4,5granazlata
zna. dirhem:srebreni novaia,priblizno3 grämasrebra
Arefal ravnicaudaljenapetanestmilja istoanood Mekeena kojoj dua:dovaAllahu,moliti AllahazanestostoZelimo
sLojilebeler rahma,Brdomilosti.ledänod sastavnih dijelovahadZa pojavavec onakav
jestestajanjena Ärefatu,na ili u blizini lebeler rahmaa,iz,nedt] dunja: dunjaluk,ovaj svijet,ne kao.kosmiöka
kakvimgai<ku.imo: svrlel<uprotan dnrrelu
podnevai zalaska suncana 9. danmjeseca z llridzeta,öinedidovu.
arvah:pluralod riyetirr:1. dtahiliijarlrij'emeneznania, Prte dolaskaislama'
dZemaa: slavnotiielomuslimanske zajednicqu smislufard-namaza'
bara: uzdfzavanje
i protivljenjesvemusto izäzivanezadovoljstvo namaz zajedno,obiönou diamiji'
i
Allaha NjegovaPoslanika,sallallahu svi muslÄani koii obavfajufard
.lejhi ve sellem. na nekom drugom
nasuprotsamosialnomobavljanjunamaza
mjestu.

- rl lJ 149
dzennet:baita, kajnje odrediite i mjesto na kojem ostajumumjni, hadi: godilnjehodoöaöae Mekekoje je svakimuslimansukladno
vjernici na ahiretu. njegovimmoguanostima obavitijedanputu toku iivotai
obavezan
dzihad: borba, posebiceborba na Allahovom putu koja za cilj ima obavljanjeritualau podruöju
zastiaenom oko Kabe HadZje stuP
uspostam i odbranu islama.Unutarnja borba koja podrazumijeva isiama.
prorivljenjesvemuöimeAllah nije zadovoljan.Vanjskaborbau kojoj hakika:istina,stvarnosl
se rteöju j djelom suprotstavljakufru.
halal onostoJ'eSeriiatom dozvoljeno
diin: nevidljivabiia stvorenaod vatrekoja nemadima, a koji zajedno
haram:oüo ötojeSerijatom zabranjeno;takoderzaltiienoPodruöie'
s ljudima Zivena zemlji.
svetomjesto ili stvar.
ezanrpoziv na molitvu. ali
hasen: dobar;kategortazahadiskojije pouzdani stogaPrihvatljiv,
chlus-sunnah vel-diemaa: ljudi koji slijede sunnet Posianika. tija vjerodostojnostnte zäjamaena kaou sluöaiusali,t-kategorte
sallallahualejhive sellem,i koji se dize kao zajednicana toj osnovi;
ttelo muslimanskezajednice.
hidZra: selidbau ime Allaha lslamskikalendarse raaunaod
Poslanikove, sallaltahualejhive sellem,Hidire iz Mekeü Mediüu,
fakih: öovlek uöen u fikhu koji zahvaljujuöitoln znanju moze dati kojasedesila522.godinepo gregorijanskorn kalendaru
Pravnrsud. i poslijedva
hütba:govorkoji imam drzi u toku dzuma'namaza
farz: obaveza,obaveznodjelo ibadetaili praksedina na naain koji
je definiran Serijatom.D rjelise na farrtun ale!a1n,a podrazumijeva
ibada:ibadet,svakitin obozavanja
obavezu svakom odrasiom muslirnanu i fardun alel-kifala ito je
obavezanajmanjejednomodraslommuslimanuu zajednici. id: praznik postojedva glavnaida u muslimanskoj godini:Id el-
adh;,koji je zadnjidanobredahadäa,i Id et-fitt koji oznaöava kraj
fedlr: zora, prvo svjetlo, a posebicewijeme obavljanja namaza
poznatogkao s!ü1.
mjeseca Posta,ramazana
ihram:stanjei odjeaaonogako obavljahadzili umru
fikh: naukaprimjeneSerijata.
fukäha:plural od rijeöi fakih.
ihsan: stanjePotPuneiskrenostiprema Allahu i samon sebil
obozavanje AllahunatakavnatinkaodaGamoZemovidjeti' znajuöi,
gusl obredno pranje tijela vodom vodom koje za cilj ima öisöenje dapremdaGami nevidimo, on vidi nas
tüela za molitlu.
ikamet pozivna/dtd-namaz
hadisr zabiljeZenigovor Poslanika,sallallahualejhi ve sellem,ili o
nFmu. imam:onajkoji predvodimolitvu,namaz,istaklutiuöenjak

hadisi-kudsij:rüeii Allaha koie je izgovorioposlanik,sallaltahu iman: prihvatanje,vjerovanje,Povjerenjeu Allaha. Iman zna'i
alejhive sellem,a kojenisudio Kuräna. vjerovatiu Allaha,Njegovemeleke,objavljeneknjige' poslanike'
Sudnjidan,Dzenneti Dzehennem i svesto je Ällahovaodredba'
dobrood njei onolose

- 15o '5r -
islam:mir i pokornostvolji Allahovoi,naainZivotakoji su Zivjelisvi kadi: sudac,kvalifrciranda sudi o svim pitanjimau skladusa
a kojemje konaöna
poslanici, formadataposlanstvom Muhammeda, Serijatom.
alejhivesellem,
sallallahu Petstupova islamasu:svjedoöenje, Sehadet; kafir: osobakoia öini kufr nevjernik,onaj koji Prikrivaprirodu
namaz;zekati postzavrijemeramazana; obavljanje
hadtajedanput u postojanjemsuProtnood Pojfia mumin
Zivotq ukoliko zato postoji mogüdnost.
kafirun: plural od rijeöi kalr.
isned:biljeienje,usmenoili zapisano,
imenalancaljudi koji su
prenüelii saä1valihadis;i samaimenaovih ljudi. Jednaod naukä Itarija:onalkoji uci Kurän.slalnoi isPrdvno
uspostavljenanakonsm i Poslarika,sallallahualejhi ve sellem, kelimeizjava;da nemaboga osimAllahai dajeMuhammedPoslanik
jesteprocienjivanje
vjerodostojnosii
hadisaprocjenompouzdanosti Bozti,nekajemir i sPasna ntega
kibla:smjeru kojemseokretepri molitvi,zamuslimaneje to Prema
iöa:noö,obavezni
namazkojiseobavljanocu. Kabi u Meki.
"uaenje:posljednja Allahovaobjavaljudimai dzinima,do
tevmel-kijamardanstajanja, posljednjidan,Sudnjidan,tadaie svi Kur'anr
koji suZivjelibiti oZivljeni,
a njihovadjelai namjereizvagane, odredit kraja svteta, objaÜena PoslanikuMuhammedü,sallallahualejhi ve
aesenjihovovjeinoodrediSte. TakoderpoznatkaoJevmel-baas, Dan sellem,prekomelekaDzibrilau toku dvadeset i tri godine,od koiih
ustajanja,Jevrnel-hasr, Danokupljanja, fevm el-kiama, Dan stajanja, je prvih trinaestbilo u Meki,a Posljedniih desetu Medini Kuran
Ievmel-mizan,Danvaganja, Jevrnel-hisab,Danobrat(rna,Ievm ed- l.pravlja,satinjava, pro3iruje,Prema(uie i ulddazakonePrethodnih
din, Dan äivljeniai Jevmel,ahim,Dan drugogsviiera.Iza Sudnjeg oüiavaobiavlienih raniiim poslanjcima' neka je mir na niih Kurän
danaslijedivjeanost, u DzennetuiliDZehennemu, zauvijek. renaivece iuäo datoPoslanikusaUalhhualeihivesellem'kojije bio
nepismen, nile mogaoni Pisatini öitati.Kurän ie nestvorena rte'
Kaba: gradevinau obliku kocke koja se nalazi u sredistu Harema
Aliahova.Kurän i danas posloji u svomoriginalnom obliku u koiem
u Meki, sagradioju ie poslaniklbrahim,nekaje mir na njega,a
obnovljenauz pomoö poslanikaMuhammeda,sallallahualejhi je i objavljen,ne sadriavajuii nikavepromjene'dodatkeili b sanja
-Onaj
ve sellem,poznatakao KuCaAllahova.Kabaje mjestoka kojem koji iita i r-röiKurän iskrenoi uz Pristojnostdobit Ceznanjei
se muslimani okretu pri obavljaniumolitve. To ne znaöi da Allah mudrost,jerjeon izvormudrostlu ovomvremenu'
obitaväu Kabi,ni da muslimanioboävaiu Kabu.Allah je Onaj Koga kufr: prikrivanjeistine,odbacivanje Allahai NjegovogPoslanika'
oboiavamo,.r On nie ograniten mjeslom iiiprostorom. sallallahualejhive sellem
kader:Allahovaodredba,kojaodredujesvakupodatomsku testicu la ilaheillallah: nemabogaosim Allaha.
kojapostoji,a takoi svestopostoji.Jednood Allahovihimenajeste i ßezahib.plvr^l rlieü mezheb
El-Kadirstoznaöi:Modni,OnajKojiöiniötoZeli,OnajKoji imamoi
nadsvime.Poslanik Muhammed, sallallahualejhivesellem,rekaoie: rnezheb:Skolafikha, posebnoone öetiri velika uöenjakaislama:
''Sveje
u odredbi.'] (El-Muvetta imamaMalika,46.l.5). imama Malika, imama Ebu Hanife' imama Safijai imama Ibn
Hanbela.

153 -
Medina:grad,obiönopoznatkaoEl-Medina el-Munevera,
osvijetljeni u smisluratnogPlijena'znati
nefl:dar,imaisti korijenkaorijeöary'al,
je
grad,u kojem zavrsena objavaKuräna,gradu kojemje preselioi u dobrovoljniöin ibadeta.
kojemje ukopanPoslarik,sallallahu alejhive sellem n€fs:iluzomo iskustvenobiöe.
Meka:grad u kojem se nalaziKaba,u kojemje roden Poslanik, nifak licemjerstvo.
alejhive sellem,te poöelaobjavaKuräna.
sallallahu
nufus:pluralod rteöi nefs
mekoh: neodobren,
ali ne i zabranjen,
u Serijatu. i
relC* rekat,dio namaza,niz stajanja,saviaÜa, Padanjaniiice
merÄr:badis,predajaod ashaba poslanika Muhammeda kojasadrii sjedenja.
rieti kojesepripisujuPoslaniku,
sallallahu
alejhive sellem.
rer(-at:plural od rijeai tekil
Muhammeder-Resulullahr Muhammadje Boäijiposlanik,nekaje
mir i spasnanjega. ramazan:mjesecposta,deveti mjesecnuslimanskoglunarnog
kalendara,u toku Lojeg svi zreli muslimani dobrog zdravstvenog
muhsin:nekoko posjeduje
osobinurilar. stanjaposteod zoredo ialaskaslrncasvakidan-PrvaobjavaKuräna
poöelie u rumazunuPostu ramazanjedan je od stuPovaislama'
mumin: vjernik,onajko.iiposjedujeiman, koji vjerujeu Allahai
prihvataNjegovogPoslanika,
sallallahu
alejhivesellem ruh: dusa,takodermelekDiibril.
jedini motiv
muminun;pluralodrijeaimrmin. sadaka:davanjena AllahovomPutu,Poklonnekomeuz
munafik dvolianjak,licemjer;dvoliini muslimanijavno oöituju samogdavanja.
vjeru na jeziku,äli unutarsvogabiöaodbacujuAllahai Njegovog sahaba:ashabiPoslanila,sallallahu alejhive sellem,koji su vjeru
Poslanika, sallallahualejhive sellem,stajutiprotiv muslimanana islamanauailidirektnood njega
stranuuz ka6re.Najdubljidio Dzehennema saöuvan je zalicemjere. obi'no sekoristi
sahih:ispravsni potpun,bezikäkvihnedostataka;
munafrkun:pluralrteai n'r?afk. zaobiljetavanje potPunovjerodostojnog hadisa
musliman:onajkoji sltediput islama,aineiiobavezno, ostavljajuai setefi:pridjevod es-selef, ranegodine'prva vremena'opcenllose
postujutigranicekojejepostavioAllah,sltedetisunnet
zabranjeno, koristi'zaoLiljeZavanje müslimana'
prvihgeneracija Posebice ashaba
Poslanika,
sallaliahu
alejhivesellem,
u onomezaita imamoguönosti. r niihotih pr;ih potomakäU dana3nje vriemesluzi zi obil;eZtrvänie
Musliman,po definicti,jeste
onajkojijesigurani zastiien,u miru s rl"titrnä l.1i ctrslo sÜjederunnel Poslanrka Muhammeda
ovimsvijetom,onajkomejeobedanDzennetnaonomsvietu. sallallahualejhivesellem
musrik:onajkoji iini Sirk. salat:molitva,namaz,Posebice Petdnevnihnamaza, kojisuobävezni
muSrikin:pluralod rijeöirrrdr.ift. zamuslimane, a to sulajr,dhuhr asr maghribi isha Oni sesastoje
od propisanogbroja rekata.Salatjejedanod stuPova islama'
nar: vatra dzehennemska, krajnje odrediite i mjesto muienja
nevjernikai licemjeranaahiretu. savm:post,Posebice u toku ramazana,suzdrzavanje od hranei Piea'
spolnihodnosa,od zoredo zalaska suca'
nevafil:pluralrijeti nafila.

_ 155
154
sedida:padanjeniöice,posebice
u namazu. Sirkrneoprostivolosedjelo,oboiavanjenekogaili neöegadrügog
mimoAliahaili pripisivanje drugaAllahu; suprotnoodtevhida,Stoje
Sehadet:svjedotenjeda nemabogaosimAllahai daje Muhammed potr.rdaBoZijejednoie Sirkje obozavanje idola,ito Podrazumteva
Niegovposlanik.Sehadetom se ulazi u islamna ovom svietu,a u formeAllahu
pripisivanje pokusavajuai dase On ograniiinaPreclm€r'
Dzennetnaonomsvijetu.Jednostavno je Sehadet
izredi,alisukladno ioncept,obredili mit, a Allahnije sliöanniöemui nemaoblika On
djelovanjejesteogromnaobavezasa dalekoseznim posljedicama, senemoZePojmitiniti vidieti.
kako za unutarnju svjesnost,tako za vaniskadjela, i na ovom i na
takva:opreznost,znanieo svemmjestuu kosmosu. Niendokazjeste
onomsvüetu.Sehadetjejedan od stupovaislama.
iskustvostrahoPostovanja PremaAllahu,ona nadahnjuie osobuda
sira: povijesnastudijao äivotu Poslanika,sallallahualejhive sellem se öuvaloÄihdjelai da revnosnoobavljadozvoljena djelakoja su
sunnet:naiin, obiöajna praksaosobeili skupindljudi.Sadaseko sti izvor Njegovogzadovoljstva
samoza obiliezavänje praksePoslanika, sallallahu
aleihive sellem, teslim: upuöivanjeselama musiimanima,Pozdravarte'ima:
te podrazumijeva i ponasanje prvegeneracie muslimanau Medini, "es-selamu "nekaje mir na tebel Namazse zavrsava
alejkuml
koja je djelovalasukladnoonomeAtosu od njeganauiili i prenijela €slrmom.
to znaniena narcdnugeneracijumuslimana.Sunnetje potpuna
Küräna
tefsir:tumatenjei objasnjenje
naukao ponasanju kojaje sistematskiöuvanaizvanuöenogol'vira
ovogdruStva,ali ipak su je saöuvalioni kojimaie prenesena i koji tevba:okretanjedobrim djelimanakongreiaka,naPustanje losih
nastavljäju da je slijedesvojimnaöinomZivora.AllahovPoslanik, diela i traZenjeAllahovogoProsta, okretanjeka suo'avanju sa
sallallahualejhi ve sellem,rekaoie: "Ostavljamvam dvoje.Svedok Stvarnimnakonpijasniegokretanjaleda Tvoje okretanie Njemu
senjih budetedrzali,bit iete naPmvomputu.A to suBotta Knjigai Njegovookretanje
jesteu stvarnosti tebi.
sunnetNjegovaPoslanika." (El-Muvetta imamaMalika,46.1.5). tevhid:BoZtajednoöa, jednoöai najdubliemsmisluAllahje jedanu
sura:poglavijeu Kuränu,kojeiine ajetitematskipovezani. Svojojbiti,Svojimsvojstvimai djelima.
Sejh:stari öovjek,alim koii posjedujeznanjeo Allahui Njegovom ulema:pluralod rijeti alin.
Poslaniku, sallallahu
älejhivesellem,te islamu. umel tijelo muslimanakao Posebnai inegriranazajednicaili
Seitan:
davo,posebice lblis(Satana),
zli dtin koji navodiljudei düne nacrja.
dasepobuneprotivAllaha.Sejtanje dio Allahovihstvorcnia, a mi se ümra:manjehodoaasieu Meku i obaÜanjeobredau zastiöenom
utieaemo Allahuod zlako.ieje On stvorio. prostoruokoKabe.UmrasemoZeobavitiu tteku cijelegodine' ,
Serijat:put, piavnai drustvenauyjetnosrliudi koja se temeljina valarodanost,tvrstodrzanjezaonoöimesuzadovoljni Allahi Njegov
Objaviniihovomposlaniku. Posljednji
Seriatjesteislamski.
On ukida Poslanik,sallallahualejhi ve seltemOnajkoji al'valaval
posjeduje
sveprethodnoobjavljene On je, s obziromdaje posljednji,
Serijate. baravoli u ime Allahai mrzi ü imeAllaha'
najlaksiza slteditijer je primjenjivna sveljudegdjegod da seoni
nalazili. vitr: neparnibroj rekatakoji se obavljajüizmeduj'cte i sabaha'
MoZeseklanjatir.rsvakodobaPoslijejactei Prijesabaha

157
vudu:obrednopranjeruku,usta,nosa,lica,
nadlaktica,
glave,uiiju i
stopalavodomu ciljuöisdenja
zaobavljanje
molitve.
zahid: onaj koji prakticirazuhd, oraj öije srce niie privrZeno
ovosqetskim uzivanjimai zadovoljstvima.
zekat:obaveznidio bogatstvakoji muslimanidaju svakegodine,
obiönose pla6au obliku öetvrtineviSkabogatstva, a Stoje vise
od utvratenog minimuma,koji se nazivannab.Zekatse plaia na
nakupljeno bogatstvo,
posebice srebroi zlato,robu,odredenuiewu,
stokui podzemnoi mineralnobogatstvo. eim sesakupi,raspodieli
seonimakojimajepotrebno, kakoje definiranou Kuränui Hadisu.
Zekatjejedanod stupovaislama.
z€katel-fitr:manjataksapo glavikojaje obaveza svakogodgovornog
muslimanakoji posjeduje sredswazasebei onekoji o njemuovise,
ilanoveobitelji.Plaaasejednomgodisnje, predkraj nmazana,pred
Id el-fitr.
zikrullahrspominjanje
Allaha,zikr Svakiibadetjezikrullah.
zuhd:odricanje,
iivot bezbespotrebnog
i uzmalo.

I

- 15u r59 -
Dizajn,kompjuterskaobradai tehniiko ur€denjel

gzc/rxSil.alt

omerRESULOVIC

Izdavai
LIBRIS d,o.o.Sarai€vo

Z^izda,taa^
said Karica

Saraievo'
BEMUST,
Stampa: BiH
Zaitampariu:MustafaBEÖIRoVIC

crP - Katalogizäcijä u Pubtikacili
Nacionalnä i uniwe!zitetska bibliotel<a
Bosne i Her.eqovine, saräjevo
2a-42
öISÖENJE dui€ : plena prvin izvolima / priredio
Ahhad Faiid ; s enqlesköq na bosa.ski prevela Alna
Öehajia. - salajewö: Lib!is,2005. - 159 str. ,

Pritevod dj€Ia: The purilication of thc .öul. -
Btbliograrija i biljesle uz rekst

ISBN 9953 636 1? 4
1, Farid, Ahmed
14430470
coBrss.BH-rD