Data wykładu: 16 lutego 2010 Wykładowca: prof. Irena Lipowicz Prawo administracyjne Egzamin, test (ok.

15 pytań) + pytanie otwarte (problemowe). Pytania prawda/fałsz, 1/3 pytań z wykładów, 1/3 pytań z ksią ki. Prawo administracyjne, a administracja – tych pojęć nie mo na traktować tak samo. Prawo administracyjne ma około 200 lat, normy regulujące sytuacją, prawną obywateli wobec administracji; Od momentu pojawienia się obywateli mo na mówić o administracji. Ujęcia administracji: − Podmiotowe − Przedmiotowe Cechy administracji: 1. Działa w imieniu i na rachunek państwa, jest władzą wykonawczą; 2. Mo e działać w formach władztwa (władztwo administracyjne to mo liwość wydawnia nakazów, zakazów, zezwoleń, koncesji, wynikająca z prawa; zabezpieczone przez przymus państwowej, domniemanie legalności – jest mo liwość u ycia siły, grzywien); 3. Działa w interesie publicznym (ten interes, co wska e ustawodawca); 4. Ma charakter polityczny; 5. Działa na podstawie i w granicach prawa/ustaw – organ administracji mo e podjąć działanie, gdy mu prawo na to pozwoli, mogę działać na podstawie źródeł prawa powszechnie obowiązującego, zamknięty katalog źródeł, nie mogą działać na podstawie np. wytycznych, poleceń. Akty prawa miejscowego to akty obejmujące określone terytorium, na podstawie upowa nienia wydawane, są to np. regulaminy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w gminie, regulowanie wywozu nieczystości, obowiązek płacenia podatku od ilości podsiadanych psów; 6. Działa w sposób ciągły i stabilny; 7. Oparta na kadrach zawodowych; 8. Monopolista wykonywania pewnych funkcji, np. wydawanie decyzji administracyjnych; 9. Ma charakter bezosobowy – są osoby, które wydają decyzje w imieniu państwa; 10. Zasada niedą enia do zysku – nie ma na celu prowadzenia działalności gospodarczej, działanie w imieniu państwa, niektóre zadania przynoszą zyski; 11. Działanie / zorganizowanie aparatu na podstawie kierownictwa i podporządkowania; 12. Prawna mo liwość odwoływania się od decyzji, formy działania administracji, np. gdy rada gminy podejmuje decyzję niezgodną z prawem z prawem; 13. Działania administracji są działaniami o charakterze organizatorskim, regulowanie sytuacji kryzysowych, zapobieganie szkodliwym sytuacjom, regulowanie sytuacji kryzysowych, ma wyprzedzać w przyszłość. Nie jest biernym wykonawcą;
1

14.

Zorganizowanych w celu stałej i systematycznej, skierowanej na przyszłość realizacji dobra wspólnego jako misji publicznej polegającej głównie, ale nie wyłącznie bie ącym wykonywaniu ustaw, wyposa onym w tym celu we władztwo administracyjne/państwowe i środki materialno-techniczne. Podział administracji: 1) Władcza – stosowanie środków przymusu; Niewładcza – działalność organizatorską, planistyczną; 2) Zewnętrzna – regulacja i funkcjonowanie aparatu administracji wobec obywateli; Wewnętrzna; 3) Świadcząca; Ingerująca; 4) Centralna; Terenowa; Organ mo e podejmować ró ne decyzje, środki w pewnych sytuacjach, mo e swobodnie oceniać ró ne decyzje sytuacje; Pojęcie nieodkreślone/uznanie administracyjne.

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful