You are on page 1of 38

Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi

Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin

STT

Hä vµ tªn thÝ sinh

1

Lý V­¬ng

3

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Th¶o

DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT
Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n - V¨n - Anh)
Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015

Sè b¸o danh
KQH012587

D­¬ng ThÞ B¶o

Ch©u

Phan

SPH019595

Bïi ThÞ Thïy

Dung

SPH002977

Linh

TND014056

Giang

SPH004532

Bïi Hµ

Na

Ph­¬ng

SPH002228
TDV019798
TLA010880

Hoµng ThÞ Thanh

Xu©n

Hµ Thanh

HuyÒn

L­u Thanh

Thñy

KHA009796

Linh

TLA007637

§ç HuyÒn

NguyÔn An
NguyÔn H÷u
Do·n NhËt

NguyÔn V¨n

B¸ch

Thanh

HVN009361

Hoµ

TTB002358

V­¬ng NguyÔn Hoµng

YÕn

Hoµng Kh¸nh

Linh

Ph¹m H»ng

TDV002014

HVN001255

Quúnh

Ph¹m Kh¸nh

YTB009911

ChÝnh

Lª Tó

NguyÔn V©n

THV015480

SPH014494
LNH011034
THP008243

Nga

SPH012206

Giang

YTB005622

Vò ThÞ Ngäc

Mai

§oµn ThÞ Ngäc

Mai

TSN008875

V­¬ng ThÞ Ngäc

Mai

KQH008869

NguyÔn ThÞ Th­¬ng

HuyÒn

Ph¹m ThÞ

Quúnh

NguyÔn H­¬ng
Ph¹m Ngäc
Phan Hoµi

TrÇn Hoµng

Anh
Thu

Anh

THV008481

THV000586
TLA013199

SPH007920

SPH001483
BKA011121

Thø tù nguyÖn väng
KÕt qu¶ thi
thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn)
3

27.25

2

26.25

3
1
4
2
1
1
3
1
3
3
2
2
1
1
3
2
2
2
2
1
4
3
3
1
1
1
3

26.50
26.75
26.25

Trang 1

§iÓm ­u tiªn
1.5
0.5
0.5

25.75

0.5

22.75

3.5

22.75
25.50
26.00
25.75

3.5
0.5

25.25

0.5

25.25

0.5

25.25

0.5

25.75
24.25
24.00
24.00
25.00
25.50

1.5
1.5
1.5
0.5

24.00

1.5

23.75

1.5

24.50
23.75
24.75
24.75
24.25
25.25
24.50

1.0
1.5
0.5
0.5
1.0
0.5

§iÓm xÐt tuyÓn

28.75
27.00
26.75

26.75
26.25
26.25
26.25
26.25
26.00

26.00
25.75
25.75

25.75
25.75
25.75
25.75
25.50
25.50
25.50

25.50
25.50
25.50
25.25
25.25
25.25
25.25
25.25

25.25
25.00

Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi

Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin

STT

Hä vµ tªn thÝ sinh

30

Chu ThÞ HuyÒn

32

V­¬ng Thïy

31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

B«ng

NguyÔn BÝch

Thñy

Vò Ng« NhËt

DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT
Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n - V¨n - Anh)
Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015

Sè b¸o danh
SPH002150
BKA012656

Linh

TND014889

NguyÔn ThÞ

Ph­îng

TLA011186

Ph¹m ThÞ ViÖt

Nh©n

TrÞnh ThÞ
Lª Tó

Nghiªm ThÞ Lan

SPH005086

H­¬ng

KQH006815

Anh

BKA000358

HHA010414

H­¬ng

HHA006797

H­¬ng

KQH006769

NguyÔn ThÞ HuyÒn

Trang

TDV032551

L¹i ThÞ Ngäc

Mai

NguyÔn ThÞ Ngäc
Ninh ThÞ Lan

Ph¹m ThÞ Thóy

NguyÔn ThÞ Th¶o
Nh÷ Kim

Mai

Quúnh

YTB018425

Duyªn

TQU001001

Trang

LNH009881

NguyÔn ThÞ

Mai

NguyÔn ThÞ B¶o

Thoa

Hoµng ThÞ Thu

YTB014050

SPH010980
TDV018676

Th¶o

HVN009539

NguyÔn Th¶o

Nguyªn

HHA010294

Tèng ThÞ Quúnh

Nga

TND017438

Ph¹m ThÞ ViÖt

NguyÔn ThÞ Thanh
§inh ThÞ Thu

NguyÔn Thóy

NguyÔn ThÞ ¸i
§ç ThÞ
Lý ThÞ

Vò DiÖu

HuyÒn

TLA013067

TTB002838

Giang

HDT006217

Quúnh

SPH014554

H­êng

TND012119

Linh

KHA005954

Lµnh

H»ng

YTB006150

TDV015722

TND007331

Thø tù nguyÖn väng
KÕt qu¶ thi
thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn)
3

24.00

3

21.50

3
2
2
2
1
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2

24.50
25.00
24.50
24.50
25.00
24.75

Trang 2

§iÓm ­u tiªn
1.0
0.5
3.5
0.5
0.5

23.25

1.5

23.75

1.0

23.75
24.25
24.25
23.25
24.75

1.0
0.5
0.5
1.5

23.25

1.5

23.75

1.0

23.75
24.25
24.25
23.25
21.25
21.25
24.25
24.25
24.00
24.00
21.00
24.00

1.0
0.5
0.5
1.5
3.5
3.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3.5
0.5

§iÓm xÐt tuyÓn

25.00
25.00
25.00

25.00
25.00
25.00

25.00
24.75
24.75
24.75
24.75
24.75
24.75
24.75

24.75
24.75
24.75
24.75
24.75
24.75
24.75
24.75
24.75
24.75
24.75
24.50
24.50
24.50
24.50

Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi

Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin

STT

Hä vµ tªn thÝ sinh

59

NguyÔn ThÞ Hång

Nhung

61

L­u Thu

Trang

TrÇn ThÞ Mü

Linh

60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Vò DiÖu

Hµ ThÞ H­¬ng

Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015

Sè b¸o danh
TDV022430

HDT014967

Nhi

THV009805

Linh

Phan ThÞ Tróc

Linh

Ph¹m ThÞ Thanh

H­¬ng

Ph¹m Ph­¬ng

Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n - V¨n - Anh)

Linh

NguyÔn Trµ
Ma ThÞ

DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT

THV013776
BKA007823

TDV017033

Sao

TND021363

SPH004990

SPH010045
BKA006483

Hµ Thïy

Dung

SPH002999

TrÇn Thïy

Linh

TND014820

NguyÔn Thu

HiÒn

TND007968

Hå ThÞ

H»ng

TDV008975

§µo ThÞ Hång
NguyÔn Hoµng Ngäc
NguyÔn ThÞ Ph­¬ng
NguyÔn ThÞ Thóy

Nhung
Chi

Th¶o

Quúnh

THP010855

SPH002381
TDV028152

HVN008860

Ph¹m ThÞ Thïy

Trang

DHU024430

Lª ThÞ Quúnh

Hoa

HDT009228

Tr­¬ng Hµ

Linh

TND014836

THV008330

TrÇn ThÞ Ngäc

Hoµng H¹nh Minh
TrÇn Kh¸nh

Hoµng Minh

Ly

Ch©u

Trinh

Vò HuyÒn

Trang

Hoµng ThÞ Thuý

KiÒu

NguyÔn B¶o
Chu Thuú

Ch©u

D­¬ng

BKA008349
YTB002177

TDV033555

THV014030
TTB000517

TND013065

TND004462

Thø tù nguyÖn väng
KÕt qu¶ thi
thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn)
2

24.00

2

23.00

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

21.00
21.00
24.50
24.00
21.00
24.50
24.50

Trang 3

§iÓm ­u tiªn
0.5
3.5
1.5
3.5
0.5
3.5

24.00

0.5

24.00

0.5

23.00
23.00
24.00
23.75
21.75
22.75
23.75
23.75
23.75
23.75
23.75
23.75
23.75
20.75
20.75
22.75
22.75
23.25

1.5
1.5
0.5
0.5
2.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3.5
3.5
1.5
1.5
1.0

§iÓm xÐt tuyÓn

24.50
24.50
24.50
24.50

24.50
24.50
24.50

24.50
24.50
24.50
24.50
24.50
24.50
24.50
24.25
24.25
24.25
24.25
24.25
24.25
24.25
24.25
24.25
24.25
24.25
24.25
24.25
24.25
24.25

25 24.00 0.0 23.25 24.25 24.00 22.75 0.25 2 23.50 20.75 24.25 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 Trang 4 §iÓm ­u tiªn 23.25 24.5 23.25 23.25 23.25 24.25 24.00 24.00 24.5 0.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .0 24.75 20.25 24.50 1.00 .75 23.25 24.00 1.5 22.00 24.25 24.5 3.5 24.25 24.25 24.50 22.00 24.25 24.5 0.25 24.75 22.5 23.5 23.75 1.25 24.V¨n .50 0.25 24.25 24.25 24.25 24.00 24.5 2.00 24.25 1.5 §iÓm xÐt tuyÓn 24.00 24.25 24.00 24.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh 88 NguyÔn Thu HuyÒn 90 NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn Thñy Tiªn NguyÔn ThÞ Trang KQH014653 Bïi ThÞ Vò Hoa THV004696 NguyÔn ThÞ HuyÒn HVN004671 Ph¹m Thu H­¬ng SPH008447 Lª Ph­¬ng An SPH000027 Ph¹m Thïy D­¬ng SPH003698 Hoµng ThÞ H¶i YÕn 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Vò ThÞ Vò ThÞ Ph­¬ng TrÇn Hång §µo Mü Lª Tïng NguyÔn ThÞ Kim NguyÔn ThÞ Xong NguyÔn ThÞ HuÖ NguyÔn ThÞ Thóy TrÇn ThÞ Linh Trang SPH007932 SPH017880 HDT011486 Nhung KQH010404 Ngäc BKA009592 Duyªn Linh Anh NgÇn Chi V©n HVN010607 LNH001700 TDV016613 TDV000927 THV009303 TDV002941 SPH019290 HDT030331 DiÖp TND003502 Minh TLA009169 NguyÔn Thóy H¹nh Ph¹m Thôc Anh SPH001376 NguyÔn Ngäc Mai THV008410 Lª KiÒu TrÇn Ngäc Linh Ph¹m Quúnh Trang NguyÔn HuyÒn Trang TrÇn ThÞ Lan NguyÔn Hång H­¬ng Nhung SPH005408 BKA007800 THV013949 TDV014516 TND026383 TND018917 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 2 24.75 23.25 24.50 24.0 0.5 1.00 24.0 0.25 24.5 3.5 21.00 24.75 22.5 22.25 23.50 1.25 1.0 1.75 23.5 0.75 2.5 1.

00 24.75 .5 23.00 24.00 24.5 1.75 24.5 23.00 24.00 1.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .0 24.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh 117 NguyÔn ThÞ H¶i YÕn 119 NguyÔn Thóy H»ng NguyÔn Hoµng NhËt Minh Ng« ThÞ Quyªn TND020786 S¬n HDT021540 §ç TiÕn DiÔn SPH002923 Hoµng Thu H­¬ng 118 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 NguyÔn ThÞ Ngäc §ç ThÞ Linh TrÇn Thïy Anh THV004109 SPH002343 Linh KHA005936 Vui Ph¹m Hång Nhung Vò Thïy KHA000465 Chi Tr­¬ng ThÞ Bïi Thanh HVN012514 SPH011408 TLA015743 SPH013150 Dung SPH003127 Vò ThÞ Ph­¬ng Th¶o SPH015859 L· H¶i An §µo ThÞ Thu HuyÒn Phan Nh­ NguyÔn ThÞ Thu Vò Thanh Quúnh SPH014564 HHA000017 Hµ HHA003808 HuyÒn TTB002867 NguyÔn ThÞ Kim Ng©n SÇn Thµnh Nam NguyÔn Ph­¬ng Anh NguyÔn Hång THV006154 TDV013257 SPH012301 H¹nh HHA004201 Phong TND019519 NguyÔn Mü Linh TLA007965 NguyÔn ThÞ Trang HDT026950 NguyÔn ThÞ Mai Th­¬ng NLS012603 Hoµng Ngäc NguyÔn ThÞ Kh¸nh D­¬ng ViÖt Linh Trinh THV009047 SPH000897 TLA008029 KHA010663 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 2 23.00 Trang 5 §iÓm ­u tiªn 0.50 1.25 20.00 23.75 23.50 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 24.50 24.50 2 22.25 1.00 22.00 24.75 23.75 23.75 23.25 0.00 24.50 1.75 1.75 23.0 23.00 1.00 24.00 23.0 22.75 1.00 24.00 24.00 24.00 24.0 22.75 23.75 22.00 24.50 23.50 23.25 23.5 22.5 23.75 24.5 3.5 3.00 24.00 1.75 23.00 24.00 24.5 0.75 23.00 §iÓm xÐt tuyÓn 23.00 24.5 23.V¨n .5 24.75 23.00 24.25 20.5 24.00 24.50 0.5 22.5 23.00 1.00 24.00 24.00 0.

75 23.25 22.75 22.75 23.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 146 L­¬ng ThÞ Ngäc 148 Vò Tr­êng 147 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 HuyÒn DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .25 22.75 23.5 1.25 23.75 Trang 6 §iÓm ­u tiªn 0.75 23.5 0.5 0.75 23.75 23.75 23.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh HDT011431 §ç Thïy Linh L· ThÞ Trang TND026228 NguyÔn Quang H­ng THV006048 L­¬ng ViÖt Anh Trinh TDV016293 TLA001373 YTB023328 V­¬ng Ph­¬ng Anh KQH000789 NguyÔn ThÞ Thanh Nhung THV009945 Bïi ThÞ H¶i NguyÔn Lan Anh H­¬ng Ph¹m ThÞ Linh Ph­¬ng D­¬ng ThÞ Thïy Linh Hå Quúnh Hoa TLA000128 TND011847 TDV024119 TDV010760 THV007274 §Æng ThÞ Mai Ph­¬ng Vò ThÞ KiÒu DiÔm NguyÔn ThÞ H­¬ng Trµ TND025963 Anh SPH001537 Th¸i ThÞ H¹nh TDV008689 NguyÔn Quang QuyÒn SPH014377 San THV011224 Phïng ThÞ Quúnh Ph¹m Thu Bïi Mai TrÇn ThÞ H¶i NguyÔn Ngäc Ch©u NguyÔn Mai Quúnh Ph¹m Thu NguyÔn V©n Lª §Æng ViÖt §ç Th¶o Bïi Thu BKA010358 Trang SPH017766 Trang KHA010536 Anh Loan Trang Ph­¬ng Mü Ly Trang KHA001544 BKA000082 SPH010309 TDV032474 BKA010497 BKA008907 SPH010767 SPH017271 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 3 23.5 1.75 23.25 22.50 .25 22.75 23.25 22.5 1.75 23.50 1.V¨n .75 23.5 §iÓm xÐt tuyÓn 23.25 3 23.75 23.75 23.75 23.5 23.25 23.5 0.75 23.75 23.25 22.5 1.75 23.5 1.75 22.5 0.5 0.75 23.25 23.5 1.75 23.25 0.75 23.75 23.75 23.25 23.75 23.0 3.75 23.25 23.5 1.5 3.75 23.5 0.5 1.75 23.75 23.5 0.75 20.25 22.0 0.0 1.5 23.75 23.75 23.75 23.25 0.25 23.25 23.75 23.75 23.0 0.25 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 23.5 22.25 20.25 23.

00 23.50 23.50 23.00 0.00 4 23.00 23.50 23.5 23.50 23.5 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.00 23.50 23.00 0.00 1.5 3.50 1.50 23.5 22.5 0.V¨n .00 23.5 22.50 23.50 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22.50 23.5 0.00 0.50 23.0 22.50 23.50 23.5 23.00 1.50 23.50 23.50 23.50 23.0 §iÓm xÐt tuyÓn 23.00 22.00 23.50 23.50 23.00 1.50 23.50 23.00 23.50 .50 23.50 23.50 23.50 23.5 1.5 22.50 23.5 0.5 22.50 23.5 22.50 22.0 0.00 1.50 23.50 23.50 23.50 1.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh 175 §ç ThÞ Mai Hoa 177 NguyÔn ThÞ Ng©n §oµn ThÞ Hång Chinh HHA001668 NguyÔn ThÞ Hµ Nhi HVN007738 Tr©m YTB023242 176 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 NguyÔn ThÞ Mai TrÞnh Thu NguyÔn TrÇn Th¶o Quúnh Ph­¬ng My HDT009149 THP012340 SPH012307 HHA011291 BKA008874 NguyÔn Thu H»ng NguyÔn Minh Thóy BKA012787 An THP000039 Ph­îng THV010629 Ng« ThÞ Ngäc Lª H­¬ng NguyÔn ThÞ Hµ Giang Lª ThÞ H­¬ng Lª ThÞ Ngäc ¸nh NguyÔn Hång T¹ ThÞ Hång TrÇn Huy Lª Thu SPH005682 TLA003824 TLA006701 SPH001763 H¶i TND006773 HuyÒn SPH007780 Quang SPH014110 Vò ThÞ Chi Mai NguyÔn ThÞ Thu HiÒn TND007953 Nam THV009056 NguyÔn H¶i Anh HDT016187 HDT000937 Cao Thanh HuyÒn §ç ThÞ Mü Linh Vò ThÞ Ph­¬ng Th¶o KHA009261 Linh TND014767 TrÇn H¶i Phïng Linh Trang NguyÔn Thu Trang Hå ThÞ B¶o Uyªn TriÖu Thïy SPH007666 THV007289 THV013973 TLA014185 TDV035518 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 4 22.50 1.5 1.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .50 20.50 23.50 23.5 23.50 Trang 7 §iÓm ­u tiªn 1.

50 23.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 204 TrÇn ThÞ H¶i YÕn 206 TrÇn ThÞ Quúnh 205 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 TrÇn Ngäc Lam DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .5 1.25 23.00 22.00 23.75 22.5 22.50 21.5 20.25 23.50 23.50 23.00 23.50 1.00 0.50 23.50 23.0 1.50 23.00 2 23.50 23.5 §iÓm xÐt tuyÓn 23.50 23.5 0.25 23.00 23.25 22.50 23.5 22.25 .25 23.25 22.50 23.50 1.5 1.0 20.00 22.5 1.5 0.0 0.50 23.00 23.5 0.00 23.0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 23.5 0.00 3.50 23.00 20.5 1.50 23.V¨n .50 1.25 23.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh YTB025881 Giang SPH004667 TrÇn V©n Anh TLA001282 TrÇn Ngäc Mai NguyÔn Thu HuyÒn TND011293 NguyÔn DiÖu Hoa THV004742 TrÇn HuÖ NguyÔn Quúnh Lª ThÞ Ngäc Vi Ngäc Trinh Anh Hång SPH011063 SPH000949 HDT010096 TND003504 Ngäc TLA010191 Anh NguyÔn ThÞ Thñy NguyÔn Ngäc Linh NguyÔn §oµn Ngäc YTB023359 DiÖp TrÇn ThÞ Hång Phan Hång YTB018449 BKA000909 THP014363 Anh HHA000475 NguyÔn ThÞ Ngäc Anh YTB000867 Bïi H¶i YÕn T¨ng V¨n SPH009831 HiÖn KQH004702 Ph¹m Minh Trang THP015330 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Mai §µo Thu LNH010934 Th¶o TND022860 Vò Ph­¬ng Hµ LNH002604 Bïi Thanh H»ng §Ëu ThÞ Mai ThÞ Vò Thu Vò Kh¸nh Ph¹m Lª Ngäc S­¬ng KHA006428 TDV026500 SPH005516 LÖ DHU010633 Linh SPH010244 HiÒn Mai HHA004696 THP009258 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) Trang 8 §iÓm ­u tiªn 2 23.00 3.50 23.50 23.50 23.75 22.50 22.50 0.00 23.50 23.50 23.5 0.25 23.50 23.5 22.5 23.00 3.75 23.50 23.50 23.50 23.75 0.5 20.5 3.50 23.50 23.25 23.5 0.

5 1.75 0.25 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 22.5 23.75 3 23.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .V¨n .75 Trang 9 §iÓm ­u tiªn 0.25 23.25 1.25 23.25 0.25 1.75 23.75 1.5 22.25 23.25 23.25 23.5 1.0 1.25 23.75 21.75 21.25 22.0 3.75 1.25 21.25 23.5 22.25 23.75 19.25 23.5 21.75 0.75 22.25 23.75 0.25 23.0 1.25 .25 23.25 23.25 23.75 23.5 3.25 19.25 23.25 23.75 23.25 23.5 22.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh 233 Hoµng ThÞ Nhung 235 NguyÔn Tr­êng Nam NguyÔn Thïy Linh SPH009993 Ph¹m ThÞ Ph­¬ng Lan TLA007396 234 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Bïi ThÕ Ph¹m Xu©n NguyÔn Thu C¶nh DCN001073 Tr­êng SPH018261 Uyªn Ph¹m ThÞ V©n Hoµng Hång H¹nh NguyÔn Quang NguyÔn ThÞ Kh¸nh Ph¹m Hång YTB016354 SPH011990 THV015025 HDT029627 Hïng KQH005826 HuyÒn THP006590 TQU001535 Nhung HVN007875 Nga TLA009847 Ng« Ph­¬ng Thanh Thñy Chu ThÞ Na TQU003700 Ph¹m TrÇn Ph­¬ng Th¶o THP013497 Ph¹m Thóy HiÒn HDT008614 Ng« Minh Hoµng TND009464 Lª ThÞ B»ng Giang TQU001305 Nhung TND018922 Anh HDT001665 Mai TLA008915 Ong ThÞ Thóy Lª Tr©m NguyÔn H¶i §µo Träng TrÇn Ngäc Anh YÕn NghÜa Anh Lª ThÞ Thñy NguyÔn V­¬ng Hµ TrÇn ThÞ H­¬ng Giang NguyÔn H­¬ng Vi ThÞ Quúnh NguyÔn Hoµng Chi THP014329 SPH000560 THV015601 TND017678 SPH001508 TDV030364 TND006396 TLA003938 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 3 22.5 21.75 22.5 1.25 23.25 23.5 21.25 23.5 0.0 1.75 22.5 0.25 23.25 22.25 23.25 23.25 21.25 23.5 0.25 23.5 22.25 23.25 23.25 23.75 22.5 21.25 23.5 23.5 1.75 §iÓm xÐt tuyÓn 1.25 23.

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 22.V¨n .25 23.25 Trang 10 §iÓm ­u tiªn 0.75 1.75 22.5 22.00 23.00 22.25 1.00 23.00 1.0 19.5 23.25 23.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh HHA011152 YTB019066 BKA008740 SPH006597 TrÇn Mai H­¬ng TND012044 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Th¶o TTB005916 Bïi ThÞ Ph­¬ng Anh TrÇn ThÞ Hµ Vò Minh Hoµng Kh¸nh Ph­¬ng Anh Vy SPH013866 TLA001342 YTB000159 TND029699 NguyÔn ThÞ Hång Ngäc Vò Cao Ngäc Linh TQU003288 Th¶o HDT023065 Lª Thu H»ng SPH012598 SPH005581 Lª ThÞ BÝch H­êng TrÞnh ThÞ DiÖu Linh HDT014905 NguyÔn Ph­¬ng Th¶o SPH015691 §ç ThÞ Vò Minh Ngäc NguyÔn Thµnh C«ng TrÞnh ThÞ Thu Thuû Bïi ThÞ Mai Ph­¬ng B¹ch ThÞ Sao CÊn ThÞ Thu NguyÔn Thanh SPH002680 KQH008697 Trang DCN011626 Loan SPH010336 ThiÖu HHA013352 Kiªn SPH008873 Trang TrÇn Kh¸nh Linh Lª Minh H»ng Bïi Thä BKA009633 Mai TrÇn ThÞ Thu §ång V¨n HVN005118 KQH013541 YTB017127 BKA013643 SPH010153 YTB006958 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 22.50 3.0 19.00 22.75 3.25 23.50 0.00 23.75 0.5 23.25 23.00 23.0 23.5 1.5 22.25 19.00 22.25 23.00 23.25 23.5 21.25 23.00 23.00 23.25 1.25 23.00 23.00 §iÓm xÐt tuyÓn 23.0 0.0 0.25 23.50 23.00 0.5 22.50 22.25 23.25 23.5 1.00 1.5 22.00 22.25 23.25 3.00 23.5 22.25 23.00 23.75 23.00 23.0 21.25 23.00 23.00 .0 23.00 23.00 1.5 1.00 23.50 23.00 23.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 262 NguyÔn Ngäc 264 T¨ng Hoµng 263 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 Ph­¬ng TrÇn Vò Thanh T©m TrÇn ThÞ Thu Hoa Minh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .25 23.75 1 23.25 23.

V¨n .5 22.5 1.00 23.5 22.5 0.00 23.50 0.00 23.5 0.5 22.50 21.50 22.00 23.50 1.5 21.00 23.50 22.0 0.00 23.00 .00 23.00 23.00 23.00 23.50 22.5 19.50 22.00 21.5 21.00 23.50 19.5 0.0 0.00 23.00 23.00 23.00 23.50 1.00 23.50 1.0 3.5 1.5 1.00 Trang 11 §iÓm ­u tiªn 0.0 1.5 3.00 23.50 23.5 22.50 0.00 23.00 23.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 291 Phan Thanh Trµ 293 §oµn ThÞ Nhµn 292 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 Ph¹m ThÞ H¶i Hoµng Hång Anh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .00 23.5 1.00 1.5 1.5 0.50 0.00 23.5 §iÓm xÐt tuyÓn 23.00 23.50 22.50 22.50 19.00 23.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 21.50 23.5 22.00 22.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh DCN011602 THV000595 THP010693 Nga TND017306 Ng« ThÞ Thïy Linh HHA007982 Hoµng ThÞ Thanh Ngäc TDV021093 Ph¹m ThÞ Hång Ngäc HDT018109 Lª ThÞ Thuú D­¬ng HDT004836 §oµn ThÞ Thu Th¶o DHU021062 §ç Ph­¬ng Thïy Bïi Thóy NguyÔn ThÞ Mü §µo Ngäc §inh H­¬ng NguyÔn ThÞ Thu NguyÔn Nh­ Th¸i N­¬ng Giang HuyÒn Giang Hµ LNH007085 TDV007378 KHA004486 HDT006211 TDV007892 Linh DCN006383 NguyÔn Thóy HiÒn THV004356 Lª Thïy D­¬ng KHA002017 Vò Thu Trang KQH014312 Nam SPH012045 Anh SPH001370 §Æng ThÞ Do·n Ngäc Hµ H¹nh TrÇn H¶i Lîi ¸nh Thu SPH016482 TDV017873 TTB000304 THV012791 Hoµng DiÖu Thóy Hµ §×nh D­¬ng DCN002083 Linh THV007807 Ph¹m ThÞ Ph­¬ng NguyÔn Th¶o Linh TrÇn Minh DiÔm TrÞnh Kh¸nh THV013121 THV007639 BKA001980 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 3 22.00 23.50 2 22.5 19.50 3.00 0.50 3.50 23.00 22.00 23.00 23.5 23.00 21.00 23.00 23.

Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh TND003471 L­îng KQH008562 NguyÔn M¹nh TrÝ THV014070 §ç Hµ Linh Chu ThÞ Ngoc Ngäc DHU014355 Anh THP000148 Vò Hµ Quúnh TND021276 Ph¹m Thu Th¶o THV012327 Vâ ThÞ H»ng TLA007647 TDV009470 Vò ThÞ Trµ My NguyÔn ThÞ HuyÒn My Lª ThÞ Thóy H»ng DCN003409 §oµn Tróc Ph­¬ng HHA011074 Phan CÈm Hoµng ThÞ Hoµng LÖ Tó NguyÖt Quyªn HHA009423 TTB007032 TTB004089 HDT018283 SPH014338 T« ThÞ H­¬ng Ly TQU003485 NguyÔn §µo Ph­¬ng Linh TLA007906 TrÇn Nguyªn Kh¸nh Hoµng ThÞ Thanh Trµ NguyÔn Kh¸nh H¹ D­¬ng Ngäc §Æng ViÖt TTN009134 Hµ HHA003669 Mü TND016893 D­¬ng Hoµng ThÞ Linh Chi NguyÔn KiÒu Trinh Ph¹m NguyÔn Quang Minh TrÇn Lª YTB022382 Lan TrÇn ThÞ Thïy NguyÔn ThÞ DiÖu SPH008780 Minh TLA004234 BKA002657 HDT002510 TLA014415 HDT016703 SPH011497 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 19.5 0.00 23.00 23.50 0.00 23.50 23.50 0.50 22.00 0.5 0.00 23.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22.00 23.5 19.00 23.50 23.00 23.5 3.00 23.00 23.00 23.50 3.5 1.5 1.5 22.5 0.0 0.5 §iÓm xÐt tuyÓn 23.5 21.0 19.00 23.00 23.00 1.50 23.50 22.5 22.00 23.00 .00 23.00 3.00 23.50 23.5 22.00 23.00 22.00 23.50 1 22.50 1.00 Trang 12 §iÓm ­u tiªn 3.5 19.00 23.00 23.00 1.0 19.00 23.50 0.00 22.0 21.00 23.00 23.00 22.00 23.5 22.00 1.5 22.00 23.00 3.V¨n .Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 320 Hoµng ThÞ Quúnh 322 D­¬ng Mai 321 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 TrÇn Quèc DiÖp DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .00 23.00 23.00 23.50 19.00 23.50 23.00 23.50 3.5 22.5 0.00 23.50 23.

75 0.5 22.75 22.5 0.0 22.25 0.75 22.75 22.75 22.25 22.5 21.75 22.5 21.75 22.75 22.5 21.75 22.5 1.00 22.5 21.5 1.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 349 NguyÔn Nh­ V©n 351 TrÇn Vò Thïy Trang 350 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 TrÇn Thïy Trang DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .75 22.0 22.25 21.75 22.75 22.5 0.75 22.75 22.75 22.25 21.75 3.75 22.5 0.75 22.75 22.75 1.75 22.25 22.75 22.75 22.75 .75 22.75 22.75 22.75 22.75 22.5 0.75 22.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh DCN012998 BKA013673 THP015430 Ph¹m ThÞ Thïy Linh Ph¹m ThÞ H¶i YÕn Ph¹m Thñy Tiªn Ng« Trang Linh SPH009686 Ly TND015641 Linh DCN006327 Giang KQH003390 H­¬ng HHA006801 Anh SPH001107 Ng« Thu Uyªn SPH019146 TrÇn ThÞ H­¬ng Th¬m NguyÔn Ngäc Anh V­¬ng Sü ThÞ Bïi Tó Ph¹m M¹nh Giang KQH003445 Anh DCN000078 H­ng TLA006606 Phïng ThÞ M¬ Lª Minh NguyÖt Høa ThÞ Th¶o Ng« Chi NguyÔn ThÞ Hång NguyÔn ThÞ Ph­îng §µo Ngäc Anh Bïi ThÞ Thóy An NguyÔn ThÞ H­¬ng NguyÔn Hoa Quúnh NguyÔn ThÞ V©n Ph¹m ThÞ Ph¹m Ph­¬ng NguyÔn Ph­¬ng TrÇn HuyÒn NguyÔn ThÞ Thïy KHA005873 TDV037071 THV013353 BKA008803 TDV021670 TLA005727 TDV024301 SPH000261 TDV000032 Th­¬ng HDT025575 Anh SPH001334 Th¶o Trang Trang THP014004 TLA000711 THV012230 HHA014800 SPH017644 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 22.25 22.75 22.75 22.75 1.75 22.25 22.75 22.75 §iÓm xÐt tuyÓn 23.5 21.75 1.25 2.75 1.5 0.25 22.0 20.25 22.0 19.75 1.50 4 22.25 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22.75 22.V¨n .75 22.0 21.25 0.75 22.75 1.0 0.75 Trang 13 §iÓm ­u tiªn 0.0 22.

75 22.5 0.75 22.75 22.75 22.5 1.75 22.5 3.75 22.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 378 Vò ThÞ Thanh T©m 380 Vò NguyÔn H¶i §­êng 379 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 Vò ¸nh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .25 0.75 .5 22.75 22.75 22.5 22.75 22.75 22.25 22.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh BKA011526 NguyÖt TDV021765 NguyÔn Hµ Anh TLA000602 NguyÔn NguyÖt ¸nh Vò Hoµng §iÒn ThÞ Thóy Minh BKA003385 SPH011569 SPH001794 H»ng HDT007776 NguyÔn ThÞ HuyÒn Anh TDV000924 NguyÔn ThÞ Thu §«ng NguyÔn Thanh Nhµn NguyÔn ViÖt TrÇn H­ng Bïi ThÞ Kh¸nh Phóc SPH008763 TDV023636 TND005377 Dung HVN001590 Lª ThÞ Thïy Dung TDV004496 TrÇn ThÞ Ngäc ¸nh KQH000928 Hµ ThÞ Ngäc Mai THV008379 Bïi Ngäc Vâ HiÒn Anh Anh HDT018431 TND000104 KHA000732 Ph¹m ThÞ Minh NguyÖt HHA010358 TrÇn ThÞ H¶i YÕn KQH016653 Na TDV019838 Anh HDT001273 NguyÔn ViÖt B¸ch NguyÔn Xu©n Nguyªn NguyÔn ThÞ Minh H­¬ng Phan ThÞ Ly NguyÔn TuÊn V¨n ThÞ §ç Huy Chu TuÖ NguyÔn ThÞ Ph­¬ng SPH001919 NLS008224 TTB002990 Ngäc KQH009999 Anh SPH000174 Kh«i Th¶o SPH008831 DHU021291 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 2 22.75 22.75 22.5 0.75 22.5 0.25 21.25 22.75 22.75 22.5 1.75 21.25 22.25 22.5 22.75 22.75 22.5 21.5 0.5 22.75 22.75 0.75 22.V¨n .25 22.75 22.5 22.75 22.75 22.0 0.75 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22.25 21.5 21.25 22.75 22.25 19.75 22.5 0.25 1.75 22.25 0.75 22.5 1.75 1.75 22.75 22.75 22.25 2 22.75 22.25 21.75 §iÓm xÐt tuyÓn 1.25 22.5 1.25 0.25 Trang 14 §iÓm ­u tiªn 0.75 22.25 21.75 22.75 22.5 22.75 22.

5 22.75 22.50 1.50 22.00 22.0 0.50 22.00 22.75 22.50 22.5 22.0 §iÓm xÐt tuyÓn 22.5 21.50 22.25 0.00 1.5 19.75 22.0 21.50 22.75 22.50 .5 22.75 22.0 22.25 0.50 22.75 22.75 22.5 0.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 407 Ph¹m ThÞ Lam 409 NguyÔn B×nh Minh 408 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 Ph¹m DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .50 22.75 1.50 22.50 22.50 0.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh TTB003296 Duy SPH003435 BÕ Ngäc ¸nh TND001235 TrÇn Huy Kh¸nh BKA006770 TrÇn ThÞ Ph­¬ng NguyÔn Thuý Th¶o KHA005802 Linh DCN006443 Ngäc LNH006690 Xu©n Lª Hoµng YÕn Nhi NguyÔn ThÞ Hång THP013506 Linh Lª ThÞ Thanh NguyÔn ThÞ Ngäc HUI008897 YTB025514 HDT018560 §ç Ngäc Thuû D­¬ng Phan B¶o Ngäc HHA010187 Tó TTB007037 Vò §øc Minh Phan ThÞ Nguyªn Anh Lª ThÞ Thu Trang TrÇn ThÞ §Æng Thu KHA001994 HVN006893 TTN000582 HHA014537 Trang KQH014403 My SPH011729 Th¸i Trµ My TrÇn ThÞ H¶i YÕn DCN013484 Lª ThÞ Hoµi TDV011277 TrÞnh HuyÒn NguyÔn V©n Anh HHA009413 KHA000554 §µo T­êng Chi SPH002348 NguyÔn ThÞ Mai YTB014017 Phan ThÞ Thu Hoµi TDV011421 NguyÔn Trµ Ph¹m ThÞ Ng« Minh My Hoa Qu©n TLA009455 YTB008292 TLA011350 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 21.5 1.50 22.75 22.75 22.75 22.00 0.25 1 22.00 21.50 1.50 22.75 1.75 22.50 22.50 22.50 1.5 22.50 22.50 1.5 21.50 22.V¨n .50 22.75 22.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22.50 22.50 22.0 21.75 22.5 22.75 22.25 22.25 3.50 22.5 21.25 0.50 22.5 21.75 Trang 15 §iÓm ­u tiªn 1.50 22.00 0.50 21.0 22.

50 22.00 21.00 22.5 1.0 21.00 22.50 22.5 0.50 1.50 22.50 22.5 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22.50 22.00 19.50 22.50 1.00 22.50 22.50 22.00 0.5 1.5 0.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh THV010938 SPH008315 Ngäc TND018121 NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh BKA001152 NguyÔn Thôc Anh §ç ThÞ Ph­¬ng Mai HDT018011 THV008359 BKA000656 Ng« Minh S¬n SPH014780 Bïi ThÞ Kim Dung YTB003465 Ph¹m Thïy Dung NLS001628 §ç Thïy Linh Ph¹m ThÞ Th¶o Ngäc Ninh ThÞ Thuý KQH013576 Vò H¶i Anh SPH001634 Ng« DiÖu Linh Cao Hµ Linh NguyÔn B¶o ThiÒu NguyÔn Duy NguyÔn DiÖu Ng« ThÞ NhËt NguyÔn Hå Hoµng TQU003081 Ngäc DCN008081 Anh BKA000842 Anh H¹nh KHA007304 TND000596 KHA003071 TTB003514 YÕn HDT030383 Lï ThÞ DiÖu Thóy THV013137 Lª DiÖp Anh §ç Minh TTN009637 Anh SPH000210 Ph¹m Thµnh C«ng BKA001779 NguyÔn ThÞ Th¸i Hßa Ph¹m ThÞ Hoµng Ph­¬ng Hoµng Chi Vò Thanh Ph­¬ng H­¬ng TLA000385 TND019797 TND008998 HHA006977 YTB017412 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) Trang 16 §iÓm ­u tiªn 2 21.50 22.5 22.50 1.5 22.5 1.5 22.50 22.0 0.50 22.V¨n .00 21.00 2 22.50 22.5 1.50 22.5 0.50 22.5 21.00 0.50 22.50 22.00 21.50 22.50 .0 0.50 22.50 22.00 0.00 1.50 22.00 22.50 22.00 1.00 0.5 21.50 22.5 22.50 22.00 22.50 22.0 §iÓm xÐt tuyÓn 22.50 22.5 3.50 22.00 1.50 22.00 21.50 22.50 22.50 1.50 22.50 22.50 22.5 21.5 21.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 436 NguyÔn ThÞ LÖ 438 Ph¹m Ng« B¶o 437 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 Quyªn NguyÔn Mai H­¬ng NguyÔn ¸nh Ngäc DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .50 0.5 21.50 22.50 22.

50 22.50 22.00 22.50 22.75 22.50 22.5 21.50 22.5 1.00 22.5 1.5 21.5 1.50 22.50 22.50 22.00 22.5 0.50 22.5 1.5 0.50 22.50 22.00 1.50 22.0 1.00 1 22.50 1.50 22.50 22.5 1.50 22.50 1.50 22.00 21.50 22.0 21.50 22.50 Trang 17 §iÓm ­u tiªn 1.50 21.50 22.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 465 §inh Ngäc 467 NguyÔn Hoµng Minh 466 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ¸nh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .50 21.50 22.00 21.00 0.0 0.25 22.V¨n .5 0.50 22.25 22.0 21.0 1.5 1.5 §iÓm xÐt tuyÓn 22.00 22.50 22.00 21.50 22.50 21.0 0.50 21.00 21.0 1.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh HDT001748 Hµ ThÞ Kh¸nh Linh Hoµng Lan DCN005894 Trang KQH014760 Linh SPH009555 Th¶o NLS006198 HHA012895 Lª ThÞ Thóy Nga TrÇn ThÞ Minh H»ng §Æng ThÞ Nh¹n TND018553 NguyÔn Th¶o My THV008838 Tèng Kiªn §Þnh TrÇn ThÞ HuyÒn Hoµng Th¶o Ph¹m NhËt N«ng §øc LÖ HDT017404 KHA003296 KHA005438 Minh SPH011485 NguyÔn ThÞ Quúnh HHA011806 Lª ThÞ Mü Hµ TND006248 HiÕu YTB008052 §µo ThÞ BÝch Ph­¬ng Phïng ThÞ Minh Ph­îng NguyÔn ThÞ Thu H»ng NguyÔn Thu YÕn Bïi Thu Th¶o TrÇn §øc Phi Quang NguyÔn ThÞ Ph­¬ng TDV006338 YTB017178 SPH013966 TDV009265 Kh¶i THV006494 Anh HDT001163 TLA015935 TQU005030 §µm Minh H»ng DCN003372 Bïi ThÞ Hång Nhung THV009833 Lª V¨n Cao §Ëu Ph­¬ng Th¶o Ph¹m ThÞ Ngäc HuyÒn TrÇn Cao ¸nh D­¬ng TLA001730 TDV027962 HHA002782 HUI006171 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 21.0 1.00 21.5 1.50 1.0 22.75 1.25 21.5 21.50 22.25 .50 22.50 22.50 22.50 22.50 21.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 21.5 0.50 22.50 21.

0 1.25 22.5 21.0 1.75 21.5 18.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh BKA005047 TLA015918 SPH009595 Anh HHA000838 Tiªn KHA010043 Phan Thïy Dung DCN001755 §ç ThÞ Quúnh Trang DCN011643 NguyÔn Thu Th¶o NguyÔn H¶i Dung Vò ThÞ Thïy NguyÔn ThÞ Mai Vò Ph­¬ng Chu ThÞ H­¬ng Th¶o Quúnh Lôc Quèc Huy NguyÔn ThÞ Kim Cóc §oµn Hång Nhung NguyÔn B¶o SPH015767 SPH003037 LNH004539 SPH015853 TDV025293 THV005589 Ngäc DHU014489 TuÊn TND027960 ¤ng ThÞ DiÖu Anh KHA000570 TrÇn Thu HiÒn HVN003511 §øc SPH004406 Tr©m TDV033324 N«ng H¶i Vò DiÖu Hoµn NguyÔn ThÞ Thuú SÇm ThÞ DiÖu S­¬ng TrÞnh Hoµng TrÇn ThÞ HuyÒn Ng« ThÞ Nhµn HDT003109 HDT018685 THV004962 YTB021224 TDV026589 BKA009759 Lª ThÞ Lan H­¬ng HDT012130 Ng« ThÞ Linh HuyÒn HHA006315 Lª Quúnh TrÇn Thïy Chi Trang TDV002898 SPH017842 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 3 21.75 21.25 22.25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 20.75 3.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 494 Lª ThÞ Thóy Hßa 496 Lª NguyÔn Kh¸nh Linh 495 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 NguyÔn ThÞ Ngäc Ph¹m ThÞ Thôc YÕn DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .25 22.25 1.25 3.25 20.0 1.5 21.75 21.25 22.5 1.25 21.25 22.25 22.25 22.25 22.5 1.75 0.25 22.25 22.25 20.25 22.25 22.5 1.5 21.0 3.0 1.5 22.5 21.25 22.25 22.75 0.75 Trang 18 §iÓm ­u tiªn 1.25 22.25 1.0 21.25 .5 21.25 22.25 22.25 20.5 0.25 22.5 §iÓm xÐt tuyÓn 22.5 21.0 18.25 22.75 0.25 1.25 18.25 22.75 20.75 0.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.5 1.5 0.75 1.75 22.75 21.75 0.25 22.25 22.75 20.25 22.5 2.V¨n .0 20.25 3 22.25 22.75 21.

25 22.75 0.25 22.25 22.25 1.5 20.V¨n .5 21.75 20.25 22.5 1.25 22.5 21.0 20.75 22.25 22.5 21.25 .5 18.25 1 18.5 18.25 22.25 22.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh TLA008185 THV000152 TND016029 NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh HHA001145 NguyÔn Thanh Th­ HDT025355 Ch©m TND002101 §µo Mai Trang BKA013308 Vâ ThÞ Ngäc Loan Ph¹m Ngäc Hµ HHA003858 Nga KQH009562 Thñy BKA012730 La ThÞ Ngäc Hoµng Thïy NguyÔn ThÞ Thu Linh Lª Thïy D­¬ng NguyÔn Hång Anh TrÇn Thu Lª Kh¸nh YTB012550 Ngäc §ç Hång Nhung Ng©n HDT017684 Trang HVN011102 HiÒn THV004368 Hoµng ThÞ Kim Anh NguyÔn Thïy TrÇn HuyÒn §ç ThÞ Quúnh Ng« ThÞ Ph­¬ng LNH006708 SPH005905 Ph­¬ng Ph¹m Thóy HDT011547 HiÒn NguyÔn Th¶o NguyÔn ThÞ Thïy SPH000758 Linh NguyÔn Thóy Ph¹m ThÞ Thóy HHA002652 HDT014051 HuyÒn Ng« Thu HDT013996 Linh NguyÔn ThÞ Ngäc Hoµng ThÞ Thuú TDV017618 BKA009891 THV010523 HDT000432 Linh SPH009994 Anh TTB000061 Trang Ng©n LNH009903 BKA009268 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 21.5 1.5 21.75 1.25 22.0 21.75 3.25 22.25 1.25 0.25 22.25 22.25 22.25 22.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 523 Ph¹m Ngäc Kh¸nh Linh 525 NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai 524 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 §Æng ThÞ V©n Anh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .25 Trang 19 §iÓm ­u tiªn 1.25 22.25 22.5 0.25 22.25 22.25 22.25 0.75 21.25 22.25 22.25 22.25 22.75 1.25 22.75 21.25 22.75 0.25 22.5 3.5 §iÓm xÐt tuyÓn 22.25 22.25 22.5 21.0 1.25 22.5 21.75 18.25 22.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.75 22.0 20.5 21.75 22.25 22.25 1.25 0.75 0.5 3.25 1.75 22.0 21.5 21.75 3.75 0.

50 22.00 21.50 0.00 1.50 21.00 22.00 22.00 22.00 22.50 3.0 §iÓm xÐt tuyÓn 22.50 21.00 22.50 21.50 20.00 22.50 20.5 21.00 22.50 0.00 22.00 22.0 20.00 21.5 3.5 0.5 21.00 0.5 18.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 552 Ph¹m ThÞ Thanh 554 Vò Ph­¬ng 553 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 H­¬ng DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .00 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Trang 20 §iÓm ­u tiªn 21.50 22.50 21.5 21.0 18.00 22.5 0.00 1.00 22.5 1.00 22.25 22.00 22.50 22.50 1.00 18.V¨n .00 20.00 22.50 3.25 4 22.00 22.5 21.00 22.5 0.00 1.00 22.00 22.5 21.00 22.00 .0 20.5 1.00 22.00 22.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh TLA006819 Lª ThÞ DiÖp ¸nh HVN000787 NguyÔn Lª DiÖu Linh DCN006370 Tó HVN011598 Hoa TND008733 T¹ Hoµng Phan CÈm Linh Hµ TLA008359 TLA004182 Lª §øc Anh §oµn ThÞ Kh¸nh Hoµ KQH005130 Th¾ng KQH013005 Linh TLA008002 L¨ng ThÞ Phan ThÞ BÝch H¹nh NguyÔn KiÒu Anh Ph¹m ThÞ Mai H­¬ng Vò ThÞ Thanh NguyÔn NhËt TrÇn ThÞ Thóy Vò ThÞ Ngäc Lý ThÞ Ngäc HDT000506 TDV008655 SPH000799 THV006292 TDV030758 Tr©m TND026831 Chu ThÞ BÝch THP001251 NguyÔn Kim Chi L­u Th¶o D­¬ng Lª ThÞ Minh Hµ ThÞ Thuú Linh TrÇn Thñy D­¬ng ViÖt NguyÔn TrÇn Ph­¬ng NguyÔn Ph­¬ng NguyÔn ThÞ Tr©m NguyÔn ThÞ Kim Hoµng V©n THP010524 Trinh THV014113 Hµ TND006128 Th¶o DND021896 Thanh THV011883 Anh HiÒn Anh TLA001883 TLA002961 HDT016544 YTB012525 KHA000487 HVN003440 THP000307 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 22.50 21.00 22.00 22.5 1.00 22.00 1.00 22.00 22.00 22.5 1.0 0.50 0.00 22.00 22.5 22.5 1.

V¨n .00 22.0 0.00 22.00 1.00 22.5 0.00 22.00 21.00 1.5 0.50 21.50 3.00 22.5 §iÓm xÐt tuyÓn 22.5 0.00 1.00 22.00 22.50 22.5 1.50 21.50 21.00 22.5 21.5 21.0 21.5 0.5 1.00 22.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 581 Cao ThÞ Ph­¬ng 583 N«ng ThÞ 582 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 Loan DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .00 22.00 22.00 22.50 18.00 .00 22.5 3.00 22.5 0.0 22.00 22.00 22.50 18.00 22.50 21.50 0.50 21.00 21.00 22.5 21.00 22.0 1.00 22.00 1.50 21.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh SPH010280 Lª Hång Anh HDT000525 NguyÔn ThÞ Quúnh TDV025535 NguyÔn Thanh Quý KQH011380 Anh SPH000424 NguyÔn Ph­¬ng Hoa Linh TND008822 HDT014430 Lý ThÞ Thu H­¬ng Lµnh ThÞ Minh NguyÖt TND018360 TrÞnh Hoµi §øc TND005702 NguyÔn ThÞ Th¶o Nguyªn SPH012752 §µo ThÞ Thanh Nga HHA009701 Vò ThÞ Tè Nga THP010064 Mai ThÞ Thóy Hµ Nghiªm Ngäc ¸nh HHA001120 Xu©n THP017019 Hoµng Tó D­¬ng Kh¸nh NguyÔn Ph­¬ng Nghiªm ThÞ Phan ThÞ B¶o §ç Tïng Ng« ThÞ Linh Hµ Th¬ Khuyªn HDT012168 YTB012392 SPH004882 SPH016236 TDV015176 S¬n BKA011241 Thñy SPH016579 BKA003663 TrÇn ThÞ Trang NguyÔn ThÞ Ph­¬ng H»ng NguyÔn ThÞ Thïy Trang HVN011094 D­¬ng ThÞ H»ng SPH005525 Vò ThÞ Ph¹m Trµ NguyÔn Ph­¬ng Hoµng Ngäc Giang Th¶o Chi YTB023140 TND007425 HHA003562 TLA012533 TND002224 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 22.00 18.5 21.00 22.5 1.00 22.5 0.00 21.50 22.00 0.00 1 18.00 22.50 1.00 22.50 20.50 0.0 0.0 22.00 22.00 3.00 22.00 21.00 22.50 21.5 21.5 3.0 21.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trang 21 §iÓm ­u tiªn 20.00 22.

75 21.5 20.50 21.0 1.25 1.5 0.00 22.5 20.75 21.50 21.00 22.5 20.5 §iÓm xÐt tuyÓn 22.5 20.25 18.75 21.5 21.5 1.50 1 21.00 22.0 21.0 1.75 21.5 1.75 21.25 21.75 21.0 0.25 0.5 3.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21.75 0.00 22.75 21.00 22.00 21.75 21.5 20.5 20.5 21.00 22.25 1.00 Trang 22 §iÓm ­u tiªn 1.00 20.00 22.75 21.5 0.75 21.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 610 §ç ThÞ 612 Bïi ThÞ Hoµng 611 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 §inh Hoµng V©n Léc YÕn DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .25 1.75 .75 0.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh TND029031 TLA008601 THV015553 TrÇn Ngäc Minh HHA009313 Ng« ThÞ Minh Thóy YTB021515 TrÇn Bïi Ngäc Oanh NguyÔn Thanh TrÇn Minh NguyÔn Anh Long Ph­¬ng KQH011006 Hïng THV005446 Ph¹m Thu HuyÒn Huúnh Ph­¬ng Ng©n NguyÔn Mai Anh T« ThÞ Xu©n Thanh Ph¹m ThÞ Mü SPH010489 BKA010104 SPH007973 Linh KHA005871 H»ng HHA004387 H­¬ng SPH008306 Vò ThÞ BÝch Ngäc TND018181 NguyÔn Kim Anh LNH000323 Linh TLA008344 NguyÔn ThÞ Thanh NguyÔn Lan §ç NguyÔn Kh¸nh Ph¹m Ngäc Vò Hå DiÖu Ph­¬ng Hoµng Tó Linh Anh Lam KHA007040 BKA000505 TLA012242 YTB012401 LNH000515 TLA007315 NguyÔn ThÞ Tó Uyªn HDT029358 NguyÔn Ph­¬ng Thanh SPH015286 TrÇn Th¹ch TrÇn TiÕn L­u ThÞ Hång §inh ThÞ Tr­¬ng Ngäc Th¶o §¹t SPH015832 SPH003993 Thu HDT024409 HuyÒn TDV013969 Hµi THP004052 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 20.00 22.75 21.00 22.75 21.V¨n .75 21.00 22.25 1.00 22.75 21.75 21.50 0.75 21.75 21.25 21.75 21.50 0.00 22.75 21.75 1.75 21.75 21.00 22.50 21.00 22.0 21.25 1.5 21.

5 1.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh THV000862 YTB007203 Mai DHU012758 Nga HHA009767 Anh KQH000174 Linh HDT014490 Anh TND000683 H»ng YTB006931 Tr­¬ng ¸nh Mai TND016104 Pê Minh Chuyªn THV001550 Ph¹m ThÞ §oµn Lan Lª ThÞ Thanh H»ng Lª Vâ Thñy Tiªn NguyÔn ThÞ NguyÔn Ph­¬ng NguyÔn Kh¸nh HuyÒn Vò ThÞ Hiªn §Æng ThÞ Bïi Thu NguyÔn Minh Thñy TDV011294 HVN006139 THV004031 TLA013596 TLA006310 YTB007344 THV012997 §øc SPH004315 Tr©m HDT027320 NguyÔn Thu V©n NguyÔn HuyÒn Trang HVN010992 H»ng HDT007761 Giang HDT006294 §oµn ThÞ Ngäc Ph¹m ThÞ ViÖt Mü Lª §¹i An Tèng ThÞ Chinh §ç ThÞ Lª ThÞ NguyÔn Ph­¬ng NguyÔn Phóc NguyÔn ThÞ H¹nh Linh Nam Thu SPH019305 TDV019752 SPH000022 TND002555 TDV016713 SPH011943 HHA013561 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 2 20.75 20.75 21.75 21.0 1.75 21.75 21.25 0.5 1.25 21.75 21.75 20.75 21.75 21.75 21.75 21.75 21.5 21.0 1.75 .75 20.75 21.25 1.0 1.25 18.75 Trang 23 §iÓm ­u tiªn 1.75 21.75 20.5 20.75 20.25 1.75 21.75 21.5 21.25 20.75 20.75 21.25 0.0 21.5 18.25 20.75 21.5 20.25 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.75 21.5 1.0 20.75 21.0 21.75 21.5 20.25 1.75 21.25 3.5 21.V¨n .25 0.75 21.25 2 20.75 0.5 §iÓm xÐt tuyÓn 21.5 1.75 21.75 20.75 21.25 20.75 1.5 0.75 21.75 21.75 21.25 1.0 1.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 639 TrÇn ThuËn 641 NguyÔn ThÞ Sao 640 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 ¸nh Vò ThÞ Minh H»ng Lª ThÞ Thu Hoµi Vò Kh¸nh Linh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .5 1.75 21.5 3.75 1.0 1.75 21.75 21.75 21.25 21.5 21.

75 0.25 §iÓm xÐt tuyÓn 1.50 21.50 21.75 21.50 21.75 21.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh SPH017720 BKA000870 HHA010177 Anh KQH000222 Hµ YTB006049 HVN000296 NguyÔn ThÞ Trung Anh BKA000639 NguyÔn Ph­¬ng Linh BKA007595 NguyÔn ThÞ Hµ Hoµng H¶i Ph¹m ThÞ Trang Ly Ly Thu NguyÔn ThÞ Nh­ Quúnh Hµ ThÞ Minh Ph­¬ng Vò ThÞ Minh YTB013830 TND015644 YTB020964 YTB018328 Anh THP000955 NguyÔn ThÞ NhËt Linh HDT014571 NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Th¶o TLA012577 L· ThÞ BÝch HuÖ Ng« ThÞ Kh¸nh NguyÔn Trµ Quúnh YTB017212 TLA011601 My HVN006955 NguyÔn ThÞ Ly DCN007040 §inh Hoµng Thïy Linh TQU003083 NguyÔn ThÞ Lan Anh YTB000787 QuyÒn ThÞ Thóy NguyÔn Ph­¬ng NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Nga Anh BKA000546 THV012240 Nhung KQH010367 Xoan TDV036622 Linh Bïi Ngäc Minh Ch©u Lª ThÞ Hång BKA009190 Th¶o NguyÔn ThÞ Phan Thïy TLA005815 LNH005370 LNH000919 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 21.0 21.50 21.0 21.50 21.5 21.5 3.00 0.75 0.50 21.50 21.50 1.00 18.5 21.5 20.0 0.50 21.0 21.25 21.50 21.V¨n .00 21.25 20.00 21.25 1.50 21.50 21.75 21.00 21.0 21.50 .5 18.75 1 21.75 1.50 21.5 20.50 21.50 21.25 21.50 1.00 21.5 20.5 0.75 21.75 21.75 21.50 0.75 21.75 21.75 21.00 0.75 21.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 Trang 24 §iÓm ­u tiªn 21.75 21.0 20.5 1.5 20.5 3.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 668 NguyÔn TrÇn Ph­¬ng Trang 670 NguyÔn TrÇn Mü Ngäc NguyÔn §øc Anh 669 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 TrÇn Minh KiÒu ThÞ Mai NguyÔn ThÞ Thu Anh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .00 21.75 21.75 21.5 0.5 0.5 20.75 1.50 21.50 21.75 1.00 21.50 0.75 21.75 20.75 21.

0 1.50 21.00 1.00 21.50 21.0 21.50 21.00 21.50 .50 21.5 1.50 21.00 21.50 21.5 0.50 1.00 0.0 0.00 21.0 20.50 1.5 0.50 21.50 21.00 20.50 21.5 20.50 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trang 25 §iÓm ­u tiªn 18.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .50 21.5 0.5 20.5 §iÓm xÐt tuyÓn 21.00 20.5 20.50 21.50 21.50 21.V¨n .0 21.50 21.00 0.5 1.0 1.00 3.50 21.5 0.50 1.00 0.50 1.5 20.5 1.5 3.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh 697 NguyÔn ThÞ H¹nh Nguyªn 699 §oµn Thu Trang HHA014493 Bïi Kh¸nh Linh HHA007761 T¹ TrÇn Thu HiÒn TQU001742 Tèng ThÞ H­¬ng Giang TND006011 698 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 Hoµng ThÞ NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ph¹m ThÞ Hång TrÞnh ThÞ Ph­¬ng Hoµng Ph­¬ng H»ng Th¶o Nhung Anh SPH012748 TND007292 TTB005911 HDT018961 HDT020299 Giang HHA003471 Th­ HHA013974 Chu Liªn Th­¬ng TTB006484 Lª ThÞ Thu Trang §ç V¨n NguyÔn ThÞ Anh Hå ThÞ TrÇn Hång Phóc HiÒn YTB017004 TDV009737 Minh HHA009311 H­¬ng HHA006779 Linh DCN006606 Hoµng Thanh Xu©n BKA015173 NguyÔn Thïy Giang TQU001333 Trang HHA014388 Lª ThÞ Mai TrÇn Hoµi An NguyÔn ThÞ Kim Quý TrÇn ThÞ Mü NguyÔn ThÞ NguyÔn Ngäc Bïi ThÞ Hµ NguyÔn Ph­¬ng NguyÔn Minh T¹ ThÞ D­¬ng ThÞ Thanh Thu Anh HuyÒn Thïy Nga Mai HDT026477 SPH000082 HHA011590 HVN010121 YTB000683 BKA006004 BKA012612 HDT017518 THV008356 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 2 21.5 20.5 21.50 20.50 21.50 21.00 21.50 21.0 20.00 21.50 21.00 21.50 21.00 1.5 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.5 21.00 20.50 18.50 2 20.00 18.50 21.50 1.50 21.50 21.50 1.50 3.50 20.

0 19.0 1.0 1.5 0.00 21.50 21.0 1.50 21.75 20.50 21.25 20.50 21.75 1.25 21.5 20.00 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.0 0.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.75 0.5 20.25 20.V¨n .00 1.75 20.25 21.00 20.25 .5 1.25 21.25 21.25 19.5 §iÓm xÐt tuyÓn 21.5 1.75 20.5 20.25 21.00 20.75 20.25 21.50 21.0 0.5 20.25 3.25 21.25 21.25 20.50 21.5 1.75 21.25 3.5 0.25 20.25 21.0 20.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .5 1.50 21.25 21.25 21.0 0.25 1.5 18.0 1.25 20.75 1.50 Trang 26 §iÓm ­u tiªn 1.00 1.25 21.5 1.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh 726 NguyÔn Thu Th¶o 728 T¹ Ngäc B¶o Th­ TQU005549 §¹t THV002697 727 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 Ph¹m Trµ NguyÔn Thanh §ç Träng Lª §×nh Lª Th¸i My Mai HiÖp TND023221 HDT016834 LNH005973 TLA004967 Anh THV000278 Trang HHA014774 Anh DHU000557 Tó HVN011581 Mai Hång Minh HDT016577 §Æng ThÞ Nhung HDT018683 TrÞnh Hång V©n HDT029662 Kh­¬ng Thuû Tiªn KQH014021 NguyÔn ThÞ BÝch HDT002091 §µm NhËt Linh KHA005549 L­¬ng B¶o Th¸i Ph¹m ThÞ H­êng Ph¹m Thu NguyÔn ThÞ Kim NguyÔn ThÞ Linh Ph¹m ThÞ H­¬ng NguyÔn ThÞ Minh NguyÔn Ph­¬ng NguyÔn Hång NguyÔn ThÞ Anh NguyÔn ThÞ Thanh NguyÔn ThÞ NguyÔn ThÞ Thu §Æng ThÞ Thñy Tr­¬ng ThÞ Nh­ Hoµng Chi Linh Nhung Th­ Hµ Lôa Hµ Tiªn Quúnh Linh TTB005622 YTB011083 TDV016826 SPH008440 HDT014431 BKA009928 TDV030841 BKA003702 YTB013579 YTB006071 THP014689 HHA011867 THV007377 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 20.25 19.25 21.0 1.5 20.50 21.25 21.5 18.50 21.50 21.25 21.75 0.00 1 20.5 1.

5 19.V¨n .25 21.5 0.25 21.75 20.50 1.5 20.5 0.25 20.5 1.25 20.5 20.75 20.5 §iÓm xÐt tuyÓn 21.75 20.75 21.5 1.25 21.0 1.25 21.25 20.25 21.75 20.75 1.25 21.25 21.0 3.5 19.25 20.25 21.25 20.5 19.75 20.25 21.75 0.25 21.25 1.75 21.25 21.5 1.25 21.25 19.00 .25 21.5 20.25 1.0 1.25 21.25 21.75 19.25 21.25 21.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 755 TrÇn Minh Kh¶i 757 BÕ Ph­¬ng Linh 756 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 TrÇn Hoµng ¸nh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .75 0.25 21.25 21.25 21.25 1 20.5 20.75 0.25 21.75 1.25 21.0 1.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh SPH008622 BKA001171 TLA007593 Lª ThÞ H­¬ng Giang SPH004513 Bïi ThÞ Giang HDT006187 Minh THV008734 Bïi ThÞ Ngäc Anh Phïng ThÞ Ngäc Trinh Lª ThÞ Hoan NguyÔn ThÞ NguyÔn Quúnh Vò ThÞ Minh Thu YTB000153 SPH018000 TLA005465 THV012821 H»ng TQU001666 Hoµng ThÞ Minh H­¬ng HHA006759 TrÇn ThÞ LÖ Quyªn NLS010028 NguyÔn Xu©n Quúnh §ç Ngäc Ph¹m ThÞ NguyÔn ThÞ Thu §ç ThÞ Ngäc Anh S­¬ng SPH000215 TDV026588 Giang DCN002718 Linh BKA007354 KHA008478 Tèng V¨n Tµi HDT022074 NguyÔn Hång H¹nh THV003877 TrÞnh ThÞ TuyÕn BKA014634 L· ThÞ Kim Dung KQH002036 NguyÔn ThÞ V©n HuyÒn KQH006295 Anh YTB000714 NguyÔn TiÕn §¹t YTB004791 Vi ThÞ Kim Ng©n Hµ Hoµng Mai TND015906 NguyÔn ThÞ Trang KQH014643 NguyÔn Ph­¬ng Phan ThÞ Ph­¬ng THV009296 BKA010481 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 21.25 21.0 0.25 21.25 17.25 21.5 19.0 1.25 21.0 0.25 17.25 21.5 0.75 20.5 1.0 3.75 20.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Trang 27 §iÓm ­u tiªn 20.25 21.0 0.75 1.5 1.

00 21.5 20.0 17.00 .0 1.V¨n .5 1.00 0.00 21.00 21.50 1.00 1.00 20.50 21.00 21.00 20.5 19.00 21.5 19.50 21.00 21.0 0.50 1.5 20.50 21.50 0.00 21.00 21.00 21.50 0.5 19.50 1.00 21.00 21.50 1.00 21.5 20.00 21.00 21.00 21.00 3 21.00 1.00 21.00 21.00 20.00 21.5 20.50 0.00 21.5 20.00 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trang 28 §iÓm ­u tiªn 20.00 0.00 21.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .00 20.00 21.00 21.5 §iÓm xÐt tuyÓn 21.00 21.50 0.00 20.00 21.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh 784 TrÇn Anh Th­ 786 NguyÔn B¶o Linh KHA005504 NguyÔn ThÞ Mü HVN006967 Ph¹m ThÞ Thu Trang TND026670 HiÖp HDT008707 Ph¹m Quèc Anh SPH001347 NguyÔn ThÞ Anh Ngäc HDT018034 NguyÔn ThÞ Ngäc Linh SPH009919 §ç ThÞ Thanh HuyÒn SPH007696 H­êng TLA006905 785 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 Ph¹m ThÞ Linh NguyÔn Anh Lª ThÞ Ph­¬ng Lª Quang §oµn ThÞ Hoµng ThÞ NguyÔn ThÞ Th¶o Do·n Thïy Lª ThÞ §Æng Thanh Nh÷ ThÞ Thu TrÇn ThÞ Thïy Trang Qu©n Linh §¸n Hång Ph­¬ng D­¬ng Nh©m Th­ Trang SPH016857 KHA010510 THV010830 TTB003488 SPH003782 THV005157 TTB004914 YTB004258 TLA010380 THP014544 YTB023124 Ng« Huy Quang Minh DCN007382 Hoµng ThÞ V©n HuyÒn HHA006284 T« ThÞ Thanh Th¶o TND023321 NguyÔn Phïng B¸ch TrÇn Kh¸nh Linh NguyÔn ThÞ Thu Lª Hoµng Ph¹m Ngäc D­¬ng Hoµn Hµ Anh YTB006057 TLA000405 Anh HHA000783 YÕn YTB025657 HDT001948 TLA008251 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 4 21.5 1.5 20.5 21.5 1.50 20.50 21.0 0.00 19.00 21.0 19.00 21.50 0.00 21.00 21.00 21.50 3.00 21.5 20.

75 20.75 20.25 0.0 17.00 21.5 0.5 20.5 19.00 21.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 813 NguyÔn Ph­¬ng 815 NguyÔn ThÞ Minh 814 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 Trinh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .25 1.25 20.75 1.00 21.0 19.25 20.5 19.0 20.50 3.75 20.75 .00 1 20.50 3.50 0.75 1.5 17.00 21.75 20.50 21.00 21.75 21.5 20.75 20.75 0.00 0.00 1.75 20.00 21.00 21.75 19.5 20.5 19.5 20.V¨n .75 20.25 §iÓm xÐt tuyÓn 1.00 20.75 20.75 3.00 21.00 1.5 20.75 20.75 20.00 21.0 20.00 21.0 17.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 21.5 20.50 1.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh SPH017987 NguyÔn Mü Anh NguyÔn Hoµng HiÕu §ç ThÞ Minh Thu HHA013514 Ph­¬ng THP011725 §Æng §×nh Anh §øc YTB005231 NguyÔn Thïy Linh §µo ThÞ Lan Anh HDT001116 Anh YTB000304 NguyÔn ChiÕn Th¾ng Do·n Thóy H»ng TrÇn ThÞ Hµ NguyÔn ThÞ T¹ Hoµng BKA000501 SPH006304 LNH008720 TLA004532 TuyÒn SPH018992 An TLA000073 LNH005432 L­¬ng Ngäc Ly TND015672 Lª ThÞ Hång H¹nh TTB001925 L­¬ng Mü Duyªn SPH003487 HuyÒn SPH007775 L­¬ng Quúnh Ph¹m ThÞ Nh­ NguyÔn Ph­¬ng Lª Thanh Lª Ngäc Ph­¬ng Quúnh Trang Nhung TND019867 BKA011118 TLA014066 HVN007791 NguyÔn Kh¾c S¬n D­¬ng HVN001945 Ph¹m ThÞ Ngäc Ph­îng SPH013964 Vò Ngäc Mai YTB014139 Bïi ThÞ Ngäc Tr©m §Æng ThÞ Thóy NguyÔn Linh §ç Duy NguyÔn Ngäc H¹nh Chi TDV008490 BKA001527 Kh¸nh HHA007171 Anh TDV000813 HDT027311 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) Trang 29 §iÓm ­u tiªn 1 21.75 20.50 0.75 20.00 21.00 21.75 20.25 20.75 0.00 20.00 21.00 21.00 21.00 21.75 20.75 20.75 20.

0 1.50 20.25 20.50 20.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh 842 Vò ThÞ Thuú D­¬ng 844 TrÇn Hµ Ph­¬ng HHA011266 Ph¹m ThÞ Thanh NguyÖt SPH012840 843 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 L­¬ng Mü NguyÔn H¶i Linh §¨ng YTB004488 SPH009648 TLA003394 L¹i ThÞ NhËt Anh TND000506 NguyÔn ThÞ Th¶o THV012260 NguyÔn Hoµng NhËt Linh TLA007928 L­u ThÞ Hång B¹ch Ngäc L­¬ng Anh BKA008243 LNH000045 Lª ThÞ Th¶o Linh BKA007469 Bïi Lan Ph­¬ng KHA007884 Linh HDT013796 Lª §øc M¹nh BKA008509 L¹c Quang Trung Hµ ThÞ H¹nh TND006892 My HVN006951 D­¬ng ThÞ Mü TTB006929 Gi¸p ThÞ Hång Thanh Lª ThÞ Thu H»ng HHA004348 Chi BKA001514 NguyÔn ThÞ Trµ M¹c Kim Chi Høa ThÞ Thïy Chu Quúnh TND022416 TND002257 THV012959 NguyÔn Thu HiÒn HHA004642 Vò Hoµng Long THP008850 Hå Nam Phïng ThÞ CÈm S¬n Nhung DCN008485 Thñy SPH016585 NguyÔn Thïy Dung Hµ NhËt Th¨ng NguyÔn Hµ THV011404 TND003779 TLA012742 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 19.5 20.25 20.5 20.75 Trang 30 §iÓm ­u tiªn 1.75 20.75 17.75 1 20.25 20.5 1.75 20.00 19.5 17.50 20.50 20.75 20.75 20.25 19.50 20.0 0.75 20.5 0.00 19.75 20.25 0.50 20.50 20.25 20.75 20.50 17.25 3.5 20.75 20.5 20.25 19.5 19.75 §iÓm xÐt tuyÓn 0.75 20.75 20.5 20.75 20.0 3.75 20.75 20.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .75 20.5 1.75 20.75 20.50 20.75 20.75 19.50 20.00 3.5 19.V¨n .75 3.00 1.00 20.50 0.50 .75 20.50 20.75 1.5 0.75 20.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 20.50 20.75 20.50 20.0 0.00 20.50 20.0 1.5 17.5 1.

00 19.5 19.0 1.0 20.50 20.00 20.00 3.50 20.5 20.50 20.5 19.5 20.50 20.00 0.5 1.00 19.5 0.00 20.50 20.50 0.50 20.50 20.0 §iÓm xÐt tuyÓn 20.5 1.00 0.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh 871 N«ng §øc 873 Ninh Ngäc Anh KQH000636 NguyÔn Vò Th¶o Linh YTB012920 872 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 Lª Thu NguyÔn ThÞ Ngäc Hoµnh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Hµ Linh TND009637 HDT006724 TDV016929 TrÇn §¨ng Huynh KQH006425 Hµ ThÞ Kh¸nh Hång THV005151 NguyÔn Quang ThÞnh TND024009 Th¶o HHA012892 Ph­íc TTB004844 Bïi Ph­¬ng NguyÔn Minh Th¶o Khanh NguyÔn ThÞ Trµ Lª ThÞ Mü H¹nh NguyÔn §ç Ph­¬ng D­ B¸ HHA012716 BKA006686 SPH017235 THP004261 Vò ThÞ Tè Uyªn YTB024835 Phan Thanh H»ng DHU005966 H­¬ng BKA006352 Ph¹m HuyÒn Phan ThÞ §µo Mai C¬ Thu §inh Hoµi Linh §µo ThÞ Ngäc Ngµ Vò Ngäc Ph¹m Hång NguyÔn Hµ Vò Gia TrÇn Thu NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Phan ThÞ Thu Ph¹m Kh¾c TLA002178 HDT024490 TDV016303 ¸nh TQU000303 Loan TLA008406 Ph­¬ng HHA009794 TDV023906 Khiªm DCN005712 Linh HHA008112 §iÖp YTB005000 Hµ H¶o THV003635 TLA004517 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 17.50 20.50 20.50 19.5 0.0 0.50 20.5 1.5 20.50 20.00 19.00 1.00 19.0 17.50 20.00 1.50 20.50 20.50 20.00 20.50 20.5 19.5 1.50 20.50 .5 1.50 20.50 20.50 20.50 20.V¨n .50 19.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19.50 20.5 0.50 0.50 20.0 0.5 20.50 20.50 20.50 20.00 20.50 20.00 1.5 1.00 20.00 20.5 0.50 20.00 1 19.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .50 20.50 0.5 1.00 19.50 20.50 20.50 Trang 31 §iÓm ­u tiªn 3.0 1.50 20.

75 19.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 900 Lª ThÞ Thanh Nhµn 902 M· Thu Thñy 901 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 Chu S¬n D­¬ng M¹nh Nguyªn C­êng Ph¹m ThÞ Hång Duyªn Hoµng ThÞ Thanh Mai Hµ Thuý DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .25 20.25 19.5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.25 20.5 1.75 19.25 19.25 19.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.75 19.5 1.25 20.75 19.75 20.75 19.25 20.25 20.25 20.75 16.V¨n .Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh KQH010158 HHA010273 NLS012268 THV001736 SPH003518 Hoa HHA005072 NguyÔn ThÞ V©n TQU006423 Hå Ngäc BÝch Ph­¬ng HHA011075 §Æng Nguyªn Vò Vò ThÞ Minh Th¶o Hoµng ThÞ Hång H¹nh L­¬ng ThÞ Linh Chi NguyÔn Ngäc TND015935 HDT016482 BKA012056 TDV008510 Thóy TND025023 NguyÔn ThÞ Th×n THP013840 Ph¹m Hång Ngäc TrÇn ThÞ Thuú Anh §oµn ThÞ HuÖ Anh NguyÔn ViÖt H­ng §ç ThÞ Linh §ång ThÞ Lan HDT002535 YTB001313 THV009558 SPH000331 Trang SPH017310 Anh THP000240 TLA006602 NguyÔn Thu HuyÒn HHA006421 TrÇn Quúnh Ch©u KHA001131 TrÇn ThÞ Minh TuyÕn SPH019031 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang KQH014548 TrÇn Quèc NguyÔn §øc Vò Minh D­¬ng §øc ViÖt Tó NguyÖt Anh YTB025180 TLA014755 BKA009733 BKA000119 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) Trang 32 §iÓm ­u tiªn 4 19.25 20.25 20.75 19.5 0.75 16.25 3 18.25 20.75 20.5 20.5 0.5 0.5 3.25 1.0 3.25 18.25 1.75 18.5 0.25 20.0 1.75 19.5 19.25 20.25 20.25 19.5 1.0 20.5 1.25 20.25 20.5 0.75 18.25 20.75 20.25 20.25 .25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.5 1.25 §iÓm xÐt tuyÓn 20.5 0.25 19.5 1.25 20.5 3.75 0.0 0.75 1.75 18.25 16.0 0.

00 20.00 19.5 3.5 0.00 20.00 20.50 3 20.50 20.00 Trang 33 §iÓm ­u tiªn 0.00 20.25 20.50 20.00 20.50 19.50 19.00 20.50 0.5 16.00 20.5 16.00 20.00 1.50 20.00 19.5 19.5 0.75 19.75 19.5 1.25 18.5 20.5 19.00 20.00 20.75 1.50 §iÓm xÐt tuyÓn 3.75 .00 20.50 1.00 20.00 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 19.50 0.00 20.00 20.5 20.0 20.00 20.5 18.25 19.0 0.00 0.5 0.00 20.5 19.5 3.5 18.00 20.5 1.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 929 NguyÔn ThÞ Hµ 931 NguyÔn Thu Trang 930 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 Ph¹m ThÞ H­¬ng Mai Thôc Anh Hå Minh Anh §oµn Mü DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .0 19.50 0.50 19.75 19.00 20.00 16.00 1.00 19.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh THP003836 YTB010837 SPH017686 HDT000865 H¹nh HHA004179 NguyÔn ThÞ H­êng TND012187 Ph¹m ThÞ Th­¬ng Th­¬ng TTB006514 §Æng ThÞ NguyÔn ThÞ Minh Ph­¬ng SPH000347 YTB017198 NhËt TND018640 Anh SPH001462 TrÞnh ThÞ TuyÕt Mai HDT016182 L¹i Thanh Nga HHA009721 Hµ TND006238 NguyÔn ThÞ KiÒu Anh NguyÔn ThÞ Minh HuyÒn TrÇn DiÖp §ç Minh T©m Bïi Thu Trang Hoµng Ngäc Chi Léc Thuý Phan Lª LNH009653 TND002326 Ngäc YTB015566 ThÞnh Th¸i Th¶o NguyÔn Thïy Tiªn NguyÔn Ngäc Tè Anh Nh­ NguyÔn ThÞ S­¬ng NguyÔn T­êng Vi N«ng Mai BKA011471 TND001919 Anh N«ng Hoµng SPH007875 B×nh NguyÔn Tïng Bïi ThÞ ¸nh SPH001003 Hµ SPH001209 SPH015812 TND025492 TND019104 THP000474 TDV026559 TND006401 KQH016126 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 4 19.00 20.50 3.00 19.0 0.00 20.V¨n .00 20.00 19.00 20.5 3.5 0.00 20.75 19.50 16.25 16.

25 19.25 19.25 .25 19.50 19.25 0.25 19.25 19.25 19.00 1.5 1.50 19.0 0.5 3.25 18.50 19.25 19.5 18.50 19.00 19.00 19.75 17.75 19.50 19.50 19.5 16.5 0.00 18.25 19.5 1.5 1.75 15.5 1.25 1 16.25 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 18.75 18.5 §iÓm xÐt tuyÓn 19.5 19.75 19.50 19.5 3.75 15.75 19.0 0.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 958 NguyÔn ThÞ Hoµi 960 TrÇn Thu 959 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 Th­¬ng DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .5 1.00 0.5 0.5 16.5 18.50 19.50 19.50 19.00 3.5 18.5 19.00 1.75 19.0 3.0 18.50 Trang 34 §iÓm ­u tiªn 0.25 19.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh TDV031055 NguyÔn Thu Trang HDT026990 N«ng ThÞ Kim S©m TND021379 Uyªn THV015044 NguyÔn HuyÒn Trang HDT026719 NguyÔn CÈm Nhung THV009904 Lª TrÇn Thu Uyªn SPH019144 Ma Xu©n Thµnh TQU004988 PhÝ ViÖt Ph­¬ng YTB017400 Hoµng HiÖp Lª ThÞ H­¬ng Giang NguyÔn Minh DiÔm TrÇn H­¬ng LNH003234 KHA002621 Giang DCN002754 NguyÔn ThÞ Thïy Trang THV013885 Bïi YÕn Chi NguyÔn ThÞ Quúnh Anh Lª Kim Hoµng ThÞ HuyÒn NguyÔn H¹nh Hoµng ThÞ Thïy NguyÔn ThÞ Thu HVN001527 Ph­îng TND020195 Ng©n TDV020736 Uyªn V©n THP001482 TDV001025 SPH019147 HHA016059 Trang KQH014604 NguyÔn Thuû Tiªn THV013349 Lª Trung Anh NguyÔn Lª Hoµng Anh NguyÔn ThÞ Thuú Trang Lª Hång Vµng ThÞ Thµnh Ng« ThÞ Kim §ç ThÞ TuÊn §¹t Chi ThiÖn HDT028221 TTB001463 TND000489 TLA001872 THV000382 HDT023973 HDT026824 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 19.5 0.25 19.75 19.25 19.25 19.25 18.V¨n .5 3.25 19.25 19.25 19.50 3.75 18.75 0.00 18.75 16.25 19.25 19.5 17.5 1.75 0.75 18.75 1.

75 15.75 18.5 1.5 1.00 19.00 19.0 1.00 19.5 0.00 19.50 18.00 19.00 19.50 15.25 0.0 3.75 18.0 1.5 18.50 17.V¨n .50 17.0 18.25 17.75 18.25 0.5 17.75 18.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 987 TrÇn ThÞ Mai 989 Tr­¬ng ThÞ V©n Vò Hµ Nhi 988 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 Hoµng Gia NguyÔn Minh HuyÒn DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .5 3.00 19.25 17.5 18.00 19.5 18.25 18.50 17.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh HDT016162 TND011077 TLA015511 ChiÕn HHA001631 NguyÔn ThÞ Thµnh LNH008353 ¢u Thïy D­¬ng NguyÔn ThÞ Ph­¬ng TrÇn ThÞ Thanh Hoa KHA007504 TND008807 HVN001898 HuyÒn KQH006379 Duyªn TDV005225 §Æng ThÞ Thu H»ng §µo Anh Quúnh La ThÞ Mü Linh TND014232 NguyÔn ThÞ Nh­ Quúnh YTB018325 Chu NhËt LÖ TND013651 NguyÔn ThÞ Th¾m KQH012834 L©m Ngäc ¸nh THP001040 Cï ThÞ ¸nh Phïng M¹nh TrÇn Minh L­êng ThÞ NguyÔn Ph­¬ng §ç ThÞ Minh C­êng H»ng Lan Anh Thu TDV008951 THV011035 KHA001490 KHA003290 TTB003316 KHA000392 TLA013130 NguyÔn ThÞ Ngäc Tr©m SPH017921 NguyÔn Ngäc HuyÒn KHA004543 TrÇn ThÞ Ngäc Vò ThÞ Chu ThÞ Thôc NguyÔn ThÞ Ngäc Ph¹m ThÞ Hµ Anh T­ Anh Thóy Trang BKA000925 YTB024658 YTB000193 TDV030648 YTB022998 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 4 17.00 18.0 17.50 18.75 18.75 18.00 17.50 1.0 0.5 0.5 0.00 18.50 1.50 .75 18.5 1.75 18.75 18.50 18.00 Trang 35 §iÓm ­u tiªn 1.50 3 18.00 19.00 1.50 18.75 1.5 1.5 18.50 18.00 19.00 19.75 18.25 17.50 1.50 18.75 18.00 0.5 0.0 1.00 19.00 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 15.5 3.00 19.50 18.50 19.75 18.50 18.5 1.0 18.0 §iÓm xÐt tuyÓn 19.

50 17.25 18.00 3.50 16.5 1.25 18.25 18.25 17.0 0.00 18.0 §iÓm xÐt tuyÓn 18.5 1.00 3.5 18.75 16.00 .00 18.50 18.5 3.25 18.25 18.00 1.75 14.50 17.0 0.50 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 18.5 1.75 17.50 18.50 18.5 1.25 16.5 17.75 17.00 18.75 16.5 1.00 Trang 36 §iÓm ­u tiªn 1.0 0.0 1.00 18.00 18.5 1.75 16.50 0.25 18.25 18.5 1.50 18.25 18.00 0.25 18.00 18.25 18.75 14.0 0.25 18.50 18.5 1.75 17.5 1.5 3.75 17.75 16.00 18.5 3.50 0.25 18.50 18.50 17.50 1 18.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .5 14.00 18.5 0.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh 1016 NguyÔn ThÞ May 1018 NguyÔn ThÞ Tïng L©m SPH009184 Quúnh BKA011028 1017 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 NguyÔn ThÞ HuyÒn NguyÔn Minh §ç ThÞ Bïi Ph­¬ng §µo HuyÒn Trang NguyÖt Anh YTB014303 YTB022768 LNH006806 HDT000144 My TND016779 §iÖp TND005166 NguyÔn Gia B¶o LNH000731 NguyÔn Hµ Giang KQH003364 H¹nh LNH002792 Vò ThÞ Thu Trang NguyÔn ThÞ Minh Ph­¬ng NguyÔn Hång NguyÔn ThÞ H­¬ng NLS013364 TND019948 HDT012272 NguyÔn ThÞ HuyÒn TrÇn ThÞ Nhµn DCN008291 BÕ Ngäc Th­ KQH013879 TrÇn Thanh Loan SPH010277 NguyÔn ThÞ Hång D­¬ng Linh NguyÔn ThÞ Ph­¬ng LÇu ThÞ Chi An B¸u TrÇn ThÞ Hµ NguyÔn T­êng Vi NguyÔn ThÞ Mai NguyÔn MËu Tïng Bïi ThÞ Hµ Thóy NguyÔn N÷ Thóy §Æng ThÞ TTB002829 THV001245 HVN000021 TTB000350 HDT006976 H­¬ng KQH006735 D­¬ng TDV005577 SPH019349 Th¶o DCN010163 Quúnh TDV025441 H»ng H­êng SPH005548 BKA006563 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 17.50 18.V¨n .25 17.25 18.5 17.5 1.25 18.5 17.75 14.0 0.5 15.00 17.

25 17.5 16.50 16.25 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 4 3 1 1 1 3 2 1 1 3 4 2 1 16.25 17.0 1.0 1.75 16.5 1.75 17.0 1.00 16.50 17.50 15.25 1.0 15.50 1.75 17.25 2 17.Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh TLA002787 Anh TND000293 Linh LNH005354 THP012488 TTB007459 Duyªn TDV005229 H»ng TDV009240 Ph¹m H­¬ng Th¶o N«ng ThÞ Bèn TND001954 Minh HVN006894 Trang YTB022470 NguyÔn ThÞ Ngäc Bïi Hoµng TiÕn NguyÔn B¸ Huy DiÖp ThÞ ThiÖn §ç ThÞ KiÒu Anh Tr­¬ng Thuú Linh NguyÔn ThÞ Nga Lª Thu Th¶o Vò NguyÔn NhËt §ç HuyÒn NguyÔn ThÞ Ngäc V­¬ng ThÞ Thu NguyÔn QuyÕt NguyÔn TÊn TrÇn §øc Träng D­¬ng ThÞ KiÒu YTB009643 SPH016090 TND002165 Ph­¬ng THV010598 TLA000218 TND014842 Th¾ng HDT023754 Lùc THP008970 §¹t SPH012172 YTB019721 HVN002179 Anh DHU000178 Ng©n YTB015402 HuyÒn NguyÔn ThÞ Hång Nhung NguyÔn TiÕn Duy TrÞnh M¹nh TLA013624 Ch©u V­¬ng ThÞ Kh¸nh Nh©m ThÞ TLA012638 C­êng THP006756 YTB016405 LNH001343 BKA002392 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 3 17.5 §iÓm xÐt tuyÓn 17.5 15.75 17.0 0.25 1.0 16.25 16.75 17.0 1.0 1.0 0.75 16.50 16.5 0.25 14.50 17.75 17.75 17.00 15.5 1.5 1.25 15.75 16.00 17.0 1.75 17.00 17.75 17.25 14.25 15.75 17.75 14.75 16.5 17.50 Trang 37 §iÓm ­u tiªn 0.00 17.00 0.50 13.75 16.75 15.5 1.25 .0 3.75 17.5 3.00 1.00 16.75 16.25 16.50 17.25 17.75 16.50 1.00 17.5 1.25 17.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh 1045 NguyÔn §øc 1047 NguyÔn ThÞ Sang Tßng ThÞ V©n 1046 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 Gi¸p ThÞ NguyÔn ThÞ DiÖu §µo ThÞ Duy DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n .0 3.75 17.5 0.50 17.25 16.75 16.5 16.75 17.V¨n .

75 .00 15.Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin STT Hä vµ tªn thÝ sinh Tæ hîp m«n xÐt tuyÓn: D01 (To¸n . ngµy 17 th¸ng 08 n¨m 2015 ng­êi lËp biÓu 16.5 Hµ Néi.5 0.50 16.00 11.00 15.25 15.75 3 15.00 16.00 16.V¨n .Anh) Tõ ngµy : 01/08/2015 ®Õn ngµy : 17/08/2015 Sè b¸o danh 1074 Lý Hoµi 1076 Ph¹m V¨n Tó NguyÔn ThÞ Thu H»ng Mai ThÞ Thñy Tiªn DND024539 §ç Anh §øc BKA003138 ThuËn TTB006312 1075 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 Cao ThÞ §Ëu ThÞ Quúnh NguyÔn Thanh TrÇn ThÞ §µo Quang Lß ThÞ Linh DANH S¸CH THÝ SINH §¡NG Ký XÐT TUYÓN VµO NGµNH LUËT Giang TND014310 SPH004446 THP015915 Chi TDV002882 B×nh THV001062 H­êng Anh TLA004629 THP006773 TLA000247 Thø tù nguyÖn väng KÕt qu¶ thi thÝ sinh ®¨ng ký vµo ngµnh (theo tæ hîp dïng ®Ó xÐt tuyÓn) 1 12.0 14.00 16.0 1.00 3 2 1 1 1 4 2 2 2 15.00 15.0 3.00 14.5 14.50 15.25 1.75 15.00 Trang 38 §iÓm ­u tiªn 3.5 14.25 §iÓm xÐt tuyÓn 1.0 0.50 14.5 1.25 16.25 1.50 15.