You are on page 1of 5

Sidil Mostarskog kadije

fragmenti iz 1765.-1769.

Zanimljivo je spomenuti dva iskaza krana na sudu. U prvom sluaju se radi o Vidaku koji
jami za svog brata Marijana Botuna da nee initi nikakvu tetu Ismailu Golou. Kao svijedoci
javljaju se ugledni muslimani bae i mule. Drugi je iskaz jedne kranke spomenute samo po
prezimenu u ijemse vlasnitvu nalazi stoka jednog umrlog bae. Izdvaja se i zapis o izvrenju
oporuke gospoe Saime. Interesantno je vidjeti da se meu svijedocima nalaze kranke Jasna
ki Mitrova i Duja ki Mitra Horoza.
Nalazimo i na naredbu bosanskog valije upuenu mostarskom kadiji i dizdaru tvrave u
Poitelju. Nareuje im se da podsredstvom suda i u sporazumu s mubairom spale amac onih
koji u njemu gone prehrambene

artikle u neprijateljsku zemlju i da se oni koji se bave

nedozvoljenim poslom zatvore. Ukoliko se ovi ne pokore nareeno je njihovo vijeanje. Zatim
slijede brojna svijedoenja o sklapanju braka pred kadijom. meri muedel se kree od 1000 do
preko 40.000 aki. Pazi se na to da svijedoci budu ugledni ljudi efendije,hadije ,bae, age,
dizdari. Uglavnom su zabiljeena muslimanska vijenanja. Vrijedi izdvojiti sluaj vijenavanja
kranina Ilije koji se vjenava preko zastupnika Omer hode sa Despom koju zastupa Lazar .
Svijedoci su Lala Mustafa i Hasan. i prilikom ovog vijenanja odreen je mehri muedel od 3000
aki.
Zatim je prireen prijepis carskog berata kojim se Omeru nakon smrti njegova brata Abdulaha
mustafiza blagajske tvrave dodijeljuje na uivanje gedik timar od 1.400 aki u Donjim
Zijemljama u mostarskom kadiluku. Nije prolo ni 29 dana od uruenja timara, a dizdar
blagajske tvrave je predstavkom zatraio da se navedeni timar urui Mustafagi, navodei da je
spomenuti Omer napustio dunost vezanu za ovaj timar. Omer na ovo podnosi albu bosanskom
timar defterdaru Muhamedu i timar teskerediji Hasanu koji su naredili da se Mustafa svrgne i
timar urui Omeru. U naredbi je naglaeno da Omer mora stanovati u tvravi ili blioj okolini.
Nalazimo i na ferman upuen svim vezirima ,naibima i kadijama orta kola Rumelije. Izdaje
se naredba o mobilizaciji svih rodova vojske jer poetkom proljea osmanlije kreu na pohod
protiv Rusije. Nareeno je i da se oduzme svo oruje od raje bilo da ga skriva po kuama i

crkvama i proda vojsci. Napomenuto je da raja mora biti razoruana. Napominje se da se raji ima
isplatiti prodano oruje i da joj se nikakvo nasilje ne smije poiniti.
Zanimljiva je i Bujruldija valije upuena mostarskom naibu kojim se on obavijetava da je
vlasnik malikane Sulejmanbeg u cijelosti prikupio ucijelosti zimski taksit i predao ga blagajni
bosanskog valije. Strogo se zabranjuje ponovno razrezivanje taksita i traenje i jedne ake od
siromane raje u ime taksita. Kanije vidimo da se ta ista raja ali i upuuje Arzuhal bosanskom
valiji gdje navode da iako je skupljen taksit naib im ponovo trai plaanje istog. Oni prijete da e
se radi toga morati raseliti. Mole da se to zabrani .
Imamo i nareenje bosanskog valije bivem mutesarifu klikog sandaka

Mehmed-pai

Taslidaku da mora poi u rat protiv Crne Gore. Autor donosi i spisak doprinosa koje treba
prikupiti pod sredstvom suda od stanovnika na ime salijane i ukonaenja bosanskog valije .
Spisak sadri trokove konaka, serdarluka, za kiriju konja, za ishranu konja, za konak tufekdiji i
doek ostale pratnje koje je jako mnogo. Ponovo imamo mobilizaciju vojske zbog rata sa Rusima
kako se navodi vijeitim neprijateljima Islama. Naveden je i spisak hrane koji su duni dati
stanovnici na ime ukonaenja paine vojske koja ratuje protiv Crne Gore . Spisak je podugaak i
sadri spisak prehrambenih proizvoda za vojsku i konje, te sapuna. Ferman upuen veziru
Mahmud-pai kojom se on postavlja za mutesarifa bosanskog ejaleta kojem je prikljuen i
Hercegovaki sandak (1769.). Interesantna je i Bujuruldija bosanskog valije kadijama u
Hercegovinikojom se nareuje da ako u jednom kadiluku umre ajan da nasljednika bira narod
jednoglasno. Napominje da se onaj koji nije jednoglasno izabran od naroda ne smije postavljati
za ajana.
O moralu govori prijepis carskog berata gdje je tema Alija glavni majstor graevinara u Mostaru
koji se konstantno opija i na taj nain teti svom esnafu. lanovi esnafa trae njegovu smijenu i
postavljanje Mehmed halife ovijeka koji je po njihovom u svemu ispravan. Ovo postavljanje je
i beratom potvreno. Imamo i bujruldije kojima se nareje kadijama hercegovakog sandaka da
osiguravaju klance jer e se odmetnici u proljee povui u brda i oni su duni osigurati raji mir.
Imamo i nareenja rada ljudi i njihove stoke na izgradnji tvrave u Novom i Ostrovici.
Ferman upuen bosanskom valiji Ahmed-pai upriliu i kapetanima i agama tvrave u
Bosanskom ejaletu kojim se nareuje da u svim tvravama koje se nalaze u pograninom

podruju budu stalno pohranjene potrebne kolinine prosa. Zanimljiva je i bujruldija bosanskog
valije upena kadijama Duvna,Ostatka Imotskog ,Mostara, Blagaja, kapetanima tvrava,
agama ,zabitima ,ajanima Vilajeta i slubenicima kojom se pomenute obavijetava da je na
carskom dvoru roen princ te im se nareuje da po obiaju u svim damijama proue dove i da
se 5 dana vesele i pucaju iz topova i puaka.
Arzuhal ulsume i kerke joj Pae upuen bosanskom valiji. One se ale da su Ibrahim Kapi i
Salih ati uinili njoj i kerki joj Pai veliku nepravdu prilikom prenosa nasljedstva na njih iza
umrlog joj mua Saliha. Oni su ovu nepravdu uinili uz pomo i pod zatitom kadije. Ona moli
da se za njenog zakonskom zastupnika postavi raniji kadija Ahmed-ef koji je poznat kao ispravan
i religijozan ovijek.
Arzuhal Boka, upuen Bosanskom divanu. On kae da je njegov sin Petar putovao trgovakim
poslom po mostarskom kadiluku i da ga je Omer anti tom prilikom pozvao u svoju kuu,
opljakao i ubio. On moli da se na bosanski divan dovedu sljedei i po zakonu kazne: Salih
Salinovi, Alija Oegovi i Mihalo Goli, Ilija Krei i Tadija.
Imamo i Bujruldije bosanskog valije upuene hercegovakim kadijama. Ovdje se kae da su za
Bosanski ejalet od davnina postojale skele samo u Dubrovniku, Splitu i Stonu. Nekoliko puta
vam

je

nareeno

da

ne

idete

ne

gonite

robu

zatvorene

skele

Novom.Risnu,Neretvi,Gabeli,Makarskoj i Vidu, ali niste po tim naredbama postupili. Prodajom


stoke i robe na ovim mijestima ini se teta starim skelama i carskoj miriji. Nareuje se
kanjavanje svih koji ne postupaju po nareenju.
Imamo i albu Ahemdbega koji se ali da njegovu ispau u blizini Mostara koriste Ivan i Mate
Rozi i stanovnici okolnih sela,a ne plaaju mu nikakvu odtetu. Arz mostarskog kadije Hafiz
Mehmeda upuen bosanskom valiji gdje se kae da je Sui Lovro idui od svoje kue ka guvnu
napadnut od Durakovia Osmana, Omera i Ahmeda koji su ga napali kamenicama i 3 zuba izbili.
Kadija kae da su njima nekoliko puta slate mursele , ali se oni nisu pojavili na sudu ,te se trai
njihovo dovoenje pod sredstvom mubaira na sud i kaenjavanje.
Zabiljeeno je i vijenanje starih gdje se Hadi Mehmed Spahi vjenao preko Zastupnika sina
mu Ibrahima sa udovicom Fatimom. Mehri muedel je iznosio ak 40.000 aki.

Arzuhal mostarske sirotinje upuen bosanskom valiji. ale se da neki pekulanti prenose penicu
,itarice ,ovnove,masnoe i druge ivene namirnice u neprijateljsku zemljui tamo prodaju po
sklupljim cijenama i na taj nain prouzrokuju da se osijea oskudica hrane u naem kraju.
Moli se da se ovi pohvataju i dovedu na na bosanski divan. Imamo i pismo bosanskog
serturnadije

Abdurahmana

upueno

mostarskom

kadiji,ulemi

janiarima

drugim

slubenicima . Po gradovima Bosne od davnina ivi vei broj uleme i dobrih ljudi kao i svi
rodovi vojske koji su od davnina potivali odredbe erijeta. Posebno raji i siromanima je
potrebno obezbijediti potpuni mir i zatitu. Obavijeteni smo da neki sa podruja mostarskog
kadiluka nisu na svom mijestu i da povodei se za svojim strastima , bespravno uznemiruju i
napadaju potene ljude, starce i sirotinju i ine im razna nasilja. Trai se slanje izvijetaja o svim
zlikovcima i detaljan opis svih generalija o njima.
Bujruldija bosanskog valije upuena kadijama i slubenicima u Hercegovini kojom se ovi
obavijetavaju da je sa Mleanima sklopljeno primirje. Zabranjuje se izdavanje propusnice kako
bi se prelo na mletaki teritorij i inila nasilja u njemu. Ukoliko bi se to dogodilo bit e oduzeta
plata kapetanima,agma i zabitima u ijem se dematu to dogodilo kao poruka i opomena
drugima. Slian dokument ima i za prelaz u Austrijski teritorij s kojima osmanlinje tada imaju
ugovor o ne napadanju. Zabiljeeno je da su neki janiari prelazili iz Bosne u Austriju te se trai
njihovo najstroije kanjavanje.
Zanimljiv je spisak koliine hrane ,konja i vodia koje treba obezbijediti za valinu svitu kada
bude putova iz Travnika za Crnu Goru 1768. gdine. Na spisku stoji : hljeb crni i bijeli, pirina,
bungara, ovije meso, maslo,med, bijelo brano, nieste, nohut, suho groe, eer,kahva, biber,
jogurt, miljeko, sir ,sire,jagnjad,kokoi,jaja, crveni luk, zelen, sapun, vosak,loj,jeam za
konje,sijeno,lu,kleve za adore, dva,konje vodie za konje,vodie za vojsku i tegljae.
Mahmud, sin Mehmedov iz trebina vjenao se preko svoga zastupnika Arslana,sina abanova iz
Trebinja sa cigankom Razijom kerkom Ismailovom iz Liana.
Iz imovine Nadije i Zejnebe , malodobne dijece umrlog Saliha Karagha uzeo je u zajam 200
groa Mehmed-baa Kuki . On se obavezao da e godinje davati 25 groa.

Zatim imamo razne kuporodajne ugovore. Traenje svog prava prvoodkupa kao najblii komija
odreenom dobru, zapisi kojim majka sinu poklanja odreeno dobro i slino