Ææ®Ωèπ◊ ®Ω¢√-ù«èπÿ ûªû√\™¸!

 

í∫÷ú˛q È®j∞¡x °jØ√ ¶«ü¿’úø’
´’´’ûª •úÁö
b x éÌûªh ¢√ûª

N¨»-ê°- ôæ oç, †÷uÆˇô- ’úË: È®™j y‰ ¨»ê ´’çvA ´’´’û√
¶„†Kb •úÁöb x ûªû√\-™¸-éÓö« í∫’Jç* ᙫçöÀ v°≤æ ƒh´- Ø√
v°ûæ uË é- πçí¬ îËߪ’é- π§- Ú-®·Ø√ Ææ®Ωèπ◊ ®Ω¢√-ù«èπÿ Ñ Nüµ∆†ç
´JhÆ- æ’hçü- ¿E îÁ°pæ úøç îª÷Ææ’hçõ‰ Ééπ í∫÷úø’q •∞¡èx πÿ
¶«ü¿’úø’ ûª°pæ ü- ¿E Ææp≠æ´-d ’-´¤û- ÓçC. á´®Ω÷ ÉC í∫’JhçîË
O©’ ™‰èπ◊çú≈ í∫•í- ¶∫ « îªü¿’´- ¤ûª÷ Ç¢Á’ îÁ°pœ çC äéπ
¢√éπu¢Ë’. ûª®Ω* îª÷ÊÆh È®™j y‰ ©’ ņ’-ÆJ-æ Æ- æ’h†o üÌúÕü-f ∆J
véπ´’çí¬ á™« N¨¡y®- Ω÷°æç ü∆©’-Ææ’hçüÓ Å´-íû∫ çª îËÆæ’é- Ӵa. É°æpöÀ ´®Ωèπ◊ Ææ®Ωèπ◊ ®Ω¢√ù« ¶U-©†’ Íéö«-®·çîªú- çø ™ ûªû√\™¸ Nüµ∆†- ´- ’-ØCË ™‰ü¿’. Å´-Æ®-æ √-EéÀ ûªT†Eo ¶U-™éx‰ π ®Ω¢√-ù«-ü∆-®Ω’©’, áí∫’´- ’-Aü- ∆-®Ω’©’ É•sçü¿’©’ °æú’ø û- ª’Ø- √o®Ω’. á®Ω’´- ¤© ®Ω¢√-ù«èπ◊ ûªT†- Eo í∫÷úø’q
•∞¡†x ’ (®√ué˙©- †’) Íéö«-®·ç-î√-Lqç-Cí¬ Ææyߪ’çí¬

´·êu-´’ç-vûª’©’, Íéçvü¿ ´’çvûª’©’ ÂÆjûçª È®™j y‰ ´’çvAéÀ
N†o-§ƒ©’ îËÆæ’é- Ó-¢√Lq ´≤ÚhçC. ¢√uí∫†x ûªßª÷K éπ®√tí¬-®√-©†’ éÌûªhí¬ ØÁ©é- Ì-©’p-ûª’Ø√o ¢√öÀ †’ç* °æ‹Jh≤ƒn®· ÖûªpAh ´îËa´- ®- Ωèπ◊ éÌ®Ωûª ûª°pæ ü¿’. Ñ °æJÆ- û-nœ ª’™x
Ñ éÌ®Ωû- ت Ë ≤Ò´·tí¬ îËÆæ’è- π◊Ø- çË ü- ¿’èπ◊ È®™j y‰ ¨- »ê ûÁL¢- †jÁ
áûª’hí- ú-∫ †ø ’ ûªû√\™¸ ®Ω÷°æç™ ņ’-ÆJ-æ ≤- ÚhçC. ûªû√\™¸
éÀçü¿ áçûª Åü¿†- °æ¤ ¢Á·û√h©- †’ îÁLçx î- √Lq Öçô’çüÓ
È®™j y‰ v°éæ πö- çÀ î- √Lq ÖçC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful