Hriscanstvo i Astrologija.

Prvi deo
Isaija 40.8 8 Suši se trava, cvet opada; ali reč Boga našeg ostaje doveka. Gde bi se to mogle nalaziti reci bozije a da nisu mutirale i izgubile istinitost. Citat: Psalam 19. 1-4 1 Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku Njegovih glasi svod nebeski.2 Dan danu dokazuje, i noć noći javlja.3 Nema jezika, niti ima govora, gde se ne bi čuo glas njihov.4 Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i reči njihove na kraj vasiljene. To znaci da su nebesa objavila slavu Boga i da nema jezika niti govora gde se nebi cuo glas nebeski. Bog je postavio zvezde na nebo kao jedan univerzalni jezik.

Рилски манастир је највећи и најпознатији православни манастир у Бугарској. Налази се на југозападу Бугарске на планини Рила, 117 km јужно од главног града Софије, у дубокој долини Рилске реке, на надморској висини од 1,147 m. Ovo je Isus u centru kruga. 12 apostola i 13-i Isus Hrist. Vidi se da svaki znak pripada jednom od apostola.

Daniel 2. 1-19
1

A druge godine carovanja Navuhodonosorovog usni Navuhodonosor san, i uznemiri mu se duh i san ga prođe.2 I reče car da dozovu vrače i zvezdare i gatare i Haldeje da kažu caru san njegov. I dođoše i staše pred carem.3 I reče im car: Usnih san, i uznemiri mi se duh kako bih doznao šta sam snio.4 A Haldeji rekoše caru sirski: Care, da si živ doveka! Pripovedi san slugama svojim, pa ćemo ti kazati šta znači.5 A car odgovori i reče Haldejima: Zaboravio sam, ako mi ne kažete šta sam snio i šta znači, bićete isečeni i kuće će vaše biti bunjišta.6 Ako li mi kažete šta sam snio i šta znači, dobićete od mene dare i poklone i veliku čast; kažite mi dakle šta sam snio i šta znači.7 Odgovoriše opet i rekoše: Neka car pripovedi san slugama svojim, pa ćemo kazati šta znači.8 Car odgovori i reče: Doista vidim da hoćete vremena da dobijete; jer vidite da sam zaboravio.9 Ali ako mi ne kažete šta sam snio i šta znači, jedan vam je sud; jer ste se dogovorili da kažete preda mnom laž i prevaru dok se promeni vreme; zato kažite mi san, pa ću videti da mi možete kazati šta znači.10 Odgovoriše Haldeji caru i rekoše: Nema čoveka na zemlji koji bi mogao kazati caru to šta ište; zato nijedan car ni knez ni vlastelin nije nikada iskao takvo šta od vrača ili zvezdara ili Haldejca.11 I šta car ište vrlo je teško; niti ima drugog koji bi mogao kazati caru osim bogova, koji ne žive među ljudima.12 Zato se car razljuti i razgnevi vrlo, i zapovedi da se pogube svi mudraci vavilonski.13 I kad iziđe zapovest, te ubijahu mudrace, tražahu i Danila i drugove njegove da ih ubiju.14 Tada Danilo odgovori mudro i razumno Ariohu zapovedniku stražarskom, koji beše izašao da ubija mudrace vavilonske;15 Odgovori i reče Ariohu, vlastelinu carevom: Zašto je tako nagla zapovest od cara? Tada Arioh kaza stvar Danilu.16 A Danilo otide i zamoli cara da mu ostavi vremena, pa će kazati caru šta san znači.17 Potom otide Danilo kući svojoj, i kaza stvar Ananiji, Misailu i Azariji, drugovima svojim,18 Da se mole za milost Bogu nebeskom radi te tajne, da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s ostalim mudracima vavilonskim.19 I objavi se tajna Danilu, u noćnoj utvari; tada Danilo blagoslovi Boga nebeskog. Mudraci=vracari, zvezdari,gatari, haldeji. Car je znao da mu mogu protumaciti san i reci da ce se nesto desiti i da se to desi ali da ne bude u vezi sa snom, ali je i znao da je jedini nacin da interpretacija bude ona koja je od Boga, da bude od coveka koji je od Boga. Ako je covek bozji glasnik onda ce mu Bog reci i san i tumacenje za san. Tako je postavio prevenciju prevare. Naravno, biblijski zapis ukazuje da je Daniel bio sposoban da izese kraljev san a potom ga interpretira:

Daniel 2. 24-49
24

Tada otide Danilo k Ariohu, kog car beše odredio da pogubi mudrace vavilonske; i došav ovako mu reče: Ne gubi mudraca vavilonskih; izvedi me pred cara da kažem caru šta san znači.25 Tada Arioh brže izvede Danila pred cara, i ovako mu reče: Nađoh čoveka između roblja Judinog, koji će kazati caru šta san znači.26 A car progovori i reče Danilu, koji se zvaše Valtasar: Možeš li mi kazati san koji sam snio i šta znači?27 Odgovori Danilo caru i reče: Tajnu koju car ište ne mogu kazati caru mudraci ni zvezdari ni vrači ni gatari.28 Nego ima Bog na nebu koji otkriva tajne i javlja caru Navuhodonosoru šta će biti do kraja. San tvoj i šta ti je videla glava na postelji tvojoj ovo je:29 Tebi, care, dođoše misli na postelji šta će biti posle, i Onaj koji objavljuje tajne pokaza ti šta će biti.30 A meni se ova tajna nije objavila mudrošću koja bi u mene bila mimo sve žive, nego zato da se javi caru šta san znači i da doznaš misli srca svog.31 Ti, care, vide, a to lik velik; velik beše lik i svetlost mu silna, i stajaše prema tebi, i strašan beše na očima.32 Glava tom liku beše od čistog zlata, prsi i mišice od srebra, trbuh i bedra od bronze,33 Noge mu od gvožđa, a stopala koje od gvožđa koje od zemlje.34 Ti gledaše dokle se odvali kamen bez ruku, i udari lik u stopala bronzana i zemljana, i satre ih.35 Tada se satre i gvožđe i zemlja i bronza i srebro i zlato, i posta kao pleva na gumnu u leto, te odnese vetar, i ne nađe mu se mesto; a kamen, koji udari lik, posta gora velika i ispuni svu zemlju.36 To je san; a sada ćemo kazati caru šta znači.37 Ti si, care, car nad carevima, jer ti Bog nebeski dade carstvo, silu i krepost i slavu,38 I gde god žive sinovi ljudski, zveri poljske i ptice nebeske, dao ti je u ruke, i postavio te gospodarem nad svim tim. Ti si ona glava zlatna.39 A nakon tebe nastaće drugo carstvo, manje od tvog; a potom treće carstvo, bronzano, koje će vladati po svoj zemlji.40 A četvrto će carstvo biti tvrdo kao gvožđe, jer gvožđe satire i troši sve, i kao gvožđe što sve lomi, tako će satrti i polomiti.41 A što si video stopala i prste koje od kala lončarskog koje od gvožđa, biće carstvo razdeljeno, ali će biti u njemu tvrđe od gvožđa, jer si video gvožđe pomešano s kalom lončarskim.42 I što prsti na nogama behu koje od gvožđa koje od kala, carstvo će biti nešto jako, a nešto trošno.43 A što si video gvožđe pomešano sa kalom lončarskim, to će se oni pomešati sa semenom čovečijim, ali neće prionuti jedan za drugog kao što se gvožđe ne može smešati s kalom.44 A u vreme tih careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se do veka neće rasuti, i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu; ono će satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati do veka.45 Kako si video gde se od gore odvali kamen bez ruku i satre gvožđe, bronzu, kao, srebro i zlato. Bog veliki javi caru šta će biti posle; san je istinit, i tumačenje mu verno.46 Tada car Navuhodonosor pade na lice svoje, i pokloni se Danilu, i zapovedi da mu prinesu prinos i kad.47 Car progovori Danilu i reče: Doista, vaš je Bog Bog nad bogovima i Gospodar nad carevima, i koji objavljuje tajne, kad si mogao otkriti ovu tajnu.48 Tada car uzvisi Danila, i dade mu mnoge velike darove i učini ga gospodarem svoj zemlji vavilonskoj i poglavarem nad svim mudracima vavilonskim.49 I Danilo izmoli u cara, te postavi nad poslovima zemlje vavilonske Sedraha, Misaha i Avdenaga, a Danilo osta na dvoru carevom

Kako Biblijski zapis pokazuje, Danijel je mogao da objavi carev san i njegovo znacenje. Kralj je bio toliko zahvalan da je postavio Daniela da vlada celom zemljom vavilonskom i vavilonskim mudracima. Ostao je na dvoru carevom ( kao savetnik ). Dakle, vidi se da

termin mudraci podrazumeva i magijase, zvezdare tj astrologe, haldeje, vraceve. Haldeji su bili u Vavilonu vrsta svestenih lica. Magijasi su
pretstavljali ljude ciji je zadatak bio isterivanje demona i zlih duhova bajanjem ( charanjem, chinima ). Astrolozi su bili proroci koji su na osnovu zvezda i neba predvidjali buducnost. To su ustvari bili zvezdari. Vracevi su drugo ime za carobnjake. Kao sto se moze videti, Danijel je postavljen da bude na celu svih njih i da rukovodi njima. Daniel, bivajuci istinski Bozji prorok i imajuci podrsku Vavilonskog kralja, bio je u poziciji da upotrebi svoj autoritet da nauci sve ove vrste mudraca o istinskoj mudrosti i istinskom Bogu. Ovo znaci da je Daniel ucio astrologe o Kristu, kralju Jevreja ispravljajuci njihov nacin tumacenja zvezdanih dogadjaja. Magi su najverovatnije uceni o spasenju od jedinog i pravog Boga i dolasku mesije, kao i o uzaludnom isterivanju demona na nacin koji su do tada radili. Nije bilo mesta za carobnjake ili vraceve i za haldeje ili su morali da prihvate jednog pravog Boga ili da izgube svoje mesto pod Danielom. Posle priblizno 400 godina kasnije mudraci, ili magi, koji su Astrolozi ili Zvezdari, koji u snu dobijaju poruke od Boga, pojavili su se u Jerusalimu pitajuci za jedniog rodjenog “kralja Jevreja”. (Izrael je izgubio svoje znanje o zvezdama iako je postojeci hram imao indicije i tragove o Hristu u formi heruvima sagradjenih u hramu za svestenike, da ih proucavaju i da se znanje uci. )

Jevandjelje po Mateju, Glava 2
1

A kad se rodi Isus u Vitlejemu judejskom, za vremena cara Iroda, a to dođu mudraci s istoka u Jerusalim, i kažu:
2

Gde je car judejski što se rodio? Jer smo videli Njegovu zvezdu na istoku i došli smo da Mu se poklonimo.
3

Kad to čuje car Irod, uplaši se, i sav Jerusalim s njim.

4

I sabravši sve glavare svešteničke i književnike narodne, pitaše ih: Gde će se roditi Hristos?
5

A oni mu rekoše: U Vitlejemu judejskom; jer je tako prorok napisao:

6

I ti Vitlejeme, zemljo Judina! Ni po čem nisi najmanji u državi Judinoj; jer će iz tebe izići čelovođa koji će pasti narod moj Izrailja.
7

Onda Irod tajno dozva mudrace, i ispitivaše ih kad se pojavila zvezda.

8

I poslavši ih u Vitlejem, reče: Idite i raspitajte dobro za dete, pa kad ga nađete, javite mi, da i ja idem da mu se poklonim.
9

I oni saslušavši cara, pođoše: a to i zvezda koju su videli na istoku, iđaše pred njima dok ne dođe i stade odozgo gde beše dete.
10

A kad videše zvezdu gde je stala, obradovaše se veoma velikom radosti.

11

I ušavši u kuću, videše dete s Marijom materom Njegovom, i padoše i pokloniše Mu se; pa otvoriše dare svoje i darivaše Ga: zlatom, i tamjanom, i smirnom.
12

I primivši u snu zapovest da se ne vraćaju k Irodu, drugim putem otidoše u svoju zemlju. Postojao je jos jedan prorok u Izraelu koji je ucestvovao u zarobljavanju Vavilonaca, po imenu Ezejkel i. nije poznato da li su on i Daniel povezani na ikoji nacin. Danijel je uputio mudrace na znacenje zvezda nebesih. Ezejkel je takodje posedovao ovo znanje.

Ezejkel 1. 3-10
3

Dođe reč Gospodnja Jezekilju sinu Vuzijevom, svešteniku, u zemlji haldejskoj na reci Hevaru, i onde dođe ruka Gospodnja nada nj.4 I videh, i gle, silan vetar dolažaše od severa, i velik oblak i oganj koji se razgorevaše, i oko njega svetlost, a isred ognja kao jaka svetlost;5 Isred njega još kao četiri životinje, koje na oči behu nalik na čoveka;6 I u svake behu četiri lica, i četiri krila u svake;7 I noge im behu prave, a u stopalu behu im noge kao u teleta; i sevahu kao uglađena bronza.8 I ruke im behu čovečje pod krilima nad četiri strane, i lica im i krila behu na četiri strane.9 Sastavljena im behu krila jedno s drugim; i ne okretahu se idući, nego svaka iđaše na prema se.10 I lice beše u sve četiri lice čovečje i lice lavovo s desne strane, a s leve strane lice volujsko i lice orlovo u sve četiri.

Astrologija i Hriscanstvo su medjusobno povezani i ne idu jedno bez drugog.

Ovo je Zodiacki krug iz Beit Alpha, Israel-a. Predstavljen je zodjacki krug sa 12 zodijackih znakova. Vidite u uglovima Heruvime tj Kerubine. Heruvimi su Andjeli.

Ovde se s leva na desno lepo vide Rak ( Jovan ), Lav ( Petar ), Devica ( Andrija ), Vaga ( Bratolomej ), Skorpija ( Filip ) . Unutar kruga se nalazi Istina, Isus Hrist ciji je astroloski kod Sazvezdje Zmijonosa ( Ophiuchus ) i planeta Jupiter.

Jovanovo Otkrivenje, Glava 4
1

Potom videh: i gle, vrata otvorena na nebu, i glas prvi koji čuh kao trubu gde govori sa mnom, reče: Popni se amo, i pokazaću ti šta će biti za ovim.
2

I odmah bih u duhu; i gle, presto stajaše na nebu, i na prestolu seđaše neko.

3

I Onaj što seđaše beše po viđenju kao kamen jaspis i sard; i oko prestola beše duga po viđenju kao smaragd.
4

I oko prestola behu dvadeset i četiri prestola; i na prestolima videh dvadeset i četiri starešine gde sede, obučene u bele haljine, i imahu krune zlatne na glavama svojim.
5

I od prestola izlažahu munje i gromovi i glasovi; i sedam žižaka ognjenih gorahu pred prestolom, koje su sedam duhova Božijih.
6

I pred prestolom beše stakleno more, kao kristal; i nasred prestola i oko prestola četiri životinje, pune očiju spred i sastrag.
7

I prva životinja beše kao lav, i druga životinja kao tele, i treća životinja imaše lice kao čovek, i četvrta životinja beše kao orao kad leti.
8

I svaka od četiri životinje imaše po šest krila naokolo, i unutra puna očiju, i mira ne imaju dan i noć govoreći: Svet, svet, svet Gospod Bog Svedržitelj, Koji beše, i koji jeste, i koji će doći.
9

I kad daše životinje slavu i čast i hvalu Onome što seđaše na prestolu, što živi va vek veka,
10

Padoše dvadeset i četiri starešine pred Onim što seđaše na prestolu, i pokloniše se Onome što živi va vek veka, i metnuše krune svoje pred prestolom govoreći:
11

Dostojan si, Gospode, da primiš slavu i čast i silu; jer si Ti sazdao sve, i po volji Tvojoj jeste i stvoreno je.

Februar/Mart 2010