You are on page 1of 18

01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

BI TH THU H
Bi Th Thy
BI TH THU HNG
Bui Thi Thuy Van
BI TH TNH
Bi Th Trang
Bi Th Tuyt Lan
Bi Th Tuyt Nhung
BI THIN LAM
Bui Thien Phuong
Bi Thng Minh
BI THNG NHT
BUI THUY HA
Bi Tin Ngh
Bui Tien Thinh
Bi Trn M Loan
Bi Trn Ty
Bi Tr Khi
Bi Trng Bnh
Bi Trng Hiu
BI TRNG LUT
BUI TRONG NHAN
Bui Trung Truc
BUI TUYET VAN
BUI VAN BA
Bi Vn Dn
BI VN
Bi Vn Hc
BUI VAN HONG
BI VN HNG
Bui Van Huong
Bi Vn Mnh
Bi Vn Phc
Bi Vn Phc
BI VN QU
BI VN S
BI VN THN
Bi Vn Tho
Bi Vn Thun
Bui Van Ton
Bui Van Tuan
Bui Van Vinh
Bi Vit Cng
Bi Vit ng
Bui Viet Dung
Bi Vit Dng
BI VIT HUY
Bui Viet Luc

TR L GIM C
Event Department Man
TRNG PHNG H
Trng Phng Qun L
SUPPERVISOR
Senior Approval Office
Quan Ly Sieu Thi
Chief Planner
THC S
Sales And Marketing
Truong Phong Nhan S
TL KIM TON VIN
CHUYEN VIEN
Truong Phong Kinh Do
P Gd
Thu Ky Giam Doc
Ph Gim c
Quan Ly
Pho Gd
Ph Phng K Thut
TRNG PHNG
TRUONG PHONG KY
Quan Ly
AUDIT MANAGER
TRUONG PHONG KIN
Qa Manager
P.GIM C KT
Trng Phng K Thu
PHO BI THU DANG U
TRNG BAN QLDA
Manager
Trng Phng
Qan L Sn Xut
K Ton Trng
QUN L
CHIEF SITE ENGINEE
KCS
Front Office Manager
Truong Phong Kinh Do
Quan Ly
Truong Phong Kinh Do
Trng Phng Qun L
Trng Phng Hnh C
Truong Phong Hanh C
Tgd
Meng
PH GIM C
Pho Giam Doc

0908090822
0988092509
0982097763
0908402772
0909940318
0903008076
0938233639
0903998160
0903575634
0989881288
0903735697
0987277646
0937890789
0908880339
0918245538
0908600299
0914176801
0905931033
0908220688
0912061199
0903324077
0902388994
0918221668
0903918581
0918698152
0908867499
090702690
0988539183
0903195010
0903629009
0903320343
0919977698
0916666839
0908491535
0934113147
0908822468
0986186263
0903684423
0918333657
0918130747
0984317431
0983309099
0918472395
0913527067
0903703456
091 814 6530
0912229698
0908617364

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

BI VITDNG
Bi Vnh Thnh
BI V NH HUY
Bi V Giang Thanh
BUI VU HUNG
Bui Xuan Ai
Bui Xuan Cau
Bui Xuan Chinh
Bi Xun Tc
Bi Xun Vinh
Bu Tinh
B THU LAN
C. Hong Thc oan
C. Nguyn Th Trang i
C.Chu Duy Khanh
Ci Bo Hiu
Cm Duyn
Cam Ngan
CM VN
CAO ANH TUAN
CAO B VNG
CAO BCH VN
Cao Cong Ngoc
CAO CNG TUN
Cao ng Tn
Cao Dinh Hien
CAO NH HUN
Cao c Chnh
Cao Dc Tun
Cao Duy Phong
Cao Hi Nam
CAO HONG ANH DUY
Cao Hng Thin
Cao L Bo Chiu
CAO MINH SN
CAO MINH TUN
Cao Nam Vinh
Cao Ngc Minh Phng
Cao Ngoc Son
Cao Nhat Linh
CAO NHT
CAO PHC HU
Cao Phuoc Vien
Cao Quang Nguyen
Cao Quoc Toan
Cao Tang Thien
Cao Thai Hung

TRNG PHNG
Qun L
K S
K Ton Trng
TRUONG BO PHAN
Manager
Supervisor
Ph Phng Qun L C
Sales Supervisor
Marketing Manager
Pho Giam Doc Ki Thua
FINANCIAL
Tr l KD
Tr l G

Marketing
Kiem Toan Vien Noi B
Lcl Manager
Trng Phng
TRNG PHNG H
TRUONG PHONG KIN
TRNG PHNG K
PH PHNG KINH D
Trng Phng Kinh D
TRNG PHNG KI
Group Leader - Trn
Tp. K Hoch - K Thu
SINH VIN
Manager
Sale Manager
Project Management
Deputy Manager
P. TRM BH - TRUN
Qa Leader
Quan Ly
TRNG PHNG
K S TRNG
Leader
General Manager
Ke Toan Truong
Truong Phong Ky Thua
PH GIM C
TR L GIM C
Truong Phong Ky Thua
Truong Phong
Trng B Phn K Th
Production Supervisor
Qun L Sn Xut

0903939043
0909219116
0902929182
0913895600
0903719979
0903834979
0913964451
0989306499
0908789644
0989165277
0903841741
0918060578
0982172107
0908570990
0903347312
0917163350
0909251569
0906878970
0918913131
0988333789
0917344414
0909885992
0918493201
0909390518
0913600560
0986685912
01226286111
0903463009
0913851171
0916688898
0903636659
0918124657
0984404440
0918874162
0903 999 210
0903945775
0908262355
0914016961
0938317610
0918171664
0903729183
0903108555
0903318243
0913701164
0983690822
0987179779
0977702344

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

CAO THNH HNG


Cao Thanh Son
CAO THANH TRC
Cao Thanh Tun
Cao Thi Hang
CAO TH KIM PHNG
Cao Th Lan Hng
Cao Thi Minh Huong
CAO THI MY HUONG
CAO THI THANH DIEU
CAO TH TH
CAO TH THU HNG
Cao Th Tng Khnh
CAO TH VNG
Cao Thu Thu
Cao Thuy Vy
Cao Ton M
CAO TRN HI
Cao Trn Ngc T
Cao Tri Duc
Cao Trung Hieu
Cao Trung Kin
CAO VN HO
Cao Van Hoc
CAO VAN LIEU
Cao Vn Phc
Cao Vn Sang
Cao Van Thanh
Cao Viet Tuan
Cao Vng Thy Trang
CAO XUN BIN
Cao Xun Kiu
Cao Xun Ph
CAO XUN THNG
CARSONWU
CHAU
Chu Hong
Chu Mn
CHU ANHDNG
CHAU DUY KHUONG
Chu Duy Khng
Chu Hang Nhn
Chu Hong Tin S
Chu Hng Nga
Chu Hng Anh
Chau Kien Thi
Chu Kim Phng
Chu Long Vit

TRNG BP KD
Trng Phng Kinh D
SUPERVISOR
Trng Phng Nhn S
Pho Gian Doc Ky Thua
TRNG NHM
Truong Phong To Chua
Project Manager
Ke Toan Truong
STAFF
TRNG PHNG
SINH VIN
IT Specialist
TH K ISO/BRC CHO
K Ton Trng
Qun L
Managing Director
PH PHNG
Engineer Manager
Pho Phong Thiet Ke
Trng Phng
Pgd
PH KHOA LUT HN
Qun L
TRUONG BO PHAN B
Qun L Xnk
Country Director
Truong Phong Kinh Do
Trng Phng Xnk
Truong Phong Ke Toan
TP.XNK
Trng Phng Kinh D
Pho Phong Thanh Tra
K S
TRNG NHM
QUAN LY
Director Of Human Re
Ph Gim c K Thu
HR&ADMIN EXECUTI
MANAGING DIRECTO
It Manager
Ph Gim c
Web Development man
Managing Director
Legal Department Man
Trng i Din
K Tan Trng
Qun L

0915334348
0903920996
0909197474
0908241898
0983321229
0937694678
0903967294
0913805050
0903868485
01684277767
0909870064
0918845173
090 972 9466
0987 555 406
0903868422
0903666553
091 317 4578
0983708063
0909316789
0918105705
0918015984
0905385264
0908385558
0986745612
0979679689
0913760702
0903998875
0933566485
0913806588
0903108416
0123456
0912007315
0915816111
0913100786
0917251864
0906548404
0903984104
0903519972
0919194114
0918907197
0913943853
0958889190
090 398 4104
0903671215
0988007333
0907512404
0908581326
0918103544

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Chau Lu Thuy Khanh


Trng Phng Xnk
Chu Minh Hi
Truong Bo Phan Kinh
CHU MINH HONG
TRNG PHNG
Chau Ngoc My
Ch Huy Trng
Chau Ngoc Uyen Vi
Trng B Phn Lcl
CHAU PHUOC CUONG
TRUONG PHONG XN
CHAU PHUONG MAI
TRO LY GIAM DOC
CHAU QUOC VIET
THIET KE
Chu Qunh Nh
Pho Phong
Chu Tng Hin Quyn
Marketing Manager
CHU THNH PHC
QUN C
Chau Thi Hien
Dai Dien Kinh Doanh
Chu Th Hng Hnh
Truong Phong Kcs
CHU TH NGC TUY
TH KHO
CHU TH THYHNG
PHNG L HNH QU
CHU TH TRUNG HU
TRNG PHONG KI
CHU TUN S
BUSSINESS MANAGE
Chnh
Tng th k
CHEW TECH CHUANG
PRODUCITON MANA
Ch Thnh
Qun L Nhn S
CH DIP
TRNG NHM THI
CHI HUY DANH
CHI HUY TRUONG
CH LAN ANH
K TON TRNG
Chi Le Thi Bich Son
Ph Ban Kcn M Rng,
CH L TH THY
PH PHNG
Ch Nguyn Hong Vy
Business Manager
CH NGUYN TH HA
CHUYN VIN PHN
Ch Nh Hoa
Phng Hnh Chnh
CH THNG PHC
TRNG PHNG IT
Ch Trn Th D Tho
Marketing Trainee
Ch Trng Thy Tung Vy Sales & Marketing Ma
CHI TUYET ANH
TRUONG PHONG TO
CHIM HNG QU
QUN L NHN S
CHIEM QUANG MINH
PRODUCTION ENGIN
Chim Quc Sn
Vice Director
CHIM VN NG
TRNG PHNG K
CHRIS BAHNG
DIRECTOR
Chu Huy
Trng Phng
Chu Phuong
Manager Of Investmen
CHU DINH NAM
KY THUAT
CHU HOANG THAI
STORE MANAGER
Chu Hong Thy Phng Ph Gim c Ph Tr
Chu Minh Diep
Quan Ly
CHU MINH TR
TESTING ENGINEER
Chu Minh Trng
Brand Director
Chu Que Anh
Ph Phng Thng Tin
CHU TH AN
TR L KINH DOANH
Chu Thi Minh
Warehouse Supervisor

0908610748
0913918918
0918564861
0903353888
0983344088
0988515657
0919545022
0972505202
0913939774
0903456687
0908668700
0913928200
0982564442
0938785492
0903640181
0903505182
0938982968
0903 834034
0907126543
0904433455
0903078909
0989700219
0959568929
0903718169
0918621179
0903744774
0918326814
0902338348
0908174339
0909570576
0908618966
0915227427
0908886870
0902 373730
0908530530
0918240900
0953359873
0958602477
0913242282
0986489735
0903716973
0903072368
0983147789
0908824993
0918255520
0908140309
0988929779
0918003046

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

CHU THI TUYET ANH


K S
CHU TIN DNG
TRNG PGD
CHU VIET HA
QUAN LY
Chuc Nhu Lan
Quan Ly Phan Xuong
Chung Hoa
Planning Manager
Chung Cam Hung
Truong Phong
Chung Chee Keong
General Manger
Chung Hy Phung
Line Manager
Chung Quc Phong
Manager
Chung Quoc Viet
Trgiam Doc
Chung Thanh Ha
K S Trng
Chung Thi Nhu Trang
Ph Phng iu Hnh
Chung-Chiang Shih
Vice representative
CHNG
QUN L KHO HNG
Chng Hong Dng
F&Amp;B Manager
CLYDSPASCUAL
SALES DIRECTOR
CO HONG MINH
QUAN LY
Co Thi Bao Ngoc
Trng Phng K Thu
C TRN TH M VN
PRODUCT MANGER
C V TH NGC KIU QUN TR KHO V TH
Cng Huyn Tn N Hoa TiGeneral Director
CNG TY C PHN GCHTRNG PHNG
CORAL CHEN
MY SUPERVISOR
C Kim Ngc
Manager
C Th Mng Thy
Sales Manager
Cung Hong Truong
Trng Phng
C TRNG PHT
TRNG PHNG KI
Dam Cong Nhat Huy
K Ton Trng
m Duy Nguyn
Ph Phng Hc-Ns
m Ngc Anh
Ph Gim c K Thu
M NGUYN SN
TEAM MANAGER/SAL
Dam PhiThanh
PG
M THU HOI
TRNG QUY GIA
M TRNG TN
K S
M TLIN
K TON TRNG
DANER. FORT
GENERAL MANAGER
Dang Phu
Tp K Thut
ng Tnh
Trng Phng It
DANG ANH THAO
CHUYEN VIEN
Dang Anh Thu
Ph Gim c
Dang Anh Tu
Truong Phong
ng Anh Tun
Trng Phng
ng Bch Hn
Trng Phng Kinh Do
Dang Chi Cong
Pg
Dang Chu Dung
Truong Phong Kinh Do
ng Cng Cng
Trng Phng Kd-Tt
Dang Cong Huong
Trng Phng Kinh D
ang Dai Binh
Truong Phong Thi Ngh

0908917453
0908183456
0908261156
0938279220
0903815926
0909313628
090 878 1978
0908293106
0908092101
0983116808
0903301313
0919695549
097 869 2927
0913375926
0913480130
0907887058
0982344265
0908469032
0908125586
0903184226
0903836621
0919944814
0908 010 093
0983297177
0907804143
0903740781
0908204488
0908174144
0983737732
0903766070
0913806252
0908023023
0979447992
0985815981
0918193661
0909008881
0918133402
0903953287
0907377688
0903813635
0903416994
0903859515
0918142147
0903726445
0913323091
0913766814
0902551171
0905958032

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

NG NG HIU
TRNG PHNG K
Dang Dieu Hang
Truong Phong To Chuc
ng nh Hip
Engineer, JournalistNG NH HUN
TRNG PHNG QA
NG NH THI
TP.M BO CHT
NG NH THUT
T TRNG
ng ng San
Trng Phng Kinh D
ng c Minh
Teamleader
Dang Duc Vu
Team Leader
ng H Vinh
Trng Phng
Dang Hai Son
K Tan Trng
ng Ho Vang
Ph Gim c
Dang Hong Hai
Ph Gim c
NG HNG HNH
QUN L SN XUT
Dang Hung Vu
Trng Phng Qc
'Dang Huu Hanh
Trng Phng Nhn S
ng Hu Quang
Trng Phng Bo Tr
DANG HUUTUE
TRUONG PHONG SAN
ng Khnh H
MBA-Director
NG KHIT QUNH
P. NHN S
ng L Kiu Trinh
Executive Assistant
NG LONG SN
ENGINEER
Dang Manh Hung
Truong Phong Kinh Do
Dang Minh Ca
Pho Phong Thiet Ke
Dang Minh Hiep
K Ton Trng
NG MINH HNG
PH GIM C
NG MINH KHA
TRNG PHNG K
ng Minh Lm
Truong Phong Ghi Da
ng Minh Pht
Truong Phong Kt
ng Minh Qun
Trng Phng
Dang Minh Sang
Truong Phong Ky Thua
DANG MINH TAM
TO TRUONG
ng Minh Tho
Truong Phong To Chuc
ng Ngc H
Ke Toan Truong
DANG NGOC HAN
TRUONG PHONG HA
Dang Ngoc Hung
P.Giam Doc
NG NGC MAI
TRNG B PHN
Dang Ngoc Ngai
Ph Gim c
ng Ngc Oanh
Tp Nhn S
ng Ngc Thng
Trng Phng
NG NGC TRUNG
TRNG NHM
Dang Ngoc Tuc
Quan Ly
ng Ngc Uyn
Trng Phng Kinh D
NG NGUYN NG
PH GIM C CNG
Dang Nguyen Phuong
Quan Ly
Dang Nguyen Phuong Thao Event Manager
DANG NGUYEN PHUONG BIEN PHIEN DICH
NG NGUYN TR. NHT CHUYN VIN NHN

0903022175
0914056987
090 324 6999
0909394222
0912623247
01669385877
0909219264
0908101458
0905697123
0904021177
0903657146
0913845540
0908552614
0957961639
0903693384
0982220292
0918012345
0908403893
090 340 8958
0938100384
090 375 9396
0976418971
0903881453
0908137369
0918278821
0908110619
0907529872
0908554319
0984050563
0918458083
0909454374
01699993900
0903800114
0909123506
098 8237 995
0913911887
0938208198
0908889996
0903373996
0968606160
0939698916
0987262830
0906806568
0903747076
0963088357
0908379405
0958904604
0933063747

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

ng Nguyt Yn Thanh
Dang Nhu Y
NG PHC BNH
ng Phng Hng
NG PHNG LM
ng Quan Sang
Dang Quang Binh
ng Quang Dng
Dang Quang Long
Dang Quang Minh
ng Quang Thng
NG QUANG THC
Dang Quang Tranh
ng Qu Chi
ng Quc Anh
ng Quc Chin
Dang Quoc Cuong
NG QUC VN
ng Quc V
Dang Si Khanh
ng SThng
ng S ng Triu
ng Tn Lc
ng Tn Ban
ng Thch Qun
ng Thi H
ng Thi Nh Dim
ng Thi Phng
DANG THAI SON
ng Thanh Bnh
ng Thnh Hu
ng Thanh Ngha
Dang Thanh Tien
Dang Thanh Trung
NG THNH TRUNG
NG THANH TUN
ng Thanh Tng
Dng Th Hin
DANG THE SON
ng Th Ti
ng Th Bch Dng
NG TH BCH HU
NG TH CM HNG
Dang Thi Diep Nu
DANG THI HOAI THU
ng Th Hu
Dang Thi Huyen Phuong
ng Th Khnh Bnh

Fit Manager
Trng Phng K Thu
SOAND DESIGNER
Team Leader
PH GIM C
K Tan Trng
Trng Phng K Thu
Truong Phong
Pho Phong Du An
Qun L
Ph Gim c
CHUYN VIN
Truong Phong
Tpk Hoch u T
Trng Phng Bo H
Pho Giam Doc Nha Ma
Truong Phong Ky Thua
TRNG PHNG KI
Manager - Sales Depa
Pho Giam Doc
Vice Director
Trng Phng Cht L
Sales and Marketing
Qun L
Director
Leader
Trng Phng Kinh D
Ph Gim c Kinh D
SALE SUPERVISOR
Formerly Project Mana
Ph Gim c
Pho Phong Ky Thuat
Truong Phong Kinh Do
Trng Phng Giao N
PHNG VIN
PH PHNG NG
Trng Phng Cng N
Manager
MANAGER
Director Saigon branch
Trng Phng
K TON TRNG
THNG K
Supervisor
TO TRUONG
Sales Manager
Pho Truong Phong
Pg

0908276629
0903784073
0909776223
0912016856
0937577328
0955188910
0918776454
0989018631
0913157190
0908152162
0907977400
0903005576
0908052099
0908055099
0903910406
0903996465
0978884558
0988800158
0903375271
0977464363
0955490386
0918856117
098 906 3794
0909562308
090 372 9111
0909724566
0907777517
0907997309
0903387619
0902469369
0918257744
0903832586
0982232635
0906034203
0909664621
0913108830
0918204588
0908127455
0983346478
090 303 0614
0913691859
0918014354
01696312696
0908312612
0907364165
0945460666
0986265234
0903953422

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

DANG THI KIM LOAN


Ke Toan Truong
ng Th Kim Thy
Trng Phng Kinh D
ng Th L
Trng Phng Kinh D
ng Th Linh Chi
Ban Giam Doc
Dang Thi Ngoc Ha
Qc Manager
Dang Thi Ngoc Hien
Pho Giam Doc
ng Th Ngc Lnh
Trng Phng
ng Th Phng Linh
Ph Gim c Phng G
ng Th Phng Tho
Ke Toan Truong
NG TH QUNH LAN
K TON TRNG
NG TH QUNH TRANGT TRNG
ng Th Thanh Bnh
Assistant to Director
ng Th Thanh Tho
E-commerce Consultan
NG TH THANH TH
C VN PHP L
ng Th Thanh Thy
Human Resource Man
ng Th Thu Hi
Trng Phng Kim T
ng Th Thu Trm
K Ton Trng
Dang Thi Thu Trang
Ph Gim c
ng Th Thy
Ph Gim c
ng Th Thy Trm
Ph Gim c
Dang Thi Thuy Trang
Manager
ng Th Trc Loan
Ke Toan Truong
ng Th Tuyt Sng
Ph Phng
ng Th Tuyt Vn
Client Service Manage
NG THIN DUY
K S VIN THNG
ng Tin Dng
Pho Phong
ng T Nga
Ph Gim c
ng Trn C
Quan Ly Ban Hang
Dang Tran Dong
Quan Li
NG TRN HONG MINHPG
ng Trn Thanh Xun
Account Manager
ng Trn Xun Bnh
Trng Phng
NG TRNG CNH
LEADER
NG TRUNG LP
GIM ST
NG TRNG
TRNG KHOA SA
NG TRNG MINH
TRNG PHNG THI
ng Trng Thanh
Truong Phong Kinh Do
Dang Truong Thi Thu
Qun L Nhn S
NG TUN
TRNG PHNG NH
NG TUN ANH
CA HNG TRNG
ng Vn Bnh
Factory Manager
NG VN DIN
PG
Dang Van Dong
Pho Giam Doc Trung
Dang Van Dung
Trng Phng K Thu
NG VN HA
CHIEF ACCOUNTANT
Dang Van Nam
Director
Dang Van Nhiem
Truong Phong Dieu Do
DANG VAN NO
Truong Phong Ke Toan

0902809816
0918206179
0918578123
0918646898
0918250350
0918199269
0908597159
0973854692
0908379538
0907257185
0982474344
091 828 7266
090 337 1739
0918862397
0987122376
0915924966
0938800526
0913939515
0903675107
0903763034
0918209489
0903088033
0916323103
0905069579
0979887788
0913925357
0912660151
0903528479
0915312282
0933156262
0918122483
0918178349
0938023910
0907974279
0903159933
0907950200
0909588544
0905373573
0905106573
0989766799
0903726498
0987791459
0904447652
0983418850
0903939979
0903415707
0903332736
0933569659

384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

ng Vn Phong
Dang Van Quan
DANG VAN QUOC VIET
ng Vn Sn
Dang Van Tam
ng Vn Tm
Dang Van Than
DANG VAN TRUONG
NG VN TUN
Dang Van Tuyen
Dang Van Uan
ng Vit Hng
NG VNH HO
ng Vnh Thi
Dang Vu Anh
NG V KHIM
Dang Vu Thanh
ng Xun Cnh
NG XUN HIP
NG XUN H
Dang Xuan Luc
Danh Thi Hong Thanh
Danh Thuy Oanh
Daniel C Bryan
nng Trn Thy Nguyn
DANNY, TRUONG
O
O ANH CNG
o Anh Kit
Dao Cong Hung
Dao Cong Huong
Dao Dang Cong Trung
Dao Dinh Vinh
o c Thng
O DUY HA

K Ton Trng
Truong Phong Xuat N
EXECUTIVE DIRECT
Pg Trung Tm Vin T
Ph Gim c
Chi Huy Truong Cong T
Trng Phng
PHO GIAM DOC
IT
Trng Phng Nhn S
Senior Broker Represen
Ph Gim c
K S
Thnh Vin Ch Tch H
Chief Account
CH HUY TRNG
Sea &Amp; Air Manage
Quan Ly
DATABASE MANAGE
QUN L U T
Trng Phng Hc-Ns
Trng Phng It
Truong Phong Vi Sinh
Cio
Trng Phng K Thu
CD
TRNG PHNG K
TRNG PHNG K
Truong Ban San Xuat
Pho Giam Doc
Sale Manager
Trng Phng Qun L
Qun L
Senior Account Execut
TR L G KIM QU

0907790998
0913642619
0913 457353
0903816762
0905525201
0937039279
0976991292
0908229955
0933111350
0913738602
0909318609
0913654036
0988218253
0908318619
0913858104
0913838256
0908616885
0908317468
0903141599
0908556634
0987333261
01223296642
0908344629
0903759649
0982737578
093830714
0984296346
0904261361
0909153746
0913577043
0904445408
0908416643
0918460075
0908892559
0913784853

CNG TY MC IN A.C.T
thuhaact@yahoo.com
Vietnhatinvestment
CTY C PHN U T I PHONG NGUYN
sweetcandy21391@yahoo.com
Tnhh Toan Tan
CNG TY TNHH CAO PHONG - SIU TH IN MY N caonguyentinh1976@yahoo.com.vn
Cty Thng Tn
C.T Polymer
Dntn Xnk May Maikafa
I HC BK NNG
buithienlambk@gmail.com
Cng Ty Tnhh Thin Tn
Tnhh Bi Vn Ng
TNHH DCH V T VN TI CHNH K TON V KIMthongnhat_btn@yahoo.com
DAI HOC TAI CHUC CAN THO
hadhtccantho@yahoo.com
Tnhh Xy Dng Vn Thnh Pht
Cty Tnhh P&Amp;R Long Quan - Can Tho
Phng Khm Nha Khoa Ph M
Ngc Trai.
Nam Trung Vit
Cng Ty C Phn Dch V Ph Qu
Khoa Hc Gio Dc V Cng Ngh
CNG TY TRUYN THNG MEGASTAR
btluat@megastarmedia.com
CONG TY TNHH CONG NGHIEP BAO BI CP VIET NAM
Chung Khoan Au Lac
AFC AUDITING COMPANY
buituyetvan@bdoafc.com
TRUNG KHANG
buivanba1974@yahoo.com
Phn Vin Khoa Hc Cng Ngh Giao Thng Vn Ti Pha Nam
CNG TY TNHH T HIN PHC
drivemecraze_huunhan@yahoo.com
F17
UY BAN NHAN DAN Q.TAN BINH
Vanhongbui@yahoo.com
CNG TY C PHN CP NC BN THNH
buivanhung@yahoo.com
Nitto Denko Viet Nam
Paiho Group
Cng Ty Vn Nin
h Bk
CNG TY TNHH NHM KNH KIM CNG
mncyntd@yahoo.com.vn
OBAYASHI CORPORATION.
vansyobay@yahoo.com
CNG TY C PHN SA VIT NAM
thanmilk@yahoo.com
Cng Ty Tnhh Vit K Thut
Tnhh Xd Tn nh Sng
Tnhh Dinh Duong A Chau
Boramtek
Cty Cp Mailinh
Cty C Phn T Vn Xd in 2
Cty Tvxd Cng Trnh Thu 1
Que Huong Hotel Corporatio
DPT- Dept.59 L T Trng Str., Dist 1, HCM
bvduong@ic
Qun 1
TECCO 2 - TEDI
huybvtedi@yahoo.com
Cp Viet Nam

CNG TY C PHN CH BIN HNG XUT KHU C Vietdung@cautre.com.vn


V Hang Gia
SMARTSOFT
dinhhuy9983@yahoo.com
Cng Ty Tnhh Tvxd Min Nam
MEN THUC PHAM MAURI LA NGA
import2@maurilanga.com.vn
Cong Ty Co Phan Phu Thuan
Yendinh Corporation
Viet Sun
Cng Ty C Kh Quang Trung
Cty Cp Vit Thng
An Nht
DHL
angel_no166@yahoo.com
Cty VIN T25 Hng Vng, Q.5
Q.5
Cty Trng137 Nguyn Phc Nguyn, P.10, Q.3
Q.3
TNHH Tin542 Trn Hng o,q5
Qun 5
Hong Lin
Hte
Tnhh Thanh Binh Tan
CTY TNHH THI NGUYN 1
van9183@yahoo.com
VIEN THONG QUAN DOI VIETTEL
tuanca1@viettel.com.vn
CNG TY C PHN CNG NGH HONG ANH
caobavuong2002@yahoo.com
L CAO
heo_den2912@yahoo.com
Cong Ty Co Phan Tm &Amp; Dv Kt Long Ngan
CNG TY TNHH CHUN VIT
caotuan@yahoo.com
Trung Tm Tin Hc - i Hc Khoa Hc T Nhin Tp.Hcm
Cty Dapto Co
ANG HC
huangialai@gmail.com
D n Pht Trin Doanh Nghip Cho Ph N Trong Lnh Vc Ch Bin Tp
C Phn i Phc
C Phn Thng Mi Dch V Tng Hp H Ni Si Gn
Tnhh Cao Gia Thnh
CTY CP TM NGUYN KIM
anhduy3310@yahoo.com
Tnhh Mai Sao
Ngn Hng Far East National
CNG TY BO HIM NGN HNG U T V PHT Tsoncm@bic.vn
KIN TO
CAOMINHTUAN@YAHOO.COM
Cong Ty Lien Doanh Lotte Viet Nam
Lin Doanh Thit K An Ph
Nguyen Giang
D &Amp; B Engineering Co, Ltd
A.M.NET
cao_nhut@yahoo.com
WOODWORTH
woodworthwd@yahoo.com.vn
Ctcp Dai Bac Vang
Melcosa Vietnam
Eng
Tnhh Quang Song Thinh
Soi Oe Thuoc Cong Ty Det May Thanh Cong

MAY MC BNH DNG


vibrantlove86@yahoo.com.vn
Cty Tnhh Son Tung
CNG TY HENKEL VN
thanhtruc4@yahoo.com
Ti Chnh Du Kh Thnh Ph H Ch Minh
Tnhh Sungbu Vina
CNG TY PHC V MT T SI GN
phuongctk@sags-saa.com
Tn Vit Hoa Trading Limited Company,
Hiep Hoi Donh Nghiep Tp. Hcm
CONG TY TNHH VINASYSTEM
myhuong@vinasystem.com
THERMTROL
henkgiang@yahoo.com
CTY TNHH MTV TVXD TM VN PHC HO
vanphuchao@yahoo.com
C CNG NGH THNG TIN
caohuong95@yahoo.com.vn
AGTEK- Ass
73 Bu Ct 3, Ward 12, Tn Bnh Dist, HCMc agtek@hcmTn Bnh
TNHH ADVANCE POLYBAG
Shipping@apicorp.com.vn
Milestone Communications
Tap Chi Han Quoc Cahovietnam
Vinagame R
166 Cao Thng Dist 10, HCM< VN
myct@vinaQun 10
C PHN GM XY DNG M XUN
gmx@myxuan-vt.com.vn
Cng Ty Tnhh Tip Th Thng Minh
Oriflame
Armagarovietnam
Cng Ty Du Lch Vit Nam Ti Nng
I HC LUT TPHCM
caovanhao65@yahoo.com
Dia Oc Sai Gon
CTY CP BAO BI DAU THUC VAT
vanlieu@vmpack.com
Cng Ty Nam Vit (Cty Con Ca Cty Tv Xy Dng Kin Giang)
Tng Cng Ty Cng Nghip Si Gn
Cong Ty Tnhh May Va In Ad.V
Tnhh Tm-Sx Thuc Pham Tam Hop Thanh
Hn Vit M
CTY TNHH KIM C
caoxuanbien@yahoo.com
Kim Quy
Nh My ng Tu 76
CNG TY C PHN KINH DOANH KH HA LNG MI thuongcxvt@gmail.com
GIY CHINHLUH VIT NAM
carsonwu@chinhluh.com.vn
CONG TY OGAWA
Chau86@yahoo.com.vn
Az Solutions Jsc Company
Dntn C Kh Thi Cng C Gii Chu Hong
CM NANG49 INH CNG TRNG
anhdung_h #VALUE!
E-MART SYSTEM
josephkhuong@hcm.vnn.vn
Cng Ty Tnhh C in Lnh Vn Anh
Trung Tm Bu Chnh Si Gn
A-Z Soluti 364 Bn Vn n, Ward 6, Dist 4, HCM.
tien.si@az Qun 4
Cng ty TN5/2 Trng Vnh K, Tn Thnh
Tn Ph
Cng Ty Cp Sa Cha t Mai Linh
Aia
It-Developers
Cng Ty Tnhh Ho M Phm Tn nh

Viet Tien
T Vn Thit K Xd Ddd
NGN THP
minhhoang_nt@yahoo.com
Cong Ty Cp Sieu Thanh
Cong Ty Tnhh Dai Huu
PACIFIC QUEEN
cuongpacific@yahoo.com
CONFIDENTIAL
cobethienthan_266@yahoo.com
MOC AN CHAU
viet.cqpy@yahoo.com
Ngn Hng Tmcp Phng Nam
Vit Thi Quc T
HONDA T CNG HA
vietdung_oto@yahoo.com
May Phat Dien Nhat My
Cty Tnhh Dc Phm Aaa
VINA DUKE
canhchimnho11@yahoo.com
CTY LA V677 TRN HNG O
chauhang7Qun 5
VIT NHN
chuot_meo.ngoc@yahoo.com
FPT TELECOM
syct@fpt.net
To son T248 Cng Qunh Q1
Qun 1
CLOVER VN CO.,LTD
chew@clovervn.com
Cty Tnhh Tm Vng Qunh Anh
CNG TY FULLPOWER VIT NAM
hoangdiep@fullpower.com.vn
CTY TNHHXD HONG PHAT
DANH@YAHOO.COM
TNHH LC SN
lananh@yahoo.com
Prudential
CNG TY BO VIT SI GN
thuyle_bv@yahoo.com
GENTING 170Bis Trn Hng o
vynguyen@Qun 1
NGN HNG HSBC VIT NAM
nguyen.thi.hoa@hsbc.com.vn
VIET HAI S 7 ng 17 Nguyn Hu Tng, phng 4
Qun 4
C PHN MAY MINH HONG
phuc_chi@mhg.com.vn
TN HIP 219 Quc l 13
Thun An
CT TIN 5B Nguyn nh Chiu
thuyvytuon Qun 3
CONG TY LIEN DOANH TRONG VA CHE BIEN CAY NLG XUAT KHAU NA
CTY TNHH MANKICHI
hungquy@mankichicomputer.net
NIDEC SANKYO VIETNAM CORPORATION
heeyonmin@gmail.com
Dntn in T Thanh Sn
CTY CP BN XE TU PH CN TH
hanvuthanhthanh@yahoo.com.vn
TRIONES TRADE INC
triones_trade@hotmail.com
Phng Thu Thng Tn - H Ty
So Gtct Hai Phong
DNXD XUAN TRUONG
PARKSON TRADE CENTER
chunghoangthai@yahoo.com
Daewon
Cu Thanh Co., Ltd
LOGIGEAR VIETNAM
minhtricmt@yahoo.com
Mix Industrial Equipment Ltd
Tmdv Chu Anh
CTY TNHH TM NG FILM
cinemabox2005@yahoo.com
Cty Tnhh Thuan An

P&AMP;G
tuyetanh173@gmail.com
VPB
dungtc@vpb.com.vn
SYNGENTA
viet_ha.chu@syngenta.com
Seebree Resort
Du Lich Vung Tau
Tnhh Giay Yuenfoongyu
PICO HCM1st Fl, HCM City Int'l Exhibition and Conven chungcheeTn Bnh
Cosmo Hongkong Ltd
X Nghip Ch Bin Tp Nam Phong
Cong Ty Bds To Gi
Cong Ty Tnhh Tm Hung Vi
Thien Nam Hoa
HCMC Rep.Saigon Trade Center R 2701, 37 Tn c Thliving@cht Qun 1
XUT NHP KHU NC NGOI
davidnguyen090178@yahoo.com
Trng H
VON CORP139 PASTEUR - P. 6
clyds@von-Qun 3
DUC PHAT BAKERY
loves2010@yahoo.com
Navigos Group
CNG TY SILICOM
vanttm@silicom.com.vn
TRNG I HC Y DC THNH PH
ngockieu@yahoo.com
Vasc
CNG TY C PHN GCH NG TM
ngoctrinhnn@yahoo.com
PRIME ASIA VIET NAM
Coral@pav.com.vn
Cty Tnhh Tm Dv G.T.S
Cty Tnhh Nhn Sinh
Cong Ty Vinh Tuong
CTY CP XNK TM SX HC C TRNG PHT
Phuongnguyen@yahoo.com
Tnhhtm_Dv_Xd Him Lam
Hdbank
Southern Bank
HANJIN SHUNIT 1005, 10TH FL., SAIGON TRADE CE dnson1@sgQun 1
Vision 21 53 Nguyn nh Chiu
Qun 3
SIU TH IN MY NI THT CH LN CHI NHNH dienhoai@yahooo.com
PHC BNH
tan-xaydung@gmail.com
CTY CP K 6/1B TRNG CHINH, TY THNH
vifon@hcmTn Ph
CTY TNHHLU 5, HNG VNG PLAZA - 126 HNG Vdanefort@ Qun 5
Smart Vbs
Cng Ty Tnhh Duy Anh
VP BO XAY DUNG
Mitsui
Cong Ty Tnhh Lq. Joton
Cty Tnhh Phc Hng
Cng Ty Tnhh Eglobal Vit Nam
Cty Tnhh Trung Thanh
Cty Cp Anthai
Techgel
Trung Tam Moi Truong Nhiet Doi
Ban Qlda Khi Dien Dam Ca Mau

CTY TNHH TBGD HNG ANH


gravition42@yahoo.com
Cty Cp Thuy San Binh Dinh
VNPT- Infor42 Phm Ngc Thch St.,Dist 3, HCMC, VN ddhiep@vnQun 3
C PHN KINH
huan_123@yahoo.com
CNG TY TNHH MT THNH VIN NHA BNH MINH thi.dd@nbmplasco.com.vn
TP ON HOA SEN
dangdinhthuatbks@gmail.com
Qung Co &Amp; Dch V Thng Mi N.T.D.M
Cng Ty Tnhh ng Lc
Cong Ty Moi Truong Do Thi - Da Nang
Cng Ty Cdit
Mhe Viet Nam
Cng Ty Tnhh Nht Lan
Tnhh Lq Joton
CTY GALAXY
hhanhdm_03@yahoo.com
Cty Tm Svc
Tttn Th-Oto Truong Dhcn.Tphcm
N/A
CONG TY TNHH COCACOLA VIETNAM
Danghuutue@sabco.com
Van Thai J No. 32, Lane 19 Lac Trung Str, Hai B Trng khanhha@h #VALUE!
CTY AN THNH
dangquynh@yahoo.com
Paragon So111D L chnh Thng, Dist 3, HCM, VN
trinhdang@Qun 3
SCHNEIDER ELCTRIC VIET NAM
dang-long.son@vn.schneider-electric.com
Nhi An
Cong Ty Vat Tu Buu Dien Chi Nhanh Thanh Pho Ho Chi Minh
Cong Ty Du Lich Tnhh Dat Viet
CNG TY TNHH XD-PCCC THNH PHT
thanh_phat1364@yahoo.com
QUANG HY
minhkha@quanghy.com
Nutifood
Tnhh Vit Hng
Cty Tnhh Xy Lp in Sng B Electric
Hop Tac Quoc Te Linh Nam
CTY TNHH AN LOC
DANGMINHTAM25101986@YAHOO.COM
Effem Foods Co.
Pnj
CTY LIEN DOANH CHE BIEN DONG GOI THUY SAN nhan1031@yahoo.com
Tong Cong Ty Cong Nghiep Sai Gon
SCAVI
songtinh20058@yahoo.com
Cty.Tnhh.Kinh Doanh Dia Oc
Tico Vitnam
Trng Cao ng Ngh Ladec
ORGANGE II
baoanh19842002@yahoo.com
Ki Nghe Sat Ngoc Tuc
Colgate Palmolive
CNG TY C PHN K NGH VIT
dangnguyenngu@yahoo.com
Dien Luc Longan
Ogilvy &Amp; Mather
XUAT KHAU LAO DONG LASEC
IZUMITUYEN@YAHOO.COM
HONG Q 33-35 HM NGHI P NGUYN THI BNH
phuc.dang Qun 1

Cng Ty C Phn Trung Nguyn


Cong Ty Tnhh Tiep Thi Truyen Thong Cat Minh
HNG PHIM SN AN
dangphuocbinh1314@yahoo.com
Tnhh Imao (Vietnam)
CTY TNHH TM HNG THNH
thangtienbd@yahoo.com.vn
Cty Tnhh Tm Mekong
Invstco, Xi Nghiep 1
Cng Ty Cp Nagakawa Vit Nam, Cn Tphcm
Cty Tnhh Thuong Mai Huu Tin
Vnpro
Cng Ty Lin Doanh Kho Lnh Panasato
CNG TY PHT TRIN KHU CNG NGH CAO TP.HC quangthucshtp@gmail.com
Nha May Nuoc Bao Loc - Lam Dong
Cng Ty Tnhh Tone Vit Nam
Cng Ty Cp u T Th Thim
Upexim
Cong Ty Co Phan Viet My
TNHH KIM NAM
vandangquoc@yahoo.com
Hong V
Cty Qc Bao Khanh
Vit Pht T25/10 Ph c Chnh, Nguyn Thi Bnh
Qun 1
Nam Sao
Asiasoft VNThun Kiu Building,32rd F, C3204- 3205 190loc_dang@a
Qun 5
Cty Cp Xng Du Sng Chu
Quang Dng
Room 22, The Colonnade Building, 27 Nguynquandang@Qun 1
Tnhh ng Thi H
Hpt
Hi Ha Phng Nam
CMG-CMA SHIPPING LINE
sonmvn@yahoo.com
Shirasaki Vietnam
Bo Him Aia
Cty Tnhh Nguyn Pht
Cty Tnhh Lo Hoi
Lux Viet Nam
BO KINH T VIT NAM
dang.trung73@yahoo.com
TRUNG TM T VN THIT K IN-CNG TY IN dathtu@gmail.com
Cng Ty C Phn My Tnh Vit Nam
Cng Ty Cp Alphanam Si Gn
BEN THANH NAM LONG JSC
thesondang@gmail.com
CMC compu
02 Hunh Khng Ninh, HCM c
dttai@sg.c Qun 2
Cng Ty Tnhh Tm i Hng Vn
CP CNH QUAN XANH
infotrying@yahoo.com
EINS VINA
camhuong-fac2@seia.com
Cty Kinh Do
KUWAHARA
hoaithu110780@yahoo.com
Cty Tnhh - Tm - Dv - Xd - Nht Huy
Multy V Network
Cng Ty T Vn Xy Dng in 3

CONG TY TNHH BAO BI HONG CHANG


dangkimloan08@yahoo.com
Cng Ty Tnhh Vit Tn Pht
Rng Tin
Tnhh Doanh i
Cty Ld Yang Ming Vn
Cong Ty Thuong Mai Bao Bi Tan Dai Duong
Cng Ty Kanaan Sai Gon
Cng Ty Tnhh - Tm - Dv a c t Vng
Cng Ty Hansun Vina
NH MY X L RC THI
dangthiquynhlan@yahoo.com
SIU TH IN MY T DO
tuoitho_1986@ymail.com
Small Star 22F, Saigon Trade Center, 37 Tn c Thngsaobang@nQun 1
V Tn E- 207A Thng Nht Str., Tn Thnh Ward, Tn thanhthao Tn Ph
CP U T A C KHANG VIT
quynhduong0111@yahoo.com
Dntn Vit Nht
Tnhh Dy V Cp Din Thng nh
Cng Ty C Phn Truyn Thng Vietnamnet Ngi Sao
Yusen
Cuchi Shipping Co., Ltd
Cty Tnhh in T Gia Minh
S&Amp;S Auditing Consulting Company
Cng Ty Sn Xut Htd Bnh Tin (Biti"S)
Cng Ty Tnhh Kim Sng
Dntn Vn Anh
VIETTEL
duydt@viettel.com.vn
Petrovietnam Tourism &Amp; Services Co.
Xn7 - Cty Xd 319 - Qun Khu 3
Kian Joo Can
Penheatco
SN THY RESORT
dangtranhoangminh2003@yahoo.com
Tnhh Tm Tr Tu
Tnhh V Qung Co Khnh Vit
HARADA VIT NAM
canhmoi@yahoo.com
XY DNG DETAIL
lap.dt@detail.VN
TRNG TRUNG CP NGH S 7 - QK7
Dangtruong58@yahoo.com.vn
CRYSTAL CO..,LTD
minh_dang@deco-crystal.com
Tnhh Thc Phm Cn Hua Heong Vn
Dang Gia Joint Venture Company
CNG TY C PHN PH LIU MAY NHA TRANG
ISEcompany@dng.vnn.vn
TNG CTY VIN THNG QUN I
tuananhtb@gmail.com
Cng Ty Tnhh Dv Phi Hi
CTY TNHH CHU VINH
chavincompany@hcm.fpt.vn
Giao Nhan Va Van Tai Bien Viet Hoa
Doanh Nghiep Tu Nhan Long Quan
MHB SECURITIES COMPANY
hoa.dv@mhbs.vn
Cty Cp Tu Van - Thiet Ke - Xay Dung Binh Duong
Xn Xay Lap Ngoai Thuong
CTY TNHH TU VAN VA KE TOAN V.L.C
nokiemtoan@yahoo.com

Menard
Vlxd Ha Long
GLOBAL VOLUNTEER NETWORK
GVN_vietnam@vnn.vn
Cng Ty Tnhh Qung Co Phc Sn
Toyota Tsusho Corp, Vpdd Hcm
Cng Ty Tnhh Ygs Vina
Khach San Tan Hoang Kim
CTY TNHH VIET CUONG
BINHMINHKHONGCO_AI@YAHOO.COM
AZTEC SYSTEM
tumienque_nd@yahoo.com
So Tai Nguyen Va Moi Truong Long An
Cong Ty Tnhh Xd- Kd- Csht Cao Su Vn
Incomfish
CNG TY MINH GIAO
haodvqn@yahoo.com
Tnhh Sx Giy Qu Bng
Mabuchi Motor Vn
TNHH K THUT CHIN THNG
KHIEMCHIENTHANG@YAHOO.COM
Sotran Iff
Dtl Auditing
CNG TY C PHN VON
xhiepmt@yahoo.com
CNG TY C PHN XY DNG &AMP; A C HA Adangxuanho@yahoo.com.vn
Cong Ty Tnhh Ky Thuat Co Dien Xd Tm Sai Gon S.E.C
Seven Star Travel
Cng Ty Ho Quang
Theodore Alexander Hcmc
V.N.A (Vietnam Travel)
NEO
danny.truong@neo-ads.com
C PHN KIM NH CHT LNG CNG TRNH S9 levandao@yahoo.com
CNG TY TNHH XNK TCMN NHT LINH
daoanhcuongsun@yahoo.com.vn
Xng Du Chi Nhnh Vnh Long
Cty Cp Dau Tu Xay Lap Dien Hai Phong
Trung Tam Dao Tao Lao Dong Xuat Khau
Cong Ty Co Phan Phuoc Thinh
Saitex International
Cng Ty C Phn Lilama 45 - 1
CTLD KS VICTORIA CT
eam.cantho@victoriahotels.asia