You are on page 1of 24

Studiegids TUA

Programma NGP
Algemene studie-informatie
2015/2016

233

Adresgegevens

Wilhelminapark 4
7316 BT Apeldoorn
tel. 055-577 57 00
fax 055-522 63 39
e-mail info@tua.nl
website www.tua.nl

Betalingen

collegegeld via machtiging


(abonnementen) Apeldoornse Studies en TUA INzicht:
IBAN: NL33 INGB 0005 2815 61
BIC: INGBNL2A
t.n.v. TUA-uitgaven, Apeldoorn
overige betalingen:
IBAN: NL81 INGB 0007 3764 58
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Schoolkas TU, Apeldoorn

Secretariaat en studieadvies

tel. 055-577 57 09
e-mail jwvanderzande@tua.nl

Administratie

tel. 055-577 57 00
e-mail hbulten@tua.nl

Bibliotheek

tel. 055-577 57 03
e-mail bibliotheek@tua.nl

Openingstijden

op maandag t/m donderdag: 8.30 tot 18.00 uur


op vrijdag: 8.30 tot 16.30 uur
in juli en augustus (buiten de zomersluiting) alle werkdagen: 8.30 tot
16.30 uur

BRIN-code TUA
21QO
ISAT-code Bachelor
56109
ISAT-code Master
60257
Beide opleidingen zijn geaccrediteerd op 30 juni 2014

Druk- en zetfouten voorbehouden.

1. Inhoud
2.
3.
4.
5.
6.

Woord vooraf ______________________________________________________________ 4


Adressen en contactgegevens _________________________________________________ 5
De Theologische Universiteit Apeldoorn _________________________________________ 9
Praktische en zakelijke regelingen _____________________________________________ 11
Studiemogelijkheden elders __________________________________________________ 17

Studiegids 2015/2016 Theologische Universiteit Apeldoorn _______________________ 18


7. Jaaragenda 2015/2016 ______________________________________________________ 19
8. Verklaring bij de onderdelen van de vakken ______________________________________ 21
9. Plaatsverwijzing naar de vakken _______________________________________________ 22
10. Eindtermen bachelor ________________________________________________________ 25
11. Leerlijnen verplichte BA-vakken 2015-2016 ______________________________________ 26
12. Collegeverdeling bachelor ____________________________________________________ 30
13. Propedeuse _______________________________________________________________ 31
14. Tweede studiejaar __________________________________________________________ 47
15. Derde studiejaar ___________________________________________________________ 62
16. Overzicht keuzevakken ______________________________________________________ 79
17. Eindtermen master ________________________________________________________ 112
18. Collegeverdeling master I ___________________________________________________ 114
19. Vierde studiejaar __________________________________________________________ 115
20. Vijfde studiejaar __________________________________________________________ 134
21. Master II _______________________________________________________________ 149
22. Majors master II __________________________________________________________ 157
23. Minors master II __________________________________________________________ 188
Programma Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding ____________________ 204
24. Nederlandse theologische universiteiten en faculteiten ____________________________ 231
25. Afkortingen ______________________________________________________________ 232

235

2. Woord vooraf
Met deze studiegids heb je een betrouwbaar kompas in handen: welke route kan ik gaan, welke afslagen
moet ik kiezen en bij welke kruispunten extra opletten, wat wordt dan van mij verwacht, welke
perspectieven heb ik?
Tijdens de studie theologie kom je veel moois tegen en veel mogelijkheden, en in deze studiegids wordt
dat allemaal helder in kaart gebracht. Per studiejaar, per blok en per tentamen wordt je uitgelegd tot
op het precieze aantal studiebelastingsuren toe hoe je je weg kunt vinden.
Leg dit kompas op een goede plek, dichtbij de hand. Je zult het vaak genoeg weer even nodig hebben.
Houd je vragen over, dan kun je elke docent er direct op aanspreken. Iedereen is graag bereid om je
tekst en uitleg te geven. Naast de studiegids staat uiteraard de TUA-website tot je beschikking, met een
keur aan informatie en toelichting. Eventuele wijzigingen in de studiegids kun je via de website vinden, je
krijgt daar trouwens ook steeds apart bericht over. Studiegids en website dienen n doel: dat we met
elkaar een boeiend nieuw studiejaar ingaan, en dat we onder Gods zegen verder mogen komen. Verder
in inzicht, in kennis, in dienstbaarheid en toewijding. De slogan van de TUA is: denken om te dienen.
Daar gaat het uiteindelijk om, ook dit jaar.
Een gezegende studie toegewenst!

De rector, prof. dr. H.G.L. Peels

3. Adressen en contactgegevens
Curatorium
Voorzitter ds. J.G. Schenau, tel. 0113-21 63 70 , email predikant@cgk-goes.nl
Assessor
drs. A. van der Zwan, tel. 0184-44 71 05, e-mail avdzwan@kliksafe.nl
Secretaris drs. G. van Roekel, tel. 0318-41 48 40, e-mail g.van.roekel@planet.nl
Raad van toezicht
Preses
drs. R.W.J. Soeters, tel. 033-753 95 53, e-mail rwjsoeters@hotmail.com
Secretaris mw. drs. E.J. van Dijk, tel. 0318-55 61 76, e-mail e.vandijk@eh.nl
College van bestuur
voorzitter ir. W.J.A. Hanekamp, tel. 0320-29 32 69, e-mail wjahanekamp@tua.nl
onderwijs prof. dr. H.G.L. Peels, tel. 055-366 32 72, e-mail hglpeels@tua.nl
Emeritus hoogleraren
prof. dr. A. Baars, tel. 033-286 62 68, e-mail abaars@tua.nl
prof. dr. T.M. Hofman, tel. 055-355 69 44, e-mail hofmanapd@kliksafe.nl
prof. dr. J.W. Maris, tel. 055-355 77 19, e-mail jwmaris850@gmail.com
prof. dr. W. van t Spijker, tel. 055-521 77 77, e-mail wvantspijker@planet.nl
prof. dr. W.H. Velema, tel. 055-368 36 92
College van hoogleraren en UHDs
rector
prof. dr. H.G.L. Peels, tel. tel. 055-366 32 72, e-mail hglpeels@tua.nl (hoogleraar
oudtestamentische vakken)
conrector
prof. dr. H.J. Selderhuis, tel. 06-15 37 59 58, e-mail hjselderhuis@tua.nl (hoogleraar
kerkhistorische vakken en kerkrecht)
secretaris dr. M.J. Kater, tel. 038-333 85 52, e-mail mjkater@tua.nl (universitair hoofddocent
praktische theologie)
lid
prof. dr. G.C. den Hertog, tel. 055-356 19 70, e-mail gcdenhertog@tua.nl (hoogleraar
systematische theologie)
lid
dr. A. Huijgen, tel. 06-42 58 40 82, e-mail ahuijgen@tua.nl (universitair hoofddocent
systematische theologie)
Universitair docenten
mw. drs. C.T. Boerke, tel. 055-366 67 68, e-mail ctboerke@tua.nl (kerkgeschiedenis en
Nederlandse kerkgeschiedenis)
drs. B.J. Dikken, tel. 038-460 53 63, e-mail bjmail@xs4all.nl (godsdienstwetenschap)
mw. dr. A. Drint, tel. 050-306 13 75, e-mail adriana.drint@gmail.com (oudtestamentisch
Hebreeuws en Bijbels Aramees)
drs. I.D. Haarsma, tel. 06-10 48 60 72, e-mail idhaarsma@tua.nl (filosofie en methodologie)
drs. A. Heystek, tel. 0318-52 88 64, e-mail aheystek@che.nl (psychologie)
dr. M.C. Mulder, tel. 0341-55 68 30, e-mail m.c.mulder@hetnet.nl (Nieuwe Testament en
judaca)
mw. drs. J.J. Oosterhuis-den Otter, tel. 055-522 36 30, e-mail j.oosterhuis@tip.nl (Grieks)
dr. J.W. van Pelt, tel. 0186-62 47 70, jwvanpelt@tua.nl (poimeniek)
drs. J. van t Spijker, tel. 0528-26 20 97, e-mail jvantspijker@tua.nl (evangelistiek,
missiologie en gemeenteopbouw)
Gastdocenten
dr. T.E. van Spanje, tel. 0578-84 34 37, e-mail t.e.vanspanje@planet.nl (Nieuwe Testament)
dr. ir. C. Visser, e-mail cors.visser@ziggo.nl (godsdienstsociologie)
drs. B.M. Vreugdenhil-Tolsma, e-mail berber@vreugdenhil-oa.nl (praktijkgericht onderzoek)
Studie-ondersteuning
mw. N. Duijzer-Algra, tel. 06-55 80 38 48, e-mail nynkealgra79@gmail.com (logopedist)
R. Leune, e-mail familieleune@telfort.nl (Duits)
H. Wijma, MLD, e-mail h.wijma@viaa.nl (persoonlijke en praktische vorming)
J.W. van der Zande-de Roo, e-mail jwvanderzande@tua.nl (persoonlijke en praktische
vorming)
237

Wetenschappelijke medewerkers
drs. P.D. Baarda, tel. 030-752 17 53, e-mail pdbaarda@driestar-educatief.nl (praktische
theologie)
N.C. Smits, MA, tel. 06-22 40 32 04, e-mail ncsmits@tua.nl (systematische vakken)
H. de Waard, MA, tel. 078-78 50 934, e-mail hdewaard@tua.nl (Oude Testament)
Geassocieerd onderzoeker
dr. A. Versluis, tel. 020-47 21 335, e-mail aversluis@tua.nl (Oude Testament)
Studieadviseur
Informatie over de studie, de studiefinanciering, studie in het buitenland e.d. kan verkregen worden bij
de studieadviseur, mw. J.W. van der Zande-de Roo (jwvanderzande@tua.nl).
Financile administratie
De financile administratie wordt verzorgd door het Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal
(Ghandistraat 2), Postbus 334, 3900 AH Veenendaal, tel. 0318-58 23 50, e-mail lkb@cgk.nl.
Financieel manager J.G. van den Berg, e-mail jgvandenberg@tua.nl.
Secretariaat en administratie
Tel. 055-577 57 00, e-mail secretariaat@tua.nl en administratie@tua.nl (universiteitssecretaris mw. J.W.
van der Zande-de Roo, jwvanderzande@tua.nl, medewerkers J.E. Bulten, hbulten@tua.nl (administratief
medewerker), mw. J.M. Vierbergen-Hakvoort, jmvierbergen@tua.nl (PR- en communicatiemedewerker),
J.B. Brunsveld, jbbrunsveld@tua.nl en mw. E.L. Maljaars-de Pagter, MA).
Beheerder/Pedel
Tel. 055-577 57 05, e-mail info@tua.nl (M. Rozema, mrozema@tua.nl).
Beleidsmedewerker
Tel. 055-577 57 00, e-mail beleid@tua.nl (mw. drs. J.C. van Vliet-Annot, jcvanvliet@tua.nl).
Bibliotheek
Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn, tel. 055-577 57 03, e-mail bibliotheek@tua.nl (bibliothecaris mw.
N. van der Mijden-Groenendijk, nvandermijden@tua.nl).
Bibliotheekcommissie
Prof. dr. H.J. Selderhuis (voorz.), drs. C.T. de Groot, J. van Limbeek, N.C. Smits, MA, H. de Waard, MA,
mw. N. van der Mijden-Groenendijk (nvandermijden@tua.nl).
Pretor van de studenten
A.J. Droger, tel. 06-46 78 06 16, e-mail pretor@tua.nl.
Examencommissie
Dr. M.J. Kater (voorz.), dr. H. Geertsema, prof. dr. H.J. Selderhuis, dr. D. Timmerman, mw. J.W. van der
Zande-de Roo. Mw. drs. C.T. Boerke is ambtelijk secretaris (examencommissie@tua.nl).
Opleidingscommissie
Dr. A. Huijgen (voorz.), dr. T.E. van Spanje, J.H. Biewenga, A.D.L. van Heteren, MA, J.P. van Rossum,
mw. F.N. de With, mw. drs. J.C. van Vliet-Annot, mw. J.W. van der Zande-de Roo.
Technische commissie
H.J. Niemeijer en M. Rozema.
PR-commissie
Tel. 055-577 57 00, e-mail jmvierbergen@tua.nl. Medewerkers: J.E. Bulten, dr. M.J. Kater, mw. J.M.
Vierbergen-Hakvoort, mw. J.W. van der Zande-de Roo.
Webbeheer
Beheer website www.tua.nl en social media door mw. J.M. Vierbergen-Hakvoort (jmvierbergen@tua.nl).
Universiteitsraad:
Voor de geleding onderwijs en onderzoek drs. J. van t Spijker (voorz.) en mw. drs. J.J. Oosterhuis-den
Otter (tevens secretaris); voor de geleding ondersteunend personeel H. Bulten en M. Rozema

(reservelid) en voor de geleding studenten P.D. Dekker, N.H. de Graaf, F. Hazeleger en A.E.L. Staller
(reservelid).
Klachtenloket:
Studenten kunnen een klacht, geschil of een kwestie schriftelijk indienen bij het klachtenloket:
klachtenloket@tua.nl. De beleidsmedewerker beheert dit e-mailadres en is er voor verantwoordelijk dat
een kwestie bij de bevoegde commissie terecht komt. Zie ook het klachtenreglement op de website.
Geschillencommissie
Prof. dr. ir. H. Jochemsen (voorz.), mw. drs. C.T. Boerke en J.C. Pronk (student).
Een geschil bestaat uit een verschil van mening tussen een persoon en een bevoegde instantie binnen de
universiteit. Een geschil kan bijvoorbeeld gaan over de hoogte van het te betalen (instellings)collegegeld
of de vergoeding van onkosten. Deze geschillen worden door de faculteit voorgelegd aan de geschillencommissie. De geschillencommissie adviseert het college van bestuur inzake het geschil. E-mail
klachtenloket@tua.nl.
College van beroep voor de examens
Mr. drs. J.Th. Weijenberg (voorzitter), mw. drs. J.C. van Vliet-Annot (secretaris), drs. J. van t Spijker
(onderwij-zend personeel) en A.S. van Bart (student). Plaatsvervangende leden: mr. dr. W.J. Brands
(voorzitter), mw. dr. A. Drint (onderwijzend personeel) en R. Koelewijn (student).
Klachten die te maken hebben met beslissingen over tentamens en examens, toekenning van studiepunten en toelating tot examens kunnen via het e-mailadres klachtenloket@tua.nl aan het college worden
voorgelegd.
College van beroep voor het hoger onderwijs
Lange Voorhout 9, 2514 EA Den Haag, www.cbho.nl. Zaken waarvoor je hier terecht kunt zijn o.a.:
vermindering of vrijstelling van collegegeld of examengeld, financile ondersteuning uit
afstudeerfondsen, in- en uitschrijving, vrijstelling op grond van andere diplomas, overtreding van huisen orderegels van de instelling.
Commissie wetenschappelijke integriteit
Prof. dr. G.C. den Hertog (vertegenwoordiger TUA), prof. dr. H.J. Selderhuis (vertrouwenspersoon).
Commissie seksueel misbruik
Mr. H. de Hek (voorz.), mw. mr. N. Jansen-van Prooijen (ambt. secr.), Verwooldsebeek 64, 8033 DC
Zwolle, tel. 038-453 31 08, mw. mr. M. Verhage-van Kooten, mw. drs. N.G. Nuninga-Douma.
Vertrouwenspersoon
Mw. drs. Blokland-Verschoor, tel 06-13 90 43 66, e-mail mhabloklandverschoor@gmail.com. De klachtenregeling seksuele intimidatie is te vinden op de website (in het document Rechtsbescher-ming).
Beroepscommissie inzake seksueel misbruik in kerkelijke relaties
P/a Dienstenbureau CGK, Postbus 334, 3900 AH Veenendaal, tel. 0318-58 23 50.
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Betrokkenen aan de universiteit kunnen bij het meldpunt van de Inspectie van het Onderwijs terecht met
klachtmeldingen over o.a. seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen. Het meldpunt is telefonisch te bereiken tijdens kantooruren, tel. 0900-11 31 11.
Redactie TUA INzicht
Mw. H. Bom (hoofdredactie), P.D. Dekker, mw. A. van Kruistum, A. Veuger, mw. L.E. van der Werf, mw.
J.M. Vierbergen-Hakvoort (eindredactie), dr. M.J. Kater en mw. J.W. van der Zande-de Roo (adviseurs).
E-mail inzicht@tua.nl.
Redactie TUA Connect
J.E. Bulten, dr. M.J. Kater, mw. J.G. van Loo-Wolf, mw. J.M. Vierbergen-Hakvoort (eindredactie), mw.
T.N. de With-Hoekman, mw. J.W. van der Zande-de Roo, J. Visscher (adviseur). E-mail connect@tua.nl.
Studentenvereniging PFSAR
PFSAR (Per Fidem Studiumque Ad Rostra) is de studentenvereniging van de TUA, die bijdraagt tot
theologische vorming en ontwikkeling van de studenten en de onderlinge gemeenschap wil bevorderen.
Tijdens de collegeweken komen de leden op donderdagmiddag en/of avond bij elkaar voor vergade239

ringen of ontspannende activiteiten.


E.S. Van der Heide (praeses); mw. H. Bom (abactis), Deventerstraat 74B, 7321 CA Apeldoorn, e-mail
senaat@pfsar.nl; mw. T.E. Noort (quaestor); F.T. van Vuren (assessor).
Zending Evangelisatie en Hulpverlening (ZEH)
ZEH is een dispuut van de studentenvereniging PFSAR dat ongeveer vijf avonden per jaar organiseert.
Het dispuut stelt zich ten doel om studenten aan de TUA te informeren over en actief te betrekken bij
aspecten van zending, evangelisatie en hulpverlening, om op deze wijze hun theologische vorming en
hun geestelijke ontwikkeling specifiek op dit gebied te stimuleren. Dit gebeurt door Bijbelstudies,
gespreksavonden, lezingen en andere activiteiten. Iedereen die ingeschreven staat als student aan de
TUA kan lid worden van ZEH. Avonden mogen door iedereen worden bezocht.
Secretariaat: p/a Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn, e-mail zeh.tua@gmail.com.
Boekenvereniging De KreNT
Boekenvereniging De KreNT verschaft haar leden boeken tegen een zo laag mogelijke prijs en zonder
enig winstoogmerk. Leden kunnen zij zijn, die aan de Theologische Universiteit naar de bepalingen in
haar reglement doceren, als student zijn ingeschreven of die op andere wijze aan deze instelling
verbonden zijn. Buitenlandse/anderstalige boeken worden met korting aangeboden en enkele keren per
jaar is er een verkoopweek, waarin na intekening tweedehands boeken verloot worden.
Voorzitter is Nick de Graaf, tel. 06-26 07 99 36.
Inkoopcordinator voor nieuwe boeken is Arjan van den Os, tel. 06-61 25 50 93, e-mail
dekrent@gmail.com.
Inkoopcordinator voor tweedehands boeken is Jeroen van Limbeek, tel. 06-44 22 39 92.
Aanbiedingen van tweedehandsboeken kunnen worden doorgegeven op het volgende e-mailadres:
tweedehands.dekrent@gmail.com.
Cantorij
De TUA-cantorij oefent wekelijks op donderdag van 16.00-17.00 uur. Er wordt zowel klassiek als modern
gezongen. Bij bijzondere gelegenheden aan de TUA zorgt de cantorij voor een muzikale bijdrage. De
cantorij staat onder leiding van W.J. Beinema, MA, e-mail wjbeinema@student.tua.nl.
Studiekring Oude Testament Apeldoorn-Kampen
Twee keer per jaar komt de studiekring Oude Testament uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken bijeen om enkele
onderwerpen op het terrein van het Oude Testament te bespreken. Secretaris is drs. A.J. van der Toorn,
Lodewijk van Deyssellaan 202, 2024 AB Haarlem, tel. 023-200 00 10, e-mail ajvdtoorn@solcon.nl.
Nieuwtestamentisch werkgezelschap
Het nieuwtestamentisch werkgezelschap komt twee dagen per jaar bijeen, in mei en in november.
Participanten, vooral uit de Christelijke Gereformeerde en de Nederlands Gereformeerde Kerken,
bespreken enkele onderwerpen en publicaties op het terrein van het Nieuwe Testament. Secretaris is drs.
R. van de Kamp, Copernicuslaan 8, 7904 EH Hoogeveen, e-mail rmvandekamp@versatel.nl.
Ex Oriente Lux
In Apeldoorn functioneert een afdeling van het landelijk Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente
Lux. Dit genootschap houdt zich bezig met de geschiedenis, de cultuur en de archeologie van het Oude
Nabije Oosten van de Bijbel. Viermaal per jaar wordt er een bijeenkomst gehouden. Secretaris is dhr. J.
van Limbeek, p/a Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn, e-mail jvanlimbeek@student.tua.nl. Prof. dr.
H.G.L. Peels is voorzitter.
Omschrijving van functie en taken van de hierboven genoemde commissies e.d. kunt u vinden in de
afzonderlijke reglementen op de website.

4. De Theologische Universiteit Apeldoorn


In 1894 werd de Theologische School van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in s-Gravenhage
geopend als opleiding van predikanten in de CGK. Na de vestiging in Apeldoorn in 1919 heeft de opleiding
een gestage ontwikkeling en uitbreiding gekend.
Sinds 1968 ontvangt de universiteit een rijksbijdrage in de kosten en kunnen studenten in aanmerking
komen voor studiefinanciering van rijkswege. Bij Koninklijk Besluit werd de universiteit door het Rijk
aangewezen als bijzondere theologische universiteit, die overeenkomstig de Nederlandse Wet op het
Wetenschappelijk Onderwijs doctoraten en getuigschriften kan verlenen, welke gelijkgesteld zijn met die
van rijksuniversiteiten.
De Theologische School - sinds 1962 Theologische Hogeschool en vanaf 1989 Theologische Universiteit is in 1968 ook opengesteld voor studenten die geen predikant (willen) worden in de CGK maar die wel
een wetenschappelijke theologische opleiding willen volgen en daarvoor over de vereiste testimonia
beschikken. Van iedere student wordt instemming gevraagd met de gereformeerde belijdenisgeschriften.
Voor hen die hieraan niet kunnen voldoen, bestaat onder restricties de mogelijkheid van inschrijving.

Visie en Missie
Dankbaar voor Gods zegen over onze universiteit als theologische opleiding van de Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland, willen wij ons inzetten voor de ontwikkeling van de gereformeerde
theologiebeoefening. Ons hartelijk verlangen is bruikbaar te zijn voor de voortgang van het Evangelie van
Jezus Christus en daarbij ook van betekenis te zijn voor de samenleving. Wij leiden mensen op tot het
ambt van predikant of tot een andere dienst in Gods Kerk en Koninkrijk en verrichten wetenschappelijk
theologisch onderzoek. Daarnaast verlenen wij diensten aan en verzorgen opleidingen voor kerken en
christelijke organisaties.
In dit alles hopen wij de ontwikkeling van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de eenheid van de
Kerk van Christus te bevorderen.
Eigen karakter
Het eigen karakter van de TUA is met steekwoorden kernachtig weergegeven in onderstaande tabel.
Hoger doel

Gewaagd doel

Kernkwaliteiten

Kernwaarden

Waarvoor bestaat de
TUA?

Waarheen gaat de
TUA?

Waarin blinkt de TUA


uit?

Waarvoor staat de TUA?

academische vorming
van theologen, met
name predikanten

breed gereformeerd
theologisch instituut
met internationale
verbindingen en
uitstraling

Bijbelonderzoek en
kennis van de
Reformatie en haar
geschiedenis met
concentratie op
studie van de
bronteksten
een context waarin
wetenschap en
persoonlijke gelovige
betrokkenheid
samengaan

wetenschappelijke
kwaliteit

denktank voor
gereformeerde visie
op cultuur en
samenleving

dienst aan kerk en


samenleving
confessionele grondslag
n oecumenische
openheid

Denktank
Naast het opleiden van predikanten en theologen wil de TUA ook een bijdrage leveren aan het doordenken van sociaal-culturele kwesties die spelen in de samenleving van vandaag, vraagstukken in en
buiten de kerk, en een bijdrage leveren aan de bevordering van de theologische wetenschap in het
algemeen. Als het gaat over de maatschappelijke relevantie van de theologie is het vooral van belang dat
de theologie zich bij haar leest houdt. De theologie heeft ook vandaag alleen een boodschap als ze
verstaanbaar en indringend van God en zijn Woord weet te spreken in deze tijd! Vanuit deze
basishouding streeft de TUA ernaar mee te doen in de debatten die in wetenschap en samenleving
worden gevoerd.
241

Netwerk gereformeerde theologie


De TUA is ervan doordrongen dat het beoefenen van gereformeerde theologie in een complexe maatschappij als de onze een zaak is die vraagt om een open samenwerking tussen theologen en andere
wetenschappers. Samen met andere instellingen van gereformeerde signatuur willen wij ons inzetten
voor een vitale gereformeerde theologie die ook vandaag nog relevant en waardevol is.
Bestudering van de bronteksten
Een belangrijk kenmerk van onze opleiding is de gerichtheid op de brontekst. De TUA leert de studenten
zelfstandig de bronnen te bestuderen, te interpreteren en te toetsen op relevantie. Daarbij functioneert
de Bijbel als de belangrijkste, gezaghebbende bron. De omgang met de Bijbel heeft een geschiedenis van
verstaan en toe-eigening in kerk en theologie voortgebracht die een eigen stem en betekenis heeft.
Gezien haar eigen traditie en expertise krijgen aan de TUA met name Reformatie en Nadere Reformatie in
onderwijs en onderzoek verhoudingsgewijs veel aandacht.
Wetenschappelijke kwaliteit
Onder de kwalificatie wetenschappelijk verstaan wij de instelling en werkwijze van een onderzoeker die
via een kritische benadering van de materie, met inachtneming van alle beschikbare data (inclusief
brontalen/teksten) en in discussie met eerdere of andersoortige resultaten van onderzoek, op zelfstandige manier een evenwichtige en vernieuwende visie op een helder gedefinieerd vraagstuk poogt te
ontwikkelen. Bij het serieus nemen en zo onbevangen en eerlijk mogelijk benaderen van teksten en
andere data zijn wij ons bewust dat ons vertrekpunt het geloof in de God van de Bijbel is, de Vader van
Jezus Christus, die ons door zijn Geest verlicht. Dat juist dit vertrekpunt ons dringt om de werkelijkheid
kritisch-wetenschappelijk te onderzoeken, is een overtuiging waarvan de kracht en validiteit in de praktijk
moet blijken en die steeds zakelijk beargumenteerd dient te worden.
Dienst aan kerk en samenleving
Aan de TUA wordt in onderwijs en onderzoek niet alleen gevraagd wat de tekst eens betekende, maar
evenzeer wat de tekst nu betekent. De vertaalslag naar het heden vindt plaats in een breed georinteerde doordenking van de Bijbelse boodschap voor de themas en problemen van onze tijd. Daarbij
worden ook actuele samenlevingsvragen als verantwoorde omgang met het milieu en een rechtvaardige
verdeling van de middelen van deze aarde in het oog gehouden.

Enkele belangrijke data


1892
1894
1919
1968
1975
1989
1992
2002
2004
2010

voortbestaan van de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland


opening Theologische School te s-Gravenhage, door ds. J. Wisse Czn en ds. F.P.L.C. van Lingen
vestiging van de Theologische School te Apeldoorn
naamswijziging in Theologische Hogeschool; openstelling van de opleiding voor niet-admissiale
studenten en studenten uit andere kerken
officile overheidsaanwijzing als instelling voor hoger onderwijs; verkrijging promotierecht
naamswijziging in Theologische Universiteit; uitbreiding van de studie met de doctoraalfase
eerste promotie; uitbreiding van de studie met een verplichte doctoraalfase
realisering gezamenlijk onderzoeksprogramma met de Theologische Universiteit Kampen (TUK);
invoering BaMa-structuur
toekenning 100% subsidie door de overheid; aankoop tweede gebouw, Alexanderlaan 1
afschaffing vooropleiding; klassieke talen Grieks en Latijn opgenomen in curriculum

5. Praktische en zakelijke regelingen


Collegegeld
Het college van bestuur stelt jaarlijks het bedrag vast voor het collegegeld. De normen die het Ministerie
voor Onderwijs Cultuur en Wetenschappen hanteert, worden daarbij gevolgd. Dit betekent dat studenten
die nog geen bachelor- of masterdiploma hebben het door het ministerie vastgestelde collegegeld (voor
2015/2016 1.951,-) verschuldigd zijn. Het instellingscollegegeld voor studenten die reeds een bacheloren/of masterdiploma hebben behaald en studenten met een buitenlands diploma, bedraagt voor
2015/2016 5.100,- . Ten behoeve van betaling van het collegegeld wordt jaarlijks aan alle studenten
een machtigingsformulier toegezonden. Het machtigingsformulier dient tevens als bewijs van inschrijving.
Wanneer de studie wordt beindigd of afgerond vr juni, dan zal een twaalfde deel van het verschuldigde collegegeld (voor het betreffende collegejaar) per resterende hele maand worden gerestitueerd.
Bij bovenstaande wordt aangetekend dat alleen tentamens en examens kunnen worden afgelegd als het
collegegeld is betaald of het machtigingsformulier is ingeleverd.

Collegekaarten
Aan het begin van de studie aan de TUA ontvangt iedere student eenmalig een collegekaart. Bij verlies
wordt een duplicaat verstrekt tegen de prijs van 5,00. Na beindiging van de studie of bij het verlaten
van de universiteit dient de kaart ingeleverd te worden.
Het is belangrijk deze kaart steeds bij de hand te hebben:
- De collegekaart fungeert tevens als bibliotheekpas.
- De collegekaart dient als identiteitsbewijs bij de deelname aan schriftelijke tentamens.
- Naar de collegekaart en eventueel een bewijs van inschrijving kan gevraagd worden bij bezoek aan
andere universiteiten/bibliotheken.
- In sommige gevallen kan op vertoon van de collegekaart en bewijs van betaald collegegeld korting
verkregen worden op toegangsbewijzen voor evenementen op bijvoorbeeld cultureel- of sportgebied.

Kopiren, telefoneren, koffie, internetten e.d.


-

Van het kopieerapparaat dat beneden in de hal staat, kan vrij gebruikgemaakt worden. De kosten
bedragen 5 eurocent per kopie. Kopieerpassen kunnen gekocht worden bij de beheerder. Voor het
pasje wordt 2,50 statiegeld betaald. Gemaakte kopien worden achteraf gefactureerd. Oude pasjes
kunnen omgewisseld worden, waarbij het tekort of tegoed van de oude pas wordt verrekend op de
nieuwe pas. Scannen, o.a. naar uw eigen e-mailadres, is kosteloos. Tevens kunnen bestanden worden
opgeslagen en/of afgedrukt via USB-stick.
Voor koffie, thee e.d. is in de ontmoetingsruimte een automaat aanwezig. De kosten zijn 40 eurocent
per kop.
Er is geen telefoon meer beschikbaar voor studenten, omdat vrijwel iedereen tegenwoordig een eigen
mobiele telefoon heeft. Mocht het noodzakelijk zijn om toch van een TUA-telefoon gebruik te maken,
dan kunt u zich vervoegen bij een van de medewerkers.
Van de computers in de computerruimte en de studiezaal kan vrij gebruikgemaakt worden. Printerafdrukken dienen vermeld te worden op de bij de printer neergelegde lijst. De kosten zijn afhankelijk
van gebruik en staan vermeld op de lijst. Deze kosten worden eens per halfjaar in rekening gebracht.
Gebruik van internet is gratis, de WiFi-code is bij de beheerder verkrijgbaar.
Men mag gebruikmaken van het orgel of de piano, mits dit even gemeld/gevraagd wordt bij de
beheerder. Zijn er colleges in zaal 3, dan kan er geen gebruik worden gemaakt van deze faciliteit.

Laptopgebruik tijdens colleges


a

Laptops zijn goede en nuttige instrumenten om tijdens colleges aantekeningen te maken, materialen uit
te wisselen en ter plekke informatie op te zoeken. Meldingen van e-mail, WhatsApp e.d. zorgen echter
wel voor afleiding. Het schakelen tussen het college en andere dingen zorgt voor verminderde
leerprestaties. Daarom adviseren we je om e-mailprogrammas tijdens college uit te schakelen en bij
tablets en telefoons de vliegtuigstand (flight mode) of de functie niet storen te gebruiken.
Daarnaast is er het aandachtspunt van de interactie docent-student. Hoe groter de laptopschermen en
hoe intensiever daarnaar gekeken wordt, des te kleiner de ruimte die overblijft voor een goede onderlinge communicatie. Laat het voor jou bij het aanschaffen van een nieuw apparaat een punt van
overweging zijn, of dit apparaat het zicht niet te veel belemmert.
243

Presentie
a

Studenten zijn verplicht alle colleges van de te volgen vakken bij te wonen. Indien een student minder dan
75% van de colleges heeft gevolgd, kan hij 1 niet deelnemen aan het tentamen en dient hij het volledige
vak (dus ook reeds gevolgde colleges en gemaakte opdrachten) in het volgende cursusjaar opnieuw te
volgen (zie OER artikel 17 sub 2). Indien een student niet aanwezig kan zijn bij een college, meldt hij zich
op die dag met opgaaf van redenen af bij het secretariaat n bij de betreffende docent. Wanneer men
regelmatig verhinderd is, verdient het aanbeveling de rector en/of mentor (eveneens) op de hoogte te
stellen van de reden daarvan.

g
Studieboeken
g

Voor de studie aan de TUA is voor alle vakken literatuur nodig. In de studiegids wordt aangegeven welke
boeken tentamenstof zijn en daarmee verplicht om te bestuderen en welke facultatief, dus aanbevolen.
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle literatuur. De minimale kosten voor de
aanschaf van studieboeken worden geschat op 350,- per jaar.
Bestellen van boeken kan via Boekenvereniging De Krent (zie ww.tua.nl).
Dictaten ten behoeve van de colleges worden in principe digitaal en gratis verstrekt, verkrijgbaar bij dhr.
M. Rozema. Het is aan de student zelf of hij voor eigen rekening een exemplaar afdrukt. Overige
literatuur en schriftelijke opdrachten en scripties zijn voor rekening van de student.
De bibliotheek schaft de literatuur aan die in de studiegids vermeld is. Van tentamenboeken zijn dat zo
veel mogelijk twee exemplaren. Uitzondering hierop zijn boeken voor keuzevakken en voor vakken in de
masteropleiding. Deze titels worden alleen in overleg met de docent in tweevoud aangeschaft. Daarnaast
zijn sommige titels te kostbaar om er twee exemplaren van aan te schaffen. Van de tentamenboeken is
n exemplaar niet uitleenbaar en blijft ter bestudering in de bibliotheek. Het gebruik van dit exemplaar
moet gemeld worden via de lijst die op de balie van de bibliotheek ligt.

Tentamens
Schriftelijke (her)tentamens kunnen alleen afgelegd worden op de aangegeven datum. Tenzij anders
aangegeven maak je afspraken voor mondelinge tentamens rechtstreeks met de docent. Ook voor
mondelinge tentamens geldt dat er maximaal n herkansingsmogelijkheid per studiejaar gegeven wordt.
Het is aan te raden om zoveel mogelijk eerst alle tentamens, papers e.d. van een heel studiejaar af te
ronden, voordat tentamens van een volgend studiejaar afgelegd worden.
Tentamens van de master kunnen niet worden gedaan wanneer nog niet aan alle vereisten van de bachelor
is voldaan. De exacte voorwaarden voor de overgang van de bachelor naar de master zijn te vinden in de
OER.
Schriftelijke tentamens zijn op:
- Maandag aanvang 13.30 uur
- Dinsdag t/m vrijdag aanvang 10.00 uur
De datum en duur van het tentamen staat aangegeven bij het betreffende vak in de studiegids.
Wanneer je niet meedoet met een tentamen van je studiejaar of juist wel met een tentamen van een ander
studiejaar, dien je dat uiterlijk 3 weken voor de tentamendatum bij de administratie te melden. Ook wanneer je vrijstelling hebt voor het volgen van (enkele) colleges, dien je je aan te melden voor het tentamen.
Indien je op het laatste moment verhinderd bent door ziekte of andere (persoonlijke) omstandigheden,
dien je dit door te geven aan de administratie.
De tentamenzaal gaat een kwartier voor aanvang van het tentamen open en de deur wordt exact op
aanvangstijd gesloten. Daarna kan niemand meer naar binnen.
Bij binnenkomst controleert de surveillant de presentie aan de hand van de collegekaarten. Tassen en
telefoons (uitgezet) worden vr in het lokaal gelegd. De surveillant zal een student vragen te beginnen
met gebed en eventueel schriftlezing.
Het eerste halfuur mag niemand de zaal verlaten (ook niet voor toiletbezoek).
Studenten die door overmacht te laat komen, melden zich bij de universiteitssecretaris (en bij diens
afwezigheid bij de administratie) met opgaaf van redenen en worden tot maximaal 30 minuten na
aanvangstijd toegelaten tot de tentamenzaal. Zodra de surveillant aangeeft dat de tijd om is, legt

Overal waar hij of zijn vermeld staat in deze gids, leze men hij/zij of zijn/haar.

iedereen zijn pen neer en worden lle papieren (dus opgaven, kladpapier, uitwerking en evaluatieformulier) ingeleverd.
Hertentamens
Voor hertentamens gelden dezelfde bepalingen als voor tentamens. Het is niet toegestaan een
hertentamen te doen indien het tentamen reeds met een voldoende (5,5 of hoger) is beoordeeld, dan na
toestemming van de examencommissie.

Bibliotheek
Openingstijden:
maandag
8.30 18.00 uur
dinsdag
8.30 18.00 uur
woensdag
8.30 18.00 uur
donderdag
8.30 18.00 uur
vrijdag
8.30 16.30 uur
In juli en augustus is de bibliotheek buiten de vakantieperiode alle dagen geopend tot 16.30 uur.
Bibliotheekpas
De collegekaart is tegelijk bibliotheekpas. Contractanten en deeltijdstudenten kunnen op vertoon van een
identiteitsbewijs een lenerpas aanvragen bij de balie van de bibliotheek. Een vervangend exemplaar kost
5,00. Studenten kunnen max. 35 items lenen. Zie verder het uitleenreglement op de website.
Collectie
De collectie van de bibliotheek is te raadplegen via de catalogus in de bibliotheek of via www.tua.nl
De bibliotheek van de TUA is een open, toegankelijke bibliotheek, d.w.z. dat ieder zelf de boeken kan
zoeken, pakken en inzien. Om te voorkomen dat boeken niet terug te vinden zijn, vragen we ieders
medewerking: zet boeken op de lenerpas of op de juiste plaats weer terug. Ook na het kopiren.
Tentamenboeken
De bibliotheek schaft tentamenboeken in tweevoud aan. Uitzondering hierop is de literatuur voor de
Master II-fase en de keuzevakken. Van de tentamenboeken is 1 exemplaar niet uitleenbaar, deze boeken
zijn in de tentamenkast onder de trap te vinden. Niet-uitleenbare boeken kunnen in de bibliotheek
geraadpleegd of bestudeerd worden, maar moeten wel bij de balie genoteerd worden. Dit voorkomt
dat er naar boeken gezocht wordt.
Omgang met boeken
We gaan ervan uit dat er zorgvuldig met de geleende boeken wordt omgegaan. Toch geven we een
aantal aandachtspunten:
- neem geen eten en drinken mee in de studiezaal en de bibliotheekruimten.
- maak geen strepen of aantekeningen in een boek. Dit maakt het boek niet leesbaar voor volgende
gebruikers.
- plak niet zelf losliggende bladzijden of kapotte ruggen, maar meld dit bij de medewerkers van de
bibliotheek. Zij hebben speciale middelen hiervoor.
- wees zorgvuldig met het boek bij het kopiren. Druk het boek niet te stevig aan. Een heel boek
kopiren is verboden.
Zie voor verdere informatie www.tua.nl > bibliotheek

Ochtendwijding
Iedere week hopen we met elkaar op de dinsdagmorgen een samenkomst van gebed, Bijbellezing en
lofprijzing te houden, de zogenaamde ochtendwijding.
a) De ochtendwijding staat standaard ingeroosterd op dinsdag om 11.00 uur. Een moment om als
universiteitsgemeenschap, met alle aanwezige studenten, docenten en (voorzover mogelijk)
ondersteunend personeel, samen te zijn.
b) De leiding bij de ochtendwijding is in handen van n persoon (docent of student, hiervoor
ingeroosterd), die hierbij anderen kan inschakelen. Bij het inroosteren van de studenten wordt elk jaar
gestart bij de studenten uit het E-jaar, daarna D-jaar en tenslotte eventueel het C-jaar.
245

c) Ten aanzien van de inhoud: voor de teksten/onderwerpen wordt per blok een leesrooster uit n
Bijbelboek aangeboden als richtlijn. Het leesrooster vermeldt een hoofdstuk, waaruit een tekst(gedeelte)
gekozen kan worden. Wil iemand hiervan afwijken, laat hij dan uit hetzelfde Bijbelboek een ander
hoofdstuk kiezen (uiteraard niet een tekst die al op het rooster staat). Natuurlijk is er wel ruimte om als
er een bijzondere aanleiding is, hiervan af te wijken. In principe lezen we in het 1e blok uit 1 Samul, in
het 2e blok uit Zacharia, in het 3e blok uit Marcus en in het 4e blok uit Galaten.
d) De nadere invulling van de ochtendwijding is geheel vrij, waarbij variatie wordt aangemoedigd. Naast
schriftlezing/meditatie/gebed (met voorbede/dankzegging) is er ruimte voor een inbreng van andere
aard: muziek/passend gedicht/theologische tekst/audiovisuele bijdrage/een stiltemoment/gezamenlijk
bidden Onze Vader of lezen van een tekst/bijdrage door een andere student, etc.

Integratiecolleges/themadagen/studiereis
Aan het einde van het tweede collegeblok worden integratiecolleges georganiseerd. Vanuit de verschillende vakgebieden wordt dan nagedacht over n gemeenschappelijk thema. De integratiecolleges zijn
verplicht voor alle bachelor- en masterstudenten (A- t/m F-jaar). Meer informatie wordt gegeven bij de
uitwerking van de vakken.
Jaarlijks worden aan het begin van het vierde collegeblok de themadagen of een themareis georganiseerd. Deze themadagen of studiereis zijn/is verplicht voor de bachelor- en masterstudenten (A- t/m Fjaar). Meer informatie wordt in de studiegids gegeven bij de uitwerking van de vakken.

Gastcolleges
Er kunnen ook gastcolleges gegeven worden. Wensen voor onderwerpen of voor een bepaalde spreker
kunnen via de jaarvertegenwoordiger aan het college van hoogleraren en UHDs voorgelegd worden. Alle
studenten worden geacht bij deze colleges aanwezig te zijn.

Kritiekcolleges
De master-kritiekcolleges zijn verplichte extracurriculaire preekcolleges voor admissiale studenten van
het B- t/m F-jaar. De master-kritiekcolleges zijn overigens toegankelijk en aan te bevelen voor alle
studenten. Preekvoorstellen worden geleverd door admissiale masterstudenten. Kritiek wordt geleverd
door zowel de admissiale als niet-admissiale studenten. Meer informatie wordt in de studiegids gegeven
bij de uitwerking van de vakken.

Logopedie
Voor de studenten van het D- en E-jaar die predikant willen worden, staat in het curriculum logopedie
ingeroosterd. De logopedist screent alle studenten van het C-jaar en degenen die dit cursusjaar vanuit
een opleiding elders in de master zijn ingestroomd. Studenten die geen predikant wensen te worden,
maar wel logopedie wensen te ontvangen kunnen over de voorwaarden contact opnemen met de
logopedist.

Cursus Duits
In het derde collegeblok wordt een extracurriculaire cursus Duits aangeboden. De colleges worden
verzorgd door dhr. R. Leune (leraar Duits aan de Jacobus Fruytier scholengemeenschap te Apeldoorn) en
gegeven op dinsdag-middag.
De kosten van de lessen worden betaald door de TUA op voorwaarde dat de volledige cursus wordt
afgerond. Bij vroegtijdige beindiging kan een bijdrage in de kosten gevraagd worden.

Excellentietraject
Visie op excellentie
De TUA ziet het als haar missie om naast het opleiden van predikanten en theologen ook haar kennis te
verbreden en te delen door middel van het doordenken van sociaal-culturele kwesties die spelen in de
samenleving van vandaag, vraagstukken in en buiten de kerk. Ook wil de TUA bijdragen aan verdieping
van kennis door een bijdrage leveren aan de bevordering van de theologische wetenschap in het
algemeen.
Vanuit die missie heeft de TUA de ambitie studenten optimaal te begeleiden tijdens de studie.
De studentenpopulatie is gering, waardoor het mogelijk is om maatwerk te leveren met betrekking tot
studenten die een extra uitdaging aan kunnen. Voor deze excellente studenten worden individuele
begeleidingstrajecten op maat aangeboden. In dit document is beschreven hoe deze trajecten bepaald
worden.
Excellente studenten:
- hebben op hun eindcijferlijst van het vwo gemiddeld een 8,0 of hoger behaald, of
- staan gemiddeld een 7,5, berekend over alle behaalde cijfers (niet gewogen) van de huidige opleiding
(bachelor f master), en
- hebben voldaan aan alle vereisten van de studiefase waarin ze zich bevinden 2.
Deze studenten worden uitgenodigd om zich meer te verdiepen in een bepaald deel van de theologie
en/of hun kennis, inzicht en academische vaardigheden te verbreden buiten het veld van de theologie.
Excellentietraject
Excellente studenten krijgen de mogelijkheid een minor van (minimaal) 15 EC bovenop de standaard 180
EC te volgen binnen hun bachelor en/of master in de nominale studietijd.
Deze minor is geheel vrij in te vullen met studieonderdelen3 door de student (in overleg met de
studieadviseur en met toestemming van het college van hoogleraren en UHDs), kan zowel intern als
extern gevolgd worden en dient aan de volgende eisen te voldoen:
- bevat samenhang
- alle studieonderdelen op minimaal leerlijnniveau 2 (masterstudenten minimaal niveau 3)
- sluit aan bij minimaal 2 leerlijnonderdelen
- sluit aan bij minimaal 1 eindterm van de opleiding
- studieonderdelen hoeven niet per se theologisch van aard te zijn, maar dienen wel een link te hebben
met (een deel van de) theologie. Bijvoorbeeld; rechten, geschiedenis, psychologie, pedagogiek,
onderwijs, journalistiek, communicatie, klassieke talen, filosofie, methodologie.
Voorbeelden van excellente studieonderdelen - onderscheiden in verdiepend en verbredend - zijn:
Verdiepend
- onderzoekstage volgen (bijv. artikel schrijven ter publicatie in wetenschappelijk tijdschrift, project op
verzoek van werkveld)4
- onderzoek in het kader van student-assistentschap
- extra verdiepende opdrachten maken bij standaard (keuze)vakken
- masterminor in de bachelor
- masterkeuzevakken in bachelor
Verbredend
- vakken volgen aan andere universiteit
- anderstalige vakken volgen
- PEP-cursus en/of goedgekeurde AKZ+-cursus bijwonen (en verslag van maken)
- studieonderdelen aan een buitenlandse universiteit
- extra talenstudie, bijv. Aramees, vroegchristelijk Grieks, Akkadisch, Ugaritisch

Over studenten die een tweede studie volgen, minimaal 15% extra doen of een baan naast hun studie hebben
(minimaal 0,4 fte), zal individueel geoordeeld worden.
3
Studieonderdelen zijn vakken of opdrachten van een geaccrediteerde universitaire opleiding waar de student ECs
voor kan verkrijgen.
4
In het werkveld liggen mogelijk vragen die door studenten middels excellentietrajecten (onderzoekstage of scriptie)
beantwoord kunnen worden. Jaarlijks zal een oproep om dergelijke vragen te melden, gedaan worden in De Wekker en
bij instellingen zoals Centrum voor Isralstudies, ForumC, Lindeboominstituut en diverse deputaten.
Het werkveld kan ook betrokken worden door het aantrekken van externe beoordelaars. Deze beoordelaars dienen
academisch geschoolde professionals te zijn op verwant vakgebied.

247

Organisatie en sturing
De verantwoordelijkheid voor het excellentietraject ligt bij de student zelf. Via een formulier kan de
student toestemming vragen aan de examencommissie. Het aanmeldformulier dient ingevuld te worden
door de examencommissie van de instelling(en) (ook de TUA) waar de student studieonderdelen zal
volgen in het kader van het excellentietraject. Het aanvraagformulier dat door de student zelf wordt
ingevuld, levert de student in (gelijktijdig met de ingevulde aanmeldformulieren) bij de examencommissie van de TUA.
De examencommissie bepaalt vooraf (in geval van vakken volgen aan andere instelling(en)) het niveau
aan de hand van de niveaus van de leerlijnen. De studieadviseur geeft advies aan de examencommissie.
De examencommissie beslist of de student het voorgestelde traject mag volgen in het kader van
excellentie.
Het college van docenten zal jaarlijks door de studieadviseur genformeerd worden over de
excellentietrajecten en studenten die mogelijk in aanmerking komen voor een dergelijk traject (aan de
hand van de gemiddelde cijfers en studievoortgang van de studenten). Het college van docenten zal
gestimuleerd worden studenten te attenderen op excellentiemogelijkheden en eventuele hulp bij het
onderzoek van de docent.
Het gevolgde excellentietraject zal vermeld worden op het diploma(supplement) van de student.
Begeleiding
De begeleiding van excellente studenten vergt van de hoogleraren en docenten extra vakkennis en
professionaliteit. Aan de TUA kunnen alleen gepromoveerde docenten die minimaal een BKO hebben
behaald verantwoordelijkheid dragen voor de begeleiding van excellente studenten. De
hoogleraar/UHDer van het vakgebied dat het meest aansluit bij het excellentietraject van een student, is
verantwoordelijk voor de begeleiding van de betreffende student.
Binnen de vakgroepen zal regelmatig gesproken worden over het aanbod en niveau van studieonderdelen
in het kader van het excellentietraject.
Formulieren
De benodigde formulieren zijn te verkrijgen bij de studie-adviseur:
- Aanvraagformulier voor het aanvragen van toestemming bij de examencommissie ten behoeve van het
volgen studieonderdelen bij een andere instelling.
- Aanmeldingsformulier om studieonderdelen in het kader van een excellentietraject te kunnen doen.

6. Studiemogelijkheden elders
Volgen van colleges elders
Studenten met studiefinanciering kunnen doorgaans zonder extra kosten colleges volgen bij een andere
universiteit of faculteit. In overleg met de studieadviseur kan in voorkomende gevallen bij de examencommissie compensatie worden aangevraagd voor elders behaalde studieonderdelen. De student is
overigens zelf verantwoordelijk voor het laten registreren van de behaalde studieresultaten door de
administratie van de TUA.
Voor studenten die na een (aantal jaren) studie aan de TUA, aan een andere universiteit hun studie
theologie willen vervolgen, kan het verstandig zijn daar in een vroeg stadium alvast rekening mee te
houden. Bij de studieadviseur kan gevraagd worden naar instroomeisen voor onder andere de opleiding
aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) van de PKN en het Hersteld-Hervormd Seminarie
aan de VU (HHS).

Instituut voor cultuurethiek/prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut/Prisma


Met bovengenoemde instituten zijn contacten in het kader van mogelijke samenwerking. Deelname aan
een van de projecten van deze instituten kan bijvoorbeeld een onderdeel vormen van de major of minor
praktische theologie, ethiek of missiologie/evangelistiek. Bij de vakhoogleraren en docenten kan
informatie opgevraagd worden.
Zie ook p. 149 en 184 van de studiegids

Stagiairs in CGK Amsterdam


De CGK Amsterdam geeft studenten de gelegenheid kennis te maken met en mee te werken aan een
eigentijdse Bijbelse manier van gemeente-zijn die
- in haar wortels gereformeerd is;
- open staat voor anders-kerkelijke invloeden;
- veel aandacht geeft aan gemeenteopbouw, gemeentestichting en samenwerking met anderen;
- gericht is op de vrede in de stad.
Er zijn twee mogelijkheden om stages te lopen:
- een langere stage van bijvoorbeeld een half jaar (kopje-onder gaan in de stad en in het werk) grote
stage in de master II.
- Een leerwerktraject.
Zie voor meer informatie http://www.vianova-amsterdam.nl/index.php/over-via-nova/raak-ookbetrokken/stage-en-training en p. 151 van de studiegids.

Opleiding godsdienstleraar, eerstegraads


Degenen die een opleiding leraar eerstegraads godsdienstonderwijs willen volgen, kunnen daartoe
instromen aan de CHE. Een (toekomstig) master theologie geeft ongeveer 35 EC vrijstelling op de
deeltijdopleiding van 90 EC. Aan de TUA kan op basis van de eerstegraads godsdienstlerarenopleiding 25
EC vrijstelling gevraagd worden voor keuzevakken en minor in de master. Meer informatie hierover is te
verkrijgen bij de studieadviseur.
Zie ook voor meer informatie p. 152 van de studiegids

Studiereis naar Isral


In het kader van de master II-studie kan een studiereis naar Isral gemaakt worden met als doel:
- kennismaking met het land en verschillende stromingen in jodendom en christendom in Isral alsmede
met Messiasbelijdende Joden;
- kennismaking met de praktijk van de joods-christelijke ontmoeting;
bestudering van n thema dat relevant is in deze ontmoeting; Zie voor meer informatie de minor
Judaca/Kerk en Isral op p. 191v.

249

Studiegids 2015/2016
Theologische Universiteit
Apeldoorn

7. Jaaragenda 2015/2016
Datum
20
20
24
26

en 21 augustus
t/m 25 augustus
t/m 28 augustus
augustus

Tijd

09.00
10.00

31 augustus

09.00
10.15
15.00
19.30

4 september
8 september
9 september
14 september

09.00
18.00

28 september

09.00
12.00
09.00

6 oktober

17.00*

7 oktober
12 oktober
13 oktober
16 oktober
26 oktober

13.00
09.00
09.00
13.15
09.00
10.00

2 november

09.30
12.30
13.15
12.30
10.00-12.00

4
5
7
9

november
en 6 november
november
november

18 november
19 november

09.00
15.00
18.00
09.00
16.00
17.00*

23 november
25 november

09.00
09.00
19.30

Activiteit
Introductiedagen nieuwe studenten
Blokcursus Grieks A-jaar
Novitiaat PFSAR
Vergadering examencommissie
Vergadering college van hoogleraren/UHDs
Evt. gesprek met studenten die preekconsent of beroepbaarstelling
aanvragen
Vergadering curatorium, beroepbaarstelling
Eerste collegedag volgens rooster
Opening academisch jaar, rede door prof. dr. G.C. den Hertog
Buluitreiking
Vergadering college van bestuur
Vergadering raad van toezicht
Reservedatum vergadering curatorium
Vergadering college van bestuur
Vergadering universiteitsraad
Vergadering college van bestuur
Master I-kritiekcollege Aart-Jan de Jong
Master I-kritiekcollege Arjan van den Os
Master I-kritiekcollege Ewout van der Staaij
Vergadering curatorium
Vergadering college van bestuur
Vergadering college van hoogleraren/UHDs
Vergadering opleidingscommissie
Vergadering college van bestuur
Presentatie(s) masterscripties
Vergadering college van docenten
Gezamenlijke lunch
Overleg vakgroepen
Sluiting gebouw i.v.m. Dankdag
Blokcursus Hebreeuws A-jaar
TUA-themadag
Vergadering college van bestuur
Vergadering universiteitsraad
Vergadering raad van toezicht
Vergadering examencommissie
Evt. gesprek met studenten die beroepbaarstelling aanvragen
Master II-kritiekcollege Nico Cornet
Master II-kritiekcollege Bram Hofland
Master II-kritiekcollege Rien Mulder
Vergadering college van bestuur
Vergadering curatorium, beroepbaarstelling
Buluitreiking

7 december
09.00
9 december
09.00
10 december
13.30
16 december
13.00
21 en 22 december
21 december
15.00*
22 december
15.00
23 december t/m 3 januari

Vergadering college van hoogleraren/UHDs


Vergadering college van bestuur
Diesviering PFSAR
Vergadering curatorium
Integratiecolleges
Vergadering college van bestuur
Oudejaarsreceptie
Gebouw universiteit gesloten

11
13
15
18
25
27

Vergadering college van bestuur


Vergadering examencommissie
Vergadering opleidingscommissie
Vergadering raad van toezicht
Vergadering college van bestuur
Vergadering college van hoogleraren/UHDs
Evt. gesprek met studenten die preekconsent of beroepbaarstelling
aanvragen

januari
januari
januari
januari
januari
januari

09.00
09.00
13.15
18.00
09.00
09.00

251

1 februari
3 februari
8 februari
18 februari

11.30
09.00
19.30
09.00
17.00*

22 februari
29 februari

09.00
18.00

7 maart
9 maart
14 maart
21 maart
22 maart
23 maart
25 t/m 28 maart
30 maart

09.00
12.30
09.30
09.00
10.00
13.00

1 april
4 april
6 april
11 april
12 april
12 t/m 14 april
18 april
27 april

13.15
09.00

2 mei
4 mei
5 en 6 mei
10 mei

09.00
09.00

09.00

13.30
18.00
09.00

16.00
17.00*

16 mei
18 mei
25 mei
30 mei
31 mei

09.00
13.00
19.30
09.00
18.00

Vergadering universiteitsraad
Vergadering curatorium, beroepbaarstelling
Buluitreiking
Vergadering college van bestuur
Master II-kritiekcolleges Corn Pronk
Master I-kritiekcolleges Cees-Jan Smits, MA
Vergadering college van bestuur
Vergadering raad van toezicht
Vergadering college van bestuur
Sluiting gebouw i.v.m. Biddag
Vergadering college van docenten
Vergadering college van bestuur
Presentatie(s) masterscripties
Vergadering curatorium
Gebouw universiteit gesloten
Vergadering college van hoogleraren/UHDs
Vergadering opleidingscommissie
Vergadering college van bestuur
Vergadering examencommissie
Vergadering universiteitsraad
Vergadering raad van toezicht
Themadagen
Vergadering college van bestuur
Gebouw universiteit gesloten
Vergadering college van bestuur
Vergadering college van hoogleraren/UHDs
Gebouw universiteit gesloten
Evt. gesprek met studenten die preekconsent
of beroepbaarstelling aanvragen
Master II-kritiekcollege Klaas-Jan de Jong
Master II-kritiekcollege Henric Bezemer
Gebouw universiteit gesloten
Vergadering college van bestuur
Vergadering curatorium, beroepbaarstelling
Buluitreiking
Vergadering college van bestuur
Vergadering raad van toezicht

1 juni
2 juni
6 juni
8 juni
10 juni
13 juni
16 t/m 21 juni
27 juni

09.00
13.15
10.00
09.00
13.15
09.00
09.00

Vergadering college van hoogleraren/UHDs


Afscheid E-jaar en afsluiting colleges
Vergadering universiteitsraad
Vergadering examencommissie
Vergadering opleidingscommissie
Vergadering college van bestuur
Vergadering curatorium, admissie-examens
Vergadering college van bestuur

22 augustus
29 augustus

09.00
09.00

Vergadering college van bestuur


Vergadering college van hoogleraren/UHDs

5 september

09.00
14.00
19.30

Vergadering curatorium, beroepbaarstelling


Opening academisch jaar
Buluitreiking

* Of zoveel eerder als de colleges zijn afgelopen.

NB:

Tijdens de vergaderingen van het college van hoogleraren en UHDs kan het master II-examen door nietadmissiale studenten worden afgelegd.
Admissiale studenten kunnen het master II-examen afleggen en beroepbaarstelling aanvragen op de dagen waarop
in de jaaragenda vermeld staat beroepbaarstelling.
Buluitreiking bachelor-, masterbullen en beroepbaarstelling op de aangegeven data.

8. Verklaring bij de onderdelen van de vakken


Docent

Degene die het vak doceert en het tentamen of examen afneemt.

Omvang

1 EC (European Credit) vertegenwoordigt 28 studiebelastingsuren.


En studiejaar omvat 60 EC.
Wanneer we spreken over het studiepuntensysteem, gebruiken we de term ECTS
(European Credit Transfer System).

Periode

Een studiejaar is verdeeld in vier blokken van 10 of 11 weken met elk een
college- en tentamenperiode.
De bachelorfase beslaat drie studiejaren, dus zes semesters (Ba-1 t/m Ba-6). De
masterfase beslaat eveneens drie studiejaren en dus zes semesters (Ma-1 t/m
Ma-6).

Colleges

In elk semester wordt gedurende 2 keer 6 weken college gegeven volgens het
collegerooster. De opgegeven college-uren per week gelden voor het desbetreffende collegeblok. De colleges zijn verplicht. Men wordt geacht minimaal 75%
van de college-uren aanwezig te zijn.

Toetsvorm

Wijze van tentamineren: schriftelijk of mondeling.


Zie voor regelgeving rondom afname tentamens p. 12 (Tentamens).

Tentamenduur

Maximale tijdsduur waarbinnen het tentamen moet worden gemaakt/gehouden.

Tentamendata

Tentamendatum en herkansingsmogelijkheid van het betreffende tentamen.

Instapeis

Bij een aantal vakken zijn instapeisen opgesteld. Een instapeis bij een vak kan
een vereiste zijn waaraan de student moet voldoen alvorens de colleges van het
vak te kunnen volgen. Dat kunnen een of meerdere vakken of toetsen zijn die
met een voldoende moeten zijn afgerond.

Leerdoelen

Omschrijving van kennis, vaardigheden en attitude die een student na afronding


van het vak zich eigen gemaakt moet hebben.

Eindtermen

Aanduiding van de relatie tussen het vak en de eindtermen. De nummers


verwijzen naar de eindtermen op p. 25 (bachelor) resp. 112v. (master).

Leerlijnen

De leerlijnen zijn een concretisering van de typering van de opleiding. Het


wetenschappelijk karakter komt tot uitdrukking in de leerlijnen encyclopedische
theologie (de opbouw van de vakken) en academische vaardigheden
(vaardigheden: onderzoeken, kritisch analyseren en synthetiseren (conceptueel
denken), schrijven, mondeling presenteren, discussiren en argumenteren,
samenwerken). De gerichtheid op de praktijk en persoonlijke vorming van
studenten is te zien in de attitude-leerlijn student in relatie (a. tot God
(geestelijke instelling); b. tot zichzelf en de naaste (psycho-sociale attitude); c.
tot de (toekomstige) werkomgeving (praktische vaardigheden).
Zie ook p. 26.

Werkvormen

Hoorcollege. College waarin de docent een gedeelte van de thematiek op zijn


vakgebied aan de orde stelt. Indien mogelijk wordt de stof via interactie tussen
docent en studenten door middel van vragen, antwoorden en discussie
behandeld.
Werkcollege. College waarin studenten gezamenlijk of in groepjes een tekst
lezen of aan opdrachten werken.
Instructiecollege. College waarin integraal thuisgemaakte opdrachten worden
besproken en nieuwe opdrachten worden toegelicht.
Gastcollege. Facultatief college verzorgd door een gastdocent.
Collegevoorbereiding. Lezen en bestuderen van literatuur en/of opdracht(en)
maken ter voorbereiding op het komende college.
Zelfstudie. Lezen en bestuderen van literatuur en/of maken van opdracht(en)
ter voorbereiding op de toets.
Scriptie. Schriftelijke opdracht (A-jaar), bachelorproef, exegesescriptie,
masterscriptie.
Leesverslag*. Samenvatting van en reflectie over gelezen literatuur.
Paper/werkstuk. Korte, thematische opdracht.
253

Reflectieverslag. Reflectie op de opgegeven stof en/of het eigen handelen.


Presentatie. Oefening in spreekvaardigheid.
Stage. Opdoen van praktijkervaring in het werkveld.
Testimonium. Afronding van een vak door middel van het volgen van colleges
en/of het inleveren van een schriftelijke opdracht die niet becijferd wordt.
Studielast

Vertaling van het aantal EC naar studie-uren, verdeeld in het aantal studie-uren
die besteed kunnen worden aan de diverse onderdelen van het vak.

Toetseisen

De categorie Toetseisen bevat de verplichte literatuur voor het tentamen of de


omschrijving en eisen m.b.t. het te vervaardigen leesverslag, paper e.d.
Achter de publicaties tref je tussen haken de volgende afkortingen aan:
p. (paginas) het aantal paginas dat uit genoemde publicatie bestudeerd dient
te worden.
cat. (categorie) de categorie geeft de moeilijkheidsgraad van de publicatie
aan. Er zijn vier gradaties:
categorie 1 - moeilijke stof 3 paginas per uur (lezen, analyseren en
memoriseren van de stof). De stof kan bijvoorbeeld een hoge informatiedichtheid bevatten, een moeilijke redenatie betreffen en/of erg gedetailleerd
zijn.
categorie 2 - gemiddelde stof 5 paginas per uur (lezen, analyseren en
memoriseren van de stof). De stof bevat bijvoorbeeld een minder hoge
informatiedichtheid.
categorie 3 - eenvoudige stof 7 paginas per uur (lezen, analyseren en
memoriseren van de stof). De stof bevat bijvoorbeeld een lage informatiedichtheid of een pagina bevat weinig tekst (minder dan 350 woorden per
pagina).
leesstof 15 20 paginas per uur. Bij deze stof gaat het om een algemeen overzicht. Detailvragen mogen niet gesteld worden op het tentamen.

Aanbevolen literatuur Literatuur naast de verplichte literatuur, ter orintatie op de stof.


Bijzonderheden

Dat wat speciaal aandacht vraagt in vergelijking met andere vakken.

Keuzevakken

Keuzevakken kunnen gezien worden als vrije ruimte, die naar eigen inzicht kan
worden ingevuld. Met name in het vierde en vijfde studiejaar staan veel
keuzevakken gepland. Daarvoor kun je kiezen uit de keuzevakken die jaarlijks
worden aangeboden, maar je mag ook een of meerdere keuzevakken invullen
met vakken bij een andere (niet) theologische opleiding of een minor van bijv.
10 EC uit de master II. Eis is wel dat voldaan wordt aan het niveau, de omvang
en dat het liefst ook enige relatie heeft met theologie. Bij twijfel of voor advies
kun je contact opnemen met de studieadviseur

* Leesverslagen

De student kan aantonen, door middel van een schriftelijke rapportage, dat hij in staat is
theologische wetenschappelijke literatuur (boeken en/of artikelen) te begrijpen en te
analyseren. De student toont ook aan dat hij kan reflecteren op gelezen literatuur en deze
reflectie duidelijk kan verwoorden in een schriftelijke rapportage.
Voor leesverslagen gelden de richtlijnen van het Scriptiereglement en Beknopt en goed
citeren (BGC).
Beoordeling vindt plaats aan de hand van het beoordelingsformulier van het
desbetreffende leerjaar, zie het Scriptiereglement.
Uitgaande van bovenstaande beschrijvingen, worden onderstaande richtlijnen gehanteerd:
Categorie 1 (moeilijk): 1 bladzijde leesverslag, betekent 10 bladzijde bron lezen en kost
totaal 3,5 uur.
Categorie 2 (gemiddeld): 1 bladzijde leesverslag, betekent 20 bladzijde bron lezen en
kost totaal 4 uur.
Categorie 3 (makkelijk): 1 bladzijde leesverslag, betekent 30 bladzijde bron lezen en
kost totaal 4,5 uur.

9. Plaatsverwijzing naar de vakken


Talen
Aramees - 98, 161, 162, 163
Grieks - 33, 37, 41, 43, 49, 56, 58
Hebreeuws - 37, 41, 44, 50, 56, 59, 67
Latijn - 65, 69, 73, 78
Bijbelse vakken
Biblistiek - 84, 190
Bijbelkennis - 87
Bijbelse theologie - 118, 128
De theologie van Jeremia - 104
Exegese NT - 55, 72, 125, 131, 143, 147
Exegese OT - 57, 75, 125, 131, 143, 147
In gesprek over Bijbelse hermeneutiek - 108
Jesaja als vijfde evangelie - 94
Judaca/Kerk en Isral - 76, 89, 191
Oude Testament - 35, 53, 70, 102, 118, 128, 157, 159, 188, 190
Nieuwe Testament - 35, 60, 66, 89, 118, 128, 164, 189, 190
Systematische vakken
Actuele fronten - 105
Dogmatiek - 64, 74, 84, 120, 129, 140, 146, 173, 175, 194
Dogmageschiedenis - 84, 177, 194
Ethiek - 51, 67, 84, 107, 130, 146, 178, 180, 196
Moderne theologiegeschiedenis - 86, 119, 202
Neurowetenschap en de (on)vrije wil - 96
Schuld en vergeving in moderne literatuur - 91
Symboliek - 87, 124, 142, 195
Triniteit en Oude testament - 97
Historische vakken
Geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken - 105
Inleiding kerkgeschiedenis - 38
Nederlandse Kerkgeschiedenis - 57, 169
Kerkgeschiedenis - 51, 53, 65, 85, 126, 138, 145, 167, 168, 193
Kerkrecht - 86, 87, 127, 172, 193
Praktische vakken
Apologetiek - 83, 138, 201
Argumentatieleer - 99
Catechetiek - 84, 92, 199
Crisisinterventie bij misbruik in de gemeente - 100
Diakoniek - 106
Geloof en rede - 93
Gemeenteopbouw - 85, 201
Gemeentestage - 203
Godsdienstsociologie - 88
Godsdienstwetenschap - 36
Homiletiek - 72, 73, 76, 85, 108, 121, 123, 132, 141, 144, 197
Kerk en islam - 95
Kritiekcollege - 116, 135, 154
Liturgiek - 86, 199
Evangelistiek/Missiologie - 40, 49, 85, 86, 88, 105, 124, 145, 184, 200, 201
Ontwikkelingspsychologie - 46
Pastorale psychologie - 102
Persoonlijke en praktische vorming - 32, 48, 63, 117, 136
Poimeniek - 54, 86, 122, 198
Praktijkorintatie - 82
Praktische theologie - 182
Proponeren - 83, 137
Psychologische stromingen - 110
255

Diversen
Duits - 101
Filosofie - 33
Godsdienstfilosofie - 137
Inleiding theologie - 34
Integratiecolleges - 39, 52, 68, 121, 140, 154
Keuzevakken - 79-111
Logopedie - 73, 116, 135
Methodologie - 39, 69
Onderzoeksstage - 81
Praktijkgericht onderzoek - 90
Scripties etc. - 42, 71, 125, 131
Themadagen - 39, 52, 68, 121, 140, 154