Hoá học lớp 12

Bµi tËp tr¾c nghiÖm cã c¸ch gi¶i
nhanh rÌn trÝ th«ng minh cho hs

Th«ng minh lµ g× ? Th«ng minh lµ nhanh nh¹y
nhËn ra mèi quan hÖ gi÷a c¸c sù vËt vµ biÕt tËn
dông mèi quan hÖ ®ã mét c¸ch cã lîi nhÊt ®Ó
®¹t ®Õn môc tiªu.
Muèn nhËn ra mèi quan hÖ gi÷a c¸c sù vËt cÇn
ph¶i biÕt quan s¸t vµ so s¸nh. Trong nhiÒu
trưêng hîp, ngưêi nµy th«ng minh h¬n ngưêi
kia chØ ë chç hä biÕt quan s¸t vµ so s¸nh.

VÝ dô 1- H·y tÝnh tæng cña 100 sè nguyªn ®Çu
tiªn ?
Gi¶i : 1 +2 +3 +4 +5 + . . . . . . 97 98 99 100.
1 + 100 = 101
2 + 99 = 101
3 + 98 = 101
v. v…
Tæng 100 sè ®Çu tiªn = (1 + 100). 100/2 = 5050
Tæng qu¸t : (1+n). n/2

Tõ bµi to¸n tÝnh tæng cña n sè
nguyªn ®Çu tiªn ta cã thÓ x©y dùng
®ưîc c«ng thøc tæng qu¸t tÝnh tæng
sè ete cã thÓ t¹o ra khi ®un hçn hîp
chøa n ancol ®¬n chøc.
Sè ete = (1 + n ) . n/2

FeSO3 . . ChÊt nµo 1 Fe kÕt hîp víi Ýt O nhÊt sÏ cã hµm lưîng Fe lín nhÊt.H·y s¾p xÕp c¸c chÊt sau ®©y theo thø tù hµm lưîng s¾t t¨ng dÇn hoÆc gi¶m dÇn ? FeS . Fe2(SO4)3 . FeO . NÕu quy S sang O (1 nguyªn tö S ®ưîc tÝnh b»ng 2 nguyªn tö O) råi tÝnh xem ë mçi chÊt 1 nguyªn tö Fe kÕt hîp víi bao nhiªu nguyªn tử O. FeSO4 . Fe2O3 .VÝ dô 2. FeS2 . NhËn xÐt : O = 16 . Fe3O4 . S = 32 .

(NH2)2CO . CaCN2 . Ca(NO3)2 . VËy chÊt nµo cã PTK nhá nhÊt sÏ cã hµm lưîng nit¬ lín nhÊt. NhËn xÐt : C¸c chÊt ®Òu cã 2 nguyªn tö N.S¾p xÕp c¸c lo¹i ph©n ®¹m sau theo thø tù hµm lưîng ®¹m t¨ng dÇn.VÝ dô 3. . (NH4)2SO4 . NH4NO3 .

§Ó x©y dùng ®ưîc c¸c c©u tr¾c nghiÖm cã c¸ch gi¶i nhanh ta cã thÓ dùa vµo c¸c ®iÓm sau ®©y .

I .56g C. 1. Oxi ho¸ hoµn toµn lưîng SO2 ®ã ®ưîc b gam SO3. 11.Dùa vµo mèi quan hÖ gi÷a chÊt ®Çu vµ chÊt cuèi 1.65g B. 0. 11. Cho b gam SO3 t¸c dông víi NaOH dư ®ưîc c gam Na2SO4.1165g .§èt ch¸y hoµn toµn 3 gam FeS2 trong oxi ®ưîc a gam khÝ SO2.165g D. Cho lưîng Na2SO4 ®ã t¸c dông víi dd Ba(OH)2 dư ®ưîc m gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lµ A.

05 mBaSO4= 223. 0.05= 11.Gi¶i : FeS2  2BaSO4 3 : 120= 0.65g .025  0.

2. 0.2.8 gam chÊt r¾n C.5 mol Gi¶i : Sè mol Al2O3 t¹o ra tõ x mol Al lµ ( 40.Cho hçn hîp gåm x mol nh«m vµ 0. Sôc dư khÝ CO2 vµo A ®ưîc kÕt tña B.8 : 102 ) – 0. Gi¸ trÞ cña x lµ A.2 mol B.2 mol Al2O3 t¸c dông hÕt víi dd NaOH dư thu ®ưîc dd A. VËy x = 0. 0. Läc lÊy kÕt tña B mang nung tíi khèi lưîng kh«ng ®æi thu ®ưîc 40. 0.2 = 0.3 mol C.4 .4 mol D. 0.

3. 0. Cho A t¸c dông víi NaOH dư.1 mol Fe2O3 t¸c dông víi dd HCl d ®îc dd A. 33g D.2 . 31g B.2 mol Fe  0.Cho hçn hîp gåm 0. 32g C. 160 = 32 gam.1 mol Fe2O3. Gi¸ trÞ cña m lµ A. kÕt tña thu ®ưîc mang nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi lưîng kh«ng ®æi ®ưîc m gam chÊt r¾n.2 mol Fe vµ 0. VËy : m = 0. . 34g Gi¶i : ChØ cÇn tÝnh sè mol Fe2O3 t¹o ra tõ Fe.

Cho hçn hîp X gåm FeO.5 mol. 7 mol C. 231g B. 232g C. 6 mol C. Fe2O3 . a) Khèi lưîng cña X lµ A. Mçi oxit ®Òu cã 0. 8 mol B. 5 mol . Fe3O4 . 234g b) Sè mol HCl cÇn cã trong dd ®Ó t¸c dông võa ®ñ víi X lµ A.4. 233g D.

167g D. 166g C. .c) Khử hoµn toµn X b»ng khÝ CO dư th× khèi lưîng Fe thu ®ưîc lµ A. 40g D. 168g d) KhÝ ®i ra sau ph¶n øng khö X b»ng CO ®ưîc hÊp thô hoµn toµn vµo dd Ca(()H)2 dư th× khèi lưîng kÕt tña thu ®ưîc lµ A. 25g B. 165g B. 45g Gi¶i : Cã thÓ coi hçn hîp X lµ 1 mol Fe3O4 . 35g C.

Fe3O4.1 mol Fe2O3  0. FeO. 20g B.1 = 40 gam.Khö 16 gam Fe2O3 b»ng khÝ CO ë nhiÖt ®é cao thu ®ưîc hçn hîp Y gåm Fe.5. . 80g Gi¶i : 0. 60g D.1 mol Fe2(SO4)3 mmuèi= 400. 0. 40g C . Cho Y t¸c dông víi dd H2SO4 dư th× khèi lư¬ng muèi t¹o ra trong dd lµ A. Fe2O3 .

mo= 16. 4.36g C.08 .64 . 4.36g .46g D.63g B. Fe3O4 (®un nãng).Cho luång khÝ CO dư ®i qua èng sø chøa 5. KhÝ ®i ra sau ph¶n øng ®ưîc dÉn vµo dd Ca(OH)2 dư thÊy t¹o ra 8 gam kÕt tña.1. 4. Fe2O3 . 4. mFe= 5. chÊt r¾n thu ®ưîc chØ cã Fe.28= 4. Khèi lưîng Fe thu ®ưîc lµ A.64 gam hçn hîp gåm Fe.08 = 1. 0.64g Gi¶i : Sè mol O cña oxit = Sè mol CO p = Sè mol CO2 = Sè mol CaCO3= 0. FeO.28g.

10.04. nFe= x + 2y = 0. 10. FeO. Fe. 0. mFe= 56.06g D. Gi¶i ra y= 0.08g . Sè mol Fe dư b»ng sè mol NO .07g C. Gi¸ trÞ cña m lµ A. Víi x= 0. Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O Ta cã : 56x + 160y = 12. Cho X t¸c dông hÕt víi dd HNO3 lo·ng thu ®ưîc 2. Fe2O3.24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc). 10.§Ó m gam bét s¾t ngoµi kh«ng khÝ sau mét thêi gian biÕn thµnh hçn hîp X cã khèi lư¬ng 12 gam gåm Fe3O4.18. 10.05g Gi¶i : Gi¶ sö lưîng s¾t p chØ t¹o ra Fe2O3 .1 .18 = 10.08g B.

81g C.33g mhhsunfat= 2.81-(16.1M.mhhKloai= 2.1= 0.Cho 2.3.21g .0. Fe2O3  Fe2(SO4)3 .33+(96. Khèi lưîng muèi t¹o ra trong dd lµ A. ZnO t¸c dông võa ®ñ víi 300ml dd H2SO4 0.Dùa vµo c¸ch tÝnh khèi lưîng muèi mét c¸ch tæng qu¸t : Klưîng muèi = klưîng kim lo¹i+ klưîng gèc axit 1. 4.03)=2.0. 3.03. MgO  MgSO4 ZnO  ZnSO4.II. 5.21g D.0.03) = 5.34g Gi¶i : nH2SO4=nSO4 = 0.81g B.81 gam hçn hîp gåm Fe2O3 . 5. MgO .

5. 9.75g D. mmuèi = mkl + mgèc axit mmuèi = 4. Khèi lưîng muèi t¹o ra trong dd lµ A.24 lÝt khÝ H2 (®ktc).2. 9.30g Gi¶i : nH2= 0.75g B.1 = nH+=nCl.0.2+ (35.= 0. 11.2g hçn hîp gåm Mg vµ Zn t¸c dông hÕt víi dd HCl thu ®ưîc 2.2) = 11.2.Cho 4.50g C. 8.30g .

(m +8)g B. Fe t¸c dông víi dd HNO3 lo·ng.3. dư thu ®ưîc dd A.(m +4)g D. (m +16)g C. Nung hçn hîp muèi khan trªn ®Õn khèi lưîng kh«ng ®æi thu ®ưîc chÊt r¾n cã khèi lưîng lµ A. (m +31)g . Zn.Cho m gam hçn hîp gåm Cu. C« c¹n dd A thu ®ưîc (m + 62) gam muèi khan.

Gi¶i : V× mmuèi = mkl + mgèc axit . Zn.0. Trong (m + 62)g muèi nitrat th× nNO3= 1mol. Khèi lưîng chÊt r¾n lµ (m + 8)g.no cña oxit = x + y + 3z/2. y.5 = 8g. . Fe th× : nNO3 = 2x +2y +3z . z lÇn lưît lµ sè mol cña Cu. mo = 16. Ta cã c¸c s¬ ®å biÕn ®æi sau : Cu  Cu(NO3)2  CuO Zn  Zn(NO3)2  ZnO Fe  Fe(NO3)3  Fe2O3 Gäi x. VËy no = 1/2n NO3.

5. 49g B.34g muèi. CuO. 5.94g C.1M ( võa ®ñ) thu ®ưîc 7.Hoµ tan m gam hçn hîp gåm Fe3O4. Gi¸ trÞ cña m lµ A.49g D.94g . Al2O3 vµo 300ml dd H2SO4 0.4. 4. 4.

0.03 Fe3O4 ( FeO.mSO4 + mo cña oxit =7.94g .34 (96. Fe2O3)  FeSO4.3. Fe2(SO4)3 CuO  CuSO4 .03)+(16.03) = 4.Suy ra : moxit= msunfat.03.1 = 0.0.0. Al2O3  Al2(SO4)3 Ta cã : ncña oxit = nSO4= nH2SO4 = 0.Gi¶i : nH2SO4 = 0.

2 .4 = 0.8 + 0.4 = 1.96 lÝt hçn hîp khÝ NO vµ NO2 (®ktc).4= 0.8 mol D.Cho 26g Zn t¸c dông hÕt víi dd HNO3 (võa ®ñ) thu ®ưîc 8. 0. 1.4  nHNO3 t¹o Cu(NO3)2 = 2. Sè mol HNO3 ®· tham gia ph¶n øng lµ A. 0.4 mol B.4 nHNO3pư= 0. 0.8 nHNO3 t¹o NO+ NO2 = nNO+ NO2 = 8.III. 0.96 : 22.Dùa vµo sè mol s¶n phÈm ®Ó tÝnh sè mol axit ®· ph¶n øng 1.6 mol C.2 mol Gi¶i : nZn = 26 : 65 = 0.

7 gam Al t¸c dông hÕt víi dd HNO3 lo·ng. 4.2 mol C.2.3 mol . 3.2 mol D.Cho 29. 2.4 mol B. Sè mol HNO3 ®· tham gia ph¶n øng lµ A.44 lÝt (®ktc) hçn hîp khÝ gåm N2O vµ NO cã tØ lÖ mol lµ 1:1. 2. dư thÊy bay ra 13.

1.3 . Tæng lµ 3.44 : 22.1 . nhh = 13. nHNO3 t¹o N2O = 0.6 nHNO3 t¹o NO = 0.3 = 3.3.3 .6 nHNO3 t¹o Al(NO3)3 = 1.1 = 0.2 = 0.3 = 4.7 : 27 = 1.4 = 0.3 + 0.2 (mol) .3 .Gi¶i : nAl = 29.6 + 0.

7 D.8 . dư thu ®îc 20. 7. NO cã sè mol b»ng nhau.16 lÝt (®ktc) hçn hîp 3 khÝ lµ N2. 7.6 C. Sè mol HNO3 ®· tham gia ph¶n øng lµ A. 7.Cho 56.7 gam Al t¸c dông hÕt víi dd HNO3 lo·ng.3.7. N2O.5 B.

7.7. 7.7 gam Al t¸c dông hÕt víi dd HNO3 lo·ng. Sè mol HNO3 ®· tham gia ph¶n øng lµ A.7 mol D.6 mol C. NO cã sè mol b»ng nhau.3. dư thu ®ưîc 20.5 mol B.16 lÝt (®ktc) hçn hîp 3 khÝ lµ N2. 7. N2O.8 mol .Cho 56.

Gi¶i : nAl= 56,7 : 27 = 2,1 ; nhh khÝ = 20,16 :
22,4 = 0,9
nHNO3 t¹o Al(NO3)3 = 2,1 .3 = 6,3
nHNO3 t¹oN2 = 0,3 .2 = 0,6
nHNO3 t¹o N2O = 0,3 .2 = 0,6
nHNO3 t¹o NO= 0,3 .1 = 0,3
nHNO3 pư = 6,3 + 0,6 + 0,6 + 0,3 = 7,8 (mol)

IV- Dùa vµo sù b»ng nhau cña nguyªn
tö khèi hoÆc ph©n tö khèi
1- Khèi lưîng H2SO4 cÇn ph¶i lÊy ®Ó
t¸c dông võa ®ñ víi 3,173g Cu(OH)2

A. 1,173g B. 2,173g
C. 3,173g
D. 4,173g
Gi¶i : Cu(OH)2 + H2SO4  CuSO4
+ 2H2O

2- §Ó t¸c dông võa ®ñ víi 7,2g hçn hîp
CaS vµ FeO cÇn dïng 200ml dd HCl
1M. PhÇn tr¨m khèi lưîng cña CaS
vµ FeO trong hçn hîp lÇn lưît lµ
A. 20% vµ 80% B. 30% vµ 70%
C. 37% vµ 63% D. Kh«ng x¸c ®Þnh

Gi¶i : Do PTK b»ng nhau, tØ lÖ mol pư víi HCl như
nhau nªn cã thÓ thay chÊt nµy b»ng chÊt kia, do ®ã
kh«ng cã kÕt qu¶ x¸c ®Þnh.
CaS + 2HCl  CaCl2 + H2S
FeO + 2HCl  FeCl2 + H2O
NÕu gäi x vµ y lÇn lưît lµ sè mol CaS vµ FeO ta chØ lËp
®îc 2 phư¬ng tr×nh hoµn toµn tư¬ng ®ư¬ng nhau : x
+ y = 0,1 (theo sè mol hh) vµ
2x + 2y = 0,2 (theo sè mol HCl )

Cho a gam hçn hîp gåm KHCO3 vµ CaCO3 t¸c dông hÕt víi dd HCl.4g D. khÝ tho¸t ra ®ưîc dÉn vµo dd Ba(OH)2 dư thÊy t¹o ra 1. 1g B. 1.2g C.6g . 1. Gi¸ trÞ cña a lµ A.3. 1.97g kÕt tña.

Gi¶i : MKHCO3 = MCaCO3 = 100 KHCO3 + HCl  KCl + CO2 + H2O CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O nCO2= nBaCO3 = nhh= 1.01. a = 100. 0.01 = 1g .97 : 197 = 0.

2. 2. 2. khÝ tho¸t ra ®ưîc dÉn vµo dd Ca (OH)2 dư thÊy t¹o ra a gam kÕt tña.5g .1g B. Gi¸ trÞ cña a lµ A.4.Cho 2.4g D.1g hçn hîp gåm NaHCO3 vµ MgCO3 t¸c dông hÕt víi dd HCl.2g C. 2.

1 : 84 = 0.0025. 0.5g .Gi¶i : MNaHCO3 = MMgCO3 = 84 NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O MgCO3 + 2HCl  MgCl2 + CO2 + H 2O CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O nCaCO3 = nCO2= nhh= 2. a = 100.0025 = 2.

5.67% C. 33.48 lÝt hçn hîp khÝ N2O vµ CO2 ®i tõ tõ qua dd Ca(OH)2 d thÊy cã 1. 25% vµ 75% B.33% vµ 66.Cho 4. C¸c thÓ tÝch khÝ ®Òu ®o ë ®ktc. 45% vµ 55% D. Thµnh phÇn tr¨m theo khèi lưîng cña hçn hîp lµ A.12 lÝt khÝ ®i ra. 50% vµ 50% .

25 = 75 (%) NhËn xÐt: khi 2 chÊt cã PTK b»ng nhau th× : %V = %n = %m .4).4] . 44 = 6. %mCO2= 100.12 :22.2g. 44 = 2.8).6g %mN2O = ( 2.2 : 8. 100 = 25 (%).48 – 1.Gi¶i : mN2O = (1. mCO2=[(4.12) : 22.

khö 1. 4. khÝ NO tho¸t ra ®em oxi ho¸ hÕt thµnh NO2 råi sôc vµo nưíc cã dßng khÝ oxi ®Ó t¹o thµnh HNO3. ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh trªn lµ A. 3.V.72 lit .Hoµ tan hoµn toµn 19. 6.36 lit C.2 gam Cu vµo dd HNO3 lo·ng.Dùa vµo sù b¶o toµn electron ®èi víi qu¸ tr×nh oxi ho¸.48 lit D.24 lÝt B. 2.

VO2 = 22.15 = 3.3. Số mol e do Cu nhưêng lµ 0.2 : 64 = 0.15 . Ta cã : 4x = 0. 2 = 0.Gi¶i : nCu = 19.3 . 0.6 Gäi x lµ sè mol O2 tham gia vµo qu¸ tr×nh th× sè mol e do O2 thu lµ 4x.6  x = 0.4 .36 lÝt .

0. Cho A t¸c dông hoµn toµn víi dd CuSO4 dư. 0.224 lit C. lưîng Cu thu ®ưîc cho t¸c dông hÕt víi dd HNO3 ®îc 1.336 lit D.2. y kh«ng ®æi ( X.Hçn hîp A gåm 2 kim lo¹i X. NÕu cho lưîng hçn hîp A trªn t¸c dông hoµn toµn víi dd HNO3 th× thu ®ưîc bao nhiªu lÝt khÝ N2(®ktc) ? A.112 lit B.448 lÝt . Y kh«ng t¸c dông víi H2O vµ ®øng trưíc Cu trong d·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i). Y cã ho¸ tri x. 0. 0.12 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc).

Gäi sè mol N2 lµ x th× sè mol e do nã thu lµ 10x.12 : 22.05 .015. 3 = 0.15 Khi cho A t¸c dông víi HNO3 t¹o ra N2 .15 .4 = 0.15  x = 0.Gi¶i :nNO = 1. 22.4 = 0. Ta cã : 10x = 0. VN2 = 0. Sè mol e do N+5 thu lµ 0.05.336 lÝt .

4 lit C. 44. ThÓ tÝch cña hçn hîp khÝ (®ktc) l A. N2 .Hoµ tan hoµn toµn 140.2 lit B.3. 33. N2O cã tØ lÖ sè mol tư¬ng øng lµ 1 : 2 : 2.8 lÝt . 22.6 lÝt D.4 gam Al vµo dd HNO3 thÊy tho¸t ra hçn hîp 3 khÝ lµ NO. 11.

Gi¶i : nAl = 140. Sè mol e do Al nhưêng lµ 5.4.2 . 22. 2N+5 + 10e  N2 . Vhh = 0.2 mol.6  x = 0. 3x  x 20x  2x 2N+5 + 8e  N2O 16x  2x Ta cã 3x + 20x + 16x = 15. 3 = 15.4 = 44.4 .8 lÝt .4 : 27 = 5. N+5 + 3e  N+2 .6 Gäi sè mol NO lµ x th× sè mol cña N2 vµ cña N2O ®Òu lµ 2x .

VÝ dô : Cho 0. .08 mol oxit s¾t FexOy t¸c dông hÕt víi dd HNO3 lo·ng thu ®îc 0.44 g oxit nit¬ NαOβ . X¸c ®Þnh c«ng thøc cña c¸c oxit vµ khèi lưîng oxit s¾t ®· tham gia pư.VI.Gi¶i bµi to¸n b»ng phư¬ng ph¸p biÖn luËn.

(5-2ß) FexOy + (18x-6ßx-2y) HNO3  (5x-2ßx) Fe(NO3)3 + (3x-2y) NOß + (9x-3ßx-y) H2O .

44 : (14  + 16ß) ] (1) .LËp tØ lÖ mol c¸c chÊt p ta cã : [(5-2ß) : 0.08] = (3x-2y) : [ 0.

NhËn xÐt : + VÒ mÆt to¸n häc th× phư¬ng tr×nh ®¹i sè (1) v« ®Þnh v× øng víi mçi gi¸ trÞ cña α vµ β ta l¹i cã c¸c gi¸ trÞ tư¬ng øng cña x vµ y. .

. Như vËy bµi to¸n cã t¸c dông rÌn tư duy ho¸ häc cho häc sinh.+ VÒ mÆt ho¸ häc th× phư¬ng tr×nh trªn vÉn cã nghiÖm nÕu biÕt tư duy ho¸ häc.

2 = 1 NÕu lµ Fe3O4 th× : x = 3.8 = 1 .2y = 9 . y = 4 vµ 3x .2y = 3 . NÕu lµ FeO th× : x = 1.BiÖn luËn : Oxit s¾t tham gia ph¶n øng oxi ho¸. y = 1 vµ 3x .khö th× ph¶i lµ FeO hoÆc Fe3O4 .

VËy oxit lµ N2O .Thay x=1 vµ y=1 vµo (1) rót ra :  /ß = 2/1.

NÕu FexOy lµ Fe2O3 th× lµ ph¶n øng trao ®æi. Như vËy oxit s¾t cã thÓ lµ FeO hoÆc Fe3O4 . .2y = 0 ( 3 x 2 .2 x 3 = 0). kh«ng t¹o ra oxit nit¬ nghÜa lµ 3x .

08 = 18.76 g . mFe3O4 = 232 x 0. .56 g.08 = 5.Khèi lưîng s¾t oxit tham gia ph¶n øng sÏ cã hai ®¸p sè : mFeO = 72 x 0.

Zn vµ Al B.05 mol. Trong 44.8g hçn hîp X. Kim lo¹i A vµ B lµ A. Ba vµ Ca D.Hçn hîp X gåm 2 kim lo¹Þ A vµ B cã tØ lÖ khèi lưîng lµ 1 :1. Cu vµ Fe C. Rb vµ Na Ta thÊy chØ cã phư¬ng ¸n B lµ phï hîp. cßn ®èi víi bµi tr¾c nghiÖm th× chØ cÇn chän ®ưîc phư¬ng ¸n ®óng. hiÖu sè vÒ sè mol cña A vµ B lµ 0.Hưíng dÉn häc sinh dùa chÝnh ngay vµo c¸c phư¬ng ¸n chän ®Ó t×m phư¬ng ¸n ®óng VÝ dô 1.VI. Khèi lưîng mol cña A lín h¬n khèi lưîng mol cña B lµ 8 gam. . nÕu lµ bµi tù luËn th× ph¶i sö dông c¸c d÷ kiÖn ®· cho ®Ó gi¶i. Như vËy.

O.24g hîp chÊt th× thu ®ưîc 1. Khèi lưîng mol ph©n tö cña hîp chÊt lµ 62g. H. C2H6O B. CH2O Ta thÊy trong 4 phư¬ng ¸n ®· cho.Ph©n tÝch mét hîp chÊt thÊy gåm 3 nguyªn tè lµ C. .08g H2O. C2H6O2 C. VËy cÇn g× ph¶i sö dông c¸c d÷ kiÖn đề cho.VÝ dô 4. §èt ch¸y hoµn toµn 1.76g CO2 vµ 1. chØ cã phư¬ng ¸n B míi cã chÊt cã PTK b»ng 62. C3H6O2 D. C«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt lµ A.

C6H10O5 C. 51. .Trong nưíc Ðp tõ c©y mÝa cã chøa mét lo¹i ®ưêng cã thµnh phÇn c¸c nguyªn tè : 42.46 % O vµ cã PTK lµ 342.vÝ dô 5. C6H12O6 B. C«ng thøc ph©n tö cña lo¹i ®ưêng ®ã lµ A. C12H22O11 D. TÊt c¶ ®Òu sai Ta còng thÊy chØ cã phư¬ng ¸n C míi cã chÊt cã PTK b»ng 342.11% C . 6.43% H .

Ni vµ Zn Dù ®o¸n : 12. Fe vµ Al D. Kim lo¹i A vµ B lµ A. sau mét thêi gian lÊy thanh kl ra th× khèi t¨ng thªm 1. Ng©m thanh kim lo¹i B vµo dd muèi ®ã.2 mol Cu. Cu vµ Fe C.8g lµ 0.6g.8g kim lo¹i A t¸c dông hÕt víi dd HNO3 lo·ng (võa ®ñ) ®ưîc dd muèi .Cho 12. Fe ®Èy ®ưîc Cu . Ag vµ Cu B.

T×m nhanh ®¸p sè bµi to¸n b»ng phư¬ng ph¸p quy ®æi .

Cho A t¸c dông hÕt víi dd HNO3 lo·ng thu ®ưîc 2. Fe. TÝnh m ? . Fe2O3. FeO. VÝ dô : §Ó m gam bét s¾t ngoµi kh«ng khÝ sau mét thêi gian biÕn thµnh hçn hîp A cã khèi lự¬ng 12 gam gåm Fe3O4.24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc).

C¸c PTHH : 2Fe + O2  2FeO (1) 4Fe + 3O2  2Fe2O3 (2) 3Fe + 2O2  Fe3O4 (3) Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (4) x ( mol) x (mol) 3FeO + 10HNO3 = 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O (5) y (mol) y/3 3Fe3O4 + 28HNO3  9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O (6) z (mol) z/3 Fe2O3 + 6HNO3  2Fe(NO3)3 + 3H2O (7) .

z.C¸ch 1 : PP ®¹i sè Gäi sè mol c¸c chÊt trong A gåm Fe.1 (4) . Fe3O4. Fe2O3 lÇn lît lµ x. t ta cã hÖ phư¬ng tr×nh : +Theo kl hh : 56x + 72y + 232z + 160t = 12 (1) +Theo nFe : x + y + 3z + 2t = m/56 (2) + Theo nO : y + 4z + 3t = ( 12 . FeO. y.m ) : 16 (3) + Theo nNO : x + y/3 + z/3 = 0.

m = 0.18.18. 56 = 10. VËy thùc chÊt chØ cã 2 phư¬ng tr×nh.C¸c phư¬ng tr×nh (1) (2) (3) tư¬ng ®ư¬ng nhau.5 (5) Nh©n (4) víi 3 ®ưîc : 3x + y + z = 0.08g .8 Hay : x + y + 3z + 2t = 0.3 (6) C«ng (5) víi (6) ®ưîc : 10x + 10y + 30z + 20t = 1. Chia (1) cho 7 ®ưîc : 7x + 9y + 29z + 20t = 1.

4 + 0.3  m = 10.m ): 32].C¸ch 2 : PP b¶o toµn electron Dùa vµo sù b¶o toµn electron ta cã phư¬ng tr×nh: (m : 56 ).08g .3 = [(12 .1.

C¸ch 3 : PP b¶o toµn khèi lîng mA + m HNO3 p = m Fe(NO3)3 + mNO + m H 2O C¸ch tÝnh : nHNO3 t¹o NO = nNO = 0.08g . 18 Gi¶i ra m = 10.1 + 3m/56).63 = m/56.1.1 + 3m/56). 242 + 0. 30 + 1/2 .1 + 3m/56) 12 + ( 0. nHNO3 t¹o Fe(NO3)3 = 3m/56 nHNO3 p = (0.1 .( 0.

NÕu thay gµ b»ng chã th× thõa 44 ch©n. Sè chã lµ 28:2 =14 . Sè gµ lµ 44:2 =22 . y = 14 Gi¶i sè häc .C¸ch 4 : PP sè häc VÝ dô : Võa gµ võa chã 36 con Bã l¹i cho trßn ®óng 100 ch©n. y lµ sè chã : x + y = 36 2x + 4y = 100 Gi¶i ra x = 22 . Hái mÊy gµ ? mÊy chã ? Gäi x lµ sè gµ.NÕu thay chã b»ng gµ th× hôt mÊt 28 ch©n.

08g .1 = m/56  m = 10.m) : 32]  (12 .m) : 32 Ta cã : 4/3. Sè mol Fe dư b»ng sè mol NO 4Fe + 3O2  2Fe2O3 4/3.Ap dông vµo bµi to¸n ho¸: Gi¶ sö lưîng s¾t ph¶n øng chØ t¹o ra Fe2O3 .[(12 -m ): 32] + 0.[(12 .

Fe3O4.C¸ch 5 : PP quy ®æi Hçn hîp A gåm Fe.06. FeO. x + y/3 = 0.18 2) Quy vÒ Fe vµ FeO. thËm chÝ cã thÓ quy vÒ 1 chÊt. 1) Quy vÒ Fe vµ Fe2O3 víi sè mol lÇn lưît lµ x vµ y.1.18 . Ta cã thÓ quy ®æi vÌ bÊt kú cËp chÊt nµo. Gi¶i ra y = 0.12. Fe2O3. nFe = x + y = 0.1. ( x vµ y mol ) 56x + 72y = 12. nFe = x +2y = 0.04. 56x + 160y = 12 víi x = 0. y = 0. Gi¶i ra x = 0.

y = .09 .06. x/3 = 0.18 4) Quy vÒ FeO vµ Fe2O3 ( x vµ y mol ) 72x + 160y = 12 . nFe = x + 3y = 0.03.1. nFe = x + 2y = 0.0. Gi¶i ra : x = 0. y = 0.3) Quy vÒ Fe vµ Fe3O4 ( x vµ y mol ) 56x + 232y = 12. x + y/3 = 0. Gi¶i ra : x = 0.18 .3 .1.

12 .3 .0. y/3 = 0.36.1. x/3 + y/3 = 0.18 6) Quy vÒ FeO vµ Fe3O4 ( x vµ y mol ) 72x + 232y = 12 .  y = .06 . x = .36. Gi¶i ra : y = 0. nFe = 2x + 3y = 0.5) Quy vÒ Fe2O3 vµ Fe3O4 ( x vµ y mol ) 160x + 232y = 0.18 . x = 0.0. nFe = x + 3y = 0.1.

1}. Rót ra x/y = 3/2.y ) H2O Ta cã tØ lÖ {3 : [12 : (56x + 16y)]} = {( 3x . nFe = 0.7) Quy vÒ 1 chÊt kÝ hiÖu lµ FexOy 3FexOy + ( 12x .06.06. n Fe3O2 = 12 : 200 = 0.2y ) NO + ( 6x .2y ) : 0.2y ) HNO3  3xFe(NO3)3 + ( 3x .3 = 0. PTK cña c«ng thøc quy ®æi lµ Fe3O2 = 200.18 .

sau mét thêi gian biÕn thµnh hçn hîp (B) khèi lưîng 12g gåm Fe vµ c¸c oxit FeO. Fe2O3.36 lÝt khÝ SO2 ë (®ktc). Fe3O4.§Ó m gam phoi bµo s¾t (A) ngoµi kh«ng khÝ. a) ViÕt phư¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c ph¶n øng ? b) TÝnh m? . Cho B t¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng thÊy sinh ra 3.

CÆp quy chiÕu ®ưîc chän lµ cÆp oxi ho¸ .khö. ta ph¶i chän mét cÆp oxi ho¸ .khö ®Ó quy chiÕu vµ quy ưíc nã cã thÕ ®iÖn cùc b»ng kh«ng (0). kÝ hiÖu lµ cã gi¸ trÞ b»ng kh«ng (0) : H+/ H2 = 0. ®iÒu cÇn thiÕt trưíc hÕt lµ thÕ ®iÖn cùc cña chóng ph¶i ®ưîc so s¸nh víi mét tiªu chÝ nµo ®ã.khö H+/H2.00 V . Cã nghÜa lµ. Quy ưíc r»ng : Mét ®iÖn cùc platin (Pt) ®ưîc ®Æt trong mét dung dÞch axit cã pH = 0 vµ ¸p suÊt cña khÝ hi®ro b»ng 1 atm th× nöa pin hi®ro nµy ®îc gäi lµ ®iÖn cùc hi®ro chuÈn. ThÕ ®iÖn cùc hi®ro chuÈn cña cÆp H+/H2.D·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i    §iÖn cùc hi®ro chuÈn §Ó cã thÓ so s¸nh thÕ ®iÖn cùc gi÷a hai cÆp oxi ho¸ .

khö kh¸c b»ng c¸ch nèi cÆp oxi ho¸ .Ta dïng thÕ ®iÖn cùc hi®ro chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh thÕ ®iÖn cùc chuÈn cho c¸c cÆp oxi ho¸ . Cã 2 trêng hîp x¶y ra víi gi¸ trÞ cña thÕ ®iÖn cùc chuÈn : . nhiÖt ®é 25oC) víi cÆp H+/H2 chuÈn.khö Mn+/M chuÈn (cation Mn+ cã nång ®é 1M.

76 V .80 V E0(Zn2+/Zn) = – 0.khö chuÈn cña cÆp Mn+/M lµ sè dư¬ng nÕu kh¶ n¨ng oxi ho¸ cña ion Mn+ trong nöa pin Mn+/M lµ m¹nh h¬n ion H+ trong nöa pin H+/H2. ThÝ dô.+ThÕ oxi ho¸ . + ThÕ oxi ho¸ .khö chuÈn cña cÆp Mn+/M lµ sè ©m nÕu kh¶ n¨ng oxi ho¸ cña ion Mn+ trong nöa pin Mn+/M lµ yÕu h¬n ion H+ trong nöa pin H+/H2. ThÕ ®iÖn cùc chuÈn cña c¸c cÆp kim lo¹i : E0(Ag+/Ag) = + 0.

HoÆc : ChÊt oxi hãa m¹nh nhÊt sÏ oxi hãa chÊt khö m¹nh nhÊt.khö cã thÕ ®iÖn cùc chuÈn nhá khö ®ưîc kim lo¹i cña cÆp oxi ho¸ ..Kim lo¹i cña cÆp oxi ho¸ .khö cã thÕ ®iÖn cùc chuÈn lín h¬n trong dung dÞch muèi : Cu + 2Ag+  Cu2+ + 2Ag HoÆc : Cation kim lo¹i trong cÆp oxi hãa .khö cã thÕ ®iÖn cùc lín h¬n oxi hãa ®îc kim lo¹i trong cÆp oxi hãa -khö cã thÕ ®iÖn cùc nhá h¬n. sinh ra chÊt oxi hãa yÕu h¬n vµ chÊt khö yÕu h¬n ( quy t¾c  ) .

HoÆc : Cation H+ trong cÆp H+/H2 oxi hãa ®ưîc kim lo¹i trong cÆp oxi hãa .    Kim lo¹i trong cÆp oxi ho¸ .00 V ®Èy ®îc hi®ro ra khái dung dÞch axit. . HoÆc : ChÊt oxi hãa m¹nh nhÊt (H+) sÏ oxi hãa chÊt khö m¹nh nhÊt (Mg) sinh ra chÊt oxi hãa (Mg2+) vµ chÊt khö yÕu h¬n (H2).khö cã thÕ ®iÖn cùc chuÈn nhá h¬n (thÕ ®iÖn cùc chuÈn ©m).khö cã thÕ ®iÖn cùc chuÈn nhá h¬n 0.

ngưêi ta dïng tªn d·y sao cho phï hîp.D·y ®iÖn hãa chuÈn cña kim lo¹i D·y ®iÖn hãa chuÈn cña kim lo¹i cßn ®ưîc gäi lµ d·y thÕ ®iÖn cùc chuÈn cña kim lo¹i. hoÆc d·y thÕ oxi hãa-khö chuÈn cña kim lo¹i. . Tïy thuéc vµo môc ®Ých sö dông. hoÆc d·y thÕ khö chuÈn cña kim lo¹i.

Kh¸c víi m«n VËt lÝ lµ t×m hiÓu dßng ®iÖn trong pin ®iÖn ho¸.khö ®· ph¸t sinh ra dßng ®iÖn. b¶n chÊt cña ph¶n øng oxi ho¸ . .Pin ®iÖn ho¸. m«n Ho¸ häc t×m hiÓu vÒ nguyªn nh©n.

1.66V) = 2. 1.76V        . Dïng d·y thÕ ®iÖn cùc chuÈn cña kim lo¹i ®Ó x¸c ®Þnh . X¸c ®Þnh suÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn hãa Al-Cu.E0 (Zn2+ / Zn).( -1.56V vµ thÕ ®iÖn cùc chuÈn cña cÆp oxi hãa-khö Ag+/Ag lµ +0.34V .E0cùc  HoÆc: E0p®h = E0khö .00V  b.  BiÕt suÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn hãa Zn-Ag lµ 1.56V = -0.80V. Suy ra: E0 (Zn2+ / Zn) = E0 (Ag+/Ag) . E0p®h = E0 (Ag+/Ag) . X¸c ®Þnh thÕ ®iÖn cùc chuÈn cña cÆp oxi hãa-khö. E0p®h = E0cùc  .E0p®h = +0.E0oxi hãa Ta cã: E0p®h = + 0.80V . H·y x¸c ®Þnh thÕ ®iÖn cùc chuÈn cña cÆp Zn2+ / Zn. a.

§iÖn cùc Zn bÞ ¨n mßn dÇn. Chó ý r»ng chiÒu di chuyÓn cña dßng electron ë m¹ch ngoµi th× ngîc l¹i. tõ l¸ Zn (cùc –) ®Õn l¸ Cu (cùc +). trªn d©y cã m¾c nèi tiÕp mét v«n-kÕ : XuÊt hiÖn dßng ®iÖn mét chiÒu tõ l¸ Cu (cùc +) ®Õn l¸ Zn (cùc –).10 V. Nèi 2 ®iÖn cùc Zn vµ Cu b»ng mét d©y dÉn. Cã mét líp kim lo¹i ®ång b¸m trªn ®iÖn cùc Cu. Mµu xanh cña cèc ®ùng dung dÞch CuSO4 bÞ nh¹t dÇn. SuÊt ®iÖn ®éng cña pin ®o ®ưîc lµ 1. .     VÝ dô pin ®iÖn ho¸ Zn – Cu.

cÆp cã gi¸ trÞ E0 nhá h¬n ë bªn tr¸i.khö  2. Ph¶n øng trªn cã xÈy ra. s¶n phÈm lµ nh÷ng chÊt oxi hãa ( Zn2+) vµ chÊt khö (Pb) yÕu h¬n.X¸c ®Þnh chiÒu cña p oxi ho¸ . Ta viÕt c¸c cÆp oxi hãa-khö trªn theo tr×nh tù: cÆp nµo cã gi¸ trÞ E0 lín h¬n. Cã mét sè phư¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chiÒu cña ph¶n øng oxi hãa-khö. Phư¬ng ph¸p 1: Ph¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh. Ta cã: Theo quy t¾c : ion Pb2+ oxi hãa ®îc Zn. Dïng d·y thÕ oxi hãa-khö chuÈn cña kim lo¹i (d·y thÓ khö chuÈn) ®Ó dù ®o¸n chiÒu cña ph¶n øng oxi hãa-khö  X¸c ®Þnh chiÒu cña ph¶n øng oxi hãa-khö còng lµ sù t×m hiÓu vÒ ph¶n øng ®ã trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn cã x¶y ra hay kh«ng. ta viÕt bªn ph¶i.       . ThÝ dô : ion Pb2+ cã oxi hãa ®ưîc Zn hay kh«ng trong ph¶n øng Pb2+ (dd) + Zn(r)  Pb(r) + Zn2+(dd) NÕu ph¶n øng hãa häc trªn x¶y ra gi÷a 2 cÆp oxi hãa-khö Pb2+/Pb vµ Zn2+/Zn.

0.13V . cãEokhö = .khö cña c¶ ph¶n øng (Eop ) ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Eop = Eokhö .Phư¬ng ph¸p 2 : Phư¬ng ph¸p ®Þnh lưîng. hoÆc ion Pb2+ oxi hãa ®îc Zn.0.( .Eooxh = . kÕt luËn lµ ph¶n øng trªn cã x¶y ra.76V) = + 0.13 V ThÕ oxi hãa .0. . Ph¶n øng hãa häc trªn ®ưîc t¹o nªn tõ 2 nöa ph¶n øng: Nöa ph¶n øng oxi hãa: Zn  Zn2+ + 2e. ta cã Eooxh = -076V Nöa ph¶n øng khö: Pb2+ + 2e  Pb.63V E0 cña ph¶n øng oxi hãa-khö lµ sè dư¬ng (Eop >0).

63 V KÕt luËn: Eop > 0.Phư¬ng ph¸p 3 : T×m thÕ oxi hãa-khö cña c¶ ph¶n øng (Eop ) theo c«ng thøc: Eop = Eokhö + Eooxh Chó ý lµ ë ®©y. cã Eokhö = .0. cßn Eooxh cã gi¸ trÞ nh Eokhö nhưng ngîc dÊu: Nöa ph¶n øng oxi hãa: Zn  Zn2+ + 2e. ph¶n øng trªn x¶y ra .13 V Ta cã thÕ oxi hãa-khö cña c¶ ph¶n øng lµ Eop = -0. ta cã Eooxh = +076V Nöa ph¶n øng khö: Pb2+ + 2e  Pb.76V) = + 0.13V + ( + 0. Eokhö cã gi¸ trÞ nh ®· ghi trong d·y ®iÖn hãa chuÈn.

ph¶i dïng mét hiÖu ®iÖn thÕ cao h¬n hiÖu ®iÖn thÕ tÝnh theo lÝ thuyÕt. Chªnh lÖch gi÷a hai gi¸ trÞ : hiÖu ®iÖn thÕ lÝ thuyÕt vµ hiÖu ®iÖn thÕ thùc nghiÖm ®ưîc gäi lµ trÞ sè qu¸ thÕ. TrÞ sè qu¸ thÕ trong ®iÖn ph©n H2O lµ : 1.23 V vÉn kh«ng nhËn thÊy cã hiÖn tưîng khö c¸c ion H+ ë catot vµ sù oxi ho¸ H2O ë anot.62 (V). §Ó cho c¸c ph¶n øng cã thÓ x¶y ra ®îc ë c¸c ®iÖn cùc. Nhng khi hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån ®iÖn vît qu¸ 1.23 V. hiÖu ®iÖn thÕ ®ã lµ 1. theo lÝ thuyÕt th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a 2 ®iÖn cùc cÇn cã lµ : 1.®iÖn ph©n HiÖn tưîng qu¸ thÕ Khi ®iÖn ph©n H2O (cã pha thªm chÊt ®iÖn li H2SO4). TrÞ sè qu¸ thÕ lín hay nhá lµ phô thuéc vµo chÊt khÝ ®ưîc sinh ra vµ tr¹ng th¸i bÒ mÆt cña c¸c ®iÖn cùc (nh½n bãng hay xèp).85 V. .23 = 0.85 – 1.