You are on page 1of 1

Prof.

dr Čedomir Čupić
Politička antropologija
Literatura (važi za sve generacije)

01. Kolokvijum (40 poena)
Ted Luelen, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Beograd, 2001, str. 6 – 158.
Čedomir Čupić, Politička antropologija – hrestomatija, Fakultet političkih nauka i Čigoja
štampa, Beograd, 2002, str. 7 – 41.
02. Ispit (40 poena)
Čedomir Čupić, Politička antropologija – hrestomatija, Fakultet političkih nauka i Čigoja
štampa, Beograd, 2002, str. 97 – 115; 159 – 368.
Čedomir Čupić, Politika i zlo, Čigoja štampa, Beograd, 2007, str. 171 – 253.
03. Dodatna literatura (20 poena) – nije obavezno
Džefri Rasel, Princ tame, Point, Beograd, 1995.
Žan Delimo, Strah na zapadu, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi
Sad, 2003.
Džered Dajamond, Mikrobi, puške i čelik. Sudbine ljudskih društava, Dosije, Beograd, 2004.
Hana Arent, Izvori totalitarizma, Beograd, 1998.
Mark Abeles, Antropologija države, Biblioteka XX vek, Beograd, 2001.
.