You are on page 1of 12

PLAN WYNIKOWY – kryteria oceniania wiedzy i umiejętności

Tadeusz MisiaszekFotografia cyfrowa – zajęcia artystyczne w gimnazjum
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
ARTYSTYCZNE – III i IV ETAP EDUKACYJNY

ZAJĘCIA

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki.
II. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.
III. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.
TREŚCI NAUCZANIA I UMIEJĘTNOŚCI – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki
Uczeń:
• uczestniczy w percepcji dzieł sztuki poprzez wyszukiwanie informacji o sztuce, także w
Internecie, zwiedzanie muzeów oraz wirtualnych galerii sztuki i muzeów
• potrafi formułować opinie, porównywać i wartościować szeroko rozumianą sztukę, a także
działalność artystyczną rówieśników i własną
• ma świadomość różnorodności sztuki fotograficznej i jej związków z nowoczesnymi
technologiami
• zna zasady prawa autorskiego dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz podstawowe
zasady prawa do wizerunku.
Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę
Uczeń:
• poszukuje różnorodnych możliwości ekspresji we własnych działaniach artystycznych
• świadomie stosuje środki i techniki fotograficzne we własnych pracach artystycznych
• wykazuje się umiejętnością twórczego myślenia, kreatywnością, realizuje oryginalne projekty
• tworzy różnorodne prace fotograficzne, wykorzystując różne technologie, np. fotografię
cyfrową i analogową, specyficzne właściwości cyfrowego aparatu fotograficznego wynikające
z jego konfiguracji, graficzne programy komputerowe
• realizuje i przedstawia własne projekty artystyczne za pomocą różnych nośników, np.
prezentacji multimedialnych, fotografii.
Analiza i interpretacja wytworów kultury – recepcja sztuki
Uczeń:
• rozróżnia style i rodzaje fotografii
• zna podstawowe pojęcia i terminy związane z fotografią
• rozpoznaje najważniejsze dzieła fotografii; zna związki fotografii reporterskiej z wydarzeniami
politycznymi i społecznymi
• dostrzega i analizuje różne konteksty dzieł fotograficznych
• odnajduje powiązania i relacje pomiędzy fotografią i innymi dziedzinami sztuki
• wykazuje się umiejętnością analizy dzieła fotograficznego – dostrzega poszczególne elementy
dzieła, porównuje, znajduje wzajemne związki i podsumowuje zebrane informacje.
• wykazuje się wiedzą na temat szeroko rozumianej sztuki fotograficznej oraz jej powiązania z
otaczającą współczesnego człowieka rzeczywistością wizualną.

TEMAT

Wymagania podstawowe
konieczne – 2 ( ocena

Wymagania ponadpodstawowe
rozszerzające – 4 ( ocena dobra)

obiektywy ● ● • 3. w jakich jest wykonywane zdjęcie. ● potrafi wykorzystać instrukcję obsługi danego aparatu cyfrowego do poznania ogólnych i specyficznych cech i konfiguracji aparatu. ● potrafi zaproponować odpowiednią konfigurację ustawień aparatu do różnych warunków. ● potrafi dokonać klasyfikacji przedstawionych zdjęć – reportaż. lustrzanka potrafi opisać różnicę powstawania obrazu pomiędzy aparatami analogowymi i cyfrowymi potrafi uruchomić aparat i skonfigurować go do pracy w trybie automatycznym. od czego zależy jakość matrycy aparatu cyfrowego. potrafi uzasadnić zaliczenie reprodukowanych w podręczniku zdjęć do kanonu światowej fotografii. migawka i obiektyw. ● potrafi odnaleźć dostęp do podstawowych funkcji aparatu cyfrowego. budowa aparatu fotograficznego. Kanon światowej fotografii dopełniające – 5 ( ocena bardzo dobra) Uczeń: ● wyjaśnia. potrafi dokonać wyboru odpowiedniej czułości matrycy do zastanych warunków oświetleniowych. poprzez programy preselekcyjne do ustawień manualnych. jakie zadania spełniają podstawowe elementy cyfrowego aparatu fotograficznego – matryca. potrafi skonfigurować działanie aparatu cyfrowego od funkcji automatycznych. potrafi dokonać klasyfikacji cyfrowych aparatów fotograficznych ze względu na ich konstrukcję – kompakt.Teoria fotografii. .dopuszczająca) podstawowe – 3 ( ocena dostateczna) 1.Podstawowe terminy dotyczące fotografii cyfrowej Uczeń: ● zna podstawowe terminy dotyczące fotografii cyfrowej. w aparacie typu lustrzanka potrafi dokonać zmiany obiektywu. ● 2. ● wyjaśnia zależności pomiędzy podstawowymi elementami i ustawieniami aparatu fotograficznego oraz rozumie ich wpływ na jakość wykonanego zdjęcia. ● wie. ● potrafi wymienić podstawowe elementy konstrukcyjne cyfrowego aparatu fotograficznego. portret. martwa • ● ● ● potrafi opisać ewolucję konstrukcyjną aparatów analogowych i cyfrowych. hybryda.

potrafi krytycznie odnieść się do własnych zdjęć oraz do zdjęć innych uczniów. detal. głębia ostrości. posługując się Internetem. potrafi dotrzeć do elementów aparatu. balans bieli. potrafi przedstawić motywy. potrafi wybrać ustawienie półautomatyczne aparatu (portret. dokumentacji. lampa błyskowa. makro) odpowiednio do wybranego motywu. dotrzeć do ich biografii i publikowanych fotografii. • dokonuje świadomego wyboru własnych zdjęć. Parametry i ustawienia aparatu w twoich rękach ● ● potrafi określić. potrafi opisać znaczenie fotografii jako składnika materiału prasowego. sport. balans bieli. głębia ostrości. potrafi opisać i uzasadnić konfigurację aparatu podczas wykonywania zdjęć zawartych w prezentacji. czułość. potrafi ustosunkować się do wybranych zdjęć innych uczniów. . potrafi umotywować dokonanie wyboru zdjęć. ● • ● ● ● ● 5. w przypadku lustrzanki – potrafi dobrać odpowiedni obiektyw do fotografowanego motywu. autofocus lub ostrość ręczna. czułość. Twoje zdjęcia ● ● natura. podręcznika. ● ● ● potrafi opisać i wymienić możliwie szeroki zestaw informacji uzyskany z analizy wybranego zdjęcia zamieszczonego w podręczniku. jak: rozdzielczość. czas otwarcia migawki. potrafi wykonać szybkie zdjęcie „reporterskie”. sylwetka. pejzaż. czas otwarcia migawki. zastosowanie lampy błyskowej. pejzaż. prezentowanych na lekcji. potrafi wymienić kilku najwybitniejszych fotografików oraz. potrafi skonfigurować aparat na ustawienia manualne i podjąć decyzję o odpowiednim ustawieniu takich parametrów. autofocus. kierując się estetyką i stroną techniczną.• • ● 4. potrafi dokonać wyboru zdjęcia istotnego dla siebie i uzasadnić swój wybór. jakimi kierował się podczas wykonywania prezentowanych zdjęć. których ustawienie ma wpływ na wymienione powyżej elementy. potrafi dokonać wstępnej analizy zdjęć własnych i prezentowanych przez innych uczniów. co to jest: rozdzielczość.

półautomatyczne (programy preselekcyjne) oraz ustawienia manualne. ilości osób i wymaganiach portretu.Portret – tylko twarz. potrafi skonfigurować aparat – wybrać gotowy program. podczas fotografowania próbuje stosować ustawienia manualne i na podstawie . podczas kadrowania ● ● ● wykorzystując ustawienia: automatyczne. Wybiera warunki plenerowe. poszukuje modela – osobę portretowaną i ustala z nią warunki sesji. a w przypadku lustrzanki. potrafi na podstawie wskazówek nauczyciela dostosować konfigurację aparatu do panujących podczas sesji warunków. Sylwetka. podejmuje decyzje o stosowaniu koloru lub opcji czarno-białej podczas fotografowania. aranżuje jedną lokację do zdjęć. potrafi świadomie konfigurować głębię ostrości dla uzyskania zaplanowanego efektu końcowego. postać. Informuje o okolicznościach. potrafi dokonać rozładowania karty pamięci swego aparatu i przeniesienia danych na inne nośniki.● ● potrafi dobrać odpowiednią rozdzielczość do późniejszego zastosowania zdjęcia. potrafi dokonywać ręcznej korekty parametrów wykonywania zdjęcia. podczas pracy z modelem aktywnie współpracuje z nim. ● ● ● ● ● 7. wybiera rodzaj oświetlenia. czy coś więcej ● ● ● bierze udział w sesji fotograficznej. zdecydować się na program preselekcyjny. świadomie wybiera podczas sesji zróżnicowane dynamicznie ustawienia modela. proponuje ustawienia i pozycje modela. proponuje lokalizację lamp błyskowych lub stałych dla światła sztucznego. świadomie wybiera kadr oraz estetykę obrazu. aranżuje warunki sesji: ustawienie względem okna dla światła naturalnego. stosuje wewnętrzną lampę błyskową w aparacie fotograficznym. • • ● 6. kadrowanie ● ● bierze udział w sesji fotograficznej zorganizowanej podczas zajęć i świadomie wybiera motyw i kadr. próbuje znaleźć odpowiedni moment i nawiązać kontakt z modelem. Ecce homo – oto człowiek.

kiedy model się dekoncentruje lub jest zmęczony i przerywa sesję w odpowiednim momencie. stwórz ją i sfotografuj ● ● ● ● ● 9. . Rozmawia. podczas sesji dba o wizualną dokładność i zaplanowane szczegóły obrazu. ● odnajduje elementy perspektywy w motywie zaproponowanym przez nauczyciela lub kolegów podczas sesji. jeśli posiada taką opcję w swoim aparacie. ● ● potrafi wybrać i opisać sytuację lub postać będącą przedmiotem sesji. wymyśla składniki kostiumu. potrafi ocenić. próbuje dokonywać korekty ustawień. wybiera lokację spełniającą warunki wyraźnego odwzorowania perspektywy architektonicznej lub wybiera motyw.Perspektywa – jak głęboka jest kartka papieru • • zwraca uwagę na podstawowe elementy portretowania – odpowiedni fragment sylwetki. ulokowanie twarzy. wprowadzać korekty ustawień parametrów aparatu. przedstawia mu swój pomysł. znajduje modela. bierze czynny udział w przygotowaniu aranżacji. który będzie fotografowany w różnych perspektywach. wykonuje zdjęcia czarno-białe. przy pracy z lustrzanką próbuje stosować funkcję bracketingu – stopniowania parametrów ekspozycji zdjęcia. po wykonaniu zdjęcia potrafi odnaleźć ● ● ● ● ● ● podglądu zdjęć. podczas sesji świadomie wybiera program lub ustawienia półautomatyczne aparatu. dostrzega swój wpływ na zachowanie modela i próbuje go utrzymać podczas fotografowania. projektuje otoczenie zdjęcia lub wybiera gotową lokację. makijażu. podczas sesji utrzymuje kontakt z modelem. starając się go przekonać do sesji. wykonuje niezbędną liczbę zdjęć dla osiągnięcia efektu. próbuje fotografować ten sam motyw na różnych ustawieniach aparatu. podczas planowania sesji zwraca uwagę na historię lub anegdotę. Aranżacja – wymyśl sytuację. planuje aranżację. fryzury modela lub modeli. skupiając się jednak na jakości obrazu. zbliżenia. zwracając uwagę na uzewnętrznione emocje modela. poszukuje inspiracji. jaką zdjęcie będzie zawierało. poszukiwaniu kostiumu lub rekwizytu. planuje oświetlenie kadru. zadaje pytania lub prowokuje i świadomie wybiera poszczególne kadry.● ● 8.

projektuje martwą naturę. Architektura i detal – duże składające się z małych • • • • elementy perspektywy na obrazie wyświetlacza aparatu. podczas sesji próbuje zastosować zarówno manewry z perspektywą.• • 10. w cyklu zdjęć stara się opisać cechy szczególne budynku. w przypadku pracy ze statywem. stosuje wszystkie trzy perspektywy odwzorowania obrazu. odnajduje motyw będący gotową martwą naturą. w której motyw będzie sfotografowany. • ● ● • • • • ● 11. próbuje dokonywać korekty ustawień. świadomie stosuje statyw fotograficzny. stosownie do wyboru przedstawia nauczycielowi projekt fotografowanego motywu. w zależności od jego lokalizacji zakłada porę dnia. zbiera elementy i konstruuje martwą naturę. poznaje i stosuje jego możliwości użytkowe oraz sposób mocowania aparatu. Martwa natura – czy na pewno martwa ● ● ● decyduje się na jedną z martwych natur – zastaną lub aranżowaną. W innym przypadku wykorzystuje elementy otoczenia dla unieruchomienia aparatu. . ● wybiera odpowiedni program lub ustawienia półautomatyczne swojego aparatu. proponuje lokalizacje lub trasę klasowej wyprawy fotograficznej z uwzględnieniem obiektów architektonicznych. jak i podstawowe zasady dokumentacji fotograficznej. lub sposób oświetlenia go. świadomie stosuje zjawisko głębi ostrości. wybiera odpowiedni program lub ustawienia półautomatyczne w przypadku lustrzanki. próbuje dokonywać zmian perspektywy uzyskiwanych zdjęć. przy wyborze detalu dostrzega i próbuje zarejestrować dwa sposoby patrzenia na detal – jako sam w sobie i jako element w kontekście. dobiera i kompletuje elementy wchodzące w jej skład. odnajduje interesujący detal i próbuje jak najlepiej zarejestrować go w pojedynczym zdjęciu. zwraca uwagę na fakturę fotografowanych obiektów i próbuje ją odwzorować na zdjęciach. wybiera odpowiedni ● ● podczas fotografowania stosuje program preselekcji przysłony lub posługuje się ustawieniami manualnymi. wykorzystując ten sam motyw.

do oceny wybiera zdecydowanie swoje najlepsze zdjęcia spośród wszystkich przedstawianych . Pejzaż ● ● ● podczas pleneru dokonuje samodzielnego wyboru fotografowanego fragmentu pejzażu. podczas sesji stosuje bracketing i ustawienia manualne. potrafi umotywować swój wybór. regulacja kontrastu. w przypadku lustrzanki próbuje stosować ustawienia manualne i dokonywać ich korekty. potrafi uzyskać balans pomiędzy jasnością nieba i odwzorowaniem szczegółów w cieniach obrazu. w świadomy sposób wyodrębnia elementy pejzażu mające wpływ na kompozycję obrazu i wypróbowuje odpowiedni sposób kadrowania. potrafi samodzielnie ● zwraca uwagę na symboliczne i alegoryczne znaczenia elementów obydwu martwych natur. bądź kompozycję martwej natury. jak statyw.program lub preselekcję. wykonuje serię zdjęć na różnych ustawieniach aparatu. świadomie stosuje szczegółowe ustawienia aparatu – zdjęcia czarnobiałe. uwzględniając oryginalność lub różnorodność otoczenia budującego pejzaż. korekta balansu bieli. Pierwsza wystawa – ekspozycja dokonań ● ● przedstawia do oceny i wyboru minimalną. ● ● ● ● ● ● ● 13. wężyk spustowy. porównuje ich efekty i na podstawie podglądu potrafi powrócić do optymalnych ustawień aparatu. przewidzianą ilość zdjęć. przedstawia do oceny starannie wybrane zdjęcia. fotografuje ten sam pejzaż w różnych ustawieniach ogniskowej obiektywu. proponuje wybór lokalizacji pleneru fotograficznego. ● ● ● 12. potrafi zastosować statyw fotograficzny lub unieruchomić aparat w inny sposób. podczas sesji świadomie stosuje oprogramowanie i sterowanie manualne aparatu oraz dodatki sprzętowe.

● dokonać wyboru własnych zdjęć na wystawę. jaskrawość i nasycenie obrazu. stosuje zmiany ogniskowej obiektywu. w przedstawionych cyklach uwypukla lakoniczność formy. poprzez odpowiednie ustawienia wpływa na dynamikę obrazu. podczas wyboru zdjęć na wystawę potrafi ustosunkować się do krytycznej oceny zdjęć ze strony uczniów i nauczyciela. wykonuje kilka niezależnych fotoreportaży. skąd fotografuje. Dziecko – temat wdzięczny ● ● ● potrafi uchwycić na zdjęciach momenty emocjonalne. przedstawiony zestaw zdjęć posiada względnie wyrównane parametry: kontrast. budowanie historii i pointę. ● ● na zajęciach. w przedstawionym reportażu daje się wyodrębnić historię lub dokumentację zdarzenia. kompozycję kadru z uwypukleniem najważniejszych elementów obrazu. na terenie szkoły i jako pracę samodzielną po zajęciach. potrafi skojarzyć z sobą . świadomie stosuje technikę czarno-białą. angażuje się w techniczne działania związane z montażem ekspozycji. w wykonanych zestawach zdjęć świadomie stosuje elementy reporterskiej narracji: zmiany ogniskowej i perspektywy. angażuje się w organizację wernisażu wystawy. Fotoreportaż – podglądanie pod pełną kontrolą ● ● ● wykonuje i przedstawia do oceny jeden fotoreportaż lub inną ustaloną przez nauczyciela minimalną ich liczbę . stosuje ustawienia pozwalające na dobrą jakość zdjęć. zachowuje się w sposób nieprzyciągający uwagi. podczas dyskusji z uczniami i nauczycielem rozumie ich motywy w ocenie jego zdjęć. efekt podglądania. angażując się w ich wykonanie podczas zajęć. ● ● ● 14. podczas sesji znajduje optymalne dla siebie i nieinwazyjne dla fotografowanych dzieci miejsce. w przedstawionych fotoreportażach dba o widoczną kompozycję serii. • • • • • • 15.

wykonuje poprawne technicznie zdjęcia przeznaczone do oceny. potrafi przedstawić humanistyczny aspekt sportu i jego emocjonalność. • • • • • 17. odnajduje w krajobrazie. szybkość • • • próbuje znaleźć odpowiednie miejsce do zdjęć oraz świadomie stosuje zmianę ogniskowej obiektywu. świadomie stosuje technikę . dozwolone i bezkolizyjne miejsce. do oceny przedstawia zarówno reportaż. uzyskując dynamikę ruchu zapisaną w różny sposób. odnajdując adekwatny motyw.● ● ● 16. Sport – wysiłek. otoczeniu lub przestrzeni efekty albo ślady sygnujące ludzką działalność oraz obecność i lakonicznie je przedstawia na zdjęciu. proponuje wydarzenie sportowe. jak i pojedyncze zdjęcia. emocje. podczas sesji potrafi znaleźć optymalne dla zdjęć. optymalnie wybiera postaci do kadru. Działalność człowieka – ślady i efekty ● ● ● potrafi ustosunkować się do tematu podczas samodzielnej pracy. będące przedmiotem sesji i możliwe do zrealizowania. podejmuje próbę zastosowania manualnych ustawień aparatu. potrafi wybrać interesujący motyw i ująć go w czytelny kadr. świadomie stosuje detal i pracę na długiej ogniskowej obiektywu. świadomie stosuje różne czasy otwarcia migawki. w przypadku cyklu zdjęć potrafi dokonać syntezy czasu i zmiany wyglądu obserwowanej przestrzeni. • • • stosowanie krótkich czasów migawki i długie czasy „polowania” na moment decydujący o jej naciśnięciu. potrafi zastosować jeden sposób przedstawienia ruchu. potrafi przedstawić dynamiczne sytuacje w postaci pojedynczego kadru i reportażu.

przedstawia nauczycielowi fazę konceptualną projektu. alegorii lub dowcipu. . potrafi ująć temat w kilku aspektach lub w jednym cyklu zdjęć. potrafi wyodrębnić zaskakujące zestawienia elementów obrazu.• • 18. znajduje. sygnał ● ● ● potrafi dokonać wyboru kadru – poziomego lub pionowego i jego odpowiedniego rozmiaru. znak. Ręce – gest. odcienia i napięcia ludzkiej skóry. kończyny roboczej i narzędzia gestykulacji. potrafi zilustrować różne aspekty działania dłoni – jako źródła sygnału. świadomie stosuje krótkie ogniskowe obiektywu i posługuje się kontekstem detalu z otoczeniem. otoczenie lub rekwizyt użyty podczas zdjęć. opis przedmiotu projektu fotograficznego. ● czarno-białą. ● ● ● 19. własny. formalną i emocjonalną. przewidziany przez nauczyciela zestaw technik lub sposobów narracji. realizuje projekt. wybiera tło. świadomie wybiera sposób oświetlenia. Projekt własny ● ● przedstawia zarys lub szkic projektu i jego uzasadnienie. sposób jego realizacji i przewidywane techniki. zawierającą cel lub spodziewany efekt. świadomie stosuje technikę czarno-białą lub kolorową dla uzyskania odpowiednich odwzorowań faktury. realizuje zdjęcia posiadające odpowiednią ostrość. stosując różne sposoby fotograficznej narracji i różne techniki wykonywania zdjęć.Czas jak rzeka – płynie nieustannie ● ● potrafi zastosować elementy symboliki. potrafi łączyć z sobą różne znaczenia fotografii – jej wartość dokumentalną. dba. stosując minimalny. aby wykonane zdjęcia były poprawne technicznie. ● ● ● ● 20. podejmuje temat na różne sposoby. kierunek padania i siłę światła. oryginalny lub niekonwencjonalny pomysł na zdefiniowanie czasu.

jak również na umiejętność manualnej jego konfiguracji dla osiągnięcia określonych efektów formalnych. • • • sposoby narracji fotograficznej. które z racji liczby nie poruszają wszystkich tematów podjętych podczas zajęć. angażuje się w aranżację i przebieg wernisażu wystawy klasowej. wykazuje minimalny wkład pracy podczas montażu wystawy lub aranżacji wernisażu wystawy klasowej. uwzględniając wierność efektu do założeń. nie brał udziału w zajęciach fotograficznych. Ocenę celującą otrzymuje uczeń. umiejętność konfigurowania aparatu oraz świadome stosowanie umiejętności dla uzyskania konkretnego efektu. opracowuje założenia techniczne wykonania projektu. Ocenę niedostatecznąotrzymuje uczeń. dba. realizuje projekt. a w szczególności fotografią. który spełnił wymagania podstawowe i ponadpodstawowe oraz opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania: • wykazywał zainteresowanie sztuką. przedstawia podsumowanie projektu i jego ewaluację. . Wystawa końcowa • • • przedstawia do oceny minimalną przewidzianą przez nauczyciela liczbę zdjęć. przedstawia do oceny zdjęcia. wskazujące na świadome posługiwanie się aparatem fotograficznym i jego możliwościami technicznymi. • angażował się w realizację ćwiczeń fotograficznych. lecz stanowią dowód na opanowanie podstawowych i zaawansowanych technik fotografowania. aby przedstawione zdjęcia były poprawne technicznie. biernie uczestniczył w zajęciach lekcyjnych: nie wykazywał zainteresowania przedmiotem.● podejmuje próbę ewaluacji projektu ● ● ● 21. wykonując prace poprawne technicznie. który nie zrealizował minimum wymagań podstawowych. nie przygotowywał się do lekcji. angażuje się w prace przy montażu wystawy. • aktywnie pracował podczas lekcji.

potrafił dokonać analizy fotografii i zaklasyfikować ją do odpowiedniego gatunku narracji fotograficznej. posługiwał się technologiami komputerowymi. wykazywał się ponadprogramową wiedzą z historii fotografii i dotyczącą jej najwybitniejszych przedstawicieli. . korzystając z różnych mediów i prezentował ją innym uczniom.• • • • • • • samodzielnie zdobywał wiedzę. wykonywał zadania ponadprogramowe. wystaw. stosując je w procesie obróbki zdjęć oraz poszukiwania w sieci materiałów dodatkowych. uczestniczył w konkursach fotograficznych. prezentował swoją twórczość podczas szkolnych imprez.