Kaulah Harapan

Congregation

Piano

Electone


  

Dengan Kesungguhan q = 70

 
  

                 

 

                    



 






1


 


  

L.K.

    



  
     




 


   

     


 



 



6

Cong.

Pno.

Elc.

Bu - kan de ngan


  



 
 






  

 

    


ke - ku - at
an- ku
ku da -pat ja - lan - i hi
dup -ku
  
 
  



 
     
  
10

 
 



       

10

Cong.




Pno.

 




Elc.

tan - pa

 


  

 

Tu - han








yang di -



sam


-

 

  
 

 
 

ku tak mam pu



   

        

ping - ku





 

sen - di - ri

  
 

   
 
 
     

 
 





 
 Mu yang me .        Elc.           Eng kau . Elc. ku      Pe .to .                                                           Per .tang da .ri Mu                                                                                          Ku pan .at -               Pno.lah ta ngan                                   .dang    dan ber .lah ku .                     Pno.    .se ru                     18 Cong.2   14 Cong.an -       wa -   17  jah -    2        ku da .long.no -pang ku.gang.

     Elc.kan de ngan ke -ku at           3           .3 Cong.    Pno.ku.      Pno.           Elc.                                                                 1                                                   U. ja .        Kau .rap an    3      da .                                                         22       Bu .lam hi -dup ku.K.ngan le -pas kan.        .lah ha .                                 26 Cong.

4    30 Cong.lan -i hi Pno.ku tan .no . Elc.ri       5           . Elc. -    kutak mam pu                                      yang me .lah ku at -                                                         -              sen .ku          ku     Eng kau .pang ku.                                                            4  ping .di .      dup .pa Tu han yang di sam                                                                                             35 Cong. Pno.  -      an ku ku da -pat ja .

ku.lah ha -rap an       Per . Kau .                             7 da .lam hi -dup ku.rap an                                                ku da tang da -ri Mu           5 A.              L.T.lah ta ngan                                         7 6 A.gang. Pno.long an -   45 Cong.Mu Elc.  Ku pan -dang wa jah .se ru                                          A.K.      6          dan ber .ngan le -pas kan.lam hi -dup ku.T.lah ha .to .  .T.T.                          da .   5                                                Pno.5               40 Cong.           A.   2                .                            Pe . ja.         Kau .                     Elc.

                                da .   Kau .      53 Elc.ku.       Elc.      ha .an        Pno.      50             .        Pno.lam hi .lah             Cong.dup .rap .6                                                                                                  rit.