KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych

1 września 2015 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2015 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2016 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
25 stycznia - 7 lutego 2016 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
1 - 14 lutego 2016 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
15 - 28 lutego 2016 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

1

4. Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 marca 2016 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

12 stycznia 2016 r.

b) w pozostałych szkołach podstawowych

5 kwietnia 2016 r.

c) dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. a
d) dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. b

5 kwietnia 2016 r.
2 czerwca 2016 r.
(podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty
– Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.,z późn. zm.)

6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

12 stycznia 2016 r.
13 stycznia 2016 r.
14 stycznia 2016 r.

18 kwietnia 2016 r.
19 kwietnia 2016 r.
2

- część z języka obcego nowożytnego

20 kwietnia 2016 r.

c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

18 kwietnia 2016 r.
19 kwietnia 2016 r.
20 kwietnia 2016 r.

d) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

1 czerwca 2016 r.
2 czerwca 2016 r.
3 czerwca 2016 r.
(podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w szkołach
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół
wymienionych w pkt 8 i 9)

29 kwietnia 2016 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla
dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

8 stycznia 2016 r.

9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo
najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych,
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
i szkołach policealnych

29 stycznia 2016 r.

10. Egzamin maturalny:

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

- część ustna
- część pisemna

(podstawa prawna:
- § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.;
- § 109 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

(podstawa prawna - § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

od 4 do 27 maja 2016 r.
od 4 do 24 maja 2016 r.
(podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe:
a) w okresie zimowym
- etap pisemny

- etap praktyczny

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
11 stycznia 2016 r. - dla absolwentów wszystkich typów
szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia
szkoły w styczniu;

12 stycznia 2016 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół
policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika;
4

od 18 do 29 stycznia 2016 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach,
w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe;

b) w okresie letnim
- etap pisemny

20 czerwca 2016 r. - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie
zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu;
od 21 do 22 czerwca 2016 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających
i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika;

- etap praktyczny

od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których
kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.
(podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.,
z późn. zm.)

12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
(podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty
– Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

5

13. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2016 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

14. Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6