You are on page 1of 1

proeqti

aWaris avtonomiuri respublikis
umaRlesi sabWos
riggareSe sxdoma
16:00 sT

2 seqtemberi, 2015 weli

d R i s

w e s r i g i

1. aWaris avtonomiuri respublikis kanonis proeqti ,,aWaris
avtonomiuri respublikis 2015 wlis respublikuri biujetis Sesaxeb~
aWaris avtonomiuri respublikis kanonSi cvlilebis Setanis Taobaze
(#09-01-08/20, 7.08.2015w.);
momxsenebeli: ramaz bolqvaZe _ aWaris avtonomiuri respublikis finansTa da
ekonomikis ministris moadgile
Tanamomxsenebeli: anzor TxilaiSvili _ safinanso-sabiujeto da ekonomikur
sakiTxTa komisiis Tavmjdomare

2.
aWaris
avtonomiuri
respublikis
umaRlesi
sabWos
dadgenilebis proeqti ,,aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi
sabWos komisiebis Semadgenlobis arCevis Sesaxeb~ aWaris avtonomiuri
respublikis umaRlesi sabWos 2012 wlis 28 oqtombris #5
dadgenilebaSi cvlilebis Setanis Taobaze~.
momxsenebeli: Temur kaxiZe _ sakonstitucio, iuridiul da saproceduro
sakiTxTa komisiis Tavmjdomare