You are on page 1of 1

IBILI (NOR-NORI)

Orainaldian

niri zuri hari guri zuei haiei


ni nabilkizu nabilkio nabilkizue nabilkie
zu zabilzkit zabilzkio zabilzkigu zabilzkie
hura dabilkit dabilkizu dabilkio dabilkigu dabilkizue dabilkie
gu gabilzkizu gabilzkio gabilzkizue gabilzkie
zuek zabilzkidate zabilzkiote zabilzkigute zabilzkiete
haiek dabilzkit dabilzkizu dabilzkio dabilzkigu dabilzkizue dabilzkie

Iraganaldian

niri zuri hari guri zuei haiei


ni nenbilkizun nenbilkion nenbilkizuen nenbilkien
zu zenbilzkidan zenbilzkion zenbilzkigun zenbilzkien
hura zebilkidan zebilkizun zebilkion zebilkigun zebilkizuen zebilkien
gu genbilzkizun genbilzkion genbilzkizuen genbilzkien
zuek zenbilzkidaten zenbilzkioten zenbilzkiguten zenbilzkieten
haiek zebilzkidan zebilzkizun zebilzkion zebilzkigun zebilzkizuen zebilzkien