You are on page 1of 60

U POlADINI VIJESTI lDRAVLJE lNANOST BUDUCNOSTI MISTERIJE

Br. 41 I Studeni 2009. I 3,5 € I CIJENA 18 KN HRVATSKO IZDANJE

.­cN
m
m
m
E
~~
mJ~['~~~~~
mJ ~~UJMI (Q)l])~

\ I
JD)m.~
~ ~ IL; '\:dIo!.!~~ \ /
I

~~
~(Q)
~~
~OO .iJ.?I!..!,''\J.!.£I!M

ISSN 1334-8310

I
9771331831004 01109
I==nexus

nakJadnik hrvatskog izdanja


TELEdisk d.o.o., Potocnjakova 4
10020 Zagreb, tel.: 01 668 36 30
e-mail: teledisk@zg.t-com.hr
web stranica: www.teledisk.hr

hrvatska redakcija
4 umjesto uvodnika

Urednik: Darko Imenjak CJEPIVA - U NAJBOLJEM SLUCAJU


Tekstove u ovom broju preveli:
Kresimir Jukic i Goran Bosnic
BESKORISNA, U NAJGOREM OPASNA

nakladnik za Sloveniju 7 kolumna-i istina ce vas osloboditi


ARA d.o.o., Ljubljana PSIHOLOGIJA UVJERAVANJA
Tel.: 0038612319360
izdavac svjetskog izdanja - OD SAD-a DO HRVATSKE
Nexus Magazine PTY Ltd

gJavni urednik 9 vijesti iz svijeta


Duncan M. Roads BI LI ITKO NORMALAN DOPUSTIO
suradnici u ovom broju DA BUDE CIJEPLJEN OVIM TRIMA
Elaine Hollingsworth, dr. Joseph Mercola, David NOVIM CJEPIVIMA?
Jay Brown, Tamara Vrani'ic Sokai', Kresimir Misak,
Mike Adams, Alan Cantwell, Donna Fisher
12 kontrola uma
BITKA ZA LJUDSKI UM
karikature
Phil Somerville
21 intervju
nasJovna stranica GENOCID NAD ZENAMA!
VladartDesign

glavni ured
28 medicina
PO Box 30, Mapleton, Qld 4560 PRLJAVA STRUJA I VEZA S RAKOM
Australia; tel.: (07) 54429280
fax: (07) 54429381
e-mail: editor@nexusmagazine.com 34 zdravlje
website: http://www.nexusmagazine.com
ISqELJUJUCA MOC VODE
priprema za tisak
VladartDesign (vladart@eunet.rs) 42 vijesti iz znanosti
tisak USPJESNO IZVEDEN TESLIN BEZICNI
Denona d.o.o. - Zagreb
PRIJENOS ENERGIJE
izjava 0 namjeri
NEXUS uvida da covjecanstvo proiazi kroz veliku
preobrazbu. ImajuCi to na umu, NEXUS nastoji pruzltl 47 zabranjena arheologijai
'tesko dostupne" informacije kako bi time IJudlma ISUS JE SUNCE
pomogao da lakse podnesu ove promjene. NEXUS nile
povezan s bilo kakvom vjerskom, filozofskom iii
politickom ideologijom iii organizacijom.
NEXUS izlazi u9 zemalja svijeta - Australiji, SAD, 53 alternativne stvarnosti
Japanu, Grckoj, Italiii. Francuskoj, Njemackoj. RUSljl I
Hrvatskoj. Hrvatska redakcija koristi tekstove BUDNO SANJANJE
izvornika koji se objavljuje na engleskom jeziku. ali
zadrzava pravo da samostalno krelra sadrzaj i
Izgled magazlna
urnjesto uvodnika

CJEPIVA - U NAJBOLJEM SLUCAJU

BESKORISNA, U NAJGOREM OPASNA

KAD VAM SE LIJECNIK PRIBLIZI S INJEKCIJOM U RUCI, IMAJTE NA UMU DA JE SADRZAJ CJEPIVA NA­
PRAVLJEN OD TEKUCINE PILECEG EMBRIJA U KOJEG JE INOKULIRAN ZIVI VIRUS GRIPE... ZATIM SE
DODAJE ZIVA ZA OCUVANJE KEMIJSKOG SASTAVA. ALI TO NIJE SVE - U SREDSTVO ZA RASKUZIVANJE
DODAJU SE ANTIFRIZ (ETILEN-GLIKOU I FENOL, A Pise: Elaine Hollingsworth

PONEKAD SE CAK NEOPAZENO PROVUKU I ZIVO- (izvadakiznjezineknjige

TINJSKI VIRUSI. CJEPIVO SADRZI I ALUMINIJ KOJI Preuzmitekontrolunadsvojimzdravljem


PRIDONOSI NASTANKU ALZHEIMEROVE BOLESTI iotrgniteseindustrijibo/esti)

www.teledlsk t"lr
nexus
- Cjepiva protiv gripe gotovo da su besko­ viranje cjepiva na bazi zive, thimerosal, Prema Andrew Watersu, visem odvje­
risna u njezinom sprjecavanju, a slabe kod novorodencadi izaziva neuroloska tnickom partneru u firmi koja se bavi
imunoloski sustav, CineCi svoje irtve osteeenja. Thimerosal je najrasireniji sudskim tuzbama, «Lilly je nakon toga
sklonijima bolesti. Tijelu mogu biti po­ konzervans za cjepiva i bioloske priprav­ desetljeCima visestruko eitirala ovo
trebne godine da bi popravilo ozbiljna ke koji se prodaje u Americi kao i veCini istrazivanje kao dokaz da thimerosal ima
osteeenja zivcanog sustava nanesena drllgih zemalja. Najcesee se koristi kao nisku toksicnost i da nije stetan za ljllde.
injekcijama, ako ih uopee moze popra­ pomoe 1I sprjecavanju kvarenja cjepiva, Nikad znanstvenoj zajednici iIi javnosti
viti. U nuspojave ovog cjepiva ubrajaju za deaktiviranje bakterija koje Sll sasta­ nisu objavili krajnje upitnu prirodu pr­
se glavobolja, bolovi u misieima, grozni­ vni dio formula nekoliko cjepiva, te za vobitnog istrazivanja.»
ca, iscrpljenost i vrlo teska, pogodite sto sprjecavanje bakterijske kontaminacije Waters dodaje da su, dok je Eli Lilly
- gripa, a ponekad cak i upala pluea. Evo finalnog proizvoda. Medutim, pojavila ulagala sve napore kako bi sprijecila
sto dr. joseph Mercola kaze 0 ovim proi­ su se izvjeSea koja thimerosal povezuju s da se rezultati njezina upitnog tajnog
zvodima koji lijecnicima i farmaceutima trovanjem malih beba zivom - sto cesto istrazivanja pojave u medicinskoj i
donose gomilu novca: dovodi do alltizma. znanstvenoj literaturi, ostali znanstve­
Da Lilly sve ove godine zna za ovu opa­ nici od 30-tih godina do danas do­
«Kad zakopate po povijesti cje­ snost izaslo je na vidjelo tek kao rezultat stavili Lilly brojne znanstvene radove
piva (zelite Ii pravu pricu strave istraznog postupka u nizu koordinira­ koji ukazuju na njihovu zabrinutost
pogledajte sto se dogodilo s cje­ nih sudskih tuzbi protiv kompanije Lilly, za thimerosal, te njegovu potencijalnu
pivom Svinjske gripe) i znanstve­ koje Sll 1I SAD-ll podignute u ime beba opasnost za ljude koji dodu u dodir sa
nim istrazivanjima (posebice u kojima je naruseno zdravlje. Lilly ga, supstancom, iii im ona bude ubrizgana
Europi), brzo postaje jasno da ni­ medutim, i dalje koristi, kao sto to cine i injekcijom. Dokazi jasno pokazuju da
tko uistinu ne zna sto ovi otrovni druge farmaceutske kompanije, a cak je se kompaniji Eli Lilly visestruko ukazi­
kokteli kemikalija i mikroorgani­ sarna kompanija 1999. lijecnicima ista­ vale da njezini zakljucci 0 niskoj toksi­
zama cine ljlldskom tijelu .... Cuo knula upozorenje koje kaze: cnosti nisu pouzdani i da je kompanija
sam da neki au tori tvrde kako propustila prosJijediti ovu informaciju
postoji izravna veza izmedu bro­ «Prvenstveno fizicki i reprodukti­
na odgovarajuea savezna driavna tijela
ja primJjenih cjepiva protiv gripe vni lICinci: djelovanje na zivcani i
i ustanove za javno zdravstvo.
i broja slucajeva Alzheimerove reproduktivni sustav...
Medutim, njima jednostavno nije bilo
boJesti zbog prislltnosti alumini­ UCinci ukljucuju promjene na fe­
stalo, a zasigurno im nije stalo ni danas.
ja i zive u svakoj injekciji protiv tusu ...
Oni imaju moene prijatelje koji se brinu
gripe.» Moze doCi do trovanja zivom ...
za njihove interese kao 0 «pitanju od na­
Kad yam se lijecnik priblizi s injekcijom Izlaganje kod djece moze dovesti
eionalne sigurnosti». Neposredno nakon
u ruei, imajte na lImll da je njen sadrzaj od blage do teske mentalne retar­
sto je predsjednik Bush potpisao stu­
napravljen od tekuCine pileeeg embrija u dacije ...
panje na snagu Zakona 0 domovinskoj
kojeg je inokuliran zivi virus gripe. Ovo
se, zatim, tretira formaldehidom (tekuCi­ Nedavno je otkriveno da Eli Lilly & Co. vee godina­
na za balzamiranje) s ciljem deaktiviranja
virusa. Zatim se dodaje ziva za ocuvanje
ma zna da njihovo sredstvo za konzerviranje cjepiva
kemijskog sastava. Ali to nije sve - u sred­ na bazi iive, thimerosal, kod novoroaencadi izaziva
stvo za raskllzivanje dodaju se antifriz
(etilen-glikol) i fenol, a ponekad se cak
neuroloska osteeenja
neopazeno provukll i zivotinjski virusi.
Cjepivo sadrzi i alllminij koji pridonosi Preosjetljivost na zivu zdravstveno sigurnosti (navodnll antiteroristicku
nastanku Alzheimerove bolesti. Moj sa­ je stanje koje se pogorsava izloze­ mjeru) neimenovani clan Kongresa u
vjet yam je da odrzavate svoj imunoloski noscu ... » posljednji je tren u Zakon ubacio odre­
sustav snaznim kroz pridriavanje strogih dbu koja doslovno blokira sudske tuzbe
prehrambenih navika i da sezonu gripe Otkriveni dokazi dolaze iz Lillyinog vla­ podignute protiv najveCih farmaceutskih
prebrodite necijepljeni i zdravi. stitog arhiva i pokazuju da su u nekih 70 kompanija poput Lilly. Sve je bilo obavi­
jos uvijek se zelite cijepiti protiv gripe godina brojni, vrlo ugledni znanstvenici jeno velom tajne dok Dick Armel', voda
iIi neceg slicnog? Onda neka bude tako; dostavili kompaniji mnogo radova koji veeine Donjeg doma, nije izjavio CBS
to je vas zivot i vasa odlllka. Medutim, izrazavaju zabrinutost za sigurnost primje­ Newsu da on stoji iza ovog poteza. «To je
nesto je posve drugo kad irtvena janjad ne njihovog cjepiva. Dokumenti jasno po­ pitanje nacionalne sigurnosti. Potrebna
industrije cjepiva postanu male, be­ kazuju da se jos od travnja 1930. zna da je su nam njihova cjepiva bllde Ii zemlja
spomoene bebe. Isprieat eu yam sarno thimerosal opasan. U svojoj silnoj gorljivo­ napadnuta bioloskim oruzjem.», izjavio
jedan primjer dvolicnosti koja se cini sti da promovira i reklamira ovaj proizvod, je Armel', ocito zabrinut da bi, ako bi ove
endemicnom pojavom medll «briznim» u rujnu 1930. Eli Lilly je tajno sponzorirala velike kompanije bankrotirale zbog gu­
farmaceutskim divovima. Nedavno je istrazivanje 0 «toksicnosti za ljude» na pa­ bitka parnica, Amerika ostala bez obra­
otkriveno da Eli Lilly & Co. vee godina­ cijentima za koje se vee znalo da umiru od ne protiv bioloskog naoruzanja!
rna zna da njihovo sredstvo za konzer­ meningokokalnog meningitisa. je Ii tek puka slucajnost da je Lilly gJavni

www.teledisk.hr
nexus
donator kampanje Republikanske stran­ diste Eli & Lilly Co) u kojoj je sad obave­
poremeeaje nisu prouzrocili Iijekovi i
ke, da u Washingtonu ima veliki lobi i zno eijepljenje protiv osam bolesti prije
zatrovana prehrambena industrija, pa
veze s Bijelom kueom koje ukljucuju i polaska djeteta u skolu, broj autisticne
ih se moglo prizvati pameti.
imenovanje glavnog izvrsnog direkto­ djeee porastao je sa 116 djece 1989. godi­
Kako je u relativno kratkom vremenu
ra kompanije, Sidney Taurela, clanom ne na 3.789 u 2001. Lokalni kongresmen
zapadni svijet mogao otiCi tako daleko
Savjetodavnog vijeea za domovinsku Dan Burton opisao je sto se dogodilo
u krivom smjeru? Odgovor je jedno­
sigurnost Bijele kuee. IIi to da, prouzro­ njegovom unuku: "Ubrzo nakon prima­
stavan, naravno, a krivnju mozemo
civsi epidemiju neuroloskih poremeeaja nja ture ejepiva za djeeu postao je dru­
pripisati farmaeeutskim kompanijama
kod novorodencadi, Lilly sada zaraduje go dijete. Vise nije govorio. Nikoga nije
koje su dograbile kontrolu nad drza­
nove milijarde proizvodeCi lijekove koji gledao u oci. Beskonacno dugo bi plakao
vnim vlastima, podmitile (finim izno­
ee lijeCiti ove poremecaje? lupajuCi glavom. Poceo je trcati uokolo
sima) i zamaglile svijest lijecnieima, a
mlatarajuCi rukama. Danas znamo da
zapadnjake od samostalnih osoba pre­
PITAJTE SVOG LIJECNIKA pati od negativne reakcije na cjepivo.»
tvorile u slabice ovisne 0 lijekovima.
A sto je s lijecnieima? Upozoravaju Ii oni Sto je tako strasno u razbolijevanju od
majke da ejepiva mogu unistiti zdravlje ZRTVE FARMACEUTA
ospiea, magareeeg kaslja i mumpsa?
njihovih beba ili ih utili? Mislim da ne. Zelite Ii da se to dogodi i vasem dje­
Jednom kad ih prebolimo stjecemo do­
Sto mislite 0 sljedeeoj vijesti objavljenoj tetu? Vasim unueima? Bilo kojem dje­
zivotni imunitet, te imamo organizam
na \vww.redflagweekly.eom: tetu, bilo gdje? Coulter i Fisher u Pu­
koji nije teSko ostecen smrtonosnim
cnju u tami kazu: "Program cijepljenja
ejepivima. Razumije se, uz ovakav pri­
stup majke, iii clanovi sire obitelji koji
Sto je, pobogu, farmaceutima u glavi - stavljati zivu, su u to vrijeme takoder cinili dio obite­
lji, trebali su biti kod kuee da bi se bri­
jedan od najsmrtonosnijih otrova naseg planeta u inje­ nuli za nas. Danas majke rade, djedovi
kcije? Zar nitko ne moze zaustaviti ove ego-manijake i bake venu u starackim domovima do
grla nakljukani lijekovima, a u vrtieima
opsjednute profitom? polude pocne Ii dijete pokazivati zna­
kove bolesti.
UJECNICI DOBIVAJU NAGRA­ djeee jedini je moguci uzrok masovne Ima i sllosjeeajnih lijecnika, a Udruga
DNI BONUS NA DAVANJE CJE­ epidemije klinickog i subklinickog americkih lijecnika i kirurga to je neda­
PIVA PROTIV OSPICA, MUM­ eneefalitisa.» Autori pruzaju cvrste vno i dokazala kad je jednoglasno izgla­
PSA I RUBEOLE dokaze da DPT ejepivo (kombinirano sala moratorij na obavezno cijepljenje.
Sto je sljedeee na redu? Cini se da ejepivo za difteriju, magareei
se lijecnike opee prakse u Velikoj kasalj i tetanus, op. prev.) do­
Britaniji plaea za skupljanje paei­ vodi do eneefalitisa, i tvrde da ~~ ..
jenata koje ee eijepiti protiv ospica, ejepiva za djeeu u SAD-u godi­
mumpsa i rubeole. Ako se 90% pa­ snje uzrokuju izmedu 12.000 i
eijenata koji se lijece kod doticnog 15.000 slucajeva neuroloskih
lijecnika eijepi, on dobiva 2.865,00 osteeenja. Medutim, one sto je
funti ali, ako ih se eijepi samo 70%, doista zastrasujuee je da "jedno
mito za komereijalne usluge pada od petero djeee pretrpi odrede­
na 955 funti. ni stupanj ostecenja». To znaCi
Cini se da su lijecniei sada zabri­ da bi milijuni «teske» djeee,
nuti da mozda pred paeijentima djeee koja boluju od ADHD-a,
ruse svoj ugled. Sigurno, posebno djeee s problemima u ponasa­
otkako je ejepivo za ospiee, mumps nju za koje nije moguce utvrdi­
i rubeolu postalo tako upitno. ti uzrok, koji zagorcavaju zivot svojim Evo jednog dijela izjave: «CijepJjenje bi
Reeimo to izravno: dobivaju doda­ roditeljima i uciteljima, jednostavno se trebalo temeljiti na odJuci u potpu­
tni novae za postizanje vakcinacij­ mogli biti dodatne zrtve farmaeeuta. nosti informiranog roditelja, a ne da ga
ske norme? Nije Ii to SUKOB IN­ Ne postoje istrazivanja koja bi bilo do­ nameeu zdravstveni djelatniei koji zar­
TERESA? IIi su britanski lijecnici kazala bilo opovrgla ovu hipotezu; tko ko zele postivati nerazumne zakone 0
preglupi da bi to shvatili? bi ih finaneirao? Sigurna sam, medu­ eijepljenju.»
tim, u jedno: kad sam bila mlada nije Logicno, ali kako ee se roditelji infor­
Pitam se je Ii ovakva korumpirana pra­ bilo lude djeee koja trce uokolo, za slu­ mirati, i sto da uCine kad im skole ne
ksa prisutna i u Australiji, Americi, Ka­ cajeve ubojiea tinejdzerske dobi nikad dozvole upis djece?
nadi i Europi? Mozda i je, ali nisam za nitko nije CUO, a nije bilo ni obaveznog Sto je, pobogu, farmaeeutima u glavi ­
to pronasla dokaze. Zasto ne pitate svog eijepljenja u djetinjstvu. fstina, bilo je stavljati zivu, jedan od najsmrtonosni­
lijecnika? tu i tamo i djece s problemima s disei­ jih otrova naseg planeta II injekeije?
U Indijani, (saveznoj americkoj driavi plinom, ali ravnatelji i ocevi s opasa­ Zar nitko ne moze zaustaviti ove ego­
gdje se, gle slucajnosti, nalazi glavno sje­ cima bi ih brzo doveli u red. Njihove manijake opsjednute profitom?

www.teledisk.hr
kolurnna - i istina 6e vas osloboditi

PSIHOLOGIJA UVJERAVANJA
OD SAD-a DO RVATSKE
DA BI PRODALI 5TO VEel BROJ CJEPIVA PROTIV SVINJSKE GRIPE FARMACETSKE KOMPANIJE
KORISTE PSIHOLOSKI TRIK ZA STVARANJE HISTERIJE OKO CJEPIVA. Pise: Mike Adams

KAKAV OTKRIVA NAM MIKE ADAMS


(www.NaturaINews.com)

rna jedna fascinantna knjiga, autora Ro­ Dobrovoljni ispitanik sjedi za stolom Prava carolija se zbiva kad se eksperi­
berta Cialdinija, pod nazivom Utjecaj ­ u prostoriji misleci da je ondje kako ment ponovi po treci put i kad tijekom
Psihologija uvjeravanja (Influence - The bi odgovorio na neka pitanja u sk.lopu samogeksperimenta, prije nego Ii se ispi­
Psychology ofPersuasion). Kao netko tko ispitivanja, ali zapravo je rijec 0 pokusu tanika ponudi keksom, u prostoriju useta
cesto pise 0 taktici socijalnog inzenjerin­ usmjerenom na Ijudsko ponasanje i skri­ neka neidentificirana osoba i sarna uzme
ga grupacije "Big Pharma", Citao sam 0 veni utjecaj. Ispitivac sjedi s druge strane keks'To se dogada pred ocima sudioni­
mnogim takvim taktikama i proucavao stoia, licem okrenut prema ispitaniku. ka ispitivanja, koji sada vidi sve manju
ih, pazljivo pritom prateCi kako ih vlasti Na stolu se nalazi stak.lenka ispunjena zalihu keksa u staklenci. Nakon toga,
i velike korporacije koriste za dezinfor­ keksima. kad ih se upita jesu Ii za keks, gotovo svi
miranje naroda. Ispitivac neobavezno pita ispitanika: "Ze­ odgovaraju potvrdno!
Nedavno sam se na svojoj Facebook lite li keks 7 " Odrec1eni postotak ispitanika Ono sto je ovo ispitivanje istrazivaCima
stranici (http://www.facebook.com/Na­ odgovara potvrdno, no broj takvih je ma­ pomoglo da shvate jest snaga utjecaja
turalNews) dopisivao s prijateljima, kad len, mozda nekih 15% - 20% (ne sjecam nedavno smanjene zalihe neke stvari.
mi je prijateljica Jennifer spomenu.la da se tocnih brojki, no to ovdje i nije odvec Drugim rijecima, ljudi zele ono sto uzima­
ona smatra kako je nedostatak cjepiva bitno). Ovaj isti scenarij primjenjuje se na ju drugi ljudi, a sto se vise neiemu smanju­
namjerno insceniran da bi se stvorila nekoliko stotina ispitanika kako bi se do­ je dostupna zaliha, ljudi to vise zele!
veca potraznja za njime kada napokon slo do pocetnih vrijednosti 0 tome koliko
bude dostupan. To me odmah navelo na ce Ijudi uzeti ponudeni keks. "BIG PHARMA" KORISTI ISTI
razmisljanje 0 poglavlju u Cialdinijevoj U nastavku eksperimenta ispitivaCi od­ OVAJ TRIK ZA STVARANJE
knjizi koje govori 0 necemu sto smatram strane veeinu keksa iz stak.lenke i pozovu HISTERIJE OKO CJEPIVA
eksperimentom kojeg bih nazvao "Sve drugih nekoliko stotina ispitanika kako Ovaj fenomen je neka vrsta spontane re­
manje keksa u stak.lenci': bi vidjeli koliko ce njih uzeti keks kad je akcije duboko usadene u nas neuroloski
Taj eksperiment otkriva izuzetno mocnu vidljiva zaliha istih manja. Odredeni broj sustav. Djeluje gotovo hipnoticki i stvara
strategiju utjecanja, a kako se sad poka­ ispitanika uzima keks, no ta brojka jos sve vecu potraznju tamo gdje je u razu­
zuje, farmaceutska industrija koristi uvijek nije znacajno razlicita od prvog mnim okvirima uopce ne bi ni bilo.
upravo tu strategiju za stvaranje goleme dijela eksperimenta kada je stak.lenka s Ovo vidimo na djelu pri mahnitim ra­
potraznje za svojim cjepivima u nastoja­ keksima bila puna. Dak.le, premda veei sprodajama kad se poludivlja horda po­
nju da se sva cjepiva rasprodaju. braj ljudi uzima keks kad je dostupna mamnih kupaca medusobno gazi ne bi Ii
Eksperiment se otprilike sastoji od zaliha manja, jos uvijek ne govorimo 0 se kupile cipele po 70% snizenoj cijeni.
sljedeceg: golemoj brojci. Razlog tolikoj motivaciji ljudi za kupo­
www.teledisk.hr
nexus
vinom nekih proizvoda jest u tome sto s mnogo medijske pompe moze proizve­ su internetske aukcije toliko uspjdne.
im pred njihovim oCima svi ostali brste te sti goleme dobitke. Sjetit eete se mozda Kad se nadmeee s drugim kupcima za
brzo nestajuce zalihe. Takav prizor uzro­ da je ista ta strategija utjecanja upotre­ jedini primjerak nekog jedinstvenog
kuje gotovo hipnoticki (i posve iracio­ bljena protiv roditelja 1984. tijekom proizvoda, kupac cesto zna zapasti u
nalan) porast vlastite zelje za posjedova­ nestasice lutaka poznatih pod imenom iracionalno ponasanje, podizuei cijenu
njem istih tih proizvoda, cak iako nam Cabbage Patch Kids, kada su kupci u proizvodu koji mu cak uopee nije po­
uopce nisu potrebni' potpunoj histeriji hrlili nabaviti lutke za treban, sarno zato sto ne moze podni­
Pratite Ii ovo pozorno? U socijalnom svoju djecu. jeti da druga osoba "odnese" ponuae­
je inzenjeringu to moean trik stvara­ Tada je psihologe zateklo takvo ponasa­ no. Sve postaje izrazito natjecateljski, a
nja utjecaja koji automatski djeluje na nje, ali sada, kada se shvati eksperiment Ebay je i strukturiran upravo tako da
Ijudski mozak. Ljudi si pritom ne mogu sa sve manje keksa u staklenci, sve ima u svojih korisnika pot ice takvo iracio­
pomoei. ani iracionalno zele to cjepivo smisla. Bilo da se govori 0 lutkama iii nalno potrosacko ponasanj e.
sarno zato sto dostupne zalihe brlO ne­ cjepivu protiv svinjske gripe tipa H1N1, Naravno, sarno zato sto se potrosaCima
staju, a drugi ih Ijudi prazne. Stvaranjem svaka izrdirana nestasica nekog proi­ govori 0 "sve manjim zalihama" nece­
ovakve situacije farmaceutska si je indu­ zvoda slijedi u osnovi isti recept: ga, to ne znaci uvijek da je pojava izre­
strija priskrbila savrsenu poziciju utje­ Korak prvi: Stvorite ogromnu potraznju zirana. Na Ebayu, primjerice, cesto se
caja s koje moze prodavati vise cjepiva. za svojim proizvodom putem kampanja dogaaa da neki primjerak odreaenog
Ustvari, trenutni nedostatak cjepiva, Cini zastrasivanja u vladajueim medijima. proizvoda doista i bude jedini. Cak
se, namjerno je stvoren s jedinim ciljem (Neka roditelji budu u strahu od gripe smo i na NaturalNews objavili "sve
manje zalihe" gratis ponuda u slucaju
jednog proizvoaaca dodataka prehra­
Nitko ovu igru nije odigrao vrsnije od farmaceutskih ni koji je obeeao sarno ogranicen broj
kompanija, koje su stvorile i prosirile globalnu histeriju besplatnih uzoraka citateljima Natu­
ralNewsa.
oko cjepiva koje zapravo nitko ni ne treba. Ustvari, dok Nitko, meautim, ovu igru nije odigrao
OV@ cjepivo dospije u siru distribuciju, veCina ee /judi vrsnije od farmaceutskih kompanija,
koje su stvorile i prosirile glob ainu hi­
vee biti izloiena HINl, sto znaCi da su prirodno imuni steriju oko cjepiva koje zapravo nitko
na taj virus i da im cjepivo uopee nije potrebno ni ne treba. Ustvari, dok ovo cjepivo
dospije u siru distribuciju, veeina ee
Ijudi vee bi ti izlozena HI N 1, sto znaCi
da se ova isplanirana nestasica iskoristi iii neka se uplase da neee pribaviti pravu da su prirodno imuni na taj virus i da
kako bi se primijenilo vee spomenuto igracku za svoje dijete itd.) im cjepivo uopee nije potrebno.
nacelo Ijudske psihologije ("sve je manje Korak drugi: OgraniCite zaIihe proizvo­ Farmaceutskim ee kompanijama tako
keksa u staklenci"). da i sarno ga na kapaljku propustite do zapravo poei za rukom gotovo cjeloku­
Vee ga mozete vidjeti na djelu u smije­ stanovnistva. pno stanovnistvo dovesti u stanje hi­
sno dugackim redovima za cijepljenje Korak tred: Pricekajte da ljudi pocnu sterije oko nekog proizvoda koji uopee
pred klinikama u nekim gradovima. panicariti. Nastavite s ddanjem zaliha ne djeluje. U svakom pogledu, rijec je
Podijeli se nekoliko doza, a ostalim Iju­ podalje od javnosti kako bi dodatno po­ o majstorski vjestoj (i krajnje opakoj)
dima koji cekaju na svoju, bude receno: taknuli strah (sto stvara veeu potraznju). manipulaciji svijesti javnosti.
"Potrosili smo sva cjepiva. Zao nam je, U meauvremenu recite novinarima da Sjeeate Ii se onih starih epizoda Ba­
poaite kuei:' pokusavate osigurati dodatnu koliCinu tmana kada je negativac upravljao
Jos bolje, s velikom potraznjom i ogra­ proizvoda, ali da postoje "problemi u strojem za kontrolu uma koji je emiti­
nicenom ponudom, farmaceutske kom­ njegovoj proizvodnji". rao hipnoticke poruke cijelome gradu'
panije i distributeri cjepiva mogu se Korak cetvrti: Kad panika dosegne svoj Kako se ispostavlja, to nije fikcija. To
upustiti u profitersko namjestanje cijena vrhunac, otpustite potpunu zalihu proi­ danas cini "Big Pharma" putem vasih
kako bi poveeali svoje prihode od histe­ zvoda ocajnim Ijudima koji ee se poput TV ureaaja. Posve je moguee da je
rije koja je nastala nestasicom cjepiva. stada posloziti u red da bi ga kupiIi. Ci­ masovna histerija oko cjepiva protiv
ProizvoaaCi i distributeri cjepiva protiv jene, meautim, ddite visokim jer potra­ svinjske gripe bila izrdiran i isplani­
svinjske gripe vee se nalaze pod istra­ znja je takva da si to mozete priustiti. ran dogaaaj, posebno osmisljen da bi
gom upravo zbog ove vrste prevarant­ Korak peti: Gledajte kako vasa carobna u ljudima izazvao ocajnicku zelju za
skog namjdtanja cijena (http://www. moe utjecaja donosi cudesni profit dok neCime cemu inace ne bi pridavali ni­
reuters.com/article/comp... ). se vas proizvod prodaje po premijskim malo pozornosti.
cijenama l Pozor, svi vi hipnotizeri-zabavljaci:
KAKO INSCEI\JIRATI NESTASICU trazite Ii lake sudionike za svoje nastu­
DA 81 SE IZAZVALA HISTERIJA GDJE SE JOS ova MaZE pe, sarno odaberite nekog od Ijudi koji
Naravno, farmaceutske kompanije nisu VIDJETI NA DJELU? stoje u redu u ocajnickoj nadi da ee
prve korporacije kOje su shvatile da ispla­ avo fascinantno nacelo Ijudske psiholo­ primiti injekciju cjepiva protiv svinj­
nirana nestasica proizvoda u kombinaciji gije, izmeau ostaloga, objasnjava i zasto ske gripe ...

\Nww.teledisk hr
vijesti iz svijeta

BI LI ITKO NORMALAN DOPUSTIO DA BUDE

CIJEPLJEN OVIM TRIMA NOVIM CJEPIVIMA?

Pise: dr. Joseph Mercola (njegov bilten od 7. studenog)

ProCitajte dobro ovu vijest: sveukupnih dugorocnih popratnih

Prosli je mjesec objavljeno da je u pojava cjepiva - tad a smo na izuze­

Tajlandu testirano eksperimentalno tno opasnom terenu.

cjepivo protiv side te da su rewltati Nadam se da ce ljudi razviti odreoenu

skromni ali ipak pozitivni. Podi­ dozu zdrave sumnjicavosti i pomno

gla se velika prasina jer je cjepivo procijeniti podastrte dokaze.

bilo najavijivano kao vrlo znacajno Ideja da bi se pusenje moglo "izli­

znanstveno otkrice - dugoocekivani jeCiti" pomocu cjepiva vise je nego

cvrsti dokaz da je sasvim moguce smijesna. Toliko je apsurdna da co­

cijepiti ijude protiv side. Ali testira­ vjeka blago zaboli glava.

nje je sada dovedeno u pitanje na Naialost, u proteklih nekoJiko go­

pomalo pretjeran a moida i destru­ dina, promidibeni oglasi poceJi su

ktivan naCin. usaoivati u kolektivnu podsvijest

No ovo nije prvi puta da su uCinko­ Shvatio sam da moram prokomentira­ javnosti da je pusenje "zdravstveni

vitost i sigurnost nekog cjepiva dovedeni u ti gore napisanu vijest koja je objavljena poremecaj" kojeg treba lijeCiti medika­

pitanje. Vlada je nedavno najavila da ce u mainstream medijima. S obzirom na mentima.

dati 10 milijuna dolara poticaja za finan­ brzinu razvoja cjepiva, sarno je pitanje Ako ste pusac, danas vas smatraju "bole­

ciranje treee faze klinickog testiranja obe­ vremena kada ce neki genijalac proizvesti snim" - a rjesenje za takvo stanje su lijeko­

cavajuceg cjepiva protiv pusenja. Proizvela cjepivo protiv ruinoce kako bismo se svi vi, jer se smatra da niste u stanju rijesiti se

ga je kompanija Nabi Pharmaceuticals iz uklopili u neko unaprijed utvroeno mje­ bolesti (pusenja) vlastitim snagama.

grada Rockvillea u americkoj driavi Ma­ rilo ljepote. Vjerojatno bi ga reklamirao Isto vrijedi i za pretilost.

ryland, no jedna druga kompanija koja kao nesto bez cega ne moiemo iivjeti Obmanjujuca tvrdnja da ste bespomocni

je radila na slicnom cjepivu nije bila tako zdravo i uspjesno. u srii je sadasnje paradigme pretjerane

uspjesna. U ovom trenutku ne bi trebalo biti nikakve zdravstvene skrbi!

Ovoga tjedna je glasnogovornik Cytos Bio­ sumnje u nasem umu da su cjepiva veliki
technology Ltda. rekao da naviku pusenja biznis. I vise od toga - doneseni su zakoni KADA CETE RECI "DOSTA"?
nisu uspjeli smanjiti svojim cjepivom pro­ koji proizvooace cjepiva stite od financij­ Vrijeme je da zaustavimo sumanutu
tiv ovisnosti 0 nikotinu, sto je pokazalo nji­ ske propasti ukoliko stvari evenutalno usredotocenost na bolest, koju podstre­
hovo testiranje. Istraiivanje, koje jos uvijek poou po zlu. ProizvooaCi su l\ potpunosti kuju odreoene korporacije i dio zdrav­
traje, obuhvatilo je 200 pusaca koji su bili izuzeti od B1LO KAKYOG sudskog pro­ stvenog establismenta.
motivirani da prestanu pusiti. Istraiiva­ gona u sJucaju da njihov proizvod izazove Sto se jos treba dogoditi pa da kaiete: "E
Ci su ustanovili da je cjepivo - osmisijeno stetne iJi pogubne posljedice. sad je dosta!"
tako da veie nikotin u krvi i sprijeei ga da Ako govorimo 0 kaznenoj i financijskoj Ja sam to spoznao odavno, no vidjevsi
dospije do mozga - sigurno te da se dobra odgovornosti, to je gotovo savrseno si­ najavu koja slijedi, gomju sam recenicu
podnosi. Ali Cini se da nije dovelo do stva­ guran poslovni pothvat. A medicinska glasno ponovio.
ranja dovoljno visokih razina antitijela za industrija i sira javnost temeljito su in­ Vrijednost dionica VeriChipa povecala
poticanje ieijene reakcije. doktrinirani da vjeruju kako je osnovna se trostruko kada je ta kompanija obja­
C;im su pranadeni dokazi da pojava pre­ premisa koja stoji iza stvaranja cjepiva vila da je pribavila iskljuCivu licencu na
tilosti moie biti povezana s virusom, far­ sasvim razumna i neprijepoma. dva patenta pomocu kojih ce pokusati
maceutske kompanije koje koriste svaku Istina je, pak, sasvim drugaCija. razviti ugradivi sustav za otkrivanje vi­
priliku za poveeanje zarade prihvatile su Izmeou prirodno razvijenog imuniteta rusa u ljudi.
se iznalaienja "cjepiva protiv pretilosti." privremene proizvodnje antitijela pota­ Pravo na patente tih biosenzora drii
IstraiivaCi sada kaiu da bi njihovo cjepivo knute cjepivom postoje bitne razlike. Ali kompanija Receptors LLC. Ovi biosenzo­
protiv pretilosti moglo biti spremno za tr­ malobrojni su voljni pozabaviti se ovim ri navodno mogu othiti viruse svinjske
iiste u roku od pet godina. Traienje genet­ pitanjem - a ponajmanje konvencionaJ­ gripe, pticje grupe, SARS-a i drugih bio­
skih uzroka epidemije pretilosti, u nadi da na medicina, kojom, u stvamosti, vladaju loskih prijetnji kao sto su npr. Staphylo­
ce se iznaCi cjepivo protiv tog poremeeaja, farmaceutske kompanije. coccus aureus (MRSA) koji je otporan na
nije pravo rjesenje. (Izvori: New York Ti­ Naialost, ako mi kao drustvo nastavimo meticilin. Ova ce tehnologija, u kombi­
mes, New York Sun, Los Angeles Times, iCi putem kojeg nam oni hce - premda naciji s ugradivim VeriChipovim ureoa­
Bloomberg, PreventDisease.com) grijese glede djelotvornosti, sigurnosti i jima identifikacije putem radio-frekven­

www.teledisk.hr
nexus
cije (RFID), posluziti za razvoj "trijaznih razmisljati i informirati se, zato sto je godina. Preporui'io bih yam ipak da ne

sustava otkrivanja virusa" (tj. metodom glavnina naseg obrazovanja vrlo bliska oi'ekujete previse.

probiranja iii "trijaze"; op. prev.). industrijskoj propagandi, zabasurenoj Relativno novi izraz "infektopretilost" su­

Prema izvodima iz VeriChipove "bijele "i'injenicama" - informacijarna koje ra­ gerira da pretilost moze biti izazvana vj­

knjige" od 7. svibnja 2009., ovaj trijazni znorazne industrije zele da ih saznate i rusom ili nekim drugim prijeteCim orga­

sustav ce omogueiti "visestruke razine nikada ne propitkujete. nizmom. Ljudski adenovirus-36 (Ad-36)

identifikacije". Prva ce razina prepoznati Na primjer, Los Angeles Times je objavjo - uzrok disnih infekcija i konjuktivitisa ­

agensa kao virus ili ne-virus, druga razina sljedeCi odlomak 0, dosad, neuspjesnom moze doprinyeti pojavi pretilosti, kao sto

ce klasificirati virus i upozoriti korisnika cjepivu protiv pusenja: je ustanovljeno da sazrele maticne stanice

na prisutnost virusa pandemicnog po­ " IstraiivaCi su ustanovili da je cjepivo pretvara u stanice masti koje su u stanju

tencijala, a treca razina ee identificirati 0 - osmisijeno tako da veie nikotin u krvi i pohranjivati dodatnu masnocu.

kojem se tocno patogenu radio sprijeCi ga da dospije do mozga - sigurno U jednoj ranijoj epidemioloskoj studi­

Nekima to moze zvucati kao dobra ideja, te da se dobra podnosi. Ali Cini se da nije ji istrazivai'i su otkrili da je oko 30 posto

no mene to podsjeca na recept za duboko dovelo do stvaranja dovoijno visoke razine pretilih ljudi bilo zarazeno virusom Ad-36,

zadiranje u privatni zivot pojedinca i gu­ antitijela za poticanje ieijene reakcije." u usporedbi s 11 posta yjtkih pojedinaca.

bitak osobnih sloboda. Doista vas zele u'1eriti da su antitijela pra­ Infektopretilost je zapravo u'1erljiva teori­

Tko ce, na primjer, i kada, provjeravati tiv nikotina pravo i izvedivo rjesenje, jer ja i zasigurno je moguce da bi pretilost, u

vas "virusni paket"? I kada ce biti uzet u yam je receno da ako imate antitijela protiv mnogim slucajevirna, mogla biti izazvana

obzir vas prirodni imunitet, i/ili funkcija neke specificne bakterije ili yjrusa, da tada nekim virusom. Medutim, pokazalo se

vaseg imunoloskog sustava" ne moze doci do zdravstvenog problema da sarno troje od 10-ero pretilih ljudi ima

Ljudi moji l Virusi su svuda oko nas, kojeg odnosni agens inace uzrokuje. virus, stoga ne mozemo govoriti da je to

cijelo vrijeme, te upravo vi mozete biti avo je nista drugo doli dovodenje po­ glavni uzrok pretilosti u veCine ljudi.

nositelj nekog virusa, ali to ne znaci da jednostavljene znanstvene teorije do Zato vas molim da ne prihvacate sugestiju

cete se razboljeti. Vas imunoloski su­ apsurda. kako je smanjenje tezine izvan vase kon­

staY, ako optimalno funkcionira, poza­ trole, ili nesto sto se moze ui'initi jedino

bavit ce se prijetnjom koju predstavlja CRVENA TABLETA III PLAVA uzimanjem antiyjrusnog lijeka iii cjepiva.

virus i ukloniti je. TABLETA? Ako nista drugo, ova teorija dodatno po­

I, sto ce se dogoditi ako se ustanovi da Fikcija, na neki naCin, moze odraza­ dupire vaznost uravnoteienja bakterija u
ste kliconosa, tj.nositelj virus a" Hoce li vati stvarnost, a nasu kulturu sada vi­ nasim crjievima, jer, sto nam je potrebno
yam biti receno da uzmete lijek iako ni­ dim kako stoji na rubu, uz mogucnost da se odbranimo od virusne zaraze"
ste bolesni" izbora. Zdrave prehrarnbene navike i snazan imu­
Moje je osobno misljenje da je ovo po­ ana moze odabrati da sagleda stvarnost noloski sustav dva su bitna faktora koja
drucje u kojeg nas zdravstveni sustav ne kakva ona doista jest iii da se prikloni utjecu na nasu sposobnost da se uspjesno
bi trebao krociti. zivljenju u programiranom svijetu fan­ borimo protiv napada virusa.
tazije gdje se pusenje i pretilost mogu
POSTAVLJAJTE RELEVANTNA izlijeciti nekom prikladnom ali tajnovi­ Strucnjaci smatraju da je oko 70 posta na­
PITAI\JJA tom, neprovjerenom injekcijom - koja seg imunoloskogsustava smjesteno u ili oko
Postavlja se pitanje - Da Ii ielite biti zrtva? vas oslobada odgovornosti da preuzme­ naseg probavnog sustava. A ako nas proba­
IIi ste voljni prihvatiti da su vase osobne te kontrolu nad vlastitim zdravljem. vni sustav vryj nezdravim bakterijama, ve­
odluke itekako povezane s vasim zdrav­ Ja yam mogu reCi koja ee vam od ove lika jemogucnost da ce, kao posljedica toga,
stvenim stanjem, i sa stanjem vasih rodi­ dvije opcije pruziti bolju priliku za dug i nas imunoloski sustav biti onemogueen.
telja, brace i sestara, djece iii drugih prija­ zdrav zivot, ali vas ne mogu natjerati da Cini se, dakle, da syj putevi vode nat rag do
telja i varna bliskih ljudi" tu opciju doista i odaberete ... ove sredisnje premise: optimiziranje na­
Jer mnoge su se snage urotile da nacrta­ Ipak, ako imate imalo p0'1erenja u zna­ sih crijevnih bakterija je najbitnije za nase
ju takvu sliku kakva ce koristiti velikim nost, trebali biste znati da su istrazivaCi dobro zdravstveno stanje, a takoder moze
multinacionalnim korporacijama, koje vee dokazali da odabrane opcije u vasem pomoCi pri optirniziranju nase tezine.
pak imaju finacijske koristi od narusava­ naCinu zivota imaju veCi utjecaj od vasih Nasa crijevna flora bi cak, potencijalno,
nja zdravlja vas i vase obitelji. genetskih predispozicija. Sve vise znan­ mogla imati odredenu ulogu u zarazi
ani zele da \lerujete kako ste irtva svojih stvenika danas pocinje ukazivati na to HIV-om, kao sto je ustanovljeno barem
gena, koji vas vode do sarnounistavajueih da nas urn upravlja izrazavanjem nasih jednim istrazivanjem: cini se da se virus
navika poput konzumiranja alkohola i genetskih obrazaca, a to je podrucje sada HIV-a lakse nastanjuje u nasim crijevi­
pusenja i rizicnog seksa, te vas navode da znano pod nazivom epigenetjka. rna negoli u nasem krvozilnom sustavu.
si natovarite visak kila bez obzira na sve, Istrazivaci su otkrili da su T-stanice u
ida nema nikakvog razloga da mijenjate ZASTO PRIHVATUIVA TEORIJA utrobi narocito prijemi'ive za HIV te da
svoj zivotni stil i bojkotirate preradenu, MOZE U PRAKSI IMATI imaju sest puta vise receptora od cirku­
osiromasenu i genetski promijenjenu OZBIUf\IE f\IEDOSTATKE? lirajucih krvnih stanica.
hranu. Prema pisanju The Daily Telegrapha, Jedan od glavnih aspekata optimizira­
Vryeme je da se probudimo iz naseg cjepivo protiv infektopretilosti moglo bi nja naseg omjera dobrih i losih bakterija
indoktriniranog drijemeza i pocnemo biti spremno za testiranje za pet iii 10 odnosi se na smanjenje unosa zitarica i

www.teledisk.hr
nexus
secera, sto takoder znaei da trebamo za pOSp)eSlVan)e zdravlja, ukljucujuci Rasporedene su prema pocetnickoj, sre­
izbjegavati preradenu hranu koliko je prehrambene smjernice zasnovane na dnjoj i naprednoj razini upucenosti.
god moguce. nasem pojedinaenom, jedinstvenom bi­ Da biste dobili odgovore kako rijesiti
Mnogo sam vremena i energije utrosio okemijskom ustroju. Sve ove informaci­ zdravstvene probleme s kojima ste mozda
sastavljajuci one sto smatram nekim je dostupne su, besplatno, na mojoj web suoceni, najprije preispitajte vlastite zivo'
od najobuhvatnijih strategija i vjezbi lokaciji u sazetom, preglednom obliku. tne navike.

,PLAN G-20 DEYA~Vl\CIIA~AMERI~KbG:'DOLARA


. ~. . .:{~ -~ -".- ~- ..: ..; .-:'-:- . :~ -~:'

,Pisac bestselera Daniel Estulill navo1h stve11o, napacl n~ strukturu sjevernoa­


kako je na ovotjednom (2. studeni) sa:~ mer:t~kog gospodarstva u cilju stvara,
stanku ministara financija i guvernerj nja:"Svjetske kompa,nije". Estulin tvrdi
sredisnjih banaka skupine G-20, kojise kaka je 9 tom konceptu (na sastanku
odriava u SI. Andrewsu u Skotskoj, gla- Bilderbe£-Ske skupine u.fTavnju 1968. u
vna tema rasp rave bila rusenj~~yjetskog kan~-dskpm Mont l'remblanu) prvi put
financijskog sustava pomocu:a~valvacije goV'§rio:George Ball, vlsi bankar banke
americkog dolara. 0 razn1'~tranju ove Lehlnan Brothers i bivsi podtajnik za
inicijative Estulin je prvi put izvijestio na gospodal:ska pitanja predsjednika )0­
zadnjem sastanku Biderberske Skl.lpin~ prek~ monetarnog sustm;a s jednom do, hn,ji Kennedyja i Lyndona )ohnsolla.
u svibnju 2009. godine u Grckoj. EstuHH: mirrantn?111 valutOIT) a ne pomocll naci- Kao cilj te "S\rjetske kompanije" Ball je
tvrdi da uspjeh tog bescutnog plana ov[~~ onalnih sustava kreclira. n~veo"elimina~1ju zastarjele politicke
o tome hoee Ii americki i britanski prect;;, Teska kriza bi utjecala na sve, ~liJelove str~tkture naciO!lalne drzave" i usvaja­
stavnici uspjeti. nagovoriti rusku, kinesRti' svije'ta i dovela do Destabilnosti, ratova i nje:'-"suvrem~nije" korporativne stm­
i vlade ostalih drzava na sudjelovanj~ __:.u opceg neprijateljstv:a}1a financijskoj, ge- ktLiiil. Ball je. takoder izjavio kako je
njihovim spletkama. ' ~. ograt~kofi geQpplitickoj osno,:i.,}to bi se daljnja po!i\icka integracija Europe, a"·'
Estulin vjemje kako bi uspjeh za\iereni- odraz;jlo ne sartlO_ na pojedine zf~je vee potom i cijeloga svijeta preduvjet sire­
ka rezulti.rao, krOl. iznenadnu devalvaci~.;:~, i na ctrustv!j, ktuture i Citave k011tinente. 11ja mod "Svjetske kompanije", Cime bi
ju americkog dolara, kolapsom sVjetsko,g- TaJ¥\Y slom bi mogao rezultirati ujedna- se financijeriuspeli na razinu vlada.
financijskog sustava a time i kolapson1 cav~jem s\i~tsJ(og monetalJlQgsustava. Estulin tvrdi_kako je ova inicijativa
s'ietskog gospodarstva. Kako se govori- Estulin kaze~aa je stvaranje.n~ve S\i et - - odbaciv':l0e americkog- do lara bo
10 na supertajnoj konklavi Bilderbersk~ ske,-valute prava svrha globalizacije koja sVJ~tske val ute - prava namjerasastan­
_, skupine 1.1 svibnju, taj kolaps bi bio izg(j: ~1ije nista i-lrugo nego Imperij. Ona ZIlaci =c::;=~ ka G-20 ~~f.'z~nog 6. i 7. studenog u SI.
.'y0[ za uvodenje novog s\ietskog mpne- <~7eliminaciJu nacionalne driave, ograni- c.:..~~~ Andrewsti~.u Skotskoj, na mjestu odr­
tarnog sustava. Vode zemalja G-20 znaj~l= . c~yanje slobode pojedinacnih naroda i 'c::,zavanja ~astanka Bilderberske skupine

da oni koji upravljaju monetarnim trzi- 1~~usavanje gradanskih prava. '~7;1998. go~Iine.

stima i monetarnim sustavom upravlj<:lj¢., Kolabiranj~,jibierickog dolara je, prven- .. (Izvor: 'IrineDay~ publici.!y@trineday.­
svijetom. Zato se danas svijet011l upravlja . ,. net, wvvw. trineday.com)

TV I KRONICNE BOLESTI tost da su Amerikanci zbog stila zivota


kronicno neispavani ima temelja", tvrdi
znanstvenik David Dinges.
Gledanje televizije prije spavanja znatno kon budenja. Otkrili su da vecina odlazi Znanstvenici su takoder otkrili da ljudi
pridonosi kronicnim zdravstvenim pro­ na posao u razdoblju od dva sata nakon koji zive u Planinskoj iii Sredisnjoj vre­
blemima, ukazuje istrazivanje ZIlanstve­ budenja, a da prije odlaska na poCinak menskoj lOni, gdje se televizijske emisije
nika sa SveueUista Pennsylvania, predsta­ gotovo 70 posto ispitanika provede dva emitiraju jedan sat ranije, spavaju duze
vljeno na godisnjem sastanku Udruzenih sata gledajuCi televiziju. od onih u Pacifickoj iIi Istocnoj lOni.
drustava strucnjaka za spavanje (Associa­ Prosjecni Amerikanac provede jedan do "Prema nasim rezultatima, krace gleda­
ted Professional Sleep Societies). dva sata prije spavanja pred televizijom. nje televizije navecer i odgadanje pote
rake veCina odraslih osoba svake noci tre­ lako su istrazivaci ocekivali takav rezul­ tka jutarnjeg rada su promjene u pona­
ba najmanje sedam do osam sati sna, cak tat, iznenadilo ih je saZllanje da ispita­ sanju koje doprinose duzem spavanju
40 posta odraslih Amerikanaca ne uspije nici, u velikom broju slueajeva, vrijeme i smanjenju kronicne neispavanosti",
odspavati toliki broj sati. Nedostatak spa­ odlaska na spavanje prilagodavaju tele­ izjavio je Basner.
vanja je znaeajan faktor kod nastanka kro­ vizijskom programu a ne umoru iii vre­ "Iako vremenski raspored na posln nije
nicnih bolesti, ukljueujuci pretilost, bolesti menu ustajanja. fleksibilan, odricanje od vecerasnjeg gle­
srca i depresiju. Znanstvenik Mathias Basner je izjavio danja televizije moglo bi biti dovoljno za
Kako bi pronasli nacille za duze spavanje, da, prije negoli podLl spavati, "tekaju da zadovoljavajucu koliCinu sna".
istrazivaci su ispitali 21.475 osoba iznad l5 zavrSi emisija". (lzvori: www.telegraph.co.uk; latime
godina 0 aktivnostima kojima se bave dva ,,5 obzirom na povezanost kratkotrajnog sblogs.latimes.com)
sata prije odlaska na spavanje i dva sata na- spavanja i zdravstvenih rizika, zabrinu­

www.teledisk.hr
nexus
kontrola uma

BITKA ZA LJUDSKI UM

OVAJ JE CLANAK PROSIRENA VERZIJA GOVORA KOJI JE DICK SUTPHEN ODRZAO NA SVJETSKOM
KONGRESU PROFESIONALNIH HIPNOTIZERA ODRZANOM U LAS VEGASU U NEVADI. IAKO SU AU­
TaRA INTERVJUIRALI a OVOJ TEMI NA MNOGIM LOKALNIM I REGIONALNIM RADIJSKIM I TELE­
VIZIJSKIM GOVORNIM EMISIJAMA, CINI SE DA JE SIRE MASOVNO © Dick Sutphen

OBJAVLJIVANJE BLOKIRANO. NEKE VLADINE AGENCIJE NE ZELE DA Izvor:www.freedomdomain.com


aVE INFORMACIJE BUDU OPCEPOZNATE. TO NE ZELE NI POKRETI Autorova web-Iokacija:
PONOVNO R08ENIH KRSCANA, KULTOVII NEW AGE POKRETI www.dicksutphen.com
www teledlsk hr
Sve sto eu ispricati razotkriva tek po­ ni da su, iako su pronasli «vjecni spas», bicije. Prva je ekvivalentna faza u kojoj
vr~inu problema. Ne znam kako se zlo­ bili opsjednuti dijabolicnim iskusenjem mozak daje jednaku reakciju na jak kao
'upotreba ovih tehnika moze zaustaviti. da okonc.aju vlastiti zivot. i na slab podrazaj. Druga je paradoksal­
Ne vjerujem da je moguee zakonski Kada neki propovjednik, voda kul­ na faza u kojoj mozak aktivnije reagira
.sprijeciti ono sto se cesto ne moze ot­ ta, manipulator ili autoritativna figura na slab negoli na jak podrazaj. A tre­
kriti. A ako i oni koji provode zakone stvori fazu u mozgu koja «brise plocl!», ea je ultraparadoksalna faza u kojoj se
koriste ove tehnike, malo je nade da njegovi su subjekti sirom otvoreni. Novi uvjetovane reakcije i obrasci ponasanja
mozemo djelovati na zakone koji regu­ unosi, u obliku sugestija, mogu zamije­ pretvaraju iz pozitivnih u negativne iii iz
liraju njihovu upotrebu. Ono sto znam niti njihove ranije ideje. Kako Edwards negativnih u pozitivne.
je da je prvi korak prema pokretanju svoju poruku ne bi uCinio pozitivnom S napredovanjem kroz svaku od tih
promjena taj da se potakne zanimanje. sve do kraja obnove, mnogi su prihvaea­ faza obracanje postaje sve djelotvor­
U ovom slucaju to se vjerojatno moze li negativne sugestije i djelovali, ili htjeli nije i potpunije. NaCini da se postigne
postiCi sarno naporima izvan mainstre­ djelovati, u skladu s njima. obraeenje brojni su i raznoliki, ali prvi
am medija i institucija. Charles J. Finney bio je jos jedan krseanski korak u vjerskom ili politickom pranju
Govoreei 0 ovoj temi, govorim 0 vlasti­ obnovitelj koji je koristio iste tehnike ceti­ mozga obicno je rad na emocijama
tom poslu. Poznajem ga i znam koliko ri godine kasnije, na masovnim vjerskim pojedinca iii skupine dok se ne posti­
moze biti djelotvoran. Izradujem kasete obraeenjima u New Yorleu. Iste tehnike i gne abnormalna razina bijesa, straha,
s hipnozom i subliminalima, na nekim danas koriste krseanski obnovitelji, kulto­ uzbudenja iii zivcane napetosti. Pro­
svojim seminarima koristim taktiku vi, treninzi ljudskih potencijala, neki po­ gresivan rezultat tog mentalnog stanja
obraeenja kako bih pomogao sudionici­ slovni skupovi i oruzane snage Sjedinjenih ogranicavanje je sposobnosti rasudi­
rna da postanu neovisni i samodostatni. DrZava... da nabrojim sarno neke. vanja i poveeana sugestibilnost. Sto se
Medutim, svaki put kad koristim te te­ Zelim naglasiti da ne vjerujem kako duze to stanje moze zadrZati ili intenzi­
hnike pritom naglasavam da ih koristim, veCina obnoviteljskih propovjednika virati, to je dublje programiranje. Kada
pa prisutni mogu izabrati hoee li sudje­ shvaea ili zna da koriste tehnike pranja se dosegne katarza, iii prva mozdana
lovati iii ne. Oni takoder znaju koji ee mozga. Edwards je jednostavno naba­ faza, potpuno mentalno preuzimanje
biti zeljeni rezultat sudjelovanja. sao na tehniku koja je stvarno djelova­ postaje lakse. Postojeee mentalno pro-
Dakle, za pocetak zelim iznijeti elemen­
tarnu cinjenicu 0 pranju mozga: U cijeloj
ljudskoj povijesti nitko kome je bio ispran
Dakle, za pocetak ielim iznijeti elementarnu Cinjenicu
mozak nije shvatio iii povjerovao da mu o pranju mozga: U cijeloj ljudskoj povijesti nitko kome
je ispran mozak. Oni kojima je ispran
mozak obicno ee strastveno braniti svoje
je bio ispran mozak nije shvatio iii povjerovao da mu
manipulatore, tvrdeCi da su im jednosta­ je ispran mozak. Oni kojima je ispran mozak obiCno ce
vno «pokazali svjetlo» ... iIi da su bili na
cudesne naCine preobrazeni.
strastveno braniti svoje manipulatore

R08ENJE OBRACENJA la, a drugi su je kopirali i nastavljaju gramiranje moze se zamijeniti novim
Obracenje je «lijepa» rijec za pranje mo­ je kopirati vee vise od dvije stotine go­ obrascima misljenja i ponasanja.
zga. Svako proucavanje pranja mozga dina. A kako nase znanje i tehnologija Druga psiholoska oruzja koja se cesto
treba poceti s proucavanjem krseanske postaju sve sofisticiraniji, obraeanje koriste za modificiranje normalnih fun­
vjerske obnove u Americi osamnaestog je sve djelotvornije. Cvrsto sam uvje­ kcija mozga su gladovanje, radikalna
stoljeea. Cini se da je Jonathan Edwards ren da je to jedan od glavnih razloga prehrana iii prehrana bogata seeerom,
slucajno otkrio tehnike tijekom vjer­ porasta krscanskog fundamentalizma, tjelesne neugodnosti, regulacija disanja,
ske kampanje 1735. u Northamptonu posebno varijante koja se prikazuje na ponavljanje mantre u meditaciji, otkri­
u Massachusettsu. Izazivajuei krivnju i televiziji, dok je veCina ortodoksnih vanje zadivljujuCih misterija, posebni
akutnu tjeskobu te poveeavajuei nape­ religija u opadanju. svjetlosni i zvucni efekti, programirana
tost slomio bi i potpuno pokorio «gre­ reakcija na tamjan ili opojne droge.
snike» koji su prisustvovali njegovim TRI FAZE MOZGA Isti rezultat moze se postiei na suvre­
sastancima obnove. Tehnicki, ono sto je Iako su krseani vjerojatno bili prvi koji menim psihijatrijskim tretmanima po­
Edwards radio bilo je stvaranje uvjeta za su uspjesno formulirali pranje mozga, moeu elektrosokova, pa Cak i namjer­
«brisanje ploce» u mozgu na naCin da tehnicko objasnjenje trebamo potraZiti nim snizavanjem razine seeera u krvi
urn prihvati novo programiranje. Pro­ kod ruskog znanstvenika Pavlova. Poce­ pomoeu injekcija inzulina. Prije nego
blem je bio u tome sto je novi unos bio tkom 1900-ih njegov rad na zivotinjama sto kazem neSto vise 0 tome kako se
negativan. Govorio bi im: «Ti si gresnik! otvorio je vrata za daljnja istrazivanja s tocno neke od tehnika primjenjuju, ze­
Suden ti je pakao!» Kao rezultat toga je­ ljudima. Poslije revolucije u Rusiji Lenjin lio bih istaknuti da su hipnoza i taktika
dna je osoba pocinila samoubojstvo, a je ubrzo prepoznao potencijal primjene obraeenja dvije bitno razlicite stvari te
druga se pokusala ubiti. Pavlovljevog istrazivanja za svoje ciljeve. da su tehnike obraeenja daleko moeni­
A susjedi suicidalnih obraeenika pricali Pavlov je identincirao tri odvojena i pro­ je. Medutim, to dvoje se cesto kombi­
su da su i oni bili toliko duboko pogode­ gresivna stanja transmarginalne inhi­ nira i to s upadljivim rezultatima.

www.teledlsk hr
nexus
KAKO RADE OBNOVITEUSKI porotnika. Kotrljajuci glas moie zvuea­ je govorio 0 krvi koja ee uskoro poteci iz
PROPOVJEDNICI ti kao da govornik govori prema taktu svih slavina u zemlji. Takoder je bio op­
Poielite Ii vidjeti obnoviteljskog propo­ metronoma iii moze zvueati kao da na­ sjednut «krvavom sjekirom Bozjom» koju
vjednika na djelu, vjerojatno ih ima ne­ glasava svaku rijee monotonim, sablon­ su prethodnog tjedna svi vidjeli kako visi
koliko u vasem gradu. Rano krenite u cr­ skim stilom. Rijeei ee obieno izgovarati iznad propovjedaonice. Nimalo ne su­
kvu iii sator i sjednite otraga, na oko tri tempom od 45 do 60 otkucaja po minu­ mnjam da su je svi vidjeli: moe sugestije
eetvrtine udaljenosti do kraja. Vjerojatno ti, radi maksimalnog hipnotiekog uein­ nad stotinama Ijudi pod hipnozom osigu­
ee svirati repetitivna glazba dok ee Ijudi ka. Pastorov pomoenik ee sada zapoeeti rava da ee barem 10 do 25 posto vidjeti
pristizati na sluibu. Repetitivan ritam, proces «dizanja napetosti». On izaziva sve sto im on sugerira.
idealno u rasponu od 45 do 72 otkuca­ izmijenjeno stanje svijesti i/ili zapoeinje Na veeini obnoviteljskih okupljanja po­
ja u minuti (sliean ritmu ljudskog srca), stvarati uzbudenje i iseekivanje kod pu­ slije strahom ispunjene propovijedi obi­
vrlo je hipnotiean pa kod vrlo velikog blike. Poslije toga bi mogla izaei skupi­ eno slijede «svjedoeenja». Ljudi iz publi­
postotka ljudi moie izazvati izmijenjeno na mladih iena u «draiesnim i bstim» ke dolaze na podij i iznose svoje price.
stanje svijesti s otvorenim oeima. A kada sifonskim haljinama kako bi otpjevale «Bio sam bogalj, a sada mogu hodatil»
udete u alfa stanje barem ste 25 puta pjesmu. Gospel pjesme izvrsne su za po­ «Imao sam artritis, a sad je nestao!» To
podloiniji sugestiji nego sto biste bili u dizanje uzbudenja i ukljucenosti. Usred je psiholosko manipuliranje koje djeluje.
punoj beta svijesti. Glazba je vjerojatno pjesme jedna od djevojaka mogla bi Nakon sto euje broj ne povijesti slueajeva
ista prilikom svake sluibe, ili sadrii isti postati «obuzeta duhom» i pasti na pod eudesnih ozdravljenja prosjeean eovjek
ritam, i mnogi ljudi ulaze u izmijenjeno iii reagirati kao da je opsjednuta Svetim u publici s manjim problemom bit ee
stanje svijesti gotovo odmah nakon sto Duhom. To vrlo djelotvorno povecava siguran da moie ozdraviti. Prostorija
udu u svetiste. Podsvjesno se sjete svog napetost u prostoriji. U toj se toeki mije­ je nabijena strahom, krivnjom, intenzi­
stanja uma iz prethodnih sluibi i reagi­ saju taktike hipnoze i obraeenja. A rezul­ vnim uzbudenjem i oeekivanjima. Sada
raju u skladu s posthipnotiekim progra­ tat je da je kapacitet pozornosti publike one koji iele biti iscijeljeni eesto postroje
miranjem. Promatrajte ljude dok eekaju sada potpuno usredotoeen na komuni­ u red na rubovima prostorije iii im kazu

NaCini da se postigne
obracenje brojni su i ra­
znoliki, ali prvi korak u
vjerskom iii politickom
pranju mozga obiCno je
rad na emocijama poje­
dinca ili skupine dok se
ne postigne abnormal­
na razina bijesa, stra­
ha, uzbudenja iii zivca­
ne apetosti
kaciju dok okolina postaje sve uzbudlji­
da dodu naprijed. Propovjednik ih moie
da sluiba poene. Na mnogima ee biti vija iIi napetija.
evrsto hvatati za glavu i vikati: «Ozdra­
vidljivi vanjski znakovi transa: opusteno Upravo u tom trenutku, kada publika
vi!» To oslobada psihieku energiju i kod
tijelo i blago rasirene ob. Cesto se poenu masovno zuri u alfa mental nom stanju,
mnogih dovodi do katarze. Katarza je
njihati naprijed-natrag s rukama u zraku obieno ee poslati zdjelicu iii kosaricu za
CiSeenje potiskivanih emocija. Pojedinci
dok sjede na svojim stolicama. Potom ee milodare. U pozadini bi, kotrljajuCim
mogu plakati, padati na pod iii eak dobi­
vjerojatno izaCi pastorov pomoenik. On glasom u ritmu od 45 otkucaja u minuti,
vati spazme. Ukoliko se izazove katarza
obieno govori «kotrljajuCim glasom». pomoeni propovjednik mogao poticati:
imaju izgleda da budu iscijeljeni. U ka­
«Dajte Bogu... Dajte Bogu... Dajte Bogu... » tarzi (jednoj od tri ranije spornen ute faze
TEHNIKA KOTRLJAJUCEGA A publika doista daje. Bog moida neee mozga), «ploea» u mozgu privremeno se
GLASA dobiti novae, ali njegov vee imuean pred­ brise i prihvaea se nova sugestija.
«KotrljajuCi glas» je stil odredenog tem­ stavnik hoee. Nakon toga izlazi propo­ Za neke to ozdravljenje moze biti traj­
pa i uzorka koji koriste hipnotizeri kod vjednik «ognja i sumpora». On izaziva no. Kod mnogih ee trajati od eetiri dana
izazivanja stanja transa. Takoder ga ko­ strah i dize napetost govoreCi 0 «vragu», do jednog tjedna sto je slueajno upravo
riste mnogi odvjetnici, od kojih su neki «odlasku u pakao», iii predstojeeem Ar­ onoliko koliko obieno traje hipnotieka
visoko uvjeibani hipnotizeri, kada iele magedonu. Na posljednjem tahom sku­ sugestija dana subjektu koji mjeseeari.
usaditi neku tvrdnju duboko u umove pu kojem sam prisustvovao propovjednik Cak ako ozdravljenje i ne potraje, budu

www.teledisk hr
Ii se vraeali svaki tjedan moe sugestije ske vrijednosti u sebicne svrhe. Sudioni­ U redu. Sada pogledajmo drugi znak
moze kontinuirano premosCivati pro­ ci se zavjetuju sebi i svojim trenerima da koji ukazuje na koristenje taktika obra­
blem ... iii ponekad, nazalost, moze ma­ ee se drzati dogovora. Svatko tko to ne eenja. Odrzava se vremenski raspored
skirati fizicki problem sto se dugorocno ucini bit ee primoran zastrasivanjem iii koji izaziva tjelesni i mentalni umor. To
moze pokazati kao vrlo stetno za tu oso­ ee mu biti narecleno da ode. se prvenstveno postize dugim satima u
bu. Ne kazem da se ne dogaclaju i stvarna SljedeCi je korak dogovoriti se da ee za­ kojima se sudionicima ne daje prilika za
ozdravljenja. Dogaclaju se. Mozda osoba vrsiti trening, sto organizacijama osigu­ opustanje iii razmisljanje.
nije bila spremna otpustiti negativnost rava visok postotak obraeenja. Obicno TreCi znak: tehnike koje se koriste za po­
koja je od pocetka uzrokovala problem; se moraju sloiiti da neee uzimati droge, veeanje napetosti u prostoriji ili okolini.
mozda je to bilo Bozje djelo. Ipak driim pusiti, a ponekad ni jesti... iii pauze za Broj cetiri: neizvjesnost. Mogao bih sa­
da se to moze objasniti postojeeim zna­ obroke budu tako kratke da to stvara tima pricati 0 raznim tehnikama za
njem 0 funkcioniranju mozga/uma. napetost. Pravi razlog za dogovore je poveeanje napetosti i stvaranje neiz­
Tehnike i inscenacija variraju od crkve mijenjanje unutarnje kemije, sto stvara vjesnosti. U osnovi, sudionici se boje
do crkve. Mnogi koriste «govorenje u tjeskobu i moguenost barem malog po­ da ee biti «dovedeni u skripac» iii da
jezicima» [glosolaliju] za izazivanje ka­ remeeaja rada zivcanog sustava, sto pak ee ih treneri napasti, igra se na kar-
tarze kod nekih, dok kod promatraca taj
spektakl stvara intenzivno uzbuclenje. Upravo u tom trenutku, kada publika masovno zuri
Upotreba hipnotickih tehnika u religijama
sofisticirana je, a strucnjaci osiguravaju da u alfa mentalnom stanju, obiCno ce poslati zdjelicu
postaje sve djelotvornija. Jedan covjek iz ili kosaricu za milodare. U pozadini bi, kotrljajuCim
Los Angelesa dizajnira, gradi i preurecluje
mnoge crkve diljem zemlje. Govori sveee­ glasom u ritmu od 45 otkucaja u minuti, pomocni .
nicima sto im je potrebno i kako da to ko­ propovjednik mogao poticati: «Dajte Bogu ... Dajte
riste. Uspjesi tog covjeka pokazuju da ee se
broj vjernika i novcani prihod udvostruCi­ Bogu... Dajte Bogu ... »
ti bude Ii sveeenik slijedio njegove upute.
Priznaje da oko 80% svog napora ulate u poveeava potencijal za obraeenje. Prije tu krivnje, sudionike se nagovara da
sustave ozvucenja i rasvjetu. zavrSetka okupljanja dogovori se iskori­ ispricaju svoje najintimnije tajne dru­
Snaian zvuk i pravilna primjena rasvje­ ste da se osigura kako ee novi obraeenici gim sudionicima iii ih se prisiljava da
te od temeljne su vainosti za izazivanje otiCi i naCi nove sudionike. Zastrasiva­ sudjeluju u aktivnostima koje naglasa­
izmijenjenog stanja svijesti; osobno ih njem ih se primora da pristanu na to vaju skidanje njihovih maski.
godinama koristim na svojim seminari­ prije nego sto odu. BuduCi da je vaznost Jedan od najuspjesnijih seminara ljud­
rna. Meclutim, moji sudionici u potpu­ pridriavanja dogovora tako visoko na skih potencijala prisiljava sudionike da
nosti su svjesni procesa i onoga sto mogu njihovom popisu prioriteta, obraeenici stanu na podij pred cijelim auditori­
ocekivati kao rezultat svog sudjelovanja. ee vrSiti pritisak na sve koje poznaju, po­ jem dok ih treneri verbalno napadaju.
kusavajuCi ih nagovoriti da prisustvuju Istrazivanje javnog mnijenja provedeno
SESTTEHI\JIKA OBRACENJA besplatnom uvodnom sastanku koji ee prije nekoliko godina pokazalo je da je
Kultovi i organizacije za ljudski potenci­ organizacija u buduenosti ponuditi. najstrasnija situacija s kojom se covjek
jal uvijek su u potrazi za novim obraee­ Novi obraeenici su fanatici. U stvari, inter­ moie suoCiti obraeanje publici. Bila je
nicima. Kako bi ih dobili, takocler mora­ ni izraz za sirenje najveeeg i najuspjesnijeg rangirana iznad pranja prozora izvana
ju izazvati zeljenu fazu mozga. I cesto to treninga ljudskog potencijala je <prodaj na 85. katu poslovne zgrade. Moiete,
moraju postiei za kratko vrijeme, preko preko janatika!». Barem milijun ljudi za­ dakle, zamisliti koliko straha i napeto­
vikenda iii mozda u jednom danu. Obja­ vrsilo je trening, i dobar dio njih ostavljen sti izaziva ova situacija kod sudionika.
snit eu sest osnovnih tehnika koje se ko­ je s mentalnom aktivacijskom tipkom koja Mnogi se onesvijeste, ali veeina izdrzi
riste za izazivanje obraeenja. osigurava njihovu budueu lojalnost i po­ stres tako sto mentalno odlutaju. Do­
Sastanak iii trening dogacla se na mjestu moe al(O ih pozove guru ili organizacija. slovno uclu u alfa stanje, sto ih auto­
na kojem su sudionici izolirani od vanj­ Razmislite 0 potencijalnim politickim im­ matski cini mnogostruko podloznijima
skog svijeta. To moie biti bilo koje mje­ plikacijama stotina tisuea fanatika progra­ sugestiji nego sto bi normalno bili. I
sto: privatna kub, zabaceno iii ruralno miranih da vode kampanju za svog gurua. tako se uspjesno prove de jos jedan krug
okruzenje iii cak hotelska plesna dvora­ Cuvajte se organizacija ovog tipa koje u silaznoj spirali prema obraeenju.
na gdje je sudionicima dopustena sarno nude kontaktne sastanke nakon semina­ Peti znak da se koriste taktike obraeenja
ogranicena upotreba zahoda. U trenin­ ra. Kontakti mogu biti tjedna okupljanja je uvoclenje iargona, novih izraza koji
zima ljudskog potencijala kontrolori ee iii jeftini seminari koji se redovno odria­ imaju znacenje sarno za «insajdere» koji
odriati dug govor 0 vainosti «pridrzava­ vaju i na koja ee vas organizacija poku­ sudjeluju. Cesto se takocler koriste prlja­
nja dogovora» u iivotu. Sudionicima se sati nagovoriti, iii bilo koji redovni doga­ ve rijeci, namjerno, kako bi se sudionici
govori da im iivot nikada neee funkci­ claj koji se koristi za odriavanje kontrole. osjeeali neugodno.
onirati ne budu Ii se pridriavali dogovo­ Kao sto su otkrili rani krseanski obnovi­ Konacni je znak to da u razgovorima
ra. Driati se dogovora dobra je ideja, ali telji, dugorocna kontrola ovisi 0 dobrom nema humora ... bar dok se sudionici ne
kontrolori iskoristavaju pozitivne ljud­ sustavu kontaktiranja. obrate. Nakon toga su zabava i humor

www.teledisk hr
vrlo poieljni kao simboli nove radosti eela je plesati u transu po kuCi u kojoj su tjelesnom aktivnoscu. Bombardiranje in­
koju su sudionici navodno «pronasli». se okuplJali sljedbenici vudua. Glazba i tenzivnim i jedinstvenim iskustvima po­
Ne ielim reCi da sudjelovanje na takvim uzbudenje izazvali su faw u mozgu i ona stiie isti rewltat.
okupljanjima ne moie dati i dobre rewl­ se probudila osjeeajuCi se preporodeno. Drugi korak je programirana konfu­
tate. Moie. I daje. Ali tvrdim da je vaino Zelite Ii prisustvovati takvim skupovima zija: Mentalno vas napadaju dok yam
da ljudi znaju sto se dogodilo i da budu bez da oni utjeeu na vas, jedina yam je je pozornost smanjena kao u prvom
svjesni da neprekidna ukljueenost mo­ nada da budete Buddha i ne dopustite ni koraku. To se postiie poplavom novih
ida nije u njihovom najboljem interesu. pozitivnim ni negativnim emocijama da informacija, predavanjima, grupama za
Tijekom godina vodio sam profesional­ izadu na povrsinu. Malo je Ijudi koji su raspravu, susretima ili obradivanjem
ne seminare na kojima sam ueio ljude sposobni za takvu odvojenost. jedan-na-jedan, sto obicno znaci da
da budu hipnotizeri, treneri i savjetni­ Vratimo se sada na sest znakova obraca­ kontrolor bombardira osobu pitanjima.
ci. Mnogi od onih koji vode treninge nja. Zelio bih spomenuti vladu Sjedinje­ Tijekom te faze dekognicije stvarnost i
i sastanke dolaze k meni i kaiu: «Do­ nih Driava i kampove za vojnu obuku. iluzija cesto se stapaju i lako se prihvaca
sao sam zato sto znam da to sto radim Mornarieko pjesastvo govori 0 tome poremecena logika.
djehlje, ali ne znam zasto». Nakon sto kako trebaju slomiti ljude prije nego ih TreCi korak je zaustavljanje misli: Kori­
sam im pokazao kako i zasto, mnogi su «ponovno izgrade» kao nove ljude, kao ste se tehnike kojima se postiie da urn
postane «ispuhal1». To su tehnike za
izmijenjena stanja svijesti koje u po­
Politicari koriste te mocne tehnike cijelo vrijeme, od­ cetku izazivaju smirenost, dajuci umu
vjetnici koriste mnoge varijacije koje, kako su mi rekli, neSto jednostavno eime se moze bavi­
ti i na to fokusirati svijest. Dugotrajna
zovu «stezanje omce» upotreba izaziva osjecaj ushicenosti i
na kraju halucinacije. Rezultat je sma­
izasli iz posla iii su odlucili da ce mu marince! Pa, to je upravo ono sto cine, njenje misljenja i s vremenom, koristi
pristupiti drukcije iii pruiajuCi mnogo na isti naCin kao sto kult slomi svoje Iju­ Ii se dovoljno dugo, prestanak svakog
vise Ijubavi i podrske. de i ponovno ih izgradi kao sretne pro­ misljenja i povlacenje od svakoga i sve­
Mnogi od tih trenera posta Ii su osobni davace cvijeca na uglu vase ulice. Svaka ga osim onoga sto kontrolori nareduju.
prijatelji i sve nas plasi sto smo doii­ od ovih sest tehnika obracenja koristi se Ovladavanje je tada potpuno. Vazno je
vjeli moc jedne osobe s mikrofonom i u kampovima za obuku. S obzirom na biti svjestan da kad se clanovima iii su­
prostorijom punom ljudi. Dodajte tome potrebe vojske, necu suditi je li to dobro dionicima naredi da upotrijebe tehnike
malo karizme i mozete racunati na visok iii lose. Cinjenica je da se Ijudima prakti­ «zaustavljanja misli», kaie im se da ce
postotak obracenja. Zalosna je Cinjeni­ cno ispere mozak. Oni koji ne iele po­ od toga imati koristi: postat ce «bolji
ca da se velik dio ljudi ieli odreci svoje pustiti moraju biti otpusteni iii provode vojnici» ili ce «naci prosvjetljenje».
kontrole - oni su pravi «vjernici»! Oku­ velik dio svog vremena u zatvoru. Tri su osnovne tehnike koje se koriste za
pljanja sljedbenika kulta ili treninzi Ijud­ zaustavljanje misli. Prva je stupanje: ri­
skog potencijala idealno su okruienje za PROCES DEKOGNICIJE tam tump, tump, tump doslovno stvara
promatranje iz prve ruke onoga sto se te­ Jednom kad se ostvari pocetno obracenje, samohipnozu i time drasticno povecava
hnicki zove «stokholmski sindrom». To kultovi, oruiane snage i slicne skupine ne podloinost sugestiji.
je situacija u kojoj oni koji su zastraseni, mogu imati cinizam medu svojim Clano­ Druga tehnika za zaustavljanje misli je
kontrolirani iii im je nanesena patnja virna. Clanovi moraju odgovarati na za­ meditacija. Provodite Ii dnevno sat do
pocinju voljeti, diviti se, a ponekad cak povijedi i raditi kako im se kaie, inace su sat i pol u meditaciji, velika je vjeroja­
i seksualno zudjeti za svojim kontrolori­ opasni za organizacijskl1 kontroll1. To se tnost da se nakon nekoliko tjedana ne­
rna iii porobljivacima. obicno postiie pomocu procesa dekogni­ cete vratiti u puno beta stanje svijesti.
Dopustite da na ovom mjestu ubacim cije koji ukljucuje tri koraka. Ostat cete u stalnom alfa stanju sve dok
upozorenje: ako mislite da moiete pri­ Prvi korak je smanjenje pozornosti: Kon­ budete nastavili meditirati. Ne tvrdim
sustvovati takvim skupovima bez da to trolori izazivajl1 poremecaj rada zivcanog da je to lose, ako to radite sami. Moie
djeluje na vas, vjerojatno ste u krivu. Sa­ sustava, zbog eega postaje teSko razlikovati biti vrlo blagotvorno. Ali einjenica je
vrsen je primjer slucaj iene koja je otisla fantaziju od stvarnosti. To se moie postiCi da postiiete to da yam mozak bude
na Haiti uz pomoc Guggenheimove sti­ na nekoliko nacina. /edan je losa prehrana: prazan. Radio sam s meditantima na
pendije kako bi proucavala haitski vudu. pazite na cokoladne kolaee i bezalkoholna uredaju za EEG i rewltati su nepobitni:
U svom je izvjestaju opisala kako glazba pica. Secer rusi iivcani sustav. Suptilnija je sto vise meditirate urn yam je sve pra­
s vremenom izaziva nekontrolirane tje­ «duhovna prehrana» koju koriste mnogi zniji sve dok, na haju, i posebno ako se
lesne pokrete i izmijenjeno stanje svije­ kultovi. Oni jedu sarno povrce i voce; bez prakticira previse iii u kombinaciji s de­
sti. Iako je rawmjela proces i smatrala uzemljenja koje dajl1 iitarice, orasi, sje­ kognicijom, ne prestanu sve misli. Neke
da je iznad njega, kad je pocela osjecati menke, mlijecni proizvodi, riba iii meso duhovne grupe to smatraju nirvanom,
da je i sarna osjetljiva na glazbu poku­ osobe postaju mentalno «otkacene». Ne­ sto su gluposti. To je sarno predvidljiva
sala se oduprijeti i otiCi. Bijes ili otpor dovoljan san je jos jedan osnovni naCin fizioloska reakcija. A ako je raj na Ze­
gotovo uvijekjamce obracenje. Nekoliko za smanjenje pozornosti, posebno kad se mlji ne misliti i ne mijesati se, stvarno
minuta kasnije obuzela ju je glazba i po­ kombinira s dl1gim radom ili intenzivnom se pitam zasto smo ovdje.

www.teledisk hr
Treca tehnika zaustavljanja misli je je­ ujedno kaze da su pravi vjernici «vjeeno to krajnja mjera u provodenju zakona.
dnolicno pjevanje i cesto jednolicno pje­ nepotpuni i vjeeno nesigurni»! Zajednicka mrznja, neprijatelj iii vrag
vanje u meditaciji. «Govorenje u jezici­ Znam to iz vlastitog iskustva. Tijekom nuzni su za uspjeh masovnog pokreta.
rna» takoder bi se moglo svrstati u ovu mog dugogodisnjeg izlaganja koncepcija Ponovno rodeni krscani imaju samog
kategoriju. Sve tri tehnike zaustavljanja i vodenja treninga stalno sam se susretao Sotonu, ali to nije dovoljno - dodali su
stvaraju izmijenjeno stanje svijesti. s njima. Sve sto mogu uCiniti je pokusati okultno, sljedbenike New-agea i, u novi­
To moze biti vrlo dobro ako vi kontro­ im ukazati na to da je jedina stvar koju je vrijeme, sve one koji se protive njiho­
lirate proces, jer vi takoder kontrolirate treba traiiti pravo ja u sebi. Njihovi osobni voj integraciji crkve i politike, kao sto je
unose. Ja osobno koristim barem jednu odgovori mogu se nati tamo i nigdje dru­ vidljivo iz njihovih politickih izbornih
seansu programiranja samohipnozom gdje. Objasnjavam da je os nova duhovno­ kampanja protiv onih koji se suprotsta
svakoga dana i znam koliko mi je to bla­ sti samoodgovornost i samoostvarenje. vljaju njihovim gledistima. U revolucija
gotvorno. Ali morate znati koristite Ii te Vetina pravih vjernika, medutim, sarno rna, vrag je obicno vlast iii aristokracija.
tehnike do stupnja da ste stalno u alfi jer mi odgovori da nisam duhovan i ode Neki pokreti za Ijudski potencijal daleko
iako cete biti vrlo dobrocudni ujedno potraziti nekoga tko ce im dati dogmu i su previse pametni da od svojih ucenika
cete biti osjetljiviji na sugestiju. strukturu koju iele. traze da se pridruze bilo cemu i tako se
Nikada ne podcjenjujte potencijalnu etiketiraju kao kult - ali, ako pazljivije
PRAVI VJERNICII MASOVNI opasnost od tih ljudi. Njih se lako moze pogledate vidjet cete da je njihov vrag
POKRETI oblikovati u fanatike koji ce rado raditi i svatko tko nije prosao njihov trening.
Prije nego sto zavrsim ovaj odlomak 0 umrijeti za njihov sveti cilj. To je zamje­ Postoje masovni pokreti bez vraga, ali
obracenju, zelio bih reci nesto 0 ljudima na za njihovu izgubljenu vjeru u sebe i oni rijetko postignu visok status. Pravl
koji su najosjetljiviji na njega te neSto 0 nudi im zamjenu za individualnu nadu. su vjernici mental no neuravnoteieni iIi
masovnim pokretima. Uvjeren sam da Moral Majority [Moralna vecina, evange­ nesigurni ljudi, ili oni bez nade iIi prija­
barem tretina stanovnistva spada medu licka lobisticka organizacija, prim. prev.] telja. Ljudi ne traie saveznike kada vole,

A bojim se i pomisliti tta


propagandu i reklatfme
manipulacije kojima
smo svakodnevno izlo­
zeni. Jednostavno nemq.
naCina da znate st~· je
iza glazbe koju slusate

ali ih traie kada mrze iii postanu opsje­


dnuti nekim ciJjem. A oni koji zele nov
zivot i nov poredak smatraju da stare
obicaje treba eliminirati prije nego sto se
moze izgraditi novi poredak.

TEHNIKE UVJERAVANJA
Uvjeravanje tehnicki nije pranje mozga
nego manipuliranje ljudskim umom od
strane druge osobe, bez da je izmanipu­
one koje Eric Hoffer zove «pravi vjernici». sastoji se od pravih vjernika. Svi kultovi lirana strana bila svjesna sto je uzroko
Oni su Clanovi i sljedbenici, Ijudi koji zele sastoje se od pravih vjernika. Nati cete vale njenu promjenu misljenja. Ovdje
predati svoju moe. Oni traie odgovore, ih u politici, crkvama, poslovnom svije­ cu vas upoznati tek s osnovnih nekoliko
znacenja i prosvjetljenje izvan sebe. tu i skupinama za socijalne ciljeve. Oni tehnika od tisuCa njih koje su danas u
Hoffer, koji je napisao knjigu Pravi vJer­ su fanatici u tim organizacijama. upotrebi, ali osnova uvjeravanja uvijek
nik (The True Believer), klasik 0 maso­ Masovni pokreti obicno imaju karizma­ je pristupiti vasem desnom mozgu. Li­
vnim pokretima, kaze: «Fravi vjernici ticnog vodu. Sljedbenici zele obratiti jeva strana vaseg mozga ana!iticka je i
nisu oni koji iele ojacati i unaprijediti druge na svoj nacin zivljenja iii name­ racionalna. Desna je strana kreativna i
svoje voljeno jastvo vee oni koji iude da tnuti nov nacin zivota, ako je potrebno, mastovita. To je previse pojednostavlje­
se oslobode neieljenog jastva. Oni su uvodenjem zakona koji prisiljavaju dru­ no, ali dovoljno za ono sto zelim objasni­
sijedbenici, ne zbog zelje da sebe unapri­ ge na njihova gledista, kao sto su poka­ ti. Dakle, ideja je skrenuti paznju lijevog
Jede, nego zato sto time mogu utoliti svo­ zale aktivnosti iVloral Majoritya. To zna­ mozga i driati ga zauzetim. Idealno je
ju strasr za odricanjem od sebe!» Hoffer Ci prisilu oruzjem iii kaznjavanjem, jer je kada osoba koja uvjerava izazove izmije­

www.teledisk.hr
nexus
njeno stanje svijesti s otvorenim ocima, vasa plaia jedva da pokriva vase trosko­ glupe greske kompanija koje doprino­
kada iz beta svijesti predete u alfu; to se ve. Pa, rjeienje za ta pitanja je da izabere­ se problemima nuklearnog otpada.» To
moze mjeriti na uredaju za EEG. te mene, Ivu Iviia, u Senat SAD-a.» zvuci kao cinjenicna tvrdnja, ali ako
Kao prvo, evo primjer skretanja pozor­ Pretpostavljam da ste sve to vee culi. govornik naglasi pravu rijec, a posebno
nosti lijeve polovine. Politicari koriste te Ali moiete takoder paziti na ono sto se ako napravi pravu gestu rukama uz klju­
moene tehnike eijelo vrijeme, odvjetniei zove uklopljene naredbe. Na primjer: Na cne rijeci, moze yam ostati podsvjesni
koriste mnoge varijaeije koje, kako su mi kljucnu rijec govornik ee napraviti gestu dojam da je senator Johnson glup. To je
rekli, zovu «stezanje omce». svojom lijevom rukom, za koju su istra­ bio subliminalni eilj izjave a govornika
Pretpostavimo na trenutak da gledate zivanja pokazala da lakse pristupa vasem se ne moze ni za sto okriviti.
politicara koji drii govor. Najprije, on des nom mozgu. Danasnje medijski ori­ Tehnike uvjeravanja takoder se cesto
moze stvoriti ono sto zovemo «potvrdni jentirane politicare i vjeste govornike ce­ koriste u mnogo manjim razmjerima s
niz». To su izjave koje kod slusatelja iza­ sto trenira eijeli novi soj strucnjaka koji jednakom djelotvornoscu. Agent oSigu­
zivaju slaganje, oni cak mogu i nesvje­ koriste sve trikove iz prirucnika - nove i ravajueeg drustva zna da ee njegov ma­
sno kimati glavom u znak odobravanja. stare - kako bi vas izmanipulirali da pri­ mac vjerojatno biti mnogo djelotvorniji
Zatim do laze oCiglednosti. To su obicno hvatite njihovog kandidata. ako vas uspije navesti da vizualizirate
cinjeniee 0 kojima semoie raspravljati Koneepti i tehnike neurolingvistike toli­ nesto u svom umu. To je obraeanje de­
ali, nakon sto je politicar naveo svoju ko su snazno cuvani da sam na teii naCin snom mozgu. Na primjer, moze zastati
publiku na slaganje, izgledi su na poli- otkrio da cak i javno govoriti ili pisati 0 u razgovoru, polako pogledati oko sebe

Sto viSe, kroz danasnja


napredna tehnoloska
istraiivanja, saznaje­
mo 0 tome kako ljudska
biCa funkcioniraju, viSe
uCimo kontrolirati ljud­
ska biCa. A ono sto me
vjerojatno najviSe plasi
je to sto je medij za ovla­
davanje vee prisutan!
Televizori u vasoj dne­
vnoj i spavaeoj sobi Cine
mnogo viSe od toga da
njima rezultira prijetnjama pokretanjem po vasoj dnevnoj sobi i reCi: «Mozete Ii si
vas zabavljaju tuzbi. Ipak, neurolingvisticki trening samo zamisliti ovaj predivni dom spa/jen
lako je dostupan svima koji su spremni do temeija?» Naravno da mozete' To je
ticarevoj strani da publika neee zastati posvetiti svoje vrijeme i platiti eijenu. To jedan od vasih podsvjesnih strahova i,
kako bi samostalno razmislila pa ee se i su neke od najsuptilnijih i najmoenijih kad vas prisili da ga vizualizirate, vjero­
dalje slagati. Posljednja dolazi sugestija. manipulacija kojima sam bio izlozen. jatnije je da ee vas izmanipulirati da po­
To je ono sto politicar zeli da radite i, bu­ Jedna dobra prijateljiea koja je nedavno tpisete njegovu policu osiguranja.
duei da ste se eijelo vrijeme slagali, moze prisustvovala dvotjednom seminaru 0 Hare Krishne, koji operiraju na svakom
vas se nagovoriti da prihvatite sugestiju. neuroJ.ingvistiei otkrila je da su mnogi aerodromu, koriste ono sto zovem tehni­
Sad, ako pazljivo poslusate moj politicki od onih s kojima je razgovarala tijekom kama soka i konjuzije kako bi omeli lije­
govor, vidjet eete da su prve tri receniee predaha bili Ijudi iz vlade. vi mozak i izravno komunicirali s vasim
«potvrdni niz», sljedeee tri ociglednosti, Jos jedna tehnika 0 kojoj i dalje uCim desnim mozgom. Jednom sam, cekajuci
a posJjednja je sugestija. nevjerojatno je podia: zove se tehnika avion, viSe od sat vremena promatrao
«Dame i gospodo: jeste Ii bijesni zbog protkivanja i ideja je govoriti jednu stvar jednoga kako radio Imao je tehniku da
visokih cijena hrane? Jeste Ii umorni od rijecima, ali usadivati podsvjesni dojam skoro skoci pred nekoga. U pocetku mu
astronomskih cijena benzina? Je Ii yam ili nesto drugo u umove slusatelja i/ili je ton bio glasan, a onda bi ga snizio dok
dosta neobuzdane inflacije? Pa, poznato gledatelja. bi vas nagovarao da uzmete knjigu i date
yam je da je Druga stranka dopustila pro­ Dat eu yam primjer. Pretpostavimo da novae za stvar. Kad su sokirani, ljudi se
slogodisnju inflaciju od 18%; mate da je gledate televizijskog komentatora koji obicno odmah povuku. U ovom slucaju
kriminal na nacionalnoj razini porastao iznosi sljedecu izjavu: «Senator Johnson sokirala ih je cudna pojava, iznenadna
za 50% u zadnjih 12 mjeseci, i mate da pomaze lokalnim viastim a da rasCiste materijalizaeija i povisen ton sljedbeni­

www.teledisk.hr
ka Hare Krishne. Drugim rijeCima, ljudi reklamne manipulaeije kojima smo SV3­ vjesto manipuliranje. Jedino po cemu
su ulazili u alfa stanje zbog sigurnosti jer kodnevno izlozeni. Jednostavno nema sam mogao zakljuCiti da se izaziva stanje
se nisu htjeli suoCiti sa stvarnoseu pred naCina da znate sto je iza glazbe koju slu­ budnog transa bilo je to sto se u pros to­
sobom. U alfi su bili vrlo osjetljivi na sate. Mozda je cak moguee sakriti drugi riju pustala vibraeija od 6 do 7 eiklusa u
sugestiju pa su reagirali na sugestiju da glas iza glasa koji cujete. sekundi iza zvuka klimatizaeijskih ure­
uzmu knjigu. Istog trenutka kad bi uze­ Serija dr. se. Wilsona Bryana Keya 0 su­ daja. Ta konkretna vibracija izaziva alfu,
Ii knjigu osjetili bi krivnju i reagirali na bliminalima u oglasavanju i politickim sto cini publiku posebno osjetljivom.
drugu sugestiju: da daju novae. Svi smo kampanjama dobro dokumentira zlou­ Deset do 25 posta stanovnistva sposo­
uvjetovani da ako nam netko neiito da, potrebu na mnogim podrucjima, pose­ bno je za mjesecarsku razinu izmijenje­
moramo i mi njima nesto dati zauzvrat; bno u tiskanom oglasavanju u novina­ nih stanja svijesti; kod tih ljudi sugestije
u ovom slucaju, to je bio novae. Gledaju­ rna, magazinima i na plakatima. govornika, ako nisu prijeteee, mogle bi
Ci ovog mahera bio sam dovoljno blizu Veliko pitanje u vezi sa subliminalima poteneijalno biti prihvaeene kao (mare­
da primijetim kako su mnogi od Ijudi glasi: djeluju Ii? A ja yam jamcim da dje­ dbe».
koje je zaustavio pokazivali vanjske zna­ luju. Ne sarno na temelju odgovora onih
kove alfe - oci su im bile rasirene. koji su koristili moje vrpee, nego i na te­ VIBRATO
melju rezultata takvih programa kao sto To me vodi do vibrata. Vibrato je trepera­
SUBLIMINALNO su sllbliminali iza glazbe u robnim kuea­ vi efekt koji se primjenjuje kod neke vo­
PROGRAMIRANJE rna. Navodno je jedina poruka zapovijed kalne iii instrumentalne glazbe, a raspon
Subliminali su skrivene sugestije koje da se ne krade: jedan lanae robnih kuea s eiklllsa u sekundi uzrokuje da Ijudi udu
zapah sarno vasa podsvijest. To moze
biti zvucna poruka skrivena iza glazbe,
Koncepti i tehnike neurolingvistike toliko su snazno cuva­
iii vizualna, zracnim kistom ubacena u
sliku, prikazana na ekranu toliko brzo da ni da sam na tezi naCin otkrio da cak i javno govoriti iii
ju svjesno ne vidite, iii pametno inkor­
pisati 0 njima rezultira prijetnjama pokretanjem tuzbi
porirana u sliku iii uzorak.
Veeina audio-vrpei za subliminalno re­
programiranje nudi tiho snimljene ver­ Istocne obale prijavio je smanjenje krada u izmijenjeno stanje svijesti. U jed nom
balne sugestije. Sumnjam u djelotvornost od 37% u prvih devet mjeseci testiranja. razdoblju u engleskoj povijesti pjevaCi­
ove tehnike - ako subliminale nije mo­ Jedan Clanak iz 1984. objavljen u tenni­ rna Ciji je glas imao izrazen vibrato nisu
guce opaziti, ne mogu biti djelotvorni, ckom biltenu Brain-Mind Bulletin kaze dopustali jayne nastupe jer bi slusatelji
pa su subliminali snimljeni ispod praga da, prema direktoru Laboratorija za ko­ ulazili u izmijenjeno stanje svijesti i imali
cujnosti stoga beskorisni. Najstarija au­ gnitivnu psihofiziologiju pri SveuCilistll u fantazije, cesto seksualne prirode.
dio subliminalna tehnika koristi glas koji IIIinoisu, cak do 99 posta nase spoznajne Ljudi koji posjeeuju opere iii vole slusati
slijedi glasnoeu glazbe tako da je sublimi­ aktivnosti moze biti «nesvjesno». Poduzi pjevace poput Maria Lanze upoznati su s
nale nemoguee otkriti bez parametrickog izvjestaj zavrsava izjavom: «Ova otkrica tim izmijenjenim stanjem koje izazivaju
ekvilajzera. Ali ta je tehnika patentirana, podrzavaju upotrebu subliminalnih pri­ izvodaci.
i kad sam zelio razviti vlastitu liniju su­ stupa kao sto su snimijene sugestije za gu­
bliminalnih audio-kaseta pregovori s vla­ bitak tdine i terapijsku prirnjenu hipnoze i Ef\IF
snikom patenta pokazali su se neuspje­ neurolingvistickog programiranja.» Krenimo dalje s osvjestavanjem. Takoder
snima. Moji odvjetniei dobili su kopije postoje necujni ENF valovi (ekstremno
patenata koje sam dao nekim talentira­ MASOVNA ZLOUPOTREBA niske frekveneije). Oni su elektromagnet­
nim holivudskim inzenjerima zvuka i za­ Mogao bih iznijeti brojne price koje po­ ske prirode. Jedna od glavnih primjena
molio ih da stvore novu tehniku. Oni su tvrduju subliminalno programiranje, ali ENF-a je komunikaeija s nasim podmor­
pronasli nacin da psihoakusticki prilago­ ovdje eu iskoristiti prostor da yam uka­ nieama. Ugledni istrazivac dr. Andrija
de i sintetiziraju sugestije tako da se one zem na jos suptilnije primjene takvog Puharich je u pokusaju da upozori ameri­
projieiraju u istom akordu i frekveneiji programiranja. cke duznosnike na rusku upotrebu ENF­
kao i glazba, sto im daje ucinak da su dio Osobno sam iskusio kako je sjediti u je­ a postavio eksperiment. Dobrovoljee je
glazbe. Ali otkrili smo da kod primjene te dnom gledalistu u Los Angelesu s vise spojio zieama tako da se njihovi mozda­
tehnike nema nacina da se smanje razne od deset tisuea Ijudi koji su se bili okupili ni valovi mogu snimati EEG-om. Bili su
frekveneije kako bi se otkrili sublimina­ kako bi culi jednu danasnju karizmati­ izolirani u metalnoj sobi u koju ne moze
Ii. Drugim rijecima, iako podsvjesni urn cnu figuru. Dvadeset minuta nakon sto prodrijeti normalan signal.
cuje sugestije, nije ih moguee otkriti Cak sam usao u gledaliste postao sam svje­ Puharieh je zatim usmjerio ENF valove
ni najsofistieiranijom opremom. stan da ulazim i izlazim iz izmijenjenog na dobrovoljee. ENF prolazi ravno kroz
Ako smo mi bili u stanju smisliti tu te­ stanja svijesti. Oni koji su bUi sa mnom Zemlju i, naravno, ravno kroz metalne zi­
nniku tako lako, mogu sarno zamisliti dozivjeli su istu stvar. BuduCi da je to nas dove. Oni unutra nisu mogli znati salju Ii
koliko je tehnologija postala sofisticira­ posao bili smo svjesni sto se dogada, ali se signali ili ne. A Puharieh je promatrao
na uz neogranicena sredstva koja osi­ Ijudi oko nas nisu. Pazljivije promatrajll' reakeije na tehnickoj opremi: 30% Ijudi u
guravaju vlada i marketinska industrija. Ci vidjeli smo da je ono sto je izgledalo sobi postali su obuzeti ENF signalima u
A bojim se i pomisliti na propagandu i poput spontanih izlaganja bilo, u stvari, roku od sest do deset sekundi.
.--~
. \
",vv1w.teledisk hr
~US
!
Kada kaiem «obuzeti)) mislim na to da iicu koju je rastegnuo dui stropa sobe. Veeina gledatelja vee je hipnotizirana.
je njihovo ponasanje pratilo promjene Nije bilo zvucnika, nije se mogao cuti Produbiti trans je lako. Jedan jednostavan
predviaene za odredene vrlo precizne nikakav zvuk, pa ipak je poruka bila naCin je staviti jednu praznu, emu sliku na
frekvencije. Valovi ispod 6 ciklusa uzro­ uspjeSno prenesena iz te iice izravno u svake 32 slike u fiJmu koji se prikazuje. To
kovali su da subjekti postanu snaino mozgove publike. Bili su topli i prijem­ stvara dtam od 45 otkucaja u minuti koji
emocionalno uznemireni, a narusavali civi, osjeeali su trnce u rukama i reagi­ zapaia samo podsvjesni um, sto je idealan
su cak i tjelesne funkcije. Pri 8,2 ciklusa rali su, u skladu s programiranjem, na ritam za izazivanje duboke hipnoze.
osjeeali su se euforicno, uzviseno, kao da druge nacine 0 kojima ne mogu ovdje Reklame ili sugestije prikazane nakon ta­
su bili u majstorskoj meditaciji kOja se uci govoriti. kve emisije koja izaziva alfa stanje imaju
tijekom vise godina Ciklusi od 11 do 11,3 mnogo vetu vjerojatnost da ee ih gleda­
izazivali su valove potistene agitacije koja TELEVIZIJA telj prihvatiti. Visok postotak gledatelja
je vodila do buntovnog ponasanja. Sto vise, kroz danasnja napredna te­ koji imaju sposobnost mjeseearske du­
hnoloska istraiivanja, saznajemo 0 bine lako bi mogao prihvatiti te sugesti­
NEUROFON tome kako ljudska bib funkcioniraju, je kao naredbe - sve dok te naredbe ne
Dr. Patrick Flanagan moj je osobni prija­ vise ucimo kontrolirati ljudska biea. traie od gledatelja da ucini nesto sto je u
telj. Pocetkom 1960-ih, dok je bio tinej­ A ono sto me vjerojatno najvise plasi suprotnosti s njegovim moralom, religi­
dier, magazin Life uvrstio ga je meau naj­ je to sto je medij za ovladavanje vee jom iii samoodrianjem.
Medij za ovladavanje je tu. Do dobi
od 16 godina djeca provedu to.OOO do
Kada pocnete kombinirati subliminalne poruke iza gla­
15.000 sati gledajuei televiziju - vise
zbe, subliminalne slike projicirane na ekran, hipnotiCki vrel11ena nego sto provedu u skoli! U
prosjecnol11 domu televizor je upaljen
stvorene vizualne efekte, dugotrajne glazbene ritmove
sest sati i 44 minute dnevno, sto je po­
u tempu koji izaziva trans postizete izvanredno djelo­ veeanje od devet minuta u odnosu na
proslu godinu i trostruko vise od pro­
tvorno pranje mozga. Sa svakim satom koji provedete
sjecnog rasta tijekol11 1970-ih. OCi­
gledajuCi televiziju postajete sve uvjetovaniji gledno stvari ne idu nabolje. Ubrzano
se kreeemo prema svijetu alfa razine
veee znanstvenike svijeta. Jedan od nje­ prisutan! Televizori u vasoj dnevnoj i - vrlo lako moguee prema orvelovskom
govih brojnih izuma je neurofon - elek­ spavaeoj sobi Cine mnogo vise od toga svijetu 1984. - krotki, staklastih ociju i
tronicki instrument koji moie uspjesno da vas zabavljaju. pokorno slusajuei zapovijedi.
programirati sugestije izravno kroz kon­ Prije nego sto nastavim, dopustite da Istraiivacki projekt Jacoba Jacobya, pSi­
takt s koiom. Kad je pokusao patentirati istaknem nesto drugo 0 jednom izmi­ hologa sa Sveucilista Purdue, pokazao
svoj ureaaj vlada je zahtijevala da dokaie jenjenom stanju svijesti. Kada uaete u je da je od 2.700 testiranih ljudi 90%
da funkcionira. Kad je to ucinio, Agencija izmijenjeno stanje, prebacujete se u de­ pogresno razumjelo cak i tako jed no­
za nacionalnu sigurnost zaplijenila je ne­ sni mozak, sto pak dovodi do unutar­ stavan materijal kao sto su reklame i
urofon. Patu su trebale dvije godine pra­ njeg oslobaaanja opijata samog tijela: serija «Barnaby Jones,>. Samo nekoliko
vne bitke da dobije natrag svoj izum. enkefalina i beta-endorfina, kemijskih minuta nakon gledanja tipican gleda­
Kod koristenja tog ureaaja nista ne cu­ tvari gotovo identicnih opijul11u. Dru­ telj pogresno bi odgovorio na 23 do 36
jete ni ne vidite; primjenjuje se na koii, gim rijecima, to stvara dobar osjeeaj, posto pitanja 0 onome sto je odgledao.
za koju Pat tvrdi da je izvor posebnih ielite se vratiti po jos. Naravno da je tako: ulazili su i izlazili
osjetila. Koia sadrii vise senzora za to­ Nedavni testovi istraiivaca Herberta Kru­ iz transa! oaete Ii u duboki trans, mora
plinu, dodir, bol, vibracije i elektricna gmal1a pokazali su da je, dok su osobe yam se narediti da zapamtite - inace
polja od bilo kOjeg drugog dijela Ijudske gledale televiziju, aktivnost desnog mozga automatski zaboravljate.
anatomije. prevladavala nad aktivnoseu Iijevog mozga Dotakao sam samo vrh ledenog brije­
o jednom od svojih nedavnih testova u odnosu od dva naprama jedal1. Jedl1O­ gao Kada pocnete kombinirati sublimi­
Pat je vodio dva identicna seminara stavnije receno, gledatelji su bili u izmije­ nalne poruke iza glazbe, subliminalne
za vojnu publiku: jedan seminar jedne njenom stanju, u transu, veei dio vremena. slike projicirane na ekran, hipnoticki
noei i drugi seminar sljedeee noei, bu­ Dobivali su svoj «fiks» beta-endorfina. stvorene vizualne efekte, dugotrajne
dud da prostorija nije bila dovoljno Kako bi mjerio rasp on painje psihofi­ glazbene ritmove u tempu koji izaziva
velika da ih sve smjeste odjednom. ziolog Thomas Mulholland iz bolnice trans postiiete izvanredno djelotvorno
Kad se prva skupina pokazala kao vrlo Veterans Hospital u Bedfordu (Massac­ pranje mozga.
hladna i suzdriana, Patrick je proveo husetts) prikljuCio je mlade gledatelje Sa svakim satom koji provedete glC'dajuei
sljeded dan priprel11ajuei posebnu na EEG ureaaj koji je bio spojen tako da televiziju postajete sve uvjetovaniji. A ako
vrpcu koju je pustio na drugom semi­ iskljuCi televizor svaki put kad bi mozgovi ste mislili da postoje zakoni protiv bilo
naru. Na vrpci je bila uputa publici da djece stvarali preteino alfa valove. Iako su koje od tih stvari, u krivu ste. Ne posto­
budu vrlo topli i prijemcivi i da osje­ djeci govorili da se koncentriraju, svega jet Mnogo je moenih ljudi kojima oCito
eaju trnce u rukama. Vrpca je pustena ih je nekoliko moglo driati televizor upa­ odgovara da stvari budu upravo takve ka­
preko neurofona koji je bio spojen na ljenim duie od 30 sekundi! kve jesu. Moida imaju neke planove?

www.teledisk.hr
intervju

GENOCID NAD ZENAMA!

GODISNJE U HRVATSKOJ OD RAKA VRATA MATERNICE OBOLI OKO 400 lENA, A OKO 100 IH UMRE. PROF.
ZVONIMIR SINGER, GINEKOLOG, CITOPATOLOG I MEDICINSKI GENETICAR, TE DR.sC. EUGEN 5005 ZA
NEXUS TVRDE KAKO SE OVA BOLEST MOlE U POTPUNOSTI IZLIJECITI UPORABOM VAGINALETA HU­
MANOG LEUKOCITARNOG INTERFERONA, ALI JE OVA TERAPIJA POTISNUTA I ZAPOSTAVLJENA DOK SU
PREDNOST DOBILI NEUCINKOVITI SINTETSKIINTERFERON I CJEPIVA Razgovarala:Tamara VranCic Sokac

,;A sada zelim razgovarati 0 genocidu glave, hepatitisa B i C do aktualne svinj' dr. Soosa, na "klupi za svjedoke" nalazi
nad zenama". ske gripe. Na zalost, upoznali su nas i sa se umiravljeni prof. Zvonimir Singer, gi·
Ovim rijecima zavrsio je svoj intervju u nevjerojatnom cinjenicom da su daljnja nekoJog, citopatoJog i medicinski gene­
proslom broju Nexusa dr.sc. Eugen Soos. istrazivanja i proizvodnja prirodnog in­ ticar. Nas novi sugovornik tvrdi kako je
Prisjetimo se. U clanku "Prirodni leuko­ terferona u Hrvatskoj obustavljeni. danas zapostavljeno i u stranu potisnuto
citarni interferon - zatajena alternativa U nastavku razgovora saznajemo nove lijecenje vaginaletama prirodnog leuko­
suzbi;anju svinjske gripe" dr. Soos i nje­ neugodne pojedinosti 0 sudbini ovog citarnog interferana u potpunosti lijecilo
gOY kolega prof. Hrvoje Mazija upoznali izvanrednog lijeka, posebno one vezane ovu bolest i njezinog uzrocnika, famozni
su nas sa izvanrednim ucincima priro­ liZ bolest raka vrata maternice od koje HPV (Humani papilloma virus) protiv
dnog leukocitarnog interferona na cijeli u Hrvatskoj svake godine oboli oko 400 kojega se upravo provodi siraka kampa­
niz bolesti - od tumora mjehura, dojke, zena, a oko 100 ih umre. Ovoga puta, uz nja cijepljenja (0 ovoj temi opsirnije smo
www teledlSK hr
nexus
pisali u Nexusu br. 33, u e1anku HPV vi­ sposobnost radanja. Ako nemaju zdrav
uzroenicima. Terapiju smo provodili
rus i bajka 0 cijepijenju). cerviks postaje upitno hoce Ii trudnocu
vaginaletama tijekom eetiri menstrua­
Po raeunici dr. 500sa, u 22 godine ko­ uspjesno odriati, a to za ovaj narod moie
cijska cikIusa s 84 pojedinacne dnevne
liko se prirodni interferon potiskuje na biti losije nego da mu sad na glavu bacis
doze. Pracenje je obavljano kontrolnim
raeun neueinkovitog sintetskog, u Hr­
atomsku bombu. U tom smislu lijeeenje
pregledima svaka tri mjeseca tijekom 36
vatskoj je umrlo 2200 zena koje su danas
vaginaletama HLI ima vrlo veliki znaeaj
mjeseci. Kod 1761ijeeenih vaginaletama
trebale biti zive.
i daje prednost nad klasienim metoda­
HLI znaeajna je eradikacija i ima manje
Ovu matematiku uzasa nazvao je "Ge­
mao Ukratko, kirurski naCin lijeeenja nije
persistencija CIN u odnosu na 240 ispi­
nocid nad zenama" kako glasi nas elanak
najbolji odabir za iene koje iele radati.
tanica iz kontrolne sku pine. Radili smo s
i njegovi memoari. Da Ii je mozda pre­
Znate, neka svatko dokazuje sto hoce,
ispitanicama eija je dob u prosjeku bila
tjerao u izboru svojih rijeei? Prosudite
osobno znam sto sam radio i kakve sam
31, a najeesce 20 godina.
sami nakon sto pazljivo proeitate razgo­
rezultate imao. Lijeeenjem HLI iene su

vor koji slijedi.


bile zdrave i one koje su zeljele bile su i

NEXUS: Posljednjih nekoliko godina


dalje sposobne za reprodukciju.
ipak nailazimo na tvrdnju (kako u
NEXUS: Gospodine Singer, u kojem
raznim rnedijima, tako i u izjavama
postotku iena inllciranih HPV viru­
NEXUS: Koje ste sve tipove virusa
odredenih strucnjaka) da ne postoji
som dolazi do spontanog samoizljece­
tretirali?
antivirus no sredstvo koje bi djelo­
nja, a u kojem do progresije bolesti?
Singer: U mojim istraiivanjima dija­
valo protiv HPV virusa. Kako to ko­
Singer: Za samoizljeeenja zna dragi
gnosticirani su sljedeCi tipovi HPV: 6,
mentirate?
Bog, ja znam za slueajeve zena koje su
11, 16, 18, 31, 33, 35 i odgovorno tvrdim

Singer: To nije istina! Osobno Yam to


bile moje pacijentice. A one koje su to
da nema potrebe za bilo eim drugim u
tvrdim. Pa eijelo vrijeme 0 tome govo­
bile, sve su izlijeeene terapijom vagina­
terapiji protiv ovih oblika virusa osim
rim' 0 lijeeenju! Sa mnom su radili Ijudi
leta humanog Jeukocitarnog interferona.
interferona. Ako netko moie dokazati
koji znaju sto je istina. Imam popis 500
Osim jedne skupine bolesnica kod kojih
suprotno, neka dokaie, ali nisam sigu­
zena, 250 tretiranih interferon om, 250
je zabiljezena tzv. stabilna bolest. One
ran da moie.
netretiranih, dakle kontrolnih, i imam
rezultate. Znam sto smo radili i koliko
je sve bilo posteno. Cinjenica je da kod
Sve moje pacijentice s rakom vrata maternice su izlijece­ iena lijeeenih interferonom izostaje
ne .terapijom vaginaleta humanog leukocitarnog inter­ progresija CIN, a kod kontrolnih je na­
lazimo u Cak 10,42%. Mislim da to go­
ferona. Osim jedne skupine bolesnica kod kojih je zabi­ vori sve. Kad smo zapoeeli ovo klinieko
ljeiena tZV. stabilna bolest. One koje nisu tretirane HLI ispitivanje u suradnji s Imunoloskim, s
Eugenom, nije bilo lako. Svakog sam
(humani leukocitarni interferon) vaginaletama, na ia­ jutra zenama morao stavljati interferon
lost doiivljavale su progresiju bolesti (prof. Singer) u obliku praha. Znate Ii da sam upravo
ja uveo vaginalete? I vaginaletama smo
ucinili da lijeeenje postane bitno jedno­
koje nisu tretirane HLI (humani leuko­ Za razvoj CIN naroeito su odgovorni stavnije. Puno smo radili i imali rezul­
citarni interferon) vaginaletama, na za­ tipovi 16, 18, 31. Preventiva daljnjeg tate. Da ta terapija nije valjala mislite
lost doiivljavale su progresiju bolesti. razvoja CIN-a je u pravovremenom ot­ Ii da bi jedna iena u jeku rata - 1992.
krivanju infekcije s HPV i ispravnom - putovala iz Beograda preko Madarske
NEXUS: Ako usporedite klasican na­ lijecenju. Tek sprjecavanjem E6 dijela do Zagreba na daljnju terapiju? Njezini
tin lijecenja ranica na vratu materniee DNK HPV da uzrokuje poremecaj u su nalazi govorili 0 poboljsanju. Vrlo je
s lijecenjem vaginaletama koje sadrie supresivnom genu p53 i podizanjem dobro znala zasto dolazi. Mislite Ii da bih
prirodni leukocitarni humani interfe­ imunobioloske otpornosti bolesnice iwosio sve ovo da nisam u tome sudjelo­
ron, kojem dajete prednost i zasto? moze se oeekivati uspjesno lijeeenje. U vao? Skolovao sam se u Lonodonu, Ox­ I

Singer: Ne zelim razgovarati na taj naein tom podrucju djeluje HLI. Znate Ii na fordu, Liverpoolu, Glasgowu gdje sam
i ne zelim nista napadati, ali moram po­ koji naCin HLI ne dozvoljava virusu da 1967. imao postdiplomski medicinske
noviti da su u nasim istraiivanjima sve prodre? HPV jednostavno moze plesati genetike, a citopatologiju sam polagao
zene koje su bile tretirane HLI najveCim oko njega, ali ne moie nista! Do danas 1978. u Beeu pred Internacionalnom
dijelom imale negativan nalaz poslije prakticki nema poznatog i znanstveno akademijom za citopatologiju. Sve sto
terapija. Isto tako, vrlo je vaino reCi da dokazanog lijeka za infekciju HPV-om govorim 0 djelovanju prirodnog interfe­
sam u lijeeenju trudnica imao izvrsne i prisutnom CIN - OSIM HUMANOG rona toeno je. Imam svu dokumentaciju
rezultate i da su te iene radale zdravu LEUKOCITNOG INTERFERONA. sa svim imenima i prezimenima iena
djecu i nakon poroda bile izlijecene. To U procjeni uspjesnosti lijecenja s HLI koje su lijeeene. Bilo bi zgodno danas ih
je i bio jedan od razloga zasto sam kre­ bitno je iskljueiti reinfekciju HPV-om i provjeriti, zar ne?
nuo u tu prieu, naime sve te druge me­ nedovoljan nadzor partnera. Prije lije­
tode lijeeenja HPV virusa mogu ozbilj­ eenja takoder je potrebno rijesiti even­ NEXUS: Jeste Ii u Vasim istraiivanji­

no stetiti zenama koje moraju saeuvati tualne infekcije drugim mikrobioloskim rna zabiljezili nuspojave kod iena koje

www.teledisk.hr
su Iijecene vaginaletama koje su sadr- godina biti sigurne. Ako to netko dan as kli ste kako ielite razgovarati 0 geno-
iavale prirodni interferon? jamci, to je izvrsno. Ne znam 0 tome ni- cidu nad ienama. Moiete Ii sada obja-
Singer: Ne, nikakve. sta, dakJepodriavam cijepljenje, a nje- sniti sto pod tim podrazumijevate?
gova ucinkovitost je problem onih koji $005: Vee 15 godina, dakle od trenu-
NEXUS: Da Ii je nakon Vaseg odlaska iza toga stoje. tka kad sam otisao u mirovinu, ba-
netko nastavio Vas rad i istraiivanja? Ali isticem - to nije lijecenje! Za lijece- vim se mislju da javnosti iznesem sve
Singer: Ne. Otisao sam koncem 1994. nje odgovorno sugeriram lijecenje s HLI, sto znam 0 problemu 0 kOJem sad a
nakon cega je sve stalo. Nekoliko je ko- posebice zbog moguenosti lijecenja tru- konacno i razgovaramo. Imao sam i
Jega nastavilo s terapijama vaginaletama, dnica i ocuvanja plodnosti. Morate znati spreman naslov tog razgovora, koji je
ali koliko znam vise se koriste u privatnoj da iene koje su izlijecene ovaj narod neee ujedno i naslov mojih memoara, Ciji
praksi. Osobno mislim da su vrlo skupe kostati isto kao one koje su operirane, se sadriaj odnosi na Iijecenje infekcija
i to je jedan - uz onaj da se proizvode zracene, koje su na neki naCin invalidne. vrata maternice s HPV-om.
Memoare sam odavno poceo pisati, jer
je terna te bolesti kod iena nesto sto me
je kao covjeka natjeralo da se protiv toga
borim. Kako se 2005. godine pocelo
ozbiljno razmisljati 0 primjeni cjepiva
protiv HPV-a - tocnije onih najceSCih
tipova 6, 11, 16 i 18 - "Providnost» me
stalno upozoravala - Ne iuri!
Stoga sam odluCio, te 2005. godine po-
slije mnogo godina susresti se s prof.
dr.med.dr.h.c.muJr. Haraldom zur Ha-
use nom. Napominjem da je prof. zur
Hausen jos davne 1984.185. odriao pre-
davanje u Zagrebu 0 znacenju HPV-a u
patologiji vrata maternice. To se dogo-
dilo zahvaljujuCi pokojnom prof.dr.sc.
Maricic Zeljku koji je tada bio direktor
Sredisnjeg instituta za tumore i koji je
omoguCio dolazak prof. zur Hausena u
Zagreb. Moram reci da sam ponosan na
prof. MaraCiea jer je vee tada znao pro-
cijeniti znacenje prof. zur Hausena. U
prilog tome ide i cinjenica da je upravo
zur Hausen prosle godine (2008.) dobio
Nobelovu nagradu za svoja istraiivanja
u vrlo malim, ogranicenim koliCinama To je uz Cinjenicu da ovakvim Iijecenjem o znacenju HPV u patologiji vrata ma-
- od dodatnih problema danas. Imao iene ostaju iive najvainija stavka pri- tern ice. DakJe, da se vratim na 2005.,
sam prije godinu i pol slucaj kad mi se mjene HLI. Na taj nacin uz Cinjenicu da otputovao sam u Vancouver sarno i
preko zajednickih prijatelja javila mlada su izJijecene cijeli ovakav naCin lijecenja iskJjucivo da bih se susreo s njim. Zadr-
majka stara 26 godina u ranoj trudnoCi s postaje «kompletan posao» i ima itekako iali smo se u vrlo ugodnom i zanimlji-
dijagnosticiranim HPV virusom. Njoj je smisla. Druga vaina stvar odnosi se na yom razgovoru. Tom sam mu prilikom
od strane kolega savjetovano da pobaci. troskove Iijecenja, naime misljenja sam postavio i po mene najvaznije pita-
Medutim, ja sam savjetovao da u petom da se doze unutar jedne vaginalete mogu nje: ima Ii smisla nastaviti s klinickim
mjesecu trudnoee zapocne s terapijom smanjivati, 0 cemu sam 1989. razgova- istrazivanjima prirodnog interferona u
vaginaleta humanog interferona. Danas rao s kolegama na jednom sastanku u primjeni i lijecenju HPV-a. Njegov je
je zdrava, nema traga HPV virusu i naj- BudimpeSti. Na blost, to nisam uspio odgovor bio potvrdan.
vainije - ima potpuno zdravo dijete. dokazati jer je ispitivanje prekinuto. Za-
ista bih volio kad bi se netko od mladih NEXUS: Kad su kod nas pocela istra-
NEXUS: $to mislite 0 cjepivu protiv kolega zainteresirao za sve ovo, vrlo bih iivanja moguenosti lijecenja HPV
HPV virusa i da Ii ce ono po Vasem mi- mu rado ustupio svu dokumentaciju. infekcija s prirodnim neprociScenim
sljenju u potpunosti moci zamijeniti I jos nesto. Kad danas razmisljam 0 sve- interferonom?
prirodni interefron? mu odgovorno tvrdim da smo mi za ovo $oos: Da nisam dobio pismo prof. zur Ha-
Singer: Govorimo 0 dvije razliCite stvari. sto smo radili do 1994. trebali dobiti No- usena danas ne bismo razgovarali 0 mogu-
Jedna se zove cijepljenje, a druga Iijece- belovu nagradu! enosti lijecenja HPV infekcija, vee bih oda-
nje. Osobno nemam nista protiv cjepi- vno spalio svoju memoarsku gradu (cije su
va, posebice ako ce one rijesiti problem NEXUS: Gospodine $oos, na kraju na- kopije, same da se zna pohranjene na tri
i ako ee procijepljene djevojcice za 20 seg razgovora za prosli broj Nexusa re- mjesta!) iskJjuCivo zbog toga sto je jedan

\.... ww.teledisk.hr
nexus
moj prijatelj virolog kad ih je citao rekao: mogu se prenijeti i preko rucnika, odje­ NEXUS: Zar novi direktor Imunoloskog
«Tebe ce pobrati sieper na autoeesti l ». vnih predmeta i drugog. Konacno smo nije imao sIuha za nastavak istraiivanja,
Da odgovorim na Vase pitanje. Sedam­ imali dokaz. i za to. Uglavnom se mu­ s obzirom na dotadasnje rezultate?
desetih godina proslog stoljeea smatra­ skarei smatraju prenosioeima infekeije, Soos: Direktori su se mijenjali. BuduCi
10 se da je herpes virus tip 2 odgovoran a kondom nije nikakva zastita. Rezultati da nisam zelio odustati, tada mi je, ne­
za rak vrata materniee i u tom smislu istrazivanja prof. OreSeanina priopeeni gdje 1985.-1986. palo na pamet da sam
akademik Drago lkie, tadasnji direktor su u Proc.Symposium and field trials of neSto napravim. S obzirom da je prof.
Imunoloskog zavoda pokrenuo je kli­ vaccines, copyright by the Yugoslav Aca­ Singer vee ranije zapoceo istrazivanja
nicka istrazivanja primjene interferona demy of sciences and Art, Zagreb, 1973. moguenosti preventive raka vrata ma­
u lijecenju herpeticnih infekeija. S obzi­ godine. ternice interferonom, najpametnije je
rom da je meni ostalo u sjeeanju jos sa Normalno da mi se nakon toga name­ bilo pronaei sredstva za taj rad. Sjetio
studija da su neki benigni tumori kod tnulo pitanje kako legalizirati rezultate sam se «Ina nafta plina», s obzirom da
zivotinja (naime, papilomatoze postoje i istrazivanja prof. Oreseanina? se radi 0 poduzeeu koje je bilo poznato I
u zivotinjskih vrsta) vjerojatno, kako se Pozvao sam «osobu od povjerenja», aka­ po pomaganju raznih istrazivackih pro­ ~
vee onda smatralo, uzrokovani virusom. demika Ikiea, da mu prof. Orescanin jekata. I uistinu, tamo sam dobio osam
Razmisljao sam, dakJe, sto uciniti. Nai­ osobno iznese rezultate svojih istrazi­ milijuna dinara i tim noveem zapocelo
rne, odobrena su istrazivanja za herpes, vanja. «Osoba od povjerenja» je bio li­ je kJinicko istrazivanje koje Vam je opi­
I
a mene je kopkaJo sve ono opasnije od jecnik, a ja veterinar. Kad smo se vraeali sao Singer. Kako god to danas cudno
herpesa. Zato sam odlucio, paralelno, iz Petrove bolniee u Zavod, «osoba od zvucalo, Singer za svoja istrazivanja od
ilegalno krenuti u istraiivanja. Imao povjerenja» mi je rekla: «Borit eu se kod tog novca nije dobio niti jednog dinara.
sam uvijek na umu mog velikog ucitelja, direktora da se interferon ne upotreblja­ I tako sam bez obzira na direktore pro­
pokojnog V.D. Solovjeva koji je jedno va za lijecenje tumoral» nasao naCin financiranja.

NEXUS: Sto se potorn dogadaIo?


Imao sam prije godinu i pol slucaj kad mi se preko zaje­ Soos: Primili smo se posla i radili da bi
dniCkih prijatelja javila mlada majka stara 26 godina u prof. Singer svoje rezultate objavio 1993.
godine. (Singer Z, Soos E, Feiehter G:
ranoj trudnoCi s dijagnosticiranim HPV virusom. Njoj Treatment of cervical intraepithelial
je od strane kolega savjetovano da pobaci. Medutim, ja neoplasia associated with human pa­
pillomavirus by interferon vaginalettes.
sam savjetovao da u petom mjesecu trudnoce zapocne Radio OncoI1993;27:321 -25), a konacni
s terapijom vaginaleta humanog interferona. Danas je izvjeStaj je objavljen 1997. ( Gynaccol
Perinatol, 1997;6,3:67-70) Nakon toga
zdrava, nema traga HPV virusu i najvainije - ima po­ prof. Singer je zelio nastaviti i rijeSiti
tpuno zdravo dijete (prof. Singer) problem kod bolesnica u kojih je infe­
kcija dalje perzistirala. Zato smo 4. ozuj­
ka 1993. zatrazili da nam se omoguee
vrijeme bio predsjednik Medieinske Medutim, na svu sreeu, akademik Ikie
daljnja istrazivanja (vidi u prilogu: do pis
akademije SSSR-a i koji je rekao: «Sine, prihvatio je sa zadovoljstvom rezultate
- urudibeni zapisnik Imunoloskog, za­
interferon posjeduje mnoga svojstva, pa istrazivanja prof. Oreseanina.
primljeno pod br. 1412). Nikada nismo
tako i antitumorsko djelovanje». Uz suglasnost prof.dr.sc. Maricie Zeljka,
dobili odgovor na nasu zamolbu tako da
Razmisljao sam: 'Ako virus uzrokuje tu­ primarijus dr.sc. pokojni Josip KrusiC
su istrazivanja prekinuta.
mor, onda pod utjeeajem interferona tu­ zapoceo je istrazivanja utjecaja interfe­

mor mora nestati.' Slijedom toga dogo­ rona na rak vrata maternice, sto je bila i
NEXUS: Tko je odgovoran za to? Cini
yorio sam sastanak s pokojnim prof. dr. tema njegove doktorske dizertaeije. Ne­
mi se, nairne, da je to bio pocetak kraja
sc. Oreseanin Markom koji je tada radio obicno su vazna bila istrazivanja krajem
jedne revolucionarne rnetode preven­
u rod iIi stu Petrove bolniee. S njim sam sedamdesetih i akademika Dive Pado­
tive i lijecenja raka vrata rnaternice?
se dogovorio i on je zapoceo tretman vana i suradnika, koji su ispitivali pri­
Soos: Tadasnji direktor Imunoloskog za­
kondilomatoznih tvorbi genitalne regi­ mjenu rekombinantnog s jedne strane i
voda, akademik Zlatko SilobrCie'
je s interferonom ugradenim u masnu prirodnog nepurifieiranog (neprocisee­

podlogu. Poslije izvjesnog vremena upi­ nog, koji je kvalitetniji, sto je objasnje­
NEXUS: Kako se Vi danas osjecate s
tao sam ga za rezultate. Njegov odgovor no u proslom broju) interferona s druge
obzirorn na sve dosad izneseno?
je bio: «Kondilomi nestaju kao rukom strane. Rezultati tih istrazivanja govorili
Soos: Kako? ReCi eu yam iskreno: sva­
odneseni l ». Jednom prilikom me nazvao su u prilog prirodnom interferonLl.
ko ejepivo je dobra doslo ako je dobra.
da odmah dodem k njemu Ll rodiliste. Medutim, slusajuCi jednu raspravu na
Da skratim, pokazao mi je nevinu dje­ NEXUS: I?
HTV-u 0 cjepivu protiv HPV-a, jedan nas
vojku koja je nakon nekog vremena bila Soos: I nista, akademik lkie 1982. je oti­
poznati ginekolog je rekao da ee se vrije­
izlijecena. Zasto to spominjem? HPV in­ sao Ll mirovinu, a bez materijalnih sred­
dnost cjepiva moei procijeniti za dvade­
fekeije prenose se seksualnim putem, ali stava nema daljnjih istrazivanja.
set do trideset godina. Ako je tocno da

W\Nw.teledisk.hr
ejepivo zastieuje tek 70% eijepljenih bit 5005: Istina je da kraj tolikog bacenog sutan u malim kolicinama u prirodnom
ee ipak onih koje ee i dalje obolijevati. Da novea jednostavno ne uspijevamo pro- interferonu alfa, iii mozda postoji aditi-
se ozbiljno pristupilo ispitivanju nakon naCi sredstva za nastavak laboratorij- vno iii sinergisticko djelovanje izmedu
prvih rezultata prof. Oreseanina, Singera skih istraiivanja. Ali ostaju Cinjeniee raznih subtipova interferona, a mozda
i prim. Krusiea ono se moglo zavditi jos i dokazi koji su do sada pokazali da je cak postoji i neki drugi ne-inteferonski
krajem 1977. godine. Po statistiCl koja se prirodnom neprociScenom interfero- dio u pripravku prirodnog interferona.
objavljuje, od raka vrata materniee umire nu pod utjecajem ekstrakta holocen- Bez obzira na veCu efektivnost takav pre-
100 zena godisnje u Hrvatskoj. Taj broj skih minerala moguce povisiti anti- parat ne smije biti odba('clI prije nego se
iznosi s danasnjim danom, 22 godine virusnu i antitumorsku aktivnost tri tcmeljito ispitaju njegovi potcneijali. Pi-
kasnije, od vremena kad smo radili na do cetiri puta. Istovremeno, kod proci- tam se zasto postoji tako mnogo razliCi-

Ako uzmemo u obzir danasnju statistiku, bez prirodnog


interferona godiSnje umire od raka vrata materniee
100 zena, a drzavni proracun svake je godine osteeen
za eea. 28 milijuna kuna. Njihovo lijecenje interfero-
nom iznosilo bi 2 milijuna i sve bi ostale zive. Razlika
je oCigledna, za taj novae mogao je vee biti izgraden
novi Imunoloski zavod (dr. Soos)

seenog prirodnog interferona ta Je akti- tih subtipova prirodnog interferona alfa'


vnost neznatno povisena, dok rekombi- Jedna bi mogucnost bila da je to samo
nantni interferon ne pokazuje nikakvo rastrosnost prirode i da oni uistinu nisu
poveeanje spomenutih aktivnosti. Ti potrebni. Druga mogucnost Je da svaki
spomenuti rezultati obavezuju nas da od njih ima speeificnu funkciju i ja sam
ispitamo mogucnost njihove prakticne sklon vjerovati u potolljc.»
terapijske vrijednosti, za sto danas kao Proizvodnja prirodnog interferona je
sto vidimo - nedostaju sredstva, nedo- danas aktllalnija nego ikada. Svjedoei
staje novae' smo haranja svinjske gripe, a prirodni
Spomenuta istraiivanja su provedena u interferon je neobicno vaino terapij-
Zavodu za mikrobiologiju Medieinskog sko sredstvo, jer se ejepivo protiv gripe
fakulteta 1I Ljubljani, a vodio ih je doc. ne moze napraviti za kratko vrijeme.
dLSC. Bratko Filipic uz suradnju prof. Vee sad se navodno javlja manjak isto-
dLSC. Hrvoja Mazije. Suradivao sam ga u SAD-u. S obzirom na mutaeiJe
lijeku i lijecenju, eea. 2000 umrIih zena. i ja. (Rad je prihvaeen za tisak u Vet. virusa, prirodni interferon uvijek bi-
Usudujem se reCi: nepotrebno umrlih! arhivu) Imajuei u vidu sve ovo sto sam smo trebali imati u rezervi. Moguee ga
Pogledajmo to matematicki: u prosjeku iznio, njegova je buduenost zagaranti- je unaprijed pripremiti u ogromnim
lijecenje jedne oboljele zene godisnje ko- rana. Moiete biti sigurni da nikada ni- koliCinama jer 'e u suhom stanju, na
sta 280.000 kuna ovaj driavni proracun. tko genetskim manipulaeijama neee odgovarajueoj temperaturi, moze cu-
Da je lijecena interferonskim vaginale- moei «iskonstruirati» preparat interfe- vati preko dvadeset godina.
tama njezino lijecenje iznosilo bi 20.000 rona koji bi imao terapijsku vrijednost I na kraju, zelim se zahvaliti mojim biv-
kuna i, sto je najvainije, ostala bi iiva l prirodnog neproCiscenog. U konacnici sim suradnieima, gdi. Loncar Ljubiei,
ZnaCi, 260.000 kuna potroseno je uzalud l to je vee odavno vrio lijepo iznio i finski gospodi Zmis Mariju i Simae Zdenku,
Ako uzmemo u obzir danasnju statistiku, znanstvenik prof.dLSc. Cari Cantell: na vise nego pouzdanoj suradnji.
bez interferona godisnje umire od raka « ... Neki kaiu da je nas interferon zasta- Po svemu sto vidimo, na zalost, moram
vrata materniee 100 iena, a drzavni pro- rio i da vise nije potreban iako se on jos konstatirati da se sve sto se s bolesti-
racun svake je godine osteeen za eca. 28 uvijek upotrebljava. Nas je eilj da uspore- rna i ejepivima dogada, moze na koneu
milijuna kuna. Njihovo lijecenje interfe- dimo prirodnu mjesavinu s rekombinan- nazvati i jednim drugim imenom, a ne
ronom iznosilo bi 2 milijuna. Razlika je tnim inteljeronom. Ako rezultati budu samo genoeidom nad zenama. Tocnije bi
oCigledna, za taj novae mogao je vee biti jednaki nece biti nikakve buducnosti za bilo - demografskim slomom Europe!
izgraden novi Imllnoloski zavod. prirodne interferone. Medutim, ako se BuduCi da se nista stirn u vezi ne po-
pokaie da je prirodna smjesa djelotvorni- duzima ponekad pozelim od svega di-
NEXUS: Vidite Ii i dalje ikakvu budu- ja (sto i je), bit ce zadatak farmaceutskih gnuti ruke. lpak, 0 svemu ovome i dalje
cnost za prirodni neprociSceni interfe- kompanija da pronadu uzrok toj razliei. govorim jer si ne prestajem postavljati
ron, s obzirom da se i vaginalete proi- Postoji nekoliko mogucnosti: moguce je pitanje: Zar je sve bilo uzalud i na stetu
zvode sarno sporadicno? da postoji neki minorni subtip koji je pri- hrvatskih poreznih obveznika?

www.teledisk.hr
nexus
osvrt na teorije zavjere

PARANOIK I PARANOIA

MEDIJSKE POMODNE RIJECI ZA USUTKAVANJE POLITICKI NEKOREKTNIH Pise: Alan Cantwell mI., dr. med.

Od bombaskog napada na saveznu druge zavjere. Mediji su spremno odba­ ranoj i nerazumnoj sumnjicavosti i ne­
zgradu u Oklahoma Cityu traje medij­ cili te zavjere kao paranoju, time guseci povjerenju u druge. Ljudi koji pokazuju
ska hajka u kojoj se paranoicni ljudi i ozbiljnu raspravu 0 tim pitanjima. takve psiholoske osobine su paranoici.
protuvladine paravojne grupe optuiu­ Prema Websterovom ljeeniku, paranoja Pouzdana dijagnoza paranoje zahti­
ju za nasilne smrti. je ozbiljna psihijatrijska dijagnoza: psi­ jeva ekspertizu lijecnika specijalista
Na meti su se nasli obicni gradani koji hoza za koju su karakteristicne sistema­ za psihijatriju. Oijagnoza se postavlja
vjeruju u takve stvari kao sto je Novi tizirane deluzije 0 proganjanju iIi veli­ nakon pailjivog proucavanja povijesti
svjetski poredak, iii zavjera da se ubije cini, obicno bez halucinacija. Paranoja i fizickog pregleda pacijenta, i mora
Kennedya, iIi postojanje NLO-a, iii teorija se takoder moze definirati kao sklonost ukljucivati detaljnu povijest uzimanja
da je AIDS ljudskog porijekla, i bezbrojne nekog pOjedinca iii grupe prema pretje­ lijekova i psihijatrijsko promatranje.

www te1edlsk t"1r


ETIKETIRAI\JJE LJUDI DA IH SE meau crnackim i homoseksualnim zaje­ preko 40 godina. Ljudima nikada nije

U5UTKA dnicama kroz programe cijepljenja i ek­ bilo receno da su zaraieni sifilisom, a

Sve to ignoriraju novinari koji nekritieno sperimente. Moja izdavacka kuea Aries kad je lijecenje penicilinom postalo do­

etiketiraju ljude kao paranoike. Njihov je Rising Press objavila je dvije knjige na stupno lijecnici im nisu davali tretman

cilj diskreditirati um i sposobnost zaklju­ temu AIDS-a kao umjetno stvorene epi­ kako bi mogli proucavati razorne uCinke

eivanja tih osoba. Nekorektno etiketira­ demije, koje su naisle na dobar prijem nelijecenog sifilisa. Kad bi ljudi umrli,

nje Ijudi kao paranoika pakosno je i zlo, u alternativnom tisku. Naialost, AIDS lijecnici bi poiurili napraviti obdukciju,

i ta rijee moie biti jednako neugodna kao & The Doctors of Death (AIDS i dokto­ nagovarajuei obitelji da im daju dozvolu

i rijeei «crneuga», «eifut» ili «peden,. Kad ri smrti) toliko je razbjesnila Svjetsku time sto bi vlada platila troskove pogre­

se u medijima nabacuju izrazima kao sto zdravstvenu organizaciju da je zabranila ba. Pod pritiskom aktivista za graaanska

su paranoja i paranoik, racionalna komu­ njenu prodaju na Meaunarodnoj konfe­ prava taj je rasisticki eksperiment kona­

nikacija vise nije moguea. renciji 0 AIDS-u u Montrealu 1989. cno prekinut 1972.

Paranoiena osoba nije normalna jer pa­ Usprkos svemu tome nisam ocekivao Joseph pise da je sjecanje na Tuskegee

ranoja oznaeava bolestan um. da eu naei Aries Rising Press ukljucen «meau crncima poticalo teoriju zavjere

U svojoj borbi za vlast, one koje sma­ u Kellyev popis od nekoliko desetaka da je AIDS rezultat bioloskog eksperi­

traju neprijateljima politieari eesto pri­ «brzo rastueih alternativnih medija koji menta koji je posao po zlu, i kojeg je na

kazuju kao bolesne: Hitler je u tome bio raspacavaju teorije zavjere.» Afrikancima provodila vlada Sjedinje­

majstor. Nakon sto je osigurao suradnju Kelly je spomenuo zavjerenicko vjerova­ nih Driava.»

njemaekih lijecnika oeistio je Treci Re­ nje da je «AIDS vladina spletka s ciljem Istraiivaci zavjera znaju da su vladini li­

ich od tisuCa mentalnih i fizickih invali­ da se pobiju crnci i homoseksualci», ali jecnici i znanstvenici, kao i vojska, vodili

da tako sto ih je pobio. Kad je to dovrsio, nije iznio nikakve detalje. Takoaer se tajne eksperimente na civilima koji nista
okomio se na Zidove. Etiketirao je Zido­ spominje anketa Afroamerikanaca iz nisu slutili. Nedavno je naciju sokiralo
ve kao rak koji treba izrezati iz bolesne 1990. sa zakljuckom da «jedna treeina otkriee da su lijecnici izvodili opasne
Njemaeke. Tako su polozeni temelji Ho­ vjeruje da su HIV stvorili znanstvenici eksperimente sa zracenjem na hospita­
lokausta. i rasirili po crnackim cetvrtima s ciljem liziranim pacijentima bez njihovog zna­
Etiketiranje ljudi kao bolesnih djelotvo­ izazivanja genocida.» nja od 1950-ih pa sve do 1980-ih. Dokaz
ran je naCin da ih se diskreditira i usutka. Prije jednog desetljeea ideja da je AIDS se nalazio u ranije strogo povjerljivim
Medijsko pretjerivanje s paranojom bolest stvorena Ijudskom rukom smatra­ vladinim dokumentima koje je objavilo
ocigledno je iz «Puta do paranoje», na je besmislicom. Sad se ta teorija cesto Ministarstvo energije.
eseja Michaela Kellya od 13 stranica spominje i u glavnim medijima, ali ni­ Optuiivanja za tajne i neeticke ekspe­
objavljenog u novinama The New Yor­ kad se ne raspravlja 0 dokazima za nju i rimente protiv bespomocnih americkih
ker 19. lipnja 1995. Prema Kellyu, «i u ideja se uvijek odbacuje kao paranoicna. grac1ana nisu buncanja paranoicnih lju-
ljevici i u desnici oduvijek su postoja­
Ie radikalne margine koje vjeruju da
Prije jednog desetljeca ideja da je AIDS bolest stvorena
vlada kuje zavjere protiv naroda. Ali
u novije vrijeme to dvoje formiralo je ljudskom rukom smatrana je besmislicom. Sad se ta teo­
neobiean savez - koaliciju paranoje
rija cesto spominje i u glavnim medijima, ali nikad se ne
- koja se obraca milijunima nezado­
voljnih Amerikanaca.» Napravio je raspravlja 0 dokazima za nju i ideja se uvijek odba uje
pregled glavnih teorija zavjera i inter­
kao paranoilna
vjuirao teoreticara zavjera Boba Fletc­
hera, elana politicke organizacije pod
nazivom Milicija Montane. Meautim, iznenac1ujuce velik broj ljudi di. Naprotiv, to su ozbiljne optuibe in­
Ne cudi sto je Kelly prikazao Fletc­ s kojima sam razgovarao tijekom prote­ formiranog i prosvijeeenog grac1anstva.
hera kao dobrocudnog cudaka. Kelly klih nekoliko godina sada smatra da ta Vrijeme je da dignemo glas protiv laznog
je takoc1er ostro napao Rossa Perota i teorija ima vise smisla od vladine price 0 etiketiranja Ijudi kao paranoika.
njegov «paranoicni stil kao prvog kan­ afriekim zelenim majmunima. Paranoik i paranoja prihvatljivi su nazivi
didata paranoicne koalicije za predsje­ Bivsi zdravstveni povjerenik New Yorka kada se koriste u medicinskom okru­
dnika.» U predsjednickoj utrci 1996. Stephen Joseph, u svojoj knjizi 0 AIDS-u ienju. Ali nije im mjesto u klevetanju i
«paranoja vee ima svog prvog istinski Dragon Within the Gates (Zmaj unutar ocrnjivanju Ijudi koji izraiavaju alterna­
javno deklariranog kandidata, u vidu zidina), takoc1er bez objasnjenja odbacu­ tivna glediSta u demokratskom drustvu.
ratobornog Pata Buchanana.» je «paranoiene teorije 0 tome da je AIDS
namjerni izum bioloskog ratovanja». Dr. Cantwell je autor knj iga Queer Blo­
AIDS I DOKTORI SMRTI Mec1utim, spominje «oiiljke koje je osta­ od i AIDS & The Doctors of Death, koje
Dok sam Citao «Put do paranoje» izne­ via eksperiment u Tuskegeeju» mec1u govore 0 umjetnom porijeklu AIDS-a.
nada sam shvatio da sam dio Kellyeve crnaekom zajednicom. U tom zlogla­ Dodatne informacije mogu se dobiti
price. Skoro cijelo desetljece promicao snom vladinom eksperimentu sa sifili­ od Aries Rising Pressa, PO Box 29532,
sam ideju da je AIDS nastao genetskim som Jijeenici za javno zdravlje namjerno Los Angeles, CA 90029, glas/faks 213­
inienjeringom i bio namjerno rasiren su lagali crnim napoliearima u Alabami 462-6458.

wWIN.teledisk hr
nexus
Ii] medicine

PRLJAVA STRUJA I VEZA S RAKOM

SVE JE VISE ZNANSTVENIH I MEDICINSKIH DOKAZA DA SU ELEKTROMAGNETSKA POLJA KAO I


«TRANZIJENTI» IZ STRUJNIH VODOVA I URE8AJA ODGOVORNI Donna Fisher © 2009.

ZA PORAST STOPA RAKA I GRUPIRANJA SLUCAJEVA RAKA NA E-mail: donnafisher@silentfields.com

RADNIM MJESTIMA I U SKOLAMA Web-Iokacija:www.silentfields.com

WWVv teledlsk.rr
ZDRAVSTVEI\JI RIZlel OD EMP-A gnetska polja mogu biti opasna. Epi­ Wertheimer i Leeper prvi su primijeti­
P\'lVijest je pokazala da je zapadni svijet demiologinja dr. Nancy Wertheimer i Ii vezu izmedu magnetskih polja i raka
sa svojim interesnim grupama spor u inienjer elektrotehnike Ed Leeper pro­ dojke u svojoj studiji izlaganja odraslih
, informiranju svojih gradana 0 otrovnim veli su istraiivanje u Denveru u Colo­ osoba EMP-u u njihovim domovima."
tvarima i u njihovoj zastiti. Pandemija radu (SAD) i izvijestili da djeca koja lako je ta studija prouCila ukupan rizik
«prljave struje» nije iznimka u nedje­ imaju dva ili tri puta veCi rizik od le­ od raka kod odraslih osoba i otkrila po­
lovanju, kao sto je prije toga bio sluCaj ukemije obicno zive u domovima koji vecanje broja slucajeva raka zivcanog
5 azbestom, olovom, kiselim kisama, su blizu dalekovoda i transformatora. sustava, maternice i tumora limfoidnog
DDT-om, PCB-om i problemima ja­ Njihovi rezultati, objavljeni u znan­ tkiva, «otkrili su gotovo trostruko pove­
vnog zdravlja zbog pusenja. Na tvrdnju stvenom radu, pokazali su povecanu eanje medu zenama mladim od 55 godi­
da umjetno stvorena elektromagnetska ucestalost leukemije, limfoma i tumo­ na koje su zivjele u blizini dalekovoda,
polja (EMP) koja se sire iz elektricnih ra zivcanog sustava kod djece. 2 sto je ukazivalo na to da je izlozenost
uredaja mogu uzrokovati rak medicin­ Njihovo istrazivanje izazvalo je vrucu magnetskim poljima ubrzala razvoj i
ski i pravni strucnjaci komentiraju da ce raspravu i imalo trenutan ucinak: kao rast raka dojke».9
EMP zasjeniti pitanje pusenja duhana i reakciju na protivljenje javnosti izgradnji Tkivo dojke (zajedno 5 fetalnim tkivom)
krizu 5 azbestom zajedno. novih visokonaponskih dalekovoda elek­ najosjetljivije je tkivo u tijelu, i ujedno
.
t Taj zdravstveni problem ima povijest troindustrija je sazvala strucno povjeren­ najosjetljivije na umjetno zracenje, sto je
prepunu uniStenih karijera i umrljanih stvo sastavljeno od istaknutih i konzerva­ razlog zasto svaka studija 0 raku dojke
reputacija znanstvenika koji su pokusa­ tivnih medicinskih znanstvenika. ima znatne posljedice za sve nas.
vali pomoci narodu, i takozvanih stru­ U to su povjerenstvo bili ukljuceni profe­ Rak dojke danas je za zene bolest vrlo
cnjaka udruzenih sa silama koje idu pro­ sor David Carpenter sa Sveucilista za ja­ visokog rizika. ldeja da je EMP faktor
tiv principa opreza u javnom zdravlju, vno zdravlje Sveueilista u New Yorku i dr. rizika, kamoli uzrocni faktor raka dojke
prije svega, nemoj naskoditi. David Savitz jedan od najuglednijih ame­ kod zena susretala se sa zestokim otpo­
U svojoj analizi za casopis Kraljevskog rickill epidemiologa. Izvorni skepticizam rom. Kad se dogode pojedinacni slucaje­
instituta za javno zdravlje u Ujedinje­ profesora Carpentera preokrenuo se kad vi raka dojke iii grupe (dusteri) slucajeva
nom Kraljevstvu, dr. Stephen J. Genu­
is izvijestio je da su interesni krugovi
uspjesni u odgadanju restriktivnih pro­
Danas je prilicno siroko prihvaceno da EMP moZe
pisa 0 EMP-u. Takoder je primijetio uzrokovati djecju leukemiju.
da istrazivaci koji osporavaju tvrdnje 0
stetama po okolis presucuju svoje tajne
veze 5 industrijom, da ekonomski inte­ je studija Wertheimera i Leepera, koja je raka dojke kod iena uzimaju se u obzir
resi imaju prevelik utjecaj na medicinske izvorno bila ostro napadana kao manj­ i razni reproduktivni faktori koji mogu
casopise te da su neki urednici i clanovi kava, prosirena i poboljsana. Potvrdila je maskirati ulogu EMP-a.
redakcija sprjecavali objavljivanje znan­ znacajno povisen rizik od leukemije J Kada su 2001. tri muskarca u jednom
stvenih rezultata koji stete interesima Godine 200 I. voded epidemiolog me­ malom uredu dobila rak grudi, dr. Sam
industrije. 1 dicine rada, dr. Sam Milham, magistar Milham svjedoeio je za te muskarce u
Profesor Mark Ellwood, kojeg je fede­ javnog zdravstva, i E. M. Ossiander iz njihovom sudskom slueaju 2003. tvrdeci
ralna vlada Australije imenovala na na­ Ureda za zdravstvo drz.ave Washington da je njihov rak bio uzrokovan, barem
jugledniji polozaj u naciji kao direktora Olympia, istraiili su porast elektrifika­ jednim dijelom, EMP-om koji je stvarala
Nacionalne inicijative za suzbijanje raka cije u UK-u i SAD-u te zakljuCili da se podzemna trafostanica blizu podrum­
kako bi pruzao savjete i davao preporu­ vrhunac akutne limfoblastiene leukemi­ skog ureda u kojem su muskarci radili w
ke vladi i drugim kljucnim skupinama u je kod djece moie pripisati elektrifikaciji Godine 1997. dr. Thomas Erren, magi­
vezi kontrole raka, bio je vjestak za ener­ domova: 75 posta svih akutnih limfo­ star javnog zdravstva, primijetio je da
getske kompanije (i telekomunikacijske blastienih leukemija kod djece i 60 posta je veza izmedu EMP-a i raka grudi kod
kompanije) u sudskim slucajevima. Pro­ svih djecjih leukemija moglo bi se spri­ muskaraca potvrdena. 11
fesor Andrew Wood, kojeg je federalna jeeiti. 4 U 2007. profesor Michael Kundi U 2002. eak je i vasingtonski pravni
vlada postavila na drugi polozaj koji izvijestio je da bi do 80 posto svih sluea­ savjetnik za elektrodistribuciju sirom
sluzi nasoj zastiti - u ARPANSA-u, Au­ jeva djeeje leukemije moglo biti uzroko­ svijeta u privilegiranoj komunikaciji
stralsku upravu za zastitu od zracenja i vane izlaganjem tim poljima. 5 izmedu odvjetnika i klijenta priznao
nuklearnu sigurnost - takoder kao vje­ Jos je 1960-ih (Court-Brown i Doll) da se stav industrije elektriene energi­
stak daje izvjestaje za energetsku indu­ objavljeno da je novi uzroenik leukemi­ je mora promijeniti n Studije se obieno
striju u sudskim slucajevima. Profesor je usao u UK i SAD 1920-ih i 1930-ih.6 provode na izloienim i neizloienim
Wood trenutno je predsjednik Radne Danas je prilieno siroko prihvaceno da subjektima> ali kad se radi 0 EMP-u svi
grupe za ENF (ekstremno niske frekven­ EMP moie uzrokovati djeeju leukemi­ smo izloieni, zbog eega je tesko utvrditi
cije) standarde ARPANSA-inog Odbora ju. Postoje odredeni dokazi da bi i drugi siguran uzrok.
za radijacijsko zdravlje. oblici raka kod djece mogli biti povezani Osim toga, bilo bi neeticki izlagati ljude
Zapadni je svijet tek 1979. primijetio 5 izlaganjem EMP-u, ali nije provedeno visokim vrijednostima EMP-a kako bi se
da ta necujna, nevidljiva elektroma­ dovoljno studija. 7 dobio dokaz. Ljudima nije drago kada

www.teledisk.hr
nexus
moraju mijenjati svoj udoban nacin zi­ na (ABC) u Toowongu kraj Brisbanea, je mogla biti situacija od koje bi ima­
vota pa je, kad se uvede sumnja i kon­ smatralo se da su slueajevi raka - koji Ii koristi svi stanovnici svijeta: zene su
fuzija, javnost cesto sklona brzo zane­ su dijagnosticirani izmedu 1995. i 2006. mogle saznati sto je uzrokovalo njihov
mariti vaznost podataka koji zahtijevaju - bili povezani s radnim mjestom, ali ni­ rak dojke i (zajedno sa svim drugim
mijenjanje ukorijenjenih navika. kakav uzrok nije pronaden. Pocetkom zenama i muskarcima) mogle su biti u
Provedene su tisuee studija 0 EMP-u, 2005. zene su tocno utvrdile mjesto za stanju pobrinuti se da njihovo sljedeee
vise nego 0 bilo kojem drugom zdrav­ koje su vjerovale da je u pitanju. radno okruzenje bude bezopasno; ABC
stvenom pitanju. Dr. Erren je 1997. ko­ Privatna tvrtka EMC Technologies obavi­ TV je mogao biti savrsen medij za sire­
mentirao da ima vise epidemioloskih la je mjerenja radiofrekvencijskog elek­ nje dugo eekane informacije diljem svi­
studija koje povezuju rak s tim poljima tromagnetskog zracenja u travnju 2005. jeta; i sam AB C bio bi hvaljen zbog svog
nego s pasivnim pusenjem. '3 Svi smo i zakljucila da sva pregledana radna mje­ revolucionarnog postignuca u pomaga­
zabrinuti zbog infiltracije kemikalija u sta zadovoljavaju ARPANSA-in RPS3 nju milijunima ljudi (i znanstvenika)
nas siri i osobni okolis, pa ipak, analiza standard,16 ali ARPANSA je tek 18. pro­ sirom svijeta da potpunije razumiju
65 studija izvijestila je da kombinirani sinca 2006. pregledala zgradu na EMP EMP. To je ujedno bila mogucnost za
uCinci toksicnih tvari zajedno s EMP­
om pojacavaju stetu u usporedbi s izla­
ENF-a. Unutar tri dana osoblje ABC-a
prestalo je raditi u toj zgradi.
pokretanje procesa poboljsanja sigur­
nosti radnih mjesta.
\

ganjem samo toksicnim tvarima. 1< Specificna mjerenja EMP-a ENF-a na to­ Te grupe slueajeva raka sluze da nam I
Godine 2007. SVjetska zdravstvena or­ cki na koju je upozorilo osoblje ne spo­ pokazu sto se svakodnevno tiho doga­
ganizacija (WHO) objavila je da je «ra­ minju se u ARPANSA-inom izvjestaju. 17 da u zivotima sviju nas. Danasnje odra­
zumno i opravdano» smanjiti izlaganje Na tom su podrucju trebala biti obavlje­ sle osobe i djeca vee su pod utjecajem
EMP-u ENF-a, «[p lod uvjetom da zdrav­ na potpuna i precizna mjerenja EMP-a EMP-a. Pobacaji, mrtvorodenead, pre­
stvene, socijalne i ekonomske koristi od ENF-a, kao i tranzijentnih ENF-a. rani porodi, izmijenjen omjer spolova
elektriene energije nisu ugrozene»15 - in­ Profesor Bruce Armstrong je 2006. vo­ i urodene abnormalnosti povezuju se s
formaciju kojoj ee trebati desetljeea da dio ABC-oYU vlastitu istragu 0 grupi slu­ izlozenoscu majki. 19
se pocne primjenjivati diljem svijeta. eajeva raka, provjeravajuCi druge faktore Abnormalnosti testisa, atipiena sperma,
rizika za rak dojke kao sto su reprodu­ kromosomske aberacije i urodeni defor­
EMP I GRUPE SLUCAJEVA ktivni faktori, nacin zivota i dob. miteti potomaka povezani su s izlozeno­
RAKA Kad su ga na nacionalnoj televiziji u ko­ seu oceva. zo Takoder je primijeceno da
Pedeset i troje ljudi u malom postan­ lovozu 2007. upitali 0 toj grupi slucajeva ocevi zaposleni u industrijama s iznad­
skom uredu u Capalabi kod Brisbanea raka i frustraciji nekih zena koje su sma- prosjecnom izlozenoseu EMP-u imaju
potomke s visim stopama tumora mozga
i ledne mozdine. Z1
Da su bila obavljena potpuna mjerenja svih aspekata
elektricnog okruzenja, to je mogla biti situacija od koje OPASNOSTI OD PRLJAVE
STRUJE
bi imali koristi svi stanovnici svijeta: zene su mogle sa­ Sva stetna elektromagnetska polja mogu
se svrstati u «prljava» - da upotrijebimo
znati sto je uzrokovalo njihov rak dojke...
uobicajen idiom za znanstvene i tehni­
eke nazive koji prate ovo pitanje javnog
(Australija) neposredno uz staru trafo­ trale da nije obavljena odgovarajuea istra­ zdravlja - pa ipak, postoji jos jedan
stanicu do godine 2000. imalo je dija­ ga prije nego sto je odnesena sva oprema, aspekt elektricne struje, zvan «prljava
gnosticirane ozbiljne i fatalne bolesti, on je rekao: <<Vrlo je vazno obaviti istragu struja,), koji danas prepoznajemo kao
iako su zaposlenici poeeli primjeeiva­ kako treba i zaista smo imali problem jos veeu prijetnju nasem zdravlju od
ti uzorke oboJijevanja jos pocetkom s ABC-om i njihovom prilicno brzom gore spomenutih elektromagnetskih .i
1990-ih. Istraga elektricnog okoJisa odlllkom da uklone ljude s tog mjesta. polja. Nisu sarno polja iz dalekovoda i
nije dovrsena i ta situacija do dana­ To je znaeilo da neka od mjerenja koja trafostanica ta koja mogu predstavljati
snjeg dana nije rijeSena. smo htjeli obaviti nisu dovrsena i ra­ problem. Prljava struja teee kroz gotovo
Kad se provode istrazivanja 0 tim grupi­ zumijem kako se zene osjeeaju stirn u svaku zgradu na Planetu. Kao jos ra­
ranjima bolesti cesto je slucaj da se mje­ vezi; smatraju da to nije zadovoljavaju­ sprostranjeniji i podmukliji uzroenik, ta
renja obavljaju u satima kad se elektrieni ee provedeno... »J8 tajanstvena i suptilna skrivena prijetnja
okolis promijenio iii se istrazivanje oba­ Ta grupa slucajeva raka zamalo je svijetu vrlo je vjerojatno jedan od uzroka dra­
vlja nakon sto su dovrseni opseZni po­ pokazala da EMP moze izazvati rak doj­ maticnog porasta mnogih bolesti i raka.
pravci na elektricnim uredajima. Cesto ke. Iako nije provedena daljnja analiza na Dr. Sam Milham je 2008. izjavio: «U po­
se slucajeve raka pripisuje «pukoj slueaj­ muskim zaposlenicima na tom radnom sljednje vrijeme nova istrazivanja upueu­
nosti» ili «koincidenciji». mjestu, postoji moguenost da su slllca­ ju na zakljucak da se gotovo sve ijudske
Medutim, kod skupine slucajeva raka jevi raka prostate i/ili testisa bili prisutni posasti koje su se pojavile u dvadesetom
dojke koja je obuhvaeala 17 zena zapo­ iii se mogu razviti u budllenosti. stoljeeu, kao sto su cesta akutna limfo­
slenih II malom prostoru llnutar TV stu­ Da su bila obavljena potpuna mjerenja blastiena leukemija kod djece, rak dojke
ciija Australian Broadcasting Corporatio­ svih aspekata elektricnog okruzenja, to kod zena, maligni melanomi i astma,

www.teledlsk.hr
mogu povezati s nekim aspektom nase na s najvisim integritetom, sposobna mjesta iii bolnice. Energetski efikasni
upotrebe elektricne energije. Postoji hi­ probiti birokraciju i politiku koje obi­ uredaji i oprema spadaju medu krivce
tna potreba da vlade i pojedinci podu­ eno prate problem stetnog elektrienog koji stvaraju prljavu struju. Dr. Magda
zmu korake prema smanjenju osobnog i okolisa. Od ogromne je vaznosti ko­ Havas, izvanredna profesorica na studi­
kolektivnog izlaganja EMP-u.»ll mentar Milhama i Morgana da bi tran­ ju 0 okoliSu i resursima SveuCilista Trent
Godine 1994. objavljena je studija B. zijenti mogli biti univerzalni uzrocnik (Kanada), izvjestava da mnoge kuee sa
Armstronga et al. 0 prljavoj strujiY raka sliean ionizirajueem zracenju,25 solarnim panelima imaju vrlo visoke ra­
Medutim, tek je 2005. - kad su dr. Sam vee dokazanom uzroku raka. zine prljave struje JO Vjetroturbine tako­
Milham i inzenjer elektrotehnike Lloyd Jedine dvije objavljene studije povezane der mogu generirati prljavu struju, koja
Morgan izasli iz mirovine zbog zabri­ s prljavom strujom - studija Armstronga se onda prenosi duz elektricne mreie.
nutosti u vezi s grupom slucajeva raka et al. iz 1994. i studija Milhama i Morga­ Kad bi taj EMP oslobadao vidljivu tvar
- ta informacija vrijedna mijenjanja na - obje pokazuju vrlo jasna poveeanja prema nama, vrlo bismo brzo razumjeli
paradigme konacno postala poznata, s rizika od raka s poveeanjem kumulati­ da se radi 0 napadu na nasa tijela ida pr­
rezultatima koji imaju ozbiljne implika­ vne izlozenosti tranzijentima. ljava struja razara nas imunoloski sustav.
cije za sve nas. Od kljucne je vaznosti to sto su rizici od Tako ih ne mozemo vidjeti i veCina nas ih
(Ti hrabri istrazivaCi imali su casne na­ raka u kalifornijskoj skoli bili usporedivi ne moie osjetiti, prljava struja utjece na
mjere i impresivne kvalifikacije. 24 Dr. s rizikom od raka pluea kod pusenja. Ne sve nas. Nakon uklanjanja prljave struje
Sam Milham je 1982. bio prvi koji je iznenaduje sto su u toj skupini bili prija­ videni su slucajevi drasticnog poboljsa­
povezao radnike izlozene EMP-u s visim vljeni slueajevi raka dojke zajedno s ne­ nja multiple skleroze, pa cak i njene re­
stopama leukemije. Lloyd Morgan pre­ koliko drugih vrsta raka, ukljucujuCi rak misije, a takoder i slueajevi rjede upotre­
zivio je tumor na mozgu i bio je direktor kolona, rak maternice i maligne melano­ be inhalatora medu astmaticarima. 3l
Sredisnjeg registra mozdanih tumora u
Sjedinjenim Drzavama (CBTRUS), ame­
Prljava struja nalazi se~_,
rickom Kongresu predlozio je Aman­
dman 0 registrima benignih mozdanih praktiCno svakoj grade::.
tumora, koji je prihvaeen 2002. Zajedno
vini, bili to nasi domovi,
s rakom dojke, leukemijom i bolestima
sredisnjeg zivcanog sustava, tumori na skole, radna mjesta" iii
mozgu su medu bolestima koje se istieu
bolnice. Energetski efi­
u ovom zdravstvenom problemu.)
TstraiivaCi su reagirali na uzbunu zbog kasni uredaji i oprema
grupe od 18 slueajeva raka prijavljenih
spadaju medu krivce...
2003. medu 137 ucitelja jedne srednje
skole u Kaliforniji. Tako je uprava skol­
skog okruga odbila nekoliko molbi tih Neki dijabeticari otkrivaju da se njiho­
ljudi da pomognu oko analize ove grupe me. Umjetno stvorena elektromagnetska va razina inzulina umjetno povisuje
koja je ukljueivala gotovo tri puta vise zracenja (EMZ) odlucujuei su faktor u u okolisu s prljavom strujom. Godine
slucajeva raka od prosjeka, jedan uCitelj razvoju malignog melanoma, sve ceseeg 2004. Dave Stetzer, predsjednik Stetzer
pozvao je ove istrazivaee da posjete sko­ raka koji je bio neuobicajen do prije ot­ Electrica, i dr. Havas predstavili su svo­
lu nakon radnog vremena kako bi obavi­ prilike 50 godina 26 je istrazivanje SZO-u pokazavsi razliku
Ii mjerenja elektrienog okolisa, sto su oni U stvari, istrazivanja EMP-a u Rusiji se izmedu razine seeera u krvi u okolisu s
ueinili 0 vlastitom trosku. Kad su istra­ provode vee preko 50 godina,27 i novija prljavom strujom (s izmjerenom vrije­
zivaci 0 svojim otkrieima obavijestili ra­ istrazivanja 0 prljavoj struji ruski stru­ dnoscu 36) i u onom koji je filtriran (s
1 vnatelja skola, dr. Milhamu su zaprijetili
tuzbom zbog «neovlastenog... ulaska»,
cnjaci provode u suradnji sa znanstve­
nicima i inzenjerima elektrotehnike iz
vrijednoseu 9)32
Danas se smatra da je alltizam u najbr­
\ a ueitelj koji ih je pozvao u skolu pri­ Sjedinjenih Driava, Kanade, Kazahstana zem porastu od svih razvojnih poreme­
mio je strogu opomenu. Ueitelji su i Ukrajine. 28 Kazahstan je vee uveo oba­ eaja. Dr. Havas je izvijestila da je nedavna
nakon toga uputili zalbu kalifornijskoj veznu zastitu protiv prljave struje u in­ istrazivacka pilot-stlldija pokazala da se
Upravi za sigurnost i zastitu zdravlja dustrijskim situacijama,29 model koji bi veCi postotak beba rodeoih s autizmom
na radu (OSHA), sto je na kraju do­ trebalo implementirati u svim zemljama javlja ako je mjesto na kojem su majke
vela do toga da se umijeSao progresi­ diljem svijeta. spavale izlozeno visokim razinama radi­
vni Kalifornijski Ured za zdravstvene ofrekvencijskog EMZ-a J3
us luge (CDHS). CDHD je izmjerio PROCJENA SVAKODNEVNOG
Djeca koja bolujll od leukemije iii se opo­
razlieite elemente elektricne okoline RIZIKA
ravljajll od nje imajll nize stope prezivlja­
i Milhamu i Morganu dao te podatke Nalazimo se usred nevidljive i necujne vanja ako je izlozenost EMP-u ekstremno
koji su pokazali da je prisutna prljava posasti pandemijskih razmjera koja je niskih frekvencija visoka J4 lz toga se
struja - «tranzijenti», radiofrekvencije utkana u nas svakodnevni zivot. Prljava moze zakljuCiti da bi svi pacijenti koji su
koje se kreeu duz elektrienih vodova. struja nalazi se u prakticno svakoj gra­ bolesni ili se oporavljaju trebali biti svje­
Konaeno, to je bila studija provede­ devini, bili to nasi domovi, skole, radna sni svoje izlozenosti tim poljima.

www.teledisk hr
nexus
Lichtenstein et al. na temelju svoje stu­ U nase svakodnevne iivote upleteni su Fisher Breast Health Initiative (Inicijati­
dije 0 jednojajcanim blizancima zaklju­ mnogi razliCiti tipovi umjetno stvorenog va Donne Fisher za zdravlje dojki), koja
cili su da su faktori iz okoline pokretacki zracenja. Osvijestenost je to sto ce doni­ je posvecena neinvazivnim tehnologija­
dogaaaj kod veCine vrsta raka. 35 Prou­ jeti razumijevanje razlicitih tipova zra­ ma prevencije, otkrivanja i lijecenja raka
civsi trendove raka u 20. stoljecu, Hall­ cenja kako bismo mogli donositi vlastite dojke i podriava uklanjanje okolinskih
berg i Johansson izvijestili su da postoji informirane izbore 0 tome cemu smo uzroka raka dojke s posebnim fokusom
zajednicki okolinski stres koji ubrzava se spremni izlagati i sto moramo izbje­ na kemikalije i zracenja. Donna Fisher
nekoliko oblika raka - rak kolona, rak gavati. Skolske uCitelje i ravnatelje treba je autorica knjiga Silent Fields: The Gro­
pluca, rak dojke, rak mjehura i mela­ educirati 0 tom izuzetno vain om zdrav­ wing Cancer Cluster Story - When Elec­
nom. 36 Otkad je struja prvi put proizve­ stvenom pitanju kako bi se mogle poceti tricity Kills... (Necujna polja: Rastuca
dena do uvoaenja AM radija (1920-ih), provoditi mjere koje ce osigurati da oni i prica 0 grupama slucajeva raka - Kad
radara, (1940-ih), FM radija i televizije nasa djeca ne budu izloieni riziku u pr­ struja ubija) (Lindlahr Book Publishing,
(1950-ih), racunala (1970-ih), mobilnih ljavom elektricnom okolisu, jer je utvr­ Queensland, 2008) i buduce More Silent
telefona 0980-ih), bdicnih tehnologi­ dena da je prljava struja posebno cesta u Fields: Cancer and the Dirty Electrici­
ja i kompaktnih fluorescent nih iarulja sredinama s koncentriranim fluorescen­ ty Plague - The Missing Link... (Jos ne­
(2000-ih), umjetno stvoren EMZ najvje­ tnim svjetlima i racunalima. Poslodavci cujnih polja: Rak i posast prljave struje
rojatniji je okolinski stres. kao i zaposlenici moraju razumjeti da - Nedostajuca karika ... ) ( Joshua Books,
Umjetno stvoren EMZ takoaer bi mo­ njihovo radno mjesto takoaer mora biti Queensland,2009)
gao biti prijetnja u pozadini pusenja zastiCeno. Ljudi se u svojim domovima Donnu Fisher moie se kontaktirati e­
duhana i azbestne krize. Hallberg i Jo­ takoaer moraju stititi od modernih ure­ mailom na donnafisher@silentfields.
hansson izvijestili su da se Cini kako je aaja koji takoaer stvaraju prljavu struju. com i preko njene web-lokacije http://
izlaganje radiovalovima (umjetno stvo­ I konacno, dr. Cedric Garland, epide­ www.silentfields.com.
ren EMZ) jednako velik faktor u uzroko­ miolog koji trenutno istraiuje grupu
vanju raka pluca kao i pusenje cigareta, slucajeva raka u kampusu Kalifornijskog UREDI\IIKOVA NAPOMENA:
ida smrti od azbestoze nisu bile pozna­ sveuCilista u San Diegu, usredotocen je Clanak se sastoji od ureaenih izvadaka
te do iza 1960-ih, usprkos tome sto se na mogucu ulogu EMP-a, posebno tran­ iz dviju knjiga Donne Fisher, Silent Fi­
azbest kao graaevni materijal koristio zijenata. 39 Dr. Garland je preporucio da bi elds: The Growing Cancer Cluster Story
od kraja 19. stoljeca. 37 zaposlenice trebalo informirati 0 istraii­ (poglavlja 3, 5,6 i 9) i More Silent Fields:
Ne moiemo si priustiti da budemo vanju 0 tamoxifenu - koje je pokazalo da Cancer and the Dirty Electricity Plague
bezbriini primatelji tog umjetnog EMP ENF-a djelomicno blokira djelova- (poglavlja 2, 4 i 8).

Kad bi taj EMP oslobadao vidljivu tvar prema nama,


vrlo bismo brzo razumjeli da se radi 0 napadu na nasa
tijela i da prljava struja razara nas imunoloski sustav.

elektromagnetskog zracenja koje je u nje tog lijeka u prevenciji sirenja ili reci­
nas okolis uvedeno nedavno i u tako diva raka dojke - i savjetuje da one koje
kratkom razdoblju nase povijesti. uzimaju taj lijek treba premjestiti na mje­
Izvanredni profesor Olle Johansson s sta sa slabijom strujom ako one to iele.
Odjela za neuroznanost Instituta Ka­ Tranzijenti uzrokuju rak. Bas kao sto
rolinska u $vedskoj komentirao je da filtriramo vodu kako bismo odstrani­ BILJESKE
danas nikome ne bi palo na pamet li zagaaenja i imali Cistiju vodu, sad a 1 Genuis SJ, "Fielding a current idea: ex­

nositi radioaktivni rucni sat sa svje­ moramo filtrirati nasu struju kako bi­ ploring the public health impact of elec­
tleCim kazaljkama (kao sto ste mogli smo uklonili ovo zagaaenje i imali ci­ tromagnetic radiation", Public Health
1950-ih), isprobavati djeci cipele pred stiju struju. 2007, doi: 10.1 0 16/j.puhe.2007.04.008
jakim rendgenskim ureaajem (kao sto 2 Wertheimer N i Leeper E, "Electrical

ste mogli 1940-ih), driati radij u otvo­ o AUTORICI: Wiring Configurations and Childhood
renim posudama na vasem stolu (kao Donna Fisher, s prebivalistem u Bris­ Cancer", Am J Epidemiol1979; 109(3):2­
sto su znanstvenici radili 1930-ih) iii baneu, Queensland, Australia, predsje­ 73-284
se meausobno snimati rendgenskim dnica je Donna Fisher Silent Fields Inc., 3 Savitz D et a!', "Case-control Study of
zrakama na vrtnim zabavama (kao sto neprofitne organizacije koja se zalaie za Childhood Cancer and Exposure to 60­
su lijecnici radili 1920-ih).3s provedbu zakona protiv «prljave struje» Hz Magnetic Fields': Am J Epidemiol
Ti primjeri odnose se na ionizirajuce s ciljem zastite ljudi na radnom mjestu. 1988; 128(1)21-38
zracenje; s izuzetkom radioaktivnih Njen se model danas inkorporira sirom 4 Milham S i Ossiander EM, "Historical

oborina, imamo izbor hocemo li mu se svijeta, posebno u Europskoj Uniji. Ona evidence that residential electrification
izlagati iii ne. je takoaer generalna direktorica Donna caused the emergence of the childho­

www.teledlsk hr
od leukemia peak", Medical Hypotheses 16 EMC Technologies, "Electromagnetic current", potvrdio red predsjednickih li­

2001; 56(3):1-6 Radiation Survey Conducted for Au­ jecnika Republike Kazahstan, 28. stude­

5 Kundi, Michael, "Section 11: Eviden­ stralian Broadcasting Corporation", 2. nog 2003, br. 69.

ce for Childhood Cancers (Leukemia)", svibnja 2005; dostupno na http://\''1ww. 30 Rees i Havas, Public Health 50S, nave­

str. 12, u: 0 Carpenter, MD, i C Sage, silentfields.comlreports. ph p deno djelo., str. 46

MA, (ur.), "BioInitiative Report: A Ra­ 17 Australska uprava za zastitu od zra­ 31 Fisher D, More Silent Fields: Cancer

tionale for a Biologically-based Public cenja i nuklearnu sigurnost "Asses­ and the Dirty Electricity Plague - The

Exposure Standard for Electromagne­ sment of Exposure to Power Frequ­ Missing Link, navedeno djelo, str. 37

tic Fields (ELF and RF)': 31. kolovoza, ency Magnetic Fields in the ABC TV 32 Havas, M, izlaganje pred Radnom gru­

2007, http://www. bioinitiative.org/re­ Building at Toowong, Brisbane", ve­ porn za elektricno zagadenje, Markham,

port/index.htm Ijaea 2007; na http://www.silentfields. 2005, 23. veljace 2005. (dijagram dr.

6 Milham i Ossiander, navedeno djelo. coml reports/php Magde Havas's prikazan je u D Fisher,

7 Sage C, MA, "Section 1: Summary for IS Professor Bruce Armstrong, intervjui­ More Silent Fields: Cancer and the Dirty

the Public", str. 8, u: Carpenter i C Sage ran na 9am with David & Kim, Channel Electricity Plague - The Missing Link... ,

(ur.), "BioInitiative Report", navedeno 10, Australija, 7. kolovoza 2007. navedeno djelo, str. 44)

djelo. 19 Genuis, "Fielding a current idea': na­ 3)Rees i Havas, Public Health 50S, nave­

S Wertheimer N i Leeper E, "Adult can­ vedeno djelo. deno djelo, str. 16

cer related to electrical wires near the 20 Na istom mjestu.


:,:

home", Int J Epidemiol1982; 11:345-355 21 Na isom mjestu.


Tranzijenti uzrokuJu
9 Lbscher W i Mevissen M, "Magnetic 22 Dr. Milham citiran u: Rees C i Havas

Fields and Breast Cancer: Experimental M, Public Health 50S: The Shadow Side ofrak. Bas kao sto jiltri- .:.
Studies on the Melatonin Hypothesis': u: the Wireless Revolution: 11 0 Questions on ramo vodu kako bismo
RG Stevens, BW Wilson i LE Anderson Electromagnetic Pollution from a Forum
(ur.), The Melatonin Hypothesis: Breast at the Commonwealth Club of California odstranili zagaaenja
Cancer and the Use of Electric Power, (e-book), Wide Angle Health, 2008, str. i imali Cistiju vod,u,
Battelle Press, Columbus, 1997, str. 578 7; dostupno na http://electromagnetiche­
10Slesin L, News & Comment, Microw­ alth.orglpublic-health-sos-ebookl sada moramo jiltrirati
ave News, 22. srpnja 2004, http://www. Armstrong B et aI., "Association be­
23
nasu struju kako bismo
microwavenews.com/ncja 2004.html; tween Exposure to Pulsed Electroma­
takoder pogledati Milham S, MD, MPH, gnetic Fields and Cancer in Electric uklonili ovo zagaaenje ,
"A cluster of male breast cancer in offi­ Utility Workers in Quebec, Canada, i imali Cistiju struju
ce workers': Am J Indust Med, 10. lipnja and France", Am J Epidemiol 1994; 14­
2004; 46(1):86-87 0(9):805-820
II Erren T, MD, MPH, "Epidemiological 24 Dodatne kvalifikacije dostupne su na 34 Sage C, MA, "Section 1: Summary

Studies of EMF and Breast Cancer Risk: http://www.silentfields.com/reports.php for the Public", str. 9, u: Carpenter and

A Biologically Based Overview': in: Ste­ 25 Milham, S, MD, MPH, i Morgan LL, Sage (ur.), Biolnitiative Report, navede­

vens, Wilson and Anderson, The Melato­ BS, ''A New Electromagnetic Exposure no djelo.

nin Hypothesis, navedeno djelo, str. 731 Metric: High Frequency Voltage Tran­ )5 Lichtenstein P, Holm NY, Verkasalo PK,

12 Dokument 0 otkricu autoricu su pro­ sients Associated with Increased Cancer Iliadou A, Kaprio J, Koskenvuo M et al.,

slijedili branitelji protiv Powerlinka; Incidence in Teachers in a California "Environmental and heritable factors in the

pogledati 0 Fisher, More Silent Fields: School", Am J Ind Med 29. svibnja 2008; causation of cancer: Analyses of cohorts of

Cancer and the Dirty Electricity Plague 51(8)579-586; na http://www.silentfi­ twins from Sweden, Denmark, and Fin­

- The Missing Link... , Joshua Books, elds.com/reports. php land': N Engl JMed 2000; 343:78-85

2009, str. 117 26 Genuis, "Fielding a current idea", na­ 36 Hallberg b i Johansson 0, "Cancer

13 Erren, in: Stevens, Wilson i Anderson, vedno djelo. Trends During the 20th Century", Jour­
The Melatonin Hypothesis, navedeno 27 Medll vodeCim istrazivacima su AA nal of the Australasian College ofNutriti­
djelo, str. 729 Letavet, MG Shandala, LA Iljin, Ju 0 onal & Environmental Medicine, travanj

14 Juutilainen Jet aI., "Do extremely low Dumansky, ZV Gordon, AG Slibbota, 2002; 21(1):3-8

frequency magnetic fields enhance the IG Akoev, BI Davydov, Ju G Grigoriev. 37 Na istom mjestu.

effects of environmental carcinogens? 28 Medu vodeCim istrazivaCima su: eme­ 38 Johansson 0, "Section 8: Evidence for

A meta-analysis of experimental stu­ ritus prof. M Graham; inzenjer elektro­ Effects on the Immune System': u: Car­

dies", Int J Radiat Bioi, sijecanj 2006; tehnike D Stetzer; izvanredni profesor penter and Sage (ur.), Biolnitiative Re­
82(1):1-12 M Havas, dr. Valentina Nikitina; profe­ port, navedeno djelo.

15 SVjetska zdravstvena organizacija, Ex­sori medicine V Kozlovsky, E Zharkinov, )9 Slesin L, "Cancer Cluster at UCSD;

tremely Low Frequency Fields, Environ­ V Reznik, Ju D Dumansky. EPRI's Kheifets to Investigate", Microw­
mental Health Criteria Monograph No. 29 Kazahstansko ministarstvo zdravstva, ave News, sv. XXIX, br. 3,

238, 2007, http://www.who.int/pehemfl "Permissible levels of high-frequency sijecanj-ozujak 2009, str. 4-5, http://

publications/elCehc/enl index.html, 1. electromagnetic pollutions voltage in www.microwavenews.com/docs/

poglavlje, str. 13 wires of industrial frequency alternating mwn.l (3 )-09.pdf

www.teledrsk.hr
nexus
zdravlje

, ,
ISCJELJUJUCA MOC VODE

RAZGOVOR S DR. FEREYDOONOM BATMANGHELlDJEM, L1JECNIKOM KOJI JE PROUCAVAO UTJE­


CAJ VODE NA LJUDSKO TIJELO I USTANOVIO DA JE ONA JEDAN OD NAJBOLJIH POSTOJECIH PRE­
VENTIVNIH TERAPIJA I SREDSTAVA ZA UBLAZAVANJE BOLOVA. MIKE ADAMS, NOVINAR WEB POR­
TALA NATURALNEWS POSVECENOG ISTRAZIVANJIMA ALTERNATIVNIH METODA LIJECENJA, BIO JE
JEDNA OD POSLJEDNJIH OSOBA KOJA JE IMALA PRILIKU RAZGOVARATI S Pise: Mike Adams

DANAS POKOJNIM DR. BATMANGHELlDJEM (www.NaturaINews.com)

OTKRIVANJE ISCJELJUJUCE je Ijudsko tijeJo. 0 cemu se zapravo radi? dati dvije case vode jer u tom trenutku
MOCIVODE Kada ste prvi put primijetili da voda ima pri ruci nisam imao nista drugo. Covjek
Adams: Dobrodoslicu zelim svim slusa­ iscjeljujuca svojstva? se grCio od bolova a voda mu je na cu­
teljima. Ovdje Mike Adams iz kompani­ dr. Batmanghelidj: Pa, to je vrlo neobi­ desan naCin ublazila muke. Za tri mi­
je Truth Publishing. Danas sam iznimno cna prica. Kao sto znate, po zanimanju nute bol se smanjila, a za osam minuta
sretan sto mogu pozdraviti dr. Batmang­ sam lijecnik. Imao sam Cast i povlasticu sasvim je nestala. lako se osam minuta
helidja, autora knjige Vase tijelo vapi za da budem izabran kao jedan od lijecnika ranije presavijao od bolova, cak nije mo­
vodom. Dobrodosli, dr. Batmanghelidj. koji ce stanovati u zgradi tipa starackog gao niti govoriti, covjek se potpuno opo­
dr. Batmanghelidj: Hvala yam na pozi­ doma, bolnice itd., te sam imao izuzetnu ravio. Zatim mu se lice ozarilo sirokim
vu u vasu emisiju i za priliku da iznesem Cast da budem jedan od posljednjih uce­ osmijehom, od uha do uha. Bio je vrlo
svoje razmisJjanje 0 buducnosti medici­ nika sir Alexandera Fleminga, otkriva­ sretan i pitao me je sto da radi ako se bol
ne u ovoj zemlji. ca penicilina. Njegovo ime spominjem vrati 7 Odgovorio sam mu: "Pa, popijte
kako bih yam priblizio svoju predanost jos vode." Potom sam odluCio savjetovati
Adams: Koliko mi je poznato, Vase je knji­ medicini i istrazivanju na medicinskom mu da svaka tri sata popije po dvije case
ge procitalo vrlo mnogo ljudi. Posebno ih fakultetu. Nekoliko godina kasnije jednoj vode. Sto je i ucinio, Cime su okoncani
je zaintrigirala mogucnost da voda moze osobi koja se previjala od abdominalnih njegovi bolovi uzrokovani cirom, za sve
bitl sredstvo lijecenja, tvar koja iscjelju­ bolova uzrokovanih bolescu morao sam vrijeme dok se lijeCio kod mene.

www teledlsk.hr
Adams: Sto se dogodilo nakon te epizode;> macija ne dopire do javnosti preko medi­ dr. Batmanghelidj: Moja web lokacija je
dr. Batmanghelidj: To me je trgnulo i cinske zajednice jer ne donosi novae. www.watercure.com. Ondje imate opciju
dalo poticaj za istrazivanje. Nairne, na Tada sam stao razmisljati 0 tome da bih da posjetite ovu iii onu lokaciju. Mozete
medicinskom fakultetu nikada nisam trebao poceti pisati i upoznavati s time otiCi do Nacionalnog udruzenja za promi­
bio CUO da bi voda mogla olaksati bol tj. siru javnost kako bi se ona mogla izravno canje postenja u medicini iii posjetiti se­
takvu vrstu boli. 1 tako sam dosao u pri­ upoznati s problemom, bez uplitanja li­ kciju s informacijama na mojoj web loka­
godu da testiram Ijekovite ucinke vode jecnika, i tako sam joj podastro sve svoje ciji, gdje sam objavio sve svoje znanstve­
u preko 3000 slicnih slucajeva. I voda se medicinske informacije. Dakako, mnogi ne clanke 0 dehidraciji, i mnoge druge
svaki puta pokazala djelotvornim lije­ moji tekstovi namijenjeni su i znanstve­ besplatne informacije, dostupne svima.
kom. To mi je iskustvo ukazalo na cinje­ noj zajednici, ali nisu imali veceg odjeka.
nicu da su svi ti Ijudi bili zedni, a da se Ustvari, NIH, Ured za alternativnu me­ AIDS I FARMACEUTSKA
zed u tijelu moze oCitovati u obliku trbu­ dicinu, sazvao je svoju prvu konferenci­ II\JDUSTRIJA
sne boli, u tolikoj mjeri da covjek moze jLl prilikom osnivanja Ureda, a mene su Adams: Zelio bih pohvaliti vasu znan­
. obnevidjeti od boli i zapasti u gotovo po­ zamolili da odriim predavanje, ali kada stvenu znatizelju. Mislim da je to ona
lusvjesno stanje; barem su to bila moja su objavljeni transkripti s konferencije vrsta znatizelje koja je u zapadnoj me­
iskustva. Zanimljivo je da su se nakon moje je predavanje naknadno bilo cen­ dicini uglavnom izgubljena, gdje pravi
pijenja vode svaki put oporavili. zurirano. Dakle, unutar skupine NIH-a znanstvenik promatra prirodu i promatra
Stoga sam, dosavsi 1982. godine u Ame­ djeluju neki Ijudi koji nastoje zataskati interakciju izmedu Ijudi i prirode, te ostaje
riku, otisao na Pensilvanijsko sveucili­ moje informacije kako ne bi doprle do znatizeljan i otvoren za sve mogucnosti, a
ste, gdje sam bio pozvan da nastavim sa veceg broja Ijudi, jer ocigledno im je potom izvodi zakljucke nakon obavljenih
svojim istrazivanjem, te sam provodio draia industrija lijekova. Sada je posve strogih testova. Mislim da suvremena zna­
istrazivanja 0 tome kako voda ublazava jasno da ih ta industrija plata. nost vrlo cesto donosi pogresne zakljucke
bol. Zapitao sam se zasto farmaceutska te da istodobno nije ostala otvorena ...
industrija uporno nudi antihistamine za Adams: Mislim da je to izvanredan opis dr. BatmangheIidj: Da, jedan od najgo­
ovakvu vrstu ublazavanja bolova;> Stoga onoga sto se dogada, a mislim da je i is tina rih takvih primjera je AIDS. Svi, dakle,
sam zapoceo istrazivati ulogu histamina kada kazem da farmaceutska industrija, i pretpostavljaju da je AIDS zapravo viru­
u tijelu, te sam dobio i odgovor - hi­ organizirana medicina opcenito, ne zele sna bolest, sto je neistina jer Ijudsko je
stamin je neurotransmiter zaduzen za
regulaciju vode te za tjelesne programe
upravljanja nedostatkom vode. Kada se
I tako sam dosao u prigodu da testiram ljekovite uCinke
stanje ocituje u vidu bolova, ono, zapra­ vode u preko 3000 slicnih slucajeva. I voda se svaki puta
YO, upucuje na dehidraciju.

Dakle, posredstvom boli tijelo ukazu­


pokazala djelotvornim lijekom. To mi je iskustvo ukaza­
je da je dehidrirano. Naravno, ovisno 0 10 na Cinjenicu da su svi ti Ijudi bili zedni, a da se zed u
tome gdje je dehidracija najizrazenija,
tamo cete osjetiti bol. Ovaj vrlo jed no­
tijelu moze oCitovati u obliku trbusne boli­
stavni koncept predstavio sam na me­
dunarodnoj konferenciji kao gostujuCi promicati nista sto je za prosjecnog paci­ tijelo pIOizvod mnogih, mnogih godina
predavac na temu raka, objasnjavajuCi jenta besplatno iii gotovo besplatno. borbe s raznoraznim virusnim bolestima,
da dehidraciju !judsko tijelo iskazuje Sunceva svjetlost dostupna je bez ikakve a ipak se odrzalo. Velike boginje, polio­
stvaranjem bolova. Bol ukazuje na nedo­ naknade, voda je dostupna gotovo bez mijelitis, ospice i svi ostali virusi vrlo nas
statak vode u tijelu, a nedostatak vode je naknade. Slazete Ii se da oni razmisljaju lako mogu ubiti, ali tijelo ima sposobnost
zapravo plodno tlo za veCinu zdravstve­ ovako: ukoliko Ijudi mogu izlijeciti svo­ da uspostavi obrambeni sustav protiv tih
nih problema u nasem drustvu. je bolesti i postici visoku razinu zdravlja "zestokih" virusa, virusa koji nas doista
Pogledate Ii sto radi farmaceutska indu­ sami, uz pomoc tih besplatnih sredstava, vrlo brzo mogu ubiti. Dakle, preiivjevsi
strija vidjet cete da ona kao lijek nudi i to znaci da se smanjuju njihovi profiti i nji­ njih, kako je moguce da nas je u stanju
proizvodi vrlo mnogo razlicitih histami­ hova vaznost;> ubiti neki sporo djelujuCi virus u ime
na. Antidepresivi su antihistamini, table­ dr. Batmanghelidj: Svakako. Zato sam i AIDS-a? Nije mi to jasno.
te za ublazavanje bolova su antihistami­ osnovao organizaciju koja se sada zove Ovu sam temu iscrpno istrazivao i poka­
ni, drugi lijekovi su izravno i posredno Nacionalno udruzenje za promicanje zao sam da je AIDS metabolicki problem
antihistamini. Dakle, kad je objavljen postenja u medicini (National Associati­ kada tijelo pocinje prozdirati svoja vla­
moj rad znanstvena administracija Trece on for Honesty in Medicine). Mislim da stita tkiva zbog odredenih nedostajuCih
konferencije Meduznanstvenog odbora 0 je doista neposteno, stovise kriminalno, elemenata u sirovinama koje ono prima
upalama pozvala me je 1989. godine da lijeciti osobu koja je sa1110 zedna i dati joj putem hrane iii pica. Tijelu osobe zaraze­
odrzim predavanje 0 histaminu na njiho­ otrovne medikamente od kojih ce se ra­ ne AIDS-om zapravo manjka poprilican
voj konferenciji u Monte Carlu. Rado sam zboljeti i umrijeti prije negoli bi trebala. broj tjelesnih gradevnih blokova u obliku
se odazvao, poslije cega je misljenje da je aminokiselina. Takvoj osobi nedostaje
histamin regulator vode u tijelu postalo Adams: Kada smo vec kod toga, koja je tirozin, metionin, cistein i histidin, dok
opceprihvaceno. Ali nazalost, ova infor­ web adresa te organizacije? nekih drugih imaju i previse. Kako onda

www.teledisk.hr
nexus
moiemo ocekivati da preiivi tijelo koje ta, dajuCi tijelu dovoljno vremena da se
dena da borovnice imaju fitonutrijente
ovisi 0 drugim aminokiselinama? oporavi od svojih problema. Nikada to
koji, kako se pokazalo, snizavaju tako­
nismo dokraja razumjeli. Mi u medicini
zvani masni kolesterol (LOL kolesterol)
Adams: Tos jednom vidimo da je AIDS postupamo automatski. Mislimo da ako
djelotvornije od lijekova sa statinom.
postao ogromna industrija za farm ace­ je nesto gore, da to treba spustiti dolje, a
dr. Batmanghelidj: To je vrlo zanimlji­
utske kompanije. ako je nesto dolje, da to treba podiCi. Ne
vo jer, vidite, tijelo proizvodi kolesterol
dr. Batmanghelidj: Pa, razumljivo da postavljamo pitanja zasto je nesto dolje
u, nazovimo ju tako, odrecienoj kriznoj
je AIDS ogromna industrija. Uostalom, iii zasto je nesto gore.
situaciji, kada podize razinu svoje proi­
postojanje farmaceutske industrije za­ zvodnje. Pri uobicajenoj stopi proizvo­
sniva se na prikazivanju lainih znan­ Adams: A farmaceutske kompanije zna­
dnje ono, naravno, stvara membrane za
stvenih podataka i promicanju ove laine ju da je tretiranje kolesterola ogromna
stanicne stjenke i mozdane stanice te
znanosti. Lakovjernim se ljudima utu­ industrija ...
za izolaciju zivaca, i, dakako, tjelesnih
vljuje u glavu da je stanje takvo i takvo, dr. Batmanghelidj: Ta je industrija vri­
hormona, iii npr. tijelu neophodnog vi­
buduCi da sami nisu dovoljno znatiieljni jedna deset milijardi dolara. U jednom
tamina D. To su, dakle, najvazniji sastoj­
da provjere zasto je to tako. izvjestaju stoji da, zapravo, ti statini. li­ ci koje kolesterol stvara u tijelu. Ako ne

Mislim da je doista nepo­


Steno, stovise kriminalno,
lijeCiti osobu koja je samo
,zedna i dati joj otrovne .­
-
medikamente od kojih
ce se razboljeti i umrijeti
prije negoli bi trebala

KOLESTEROL
dr. Batmanghelidj: Tos jedan od lainih
znanstvenih problema je pitanje koleste­
rola. Kolesterol je jedan od najvainijih
elemenata ocuvanja ljudskog tijela. Kada
tijelo pocne stvarati vise kolesterola ono
ima odrecieni razlog za to, a taj razlog
nije blokiranje srcanih arterija. Mi mje­
rima razinu kolesterola u krvi izvaciene
iz vena, ali nigdje u povijesti medicine
nije zabiljeien nijedan jedini slucaj da je
kolesterol zacepio vene.
Oakle, problem nije Ijepljivost koleste­
rola, sto farmaceutska industrija uporno
servira Ijudima: "kolesterol je ijepijiv pa
ga trebate smanjiti. iii ce doCi do zaceplje­ jekovi za snizavanje kolesterola, uzroku­
znamo zasto je tijelo pocelo povisivati
nja vasih arterija". Sve su to bedastoce. ju gubitak pamcenja. Orugim rijecima,
razinu kolesterola ne bismo smjeli utje­
Kolesterol zapravo spasava ljudske zivo­ mozak sasvim gubi livid U ono sto radi, a
cati na njegovo stvaranje.
te jer kolesterol je obloga. vodootporna to je navedeno u izvjestaju kojeg je obja­

obloga koju je proizvelo ljudsko tijelo. via jedan vrlo ugledan lijecnik. On je bio
VODA JE NEZAMJENJIVA
Kada krv postane koncentrirana i kisela kirurg u americkim zracnim snagama,
Adams: Pitao bih vas neSto u vezi vode.
i prilikom dehidracije protjece kroz su­ a sada je istraiivac II NASA-i. On zna 0
Mnogi ljudi misle da se osvjeiuju, hidrira­
zene arterije iii kapilare, tad a u arterij­ cemu govori. I sam je imao taj problem.
ju, kada piju bezalkoholna pica, iii mlijeko,
skom sustavu dolazi do struganja i kida­ ili Gatorade, ili sve one druge napitke ...
nja tkiva. Prirodno, to se najprije zbiva u Adams: Htio bih se osvrnuti na brojne
dr. Batmanghelidj: Gatorade je moida
srcanim kapilarama. popratne pojave zabiljezene pri uzima­
u redu, ali Gatorade u sebi ima secera,
No, da nema kolesterola koji pokriva sa­ nju lijekova sa statinom. Neki Ijudi tada
i nije narocito dobar za osobe koje bi
strugana i iskidana tkiva, krv bi dospje­ pate od vrlo jakih bolova u misicima, a
mogle cak postati hipoglikemicne, iii bi
la ispod membrane te bi se ova ogulila spomenuti gubitak pamcenja cini se da
mogao izazvati lucenje inzulina, a luce­
a covjek bi istog trena umro. Kolesterol je vrlo cest. No, upravo je objavljena stu­
nje inzulina ce izazvati vecu glad te ce se
je ustvari privremeni spasavatelj zivo­ dija, vidio sam je jutros, u kojoj je nave­ covjek poceti prejedati. Ali ako Gatorade

www.leledisk.hr
uzimate sarno povremeno, kao sportski informaciju iIi ju je prikrila i umjesto da ne odvee napornog radnog dana, iii kad
napitak, ako ga, popijete dok igrate golf, ljudima savjetuje da piju vodu, ona ra­ ujutro ielite ustati iz kreveta a oSjeeate
tada nije toliko stetan. On yam trenuta­ zglasuje uporabu svojih proizvoda koji velik umor i ne moiete ustati - to je je­
cno daje nesto minerala koje ste vjeroja­ covjeka doista ubijaju. Nedavne su broj­ dan od znakova dehidracije. Zatim lju­
tno izgubili znojenjem. ke, naime, pokazale da lijekovi na recept, tnja, nagle reakcije, depresija, sve su to
Ali vodu nista ne moze zamijeniti, ama kada se uzimaju prema uputama lijecni­ znaci dehidracije kada mozak ima vrlo
bas nista. Nikakav napitak - ni kava, ni ka, ipak ubiju preko 106.000 ljudi, a 2 malo energije (od hidroelektriciteta)
(aj, niti ikakvi alkoholni napitci. Pa cak milijuna Ijudi postane bolesnije negoli pomoeu koje bi se mogao nositi s tom
ni voeni sokovi. Svaki od tih napitaka prije uzimanja Iijeka. A tu je i skupina informacijom iii poduzeti akciju.
ima usmjereno djelovanje. Nase tijelo je ljudi koji umiru zbog manjkavih recepa­ To su neki od zamjetnih znakova dehi­
navildo na tekueinu bez takvog usmjere­ ta, pogresno prepisanih lijekova. dracije. Zatim, tijelo ima vlastiti pro­
nog djelovanja, jer tijelo ovisi 0 slobodi te Dakle, sveukupno, oko 250.000 ljudi gram upravljanja nedostatkom vode koji
tekueine, vode, buduei da u tijelu postoje umre zbog komplikacija izazvanih li­ se ocituje putem alergija, visokoga kr­
dvijevrste vode. Imamo vee zauzetu iii za­ jekovima, medikamentima. Uporaba vnog tlaka, dijabetesa, ali i bolesti imu­
poslenu vodu koja ne moze obavljati nove lijekova u ovoj zemlji ovime postaje noloskog sustava.
funkcije. Tijelu treba nova voda, slobo­ smrtonosni postupak broj tri - zastieen
• dna voda, koja bi obavljala nove funkci­ i ozakonjen postupak ubojstva. Nakon VEZA IZMEDU DEHIDRACIJE I
je. Kada tijelu dajete napitke koji sadrze srcanih bolesti, koje ubiju oko sedam iii ASTME
seeer, iIi napitke koji sadde kofein, i seeer Adams: Zamolio bih Vas da kaiete ne­
i kofein imaju vlastiti naCin djelovanja na sto 0 astmi, kao i 0 ideji da tijelo upra­
kem.ijske procese u tijelu. Oni uklanjaju vlja svojom opskrbom vode ciljano, na
svrhovitost potrebe za vodom. nacin koji stvara simptome koje pak
nazivamo astmom.
Adams: Ovdje takoder govorite 0 bezal­ dr. Batmanghelidj: Da, vidite, upravlja­
koholnim pieima ... nje nedostatkom vode znaci da morate
dr. Batmanghelidj: Govorim 0 bezal­ zacepiti rupe ondje gdje se voda gubi
koholnim piCima, govorim 0 gaziranim iz tijela. Voda je najdragocjenija tvar u
piCima, govorim 0 kofeinu koji se na­ unutrasnjosti naseg tijela, a kada u tije­
lazi u kavi iii caju. Takoder govorim 0 10 ne ulazi dovoljno vode a veei se njen
alkoholu, jer alkohol zapravo zaustavlja dio gubi to je za tijelo krajnje nezgodna
dotok vode vaznim stanicama kao sto situacija. Inteligencija koja stoji iza kon­
su moidane stanice. U procesu obrnu­ strukcije tijela pobrinula se da na scenu
te osmoze nase tijelo filtrira i ubrizgava uskoCi program upravljanja nedosta­
vodu u stan ice, sto ja nazivam obrnutom
osmozom. Da bi se to dogodilo, krvni se
tlak mora poveeati kako bi se prevladalo
los jedan od laznih znanstvenih problema je pitanje ko~
osmotsko izvlacenje vode iz stanica, te lesterola. Kolesterol je jedan od najvaznijih elemenata
da bi se voda nanovo ubrizgala u stan ice.
Iz tog razloga, kod dehidracije dolazi do
ocuvanja ljudskog tijela. Kada tijelo pocne stvarati vise
povisenja krvnog tlaka. A alkohol sprje­ kolesterola ono ima odredeni razlog za to, a taj razlog
cava odvijanje procesa obrnute osmoze.
On zaustavlja rad sustava filtracije.
nije blokiranje srCanih arterija

MANJAK VODE VODI DO osam stotina tisuea Ijudi, rak ubije oko tkom vode. Alergije su tada znak dehi­
KRONICNIH BOLESTI 500.000, a lijekovi 250.000 ljudi. dracije jer sustav koji regulira ravnoteZu
Adams: Jednu bili noVil temu naceo pi­ vode u tijelu ometa imunoloski sustav,
tanjem 0 povezanosti izmedu kolicine Adams: Dakle, slobodno mozemo reei buduCi da u tom trenutku imamo situ­
konzumirane vode i kronicnih bolesti. U da su farmaceutski proizvodi, upakirani aciju u kojoj dolazi do veee potrosnje
svojim knjigama spominjete mnoge bole­ od strane danasnje medicine, treei vode­ energije. I, tada se javlja astma.
sti povezane s dehidracijom. Volio bili da ei uzrok smrti u ovoj zemlji. Vidite, covjek svakog dana samim pro­
nasim Citateljima, ako je moguee, ukratko dr. Batmanghelidj: Apsolutno. I potpu­ cesom disanja gubi oko cetvrtinu vode.
kaiete koje su to bolesti i zasto se pogorsa­ no su beskorisni, jer veeina lijekova koji U plueima zapravo dolazi do povrsinske
vaju iii poticu kronicnom dehidracijom. se propisuju prikrivaju simptome, zna­ napetosti u alveolama cime nastaje ste­
dr. Batmanghelidj: Svakako, Mike. Na­ kove i komplikacije izazvane dehidra­ zanje ovih sitnih membrana, i zrak se
pisao sam knjigu pod naslovom Voda cijom u ljudskom tijelu. Ljudsko tijelo istiskuje van. Tijekom tog procesa i voda
lijeei, lijekovi ubijaju (Water Cures,Drugs ukazuje na dehidraciju nizom simptoma ee (s odlazeeim zrakom) napustiti tijelo.
Kill). U njoj objasnjavam zasto je dehi­ i znakova, zamjetljivih simptoma dehi­ Dakle, disanjem gubimo otprilike cetvr­
dracija uzrok bolova i bolesti, te kako je dracije. Recimo, mozak ee nasluCivati tinu vode koju moramo nadoknaditi.
farmaceutska industrija zataskala ovu nastupanje dehidracije, iii umor nakon Kad je ne uspijemo nadoknaditi, tijelo

www.teledisk.hr
nexus
steze bronhije i zacepljuje rupe, a ovaj uzimaju lijekovi. U stvari, pismenim su dzbeni oglas uperen protiv mojih tvr­
smanjeni protok zraka u plucima nastao mi putem odgovorili da su zadovoljni dnji. Zato sto sam izjavio da je zgaravica
zbog dehidracije nazvali smo astmom. dosadasnjim nacinom lijecenja astme. mak dehidracije u ljudskom tijelu i da
DakJe, situacija je ovakva: 17 milijuna moramo piti vodu.
Adams: Oduvijek me je cudila ta spre­ djece u Americi moglo bi se oporaviti za U toj reklami imamo tipa koji sjeda za
mnost suvremene medicine, iii zapadnja­ nekoliko dana kada bi lijecnici u ovoj ze­ sank i kaze: "Molim vas casu vode, imam
eke medicine, da pronalazi komplicirane mlji poceli razgovarati s astmaticarima i gadnu zgaravicu ." A dama iza sanka
nazive iii etikete za bolesti koje bi doista savjetovati im da uzimaju vodu. Mozete uzvraca: "Zgaravicu ne li)eei voda - vec
trebale imati jednostavnije nazive. Ii zamisliti jednostavnije rjeSenje? ova) lijek." Vidite, dakle, kako se farma­
dr. Batmanghelidj: Nabacivanje zargo­ ceutska industrija bori protiv informaci­
nom jedna je od karakteristika komer­ Adams: Ima mnogo takvih dostupnih rje­ ja koje iznosim. No, usprkos tome, Ijudi
cijalne medicine. Bolesnicki, a ne zdrav­ senja za lijecenje velikog broja kronicnih koji su doista ustanovili da voda moze
stveni, sustav kakvog imamo opstaje i bolesti, upravo kao sto ste malocas opisali. izlijeciti njihovu zgaravicu mudriji su od
napreduje zbog bombardiranja ljudi ra­ Naravno, mislim da bi farmaceutska indu­ onih koji nasjedaju takvim promidzbe­
znoramim vrstama iargona, jer Ijudi ne strija bila uzasnuta kada bi takve informa­ nim manipulacijama.
razumiju sto zargonski nazivi mace; oni cije doprie do sire javnosti.
ih cuju ali ih ne povezuju s bilo kakvim dr. Batmanghelidj: Tako je, jer ono 0 cemu Adams: Cini se da u Sjedinjenim Driava­
tjelesnim stanjem. To je zapravo zargo­ govorim potpuno bi obezvrijedilo njihovu rna imamo dvije gotovo potpuno razlici­
nom utjeran strah u umove ljudi. poslovnu politiku, a ovdje ne govorimo 0 te skupine ljudi. Postoje oni koji sada sve
Rekao bih nekoliko rijeci i 0 djeci. U nekoliko stotina tisuCa dolara nego 0 ne­ svoje boljke ovisnicki lijece mnostvom
Americi ima 17 milijuna djece - vjero­ koliko milijardi dolara godisnje. farmaceutskih proizvoda, uzimajuCi ih
jatno i vise, jer brojke svake godine sve za sve simptome odreda.
Uzimanjem lijekova oni
mijenjaju kemijske pro­
Vodu niSta ne moze za­ cese tije1a i mozga. Na
mijeniti, ama bas nista. drugoj strani imamo one
koji se nastoje informirati
Nikakav napitak ni o pravim sredstvima koja
kava, ni caj, niti ikakvi poticu zdravlje. Oni piju
vodu, izbjegavaju stetne
alkoholni napitci. Pa cak prehrambene dodatke,
ni vocni sokovi vjeibaju - cini se da izme­
au te dVije skupine postoji
jaz koji postaje sve veCi.
vise rastu - kOja ima astmu, a razlog je dr. Batmanghelidj: Po­
taj sto djeca konzumiraju sve vise ga­ tpuno ste u pravu. Zbog
ziranih napitaka. U posljednjih deset toga se razmahala al­
godina djeca, od trogodisnjaka do pe­ ternativna medic ina pa
togodisnjaka, piju tri puta vise gazira­ lijecnicima aiternativne
nih pica negoli sto su pila deset godina medicine odlazi vise lju­
ranije. Djeca tako postaju dehidrirana te di negoli lijecnicima eta­
konzumiraju jos vise gaziranih napitaka blirane medicine. Znate,
koji ne funkcioniraju na isti nacin kao LIJECENJE HIPERTENZUE tijekom protcklih deset godina prodao
voda, zbog cega dobivaju astmu. No, ako VODOM sam barem 600.000 primjeraka svoje
toj djeci date vodu njihova ce astma vrlo Adams: Za farmaceutsku industriju po­ knjige Vase ti)elo vapi za vodom (Your
brzo nestati, za nekoliko sati potpuno ce stojanje bolesti poslovno je pitanje jer, Body's 1Vlany Cries for Water). U poslje­
se normalizirati i disanje. Nestat ce po­ budimo otvoreni, farmaceutska indu­ dnjih deset godina intervjuirali su me
treba za svim tim inhalatorima. strija je profiterska industrija. Profiti su nekoliko tisuca puta na radiju. Infor­
No, kada sam kontaktirao NIH i sve im uVijek na prvom mjestu, barem je takvo macije se objelodanjuju i dolaze u ruke
ovo potanko izloiio, gospodin zadu­ moje misljenje, acini mi se da ga i vi di­ javnosti pa farmaceutska industrija
zen za ta pitanja je rekao da ja pojma jelite. Svaki nacin lijecenja koji te profite prirodno mora pojacati svoj marke­
nemam sto se dogaaa. No, ipak je ze­ konkurentski smanjuje neprestano se ting kako bi anuliraia odjek informa­
lio sacuvati svoju fotelju i slobodu pa omalovazava, marginalizira ili sasvirn cija koje iznosim. Zbog toga su snimili
je zanemario ove informacije. Obratio otvoreno napada. malo cas spomenutu reklamu i mnoge
sam se cak i predsjedniku Clintonu i dr. Batmanghelidj: Da, nedavno sam na druge takvog tipa.
zamolio ga da nesto poduzme kako bi televiziji vidio neobicnu, vrio zanimljivu No, govorili smo 0 tjelesnim programi­
se djeci omogucilo da povrate sposo­ reklamu. U pocetku to nisam uviaao, ali rna upravijanja nedostatkom vode. Kao
bnost nesmetanog disanja. Ali NIH je sada shvacam da se reklama obracala dodatni problem javlja se i visoki krvni
neumoljivo ustrajao pri preporuci da se meni. Drugim rijecima, bio je to promi­ tiak. Kada u tijelu nema dovoljno vode,

www.teledisk.hr
iii ono postane dehidrirano, do 66% gu­
stupio sam mu i rekao: ,,5to radE ovdje?
prirodi. Zato sam svima omogucio slo­

bitka vode dolazi u unutrasnjosti stani­


Zar ne vidE da si nas sve up/asia? Od/a­
bodan pristup mojim informacijama na

ca, za 26% gubitka odgovorno je stan i­


zi, mo/im tel" Nisam se bojao, samo sam
internetu, a knjige i ostalo objavio sam

eno okruienje, a sarno se 8% vode gubi


bio radoznao.
tek kao oblik dodatnili informacija iii

putem krvozilnog sustava. Ali krvoiilni


Takav sam ostao za cijelog svog iivota, i
dodatnog upoznavanja s tom tematikom.

je sustav rastezljiv sustav - on se steie i


zato sam, otkrivsi da voda lijeci bolove,
A troskovi tiskanja, distribucije namecu

popunjava prazninu, tako da testiranjem


odlucio pozabaviti se time i ustanoviti
cijenu. Kada bi farmaceutska industrija

vase krvi, koja se inaee testira u mnogo­


o cemu se ovdje radio I otkrio sam da je krenula prodavati, na primjer, informa­

brojnim okolnostima, ne mozete uoeiti


moje obrazovanje manjkavo, Stoga sam cije iz moje knjige Vase tije/o vapi za YO­

problem koji se javlja unutar stanica va­


stroga medicinska podrucja zanemario dam, za jedan bi primjerak knjige traiila

seg tijela. Kada bi Ijudi redovito pili vodu


i vise se posvetio anatomiji i histologiji, 10,000, a ne 14,95 dolara.

i uzimali dovoljno minerala i soli kako bi


sto mi je dobro doslo u nastojanjima da
se prosirila leiista kapilara, visoki krvni
dokucim i ostalo. Adams: I, kada bi mogla, na vodu bi sta­

tlak bi sasvim nestao.


vila patent. ..

Oko 60 milijuna Amerikanaca ne shva­


Adams: Vrlo je pohvalno to sto ste hili u
dr. Batmanghelidj: Bez ikakve sumnje.

ca da je visoki krvni tlak zapravo jedno


stanju iskoraCiti izvan okvira etablirane

od oeitovanja programa za upravljanje


medicine.
Adams: '" te bi nam jll pokusala prodati

nedostatkom vode u tijelu, kada tijelo dr. Batmanghelidj: fa sam sarno lije­
za 100 dolara po boci, zar net

poCinje vrsiti proces obrnute osmoze, da enik, jer takav je moj nacin razmisljanja.
dr. Batmanghelidj: Taka je. Sve u sve­

bi se voda isporuCila u unutrasnjost onih Ne razmisljam 0 nOVCll jer novac ce, ako
mu, takvo je sadasnje stanje medicine

stanica koje imaju manjak vode od 66%. uCinite dobro djelo, doci kao posljedica
u Americi, Bol u zglobovima, bol u le­

A farmaceutska industrija i lijeenici eta­ tog dobrog djela.


dima, artritis - uzrokovani kronicnom

blirane medicine bahato i ignorantski


lijeee hipertenziju dijureticima.
Nedavne su brojke, naime, pokazale da lijekovi na recept,
Adams: I uglas vieu: "Rijesimo se vode!" kada se uzimaju prema uputama lijecnika, ipak ubiju pre­
dr. Batmanghelidj: Rjesavaju se vode u
tijelu uz poprilicne napore.
ko 106.000 ljudi, a 2 milijuna ljudi postane bolesnije nego­
Ii prije uzimanja lijeka. A tu je i skupina ljudi koji umirU·
Adams: Nije Ii to primjer bahatosti
suvremene medicine kada smatra da
zbog manjkavih recepata, pogreSno prepisanih lijekova .
sama zna vise od prirode, da zna vise
od Ijudskog tijela?
dr. Batmanghelidj: Mi, kao lijecnici,
pravi smo agenti 007 farmaceutske in­
dustrije. Potpuno smo slijepi i nista ne
znamo, a medicina je postala talac far­
maceutske industrije. Nekoliko godina
nas uee 0 fiziologiji, a Cim se prihvatimo
klinieke medicine traze od nas da to za­
boravimo i da pocnemo uciti farmako­
logiju kako bismo tretirali simptome,
umjesto da nastojimo dokuciti glavni
uzrok zdravstvenih problema.

Adams: Ali vase je medicinsko obrazo­


vanje bilo klasieno, konvencionalno.,.
dr. Batmanghelidj: Te sam se morao
dodatno obrazovati, sam.

AVANGARDNI NAZORI
Adams: Sto vas je ponukalo da pocnete
istrazivati podrucja izvan ogranieenog
svjetonazora etablirane medicine?
dr. Batmanghelidj: Vrlo sam radoznao Adams: Siaiem se s Vama u potpunosti. dehidracijom ... Ljudsko tijelo takoder
covjek. Koliko mi je pozna to, bio sam dr. Batmanghelidj: Nema nikakve po­ ima vlastitu "sluibu" koja zaprima hitne
radoznao od samog svog rodenja. Je­ trebe da pokusavamo iscijediti poslje­ pozive glede nedostatka vode. Te hitne
dnoga dana, kada sam imao dvije i pol dnju kap krvi iz osobe koja nam je dasla pozive prevodimo kao igaravicll, reu­
godine, u kucu nam je usao lopov, Pri­ da joj pomognemo, To se protivi mojoj matsku bol u zglobovima, bol u ledima,

WW\N.teledlsk hr
migrensku glavobolju, bol u debelom staju poput smeiuranih, suhih sljiva. Ove je sljedece: neki je znanstvenik zamolio
crijevu, fibromijalgicne bolove, cak i bo­ pak ne funkcioniraju na isti nacin kao sta­ skupinu starijih osoba da se uzdrie od
love uzrokovanih anginom - sve su to nice koje sunalik svjeiim sljivama. Tako pijenja vode 24 sata, a slicno je zamolio
znakovi dehidracije u tijelu. se ocituju simptomi koji znace sljedece: i skupinu mladih ljudi. Nakon 24 sata,
A mehanizarn je vrlo jednostavan: kada "Dobro, unesimo u sustav tijelu potre­ kada su vodu slobodno mogli piti, stariji
nema dovoljno vode za ravnomjernu ra­ bne sastojke:' Treba takoder reci da voda ljudi nisu osjecali zed.
spodjelu unutar tijela - i odredenih organa stanicama donosi i mnogo drugih blago­
koji funkcioniraju ali ne dobivaju dovolj­ tvornih tvari. Kada smo dehidrirani, ove Adams: Cak i nakon 24 sata bez vode?
no vode za hvatanje ukostac s otrovn.i.m blagotvorne t:vari ostaju neisporucene. dr. Batmanghelidj: Da. Cak i kada je sta­
otpadom i nusproizvodima metabolizma Dakle, trebamo se rijesiti dehidracije, ali i vljena kraj njih, neki od ispitanika nisu
(uz nagomilani otrovni otpad u tom po­ opskrbiti tijelo vitaminima i mineralima, imali potrebu da posegnu za vodom. Ali
drucju) - iivcani zavrSeci u tom dijelu re­ i ostalim, kako bi se ono moglo obnoviti. mladi ljudi su ipak pili vodu i rijesili se
gistriraju u mozgu promjenu u kemijskom dehidracije. Ovo je vrlo veliki problem i
okruienju, a mozak prevodi te informacije OSJECAJ ZEDI NIJE POUZDAN zato u nasem drustvu imamo tako mno­
svjesnom umu u obliku bola. POKAZATELJ go starijih i bolesnih ljudi, zato sto su po­
Adams: Volio bih da kazete nekoliko tpuno dehidrirani a da to ne uvidaju.
Adams: Radi se, dakle, samo 0 inter­ rijeCi 0 tome na koji nacin ljudi mogu Dakle, cekajuci da ozednimo, prerano
pretaciji? mati da im je potrebna voda tj. koji su cemo i vrlo bolno umrijeti. Upravo je
takav naziv clanka objavljenog na mojoj
web lokaciji, kao i na lokaciji NAFHIM­
U Americi ,ma 17 mili­ a, Nacionalnog udruzenja za promicanje
juna djece - vjerojatno i postenja u medicini.
Ne bismo trebali cekati da osjetimo zed
viSe, jer brojke svake go­ jer voda je glavni izvor energije. Do tre­
dine sve vise rastu - koja nutka kad ozednite izgubit cete energiju
iz vode koju ste trebali popiti i uCiniti
ima astmu, a razlogje taj je sebi dostupnom prije negoli ste osje­
sto djeca konzumiraju tili zed. Dakle, ako inace ne ostavljate
benzinski spremnik vaseg motora da se
sve viSe gaziranih napi­ isprazni prije nego sto se zaustavite i na­
taka... No, ako toj djeci punite ga odredenom kolicinom goriva,
zasto biste onda trebali pustiti da vase ti­
date vodu njihova ce as­ pouzdani znaci dehidracije, te koliko bi jelo postane zedno i stane negdje pokraj
tma vrlo brzo nestati, za vode prosjecan covjek trebao piti? ceste prije negoli se napijete vode? 2na­
dr. Batmanghelidj: Prvo i najvaznije, ne ci, kao prvo, ljudi si nikad ne bi smjeli
neKoliko sati potpuno ce cekajte da postanete zedni, jer to je cesta dopustiti da ozedne, trebali bi piti vodu
se normalizirati i disanje. pogreska. Naialost, Nacionalna akademi­ tijekom Citavog dana. Prosjecna osoba
ja znanosti (National Academy of Scien­ treba oko dvije litre vode dnevno, Pro­
Nestat ce potreba za svim ces) i neki drugi ljudi odnedavno prepo­ sjecna osoba zapravo treba cetiri litre
tim inhalatorima rucuju da pricekamo da osjetimo zed, sto vode dnevno, ali dvije litre su minimum.
je glavna greSka koju smo naslijedili prije Dvije litre dobivamo putem metaboli­
100 godina od covjeka po imenu Walter zma, preradom hrane i vode sadriane u
dr. Batmanghelidj: Da, jednoj od inter­ Bradford Cannon. I zato se tada pojavio hrani. Ova nam kolicina vode treba kako
pretacija. Svjesnom umu pristiiu ovakve neki Francuz koji je rekao da je dehidra­ bismo proizveli barem dvije litre urina.
informacije: "Hej, vise ne moiemo kori­ cija ili zed uopcen osjecaj i da ga treba Zato da ne opteretimo bubrege.
stiti ovo podrucje jer tu nedostaje vode:' proucavati, a Walter Bradford Cannon je Kada pijemo dovoljno vode i urin nam
Naravno, svjesni je urn to trebao mati, ali rekao ne, zed je sarno pitanje suhih usta. je bezbojan, to je dobar mak. Kada urin
losa nas je upucenost liSila te informacije. Kada su usta suha mi smo zedni, sto je postane iuckast to maci da tijelo pocinje
Pa mislimo da bol upucuje na bolest. vrlo bahata tvrdnja, a zapadnjacka se me­ postajati dehidrirano, a kada postane na­
dicina nazalost priklonila takvom shvaea­ rancast tada je tijelo uistinu dehidrirano
Adams: Smatram da bi umovi veCine nju i stoga imamo velik broj bolesnika, jer i neki dio tijela pati od te dehidracije.
ljudi, a osobito oni vecine lijecnika do­ u dobi od 20 godina pa nadalje mi postu­
nijeli dijagnoZll da je u odnosnom po­ pno, neprimjetno, postajemo dehidrirani Adams: Dakle, to je vrlo jednostavan znak
drucju doslo do narusavanja fizickih iii a da toga nismo ni svjesni. Gubimo osje­ na koji ljudi mogu obratiti pozornost.
strukturalnih funkcija. eaj za zed. S navrsenih 70 godina moze­ dr. Batmanghelidj: Apsolutno ... Zato
dr. Batmanghelidj: Naravno, jer do na­ mo biti potpuno i ocigledno zedni a da bismo trebali pripaziti na min kojeg
rusenosti dolazi kada su tkiva dehidrira­ ipak ne uoCimo potrebu da pijemo vodu, proizvodimo. A disanje, kada smo zadi­
na i mijenjaju svoju strukturu. Zamislimo cak i kad je voda stavljena pred nas. hani i ponestaje nam zraka, to znaCi da
da stanice nalik npr. svjezim sljivama po­ Tijekom jednog eksperimenta ucinjeno smo dehidrirani.

www.teledisk.hr
Adams: Ima Ii i drugih, lako uocljivih sto vode. Sjecam se jedne kampanje koju lak plijen za grabeiljivca iz vlastitog

simptoma na koje ljudi trebaju obratiti su provodili restorani iz lanca Olive Gar­ hranidbenoglanca.

pozarnost? den. Karnpanju su nazvali "Just Say No


dr. Batmanghelidj: Stanje i izgled koze. to H20" (Recite "ne" vodi), te su nagra­ Adams: Da, kofein je, tehnicki gledano,

Ako je koza glatka i opustena tada smo divali svoje konobare kada bi ovi uspjeli insekticid.

dovoljno hidrirani. Postane Ii naborana i navesti goste da umjesto vode naruce dr. Batmanghelidj: Tocno, insekticid.

smezurana, to je znak dehidriranosti. Du­ bezalkoholna pica. Kao i morfij i kokain. ani pripadaju istoj

boke bore oko oCiju starijih Ijudi znace da dr. Batmanghelidj: To se dogada zato porodici droga - neurotoksicnih tvari.

su dehidrirani. Ovjesena koza vrata pod sto svi zele novac "na brzaka'; cak i nau­
bradom znak je dehidriranosti. Spome­ strb tudeg zdravlja. Kada uporno nastoje Adams: Neizmjerno sam yam zahvalan

nuo sam to u svojim knjigama Vase tijelo promicati nesto sto tijelu ne treba, takvi sto ste svoju mudrost podijelili s javno­

vapi za vodom i Voda za zdravije, za iscje­ se restorani nimalo ne razlikuju od far­ seu ... Ljudi poput Vas ce revolucionirati

ijenje, za Zivoc. Svima bih preporucio da maceutske industrije. Naravno, oni to medicinu, a to je upravo ono sto nam

procitaju knjigu Voda lijeii, lijekovi ubija­ ne znaju, ne cine to svjesno. Ne mozemo danas treba.

ju, zato sto sam u toj knjizi utvrdio preko im, dakle, zamjeriti. Radi se 0 losoj upu­ dr. Batmanghelidj: Bernard Shaw je re­

90 zdravstvenih problema (koje smo mi cenosti, pa mislimo da su bezalkoholna kao da se normalni ljudi nastoje ukJopiti

iz medicinskog miljea nazvali bolestima) pica istovjetna vodi. u postojece zivotne obrasce, a da Ijudi

a voda ih lako rjeSava. Ustvari, mnoga djeca koja piju bezal­ "proizvoljnih nazara" nisu skJoni ukJa­

DakJe, kada tijelu nedostaje vode a koholna pica "oglupave", ali cim bezal­ pati se u bilo kakve postojece obrasce jer

umjesto toga mu se daje lijek, prirodno koholna pica od njih maknete, njihove su im draza alternativna rjesenja. Prema

je da ce osoba umrijeti, jer lijek utisava se ocjene znatno poboljsaju ... U kofe­ tome, say napredak pripada ljudima ne­

mnogobrojne vapaje tijela za vodom. Ali inu, recimo, ima ndto sto onemogu­ konvencionalnih nazora l

lijekovima se problem dehidriranosti ne


rjesava. Stoga se moramo upoznati sa
simptomima dehidracije, pri cemu ce
Kada pijemo dovoljno vode i urin nam je bezbojan,:
nam pomoci knjiga Voda lijeCi, lijekovi to je dobar znak. Kada urin postane iuckast to znac!
ubijaju. Ljudije mogu naruciti preko in­
terneta na mojoj web lokaciji iii na adresi
da tijelo poCinje postajati dehidrirano, a kada postane
Amazon.com iii BarnesAnd Noble. com ili narancast tada je tijelo uistinu dehidrirano i neki dio
je mogu kupiti u knjizari.
tijela pati od te dehidracije
GAZIRANA PICA UZROKUJU
DEHIDRACIJU cuje enzime da pamte. Upravo na taj Vise informacija 0 dr. Fereydoonu Ba­
Adams: Dolazimo do jos jednog zani­ nacin opstaju biljke, jer kofein je otro­ tmanghelidju i njegovom radu mozete
mljivog pitanja koje Ijudi cesto postavlja­ vna kemikalija, kemikalija koju biljka pronaci na adresi www.WaterCure.com
ju. Kad odu van na veeeru u neki resto­ koristi u ratu za opstanak. Svako bice te na web lokaciji Nacionalnog udruzenja
ran podvrgnuti su ogromnom pritisku koje bi ga pojelo izgubilo bi svoju spo­ za promicanje postenja u medicini (Nati­
od strane restoranskog lanca iii vlasnika sobnost prerusavanja, svoju budnost, onal Association for Honesty in Medicine
restorana da naruee nesto drugo umje- okretnost, dobre reakcije i postalo bi tj. NAFHIM): www.nafhim.org.

VASE

TIJELO
10d~';;
NISTE BOLESNI, tEoNI srEI

-,~
--­
PRIAutHIK ZA PRI!YE~CtJU

, EDUKACIJU

~"'u~

-"'o<lCIf,~

"Fo'DOC' .... _·ll.Ie... r.tr.I


vijesti IZ znanosti

USPJESNO IZVEDEN TESLIN

BEZICNI PRIJENOS ENERGIJE

TESLINO REVOLUCIONARNO OTKRICE, KOJE SE ODISTA NALAZI NA RUBU ZNANOSTI I KOSI S PRI­
HVACENIM ZAKONIMA FIZIKE JEST - BEZICNI PRIJENOS ENERGIJE. DO DANAS BIO JE MIT, ALI BEZICNI
PRIJENOS ENERGIJE JE MOGUC, DOKAZAN I IZVEDEN, I TO NE NA NEKOM DALEKOM KONTINENTU
NEGO OVDJE, U ZAGREBU. NAPRAVIO GA JE DAVOR JADRIJEVIC - EMARD Pise: Kresimir Misak

Davora sam sreo posve slucajno, Nasao


sam se na SF-konvenciji Liburnicon gdje
je prezentirao beiicni prijenosa energije,
To mi je, naravno, privuklo paznju jer se
o Tesli uviJek puno prica, ali se na njemu
malo radi, Svi s dlvljenjem skidaju kapu
pred tim genijem koji je elektrificirao 20,
stoljeee. Nesto manji broj Ijudi je svjestan
koliCine Teslinih otkriea u raznim podru­
cjima, eak i otkriea za koja su se dobivale
Nobelove nagrade, ali tek kad je sazrelo
vrijeme za njih, Tesla nije dobio niti jednu
mada je mnoga otkriea kasnije ovjencana
Nobelom stvorio "usput", par desetljeea
prije nego sto su uopee prepoznata kao
revolucionarna. Naravno, postoji i aure­
ola tajanstvenosti koja oduvijek obavija
Teslu te svakojake price koje ga smjestaju
u podrucje teorija urote, poput navodnog
sudjelovanja u ionako kontroverznom
"eksperimentu Philadelphia".
No, Teslino revolucionarno otkriee, koje
se odista nalazi na rubu znanosti i kosi s
nekim prihvaeenim zakonima, a kOje se
moze pracijeniti kao podrucje na kojem
je Tesla proizveo vidljive rezultate (i bacio
se na posao da napravi jos vidljivije) jest
- beiicni prijenos energije. Kad je bio na
pragu da ostvari svoj naum, sprijecio ga je
krupni kapital koji je tih godina nosio lice
bankara J.P. Morgana. Beiicni prijenos
energije pretvorio se u mit.
Imao sam prilike razgovarati s ljudima
koji duboko cijene Teslu, poput jednog
Davor Jadrijevic - Emard 5 lampom u ruci upaljenom bezicnim napajanJem
znanstvenika s ETF-a u Splitu, Kod ta­
kvih ponekad dolazi do potpune kogniti­ vjek nikad nije lagao, niti je ikada napra­ svojoj nevjerojatnoj moCi vizualizacije i
vne disonance, Taj covjek mi je rekao da, via ijedan eksperiment a da on nije uspio, intuicije. Kad je mentalno bio gotov s izu­
s jedne strane, zbog svojeg obrazovanja, Poznato je da Tesla do otkriea nije dola­ mom, sarno ga je praizveo i on je radio.
ne \~eruje da je Teslin beiicni prijenos zio eksperimentirajuCi na klasicni nacin, Zato mi je taj strucnjak rekao da, s druge
energije mogue i misli da je tu Tesla po­ metodom pokusaja i promasaja, vee je strane, mada ne vjeruje da je beiicni pri­
grijesio, S druge strane, toliko dobra po­ cjelokupno "eksperimentiranje" odradio jenos mogue, apsolutno vjeruje samome
znaje Teslin rad i zivot pa zna da taj co- u glavi, sto je mogao uCiniti zahvaljujuCi Tesli koji je rekao da jest. Ovo pomalo

wwvv teledlsk n r
nalikuje na orwelovsko "dvomisljenje", u
NEXUS: Ispricaj nam kratak pregled Te­ ne konstrukcije koja je u podnozju sira
kojem se prihvaeaju dva medusobno su­
slinih pokusa, od New Yorka do Colora­ (oko 20 metara) i suzava se prema vrhu
protstavljena stava, ali ne treba kriviti tog
do Springsa, koji su bili uvertira u njego­ na oko 10 metara. Gore je bila postavlje­
vrlo simpatienog eovjeka dobrih namjera,
vo otkriCe beiicnog prijenosa energije ili na struktura u obliku nepotpune kugle.
jednostavno - takav je svijet u kojem zivi­
cak i sarno otkrite tog principa? Konstrukcija je bila drvena zato da ne
mo, a svi smo mi tek njegov proizvod.
EMARD: U New Yorku je Tesla prvi put bi bila elektrieki vodljiva, tako da bi se
No, imam dobru vijest i za njega i za sve
demonstrirao beiieni prijenos energije za na kugli mogao stvoriti ekstremno vi­
nas koje zanima to podrueje, strucno ili
osvjetljenje u prostoriji. Svjetiljke su se sa­ sok izmjenieni napon reda velicine GV
tek amaterski. Teslin beziCni prijenos je
stojale od fluorescentne lampe slicne da­ (giga-volt, milijardu volta). Za uspore­
moguc. Naravno, to znamo jer vjerujemo
nasnjim stednim zaruljama i prijemnika dbu, u suvremenoj elektrodistribuciji
Tesli. Ali - Teslin bezicni prijenos ener­
od zavoja zice i limenih ploca. 1ako nisu koristi se najvise 400 kV (kilovolt, tisueu
gije je i izveden, i to ne na nekom dale­
zicom bile spojene na predajnik, mogle volta). Navodno je Tesla htio da toranj
kom kontinentu nego ovdje, U Zagrebu.
su se premjestati po prostoriji i uvijek su bude dolje tanak, a gore sirok, u obliku
Napravio ga je Davor Jadrijevie - Emard
svijetlile. Pokazao je to ne sarno u svom sladoleda u kometu s kuglom na vrhu.
i prvi put predstavio na Geekoscopu, to
laboratoriju nego i na nekoliko drugih 10­ Tesla je htio postiCi odredeni oblik polja
jest "Veceri razmjene vjeStina" u zagre­
kacija u New Yorku i Londonu. Na opei u prostoru oko tomja pa je prema tome
baekom klubu Mama. Potom na SF-kon­
interes javnosti za bezicni prijenos, nasta­ birao njegovu geometriju. Geometrija u
venciji, gdje sam ga i upoznao. Ovom
vio ga je dalje usavrsavati da bi se pove­ obliku sladoleda bi ravnomjemije raspo­
prilikom tog meni silno simpaticnog
tala efikasnost, snaga i domel. U svojim redila napon uzduz okomite osi tomja,
eovjeka s velikom radoseu predstavljam i
ranijim pokusima, negdje do 1895. kori­ pa bi se smanjilo optereeenje izolacije.
varna. Neka nesto njegove energije s ovih
stio je svoj transformator kao predajnik, Time bi se s istom kolieinom materijala
stranica beiieno dopre i do vas.
ali on je imao nekih nedostataka. Od dobila veea snaga uz jos manje gubitke
1895. modificira transformator i otkriva (koji su ionako trebali biti ispod 1%).
NEXUS: Sto to maci 'Emard'?
"magnifying transmitter" (uveeavajuCi Ali takva gradevina ne bi staticki izdda­
EMARD: Emard je virtualni laboratorij
predajnik) koji radi bolje od "obicnog" la nalete vjetra pa je napravljena onako
u kojem sam ponovio pokus Teslinog
teslinog transformatora. Njegovi kasniji kako se u ono doba moglo. Prema mo­
beiienog prijenosa energije. Emard =
patenti u nekim dijelovima su u kontra­ jim proraeunima, da je dovrsen kako
Electronic Mechanic Aerodynamic Re­

search & Development.

Tako je sa usavrsenim uredajem u Colorado Springsu_


NEXUS: Kako si se zainteresirao za
pred svjedocima na udaljenosti od oko trinaest kilome­
Teslu?

EMARD: Htio sam napraviti uredaj koji

tara upalio 200 zarulja od po SOW i pokrenuo elektro­


radi na principu egzotiene tehnologije.
motor uz samo 5% gubitaka. Prijemnici nisu bili veliki,
Medu raznim takvim stvarima Teslin

beiieni sistem je bio dobro dokumenti­


oko 2-3 m zajedno s antenom i uzemljenjeni ­
ran i zna se da je radio.

dikciji s prethodnim. Koncepcija prije­ je zapoeet, toranj bi radio neeujno i ne


NEXUS: Koje si njegove materijale nosa se usavrsavala, a time i uredaj. Tako bi proizvodio iskre. Tesla je predvidao
proucavao? je sa usavrsenim uredajem u Colorado snagu tomja od 7,5 MW. Prema mojim
EMARD: Sve informacije i nacrti bili Springsu pred svjedocima na udaljenosti proracunima toranj bi mogao izdriati
su dostupni na intemetu. Procavao od oko trinaest kilometara upalio 200 za­ do 180 MW (megawatt, milijun watta)
sam sve sto god se dalo "skinuti" s in­ rulja od po SOW i pokrenuo elektromo­ ako bi njegova konstrukcija bUa suha, a
temeta. Glavne stvari se nalaze u pa­ tor uz sarno 5% gubitaka. Prijemnici nisu tolika snaga je u ono doba predstavljala
tentima iz 1881. 0 beiienom prijeno­ bili veliki, oko 2-3 m zajedno s antenom i cjelokupnu produkciju elektriene struje
su, za osvjetljenje u prostoriji, iz 1895. uzemljenjem. u hidrocentrali na Nijagari.
u kojem je patentiran prvi uredaj i iz
1903. kada je opisana usavrsena verzi­ NEXUS: Koja je bila ideja iza slavnog NEXUS: Kakvu ulogu ima sarna Ze­
ja uredaja. To jos uvijek nije bilo do­ Teslinog tomja u Wardenclyffeu? mlja u principu koji je Tesla zamislio i
voljno da se napravi uredaj koji radi. EMARD: Toranj u Wardenclyffeu je tre­ koja je njena uloga u slanju energije?
Nedostajalo je razumijevanje sustine bao biti antena uveeavajueeg predajnika EMARD: Zemlja svojim elektrickim ka­
prijenosa, a to je on opisao u elancima na planetamom nivou. ZnaCi da bismo pacitetom i vodljivoseu sudjeluje u be­
u casopisu "Electrical Experimenter" i na drugom kraju svijeta mogli primiti zicnom prijenosu energije. Na povrsini
iz 1912. i 1919., a djelomicno i u auto­ elektricnu energiju poslanu iz tomja. Zemlje su tlo, voda i otopljeni minerali,
biografiji. Kada mi se (inilo da imam sto predstavlja dobal' vodie elektl'iene
cjelovitu sliku 0 uredaju i 0 tome kako NEXUS: Kako je izgledao Teslin toranj i stl'uje. Lako se moze postiCi otpol' manji
bi on trebao raditi, mogao sam izabrati zasto je imao bas takav, neobican oblik? od 400 oma izmedu dva metalna stapa
materijale i dijelove od kojih se moze EMARD: Toranj je bio visok 57 metara, pl'omjel'a 3,5 cm zabijena metal' dubo­
napraviti modema replika uredaja. stozastog oblika, napravljen od drve­ ko u zemlju, svaki sa supl'otne stl'ane

www.teledisk hr
Zemljine kugle. Za usporedbu, otpor da izdrte rezonanciju. Ook je kod Ediso­ vlja. To je zapravo ono sto poznajemo kao
jednog kilometra bakrene zice debljine na radio na istosmjernoj struji, Tesla je tipicni transverzalni elektromagnetski val.
oko dva milimetra, kakva se tipicno ko­ vidio rezonanciju u obliku pojave korone. Postoji i stojni val. On ne putuje nego je
risti u danasnjim kuenim instalacijama, To plavicasto svjetlucanje oko zica uzduz istovremeno prisutan svugdje u prostoru,
iznosi oko 5 oma. Manji otpor zica znaci cijele njihove duzine dogaaa se kao po­ a "brijeg" i "dol" titraju u mjestu. Stojni
manje gubitke pri istom naponu. Visi na­ sljedica rezonancije prilikom ukljuCiva­ val mozemo proizvesti tako da reflektira­
pon znaci manje gubitke pri istom otporu nja iii iskljucivanja ureaaja istosmjerne mo natrag pocetni val s ogledalom koje je
zica, zato dalekovodi rade na opasnih 400 struje. Korona unistava izolaciju, a vodi postavljeno na cetvrtini valne duzine od
kV, a u kueama imamo sarno 230V Bu­ i do teiih posljedica. Nakon sto je otisao izvora pa se brjegovi i dolovi izvornog i
duCi da imamo Zemlju kao jedan vodic, od Edisona odluCio je detaljnije istraziti reflektiranog vala preklope, njihova po­
potrebno je jos sarno napraviti ureaaj koji taj efekt. Vidio je svoju sansu da napravi lja se zbroje i dobivamo val koji prividno
bi nadomjestio drugi vodic da se zatvori energetski ureaaj koji stalno radi u stanju stoji. To je stojni elektromagnetski val,
elektricni krug od proizvoaaca do potro­ rezonancije i daleko premasuje sve mo­ poseban slucaj elektromagnetskog vala
saca. Tu je ulogu Tesla namijenio svojem guenosti Edisonove tehnologije. koji je stavljen u odreaenu geometriju
prostora ili medija. Tesla je koristio rezo­
nantnu antenu i stojni elektromagnetski
Znao sam da intenzitet vala opada s kvadratom udalje­ val u anteni da bi u prostoru oko antene
nosti i da je snaga predajnika 100 m W pa sam preko vo­ proizveo sarno titrajuee elektricno polje,
koje je bilo zrakasto simetricno (rijec je 0
lje postavljao magnifier tamo tek toliko da se i to ispro­ sfernoj simetriji), ali bez magnetske kom­
ba. Kad su se LED diode tamo upalile, nisam mogao ponente. Prema suvremenom vjerovanju,
takva antena u prostoru ne zraci, ali nje­
vjerovati. Bilo je to iznad svih mojih ocekivanja govi pokusi pokazuju suprotno. Tesla je
to zvao "radiant energy", energya koja se
uveeavajueem predajniku koji bi radio na NEXUS: Kakva je uloga geometrije i od izvora zrakasto siri na sve strane.
naponu od nekoliko MV (milion volta) simetrije vala kod Teslinog beiicnog Rezonantne antene su u doba radio pri­
do GV (milijardu volta) i koristio bi Ze­ slanja energije? jenosa na srednjem valu bile zabranjene,
mlju pretezno kao elektricki kapacitet, a EMARD: Tesla je mogao vizualizirati a stojni val se i danas smatra nepozelj­
sarno manjim dijelom kao vodic, pa su za polje i oblik vala koji se stvara u prosto­ nom pojavom u radio-predajnicima te
njega gubici jos i manji nego da se Ze­ ru oko njegove antene, nesto sto danas je bolji onaj predajnik koji ima manji
mlja koristi sarno kao obican vodic. nije niti zamislivo bez jakih kompjute­ omjer stojnih valova (standing wave ra­
ra. Oanas za prijenos informacija ko­ tio, SWR). Velicina SWR ispod tri sma­
NEXUS: Kakva je uloga rezonancije? ristimo poznati elektromagnetski val, tra se dobrim predajnikom, a preko sest
EMARD: Jednom prilikom Tesla je re­ pojavu u prostoru u kojem se npr. oko neupotrebljivim jer on uglavnom ne zra­
kao da elektrodistribucija bez rezonan­ tipicne stapne antene u svim smjero­ Ci nego sarno formira stojni val, a vee ina
cije predstavlja sarno gubitke energije. virna siri val koji ima elektricno polje snage se vraea natrag u izvor.
Rezonancija se dogaaa kad se nekom su­ okomito na magnetsko i oba ta polja su
stavu pogodi njegova vlastita frekvencija okomita na smjer sirenje vala. Zovemo NEXUS: Sto je to Teslin "magnifier",
titranja. Ova sustava koji su u rezonanciji ga transverzalni elektromagnetski val kako bi bilo najbolje prevesti taj izraz i
(dakle titraju na istoj frekvenciji) u istim jer elektricna i magnetska polja titraju cemu je sluzio?
uvjetima medusobno izmjenjuju energyu okomito na smjer sirenja. Tri dimenzije EMARD: Rezonantna antena koja po­
mnogo bolje nego ako titraju na razliCitim prostora i tri okomice. Vjeruje se da ne moeu stojnog vala formira titrajuee
frekvencijama. Svakim titrajem prenese postoje drugi elektricki iii magnetski elektricno polje vjerojatno je ono sto je
se mala koliCina energije, koja se mno­ valovi s geometrijom bitno razlicitom on nazivao teslino poveealo (tesla ma­
zi s brojem titraja u sekundi i dobiva se od toga. Tesla je tvrdio suprotno i spo­ gnifier). Ona je osnovna komponenta
snaga. (Frekvencija od 1 Hertz je 1 titraj u minjao je longitudinani val, dakle kad uveeavajueeg predajnika (magnifying
sekundi). Danas se u svim poljima tehno­ polja titraju u smjeru sirenja vala. Je­ trasmitter). Magnifier stvara jake titra­
logye izbjegava jaka rezonancija kod koje dnom prilikom je u Njemackoj posjetio je elektriciteta u odnosu na zemlju. Oa
se velike koliCine energije nagomilavaju u Hertza, glavnog zagovornika transver­ bismo ga napravili, treba voditi racuna
sustavu dok on titra svojom rezonantnom zalnog vala, i donio mu je svoju opre­ o zrakastoj simetriji polja koje bi on tre­
frekvencijom sve jace i jace dok se na kra­ mu. Nakon sto je vidio pokus, Hertz je bao stvoriti u prostoru i krajnje smanjiti
ju ne unisti. Tako se prilikom projektira­ priznao da Tesla ima pravo, ali on slu­ gubitke u njemu. Gubici nastaju zbog
nja mosta izbjegava rezonancija da se ne zbeno neee mijenjati svoje misljenje. otpora zice od koje je napravljen i zbog
bi srusio. Prilikom ubrzanja generatora u Oakle, val "putuje" titrajuCi okomito na gubitaka u izolaciji koja trpi visoki iz­
elektrocentrali jako se pazi da sustav ne smjer sirenja. "Brijeg" i "dol" elektricnog mjenicni napon visoke frekvencije.
ostane dugo u rezonanciji (ni mehanickoj i magnetskog polja u prostoru putuju br­
ni elektricnoj ni kombinaciji obje) da ne­ zinom svjetlosti. Valna duzina je razmak NEXUS: Kako si ponovio Teslin po­
sto ne pukne iii pregori. Jednostavno, da­ u metrima izmeau dva susjedna brijega kus? S kojim materijalima? Kako
nasnji energetski sustavi nisu projektirani ili dol a, nakon cega se val identicno pona­ izgledaju tvoji "tornjevi"? Sto je s uze­

WW\N.teledisk hr
m1jenjem? Do koje daljine se prenosi Moram ga napraviti sto je moguee pre­ i gubici su jako veliki. Za najefikasnije
energija? Koliko bi tornjevi morali biti ciznije da bi radio na istoj frekvenciji slanje Tesla u svojim Clancima preporu­
veliki da budu efikasna i siroko upo­ kao i prvi. Radio je l.00 MHz sto je za cuje frekvencijsko podrucje izmedu 12
trebljiva replika tvojih "tornjeva"? 0 amaterske uvjete predstavljalo neopisivu kHz i 50 kHz, Frekvencije ispod 16 kHz
kojim se frekvencijama radi, je Ii Tesla tocnost ali jos uvijek nisam mogao znati su cujne pa bi uredaj zujao tako da se 25
mao na kojima je najefikasnije slanje? hoee Ii to biti dovoljno dobro za pOkllS.., kHz smatra optimumom, Iako pravu fre­
EMARD: Tesla je u autobiografiji napisao Spojio sam dvije LED cliode na novi ma­ kvenciju zapravo ne znamo, interesantna
da je najvise energije ulozio u planiranje, gnifier udaljen dva metra od starog i diode je i ona od oko 36 kHz, sto je visekratnik
vizualizacyu i proracune. Svi njegovi ure­ su se llpalile! Medutim, sad ga je trebalo perioda rotacije Zemlje oko Sunca.
daji radili su od prve. Zelio sam odmah odnijeti II drugu SObll i probati domet od Tesla tvrdi da su u tom frekvencijskom
poceti raditi uredaj i napraviti bilo sto pa deset metara. Znao sam da intenzitet vala podrucju gubici zanemarivi i da moze­
probati da vidim sto ee se dogoditi, ali mi opada s kvadratom udaljenosti i da je sna­ mo ocekivati dobru efikasnost na bilo
je bilo jasno da se moram suzdrzati jer bez ga predajnika 100 m W pa sam preko volje kojem mjestu na Zemlji. Da bi se postigla
shvaeanja bezicnog prijenosa nema nika­ postavljao magnifier tamo tek toliko da se takva frekvencija uredaj treba biti fizicki
kve sanse da uredaj proradi, Za velik (frekvencija se sma­
pocetak sam skupio sve raspo­ njuje kako se on poveeava).
lozive informacije s interneta, Prototip od boce uveean na
Iako nisam sve mogao razu­ deset me tara visine imao bi
mjeti, a bilo je i kontradiktor­ 25 kHz i trebao bi prenosi­
nih stvari, stvorio sam neku ti snagu do 150 kW. Ako je
sliku, Iz svega toga sam odba­ Tesla u Colorado Spring­
cio nagadanja i ostavio samo su na trinaest kilometara
relevantne stvari te napravio imao gubitke ispod 5% s
priblizne proracune energije i materijalima iz onog doba,
efikasnosti, razuman kompro­ onda bismo i s danasnjim
mis izmedu dometa, velicine i materijalima trebali dobiti
cijene uredaja, ali i slozenosti jednako dobre reZLlltate ako
samog proracwla. Htio sam u ne i bolje,
amaterskim uvjetima napraviti
prototip velicine 30-tak cm za NEXUS: Koja je razlika
uvjerljivu demonstraciju. Uzeo tvog eksperimenta i onoga
sam ono najjeftinije, prakticki koji demonstrira Konstan­
reciklirao otpadni materijal. tin Meyl, danas najslavniji
Od prije sam imao stari analo­ nastavljac Teslinog djela?
gni osciloskop s generatorom EMARD: Konstantin Meyl
funkcija do 1 MHz koji sam koristio je doslovnll re­
poluispravan dobio od prija­ plikaciju jedne od prvih
telja za petsto kW1a, a naslo izvedbi teslinog transfor­
se i nesto ostataka lak-zice za matora sa zavojnicama II
zavojnicu. Geometrija polja obliku polacinke (i primar
definirala je geometriju tijela i sekundar transformatora
magnifiera tako da sam otisao Sll u obliku koncentricnih
u duean, pregledao sve police i izabrao i to isproba, Kad su se LED diode tamo spiral a u jednoj ravnini napravljeni od
dvije odgovarajuee plasticne boce najbo­ upalile, nisam mogao vjerovati. Bilo je to vodova na stampanoj plocici). On cak
ljeg oblika i velicine za frekvencijll magni­ iznad svili mOjih ocekivanja. Nastavio sam i prodaje svoj komplet, sve se nalazi II
fiera od oko 700kHz, gledati u njih jos pola sata i pitao se sarno jednom koferu spremno za isprobati,
Proraclln je bio samo priblizno to can, a jedno pitanje: "kako je to moguee"? Vjerovao sam da to njegovo radi pa sam
i svojstva materijala nisu bas bila pozna­ Svaki magnifier je bio napravljen od pla­ odluCio otici korak dalje i napraviti be­
ta, tako da je moj prvi magnifier, kad je sticne boce okrenllte naopacke sa zavoj­ zicni prijenos koristeei teslino poveealo
bio gotov, rezonirao na 1,02 MHz. Imao nicom omotanom oko grliea i sirio se (magnifier) kao osnovnu komponentu.
sam dovoljno sreee da se gllmb na gene­ odozdo prema gore, a zavrsavao je alumi­ Magnifier daje ciSCi signal i omogueava
ratorll mogao okrenllti malo iza zadnje nijskom folijom oko sirokog dijela boce. da se preciznije naprave mjerenja i upo­
crtice i magnifier je usao u rezonancijll Uzemljenje je potrebno da bi magnifier zna priroda bezicnog prijenosa i uvjeti u
tako jaku da se na udaljenosti od ne­ radio, jer on stvara oscilacije u odnosll kojima on nastupa,
koliko centimetara upalio "probir-stift" na zemlju. Sto je bolje uzemljenje on radi
(mali odvijac s tinjalicom za provjeru bolje i ima veCi domet. S prvim prototi­ NEXUS: Ti si diplomirao na ETF-u i
prislltnosti napona od 230V u uticni­ pom postigao sam domet od oko deset magistrirao fiziku. Kose Ii se rezultati
ci). To je bilo vrlo obeeavajuee i odmah metara, a llpalile su se dvije LED diode. S tvog eksperimenta s nekim stvarima
sam krenuo u izradu drugog magnifiera. obzirom na visoku frekvenciju od I MHz koje si ucio na fakultetu?
EMARD: Da, diplomirao sam racu­ skog polja krivulje koje se zatvaraju NEXUS: Zasto nitko to nije pokusavao,
narsku tehniku na ETF-u i fiziku ele­ "same u sebe" (slicno kao sto kruznica s obzirom da si ti to napravio s vrlo
mentarnih cestica na PMF-u. Ono sto nema pocetak i kraj nego je zatvorena maIim sredstvima i dostupnim materi­
se kosi s onime sto sam tamo naucio "sarna u sebe"). jalima? Da Ii se Ijudi uopce bave poku­
jest priroda vala koji se siri u prostoru 2. energija od predajnika do prijemnika se sajima rekonstruiranja TesIine zamisIi
izmeciu dva magnifiera. Oni jednosta­ prenosi elektromagnetskim valom. Val se o beiicnom prijenosu energije?
vno rade suvise dobro, mnogo bolje od sastoji od elektricnog i magnetskog polja EMARD: Bilo je odrecienih pokusaja
ocekivanja poznatih iz radio-prijeno­ koja su uVijek okomita jedno na drugo. od strane specijaliziranih institucija i
sa putem elektromagnetskih valova u 3. magnifier proizvodi komponentu postoji nekoliko replika koje rade, je­
prostoru. elektricnog polja koja ima sfernu si- dna od njih je cak i u nasem Tehnickom
muzeju. Tipicni amateri - eksperimen­
talci se ne bave beiicnim prijenosom
Sam bezilni prtJenos nije free-energy (besplatna jer ne vjeruju da ce raditi, pa se od ci­
energija), ali je samo korak do toga. Logika je jasna: jele Tesline tehnologije uglavnom odlu­
cuju na izradu teslinog transformatora
ako mozemo primiti energiju bezicno, onda moze­ i njime proizvode dugacke iskre. Tesla
mo. poleti traziti neki prirodni izvor i trositi njegovu je "prerastao" transformator jos 1895.
i od tada ga je koristio sarno kao po­
energiju tako sto cemo napraviti uredaj koji ulazi u gon za magnifiere, ali 0 njima se malo
rezonanciju s tim izvorom zna - koje su geometrije povoljne, kako

ih proracunati, kako optimizirati. Ne­


mamo gotovo nikakvih podataka sto
metriju i koja se dogacia kada je magnifier dovoljno
je dominantna velik da moze raditi na preporucenom
(puno veca) u frekvencijskom podrucju 12 - 50 kHz.
odnosu na nje­ Mislim da prilikom izrade egzoticne
govu magnet­ tehnologije treba kao prvo promijeniti
sku kompo­ naCin razmisljanja. "Resetirati" svoje
nentu (u uspo­ stavove, ponovno sagledati postojece
- redbi s obi­ znanje koje imamo i odvojiti ono sto je
cnom stapnom sigurno tocno od onog sto je sarno pro­
antenom). izvod opceg vjerovanja, a zapravo nije
4. U pokusu s dovoljno istrazeno. Mali kuriozitet za
magnifierom kraj: u cast Tesli jedinica za magnetsko
je ocito da polje Gauss je zamijenjena s Tesla, koji
beiicni prije­ se silno dovijao ne bi Ii smanjio ma­
nos elektricne gnetsko polje i time povecao efikasnost
energije radio beiicnog prijenosa energije.
Ako imamo
elektricno NEXUS: ]e Ii bezicni prijenos free­
polje koje se energy na djelu? Odnosno, moze Ii to
zrakasto Slrt biti? ]e Ii bezicno slanje energije korak
od magnifiera do besplatne energije?
i ako su ma­ EMARD: Sam bezicni prijenos nije
gnetske kri­ free-energy (besplatna energija), ali je
vulje uvijek sarno korak do toga. Logika je jasna:
zatvorene lini­ ako mozemo primiti energiju beiicno,
je, onda u tro­ onda mozemo poceti traziti neki priro­
dimenzional­ dni izvor i trositi njegovu energiju tako
nom prostoru sto cemo napraviti ureciaj koji ulazi u
NEXUS: Koja pitanja "opozicija" po­ nema mjesta gdje bi se, s obzirom na rezonanciju stirn izvorom. Na internetu
stavlja u vezi Herzovog vala? simetriju elektricnog polja, formiralo kruzi prica 0 Tesli koja kaze da je 1931.
EMARD: Radi se 0 geometriji i logici. magnetsko polje koje se zatvara u sebe napravio mobilni free-energy prototip,
Kontradikcija nastaje nakon sto pri­ i okomito je na elektricno, a pritom ra­ dovoljno jak da elektricni auto pokrece
hvatimo sve klasicno poznate cinjeni­ zlicito od nuIe. Ako nemamo magnet­ brzinom od 150 km/h. Sistem se sasto­
ce elektromagnetizma i usporedimo s skog polja, antena ne bi trebala zraciti jao od ureciaja s elektronskim cijevima u
eksperimentom: u elektromagnetske valove pa se moze­ kutiji velicine oko pola metra (famozna
1. ne postoji magnetski monopol (je­ mo zapitati sto onda prenosi energiju teslina kutija, eng!. tesla box) i antene
dnopol). Dakle, sve su linije magnet­ kroz prostor? duzine oko dva metra.

www.teledisk.hr
zabranjena arheologija

ISUS E SUNCE

RAZGOVOR S ACHARYOM S, POVJESNICARKOM, MITOLOGINJOM I L1NGVISTICOM, KOJA DOKAZU­


JE DA, SUPROTNO UVRIJEZENOM VJEROVANJU, NA IZVORU KRSCANSTVA NE STOJI JEDAN COVJEK,
VEC MNOGO L1KOVA OBUHVACENIH U JEDAN. VECINA TIH L1KOVA Bill SU PERSONIFIKACIJE SVE­
PRISUTNOGA SOLARNOG MITA, CIJE SU PUSTOLOVINE BILE DOBRO POZNATE, KAO STO SE VIDI U
PRICAMA 0 POPULARNIM BOZANSTVIMA, KAO STO SU MITRA, HERKUL, DIONIZ I MNOGA DRUGA,
DILJEM RIMSKOG CARSTVA I SIRE
Razgovarao: Kresimir MiSak

Ako potpuno nevino i bez ikakvog odre­


denog cilja krenete u potragu za temama
s ruba znanosti, najprije cete krenuti od
onoga sto se uvjetno moze nazvati - "fe­
nomenima". Naravno, tu su prvo oni vec
'klasicni': NLO, Atlantida, parapsihologija
i slicno. No, ako se dovoljno dugo zadrzite
u tim podrucjima i imate dovoljno vreme­
na za iskopavanje svakojakih podataka,
neminovno cete, prije ili kasnije, doCi do
tocke u kojoj cete biti prisiljeni sloj po sloj
demontirati sliku svijeta. jedni za drugim
rusit ce se ili klimati stupovi danasnjeg ra­
zumijevanja svijeta - darvinisticka teorija
evolucije, teorija Velikog praska, teorija da
je osnova iivota i svijesti biokemijska, teo­
rija 0 nastanku covjeka, teorija 0 nastanku
civilizacija, a i mnoge usputne kao sto su
teorija 0 globalnom zatopljenju iii teorija 0
tome da je nafta fosilno gorivo.
Na tom putu demontiranja (zapravo
-preslagivanja), prije iii kasnije, sudarit Ali sto ako nikada nije postojala takva nisam procitao novinski tekst osobe koja
cete se s brojnim knjigama koje su poku­ osoba, ako je cijeli lik Isusa Krista tek je postavila to pitanje. Tekst Acharyje S,
sale istraziti najvazniji lik zapadne civili­ mit? U tom slucaju - otkuda potjece i prepun neunistive logike i argumenata.
zacije - Isusa Krista. sto govori? Acharya S. pseudonim je povjesnicarke
Razni autori cinili su to na razlicite naci­ Samome mi to pitanje nikad nije palo na D.M. Murdock, dobre poznavateljice
ne, u rasponu od prica koje su donekle u pamet. Danas sam cak skJon kontrover­ nekoliko starih i novih jezika i autorice
skJadu s crkvenim ucenjima, preko onih znom 'urotnickom' zakljucku da su sve knjige "Plan Krist". Kao sto vidite, niti
u kojima je Isus jedinstven covjek, ali ne te rasprave 0 Isusu kao tek covjeku, iii sad misterij njenog identiteta ne otkri­
bog, pa do onih u kojima je on bio tek rasp rave 0 njegovim navodnim godina­ yam do kraja, jer je rijec 0 zeni koja se
jedan od brojnih mesija. Na tragu takvih ma provedenim u Indiji na ucenju jogij­ trudi svoje prvo ime kao j mjesto stano­
razmisljanja najveCi je utjecaj napravila skih vjestina, mozda tek 'dimna zavjesa', vanja sacuvati u tajnosti. Covjek bi na
knjiga "Sveta krv, sveti gral". usmjeravanje energije i rasprava sto dalje prvi pogled zakljucio da je to logicno
No, nijedna od tih knjiga nije otisla do od kljucnog pitanja - Nije Ii sve vezano jer se bavi tako osjetljivom temom, zbog
kraja, nije 'razmontirala' pricu u potpu­ uz pricu 0 liku Isusa tek izmisljotina? koje joj se sigurno nije smanjio broj ne­
nosti i postavila pitanje je Ii Isus uopce Nikad nisam bio dovoljno inventivan da prijatelja. No, uzrok je tome jedan doga­
postojao, u bilo kakvom obliku? Te bih sam od sebe doveo u pitanje prilwa­ daj tj. situacija iz privatnog, obiteljskog
mnogobrojne (cesto medusobno suprot­ cenu tezu da se u jezgri price 0 Isusu, u zivota, zbog kojeg cak niti preko e-maila
stavljene teze) nisu dovodile u pitanje najmanju ruku, krije prava osoba (ako nije rado davala podatke 0 mjestu gdje
postojanje Isusa kao povijesne osobe. vec ne cudotvorac iii Boiji sin), sve dok iivi, cak niti nama koji smo s drugog kra­
www.teledisk.hr
jest Grcke. 0 njihovoj Danas postoji literatura koja tvrdi da
sam religiji vee sve znala je Isus bio bog, postoji i ona koja tvrdi
jer je to zapravo anticka da je bio obicni covjek, pa revolucionar
mitologija. Nakon po­ iii cak mistik. Vasa knjiga daje jos je­
slijediplomskog studija dan novi pogled. Postoje Ii istraiivanja
u Grckoj pocela sam se prije vaseg koja su iznjedrila zakIjucke
zanimati za mitologije slicne vasim?
i religije ostatka svijeta. ACHARYA: Kad sam pocela s proucava­
Tijekom svog istraZiva­ njem te teme, otkrila sam da su se mnogi
nja otkrila sam knjigu bavili temom Isusa Krista kao mitske li­
koja se lOve "Prijevare cnosti. Ako se vratimo nekoliko stotina
u krscan stvu". V njoj godina u proslost. .. Vecina tekstova je
pise da je Is us Krist bio pisana na latinskom. Tekstovi s takvom
mitska licnost. Zaintri­ temom prvi se put javljaju krajem 18. sto­
girao me takav pogled na Ijeca u Francuskoj gdje je i izdana odlicno
stvarnost. Procitala sam napisana knjiga 0 komparativnoj religiji u
knjigu i shvatila da su vise svezaka. Jos je i danas vrlo cijenjena.
mnoge price iz Isusova Napisao ju je Charles Depuy. Mnogi drugi,
ja svijeta htjeli dob do nje da snimimo
iivota slicne dijelovima solarnih mitolo­ kao grof Volny i Napoleon znali su za ta
intervju. Kad smo se morali dogovoriti
gija starih tisuce godina. Tako sam kre­ istrazivanja. Vec krajem IS. stoljeca pa u
kamo da doletimo, onda je to radila kroz
nula dalje istraiivati. Otkrila sam da SLl 19. stoljecu, sve do 20. stoljeca i kraja Dru·
zakucast niz adresa i usmjerila nas u su­
diljem svijeta postojali zanimljivi likovi goga svjetskog rata bilo je mnogo Ijudi koji
sjedni mali gradie otkuda smo taksijem
koji su vodili iivot vrlo shean zivotu Isusa su to tvrdili, odnosno sirili tu informaciju.
odlazili u njen gradic na snimanja (steta,
Krista kako je opisan u Novom zavjetu. Ta se skola zvala "Skola religlja" ili "Kom­
jer je njen sveucilisni gradic bio zna­
Mnogi hkovi iz drevnih mitologija bili su parativna religija" iii "Skola mistika". Neke
tno ljepsi od grada u kojem smo mi bili
izravno povezani sa Suncem, nebeskim od tih Ijudi se i danas citira, no veCina njih
smjesteni, a i ne bismo si trebali kompli­
tijelom. Tako sam to pocela proLlcavati. ostala je bez posla, neki su zbog sirenja te
cirati i poskupljivati zivot taksijima. Ali
na kraju je ipak sve ispalo odlicno).
Konacno smo, u listopadu 2008. doSli
do Acharyje i snimali je dva dana. Sve
sumnje su, naravno, otpale kad je vidje­
la da smo mi zaista jedna mala ekipica
neke daleke Hrvatske televizije zaintere­
sirana za njen rad, koja se do nje uputila
na drugi kraj svijeta, cak i sa spremnim
honorarom (sto ona nije traiila). Spri­
jateljili smo se i s njenim deckom koji
je bio bubnjar, pa sam s njim protresao
dosta zajednickih glazbenickih tema. Na
kraju smo saznali i razloge - opravdane
. te silne konspiracije, pa cak i prvo ime,
to jest sto se krije iz 'D' kod D. M. Mur­
dock. Ali casno smo se obavezali da ni­
-0.

kome necemo reCi. Ono sto smo snimili ,~~- EVANl)EOSKA PRICA .. ~~jezc.ie Djeviee' uzdjza~o zajedn:o sa.
- i za dokumentarni seriJal Djeca sunca
i za ovaj specijalni intervju za Nexus, io­
- element
DJevica-Majka
prvr: :c,'
.
/J' sune.em: .
nako je puno, puna zanimljivije..... :~:=""U trenutku zimskog solstitija, Dje­
BQzanskog Qtkupitella
'- . ..)"ica se ,uzdizala he~ijakalno (50
Napisali ste dvije knjige koje se bave j.~Suneerp)i~~l1oseci Sunce: (Horusa)
Kao'-sto smo vidjeli, djevica majka i
mitologijom vezanom uz Sunce, a to .:.~,': u svojimrljedrima ... D]evicaje bila
.. _njeno bozansko dijeie sveprisutni
vas je dovelo i do istrazivanja povijesne i;~:su motiv u c;jrevnorn svijetu, daY_flO Izida, a prikazJznjenog hrama na .
pozadine lika Isusa Krista. 5to vas je po­
taknulo na to neobicno istraiivanje?
PrJj~ krsca'nske ere.!:! solarnorn _
.. kojem nosi dijete (Horusa) u ruka­
=n1;itu=smatralo seda se"sunce Soga" A:t'~i: ma popracen je ovim natpisom:
ACHARYA: Za religiju sam se poce­
- ra,d~.iz novog, Qc~n-osno djevfcan­ "JA SAM.WE 5TO JEST, STO JE
la zanimati vrlo rano. Odgojena sam u
.~6'gCmjeseea. Aspekt djevicanskog BILO l}tb.CE..BI!-I; plod koji sam
protestantskoj vjeri. Kao dijete sam se
;.~r'odenja ta~otler potjece.iz' zapaza-2S:~. d~flrjela je Sunce:'
pocela zanimati za mitologiju, posebice
nja 9-.~ sell nekim razddoljima_ zvH~'
grcku mitologiju. V srednjoj skoli i na .. Ozvadqkiz knjige PLAN.KRISTAcharye-S)
fakultetu pocela sam proucavati povi­

www teledlSK.hr
informacije zavrsili u zatvoru. Bilo je mno­
go Ijudi koji su to istrazivali. Ja sam ih ko­ .'.EVANDEOSKA
ristila i citirala, tj. temeljila sam svoj rad na ':tWRJ(A
njihovim radovima. Koristila sam izvore --; element drugi:
iz ant ike, tzv. prvotne izvore. Slijedila sam :'Jasle i spi Ija,
njihove izvore. }odno mjesto
Jnn9gih-·bo9R,ya
Sto mislite 0 dokazima koji se obicno -
nazivaju biblijskim dokazima da je Isus Prema krseanskojtradi­
postojao, dakIe rijec je 0 evandeljima. ciji, Is·us je bio r-09en iii

Sto mislite 0 njihovoj pouzdanosti, u jaslama, staji ilili spilji,

mofemo li se osloniti na te price? ~a-o i mn~)gi drugi boo

ACHARYA: Ako poblize pogledate tek­ lovi prije~~jega. Vee je

stove u Novom zavjetu, pogotovo Evan­ 'sp'om~nU'to da je.?v.eto

delja po Mateju, Marku, Luki i lvanu, dijete:_ AdomjstI~muz

otkrit cete mnoge probleme. Proturjecna


r9 de t,:o davno p;iJe kr- K~ -i Isus, gr~ki trog ,sa, posebice precesiju
su, kronologija je pomijesana, neki se do­
_:":~eanskog: doba bas u Hermes takoaer je :bio ekvinocija. Kako navodi
.:t$noj betlehemskoj spi- . povijen i polozen u ja, -- Massey:
gadaji II nekim evandeljima odvijaju ra­
nije nego u drugima i obrnllto. Evandelja ":lji koja se danas smatra';O::' sle, kao i DioQiz.
su u tom pogledu problematicna, Postoji mjestom ISUSOVA rode- Motiv spilje/jasfi~ dio Dakle, spilja i staja
::,J1ja.'Sto se tice ACloniso- je mita_-,Koji pnfasta,_- dvije suo vrste ro­
i problem s harmonizaCljom, uskladiva­
;- ve spiljet.k.rscanski apo- vlja kako~ zimu taka j--_ - dnog mjesta sol­
njem. Postoji i skola koja se bavi llskladi­
,:doget Welgall priznaje: zalaza8 - Su nca, kada·=;, sticija .... Meautim,
vanjem jer se tekstovi prilicno razliklljll.
." se cini'da silazi pod. nitj jedan Mesija,
U drugom Sll pogledu vrlo slicni jer se tri
evandelja temelje na istom tekstu. S jedne .~.:::-Prikladnost.~ ,ovog zemlju Hi u podzemni' bez obzira zove Ii

se strane medllsobno kopirajll, no s drllge prisvajanja --ffffi le:. _ svijet,-koji je mater­ se Mitra, Horus iii
veca zbog Cinjenice nica neba j- Ze~lje-.' Krist, nije mogao
su strane sasvim razliciti. Datumi nastan­
ka evandelja takoder su problematicni. da je obozavanje ,,~.,Walker =.0 -tome~a.ze: f biti roden u Augi­
-.Boga u spilji bilo" "Sp]lja-se opceniiS-po:- jinoj staji iii spilji
Uvrijez.eno je misljenje da potjecu s kraja
1. stoljeca, No to se temelji na pretpostav­
-'uces~aLb u pogan- istovjeei",ala s -:mater~= Abba Udde 25. pro­

ci da su price iz evandelja istinite. Ne po­ stvu:;~(i,:polon, Kibe- ,nicomMajke Zemlje/ si-nca- nakon 2S5.

stoje nikakvi vanjski dokazi 0 postojanju la, Demetra, Hera- '~:l9,gicnim mjestorYl~:._ pr.n.e. zato sto je

cetiri kanonska evandelja kakva danas Rio, Hermes, :Mitra sfmbolicnog rod~nja j , solsticij presao iz
ci Posjedon obo,ta- regeneracije." -'" tog znaka u aste­
poznajemo, Nema dokaza da su posto­
vani su u spiljal1]~; Zbunjujue~-H:>rice k~je'~ rim Strijelca.

jala sve do kraja 2. stoljeca. Nitko ih nije


Hermesa, grc.kog se odnos~;na solalho;

citirao ni koristio da poveze krscanstvo s


logosa, rodlla je _Aijete rodenq~u spilji, _£izvadak iz knjige

nekom drugom vjerom. Kao da evandelja


nisu postojala prije 2, stoljeca, U tome je Maja u spllJr a Mitrll_i~jaslama ilili:S.!~ji odra­ 1PLANKRfST

problem. Cini se da ih nisu napisali Ijudi je reden lz:stHene.'7'Lzavaju promj~-Q~nebe£ "-A~harye. 5)

za koje se to tvrdi, od kojih su dvojica na­


vodno bil i svjedoci, vee se Cini da su napi­ rims kim upraviteljem Poncijem Pila­ "Testimonium Flavianum", istrazen je
sana mnogo godina poslije navodnih do· tom, kao i pred kraljem Jlldeje, No u na mnoge naCine i na koncll odbacen.
gadaja. Vrlo ih je tesko uzeti kao dokaz 0 vrijeme u kojem je navodno zivio, kao Neki tvrde da je citav odlomak krivo­
ISllSU kao poviJesnoj licnosti, cak i 0 [SllSll i u vremenu nakon njegove smrti, ne tvorina, drugi vjeruju da su samo neki
kao mesiji s nadnaravnim motima. spominje se ni u jed nom pisanom di­ dijelovi kasnije ubaceni u odlomak,
jelu. Nemamo nikakav pisani dokaz 0 a treci jos i danas vjeruju da je citav
U vrijeme kad je navodno Zivio Isus njegovom postojanju, osim Novog za­ odlomak autentican. Ja mislim da je ci­
Krist postojali su brojni zaista slavni vjeta za koji sam vee rekla da je napi­ tav odlomak krivotvorina i da je uba­
rimski povjesnicari, mozemo reCi da se san puno kasnije. Zbog velikog broja cen u tekst nekoliko desetljeca ili sto­
tada pisala povijest. Jesu Ii neki od njih povjesnicara i ucenjaka, razdoblje 1. ljeca kasnije, najvjerojatnije pocetkom
zabiljeiili postojanje osobe zvane Isus stoljeca, tzv. rimsko razdoblje, jedno je 4. stoljeca. Tada se prvi put pojavio.
Krist iii nekog slicnog kome se mogu od najdokumentiranijih razdoblja po­ Rani crkveni oci ga nikad prije nisu
pripisati Isusovi atributi? vijesti. Ali povjesnicari toga razdoblja spominjali. Kako im je to moglo pro­
ACHARYA: U Novom zavjetu se na uopce ne spominju Krista, krseane ni maknuti? lonako stalno traze dokaze
dvadeset mjesta spominje Isusova po­ krscanstvo. Prvi spomen toga potjece za svoju vjeru.
pularnost, da je bio nadaleko poznat. s kraja I. stoljeca, iz djela zidovskog Druga tri velika imena koja se stalno
U krscanskoj tradiciji postoji prica povjesnicara Josipa i to se stalno na­ spominju kad se zeli dokazati lsusovo
da se Isus dopisivao s kraljem Si rije, vodi kao dokaz da je [sus Krist bio postojanje rimski su povjesnicari Pli­
u evandelju pise da se pojavio pred povijesna licnost. No taj odlomak, tzv. nije mladi, Svetonije i Tacit. Slicni se

www te\edlsk hr
problemi javljaju i kod njih. lzuzev u
EVANDEOSKA djelima Plinija mladeg, cini se da ne
PRICA govore 0 povijesnoj osobi koja je doi­
- element treci: sta hodala Judejom. Spominje se da je
Tri mudraca i "Chrestus" iii "Chresto" bio u Rimu, a
Istocna zvijezda znamo da lsus navodno nikad nije bio
u Rimu. Ime "Chrestus", "Chresto" iii
Omiljena prica djece "Christos", kako god ga pisali, zapra­
diljem svijeta, prica 0 vo znaci "dobar". To je bio uobicajeni
tri mudraca iii maga i epitet, titula. Osim toga, ta rijec znaci
istocnoj zVijezdi koja i "pomazanik". Tko god je bio poma­
se pojavljuje u casu lsu­ zan zvali su ga tim imenom. Mnogi su
soya rodenja takoder mogli noslti tu titulu. Drugi su bogo­
se moze naei u drugim vi nosili ime "Christos", "pomazanik",
mitologijama. Da po­ kao i kraljevi. U Starom se zavjetu ta
novimo, tri mudraca iii rijec cesto spominje. Cak se spominje i
kralja tri su zvijezde na ime Isus, mnogo prije nego sto je Is us
Orionovu pojasu "cije navodno postojao; postojao je Josua.
je uzdizanje objavilo U Starom zavjetu pisanom na grckom
dolazak Sotisa, zvijezde jeziku Josua je postao Isus. Isus se spo­
Horusa/Ozirisa, odno­ minje 200-tinjak puta u Starom zavje­
sno Sirijusa, najsjajnije tu. Isto tako i "Christos". ZnaCi, u Sta­
zvijezde na nebu, ciji rom se zavjetu vee spominje Isus Krist.
je dolazak najavljivao .. ... - . Mnogi se odlomei odnose upravo na
godisnju poplavu Nil a". ~ sti. Kada jeJ~deno netom Venerom koja to. Zapisi rimskih povjesnicara pojavi­
Osim toga, bilo bi veo­ .~ bO:~nsko 'dijete, je ponekad s.l:l.Jzila kao Ii su se prekasno. Sarno su zapisali one
ma prikladno tri kralja, _.inuCfi'aci iii mago­ "jutarnja zvije;1:da': na­ sto im je netko rekao. To niposto nisu
koji izrazavaju stovanje .o\li objavljuju da:-sU-%f javljujuCi doJ~zak "boga zapisi svjedoka. Kao dokazi 0 postoja­
djeteScu, smatrati ma­ =V~Weli nje{jovu -'i~7 Sunca" koji cl~ tako.der nju Isusa Krista nemaju gotovo nika­
govima jer su magovi jezdu na istoku.... "jutarnja zVifezda'~' Da kvu vainost.
obozavali SunG~. Na­ Tri kralja iii tri sun­ po n QYlf.l:1 0, to javlj-anje;
dalje, darovi mudraca cana predstiwnika nije pQvijesni dogadaj, Sto se po onda, po vasem miSljenju,
Bozanskom Djetetu ta­ jednako s~A1Etvcn.:.a vee pQnovljeno zapaza­ nalazi u pozadini price 0 Isusu Kristu?
koder su standardni dio kao i musk~~¥n~da njekoje je jedan mHeniJ~ I postoji Ii jos etimoloskih dokaza koji
mita. Kako Higgins za­ koja je pr.l7}:QThiPizira­ s!.a!fje od krseanske er~:"" upucuju na postojanje izraza "Isus" Hi
paza: "Upadljiva je po­ na kada su trhegije NadCllje, Higgins kaze: "Krist" u vremenima koja su prethodi­
dudarnost da su darovi us.tanovljen€ kao "Svaki Ami~ iii Zeljo svih la Isusovom dobu?
koje su donijeli mudraci nebo, zemlja i pod­ norodo imaoIe zvije.zdu ACHARYA: Kao sto sam vee rekla, ime
- zlato, tamjan i smirna, zemni svjjet, !~ kojih - =koj,a je najavita njegovo
"Isus" javlja se u pretkrseanskom razdo·
ustvari darovi koje Su trijada dondsi--'Svoje rodenje."4~ tom p"0gle­ blju. Mnogi misle da je "Isus Krist" ime,
arapski magovi uvij~k : darove... Kada je du, rodenja Abraharna i
ali nije jer je "Krist" titula. Ljudi bi ga tada
nudili Suncu:' ro~n9 mjesto bilo Mojsjja, kao i mnogih
zvali Isus, krist. Ljudi takoder misle da je
Walker govori 0 slavnoj .~.u znaku Bika, [@6,- drugih, takoder sli pO-f: to ime zato sto je posebno. Nitko se tako
zvijezdi:"Drevni Hebre­ ..' -- 500-4,400 BPj, Isto:-:praeena zyijezdamac.}" ne zove. Ja ga kao dijete nikad nisam cula.
ji nazivali su istu zvije­ cna zvijezda koj-a'Je;.-;;; Doane obj:1-"~_~java: "CI~ Nije kao Ivan Ivie ili Marko Markovic.
zdu Efraim iii Jakovlje­ izasli;l:.d~::,obznani.,.".. ['ljenica da~::=pisac .ove No, tad sam otkrila da je to ime u anti­
va zvijezda. U sirijskoj, ro4-em~2'djetesca:.-f~ip~icene g"O~ori 0 nekoj ei bilo vrlo uobicajeno, lime Isus i rijec
arapskoj i perzijskoj bila j~~'Orion, koji '."'~Yijezdi, vee njegpvoj krist. Ime "Isus" se u Starom zavjetu javlja
mitologiji bila je Mes- ' ·se iz tog razloga:~~-:;zjzijezdi, pokazuje.da je kao "Josua" iii ,,)esua". Crkveni su oei u
saeil - Meslja." Massey .~:naziva ':zvljezdom ':'~6bilo popularno:~jero~~ drevna vremena pokusali uvjeriti Ijude
pojasnjava: ~~orusa. To je l1eka- va~nje Ijudi medu kojima'~ da potjece iz grckog, od rijeci "iasta", sto
da bila zVijezda ·tri je zivia, da je~$.vaka 050­ znaci "izlijeciti" i tako ga povezali s Ja­
... istocna zvijezda kraija; jer ,.tri kraljq~;~ __ .:-ba rodena Jiod nekom sonom, cije je ime takoder izvedeniea te
pruzit ce neobo­ ].qI uvijek je naziv' .. zVijezdQ!)):~le da je ta rijeci. Cini se da postoji i veza s Egiptom.
rive podatke koji triju zvijezda u Ori- zvijezda "koja je viden:f!: Postojao je tzv. "nadolazeCi sin", boiji sin.
dokazuju mitsko i~movu poJaeS.u~". njegova zVijezda.;' - Na egipatskom se nadolazeCi sin kaie "ai­
-. ~~,~-. :.­
nebesko _podrijetlo. _ ... ~.~-= usa". U mojoj najnovijoj knjizi, "Krist u
evandeoske povije-:,:-- IstoC-na zVijezdci' je ta­ (izvadaldzk-njige Egiptu", detaljno se bavim tom rijecju "ai­
- koder povezana s pla- PLAN KRIST AChar s)
1 usa". Ondje moiete pronaei vise detalja 0

www.teledlsk hr
tome jer se radi 0 vrlo slozenoj stvarL No, lutni vladari. Neke karakteristike dije­ se Ll svojoj grobniei i treba uskrsnuti
ta rijec doista znaCi "nadolazeCi sin" i do­ lova price moiete pronaci u pricama 25. prosinea. To je dan kad od najkra­
ista se odnosila na bozanski lik, odnosno o drugim bogovima i bozieama. Izidu ceg dana u godini, dani opel postaju
na bozjeg sina. Rijec "Christos" moze se su zvali isejeliteljieom i spasiteljieom. duii. To je rodenje Sunea. Zanimljivo,
pronaCi u bengalskom jeziku, u [ndiji, a Onda imate i [susov rodendan na 25. s Isusom je povezan motiv Sunea.
odnosi se na Krisnu,
boga Sunea, velikog
spasitelja Indije.
Sve je to povezano:
Krisna, Christo,
Christos. Navo­
dno skraceni oblik
tih imena, Kris,
znaci Sunee. To je
zanimljiva etimo­
loska veza sa solar·
nom mitologijom.
"Christos" znaCi i
"pomazanik". Grei
su tu rijee uvijek
koristili za poma­
zanike. Ako je kralj EVANf)EOSKA PRICA­ '~_ nevoljko priznaju. Eleusinska ':~: vjgra u svim bitnim tocka­

bio pomazan, onda - element cetvrti: "et;toaristija odavala je pocast ma podudara s.rimskom
Posljednja vecera/&u­ bGziei pseniee Cereri i Bakhl:'/ vje~om, bez lkakvog pret­
su tako zvali "Chri­
stos". To se spominje haristija Dlenizu, bogu vi nove loze. ' hodnQg kon,takta s Euro­
i u Starom zavjetu; U Jibetu Je::Oalai ~ama tako-. pljanima: zato sto, kale
ondje su mnogi Euharistija iii dijeljenje\h.~­ der slavio ·-:euharistijL! s kru·,_ _ on, oni slave zrtvovanje s
bili "Christos". Cak zje krvi j tijela svetije gbred hom i vi nom. Tibetanska vjer- -, _kruhom-i v1nom; daju po­
ni ime ne upucuje mnogih dreJNih misticnih ska..:~jerarhija veomaje slicna "sljednju pomast; blago­
na evrstu biografi­ vjera, a re.ceniea pripisana katol.t~.~oj, sto je'~~i.t1jeniea~ ~. slivljaju brakove; mole za
ju. To je vrijednost Isusu: "Ovo je m~t<t.krv kQju .~: kojaji.~ziva nelag6CfD 'koEl";' /~ :bolesne; odrzavaju proee­
etimologije. Ako ta pijete, ovo je moJ'~·:ti)elo k~je '~:zago~~~~telja katolicanstva, .- sije;postuju relikvije svojih
priea nije povijest, jedete" standardni je dio teo· '. kao i ·tinjeniea da se euhari­ svetaea, odnosno njihove
biografija, ako Isus fagijskog obreda (obreda Je­ stija praktieirala i medu me­ idole; imaju manastire iii
Krisl nije povijesna denja boga), [tok je kanibali­ ksickim domoroeima davno ,,- samostane za mlade lene;
lienost, zapitajte se sticki obreddanasaJegorijski, prije dolaska krscana u obje _ gjevajuu svoJim hramovi­
sto to sve zapravo sudioniei su -u prosi~ti zaist,L -1merike. Higgins navodi:::-~ rna kao i krscanski redo­
znaCi. jeli i pjl~",bozje" tijer~lkrv, sto.'~ vnici; postuju nekoliko
Ako uzmete naj· je u''i!varnasti biY~'~rtvova-~ Otae Grebillion zacudeno _postova tijekom godine
vaznije dijelove na osoba~ili ziva~inja,.""Jer se zapaZa da Lam~?:-kori:ste te obu-zdavaJu svoja tijela,
price 0 Isusu iz ad pamtivijeka smatr~J.o da svetu _:,odu,-pjevaju U _ narocito putem discipline
evandelja i pogle· konzuma.fija mesa prenosi erkvenoj sluzbi, mole za __ . ~ iii ~biceva;.posvecuju svoje
date religije koje magicne sposobnosti zrtve ~~' '~c;:~ mrtve, da njihovi bisku~,: .' b'iskupe i salju misionare, '.
su postojale prije na os~bu kaja jUJede. ~: ;:.:~pi nose mitre~;te' da D~:­ koji live u krajnjem siro­
krScanstva na tom Krscanski oblik eUhai:istije do~" :,!:~"Iai Lama ima~'ttt"Poloz~ " mastvu, bosih nogu pjesi­
istom podrueju, ".=.u poJ~9.inosti je slitan obre- ~ ~";;=~~medu svojitPi=;,lamam.il eef K.inu.
uoeit cete obra­ . ' du kd}i'se :praktieiraol<ao~dio kao i Papa u Rimskoj crkilL
zac. Na primjer, EleusFnskih"'-misterija".kab sto Otae Gru€gectd~ jos'da­ iz
(izv6da:i< knji?j"e
djevieansko rode­ to krscani od samihpocet~ka "':~~lle; on kale da""¥!
njihova PLAf-i KRIST Acharye S).
nje. To je bio vrlo
uobicajen motiv u
pretkrScansko doba. Na taj naCin su se prosinea. Sto je sad to? Ako pogleda­ Sto JOS mozemo pronaei? Imamo
radali junaei, bogovi i kraljevi, odno­ te Isusov rodendan, 25. prosinea, koji Uskrs, jos jedan vazan blagdan. No
sno djeea bogova. Svatko bi hrio da se vec stotinama godina slavi diljem Uskrs je postojao i prije nego sto je
mu je jedan od roditelja bog jer onda svijeta kao navodni Isusov rodendan, [sus navodno iivio. Kakvo je znacenje
dobiva veliku moc i moze reCi da ima a to je zapravo kraj suncevog solstiei­ imao tada? Oznacavao je smrt i uskr­
pravo postati vladar. U Egiptu su dre­ ja. Zimski solstieij pocinje u noei 21. snuce. Ljudi su u proljece razmisljali 0
vni faraoni bili sinovi bogova, bili su na 22. prosinea i traje tri dana. Znaci, proljetnom ekvinoeiju. To jest Uskrs,
iznimno vazni, bogovi na zemlji, apso- imate tri dana. Sunee je umrlo, nalazi ali pada na isti dan kao i proljetni ekvi­

www.teledlsk.hr
nocij. To je doba godine kad dani posta­ Na primjer, sto znati "pomazati"? To Ne smijemo zaboraviti aureolu, zar He?
ju duii od noCi. Onda shvatite da je i to u solarnoj mitologiji znaei uranjanje ACHARYA: Da, aureola. Svi znaju da
solami motiv. u vodu, a odnosi se na suneeve zrake Isus i sveci oko glave imaju koronu iii
Sto jos moiemo pronaCi? 1mamo djevi­ koje prodiru u vodu koja tako postaje aureolu. U drevnoj ikonografij i drugih
cansko roaenje koje je takoaer povezano pomazana. Sunce pretvara vodu u vino bogova, kao sto je Sol Invictus - nepo­
sa Suncem, sa slavljenjem Sunca. Imamo kad grozae sazrijeva, a takoaer i pokre­ raieno Sunce u rimskoj mitologiji, oni
roaendan, vrijeme smrti ... No imamo i ee fermentaciju. Tako Sunce pretvara oko glave nose trnovitu krunu, aureo·
druge dijelove price kao, na primjer, Isu­ vodu u vino. Taj mit moiemo pronaei lu. To je vrlo uobicajeno u budistickoj
SOy hod po vodi iii njegovih 12 apostola. u prici 0 Dionizu, drevnom grckom ikonografiji. Budisticki sveci takoaer
Uobieajeno je da bog iii bog Sunca ima bogu iz pretkrscanskog razdoblja koji imaju aureolu oko glave. Ta je religija
12 kuea, 12 apostola, 12 sljedbenika. Broj je pretvarao vodu u vi no. U jednom takoaer snaino vezana uz Sunce. Taj
12 se uglavnom odnosi na horoskop. hramu u Grckoj, u Korintu, u Apolo­ se motiv odnosi na Suncevu koronu.
Tako mozete otkriti da se dijelovi priee novom hramu, koji je bio bog Sunca, U ranim ikonama, Sol Invictus i dru­
mogu povezati s drugim mitologijama i postojao je kana!. Sveeenici su u njega gi bogovi imaju trnje iii zrake koje im
sve se uvijek okreee oko Sunca. ulijevali vodu, a jedan skriveni sveee­ izlaze iz glave. Nekad ih je sedam, ne·
nik bi skrenuo tok vode i ulio vino. kad deset. To moiete vidjeti u ranoj
Sto bi onda simbolizirali dementi pri­ Naravno, ljudi to nisu mogli vidjeti. ikonografiji. Postoje i slike boga Sun­
ce 0 Isusu Kirstu, koje elemente solar­ Tako su imali cudo pretvaranja vode u ca u koCiji, kako drii konje. Oko glave
ne mitologije? vino. Znaci, imamo boga koji je blisko mu je korona. Taj je motiv preuzet u
ACHARYA: Kad pogledamo solar­ povezan s vinom, ne sarno Dioniz, vee krscanskoj umjetnosti.
nu mitologiju, mozemo vidjeti da su i Oziris. To su sve bogovi Sunca.
mnoge karakteristike vee postojale. nastavlja se ­

EVAN8EOSKA PRICA predstay~"tako da moz~~~.


- element peti: izreci zafobne rijEl9J zado- '­
Raspece biti sazaljellje pu511T&
Nadalje, Isus bi bio zrtvo­
Kao sto smo vidjeli, velik van u sveto vrijemey~she
broj bog ova i bozica spasi­ same ako je bi~!:~-{"rU:;slJr­
telja smaknutje iii razapet u flu otkupljenja::'G!~nam 0
svrhu otkupljenja "grijeha" tome kate:
i/ili kao obred plodnosti.
Kao dio standardne drC\me ,j\Jijl? Ii neobicflQ, da se
o svetom kralju, raspece raspece dogodilo za
"Kralja nad kraljevima" nije . vrijeme Pasher- Kod

ni u kojem slucaJu poviJesni - _.-. ,'~-= 2idovir.:B~ ,~j~f.;I6 naj­

dogadaj, osim U smislu da .... svetije '~v[j~me. R9::=:>"

se tisucama puta dogadao zapinjanje nekoga~:i.Q: ..

diljem svijeta. U drevnom to vrijeme za njih-::tii Krscanska &1ktri~.a ra.t zde Djevice-nije aktualno..
svijetu postojale su dvlje pr~d_stavljalo kfserJj~_~ - speca sa p-tvom -podj:"Medutim,. _~~Ll.~ifika~Jja/r~­
osnovne vrste raspeca: ka~: barem sedam razlitl::+ gnutom -visok~o i~flad~ ~pece jesenskOlrekVi"noCija .
zneno iii u svrhu otkuplje~: tin vjerskih zakona. 'kao zr~1om .-za grijehe-- ddvija S~_lj zvijezdiJ Djevi­
nja. lako su evemeristi- u )~-':.cjjelogsvijetanije nista-. .se, stogc;i~}e~Djevica Ma'rija
'-' drugo nego-" doslovrf{ ;prisutna.,. .
Isusu pokusali pronaci ,;po­
vijesnog" kriminalca koji je prikaz Rrimltlvno,~ zna: Takoder postoJeava datuma
smaknut za kaznu, cinjeni­ Raspece je bila stvar- cenja, sjena izv0f:bika~~ ~ raspeca, koji se rnogu obJa­
ca je da je njegovo rasp,ece nost, ali ne i sudsko _ sni!i samo u sklopumita:,,14.
alegorijsko a ne cinjenicno, smaknuee; bilo je to De9~nerir~mo. kada . je,* d~)~:::lJ-lj~s~~ bio bi lunarni
i u svrhu otkupljenja, a ne zrtvovanje. I nije posto- smjesten?-~ na t;"z.emlj1,J., "ra- izracl:ln:'::;I>.~pa=lvana, a 15.
kaznjavanja. jalo samo jedno povije- spece" j~~lilstv~~ri "kn:Jsifika- onaj Talit'::Mahja=Mateja iz
lako je tipicna zrtva ubijena Seno zrtvovanje, vee:be- ciff Sun~~a krQz eK~inocije,.. dV~~blika egipatskog mita...
prije postavljanja na kriz:~~ zbrojf1a;;;raSpeea boga,...:;s.ro je uzrok razlicitit1 prik~~q Oba-fi~ mogu biti p'ovijesno
- -.-.:-:~,~:. 't;' -
ISUSi[(J'Fal~~·ID1
'~~=.:-'.·'_ia raspeea u Novom zavJ' e~.··'.-:_;.:::.·-.~~..tocna, ali su zato oba astra­
drvo iii kolac, u drami otku- 0:._
pljenja svetog kralj~, koja tu. U prvom opisu- ~5usQva nomskito6"la:'

je bila vazniJa i ritualnija lako je obred bio sve~en n}a)ka nije prisutna, sto'-::u .~ _.
od obicnog Zrtvovanja, zr- ::~_ na Ijudsku dramu, on je u ~y:ar-nosti predstavlja pr9-~;,UzvdfJak iz knjige. .~
tva je ostajala ziva dijelom-~­ krajnosti simbolican:.-·iljetni ekvinocij, kada ~y~je-i[ PLAty KRIST Acharye S){
.::~:::::. .::-Y .- .
--,~----- -----~--~~-_._.

www.teledisk.hr
alternativne stvarnosti

B DNOSANJA
INTERVJU SA STEPHENOM LA BERGEOM (PRVIM ZNANSTVENIKOM KOJI JE EMPIRIJSKI DOKAZAO
POSTOJANJE FENOMENA LUCIDNOG SANJANJA) U KOJEM SAZNAJEMO ZASTO SPAVAMO, GDJE
SE NALAZIMO KADA MISLIMO DA SMO IZVAN TIJELA, TE UPUCUJE NA VAlNOST PREUZIMANJA
ODGOVORNOSTI ZA NASE SNOVE.
Razgovarao: David Jay Brown

Stephen LaBerge je prvi znanstvenik koji Brain' (Svjesni urn, usnuli mozak) poluci­ DIR: Sto je po prvi put pokrenulo vase za­
je empirijski dokazao postojanje feno­ Ii su ogroman interes sire javnosti. nimanje za lucidno sanjanje?
mena lucidnog sanjanja. Dugogodisnjim Stephenova energija i entuzijazam vrlo su Stephen: Lucidno sanjanje me, na neki
radom razvio je ovu tehniku u snazno zarazni. On uvijek pronalazi nacin kako naCin, zanima jos od djetinjstva. Kada mi
sredstvo za proucavanje odnosa izmedu raWaniti informacije i iznijeti sustinu je bilo pet godina, odlazio sam u kino na
uma i tijela u stanju sna i pokazao kako stvari. Njegove velike oCi i zive crte lica matineje serijala avanturistii'kih filmova.
lucidno sanjanje ima znacajan potencijal otkrivaju vragolasti, djetinji duh, a isto­ Nakon sto sam sanjao naroi'ito zabavan
u podrucju psihoterapije i psihosomatske vremeno i krajnje ostar, analiticki urn. san u kojem sam bio 'podvodni gusar:
medicine. Njegove knjige na ovu temu ­ U ovom intervjuu Stephen odgovara na palo mi je na pamet - zar ne bi bilo za­
'Lucid dreaming' (Lucidno sanjanje), 'Ex­ pitanja zasto spavamo, gdje se nalazimo bavno vratiti se nat rag u taj isti san i na­
ploring the world of lucid dreams' Ostra­ kada mislimo da smo izvan tijela, te upu­ staviti ga sanjati u epizodama? Nitko mi
zujuCi svijet lucidnih snova) i njegov vise euje na vaznost preuzimanja odgovorno­ nije rekao da je to nemoguee, tako da sam
znanstveni rad 'Conscious Mind, Sleeping sti za nase snove. se sljedeee noei opet nasao u tom is tom
WWW leled'sk br
nexus
snu. Zatim sam to nastavio raditi tjedni­ iz gledanja na moje budno stanje kao na sto sanjamo jednostavan - radi se 0 istom
rna. Jednom prilikom, vidjevsi iznad sebe san i pokusaja odriavanja kontinuiteta razlogu iz kojeg imamo mozak. Mozgovi
povrsinu oceana, pomislio sam - pa ja ne svjesnosti. Nekoliko noci nakon sto sam se prije svega razvijaju da bi praizveli mo­
mogu tako dugo zadriati dah! Zatim sam se vratio s Tulkuove radionice u Esalenu, dele svijeta, da bi mogli simulirati okoli­
pomislio - ali u ovim snovima mogu di­ dozivio sam prvi lucidan san kojeg se nu i predvidjeti sto ee se dogoditi, te tako
sati vodu l (djetinji smijeh) U to vrijeme, sjeeam jos iz djetinjstva. Kreeuei se kroz dobiti sto nam treba i izbjeei ono sto ne
svjesnost u snu mi je sluzila za zabavu. snjeine nanose, obucen u kratke rukave, zelimo. To je snazan pritisak koji pokreee
Tek sam se oko dvadesete godine zivota penjao sam se na planinu. Pomislio sam evoluciju zivcanog sustava, narocito kod
zainteresirao za urn. Prijavio sam se na - pogledaj kako sam obucen, kako mi ovo primata i Ijudi, dovodeci ga do tako viso­
radionicu tibetanskog budiste Tarthang uspijeva? Zakljucio sam da je to moguee ke razine na kojoj toliko dobra simulira­
Tulkua i iznenadio se zadatkom koji nam jer se nalazim u snu. U tom trenutku, u mo okolis da vise nismo svjesni da simu­
je zadao - da odriimo svjesnost tijekom svojoj mladenackoj ludosti, odluCio sam liramo. Pogledamo van i vidimo svijet. To
dvadeset i cetiri sata. Tarthangov engleski odletjeti s planine i odsanjati grandiozan je uobicajeni nacin gledanja na stvarnost,
je u to vrijeme bio skroman, upravo je bio san. Osobno, dok sad ovdje sjedim, volio ali ono sto ja vidim kad pogledam van, na
stigao iz Indije, pa je jedino sto je pona­ bih vidjeti kako izgleda popeti se na vrh vas, na kazetofon na stolu i sobu u kojoj
vljao bilo 'Ovo san!' i smijao se. Pokusao druge najvise planine na svijetu. To je, da- sjedimo, nije svijet, osim ako ne govorim
o svom svijetu, svom mentalnom svijetu.
Vidim simulaciju svog mozga koja se te­
Lucidni snovi pruiaju izvrsne mogucnosti iskustvenog melji na osjetilnom unosu kojeg primam,
cemu su pridodani ostali ocekivani obra­
ucenja i otkrivanja iivotnih mudrosti.
sci koji imaju veze sa svim mogueim dru­
gim stvarima koje ocekujem da eli vidjeti
i koje sam spreman vidjeti.

RMN: Dakle, zelite reei da je sanjanje


uobicajena funkcija onoga sto radimo ti­
jekom budnog stanja i da snovi nemaju
neku posebnu svrhu?
Stephen: Tocno. To je isti konstruktivni
proces, sarno sto ga u ovom slueaju kori­
stimo u drugaeijim mietima, u uvjetima
spavanja. Dakle, ako se mozak aktivira
i dode u REM fazu, ako ga se dovoljno
potakne na stvaranje modela svijeta, on i
stvara model svijeta, samo sto to vise nije
na osnovi osjetilnog unosa. On sad po­
vlaei druge izvore koji 11 budnom stanju
mogu biti sekundarni - oeekivanja, moti­
vaciju, one teznje koje utjeeu na percepci­
ju. On, dakle, konstruira svijet koji nam
pokazuje sto oeekujemo, eega se bojimo,
sto zelimo, trebamo i slieno.

RMN: Spominjali ste koristenje straha i


0'eskobe u snovima kao katalizatora za
ubacivanje u svjesno stanje. Recite nam
nesto vise 0 tome.
Stephen: Anksioznost svakako stimulira
refleksivnost i postoji mogl1enost da je se
svjesno rezoniranje razvilo kao poseban
naCin za rjesavanje prablemnih situacija.
nas je navesti da na svoje trenutacno isku­ kle, privuklo moje zanimanje za lucidno Ne radi se samo 0 strahu, strah nije do­
stvo gledamo kao na san, te da ga uspore­ sanjanje koje je od tada postepeno raslo. voljan da biste postali svjesni. Strah je ­
dimo s onim sto se dogada noeu i onim evo vas u dzungli, a dolazi tigar. 5to eete
sto se dogada danju. Nakon sto sam na DIB: Sto je po vasem misijenju funkcija l1einiti? Treati. To je ono na sto vas strah
tom vikend-tecaju fokusirao svoj urn, na sna i zasto se sanjanje razvilo? motivira da l1Cinite - bijeg. Recimo sada
putu natrag u San Francisco sam prim i­ Stephen: Ne znam ima Ii sanjanje neku da ste se popeli na drvo, a tigar se pocinje
jetio da se osjeeam odlicno. Povezao sam posebnu iii jedinstvenu evolucijsku fun­ penjati za vama. Sad osjeeate neSto novo
to s vjezbom i sirenjem svijesti proizaslih kciju. Rekao bih da je odgovor na to za­ - tjeskobu koja predstavlja strah plus ne­

www.teledisk.hr
sigurnost, sto izaziva pojacano pretrazi­ znje koju biste mogli upotrijebiti za rad da je to moguce utjece na stvaran}e sposo­
vanje okoline u potrazi za alternativnim na tome. Ako spadate 1.1 one ko)i su toli.ko bnosti svjesnog sanjan}a?
akcijama. Pitate se - sto jos mogu ucini­ zaposleni da jedva imaju vremena otiei 1.1 Stephen: Jasno je da je to vazno - ono sto
til Koju jos novu kombinaciju smisliti? setnju, neeete imati vremena i energije za ste upravo opisali dogada se vrlo cesto.
Onda ugledate kokos i bacite ga na tigra! ovo. Mi smo razvili postupak svjesnog sa­ Dio onoga sto prilikom ucenp kako ima­
Shvaeate? Tako u temelju vidite da je ru­ njanja koji je napravljen da ga ljudi koriste ti svjesne snove naucite jeste da to mozete.
dimentarna svijest vrlo snazno povezana kod kuee. Prva lekcija je iz razvijanja spo­ Mec1utim, ako pomislite: 'Nisam siguran
s tjeskobom i stvaranjem novih obra­ sobnosti prisjeeanja snova. Nakon sto ste da to mogu: ta misao predstavlja prepreku.
zaca, reformulacijom, ponovnim pre­ se 1.1 odrec1enoj mjeri sposobni prisjeeati Problem je 1.1 tome sto, s obzirom da se to
trazivanjem okoline 1.1 potrazi za novim snova pocinjete ih proucavati u potrazi veCini ljudi rijetko dogac1a, stvara dojam
naCinima izlaska iz problema 1.1 kojem se za znakovima; sto u njima izgleda poput kako se radi 0 necem teskom za postlei.
nalazite. Na manje opasne nacine, ovo se sna? Zatim pocinjete raditi vjezbe kojima U stvari, to se rijetko dogaaa jednostavno
dogaaa i 1.1 svakodnevnom zivotu. fokusirate urn da se usmjeri na tipiean sa­ zato sto ljudi najcesee nemaju mentaJm
drZaj vaseg sna, postajuCi sve reflektivniji sklop kojim bi pozeljeli da se to dogodi i
RMN: U svojoj knjizi spominjete jednu i razvijajuei sposobnost stvaranja specifi­ uopee nemaju namjeru to uciniti.
ienu Mary Arnold Forster, koja je na po­ enih namjera koje provodite u buduCim
cetku 20. stoijeea lucidnom sanjanju pou­
cavala djecu. Mislite Ii da se djeca na neki
nacin mogu lakSe osvijestiti u snu jer ne­
maju tako puno cvrstih uvjerenja 0 tome
Sto je moguce, a fto ne?
Stephen: Upravo tako. Zaista bih volio
vidjeti da se djecu vise poducava 0 tome.
Mislim da hi im to moglo biti od velike
pomoei uzevsi 1.1 obzir da veeina djece
ima izuzetno malo moei, ona su 1.1 osnovi
prepustena na milost onorne sto im svi
ostali kazu da rade. Lucidan san je svijet
1.1 kojem mogu biti gospodari. [sto tako,

vezano uz djecu, 1.1 ovom drustvu ima­


mo puno problema s drogama. Mislim
da adolescentima droga ni na koji naCin
ne moze koristiti. Oni vee ionako prola­
ze kroz puno promjena koje neprekidno
nadiru poput plime. Psihodelici, eventu­
alno mogu biti korisni za ljude s rigidnim
strukturama licnosti koje su godinama
izgraaivali, a koje je potrebno olabaviti.
Problem je u tome sto se Cini da se nas
sadasnji pristup ovom problemu svodi na
Iz svojih iskustava u lucidnim snovima moiete nauciti
'Sarno reci ne: i ideji da je jedini razlog za­
sto djeca uopee ikad uzmu drogu pritisak stvari koje kasnije moiete primijeniti u stanju budnosti.
vrSn)aka. Trebali bismo shvatiti da moze
biti i drugih razloga. Djeca mozda zele
nesto drugo, nei;to novo, nesto zahavno, snovima itd. Postupak svjesnog sanjanja RMN: Navedite nam neke koristi koje mo­
nesto razlicito od rutine na koju su navi­ je nesto sto sad mozete provoditi i pomo­ iemo imati od razvijanja ove vjestine.
kla, a lucidno sanjanje im to moze pruziti eu DreamLight-a i bez njega. DreamLight Stephen: Primjena svjesnog sanjanja seze
na naCin koji je za njih siguran i legalan, je urec1aj kojeg smo napravili prven­ od snova siromasnog covjeka da se nalazi
te 1.1 skladu s njihovim razvojem. Zato mi­ stveno kao odgovor na zahtjeve ljudi za na Tahitiju, preko avantura, istrazivanja i
slim da razvijanje svjesnog sanjanja moze metodama koje bi im pomogle da imaju ushita, do mentalnog ponavljanja, vjeZbi i
predstavljati istinsku vrijednost kao naein svjesne snove. To je maska koju nosite pri isprobavanja stvari koje ste nauCili na javi.
cijepljenja protiv zloupotrebe droga. spavanju i koja tijekom REM faze ispusta Mozete razvijati i motoricke vjestine, radi
svjetlost - ne tako jako da vas probudi, ali ti na nadilazenju stidljivosti i noenih mora
DIB: Koje tehnike su, po vasem misijenju, dovoljno da vas 1.1 snu podsjeti da sanjate. iii na oslobac1anju od strahova, a naravno,
najdjelotvornije za prisjecanja snova i za tu je i aspekt mentalnog zdravlja koji se
izazivanje lucidnih snova? RMN: Puno /judi, nakon sto slusaju oovim moie prosiriti i na sire poimanje zdravlja.
Stephen: Prvenstveno, potrebno je da 1.1 jenomenima, po prvi put zaista i doiive lu­ Eksperimentima s Ullom i tijelom koje
svom zivotu imate nesto slobodnog vre­ cidan san. 1Vleni se to mi se dogodilo nakon smo proveli na Stanfordu koristeCi tehni­
mena i energije, nesto nezaokupljene pa­ Citanja vase knjige. Koliko samo uviaanje ku signalizacije, otkrili smo da dok nesto

vvww.teledrsk hr
nexus
radite u snu, vas mozak dobija informaciju DIB: Ovo je zapravo prilieno slieno virtu­ Stephen: Da. Davanje ljudima ideje 0
kakvu bi dobio i da tu radnju obavljate i alnoj stvarnosti. tome kakav bi iivot bio kad bismo shvati­
u stanju budnosti. To znaci da izmedu sa­ Stephen: Tocno. Kad bismo ovo stavili u Ii da je svakodnevni iivot hodanje u snu i
drzaja sna i fizioloskog odgovora na njega okvire virtualne stvarnosti, rekao bih da da ima daljnjih vrsta budenja.
postoji vrlo snazna povezanost za koju lucidno sanjanje ima visoku rezoluciju.
smatramo da je upotrebljiva za pomoe u (smijeh) Virtualna stvarnost - s odgo­ RJWN: Cini se da lucidno sanjanje moze
lijecenju i, na neki nacin, za poboljsanje varajueom tehnologijom danasnjice. uCiniti puno u pomaganju ijudima da pro­
funkcija imunoloskog sustava. Najbolji kompjutori koje moiemo dobiti sire i razviju svoju percepciju samih sebe.
su nasi mozgovi. Ako pogledate dobre i Hote Ii svjesno sanjanje, po vasem misije­
RMN: 5to je 5 potencijalom za koristenje lose strane ovih pristupa. vidite da kod nju, postati uspjesni dio psihoterapijskih
svjesnog sanjanja u obrazovnom sustavu u lucidnog sanjanja imate nesto sto ne programa?
smislu ueenja u snu? moiete direktno podijeliti s drugima. Ne Stephen: 0 da, jasno je da hoee. Mislim
da je to jedna od najjacih primjena ovog
stanja svijesti i, po mom misljenju, njegova
vrijednost do sad najjace potvrdila. Ne­
koliko psihoterapeuta ga koristi, ali ga se
sporo prihvaea. Lucidno sanjanje je najdi­
rektniji pristup nadilaienju noenih mora
i saopeavanju Ijudima da sami izmisljaju
strahove, te da sarno moraju vjeibati hra­
brost da se s njima suoce. Rekao bih da je
velika vrijednost svjesnog sanjanja upravo
ta sto moze posluziti kao sredstvo samora­
zvoja - kao neka vrsta samoterapije.

DIB: Jesu Ii vasa iskustva s psihodelicima


utjecala na vasa istrazivanja?
Stephen: Na neki nacin. To je bila jedna
Mislim da je osnovna vrijednost svjesnog sanjanja u od stvari koja me inspirirala da se zain­
tome sto nam daje osjecaj da iivimo u puno sirem svije­ teresiram za urn, jer se prije toga, kako
sam vee rekao. za njega nisam zanimao
tu nego Ii to moiemo zamisliti. - zanimao me sarno izvanjski svijet.
Najprije sam htio napraviti nesto slicno
Stephen: Medu najvainije vrste ucenja mogu lucidan san snimiti i reCi: isprobaj triptaminima, jer sam bio uvjeren da
u snu ne spada ona kada slusajuCi ka­ gao Virtualna stvarnost s izvanjskim ko­ je sve sto moramo uciniti modifikacija
zetofon u sebe pokusavate uliti sto vise mpjutorom koji prikazuje sve sto u njega ovih molekula, te da ee nam one, ra­
novih podataka. Vrijeme spavanja nije stavite ima tu sposobnost, ali to je poput deCi umjesto nas, reei gotovo sve sto je
bas najbolje vrijeme za primanje infor­ playbacka, to je vise kao gledanje video potrebno. Bio sam naivan - nisam shva­
macija. Lucidni snovi pruiaju izvrsne trake nego li stvarno djelovanje. eao da problem nije u molekuli, vee u
moguenosti iskustvenog ucenja i otkri­ umu. Uzevsi psihodelik, kreeuei se od
vanja zivotnih mudrosti. Na primjer. RMN: Lucidni snovi doveli su do nekih uobicajenog nacina opazanja svijeta do
ako se susretnete sa zmajem, sto yam se izuma, na primjer - sivacegstroja i jednog jednog osobitog stanja opazanja svije­
u budnom stanju sigurno neee dogoditi, dijela Einsteinovih jednadzbi. Jeste li pro­ ta, zakljucio sam - dakle, evo kako to
morat eete imati hrabrosti oduprijeti se nasli vezu izmedu kreativnosti i budnog stvarno izgleda! Naravno, kada sam se
strahu kojeg eete stvarno osjetiti. Morat sanjanja? sljedeCi dan vratio u uobicajeno stanje.
eete imati hrabrosti sami sebi reei kako je Stephen: Imamo price Ijudi koji lucidne usporedujuCi ova dva stanja, shvatio
taj zmaj mentalna slika koja vas ne moze snove koriste za kreativno rjesavanje sam, da ono stanje nije onakvo kakvim
povrijediti i zatim na osnovi toga djelo­ problema ili za neku vrstu umjetnickog se cini, a da niti ovo stanje nije onakvo
vati. Preporucio bih yam da porazgova­ stvaranja. To svakako jeste stanje u kojem kakvim se bnL Oba su mentalni modeli
rate sa zmajem, da se s njim sprijateljite. moiete dobiti puno ideja, ali problem je iii simulacije. To je nesto sto mi je bilo
Stvar je u tome da iz svojih iskustava u u tome sto nije svaka ideja koju dobijete jako vazno u smislu razumijevanja snage
lucidnim snovima mozete nauciti stvari dobra. MisJim da je osnovna vrijednost uma i opazanja kako bi puka promjena
koje kasnije moiete primijeniti u stanju svjesnog sanjanja u tome sto nam daje nekih operacijskih parametara u perce­
budnosti. Kada naucite nadilaziti straho­ osjeeaj da iivimo u puno sirem svijetu pcijskom sustavu mogla dovesti do dra­
ve i suocavati se sa svojim problemima. nego Ii to moiemo zamisliti. sticno drugacijeg gledanja na svijet.
radije nego Ii ih samo pokusavati izbjeCi,
ovo ee postati opee pravilo koje ee yam DIB: Dakle, svjesnost u snu bi mogla odgo­ RMN: Cini se da postoji korelacija izme­
donijeti snainiji osjeeaj vjere u vlastitu varati onome sto ijudi nazivaju duhovnim du psihodeliene svjesnosti i svjesnosti u
sposobnost djelovanja. budenjem? stanju sna.

www.leledisk.hr
Stephen: Puno je zajedniekog izmec1u to i dogac1a. U nasim eksperimentima u iznenada nestaje. Mogh bi reCi da je to kao
ova dva stanja. U stvari, ljudi u snu mogu laboratoriju od oko 100 slueajeva svjesnog kad podignete prazno pakiranje mlijeka.
uzeti pSihodelik koji ee onda proizvesti sanjanja koja smo zabilje:iili, oko 10% ispi­ Iznenada vase tijelo polijeee prema gore
odrec1eni uCinak. tanika je dozivjelo fen omen izlaska iz tije­ i vi oSjeeate kao da je prisutna neka sila
lao Zato smo proanaJizirali psiholoski me­ koja vas podize i kompenzira vas men­
DIB: Terence iVlcKenna kaie da u svojim hanizam povezan sa lucidnim sanjanjem talni model tdine tijela. Kad osjetite da
snovima pusi DMT nakon [ega ima po­ o izlasku iz tijela i usporedili ga s ostalim je tdina manja od onog sto vas mental­
tpuno iskustvo. vrstama lucidnog sanjanja da bi vidjeli po­ ni model oeekuje, vi to objasnjavate kao
Stephen: To nam pokazuje da ono sto stoji Ii neka specifienost koja nagovijesta neku uzlaznu silu.
nas sprjeeava da imamo ovakva iskustva da ee osoba vjerojatno imati san u kojem
nije kemikalija, vee mentalni okvir. Tako ee misliti da izlazi iz tijela. Otkrili smo da DIB: Sto misfite 0 iskustvima bfizu smrti,
psihodelici na izvjestan naCin mogu biti kad ijudi osjeeaju da napustaju svoje tijelo?
neka vrsta vodica u otkrivanju nekih od Stephen: Ja ne negiram moguenost da
potencijala uma. Mec1utim, mislim da neka paranormalna informacija po­
psihodelici imaju svoja ogranieenja kada vremeno prijec1e u ova iskustva, ali mi­
govorimo 0 vizijama prema kojima nas slim da podcjenjujemo koliku koliCinu
vode. Covjek moze krenuti u pogresnom znanja 0 nasoj okolini dobivamo kroz
smjeru - okusivsi to stanje pomoeu odre­ ostala osjetila. Ne vjerujem u prieu da
c1enih supstanci, moze ih nastaviti uzima­ mi izlazimo van u nekom drugom tije­
ti sve vise i vise misleei kako ee na kraju lu. Ima Ii to drugo tijelo u sebi mozak?
dobiti cijelu sliku. Mec1utim, izgleda da se Cemu sluie prsti? Ako biste iz nje­
to ne odvija tako. ga izvadili oko bi Ii ono izgledalo kao
je puno vjerojatnije da se radi 0 kratkom oko iii bi to bio samo mentalni model
DIB: Sto je s iskustvima izfaska iz tijela. buc1enju prije tog iskustva. DaJde, mislim oka? To je jedna od onih ideja kojima
Misfite fi da su ona povezana sa svjesnim da je naCin na koji doJazi do iskustva izla­ su ljudi iz nekog razloga vrlo privrieni,
sanjanjem? ska iz tijela - u njegovu tipicnom obliku, a ja mislim da se radi 0 pomaknutom
Stephen: To je komplicirana tema ko­ koji je povezan sa spavanjem - taj da [e:iite oSjeeaju vrijednosti pojedinacnog pre­
joj sam posvetio Citavo jedno poglavlje u krevetu, probudite se i budni ste. Ovo se zivljavanja. Oni misle kako 'to dokazuje
u svojoj knjizi Lucidno sanjanje. Mislim odvija u REM fazi spavanja pa se nalazite da eu prdivjeti smrt jer sam bio tamo
da ova iskustva nisu ono sto ljudi naivno u kontekstu ponovnog povratka u REM, a na drugoj strani!'. Ipak, mislim da ovo
misle da jesu; to jest, da ljudi napustaju ono sto se dogac1a je da ponovno zaspete nije to sto nam treba da bismo prezivje­
svoje fizicko tijelo u nekom tijelu koje bi bez da ste toga svjesni. Iznenada osjetilni Ii smrt. Zasto bismo htjeli da ovi jezovi­
na razini fiziekog svijeta bilo nalik duhu. unos prestaje i sad imate sjeeanje na tijelo ti iskrivljeni oblici postoje zauvijek?
Pogledajmo sto se dogac1a u iskustvu izla­
ska iz tijela: ljudi obieno leze u krevetu,
budni - barem misle da su budni. Sljedeee
sto shvate jeste da se odvajaju od tog tijela
kao da imaju neko drugo tijelo koje izla­
zi iz prvoga. Zatim ee se mozda osvrnuti,
pogledati dolje, te vidjeti ono sto smatraju
svojim fiziekim tijelom. lspitajmo sad OVll
ideJu samo po pitanju dosljednosti. DaJde,
lebdim ovdje gore, a zatim pogledam oko
sebe po sobi i vidim prozor tamo gdje ga
ne bi trebaJo biti iii ga nema tamo gdje se
inace nalazi, pa ka:iem: "Ah, pretposta­
vljam da onaj tamo zid nije pravi fizieki
zid, mozda je to neki 'astraJni' zid:' I nara­
vno, to je onda astralni zid, astralni krevet.
Zatim se zapitam: "A sto je to na astralnom
krevetu za sto sam trenutak ranije mislio
da je moje fizieko tijelo?" I potom zaklju­
cim: "To je tijelo koje vidim u snu:' Sto se,
dakle, dogodilo s pretpostavkom da se kre­
eem u fiziekom prostoru? Ona je iznenada
nestala. Razlog zasto fenomen izlaska iz urnjesto njegove osjetilne percepcije. Tre­ DIB: Sto mis/ite da se dogada nakon biofo­
tijela ljudima izgleda tako uvjerljivo jeste nutak prije vase tijelo je imalo te:iinu ali, ske smrti i jesu /i na vasa iskustva svjesnog
to sto se osjeeaju kao da napustaju svoje sad kad je percepcija sile te:ie prekinuta, sanjanja utjecafa vasa razmisijanja 0 ovoj
tijelo, a kad im se tako Cini, vjeruju da se za nju vise nema osjetilnog unosa i ona temi, te 0 prirodi Boga?

www teledlsk hr
nexus
Stephen: Uzmimo da imam iskustvo ovo bude izraz mog najviseg potencijala:' ga, uvidam da je najdublji identitet kojeg
svjesnog sanjanja. Prvo sto eu pomisliti Dakle, u trenutku kad sam to pomislio i sam tamo imao bio izvor biea - sve i ni-
je: "0, pa to je san." Dakle, ovdje 'ja' pred- odlucio odustati od trenutacnog zado- sta sto je upravo sad prisutno ovdje. To je
stavlja one sto mislim da je Stephen. Ono voljstva, auto je poletio u zrak, a zatim je bilo one sto sam, osim sto sam Stephen,
sto se stvarno dogada jeste da Stephen nestao zajedno s mojim tijelom. Na obla- takoder ja. Analogija koju za razumi-
spava negdje u krevetu, uopee nije pri- cima su se nalazili simboli tradicionalnih jevanje ovoga koristim je da mi imamo
sutan u ovom svijetu, i sanja da je u ovoj religija, Davidova zvijezda, kriz i crkveni ovakve zasebne identitete koje mozemo
sobi i da prica s vama. S malo svjesnosti u toranj te bliskoistocni simboli. Kad sam usporediti sa pahuljicama snijega. Svaka
snu, ja bih rekao: "Ovo je san i svi ste vi u prosao kroz to carstvo, izdigavsi se iznad pahuljica je razliCita u istom onom smi-
mom snu:' Jos malo svjesnosti i znao bih oblaka, usao sam u ogromni beskonacni slu u kojem je i svatko od nas, u stvari,
da ste vi lik iz sna i da je ovo stol iz sna, prazni prostor ispunjen potencijalom poseban. Dakle, ovdje je smrt i ovdje je
i da ovo mora biti kosulja iz sna, i sat iz i ljubavlju. Osjeeaj koji mi se javio bio snjezna pahuljica. Padamo u beskonacni
ocean. Cega se onda bojimo? Bojimo se
da eemo izgubiti svoj identitet, da eemo
se rastopiti, otopiti u tom oceanu i ne-
statio Ali one sto se moze dogoditi jeste
da snjezna pahuljica udari u ocean, osjeti
beskonacno sirenje identiteta i shvati da
je u svojoj sustini voda! Tako je svatko
od nas jedna od ovih malenih smrznutih
kapljica koja osjeea samo svoju individu-
alnost, ali ne i svoju sustmu, a nasa esen-
cijalna sustina je u tom smislu ista kao i
kod sveg ostalog. Bogje ocean. I svako od
nas je jedna mala kapljica tog oceana koja
se sarno identificira s oblikom kapljice, a
ne S velicanstvenoseu i cjelinom.

RMN: Vjerujete Ii, dakle, da se dusa rein-


karnira u neki drugi oblik?
Stephen: Moze biti prijelaznih stanja gdje
se kristalno sjeme reciklira i stvara novu
snjeznu pahuljicu u slicnom obliku, ali
ovo ne spada u podrucje mog interesa.
Mene zanima ocean, to je one do cega je
meni stalo. Zato, bio ili ne bio Stephen iii
neki dublji identitet Stephena koji prezi-
Lucidno sanjanje je najdirektniji pristup nadilazenju vi. .. Kako da covjek ne bude zadovoljan
s tim da bude ocean?
nocnih mora i saopcavanju Ijudima da su sami tvorci
svojih strahova.
Ovaj intervju je dio knjige Mavericks of
the lvlind (Crossing Press, 1993) David
sna. A sto je ovo? To je zasigurno ruka iz je - ovo je moj dom' Ovo je otkuda po- Jay Browna i Rebecce McClen Novick.
sna. Sto je onda, dakle, to? To je Stephen tjecem, a zaboravio sam da je ovdje. Bio David Jay Brown je autor tri izdanja in-
iz sna l Tako sam trenutak prije pomislio sam ispunjen radoseu zbog Cinjenice da tervjua sa vodeCim svjetskim 'rubnim
da sam to ja, a sad znam da je to sarno je ovaj izvor postojanja neposredno pri- misliocima': Mavericks of the Mind, Voi-
mentalni model toga tko sam ja. Razmi- sutan, da je uvijek ovdje, a ja ga nisam vi- ces from the Edge, i Conversations on the
sljajuCi, dakle, na ovaj naCin, u jed nom od dio zbog onog sto mi se nalazilo na putu. Edge of the Apocalypse - njegova najnovija
svojih lucidnih snova sam pomislio kako Poceo sam pjevati od radosti glasom koji kolekcija koja je upravo izdana od strane
bih htio iskusiti svoj najdublji identitet, je imao raspon od tri iii cetiri oktave, a Palgrave Macmillan. Takoder je autor dva
svoj najveei potencijal. Koji dio je na neki odjekivao je kozmickim rijeCima poput znanstveno fantasticna romana: Brainc-
naCin najstvarniji? ImajuCi to na umu, 'Slavim te, 0 Gospode!' Nije bilo nika- hild i Virus. David trenutno radi na knji-
na pocetku lucidnog sanjanja, vozio sam kvog 'ja', nije bilo 'ti; nije bilo Gospodina, zi za Smart Publications pod naslovom
se u svom sportskom automobilu kroz na neki nacin nije bilo dualnosti, vee je Mavericks of Medicine: Conversations on
zeleni proljetni pejzaz. Pored ceste sam postojao osjeeaj neke vrste 'Hvaljen budi'. the Frontiers of Medical Research. Zelite
ugledao privlacnu autostopisticu, pomi- Vjerujem da je iskustvo koje sam imao u li saznati neSto vise 0 Davidovom radu,
slim sam da je povezem, ali sam odluCio: ovoj praznlni one sto dobijeS kad uklonis posjetite Internet stranicu: http://www.
"Ne, ovo sam vee sanjao, sada zelim da mozak. Kad razmislim 0 znacenju ovo- mavericksofthemind.com

www.teledisk.hr