c

U POlADINI VIJESTI lDRAVLJE lNANOST BUDUCNOSTI MISTERIJE
Br. 41 I Studeni 2009. I 3,5 € I CIJENA 18 KN HRVATSKO IZDANJE

N
m
m
m
E


mJ

\
I
\
/
IL;
I.iJ.?I!..!,''\J.!.£I!M
ISSN 1334-8310
I
9771331831004 01109
I==nexus
nakJadnik hrvatskog izdanja
TELEdisk d.o.o., Potocnjakova 4
10020 Zagreb, tel.: 01 668 36 30
e-mail: teledisk@zg.t-com.hr
web stranica: www.teledisk.hr
hrvatska redakcija
Urednik: Darko Imenjak
Tekstove u ovom broju preveli:
Kresimir Jukic i Goran Bosnic
nakladnik za Sloveniju
ARA d.o.o., Ljubljana
Tel.: 0038612319360
izdavac svjetskog izdanja
Nexus Magazine PTY Ltd
gJavni urednik
Duncan M. Roads
suradnici u ovom broju
Elaine Hollingsworth, dr. Joseph Mercola, David
Jay Brown, Tamara Vrani'ic Sokai', Kresimir Misak,
Mike Adams, Alan Cantwell, Donna Fisher
karikature
Phil Somerville
nasJovna stranica
VladartDesign
glavni ured
PO Box 30, Mapleton, Qld 4560
Australia; tel.: (07) 54429280
fax: (07) 54429381
e-mail: editor@nexusmagazine.com
website: http://www.nexusmagazine.com
priprema za tisak
VladartDesign (vladart@eunet.rs)
tisak
Denona d.o.o. - Zagreb
izjava 0 namjeri
NEXUS uvida da covjecanstvo proiazi kroz veliku
preobrazbu. ImajuCi to na umu, NEXUS nastoji pruzltl
'tesko dostupne" informacije kako bi time IJudlma
pomogao da lakse podnesu ove promjene. NEXUS nile
povezan s bilo kakvom vjerskom, filozofskom iii
politickom ideologijom iii organizacijom.
NEXUS izlazi u9 zemalja svijeta - Australiji, SAD,
Japanu, Grckoj, Italiii. Francuskoj, Njemackoj. RUSljl I
Hrvatskoj. Hrvatska redakcija koristi tekstove
izvornika koji se objavljuje na engleskom jeziku. ali
zadrzava pravo da samostalno krelra sadrzaj i
Izgled magazlna
4 umjesto uvodnika
CJEPIVA - U NAJBOLJEM SLUCAJU
BESKORISNA, U NAJGOREM OPASNA
7 kolumna-i istina ce vas osloboditi
PSIHOLOGIJA UVJERAVANJA
- OD SAD-a DO HRVATSKE
9 vijesti iz svijeta
BI LI ITKO NORMALAN DOPUSTIO
DA BUDE CIJEPLJEN OVIM TRIMA
NOVIM CJEPIVIMA?
12 kontrola uma
BITKA ZA LJUDSKI UM
21 intervju
GENOCID NAD ZENAMA!
28 medicina
PRLJAVA STRUJA I VEZA S RAKOM
34 zdravlje
ISqELJUJUCA MOC VODE
42 vijesti iz znanosti
USPJESNO IZVEDEN TESLIN BEZICNI
PRIJENOS ENERGIJE
47 zabranjena arheologijai
ISUS JE SUNCE
53 alternativne stvarnosti
BUDNO SANJANJE
urnjesto uvodnika
CJEPIVA - U NAJBOLJEM SLUCAJU
BESKORISNA, U NAJGOREM OPASNA
KAD VAM SE LIJECNIK PRIBLIZI S INJEKCIJOM U RUCI, IMAJTE NA UMU DA JE SADRZAJ CJEPIVA NA­
PRAVLJEN OD TEKUCINE PILECEG EMBRIJA U KOJEG JE INOKULIRAN ZIVI VIRUS GRIPE... ZATIM SE
DODAJE ZIVA ZA OCUVANJE KEMIJSKOG SASTAVA. ALI TO NIJE SVE - U SREDSTVO ZA RASKUZIVANJE
DODAJU SE ANTIFRIZ (ETILEN-GLIKOU I FENOL, A Pise: Elaine Hollingsworth
PONEKAD SE CAK NEOPAZENO PROVUKU I ZIVO- (izvadakiznjezineknjige
TINJSKI VIRUSI. CJEPIVO SADRZI I ALUMINIJ KOJI Preuzmitekontrolunadsvojimzdravljem
PRIDONOSI NASTANKU ALZHEIMEROVE BOLESTI iotrgniteseindustrijibo/esti)
www.teledlsk t"lr
nexus
i
- Cjepiva protiv gripe gotovo da su besko­
risna u njezinom sprjecavanju, a slabe
imunoloski sustav, CineCi svoje irtve
sklonijima bolesti. Tijelu mogu biti po­
trebne godine da bi popravilo ozbiljna
osteeenja zivcanog sustava nanesena
injekcijama, ako ih uopee moze popra­
viti. U nuspojave ovog cjepiva ubrajaju
se glavobolja, bolovi u misieima, grozni­
ca, iscrpljenost i vrlo teska, pogodite sto
- gripa, a ponekad cak i upala pluea. Evo
sto dr. joseph Mercola kaze 0 ovim proi­
zvodima koji lijecnicima i farmaceutima
donose gomilu novca:
«Kad zakopate po povijesti cje­
piva (zelite Ii pravu pricu strave
pogledajte sto se dogodilo s cje­
pivom Svinjske gripe) i znanstve­
nim istrazivanjima (posebice u
Europi), brzo postaje jasno da ni­
tko uistinu ne zna sto ovi otrovni
kokteli kemikalija i mikroorgani­
zama cine ljlldskom tijelu.... Cuo
sam da neki autori tvrde kako
postoji izravna veza izmedu bro­
ja primJjenih cjepiva protiv gripe
i broja slucajeva Alzheimerove
boJesti zbog prislltnosti alumini­
ja i zive u svakoj injekciji protiv
gripe.»
Kad yam se lijecnik priblizi s injekcijom
u ruei, imajte na lImll da je njen sadrzaj
napravljen od tekuCine pileeeg embrija u
kojeg je inokuliran zivi virus gripe. Ovo
se, zatim, tretira formaldehidom (tekuCi­
na za balzamiranje) s ciljem deaktiviranja
virusa. Zatim se dodaje ziva za ocuvanje
kemijskog sastava. Ali to nije sve - u sred­
stvo za raskllzivanje dodaju se antifriz
(etilen-glikol) i fenol, a ponekad se cak
neopazeno provukll i zivotinjski virusi.
Cjepivo sadrzi i alllminij koji pridonosi
nastanku Alzheimerove bolesti. Moj sa­
vjet yam je da odrzavate svoj imunoloski
sustav snaznim kroz pridriavanje strogih
prehrambenih navika i da sezonu gripe
prebrodite necijepljeni i zdravi.
jos uvijek se zelite cijepiti protiv gripe
iIi neceg slicnog? Onda neka bude tako;
to je vas zivot i vasa odlllka. Medutim,
nesto je posve drugo kad irtvena janjad
industrije cjepiva postanu male, be­
spomoene bebe. Isprieat eu yam sarno
jedan primjer dvolicnosti koja se cini
endemicnom pojavom medll «briznim»
farmaceutskim divovima. Nedavno je
otkriveno da Eli Lilly & Co. vee godina­
rna zna da njihovo sredstvo za konzer­
www.teledisk.hr
viranje cjepiva na bazi zive, thimerosal,
kod novorodencadi izaziva neuroloska
osteeenja. Thimerosal je najrasireniji
konzervans za cjepiva i bioloske priprav­
ke koji se prodaje u Americi kao i veCini
drllgih zemalja. Najcesee se koristi kao
pomoe 1I sprjecavanju kvarenja cjepiva,
za deaktiviranje bakterija koje Sll sasta­
vni dio formula nekoliko cjepiva, te za
sprjecavanje bakterijske kontaminacije
finalnog proizvoda. Medutim, pojavila
su se izvjeSea koja thimerosal povezuju s
trovanjem malih beba zivom - sto cesto
dovodi do alltizma.
Da Lilly sve ove godine zna za ovu opa­
snost izaslo je na vidjelo tek kao rezultat
istraznog postupka u nizu koordinira­
nih sudskih tuzbi protiv kompanije Lilly,
koje Sll 1I SAD-ll podignute u ime beba
kojima je naruseno zdravlje. Lilly ga,
medutim, i dalje koristi, kao sto to cine i
druge farmaceutske kompanije, a cak je
sarna kompanija 1999. lijecnicima ista­
knula upozorenje koje kaze:
«Prvenstveno fizicki i reprodukti­
vni lICinci: djelovanje na zivcani i
reproduktivni sustav...
UCinci ukljucuju promjene na fe­
tusu ...
Moze doCi do trovanja zivom...
Izlaganje kod djece moze dovesti
od blage do teske mentalne retar­
dacije ...
Prema Andrew Watersu, visem odvje­
tnickom partneru u firmi koja se bavi
sudskim tuzbama, «Lilly je nakon toga
desetljeCima visestruko eitirala ovo
istrazivanje kao dokaz da thimerosal ima
nisku toksicnost i da nije stetan za ljllde.
Nikad znanstvenoj zajednici iIi javnosti
nisu objavili krajnje upitnu prirodu pr­
vobitnog istrazivanja.»
Waters dodaje da su, dok je Eli Lilly
ulagala sve napore kako bi sprijecila
da se rezultati njezina upitnog tajnog
istrazivanja pojave u medicinskoj
znanstvenoj literaturi, ostali znanstve­
nici od 30-tih godina do danas do­
stavili Lilly brojne znanstvene radove
koji ukazuju na njihovu zabrinutost
za thimerosal, te njegovu potencijalnu
opasnost za ljude koji dodu u dodir sa
supstancom, iii im ona bude ubrizgana
injekcijom. Dokazi jasno pokazuju da
se kompaniji Eli Lilly visestruko ukazi­
vale da njezini zakljucci 0 niskoj toksi­
cnosti nisu pouzdani i da je kompanija
propustila prosJijediti ovu informaciju
na odgovarajuea savezna driavna tijela
i ustanove za javno zdravstvo.
Medutim, njima jednostavno nije bilo
stalo, a zasigurno im nije stalo ni danas.
Oni imaju moene prijatelje koji se brinu
za njihove interese kao 0 «pitanju od na­
eionalne sigurnosti». Neposredno nakon
sto je predsjednik Bush potpisao stu­
panje na snagu Zakona 0 domovinskoj
Nedavno je otkriveno da Eli Lilly & Co. vee godina­
ma zna da njihovo sredstvo za konzerviranje cjepiva
na bazi iive, thimerosal, kod novoroaencadi izaziva
Preosjetljivost na zivu zdravstveno
je stanje koje se pogorsava izloze­
noscu... »
Otkriveni dokazi dolaze iz Lillyinog vla­
stitog arhiva i pokazuju da su u nekih 70
godina brojni, vrlo ugledni znanstvenici
dostavili kompaniji mnogo radova koji
izrazavaju zabrinutost za sigurnost primje­
ne njihovog cjepiva. Dokumenti jasno po­
kazuju da se jos od travnja 1930. zna da je
thimerosal opasan. U svojoj silnoj gorljivo­
sti da promovira i reklamira ovaj proizvod,
u rujnu 1930. Eli Lilly je tajno sponzorirala
istrazivanje 0 «toksicnosti za ljude» na pa­
cijentima za koje se vee znalo da umiru od
meningokokalnog meningitisa.
neuroloska osteeenja
sigurnosti (navodnll antiteroristicku
mjeru) neimenovani clan Kongresa u
posljednji je tren u Zakon ubacio odre­
dbu koja doslovno blokira sudske tuzbe
podignute protiv najveCih farmaceutskih
kompanija poput Lilly. Sve je bilo obavi­
jeno velom tajne dok Dick Armel', voda
veeine Donjeg doma, nije izjavio CBS
Newsu da on stoji iza ovog poteza. «To je
pitanje nacionalne sigurnosti. Potrebna
su nam njihova cjepiva bllde Ii zemlja
napadnuta bioloskim oruzjem.», izjavio
je Armel', ocito zabrinut da bi, ako bi ove
velike kompanije bankrotirale zbog gu­
bitka parnica, Amerika ostala bez obra­
ne protiv bioloskog naoruzanja!
je Ii tek puka slucajnost da je Lilly gJavni
nexus
donator kampanje Republikanske stran­
ke, da u Washingtonu ima veliki lobi i
veze s Bijelom kueom koje ukljucuju i
imenovanje glavnog izvrsnog direkto­
ra kompanije, Sidney Taurela, clanom
Savjetodavnog vijeea za domovinsku
sigurnost Bijele kuee. IIi to da, prouzro­
civsi epidemiju neuroloskih poremeeaja
kod novorodencadi, Lilly sada zaraduje
nove milijarde proizvodeCi lijekove koji
ee lijeCiti ove poremecaje?
PITAJTE SVOG LIJECNIKA
A sto je s lijecnieima? Upozoravaju Ii oni
majke da ejepiva mogu unistiti zdravlje
njihovih beba ili ih utili? Mislim da ne.
Sto mislite 0 sljedeeoj vijesti objavljenoj
na \vww.redflagweekly.eom:
diste Eli & Lilly Co) u kojoj je sad obave­
zno eijepljenje protiv osam bolesti prije
polaska djeteta u skolu, broj autisticne
djeee porastao je sa 116 djece 1989. godi­
ne na 3.789 u 2001. Lokalni kongresmen
Dan Burton opisao je sto se dogodilo
njegovom unuku: "Ubrzo nakon prima­
nja ture ejepiva za djeeu postao je dru­
go dijete. Vise nije govorio. Nikoga nije
gledao u oci. Beskonacno dugo bi plakao
lupajuCi glavom. Poceo je trcati uokolo
mlatarajuCi rukama. Danas znamo da
pati od negativne reakcije na cjepivo.»
ZRTVE FARMACEUTA
Zelite Ii da se to dogodi i vasem dje­
tetu? Vasim unueima? Bilo kojem dje­
tetu, bilo gdje? Coulter i Fisher u Pu­
cnju u tami kazu: "Program cijepljenja
Sto je, pobogu, farmaceutima u glavi - stavljati zivu,
jedan od najsmrtonosnijih otrova nasegplaneta u inje­
kcije? Zar nitko ne moze zaustaviti ove ego-manijake
opsjednute profitom?
UJECNICI DOBIVAJU NAGRA­
DNI BONUS NA DAVANJE CJE­
PIVA PROTIV OSPICA, MUM­
PSA I RUBEOLE
Sto je sljedeee na redu? Cini se da
se lijecnike opee prakse u Velikoj
Britaniji plaea za skupljanje paei­
jenata koje ee eijepiti protiv ospica,
mumpsa i rubeole. Ako se 90% pa­
eijenata koji se lijece kod doticnog
lijecnika eijepi, on dobiva 2.865,00
funti ali, ako ih se eijepi samo 70%,
mito za komereijalne usluge pada
na 955 funti.
Cini se da su lijecniei sada zabri­
nuti da mozda pred paeijentima
ruse svoj ugled. Sigurno, posebno
otkako je ejepivo za ospiee, mumps
i rubeolu postalo tako upitno.
Reeimo to izravno: dobivaju doda­
tni novae za postizanje vakcinacij­
ske norme? Nije Ii to SUKOB IN­
TERESA? IIi su britanski lijecnici
preglupi da bi to shvatili?
Pitam se je Ii ovakva korumpirana pra­
ksa prisutna i u Australiji, Americi, Ka­
nadi i Europi? Mozda i je, ali nisam za
to pronasla dokaze. Zasto ne pitate svog
lijecnika?
U Indijani, (saveznoj americkoj driavi
gdje se, gle slucajnosti, nalazi glavno sje­
djeee jedini je moguci uzrok masovne
epidemije klinickog i subklinickog
eneefalitisa.» Autori pruzaju cvrste
dokaze da DPT ejepivo (kombinirano
ejepivo za difteriju, magareei
kasalj i tetanus, op. prev.) do­
vodi do eneefalitisa, i tvrde da
~ ~ ..
ejepiva za djeeu u SAD-u godi­
snje uzrokuju izmedu 12.000 i
15.000 slucajeva neuroloskih
osteeenja. Medutim, one sto je
doista zastrasujuee je da "jedno
od petero djeee pretrpi odrede­
ni stupanj ostecenja». To znaCi
da bi milijuni «teske» djeee,
djeee koja boluju od ADHD-a,
djeee s problemima u ponasa­
nju za koje nije moguce utvrdi­
ti uzrok, koji zagorcavaju zivot svojim
roditeljima i uciteljima, jednostavno
mogli biti dodatne zrtve farmaeeuta.
Ne postoje istrazivanja koja bi bilo do­
kazala bilo opovrgla ovu hipotezu; tko
bi ih finaneirao? Sigurna sam, medu­
tim, u jedno: kad sam bila mlada nije
bilo lude djeee koja trce uokolo, za slu­
cajeve ubojiea tinejdzerske dobi nikad
nitko nije CUO, a nije bilo ni obaveznog
eijepljenja u djetinjstvu. fstina, bilo je
tu i tamo i djece s problemima s disei­
plinom, ali ravnatelji i ocevi s opasa­
cima bi ih brzo doveli u red. Njihove
poremeeaje nisu prouzrocili Iijekovi i
zatrovana prehrambena industrija, pa
ih se moglo prizvati pameti.
Kako je u relativno kratkom vremenu
zapadni svijet mogao otiCi tako daleko
u krivom smjeru? Odgovor je jedno­
stavan, naravno, a krivnju mozemo
pripisati farmaeeutskim kompanijama
koje su dograbile kontrolu nad drza­
vnim vlastima, podmitile (finim izno­
sima) i zamaglile svijest lijecnieima, a
zapadnjake od samostalnih osoba pre­
tvorile u slabice ovisne 0 lijekovima.
Sto je tako strasno u razbolijevanju od
ospiea, magareeeg kaslja i mumpsa?
Jednom kad ih prebolimo stjecemo do­
zivotni imunitet, te imamo organizam
koji nije teSko ostecen smrtonosnim
ejepivima. Razumije se, uz ovakav pri­
stup majke, iii clanovi sire obitelji koji
su u to vrijeme takoder cinili dio obite­
lji, trebali su biti kod kuee da bi se bri­
nuli za nas. Danas majke rade, djedovi
i bake venu u starackim domovima do
grla nakljukani lijekovima, a u vrtieima
polude pocne Ii dijete pokazivati zna­
kove bolesti.
Ima i sllosjeeajnih lijecnika, a Udruga
americkih lijecnika i kirurga to je neda­
vno i dokazala kad je jednoglasno izgla­
sala moratorij na obavezno cijepljenje.
Evo jednog dijela izjave: «CijepJjenje bi
se trebalo temeljiti na odJuci u potpu­
nosti informiranog roditelja, a ne da ga
nameeu zdravstveni djelatniei koji zar­
ko zele postivati nerazumne zakone 0
eijepljenju.»
Logicno, ali kako ee se roditelji infor­
mirati, i sto da uCine kad im skole ne
dozvole upis djece?
Sto je, pobogu, farmaeeutima u glavi ­
stavljati zivu, jedan od najsmrtonosni­
jih otrova naseg planeta II injekeije?
Zar nitko ne moze zaustaviti ove ego­
manijake opsjednute profitom?
www.teledisk.hr
kolurnna - i istina 6e vas osloboditi
PSIHOLOGIJA UVJERAVANJA
OD SAD-a DO RVATSKE
DA BI PRODALI 5TO VEel BROJ CJEPIVA PROTIV SVINJSKE GRIPE FARMACETSKE KOMPANIJE
KORISTE PSIHOLOSKI TRIK ZA STVARANJE HISTERIJE OKO CJEPIVA. Pise: Mike Adams
KAKAV OTKRIVA NAM MIKE ADAMS
rna jedna fascinantna knjiga, autora Ro­
berta Cialdinija, pod nazivom Utjecaj ­
Psihologija uvjeravanja (Influence - The
Psychology of Persuasion). Kao netko tko
cesto pise 0 taktici socijalnog inzenjerin­
ga grupacije "Big Pharma", Citao sam 0
mnogim takvim taktikama i proucavao
ih, pazljivo pritom prateCi kako ih vlasti
i velike korporacije koriste za dezinfor­
miranje naroda.
Nedavno sam se na svojoj Facebook
stranici (http://www.facebook.com/Na­
turalNews) dopisivao s prijateljima, kad
mi je prijateljica Jennifer spomenu.la da
ona smatra kako je nedostatak cjepiva
namjerno insceniran da bi se stvorila
veca potraznja za njime kada napokon
bude dostupan. To me odmah navelo na
razmisljanje 0 poglavlju u Cialdinijevoj
knjizi koje govori 0 necemu sto smatram
eksperimentom kojeg bih nazvao "Sve
manje keksa u stak.lenci':
Taj eksperiment otkriva izuzetno mocnu
strategiju utjecanja, a kako se sad poka­
zuje, farmaceutska industrija koristi
upravo tu strategiju za stvaranje goleme
potraznje za svojim cjepivima u nastoja­
nju da se sva cjepiva rasprodaju.
Eksperiment se otprilike sastoji od
sljedeceg:
www.teledisk.hr
Dobrovoljni ispitanik sjedi za stolom
u prostoriji misleci da je ondje kako
bi odgovorio na neka pitanja u sk.lopu
ispitivanja, ali zapravo je rijec 0 pokusu
usmjerenom na Ijudsko ponasanje i skri­
veni utjecaj. Ispitivac sjedi s druge strane
stoia, licem okrenut prema ispitaniku.
Na stolu se nalazi stak.lenka ispunjena
keksima.
Ispitivac neobavezno pita ispitanika: "Ze­
lite li keks
7
" Odrec1eni postotak ispitanika
odgovara potvrdno, no broj takvih je ma­
len, mozda nekih 15% - 20% (ne sjecam
se tocnih brojki, no to ovdje i nije odvec
bitno). Ovaj isti scenarij primjenjuje se na
nekoliko stotina ispitanika kako bi se do­
slo do pocetnih vrijednosti 0 tome koliko
ce Ijudi uzeti ponudeni keks.
U nastavku eksperimenta ispitivaCi od­
strane veeinu keksa iz stak.lenke i pozovu
drugih nekoliko stotina ispitanika kako
bi vidjeli koliko ce njih uzeti keks kad je
vidljiva zaliha istih manja. Odredeni broj
ispitanika uzima keks, no ta brojka jos
uvijek nije znacajno razlicita od prvog
dijela eksperimenta kada je stak.lenka s
keksima bila puna. Dak.le, premda veei
braj ljudi uzima keks kad je dostupna
zaliha manja, jos uvijek ne govorimo 0
golemoj brojci.
(www.NaturaINews.com)
Prava carolija se zbiva kad se eksperi­
ment ponovi po treci put i kad tijekom
samogeksperimenta, prije nego Ii se ispi­
tanika ponudi keksom, u prostoriju useta
neka neidentificirana osoba i sarna uzme
keks'To se dogada pred ocima sudioni­
ka ispitivanja, koji sada vidi sve manju
zalihu keksa u staklenci. Nakon toga,
kad ih se upita jesu Ii za keks, gotovo svi
odgovaraju potvrdno!
Ono sto je ovo ispitivanje istrazivaCima
pomoglo da shvate jest snaga utjecaja
nedavno smanjene zalihe neke stvari.
Drugim rijecima, ljudi zele ono sto uzima­
ju drugi ljudi, a sto se vise neiemu smanju­
je dostupna zaliha, ljudi to vise zele!
"BIG PHARMA" KORISTI ISTI
OVAJ TRIK ZA STVARANJE
HISTERIJE OKO CJEPIVA
Ovaj fenomen je neka vrsta spontane re­
akcije duboko usadene u nas neuroloski
sustav. Djeluje gotovo hipnoticki i stvara
sve vecu potraznju tamo gdje je u razu­
mnim okvirima uopce ne bi ni bilo.
Ovo vidimo na djelu pri mahnitim ra­
sprodajama kad se poludivlja horda po­
mamnih kupaca medusobno gazi ne bi Ii
se kupile cipele po 70% snizenoj cijeni.
Razlog tolikoj motivaciji ljudi za kupo­
nexus
vinom nekih proizvoda jest u tome sto
im pred njihovim oCima svi ostali brste te
brzo nestajuce zalihe. Takav prizor uzro­
kuje gotovo hipnoticki (i posve iracio­
nalan) porast vlastite zelje za posjedova­
njem istih tih proizvoda, cak iako nam
uopce nisu potrebni'
Pratite Ii ovo pozorno? U socijalnom
je inzenjeringu to moean trik stvara­
nja utjecaja koji automatski djeluje na
Ijudski mozak. Ljudi si pritom ne mogu
pomoei. ani iracionalno zele to cjepivo
sarno zato sto dostupne zalihe brlO ne­
staju, a drugi ih Ijudi prazne. Stvaranjem
ovakve situacije farmaceutska si je indu­
strija priskrbila savrsenu poziciju utje­
caja s koje moze prodavati vise cjepiva.
Ustvari, trenutni nedostatak cjepiva, Cini
se, namjerno je stvoren s jedinim ciljem
s mnogo medijske pompe moze proizve­
sti goleme dobitke. Sjetit eete se mozda
da je ista ta strategija utjecanja upotre­
bljena protiv roditelja 1984. tijekom
nestasice lutaka poznatih pod imenom
Cabbage Patch Kids, kada su kupci u
potpunoj histeriji hrlili nabaviti lutke za
svoju djecu.
Tada je psihologe zateklo takvo ponasa­
nje, ali sada, kada se shvati eksperiment
sa sve manje keksa u staklenci, sve ima
smisla. Bilo da se govori 0 lutkama iii
cjepivu protiv svinjske gripe tipa H1N1,
svaka izrdirana nestasica nekog proi­
zvoda slijedi u osnovi isti recept:
Korak prvi: Stvorite ogromnu potraznju
za svojim proizvodom putem kampanja
zastrasivanja u vladajueim medijima.
(Neka roditelji budu u strahu od gripe
Nitko ovu igru nije odigrao vrsnije od farmaceutskih
kompanija, koje su stvorile i prosirile globalnu histeriju
oko cjepiva koje zapravo nitko ni ne treba. Ustvari, dok
OV@ cjepivo dospije u siru distribuciju, veCina ee /judi
vee biti izloiena HINl, sto znaCi da su prirodno imuni
na taj virus i da im cjepivo uopee nije potrebno
da se ova isplanirana nestasica iskoristi
kako bi se primijenilo vee spomenuto
nacelo Ijudske psihologije ("sve je manje
keksa u staklenci").
Vee ga mozete vidjeti na djelu u smije­
sno dugackim redovima za cijepljenje
pred klinikama u nekim gradovima.
Podijeli se nekoliko doza, a ostalim Iju­
dima koji cekaju na svoju, bude receno:
"Potrosili smo sva cjepiva. Zao nam je,
poaite kuei:'
Jos bolje, s velikom potraznjom i ogra­
nicenom ponudom, farmaceutske kom­
panije i distributeri cjepiva mogu se
upustiti u profitersko namjestanje cijena
kako bi poveeali svoje prihode od histe­
rije koja je nastala nestasicom cjepiva.
ProizvoaaCi i distributeri cjepiva protiv
svinjske gripe vee se nalaze pod istra­
gom upravo zbog ove vrste prevarant­
skog namjdtanja cijena (http://www.
reuters.com/article/comp... ).
KAKO INSCEI\JIRATI NESTASICU
DA 81 SE IZAZVALA HISTERIJA
Naravno, farmaceutske kompanije nisu
prve korporacije kOje su shvatile da ispla­
nirana nestasica proizvoda u kombinaciji
iii neka se uplase da neee pribaviti pravu
igracku za svoje dijete itd.)
Korak drugi: OgraniCite zaIihe proizvo­
da i sarno ga na kapaljku propustite do
stanovnistva.
Korak tred: Pricekajte da ljudi pocnu
panicariti. Nastavite s ddanjem zaliha
podalje od javnosti kako bi dodatno po­
taknuli strah (sto stvara veeu potraznju).
U meauvremenu recite novinarima da
pokusavate osigurati dodatnu koliCinu
proizvoda, ali da postoje "problemi u
njegovoj proizvodnji".
Korak cetvrti: Kad panika dosegne svoj
vrhunac, otpustite potpunu zalihu proi­
zvoda ocajnim Ijudima koji ee se poput
stada posloziti u red da bi ga kupiIi. Ci­
jene, meautim, ddite visokim jer potra­
znja je takva da si to mozete priustiti.
Korak peti: Gledajte kako vasa carobna
moe utjecaja donosi cudesni profit dok
se vas proizvod prodaje po premijskim
cijenama
l
GDJE SE JOS ova MaZE
VIDJETI NA DJELU?
avo fascinantno nacelo Ijudske psiholo­
gije, izmeau ostaloga, objasnjava i zasto
su internetske aukcije toliko uspjdne.
Kad se nadmeee s drugim kupcima za
jedini primjerak nekog jedinstvenog
proizvoda, kupac cesto zna zapasti u
iracionalno ponasanje, podizuei cijenu
proizvodu koji mu cak uopee nije po­
treban, sarno zato sto ne moze podni­
jeti da druga osoba "odnese" ponuae­
no. Sve postaje izrazito natjecateljski, a
Ebay je i strukturiran upravo tako da
u svojih korisnika pot ice takvo iracio­
nalno potrosacko ponasanj e.
Naravno, sarno zato sto se potrosaCima
govori 0 "sve manjim zalihama" nece­
ga, to ne znaci uvijek da je pojava izre­
zirana. Na Ebayu, primjerice, cesto se
dogaaa da neki primjerak odreaenog
proizvoda doista i bude jedini. Cak
smo i na NaturalNews objavili "sve
manje zalihe" gratis ponuda u slucaju
jednog proizvoaaca dodataka prehra­
ni koji je obeeao sarno ogranicen broj
besplatnih uzoraka citateljima Natu­
ralNewsa.
Nitko, meautim, ovu igru nije odigrao
vrsnije od farmaceutskih kompanija,
koje su stvorile i prosirile globainu hi­
steriju oko cjepiva koje zapravo nitko
ni ne treba. Ustvari, dok ovo cjepivo
dospije u siru distribuciju, veeina ee
Ijudi vee bi ti izlozena HI N1, sto znaCi
da su prirodno imuni na taj virus i da
im cjepivo uopee nije potrebno.
Farmaceutskim ee kompanijama tako
zapravo poei za rukom gotovo cjeloku­
pno stanovnistvo dovesti u stanje hi­
sterije oko nekog proizvoda koji uopee
ne djeluje. U svakom pogledu, rijec je
o majstorski vjestoj (i krajnje opakoj)
manipulaciji svijesti javnosti.
Sjeeate Ii se onih starih epizoda Ba­
tmana kada je negativac upravljao
strojem za kontrolu uma koji je emiti­
rao hipnoticke poruke cijelome gradu'
Kako se ispostavlja, to nije fikcija. To
danas cini "Big Pharma" putem vasih
TV ureaaja. Posve je moguee da je
masovna histerija oko cjepiva protiv
svinjske gripe bila izrdiran i isplani­
ran dogaaaj, posebno osmisljen da bi
u ljudima izazvao ocajnicku zelju za
neCime cemu inace ne bi pridavali ni­
malo pozornosti.
Pozor, svi vi hipnotizeri-zabavljaci:
trazite Ii lake sudionike za svoje nastu­
pe, sarno odaberite nekog od Ijudi koji
stoje u redu u ocajnickoj nadi da ee
primiti injekciju cjepiva protiv svinj­
ske gripe...
\Nww.teledisk hr
vijesti iz svijeta
BI LI ITKO NORMALAN DOPUSTIO DA BUDE
CIJEPLJEN OVIM TRIMA NOVIM CJEPIVIMA?
Pise: dr. Joseph Mercola (njegov bilten od 7. studenog)
ProCitajte dobro ovu vijest:
Prosli je mjesec objavljeno da je u
Tajlandu testirano eksperimentalno
cjepivo protiv side te da su rewltati
skromni ali ipak pozitivni. Podi­
gla se velika prasina jer je cjepivo
bilo najavijivano kao vrlo znacajno
znanstveno otkrice - dugoocekivani
cvrsti dokaz da je sasvim moguce
cijepiti ijude protiv side. Ali testira­
nje je sada dovedeno u pitanje na
pomalo pretjeran a moida i destru­
ktivan naCin.
No ovo nije prvi puta da su uCinko­
vitost i sigurnost nekog cjepiva dovedeni u
pitanje. Vlada je nedavno najavila da ce
dati 10 milijuna dolara poticaja za finan­
ciranje treee faze klinickog testiranja obe­
cavajuceg cjepiva protiv pusenja. Proizvela
ga je kompanija Nabi Pharmaceuticals iz
grada Rockvillea u americkoj driavi Ma­
ryland, no jedna druga kompanija koja
je radila na slicnom cjepivu nije bila tako
uspjesna.
Ovoga tjedna je glasnogovornik Cytos Bio­
technology Ltda. rekao da naviku pusenja
nisu uspjeli smanjiti svojim cjepivom pro­
tiv ovisnosti 0 nikotinu, sto je pokazalo nji­
hovo testiranje. Istraiivanje, koje jos uvijek
traje, obuhvatilo je 200 pusaca koji su bili
motivirani da prestanu pusiti. Istraiiva­
Ci su ustanovili da je cjepivo - osmisijeno
tako da veie nikotin u krvi i sprijeei ga da
dospije do mozga - sigurno te da se dobra
podnosi. Ali Cini se da nije dovelo do stva­
ranja dovoljno visokih razina antitijela za
poticanje ieijene reakcije.
C;im su pranadeni dokazi da pojava pre­
tilosti moie biti povezana s virusom, far­
maceutske kompanije koje koriste svaku
priliku za poveeanje zarade prihvatile su
se iznalaienja "cjepiva protiv pretilosti."
IstraiivaCi sada kaiu da bi njihovo cjepivo
protiv pretilosti moglo biti spremno za tr­
iiste u roku od pet godina. Traienje genet­
skih uzroka epidemije pretilosti, u nadi da
ce se iznaCi cjepivo protiv tog poremeeaja,
nije pravo rjesenje. (Izvori: New York Ti­
mes, New York Sun, Los Angeles Times,
Bloomberg, PreventDisease.com)
www.teledisk.hr
Shvatio sam da moram prokomentira­
ti gore napisanu vijest koja je objavljena
u mainstream medijima. S obzirom na
brzinu razvoja cjepiva, sarno je pitanje
vremena kada ce neki genijalac proizvesti
cjepivo protiv ruinoce kako bismo se svi
uklopili u neko unaprijed utvroeno mje­
rilo ljepote. Vjerojatno bi ga reklamirao
kao nesto bez cega ne moiemo iivjeti
zdravo i uspjesno.
U ovom trenutku ne bi trebalo biti nikakve
sumnje u nasem umu da su cjepiva veliki
biznis. I vise od toga - doneseni su zakoni
koji proizvooace cjepiva stite od financij­
ske propasti ukoliko stvari evenutalno
poou po zlu. ProizvooaCi su l\ potpunosti
izuzeti od B1LO KAKYOG sudskog pro­
gona u sJucaju da njihov proizvod izazove
stetne iJi pogubne posljedice.
Ako govorimo 0 kaznenoj i financijskoj
odgovornosti, to je gotovo savrseno si­
guran poslovni pothvat. A medicinska
industrija i sira javnost temeljito su in­
doktrinirani da vjeruju kako je osnovna
premisa koja stoji iza stvaranja cjepiva
sasvim razumna i neprijepoma.
Istina je, pak, sasvim drugaCija.
Izmeou prirodno razvijenog imuniteta
privremene proizvodnje antitijela pota­
knute cjepivom postoje bitne razlike. Ali
malobrojni su voljni pozabaviti se ovim
pitanjem - a ponajmanje konvencionaJ­
na medicina, kojom, u stvamosti, vladaju
farmaceutske kompanije.
Naialost, ako mi kao drustvo nastavimo
iCi putem kojeg nam oni hce - premda
grijese glede djelotvornosti, sigurnosti i
sveukupnih dugorocnih popratnih
pojava cjepiva - tada smo na izuze­
tno opasnom terenu.
Nadam se da ce ljudi razviti odreoenu
dozu zdrave sumnjicavosti i pomno
procijeniti podastrte dokaze.
Ideja da bi se pusenje moglo "izli­
jeCiti" pomocu cjepiva vise je nego
smijesna. Toliko je apsurdna da co­
vjeka blago zaboli glava.
Naialost, u proteklih nekoJiko go­
dina, promidibeni oglasi poceJi su
usaoivati u kolektivnu podsvijest
javnosti da je pusenje "zdravstveni
poremecaj" kojeg treba lijeCiti medika­
mentima.
Ako ste pusac, danas vas smatraju "bole­
snim" - a rjesenje za takvo stanje su lijeko­
vi, jer se smatra da niste u stanju rijesiti se
bolesti (pusenja) vlastitim snagama.
Isto vrijedi i za pretilost.
Obmanjujuca tvrdnja da ste bespomocni
u srii je sadasnje paradigme pretjerane
zdravstvene skrbi!
KADA CETE RECI "DOSTA"?
Vrijeme je da zaustavimo sumanutu
usredotocenost na bolest, koju podstre­
kuju odreoene korporacije i dio zdrav­
stvenog establismenta.
Sto se jos treba dogoditi pa da kaiete: "E
sad je dosta!"
Ja sam to spoznao odavno, no vidjevsi
najavu koja slijedi, gomju sam recenicu
glasno ponovio.
Vrijednost dionica VeriChipa povecala
se trostruko kada je ta kompanija obja­
vila da je pribavila iskljuCivu licencu na
dva patenta pomocu kojih ce pokusati
razviti ugradivi sustav za otkrivanje vi­
rusa u ljudi.
Pravo na patente tih biosenzora drii
kompanija Receptors LLC. Ovi biosenzo­
ri navodno mogu othiti viruse svinjske
gripe, pticje grupe, SARS-a i drugih bio­
loskih prijetnji kao sto su npr. Staphylo­
coccus aureus (MRSA) koji je otporan na
meticilin. Ova ce tehnologija, u kombi­
naciji s ugradivim VeriChipovim ureoa­
jima identifikacije putem radio-frekven­
nexus
cije (RFID), posluziti za razvoj "trijaznih
sustava otkrivanja virusa" (tj. metodom
probiranja iii "trijaze"; op. prev.).
Prema izvodima iz VeriChipove "bijele
knjige" od 7. svibnja 2009., ovaj trijazni
sustav ce omogueiti "visestruke razine
identifikacije". Prva ce razina prepoznati
agensa kao virus ili ne-virus, druga razina
ce klasificirati virus i upozoriti korisnika
na prisutnost virusa pandemicnog po­
tencijala, a treca razina ee identificirati 0
kojem se tocno patogenu radio
Nekima to moze zvucati kao dobra ideja,
no mene to podsjeca na recept za duboko
zadiranje u privatni zivot pojedinca i gu­
bitak osobnih sloboda.
Tko ce, na primjer, i kada, provjeravati
vas "virusni paket"? I kada ce biti uzet u
obzir vas prirodni imunitet, i/ili funkcija
vaseg imunoloskog sustava"
Ljudi moji
l
Virusi su svuda oko nas,
cijelo vrijeme, te upravo vi mozete biti
nositelj nekog virusa, ali to ne znaci da
cete se razboljeti. Vas imunoloski su­
staY, ako optimalno funkcionira, poza­
bavit ce se prijetnjom koju predstavlja
virus i ukloniti je.
I, sto ce se dogoditi ako se ustanovi da
ste kliconosa, tj.nositelj virus a" Hoce li
yam biti receno da uzmete lijek iako ni­
ste bolesni"
Moje je osobno misljenje da je ovo po­
drucje u kojeg nas zdravstveni sustav ne
bi trebao krociti.
POSTAVLJAJTE RELEVANTNA
PITAI\JJA
Postavlja se pitanje - Da Ii ielite biti zrtva?
IIi ste voljni prihvatiti da su vase osobne
odluke itekako povezane s vasim zdrav­
stvenim stanjem, i sa stanjem vasih rodi­
telja, brace i sestara, djece iii drugih prija­
telja i varna bliskih ljudi"
Jer mnoge su se snage urotile da nacrta­
ju takvu sliku kakva ce koristiti velikim
multinacionalnim korporacijama, koje
pak imaju finacijske koristi od narusava­
nja zdravlja vas i vase obitelji.
ani zele da \lerujete kako ste irtva svojih
gena, koji vas vode do sarnounistavajueih
navika poput konzumiranja alkohola i
pusenja i rizicnog seksa, te vas navode da
si natovarite visak kila bez obzira na sve,
ida nema nikakvog razloga da mijenjate
svoj zivotni stil i bojkotirate preradenu,
osiromasenu i genetski promijenjenu
hranu.
Vryeme je da se probudimo iz naseg
indoktriniranog drijemeza i pocnemo
nexus
razmisljati i informirati se, zato sto je
glavnina naseg obrazovanja vrlo bliska
industrijskoj propagandi, zabasurenoj
"i'injenicama" - informacijarna koje ra­
znorazne industrije zele da ih saznate i
nikada ne propitkujete.
Na primjer, Los Angeles Times je objavjo
sljedeCi odlomak 0, dosad, neuspjesnom
cjepivu protiv pusenja:
" IstraiivaCi su ustanovili da je cjepivo
- osmisijeno tako da veie nikotin u krvi i
sprijeCi ga da dospije do mozga - sigurno
te da se dobra podnosi. Ali Cini se da nije
dovelo do stvaranja dovoijno visoke razine
antitijela za poticanje ieijene reakcije."
Doista vas zele u'1eriti da su antitijela pra­
tiv nikotina pravo i izvedivo rjesenje, jer
yam je receno da ako imate antitijela protiv
neke specificne bakterije ili yjrusa, da tada
ne moze doci do zdravstvenog problema
kojeg odnosni agens inace uzrokuje.
avo je nista drugo doli dovodenje po­
jednostavljene znanstvene teorije do
apsurda.
CRVENA TABLETA III PLAVA
TABLETA?
Fikcija, na neki naCin, moze odraza­
vati stvarnost, a nasu kulturu sada vi­
dim kako stoji na rubu, uz mogucnost
izbora.
ana moze odabrati da sagleda stvarnost
kakva ona doista jest iii da se prikloni
zivljenju u programiranom svijetu fan­
tazije gdje se pusenje i pretilost mogu
izlijeciti nekom prikladnom ali tajnovi­
tom, neprovjerenom injekcijom - koja
vas oslobada odgovornosti da preuzme­
te kontrolu nad vlastitim zdravljem.
Ja yam mogu reCi koja ee vam od ove
dvije opcije pruziti bolju priliku za dug i
zdrav zivot, ali vas ne mogu natjerati da
tu opciju doista i odaberete...
Ipak, ako imate imalo p0'1erenja u zna­
nost, trebali biste znati da su istrazivaCi
vee dokazali da odabrane opcije u vasem
naCinu zivota imaju veCi utjecaj od vasih
genetskih predispozicija. Sve vise znan­
stvenika danas pocinje ukazivati na to
da nas urn upravlja izrazavanjem nasih
genetskih obrazaca, a to je podrucje sada
znano pod nazivom epigenetjka.
ZASTO PRIHVATUIVA TEORIJA
MOZE U PRAKSI IMATI
OZBIUf\IE f\IEDOSTATKE?
Prema pisanju The Daily Telegrapha,
cjepivo protiv infektopretilosti moglo bi
biti spremno za testiranje za pet iii 10
godina. Preporui'io bih yam ipak da ne
oi'ekujete previse.
Relativno novi izraz "infektopretilost" su­
gerira da pretilost moze biti izazvana vj­
rusom ili nekim drugim prijeteCim orga­
nizmom. Ljudski adenovirus-36 (Ad-36)
- uzrok disnih infekcija i konjuktivitisa ­
moze doprinyeti pojavi pretilosti, kao sto
je ustanovljeno da sazrele maticne stanice
pretvara u stanice masti koje su u stanju
pohranjivati dodatnu masnocu.
U jednoj ranijoj epidemioloskoj studi­
ji istrazivai'i su otkrili da je oko 30 posto
pretilih ljudi bilo zarazeno virusom Ad-36,
u usporedbi s 11 posta yjtkih pojedinaca.
Infektopretilost je zapravo u'1erljiva teori­
ja i zasigurno je moguce da bi pretilost, u
mnogim slucajevirna, mogla biti izazvana
nekim virusom. Medutim, pokazalo se
da sarno troje od 10-ero pretilih ljudi ima
virus, stoga ne mozemo govoriti da je to
glavni uzrok pretilosti u veCine ljudi.
Zato vas molim da ne prihvacate sugestiju
kako je smanjenje tezine izvan vase kon­
trole, ili nesto sto se moze ui'initi jedino
uzimanjem antiyjrusnog lijeka iii cjepiva.
Ako nista drugo, ova teorija dodatno po­
dupire vaznost uravnoteienja bakterija u
nasim crjievima, jer, sto nam je potrebno
da se odbranimo od virusne zaraze"
Zdrave prehrarnbene navike i snazan imu­
noloski sustav dva su bitna faktora koja
utjecu na nasu sposobnost da se uspjesno
borimo protiv napada virusa.
Strucnjaci smatraju da je oko 70 posta na­
segimunoloskogsustava smjesteno uili oko
naseg probavnog sustava. A ako nas proba­
vni sustav vryj nezdravim bakterijama, ve­
lika jemogucnost da ce, kao posljedica toga,
nas imunoloski sustav biti onemogueen.
Cini se, dakle, da syj putevi vode nat rag do
ove sredisnje premise: optimiziranje na­
sih crijevnih bakterija je najbitnije za nase
dobro zdravstveno stanje, a takoder moze
pomoCi pri optirniziranju nase tezine.
Nasa crijevna flora bi cak, potencijalno,
mogla imati odredenu ulogu u zarazi
HIV-om, kao sto je ustanovljeno barem
jednim istrazivanjem: cini se da se virus
HIV-a lakse nastanjuje u nasim crijevi­
rna negoli u nasem krvozilnom sustavu.
Istrazivaci su otkrili da su T-stanice u
utrobi narocito prijemi'ive za HIV te da
imaju sest puta vise receptora od cirku­
lirajucih krvnih stanica.
Jedan od glavnih aspekata optimizira­
nja naseg omjera dobrih i losih bakterija
odnosi se na smanjenje unosa zitarica i
www.teledisk.hr
secera, sto takoder znaei da trebamo za pOSp)eSlVan)e zdravlja, ukljucujuci Rasporedene su prema pocetnickoj, sre­
izbjegavati preradenu hranu koliko je prehrambene smjernice zasnovane na dnjoj i naprednoj razini upucenosti.
god moguce. nasem pojedinaenom, jedinstvenom bi­ Da biste dobili odgovore kako rijesiti
Mnogo sam vremena i energije utrosio okemijskom ustroju. Sve ove informaci­ zdravstvene probleme s kojima ste mozda
sastavljajuci one sto smatram nekim je dostupne su, besplatno, na mojoj web suoceni, najprije preispitajte vlastite zivo'
od najobuhvatnijih strategija i vjezbi lokaciji u sazetom, preglednom obliku. tne navike.
,PLAN G-20
. . -".- ..: ..; .-:'-:- .
,Pisac bestselera Daniel Estulill navo1h stve11o, napacl strukturu sjevernoa­
kako je na ovotjednom (2. studeni) gospodarstva u cilju stvara,
stanku ministara financija i guvernerj nja:"Svjetske kompa,nije". Estulin tvrdi
sredisnjih banaka skupine G-20, kojise kaka je 9 tom konceptu (na sastanku
odriava u SI. Andrewsu u Skotskoj, gla- Bilderbe£-Ske skupine u.fTavnju 1968. u
vna tema rasprave bila Mont l'remblanu) prvi put
financijskog sustava goV'§rio:George Ball, vlsi bankar banke
americkog dolara. 0 ove Lehlnan Brothers i bivsi podtajnik za
inicijative Estulin je prvi put izvijestio na gospodal:ska pitanja predsjednika )0­
zadnjem sastanku Biderberske monetarnog sustm;a s jednom do, hn,ji Kennedyja i Lyndona )ohnsolla.
u svibnju 2009. godine u Grckoj. EstuHH: mirrantn?111 valutOIT) a ne pomocll naci- Kao cilj te "S\rjetske kompanije" Ball je
tvrdi da uspjeh tog bescutnog plana onalnih sustava kreclira. zastarjele politicke
o tome hoee Ii americki i britanski prect;;, Teska kriza bi utjecala na sve, naciO!lalne drzave" i usvaja­
stavnici uspjeti. nagovoriti rusku, kinesRti' svije'ta i dovela do Destabilnosti, ratova i korporativne stm­
i vlade ostalih drzava na __:.u opceg neprijateljstv:a}1a financijskoj, ge- ktLiiil. Ball je. takoder izjavio kako je
njihovim spletkama. ' geQpplitickoj osno,:i.,}to bi se daljnja po!i\icka integracija Europe, a"·'
Estulin vjemje kako bi uspjeh za\iereni- odraz;jlo ne sartlO_ na pojedine vee potom i cijeloga svijeta preduvjet sire­
ka rezulti.rao, krOl. iznenadnu i na ctrustv!j, ktuture i Citave k011tinente. 11ja mod "Svjetske kompanije", Cime bi
ju americkog dolara, kolapsom sVjetsko,g- TaJ¥\Y slom bi mogao rezultirati ujedna- se financijeriuspeli na razinu vlada.
financijskog sustava a time i kolapson1 monetalJlQgsustava. Estulin tvrdi_kako je ova inicijativa
s'ietskog gospodarstva. Kako se govori- Estulin je S\i
et
- - odbaciv':l0e americkog- dolara bo
10 na supertajnoj konklavi ske,-valute prava svrha globalizacije koja val ute - prava namjerasastan­
_, skupine 1.1 svibnju, taj kolaps bi bio izg(j: nista i-lrugo nego Imperij. Ona ZIlaci ka G-20 6. i 7. studenog u SI.
.'y0[ za uvodenje novog s\ietskog mpne- nacionalne driave, ograni- Skotskoj, na mjestu odr­
tarnog sustava. Vode zemalja G-20 . slobode pojedinacnih naroda i 'c::,zavanja Bilderberske skupine
da oni koji upravljaju monetarnim trzi- gradanskih prava.
stima i monetarnim sustavom upravlj<:lj¢., dolara je, prven- .. (Izvor: publici.!y@trineday.­
svijetom. Zato se danas svijet011l upravlja . ,. net, wvvw. trineday.com)
tost da su Amerikanci zbog stila zivota
kronicno neispavani ima temelja", tvrdi
znanstvenik David Dinges.
TV I KRONICNE BOLESTI
Gledanje televizije prije spavanja znatno kon budenja. Otkrili su da vecina odlazi
Znanstvenici su takoder otkrili da ljudi
pridonosi kronicnim zdravstvenim pro­ na posao u razdoblju od dva sata nakon
koji zive u Planinskoj iii Sredisnjoj vre­
blemima, ukazuje istrazivanje ZIlanstve­ budenja, a da prije odlaska na poCinak
menskoj lOni, gdje se televizijske emisije
nika sa SveueUista Pennsylvania, predsta­ gotovo 70 posto ispitanika provede dva
emitiraju jedan sat ranije, spavaju duze
vljeno na godisnjem sastanku Udruzenih sata gledajuCi televiziju.
od onih u Pacifickoj iIi Istocnoj lOni.
drustava strucnjaka za spavanje (Associa­ Prosjecni Amerikanac provede jedan do
"Prema nasim rezultatima, krace gleda­
ted Professional Sleep Societies). dva sata prije spavanja pred televizijom.
nje televizije navecer i odgadanje pote
rake veCina odraslih osoba svake noci tre­ lako su istrazivaci ocekivali takav rezul­
tka jutarnjeg rada su promjene u pona­
ba najmanje sedam do osam sati sna, cak tat, iznenadilo ih je saZllanje da ispita­
sanju koje doprinose duzem spavanju
40 posta odraslih Amerikanaca ne uspije nici, u velikom broju slueajeva, vrijeme
i smanjenju kronicne neispavanosti",
odspavati toliki broj sati. Nedostatak spa­ odlaska na spavanje prilagodavaju tele­
izjavio je Basner.
vanja je znaeajan faktor kod nastanka kro­ vizijskom programu a ne umoru iii vre­
"Iako vremenski raspored na posln nije
nicnih bolesti, ukljueujuci pretilost, bolesti menu ustajanja.
fleksibilan, odricanje od vecerasnjeg gle­
srca i depresiju. Znanstvenik Mathias Basner je izjavio
danja televizije moglo bi biti dovoljno za
Kako bi pronasli nacille za duze spavanje, da, prije negoli podLl spavati, "tekaju da
zadovoljavajucu koliCinu sna".
istrazivaci su ispitali 21.475 osoba iznad l5 zavrSi emisija".
(lzvori: www.telegraph.co.uk; latime
godina 0 aktivnostima kojima se bave dva ,,5 obzirom na povezanost kratkotrajnog
sblogs.latimes.com)
sata prije odlaska na spavanje i dva sata na- spavanja i zdravstvenih rizika, zabrinu­
www.teledisk.hr
nexus
kontrola uma
BITKA ZA LJUDSKI UM
OVAJ JE CLANAK PROSIRENA VERZIJA GOVORA KOJI JE DICK SUTPHEN ODRZAO NA SVJETSKOM
KONGRESU PROFESIONALNIH HIPNOTIZERA ODRZANOM U LAS VEGASU U NEVADI. IAKO SU AU­
TaRA INTERVJUIRALI a OVOJ TEMI NA MNOGIM LOKALNIM I REGIONALNIM RADIJSKIM I TELE­
VIZIJSKIM GOVORNIM EMISIJAMA, CINI SE DA JE SIRE MASOVNO © Dick Sutphen
OBJAVLJIVANJE BLOKIRANO. NEKE VLADINE AGENCIJE NE ZELE DA Izvor:www.freedomdomain.com
aVE INFORMACIJE BUDU OPCEPOZNATE. TO NE ZELE NI POKRETI Autorova web-Iokacija:
PONOVNO R08ENIH KRSCANA, KULTOVII NEW AGE POKRETI www.dicksutphen.com
www teledlsk hr
Sve sto eu ispricati razotkriva tek po­
v r ~ i n u problema. Ne znam kako se zlo­
'upotreba ovih tehnika moze zaustaviti.
Ne vjerujem da je moguee zakonski
.sprijeciti ono sto se cesto ne moze ot­
kriti. A ako i oni koji provode zakone
koriste ove tehnike, malo je nade da
mozemo djelovati na zakone koji regu­
liraju njihovu upotrebu. Ono sto znam
je da je prvi korak prema pokretanju
promjena taj da se potakne zanimanje.
U ovom slucaju to se vjerojatno moze
postiCi sarno naporima izvan mainstre­
am medija i institucija.
Govoreei 0 ovoj temi, govorim 0 vlasti­
tom poslu. Poznajem ga i znam koliko
moze biti djelotvoran. Izradujem kasete
s hipnozom i subliminalima, na nekim
svojim seminarima koristim taktiku
obraeenja kako bih pomogao sudionici­
rna da postanu neovisni i samodostatni.
Medutim, svaki put kad koristim te te­
hnike pritom naglasavam da ih koristim,
pa prisutni mogu izabrati hoee li sudje­
lovati iii ne. Oni takoder znaju koji ee
biti zeljeni rezultat sudjelovanja.
Dakle, za pocetak zelim iznijeti elemen­
tarnu cinjenicu 0 pranju mozga: U cijeloj
ljudskoj povijesti nitko kome je bio ispran
mozak nije shvatio iii povjerovao da mu
je ispran mozak. Oni kojima je ispran
mozak obicno ee strastveno braniti svoje
manipulatore, tvrdeCi da su im jednosta­
vno «pokazali svjetlo» ... iIi da su bili na
cudesne naCine preobrazeni.
R08ENJE OBRACENJA
Obracenje je «lijepa» rijec za pranje mo­
zga. Svako proucavanje pranja mozga
treba poceti s proucavanjem krseanske
vjerske obnove u Americi osamnaestog
stoljeea. Cini se da je Jonathan Edwards
slucajno otkrio tehnike tijekom vjer­
ske kampanje 1735. u Northamptonu
u Massachusettsu. Izazivajuei krivnju i
akutnu tjeskobu te poveeavajuei nape­
tost slomio bi i potpuno pokorio «gre­
snike» koji su prisustvovali njegovim
sastancima obnove. Tehnicki, ono sto je
Edwards radio bilo je stvaranje uvjeta za
«brisanje ploce» u mozgu na naCin da
urn prihvati novo programiranje. Pro­
blem je bio u tome sto je novi unos bio
negativan. Govorio bi im: «Ti si gresnik!
Suden ti je pakao!» Kao rezultat toga je­
dna je osoba pocinila samoubojstvo, a
druga se pokusala ubiti.
A susjedi suicidalnih obraeenika pricali
su da su i oni bili toliko duboko pogode­
www.teledlsk hr
ni da su, iako su pronasli «vjecni spas»,
bili opsjednuti dijabolicnim iskusenjem
da okonc.aju vlastiti zivot.
Kada neki propovjednik, voda kul­
ta, manipulator ili autoritativna figura
stvori fazu u mozgu koja «brise plocl!»,
njegovi su subjekti sirom otvoreni. Novi
unosi, u obliku sugestija, mogu zamije­
niti njihove ranije ideje. Kako Edwards
svoju poruku ne bi uCinio pozitivnom
sve do kraja obnove, mnogi su prihvaea­
li negativne sugestije i djelovali, ili htjeli
djelovati, u skladu s njima.
Charles J. Finney bio je jos jedan krseanski
obnovitelj koji je koristio iste tehnike ceti­
ri godine kasnije, na masovnim vjerskim
obraeenjima u New Yorleu. Iste tehnike i
danas koriste krseanski obnovitelji, kulto­
vi, treninzi ljudskih potencijala, neki po­
slovni skupovi i oruzane snage Sjedinjenih
DrZava... da nabrojim sarno neke.
Zelim naglasiti da ne vjerujem kako
veCina obnoviteljskih propovjednika
shvaea ili zna da koriste tehnike pranja
mozga. Edwards je jednostavno naba­
sao na tehniku koja je stvarno djelova­
bicije. Prva je ekvivalentna faza u kojoj
mozak daje jednaku reakciju na jak kao
i na slab podrazaj. Druga je paradoksal­
na faza u kojoj mozak aktivnije reagira
na slab negoli na jak podrazaj. A tre­
ea je ultraparadoksalna faza u kojoj se
uvjetovane reakcije i obrasci ponasanja
pretvaraju iz pozitivnih u negativne iii iz
negativnih u pozitivne.
S napredovanjem kroz svaku od tih
faza obracanje postaje sve djelotvor­
nije i potpunije. NaCini da se postigne
obraeenje brojni su i raznoliki, ali prvi
korak u vjerskom ili politickom pranju
mozga obicno je rad na emocijama
pojedinca iii skupine dok se ne posti­
gne abnormalna razina bijesa, straha,
uzbudenja iii zivcane napetosti. Pro­
gresivan rezultat tog mentalnog stanja
ogranicavanje je sposobnosti rasudi­
vanja i poveeana sugestibilnost. Sto se
duze to stanje moze zadrZati ili intenzi­
virati, to je dublje programiranje. Kada
se dosegne katarza, iii prva mozdana
faza, potpuno mentalno preuzimanje
postaje lakse. Postojeee mentalno pro-
Dakle, za pocetak ielim iznijeti elementarnu Cinjenicu
o pranju mozga: U cijeloj ljudskoj povijesti nitko kome
je bio ispran mozak nije shvatio iii povjerovao da mu
je ispran mozak. Oni kojima je ispran mozak obiCno ce
strastveno braniti svoje manipulatore
la, a drugi su je kopirali i nastavljaju
je kopirati vee vise od dvije stotine go­
dina. A kako nase znanje i tehnologija
postaju sve sofisticiraniji, obraeanje
je sve djelotvornije. Cvrsto sam uvje­
ren da je to jedan od glavnih razloga
porasta krscanskog fundamentalizma,
posebno varijante koja se prikazuje na
televiziji, dok je veCina ortodoksnih
religija u opadanju.
TRI FAZE MOZGA
Iako su krseani vjerojatno bili prvi koji
su uspjesno formulirali pranje mozga,
tehnicko objasnjenje trebamo potraZiti
kod ruskog znanstvenika Pavlova. Poce­
tkom 1900-ih njegov rad na zivotinjama
otvorio je vrata za daljnja istrazivanja s
ljudima. Poslije revolucije u Rusiji Lenjin
je ubrzo prepoznao potencijal primjene
Pavlovljevog istrazivanja za svoje ciljeve.
Pavlov je identincirao tri odvojena i pro­
gresivna stanja transmarginalne inhi­
gramiranje moze se zamijeniti novim
obrascima misljenja i ponasanja.
Druga psiholoska oruzja koja se cesto
koriste za modificiranje normalnih fun­
kcija mozga su gladovanje, radikalna
prehrana iii prehrana bogata seeerom,
tjelesne neugodnosti, regulacija disanja,
ponavljanje mantre u meditaciji, otkri­
vanje zadivljujuCih misterija, posebni
svjetlosni i zvucni efekti, programirana
reakcija na tamjan ili opojne droge.
Isti rezultat moze se postiei na suvre­
menim psihijatrijskim tretmanima po­
moeu elektrosokova, pa Cak i namjer­
nim snizavanjem razine seeera u krvi
pomoeu injekcija inzulina. Prije nego
sto kazem neSto vise 0 tome kako se
tocno neke od tehnika primjenjuju, ze­
lio bih istaknuti da su hipnoza i taktika
obraeenja dvije bitno razlicite stvari te
da su tehnike obraeenja daleko moeni­
je. Medutim, to dvoje se cesto kombi­
nira i to s upadljivim rezultatima.
nexus
KAKO RADE OBNOVITEUSKI
PROPOVJEDNICI
Poielite Ii vidjeti obnoviteljskog propo­
vjednika na djelu, vjerojatno ih ima ne­
koliko u vasem gradu. Rano krenite u cr­
kvu iii sator i sjednite otraga, na oko tri
eetvrtine udaljenosti do kraja. Vjerojatno
ee svirati repetitivna glazba dok ee Ijudi
pristizati na sluibu. Repetitivan ritam,
idealno u rasponu od 45 do 72 otkuca­
ja u minuti (sliean ritmu ljudskog srca),
vrlo je hipnotiean pa kod vrlo velikog
postotka ljudi moie izazvati izmijenjeno
stanje svijesti s otvorenim oeima. A kada
udete u alfa stanje barem ste 25 puta
podloiniji sugestiji nego sto biste bili u
punoj beta svijesti. Glazba je vjerojatno
ista prilikom svake sluibe, ili sadrii isti
ritam, i mnogi ljudi ulaze u izmijenjeno
stanje svijesti gotovo odmah nakon sto
udu u svetiste. Podsvjesno se sjete svog
stanja uma iz prethodnih sluibi i reagi­
raju u skladu s posthipnotiekim progra­
miranjem. Promatrajte ljude dok eekaju
NaCini da se postigne
obracenje brojni su i ra­
znoliki, ali prvi korak u
vjerskom iii politickom
pranju mozga obiCno je
rad na emocijama poje­
dinca ili skupine dok se
ne postigne abnormal­
na razina bijesa, stra­
ha, uzbudenja iii zivca­
ne apetosti
da sluiba poene. Na mnogima ee biti
vidljivi vanjski znakovi transa: opusteno
tijelo i blago rasirene ob. Cesto se poenu
njihati naprijed-natrag s rukama u zraku
dok sjede na svojim stolicama. Potom ee
vjerojatno izaCi pastorov pomoenik. On
obieno govori «kotrljajuCim glasom».
TEHNIKA KOTRLJAJUCEGA
GLASA
«KotrljajuCi glas» je stil odredenog tem­
pa i uzorka koji koriste hipnotizeri kod
izazivanja stanja transa. Takoder ga ko­
riste mnogi odvjetnici, od kojih su neki
visoko uvjeibani hipnotizeri, kada iele
usaditi neku tvrdnju duboko u umove
porotnika. Kotrljajuci glas moie zvuea­
ti kao da govornik govori prema taktu
metronoma iii moze zvueati kao da na­
glasava svaku rijee monotonim, sablon­
skim stilom. Rijeei ee obieno izgovarati
tempom od 45 do 60 otkucaja po minu­
ti, radi maksimalnog hipnotiekog uein­
ka. Pastorov pomoenik ee sada zapoeeti
proces «dizanja napetosti». On izaziva
izmijenjeno stanje svijesti i/ili zapoeinje
stvarati uzbudenje i iseekivanje kod pu­
blike. Poslije toga bi mogla izaei skupi­
na mladih iena u «draiesnim i bstim»
sifonskim haljinama kako bi otpjevale
pjesmu. Gospel pjesme izvrsne su za po­
dizanje uzbudenja i ukljucenosti. Usred
pjesme jedna od djevojaka mogla bi
postati «obuzeta duhom» i pasti na pod
iii reagirati kao da je opsjednuta Svetim
Duhom. To vrlo djelotvorno povecava
napetost u prostoriji. U toj se toeki mije­
saju taktike hipnoze i obraeenja. A rezul­
tat je da je kapacitet pozornosti publike
sada potpuno usredotoeen na komuni­
kaciju dok okolina postaje sve uzbudlji­
vija iIi napetija.
Upravo u tom trenutku, kada publika
masovno zuri u alfa mental nom stanju,
obieno ee poslati zdjelicu iii kosaricu za
milodare. U pozadini bi, kotrljajuCim
glasom u ritmu od 45 otkucaja u minuti,
pomoeni propovjednik mogao poticati:
«Dajte Bogu... Dajte Bogu... Dajte Bogu... »
A publika doista daje. Bog moida neee
dobiti novae, ali njegov vee imuean pred­
stavnik hoee. Nakon toga izlazi propo­
vjednik «ognja i sumpora». On izaziva
strah i dize napetost govoreCi 0 «vragu»,
«odlasku u pakao», iii predstojeeem Ar­
magedonu. Na posljednjem tahom sku­
pu kojem sam prisustvovao propovjednik
je govorio 0 krvi koja ee uskoro poteci iz
svih slavina u zemlji. Takoder je bio op­
sjednut «krvavom sjekirom Bozjom» koju
su prethodnog tjedna svi vidjeli kako visi
iznad propovjedaonice. Nimalo ne su­
mnjam da su je svi vidjeli: moe sugestije
nad stotinama Ijudi pod hipnozom osigu­
rava da ee barem 10 do 25 posto vidjeti
sve sto im on sugerira.
Na veeini obnoviteljskih okupljanja po­
slije strahom ispunjene propovijedi obi­
eno slijede «svjedoeenja». Ljudi iz publi­
ke dolaze na podij i iznose svoje price.
«Bio sam bogalj, a sada mogu hodatil»
«Imao sam artritis, a sad je nestao!» To
je psiholosko manipuliranje koje djeluje.
Nakon sto euje broj ne povijesti slueajeva
eudesnih ozdravljenja prosjeean eovjek
u publici s manjim problemom bit ee
siguran da moie ozdraviti. Prostorija
je nabijena strahom, krivnjom, intenzi­
vnim uzbudenjem i oeekivanjima. Sada
one koji iele biti iscijeljeni eesto postroje
u red na rubovima prostorije iii im kazu
da dodu naprijed. Propovjednik ih moie
evrsto hvatati za glavu i vikati: «Ozdra­
vi!» To oslobada psihieku energiju i kod
mnogih dovodi do katarze. Katarza je
CiSeenje potiskivanih emocija. Pojedinci
mogu plakati, padati na pod iii eak dobi­
vati spazme. Ukoliko se izazove katarza
imaju izgleda da budu iscijeljeni. U ka­
tarzi (jednoj od tri ranije spornenute faze
mozga), «ploea» u mozgu privremeno se
brise i prihvaea se nova sugestija.
Za neke to ozdravljenje moze biti traj­
no. Kod mnogih ee trajati od eetiri dana
do jednog tjedna sto je slueajno upravo
onoliko koliko obieno traje hipnotieka
sugestija dana subjektu koji mjeseeari.
Cak ako ozdravljenje i ne potraje, budu
www.teledisk hr
Ii se vraeali svaki tjedan moe sugestije
moze kontinuirano premosCivati pro­
blem... iii ponekad, nazalost, moze ma­
skirati fizicki problem sto se dugorocno
moze pokazati kao vrlo stetno za tu oso­
bu. Ne kazem da se ne dogaclaju i stvarna
ozdravljenja. Dogaclaju se. Mozda osoba
nije bila spremna otpustiti negativnost
koja je od pocetka uzrokovala problem;
mozda je to bilo Bozje djelo. Ipak driim
da se to moze objasniti postojeeim zna­
njem 0 funkcioniranju mozga/uma.
Tehnike i inscenacija variraju od crkve
do crkve. Mnogi koriste «govorenje u
jezicima» [glosolaliju] za izazivanje ka­
tarze kod nekih, dok kod promatraca taj
spektakl stvara intenzivno uzbuclenje.
Upotreba hipnotickih tehnika u religijama
sofisticirana je, a strucnjaci osiguravaju da
postaje sve djelotvornija. Jedan covjek iz
Los Angelesa dizajnira, gradi i preurecluje
mnoge crkve diljem zemlje. Govori sveee­
nicima sto im je potrebno i kako da to ko­
riste. Uspjesi tog covjeka pokazuju da ee se
broj vjernika i novcani prihod udvostruCi­
ti bude Ii sveeenik slijedio njegove upute.
Priznaje da oko 80% svog napora ulate u
sustave ozvucenja i rasvjetu.
Snaian zvuk i pravilna primjena rasvje­
te od temeljne su vainosti za izazivanje
izmijenjenog stanja svijesti; osobno ih
godinama koristim na svojim seminari­
rna. Meclutim, moji sudionici u potpu­
nosti su svjesni procesa i onoga sto mogu
ocekivati kao rezultat svog sudjelovanja.
SESTTEHI\JIKA OBRACENJA
Kultovi i organizacije za ljudski potenci­
jal uvijek su u potrazi za novim obraee­
nicima. Kako bi ih dobili, takocler mora­
ju izazvati zeljenu fazu mozga. I cesto to
moraju postiei za kratko vrijeme, preko
vikenda iii mozda u jednom danu. Obja­
snit eu sest osnovnih tehnika koje se ko­
riste za izazivanje obraeenja.
Sastanak iii trening dogacla se na mjestu
na kojem su sudionici izolirani od vanj­
skog svijeta. To moie biti bilo koje mje­
sto: privatna kub, zabaceno iii ruralno
okruzenje iii cak hotelska plesna dvora­
na gdje je sudionicima dopustena sarno
ogranicena upotreba zahoda. U trenin­
zima ljudskog potencijala kontrolori ee
odriati dug govor 0 vainosti «pridrzava­
nja dogovora» u iivotu. Sudionicima se
govori da im iivot nikada neee funkci­
onirati ne budu Ii se pridriavali dogovo­
ra. Driati se dogovora dobra je ideja, ali
kontrolori iskoristavaju pozitivne ljud­
www.teledisk hr
ske vrijednosti u sebicne svrhe. Sudioni­
ci se zavjetuju sebi i svojim trenerima da
ee se drzati dogovora. Svatko tko to ne
ucini bit ee primoran zastrasivanjem iii
ee mu biti narecleno da ode.
SljedeCi je korak dogovoriti se da ee za­
vrsiti trening, sto organizacijama osigu­
rava visok postotak obraeenja. Obicno
se moraju sloiiti da neee uzimati droge,
pusiti, a ponekad ni jesti... iii pauze za
obroke budu tako kratke da to stvara
napetost. Pravi razlog za dogovore je
mijenjanje unutarnje kemije, sto stvara
tjeskobu i moguenost barem malog po­
remeeaja rada zivcanog sustava, sto pak
U redu. Sada pogledajmo drugi znak
koji ukazuje na koristenje taktika obra­
eenja. Odrzava se vremenski raspored
koji izaziva tjelesni i mentalni umor. To
se prvenstveno postize dugim satima u
kojima se sudionicima ne daje prilika za
opustanje iii razmisljanje.
TreCi znak: tehnike koje se koriste za po­
veeanje napetosti u prostoriji ili okolini.
Broj cetiri: neizvjesnost. Mogao bih sa­
tima pricati 0 raznim tehnikama za
poveeanje napetosti i stvaranje neiz­
vjesnosti. U osnovi, sudionici se boje
da ee biti «dovedeni u skripac» iii da
ee ih treneri napasti, igra se na kar-
Upravo u tom trenutku, kada publika masovno zuri
u alfa mentalnom stanju, obiCno ce poslati zdjelicu
ili kosaricu za milodare. U pozadini bi, kotrljajuCim
glasom u ritmu od 45 otkucaja u minuti, pomocni ..
propovjednik mogao poticati: «Dajte Bogu... Dajte
poveeava potencijal za obraeenje. Prije
zavrSetka okupljanja dogovori se iskori­
ste da se osigura kako ee novi obraeenici
otiCi i naCi nove sudionike. Zastrasiva­
njem ih se primora da pristanu na to
prije nego sto odu. BuduCi da je vaznost
pridriavanja dogovora tako visoko na
njihovom popisu prioriteta, obraeenici
ee vrSiti pritisak na sve koje poznaju, po­
kusavajuCi ih nagovoriti da prisustvuju
besplatnom uvodnom sastanku koji ee
organizacija u buduenosti ponuditi.
Novi obraeenici su fanatici. U stvari, inter­
ni izraz za sirenje najveeeg i najuspjesnijeg
treninga ljudskog potencijala je <prodaj
preko janatika!». Barem milijun ljudi za­
vrsilo je trening, i dobar dio njih ostavljen
je s mentalnom aktivacijskom tipkom koja
osigurava njihovu budueu lojalnost i po­
moe al(O ih pozove guru ili organizacija.
Razmislite 0 potencijalnim politickim im­
plikacijama stotina tisuea fanatika progra­
miranih da vode kampanju za svog gurua.
Cuvajte se organizacija ovog tipa koje
nude kontaktne sastanke nakon semina­
ra. Kontakti mogu biti tjedna okupljanja
iii jeftini seminari koji se redovno odria­
vaju i na koja ee vas organizacija poku­
sati nagovoriti, iii bilo koji redovni doga­
claj koji se koristi za odriavanje kontrole.
Kao sto su otkrili rani krseanski obnovi­
telji, dugorocna kontrola ovisi 0 dobrom
sustavu kontaktiranja.
Bogu... Dajte Bogu... »
tu krivnje, sudionike se nagovara da
ispricaju svoje najintimnije tajne dru­
gim sudionicima iii ih se prisiljava da
sudjeluju u aktivnostima koje naglasa­
vaju skidanje njihovih maski.
Jedan od najuspjesnijih seminara ljud­
skih potencijala prisiljava sudionike da
stanu na podij pred cijelim auditori­
jem dok ih treneri verbalno napadaju.
Istrazivanje javnog mnijenja provedeno
prije nekoliko godina pokazalo je da je
najstrasnija situacija s kojom se covjek
moie suoCiti obraeanje publici. Bila je
rangirana iznad pranja prozora izvana
na 85. katu poslovne zgrade. Moiete,
dakle, zamisliti koliko straha i napeto­
sti izaziva ova situacija kod sudionika.
Mnogi se onesvijeste, ali veeina izdrzi
stres tako sto mentalno odlutaju. Do­
slovno uclu u alfa stanje, sto ih auto­
matski cini mnogostruko podloznijima
sugestiji nego sto bi normalno bili. I
tako se uspjesno provede jos jedan krug
u silaznoj spirali prema obraeenju.
Peti znak da se koriste taktike obraeenja
je uvoclenje iargona, novih izraza koji
imaju znacenje sarno za «insajdere» koji
sudjeluju. Cesto se takocler koriste prlja­
ve rijeci, namjerno, kako bi se sudionici
osjeeali neugodno.
Konacni je znak to da u razgovorima
nema humora... bar dok se sudionici ne
obrate. Nakon toga su zabava i humor
vrlo poieljni kao simboli nove radosti
koju su sudionici navodno «pronasli».
Ne ielim reCi da sudjelovanje na takvim
okupljanjima ne moie dati i dobre rewl­
tate. Moie. I daje. Ali tvrdim da je vaino
da ljudi znaju sto se dogodilo i da budu
svjesni da neprekidna ukljueenost mo­
ida nije u njihovom najboljem interesu.
Tijekom godina vodio sam profesional­
ne seminare na kojima sam ueio ljude
da budu hipnotizeri, treneri i savjetni­
ci. Mnogi od onih koji vode treninge
i sastanke dolaze k meni i kaiu: «Do­
sao sam zato sto znam da to sto radim
djehlje, ali ne znam zasto». Nakon sto
sam im pokazao kako i zasto, mnogi su
eel a je plesati u transu po kuCi u kojoj su
se okuplJali sljedbenici vudua. Glazba i
uzbudenje izazvali su faw u mozgu i ona
se probudila osjeeajuCi se preporodeno.
Zelite Ii prisustvovati takvim skupovima
bez da oni utjeeu na vas, jedina yam je
nada da budete Buddha i ne dopustite ni
pozitivnim ni negativnim emocijama da
izadu na povrsinu. Malo je Ijudi koji su
sposobni za takvu odvojenost.
Vratimo se sada na sest znakova obraca­
nja. Zelio bih spomenuti vladu Sjedinje­
nih Driava i kampove za vojnu obuku.
Mornarieko pjesastvo govori 0 tome
kako trebaju slomiti ljude prije nego ih
«ponovno izgrade» kao nove ljude, kao
Politicari koriste te mocne tehnike cijelo vrijeme, od­
vjetnici koriste mnoge varijacije koje, kako su mi rekli,
zovu «stezanje omce»
izasli iz posla iii su odlucili da ce mu
pristupiti drukcije iii pruiajuCi mnogo
vise Ijubavi i podrske.
Mnogi od tih trenera postaIi su osobni
prijatelji i sve nas plasi sto smo doii­
vjeli moc jedne osobe s mikrofonom i
prostorijom punom ljudi. Dodajte tome
malo karizme i mozete racunati na visok
postotak obracenja. Zalosna je Cinjeni­
ca da se velik dio ljudi ieli odreci svoje
kontrole - oni su pravi «vjernici»! Oku­
pljanja sljedbenika kulta ili treninzi Ijud­
skog potencijala idealno su okruienje za
promatranje iz prve ruke onoga sto se te­
hnicki zove «stokholmski sindrom». To
je situacija u kojoj oni koji su zastraseni,
kontrolirani iii im je nanesena patnja
pocinju voljeti, diviti se, a ponekad cak
i seksualno zudjeti za svojim kontrolori­
rna iii porobljivacima.
Dopustite da na ovom mjestu ubacim
upozorenje: ako mislite da moiete pri­
sustvovati takvim skupovima bez da to
djeluje na vas, vjerojatno ste u krivu. Sa­
vrsen je primjer slucaj iene koja je otisla
na Haiti uz pomoc Guggenheimove sti­
pendije kako bi proucavala haitski vudu.
U svom je izvjestaju opisala kako glazba
s vremenom izaziva nekontrolirane tje­
lesne pokrete i izmijenjeno stanje svije­
sti. Iako je rawmjela proces i smatrala
da je iznad njega, kad je pocela osjecati
da je i sarna osjetljiva na glazbu poku­
sala se oduprijeti i otiCi. Bijes ili otpor
gotovo uvijekjamce obracenje. Nekoliko
minuta kasnije obuzela ju je glazba i po­
marince! Pa, to je upravo ono sto cine,
na isti naCin kao sto kult slomi svoje Iju­
de i ponovno ih izgradi kao sretne pro­
davace cvijeca na uglu vase ulice. Svaka
od ovih sest tehnika obracenja koristi se
u kampovima za obuku. S obzirom na
potrebe vojske, necu suditi je li to dobro
iii lose. Cinjenica je da se Ijudima prakti­
cno ispere mozak. Oni koji ne iele po­
pustiti moraju biti otpusteni iii provode
velik dio svog vremena u zatvoru.
PROCES DEKOGNICIJE
Jednom kad se ostvari pocetno obracenje,
kultovi, oruiane snage i slicne skupine ne
mogu imati cinizam medu svojim Clano­
virna. Clanovi moraju odgovarati na za­
povijedi i raditi kako im se kaie, inace su
opasni za organizacijskl1 kontroll1. To se
obicno postiie pomocu procesa dekogni­
cije koji ukljucuje tri koraka.
Prvi korak je smanjenje pozornosti: Kon­
trolori izazivajl1 poremecaj rada zivcanog
sustava, zbog eega postaje teSko razlikovati
fantaziju od stvarnosti. To se moie postiCi
na nekoliko nacina. /edan je losa prehrana:
pazite na cokoladne kolaee i bezalkoholna
pica. Secer rusi iivcani sustav. Suptilnija je
«duhovna prehrana» koju koriste mnogi
kultovi. Oni jedu sarno povrce i voce; bez
uzemljenja koje dajl1 iitarice, orasi, sje­
menke, mlijecni proizvodi, riba iii meso
osobe postaju mentalno «otkacene». Ne­
dovoljan san je jos jedan osnovni naCin
za smanjenje pozornosti, posebno kad se
kombinira s dl1gim radom ili intenzivnom
tjelesnom aktivnoscu. Bombardiranje in­
tenzivnim i jedinstvenim iskustvima po­
stiie isti rewltat.
Drugi korak je programirana konfu­
zija: Mentalno vas napadaju dok yam
je pozornost smanjena kao u prvom
koraku. To se postiie poplavom novih
informacija, predavanjima, grupama za
raspravu, susretima ili obradivanjem
jedan-na-jedan, sto obicno znaci da
kontrolor bombardira osobu pitanjima.
Tijekom te faze dekognicije stvarnost i
iluzija cesto se stapaju i lako se prihvaca
poremecena logika.
TreCi korak je zaustavljanje misli: Kori­
ste se tehnike kojima se postiie da urn
postane «ispuhal1». To su tehnike za
izmijenjena stanja svijesti koje u po­
cetku izazivaju smirenost, dajuci umu
neSto jednostavno eime se moze bavi­
ti i na to fokusirati svijest. Dugotrajna
upotreba izaziva osjecaj ushicenosti i
na kraju halucinacije. Rezultat je sma­
njenje misljenja i s vremenom, koristi
Ii se dovoljno dugo, prestanak svakog
misljenja i povlacenje od svakoga i sve­
ga osim onoga sto kontrolori nareduju.
Ovladavanje je tada potpuno. Vazno je
biti svjestan da kad se clanovima iii su­
dionicima naredi da upotrijebe tehnike
«zaustavljanja misli», kaie im se da ce
od toga imati koristi: postat ce «bolji
vojnici» ili ce «naci prosvjetljenje».
Tri su osnovne tehnike koje se koriste za
zaustavljanje misli. Prva je stupanje: ri­
tam tump, tump, tump doslovno stvara
samohipnozu i time drasticno povecava
podloinost sugestiji.
Druga tehnika za zaustavljanje misli je
meditacija. Provodite Ii dnevno sat do
sat i pol u meditaciji, velika je vjeroja­
tnost da se nakon nekoliko tjedana ne­
cete vratiti u puno beta stanje svijesti.
Ostat cete u stalnom alfa stanju sve dok
budete nastavili meditirati. Ne tvrdim
da je to lose, ako to radite sami. Moie
biti vrlo blagotvorno. Ali einjenica je
da postiiete to da yam mozak bude
prazan. Radio sam s meditantima na
uredaju za EEG i rewltati su nepobitni:
sto vise meditirate urn yam je sve pra­
zniji sve dok, na haju, i posebno ako se
prakticira previse iii u kombinaciji s de­
kognicijom, ne prestanu sve misli. Neke
duhovne grupe to smatraju nirvanom,
sto su gluposti. To je sarno predvidljiva
fizioloska reakcija. A ako je raj na Ze­
mlji ne misliti i ne mijesati se, stvarno
se pitam zasto smo ovdje.
www.teledisk hr
Treca tehnika zaustavljanja misli je je­
dnolicno pjevanje i cesto jednolicno pje­
vanje u meditaciji. «Govorenje u jezici­
rna» takoder bi se moglo svrstati u ovu
kategoriju. Sve tri tehnike zaustavljanja
stvaraju izmijenjeno stanje svijesti.
To moze biti vrlo dobro ako vi kontro­
lirate proces, jer vi takoder kontrolirate
unose. Ja osobno koristim barem jednu
seansu programiranja samohipnozom
svakoga dana i znam koliko mi je to bla­
gotvorno. Ali morate znati koristite Ii te
tehnike do stupnja da ste stalno u alfi jer
iako cete biti vrlo dobrocudni ujedno
cete biti osjetljiviji na sugestiju.
PRAVI VJERNICII MASOVNI
POKRETI
Prije nego sto zavrsim ovaj odlomak 0
obracenju, zelio bih reci nesto 0 ljudima
koji su najosjetljiviji na njega te neSto 0
masovnim pokretima. Uvjeren sam da
barem tretina stanovnistva spada medu
one koje Eric Hoffer zove «pravi vjernici».
Oni su Clanovi i sljedbenici, Ijudi koji zele
predati svoju moe. Oni traie odgovore,
znacenja i prosvjetljenje izvan sebe.
Hoffer, koji je napisao knjigu Pravi vJer­
nik (The True Believer), klasik 0 maso­
vnim pokretima, kaze: «Fravi vjernici
nisu oni koji iele ojacati i unaprijediti
svoje voljeno jastvo vee oni koji iude da
se oslobode neieljenog jastva. Oni su
sijedbenici, ne zbog zelje da sebe unapri­
Jede, nego zato sto time mogu utoliti svo­
ju strasr za odricanjem od sebe!» Hoffer
www.teledisk.hr
ujedno kaze da su pravi vjernici «vjeeno
nepotpuni i vjeeno nesigurni»!
Znam to iz vlastitog iskustva. Tijekom
mog dugogodisnjeg izlaganja koncepcija
i vodenja treninga stalno sam se susretao
s njima. Sve sto mogu uCiniti je pokusati
im ukazati na to da je jedina stvar koju
treba traiiti pravo ja u sebi. Njihovi osobni
odgovori mogu se nati tamo i nigdje dru­
gdje. Objasnjavam da je osnova duhovno­
sti samoodgovornost i samoostvarenje.
Vetina pravih vjernika, medutim, sarno
mi odgovori da nisam duhovan i ode
potraziti nekoga tko ce im dati dogmu i
strukturu koju iele.
Nikada ne podcjenjujte potencijalnu
opasnost od tih ljudi. Njih se lako moze
oblikovati u fanatike koji ce rado raditi i
umrijeti za njihov sveti cilj. To je zamje­
na za njihovu izgubljenu vjeru u sebe i
nudi im zamjenu za individualnu nadu.
Moral Majority [Moralna vecina, evange­
licka lobisticka organizacija, prim. prev.]
sastoji se od pravih vjernika. Svi kultovi
sastoje se od pravih vjernika. Nati cete
ih u politici, crkvama, poslovnom svije­
tu i skupinama za socijalne ciljeve. Oni
su fanatici u tim organizacijama.
Masovni pokreti obicno imaju karizma­
ticnog vodu. Sljedbenici zele obratiti
druge na svoj nacin zivljenja iii name­
tnuti nov nacin zivota, ako je potrebno,
uvodenjem zakona koji prisiljavaju dru­
ge na njihova gledista, kao sto su poka­
zale aktivnosti iVloral Majoritya. To zna­
Ci prisilu oruzjem iii kaznjavanjem, jer je
to krajnja mjera u provodenju zakona.
Zajednicka mrznja, neprijatelj iii vrag
nuzni su za uspjeh masovnog pokreta.
Ponovno rodeni krscani imaju samog
Sotonu, ali to nije dovoljno - dodali su
okultno, sljedbenike New-agea i, u novi­
je vrijeme, sve one koji se protive njiho­
voj integraciji crkve i politike, kao sto je
vidljivo iz njihovih politickih izbornih
kampanja protiv onih koji se suprotsta
vljaju njihovim gledistima. U revolucija
rna, vrag je obicno vlast iii aristokracija.
Neki pokreti za Ijudski potencijal daleko
su previse pametni da od svojih ucenika
traze da se pridruze bilo cemu i tako se
etiketiraju kao kult - ali, ako pazljivije
pogledate vidjet cete da je njihov vrag
svatko tko nije prosao njihov trening.
Postoje masovni pokreti bez vraga, ali
oni rijetko postignu visok status. Pravl
su vjernici mental no neuravnoteieni iIi
nesigurni ljudi, ili oni bez nade iIi prija­
telja. Ljudi ne traie saveznike kada vole,
A bojim se i pomisliti tta
propagandu i reklatfme
manipulacije kojima
smo svakodnevno izlo­
zeni. Jednostavno nemq.
naCina da znate s t ~ · je
iza glazbe koju slusate
ali ih traie kada mrze iii postanu opsje­
dnuti nekim ciJjem. A oni koji zele nov
zivot i nov poredak smatraju da stare
obicaje treba eliminirati prije nego sto se
moze izgraditi novi poredak.
TEHNIKE UVJERAVANJA
Uvjeravanje tehnicki nije pranje mozga
nego manipuliranje ljudskim umom od
strane druge osobe, bez da je izmanipu­
lirana strana bila svjesna sto je uzroko
vale njenu promjenu misljenja. Ovdje
cu vas upoznati tek s osnovnih nekoliko
tehnika od tisuCa njih koje su danas u
upotrebi, ali osnova uvjeravanja uvijek
je pristupiti vasem desnom mozgu. Li­
jeva strana vaseg mozga ana!iticka je i
racionalna. Desna je strana kreativna i
mastovita. To je previse pojednostavlje­
no, ali dovoljno za ono sto zelim objasni­
ti. Dakle, ideja je skrenuti paznju lijevog
mozga i driati ga zauzetim. Idealno je
kada osoba koja uvjerava izazove izmije­
nexus
njeno stanje svijesti s otvorenim ocima,
kada iz beta svijesti predete u alfu; to se
moze mjeriti na uredaju za EEG.
Kao prvo, evo primjer skretanja pozor­
nosti lijeve polovine. Politicari koriste te
moene tehnike eijelo vrijeme, odvjetniei
koriste mnoge varijaeije koje, kako su mi
rekli, zovu «stezanje omce».
Pretpostavimo na trenutak da gledate
politicara koji drii govor. Najprije, on
moze stvoriti ono sto zovemo «potvrdni
niz». To su izjave koje kod slusatelja iza­
zivaju slaganje, oni cak mogu i nesvje­
sno kimati glavom u znak odobravanja.
Zatim dolaze oCiglednosti. To su obicno
cinjeniee 0 kojima semoie raspravljati
ali, nakon sto je politicar naveo svoju
publiku na slaganje, izgledi su na poli-
Sto viSe, kroz danasnja
napredna tehnoloska
istraiivanja, saznaje­
mo 0 tome kako ljudska
biCa funkcioniraju, viSe
uCimo kontrolirati ljud­
ska biCa. A ono sto me
vjerojatno najviSe plasi
je to sto je medij za ovla­
davanje vee prisutan!
Televizori u vasoj dne­
vnoj i spavaeoj sobi Cine
mnogo viSe od toga da
vas zabavljaju
ticarevoj strani da publika neee zastati
kako bi samostalno razmislila pa ee se i
dalje slagati. Posljednja dolazi sugestija.
To je ono sto politicar zeli da radite i, bu­
duei da ste se eijelo vrijeme slagali, moze
vas se nagovoriti da prihvatite sugestiju.
Sad, ako pazljivo poslusate moj politicki
govor, vidjet eete da su prve tri receniee
«potvrdni niz», sljedeee tri ociglednosti,
a posJjednja je sugestija.
«Dame i gospodo: jeste Ii bijesni zbog
visokih cijena hrane? Jeste Ii umorni od
astronomskih cijena benzina? Je Ii yam
dosta neobuzdane inflacije? Pa, poznato
yam je da je Druga stranka dopustila pro­
slogodisnju inflaciju od 18%; mate da je
kriminal na nacionalnoj razini porastao
za 50% u zadnjih 12 mjeseci, i mate da
vasa plaia jedva da pokriva vase trosko­
ve. Pa, rjeienje za ta pitanja je da izabere­
te mene, Ivu Iviia, u Senat SAD-a.»
Pretpostavljam da ste sve to vee culi.
Ali moiete takoder paziti na ono sto se
zove uklopljene naredbe. Na primjer: Na
kljucnu rijec govornik ee napraviti gestu
svojom lijevom rukom, za koju su istra­
zivanja pokazala da lakse pristupa vasem
desnom mozgu. Danasnje medijski ori­
jentirane politicare i vjeste govornike ce­
sto trenira eijeli novi soj strucnjaka koji
koriste sve trikove iz prirucnika - nove i
stare - kako bi vas izmanipulirali da pri­
hvatite njihovog kandidata.
Koneepti i tehnike neurolingvistike toli­
ko su snazno cuvani da sam na teii naCin
otkrio da cak i javno govoriti ili pisati 0
njima rezultira prijetnjama pokretanjem
tuzbi. Ipak, neurolingvisticki trening
lako je dostupan svima koji su spremni
posvetiti svoje vrijeme i platiti eijenu. To
su neke od najsuptilnijih i najmoenijih
manipulacija kojima sam bio izlozen.
Jedna dobra prijateljiea koja je nedavno
prisustvovala dvotjednom seminaru 0
neuroJ.ingvistiei otkrila je da su mnogi
od onih s kojima je razgovarala tijekom
predaha bili Ijudi iz vlade.
Jos jedna tehnika 0 kojoj i dalje uCim
nevjerojatno je podia: zove se tehnika
protkivanja i ideja je govoriti jednu stvar
rijecima, ali usadivati podsvjesni dojam
ili nesto drugo u umove slusatelja i/ili
gledatelja.
Dat eu yam primjer. Pretpostavimo da
gledate televizijskog komentatora koji
iznosi sljedecu izjavu: «Senator Johnson
pomaze lokalnim viastima da rasCiste
glupe greske kompanija koje doprino­
se problemima nuklearnog otpada.» To
zvuci kao cinjenicna tvrdnja, ali ako
govornik naglasi pravu rijec, a posebno
ako napravi pravu gestu rukama uz klju­
cne rijeci, moze yam ostati podsvjesni
dojam da je senator Johnson glup. To je
bio subliminalni eilj izjave a govornika
se ne moze ni za sto okriviti.
Tehnike uvjeravanja takoder se cesto
koriste u mnogo manjim razmjerima s
jednakom djelotvornoscu. Agent oSigu­
ravajueeg drustva zna da ee njegov ma­
mac vjerojatno biti mnogo djelotvorniji
ako vas uspije navesti da vizualizirate
nesto u svom umu. To je obraeanje de­
snom mozgu. Na primjer, moze zastati
u razgovoru, polako pogledati oko sebe
po vasoj dnevnoj sobi i reCi: «Mozete Ii si
samo zamisliti ovaj predivni dom spa/jen
do temeija?» Naravno da mozete' To je
jedan od vasih podsvjesnih strahova i,
kad vas prisili da ga vizualizirate, vjero­
jatnije je da ee vas izmanipulirati da po­
tpisete njegovu policu osiguranja.
Hare Krishne, koji operiraju na svakom
aerodromu, koriste ono sto zovem tehni­
kama soka i konjuzije kako bi omeli lije­
vi mozak i izravno komunicirali s vasim
desnim mozgom. Jednom sam, cekajuci
avion, viSe od sat vremena promatrao
jednoga kako radio Imao je tehniku da
skoro skoci pred nekoga. U pocetku mu
je ton bio glasan, a onda bi ga snizio dok
bi vas nagovarao da uzmete knjigu i date
novae za stvar. Kad su sokirani, ljudi se
obicno odmah povuku. U ovom slucaju
sokirala ih je cudna pojava, iznenadna
materijalizaeija i povisen ton sljedbeni­
www.teledisk.hr
ka Hare Krishne. Drugim rijeCima, ljudi
su ulazili u alfa stanje zbog sigurnosti jer
se nisu htjeli suoCiti sa stvarnoseu pred
sobom. U alfi su bili vrlo osjetljivi na
sugestiju pa su reagirali na sugestiju da
uzmu knjigu. Istog trenutka kad bi uze­
Ii knjigu osjetili bi krivnju i reagirali na
drugu sugestiju: da daju novae. Svi smo
uvjetovani da ako nam netko neiito da,
moramo i mi njima nesto dati zauzvrat;
u ovom slucaju, to je bio novae. Gledaju­
Ci ovog mahera bio sam dovoljno blizu
da primijetim kako su mnogi od Ijudi
koje je zaustavio pokazivali vanjske zna­
kove alfe - oci su im bile rasirene.
SUBLIMINALNO
PROGRAMIRANJE
Subliminali su skrivene sugestije koje
zapah sarno vasa podsvijest. To moze
biti zvucna poruka skrivena iza glazbe,
iii vizualna, zracnim kistom ubacena u
sliku, prikazana na ekranu toliko brzo da
ju svjesno ne vidite, iii pametno inkor­
porirana u sliku iii uzorak.
Veeina audio-vrpei za subliminal no re­
programiranje nudi tiho snimljene ver­
balne sugestije. Sumnjam u djelotvornost
ove tehnike - ako subliminale nije mo­
guce opaziti, ne mogu biti djelotvorni,
pa su subliminali snimljeni ispod praga
cujnosti stoga beskorisni. Najstarija au­
dio subliminalna tehnika koristi glas koji
slijedi glasnoeu glazbe tako da je sublimi­
nale nemoguee otkriti bez parametrickog
ekvilajzera. Ali ta je tehnika patentirana,
i kad sam zelio razviti vlastitu liniju su­
bliminalnih audio-kaseta pregovori s vla­
snikom patenta pokazali su se neuspje­
snima. Moji odvjetniei dobili su kopije
patenata koje sam dao nekim talentira­
nim holivudskim inzenjerima zvuka i za­
molio ih da stvore novu tehniku. Oni su
pronasli nacin da psihoakusticki prilago­
de i sintetiziraju sugestije tako da se one
projieiraju u istom akordu i frekveneiji
kao i glazba, sto im daje ucinak da su dio
glazbe. Ali otkrili smo da kod primjene te
tehnike nema nacina da se smanje razne
frekveneije kako bi se otkrili sublimina­
Ii. Drugim rijecima, iako podsvjesni urn
cuje sugestije, nije ih moguee otkriti Cak
ni najsofistieiranijom opremom.
Ako smo mi bili u stanju smisliti tu te­
nniku tako lako, mogu sarno zamisliti
koliko je tehnologija postala sofisticira­
na uz neogranicena sredstva koja osi­
guravaju vlada i marketinska industrija.
A bojim se i pomisliti na propagandu i
",vv1w.teledisk hr
reklamne manipulaeije kojima smo SV3­
kodnevno izlozeni. Jednostavno nema
naCina da znate sto je iza glazbe koju slu­
sate. Mozda je cak moguee sakriti drugi
glas iza glasa koji cujete.
Serija dr. se. Wilsona Bryana Keya 0 su­
bliminalima u oglasavanju i politickim
kampanjama dobro dokumentira zlou­
potrebu na mnogim podrucjima, pose­
bno u tiskanom oglasavanju u novina­
rna, magazinima i na plakatima.
Veliko pitanje u vezi sa subliminalima
glasi: djeluju Ii? A ja yam jamcim da dje­
luju. Ne sarno na temelju odgovora onih
koji su koristili moje vrpee, nego i na te­
melju rezultata takvih programa kao sto
su sllbliminali iza glazbe u robnim kuea­
rna. Navodno je jedina poruka zapovijed
da se ne krade: jedan lanae robnih kuea s
vjesto manipuliranje. Jedino po cemu
sam mogao zakljuCiti da se izaziva stanje
budnog transa bilo je to sto se u pros to­
riju pustala vibraeija od 6 do 7 eiklusa u
sekundi iza zvuka klimatizaeijskih ure­
daja. Ta konkretna vibracija izaziva alfu,
sto cini publiku posebno osjetljivom.
Deset do 25 posta stanovnistva sposo­
bno je za mjesecarsku razinu izmijenje­
nih stanja svijesti; kod tih ljudi sugestije
govornika, ako nisu prijeteee, mogle bi
poteneijalno biti prihvaeene kao (mare­
dbe».
VIBRATO
To me vodi do vibrata. Vibrato je trepera­
vi efekt koji se primjenjuje kod neke vo­
kalne iii instrumentalne glazbe, a raspon
eiklllsa u sekundi uzrokuje da Ijudi udu
Koncepti i tehnike neurolingvistike toliko su snazno cuva­
ni da sam na tezi naCin otkrio da cak i javno govoriti iii
pisati 0 njima rezultira prijetnjama pokretanjem tuzbi
Istocne obale prijavio je smanjenje krada
od 37% u prvih devet mjeseci testiranja.
Jedan Clanak iz 1984. objavljen u tenni­
ckom biltenu Brain-Mind Bulletin kaze
da, prema direktoru Laboratorija za ko­
gnitivnu psihofiziologiju pri SveuCilistll u
IIIinoisu, cak do 99 posta nase spoznajne
aktivnosti moze biti «nesvjesno». Poduzi
izvjestaj zavrsava izjavom: «Ova otkrica
podrzavaju upotrebu subliminalnih pri­
stupa kao sto su snimijene sugestije za gu­
bitak tdine i terapijsku prirnjenu hipnoze i
neurolingvistickog programiranja.»
MASOVNA ZLOUPOTREBA
Mogao bih iznijeti brojne price koje po­
tvrduju subliminalno programiranje, ali
ovdje eu iskoristiti prostor da yam uka­
zem na jos suptilnije primjene takvog
programiranja.
Osobno sam iskusio kako je sjediti u je­
dnom gledalistu u Los Angelesu s vise
od deset tisuea Ijudi koji su se bili okupili
kako bi culi jednu danasnju karizmati­
cnu figuru. Dvadeset minuta nakon sto
sam usao u gledaliste postao sam svje­
stan da ulazim i izlazim iz izmijenjenog
stanja svijesti. Oni koji su bUi sa mnom
dozivjeli su istu stvar. BuduCi da je to nas
posao bili smo svjesni sto se dogada, ali
Ijudi oko nas nisu. Pazljivije promatrajll'
Ci vidjeli smo da je ono sto je izgledalo
poput spontanih izlaganja bilo, u stvari,
u izmijenjeno stanje svijesti. U jednom
razdoblju u engleskoj povijesti pjevaCi­
rna Ciji je glas imao izrazen vibrato nisu
dopustali jayne nastupe jer bi slusatelji
ulazili u izmijenjeno stanje svijesti i imali
fantazije, cesto seksualne prirode.
Ljudi koji posjeeuju opere iii vole slusati
pjevace poput Maria Lanze upoznati su s
tim izmijenjenim stanjem koje izazivaju
izvodaci.
Ef\IF
Krenimo dalje s osvjestavanjem. Takoder
postoje necujni ENF valovi (ekstremno
niske frekveneije). Oni su elektromagnet­
ske prirode. Jedna od glavnih primjena
ENF-a je komunikaeija s nasim podmor­
nieama. Ugledni istrazivac dr. Andrija
Puharich je u pokusaju da upozori ameri­
cke duznosnike na rusku upotrebu ENF­
a postavio eksperiment. Dobrovoljee je
spojio zieama tako da se njihovi mozda­
ni valovi mogu snimati EEG-om. Bili su
izolirani u metalnoj sobi u koju ne moze
prodrijeti normalan signal.
Puharieh je zatim usmjerio ENF valove
na dobrovoljee. ENF prolazi ravno kroz
Zemlju i, naravno, ravno kroz metalne zi­
dove. Oni unutra nisu mogli znati salju Ii
se signali ili ne. A Puharieh je promatrao
reakeije na tehnickoj opremi: 30% Ijudi u
sobi postali su obuzeti ENF signalima u
roku od sest do deset sekundi.
. - - ~
. \
~ U S
!
Kada kaiem «obuzeti)) mislim na to da
je njihovo ponasanje pratilo promjene
predviaene za odredene vrlo precizne
frekvencije. Valovi ispod 6 ciklusa uzro­
kovali su da subjekti postanu snaino
emocionalno uznemireni, a narusavali
su cak i tjelesne funkcije. Pri 8,2 ciklusa
osjeeali su se euforicno, uzviseno, kao da
su bili u majstorskoj meditaciji kOja se uci
tijekom vise godina Ciklusi od 11 do 11,3
izazivali su valove potistene agitacije koja
je vodila do buntovnog ponasanja.
NEUROFON
Dr. Patrick Flanagan moj je osobni prija­
telj. Pocetkom 1960-ih, dok je bio tinej­
dier, magazin Life uvrstio ga je meau naj­
iicu koju je rastegnuo dui stropa sobe.
Nije bilo zvucnika, nije se mogao cuti
nikakav zvuk, pa ipak je poruka bila
uspjeSno prenesena iz te iice izravno u
mozgove publike. Bili su topli i prijem­
civi, osjeeali su trnce u rukama i reagi­
rali su, u skladu s programiranjem, na
druge nacine 0 kojima ne mogu ovdje
govoriti.
TELEVIZIJA
Sto vise, kroz danasnja napredna te­
hnoloska istraiivanja, saznajemo 0
tome kako ljudska bib funkcioniraju,
vise ucimo kontrolirati ljudska biea.
A ono sto me vjerojatno najvise plasi
je to sto je medij za ovladavanje vee
Kada pocnete kombinirati subliminalne poruke iza gla­
zbe, subliminalne slike projicirane na ekran, hipnotiCki
stvorene vizualne efekte, dugotrajne glazbene ritmove
u tempu koji izaziva trans postizete izvanredno djelo­
tvorno pranje mozga. Sa svakim satom koji provedete
gledajuCi televiziju postajete sve uvjetovaniji
veee znanstvenike svijeta. Jedan od nje­
govih brojnih izuma je neurofon - elek­
tronicki instrument koji moie uspjesno
programirati sugestije izravno kroz kon­
takt s koiom. Kad je pokusao patentirati
svoj ureaaj vlada je zahtijevala da dokaie
da funkcionira. Kad je to ucinio, Agencija
za nacionalnu sigurnost zaplijenila je ne­
urofon. Patu su trebale dvije godine pra­
vne bitke da dobije natrag svoj izum.
Kod koristenja tog ureaaja nista ne cu­
jete ni ne vidite; primjenjuje se na koii,
za koju Pat tvrdi da je izvor posebnih
osjetila. Koia sadrii vise senzora za to­
plinu, dodir, bol, vibracije i elektricna
polja od bilo kOjeg drugog dijela Ijudske
anatomije.
o jednom od svojih nedavnih testova
Pat je vodio dva identicna seminara
za vojnu publiku: jedan seminar jedne
noei i drugi seminar sljedeee noei, bu­
dud da prostorija nije bila dovoljno
velika da ih sve smjeste odjednom.
Kad se prva skupina pokazala kao vrlo
hladna i suzdriana, Patrick je proveo
sljeded dan priprel11ajuei posebnu
vrpcu koju je pustio na drugom semi­
naru. Na vrpci je bila uputa publici da
budu vrlo topli i prijemcivi i da osje­
eaju trnce u rukama. Vrpca je pustena
preko neurofona koji je bio spojen na
prisutan! Televizori u vasoj dnevnoj i
spavaeoj sobi Cine mnogo vise od toga
da vas zabavljaju.
Prije nego sto nastavim, dopustite da
istaknem nesto drugo 0 jednom izmi­
jenjenom stanju svijesti. Kada uaete u
izmijenjeno stanje, prebacujete se u de­
sni mozak, sto pak dovodi do unutar­
njeg oslobaaanja opijata samog tijela:
enkefalina i beta-endorfina, kemijskih
tvari gotovo identicnih opijul11u. Dru­
gim rijecima, to stvara dobar osjeeaj,
ielite se vratiti po jos.
Nedavni testovi istraiivaca Herberta Kru­
gmal1a pokazali su da je, dok su osobe
gledale televiziju, aktivnost desnog mozga
prevladavala nad aktivnoseu Iijevog mozga
u odnosu od dva naprama jedal1. Jedl1O­
stavnije receno, gledatelji su bili u izmije­
njenom stanju, u transu, veei dio vremena.
Dobivali su svoj «fiks» beta-endorfina.
Kako bi mjerio raspon painje psihofi­
ziolog Thomas Mulholland iz bolnice
Veterans Hospital u Bedfordu (Massac­
husetts) prikljuCio je mlade gledatelje
na EEG ureaaj koji je bio spojen tako da
iskljuCi televizor svaki put kad bi mozgovi
djece stvarali preteino alfa valove. Iako su
djeci govorili da se koncentriraju, svega
ih je nekoliko moglo driati televizor upa­
ljenim duie od 30 sekundi!
Veeina gledatelja vee je hipnotizirana.
Produbiti trans je lako. Jedan jednostavan
naCin je staviti jednu praznu, emu sliku na
svake 32 slike u fiJmu koji se prikazuje. To
stvara dtam od 45 otkucaja u minuti koji
zapaia samo podsvjesni um, sto je idealan
ritam za izazivanje duboke hipnoze.
Reklame ili sugestije prikazane nakon ta­
kve emisije koja izaziva alfa stanje imaju
mnogo vetu vjerojatnost da ee ih gleda­
telj prihvatiti. Visok postotak gledatelja
koji imaju sposobnost mjeseearske du­
bine lako bi mogao prihvatiti te sugesti­
je kao naredbe - sve dok te naredbe ne
traie od gledatelja da ucini nesto sto je u
suprotnosti s njegovim moralom, religi­
jom iii samoodrianjem.
Medij za ovladavanje je tu. Do dobi
od 16 godina djeca provedu to.OOO do
15.000 sati gledajuei televiziju - vise
vrel11ena nego sto provedu u skoli! U
prosjecnol11 domu televizor je upaljen
sest sati i 44 minute dnevno, sto je po­
veeanje od devet minuta u odnosu na
proslu godinu i trostruko vise od pro­
sjecnog rasta tijekol11 1970-ih. OCi­
gledno stvari ne idu nabolje. Ubrzano
se kreeemo prema svijetu alfa razine
- vrlo lako moguee prema orvelovskom
svijetu 1984. - krotki, staklastih ociju i
pokorno slusajuei zapovijedi.
Istraiivacki projekt Jacoba Jacobya, pSi­
hologa sa Sveucilista Purdue, pokazao
je da je od 2.700 testiranih ljudi 90%
pogresno razumjelo cak i tako jedno­
stavan materijal kao sto su reklame i
serija «Barnaby Jones,>. Samo nekoliko
minuta nakon gledanja tipican gleda­
telj pogresno bi odgovorio na 23 do 36
posto pitanja 0 onome sto je odgledao.
Naravno da je tako: ulazili su i izlazili
iz transa! oaete Ii u duboki trans, mora
yam se narediti da zapamtite - inace
automatski zaboravljate.
Dotakao sam samo vrh ledenog brije­
gao Kada pocnete kombinirati sublimi­
nalne poruke iza glazbe, subliminalne
slike projicirane na ekran, hipnoticki
stvorene vizualne efekte, dugotrajne
glazbene ritmove u tempu koji izaziva
trans postiiete izvanredno djelotvorno
pranje mozga.
Sa svakim satom koji provedete glC'dajuei
televiziju postajete sve uvjetovaniji. A ako
ste mislili da postoje zakoni protiv bilo
koje od tih stvari, u krivu ste. Ne posto­
jet Mnogo je moenih ljudi kojima oCito
odgovara da stvari budu upravo takve ka­
kve jesu. Moida imaju neke planove?
www.teledisk.hr
intervju
GENOCID NAD ZENAMA!
GODISNJE UHRVATSKOJ OD RAKAVRATA MATERNICE OBOLI OKO400 lENA, AOKO 100 IH UMRE. PROF.
ZVONIMIR SINGER, GINEKOLOG, CITOPATOLOG I MEDICINSKI GENETICAR, TE DR.sC. EUGEN 5005 ZA
NEXUS TVRDE KAKO SE OVA BOLEST MOlE U POTPUNOSTI IZLIJECITI UPORABOM VAGINALETA HU­
MANOG LEUKOCITARNOG INTERFERONA, ALI JE OVA TERAPIJA POTISNUTA I ZAPOSTAVLJENA DOK SU
PREDNOST DOBILI NEUCINKOVITI SINTETSKIINTERFERON I CJEPIVA Razgovarala:Tamara VranCic Sokac
,;A sada zelim razgovarati 0 genocidu glave, hepatitisa B i C do aktualne svinj' dr. Soosa, na "klupi za svjedoke" nalazi
nad zenama". ske gripe. Na zalost, upoznali su nas i sa se umiravljeni prof. Zvonimir Singer, gi·
Ovim rijecima zavrsio je svoj intervju u nevjerojatnom cinjenicom da su daljnja nekoJog, citopatoJog i medicinski gene­
proslom broju Nexusa dr.sc. Eugen Soos. istrazivanja i proizvodnja prirodnog in­ ticar. Nas novi sugovornik tvrdi kako je
Prisjetimo se. U clanku "Prirodni leuko­ terferona u Hrvatskoj obustavljeni. danas zapostavljeno i u stranu potisnuto
citarni interferon - zatajena alternativa U nastavku razgovora saznajemo nove lijecenje vaginaletama prirodnog leuko­
suzbi;anju svinjske gripe" dr. Soos i nje­ neugodne pojedinosti 0 sudbini ovog citarnog interferana u potpunosti lijecilo
gOY kolega prof. Hrvoje Mazija upoznali izvanrednog lijeka, posebno one vezane ovu bolest i njezinog uzrocnika, famozni
su nas sa izvanrednim ucincima priro­ liZ bolest raka vrata maternice od koje HPV (Humani papilloma virus) protiv
dnog leukocitarnog interferona na cijeli u Hrvatskoj svake godine oboli oko 400 kojega se upravo provodi siraka kampa­
niz bolesti - od tumora mjehura, dojke, zena, a oko 100 ih umre. Ovoga puta, uz nja cijepljenja (0 ovoj temi opsirnije smo
www teledlSK hr
nexus
pisali u Nexusu br. 33, u e1anku HPV vi­
rus i bajka 0 cijepijenju).
Po raeunici dr. 500sa, u 22 godine ko­
liko se prirodni interferon potiskuje na
raeun neueinkovitog sintetskog, u Hr­
vatskoj je umrlo 2200 zena koje su danas
trebale biti zive.
Ovu matematiku uzasa nazvao je "Ge­
nocid nad zenama" kako glasi nas elanak
i njegovi memoari. Da Ii je mozda pre­
tjerao u izboru svojih rijeei? Prosudite
sami nakon sto pazljivo proeitate razgo­
vor koji slijedi.
NEXUS: Gospodine Singer, u kojem
postotku iena inllciranih HPV viru­
som dolazi do spontanog samoizljece­
nja, a u kojem do progresije bolesti?
Singer: Za samoizljeeenja zna dragi
Bog, ja znam za slueajeve zena koje su
bile moje pacijentice. A one koje su to
bile, sve su izlijeeene terapijom vagina­
leta humanog Jeukocitarnog interferona.
Osim jedne skupine bolesnica kod kojih
je zabiljezena tzv. stabilna bolest. One
sposobnost radanja. Ako nemaju zdrav
cerviks postaje upitno hoce Ii trudnocu
uspjesno odriati, a to za ovaj narod moie
biti losije nego da mu sad na glavu bacis
atomsku bombu. U tom smislu lijeeenje
vaginaletama HLI ima vrlo veliki znaeaj
i daje prednost nad klasienim metoda­
mao Ukratko, kirurski naCin lijeeenja nije
najbolji odabir za iene koje iele radati.
Znate, neka svatko dokazuje sto hoce,
osobno znam sto sam radio i kakve sam
rezultate imao. Lijeeenjem HLI iene su
bile zdrave i one koje su zeljele bile su i
dalje sposobne za reprodukciju.
NEXUS: Koje ste sve tipove virusa
tretirali?
Singer: U mojim istraiivanjima dija­
gnosticirani su sljedeCi tipovi HPV: 6,
11, 16, 18, 31, 33, 35 i odgovorno tvrdim
da nema potrebe za bilo eim drugim u
terapiji protiv ovih oblika virusa osim
interferona. Ako netko moie dokazati
suprotno, neka dokaie, ali nisam sigu­
ran da moie.
Sve moje pacijentice s rakom vrata maternice su izlijece­
ne .terapijom vaginaleta humanog leukocitarnog inter­
ferona. Osim jedne skupine bolesnica kod kojih je zabi­
ljeiena tZV. stabilna bolest. One koje nisu tretirane HLI
(humani leukocitarni interferon) vaginaletama, na ia­
lost doiivljavale su progresiju bolesti (prof. Singer)
koje nisu tretirane HLI (humani leuko­
citarni interferon) vaginaletama, na za­
lost doiivljavale su progresiju bolesti.
NEXUS: Ako usporedite klasican na­
tin lijecenja ranica na vratu materniee
s lijecenjem vaginaletama koje sadrie
prirodni leukocitarni humani interfe­
ron, kojem dajete prednost i zasto?
Singer: Ne zelim razgovarati na taj naein
i ne zelim nista napadati, ali moram po­
noviti da su u nasim istraiivanjima sve
zene koje su bile tretirane HLI najveCim
dijelom imale negativan nalaz poslije
terapija. Isto tako, vrlo je vaino reCi da
sam u lijeeenju trudnica imao izvrsne
rezultate i da su te iene radale zdravu
djecu i nakon poroda bile izlijecene. To
je i bio jedan od razloga zasto sam kre­
nuo u tu prieu, naime sve te druge me­
tode lijeeenja HPV virusa mogu ozbilj­
no stetiti zenama koje moraju saeuvati
Za razvoj CIN naroeito su odgovorni
tipovi 16, 18, 31. Preventiva daljnjeg
razvoja CIN-a je u pravovremenom ot­
krivanju infekcije s HPV i ispravnom
lijecenju. Tek sprjecavanjem E6 dijela
DNK HPV da uzrokuje poremecaj u
supresivnom genu p53 i podizanjem
imunobioloske otpornosti bolesnice
moze se oeekivati uspjesno lijeeenje. U
tom podrucju djeluje HLI. Znate Ii na
koji naCin HLI ne dozvoljava virusu da
prodre? HPV jednostavno moze plesati
oko njega, ali ne moie nista! Do danas
prakticki nema poznatog i znanstveno
dokazanog lijeka za infekciju HPV-om
i prisutnom CIN - OSIM HUMANOG
LEUKOCITNOG INTERFERONA.
U procjeni uspjesnosti lijecenja s HLI
bitno je iskljueiti reinfekciju HPV-om i
nedovoljan nadzor partnera. Prije lije­
eenja takoder je potrebno rijesiti even­
tualne infekcije drugim mikrobioloskim
uzroenicima. Terapiju smo provodili
vaginaletama tijekom eetiri menstrua­
cijska cikIusa s 84 pojedinacne dnevne
doze. Pracenje je obavljano kontrolnim
pregledima svaka tri mjeseca tijekom 36
mjeseci. Kod 1761ijeeenih vaginaletama
HLI znaeajna je eradikacija i ima manje
persistencija CIN u odnosu na 240 ispi­
tanica iz kontrolne skupine. Radili smo s
ispitanicama eija je dob u prosjeku bila
31, a najeesce 20 godina.
NEXUS: Posljednjih nekoliko godina
ipak nailazimo na tvrdnju (kako u
raznim rnedijima, tako i u izjavama
odredenih strucnjaka) da ne postoji
antivirus no sredstvo koje bi djelo­
valo protiv HPV virusa. Kako to ko­
mentirate?
Singer: To nije istina! Osobno Yam to
tvrdim. Pa eijelo vrijeme 0 tome govo­
rim' 0 lijeeenju! Sa mnom su radili Ijudi
koji znaju sto je istina. Imam popis 500
zena, 250 tretiranih interferonom, 250
netretiranih, dakle kontrolnih, i imam
rezultate. Znam sto smo radili i koliko
je sve bilo posteno. Cinjenica je da kod
iena lijeeenih interferonom izostaje
progresija CIN, a kod kontrolnih je na­
lazimo u Cak 10,42%. Mislim da to go­
vori sve. Kad smo zapoeeli ovo klinieko
ispitivanje u suradnji s Imunoloskim, s
Eugenom, nije bilo lako. Svakog sam
jutra zenama morao stavljati interferon
u obliku praha. Znate Ii da sam upravo
ja uveo vaginalete? I vaginaletama smo
ucinili da lijeeenje postane bitno jedno­
stavnije. Puno smo radili i imali rezul­
tate. Da ta terapija nije valjala mislite
Ii da bi jedna iena u jeku rata - 1992.
- putovala iz Beograda preko Madarske
do Zagreba na daljnju terapiju? Njezini
su nalazi govorili 0 poboljsanju. Vrlo je
dobro znala zasto dolazi. Mislite Ii da bih
iwosio sve ovo da nisam u tome sudjelo­
vao? Skolovao sam se u Lonodonu, Ox­
fordu, Liverpoolu, Glasgowu gdje sam
1967. imao postdiplomski medicinske
genetike, a citopatologiju sam polagao
1978. u Beeu pred Internacionalnom
akademijom za citopatologiju. Sve sto
govorim 0 djelovanju prirodnog interfe­
rona toeno je. Imam svu dokumentaciju
sa svim imenima i prezimenima iena
koje su lijeeene. Bilo bi zgodno danas ih
provjeriti, zar ne?
NEXUS: Jeste Ii u Vasim istraiivanji­
rna zabiljezili nuspojave kod iena koje
www.teledisk.hr
I
su Iijecene vaginaletama koje su sadr-
iavale prirodni interferon?
Singer: Ne, nikakve.
NEXUS: Da Ii je nakon Vaseg odlaska
netko nastavio Vas rad i istraiivanja?
Singer: Ne. Otisao sam koncem 1994.
nakon cega je sve stalo. Nekoliko je ko-
Jega nastavilo s terapijama vaginaletama,
ali koliko znam vise se koriste u privatnoj
praksi. Osobno mislim da su vrlo skupe
i to je jedan - uz onaj da se proizvode
u vrlo malim, ogranicenim koliCinama
- od dodatnih problema danas. Imao
sam prije godinu i pol slucaj kad mi se
preko zajednickih prijatelja javila mlada
majka stara 26 godina u ranoj trudnoCi s
dijagnosticiranim HPV virusom. Njoj je
od strane kolega savjetovano da pobaci.
Medutim, ja sam savjetovao da u petom
mjesecu trudnoee zapocne s terapijom
vaginaleta humanog interferona. Danas
je zdrava, nema traga HPV virusu i naj-
vainije - ima potpuno zdravo dijete.
NEXUS: $to mislite 0 cjepivu protiv
HPV virusa i da Ii ce ono po Vasem mi-
sljenju u potpunosti moci zamijeniti
prirodni interefron?
Singer: Govorimo 0 dvije razliCite stvari.
Jedna se zove cijepljenje, a druga Iijece-
nje. Osobno nemam nista protiv cjepi-
va, posebice ako ce one rijesiti problem
i ako ee procijepljene djevojcice za 20
\.... ww.teledisk.hr
godina biti sigurne. Ako to netko danas
jamci, to je izvrsno. Ne znam 0 tome ni-
sta, dakJepodriavam cijepljenje, a nje-
gova ucinkovitost je problem onih koji
iza toga stoje.
Ali isticem - to nije lijecenje! Za lijece-
nje odgovorno sugeriram lijecenje s HLI,
posebice zbog moguenosti lijecenja tru-
dnica i ocuvanja plodnosti. Morate znati
da iene koje su izlijecene ovaj narod neee
kostati isto kao one koje su operirane,
zracene, koje su na neki naCin invalidne.
To je uz Cinjenicu da ovakvim Iijecenjem
iene ostaju iive najvainija stavka pri-
mjene HLI. Na taj nacin uz Cinjenicu da
su izJijecene cijeli ovakav naCin lijecenja
postaje «kompletan posao» i ima itekako
smisla. Druga vaina stvar odnosi se na
troskove Iijecenja, naime misljenja sam
da se doze unutar jedne vaginalete mogu
smanjivati, 0 cemu sam 1989. razgova-
rao s kolegama na jednom sastanku u
BudimpeSti. Na blost, to nisam uspio
dokazati jer je ispitivanje prekinuto. Za-
ista bih volio kad bi se netko od mladih
kolega zainteresirao za sve ovo, vrlo bih
mu rado ustupio svu dokumentaciju.
I jos nesto. Kad danas razmisljam 0 sve-
mu odgovorno tvrdim da smo mi za ovo
sto smo radili do 1994. trebali dobiti No-
belovu nagradu!
NEXUS: Gospodine $oos, na kraju na-
seg razgovora za prosli broj Nexusa re-
kli ste kako ielite razgovarati 0 geno-
cidu nad ienama. Moiete Ii sada obja-
sniti sto pod tim podrazumijevate?
$005: Vee 15 godina, dakle od trenu-
tka kad sam otisao u mirovinu, ba-
vim se mislju da javnosti iznesem sve
sto znam 0 problemu 0 kOJem sada
konacno i razgovaramo. Imao sam i
spreman naslov tog razgovora, koji je
ujedno i naslov mojih memoara, Ciji
se sadriaj odnosi na Iijecenje infekcija
vrata maternice s HPV-om.
Memoare sam odavno poceo pisati, jer
je terna te bolesti kod iena nesto sto me
je kao covjeka natjeralo da se protiv toga
borim. Kako se 2005. godine pocelo
ozbiljno razmisljati 0 primjeni cjepiva
protiv HPV-a - tocnije onih najceSCih
tipova 6, 11, 16 i 18 - "Providnost» me
stalno upozoravala - Ne iuri!
Stoga sam odluCio, te 2005. godine po-
slije mnogo godina susresti se s prof.
dr.med.dr.h.c.muJr. Haraldom zur Ha-
use nom. Napominjem da je prof. zur
Hausen jos davne 1984.185. odriao pre-
davanje u Zagrebu 0 znacenju HPV-a u
patologiji vrata maternice. To se dogo-
dilo zahvaljujuCi pokojnom prof.dr.sc.
Maricic Zeljku koji je tada bio direktor
Sredisnjeg instituta za tumore i koji je
omoguCio dolazak prof. zur Hausena u
Zagreb. Moram reci da sam ponosan na
prof. MaraCiea jer je vee tada znao pro-
cijeniti znacenje prof. zur Hausena. U
prilog tome ide i cinjenica da je upravo
zur Hausen prosle godine (2008.) dobio
Nobelovu nagradu za svoja istraiivanja
o znacenju HPV u patologiji vrata ma-
tern ice. DakJe, da se vratim na 2005.,
otputovao sam u Vancouver sarno i
iskJjucivo da bih se susreo s njim. Zadr-
iali smo se u vrlo ugodnom i zanimlji-
yom razgovoru. Tom sam mu prilikom
postavio i po mene najvaznije pita-
nje: ima Ii smisla nastaviti s klinickim
istrazivanjima prirodnog interferona u
primjeni i lijecenju HPV-a. Njegov je
odgovor bio potvrdan.
NEXUS: Kad su kod nas pocela istra-
iivanja moguenosti lijecenja HPV
infekcija s prirodnim neprociScenim
interferonom?
$oos: Da nisam dobio pismo prof. zur Ha-
usena danas ne bismo razgovarali 0 mogu-
enosti lijecenja HPV infekcija, vee bih oda-
vno spalio svoju memoarsku gradu (cije su
kopije, same da se zna pohranjene na tri
mjesta!) iskJjuCivo zbog toga sto je jedan
nexus
moj prijatelj virolog kad ih je citao rekao:
«Tebe ce pobrati sieper na autoeesti
l
».
Da odgovorim na Vase pitanje. Sedam­
desetih godina proslog stoljeea smatra­
10 se da je herpes virus tip 2 odgovoran
za rak vrata materniee i u tom smislu
akademik Drago lkie, tadasnji direktor
Imunoloskog zavoda pokrenuo je kli­
nicka istrazivanja primjene interferona
u lijecenju herpeticnih infekeija. S obzi­
rom da je meni ostalo u sjeeanju jos sa
studija da su neki benigni tumori kod
zivotinja (naime, papilomatoze postoje i
u zivotinjskih vrsta) vjerojatno, kako se
vee onda smatralo, uzrokovani virusom.
Razmisljao sam, dakJe, sto uciniti. Nai­
rne, odobrena su istrazivanja za herpes,
a mene je kopkaJo sve ono opasnije od
herpesa. Zato sam odlucio, paralelno,
ilegalno krenuti u istraiivanja. Imao
sam uvijek na umu mog velikog ucitelja,
pokojnog V.D. Solovjeva koji je jedno
mogu se prenijeti i preko rucnika, odje­
vnih predmeta i drugog. Konacno smo
imali dokaz. i za to. Uglavnom se mu­
skarei smatraju prenosioeima infekeije,
a kondom nije nikakva zastita. Rezultati
istrazivanja prof. OreSeanina priopeeni
su u Proc.Symposium and field trials of
vaccines, copyright by the Yugoslav Aca­
demy of sciences and Art, Zagreb, 1973.
godine.
Normalno da mi se nakon toga name­
tnulo pitanje kako legalizirati rezultate
istrazivanja prof. Oreseanina?
Pozvao sam «osobu od povjerenja», aka­
demika Ikiea, da mu prof. Orescanin
osobno iznese rezultate svojih istrazi­
vanja. «Osoba od povjerenja» je bio li­
jecnik, a ja veterinar. Kad smo se vraeali
iz Petrove bolniee u Zavod, «osoba od
povjerenja» mi je rekla: «Borit eu se kod
direktora da se interferon ne upotreblja­
va za lijecenje tumoral»
Imao sam prije godinu i pol slucaj kad mi se preko zaje­
dniCkih prijateljajavila mlada majka stara 26godina u
ranoj trudnoCi s dijagnosticiranim HPV virusom. Njoj
je od strane kolega savjetovano da pobaci. Medutim, ja
sam savjetovao da u petom mjesecu trudnoce zapocne
s terapijom vaginaleta humanog interferona. Danas je
zdrava, nema traga HPV virusu i najvainije - ima po­
tpuno zdravo dijete (prof. Singer)
vrijeme bio predsjednik Medieinske
akademije SSSR-a i koji je rekao: «Sine,
interferon posjeduje mnoga svojstva, pa
tako i antitumorsko djelovanje».
Razmisljao sam: 'Ako virus uzrokuje tu­
mor, onda pod utjeeajem interferona tu­
mor mora nestati.' Slijedom toga dogo­
yorio sam sastanak s pokojnim prof. dr.
sc. Oreseanin Markom koji je tada radio
u rodiIi stu Petrove bolniee. S njim sam
se dogovorio i on je zapoceo tretman
kondilomatoznih tvorbi genitalne regi­
je s interferonom ugradenim u masnu
podlogu. Poslije izvjesnog vremena upi­
tao sam ga za rezultate. Njegov odgovor
je bio: «Kondilomi nestaju kao rukom
odneseni
l
». Jednom prilikom me nazvao
da odmah dodem k njemu Ll rodiliste.
Da skratim, pokazao mi je nevinu dje­
vojku koja je nakon nekog vremena bila
izlijecena. Zasto to spominjem? HPV in­
fekeije prenose se seksualnim putem, ali
Medutim, na svu sreeu, akademik Ikie
prihvatio je sa zadovoljstvom rezultate
istrazivanja prof. Oreseanina.
Uz suglasnost prof.dr.sc. Maricie Zeljka,
primarijus dr.sc. pokojni Josip KrusiC
zapoceo je istrazivanja utjecaja interfe­
rona na rak vrata maternice, sto je bila i
tema njegove doktorske dizertaeije. Ne­
obicno su vazna bila istrazivanja krajem
sedamdesetih i akademika Dive Pado­
vana i suradnika, koji su ispitivali pri­
mjenu rekombinantnog s jedne strane i
prirodnog nepurifieiranog (neprocisee­
nog, koji je kvalitetniji, sto je objasnje­
no u proslom broju) interferona s druge
strane. Rezultati tih istrazivanja govorili
su u prilog prirodnom interferonLl.
NEXUS: I?
Soos: I nista, akademik lkie 1982. je oti­
sao Ll mirovinu, a bez materijalnih sred­
stava nema daljnjih istrazivanja.
NEXUS: Zar novi direktor Imunoloskog
nije imao sIuha za nastavak istraiivanja,
s obzirom na dotadasnje rezultate?
Soos: Direktori su se mijenjali. BuduCi
da nisam zelio odustati, tada mi je, ne­
gdje 1985.-1986. palo na pamet da sam
neSto napravim. S obzirom da je prof.
Singer vee ranije zapoceo istrazivanja
moguenosti preventive raka vrata ma­
ternice interferonom, najpametnije je
bilo pronaei sredstva za taj rad. Sjetio
sam se «Ina nafta plina», s obzirom da
se radi 0 poduzeeu koje je bilo poznato
po pomaganju raznih istrazivackih pro­
jekata. I uistinu, tamo sam dobio osam
milijuna dinara i tim noveem zapocelo
je kJinicko istrazivanje koje Vam je opi­
sao Singer. Kako god to danas cudno
zvucalo, Singer za svoja istrazivanja od
tog novca nije dobio niti jednog dinara.
I tako sam bez obzira na direktore pro­
nasao naCin financiranja.
NEXUS: Sto se potorn dogadaIo?
Soos: Primili smo se posla i radili da bi
prof. Singer svoje rezultate objavio 1993.
godine. (Singer Z, Soos E, Feiehter G:
Treatment of cervical intraepithelial
neoplasia associated with human pa­
pillomavirus by interferon vaginalettes.
Radio OncoI1993;27:321 -25), a konacni
izvjeStaj je objavljen 1997. ( Gynaccol
Perinatol, 1997;6,3:67-70) Nakon toga
prof. Singer je zelio nastaviti i rijeSiti
problem kod bolesnica u kojih je infe­
kcija dalje perzistirala. Zato smo 4. ozuj­
ka 1993. zatrazili da nam se omoguee
daljnja istrazivanja (vidi u prilogu: dopis
- urudibeni zapisnik Imunoloskog, za­
primljeno pod br. 1412). Nikada nismo
dobili odgovor na nasu zamolbu tako da
su istrazivanja prekinuta.
NEXUS: Tko je odgovoran za to? Cini
mi se, nairne, da je to bio pocetak kraja
jedne revolucionarne rnetode preven­
tive i lijecenja raka vrata rnaternice?
Soos: Tadasnji direktor Imunoloskog za­
voda, akademik Zlatko SilobrCie'
NEXUS: Kako se Vi danas osjecate s
obzirorn na sve dosad izneseno?
Soos: Kako? ReCi eu yam iskreno: sva­
ko ejepivo je dobra doslo ako je dobra.
Medutim, slusajuCi jednu raspravu na
HTV-u 0 cjepivu protiv HPV-a, jedan nas
poznati ginekolog je rekao da ee se vrije­
dnost cjepiva moei procijeniti za dvade­
set do trideset godina. Ako je tocno da
I
~
I
W\Nw.teledisk.hr
ejepivo zastieuje tek 70% eijepljenih bit
ee ipak onih koje ee i dalje obolijevati. Da
se ozbiljno pristupilo ispitivanju nakon
prvih rezultata prof. Oreseanina, Singera
i prim. Krusiea ono se moglo zavditi jos
krajem 1977. godine. Po statistiCl koja se
objavljuje, od raka vrata materniee umire
100 zena godisnje u Hrvatskoj. Taj broj
iznosi s danasnjim danom, 22 godine
kasnije, od vremena kad smo radili na
lijeku i lijecenju, eea. 2000 umrIih zena.
Usudujem se reCi: nepotrebno umrlih!
Pogledajmo to matematicki: u prosjeku
lijecenje jedne oboljele zene godisnje ko-
sta 280.000 kuna ovaj driavni proracun.
Da je lijecena interferonskim vaginale-
tama njezino lijecenje iznosilo bi 20.000
kuna i, sto je najvainije, ostala bi iiva
l
ZnaCi, 260.000 kuna potroseno je uzalud
l
Ako uzmemo u obzir danasnju statistiku,
bez interferona godisnje umire od raka
vrata materniee 100 iena, a drzavni pro-
racun svake je godine osteeen za eca. 28
milijuna kuna. Njihovo lijecenje interfe-
ronom iznosilo bi 2 milijuna. Razlika je
oCigledna, za taj novae mogao je vee biti
izgraden novi Imllnoloski zavod.
NEXUS: Vidite Ii i dalje ikakvu budu-
cnost za prirodni neprociSceni interfe-
ron, s obzirom da se i vaginalete proi-
zvode sarno sporadicno?
www.teledisk.hr
5005: Istina je da kraj tolikog bacenog
novea jednostavno ne uspijevamo pro-
naCi sredstva za nastavak laboratorij-
skih istraiivanja. Ali ostaju Cinjeniee
i dokazi koji su do sada pokazali da je
prirodnom neprociScenom interfero-
nu pod utjecajem ekstrakta holocen-
skih mineral a moguce povisiti anti-
virusnu i antitumorsku aktivnost tri
do cetiri puta. Istovremeno, kod proci-
sutan u malim kolicinama u prirodnom
interferonu alfa, iii mozda postoji aditi-
vno iii sinergisticko djelovanje izmedu
raznih subtipova interferona, a mozda
cak postoji i neki drugi ne-inteferonski
dio u pripravku prirodnog interferona.
Bez obzira na veCu efektivnost takav pre-
parat ne smije biti odba('clI prije nego se
tcmeljito ispitaju njegovi potcneijali. Pi-
tam se zasto postoji tako mnogo razliCi-
Ako uzmemo u obzir danasnju statistiku, bezprirodnog
interferona godiSnje umire od raka vrata materniee
100 zena, a drzavni proracun svake je godine osteeen
za eea. 28 milijuna kuna. Njihovo lijecenje interfero-
nom iznosilo bi 2 milijuna i sve bi ostale zive. Razlika
je oCigledna, za taj novae mogao je vee biti izgraden
novi Imunoloski zavod (dr. Soos)
seenog prirodnog interferona ta Je akti-
vnost neznatno povisena, dok rekombi-
nantni interferon ne pokazuje nikakvo
poveeanje spomenutih aktivnosti. Ti
spomenuti rezultati obavezuju nas da
ispitamo mogucnost njihove prakticne
terapijske vrijednosti, za sto danas kao
sto vidimo - nedostaju sredstva, nedo-
staje novae'
Spomenuta istraiivanja su provedena u
Zavodu za mikrobiologiju Medieinskog
fakulteta 1I Ljubljani, a vodio ih je doc.
dLSC. Bratko Filipic uz suradnju prof.
dLSC. Hrvoja Mazije. Suradivao sam
i ja. (Rad je prihvaeen za tisak u Vet.
arhivu) Imajuei u vidu sve ovo sto sam
iznio, njegova je buduenost zagaranti-
rana. Moiete biti sigurni da nikada ni-
tko genetskim manipulaeijama neee
moei «iskonstruirati» preparat interfe-
rona koji bi imao terapijsku vrijednost
prirodnog neproCiscenog. U konacnici
to je vee odavno vrio lijepo iznio i finski
znanstvenik prof.dLSc. Cari Cantell:
« ... Neki kaiu da je nas interferon zasta-
rio i da vise nije potreban iako se on jos
uvijek upotrebljava. Nas je eilj da uspore-
dimo prirodnu mjesavinu s rekombinan-
tnim inteljeronom. Ako rezultati budu
jednaki nece biti nikakve buducnosti za
prirodne interferone. Medutim, ako se
pokaie da je prirodna smjesa djelotvorni-
ja (sto i je), bit ce zadatak farmaceutskih
kompanija da pronadu uzrok toj razliei.
Postoji nekoliko mogucnosti: moguce je
da postoji neki minorni subtip koji je pri-
tih subtipova prirodnog interferona alfa'
Jedna bi mogucnost bila da je to samo
rastrosnost prirode i da oni uistinu nisu
potrebni. Druga mogucnost Je da svaki
od njih ima speeificnu funkciju i ja sam
sklon vjerovati u potolljc.»
Proizvodnja prirodnog interferona je
danas aktllalnija nego ikada. Svjedoei
smo haranja svinjske gripe, a prirodni
interferon je neobicno vaino terapij-
sko sredstvo, jer se ejepivo protiv gripe
ne moze napraviti za kratko vrijeme.
Vee sad se navodno javlja manjak isto-
ga u SAD-u. S obzirom na mutaeiJe
virusa, prirodni interferon uvijek bi-
smo trebali imati u rezervi. Moguee ga
je unaprijed pripremiti u ogromnim
koliCinama jer 'e u suhom stanju, na
odgovarajueoj temperaturi, moze cu-
vati preko dvadeset godina.
I na kraju, zelim se zahvaliti mojim biv-
sim suradnieima, gdi. Loncar Ljubiei,
gospodi Zmis Mariju i Simae Zdenku,
na vise nego pouzdanoj suradnji.
Po svemu sto vidimo, na zalost, moram
konstatirati da se sve sto se s bolesti-
rna i ejepivima dogada, moze na koneu
nazvati i jednim drugim imenom, a ne
samo genoeidom nad zenama. Tocnije bi
bilo - demografskim slomom Europe!
BuduCi da se nista stirn u vezi ne po-
duzima ponekad pozelim od svega di-
gnuti ruke. lpak, 0 svemu ovome i dalje
govorim jer si ne prestajem postavljati
pitanje: Zar je sve bilo uzalud i na stetu
hrvatskih poreznih obveznika?
nexus
osvrt na teorije zavjere
PARANOIK I PARANOIA
MEDIJSKE POMODNE RIJECI ZA USUTKAVANJE POLITICKI NEKOREKTNIH Pise: Alan Cantwell mI., dr. med.
Od bombaskog napada na saveznu
zgradu u Oklahoma Cityu traje medij­
ska hajka u kojoj se paranoicni ljudi i
protuvladine paravojne grupe optuiu­
ju za nasilne smrti.
Na meti su se nasli obicni gradani koji
vjeruju u takve stvari kao sto je Novi
svjetski poredak, iii zavjera da se ubije
Kennedya, iIi postojanje NLO-a, iii teorija
da je AIDS ljudskog porijekla, i bezbrojne
druge zavjere. Mediji su spremno odba­
cili te zavjere kao paranoju, time guseci
ozbiljnu raspravu 0 tim pitanjima.
Prema Websterovom ljeeniku, paranoja
je ozbiljna psihijatrijska dijagnoza: psi­
hoza za koju su karakteristicne sistema­
tizirane deluzije 0 proganjanju iIi veli­
cini, obicno bez halucinacija. Paranoja
se takoder moze definirati kao sklonost
nekog pOjedinca iii grupe prema pretje­
ranoj i nerazumnoj sumnjicavosti i ne­
povjerenju u druge. Ljudi koji pokazuju
takve psiholoske osobine su paranoici.
Pouzdana dijagnoza paranoje zahti­
jeva ekspertizu lijecnika specijalista
za psihijatriju. Oijagnoza se postavlja
nakon pailjivog proucavanja povijesti
i fizickog pregleda pacijenta, i mora
ukljucivati detaljnu povijest uzimanja
lijekova i psihijatrijsko promatranje.
www te1edlsk t"1r
ETIKETIRAI\JJE LJUDI DA IH SE
U5UTKA
Sve to ignoriraju novinari koji nekritieno
etiketiraju ljude kao paranoike. Njihov je
cilj diskreditirati um i sposobnost zaklju­
eivanja tih osoba. Nekorektno etiketira­
nje Ijudi kao paranoika pakosno je i zlo,
i ta rijee moie biti jednako neugodna kao
i rijeei «crneuga», «eifut» ili «peden,. Kad
se u medijima nabacuju izrazima kao sto
su paranoja i paranoik, racionalna komu­
nikacija vise nije moguea.
Paranoiena osoba nije normalna jer pa­
ranoja oznaeava bolestan um.
U svojoj borbi za vlast, one koje sma­
traju neprijateljima politieari eesto pri­
kazuju kao bolesne: Hitler je u tome bio
majstor. Nakon sto je osigurao suradnju
njemaekih lijecnika oeistio je Treci Re­
ich od tisuCa mentalnih i fizickih invali­
da tako sto ih je pobio. Kad je to dovrsio,
okomio se na Zidove. Etiketirao je Zido­
ve kao rak koji treba izrezati iz bolesne
Njemaeke. Tako su polozeni temelji Ho­
lokausta.
Etiketiranje ljudi kao bolesnih djelotvo­
ran je naCin da ih se diskreditira i usutka.
Medijsko pretjerivanje s paranojom
ocigledno je iz «Puta do paranoje»,
eseja Michaela Kellya od 13 stranica
objavljenog u novinama The New Yor­
ker 19. lipnja 1995. Prema Kellyu, «i u
ljevici i u desnici oduvijek su postoja­
Ie radikalne margine koje vjeruju da
vlada kuje zavjere protiv naroda. Ali
u novije vrijeme to dvoje formiralo je
neobiean savez - koaliciju paranoje
- koja se obraca milijunima nezado­
voljnih Amerikanaca.» Napravio je
pregled glavnih teorija zavjera i inter­
vjuirao teoreticara zavjera Boba Fletc­
hera, elana politicke organizacije pod
nazivom Milicija Montane.
Ne cudi sto je Kelly prikazao Fletc­
hera kao dobrocudnog cudaka. Kelly
je takoc1er ostro napao Rossa Perota i
njegov «paranoicni stil kao prvog kan­
didata paranoicne koalicije za predsje­
dnika.» U predsjednickoj utrci 1996.
«paranoja vee ima svog prvog istinski
javno deklariranog kandidata, u vidu
ratobornog Pata Buchanana.»
AIDS I DOKTORI SMRTI
Dok sam Citao «Put do paranoje» izne­
nada sam shvatio da sam dio Kellyeve
price. Skoro cijelo desetljece promicao
sam ideju da je AIDS nastao genetskim
inienjeringom i bio namjerno rasiren
wWIN.teledisk hr
meau crnackim i homoseksualnim zaje­
dnicama kroz programe cijepljenja i ek­
sperimente. Moja izdavacka kuea Aries
Rising Press objavila je dvije knjige na
temu AIDS-a kao umjetno stvorene epi­
demije, koje su naisle na dobar prijem
u alternativnom tisku. Naialost, AIDS
& The Doctors of Death (AIDS i dokto­
ri smrti) toliko je razbjesnila Svjetsku
zdravstvenu organizaciju da je zabranila
njenu prodaju na Meaunarodnoj konfe­
renciji 0 AIDS-u u Montrealu 1989.
Usprkos svemu tome nisam ocekivao
da eu naei Aries Rising Press ukljucen
u Kellyev popis od nekoliko desetaka
«brzo rastueih alternativnih medija koji
raspacavaju teorije zavjere.»
Kelly je spomenuo zavjerenicko vjerova­
nje da je «AIDS vladina spletka s ciljem
da se pobiju crnci i homoseksualci», ali
nije iznio nikakve detalje. Takoaer se
spominje anketa Afroamerikanaca iz
1990. sa zakljuckom da «jedna treeina
vjeruje da su HIV stvorili znanstvenici
i rasirili po crnackim cetvrtima s ciljem
izazivanja genocida.»
Prije jednog desetljeea ideja da je AIDS
bolest stvorena Ijudskom rukom smatra­
na je besmislicom. Sad se ta teorija cesto
spominje i u glavnim medijima, ali ni­
kad se ne raspravlja 0 dokazima za nju i
ideja se uvijek odbacuje kao paranoicna.
preko 40 godina. Ljudima nikada nije
bilo receno da su zaraieni sifilisom, a
kad je lijecenje penicilinom postalo do­
stupno lijecnici im nisu davali tretman
kako bi mogli proucavati razorne uCinke
nelijecenog sifilisa. Kad bi ljudi umrli,
lijecnici bi poiurili napraviti obdukciju,
nagovarajuei obitelji da im daju dozvolu
time sto bi vlada platila troskove pogre­
ba. Pod pritiskom aktivista za graaanska
prava taj je rasisticki eksperiment kona­
cno prekinut 1972.
Joseph pise da je sjecanje na Tuskegee
«meau crncima poticalo teoriju zavjere
da je AIDS rezultat bioloskog eksperi­
menta koji je posao po zlu, i kojeg je na
Afrikancima provodila vlada Sjedinje­
nih Driava.»
Istraiivaci zavjera znaju da su vladini li­
jecnici i znanstvenici, kao i vojska, vodili
tajne eksperimente na civilima koji nista
nisu slutili. Nedavno je naciju sokiralo
otkriee da su lijecnici izvodili opasne
eksperimente sa zracenjem na hospita­
liziranim pacijentima bez njihovog zna­
nja od 1950-ih pa sve do 1980-ih. Dokaz
se nalazio u ranije strogo povjerljivim
vladinim dokumentima koje je objavilo
Ministarstvo energije.
Optuiivanja za tajne i neeticke ekspe­
rimente protiv bespomocnih americkih
grac1ana nisu buncanja paranoicnih lju-
Prije jednog desetljeca ideja da je AIDS bolest stvorena
ljudskom rukom smatrana je besmislicom. Sad se ta teo­
rija cesto spominje i u glavnim medijima, ali nikad se ne
raspravlja 0 dokazima za nju i ideja se uvijek odba uje
Meautim, iznenac1ujuce velik broj ljudi
s kojima sam razgovarao tijekom prote­
klih nekoliko godina sada smatra da ta
teorija ima vise smisla od vladine price 0
afriekim zelenim majmunima.
Bivsi zdravstveni povjerenik New Yorka
Stephen Joseph, u svojoj knjizi 0 AIDS-u
Dragon Within the Gates (Zmaj unutar
zidina), takoc1er bez objasnjenja odbacu­
je «paranoiene teorije 0 tome da je AIDS
namjerni izum bioloskog ratovanja».
Mec1utim, spominje «oiiljke koje je osta­
via eksperiment u Tuskegeeju» mec1u
crnaekom zajednicom. U tom zlogla­
snom vladinom eksperimentu sa sifili­
som Jijeenici za javno zdravlje namjerno
su lagali crnim napoliearima u Alabami
kao paranoilna
di. Naprotiv, to su ozbiljne optuibe in­
formiranog i prosvijeeenog grac1anstva.
Vrijeme je da dignemo glas protiv laznog
etiketiranja Ijudi kao paranoika.
Paranoik i paranoja prihvatljivi su nazivi
kada se koriste u medicinskom okru­
ienju. Ali nije im mjesto u klevetanju i
ocrnjivanju Ijudi koji izraiavaju alterna­
tivna glediSta u demokratskom drustvu.
Dr. Cantwell je autor knj iga Queer Blo­
od i AIDS & The Doctors of Death, koje
govore 0 umjetnom porijeklu AIDS-a.
Dodatne informacije mogu se dobiti
od Aries Rising Pressa, PO Box 29532,
Los Angeles, CA 90029, glas/faks 213­
462-6458.
nexus
Ii] medicine
PRLJAVA STRUJA I VEZA S RAKOM
SVE JE VISE ZNANSTVENIH I MEDICINSKIH DOKAZA DA SU ELEKTROMAGNETSKA POLJA KAO I
«TRANZIJENTI» IZ STRUJNIH VODOVA I URE8AJA ODGOVORNI Donna Fisher © 2009.
ZA PORAST STOPA RAKA I GRUPIRANJA SLUCAJEVA RAKA NA E-mail: donnafisher@silentfields.com
RADNIM MJESTIMA I U SKOLAMA Web-Iokacija:www.silentfields.com
WWVv teledlsk.rr
i
ZDRAVSTVEI\JI RIZlel OD EMP-A
P\'lVijest je pokazala da je zapadni svijet
sa svojim interesnim grupama spor u
, informiranju svojih gradana 0 otrovnim
tvarima i u njihovoj zastiti. Pandemija
«prljave struje» nije iznimka u nedje­
lovanju, kao sto je prije toga bio sluCaj
5 azbestom, olovom, kiselim kisama,
DDT-om, PCB-om i problemima ja­
vnog zdravlja zbog pusenja. Na tvrdnju
da umjetno stvorena elektromagnetska
polja (EMP) koja se sire iz elektricnih
uredaja mogu uzrokovati rak medicin­
ski i pravni strucnjaci komentiraju da ce
EMP zasjeniti pitanje pusenja duhana i
krizu 5 azbestom zajedno.
..
t
Taj zdravstveni problem ima povijest
prepunu uniStenih karijera i umrljanih
reputacija znanstvenika koji su pokusa­
vali pomoci narodu, i takozvanih stru­
cnjaka udruzenih sa silama koje idu pro­
tiv principa opreza u javnom zdravlju,
prije svega, nemoj naskoditi.
U svojoj analizi za casopis Kraljevskog
instituta za javno zdravlje u Ujedinje­
nom Kraljevstvu, dr. Stephen J. Genu­
is izvijestio je da su interesni krugovi
uspjesni u odgadanju restriktivnih pro­
pisa 0 EMP-u. Takoder je primijetio
da istrazivaci koji osporavaju tvrdnje 0
stetama po okolis presucuju svoje tajne
veze 5 industrijom, da ekonomski inte­
resi imaju prevelik utjecaj na medicinske
casopise te da su neki urednici i clanovi
redakcija sprjecavali objavljivanje znan­
stvenih rezultata koji stete interesima
industrije.
1
Profesor Mark Ellwood, kojeg je fede­
ralna vlada Australije imenovala na na­
jugledniji polozaj u naciji kao direktora
Nacionalne inicijative za suzbijanje raka
kako bi pruzao savjete i davao preporu­
ke vladi i drugim kljucnim skupinama u
vezi kontrole raka, bio je vjestak za ener­
getske kompanije (i telekomunikacijske
kompanije) u sudskim slucajevima. Pro­
fesor Andrew Wood, kojeg je federalna
vlada postavila na drugi polozaj koji
sluzi nasoj zastiti - u ARPANSA-u, Au­
stralsku upravu za zastitu od zracenja i
nuklearnu sigurnost - takoder kao vje­
stak daje izvjestaje za energetsku indu­
striju u sudskim slucajevima. Profesor
Wood trenutno je predsjednik Radne
grupe za ENF (ekstremno niske frekven­
cije) standarde ARPANSA-inog Odbora
za radijacijsko zdravlje.
Zapadni je svijet tek 1979. primijetio
da ta necujna, nevidljiva elektroma­
www.teledisk.hr
gnetska polja mogu biti opasna. Epi­
demiologinja dr. Nancy Wertheimer i
inienjer elektrotehnike Ed Leeper pro­
veli su istraiivanje u Denveru u Colo­
radu (SAD) i izvijestili da djeca koja
imaju dva ili tri puta veCi rizik od le­
ukemije obicno zive u domovima koji
su blizu dalekovoda i transformatora.
Njihovi rezultati, objavljeni u znan­
stvenom radu, pokazali su povecanu
ucestalost leukemije, limfoma i tumo­
ra zivcanog sustava kod djece.
2
Njihovo istrazivanje izazvalo je vrucu
raspravu i imalo trenutan ucinak: kao
reakciju na protivljenje javnosti izgradnji
novih visokonaponskih dalekovoda elek­
troindustrija je sazvala strucno povjeren­
stvo sastavljeno od istaknutih i konzerva­
tivnih medicinskih znanstvenika.
U to su povjerenstvo bili ukljuceni profe­
sor David Carpenter sa Sveucilista za ja­
vno zdravlje Sveueilista u New Yorku i dr.
David Savitz jedan od najuglednijih ame­
rickill epidemiologa. Izvorni skepticizam
profesora Carpentera preokrenuo se kad
Wertheimer i Leeper prvi su primijeti­
Ii vezu izmedu magnetskih polja i raka
dojke u svojoj studiji izlaganja odraslih
osoba EMP-u u njihovim domovima."
lako je ta studija prouCila ukupan rizik
od raka kod odraslih osoba i otkrila po­
vecanje broja slucajeva raka zivcanog
sustava, maternice i tumora limfoidnog
tkiva, «otkrili su gotovo trostruko pove­
eanje medu zenama mladim od 55 godi­
na koje su zivjele u blizini dalekovoda,
sto je ukazivalo na to da je izlozenost
magnetskim poljima ubrzala razvoj
rast raka dojke».9
Tkivo dojke (zajedno 5 fetalnim tkivom)
najosjetljivije je tkivo u tijelu, i ujedno
najosjetljivije na umjetno zracenje, sto je
razlog zasto svaka studija 0 raku dojke
ima znatne posljedice za sve nas.
Rak dojke danas je za zene bolest vrlo
visokog rizika. ldeja da je EMP faktor
rizika, kamoli uzrocni faktor raka dojke
kod zena susretala se sa zestokim otpo­
rom. Kad se dogode pojedinacni slucaje­
vi raka dojke iii grupe (dusteri) slucajeva
Danas je prilicno siroko prihvaceno da EMP moZe
uzrokovati djecju leukemiju.
je studija Wertheimera i Leepera, koja je
izvorno bila ostro napadana kao manj­
kava, prosirena i poboljsana. Potvrdila je
znacajno povisen rizik od leukemije
J
Godine 200 I. voded epidemiolog me­
dicine rada, dr. Sam Milham, magistar
javnog zdravstva, i E. M. Ossiander iz
Ureda za zdravstvo drz.ave Washington
Olympia, istraiili su porast elektrifika­
cije u UK-u i SAD-u te zakljuCili da se
vrhunac akutne limfoblastiene leukemi­
je kod djece moie pripisati elektrifikaciji
domova: 75 posta svih akutnih limfo­
blastienih leukemija kod djece i 60 posta
svih djecjih leukemija moglo bi se spri­
jeeiti.
4
U 2007. profesor Michael Kundi
izvijestio je da bi do 80 posto svih sluea­
jeva djeeje leukemije moglo biti uzroko­
vane izlaganjem tim poljima.
5
Jos je 1960-ih (Court-Brown i Doll)
objavljeno da je novi uzroenik leukemi­
je usao u UK i SAD 1920-ih i 1930-ih.
6
Danas je prilieno siroko prihvaceno da
EMP moie uzrokovati djeeju leukemi­
ju. Postoje odredeni dokazi da bi i drugi
oblici raka kod djece mogli biti povezani
5 izlaganjem EMP-u, ali nije provedeno
dovoljno studija.
7
raka dojke kod iena uzimaju se u obzir
i razni reproduktivni faktori koji mogu
maskirati ulogu EMP-a.
Kada su 2001. tri muskarca u jednom
malom uredu dobila rak grudi, dr. Sam
Milham svjedoeio je za te muskarce u
njihovom sudskom slueaju 2003. tvrdeci
da je njihov rak bio uzrokovan, barem
jednim dijelom, EMP-om koji je stvarala
podzemna trafostanica blizu podrum­
skog ureda u kojem su muskarci radili
w
Godine 1997. dr. Thomas Erren, magi­
star javnog zdravstva, primijetio je da
je veza izmedu EMP-a i raka grudi kod
muskaraca potvrdena.
11
U 2002. eak je i vasingtonski pravni
savjetnik za elektrodistribuciju sirom
svijeta u privilegiranoj komunikaciji
izmedu odvjetnika i klijenta priznao
da se stav industrije elektriene energi­
je mora promijeniti
n
Studije se obieno
provode na izloienim i neizloienim
subjektima> ali kad se radi 0 EMP-u svi
smo izloieni, zbog eega je tesko utvrditi
siguran uzrok.
Osim toga, bilo bi neeticki izlagati ljude
visokim vrijednostima EMP-a kako bi se
dobio dokaz. Ljudima nije drago kada
nexus
moraju mijenjati svoj udoban nacin zi­
vota pa je, kad se uvede sumnja i kon­
fuzija, javnost cesto sklona brzo zane­
mariti vaznost podataka koji zahtijevaju
mijenjanje ukorijenjenih navika.
Provedene su tisuee studija 0 EMP-u,
vise nego 0 bilo kojem drugom zdrav­
stvenom pitanju. Dr. Erren je 1997. ko­
mentirao da ima vise epidemioloskih
studija koje povezuju rak s tim poljima
nego s pasivnim pusenjem.
'3
Svi smo
zabrinuti zbog infiltracije kemikalija u
nas siri i osobni okolis, pa ipak, analiza
65 studija izvijestila je da kombinirani
uCinci toksicnih tvari zajedno s EMP­
om pojacavaju stetu u usporedbi s izla­
ganjem samo toksicnim tvarima.
1
<
Godine 2007. SVjetska zdravstvena or­
ganizacija (WHO) objavila je da je «ra­
zumno i opravdano» smanjiti izlaganje
EMP-u ENF-a, «[plod uvjetom da zdrav­
stvene, socijalne i ekonomske koristi od
elektriene energije nisu ugrozene»15 - in­
formaciju kojoj ee trebati desetljeea da
se pocne primjenjivati diljem svijeta.
EMP I GRUPE SLUCAJEVA
RAKA
Pedeset i troje ljudi u malom postan­
skom uredu u Capalabi kod Brisbanea
na (ABC) u Toowongu kraj Brisbanea,
smatralo se da su slueajevi raka - koji
su dijagnosticirani izmedu 1995. i 2006.
- bili povezani s radnim mjestom, ali ni­
kakav uzrok nije pronaden. Pocetkom
2005. zene su tocno utvrdile mjesto za
koje su vjerovale da je u pitanju.
Privatna tvrtka EMC Technologies obavi­
la je mjerenja radiofrekvencijskog elek­
tromagnetskog zracenja u travnju 2005.
i zakljucila da sva pregledana radna mje­
sta zadovoljavaju ARPANSA-in RPS3
standard,16 ali ARPANSA je tek 18. pro­
sinca 2006. pregledala zgradu na EMP
ENF-a. Unutar tri dana osoblje ABC-a
prestalo je raditi u toj zgradi.
Specificna mjerenja EMP-a ENF-a na to­
cki na koju je upozorilo osoblje ne spo­
minju se u ARPANSA-inom izvjestaju.
17
Na tom su podrucju trebala biti obavlje­
na potpuna i precizna mjerenja EMP-a
ENF-a, kao i tranzijentnih ENF-a.
Profesor Bruce Armstrong je 2006. vo­
dio ABC-oYU vlastitu istragu 0 grupi slu­
eajeva raka, provjeravajuCi druge faktore
rizika za rak dojke kao sto su reprodu­
ktivni faktori, nacin zivota i dob.
Kad su ga na nacionalnoj televiziji u ko­
lovozu 2007. upitali 0 toj grupi slucajeva
raka i frustraciji nekih zena koje su sma-
Da su bila obavljena potpuna mjerenja svih aspekata
elektricnog okruzenja, to je mogla biti situacija od koje
bi imali koristi svi stanovnici svijeta: zene su mogle sa­
znati sto je uzrokovalo njihov rak dojke...
(Australija) neposredno uz staru trafo­
stanicu do godine 2000. imalo je dija­
gnosticirane ozbiljne i fatalne bolesti,
iako su zaposlenici poeeli primjeeiva­
ti uzorke oboJijevanja jos pocetkom
1990-ih. Istraga elektricnog okoJisa
nije dovrsena i ta situacija do dana­
snjeg dana nije rijeSena.
Kad se provode istrazivanja 0 tim grupi­
ranjima bolesti cesto je slucaj da se mje­
renja obavljaju u satima kad se elektrieni
okolis promijenio iii se istrazivanje oba­
vlja nakon sto su dovrseni opseZni po­
pravci na elektricnim uredajima. Cesto
se slucajeve raka pripisuje «pukoj slueaj­
nosti» ili «koincidenciji».
Medutim, kod skupine slucajeva raka
dojke koja je obuhvaeala 17 zena zapo­
slenih II malom prostoru llnutar TV stu­
ciija Australian Broadcasting Corporatio­
trale da nije obavljena odgovarajuea istra­
ga prije nego sto je odnesena sva oprema,
on je rekao: <<Vrlo je vazno obaviti istragu
kako treba i zaista smo imali problem
s ABC-om i njihovom prilicno brzom
odlllkom da uklone ljude s tog mjesta.
To je znaeilo da neka od mjerenja koja
smo htjeli obaviti nisu dovrsena i ra­
zumijem kako se zene osjeeaju stirn u
vezi; smatraju da to nije zadovoljavaju­
ee provedeno... »J8
Ta grupa slucajeva raka zamalo je svijetu
pokazala da EMP moze izazvati rak doj­
ke. Iako nije provedena daljnja analiza na
muskim zaposlenicima na tom radnom
mjestu, postoji moguenost da su slllca­
jevi raka prostate i/ili testisa bili prisutni
iii se mogu razviti u budllenosti.
Da su bila obavljena potpuna mjerenja
svih aspekata elektricnog okruzenja, to
je mogla biti situacija od koje bi ima­
Ii koristi svi stanovnici svijeta: zene su
mogle saznati sto je uzrokovalo njihov
rak dojke i (zajedno sa svim drugim
zenama i muskarcima) mogle su biti u
stanju pobrinuti se da njihovo sljedeee
radno okruzenje bude bezopasno; ABC
TV je mogao biti savrsen medij za sire­
nje dugo eekane informacije diljem svi­
jeta; i sam ABC bio bi hvaljen zbog svog
revolucionarnog postignuca u pomaga­
nju milijunima ljudi (i znanstvenika)
sirom svijeta da potpunije razumiju
EMP. To je ujedno bila mogucnost za
pokretanje procesa poboljsanja sigur­
nosti radnih mjesta.
Te grupe slueajeva raka sluze da nam
pokazu sto se svakodnevno tiho doga­
da u zivotima sviju nas. Danasnje odra­
sle osobe i djeca vee su pod utjecajem
EMP-a. Pobacaji, mrtvorodenead, pre­
rani porodi, izmijenjen omjer spolova
i urodene abnormalnosti povezuju se s
izlozenoscu majki.
19
Abnormalnosti testisa, atipiena sperma,
kromosomske aberacije i urodeni defor­
miteti potomaka povezani su s izlozeno­
seu oceva.
zo
Takoder je primijeceno da
ocevi zaposleni u industrijama s iznad­
prosjecnom izlozenoseu EMP-u imaju
potomke s visim stopama tumora mozga
i ledne mozdine.
Z1
OPASNOSTI OD PRLJAVE
STRUJE
Sva stetna elektromagnetska polja mogu
se svrstati u «prljava» - da upotrijebimo
uobicajen idiom za znanstvene i tehni­
eke nazive koji prate ovo pitanje javnog
zdravlja - pa ipak, postoji jos jedan
aspekt elektricne struje, zvan «prljava
struja,), koji danas prepoznajemo kao
jos veeu prijetnju nasem zdravlju od
gore spomenutih elektromagnetskih
polja. Nisu sarno polja iz dalekovoda i
trafostanica ta koja mogu predstavljati
problem. Prljava struja teee kroz gotovo
svaku zgradu na Planetu. Kao jos ra­
sprostranjeniji i podmukliji uzroenik, ta
tajanstvena i suptilna skrivena prijetnja
vrlo je vjerojatno jedan od uzroka dra­
maticnog porasta mnogih bolesti i raka.
Dr. Sam Milham je 2008. izjavio: «U po­
sljednje vrijeme nova istrazivanja upueu­
ju na zakljucak da se gotovo sve ijudske
posasti koje su se pojavile u dvadesetom
stoljeeu, kao sto su cesta akutna limfo­
blastiena leukemija kod djece, rak dojke
kod zena, maligni melanomi i astma,
\
I
.i
www.teledlsk.hr
mogu povezati s nekim aspektom nase
upotrebe elektricne energije. Postoji hi­
tna potreba da vlade i pojedinci podu­
zmu korake prema smanjenju osobnog i
kolektivnog izlaganja EMP-u.»ll
Godine 1994. objavljena je studija B.
Armstronga et al. 0 prljavoj strujiY
Medutim, tek je 2005. - kad su dr. Sam
Milham i inzenjer elektrotehnike Lloyd
Morgan izasli iz mirovine zbog zabri­
nutosti u vezi s grupom slucajeva raka
- ta informacija vrijedna mijenjanja
paradigme konacno postala poznata, s
rezultatima koji imaju ozbiljne implika­
cije za sve nas.
(Ti hrabri istrazivaCi imali su casne na­
mjere i impresivne kvalifikacije.
24
Dr.
Sam Milham je 1982. bio prvi koji je
povezao radnike izlozene EMP-u s visim
stopama leukemije. Lloyd Morgan pre­
zivio je tumor na mozgu i bio je direktor
Sredisnjeg registra mozdanih tumora u
Sjedinjenim Drzavama (CBTRUS), ame­
rickom Kongresu predlozio je Aman­
dman 0 registrima benignih mozdanih
tumora, koji je prihvaeen 2002. Zajedno
s rakom dojke, leukemijom i bolestima
sredisnjeg zivcanog sustava, tumori na
mozgu su medu bolestima koje se istieu
u ovom zdravstvenom problemu.)
TstraiivaCi su reagirali na uzbunu zbog
grupe od 18 slueajeva raka prijavljenih
2003. medu 137 ucitelja jedne srednje
skole u Kaliforniji. Tako je uprava skol­
skog okruga odbila nekoliko molbi tih
ljudi da pomognu oko analize ove grupe
koja je ukljueivala gotovo tri puta vise
slucajeva raka od prosjeka, jedan uCitelj
pozvao je ove istrazivaee da posjete sko­
lu nakon radnog vremena kako bi obavi­
Ii mjerenja elektrienog okolisa, sto su oni
ueinili 0 vlastitom trosku. Kad su istra­
zivaci 0 svojim otkrieima obavijestili ra­
1
vnatelja skola, dr. Milhamu su zaprijetili
tuzbom zbog «neovlastenog... ulaska»,
\
a ueitelj koji ih je pozvao u skolu pri­
mio je strogu opomenu. Ueitelji su
nakon toga uputili zalbu kalifornijskoj
Upravi za sigurnost i zastitu zdravlja
na radu (OSHA), sto je na kraju do­
vela do toga da se umijeSao progresi­
vni Kalifornijski Ured za zdravstvene
us luge (CDHS). CDHD je izmjerio
razlieite elemente elektricne okoline
i Milhamu i Morganu dao te podatke
koji su pokazali da je prisutna prljava
struja - «tranzijenti», radiofrekvencije
koje se kreeu duz elektrienih vodova.
Konaeno, to je bila studija provede­
www.teledisk hr
na s najvisim integritetom, sposobna
probiti birokraciju i politiku koje obi­
eno prate problem stetnog elektrienog
okolisa. Od ogromne je vaznosti ko­
mentar Milhama i Morgana da bi tran­
zijenti mogli biti univerzalni uzrocnik
raka sliean ionizirajueem zracenju,25
vee dokazanom uzroku raka.
Jedine dvije objavljene studije povezane
s prljavom strujom - studija Armstronga
et al. iz 1994. i studija Milhama i Morga­
na - obje pokazuju vrlo jasna poveeanja
rizika od raka s poveeanjem kumulati­
vne izlozenosti tranzijentima.
Od kljucne je vaznosti to sto su rizici od
raka u kalifornijskoj skoli bili usporedivi
s rizikom od raka pluea kod pusenja. Ne
iznenaduje sto su u toj skupini bili prija­
vljeni slueajevi raka dojke zajedno s ne­
koliko drugih vrsta raka, ukljucujuCi rak
kolona, rak maternice i maligne melano­
me. Umjetno stvorena elektromagnetska
zracenja (EMZ) odlucujuei su faktor u
razvoju malignog melanoma, sve ceseeg
raka koji je bio neuobicajen do prije ot­
prilike 50 godina
26
U stvari, istrazivanja EMP-a u Rusiji se
provode vee preko 50 godina,27 i novija
istrazivanja 0 prljavoj struji ruski stru­
cnjaci provode u suradnji sa znanstve­
nicima i inzenjerima elektrotehnike iz
Sjedinjenih Driava, Kanade, Kazahstana
i Ukrajine.
28
Kazahstan je vee uveo oba­
veznu zastitu protiv prljave struje u in­
dustrijskim situacijama,29 model koji bi
trebalo implementirati u svim zemljama
diljem svijeta.
PROCJENA SVAKODNEVNOG
RIZIKA
Nalazimo se usred nevidljive i necujne
posasti pandemijskih razmjera koja je
utkana u nas svakodnevni zivot. Prljava
struja nalazi se u prakticno svakoj gra­
devini, bili to nasi domovi, skole, radna
mjesta iii bolnice. Energetski efikasni
uredaji i oprema spadaju medu krivce
koji stvaraju prljavu struju. Dr. Magda
Havas, izvanredna profesorica na studi­
ju 0 okoliSu i resursima SveuCilista Trent
(Kanada), izvjestava da mnoge kuee sa
solarnim panelima imaju vrlo visoke ra­
zine prljave struje
JO
Vjetroturbine tako­
der mogu generirati prljavu struju, koja
se onda prenosi duz elektricne mreie.
Kad bi taj EMP oslobadao vidljivu tvar
prema nama, vrlo bismo brzo razumjeli
da se radi 0 napadu na nasa tijela ida pr­
ljava struja razara nas imunoloski sustav.
Tako ih ne mozemo vidjeti i veCina nas ih
ne moie osjetiti, prljava struja utjece na
sve nas. Nakon uklanjanja prljave struje
videni su slucajevi drasticnog poboljsa­
nja multiple skleroze, pa cak i njene re­
misije, a takoder i slueajevi rjede upotre­
be inhalatora medu astmaticarima.
3l
Prljava struja nalazi s e ~ _ ,
praktiCno svakoj grade::.
vini, bili to nasi domovi,
skole, radna mjesta" iii
bolnice. Energetski efi­
kasni uredaji i oprema
spadaju medu krivce...
Neki dijabeticari otkrivaju da se njiho­
va razina inzulina umjetno povisuje
u okolisu s prljavom strujom. Godine
2004. Dave Stetzer, predsjednik Stetzer
Electrica, i dr. Havas predstavili su svo­
je istrazivanje SZO-u pokazavsi razliku
izmedu razine seeera u krvi u okolisu s
prljavom strujom (s izmjerenom vrije­
dnoscu 36) i u onom koji je filtriran (s
vrijednoseu 9)32
Danas se smatra da je alltizam u najbr­
zem porastu od svih razvojnih poreme­
eaja. Dr. Havas je izvijestila da je nedavna
istrazivacka pilot-stlldija pokazala da se
veCi postotak beba rodeoih s autizmom
javlja ako je mjesto na kojem su majke
spavale izlozeno visokim razinama radi­
ofrekvencijskog EMZ-a
J3
Djeca koja bolujll od leukemije iii se opo­
ravljajll od nje imajll nize stope prezivlja­
vanja ako je izlozenost EMP-u ekstremno
niskih frekvencija visoka
J4
lz toga se
moze zakljuCiti da bi svi pacijenti koji su
bolesni ili se oporavljaju trebali biti svje­
sni svoje izlozenosti tim poljima.
nexus
Lichtenstein et al. na temelju svoje stu­
dije 0 jednojajcanim blizancima zaklju­
cili su da su faktori iz okoline pokretacki
dogaaaj kod veCine vrsta raka.
35
Prou­
civsi trendove raka u 20. stoljecu, Hall­
berg i Johansson izvijestili su da postoji
zajednicki okolinski stres koji ubrzava
nekoliko oblika raka - rak kolona, rak
pluca, rak dojke, rak mjehura i mela­
nom.
36
Otkad je struja prvi put proizve­
dena do uvoaenja AM radija (1920-ih),
radara, (1940-ih), FM radija i televizije
(1950-ih), racunala (1970-ih), mobilnih
telefona 0980-ih), bdicnih tehnologi­
ja i kompaktnih fluorescent nih iarulja
(2000-ih), umjetno stvoren EMZ najvje­
rojatniji je okolinski stres.
Umjetno stvoren EMZ takoaer bi mo­
gao biti prijetnja u pozadini pusenja
duhana i azbestne krize. Hallberg i Jo­
hansson izvijestili su da se Cini kako je
izlaganje radiovalovima (umjetno stvo­
ren EMZ) jednako velikfaktor u uzroko­
vanju raka pluca kao i pusenje cigareta,
ida smrti od azbestoze nisu bile pozna­
te do iza 1960-ih, usprkos tome sto se
azbest kao graaevni materijal koristio
od kraja 19. stoljeca.
37
Ne moiemo si priustiti da budemo
bezbriini primatelji tog umjetnog
U nase svakodnevne iivote upleteni su
mnogi razliCiti tipovi umjetno stvorenog
zracenja. Osvijestenost je to sto ce doni­
jeti razumijevanje razlicitih tipova zra­
cenja kako bismo mogli donositi vlastite
informirane izbore 0 tome cemu smo
se spremni izlagati i sto moramo izbje­
gavati. Skolske uCitelje i ravnatelje treba
educirati 0 tom izuzetno vainom zdrav­
stvenom pitanju kako bi se mogle poceti
provoditi mjere koje ce osigurati da oni i
nasa djeca ne budu izloieni riziku u pr­
ljavom elektricnom okolisu, jer je utvr­
dena da je prljava struja posebno cesta u
sredinama s koncentriranim fluorescen­
tnim svjetlima i racunalima. Poslodavci
kao i zaposlenici moraju razumjeti da
njihovo radno mjesto takoaer mora biti
zastiCeno. Ljudi se u svojim domovima
takoaer moraju stititi od modernih ure­
aaja koji takoaer stvaraju prljavu struju.
I konacno, dr. Cedric Garland, epide­
miolog koji trenutno istraiuje grupu
slucajeva raka u kampusu Kalifornijskog
sveuCilista u San Diegu, usredotocen je
na mogucu ulogu EMP-a, posebno tran­
zijenata.
39
Dr. Garland je preporucio da bi
zaposlenice trebalo informirati 0 istraii­
vanju 0 tamoxifenu - koje je pokazalo da
EMP ENF-a djelomicno blokira djelova-
Kad bi taj EMP oslobadao vidljivu tvar prema nama,
vrlo bismo brzo razumjeli da se radi 0 napadu na nasa
tijela i da prljava struja razara nas imunoloski sustav.
elektromagnetskog zracenja koje je u
nas okolis uvedeno nedavno i u tako
kratkom razdoblju nase povijesti.
Izvanredni profesor Olle Johansson s
Odjela za neuroznanost Instituta Ka­
rolinska u $vedskoj komentirao je da
danas nikome ne bi palo na pamet
nositi radioaktivni rucni sat sa svje­
tleCim kazaljkama (kao sto ste mogli
1950-ih), isprobavati djeci cipele pred
jakim rendgenskim ureaajem (kao sto
ste mogli 1940-ih), driati radij u otvo­
renim posudama na vasem stolu (kao
sto su znanstvenici radili 1930-ih) iii
se meausobno snimati rendgenskim
zrakama na vrtnim zabavama (kao sto
su lijecnici radili 1920-ih).3s
Ti primjeri odnose se na ionizirajuce
zracenje; s izuzetkom radioaktivnih
oborina, imamo izbor hocemo li mu se
izlagati iii ne.
nje tog lijeka u prevenciji sirenja ili reci­
diva raka dojke - i savjetuje da one koje
uzimaju taj lijek treba premjestiti na mje­
sta sa slabijom strujom ako one to iele.
Tranzijenti uzrokuju rak. Bas kao sto
filtriramo vodu kako bismo odstrani­
li zagaaenja i imali Cistiju vodu, sada
moramo filtrirati nasu struju kako bi­
smo uklonili ovo zagaaenje i imali ci­
stiju struju.
o AUTORICI:
Donna Fisher, s prebivalistem u Bris­
baneu, Queensland, Australia, predsje­
dnica je Donna Fisher Silent Fields Inc.,
neprofitne organizacije koja se zalaie za
provedbu zakona protiv «prljave struje»
s ciljem zastite ljudi na radnom mjestu.
Njen se model danas inkorporira sirom
svijeta, posebno u Europskoj Uniji. Ona
je takoaer generalna direktorica Donna
Fisher Breast Health Initiative (Inicijati­
va Donne Fisher za zdravlje dojki), koja
je posvecena neinvazivnim tehnologija­
ma prevencije, otkrivanja i lijecenja raka
dojke i podriava uklanjanje okolinskih
uzroka raka dojke s posebnim fokusom
na kemikalije i zracenja. Donna Fisher
je autorica knjiga Silent Fields: The Gro­
wing Cancer Cluster Story - When Elec­
tricity Kills... (Necujna polja: Rastuca
prica 0 grupama slucajeva raka - Kad
struja ubija) (Lindlahr Book Publishing,
Queensland, 2008) i buduce More Silent
Fields: Cancer and the Dirty Electrici­
ty Plague - The Missing Link... (Jos ne­
cujnih polja: Rak i posast prljave struje
- Nedostajuca karika... ) ( Joshua Books,
Queensland,2009)
Donnu Fisher moie se kontaktirati e­
mailom na donnafisher@silentfields.
com i preko njene web-lokacije http://
www.silentfields.com.
UREDI\IIKOVA NAPOMENA:
Clanak se sastoji od ureaenih izvadaka
iz dviju knjiga Donne Fisher, Silent Fi­
elds: The Growing Cancer Cluster Story
(poglavlja 3, 5,6 i 9) i More Silent Fields:
Cancer and the Dirty Electricity Plague
(poglavlja 2, 4 i 8).
BILJESKE
1 Genuis SJ, "Fielding a current idea: ex­
ploring the public health impact of elec­
tromagnetic radiation", Public Health
2007, doi: 10.1016/j.puhe.2007.04.008
2 Wertheimer N i Leeper E, "Electrical
Wiring Configurations and Childhood
Cancer", Am JEpidemiol1979; 109(3):2­
73-284
3 Savitz D et a!', "Case-control Study of
Childhood Cancer and Exposure to 60­
Hz Magnetic Fields': Am J Epidemiol
1988; 128(1)21-38
4 Milham S i Ossiander EM, "Historical
evidence that residential electrification
caused the emergence of the childho­
www.teledlsk hr
od leukemia peak", Medical Hypotheses
2001; 56(3):1-6
5 Kundi, Michael, "Section 11: Eviden­
ce for Childhood Cancers (Leukemia)",
str. 12, u: 0 Carpenter, MD, i C Sage,
MA, (ur.), "BioInitiative Report: A Ra­
tionale for a Biologically-based Public
Exposure Standard for Electromagne­
tic Fields (ELF and RF)': 31. kolovoza,
2007, http://www. bioinitiative.org/re­
port/index.htm
6 Milham i Ossiander, navedeno djelo.
7 Sage C, MA, "Section 1: Summary for
the Public", str. 8, u: Carpenter i C Sage
(ur.), "BioInitiative Report", navedeno
djelo.
S Wertheimer N i Leeper E, "Adult can­
cer related to electrical wires near the
home", Int J Epidemiol1982; 11:345-355
9 Lbscher W i Mevissen M, "Magnetic
Fields and Breast Cancer: Experimental
Studies on the Melatonin Hypothesis': u:
RG Stevens, BW Wilson i LE Anderson
(ur.), The Melatonin Hypothesis: Breast
Cancer and the Use of Electric Power,
Battelle Press, Columbus, 1997, str. 578
10 Slesin L, News & Comment, Microw­
ave News, 22. srpnja 2004, http://www.
microwavenews.com/ncja 2004.html;
takoder pogledati Milham S, MD, MPH,
"A cluster of male breast cancer in offi­
ce workers': Am J Indust Med, 10. lipnja
2004; 46(1):86-87
II Erren T, MD, MPH, "Epidemiological
Studies of EMF and Breast Cancer Risk:
A Biologically Based Overview': in: Ste­
vens, Wilson and Anderson, The Melato­
nin Hypothesis, navedeno djelo, str. 731
12 Dokument 0 otkricu autoricu su pro­
slijedili branitelji protiv Powerlinka;
pogledati 0 Fisher, More Silent Fields:
Cancer and the Dirty Electricity Plague
- The Missing Link... , Joshua Books,
2009, str. 117
13 Erren, in: Stevens, Wilson i Anderson,
The Melatonin Hypothesis, navedeno
djelo, str. 729
14 Juutilainen Jet aI., "Do extremely low
frequency magnetic fields enhance the
effects of environmental carcinogens?
A meta-analysis of experimental stu­
dies", Int J Radiat Bioi, sijecanj 2006;
82(1):1-12
15 SVjetska zdravstvena organizacija, Ex­
tremely Low Frequency Fields, Environ­
mental Health Criteria Monograph No.
238, 2007, http://www.who.int/pehemfl
publications/elCehc/enl index.html, 1.
poglavlje, str. 13
www.teledrsk.hr
16 EMC Technologies, "Electromagnetic
Radiation Survey Conducted for Au­
stralian Broadcasting Corporation", 2.
svibnja 2005; dostupno na http://\''1ww.
silentfields.coml reports. php
17 Australska uprava za zastitu od zra­
cenja i nuklearnu sigurnost "Asses­
sment of Exposure to Power Frequ­
ency Magnetic Fields in the ABC TV
Building at Toowong, Brisbane", ve­
Ijaea 2007; na http://www.silentfields.
coml reports/php
IS Professor Bruce Armstrong, intervjui­
ran na 9am with David & Kim, Channel
10, Australija, 7. kolovoza 2007.
19 Genuis, "Fielding a current idea': na­
vedeno djelo.
20 Na istom mjestu.
21 Na isom mjestu.
22 Dr. Milham citiran u: Rees C i Havas
M, Public Health 50S: The Shadow Side of
the Wireless Revolution: 11 0 Questions on
Electromagnetic Pollution from a Forum
at the Commonwealth Club of California
(e-book), Wide Angle Health, 2008, str.
7; dostupno na http://electromagnetiche­
alth.orglpublic-health-sos-ebookl
23 Armstrong B et aI., "Association be­
tween Exposure to Pulsed Electroma­
gnetic Fields and Cancer in Electric
Utility Workers in Quebec, Canada,
and France", Am J Epidemiol 1994; 14­
0(9):805-820
24 Dodatne kvalifikacije dostupne su na
http://www.silentfields.com/reports.php
25 Milham, S, MD, MPH, i Morgan LL,
BS, ''A New Electromagnetic Exposure
Metric: High Frequency Voltage Tran­
sients Associated with Increased Cancer
Incidence in Teachers in a California
School", Am J Ind Med 29. svibnja 2008;
51(8)579-586; na http://www.silentfi­
elds.com/reports. php
26 Genuis, "Fielding a current idea", na­
vedno djelo.
27 Medll vodeCim istrazivacima su AA
Letavet, MG Shandala, LA Iljin, Ju 0
Dumansky, ZV Gordon, AG Slibbota,
IG Akoev, BI Davydov, Ju G Grigoriev.
28 Medu vodeCim istrazivaCima su: eme­
ritus prof. M Graham; inzenjer elektro­
tehnike D Stetzer; izvanredni profesor
M Havas, dr. Valentina Nikitina; profe­
sori medicine V Kozlovsky, E Zharkinov,
V Reznik, Ju D Dumansky.
29 Kazahstansko ministarstvo zdravstva,
"Permissible levels of high-frequency
electromagnetic pollutions voltage in
wires of industrial frequency alternating
current", potvrdio red predsjednickih li­
jecnika Republike Kazahstan, 28. stude­
nog 2003, br. 69.
30 Rees i Havas, Public Health 50S, nave­
deno djelo., str. 46
31 Fisher D, More Silent Fields: Cancer
and the Dirty Electricity Plague - The
Missing Link, navedeno djelo, str. 37
32 Havas, M, izlaganje pred Radnom gru­
porn za elektricno zagadenje, Markham,
2005, 23. veljace 2005. (dijagram dr.
Magde Havas's prikazan je u D Fisher,
More Silent Fields: Cancer and the Dirty
Electricity Plague - The Missing Link... ,
navedeno djelo, str. 44)
3) Rees i Havas, Public Health 50S, nave­
deno djelo, str. 16
:,:
Tranzijenti uzrokuJu
rak. Bas kao sto jiltri- .:.
ramo vodu kako bismo
odstranili zagaaenja
i imali Cistiju vod,u,
sada moramo jiltrirati
nasu struju kako bismo
uklonili ovo zagaaenje ,
i imali Cistiju struju
34 Sage C, MA, "Section 1: Summary
for the Public", str. 9, u: Carpenter and
Sage (ur.), Biolnitiative Report, navede­
no djelo.
)5 Lichtenstein P, Holm NY, Verkasalo PK,
Iliadou A, Kaprio J, Koskenvuo M et al.,
"Environmental and heritable factors in the
causation of cancer: Analyses of cohorts of
twins from Sweden, Denmark, and Fin­
land': N Engl JMed 2000; 343:78-85
36 Hallberg b i Johansson 0, "Cancer
Trends During the 20th Century", Jour­
nal of the Australasian College of Nutriti­
onal & Environmental Medicine, travanj
2002; 21(1):3-8
37 Na istom mjestu.
38 Johansson 0, "Section 8: Evidence for
Effects on the Immune System': u: Car­
penter and Sage (ur.), Biolnitiative Re­
port, navedeno djelo.
)9 Slesin L, "Cancer Cluster at UCSD;
EPRI's Kheifets to Investigate", Microw­
ave News, sv. XXIX, br. 3,
sijecanj-ozujak 2009, str. 4-5, http://
www.microwavenews.com/docs/
mwn.l (3 )-09.pdf
nexus
zdravlje
, ,
ISCJELJUJUCA MOC VODE
RAZGOVOR S DR. FEREYDOONOM BATMANGHELlDJEM, L1JECNIKOM KOJI JE PROUCAVAO UTJE­
CAJ VODE NA LJUDSKO TIJELO I USTANOVIO DA JE ONA JEDAN OD NAJBOLJIH POSTOJECIH PRE­
VENTIVNIH TERAPIJA I SREDSTAVA ZA UBLAZAVANJE BOLOVA. MIKE ADAMS, NOVINAR WEB POR­
TALA NATURALNEWS POSVECENOG ISTRAZIVANJIMA ALTERNATIVNIH METODA LIJECENJA, BIO JE
JEDNA OD POSLJEDNJIH OSOBA KOJA JE IMALA PRILIKU RAZGOVARATI S Pise: Mike Adams
DANAS POKOJNIM DR. BATMANGHELlDJEM
OTKRIVANJE ISCJELJUJUCE
MOCIVODE
Adams: Dobrodoslicu zelim svim slusa­
teljima. Ovdje Mike Adams iz kompani­
je Truth Publishing. Danas sam iznimno
sretan sto mogu pozdraviti dr. Batmang­
helidja, autora knjige Vase tijelo vapi za
vodom. Dobrodosli, dr. Batmanghelidj.
dr. Batmanghelidj: Hvala yam na pozi­
vu u vasu emisiju i za priliku da iznesem
svoje razmisJjanje 0 buducnosti medici­
ne u ovoj zemlji.
Adams: Koliko mi je poznato, Vase je knji­
ge procitalo vrlo mnogo ljudi. Posebno ih
je zaintrigirala mogucnost da voda moze
bitl sredstvo lijecenja, tvar koja iscjelju­
je Ijudsko tijeJo. 0 cemu se zapravo radi?
Kada ste prvi put primijetili da voda ima
iscjeljujuca svojstva?
dr. Batmanghelidj: Pa, to je vrlo neobi­
cna prica. Kao sto znate, po zanimanju
sam lijecnik. Imao sam Cast i povlasticu
da budem izabran kao jedan od lijecnika
koji ce stanovati u zgradi tipa starackog
doma, bolnice itd., te sam imao izuzetnu
Cast da budem jedan od posljednjih uce­
nika sir Alexandera Fleminga, otkriva­
ca penicilina. Njegovo ime spominjem
kako bih yam priblizio svoju predanost
medicini i istrazivanju na medicinskom
fakultetu. Nekoliko godina kasnije jednoj
osobi koja se previjala od abdominalnih
bolova uzrokovanih bolescu morao sam
(www.NaturaINews.com)
dati dvije case vode jer u tom trenutku
pri ruci nisam imao nista drugo. Covjek
se grCio od bolova a voda mu je na cu­
desan naCin ublazila muke. Za tri mi­
nute bol se smanjila, a za osam minuta
sasvim je nestala. lako se osam minuta
ranije presavijao od bolova, cak nije mo­
gao niti govoriti, covjek se potpuno opo­
ravio. Zatim mu se lice ozarilo sirokim
osmijehom, od uha do uha. Bio je vrlo
sretan i pitao me je sto da radi ako se bol
vrati
7
Odgovorio sam mu: "Pa, popijte
jos vode." Pot om sam odluCio savjetovati
mu da svaka tri sata popije po dvije case
vode. Sto je i ucinio, Cime su okoncani
njegovi bolovi uzrokovani cirom, za sve
vrijeme dok se lijeCio kod mene.
www teledlsk.hr
Adams: Sto se dogodilo nakon te epizode;>
dr. Batmanghelidj: To me je trgnulo i
dalo poticaj za istrazivanje. Nairne, na
medicinskom fakultetu nikada nisam
bio CUO da bi voda mogla olaksati bol tj.
takvu vrstu boli. 1 tako sam dosao u pri­
godu da testiram Ijekovite ucinke vode
u preko 3000 slicnih slucajeva. I voda se
svaki puta pokazala djelotvornim lije­
kom. To mi je iskustvo ukazalo na cinje­
nicu da su svi ti Ijudi bili zedni, a da se
zed u tijelu moze oCitovati u obliku trbu­
sne boli, u tolikoj mjeri da covjek moze
.. obnevidjeti od boli i zapasti u gotovo po­
lusvjesno stanje; barem su to bila moja
iskustva. Zanimljivo je da su se nakon
pijenja vode svaki put oporavili.
Stoga sam, dosavsi 1982. godine u Ame­
riku, otisao na Pensilvanijsko sveucili­
ste, gdje sam bio pozvan da nastavim sa
svojim istrazivanjem, te sam provodio
istrazivanja 0 tome kako voda ublazava
bol. Zapitao sam se zasto farmaceutska
industrija uporno nudi antihistamine za
ovakvu vrstu ublazavanja bolova;> Stoga
sam zapoceo istrazivati ulogu histamina
u tijelu, te sam dobio i odgovor - hi­
stamin je neurotransmiter zaduzen za
regulaciju vode te za tjelesne programe
upravljanja nedostatkom vode. Kada se
stanje ocituje u vidu bolova, ono, zapra­
YO, upucuje na dehidraciju.
Dakle, posredstvom boli tijelo ukazu­
je da je dehidrirano. Naravno, ovisno 0
tome gdje je dehidracija najizrazenija,
tamo cete osjetiti bol. Ovaj vrlo jedno­
stavni koncept predstavio sam na me­
dunarodnoj konferenciji kao gostujuCi
predavac na temu raka, objasnjavajuCi
da dehidraciju !judsko tijelo iskazuje
stvaranjem bolova. Bol ukazuje na nedo­
statak vode u tijelu, a nedostatak vode je
zapravo plodno tlo za veCinu zdravstve­
nih problema u nasem drustvu.
Pogledate Ii sto radi farmaceutska indu­
strija vidjet cete da ona kao lijek nudi i
proizvodi vrlo mnogo razlicitih histami­
na. Antidepresivi su antihistamini, table­
te za ublazavanje bolova su antihistami­
ni, drugi lijekovi su izravno i posredno
antihistamini. Dakle, kad je objavljen
moj rad znanstvena administracija Trece
konferencije Meduznanstvenog odbora 0
upalama pozvala me je 1989. godine da
odrzim predavanje 0 histaminu na njiho­
voj konferenciji u Monte Carlu. Rado sam
se odazvao, poslije cega je misljenje da je
histamin regulator vode u tijelu postalo
opceprihvaceno. Ali nazalost, ova infor­
www.teledisk.hr
macija ne dopire do javnosti preko medi­
cinske zajednice jer ne donosi novae.
Tada sam stao razmisljati 0 tome da bih
trebao poceti pisati i upoznavati s time
siru javnost kako bi se ona mogla izravno
upoznati s problemom, bez uplitanja li­
jecnika, i tako sam joj podastro sve svoje
medicinske informacije. Dakako, mnogi
moji tekstovi namijenjeni su i znanstve­
noj zajednici, ali nisu imali veceg odjeka.
Ustvari, NIH, Ured za alternativnu me­
dicinu, sazvao je svoju prvu konferenci­
jLl prilikom osnivanja Ureda, a mene su
zamolili da odriim predavanje, ali kada
su objavljeni transkripti s konferencije
moje je predavanje naknadno bilo cen­
zurirano. Dakle, unutar skupine NIH-a
djeluju neki Ijudi koji nastoje zataskati
moje informacije kako ne bi doprle do
veceg broja Ijudi, jer ocigledno im je
draia industrija lijekova. Sada je posve
jasno da ih ta industrija plata.
Adams: Mislim da je to izvanredan opis
onoga sto se dogada, a mislim da je i istina
kada kazem da farmaceutska industrija, i
organizirana medicina opcenito, ne zele
dr. Batmanghelidj: Moja web lokacija je
www.watercure.com. Ondje imate opciju
da posjetite ovu iii onu lokaciju. Mozete
otiCi do Nacionalnog udruzenja za promi­
canje postenja u medicini iii posjetiti se­
kciju s informacijama na mojoj web loka­
ciji, gdje sam objavio sve svoje znanstve­
ne clanke 0 dehidraciji, i mnoge druge
besplatne informacije, dostupne svima.
AIDS I FARMACEUTSKA
II\JDUSTRIJA
Adams: Zelio bih pohvaliti vasu znan­
stvenu znatizelju. Mislim da je to ona
vrsta znatizelje koja je u zapadnoj me­
dicini uglavnom izgubljena, gdje pravi
znanstvenik promatra prirodu i promatra
interakciju izmedu Ijudi i prirode, te ostaje
znatizeljan i otvoren za sve mogucnosti, a
potom izvodi zakljucke nakon obavljenih
strogih testova. Mislim da suvremena zna­
nost vrlo cesto donosi pogresne zakljucke
te da istodobno nije ostala otvorena ...
dr. BatmangheIidj: Da, jedan od najgo­
rih takvih primjera je AIDS. Svi, dakle,
pretpostavljaju da je AIDS zapravo viru­
sna bolest, sto je neistina jer Ijudsko je
I tako sam dosao u prigodu da testiram ljekovite uCinke
vode u preko 3000 slicnih slucajeva. I voda se svaki puta
pokazala djelotvornim lijekom. To mi je iskustvo ukaza­
10 na Cinjenicu da su svi ti Ijudi bili zedni, a da se zed u
tijelu moze oCitovati u obliku trbusne boli­
promicati nista sto je za prosjecnog paci­
jenta besplatno iii gotovo besplatno.
Sunceva svjetlost dostupna je bez ikakve
naknade, voda je dostupna gotovo bez
naknade. Slazete Ii se da oni razmisljaju
ovako: ukoliko Ijudi mogu izlijeciti svo­
je bolesti i postici visoku razinu zdravlja
sami, uz pomoc tih besplatnih sredstava,
to znaci da se smanjuju njihovi profiti i nji­
hova vaznost;>
dr. Batmanghelidj: Svakako. Zato sam i
osnovao organizaciju koja se sada zove
Nacionalno udruzenje za promicanje
postenja u medicini (National Associati­
on for Honesty in Medicine). Mislim da
je doista neposteno, stovise kriminalno,
lijeciti osobu koja je sa1110 zedna i dati joj
otrovne medikamente od kojih ce se ra­
zboljeti i umrijeti prije negoli bi trebala.
Adams: Kada smo vec kod toga, koja je
web adresa te organizacije?
tijelo pIOizvod mnogih, mnogih godina
borbe s raznoraznim virusnim bolestima,
a ipak se odrzalo. Velike boginje, polio­
mijelitis, ospice i svi ostali virusi vrlo nas
lako mogu ubiti, ali tijelo ima sposobnost
da uspostavi obrambeni sustav protiv tih
"zestokih" virusa, virusa koji nas doista
vrlo brzo mogu ubiti. Dakle, preiivjevsi
njih, kako je moguce da nas je u stanju
ubiti neki sporo djelujuCi virus u ime
AIDS-a? Nije mi to jasno.
Ovu sam temu iscrpno istrazivao i poka­
zao sam da je AIDS metabolicki problem
kada tijelo pocinje prozdirati svoja vla­
stita tkiva zbog odredenih nedostajuCih
elemenata u sirovinama koje ono prima
putem hrane iii pica. Tijelu osobe zaraze­
ne AIDS-om zapravo manjka poprilican
broj tjelesnih gradevnih blokova u obliku
aminokiselina. Takvoj osobi nedostaje
tirozin, metionin, cistein i histidin, dok
nekih drugih imaju i previse. Kako onda
nexus
moiemo ocekivati da preiivi tijelo koje
ovisi 0 drugim aminokiselinama?
Adams: Tos jednom vidimo da je AIDS
postao ogromna industrija za farmace­
utske kompanije.
dr. Batmanghelidj: Pa, razumljivo da
je AIDS ogromna industrija. Uostalom,
postojanje farmaceutske industrije za­
sniva se na prikazivanju lainih znan­
stvenih podataka i promicanju ove laine
znanosti. Lakovjernim se ljudima utu­
vljuje u glavu da je stanje takvo i takvo,
buduCi da sami nisu dovoljno znatiieljni
da provjere zasto je to tako.
Mislim da je doista nepo­
Steno, stovise kriminalno,
lijeCiti osobu kojaje samo
,zedna i dati joj otrovne
medikamente od kojih
ce se razboljeti i umrijeti
prije negoli bi trebala
KOLESTEROL
dr. Batmanghelidj: Tos jedan od lainih
znanstvenih problema je pitanje koleste­
rola. Kolesterol je jedan od najvainijih
elemenata ocuvanja ljudskog tijela. Kada
tijelo pocne stvarati vise kolesterola ono
ima odrecieni razlog za to, a taj razlog
nije blokiranje srcanih arterija. Mi mje­
rima razinu kolesterola u krvi izvaciene
iz vena, ali nigdje u povijesti medicine
nije zabiljeien nijedan jedini slucaj da je
kolesterol zacepio vene.
Oakle, problem nije Ijepljivost koleste­
rola, sto farmaceutska industrija uporno
servira Ijudima: "kolesterol je ijepijiv pa
ga trebate smanjiti. iii ce doCi do zaceplje­
nja vasih arterija". Sve su to bedastoce.
Kolesterol zapravo spasava ljudske zivo­
te jer kolesterol je obloga. vodootporna
obloga koju je proizvelo ljudsko tijelo.
Kada krv postane koncentrirana i kisela
i prilikom dehidracije protjece kroz su­
zene arterije iii kapilare, tada u arterij­
skom sustavu dolazi do struganja i kida­
nja tkiva. Prirodno, to se najprije zbiva u
srcanim kapilarama.
No, da nema kolesterola koji pokriva sa­
strugana i iskidana tkiva, krv bi dospje­
la ispod membrane te bi se ova ogulila
a covjek bi istog trena umro. Kolesterol
je ustvari privremeni spasavatelj zivo­
ta, dajuCi tijelu dovoljno vremena da se
oporavi od svojih problema. Nikada to
nismo dokraja razumjeli. Mi u medicini
postupamo automatski. Mislimo da ako
je nesto gore, da to treba spustiti dolje, a
ako je nesto dolje, da to treba podiCi. Ne
postavljamo pitanja zasto je nesto dolje
iii zasto je nesto gore.
Adams: A farmaceutske kompanije zna­
ju da je tretiranje kolesterola ogromna
industrija ...
dr. Batmanghelidj: Ta je industrija vri­
jedna deset milijardi dolara. U jednom
izvjestaju stoji da, zapravo, ti statini. li­
jekovi za snizavanje kolesterola, uzroku­
ju gubitak pamcenja. Orugim rijecima,
mozak sasvim gubi livid U ono sto radi, a
to je navedeno u izvjestaju kojeg je obja­
via jedan vrlo ugledan lijecnik. On je bio
kirurg u americkim zracnim snagama,
a sada je istraiivac II NASA-i. On zna 0
cemu govori. I sam je imao taj problem.
Adams: Htio bih se osvrnuti na brojne
popratne pojave zabiljezene pri uzima­
nju lijekova sa statinom. Neki Ijudi tada
pate od vrlo jakih bolova u misicima, a
spomenuti gubitak pamcenja cini se da
je vrlo cest. No, upravo je objavljena stu­
dija, vidio sam je jutros, u kojoj je nave­
dena da borovnice imaju fitonutrijente
koji, kako se pokazalo, snizavaju tako­
zvani masni kolesterol (LOL kolesterol)
djelotvornije od lijekova sa statinom.
dr. Batmanghelidj: To je vrlo zanimlji­
vo jer, vidite, tijelo proizvodi kolesterol
u, nazovimo ju tako, odrecienoj kriznoj
situaciji, kada podize razinu svoje proi­
zvodnje. Pri uobicajenoj stopi proizvo­
dnje ono, naravno, stvara membrane za
stanicne stjenke i mozdane stanice te
za izolaciju zivaca, i, dakako, tjelesnih
hormona, iii npr. tijelu neophodnog vi­
tamina D. To su, dakle, najvazniji sastoj­
ci koje kolesterol stvara u tijelu. Ako ne

-
znamo zasto je tijelo pocelo povisivati
razinu kolesterola ne bismo smjeli utje­
cati na njegovo stvaranje.
VODA JE NEZAMJENJIVA
Adams: Pitao bih vas neSto u vezi vode.
Mnogi ljudi misle da se osvjeiuju, hidrira­
ju, kada piju bezalkoholna pica, iii mlijeko,
ili Gatorade, ili sve one druge napitke...
dr. Batmanghelidj: Gatorade je moida
u redu, ali Gatorade u sebi ima secera,
i nije narocito dobar za osobe koje bi
mogle cak postati hipoglikemicne, iii bi
mogao izazvati lucenje inzulina, a luce­
nje inzulina ce izazvati vecu glad te ce se
covjek poceti prejedati. Ali ako Gatorade
www.leledisk.hr
uzimate sarno povremeno, kao sportski
napitak, ako ga, popijete dok igrate golf,
tada nije toliko stetan. On yam trenuta­
cno daje nesto minerala koje ste vjeroja­
tno izgubili znojenjem.
Ali vodu nista ne moze zamijeniti, ama
bas nista. Nikakav napitak - ni kava, ni
(aj, niti ikakvi alkoholni napitci. Pa cak
ni voeni sokovi. Svaki od tih napitaka
ima usmjereno djelovanje. Nase tijelo je
navildo na tekueinu bez takvog usmjere­
nog djelovanja, jer tijelo ovisi 0 slobodi te
tekueine, vode, buduei da u tijelu postoje
dvijevrste vode. Imamo vee zauzetu iii za­
poslenu vodu koja ne moze obavljati nove
funkcije. Tijelu treba nova voda, slobo­

dna voda, koja bi obavljala nove funkci­
je. Kada tijelu dajete napitke koji sadrze
seeer, iIi napitke koji sadde kofein, i seeer
i kofein imaju vlastiti naCin djelovanja na
kem.ijske procese u tijelu. Oni uklanjaju
svrhovitost potrebe za vodom.
Adams: Ovdje takoder govorite 0 bezal­
koholnim pieima ...
dr. Batmanghelidj: Govorim 0 bezal­
koholnim piCima, govorim 0 gaziranim
piCima, govorim 0 kofeinu koji se na­
lazi u kavi iii caju. Takoder govorim 0
alkoholu, jer alkohol zapravo zaustavlja
dotok vode vaznim stanicama kao sto
su moidane stanice. U procesu obrnu­
te osmoze nase tijelo filtrira i ubrizgava
vodu u stanice, sto ja nazivam obrnutom
osmozom. Da bi se to dogodilo, krvni se
tlak mora poveeati kako bi se prevladalo
osmotsko izvlacenje vode iz stanica, te
da bi se voda nanovo ubrizgala u stanice.
Iz tog razloga, kod dehidracije dolazi do
povisenja krvnog tlaka. A alkohol sprje­
cava odvijanje procesa obrnute osmoze.
On zaustavlja rad sustava filtracije.
MANJAK VODE VODI DO
KRONICNIH BOLESTI
Adams: Jednu bili noVil temu naceo pi­
tanjem 0 povezanosti izmedu kolicine
konzumirane vode i kronicnih bolesti. U
svojim knjigama spominjete mnoge bole­
sti povezane s dehidracijom. Volio bili da
nasim Citateljima, ako je moguee, ukratko
kaiete koje su to bolesti i zasto se pogorsa­
vaju iii poticu kronicnom dehidracijom.
dr. Batmanghelidj: Svakako, Mike. Na­
pisao sam knjigu pod naslovom Voda
lijeei, lijekovi ubijaju (Water Cures,Drugs
Kill). U njoj objasnjavam zasto je dehi­
dracija uzrok bolova i bolesti, te kako je
farmaceutska industrija zataskala ovu
www.teledisk.hr
informaciju iIi ju je prikrila i umjesto da
ljudima savjetuje da piju vodu, ona ra­
zglasuje uporabu svojih proizvoda koji
covjeka doista ubijaju. Nedavne su broj­
ke, naime, pokazale da lijekovi na recept,
kada se uzimaju prema uputama lijecni­
ka, ipak ubiju preko 106.000 ljudi, a 2
milijuna Ijudi postane bolesnije negoli
prije uzimanja Iijeka. A tu je i skupina
ljudi koji umiru zbog manjkavih recepa­
ta, pogresno prepisanih lijekova.
Dakle, sveukupno, oko 250.000 ljudi
umre zbog komplikacija izazvanih li­
jekovima, medikamentima. Uporaba
lijekova u ovoj zemlji ovime postaje
smrtonosni postupak broj tri - zastieen
i ozakonjen postupak ubojstva. Nakon
srcanih bolesti, koje ubiju oko sedam iii
ne odvee napornog radnog dana, iii kad
ujutro ielite ustati iz kreveta a oSjeeate
velik umor i ne moiete ustati - to je je­
dan od znakova dehidracije. Zatim lju­
tnja, nagle reakcije, depresija, sve su to
znaci dehidracije kada mozak ima vrlo
malo energije (od hidroelektriciteta)
pomoeu koje bi se mogao nositi s tom
informacijom iii poduzeti akciju.
To su neki od zamjetnih znakova dehi­
dracije. Zatim, tijelo ima vlastiti pro­
gram upravljanja nedostatkom vode koji
se ocituje putem alergija, visokoga kr­
vnog tlaka, dijabetesa, ali i bolesti imu­
noloskog sustava.
VEZA IZMEDU DEHIDRACIJE I
ASTME
Adams: Zamolio bih Vas da kaiete ne­
sto 0 astmi, kao i 0 ideji da tijelo upra­
vlja svojom opskrbom vode ciljano, na
nacin koji stvara simptome koje pak
nazivamo astmom.
dr. Batmanghelidj: Da, vidite, upravlja­
nje nedostatkom vode znaci da morate
zacepiti rupe ondje gdje se voda gubi
iz tijela. Voda je najdragocjenija tvar u
unutrasnjosti naseg tijela, a kada u tije­
10 ne ulazi dovoljno vode a veei se njen
dio gubi to je za tijelo krajnje nezgodna
situacija. Inteligencija koja stoji iza kon­
strukcije tijela pobrinula se da na scenu
uskoCi program upravljanja nedosta­
los jedan od laznih znanstvenih problema je pitanje k o ~
lesterola. Kolesterol je jedan od najvaznijih elemenata
ocuvanja ljudskog tijela. Kada tijelo pocne stvarati vise
kolesterola ono ima odredeni razlog za to, a taj razlog
nije blokiranje srCanih arterija
osam stotina tisuea Ijudi, rak ubije oko
500.000, a lijekovi 250.000 ljudi.
Adams: Dakle, slobodno mozemo reei
da su farmaceutski proizvodi, upakirani
od strane danasnje medicine, treei vode­
ei uzrok smrti u ovoj zemlji.
dr. Batmanghelidj: Apsolutno. I potpu­
no su beskorisni, jer veeina lijekova koji
se propisuju prikrivaju simptome, zna­
kove i komplikacije izazvane dehidra­
cijom u ljudskom tijelu. Ljudsko tijelo
ukazuje na dehidraciju nizom simptoma
i znakova, zamjetljivih simptoma dehi­
dracije. Recimo, mozak ee nasluCivati
nastupanje dehidracije, iii umor nakon
tkom vode. Alergije su tada znak dehi­
dracije jer sustav koji regulira ravnoteZu
vode u tijelu ometa imunoloski sustav,
buduCi da u tom trenutku imamo situ­
aciju u kojoj dolazi do veee potrosnje
energije. I, tada se javlja astma.
Vidite, covjek svakog dana samim pro­
cesom disanja gubi oko cetvrtinu vode.
U plueima zapravo dolazi do povrsinske
napetosti u alveolama cime nastaje ste­
zanje ovih sitnih membrana, i zrak se
istiskuje van. Tijekom tog procesa i voda
ee (s odlazeeim zrakom) napustiti tijelo.
Dakle, disanjem gubimo otprilike cetvr­
tinu vode koju moramo nadoknaditi.
Kad je ne uspijemo nadoknaditi, tijelo
nexus
steze bronhije i zacepljuje rupe, a ovaj
smanjeni protok zraka u plucima nastao
zbog dehidracije nazvali smo astmom.
Adams: Oduvijek me je cudila ta spre­
mnost suvremene medicine, iii zapadnja­
eke medicine, da pronalazi komplicirane
nazive iii etikete za bolesti koje bi doista
trebale imati jednostavnije nazive.
dr. Batmanghelidj: Nabacivanje zargo­
nom jedna je od karakteristika komer­
cijalne medicine. Bolesnicki, a ne zdrav­
stveni, sustav kakvog imamo opstaje i
napreduje zbog bombardiranja ljudi ra­
znoramim vrstama iargona, jer Ijudi ne
razumiju sto zargonski nazivi mace; oni
ih cuju ali ih ne povezuju s bilo kakvim
tjelesnim stanjem. To je zapravo zargo­
nom utjeran strah u umove ljudi.
Rekao bih nekoliko rijeci i 0 djeci. U
Americi ima 17 milijuna djece - vjero­
jatno i vise, jer brojke svake godine sve
Vodu niSta ne moze za­
mijeniti, ama bas nista.
Nikakav napitak ni
kava, ni caj, niti ikakvi
alkoholni napitci. Pa cak
ni vocni sokovi
vise rastu - kOja ima astmu, a razlog je
taj sto djeca konzumiraju sve vise ga­
ziranih napitaka. U posljednjih deset
godina djeca, od trogodisnjaka do pe­
togodisnjaka, piju tri puta vise gazira­
nih pica negoli sto su pila deset godina
ranije. Djeca tako postaju dehidrirana te
konzumiraju jos vise gaziranih napitaka
koji ne funkcioniraju na isti nacin kao
voda, zbog cega dobivaju astmu. No, ako
toj djeci date vodu njihova ce astma vrlo
brzo nestati, za nekoliko sati potpuno ce
se normalizirati i disanje. Nestat ce po­
treba za svim tim inhalatorima.
No, kada sam kontaktirao NIH i sve im
ovo potanko izloiio, gospodin zadu­
zen za ta pitanja je rekao da ja pojma
nemam sto se dogaaa. No, ipak je ze­
lio sacuvati svoju fotelju i slobodu pa
je zanemario ove informacije. Obratio
sam se cak i predsjedniku Clintonu i
zamolio ga da nesto poduzme kako bi
se djeci omogucilo da povrate sposo­
bnost nesmetanog disanja. Ali NIH je
neumoljivo ustrajao pri preporuci da se
uzimaju lijekovi. U stvari, pismenim su
mi putem odgovorili da su zadovoljni
dosadasnjim nacinom lijecenja astme.
DakJe, situacija je ovakva: 17 milijuna
djece u Americi moglo bi se oporaviti za
nekoliko dana kada bi lijecnici u ovoj ze­
mlji poceli razgovarati s astmaticarima i
savjetovati im da uzimaju vodu. Mozete
Ii zamisliti jednostavnije rjeSenje?
Adams: Ima mnogo takvih dostupnih rje­
senja za lijecenje velikog broja kronicnih
bolesti, upravo kao sto ste malocas opisali.
Naravno, mislim da bi farmaceutska indu­
strija bila uzasnuta kada bi takve informa­
cije doprie do sire javnosti.
dr. Batmanghelidj: Tako je, jer ono 0 cemu
govorim potpuno bi obezvrijedilo njihovu
poslovnu politiku, a ovdje ne govorimo 0
nekoliko stotina tisuCa dolara nego 0 ne­
koliko milijardi dolara godisnje.
LIJECENJE HIPERTENZUE
VODOM
Adams: Za farmaceutsku industriju po­
stojanje bolesti poslovno je pitanje jer,
budimo otvoreni, farmaceutska indu­
strija je profiterska industrija. Profiti su
uVijek na prvom mjestu, barem je takvo
moje misljenje, acini mi se da ga i vi di­
jelite. Svaki nacin lijecenja koji te profite
konkurentski smanjuje neprestano se
omalovazava, marginalizira ili sasvirn
otvoreno napada.
dr. Batmanghelidj: Da, nedavno sam na
televiziji vidio neobicnu, vrio zanimljivu
reklamu. U pocetku to nisam uviaao, ali
sada shvacam da se reklama obracala
meni. Drugim rijecima, bio je to promi­
dzbeni oglas uperen protiv mojih tvr­
dnji. Zato sto sam izjavio da je zgaravica
mak dehidracije u ljudskom tijelu i da
moramo piti vodu.
U toj reklami imamo tipa koji sjeda za
sank i kaze: "Molim vas casu vode, imam
gadnu zgaravicu ." A dama iza sanka
uzvraca: "Zgaravicu ne li)eei voda - vec
ova) lijek." Vidite, dakle, kako se farma­
ceutska industrija bori protiv informaci­
ja koje iznosim. No, usprkos tome, Ijudi
koji su doista ustanovili da voda moze
izlijeciti njihovu zgaravicu mudriji su od
onih koji nasjedaju takvim promidzbe­
nim manipulacijama.
Adams: Cini se da u Sjedinjenim Driava­
rna imamo dvije gotovo potpuno razlici­
te skupine ljudi. Postoje oni koji sada sve
svoje boljke ovisnicki lijece mnostvom
farmaceutskih proizvoda, uzimajuCi ih
za sve simptome odreda.
Uzimanjem lijekova oni
mijenjaju kemijske pro­
cese tije1a i mozga. Na
drugoj strani imamo one
koji se nastoje informirati
o pravim sredstvima koja
poticu zdravlje. Oni piju
vodu, izbjegavaju stetne
prehrambene dodatke,
vjeibaju - cini se da izme­
au te dVije skupine postoji
jaz koji postaje sve veCi.
dr. Batmanghelidj: Po­
tpuno ste u pravu. Zbog
toga se razmahala al­
ternativna medicina pa
lijecnicima aiternativne
medicine odlazi vise lju­
di negoli lijecnicima eta­
blirane medicine. Znate,
tijekom protcklih deset godina prodao
sam barem 600.000 primjeraka svoje
knjige Vase ti)elo vapi za vodom (Your
Body's 1Vlany Cries for Water). U poslje­
dnjih deset godina intervjuirali su me
nekoliko tisuca puta na radiju. Infor­
macije se objelodanjuju i dolaze u ruke
javnosti pa farmaceutska industrija
prirodno mora pojacati svoj marke­
ting kako bi anuliraia odjek informa­
cija koje iznosim. Zbog toga su snimili
malocas spomenutu reklamu i mnoge
druge takvog tipa.
No, govorili smo 0 tjelesnim programi­
rna upravijanja nedostatkom vode. Kao
dodatni problem javlja se i visoki krvni
tiak. Kada u tijelu nema dovoljno vode,
www.teledisk.hr
iii ono postane dehidrirano, do 66% gu­
bitka vode dolazi u unutrasnjosti stani­
ca, za 26% gubitka odgovorno je stani­
eno okruienje, a sarno se 8% vode gubi
putem krvozilnog sustava. Ali krvoiilni
je sustav rastezljiv sustav - on se steie i
popunjava prazninu, tako da testiranjem
vase krvi, koja se inaee testira u mnogo­
brojnim okolnostima, ne mozete uoeiti
problem koji se javlja unutar stanica va­
seg tijela. Kada bi Ijudi redovito pili vodu
i uzimali dovoljno minerala i soli kako bi
se prosirila leiista kapilara, visoki krvni
tlak bi sasvim nestao.
Oko 60 milijuna Amerikanaca ne shva­
ca da je visoki krvni tlak zapravo jedno
od oeitovanja programa za upravljanje
nedostatkom vode u tijelu, kada tijelo
poCinje vrsiti proces obrnute osmoze, da
bi se voda isporuCila u unutrasnjost onih
stanica koje imaju manjak vode od 66%.
A farmaceutska industrija i lijeenici eta­
blirane medicine bahato i ignorantski
lijeee hipertenziju dijureticima.
Adams: I uglas vieu: "Rijesimo se vode!"
dr. Batmanghelidj: Rjesavaju se vode u
tijelu uz poprilicne napore.
Adams: Nije Ii to primjer bahatosti
suvremene medicine kada smatra da
sama zna vise od prirode, da zna vise
od Ijudskog tijela?
dr. Batmanghelidj: Mi, kao lijecnici,
pravi smo agenti 007 farmaceutske in­
dustrije. Potpuno smo slijepi i nista ne
znamo, a medicina je postala talac far­
maceutske industrije. Nekoliko godina
nas uee 0 fiziologiji, a Cim se prihvatimo
klinieke medicine traze od nas da to za­
boravimo i da pocnemo uciti farmako­
logiju kako bismo tretirali simptome,
umjesto da nastojimo dokuciti glavni
uzrok zdravstvenih problema.
Adams: Ali vase je medicinsko obrazo­
vanje bilo klasieno, konvencionalno.,.
dr. Batmanghelidj: Te sam se morao
dodatno obrazovati, sam.
AVANGARDNI NAZORI
Adams: Sto vas je ponukalo da pocnete
istrazivati podrucja izvan ogranieenog
svjetonazora etablirane medicine?
dr. Batmanghelidj: Vrlo sam radoznao
covjek. Koliko mi je poznato, bio sam
radoznao od samog svog rodenja. Je­
dnoga dana, kada sam imao dvije i pol
godine, u kucu nam je usao lopov, Pri­
WW\N.teledlsk hr
stupio sam mu i rekao: ,,5to radE ovdje?
Zar ne vidE da si nas sve up/asia? Od/a­
zi, mo/im tel" Nisam se bojao, samo sam
bio radoznao.
Takav sam ostao za cijelog svog iivota, i
zato sam, otkrivsi da voda lijeci bolove,
odlucio pozabaviti se time i ustanoviti
o cemu se ovdje radio I otkrio sam da je
moje obrazovanje manjkavo, Stoga sam
stroga medicinska podrucja zanemario
i vise se posvetio anatomiji i histologiji,
sto mi je dobro doslo u nastojanjima da
dokucim i ostalo.
Adams: Vrlo je pohvalno to sto ste hili u
stanju iskoraCiti izvan okvira etablirane
medicine.
dr. Batmanghelidj: fa sam sarno lije­
enik, jer takav je moj nacin razmisljanja.
Ne razmisljam 0 nOVCll jer novac ce, ako
uCinite dobro djelo, doci kao posljedica
tog dobrog djela.
prirodi. Zato sam svima omogucio slo­
bodan pristup mojim informacijama na
internetu, a knjige i ostalo objavio sam
tek kao oblik dodatnili informacija iii
dodatnog upoznavanja s tom tematikom.
A troskovi tiskanja, distribucije namecu
cijenu. Kada bi farmaceutska industrija
krenula prodavati, na primjer, informa­
cije iz moje knjige Vase tije/o vapi za YO­
dam, za jedan bi primjerak knjige traiila
10,000, a ne 14,95 dolara.
Adams: I, kada bi mogla, na vodu bi sta­
vila patent. ..
dr. Batmanghelidj: Bez ikakve sumnje.
Adams: '" te bi nam jll pokusala prodati
za 100 dolara po boci, zar net
dr. Batmanghelidj: Taka je. Sve u sve­
mu, takvo je sadasnje stanje medicine
u Americi, Bol u zglobovima, bol u le­
dima, artritis - uzrokovani kronicnom
Nedavne su brojke, naime, pokazale da lijekovi na recept,
kada se uzimaju prema uputama lijecnika, ipak ubiju pre­
ko 106.000 ljudi, a 2 milijuna ljudi postane bolesnije nego­
Ii prije uzimanja lijeka. A tu je i skupina ljudi koji umirU·
zbog manjkavih recepata, pogreSno prepisanih lijekova .
Adams: Siaiem se s Vama u potpunosti.
dr. Batmanghelidj: Nema nikakve po­
trebe da pokusavamo iscijediti poslje­
dnju kap krvi iz osobe koja nam je dasla
da joj pomognemo, To se protivi mojoj
dehidracijom ... Ljudsko tijelo takoder
ima vlastitu "sluibu" koja zaprima hitne
pozive glede nedostatka vode. Te hitne
pozive prevodimo kao igaravicll, reu­
matsku bol u zglobovima, bol u ledima,
migrensku glavobolju, bol u debelom
crijevu, fibromijalgicne bolove, cak i bo­
love uzrokovanih anginom - sve su to
znakovi dehidracije u tijelu.
A mehanizarn je vrlo jednostavan: kada
nema dovoljno vode za ravnomjernu ra­
spodjelu unutar tijela - i odredenih organa
koji funkcioniraju ali ne dobivaju dovolj­
no vode za hvatanje ukostac s otrovn.i.m
otpadom i nusproizvodima metabolizma
(uz nagomilani otrovni otpad u tom po­
drucju) - iivcani zavrSeci u tom dijelu re­
gistriraju u mozgu promjenu u kemijskom
okruienju, a mozak prevodi te informacije
svjesnom umu u obliku bola.
Adams: Radi se, dakle, samo 0 inter­
pretaciji?
U Americi ,ma 17 mili­
juna djece - vjerojatno i
viSe, jer brojke svake go­
dine sve vise rastu - koja
ima astmu, a razlogje taj
sto djeca konzumiraju
sve viSe gaziranih napi­
taka... No, ako toj djeci
date vodu njihova ce as­
tma vrlo brzo nestati, za
neKoliko sati potpuno ce
se normalizirati i disanje.
Nestat ce potreba za svim
tim inhalatorima
dr. Batmanghelidj: Da, jednoj od inter­
pretacija. Svjesnom umu pristiiu ovakve
informacije: "Hej, vise ne moiemo kori­
stiti ovo podrucje jer tu nedostaje vode:'
Naravno, svjesni je urn to trebao mati, ali
losa nas je upucenost liSila te informacije.
Pa mislimo da bol upucuje na bolest.
Adams: Smatram da bi umovi veCine
ljudi, a osobito oni vecine lijecnika do­
nijeli dijagnoZll da je u odnosnom po­
drucju doslo do narusavanja fizickih iii
strukturalnih funkcija.
dr. Batmanghelidj: Naravno, jer do na­
rusenosti dolazi kada su tkiva dehidrira­
na i mijenjaju svoju strukturu. Zamislimo
da stanice nalik npr. svjezim sljivama po­
staju poput smeiuranih, suhih sljiva. Ove
pak ne funkcioniraju na isti nacin kao sta­
nice koje sunalik svjeiim sljivama. Tako
se ocituju simptomi koji znace sljedece:
"Dobro, unesimo u sustav tijelu potre­
bne sastojke:' Treba takoder reci da voda
stanicama donosi i mnogo drugih blago­
tvornih tvari. Kada smo dehidrirani, ove
blagotvorne t:vari ostaju neisporucene.
Dakle, trebamo se rijesiti dehidracije, ali i
opskrbiti tijelo vitaminima i mineralima,
i ostalim, kako bi se ono moglo obnoviti.
OSJECAJ ZEDI NIJE POUZDAN
POKAZATELJ
Adams: Volio bih da kazete nekoliko
rijeCi 0 tome na koji nacin ljudi mogu
mati da im je potrebna voda tj. koji su
pouzdani znaci dehidracije, te koliko bi
vode prosjecan covjek trebao piti?
dr. Batmanghelidj: Prvo i najvaznije, ne
cekajte da postanete zedni, jer to je cesta
pogreska. Naialost, Nacionalna akademi­
ja znanosti (National Academy of Scien­
ces) i neki drugi ljudi odnedavno prepo­
rucuju da pricekamo da osjetimo zed, sto
je glavna greSka koju smo naslijedili prije
100 godina od covjeka po imenu Walter
Bradford Cannon. I zato se tada pojavio
neki Francuz koji je rekao da je dehidra­
cija ili zed uopcen osjecaj i da ga treba
proucavati, a Walter Bradford Cannon je
rekao ne, zed je sarno pitanje suhih usta.
Kada su usta suha mi smo zedni, sto je
vrlo bahata tvrdnja, a zapadnjacka se me­
dicina nazalost priklonila takvom shvaea­
nju i stoga imamo velik broj bolesnika, jer
u dobi od 20 godina pa nadalje mi postu­
pno, neprimjetno, postajemo dehidrirani
a da toga nismo ni svjesni. Gubimo osje­
eaj za zed. S navrsenih 70 godina moze­
mo biti potpuno i ocigledno zedni a da
ipak ne uoCimo potrebu da pijemo vodu,
cak i kad je voda stavljena pred nas.
Tijekom jednog eksperimenta ucinjeno
je sljedece: neki je znanstvenik zamolio
skupinu starijih osoba da se uzdrie od
pijenja vode 24 sata, a slicno je zamolio
i skupinu mladih ljudi. Nakon 24 sata,
kada su vodu slobodno mogli piti, stariji
ljudi nisu osjecali zed.
Adams: Cak i nakon 24 sata bez vode?
dr. Batmanghelidj: Da. Cak i kada je sta­
vljena kraj njih, neki od ispitanika nisu
imali potrebu da posegnu za vodom. Ali
mladi ljudi su ipak pili vodu i rijesili se
dehidracije. Ovo je vrlo veliki problem i
zato u nasem drustvu imamo tako mno­
go starijih i bolesnih ljudi, zato sto su po­
tpuno dehidrirani a da to ne uvidaju.
Dakle, cekajuci da ozednimo, prerano
cemo i vrlo bolno umrijeti. Upravo je
takav naziv clanka objavljenog na mojoj
web lokaciji, kao i na lokaciji NAFHIM­
a, Nacionalnog udruzenja za promicanje
postenja u medicini.
Ne bismo trebali cekati da osjetimo zed
jer voda je glavni izvor energije. Do tre­
nutka kad ozednite izgubit cete energiju
iz vode koju ste trebali popiti i uCiniti
je sebi dostupnom prije negoli ste osje­
tili zed. Dakle, ako inace ne ostavljate
benzinski spremnik vaseg motora da se
isprazni prije nego sto se zaustavite i na­
punite ga odredenom kolicinom goriva,
zasto biste onda trebali pustiti da vase ti­
jelo postane zedno i stane negdje pokraj
ceste prije negoli se napijete vode? 2na­
ci, kao prvo, ljudi si nikad ne bi smjeli
dopustiti da ozedne, trebali bi piti vodu
tijekom Citavog dana. Prosjecna osoba
treba oko dvije litre vode dnevno, Pro­
sjecna osoba zapravo treba cetiri litre
vode dnevno, ali dvije litre su minimum.
Dvije litre dobivamo putem metaboli­
zma, preradom hrane i vode sadriane u
hrani. Ova nam kolicina vode treba kako
bismo proizveli barem dvije litre urina.
Zato da ne opteretimo bubrege.
Kada pijemo dovoljno vode i urin nam
je bezbojan, to je dobar mak. Kada urin
postane iuckast to maci da tijelo pocinje
postajati dehidrirano, a kada postane na­
rancast tada je tijelo uistinu dehidrirano
i neki dio tijela pati od te dehidracije.
Adams: Dakle, to je vrlo jednostavan znak
na koji ljudi mogu obratiti pozornost.
dr. Batmanghelidj: Apsolutno... Zato
bismo trebali pripaziti na min kojeg
proizvodimo. A disanje, kada smo zadi­
hani i ponestaje nam zraka, to znaCi da
smo dehidrirani.
www.teledisk.hr
Adams: Ima Ii i drugih, lako uocljivih
simptoma na koje ljudi trebaju obratiti
pozarnost?
dr. Batmanghelidj: Stanje i izgled koze.
Ako je koza glatka i opustena tada smo
dovoljno hidrirani. Postane Ii naborana i
smezurana, to je znak dehidriranosti. Du­
boke bore oko oCiju starijih Ijudi znace da
su dehidrirani. Ovjesena koza vrata pod
bradom znak je dehidriranosti. Spome­
nuo sam to u svojim knjigama Vase tijelo
vapi za vodom i Voda za zdravije, za iscje­
ijenje, za Zivoc. Svima bih preporucio da
procitaju knjigu Voda lijeii, lijekovi ubija­
ju, zato sto sam u toj knjizi utvrdio preko
90 zdravstvenih problema (koje smo mi
iz medicinskog miljea nazvali bolestima)
a voda ih lako rjeSava.
DakJe, kada tijelu nedostaje vode a
umjesto toga mu se daje lijek, prirodno
je da ce osoba umrijeti, jer lijek utisava
mnogobrojne vapaje tijela za vodom. Ali
lijekovima se problem dehidriranosti ne
rjesava. Stoga se moramo upoznati sa
simptomima dehidracije, pri cemu ce
nam pomoci knjiga Voda lijeCi, lijekovi
ubijaju. Ljudije mogu naruciti preko in­
terneta na mojoj web lokaciji iii na adresi
Amazon.com iii BarnesAnd Noble. com ili
je mogu kupiti u knjizari.
GAZIRANA PICA UZROKUJU
DEHIDRACIJU
Adams: Dolazimo do jos jednog zani­
mljivog pitanja koje Ijudi cesto postavlja­
ju. Kad odu van na veeeru u neki resto­
ran podvrgnuti su ogromnom pritisku
od strane restoranskog lanca iii vlasnika
restorana da naruee nesto drugo umje-
VASE
TIJELO

NISTE BOLESNI, tEoNI srEI
PRIAutHIK ZA
, EDUKACIJU--­
"Fo'DOC' ...._·ll.Ie... r.tr.I
sto vode. Sjecam se jedne kampanje koju
su provodili restorani iz lanca Olive Gar­
den. Karnpanju su nazvali "Just Say No
to H20" (Recite "ne" vodi), te su nagra­
divali svoje konobare kada bi ovi uspjeli
navesti goste da umjesto vode naruce
bezalkoholna pica.
dr. Batmanghelidj: To se dogada zato
sto svi zele novac "na brzaka'; cak i nau­
strb tudeg zdravlja. Kada uporno nastoje
promicati nesto sto tijelu ne treba, takvi
se restorani nimalo ne razlikuju od far­
maceutske industrije. Naravno, oni to
ne znaju, ne cine to svjesno. Ne mozemo
im, dakle, zamjeriti. Radi se 0 losoj upu­
cenosti, pa mislimo da su bezalkoholna
pica istovjetna vodi.
Ustvari, mnoga djeca koja piju bezal­
koholna pica "oglupave", ali cim bezal­
koholna pica od njih maknete, njihove
se ocjene znatno poboljsaju ... U kofe­
inu, recimo, ima ndto sto onemogu­
lak plijen za grabeiljivca iz vlastitog
hranidbenoglanca.
Adams: Da, kofein je, tehnicki gledano,
insekticid.
dr. Batmanghelidj: Tocno, insekticid.
Kao i morfij i kokain. ani pripadaju istoj
porodici droga - neurotoksicnih tvari.
Adams: Neizmjerno sam yam zahvalan
sto ste svoju mudrost podijelili s javno­
seu ... Ljudi poput Vas ce revolucionirati
medicinu, a to je upravo ono sto nam
danas treba.
dr. Batmanghelidj: Bernard Shaw je re­
kao da se normalni ljudi nastoje ukJopiti
u postojece zivotne obrasce, a da Ijudi
"proizvoljnih nazara" nisu skJoni ukJa­
pati se u bilo kakve postojece obrasce jer
su im draza alternativna rjesenja. Prema
tome, say napredak pripada ljudima ne­
konvencionalnih nazora
l
Kada pijemo dovoljno vode i urin nam je bezbojan,:
to je dobar znak. Kada urin postane iuckast to znac!
da tijelo poCinje postajati dehidrirano, a kada postane
narancast tada je tijelo uistinu dehidrirano i neki dio
tijela pati od te dehidracije
cuje enzime da pamte. Upravo na taj
nacin opstaju biljke, jer kofein je otro­
vna kemikalija, kemikalija koju biljka
koristi u ratu za opstanak. Svako bice
koje bi ga pojelo izgubilo bi svoju spo­
sobnost prerusavanja, svoju budnost,
okretnost, dobre reakcije i postalo bi
Vise informacija 0 dr. Fereydoonu Ba­
tmanghelidju i njegovom radu mozete
pronaci na adresi www.WaterCure.com
te na web lokaciji Nacionalnog udruzenja
za promicanje postenja u medicini (Nati­
onal Association for Honesty in Medicine
tj. NAFHIM): www.nafhim.org.
vijesti IZ znanosti
USPJESNO IZVEDEN TESLIN
BEZICNI PRIJENOS ENERGIJE
TESLINO REVOLUCIONARNO OTKRICE, KOJE SE ODISTA NALAZI NA RUBU ZNANOSTI I KOSI S PRI­
HVACENIM ZAKONIMA FIZIKE JEST - BEZICNI PRIJENOS ENERGIJE. DO DANAS BIO JE MIT, ALI BEZICNI
PRIJENOS ENERGIJE JE MOGUC, DOKAZAN I IZVEDEN, I TO NE NA NEKOM DALEKOM KONTINENTU
NEGO OVDJE, U ZAGREBU. NAPRAVIO GA JE DAVOR JADRIJEVIC - EMARD Pise: Kresimir Misak
Davora sam sreo posve slucajno, Nasao
sam se na SF-konvenciji Liburnicon gdje
je prezentirao beiicni prijenosa energije,
To mi je, naravno, privuklo paznju jer se
o Tesli uviJek puno prica, ali se na njemu
malo radi, Svi s dlvljenjem skidaju kapu
pred tim genijem koji je elektrificirao 20,
stoljeee. Nesto manji broj Ijudi je svjestan
koliCine Teslinih otkriea u raznim podru­
cjima, eak i otkriea za koja su se dobivale
Nobelove nagrade, ali tek kad je sazrelo
vrijeme za njih, Tesla nije dobio niti jednu
mada je mnoga otkriea kasnije ovjencana
Nobelom stvorio "usput", par desetljeea
prije nego sto su uopee prepoznata kao
revolucionarna. Naravno, postoji i aure­
ola tajanstvenosti koja oduvijek obavija
Teslu te svakojake price koje ga smjestaju
u podrucje teorija urote, poput navodnog
sudjelovanja u ionako kontroverznom
"eksperimentu Philadelphia".
No, Teslino revolucionarno otkriee, koje
se odista nalazi na rubu znanosti i kosi s
nekim prihvaeenim zakonima, a kOje se
moze pracijeniti kao podrucje na kojem
je Tesla proizveo vidljive rezultate (i bacio
se na posao da napravi jos vidljivije) jest
- beiicni prijenos energije. Kad je bio na
pragu da ostvari svoj naum, sprijecio ga je
krupni kapital koji je tih godina nosio lice
bankara J.P. Morgana. Beiicni prijenos
energije pretvorio se u mit.
Imao sam prilike razgovarati s ljudima
koji duboko cijene Teslu, poput jednog
znanstvenika s ETF-a u Splitu, Kod ta­
kvih ponekad dolazi do potpune kogniti­
vne disonance, Taj covjek mi je rekao da,
s jedne strane, zbog svojeg obrazovanja,
ne \ ~ e r u j e da je Teslin beiicni prijenos
energije mogue i misli da je tu Tesla po­
grijesio, S druge strane, toliko dobra po­
znaje Teslin rad i zivot pa zna da taj co-
Davor Jadrijevic - Emard 5 lampom u ruci upaljenom bezicnim napajanJem
vjek nikad nije lagao, niti je ikada napra­
via ijedan eksperiment a da on nije uspio,
Poznato je da Tesla do otkriea nije dola­
zio eksperimentirajuCi na klasicni nacin,
metodom pokusaja i promasaja, vee je
cjelokupno "eksperimentiranje" odradio
u glavi, sto je mogao uCiniti zahvaljujuCi
svojoj nevjerojatnoj moCi vizualizacije i
intuicije. Kad je mentalno bio gotov s izu­
mom, sarno ga je praizveo i on je radio.
Zato mi je taj strucnjak rekao da, s druge
strane, mada ne vjeruje da je beiicni pri­
jenos mogue, apsolutno vjeruje samome
Tesli koji je rekao da jest. Ovo pomalo
wwvv teledlsk n
r
nalikuje na orwelovsko "dvomisljenje", u
kojem se prihvaeaju dva medusobno su­
protstavljena stava, ali ne treba kriviti tog
vrlo simpatienog eovjeka dobrih namjera,
jednostavno - takav je svijet u kojem zivi­
mo, a svi smo mi tek njegov proizvod.
No, imam dobru vijest i za njega i za sve
nas koje zanima to podrueje, strucno ili
tek amaterski. Teslin beziCni prijenos je
moguc. Naravno, to znamo jer vjerujemo
Tesli. Ali - Teslin bezicni prijenos ener­
gije je i izveden, i to ne na nekom dale­
kom kontinentu nego ovdje, U Zagrebu.
Napravio ga je Davor Jadrijevie - Emard
i prvi put predstavio na Geekoscopu, to
jest "Veceri razmjene vjeStina" u zagre­
baekom klubu Mama. Potom na SF-kon­
venciji, gdje sam ga i upoznao. Ovom
prilikom tog meni silno simpaticnog
eovjeka s velikom radoseu predstavljam i
varna. Neka nesto njegove energije s ovih
stranica beiieno dopre i do vas.
NEXUS: Sto to maci 'Emard'?
EMARD: Emard je virtualni laboratorij
u kojem sam ponovio pokus Teslinog
beiienog prijenosa energije. Emard =
Electronic Mechanic Aerodynamic Re­
search & Development.
NEXUS: Kako si se zainteresirao za
Teslu?
EMARD: Htio sam napraviti uredaj koji
radi na principu egzotiene tehnologije.
Medu raznim takvim stvarima Teslin
beiieni sistem je bio dobro dokumenti­
ran i zna se da je radio.
NEXUS: Koje si njegove materijale
proucavao?
EMARD: Sve informacije i nacrti bili
su dostupni na intemetu. Procavao
sam sve sto god se dalo "skinuti" s in­
temeta. Glavne stvari se nalaze u pa­
tentima iz 1881. 0 beiienom prijeno­
su, za osvjetljenje u prostoriji, iz 1895.
u kojem je patentiran prvi uredaj i iz
1903. kada je opisana usavrsena verzi­
ja uredaja. To jos uvijek nije bilo do­
voljno da se napravi uredaj koji radi.
Nedostajalo je razumijevanje sustine
prijenosa, a to je on opisao u elancima
u casopisu "Electrical Experimenter"
iz 1912. i 1919., a djelomicno i u auto­
biografiji. Kada mi se (inilo da imam
cjelovitu sliku 0 uredaju i 0 tome kako
bi on trebao raditi, mogao sam izabrati
materijale i dijelove od kojih se moze
napraviti modema replika uredaja.
www.teledisk hr
NEXUS: Ispricaj nam kratak pregled Te­
slinih pokusa, od New Yorka do Colora­
do Springsa, koji su bili uvertira u njego­
vo otkriCe beiicnog prijenosa energije ili
cak i sarno otkrite tog principa?
EMARD: U New Yorku je Tesla prvi put
demonstrirao beiieni prijenos energije za
osvjetljenje u prostoriji. Svjetiljke su se sa­
stojale od fluorescentne lampe slicne da­
nasnjim stednim zaruljama i prijemnika
od zavoja zice i limenih ploca. 1ako nisu
zicom bile spojene na predajnik, mogle
su se premjestati po prostoriji i uvijek su
svijetlile. Pokazao je to ne sarno u svom
laboratoriju nego i na nekoliko drugih 10­
kacija u New Yorku i Londonu. Na opei
interes javnosti za bezicni prijenos, nasta­
vio ga je dalje usavrsavati da bi se pove­
tala efikasnost, snaga i domel. U svojim
ranijim pokusima, negdje do 1895. kori­
stio je svoj transformator kao predajnik,
ali on je imao nekih nedostataka. Od
1895. modificira transformator i otkriva
"magnifying transmitter" (uveeavajuCi
predajnik) koji radi bolje od "obicnog"
teslinog transformatora. Njegovi kasniji
patenti u nekim dijelovima su u kontra­
ne konstrukcije koja je u podnozju sira
(oko 20 metara) i suzava se prema vrhu
na oko 10 metara. Gore je bila postavlje­
na struktura u obliku nepotpune kugle.
Konstrukcija je bila drvena zato da ne
bi bila elektrieki vodljiva, tako da bi se
na kugli mogao stvoriti ekstremno vi­
sok izmjenieni napon reda velicine GV
(giga-volt, milijardu volta). Za uspore­
dbu, u suvremenoj elektrodistribuciji
koristi se najvise 400 kV (kilovolt, tisueu
volta). Navodno je Tesla htio da toranj
bude dolje tanak, a gore sirok, u obliku
sladoleda u kometu s kuglom na vrhu.
Tesla je htio postiCi odredeni oblik polja
u prostoru oko tomja pa je prema tome
birao njegovu geometriju. Geometrija u
obliku sladoleda bi ravnomjemije raspo­
redila napon uzduz okomite osi tomja,
pa bi se smanjilo optereeenje izolacije.
Time bi se s istom kolieinom materijala
dobila veea snaga uz jos manje gubitke
(koji su ionako trebali biti ispod 1%).
Ali takva gradevina ne bi staticki izdda­
la nalete vjetra pa je napravljena onako
kako se u ono doba moglo. Prema mo­
jim proraeunima, da je dovrsen kako
Tako je sa usavrsenim uredajem u Colorado Springsu_
pred svjedocima na udaljenosti od oko trinaest kilome­
tara upalio 200 zarulja od po SOW i pokrenuo elektro­
motor uz samo 5% gubitaka. Prijemnici nisu bili veliki,
oko 2-3 m zajedno s antenom i uzemljenjeni ­
dikciji s prethodnim. Koncepcija prije­
nosa se usavrsavala, a time i uredaj. Tako
je sa usavrsenim uredajem u Colorado
Springsu pred svjedocima na udaljenosti
od oko trinaest kilometara upalio 200 za­
rulja od po SOW i pokrenuo elektromo­
tor uz sarno 5% gubitaka. Prijemnici nisu
bili veliki, oko 2-3 m zajedno s antenom i
uzemljenjem.
NEXUS: Koja je bila ideja iza slavnog
Teslinog tomja u Wardenclyffeu?
EMARD: Toranj u Wardenclyffeu je tre­
bao biti antena uveeavajueeg predajnika
na planetamom nivou. ZnaCi da bismo
i na drugom kraju svijeta mogli primiti
elektricnu energiju poslanu iz tomja.
NEXUS: Kako je izgledao Teslin toranj i
zasto je imao bas takav, neobican oblik?
EMARD: Toranj je bio visok 57 metara,
stozastog oblika, napravljen od drve­
je zapoeet, toranj bi radio neeujno i ne
bi proizvodio iskre. Tesla je predvidao
snagu tomja od 7,5 MW. Prema mojim
proracunima toranj bi mogao izdriati
do 180 MW (megawatt, milijun watta)
ako bi njegova konstrukcija bUa suha, a
tolika snaga je u ono doba predstavljala
cjelokupnu produkciju elektriene struje
u hidrocentrali na Nijagari.
NEXUS: Kakvu ulogu ima sarna Ze­
mlja u principu koji je Tesla zamislio i
koja je njena uloga u slanju energije?
EMARD: Zemlja svojim elektrickim ka­
pacitetom i vodljivoseu sudjeluje u be­
zicnom prijenosu energije. Na povrsini
Zemlje su tlo, voda i otopljeni minerali,
sto predstavlja dobal' vodie elektl'iene
stl'uje. Lako se moze postiCi otpol' manji
od 400 oma izmedu dva metalna stapa
pl'omjel'a 3,5 cm zabijena metal' dubo­
ko u zemlju, svaki sa supl'otne stl'ane
Zemljine kugle. Za usporedbu, otpor
jednog kilometra bakrene zice debljine
oko dva milimetra, kakva se tipicno ko­
risti u danasnjim kuenim instalacijama,
iznosi oko 5 oma. Manji otpor zica znaci
manje gubitke pri istom naponu. Visi na­
pon znaci manje gubitke pri istom otporu
zica, zato dalekovodi rade na opasnih 400
kV, a u kueama imamo sarno 230V Bu­
duCi da imamo Zemlju kao jedan vodic,
potrebno je jos sarno napraviti ureaaj koji
bi nadomjestio drugi vodic da se zatvori
elektricni krug od proizvoaaca do potro­
saca. Tu je ulogu Tesla namijenio svojem
da izdrte rezonanciju. Ook je kod Ediso­
na radio na istosmjernoj struji, Tesla je
vidio rezonanciju u obliku pojave korone.
To plavicasto svjetlucanje oko zica uzduz
cijele njihove duzine dogaaa se kao po­
sljedica rezonancije prilikom ukljuCiva­
nja iii iskljucivanja ureaaja istosmjerne
struje. Korona unistava izolaciju, a vodi
i do teiih posljedica. Nakon sto je otisao
od Edisona odluCio je detaljnije istraziti
taj efekt. Vidio je svoju sansu da napravi
energetski ureaaj koji stalno radi u stanju
rezonancije i daleko premasuje sve mo­
guenosti Edisonove tehnologije.
Znao sam da intenzitet vala opada s kvadratom udalje­
nosti i da je snaga predajnika 100 m W pa sam preko vo­
lje postavljao magnifier tamo tek toliko da se i to ispro­
ba. Kad su se LED diode tamo upalile, nisam mogao
vjerovati. Bilo je to iznad svih mojih ocekivanja
uveeavajueem predajniku koji bi radio na
naponu od nekoliko MV (milion volta)
do GV (milijardu volta) i koristio bi Ze­
mlju pretezno kao elektricki kapacitet, a
sarno manjim dijelom kao vodic, pa su za
njega gubici jos i manji nego da se Ze­
mlja koristi sarno kao obican vodic.
NEXUS: Kakva je uloga rezonancije?
EMARD: Jednom prilikom Tesla je re­
kao da elektrodistribucija bez rezonan­
cije predstavlja sarno gubitke energije.
Rezonancija se dogaaa kad se nekom su­
stavu pogodi njegova vlastita frekvencija
titranja. Ova sustava koji su u rezonanciji
(dakle titraju na istoj frekvenciji) u istim
uvjetima medusobno izmjenjuju energyu
mnogo bolje nego ako titraju na razliCitim
frekvencijama. Svakim titrajem prenese
se mala koliCina energije, koja se mno­
zi s brojem titraja u sekundi i dobiva se
snaga. (Frekvencija od 1 Hertz je 1 titraj u
sekundi). Danas se u svim poljima tehno­
logye izbjegava jaka rezonancija kod koje
se velike koliCine energije nagomilavaju u
sustavu dok on titra svojom rezonantnom
frekvencijom sve jace i jace dok se na kra­
ju ne unisti. Tako se prilikom projektira­
nja mosta izbjegava rezonancija da se ne
bi srusio. Prilikom ubrzanja generatora u
elektrocentrali jako se pazi da sustav ne
ostane dugo u rezonanciji (ni mehanickoj
ni elektricnoj ni kombinaciji obje) da ne­
sto ne pukne iii pregori. Jednostavno, da­
nasnji energetski sustavi nisu projektirani
NEXUS: Kakva je uloga geometrije i
simetrije vala kod Teslinog beiicnog
slanja energije?
EMARD: Tesla je mogao vizualizirati
polje i oblik vala koji se stvara u prosto­
ru oko njegove antene, nesto sto danas
nije niti zamislivo bez jakih kompjute­
ra. Oanas za prijenos informacija ko­
ristimo poznati elektromagnetski val,
pojavu u prostoru u kojem se npr. oko
tipicne stapne antene u svim smjero­
virna siri val koji ima elektricno polje
okomito na magnetsko i oba ta polja su
okomita na smjer sirenje vala. Zovemo
ga transverzalni elektromagnetski val
jer elektricna i magnetska polja titraju
okomito na smjer sirenja. Tri dimenzije
prostora i tri okomice. Vjeruje se da ne
postoje drugi elektricki iii magnetski
valovi s geometrijom bitno razlicitom
od toga. Tesla je tvrdio suprotno i spo­
minjao je longitudinani val, dakle kad
polja titraju u smjeru sirenja vala. Je­
dnom prilikom je u Njemackoj posjetio
Hertza, glavnog zagovornika transver­
zalnog vala, i donio mu je svoju opre­
mu. Nakon sto je vidio pokus, Hertz je
priznao da Tesla ima pravo, ali on slu­
zbeno neee mijenjati svoje misljenje.
Oakle, val "putuje" titrajuCi okomito na
smjer sirenja. "Brijeg" i "dol" elektricnog
i magnetskog polja u prostoru putuju br­
zinom svjetlosti. Valna duzina je razmak
u metrima izmeau dva susjedna brijega
ili dol a, nakon cega se val identicno pona­
vlja. To je zapravo ono sto poznajemo kao
tipicni transverzalni elektromagnetski val.
Postoji i stojni val. On ne putuje nego je
istovremeno prisutan svugdje u prostoru,
a "brijeg" i "dol" titraju u mjestu. Stojni
val mozemo proizvesti tako da reflektira­
mo natrag pocetni val s ogledalom koje je
postavljeno na cetvrtini valne duzine od
izvora pa se brjegovi i dolovi izvornog i
reflektiranog vala preklope, njihova po­
lja se zbroje i dobivamo val koji prividno
stoji. To je stojni elektromagnetski val,
poseban slucaj elektromagnetskog vala
koji je stavljen u odreaenu geometriju
prostora ili medija. Tesla je koristio rezo­
nantnu antenu i stojni elektromagnetski
val u anteni da bi u prostoru oko antene
proizveo sarno titrajuee elektricno polje,
koje je bilo zrakasto simetricno (rijec je 0
sfernoj simetriji), ali bez magnetske kom­
ponente. Prema suvremenom vjerovanju,
takva antena u prostoru ne zraci, ali nje­
govi pokusi pokazuju suprotno. Tesla je
to zvao "radiant energy", energya koja se
od izvora zrakasto siri na sve strane.
Rezonantne antene su u doba radio pri­
jenosa na srednjem valu bile zabranjene,
a stojni val se i danas smatra nepozelj­
nom pojavom u radio-predajnicima te
je bolji onaj predajnik koji ima manji
omjer stojnih valova (standing wave ra­
tio, SWR). Velicina SWR ispod tri sma­
tra se dobrim predajnikom, a preko sest
neupotrebljivim jer on uglavnom ne zra­
Ci nego sarno formira stojni val, a veeina
snage se vraea natrag u izvor.
NEXUS: Sto je to Teslin "magnifier",
kako bi bilo najbolje prevesti taj izraz i
cemu je sluzio?
EMARD: Rezonantna antena koja po­
moeu stojnog vala formira titrajuee
elektricno polje vjerojatno je ono sto je
on nazivao teslino poveealo (tesla ma­
gnifier). Ona je osnovna komponenta
uveeavajueeg predajnika (magnifying
trasmitter). Magnifier stvara jake titra­
je elektriciteta u odnosu na zemlju. Oa
bismo ga napravili, treba voditi racuna
o zrakastoj simetriji polja koje bi on tre­
bao stvoriti u prostoru i krajnje smanjiti
gubitke u njemu. Gubici nastaju zbog
otpora zice od koje je napravljen i zbog
gubitaka u izolaciji koja trpi visoki iz­
mjenicni napon visoke frekvencije.
NEXUS: Kako si ponovio Teslin po­
kus? S kojim materijalima? Kako
izgledaju tvoji "tornjevi"? Sto je s uze­
WW\N.teledisk hr
m1jenjem? Do koje daljine se prenosi
energija? Koliko bi tornjevi morali biti
veliki da budu efikasna i siroko upo­
trebljiva replika tvojih "tornjeva"? 0
kojim se frekvencijama radi, je Ii Tesla
mao na kojima je najefikasnije slanje?
EMARD: Tesla je u autobiografiji napisao
da je najvise energije ulozio u planiranje,
vizualizacyu i proracune. Svi njegovi ure­
daji radili su od prve. Zelio sam odmah
poceti raditi uredaj i napraviti bilo sto pa
probati da vidim sto ee se dogoditi, ali mi
je bilo jasno da se moram suzdrzati jer bez
shvaeanja bezicnog prijenosa nema nika­
kve sanse da uredaj proradi, Za
pocetak sam skupio sve raspo­
lozive informacije s interneta,
Iako nisam sve mogao razu­
mjeti, a bilo je i kontradiktor­
nih stvari, stvorio sam neku
sliku, Iz svega toga sam odba­
cio nagadanja i ostavio samo
relevantne stvari te napravio
priblizne proracune energije i
efikasnosti, razuman kompro­
mis izmedu dometa, velicine i
cijene uredaja, ali i slozenosti
samog proracwla. Htio sam u
amaterskim uvjetima napraviti
prototip velicine 30-tak cm za
uvjerljivu demonstraciju. Uzeo
sam ono najjeftinije, prakticki
reciklirao otpadni materijal.
Od prije sam imao stari analo­
gni osciloskop s generatorom
funkcija do 1 MHz koji sam
poluispravan dobio od prija­
telja za petsto kW1a, a naslo
se i nesto ostataka lak-zice za
zavojnicu. Geometrija polja
definirala je geometriju tijela
magnifiera tako da sam otisao
u duean, pregledao sve police i izabrao
dvije odgovarajuee plasticne boce najbo­
ljeg oblika i velicine za frekvencijll magni­
fiera od oko 700kHz,
Proraclln je bio samo priblizno tocan, a
i svojstva materijala nisu bas bila pozna­
ta, tako da je moj prvi magnifier, kad je
bio gotov, rezonirao na 1,02 MHz. Imao
sam dovoljno sreee da se gllmb na gene­
ratorll mogao okrenllti malo iza zadnje
crtice i magnifier je usao u rezonancijll
tako jaku da se na udaljenosti od ne­
koliko centimetara upalio "probir-stift"
(mali odvijac s tinjalicom za provjeru
prislltnosti napona od 230V u uticni­
ci). To je bilo vrlo obeeavajuee i odmah
sam krenuo u izradu drugog magnifiera.
Moram ga napraviti sto je moguee pre­
ciznije da bi radio na istoj frekvenciji
kao i prvi. Radio je l.00 MHz sto je za
amaterske uvjete predstavljalo neopisivu
tocnost ali jos uvijek nisam mogao znati
hoee Ii to biti dovoljno dobro za pOkllS.. ,
Spojio sam dvije LED cliode na novi ma­
gnifier udaljen dva metra od starog i diode
su se llpalile! Medutim, sad ga je trebalo
odnijeti II drugu SObll i probati domet od
deset metara. Znao sam da intenzitet vala
opada s kvadratom udaljenosti i da je sna­
ga predajnika 100 mW pa sam preko volje
postavljao magnifier tamo tek toliko da se
i to isproba, Kad su se LED diode tamo
upalile, nisam mogao vjerovati. Bilo je to
iznad svili mOjih ocekivanja. Nastavio sam
gledati u njih jos pola sata i pitao se sarno
jedno pitanje: "kako je to moguee"?
Svaki magnifier je bio napravljen od pla­
sticne boce okrenllte naopacke sa zavoj­
nicom omotanom oko grliea i sirio se
odozdo prema gore, a zavrsavao je alumi­
nijskom folijom oko sirokog dijela boce.
Uzemljenje je potrebno da bi magnifier
radio, jer on stvara oscilacije u odnosll
na zemlju. Sto je bolje uzemljenje on radi
bolje i ima veCi domet. S prvim prototi­
pom postigao sam domet od oko deset
metara, a llpalile su se dvije LED diode. S
obzirom na visoku frekvenciju od I MHz
i gubici su jako veliki. Za najefikasnije
slanje Tesla u svojim Clancima preporu­
cuje frekvencijsko podrucje izmedu 12
kHz i 50 kHz, Frekvencije ispod 16 kHz
su cujne pa bi uredaj zujao tako da se 25
kHz smatra optimumom, Iako pravu fre­
kvenciju zapravo ne znamo, interesantna
je i ona od oko 36 kHz, sto je visekratnik
perioda rotacije Zemlje oko Sunca.
Tesla tvrdi da su u tom frekvencijskom
podrucju gubici zanemarivi i da moze­
mo ocekivati dobru efikasnost na bilo
kojem mjestu na Zemlji. Da bi se postigla
takva frekvencija uredaj treba biti fizicki
velik (frekvencija se sma­
njuje kako se on poveeava).
Prototip od boce uveean na
deset metara visine imao bi
25 kHz i trebao bi prenosi­
ti snagu do 150 kW. Ako je
Tesla u Colorado Spring­
su na trinaest kilometara
imao gubitke ispod 5% s
materijalima iz onog doba,
onda bismo i s danasnjim
materijalima trebali dobiti
jednako dobre reZLlltate ako
ne i bolje,
NEXUS: Koja je razlika
tvog eksperimenta i onoga
koji demonstrira Konstan­
tin Meyl, danas najslavniji
nastavljac Teslinog djela?
EMARD: Konstantin Meyl
koristio je doslovnll re­
plikaciju jedne od prvih
izvedbi teslinog transfor­
matora sa zavojnicama II
obliku polacinke (i primar
i sekundar transformatora
Sll u obliku koncentricnih
spiral a u jednoj ravnini napravljeni od
vodova na stampanoj plocici). On cak
i prodaje svoj komplet, sve se nalazi II
jednom koferu spremno za isprobati,
Vjerovao sam da to njegovo radi pa sam
odluCio otici korak dalje i napraviti be­
zicni prijenos koristeei teslino poveealo
(magnifier) kao osnovnu komponentu.
Magnifier daje ciSCi signal i omogueava
da se preciznije naprave mjerenja i upo­
zna priroda bezicnog prijenosa i uvjeti u
kojima on nastupa,
NEXUS: Ti si diplomirao na ETF-u i
magistrirao fiziku. Kose Ii se rezultati
tvog eksperimenta s nekim stvarima
koje si ucio na fakultetu?
EMARD: Da, diplomirao sam racu­
narsku tehniku na ETF-u i fiziku ele­
mentarnih cestica na PMF-u. Ono sto
se kosi s onime sto sam tamo naucio
jest priroda vala koji se siri u prostoru
izmeciu dva magnifiera. Oni jednosta­
vno rade suvise dobro, mnogo bolje od
ocekivanja poznatih iz radio-prijeno­
sa putem elektromagnetskih valova u
prostoru.
skog polja krivulje koje se zatvaraju
"same u sebe" (slicno kao sto kruznica
nema pocetak i kraj nego je zatvorena
"sarna u sebe").
2. energija od predajnika do prijemnika se
prenosi elektromagnetskim valom. Val se
sastoji od elektricnog i magnetskog polja
koja su uVijek okomita jedno na drugo.
3. magnifier proizvodi komponentu
elektricnog polja koja ima sfernu si-
Sam bezilni prtJenos nije free-energy (besplatna
energija), ali je samo korak do toga. Logika je jasna:
ako mozemo primiti energiju bezicno, onda moze­
mo. poleti traziti neki prirodni izvor i trositi njegovu
energiju tako sto cemo napraviti uredaj koji ulazi u
rezonanciju s tim izvorom
NEXUS: Koja pitanja "opozicija" po­
stavlja u vezi Herzovog vala?
EMARD: Radi se 0 geometriji i logici.
Kontradikcija nastaje nakon sto pri­
hvatimo sve klasicno poznate cinjeni­
ce elektromagnetizma i usporedimo s
eksperimentom:
1. ne postoji magnetski monopol (je­
dnopol). Dakle, sve su linije magnet­
metriju i koja
je dominantna
(puno veca) u
odnosu na nje­
govu magnet­
sku kompo­
nentu (u uspo­
- redbi s obi­
cnom stapnom
antenom).
4. U pokusu s
magnifierom
je ocito da
beiicni prije­
nos elektricne
energije radio
Ako imamo
elektricno
polje koje se
zrakasto Slrt
od magnifiera
i ako su ma­
gnetske kri­
vulje uvijek
zatvorene lini­
je, onda u tro­
dimenzional­
nom prostoru
nema mjesta gdje bi se, s obzirom na
simetriju elektricnog polja, formiralo
magnetsko polje koje se zatvara u sebe
i okomito je na elektricno, a pritom ra­
zlicito od nuIe. Ako nemamo magnet­
skog polja, antena ne bi trebala zraciti
u elektromagnetske valove pa se moze­
mo zapitati sto onda prenosi energiju
kroz prostor?
NEXUS: Zasto nitko to nije pokusavao,
s obzirom da si ti to napravio s vrlo
maIim sredstvima i dostupnim materi­
jalima? Da Ii se Ijudi uopce bave poku­
sajima rekonstruiranja TesIine zamisIi
o beiicnom prijenosu energije?
EMARD: Bilo je odrecienih pokusaja
od strane specijaliziranih institucija i
postoji nekoliko replika koje rade, je­
dna od njih je cak i u nasem Tehnickom
muzeju. Tipicni amateri - eksperimen­
talci se ne bave beiicnim prijenosom
jer ne vjeruju da ce raditi, pa se od ci­
jele Tesline tehnologije uglavnom odlu­
cuju na izradu teslinog transformatora
i njime proizvode dugacke iskre. Tesla
je "prerastao" transformator jos 1895.
i od tada ga je koristio sarno kao po­
gon za magnifiere, ali 0 njima se malo
zna - koje su geometrije povoljne, kako
ih proracunati, kako optimizirati. Ne­
mamo gotovo nikakvih podataka sto
se dogacia kada je magnifier dovoljno
velik da moze raditi na preporucenom
frekvencijskom podrucju 12 - 50 kHz.
Mislim da prilikom izrade egzoticne
tehnologije treba kao prvo promijeniti
naCin razmisljanja. "Resetirati" svoje
stavove, ponovno sagledati postojece
znanje koje imamo i odvojiti ono sto je
sigurno tocno od onog sto je sarno pro­
izvod opceg vjerovanja, a zapravo nije
dovoljno istrazeno. Mali kuriozitet za
kraj: u cast Tesli jedinica za magnetsko
polje Gauss je zamijenjena s Tesla, koji
se silno dovijao ne bi Ii smanjio ma­
gnetsko polje i time povecao efikasnost
beiicnog prijenosa energije.
NEXUS: ]e Ii bezicni prijenos free­
energy na djelu? Odnosno, moze Ii to
biti? ]e Ii bezicno slanje energije korak
do besplatne energije?
EMARD: Sam bezicni prijenos nije
free-energy (besplatna energija), ali je
sarno korak do toga. Logika je jasna:
ako mozemo primiti energiju beiicno,
onda mozemo poceti traziti neki priro­
dni izvor i trositi njegovu energiju tako
sto cemo napraviti ureciaj koji ulazi u
rezonanciju stirn izvorom. Na internetu
kruzi prica 0 Tesli koja kaze da je 1931.
napravio mobilni free-energy prototip,
dovoljno jak da elektricni auto pokrece
brzinom od 150 km/h. Sistem se sasto­
jao od ureciaja s elektronskim cijevima u
kutiji velicine oko pola metra (famozna
teslina kutija, eng!. tesla box) i antene
duzine oko dva metra.
j
www.teledisk.hr
zabranjena arheologija
ISUS E SUNCE
RAZGOVOR SACHARYOM S, POVJESNICARKOM, MITOLOGINJOM I L1NGVISTICOM, KOJA DOKAZU­
JE DA, SUPROTNO UVRIJEZENOM VJEROVANJU, NA IZVORU KRSCANSTVA NE STOJI JEDAN COVJEK,
VEC MNOGO L1KOVA OBUHVACENIH U JEDAN. VECINA TIH L1KOVA Bill SU PERSONIFIKACIJE SVE­
PRISUTNOGA SOLARNOG MITA, CIJE SU PUSTOLOVINE BILE DOBRO POZNATE, KAO STO SE VIDI U
PRICAMA 0 POPULARNIM BOZANSTVIMA, KAO STO SU MITRA, HERKUL, DIONIZ I MNOGA DRUGA,
DILJEM RIMSKOG CARSTVA I SIRE
Ako potpuno nevino i bez ikakvog odre­
denog cilja krenete u potragu za temama
s ruba znanosti, najprije cete krenuti od
onoga sto se uvjetno moze nazvati - "fe­
nomenima". Naravno, tu su prvo oni vec
'klasicni': NLO, Atlantida, parapsihologija
i slicno. No, ako se dovoljno dugo zadrzite
u tim podrucjima i imate dovoljno vreme­
na za iskopavanje svakojakih podataka,
neminovno cete, prije ili kasnije, doCi do
tocke u kojoj cete biti prisiljeni sloj po sloj
demontirati sliku svijeta. jedni za drugim
rusit ce se ili klimati stupovi danasnjeg ra­
zumijevanja svijeta - darvinisticka teorija
evolucije, teorija Velikog praska, teorija da
je osnova iivota i svijesti biokemijska, teo­
rija 0 nastanku covjeka, teorija 0 nastanku
civilizacija, a i mnoge usputne kao sto su
teorija 0 globalnom zatopljenju iii teorija 0
tome da je nafta fosilno gorivo.
Na tom putu demontiranja (zapravo
-preslagivanja), prije iii kasnije, sudarit
cete se s brojnim knjigama koje su poku­
sale istraziti najvazniji lik zapadne civili­
zacije - Isusa Krista.
Razni autori cinili su to na razlicite naci­
ne, u rasponu od prica koje su donekle u
skJadu s crkvenim ucenjima, preko onih
u kojima je Isus jedinstven covjek, ali ne
bog, pa do onih u kojima je on bio tek
jedan od brojnih mesija. Na tragu takvih
razmisljanja najveCi je utjecaj napravila
knjiga "Sveta krv, sveti gral".
No, nijedna od tih knjiga nije otisla do
kraja, nije 'razmontirala' pricu u potpu­
nosti i postavila pitanje je Ii Isus uopce
postojao, u bilo kakvom obliku? Te
mnogobrojne (cesto medusobno suprot­
stavljene teze) nisu dovodile u pitanje
postojanje Isusa kao povijesne osobe.
www.teledisk.hr
Ali sto ako nikada nije postojala takva
osoba, ako je cijeli lik Isusa Krista tek
mit? U tom slucaju - otkuda potjece i
sto govori?
Samome mi to pitanje nikad nije palo na
pamet. Danas sam cak skJon kontrover­
znom 'urotnickom' zakljucku da su sve
te rasprave 0 Isusu kao tek covjeku, iii
rasprave 0 njegovim navodnim godina­
ma provedenim u Indiji na ucenju jogij­
skih vjestina, mozda tek 'dimna zavjesa',
usmjeravanje energije i rasprava sto dalje
od kljucnog pitanja - Nije Ii sve vezano
uz pricu 0 liku Isusa tek izmisljotina?
Nikad nisam bio dovoljno inventivan da
bih sam od sebe doveo u pitanje prilwa­
cenu tezu da se u jezgri price 0 Isusu, u
najmanju ruku, krije prava osoba (ako
vec ne cudotvorac iii Boiji sin), sve dok
Razgovarao: Kresimir MiSak
nisam procitao novinski tekst osobe koja
je postavila to pitanje. Tekst Acharyje S,
prepun neunistive logike i argumenata.
Acharya S. pseudonim je povjesnicarke
D.M. Murdock, dobre poznavateljice
nekoliko starih i novih jezika i autorice
knjige "Plan Krist". Kao sto vidite, niti
sad misterij njenog identiteta ne otkri­
yam do kraja, jer je rijec 0 zeni koja se
trudi svoje prvo ime kao j mjesto stano­
vanja sacuvati u tajnosti. Covjek bi na
prvi pogled zakljucio da je to logicno
jer se bavi tako osjetljivom temom, zbog
koje joj se sigurno nije smanjio broj ne­
prijatelja. No, uzrok je tome jedan doga­
daj tj. situacija iz privatnog, obiteljskog
zivota, zbog kojeg cak niti preko e-maila
nije rado davala podatke 0 mjestu gdje
iivi, cak niti nama koji smo s drugog kra­
ja svijeta htjeli dob do nje da snimimo
intervju. Kad smo se morali dogovoriti
kamo da doletimo, onda je to radila kroz
zakucast niz adresa i usmjerila nas u su­
sjedni mali gradie otkuda smo taksijem
odlazili u njen gradic na snimanja (steta,
jer je njen sveucilisni gradic bio zna­
tno ljepsi od grada u kojem smo mi bili
smjesteni, a i ne bismo si trebali kompli­
cirati i poskupljivati zivot taksijima. Ali
na kraju je ipak sve ispalo odlicno).
Konacno smo, u listopadu 2008. doSli
do Acharyje i snimali je dva dana. Sve
sumnje su, naravno, otpale kad je vidje­
la da smo mi zaista jedna mala ekipica
neke daleke Hrvatske televizije zaintere­
sirana za njen rad, koja se do nje uputila
na drugi kraj svijeta, cak i sa spremnim
honorarom (sto ona nije traiila). Spri­
jateljili smo se i s njenim deckom koji
je bio bubnjar, pa sam s njim protresao
dosta zajednickih glazbenickih tema. Na
kraju smo saznali i razloge - opravdane
. te silne konspiracije, pa cak i prvo ime,
to jest sto se krije iz 'D' kod D. M. Mur­
dock. Ali casno smo se obavezali da ni­
kome necemo reCi. Ono sto smo snimili
- i za dokumentarni seriJal Djeca sunca
i za ovaj specijalni intervju za Nexus, io­
nako je puno, puna zanimljivije.....
Napisali ste dvije knjige koje se bave
mitologijom vezanom uz Sunce, a to
vas je dovelo i do istrazivanja povijesne
pozadine lika Isusa Krista. 5to vas je po­
taknulo na to neobicno istraiivanje?
ACHARYA: Za religiju sam se poce­
la zanimati vrlo rano. Odgojena sam u
protestantskoj vjeri. Kao dijete sam se
pocela zanimati za mitologiju, posebice
grcku mitologiju. V srednjoj skoli i na
fakultetu pocela sam proucavati povi­
jest Grcke. 0 njihovoj
sam religiji vee sve znala
jer je to zapravo anticka
mitologija. Nakon po­
slijediplomskog studija
u Grckoj pocela sam se
zanimati za mitologije
i religije ostatka svijeta.
Tijekom svog istraZiva­
nja otkrila sam knjigu
koja se lOve "Prijevare
u krscanstvu". V njoj
pise da je Isus Krist bio
mitska licnost. Zaintri­
girao me takav pogled na
stvarnost. Procitala sam
knjigu i shvatila da su
mnoge price iz Isusova
iivota slicne dijelovima solarnih mitolo­
gija starih tisuce godina. Tako sam kre­
nula dalje istraiivati. Otkrila sam da SLl
diljem svijeta postojali zanimljivi likovi
koji su vodili iivot vrlo shean zivotu Isusa
Krista kako je opisan u Novom zavjetu.
Mnogi hkovi iz drevnih mitologija bili su
izravno povezani sa Suncem, nebeskim
tijelom. Tako sam to pocela proLlcavati.
-0.
EVANl)EOSKA PRICA
. .
- element prvr: :c,'
/J' sune.em: .
DJevica-Majka .
Danas postoji literatura koja tvrdi da
je Isus bio bog, postoji i ona koja tvrdi
da je bio obicni covjek, pa revolucionar
iii cak mistik. Vasa knjiga daje jos je­
dan novi pogled. Postoje Ii istraiivanja
prije vaseg koja su iznjedrila zakIjucke
slicne vasim?
ACHARYA: Kad sam pocela s proucava­
njem te teme, otkrila sam da su se mnogi
bavili temom Isusa Krista kao mitske li­
cnosti. Ako se vratimo nekoliko stotina
godina u proslost. .. Vecina tekstova je
pisana na latinskom. Tekstovi s takvom
temom prvi se put javljaju krajem 18. sto­
Ijeca u Francuskoj gdje je i izdana odlicno
napisana knjiga 0 komparativnoj religiji u
vise svezaka. Jos je i danas vrlo cijenjena.
Napisao ju je Charles Depuy. Mnogi drugi,
kao grof Volny i Napoleon znali su za ta
istrazivanja. Vec krajem IS. stoljeca pa u
19. stoljecu, sve do 20. stoljeca i kraja Dru·
goga svjetskog rata bilo je mnogo Ijudi koji
su to tvrdili, odnosno sirili tu informaciju.
Ta se skola zvala "Skola religlja" ili "Kom­
parativna religija" iii "Skola mistika". Neke
od tih Ijudi se i danas cit ira, no veCina njih
ostala je bez posla, neki su zbog sirenja te
Djeviee' zajedn:o sa.
BQzanskog Qtkupitella
'- .
Kao'-sto smo vidjeli, djevica majka i
.. _njeno bozansko dijeie sveprisutni
motiv u c;jrevnorn svijetu, daY_flO
krsca'nske ere.!:! solarnorn
=n1;itu=smatralo seda se"sunce Soga"
- novog, djevfcan­
Aspekt djevicanskog
trenutku zimskog solstitija, Dje­
..)"ica se ,uzdizala (50
Sunce: (Horusa)
u svojimrljedrima... D]evicaje bila
Izida, a prikazJznjenog hrama na .
kojem nosi dijete (Horusa) u ruka­
_..
ma popracen je ovim natpisom:
"JA SAM.WE 5TO JEST, STO JE
BILO l}tb.CE..BI!-I; plod koji sam
potjece.iz'
je Sunce:'
nja sell nekim razddoljima_
.. Ozvadqkizknjige PLAN.KRISTAcharye-S)
www teledlSK.hr
informacije zavrsili u zatvoru. Bilo je mno­
go Ijudi koji su to istrazivali. Ja sam ih ko­
ristila i citirala, tj. temeljila sam svoj rad na
njihovim radovima. Koristila sam izvore
iz ant ike, tzv. prvotne izvore. Slijedila sam
njihove izvore.
Sto mislite 0 dokazima koji se obicno
nazivaju biblijskim dokazima da je Isus
postojao, dakIe rijec je 0 evandeljima.
Sto mislite 0 njihovoj pouzdanosti,
mofemo li se osloniti na te price?
ACHARYA: Ako poblize pogledate tek­
stove u Novom zavjetu, pogotovo Evan­
delja po Mateju, Marku, Luki i lvanu,
otkrit cete mnoge probleme. Proturjecna
su, kronologija je pomijesana, neki se do­
gadaji II nekim evandeljima odvijaju ra­
nije nego u drugima i obrnllto. Evandelja
su u tom pogledu problematicna, Postoji
i problem s harmonizaCljom, uskladiva­
njem. Postoji i skola koja se bavi llskladi­
vanjem jer se tekstovi prilicno razliklljll.
U drugom Sll pogledu vrlo slicni jer se tri
evandelja temelje na istom tekstu. Sjedne
se strane medllsobno kopirajll, no s drllge
su strane sasvim razliciti. Datumi nastan­
ka evandelja takoder su problematicni.
Uvrijez.eno je misljenje da potjecu s kraja
1. stoljeca, No to se temelji na pretpostav­
ci da su price iz evandelja istinite. Ne po­
stoje nikakvi vanjski dokazi 0 postojanju
cetiri kanonska evandelja kakva danas
poznajemo, Nema dokaza da su posto­
jala sve do kraja 2. stoljeca. Nitko ih nije
citirao ni koristio da poveze krscanstvo s
nekom drugom vjerom. Kao da evandelja
nisu postojala prije 2, stoljeca, U tome je
problem. Cini se da ih nisu napisali Ijudi
za koje se to tvrdi, od kojih su dvojica na­
vodno bil i svjedoci, vee se Cini da su napi­
sana mnogo godina poslije navodnih do·
gadaja. Vrlo ih je tesko uzeti kao dokaz 0
ISllSU kao poviJesnoj licnosti, cak i 0 [SllSll
kao mesiji s nadnaravnim motima.
U vrijeme kad je navodno Zivio Isus
Krist postojali su brojni zaista slavni
rimski povjesnicari, mozemo reCi da se
tada pisala povijest. Jesu Ii neki od njih
zabiljeiili postojanje osobe zvane Isus
Krist iii nekog slicnog kome se mogu
pripisati Isusovi atributi?
ACHARYA: U Novom zavjetu se na
dvadeset mjesta spominje Isusova po­
pularnost, da je bio nadaleko poznat.
U krscanskoj tradiciji postoji prica
da se Isus dopisivao s kraljem Si rije,
u evandelju pise da se pojavio pred
www te\edlsk hr
.'.EVANDEOSKA
':tWRJ(A
--; element drugi:
:'Jasle i spi Ija,
}odno mjesto
Jnn9gih-·bo9R,ya
-
Prema krseanskojtradi­
ciji, Is·us je bio r-09en iii
u jaslama, staji ilili spilji,
i drugi boo
lovi Vee je
da je.?v.eto
dijete:_
r9
de
t,:o davno p;iJe kr- -i Isus, trog ,sa, posebice precesiju
doba bas u Hermes takoaer je :bio ekvinocija. Kako navodi
.:t$noj betlehemskoj spi- . povijen i polozen u ja, -- Massey:
":lji koja se danas smatra';O::' sle, kao i DioQiz.
mjestom ISUSOVA rode- Motiv dio
Dakle, spilja i staja
::,J1ja.'Sto se tice ACloniso- je mita_-,Koji pnfasta,_-
dvije suo vrste ro­
;- ve spiljet.k.rscanski apo- vlja zimu taka j--_ -
dnog mjesta sol­
,:doget Welgall priznaje: zalaza8 - Su nca, kada·=;,
sticija.... Meautim,
." se cini'da silazi pod. nitj jedan Mesija,
,ovog zemlju Hi u podzemni'
bez obzira zove Ii
prisvajanja --ffffi le:. _ svijet,-koji je mater­
se Mitra, Horus iii
veca zbog Cinjenice nica neba j- Krist, nije mogao
da je obozavanje =.0 f
biti roden u Augi­
-.Boga u spilji bilo" "Sp]lja-se opceniiS-po:-
jinoj staji iii spilji
u pogan- istovjeei",ala s
Abba Udde 25. pro­
Kibe- ,nicomMajke Zemlje/
si-nca- nakon 2S5.
la, Demetra, Hera-
pr.n.e. zato sto je
Rio, Hermes, :Mitra sfmbolicnog j ,
solsticij presao iz
ci Posjedon obo,ta- regeneracije." -'"
tog znaka u aste­
vani su u
rim Strijelca.
Hermesa, grc.kog se solalho;
logosa, rodlla je _Aijete spilji,
_£izvadak iz knjige
Maja u spllJr a odra­
1PLANKRfST
je reden lz:stHene.'7'Lzavaju 5)
rims kim upraviteljem Poncijem Pila­
tom, kao i pred kraljem Jlldeje, No u
vrijeme u kojem je navodno zivio, kao
i u vremenu nakon njegove smrti, ne
spominje se ni u jednom pisanom di­
jelu. Nemamo nikakav pisani dokaz 0
njegovom postojanju, osim Novog za­
vjeta za koji sam vee rekla da je napi­
san puno kasnije. Zbog velikog broja
povjesnicara i ucenjaka, razdoblje 1.
stoljeca, tzv. rimsko razdoblje, jedno je
od najdokumentiranijih razdoblja po­
vijesti. Ali povjesnicari toga razdoblja
uopce ne spominju Krista, krseane ni
krscanstvo. Prvi spomen toga potjece
s kraja I. stoljeca, iz djela zidovskog
povjesnicara Josipa i to se stalno na­
vodi kao dokaz da je [sus Krist bio
povijesna licnost. No taj odlomak, tzv.
"Testimonium Flavianum", istrazen je
na mnoge naCine i na koncll odbacen.
Neki tvrde da je citav odlomak krivo­
tvorina, drugi vjeruju da su samo neki
dijelovi kasnije ubaceni u odlomak,
a treci jos i danas vjeruju da je citav
odlomak autentican. Ja mislim da je ci­
tav odlomak krivotvorina i da je uba­
cen u tekst nekoliko desetljeca ili sto­
ljeca kasnije, najvjerojatnije pocetkom
4. stoljeca. Tada se prvi put pojavio.
Rani crkveni oci ga nikad prije nisu
spominjali. Kako im je to moglo pro­
maknuti? lonako stalno traze dokaze
za svoju vjeru.
Druga tri velika imena koja se stalno
spominju kad se zeli dokazati lsusovo
postojanje rimski su povjesnicari Pli­
nije mladi, Svetonije i Tacit. Slicni se
problemi javljaju i kod njih. lzuzev u
djelima Plinija mladeg, cini se da ne
govore 0 povijesnoj osobi koja je doi­
sta hodala Judejom. Spominje se da je
"Chrestus" iii "Chresto" bio u Rimu, a
znamo da lsus navodno nikad nije bio
u Rimu. Ime "Chrestus", "Chresto" iii
"Christos", kako god ga pisali, zapra­
vo znaci "dobar". To je bio uobicajeni
epitet, titula. Osim toga, ta rijec znaci
i "pomazanik". Tko god je bio poma­
zan zvali su ga tim imenom. Mnogi su
mogli noslti tu titulu. Drugi su bogo­
vi nosili ime "Christos", "pomazanik",
kao i kraljevi. U Starom se zavjetu ta
rijec cesto spominje. Cak se spominje i
ime Isus, mnogo prije nego sto je Is us
navodno postojao; postojao je Josua.
U Starom zavjetu pisanom na grckom
jeziku Josua je postao Isus. Isus se spo­
minje 200-tinjak puta u Starom zavje­
tu. Isto tako i "Christos". ZnaCi, u Sta­
rom se zavjetu vee spominje Isus Krist.
Mnogi se odlomei odnose upravo na
to. Zapisi rimskih povjesnicara pojavi­
Ii su se prekasno. Sarno su zapisali one
sto im je netko rekao. To niposto nisu
zapisi svjedoka. Kao dokazi 0 postoja­
nju Isusa Krista nemaju gotovo nika­
kvu vainost.
Sto se po onda, po vasem miSljenju,
nalazi u pozadini price 0 Isusu Kristu?
I postoji Ii jos etimoloskih dokaza koji
upucuju na postojanje izraza "Isus" Hi
"Krist" u vremenima koja su prethodi­
la Isusovom dobu?
ACHARYA: Kao sto sam vee rekla, ime
"Isus" javlja se u pretkrseanskom razdo·
blju. Mnogi misle da je "Isus Krist" ime,
ali nije jer je "Krist" titula. Ljudi bi ga tada
zvali Isus, krist. Ljudi takoder misle da je
to ime zato sto je posebno. Nitko se tako
ne zove. Ja ga kao dijete nikad nisam cula.
Nije kao Ivan Ivie ili Marko Markovic.
No, tad sam otkrila da je to ime u anti­
ei bilo vrlo uobicajeno, lime Isus i rijec
krist. Ime "Isus" se u Starom zavjetu javlja
kao "Josua" iii ,,)esua". Crkveni su oei u
drevna vremena pokusali uvjeriti Ijude
da potjece iz grckog, od rijeci "iasta", sto
znaci "izlijeciti" i tako ga povezali s Ja­
sonom, cije je ime takoder izvedeniea te
rijeci. Cini se da postoji i veza s Egiptom.
Postojao je tzv. "nadolazeCi sin", boiji sin.
Na egipatskom se nadolazeCi sin kaie "ai­
usa". U mojoj najnovijoj knjizi, "Krist u
Egiptu", detaljno se bavim tom rijecju "ai­
usa". Ondje moiete pronaei vise detalja 0
www.teledlsk hr
EVANDEOSKA
PRICA
- element treci:
Tri mudraca i
Istocna zvijezda
Omiljena prica djece
diljem svijeta, prica 0
tri mudraca iii maga i
istocnoj zVijezdi koja
se pojavljuje u casu lsu­
soya rodenja takoder
se moze naei u drugim
mitologijama. Da po­
novimo, tri mudraca iii
kralja tri su zvijezde na
Orionovu pojasu "cije
je uzdizanje objavilo
dolazak Sotisa, zvijezde
Horusa/Ozirisa, odno­
sno Sirijusa, najsjajnije
zvijezde na nebu, ciji
je dolazak najavljivao
godisnju poplavu Nil a".
Osim toga, bilo bi veo­
ma prikladno tri kralja,
koji izrazavaju stovanje
djeteScu, smatrati ma­
govima jer su magovi
obozavali Na­
dalje, darovi mudraca
Bozanskom Djetetu ta­
koder su standardni dio
mita. Kako Higgins za­
paza: "Upadljiva je po­
dudarnost da su darovi
koje su donijeli mudraci
- zlato, tamjan i smirna,
ustvari darovi koje Su
arapski magovi
nudili Suncu:'
Walker govori 0 slavnoj
zvijezdi:"Drevni Hebre­
ji nazivali su istu zvije­
zdu Efraim iii Jakovlje­
va zvijezda. U sirijskoj,
arapskoj i perzijskoj
mitologiji bila je Mes- '
saeil - Meslja." Massey
pojasnjava:
... istocna zvijezda
pruzit ce neobo­
rive podatke koji
..
... - .
sti. Kada
'dijete,
_.inuCfi'aci iii mago­
.o\li objavljuju da:-sU-%f
nje{jovu
jezdu na istoku....
Tri kralja iii tri sun­
cana predstiwnika
jednako
kao i
koja je pr.l7}:QThiPizira­
na kada su trhegije
us.tanovljen€ kao
nebo, zemlja i pod­
netom Venerom koja
je ponekad s.l:l.Jzila kao
"jutarnja zvije;1:da': na­
javljujuCi "boga
Sunca" koji tako.der
"jutarnja Da
ponQYlf.l:10, to javlj-anje;
nije pQvijesni dogadaj,
vee pQnovljeno zapaza­
njekoje je jedan
s!.a!fje od krseanske
NadCllje, Higgins kaze:
"Svaki iii Zeljo svih
norodo imaoIe zvije.zdu
zemni svjjet, kojih - =koj,a je najavita njegovo
trijada dondsi--'Svoje tom p"0gle­
: darove... Kada je du, rodenja Abraharna i
mjesto bilo Mojsjja, kao i mnogih
znaku Bika, [@6,- drugih, takoder sli pO-f:
c
..' -- 500-4,400 BPj, Isto:-:praeena zyijezdama.}"
cna zvijezda koj-a'Je;.-;;; Doane
obznani.,.".. ['ljenica .ove
ne 0 nekoj
bila koji vee njegpvoj
·se iz tog pokazuje.da je
':zvljezdom
To je l1eka- Ijudi medu
da bila zVijezda ·tri je zivia, da 050­
kraija; jer ,.tri __ .:-ba rodena Jiod nekom
].qI uvijek je naziv' .. da je ta
triju zvijezda u Ori- zvijezda"koja je viden:f!:
dokazuju mitsko
-.
njegova zVijezda.;'
:.­
-
nebesko _podrijetlo. _ ...
evandeoske povije-:,:-- IstoC-na zVijezdci' je ta­ (izvadaldzk-njige
- koder povezana s pla-
PLAN KRIST AChar
1
s)
tome jer se radi 0 vrlo slozenoj stvarL No, lutni vladari. Neke karakteristike dije­ se Ll svojoj grobniei i treba uskrsnuti
ta rijec doista znaCi "nadolazeCi sin" i do­ lova price moiete pronaci u pricama 25. prosinea. To je dan kad od najkra­
ista se odnosila na bozanski lik, odnosno o drugim bogovima i bozieama. Izidu ceg dana u godini, dani opel postaju
na bozjeg sina. Rijec "Christos" moze se su zvali isejeliteljieom i spasiteljieom. duii. To je rodenje Sunea. Zanimljivo,
pronaCi u bengalskom jeziku, u [ndiji, a Onda imate i [susov rodendan na 25. s Isusom je povezan motiv Sunea.
odnosi se na Krisnu,
boga Sunea, velikog
spasitelja Indije.
Sve je to povezano:
Krisna, Christo,
Christos. Navo­
dno skraceni oblik
tih imena, Kris,
znaci Sunee. To je
zanimljiva etimo­
loska veza sa solar·
nom mitologijom.
"Christos" znaCi i
"pomazanik". Grei
su tu rijee uvijek
koristili za poma­
zanike. Ako je kralj
EVANf)EOSKA PRICA­
bio pomazan, onda
- element cetvrti:
su tako zvali "Chri­
Posljednja vecera/&u­
stos". To se spominje
haristija
i u Starom zavjetu;
ondje su mnogi Euharistija iii
bili "Christos". Cak
zje krvi j tijela svetije gbred
ni ime ne upucuje
mnogih dreJNih misticnih
na evrstu biografi­ vjera, a re.ceniea pripisana
ju. To je vrijednost Isusu: "Ovo je kQju
etimologije. Ako ta
pijete, ovo je
priea nije povijest,
jedete" standardni je dio teo·
biografija, ako Isus
fagijskog obreda (obreda Je­
Krisl nije povijesna
denja boga), [tok je kanibali­
lienost, zapitajte se
sticki obreddanasaJegorijski,
sto to sve zapravo
sudioniei su -u zaist,L
znaCi. jeli i
Ako uzmete naj·
je u''i!varnasti
vaznije dijelove na se
price 0 Isusu iz ad pamtivijeka da
evandelja i pogle· konzuma.fija mesa prenosi
date religije koje magicne sposobnosti zrtve
su postojale prije
na kaja jUJede.
krScanstva na tom Krscanski oblik eUhai:istije
istom podrueju, ".=.u je slitan obre-
uoeit cete obra­
. ' du kd}i'se
zac. Na primjer,
EleusFnskih"'-misterija".kab sto
djevieansko rode­ to krscani od
nje. To je bio vrlo
uobicajen motiv u
nevoljko priznaju. Eleusinska
"et;toaristija odavala je pocast
bGziei pseniee Cereri i Bakhl:'/
Dlenizu, bogu vi nove loze. '
U Jibetu Je::Oalai tako-.
der slavio·-:euharistijL! s kru·,_
hom i vi nom. Tibetanska vjer- -,
veomajeslicna
sto
nelag6CfD 'koEl";'
katolicanstva,
'. kao i ·tinjeniea da se euhari­
stija praktieirala i medu me­
ksickim domoroeima davno
prije dolaska krscana u obje
-1merike. Higgins
Otae Grebillion zacudeno
zapaZa da
svetu _:,odu,-pjevaju U
erkvenoj sluzbi, mole za
mrtve, da njihovi
nose da
Lama
svojitPi=;,lamam.il
kao i Papa u Rimskoj crkilL
Otae € jos'da­
on kale da""¥! njihova
vjgra u svim bitnim tocka­
ma podudara s.rimskom
bez lkakvog pret­
hodnQg kon,takta s Euro­
pljanima: zato sto, kale
_ on, oni slave zrtvovanje s
_kruhom-i v1nom; daju po­
"sljednju pomast; blago­
slivljaju brakove; mole za
:bolesne; odrzavaju proee­
.- sije;postuju relikvije svojih
svetaea, odnosno njihove
idole; imaju manastire iii
,,- samostane za mlade lene;
_ gjevajuu svoJim hramovi­
rna kao i krscanski redo­
vnici; postuju nekoliko
_postova tijekom godine
te obu-zdavaJu svoja tijela,
_ narocito putem discipline
__ . iii svoje
.' b'iskupe i salju misionare, '.
koji live u krajnjem siro­
" mastvu, bosih nogu pjesi­
eef K.inu.
(izv6da:i< iz knji?j"e
PLAf-i KRIST Acharye S).
pretkrScansko doba. Na taj naCin su se prosinea. Sto je sad to? Ako pogleda­ Sto JOS mozemo pronaei? Imamo
radali junaei, bogovi i kraljevi, odno­ te Isusov rodendan, 25. prosinea, koji Uskrs, jos jedan vazan blagdan. No
sno djeea bogova. Svatko bi hrio da se vec stotinama godina slavi diljem Uskrs je postojao i prije nego sto je
mu je jedan od roditelja bog jer onda svijeta kao navodni Isusov rodendan, [sus navodno iivio. Kakvo je znacenje
dobiva veliku moc i moze reCi da ima a to je zapravo kraj suncevog solstiei­ imao tada? Oznacavao je smrt i uskr­
pravo postati vladar. U Egiptu su dre­ ja. Zimski solstieij pocinje u noei 21. snuce. Ljudi su u proljece razmisljali 0
vni faraoni bili sinovi bogova, bili su na 22. prosinea i traje tri dana. Znaci, proljetnom ekvinoeiju. To jest Uskrs,
iznimno vazni, bogovi na zemlji, apso- imate tri dana. Sunee je umrlo, nalazi ali pada na isti dan kao i proljetni ekvi­
www.teledlsk.hr
nocij. To je doba godine kad dani posta­ Na primjer, sto znati "pomazati"? To Ne smijemo zaboraviti aureolu, zar He?
ju duii od noCi. Onda shvatite da je i to u solarnoj mitologiji znaei uranjanje ACHARYA: Da, aureola. Svi znaju da
solami motiv. u vodu, a odnosi se na suneeve zrake Isus i sveci oko glave imaju koronu iii
Sto jos moiemo pronaCi? 1mamo djevi­ koje prodiru u vodu koja tako postaje aureolu. U drevnoj ikonografij i drugih
cansko roaenje koje je takoaer povezano pomazana. Sunce pretvara vodu u vino bogova, kao sto je Sol Invictus - nepo­
sa Suncem, sa slavljenjem Sunca. Imamo kad grozae sazrijeva, a takoaer i pokre­ raieno Sunce u rimskoj mitologiji, oni
roaendan, vrijeme smrti ... No imamo i ee fermentaciju. Tako Sunce pretvara oko glave nose trnovitu krunu, aureo·
druge dijelove price kao, na primjer, Isu­ vodu u vino. Taj mit moiemo pronaei lu. To je vrlo uobicajeno u budistickoj
SOy hod po vodi iii njegovih 12 apostola. u prici 0 Dionizu, drevnom grckom ikonografiji. Budisticki sveci takoaer
Uobieajeno je da bog iii bog Sunca ima bogu iz pretkrscanskog razdoblja koji imaju aureolu oko glave. Ta je religija
12 kuea, 12 apostola, 12 sljedbenika. Broj je pretvarao vodu u vi no. U jednom takoaer snaino vezana uz Sunce. Taj
12 se uglavnom odnosi na horoskop. hramu u Grckoj, u Korintu, u Apolo­ se motiv odnosi na Suncevu koronu.
Tako mozete otkriti da se dijelovi priee novom hramu, koji je bio bog Sunca, U ranim ikonama, Sol Invictus i dru­
mogu povezati s drugim mitologijama i postojao je kana!. Sveeenici su u njega gi bogovi imaju trnje iii zrake koje im
sve se uvijek okreee oko Sunca. ulijevali vodu, a jedan skriveni sveee­ izlaze iz glave. Nekad ih je sedam, ne·
nik bi skrenuo tok vode i ulio vino. kad deset. To moiete vidjeti u ranoj
Sto bi onda simbolizirali dementi pri­ Naravno, ljudi to nisu mogli vidjeti. ikonografiji. Postoje i slike boga Sun­
ce 0 Isusu Kirstu, koje elemente solar­ Tako su imali cudo pretvaranja vode u ca u koCiji, kako drii konje. Oko glave
ne mitologije? vino. Znaci, imamo boga koji je blisko mu je korona. Taj je motiv preuzet u
ACHARYA: Kad pogledamo solar­ povezan s vinom, ne sarno Dioniz, vee krscanskoj umjetnosti.
nu mitologiju, mozemo vidjeti da su i Oziris. To su sve bogovi Sunca.
mnoge karakteristike vee postojale. nastavlja se ­
EVAN8EOSKA PRICA
da
- element peti:
izreci zafobne rijEl9J zado- '­
Raspece
biti sazaljellje pu511T&
Nadalje, Isus bi bio zrtvo­
Kao sto smo vidjeli, velik
van u sveto
broj bogova i bozica spasi­ same ako je
telja smaknutje iii razapet u
flu 0
svrhu otkupljenja "grijeha"
tome kate:
i/ili kao obred plodnosti.
Kao dio standardne drC\me
,j\Jijl? Ii neobicflQ, da se
o svetom kralju, raspece
raspece dogodilo za
"Kralja nad kraljevima" nije .
vrijeme Pasher- Kod
ni u kojem slucaJu poviJesni - _.-. naj­
dogadaj, osim U smislu da ....
svetije R
9
::=:>"
..
Krscanska ra.t zde Djevice-nije aktualno..
se tisucama puta dogadao
zapinjanje
diljem svijeta. U drevnom
to vrijeme za njih-::tii
- speca sa p-tvom-podj:"Medutim,.
svijetu postojale su dvlje

barem sedam razlitl::+
gnutom jesenskOlrekVi"noCija .
osnovne vrste raspeca:
'kao .-za grijehe-- ddvija zvijezdiJ Djevi­
zneno iii u svrhu
tin vjerskih zakona.
nije nista-. .se, Ma'rija
nja. lako su evemeristi- u
'-' drugo nego-" doslovrf{ ;prisutna.,. .
Isusu pokusali pronaci ,;po­
prikaz zna: Takoder postoJeava datuma
vijesnog" kriminalca koji je
Raspece je bila stvar- cenja, sjena raspeca, koji se rnogu obJa­
smaknut za kaznu, cinjeni­
nost, ali ne i sudsko _ sni!i samo u sklopumita:,,14.
ca je da je njegovo rasp,ece
smaknuee; bilo je to kada . je,* bio bi lunarni
alegorijsko a ne cinjenicno,
zrtvovanje. I nije posto- na t;"z.emlj1,J., "ra- a 15.
i u svrhu otkupljenja, a ne
jalo samo jedno povije- spece" "kn:Jsifika- onaj Talit'::Mahja=Mateja iz
kaznjavanja.
Seno zrtvovanje, vee:be- ciff krQz egipatskog mita...
lako je tipicna zrtva ubijena
zbrojf1a;;;raSpeea boga,...:;s.ro je uzrok razlicitit1 mogu biti p'ovijesno
prije postavljanja na
- 't;' - raspeea u Novom zavJ' ..tocna, ali su zato oba astra­
drvo iii kolac, u drami otku- 0:._
I
tu. U prvom opisu- nomskito6"la:'
pljenja svetog koja
lako je obred bio n}a)ka nije prisutna, sto'-::u . _.
je bila vazniJa i ritualnija
na Ijudsku dramu, on je u predstavlja iz knjige.
od obicnog Zrtvovanja, zr-
krajnosti simbolican:.-·iljetni ekvinocij, kada PLAty KRISTAcharye S){
tva je ostajala ziva
.::-Y .- .

www.teledisk.hr
alternativne stvarnosti
B
DNOSANJA
INTERVJU SA STEPHENOM LA BERGEOM (PRVIM ZNANSTVENIKOM KOJI JE EMPIRIJSKI DOKAZAO
POSTOJANJE FENOMENA LUCIDNOG SANJANJA) U KOJEM SAZNAJEMO ZASTO SPAVAMO, GDJE
SE NALAZIMO KADA MISLIMO DA SMO IZVAN TIJELA, TE UPUCUJE NA VAlNOST PREUZIMANJA
ODGOVORNOSTI ZA NASE SNOVE.
Stephen LaBerge je prvi znanstvenik koji
je empirijski dokazao postojanje feno­
mena lucidnog sanjanja. Dugogodisnjim
radom razvio je ovu tehniku u snazno
sredstvo za proucavanje odnosa izmedu
uma i tijela u stanju sna i pokazao kako
lucidno sanjanje ima znacajan potencijal
u podrucju psihoterapije i psihosomatske
medicine. Njegove knjige na ovu temu ­
'Lucid dreaming' (Lucidno sanjanje), 'Ex­
ploring the world of lucid dreams' Ostra­
zujuCi svijet lucidnih snova) i njegov vise
znanstveni rad 'Conscious Mind, Sleeping
WWW leled'sk br
Brain' (Svjesni urn, usnuli mozak) poluci­
Ii su ogroman interes sire javnosti.
Stephenova energija i entuzijazam vrlo su
zarazni. On uvijek pronalazi nacin kako
raWaniti informacije i iznijeti sustinu
stvari. Njegove velike oCi i zive crte lica
otkrivaju vragolasti, djetinji duh, a isto­
vremeno i krajnje ostar, analiticki urn.
U ovom intervjuu Stephen odgovara na
pitanja zasto spavamo, gdje se nalazimo
kada mislimo da smo izvan tijela, te upu­
euje na vaznost preuzimanja odgovorno­
sti za nase snove.
Razgovarao: David Jay Brown
DIR: Sto je po prvi put pokrenulo vase za­
nimanje za lucidno sanjanje?
Stephen: Lucidno sanjanje me, na neki
naCin, zanima jos od djetinjstva. Kada mi
je bilo pet godina, odlazio sam u kino na
matineje serijala avanturistii'kih filmova.
Nakon sto sam sanjao naroi'ito zabavan
san u kojem sam bio 'podvodni gusar:
palo mi je na pamet - zar ne bi bilo za­
bavno vratiti se nat rag u taj isti san i na­
staviti ga sanjati u epizodama? Nitko mi
nije rekao da je to nemoguee, tako da sam
se sljedeee noei opet nasao u tom is tom
nexus
snu. Zatim sam to nastavio raditi tjedni­
rna. Jednom prilikom, vidjevsi iznad sebe
povrsinu oceana, pomislio sam - pa ja ne
mogu tako dugo zadriati dah! Zatim sam
pomislio - ali u ovim snovima mogu di­
sati vodu
l
(djetinji smijeh) U to vrijeme,
svjesnost u snu mi je sluzila za zabavu.
Tek sam se oko dvadesete godine zivota
zainteresirao za urn. Prijavio sam se na
radionicu tibetanskog budiste Tarthang
Tulkua i iznenadio se zadatkom koji nam
je zadao - da odriimo svjesnost tijekom
dvadeset i cetiri sata. Tarthangov engleski
je u to vrijeme bio skroman, upravo je bio
stigao iz Indije, pa je jedino sto je pona­
vljao bilo 'Ovo san!' i smijao se. Pokusao
iz gledanja na moje budno stanje kao na
san i pokusaja odriavanja kontinuiteta
svjesnosti. Nekoliko noci nakon sto sam
se vratio s Tulkuove radionice u Esalenu,
dozivio sam prvi lucidan san kojeg se
sjeeam jos iz djetinjstva. Kreeuei se kroz
snjeine nanose, obucen u kratke rukave,
penjao sam se na planinu. Pomislio sam
- pogledaj kako sam obucen, kako mi ovo
uspijeva? Zakljucio sam da je to moguee
jer se nalazim u snu. U tom trenutku, u
svojoj mladenackoj ludosti, odluCio sam
odletjeti s planine i odsanjati grandiozan
san. Osobno, dok sad ovdje sjedim, volio
bih vidjeti kako izgleda popeti se na vrh
druge najvise planine na svijetu. To je, da-
Lucidni snovi pruiaju izvrsne mogucnosti iskustvenog
ucenja i otkrivanja iivotnih mudrosti.
nas je navesti da na svoje trenutacno isku­
stvo gledamo kao na san, te da ga uspore­
dimo s onim sto se dogada noeu i onim
sto se dogada danju. Nakon sto sam na
tom vikend-tecaju fokusirao svoj urn, na
putu natrag u San Francisco sam primi­
jetio da se osjeeam odlicno. Povezao sam
to s vjezbom i sirenjem svijesti proizaslih
kle, privuklo moje zanimanje za lucidno
sanjanje koje je od tada postepeno raslo.
DIB: Sto je po vasem misijenju funkcija
sna i zasto se sanjanje razvilo?
Stephen: Ne znam ima Ii sanjanje neku
posebnu iii jedinstvenu evolucijsku fun­
kciju. Rekao bih da je odgovor na to za­
sto sanjamo jednostavan - radi se 0 istom
razlogu iz kojeg imamo mozak. Mozgovi
se prije svega razvijaju da bi praizveli mo­
dele svijeta, da bi mogli simulirati okoli­
nu i predvidjeti sto ee se dogoditi, te tako
dobiti sto nam treba i izbjeei ono sto ne
zelimo. To je snazan pritisak koji pokreee
evoluciju zivcanog sustava, narocito kod
primata i Ijudi, dovodeci ga do tako viso­
ke razine na kojoj toliko dobra simulira­
mo okolis da vise nismo svjesni da simu­
liramo. Pogledamo van i vidimo svijet. To
je uobicajeni nacin gledanja na stvarnost,
ali ono sto ja vidim kad pogledam van, na
vas, na kazetofon na stolu i sobu u kojoj
sjedimo, nije svijet, osim ako ne govorim
o svom svijetu, svom mentalnom svijetu.
Vidim simulaciju svog mozga koja se te­
melji na osjetilnom unosu kojeg primam,
cemu su pridodani ostali ocekivani obra­
sci koji imaju veze sa svim mogueim dru­
gim stvarima koje ocekujem da eli vidjeti
i koje sam spreman vidjeti.
RMN: Dakle, zelite reei da je sanjanje
uobicajena funkcija onoga sto radimo ti­
jekom budnog stanja i da snovi nemaju
neku posebnu svrhu?
Stephen: Tocno. To je isti konstruktivni
proces, sarno sto ga u ovom slueaju kori­
stimo u drugaeijim mietima, u uvjetima
spavanja. Dakle, ako se mozak aktivira
i dode u REM fazu, ako ga se dovoljno
potakne na stvaranje modela svijeta, on i
stvara model svijeta, samo sto to vise nije
na osnovi osjetilnog unosa. On sad po­
vlaei druge izvore koji 11 budnom stanju
mogu biti sekundarni - oeekivanja, moti­
vaciju, one teznje koje utjeeu na percepci­
ju. On, dakle, konstruira svijet koji nam
pokazuje sto oeekujemo, eega se bojimo,
sto zelimo, trebamo i slieno.
RMN: Spominjali ste koristenje straha i
0'eskobe u snovima kao katalizatora za
ubacivanje u svjesno stanje. Recite nam
nesto vise 0 tome.
Stephen: Anksioznost svakako stimulira
refleksivnost i postoji mogl1enost da je se
svjesno rezoniranje razvilo kao poseban
naCin za rjesavanje prablemnih situacija.
Ne radi se samo 0 strahu, strah nije do­
voljan da biste postali svjesni. Strah je ­
evo vas u dzungli, a dolazi tigar. 5to eete
l1einiti? Treati. To je ono na sto vas strah
motivira da l1Cinite - bijeg. Recimo sada
da ste se popeli na drvo, a tigar se pocinje
penjati za vama. Sad osjeeate neSto novo
- tjeskobu koja predstavlja strah plus ne­
www.teledisk.hr
sigurnost, sto izaziva pojacano pretrazi­
vanje okoline u potrazi za alternativnim
akcijama. Pitate se - sto jos mogu ucini­
til Koju jos novu kombinaciju smisliti?
Onda ugledate kokos i bacite ga na tigra!
Shvaeate? Tako u temelju vidite da je ru­
dimentarna svijest vrlo snazno povezana
s tjeskobom i stvaranjem novih obra­
zaca, reformulacijom, ponovnim pre­
trazivanjem okoline 1.1 potrazi za novim
naCinima izlaska iz problema 1.1 kojem se
nalazite. Na manje opasne nacine, ovo se
dogaaa i 1.1 svakodnevnom zivotu.
RMN: U svojoj knjizi spominjete jednu
ienu Mary Arnold Forster, koja je na po­
cetku 20. stoijeea lucidnom sanjanju pou­
cavala djecu. Mislite Ii da se djeca na neki
nacin mogu lakSe osvijestiti u snu jer ne­
maju tako puno cvrstih uvjerenja 0 tome
Sto je moguce, a fto ne?
Stephen: Upravo tako. Zaista bih volio
vidjeti da se djecu vise poducava 0 tome.
Mislim da hi im to moglo biti od velike
pomoei uzevsi 1.1 obzir da veeina djece
ima izuzetno malo moei, ona su 1.1 osnovi
prepustena na milost onorne sto im svi
ostali kazu da rade. Lucidan san je svijet
1.1 kojem mogu biti gospodari. [sto tako,
vezano uz djecu, 1.1 ovom drustvu ima­
mo puno problema s drogama. Mislim
da adolescentima droga ni na koji naCin
ne moze koristiti. Oni vee ionako prola­
ze kroz puno promjena koje neprekidno
nadiru poput plime. Psihodelici, eventu­
alno mogu biti korisni za ljude s rigidnim
strukturama licnosti koje su godinama
izgraaivali, a koje je potrebno olabaviti.
Problem je u tome sto se Cini da se nas
sadasnji pristup ovom problemu svodi na
'Sarno reci ne: i ideji da je jedini razlog za­
sto djeca uopee ikad uzmu drogu pritisak
vrSn)aka. Trebali bismo shvatiti da moze
biti i drugih razloga. Djeca mozda zele
nesto drugo, nei;to novo, nesto zahavno,
nesto razlicito od rutine na koju su navi­
kla, a lucidno sanjanje im to moze pruziti
na naCin koji je za njih siguran i legalan,
te 1.1 skladu s njihovim razvojem. Zato mi­
slim da razvijanje svjesnog sanjanja moze
predstavljati istinsku vrijednost kao naein
cijepljenja protiv zloupotrebe droga.
DIB: Koje tehnike su, po vasem misijenju,
najdjelotvornije za prisjecanja snova i za
izazivanje lucidnih snova?
Stephen: Prvenstveno, potrebno je da 1.1
svom zivotu imate nesto slobodnog vre­
mena i energije, nesto nezaokupljene pa­
vvww.teledrsk hr
znje koju biste mogli upotrijebiti za rad
na tome. Ako spadate 1.1 one ko)i su toli.ko
zaposleni da jedva imaju vremena otiei 1.1
setnju, neeete imati vremena i energije za
ovo. Mi smo razvili postupak svjesnog sa­
njanja koji je napravljen da ga ljudi koriste
kod kuee. Prva lekcija je iz razvijanja spo­
sobnosti prisjeeanja snova. Nakon sto ste
se 1.1 odrec1enoj mjeri sposobni prisjeeati
snova pocinjete ih proucavati u potrazi
za znakovima; sto u njima izgleda poput
sna? Zatim pocinjete raditi vjezbe kojima
fokusirate urn da se usmjeri na tipiean sa­
drZaj vaseg sna, postajuCi sve reflektivniji
i razvijajuei sposobnost stvaranja specifi­
enih namjera koje provodite u buduCim
da je to moguce utjece na stvaran}e sposo­
bnosti svjesnog sanjan}a?
Stephen: Jasno je da je to vazno - ono sto
ste upravo opisali dogada se vrlo cesto.
Dio onoga sto prilikom ucenp kako ima­
ti svjesne snove naucite jeste da to mozete.
Mec1utim, ako pomislite: 'Nisam siguran
da to mogu: ta misao predstavlja prepreku.
Problem je 1.1 tome sto, s obzirom da se to
veCini ljudi rijetko dogac1a, stvara dojam
kako se radi 0 necem teskom za postlei.
U stvari, to se rijetko dogaaa jednostavno
zato sto ljudi najcesee nemaju mentaJm
sklop kojim bi pozeljeli da se to dogodi i
uopee nemaju namjeru to uciniti.
Iz svojih iskustava u lucidnim snovima moiete nauciti
stvari koje kasnije moiete primijeniti u stanju budnosti.
snovima itd. Postupak svjesnog sanjanja
je nesto sto sad mozete provoditi i pomo­
eu DreamLight-a i bez njega. DreamLight
je urec1aj kojeg smo napravili prven­
stveno kao odgovor na zahtjeve ljudi za
metodama koje bi im pomogle da imaju
svjesne snove. To je maska koju nosite pri
spavanju i koja tijekom REM faze ispusta
svjetlost - ne tako jako da vas probudi, ali
dovoljno da vas 1.1 snu podsjeti da sanjate.
RMN: Puno /judi, nakon sto slusaju oovim
jenomenima, po prvi put zaista i doiive lu­
cidan san. 1Vleni se to mi se dogodilo nakon
Citanja vase knjige. Koliko samo uviaanje
RMN: Navedite nam neke koristi koje mo­
iemo imati od razvijanja ove vjestine.
Stephen: Primjena svjesnog sanjanja seze
od snova siromasnog covjeka da se nalazi
na Tahitiju, preko avantura, istrazivanja i
ushita, do mentalnog ponavljanja, vjeZbi i
isprobavanja stvari koje ste nauCili na javi.
Mozete razvijati i motoricke vjestine, radi
ti na nadilazenju stidljivosti i noenih mora
iii na oslobac1anju od strahova, a naravno,
tu je i aspekt mentalnog zdravlja koji se
moie prosiriti i na sire poimanje zdravlja.
Eksperimentima s Ullom i tijelom koje
smo proveli na Stanfordu koristeCi tehni­
ku signalizacije, otkrili smo da dok nesto
nexus
radite u snu, vas mozak dobija informaciju
kakvu bi dobio i da tu radnju obavljate i
u stanju budnosti. To znaci da izmedu sa­
drzaja sna i fizioloskog odgovora na njega
postoji vrlo snazna povezanost za koju
smatramo da je upotrebljiva za pomoe u
lijecenju i, na neki nacin, za poboljsanje
funkcija imunoloskog sustava.
RMN: 5to je 5 potencijalom za koristenje
svjesnog sanjanja u obrazovnom sustavu u
smislu ueenja u snu?
DIB: Ovo je zapravo prilieno slieno virtu­
alnoj stvarnosti.
Stephen: Tocno. Kad bismo ovo stavili u
okvire virtualne stvarnosti, rekao bih da
lucidno sanjanje ima visoku rezoluciju.
(smijeh) Virtualna stvarnost - s odgo­
varajueom tehnologijom danasnjice.
Najbolji kompjutori koje moiemo dobiti
su nasi mozgovi. Ako pogledate dobre i
lose strane ovih pristupa. vidite da kod
lucidnog sanjanja imate nesto sto ne
moiete direktno podijeliti s drugima. Ne
Mislim da je osnovna vrijednost svjesnog sanjanja u
tome sto nam daje osjecaj da iivimo u puno sirem svije­
tu nego Ii to moiemo zamisliti.
Stephen: Medu najvainije vrste ucenja
u snu ne spada ona kada slusajuCi ka­
zetofon u sebe pokusavate uliti sto vise
novih podataka. Vrijeme spavanja nije
bas najbolje vrijeme za primanje infor­
macija. Lucidni snovi pruiaju izvrsne
moguenosti iskustvenog ucenja i otkri­
vanja zivotnih mudrosti. Na primjer.
ako se susretnete sa zmajem, sto yam se
u budnom stanju sigurno neee dogoditi,
morat eete imati hrabrosti oduprijeti se
strahu kojeg eete stvarno osjetiti. Morat
eete imati hrabrosti sami sebi reei kako je
taj zmaj mentalna slika koja vas ne moze
povrijediti i zatim na osnovi toga djelo­
vati. Preporucio bih yam da porazgova­
rate sa zmajem, da se s njim sprijateljite.
Stvar je u tome da iz svojih iskustava u
lucidnim snovima mozete nauciti stvari
koje kasnije moiete primijeniti u stanju
budnosti. Kada naucite nadilaziti straho­
ve i suocavati se sa svojim problemima.
radije nego Ii ih samo pokusavati izbjeCi,
ovo ee postati opee pravilo koje ee yam
donijeti snainiji osjeeaj vjere u vlastitu
sposobnost djelovanja.
mogu lucidan san snimiti i reCi: isprobaj
gao Virtualna stvarnost s izvanjskim ko­
mpjutorom koji prikazuje sve sto u njega
stavite ima tu sposobnost, ali to je poput
playbacka, to je vise kao gledanje video
trake nego li stvarno djelovanje.
RMN: Lucidni snovi doveli su do nekih
izuma, na primjer - sivacegstroja i jednog
dijela Einsteinovih jednadzbi. Jeste li pro­
nasli vezu izmedu kreativnosti i budnog
sanjanja?
Stephen: Imamo price Ijudi koji lucidne
snove koriste za kreativno rjesavanje
problema ili za neku vrstu umjetnickog
stvaranja. To svakako jeste stanje u kojem
moiete dobiti puno ideja, ali problem je
u tome sto nije svaka ideja koju dobijete
dobra. MisJim da je osnovna vrijednost
svjesnog sanjanja u tome sto nam daje
osjeeaj da iivimo u puno sirem svijetu
nego Ii to moiemo zamisliti.
DIB: Dakle, svjesnost u snu bi mogla odgo­
varati onome sto ijudi nazivaju duhovnim
budenjem?
Stephen: Da. Davanje ljudima ideje 0
tome kakav bi iivot bio kad bismo shvati­
Ii da je svakodnevni iivot hodanje u snu i
da ima daljnjih vrsta budenja.
RJWN: Cini se da lucidno sanjanje moze
uCiniti puno u pomaganju ijudima da pro­
sire i razviju svoju percepciju samih sebe.
Hote Ii svjesno sanjanje, po vasem misije­
nju, postati uspjesni dio psihoterapijskih
programa?
Stephen: 0 da, jasno je da hoee. Mislim
da je to jedna od najjacih primjena ovog
stanja svijesti i, po mom misljenju, njegova
vrijednost do sad najjace potvrdila. Ne­
koliko psihoterapeuta ga koristi, ali ga se
sporo prihvaea. Lucidno sanjanje je najdi­
rektniji pristup nadilaienju noenih mora
i saopeavanju Ijudima da sami izmisljaju
strahove, te da sarno moraju vjeibati hra­
brost da se s njima suoce. Rekao bih da je
velika vrijednost svjesnog sanjanja upravo
ta sto moze posluziti kao sredstvo samora­
zvoja - kao neka vrsta samoterapije.
DIB: Jesu Ii vasa iskustva s psihodelicima
utjecala na vasa istrazivanja?
Stephen: Na neki nacin. To je bila jedna
od stvari koja me inspirirala da se zain­
teresiram za urn, jer se prije toga, kako
sam vee rekao. za njega nisam zanimao
- zanimao me sarno izvanjski svijet.
Najprije sam htio napraviti nesto slicno
triptaminima, jer sam bio uvjeren da
je sve sto moramo uciniti modifikacija
ovih molekula, te da ee nam one, ra­
deCi umjesto nas, reei gotovo sve sto je
potrebno. Bio sam naivan - nisam shva­
eao da problem nije u molekuli, vee u
umu. Uzevsi psihodelik, kreeuei se od
uobicajenog nacina opazanja svijeta do
jednog osobitog stanja opazanja svije­
ta, zakljucio sam - dakle, evo kako to
stvarno izgleda! Naravno, kada sam se
sljedeCi dan vratio u uobicajeno stanje.
usporedujuCi ova dva stanja, shvatio
sam, da ono stanje nije onakvo kakvim
se cini, a da niti ovo stanje nije onakvo
kakvim se bnL Oba su mentalni modeli
iii simulacije. To je nesto sto mi je bilo
jako vazno u smislu razumijevanja snage
uma i opazanja kako bi puka promjena
nekih operacijskih parametara u perce­
pcijskom sustavu mogla dovesti do dra­
sticno drugacijeg gledanja na svijet.
RMN: Cini se da postoji korelacija izme­
du psihodeliene svjesnosti i svjesnosti u
stanju sna.
www.leledisk.hr
Stephen: Puno je zajedniekog izmec1u
ova dva stanja. U stvari, ljudi u snu mogu
uzeti pSihodelik koji ee onda proizvesti
odrec1eni uCinak.
DIB: Terence iVlcKenna kaie da u svojim
snovima pusi DMT nakon [ega ima po­
tpuno iskustvo.
Stephen: To nam pokazuje da ono sto
nas sprjeeava da imamo ovakva iskustva
nije kemikalija, vee mentalni okvir. Tako
psihodelici na izvjestan naCin mogu biti
neka vrsta vodica u otkrivanju nekih od
potencijala uma. Mec1utim, mislim da
psihodelici imaju svoja ogranieenja kada
govorimo 0 vizijama prema kojima nas
vode. Covjek moze krenuti u pogresnom
smjeru - okusivsi to stanje pomoeu odre­
c1enih supstanci, moze ih nastaviti uzima­
ti sve vise i vise misleei kako ee na kraju
dobiti cijelu sliku. Mec1utim, izgleda da se
to ne odvija tako.
DIB: Sto je s iskustvima izfaska iz tijela.
Misfite fi da su ona povezana sa svjesnim
sanjanjem?
Stephen: To je komplicirana tema ko­
joj sam posvetio Citavo jedno poglavlje
u svojoj knjizi Lucidno sanjanje. Mislim
da ova iskustva nisu ono sto ljudi naivno
misle da jesu; to jest, da ljudi napustaju
svoje fizicko tijelo u nekom tijelu koje bi
na razini fiziekog svijeta bilo nalik duhu.
Pogledajmo sto se dogac1a u iskustvu izla­
ska iz tijela: ljudi obieno leze u krevetu,
budni - barem misle da su budni. Sljedeee
sto shvate jeste da se odvajaju od tog tijela
kao da imaju neko drugo tijelo koje izla­
zi iz prvoga. Zatim ee se mozda osvrnuti,
pogledati dolje, te vidjeti ono sto smatraju
svojim fiziekim tijelom. lspitajmo sad OVll
ideJu samo po pitanju dosljednosti. DaJde,
lebdim ovdje gore, a zatim pogledam oko
sebe po sobi i vidim prozor tamo gdje ga
ne bi trebaJo biti iii ga nema tamo gdje se
inace nalazi, pa ka:iem: "Ah, pretposta­
vljam da onaj tamo zid nije pravi fizieki
zid, mozda je to neki 'astraJni' zid:' I nara­
vno, to je onda astralni zid, astralni krevet.
Zatim se zapitam: "A sto je to na astralnom
krevetu za sto sam trenutak ranije mislio
da je moje fizieko tijelo?" I potom zaklju­
cim: "To je tijelo koje vidim u snu:' Sto se,
dakle, dogodilo s pretpostavkom da se kre­
eem u fiziekom prostoru? Ona je iznenada
nestala. Razlog zasto fenomen izlaska iz
tijela ljudima izgleda tako uvjerljivo jeste
to sto se osjeeaju kao da napustaju svoje
tijelo, a kad im se tako Cini, vjeruju da se
www teledlsk hr
to i dogac1a. U nasim eksperimentima u
laboratoriju od oko 100 slueajeva svjesnog
sanjanja koja smo zabilje:iili, oko 10% ispi­
tanika je dozivjelo fen omen izlaska iz tije­
lao Zato smo proanaJizirali psiholoski me­
hanizam povezan sa lucidnim sanjanjem
o izlasku iz tijela i usporedili ga s ostalim
vrstama lucidnog sanjanja da bi vidjeli po­
stoji Ii neka specifienost koja nagovijesta
da ee osoba vjerojatno imati san u kojem
ee misliti da izlazi iz tijela. Otkrili smo da
je puno vjerojatnije da se radi 0 kratkom
buc1enju prije tog iskustva. DaJde, mislim
da je naCin na koji doJazi do iskustva izla­
ska iz tijela - u njegovu tipicnom obliku,
koji je povezan sa spavanjem - taj da [e:iite
u krevetu, probudite se i budni ste. Ovo se
odvija u REM fazi spavanja pa se nalazite
u kontekstu ponovnog povratka u REM, a
ono sto se dogac1a je da ponovno zaspete
bez da ste toga svjesni. Iznenada osjetilni
unos prestaje i sad imate sjeeanje na tijelo
urnjesto njegove osjetilne percepcije. Tre­
nutak prije vase tijelo je imalo te:iinu ali,
sad kad je percepcija sile te:ie prekinuta,
za nju vise nema osjetilnog unosa i ona
iznenada nestaje. Mogh bi reCi da je to kao
kad podignete prazno pakiranje mlijeka.
Iznenada vase tijelo polijeee prema gore
i vi oSjeeate kao da je prisutna neka sila
koja vas podize i kompenzira vas men­
talni model tdine tijela. Kad osjetite da
je tdina manja od onog sto vas mental­
ni model oeekuje, vi to objasnjavate kao
neku uzlaznu silu.
DIB: Sto misfite 0 iskustvima bfizu smrti,
kad ijudi osjeeaju da napustaju svoje tijelo?
Stephen: Ja ne negiram moguenost da
neka paranormalna informacija po­
vremeno prijec1e u ova iskustva, ali mi­
slim da podcjenjujemo koliku koliCinu
znanja 0 nasoj okolini dobivamo kroz
ostala osjetila. Ne vjerujem u prieu da
mi izlazimo van u nekom drugom tije­
lu. Ima Ii to drugo tijelo u sebi mozak?
Cemu sluie prsti? Ako biste iz nje­
ga izvadili oko bi Ii ono izgledalo kao
oko iii bi to bio samo mentalni model
oka? To je jedna od onih ideja kojima
su ljudi iz nekog razloga vrlo privrieni,
a ja mislim da se radi 0 pomaknutom
oSjeeaju vrijednosti pojedinacnog pre­
zivljavanja. Oni misle kako 'to dokazuje
da eu prdivjeti smrt jer sam bio tamo
na drugoj strani!'. Ipak, mislim da ovo
nije to sto nam treba da bismo prezivje­
Ii smrt. Zasto bismo htjeli da ovi jezovi­
ti iskrivljeni oblici postoje zauvijek?
DIB: Sto mis/ite da se dogada nakon biofo­
ske smrti i jesu /i na vasa iskustva svjesnog
sanjanja utjecafa vasa razmisijanja 0 ovoj
temi, te 0 prirodi Boga?
nexus
Stephen: Uzmimo da imam iskustvo
svjesnog sanjanja. Prvo sto eu pomisliti
je: "0, pa to je san." Dakle, ovdje 'ja' pred-
stavlja one sto mislim da je Stephen. Ono
sto se stvarno dogada jeste da Stephen
spava negdje u krevetu, uopee nije pri-
sutan u ovom svijetu, i sanja da je u ovoj
sobi i da prica s vama. S malo svjesnosti u
snu, ja bih rekao: "Ovo je san i svi ste vi u
mom snu:' Jos malo svjesnosti i znao bih
da ste vi lik iz sna i da je ovo stol iz sna,
i da ovo mora biti kosulja iz sna, i sat iz
ovo bude izraz mog najviseg potencijala:'
Dakle, u trenutku kad sam to pomislio i
odlucio odustati od trenutacnog zado-
voljstva, auto je poletio u zrak, a zatim je
nestao zajedno s mojim tijelom. Na obla-
cima su se nalazili simboli tradicionalnih
religija, Davidova zvijezda, kriz i crkveni
toranj te bliskoistocni simboli. Kad sam
prosao kroz to carstvo, izdigavsi se iznad
oblaka, usao sam u ogromni beskonacni
prazni prostor ispunjen potencijalom
i ljubavlju. Osjeeaj koji mi se javio bio
Lucidno sanjanje je najdirektniji pristup nadilazenju
nocnih mora i saopcavanju Ijudima da su sami tvorci
svojih strahova.
sna. A sto je ovo? To je zasigurno ruka iz
sna. Sto je onda, dakle, to? To je Stephen
iz sna
l
Tako sam trenutak prije pomislio
da sam to ja, a sad znam da je to sarno
mentalni model toga tko sam ja. Razmi-
sljajuCi, dakle, na ovaj naCin, u jednom od
svojih lucidnih snova sam pomislio kako
bih htio iskusiti svoj najdublji identitet,
svoj najveei potencijal. Koji dio je na neki
naCin najstvarniji? ImajuCi to na umu,
na pocetku lucidnog sanjanja, vozio sam
se u svom sportskom automobilu kroz
zeleni proljetni pejzaz. Pored ceste sam
ugledao privlacnu autostopisticu, pomi-
slim sam da je povezem, ali sam odluCio:
"Ne, ovo sam vee sanjao, sada zelim da
je - ovo je moj dom' Ovo je otkuda po-
tjecem, a zaboravio sam da je ovdje. Bio
sam ispunjen radoseu zbog Cinjenice da
je ovaj izvor postojanja neposredno pri-
sutan, da je uvijek ovdje, a ja ga nisam vi-
dio zbog onog sto mi se nalazilo na putu.
Poceo sam pjevati od radosti glasom koji
je imao raspon od tri iii cetiri oktave, a
odjekivao je kozmickim rijeCima poput
'Slavim te, 0 Gospode!' Nije bilo nika-
kvog 'ja', nije bilo 'ti; nije bilo Gospodina,
na neki nacin nije bilo dualnosti, vee je
postojao osjeeaj neke vrste 'Hvaljen budi'.
Vjerujem da je iskustvo koje sam imao u
ovoj praznlni one sto dobijeS kad uklonis
mozak. Kad razmislim 0 znacenju ovo-
ga, uvidam da je najdublji identitet kojeg
sam tamo imao bio izvor biea - sve i ni-
sta sto je upravo sad prisutno ovdje. To je
bilo one sto sam, osim sto sam Stephen,
takoder ja. Analogija koju za razumi-
jevanje ovoga koristim je da mi imamo
ovakve zasebne identitete koje mozemo
usporediti sa pahuljicama snijega. Svaka
pahuljica je razliCita u istom onom smi-
slu u kojem je i svatko od nas, u stvari,
poseban. Dakle, ovdje je smrt i ovdje je
snjezna pahuljica. Padamo u beskonacni
ocean. Cega se onda bojimo? Bojimo se
da eemo izgubiti svoj identitet, da eemo
se rastopiti, otopiti u tom oceanu i ne-
statio Ali one sto se moze dogoditi jeste
da snjezna pahuljica udari u ocean, osjeti
beskonacno sirenje identiteta i shvati da
je u svojoj sustini voda! Tako je svatko
od nas jedna od ovih malenih smrznutih
kapljica koja osjeea samo svoju individu-
alnost, ali ne i svoju sustmu, a nasa esen-
cijalna sustina je u tom smislu ista kao i
kod sveg ostalog. Bogje ocean. I svako od
nas je jedna mala kapljica tog oceana koja
se sarno identificira s oblikom kapljice, a
ne S velicanstvenoseu i cjelinom.
RMN: Vjerujete Ii, dakle, da se dusa rein-
karnira u neki drugi oblik?
Stephen: Moze biti prijelaznih stanja gdje
se kristalno sjeme reciklira i stvara novu
snjeznu pahuljicu u slicnom obliku, ali
ovo ne spada u podrucje mog interesa.
Mene zanima ocean, to je one do cega je
meni stalo. Zato, bio ili ne bio Stephen iii
neki dublji identitet Stephena koji prezi-
vi. .. Kako da covjek ne bude zadovoljan
s tim da bude ocean?
Ovaj intervju je dio knjige Mavericks of
the lvlind (Crossing Press, 1993) David
Jay Browna i Rebecce McClen Novick.
David Jay Brown je autor tri izdanja in-
tervjua sa vodeCim svjetskim 'rubnim
misliocima': Mavericks of the Mind, Voi-
ces from the Edge, i Conversations on the
Edge of the Apocalypse - njegova najnovija
kolekcija koja je upravo izdana od strane
Palgrave Macmillan. Takoder je autor dva
znanstveno fantasticna romana: Brainc-
hild i Virus. David trenutno radi na knji-
zi za Smart Publications pod naslovom
Mavericks of Medicine: Conversations on
the Frontiers of Medical Research. Zelite
li saznati neSto vise 0 Davidovom radu,
posjetite Internet stranicu: http://www.
mavericksofthemind.com
www.teledisk.hr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful