You are on page 1of 14

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN
ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


P.R. şi Comunicare

Iaşi,
2010

2
EDITURA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


PR ŞI COMUNICARE

Editura Lumen este acreditată CNCSIS


Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2

edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com
prlumen@gmail.com

www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com

Consilier Editorial: Dr. Antonio SANDU


Redactor: Simona PONEA
Copertă: Cristian UŞURELU

Colecţia: Recenzii
Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere, scanare,
multiplicare neautorizată indiferent de mediul de transmitere este interzisă.

ISSN:

3
EDITURA LUMEN
EDITURA LUMEN
ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


P.R. şi Comunicare

Iaşi,
2010

4
EDITURA LUMEN

5
EDITURA LUMEN

CUPRINS:

2009 ....................................................................................................8

Inteligenţa emoţională şi stilurile de conducere .......................8

Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate.............9

2007 ................................................................................................. 10

Fundamentele jurnalismului pentru adolescenţi ................... 10

2006 ................................................................................................. 11

Marketing şi comunicare pe internet ...................................... 11

Documentarul între jurnalism şi cinematografie................... 12

Teorii ale categorizării lumii şi practici ale comunicării ....... 13


EDITURA LUMEN

7
EDITURA LUMEN

2009
Inteligenţa emoţională şi
stilurile de conducere
Autor: Iulia FODOR
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 152, format A 5

Stilul de conducere reprezintă unul dintre factorii care


condiţionează în mod esenţial activităţile, procesele şi
fenomenele psihosociale din cadrul organizaţiei exprimând
sintetic modul relativ stabil şi specific al unui lider de a-şi
exercita atribuţiile.
În orice grup uman, liderul are capacitatea maximă de a
influenţa emoţiile tuturor. Fiecare dintre cele patru domenii ale
inteligenţei emoţionale – autocunoaşterea, stăpânirea de sine,
conştiinţa socială şi gestionarea relaţiilor – contribuie la
conducerea rezonantă cu un set esenţial de abilităţi. În ecuaţia
stresului, poziţia socială a unui individ în cadrul comunităţii
influenţează rezistenţa, respectiv vulnerabilitatea la stres.
Studiul a urmărit să demonstreze importanţa inteligenţei
emoţionale în activitatea de conducere, stabilindu-se relaţiile
asociative dintre inteligenţa emoţională şi stilul de conducere
(definit prin intermediul celor două variabile: orientare spre
sarcină şi/sau relaţii umane) şi respectiv relaţiile dintre
inteligenţa emoţională şi modalităţile de coping adoptate;
relevarea modalităţilor de coping specifice fiecărui stil de
conducere şi descrierea unui profil mediu corespunzător
acestor stiluri.........................

8
EDITURA LUMEN
Dimensiuni etice ale
comunicării în postmodernitate
Autor: Antonio SANDU
EdituraLumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2009
Nr. pag. 218, format A 5

Volumul de faţă se constituie într-o încercare de a


identifica dimensiunile etice ale unei paradigme culturale care
capătă din ce în ce mai mult dinamism şi anvergură: Paradigma
holistă sau după Theodor Codreanu paradigma transmodernă
(2005). Etapa în care această paradigmă se afirmă plenar
convenim să o numim transmodernitate. Transmodernitatea
coexistă în acest moment cu postmodernitatea şi de aceea mulţi
autori identifică cele două paradigme, considerându-le o
singură matrice culturală. Noi preferăm să sesizăm ca distincţie
între cele două modele o tendinţă centripetă, de focalizare în
unitatea fundamentală a lumii, pentru transmodernism şi o
tendinţă centrifugă, deconstructivă, specifică postmodernităţii.
Postmodernitatea o înţelegem ca pe o revoluţie a
individului în faţa Universului în sensul afirmării individualului
şi deconstrucţiei oricăror structuri, în timp ce
transmodernitatea este o revenire la unitatea de întemeiere. În
cadrele prezentei lucrări, deşi vom ţine cont de distincţia
operată între transmodernitate şi postmodernitate, vom prefera
să le înglobăm ca dimensiuni ale postmodernităţii, pornind de
la elementele comune, şi anume cele legate de relativizarea
epistemică şi odată cu ea la construcţionismul social. Pentru
conotaţiile etice ambele construcţii prezintă o serie de
sincronicităţi care pot fi înţelese numai corelate..........

9
EDITURA LUMEN

2007
Fundamentele jurnalismului
pentru adolescenţi
Autori: Bogdan BAGHIU, Tomiţă
CIULEI, Antonio SANDU
EdituraLumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, noimebrie 2007
Nr. pag. 49, format A 5

Cuprins:
Educaţie pentru libertatea cuvântului (Bogdan Baghiu)
Între dreptul la libera exprimare şi dreptul la imagine
(Antonio Sandu)
Patologia argumentării: manipularea
Semnele decăderii normelor etice şi deontologice (Tomiţă
Ciulei)
Limbajul şi structurile formative ale gândirii (Antonio
Sandu)
Noile media „virtualizări ale spaţiului social” (Antonio
Sandu)

În societatea contemporană mass- media tinde să devină


un actor concurenţial din ce în ce mai redutabil pe piaţa
educaţională faţă de formulele educaţiei formale. Multiplicarea
exponenţială a modalităţilor de transmitere a informaţiei în
regim digital a condus la crearea de noi forme de mediere
publică a realităţii imediate. Din punctul de vedere al acceptării
şi asimilării noilor tehnologii comunicaţionale, tânăra generaţie
este o categorie privilegiată, însă aspectul diseminării
informaţionale o dezavantajează.
Bogdan Baghiu

10
EDITURA LUMEN

2006
Marketing şi comunicare pe
internet
Autor: Gabriela GROSSECK
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, august 2006
Nr. pag. 490, format B 5 JIS

O lucrare care îşi propune investigarea comunicării de


marketing pe Internet se bazează, de la bun început, pe trei
componente extrem de dinamice: comunicarea, marketingul şi
internetul. Nu este aici locul pentru a face o analiză a
comunicării, a marketingului sau a Internetului. Consideraţiile
de natură teoretică, care tratează distinct cele trei domenii, sunt
redate într-o literatură de specialitate impresionantă: cărţi,
capitole din cărţi, reviste, studii şi cercetări, resurse Web etc,
atât străină cât şi românească. În ceea ce priveşte domeniile de
intersecţie comunicarea pe Internet, marketingul pe Internet şi
comunicarea de marketing, deşi se cunosc examinări atente ale
acestor arii, încă există direcţii puţin explorate. În consecinţă,
dificultatea abordării comunicării de marketing pe Internet se
datorează nu numai faptului că aceasta îşi are originea în cele
trei mari domenii distincte, ci şi datorită faptului că această
zonă este încă ocolită, fie din teama de a „călca” pe un teritoriu
insuficient explorat, cu concepte în curs de definire, fie dintr-o
greşită receptare a fenomenului comunicaţional pe Internet şi al
impactului său asupra marketingului. ...............................
Autoarea

11
EDITURA LUMEN
Documentarul între jurnalism şi
cinematografie
Autor: Oana IACOB
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, iunie 2006
Nr. pag. 128, format A 5

Încercarea de construire a unei imagini complete asupra


genului în cauză a fost asemănătoare muncii de documentarist,
care, din bucăţele face un întreg. Pentru că nu se vinde la fel de
bine ca o ştire bombă sau ca un show, documentarului i s-au
alocat capitole mici, în cărţi mari, pe teme de televiziune.
Aceste capitole mici au fost bucăţelele cu ajutorul cărora s-a
construit întregul de faţă.
În prima parte, lucrarea conţine capitole teoretice dedicate
definirii şi istoriei genului, precum şi tipologiilor acestuia. De
asemenea, se vorbeşte despre ce înseamnă documentarul
pentru societatea noastră., şi, tot aici există o scurtă istorie a
documentarului românesc. Prima parte se încheie cu
prezentarea modului de realizare a unui asemenea material.
A doua parte a lucrării conţine o analiză de documentar.
Este vorba despre un material numit „Secretele incaşilor”,
difuzat de Discovery Channel, care explică formarea şi
prăbuşirea imperiului construit de ultima civilizaţie
precolumbiană.

12
EDITURA LUMEN
Teorii ale categorizării lumii şi
practici ale comunicării
Autor: Angela E. SPINEI
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, august 2006
Nr. pag. 198, format A 5

Noua ordine ontologică determinată de limbă enunţată de


semiologie (F. De Saussure et all) aduce în prim plan
problematica comunicării. Alături de alte două instanţe
supreme, ale realităţii şi ale cunoaşterii, contemporaneitatea
postează Comunicarea. Tematizarea comunicării conduce
desigur la schimbări majore, în ce priveşte maniera de a
conceptualiza lumea şi comportamentul uman. Procesul
comunicării se transformă în joc, şi cum totul este pus sub
semnul comunicării „fără limite” (Codoban, 1995) totul devine
joc. Transformarea realităţii într-un teren de joc face ca
profunzimea să nu mai conteze. Drept consecinţă,
transcendenţa este exclusă şi orice model ontologic al originilor
este refuzat. Istoria la rândul ei, „se sparge în bucăţi” (Vattimo).
Principiul diferenţei, al arbitrarietăţii articulează o nouă
ontologie, cea a suprafeţei semnificante, în care contează
diferenţa şi nu sensul. Este firesc să ne întrebăm atunci unde
este situat omul, ce sau cine devine el?
Autoarea

13
EDITURA LUMEN

Editura Lumen
Str. Ţepeş Vodă, Nr. 2, Iaşi
OP 3, CP 780, Iaşi

www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com

Printed in EU

14