MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SAINS MELALUI PEMBELAJARAN ANALOGI JARIAH BINTI KHALIB SMK SUNGAI KRUIT, 35600 SUNGKAI

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU ` Saya adalah seorang guru Sains di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Kruit, Sungkai sejak tahun 2002. Pada tahun ini saya telah ditugaskan untuk mengajar Sains tingkatan 3. Mengajar Sains dalam Bahasa Inggeris merupakan cabaran yang amat besar bagi saya terutama untuk menyampaikan konsep-konsep Sains kepada pelajar-pelajar. Saya dapati mereka lebih cenderung untuk menghafal isi pelajaran dan meluahkan kembali semasa menjawab soalan. Ini menyebabkan mereka hanya berupaya menguasai soalan-soalan pada aras pengetahuan dan pemahaman sahaja tetapi tidak soalan-soalan yang melibatkan aplikasi, menilai dan menganalisis. Di samping itu, pelajar-pelajar juga kurang berminat terhadap pembelajaran. Saya berusaha memikirkan satu kaedah pengajaran yang dapat memudahkan pelajar-pelajar memahami konsep Sains sekaligus membetulkan persepsi mereka iaitu ‘Belajar Sains Dalam Bahasa Inggeris Adalah Sukar’. 2.0 OBJEKTIF i. Objektif Umum: Meningkatkan pencapaian cemerlang (Gred A) pelajar-pelajar dalam peperiksaan peringkat sekolah mahu pun Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah tahun 2005 ii Objektif Khusus: Meningkatkan bilangan pelajar-pelajar yang dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan sub topic:i The Transport of Oxygen in the Human Body ii The Role of the Blood Circulatory System in the Transport of Substances iii The Role of Transpiration 3.0 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Reka Bentuk Kajian Kajian telah dilaksanakan secara individu seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan model dan proses kajian tindakan merangkumi aktiviti mengenalpasti masalah, mengumpul data, menganalisis data, merancang plan tindakan, melaksanakan plan tindakan dan mengesan serta menilai perubahan. Setelah menyempurnakan gelung pertama saya telah memulakan gelung kedua dan seterusnya gelung ketiga tetapi dengan sub topik yang berbeza. Sampel kajian adalah pelajar-pelajar Tingkatan 3 KA, SMK Sg. Kruit seramai 21 orang. 4.0 PELAKSANAAN KAJIAN 4.1 Tinjauan Awal Tinjauan awal telah dilakukan dengan mengadakan dialog tidak formal dengan pelajarpelajar sampel dan temubual dengan guru-guru Sains dan Bahasa Inggeris yang mengajar mereka semasa di tingkatan 2. 4.2 Merancang • Pelajar-pelajar telah diberi ujian diagnostik bagi mencungkil pengetahuan Sains mereka berdasarkan Sukatan Pelajaran tingkatan 1 dan tingkatan 2. • Keputusan mata pelajaran Sains dan Bahasa Inggeris pelajar-pelajar dalam Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 2 telah dianalisis untuk dibuat perbandingan. 4.3 Pelaksanaan Tindakan 4.3.1 Pelaksanaan kajian tindakan melalui “Pengajaran Konsep Sains Melalui Kaedah Analogi”. 4.4 Tindakan yang dijalankan 4.4.1 Beberapa sub topik telah dikenal pasti dan analogi yang sesuai telah dicipta 4.4.2 Lembaran kerja yang berkaitan disediakan untuk menilai kefahaman pelajar terhadap konsep Sains yang diajar.

4.4.3 Pemerhatian telah dilakukan bagi mengesan respon pelajar terhadap sesi pengajaran 4.5 Pelaksanaan dan Pemerhatian 4.5.1 Pelaksanaan kajian diteruskan melalui proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi kaedah analogi bagi menerangkan konsep Sains kepada pelajar-pelajar. Latihan bertulis diberi kepada pelajar-pelajar selepas sesi pengajaran bagi menilai kefahaman pelajar terhadap topik yang diajar. 4.5.1 Berdasarkan pemerhatian, perubahan tingkah laku pembelajaran dapat dikesan terhadap pelajar-pelajar. Mereka menjadi lebih aktif dan berkeyakinan. Sesi pembelajaran lebih bermakna dengan respon positif daripada pelajar-pelajar. Mereka lebih yakin dan berlumba-lumba untuk menjawab soalan-soalan lisan yang diberi. Latihan pengukuhan secara bertulis juga dapat dijawab dengan baik. 4.5.2 Terdapat juga pelajar yang mengakui mudah memahami konsep apabila disampaikan melalui kaedah analogi ini. 5.0 Dapatan kajian 5.1 Analisis dapatan • Sebelum kaedah analogi ini digunakan, kebanyakan pelajar belajar dengan menghafal fakta-fakta menerusi buku teks dan buku rujukan tanpa memahami konsep. Setelah meneliti beberapa latihan yang diberi, didapati pelajar-pelajar menguasai soalan-soalan pada aras rendah sahaja. • Keadaan ini menyebabkan pelajar-pelajar pasif dan sukar memberi respon terhadap aktiviti yang dilakukan di dalam kelas 5.2 Rumusan Kajian • Setelah mengaplikasi kaedah analogi , didapati sikap pelajar-pelajar berubah menjadi aktif dan berlumba-lumba untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran • Daripada semakan latihan bertulis didapati pelajar-pelajar boleh menjawab soalan-soalan yang memerlukan mereka mengaplikasi pengetahuan sains yang dipelajari, menilai dan menganalisis. 6.0 Refleksi Kajian 6.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Apabila sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan melalui kaedah analogi didapati sikap pasif pelajar semakin berkurangan. Mereka memberi respon yang baik terhadap soalan-soalan yang diberi. Mereka juga berani bertanya perkaraperkara yang kurang mereka fahami. Fenomena menundukkan muka pada sesi soal-jawab lisan semakin berkurangan. 6.2 Perubahan Pengajaran Guru. Proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam 2 hala. Saya rasa lebih bersemangat untuk mengajar kerana pelajar-pelajar saya semakin aktif dan memberikan respon yang baik. Saya juga lebih yakin untuk menyediakan latihan-latihan yang lebih mencabar sebagai aktiviti pengukuhan. 6.3 Rumusan Pemerhatian Berdasarkan lembaran kerja yang dijawab oleh pelajar setelah pengajaran melalui kaedah analogi dijalankan, didapati pelajar-pelajar dapat menjawab soalan-soalan melibatkan aras aplikasi, menilai dan menganalisis. Minat mereka terhadap pembelajaran sains juga semakin bertambah. Latihan bertulis di dalam kelas dan di rumah dapat disiapkan dengan baik dan menepati tarikh yang ditetapkan. Buku Nota Sains juga sentiasa dikemas kini selaras dengan topik yang dipelajari. Pelajar-pelajar juga meminta saya menerangkan sekali lagi sekiranya mereka masih kabur dengan isi yang disampaikan. Semakin kerap pelajar-pelajar bertanya isi pelajaran yang kurang mereka fahami sama ada di dalam kelas, berkumpulan atau individu. Di dalam kelas pelajar-pelajar sentiasa bersedia untuk memulakan pembelajaran dan berlumba-lumba untuk menjawab soalan

bagi membuktikan mereka memahami pelajaran. Lebih merangsang saya ialah apabila mereka meminta saya mencipta analogi bagi mengajar konsep-konsep yang sukar mereka fahami. Pengajaran melalui kaedah analogi ini dilakukan untuk menyampaikan konsep Sains secara lebih mudah dan berkesan. Gambar rajah, carta atau bahan-bahan maujud di dalam makmal digunakan untuk membuat analogi. Situasi yang sama dan berkaitan direka untuk disampailkan kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar dipastikan memahami analogi tersebut serta boleh memikirkan rasionalnya. Seterusnya elemen-elemen dalam analogi digantikan dengan fakta-fakta dalam pelajaran. Konsep sepenuhnya dibina secara teratur dan persamaan diantara elemen-elemen dalam analogi dengan fakta-fakta dalam pelajaran disenaraikan. Pengukuhan dilakukan melalui aktiviti bertulis. 6.4 Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kaedah analogi ini saya aplikasi semasa mengajar konsep-konsep Sains yang penting dan memerlukan pemahaman pelajar-pelajar. Saya memerhatikan respon pelajar terhadap pengajaran saya. Saya akan mengajar konsep sains melalui kaedah konvensional. Sekiranya pelajar-pelajar di dalam kelas pasif dan tidak berminat terhadap aktiviti pembelajaran, saya menguji pemahaman mereka melalui soalan-soalan lisan. Jika ternyata mereka tidak menguasai konsep yang disampaikan saya berusaha mencipta analogi yang bersesuaian. Saya menyampaikan analogi tersebut dengan menggunakan gambar, gambar rajah, penerangan lisan, teks ringkas malahan melalui teknik bercerita. Saya membimbing pelajar-pelajar mengaitkan elemen-elemen di dalam analogi dengan elemen-elemen dalam konsep Sains berkaitan. Saya juga meminta pelajar-pelajar untuk membuat perbandingan, menyenaraikan persamaan dan perbezaan di antara analogi dan konsep sains. Pengukuhan dilakukan melalui soalan-soalan lisan, perbincangan berkumpulan dan sesi pembentangan oleh wakil kumpulan. Setelah saya berpuas hati dengan pencapaian mereka, saya akan memberi latihan bertulis di dalam lembaran kerja. Kaedah ini dilakukan secara spontan dalam sesi pengajaran tanpa penerangan khusus kepada pelajar-pelajar tentang kaedah yang dijalankan. 7.0 Cadangan-cadangan

Kaedah analogi ini ternyata berkesan di dalam membantu pelajar-pelajar saya memahami konsep sains yang diajar. Perubahan tingkah laku pembelajaran dapat diperhatikan. Pelajar-pelajar lebih aktif di dalam kelas. Mereka juga berlumbalumba untuk melakukan aktiviti, menjawab soalan lisan dan soalan bertulis di papan tulis. Terdapat juga pelajar yang bertanya sekiranya mereka kurang faham terhadap sesuatu fakta. Saya akan berkongsi pengalaman ini dengan semua guru Sains khususnya di sekolah saya melalui tindakan berikut:; 7.1 Menempatkan satu salinan kajian yang telah saya lakukan di dalam pusat sumber sekolah 7.2 Berkongsi maklumat melalui mesyuarat panitia 7.3 Memilih sub topik yang sesuai untuk diajar melalui kaedah analogi 7.4 Mencipta analogi dan mendokumentasikan analogi tersebut. Saya berharap agar pengkaji yang lain akan berusaha untuk mencari kaedahkaedah baru yang menarik dan menjadikan pembelajaran Sains lebih menyeronokkan pelajar-pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful