You are on page 1of 3

Oppgave 9 Kommunikasjon

– Definer begrepet kommunikasjon. OK


– Beskriv
○ kommunikasjonsprosessens faser OK
○ kommunikasjonens komponenter. OK
– Drøft deretter forhold som fremmer og hemmer effektive
kommunikasjonsprosesser i organisasjoner.
– Gi eksempler.

Definisjon:
- ”en overføring eller utveksling av informasjon gjennom et felles symbolsystem”

- ”en prosess der en person, gruppe eller organisasjon (sender) overfører en type
informasjon (budskap) til en annen person, gruppe eller organisasjon (mottaker),
og der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet”

Kommunikasjonsprosessens faser

Det finnes ingen overordnet kommunikasjonsteori, men det finnes mange


forskjellige innfallsvinkler.

Den mest anvendte modellen av kommunikasjonsprosessen, er


informasjonsteoretisk modell. Det er enkel og lineær teori om kommunikasjons
som informasjonsutveksling mellom sender og mottaker på en felles kanal.

Sender Kanal Mottaker

Tilbakemelding

Denne modellen beskriver kommunikasjon fra en sender gjennom en kanal til en


mottaker. Kommunikasjonsprosessen fremstår imidlertid som mer komplisert enn
dette. Når vi skal ta utgangspunkt i psykologi og samspillet som foregår mellom
mennesker. Det dreier seg i praksis mer om en toveisprosess enn en
enveisprosess, og det foregår tilbakemeldinger og gjensidig tolkninger i et sosialt
samspill.

Det vil være naturlig å stille følgende spørsmål for å gå nærmere inn på
kommunikasjonsprosessen:

a) Hva ønsker senderen å formidle?


b) Hva inneholder faktisk senderens budskap?
c) Hvilke signaler når frem til mottakeren?
d) Hvilken mening legger mottakeren i de signalene som han/hun mottar?

Ut ifra disse spørsmålene kan vi se at vår kapasitet til å omsette informasjon blir
en viktig faktor ved formidling av budskapet. I dette samspillet vil kognitive
prosesser som oppmerksomhet og persepsjon være særlig sentrale.

Komponenter i kommunikasjon

Budskap Innkoding Kanal Avkoding hos


mottaker

Støy
Sender Mottaker

Avsening hos Kanal Innkoding Budskap


sender (nå

Tilbakemeldingssløyf Der overføringen


e begynner

Denne modellen, basert på informasjonsprosessteori, viser en mer utdypet


versjon av hva som egentlig foregår i formidlingsprosessen mellom sendere og
mottakere.

I kommunikasjonsprosessen kan vi skille mellom fire komponenter:

1. Innkoding handler om hva en person har til hensikt eller ønsker å formidle
til en annen. For eksempel kan den hende at en ansatt vil formidle en idè
eller tanke hun har om organisasjonens produkter, til en overordnet. Når
hun velger ord, skriftlig eller muntlig, foregår det en koding i sine egne
tanker, for i neste omgang å skrive et brev eller uttrykker tankene muntlig
til mottakeren. I de tilfellene der det stiller særlig strenge krav til presis
formidling av budskapet, er kodingen en svært viktig fase.

I kognitive prosesser kan det oppstå en rekke systematiske feil og


fordreininger. Innkodingsproblemet kan bestå perseptuelle fordreininger
slik som at vi ikke registrerer viktig informasjon, feilfokusering, vi setter
informasjonen inn i feil sammenheng og vi kan legger til tolkninger som
kan gjøre ”èn fjær blir til fem høns”.

2. Kommunikasjonskanalen er en konkret formidlingsvei, for eksempel


muntlig samtale ansikt til ansikt, en telefonsamtale, et brev, en faks eller
de mer moderne formene som sms og e-post. Andre kanaler kan være den
visuelle informasjonen som gis gjennom bilder, fjernsyn, videokonferanse
eller figurer i tidsskrifter.
3. Avkoding begynner når budskapet når frem til mottakeren. Mottakeren mp
op en måte oversette budskapet til sin egen forståelige form. I denne
prosessen vil det naturlig nok være mange muligheter for feiloppfatning av
hva senderen mente med sitt budskap. Avkodingsprosessen består av flere
delprosesser, som at mottakeren må kunne forstå både skriftlige og
muntlige ord, i tillegg til de mer subtile holdepunktene som smil, blikk og
gestikulering. Man skal kunne lese både det som står på, og det som står
mellom linjene.
4. Tilbakemelding er viktig i en toveisprosess. Kommunikasjonsprosessen
forsetter sirkulært med at mottakeren overfører nytt budskap til den
opprinnelige senderen. Denne prosessen er kjent under betegnelsen
tilbakemelding og gir den opprinnelige senderen en sjanse til å korrigere.
Budskapet sendes frem og tilbake til man ideelt sett har en rimelig klar
felles forståelse.

I tillegg til de fire grunnkomponentene, kan en alltid regne med ”støy”. Det kan
være støy i bokstavelig forstand eller andre distraherende elementer som
reduserer kvaliteten på kommunikasjonsevnen, som for eksempel
språkforskjeller, svik i konsentrasjonsevnen, at flere personer snakker samtidig,
eller at en er stresset.