You are on page 1of 4

WWW.VBO.

BE
>INFORVBO
Nieuwsbrief voor decision makers

[ 4 MAART 2010 – Nr. 9 ]

Green Bank, turbo voor investeringen


Van theorie naar praktijk
Daarom pleitte het VBO tijdens zijn Forum vorig het hen bijna niets kost (de kosten kunnen
jaar voor de oprichting van een Green Bank die geschat worden op 0,2% van de vastgelegde
achtergestelde leningen tegen voordelig tarief bedragen als men refereert aan het % niet
zou aanbieden voor de financiering van indu- terugbetaalde kredieten in de privésector).
striële projecten ter verbetering van hun Bovendien weegt een krediet met gewestwaar-
energie-efficiëntie. borg niet op de kredietcapaciteit van de bedrij-
In dit kader aanvaardde Karel De Boeck, vroe- ven bij de banken.
gere voorzitter van de Belgische Vereniging van
De crisis doet pijn en in dit stadium van het Banken, om zich samen met betrokken onder-
economisch hartinfarct staan twee indicatoren nemingsfederaties en specialisten te buigen
De gewesten moeten hun
op diep-rood: tewerkstelling en investeringen. over de mogelijke financieringskanalen. Hun steun betuigen door het
Er zijn twee manieren om daarop te reageren: aandacht ging in eerste instantie naar projecten verlenen van gewest-
met populistische remedies uit de oude doos m.b.t. ondernemingen. Ze lieten het residen-
tieel gebeuren bewust buiten beschouwing aan-
waarborgen.
waarvan we maar al te goed weten dat ze niet
werken of met creatieve eigentijdse recepten gezien dat al een uitgebreid stimuleringspakket
met socio-ecologische meerwaarde. geniet. Deze studie toont aan dat de geschatte Bij elke kredietaanvraag lijkt een kwalitatief
Uit een studie van McKinsey & Company in kredietenflux die nodig is voor deze energie- energieauditrapport over het te financieren
opdracht van het VBO blijkt dat België nog heel efficiënte investeringen, ongeveer 3% van de project wel noodzakelijk.
wat potentieel heeft inzake energie-efficiëntie. kredietproductie in België bedraagt (d.i. 800 Het is nu zaak voor de gewestelijke werkgeversor-
McKinsey raamt het potentieel inzake vermin- miljoen euro kredieten per jaar). Belgische ban- ganisaties om de gewestregeringen te overtuigen
dering van primaire energie tegen 2030 op ken kunnen dan ook zonder problemen in die om mee te stappen in een verhaal met meer-
30% vergeleken bij een ‘business-as-usual’ behoeften aan specifieke kredieten voorzien, waarde naar milieu en tewerkstelling zonder dat
aanpak. Willen we in 2030 tot één van de wat de interventie van externe actoren zoals de het een hypotheek legt op de begrotingen. Het is
meest energie-efficiënte economieën behoren, Europese Investeringsbank of een afzonderlijke meteen ook een manier om bedrijven met indu-
dan moeten we dringend onze achterstand nieuwe groene bank onnodig maakt. De striële activiteit steviger in ons land te veranke-
inzake energie-efficiëntie inhalen. Belgische banken zijn bereid de kostprijs van ren. Onze sectorfederaties zijn alvast bereid hun
De industrie gaf reeds het voorbeeld met haar deze kredieten voor de bedrijven maximaal te ondernemingen maximaal aan te sporen om hier-
vrijwillige akkoorden die al uiterst overtuigende drukken door te werken met een interessante op in te spelen. De Belgische bankensector is
resultaten hebben opgeleverd. Nieuwe vrijwilli- rentevoet (Interest Rate Swap IRS + 0,50%) bereid zich te organiseren om deze kredieten te
ge akkoorden zullen cruciaal zijn voor de perio- indien ze beschikken over een onherroepelijke verstrekken. Het VBO roept dan ook de gewesten
de na 2012. Hét grote probleem voor onderne- en onvoorwaardelijke gewestwaarborg (bij PMV, op hun steun te betuigen door het verlenen van
mingen blijkt niet zozeer de motivatie te zijn, Waarborgfonds, Sowalfin). Dit belangrijke gewestwaarborgen.
maar wel de financiering van de maatregelen. gebaar van de gewesten heeft het voordeel dat RUDI THOMAES, GEDELEGEERD BESTUURDER

BLIKVANGER CIJFER VAN DE WEEK


WERKLOOSHEID >
Opvolging zoekgedrag niet in vraag stellen Administratieve lasten
> STUDENTENARBEID > Geen overhaaste hervorming,
maar overleg
ECONOMISCH RECHT > Ontwerpcodex voorgesteld
aan sociale partners
4,58
MILJARD EUR
Dat is, volgens de enquête van het Federaal
Planbureau, het bedrag van de administra-
tieve lasten van de ondernemingen in 2008.
Zoals bij de vorige onderzoeken, worden de
kleine ondernemingen het zwaarst getroffen
door het gewicht van deze lasten.
WEKELIJKS – AFGIFTEKANTOOR: SINT-NIKLAAS – P409959 www.vbo.be > publicaties > cijfers en feiten
>
[ INFOR VBO 9 — 4 MAART 2010 ]

STUDENTENARBEID regering, hebben de auteurs van het ontwerp


hun promotietournee voortgezet. Nu waren de
Geen overhaaste hervorming, maar overleg in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ver-
Er zou een technische oplossing op stapel staan met de werkgevers en hun gemachtigden te enigde sociale partners aan de beurt om deze
om, in het kader van Dimona, de werkgever en organiseren. Ze vinden het ook noch wenselijk, indrukwekkende prestatie te ontdekken. De
de student te informeren over de resterende noch haalbaar dit project op 1 juli 2010 te ontwerpcodex is in feite het resultaat van een
dagen van tewerkstelling zonder onderwerping starten. Het blijkt namelijk onmogelijk een der- intense samenwerking tussen de FOD
aan de sociale zekerheid. In een gemeen- gelijk technisch project binnen een zo kort tijds- Economie, een Ronde tafel van eminente spe-
bestek correct en grondig te cialisten en een team van hoogleraren van de
implementeren. Er moet ook reke- VUB. Deze codificatie heeft tot doel het
ning worden gehouden met de tijd bestaand reglementair kader te reorganiseren
die nodig is om de werkgevers te in een coherent geheel dat een logisch geor-
informeren. Ten slotte is het beter dende algemene kijk op de materie mogelijk
om een nieuw systeem dat voor- zou maken. Het economisch recht is namelijk
ziet in een jaarlijkse quota van een archipel van wetgevingen. Het wordt
dagen voor studenten ten uitvoer gekenmerkt door een wildgroei en een aan-
te leggen op 1 januari van een zienlijke versnippering van de economische
kalenderjaar. regelgeving en door een gebrek aan eenvormi-
De werkgevers vragen op ge politieke en sociale visie. De ontwerpcodex
het gebied van studentenarbeid brengt aldus de wetgevingen met betrekking tot
weliswaar sinds jaren om een materies als de handelspraktijken, de econo-
eenvoudig systeem dat de rechts- mische mededinging, de toegang tot het
zekerheid garandeert, maar ze beroep, de economische regelgeving en de prij-
willen ook geraadpleegd worden zen, de intellectuele eigendom, de economi-
en de nodige tijd krijgen, zowel sche overeenkomsten… bijeen.
om een nieuw systeem te onder- Er komt een omvangrijk werk op ons af.
schappelijke brief aan de ministers Milquet en zoeken als om het te implementeren. Het resultaat van het denkwerk dat heeft geleid
Onkelinx hebben de werkgeversorganisaties tot het opstellen van de ontwerpcodex is gigan-
Catherine Vermeersch – cv@vbo-feb.be
– VBO, Unizo, UCM, Agrofront en Unisoc – tisch en moet nu verwerkt worden. Het VBO
evenals de bedrijfsverenigingen die verenigd staat wel positief tegenover de filosofie die aan
zijn in Synergie 4, hier heftig op gereageerd. De > ECONOMISCH RECHT een dergelijke oefening ten grondslag ligt, maar
werkgevers staan zeer positief tegenover de ont- het is nog te vroeg om te zeggen waar dit ambi-
wikkeling van een in budgettair opzicht neutra- Ontwerpcodex voorgesteld tieuze initiatief zal toe leiden.
le oplossing die hun rechtszekerheid biedt, aan sociale partners Charles Gheur – cg@vbo-feb.be
maar beklemtonen dat die technisch haalbaar Charlotte Lousberg – cl@vbo-feb.be
moet zijn. Zoals voor de andere e-government- Na de officiële overhandiging van het ontwerp
projecten, achten zij het wenselijk een overleg tot codificatie van het economisch recht aan de

VBO-ACTIE

> India centraal op een vrijhandelsakkoord. De leden van de com- alle initiatieven van de Europese Commissie tij-
commissie Internationale missie benadrukten dat het bedrijfsleven wenst dens deze legislatuur. Voorts is de goede wer-
Betrekkingen dat het akkoord betrekking zou hebben op alle king van de interne markt een van de
De commissie Internationale Betrekkingen van industriële goederen. Onder geen enkel beding belangrijkste bouwstenen voor een succesvolle
het VBO vergaderde vorige week onder het voor- mogen producten waarvoor India competitief Europese economische strategie. Het VBO vroeg
zitterschap van Lode Willems, Director External is, uitgesloten worden van een volledige tarief- aandacht voor een correcte handhaving van
and Governmental Affairs, ambassadeur (hon.) afbouw op een termijn van 7 jaar. intellectuele-eigendomsrechten, zowel in als
bij BNP Paribas Fortis. Bij die gelegenheid Elizabeth De Wandeler – edw@vbo-feb.be buiten de Europese Unie. Inbreuken op deze
lichtte Razeen Sally, Co-Director bij het rechten kunnen immers grootschalige econo-
European Centre for International Political > Raad Concurrentie- mische schade veroorzaken. Ten slotte vroeg
Economy, de economische kerncijfers en het vermogen het een nieuwe strategie inzake klimaatveran-
bedrijfsklimaat in India toe. Annette Grünberg, Met het oog op de Raad Concurrentievermogen dering tegen de volgende Internationale
Policy Coordinator India bij het DG Handel van van 1 en 2 maart, heeft het VBO aan minister Klimaatconferentie in Mexico.
de Europese Commissie, gaf onder meer een Van Quickenborne zijn bekommernissen m.b.t. Michael Voordeckers – mv@vbo-feb.be

stand van zaken van de lopende onderhande- een aantal agendapunten meegedeeld. De EU
lingen tussen Europa en India met het oog op 2020-strategie moet de leidraad worden van
[ INFOR VBO 9 — 4 MAART 2010 ]
> WERKLOOSHEID

Opvolging zoekgedrag niet in vraag stellen


De voorbije weken is de opvolging van het zoekgedrag van werklozen langdurige werklozen in de leeftijdsgroepen die erin opgenomen zijn,
door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) weer actueel. De tegenover een gestage toename bij de 50-plussers (zie grafiek). (2) Het
regio’s vragen een actualisering van het samenwerkingsakkoord daar- aantal sancties op jaarbasis is vrij beperkt, tot zo’n 5% van alle opge-
omtrent, de vakbonden een opschorting of minstens een herziening van roepen werklozen. Niet wie geen job vindt wordt geschorst, maar wel wie
de maatregel omwille van de crisis. En voor de verst van de arbeidsmarkt herhaaldelijk onvoldoende inspanningen levert. (3) Ook in volle crisis-
verwijderde werklozen denken zij aan een specifiek traject dat meer per- tijd zijn er nog 60.000 jobs onmiddellijk invulbaar op de websites van
spectieven moet bieden. Voor het VBO kan niet zomaar sprake zijn van de publieke diensten VDAB, Forem en Actiris. Dit is een terugval met
het in vraag stellen of afzwakken van de maatregel, die een positieve slechts 10% tegenover januari 2009. (4) De Europese Commissie roept
ommekeer teweegbracht en de inspanningen van de bemiddelings- de lidstaten op om, ook in crisistijd, de werklozen verder te begeleiden,
diensten naar werklozen toe heeft aangescherpt. (1) Sinds de invoering maar ook op te volgen en dit bij voorkeur binnen het jaar, daar waar de
van de maatregel zijn er, over de economische cycli heen, 41% minder RVA-controle in België pas ingaat na 15 of 21 maanden werkloosheid.
Begeleiding zonder controle blijkt veel minder

Evolutie van de langdurige werkloosheid (> 2 jaar) volgens leeftijdsgroep efficiënt.


(Bron: RVA, bewerking VBO)
Het VBO staat open voor een constructie-
90.000 ve bespreking over verbeteringen aan het stelsel,
80.000 zo die leiden tot meer efficiëntie, snellere en
2006: 40-49 j betere opvolging en een kwaliteitsvolle begelei-
70.000
Aantal langdurige werklozen

2005: 30-39 j -41%


ding die werklozen inzetbaar maakt en doet uit-
60.000
-43% stromen naar werk. Een specifiek traject voor
50.000 ‘moeilijk bemiddelbaren’ is slechts bespreek-
-39%
40.000 baar in zoverre opleiding en tewerkstelling het
2004: -30 j
einddoel blijven en niet een zoveelste nieuwe
30.000
categorie van vrijgestelde werklozen wordt
20.000
gecreëerd.
10.000
Bart Buysse – bb@vbo-feb.be

0 Klaas Soens – ks@vbo-feb.be


2002/01

2003/01

2004/01

2005/01

2006/01

2007/01

2008/01

2009/01

2009/12

< 30 jaar 30 tot 39 jaar 40 tot 49 jaar ≥ 50 jaar

> CONCURRENTIEKRACHT jaren trager is gegroeid, is de sluipende ver- > LASTENVERLAGING


slechtering van de concurrentiekracht.
Verlies aan concurrentie- Sinds 1996 zijn de Belgische loonkosten bij- Nieuw uitstel vereenvou-
kracht weegt op herstel voorbeeld 3,5% sneller gestegen dan het diging banenplannen
gemiddelde van onze drie buurlanden, terwijl
Verleden week belichtten we de analyse over de de wet op de loonnorm zo ontworpen is dat er De regering kondigt een nieuw uitstel aan van
overheidsuitgaven in het jaarverslag van de geen handicap meer zou mogen ontstaan. de vereenvoudiging van de banenplannen! In
Nationale Bank van België. Indien we bovendien rekening houden met de het IPA 2009-2010 werd afgesproken om van-
Deze week staan we stil bij hoe het is gesteld tragere productiviteitsgroei in België, dan af 1 april 2009 de RSZ-doelgroepkortingen en
met de concurrentiekracht van de Belgische bedraagt de loonkostenhandicap sinds 1996 de activering van de werkloosheidsuitkeringen
economie. Op basis van voorgaande recessies zelfs 8,9%! te vereenvoudigen en de structurele lastenver-
komt de Nationale Bank tot de conclusie dat Het jaarverslag van de Nationale Bank laging te versterken.
omwille van zijn open karakter, de uitvoer klas- toont ontegensprekelijk aan dat indien we als- Vandaag is dit akkoord nog steeds onuitge-
siek een belangrijke rol speelt bij het herstel nog versterkt uit de crisis willen komen, we voerd. Eind vorig jaar lag de startdatum nog
van de Belgische economie. dringend een agenda moeten opstellen ter ver- vast op 1 april 2010. De Ministerraad beslis-
In de afgelopen jaren hebben we echter moe- sterking van het concurrentievermogen van de te om deze te verschuiven naar 1 juli 2010.
ten vaststellen dat onze uitvoer trager is Belgische economie. Reden: een start op 1 april is praktisch niet
gegroeid dan deze van onze voornaamste han- Deze agenda zal onder andere zeer duidelijk meer haalbaar. Nochtans keurde de regering in
delspartners. Het risico is dus reëel dat we moeten aangeven hoe we onze sterk gestegen eerste lezing toch een ontwerp van koninklijk
vandaag onvoldoende de vruchten zullen pluk- loonkostenhandicap in de komende jaren besluit goed dat één zeer specifieke maatregel
ken van het herstel van de wereldeconomie. opnieuw zullen wegwerken. uit het akkoord van de sociale partners uitvoert
Een reden waarom onze uitvoer in de afgelopen Geert Vancronenburg – gva@vbo-feb.be vanaf 1 april 2010. Het gaat om een versterk- >
[ INFOR VBO 9 — 4 MAART 2010 ]

AGENDA Tweede editie van de Social Academy Data en thema’s: PLAATS: VBO, Brussel
> 25 MAART: DE SOCIO-ECONOMISCHE INFO: Corinne Decoen
De eerste editie van de VBO Social
VERANDERINGEN DIE HET SOCIAAL
Academy kende een groot succes en daar- T 02 515 08 91
OVERLEG BEÏNVLOEDEN
om heeft het VBO besloten een tweede F 02 515 09 15
> 20 APRIL: SPRAAKMAKENDE RECHT-
editie te organiseren, die plaatsvindt van cd@vbo-feb.be
SPRAAK
oktober 2009 tot mei 2010. Twee bonussessies
Deze nieuwe editie biedt in zeven namiddagen een overzicht (gratis als u voor de 5 basissessies intekende):
van de basisprincipes en alle actualiteit op het gebied van > 18 MEI: DE EUROPESE ONDERNE-
sociaal overleg. MINGSRAAD
> 20 MEI: HET SOCIAAL OVERLEG EN
ZIJN INZET
Elke sessie vindt plaats van 14 u tot 17 u.

Zie ook www.vbo.be > Events

> te activeringsuitkering voor personen met ver- klem deze vraag op een integrale en gelijktij- economische criteria die werden vastgelegd
minderde arbeidsgeschiktheid. dige uitvoering van het akkoord. op de Europese Raad in Kopenhagen in 1993.
Het VBO betreurt de constante vertra- Anneleen Bettens – ab@vbo-feb.be De regering heeft volgens de Commissie wel
gingsmanoeuvres. Tussen de publicatie van de noodzakelijke maatregelen genomen om
de definitieve teksten en de inwerkingtreding de economie te ondersteunen en het over-
> EUROPESE UNIE
moet voldoende tijd liggen om een haalbare en heidstekort te verminderen na de bankencri-
correcte implementatie ervan in de praktijk Europese Commissie sis die het land zwaar trof.
IJsland is sinds 1994 aangesloten bij de
te waarborgen, maar uitstel begint verdacht zet licht op groen voor
veel weg te hebben van afstel. Europese Economische Ruimte (EER) en
Het delicaat evenwicht van het akkoord van de
IJsland sinds 2001 bij het Schengen-Verdrag. De EER
sociale partners laat ook niet toe om er één garandeert het vrij verkeer van goederen, per-
Vorig jaar vroeg IJsland het EU-lidmaatschap
specifieke maatregel uit te lichten. In het sonen en diensten en kapitaal, alsook gelijke
aan. In haar verslag van 24 februari jl. advi-
NAR-advies nr. 1.705 van 7 oktober 2009 voorwaarden inzake concurrentie en het niet-
seert de Europese Commissie dat de Europese
vroegen de sociale partners daarom om een discriminatieprincipe ten overstaan van ande-
Raad zou beslissen om toetredingsonderhan-
gelijktijdige inwerkingtreding van alle luiken re burgers in de EER. De Schengenruimte laat
delingen op te starten. De Commissie stelt
bovendien het vrij verkeer van personen zon-
van de vereenvoudiging. Het VBO herhaalt met vast dat het land voldoet aan de politieke en
der controles aan de binnengrenzen toe. Dit
impliceert dat een groot deel van het ‘acquis

Deze maand in Forward, het VBO-magazine communautaire’ reeds in nationaal recht werd
omgezet, hetgeen de onderhandelingen aan-
zienlijk kan vergemakkelijken.
• Duurzame verleider zoekt witte raaf Het VBO is van oordeel dat elk land dat

• Stroom in het energiedebat met Sophie Dutordoir aan de Kopenhagencriteria voldoet, het recht
(Electrabel) heeft om toetredingsonderhandelingen met de
EU te starten. Aangezien IJsland slechts
• Georges Carlens (RVA) over de controle van werklozen
0,06% van de totale EU-bevolking telt en
• Springt het licht weer op groen in Oekraïne?
Grafische productie: The Mailshop – tel. 03 771 12 30 – mail@themailshop.be

slechts 0,08% van het EU-bbp vertegenwoor-


• Special: Spoorvrachtvervoer digt, kan er geen discussie bestaan over de
draagkracht van de EU om IJsland op te
Meer info: www.vbo.be (publicaties > Forward) nemen. Talrijke studies hebben in het verle-
den uitgewezen dat de uitbreiding van de EU
zowel voor de bestaande als voor de nieuwe
lidstaten positieve economische effecten met
VBO – Verbond van Belgische Ondernemingen vzw
Ravensteinstraat 4 – 1000 Brussel – tel. 02 515 08 11 – fax 02 515 09 15
zich meebrengt.

REDACTIE: Anne Michiels – tel. 02 515 09 44 – am@vbo-feb.be Michael Voordeckers – mv@vbo-feb.be


Linda Janssens – tel. 02 515 08 18 – lj@vbo-feb.be
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Olivier Joris – Wolvenbergstraat 17 – 1180 Brussel
PUBLICATION MANAGER: Stefan Maes – tel. 02 515 08 43 – sm@vbo-feb.be
ADVERTENTIEBIJLAGEN: ADeMar bvba – tel. 03 448 07 57 – nele.brauers@ademaronline.com
ADRESWIJZIGING: VBO – Dienst Mailing – tel. 02 515 09 06 – fax 02 515 09 55 – mailing@vbo-feb.be
COPYRIGHT: overname met bronvermelding is toegestaan

Voor het drukken van Infor maken we gebruik van papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer houdt
rekening met het bosecosysteem, heeft respect voor sociale aspecten (zoals inheemse bevolkingsgroepen of rechten van
bosarbeiders) en is economisch leefbaar.