You are on page 1of 165

F.

William Engdahl

STOLJEĆE RATA 2
Tajni geopolitički plan američke Vlade

F. William Engdahl, autor bestselera o


nafti i geopolitici Stoljeće rata: anglo-ame-
rička naftna politika i novi svjetski poredak,
te bestselera o genocidnoj geopolitici G M O
hrane Sjeme uništenja: geopolitika genetski
modificirane hrane i globalno carstvo, već
više od trideset godina, tj. od prvoga naftno­
ga šoka i svjetske krize žita s početka se­
damdesetih godina 20. stoljeća, piše o pro­
blemima poljoprivrede, GATT-u, Svjetskoj tr­
govačkoj organizaciji (WTO), Međunarod­
nom monetarnom fondu (MMF-u), energiji,
politici i ekonomiji. Diplomirao je politiku
na Sveučilištu Princeton i stekao magisterij iz
komparativne ekonomije na Sveučilištu
Stockholm. Radio je kao neovisan ekono­
mist i novinar, prvo u N e w Yorku, a zatim u
Europi, obrađujući teme poput Urugvajsko­
ga sastanka GATT-a, politike hrane Europske
unije, kartela žita, politike MMF-a, problema
vanjskoga duga zemalja Trećega svijeta, zaku­
lisnih fondova i azijske krize. Redovito piše
za mnoge novine, časopise i elektronske
medije, uključujući i japanski časopis Nihon
Keizai Shimbun, te Forseight, Grant's In­
vestor, com, European Banker i Business
Banker International. Predaje na mnogim me­
đunarodnim konferencijama na temu geo­
politike, GMO-a, ekonomije i energije, od
Londona preko Džakarte do Poljske i Hrvat­
ske. Živi u Njemačkoj i, osim što redovito
piše o pitanjima ekonomije, energije i o me­
đunarodnim problemima, radi i kao eko­
nomski savjetnik.
F. William Engdahl

STOLJEĆE
RATA 2
Tajni geopolitički plan
američke Vlade
SADRŽAJ

PREDGOVOR 9
Prvo poglavlje
PUTIN ISPUŠTA BOMBU 15
Geografski stožer povijesti 15
Novi hladni rat 20
"Kao da se desnom rukom počešeš po lijevom uhu" 23
D r u g o poglavlje
NEOBIČNA PRIČA RATOVA ZVIJEZDA 29
Početci američke proturaketne obrane 29
NASA i vojne tajne 30
Rumsfeld podupire proturaketnu obranu 34
Strateško izvješće Pentagona za Europu i NATO 37
Čemu sada proturaketna obrana? 42
Treće poglavlje
WASHINGTON OPSJEDNUT NUKLEARNIM
NAORUŽANJEM 45
Tajni plan o postizanju nuklearne premoći 45
Nacionalna proturaketna obrana - "karika koja
nedostaje do prvoga nuklearnog napada" 48
Pripreme za prvi nuklearni napad 54
Dominacija punog spektra 55
Četvrto poglavlje
DR. STRANGELOVE JE ŽIV! 57
Bombe što dalje... 57
Rumsfeldov Conplan 8022 59

Peto poglavlje
CARSTVO BAZA - BAZA CARSTVA 63
Rusija okružena američkim bazama 63
Nove američke vojne baze za očuvanje "demokracije"? 65
O b r a n a polja opijuma? 68
Širenje američkih vojnih baza poslije Hladnoga rata 73 Novi "križarski rat" 169
Slabljenje moći j e d n o g carstva? 78 George Bush i Vijeće za nacionalnu politiku,
Snaga za izvođenje n u k l e a r n o g udara - CIA i p a s t o r M o o n 172
" š t o agresivnija, to prodornija" 79 CIA-in "Ljetni institut za lingvistiku" 173
Američki nuklearni bombarderi "Znakovi i čuda" 175
"Blagoslov iz T o r o n t a " 177
u stalnoj pripravnosti 80
Odredi smrti " p o n o v n o r o đ e n i h " kršćana
Šesto poglavlje u Latinskoj Americi 179
LOBI "STALNO ZAREĆENE DRŽAVE" 83 Rios M o n t t iz Gvatemale i CIA 181
Vojno-industrijski k o m p l e k s seli u W a s h i n g t o n 83 Neobičan " D o k u m e n t iz Santa Fea" 182
Američko vijeće sigurnosti 84 "Darovi d u h a " 186
Novi vojno-industrijski k o m p l e k s 89 Bush p r i s t u p a M o o n u . . . 188
Sedmo poglavlje Bush p r e u z i m a CIA-u 190
"REVOLUCIJA" U VOJNIM POSLOVIMA 91 M o o n o v udar na Republikansku stranku 192
Pritajeni završetak razdoblja MAD-a Bushovi i Moonovi diktatori u zemljama
Latinske Amerike 194
(zajamčenog uzajamnog uništenja) 91
Bush, Oliver N o r t h i CIA-ina droga 195
Rumsfeldov "Marshallov plan" -
t e h n o l o š k o oružje s "krvavom oštricom" 95 Deseto poglavlje
Marshallovi "Jedijevi ratnici 99 "KRISTOVI VOJNICI" - BIZARNI SVIJET
Marshallova vizija ratovanja uz p o m o ć KRŠĆANSKOG CIONIZMA 201
visoke tehnologije 117 Moli tva za Armagedon 201
U m r e ž e n o vođenje rata 120 Korijeni kršćanskoga cionizma 203
"Lažni stjegovi" i brod Achille Lauro 126 Likudovi kršćanski cionisti u Americi 207
11. rujna 2 0 0 1 . 129 Uzašašće za "izabrani Božji n a r o d " 210
"Novi Pearl Harbor"? 135 Obnova Salomonova h r a m a 215
Rat iz 1967. godine kao prekretnica 222
O s m o poglavlje G e o r g e W. Bush u r u k a m a j e d n o g
POLITIČKI STROJ VOJNE INDUSTRIJE 139 kršćanskog cionista 223
Tko vlada u "državi nacionalne sigurnosti" 139 Bush, kršćanski cionisti i m a s o n i 230
"Prozor u Babilon" 149 "Nevolje na p o m o l u " 232
Deveto poglavlje Ispovijed "pastora Teda" 235
ARMAGEDONSKA VOJSKA - J e d a n a e s t o poglavlje
TZV. "KRISTOVI VOJNICI" 155 ČUDNI JASTREBOVI - NEOKONZERVATIVCI 239
Politička baza "zaraćene države" 155 U m j e t n o stvoreni američki konzervativizam 239
Dinastija B u s h i "zaraćena država" 156 Republikanci tipa R a m b o 243
Novačenje sljedbenika Biblije 159 "Knez t a m e " 246
Tajnovito Vijeće za nacionalnu politiku 161 Douglas Feith - podvojena lojalnost i krivotvorenje
Moon i Vijeće za nacionalnu politiku 163 obavještajnih podataka 249
Manipulacije o iračkom oružju za m a s o v n o uništenje 252
Arhetip nove američke vojne nadmoći 254
Veze s Likudom i podvojena lojalnost? 255
Ne baš p o t p u n raskid 258

POGOVOR 261 PREDGOVOR


Mackinderova noćna mora 261
Ruska medvjedica oštri svoje nuklearne z u b e . . . 262
DODATAK A
" U M R E Ž E N O UPRAVLJANJE" - O v a knjiga nije p l a n i r a n i treći d i o trilogije koja je t r e b a l a biti
detaljan prikaz povijesti geopolitičke moći od početka 20. stoljeća,
NEOKONZERVATIVNI TRUSTOVI MOZGOVA 267
tj. od p o č e t k a slabljenja B r i t a n s k o g a C a r s t v a i i s t o d o b n o g n a ­
DODATAK B
s t a n k a " a m e r i č k o g a stoljeća".
PRIVATNE ZAKLADE: TRAGOM NOVCA 299
Prvi dio te trilogije j e s t knjiga Stoljeće rata: anglo-američka naftna
Dugi p o h o d g o s p o d i n a S i m o n a n a američke
institucije 299 politika i novi svjetski poredak, a d r u g i je Sjeme uništenja: geopolitika
Zaklada Lynde i Harry Bradley 302 genetski modificirane hrane i globalno carstvo. Treća knjiga te trilogije
Podrijetlo bogatstva obitelji Bradley 305 o b r a d i t ć e t r e ć u p o l u g u svjetske m o ć i , koju j e H e n r y K i s s i n g e r
Projekt Zaklade Bradley zvan "Zvonolika krivulja" 307 još s e d a m d e s e t i h godina prošloga stoljeća o p i s a o sada već d o b r o
Zaklade Scaife 309 p o z n a t o m r e č e n i c o m koja glasi: " O n a j t k o vlada n a f t o m , vlada
Zaklada Smith Richardson 310 državama, onaj tko vlada h r a n o m , vlada ljudima, a onaj t k o vlada
DODATAK C n o v c e m , v l a d a cijelim svijetom".
MEDIJSKI RATNI PROPAGANDNI STROJ 313 Z b o g t r e n u t a č n i h događaja, koji su t a k o d r a m a t i č n i i imaju
Tjelohranitelj laži... 313 t a k o g o l e m e p o s l j e d i c e p o b u d u ć n o s t civiliziranoga svijeta,
Vijeće za i n o z e m n e o d n o s e (CFR) o d l u č i o s a m ostaviti p o s t r a n i pisanje t r e ć e g a dijela s p o m e n u t e
kontrolira svjetske medije 313
trilogije k a k o bih š t o prije d o v r š i o ovu knjigu. Taj je z a o k r e t
p o t a k n u t d o g a đ a j i m a š t o su se počeli nizati od j e s e n i 2 0 0 6 . , a
pokazivali su sve jače sučeljavanje Rusije i njezina d u g o g o d i ­
šnjeg neprijatelja iz razdoblja H l a d n o g a rata, Sjedinjenih A m e ­
ričkih Država.
K a k o j e m o g u ć e d a g o t o v o š e s n a e s t g o d i n a poslije r a s p a d a
Sovjetskoga Saveza i j e d a n a e s t godina poslije d r a m a t i č n o g a p a d a
B e r l i n s k o g a zida, š t o se d o g o d i l o 9. s t u d e n o g a 1 9 8 9 . i š t o je
ulijevalo n a d u , N A T O i Rusija stoje na s u p r o t n i m s t r a n a m a gle­
de n u k l e a r n i h raketa i ostale vojne o p r e m e na granici s Rusijom?
Što je d o v e l o do t a k o č u d n a i o p a s n a stanja? Kada se, u b r z o p o ­
slije rata u Afganistanu, d o g o d i o krvavi i p o g r j e š n o t u m a č e n i rat
p r o t i v Iraka, a o b a su p o č e t k o m 2 0 0 7 . bila t a k o ž e s t o k a da su D a n a s je ta s t o ž e r n a zemlja u s v a k o m p o g l e d u u s t o ž e r u p o ­
počela izmicati k o n t r o l i , a m e r i č k a je Vlada odlučila n a s t a v i t i s z o r n o s t i a m e r i č k e g l o b a l n e strategije, j e d n a k o k a o i u v r i j e m e
p r o v o k a t i v n i m p l a n o v i m a okruživanja Rusije svojim p r i j e t v o r n o velike igre, tj. s u k o b a i z m e đ u b r i t a n s k o g a i r u s k o g a carstva u
n a z v a n i m " p r o t u r a k e t n i m o b r a m b e n i m š t i t o m " . Skeptičnoj ru­ d r u g o j polovici 19. stoljeća. Političari i vlade se smjenjuju, ali
skoj i e u r o p s k o j j a v n o s t i A m e r i k a je tvrdila k a k o p r o t u r a k e t n a geografija ostaje n e p r o m i j e n j e n a .
p o s t r o j e n j a u Poljskoj i Č e š k o j imaju svrhu zaštititi A m e r i k u i Ova knjiga jest p o k u š a j p r i k a z a s t o ž e r n e v a ž n o s t i Rusije da­
njezine saveznike o d " m o g u ć e g iranskoga r a k e t n o g a n a p a d a " . n a s , za o n e čitatelje koji p o k u š a v a j u naći s m i s a o u s u l u d i m kre­
tanjima svjetske p o l i t i k e . N o , s a m o t o d a l o b i n e p o t p u n u sliku
O b j a s n i t i te č u d n e d o g a đ a j e bilo bi t e š k o i u najboljim v r e ­
svijeta u k o j e m u ž i v i m o i o p a s n o s t i u n j e m u .
m e n i m a . Kada je W a s h i n g t o n objelodanio da ne odustaje od
Činjenica d a j e Rusija bila i da jest središnja zemlja svjetskih
svojih planova, postalo je i z n i m n o važno ž u r n o napisati ovu knji­
događaja, s a m o j e j e d a n d i o geopolitičke procjene. G l e d e t e geo­
gu. O n o š t o nedostaje većini s u v r e m e n i h kritičkih analiza razvoja
političke s t v a r n o s t i Rusije, Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e , k a o
događaja, od Iraka p r e k o A f g a n i s t a n a pa sve do n e d a v n o g a vala
j e d i n a svjetska velesila p r e o s t a l a poslije r a s p a d a Sovjetskoga
" o b o j e n i h revolucija", koje se od 2 0 0 0 . g o d i n e d o g a đ a j u u R u ­ Saveza, n a š l e su se s u o č e n e s dvjema m o g u ć n o s t i m a . M o g l e su
siji, jest p o z n a v a t i geopolitički k o n t e k s t tih događaja. Bez razu­ o p r e z n o , ali j a s n o , najaviti p o č e t a k n o v e e r e , e r e p o l i t i č k e i g o ­
mijevanja povijesne perspektive nije m o g u ć e razumjeti ni poljsku spodarske suradnje s uzdrmanim i gospodarski opustošenim
Vladu, čiji su d u ž n o s n i c i , u ozračju lakrdijaškoga ponavljanja bivšim neprijateljem iz razdoblja H l a d n o g a rata. P r e d v o đ e n Sje­
povijesti, bili s u o č e n i s p r o b l e m i m a š t o su, po d r a m a t i č n o s t i i dinjenim Američkim Državama, Zapad je mogao potaknuti
p o s l j e d i c a m a , nadilazili sve p r o b l e m e koje j e poljska Vlada u z a j a m n o s m a n j e n j e t e r o r a n u k l e a r n e moći iz razdoblja H l a d n o ­
tijekom t r i d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća p o k u š a v a l a riješiti s ga rata i p r e t v a r a n j e i n d u s t r i j e , na Z a p a d u i na I s t o k u , u g o l e m
Rusijom, N j e m a č k o m , Belgijom i F r a n c u s k o m . p o t h v a t izgradnje civilne i n f r a s t r u k t u r e i o b n o v e o r o n u l i h gra­
dova. P o t a k n u t i ozračje u z a j a m n e g o s p o d a r s k e suradnje, koja je
Pravo r a z u m i j e v a n j e u l o g e povijesti i o n o g a š t o je b r i t a n s k i
m o g l a p r e t v o r i t i Euroaziju u j e d n o o d n a j n a p r e d n i j i h p o d r u č j a
geograf sir Halford M a c k i n d e r u s v o m radu iz 1904. g o d i n e , p o d
svijeta, početi p o s t u p n o dokidati N A T O , u t r e n u t k u kada je Rusija
nazivom " T h e Geographical Pivot of History" (Geografski stožer
raspustila Varšavski p a k t , bila je j e d n a od dviju m o g u ć n o s t i prije
povijesti), definirao kao euroazijsku geopolitiku, j e d n a k o je važno
25 godina.
d a n a s kao i u M a c k i n d e r o v o vrijeme. M a c k i n d e r je p r v o postavio
Ali W a s h i n g t o n j e i z a b r a o drukčiji p u t rješavanja p r o b l e m a
teoretsku osnovu za britansku imperijalnu hegemoniju, a p o ­
sa s t o ž e r n o m zemljom. Izabrao je politiku tajnosti, o b m a n e , laži
slije D r u g o g a svjetskoga rata za projekciju a m e r i č k e m o ć i u
i ratova, u p o k u š a j u da n a d t o m s t o ž e r n o m zemljom s t e k n e n a d ­
svijetu. I z n i m n o je d u b o k o s h v a ć a o s t o ž e r n u u l o g u koju Rusija
zor p o m o ć u vojne sile. Da b i s m o razumjeli kako su dva naraštaja
ima zahvaljujući s v o m e g e o g r a f s k o m položaju, k a o j e d i n s t v e n a
dinastije B u s h bila k a d r a odigrati t a k o v a ž n u u l o g u u t o m e p o l i ­
euroazijska k o p n e n a sila, bogata svim p o t r e b n i m r u d a m a , poljo­
t i č k o m z a o k r e t u p r e m a Rusiji poslije 1990., v a ž n o je zaviriti
p r i v r e d n i m z e m l j i š t e m i i z v o r i m a energije. D r ž a o ju je t a k o
d u b o k o u p o z a d i n u p o l i t i č k o g a stroja koji j e , tajnošću i o b m a ­
v a ž n o m z a svjetsku politiku d a j u j e n a z v a o " s t o ž e r n o m z e m ­
n o m , l a ž i m a i r a t o v i m a , stvorila obitelj G e o r g e a W. B u s h a , i to
ljom" ( H e a r t l a n d ) .
t a k o d a a m e r i č k i n a r o d nije t o g a n i svjestan.

10 1I
G o d i n e 1 9 9 0 . vlada p r e d s j e d n i k a B u s h a starijeg, čiji je sa­ ljude u Iraku, A f g a n i s t a n u i na m n o g i m d r u g i m m a n j e p o z n a t i m
vjetnik, m e đ u o s t a l i m a , bio i H e n r y Kissinger, na s a s t a n k u Sed­ p o p r i š t i m a diljem svijeta, j e s t d r u g a k o m p l e m e n t a r n a t e m a o v e
m o r i c e u H o u s t o n u insistirala j e n a t o m e d a M e đ u n a r o d n i m o ­ knjige.
n e t a r n i fond b u d e j e d i n a institucija koja će d i k t i r a t i g o s p o d a r ­ P r e o b r a z b a d r u š t v e n i h n o r m a tradicionalno miroljubivih sta­
sku p r e o b r a z b u država bivšega Varšavskoga pakta, pa t a k o i Ru­ novnika Sjedinjenih Američkih Država u vrstu n o v e Sparte p o t p u ­
sije. T a d a š n j e pravilo bilo je šok terapija, a ne r a z u m n a politika n o j e neshvatljiva većini E u r o p l j a n a , koji žive d a l e k o o d a m e ­
g o s p o d a r s k e p r e o b r a z b e . Radikalna neoliberalna e k o n o m s k a p o ­ ričkih o b a l a i u glavi imaju slike d r u k č i j e A m e r i k e . U n u t a r n j a
litika s l o b o d n o g a tržišta, krajnje n e p r i m j e r e n a d r u š t v e n i m i go­ p r e o b r a z b a američkoga d r u š t v a p o m o ć u d r u š t v e n o g inženjeringa,
s p o d a r s k i m z a h t j e v i m a Rusije, Poljske, B u g a r s k e , Jugoslavije i do razine koju je gotovo n e m o g u ć e zamisliti, jest bitan d i o pretva­
svih o s t a l i h bivših k o m u n i s t i č k i h zemalja u E u r o p i , bila je n a ­ ranja Sjedinjenih A m e r i č k i h D r ž a v a u n o v u S p a r t u , tj. trajno
m e t n u t a u c j e n o m glede k r e d i t a d o b i v e n i h o d z a p a d n i h b a n a k a , z a r a ć e n u d r ž a v u . K a k o je to u č i n j e n o i s kojim ciljem u k o n t e k ­
a takvu je politiku v o d i o M e đ u n a r o d n i m o n e t a r n i fond ( M M F ) , s t u d a n a š n j e o p a s n o s t i o d t o g a stanja p o m i r u svijetu j e s t nit
zahtijevajući privatizaciju i u v o đ e n j e tržišnoga g o s p o d a r s t v a . vodilja o v e knjige. T r e n u t a č n i razvoj događaja zahtijeva ž u r n o
N o , g o s p o d a r s k e n e u s p j e h e a m e r i č k e p o l i t i k e nije m o g u ć e objašnjenje toga pitanja.
razumjeti a k o n e s h v a t i m o d a j e m o ć n i k r u g a m e r i č k o g a g o s p o ­ S v o m e n j e m a č k o m izdavaču J o c h e n u K o p p u zahvaljujem n a
d a r s k o g i političkog ustroja, k r u g obitelji Bush, tijekom i poslije r a z u m i j e v a n j u i shvaćanju v a ž n o s t i objavljivanja ove knjige.
Drugoga svjetskoga rata izvorno iznjedren kao k r u g štićenika vla-
F. William Engdahl, kobvoz2007.
dajuće obitelji Rockefeller. K r u g o k o Rockfellera bio je m r e ž a
i z n i m n o g i n e u p i t n o g utjecaja i moći u poslijeratnoj politici Sje­
dinjenih A m e r i č k i h Država, m r e ž a koja je uključivala i obitelj
Bush k a o m l a d e p a r t n e r e u s h e m i stvaranja n o v o g svjetskog
poretka.
Desetljećima prije toga njihov projekt stvaranja n o v o g
svjetskog p o r e t k a zahtijevao j e p r e o b r a z b u d r u š t v e n o g a p o r e t k a
u samoj Americi i p r e o b r a z b u s t r u k t u r e temeljnih uvjerenja a m e ­
ričkih g r a đ a n a , koji su p e d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća išli u
crkvu, u naciju fanatičnih i p r e s t r a š e n i h ljudi p r e d v o đ e n i h fun­
damentalistima - "ponovno rođenim kršćanima". Godine 2000.
taj evangelistički f u n d a m e n t a l i z a m d o v e o je G e o r g e a W . B u s h a
u Bijelu k u ć u .
Kako je a m e r i č k i n a r o d , k o j e m u se n e k a d a divio cijeli svijet,
zbog njegove o t v o r e n o s t i p r e m a s t r a n c i m a i n e o p t e r e ć e n a p r i ­
s t u p a životu, m o g a o d o p u s t i t i da se njegovu zemlju p r e t v o r i u
čudovišnu silu koja vodi n e m i l o s r d n e ratove i o k r u t n o zlostavlja

12
Prvo poglavlje

M i i n c h e n , veljača 2 0 0 7 .

PUTIN ISPUŠTA BOMBU

Geografski stožer povijesti

R u s k i p r e d s j e d n i k V l a d i m i r P u t i n pojavio se u veljači 2 0 0 7 .
g o d i n e u M i i n c h e n u k a o p o s e b a n gost n a M e đ u n a r o d n o j konfe­
renciji o sigurnosti, nekadašnjoj W e r k u n d e Conference, na kojoj
je, p r e m a svim mjerilima, o d r ž a o i z n i m a n govor, iznijevši staja­
lišta koja su na Z a p a d u i z n e n a d i l a i z a t e k l a m n o g e . Poslije tih
njegovih i s k r e n i h riječi u p u ć e n i h o k u p l j e n i m s u d i o n i c i m a k o n ­
ferencije o d r ž a n e u veljači u M i i n c h e n u , uslijedila je bujica p r o ­
svjeda u m e d i j i m a i m e đ u p o l i t i č a r i m a na Z a p a d u .
Prvi p u t od r a s p a d a Sovjetskoga Saveza, iz 1 9 9 1 . g o d i n e , za­
p a d n i s u m e d i j i progovorili o n o v o m e h l a d n o m r a t u i z m e đ u
Z a p a d a i Rusije. Z a p r a v o , r u s k i je p r e d s j e d n i k u s v o m e g o v o r u
s a m o o t v o r e n o i j a v n o p r o g o v o r i o o p r o c e s u koji nije završio
p a d o m Berlinskoga zida u s t u d e n o m e 1989. g o d i n e . H l a d n i rat,
koji je z a p o č e o potkraj č e t r d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća, for­
m a l n i m s t v a r a n j e m S j e v e r n o a t l a n s k o g a vojnoga saveza, u biti
n i k a d a nije n i o k o n č a n . U p r a v o s u t u činjenicu slušatelji n a Za­
p a d u t e š k o i s n e l a g o d o m p r o g u t a l i . P u t i n je na svjetskoj p o z o r ­
nici u M i i n c h e n u o d i g r a o u l o g u lika iz priče slavnoga d a n s k o g a
p i s c a bajka H a n s a C h r i s t i a n a A n d e r s e n a . U s t a o je, u p r o p r s t o m
u G e o r g e a W. B u s h a i u z v i k n u o , g l a s n o da ga svi čuju: " G l e ­
dajte! Car je gol!"

15
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

A m e r i č k a Vlada, koja je de facto glavni z a p o v j e d n i k N A T O Izvorni plan v o d e ć i h a m e r i č k i h p l a n e r a iz v r e m e n a poslije


saveza, t o l i k o je povećala svoju vojnu m o ć tijekom p r o t e k l i h D r u g o g a svjetskoga rata bio je stvoriti n e k u vrstu n e f o r m a l n o g a
o s a m n a e s t godina, koliko je p r o š l o od raspada Sovjetskoga Save­ carstva, u k o j e m u bi se A m e r i k a pojavila kao n e o s p o r a n vladar u
za, da se Rusija osjetila pozvanom reagirati otvoreno i bez uvijanja. n o v o m e s v j e t s k o m e p o r e t k u , koji bi djelovao kroz tada n o v o ­
O n o š t o s e s a s v i m j a s n o p o č e l o d o g a đ a t i p o č e t k o m n o v o g a ti­ s t v o r e n u organizaciju - Ujedinjene n a r o d e .
sućljeća, uvelike p o d p l a š t e m s r a č u n a t o g a z a v o đ e n j a u pogrje- Britanski p r e m i j e r W i n s t o n C h u r c h i l l tvrdoglavo j e o d b i o
š n o m smjeru i učinkovitih p r o p a g a n d n i h akcija o širenju d e m o ­ igrati sasvim o č i t o p o d r e đ e n u ulogu Velike Britanije u a m e r i č k o ­
kracije u a m e r i č k o m e stilu na bivše zemlje V a r š a v s k o g a p a k t a i m e s v j e t s k o m e c a r s t v u . T o odbijanje d o v e l o je, potkraj č e t r d e ­
Sovjetskoga Saveza, bilo je v o j n o sučeljavanje k a k v o svijet nije s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća, do m n o g i h o t v o r e n i h i prikrive­
vidio od razdoblja H l a d n o g a rata s početka p e d e s e t i h g o d i n a p r o ­ nih b r i t a n s k i h provokacija, š t o je Staljina n a v e l o na odbacivanje
šloga stoljeća. svake p o m i s l i n a s u r a d n i č k i o d n o s s a Sjedinjenim A m e r i č k i m
G o d i n e 1948. glavni tvorac p r a v o g a h l a d n o g a rata G e o r g e F. D r ž a v a m a , bilo u Vijeću s i g u r n o s t i Ujedinjenih n a r o d a bilo na
Kennan, direktor Odsjeka za planiranje politike pri američkom neki drugi način. N a v u č e n a je istinska željezna zavjesa od t e n k o ­
M i n i s t a r s t v u vanjskih poslova (State D e p a r t m e n t u ) i z n i o je u va, b o m b a r d e r a i oružja za m a s o v n o u n i š t e n j e , koja je p o č e t k o m
j e d n o m i n t e r n o m p o l i t i č k o m d o k u m e n t u o z n a č e n o m k a o "vrlo 1948. g o d i n e razdvojila p r i v r e d u k o m u n i s t i č k i h država Varšav­
tajno", ciljeve v a n j s k e p o l i t i k e Sjedinjenih A m e r i č k i h Država, s k o g a pakta, uključujući i t a d a tek s t v o r e n u N a r o d n u R e p u b l i k u
koje su gradile poslijeratno carstvo koje je trebalo p o s t a t i p o z n a ­ Kinu i T i t o v u k o m u n i s t i č k u Jugoslaviju.
to k a o " A m e r i č k o stoljeće". U to v r i j e m e , n e g d j e u razdoblju i z m e đ u p o z n a t o g a C h u r -
K e n n a n je p o t o m u d o k u m e n t u , koji je p o s t a o d o s t u p a n jav­ chillova g o v o r a o "željeznoj zavjesi", o d r ž a n o g a 1948. u g r a d u
nosti, napisao: Fultonu, u saveznoj državi Missouri, i formalnoga stvaranja Sjever­
" I m a m o oko 5 0 % svjetskoga bogatstva, ali s a m o 6 , 3 % svjetsko­ n o a t l a n s k o g a vojnoga saveza, u travnju 1949., u kojemu d o m i n i ­
g a stanovništva. T a j e s u p r o t n o s t p o s e b n o velika, k a o o n a i z m e ­ raju Sjedinjene A m e r i č k e Države, geopolitički p r o s t o r p o z n a t
đu nas i azijskih zemalja. U takvoj situaciji ne s m i j e m o pogriješiti k a o Euroazija, od rijeke Elbe u N j e m a č k o j p r e k o T r s t a , Sofije i
ni p o s t a t i p r e d m e t zavisti i ogorčenja. Naša prava zadaća u p r e d ­ Srednje Azije do Kine, b i o je h e r m e t i č k i izoliran od izravnog
s t o j e ć e m r a z d o b l j u j e s t o s m i s l i t i o b r a z a c o d n o s a koji ć e n a m utjecaja W a s h i n g t o n a i a m e r i č k e e k o n o m s k e politike.
o m o g u ć i t i da z a d r ž i m o taj položaj s u p r o t n o s t i , a da p r i t o m n e ­ V e ć e m dijelu svijeta o s t a l o je n e p o z n a t o o n o š t o je bilo sa­
d v o j b e n o n e u g r o z i m o n a š u n a c i o n a l n u s i g u r n o s t . Kako b i s m o s v i m j a s n a p o l i t i k a tajnog u s t r o j a vanjske p o l i t i k e S j e d i n j e n i h
t o postigli, m o r a t ć e m o s e p o s v e o s l o b o d i t i s e n t i m e n t a l n o s t i i A m e r i č k i h Država - v o j n o - i n d u s t r i j s k o g a s e g m e n t a , m u l t i n a c i o ­
sanjarenja. M o r a m o s e p o s v u d a u s r e d o t o č i t i isključivo n a n a š e n a l n i h e n e r g e t s k i h korporacija, Odjela z a n a c i o n a l n u s i g u r n o s t
n e p o s r e d n e n a c i o n a l n e ciljeve. N e s m i j e m o s e obmanjivati t i m e a m e r i č k e V l a d e , P e n t a g o n a , CIA-e, D r ž a v n e agencije z a n a c i o ­
da d a n a s m o ž e m o sebi p r i u š t i t i l u k s u z a l t r u i z m a i svjetskoga n a l n u s i g u r n o s t i i b r o j n i h p o s e b n i h V l a d i n i h tajnih s l u ž b a - d a
1
dobročinitelja."

1
K e n n a n , G e o r g e F., Policy P l a n n i n g S t u d y , P P S / 2 3 : R e v i e w o f C u r r e n t
T r e n d s i n U . S . Policy, M e m o r a n d u m b y t h e D i r e c t o r o f t h e Policy P l a n n i n g

16
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

u svojim r u k a m a p o n o v n o č v r s t o d r ž e cjelokupan vojni i e k o ­ od ta dva slučaja, p o m o r s k a bi fronta bila p r i d o d a n a b o g a t s t v i m a


n o m s k i n a d z o r n a d o n i m š t o j e b r i t a n s k i o t a c g e o p o l i t i k e sir toga velikoga k o n t i n e n t a , š t o bi stvorilo geopolitičke uvjete p o ­
Halford M a c k i n d e r u j e d n o m poticajnom p o l i t i č k o m izvješću iz t r e b n e za stvaranje velike sile koja bi bila n a d m o ć n a i na m o r u i
1904. g o d i n e n a z v a o " g e o g r a f s k i m s t o ž e r o m povijesti", tj. Ru­
2
na kopnu.
sijom .
V a n j s k a p o l i t i k a Velike Britanije, p o s e b i c e poslije rusko-ja-
Za Mackindera i b r i t a n s k o Ministarstvo vanjskih poslova, prije p a n s k o g a rata, koji se v o d i o 1904. i 1 9 0 5 . , pa sve do stvaranja
više od s t o t i n u g o d i n a , n a d z o r nad Rusijom odlučivao je o t o m e N A T O - a 1949. g o d i n e , polazila j e o d M a c k i n d e r o v i h p r e t p o s t a v ­
t k o će, ili t k o m o ž e , k o n t r o l i r a t i g o l e m e p r o s t o r e Euroazije, a ka, pa je svim silama n a s t o j a l a spriječiti nastajanje k o h e z i v n e
t i m e n e i z r a v n o i cijeli svijet. M a c k i n d e r je d r ž a o da će se, d o k se euroazijske " s t o ž e r n e sile", s R u s i j o m u s r e d i š t u , k a k o svjetska
Europa b u d e p r e k o m o r s k i m p u t e m širila do Indije, Afrike i osta­ prevlast Velike Britanije ne bi bila u g r o ž e n a .
lih kolonijalnih zemalja, Rusija, u s i d r e n a u I s t o č n o j E u r o p i i A m e r i č k i tvorci p o s l i j e r a t n e m o ć i , u š a n č e n i u n e w y o r s k o m
Srednjoj Aziji, širiti na j u g i istok, stvarajući t a k o g o l e m p r o s t o r Vijeću za m e đ u n a r o d n e o d n o s e i o k o njega, u Zakladi Rockefel­
ljudskih i p r i r o d n i h potencijala. Taj golemi p r o s t o r u b r z o bi p o ­ ler i, n a d a s v e , u Rockfellerovim p o l i t i č k i m i g o s p o d a r s k i m k r u ­
s t a o " p o k r i v e n m r e ž o m željeznica" te bi t a k o , prvi p u t u p o ­ govima, prihvatili s u M a c k i n d e r o v o g e o p o l i t i č k o stajalište k a o
vijesti, p o v e ć a o p o k r e t l j i v o s t i p o s t i g a o s t r a t e š k i v a ž n u k o p n e ­ svoje v l a s t i t o . G l a v n i č i m b e n i c i Rockefellerova kruga, p o p u t
nu m o ć . Henryja Kissingera, a poslije i Z b i g n i e w a Brzezinskog, bili su
S t a k v i m g e o p o v i j e s n i m razmišljanjem u p o z a d i n i , M a c k i n ­ d u b o k o ogrezli u tradiciji M a c k i n d e r o v e geopolitike.
der je središnju sjevernu jezgru Euroazije p r e p o z n a o kao Tijekom D r u g o g a svjetskoga rata M a c k i n d e r a je p r e s t i ž n i ča­
" s t o ž e r n u d r ž a v u " ili "središnju z e m l j u " svjetske politike. On je sopis Foreign Affairs, koji izdaje n e w y o r s k o Vijeće za m e đ u n a r o d ­
N j e m a č k u , A u s t r i j u , T u r s k u , Indiju i Kinu n a v e o k a o zemlje ne o d n o s e , p o z v a o da u k r a t k o i z n e s e svoje mišljenje o g e o p o l i ­
koje se n e p o s r e d n o naslanjaju na tu središnju regiju, u obliku t i č k i m m o g u ć n o s t i m a u p o s l i j e r a t n o m e svijetu. U t o m e č l a n k u
" u n u t a r n j e g p o l u m j e s e c a " o k o te središnje ili s t o ž e r n e regije. iz 1943. g o d i n e , kada j o š nije bilo ni s p o m e n a o z l o s l u t n o m p r e ­
U p o z o r a v a o je k a k o bi " p r o m j e n a ravnoteže moći u korist te sre­ dosjećaju H l a d n o g a rata, koji će uslijediti k a o posljedica p r a v o g a
dišnje regije, koja bi rezultirala njezinim š i r e n j e m na p o g r a n i č ­ rata, M a c k i n d e r je rekao: "Neizbježan je zaključak da se Sovjetski
n e zemlje Euroazije, o m o g u ć i l a korištenje g o l e m i h b o g a t s t a v a Savez, iziđe li iz ovoga rata k a o p o b j e d n i k Njemačke, m o r a držati
azijskoga k o n t i n e n t a za stvaranje p o m o r s k e flote pa bi svjetsko najvećom s i l o m na kugli zemaljskoj. N a d a s v e , Sovjetski će Sa­
carstvo već tada bilo na p o m o l u " . vez biti sila sa strateški najjačim o b r a m b e n i m položajem. Ta sre­
P r e m a M a c k i n d e r o v u mišljenju, s a m o b i s e savez i z m e đ u dišnja zemlja najveća je p r i r o d n a u t v r d a na Zemlji. Prvi p u t u
3

Rusije i N j e m a č k e ili k i n e s k o - j a p a n s k o carstvo, p o d u v j e t o m da povijesti i m a d o v o l j n o ljudstva, po broju i k v a l i t e t i . "


pokori Rusiju, mogli natjecati za prevlast u svijetu. U bilo kojemu Dvije g o d i n e poslije toga, u travnju 1945., britanski p r e m i j e r
W i n s t o n C h u r c h i l l p o č e o j e a g i t i r a t i i tražiti o d a m e r i č k o g a g e -

2
M a c k i n d e r , sir H a l f o r d J., " T h e G e o g r a p h i c a l Pivot of H i s t o r y " , u D e m o ­
c r a t i c I d e a l s a n d R e a l i t y ( D e m o k r a t s k i ideali i s t v a r n o s t ) , s t r . 2 4 1 2 4 2 2 5 5 3
M a c k i n d e r , sir H a l f o r d J., " T h e R o u n d W o r l d a n d t h e W i n n i n g o f t h e
257., 258., 2 6 2 . - 2 6 4 . P e a c e " , Foreign Affairs, N e w York, svezak 2 1 . , broj 4, srpanj 1 9 4 3 . , str. 5 9 7 . - 6 0 5 .

18 19
STOLJEĆE RATA 2
F. William Engdahl

nerala D w i g h t a E i s e n h o w e r a i p r e d s j e d n i k a R o o s e v e l t a da od­ u s p o r e d b i s o n i m š t o je bilo u igri, kada je riječ o g l o b a l n o m e


m a h z a p o č n u pravi rat p r o t i v Sovjetskoga Saveza, koristeći se s vojnome naoružavanju Sjedinjenih Američkih Država, protiv Ru­
12 zarobljenih njemačkih divizija kao t o p o v s k i m m e s o m , k a k o bi sije k a o njihova najvećega p r e o s t a l o g a svjetskoga p r o t i v n i k a , iz­
se Rusiju j e d n o m zauvijek uništilo. Da ironija b u d e veća, u svjetlu gledali su r a z m j e r n o mali. Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e željele
a m e r i č k e politike od 1990. godine, a m e r i č k a je Vlada C h u r c h i l - su u k o n t e k s t u r a s p a d a Sovjetskoga Saveza i pojave R e p u b l i k e
4
lov p r i j e d l o g s m j e s t a o d b i l a k a o p r e v i š e r i z i č a n .
Rusije 1 9 9 1 . g o d i n e , p o m n o p r e i s p i t a t i svoju v o j n u p o l i t i k u .
G o d i n e 2 0 0 7 . , taj n e d o v r š e n i p o s a o , k a k o s u n a t o gledali S a m o su u t o m e s m i s l u P u t i n o v e i s k r e n e riječi u g o v o r u o d r ­
vodeći a m e r i č k i politički krugovi, bilo je krajnje i p o s v e m a š n j e
ž a n o m 10. veljače na Konferenciji o sigurnosti u M i i n c h e n u imale
k o m a d a n j e Rusije k a o n e o v i s n e s t o ž e r n e z e m l j e u Euroaziji.
smisla.
N u k l e a r n e r a k e t e bile su s a m o j e d n o iz g o l e m o g arsenala oružja
Putin je u Miinchenu o p ć e n i t o govorio o američkoj viziji "jed-
i o b m a n a kojima su se koristili k a k o bi okružili i do kraja uništili
n o p o l a r n o g a " svijeta s " j e d n i m središnjim a u t o r i t e t o m , j e d n o m
jedinu p r e o s t a l u silu koja bi mogla spriječiti n a s t a n a k p o t p u n o g
svjetskog a m e r i č k o g stoljeća, o n o g a š t o ga je P e n t a g o n n a z v a o središnjom silom i jednim središtem za donošenje odluka", nazva­
"dominacijom p u n o g a spektra". 5 vši ga "svijetom u k o j e m u postoji j e d a n g o s p o d a r , j e d a n vladar.
N a kraju krajeva, takav j e svijet p o g u b a n n e s a m o z a o n e koji s u
u n u t a r toga s u s t a v a , n e g o i za v l a s t o d r š c a , jer ga se u n i š t a v a
6
i z n u t r a ! " N a r a v n o , nije P u t i n g o v o r i o o Rusiji, n e g o o jedinoj
Novi hladni rat
velesili - S j e d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a .
P u t i n j e p o t o m p r e š a o n a bit stvari, rekavši: " D a n a s s m o
U vrijeme P u t i n o v a g o v o r a u M i i n c h e n u svijet je v e ć bio
d u b o k o u n o v o m e h l a d n o m r a t u . Taj h l a d n i rat nije započela svjedoci j e d n e g o t o v o n e o b u z d a n e a g r e s i v n e u p o r a b e sile, voj­
Moskva, ali je u o d r e đ e n o m e t r e n u t k u bila n e i z b j e ž n o p o t a k n u ­ ne sile u m e đ u n a r o d n i m o d n o s i m a , sile koja svijet g u r a u p r o ­
t a n a reagiranje. D i n a m i k a š t o j u j e p o t a k n u l a a m e r i č k a " p r e v e n ­ valiju trajnih s u k o b a . Posljedica toga jest d a n e m a m o d o v o l j n o
tivna" n u k l e a r n a politika p o g r j e š n o m j e p r o c j e n o m učinila n u k ­ s n a g e p r o n a ć i r a z u m n a rješenja z a bilo koji o d t i h p r o b l e m a .
learni rat m n o g o vjerojatnijim negoli tijekom najvećih n a p e t o s t i N e m o g u ć i m t a k o đ e r postaje i p o s t i z a n j e bilo kakva političkoga
iz v r e m e n a H l a d n o g a r a t a i r a k e t n e krize na Kubi. dogovora".
Krah u Iraku ili m o g u ć n o s t taktičkoga p r e v e n t i v n o g a n u k l e ­ R e k a o je i o v o : "Svjedoci s m o sve v e ć e g o m a l o v a ž a v a n j a te­
a r n o g u d a r a na Iran d o v o l j n o su s a b l a s n o podsjetili na to. Ali, u meljnih načela m e đ u n a r o d n o g a prava. N e o v i s n e z a k o n s k e n o r ­
me zapravo se sve više približavaju z a k o n o d a v n o m e s u s t a v u jed­
ne države. Kada kažem j e d n e države, pritom, naravno, mislim
4
Falin, Valentin M., "Russia W o u l d Have Faced W o r l d W a r III H a d it n o t prije svega na Sjedinjene Američke Države, koje su svoju državnu
S t o r m e d Berlin", (Rusija bi se našla pred Trećim svjetskim ratom da nije izvela juriš na
Berlin), ruska informativna agencija N o v o s t i , 28. ožujka 2 0 0 5 . , na e n . r i a n . r u / r i a n / granicu p r e š l e u s v a k o m p o g l e d u . To je očito u e k o n o m s k o j p o -
indeks.cfm?.
5
P a r m a r , Inderjeet, ' T o Relate Knowledge and Action", T h e Impact of the Rocke­
feller Foundation on Foreign Policy Thinking During America's Rise to Globalism
6
(Utjecaj Zaklade Rockefeller na razmišljanje o vanjskoj politici tijekom uspona Amerike do Putin, Vladimir, "Rede des russischen Prasidenten Wladimir Putin auf
svjetske velesile), 1939. - 1 9 4 5 . , Minerva, svezak 40., Kluver Academic Publishers, 2002. d e r 4 3 . M u n c h n e r ' S i c h e r h e i t s k o n f e r e n z ' " , M u n c h e n , 10. veljače 2 0 0 7 .

20 21
STOLJEĆE RATA 2
F. William Engdahl

litici, u p o l i t i č k i m p i t a n j i m a i u politici k u l t u r e i obrazovanja, "Kao da se desnom rukom počešeš po lijevom uhu"


koju n a m e ć u o s t a l i m n a r o d i m a . Ali k o m e s e t o sviđa? T k o j e
7
time zadovoljan?" D a n a 2 9 . siječnja 2 0 0 7 . b r i g a d n i g e n e r a l A m e r i č k e vojske
T i m je riječima P u t i n d o t a k n u o o n o š t o ga u m e đ u n a r o d n o j i Patrick J. O'Reilly, z a m j e n i k d i r e k t o r a P e n t a g o n o v e Agencije za
vojnoj politici Sjedinjenih A m e r i č k i h D r ž a v a zabrinjava j o š o d p r o t u r a k e t n u o b r a n u , i z n i o je a m e r i č k e p l a n o v e o postavljanju
završetka H l a d n o g a rata, o k o n č a n o g a prije s e d a m n a e s t a k godi­ elemenata proturaketne obrane u Europi do 2011. godine. Pen­
na. Dalje u s v o m e govoru P u t i n je izrijekom n a v e o na kakvu t a g o n tvrdi k a k o cilj t o g a postavljanja j e s t z a š t i t a a m e r i č k i h i
v o j n u p o l i t i k u misli. NATO-ovih postrojenja od o p a s n o s t i koje bi mogle doći s Bliskog
U p o z o r i o j e p r i t o m n a destabilizirajući u č i n a k " s v e m i r s k o g a istoka, a ne iz Rusije.
n a o r u ž a n j a " - " n e m o g u ć e je sankcionirati pojavu novoga, desta­ Poslije o n o g a s t o j e P u t i n izjavio u M i i n c h e n u , a m e r i č k o M i ­
biliziraj ućega v i s o k o t e h n o l o š k o g a oružja... n o v o razdoblje suko­ n i s t a r s t v o vanjskih p o s l o v a izdalo je s l u ž b e n o p r i o p ć e n j e u
ba, p o s e b i c e u s v e m i r u . R a t zvijezda više nije fantazija, n e g o k o j e m u stoji d a j e vlada p r e d s j e d n i k a B u s h a " z b u n j e n a u č e s t a ­
s t v a r n o s t . . . P r e m a mišljenju Rusije, militarizacija s v e m i r a m o ­ lim zajedljivim p r i m j e d b a m a koje o t e m e s u s t a v u d o l a z e iz M o ­
gla bi imati n e p r e d v i d i v e posljedice po m e đ u n a r o d n u zajednicu skve".
i izazvati n i š t a m a n j e n e g o p o č e t a k n u k l e a r n o g a d o b a ( u t r k e u Dva tjedna poslije Putinova govora, točnije, 2 8 . veljače, p r e d ­
naoružavanju - nap. aut.). sjednik Agencije z a r a k e t n u o b r a n u (Missile D e f e n c e A g e n c y )
P o t o m je P u t i n izjavio: "Planovi za širenje n e k i h e l e m e n a t a general H e n r y O b e r i n g stigao je iz W a s h i n g t o n a "objasniti" novi
sustava p r o t u r a k e t n e o b r a n e u E u r o p i m o g u n a s s a m o u z n e m i ­ američki r a k e t n i plan za Poljsku i I s t o č n u E u r o p u . S u s r e o se s
riti. K o m e je p o t r e b a n sljedeći korak onoga š t o će u o v o m e slučaju 26 veleposlanika iz zemalja članica N A T O - a i iz Rusije. O b e r i n g
biti neizbježna u t r k a u n a o r u ž a n j u ? " 8
j e ustrajao n a t o m e k a k o j e p l a n i r a n i p r o t u r a k e t n i s u s t a v p o s v e
Na š t o je P u t i n mislio? Malo je ljudi bilo svjesno da su Sje­ o b r a m b e n e naravi t e d a m u j e j e d i n i cilj p r u ž i t i z a š t i t u o d m o ­
9

d i n j e n e A m e r i č k e Države, tvrdeći k a k o to čine radi sprječavanja gućega n a p a d a iz I r a n a .


opasnosti od nuklearnoga napada neke "izopćene države", pri­ T v r d n j a d a j e Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a p o t r e b n a
mjerice Sjeverne Koreje ili m o ž d a jednoga d a n a Irana, p o č e t k o m p r o t u r a k e t n a o b r a n a u Poljskoj zbog n e k a k v e o p a s n o s t i od iran­
2 0 0 7 . g o d i n e najavile postavljanje golemih p r o t u r a k e t n i h o b r a m ­ s k e r a k e t e , nije b a š bila uvjerljiva, p o s e b i c e k a d a j e zamišljeni
b e n i h p o s t r o j e n j a u Poljskoj i Č e š k o j . cilj bio teritorij Sjedinjenih Američkih Država i opasna postrojenja
u E u r o p i . Ozbiljni su se analitičari zapitali " z a š t o ne zatražiti od
U Poljskoj? Radi o b r a n e od balističkih raketa? O č e m u je sve
T u r s k e , d u g o g o d i š n j e članice N A T O - a , d a Sjedinjene A m e r i č k e
tu z a p r a v o riječ? P o t r e b n o je poznavati n e k e t e m e l j n e vojne
D r ž a v e u njoj p o s t a v e svoj p r o t u r a k e t n i štit, s t o j e m n o g o bliže
p o j m o v e k a k o bi se shvatilo i z n i m n o p r o v o k a t i v n u i o p a s n u n a ­
I r a n u ? Ili m o ž d a u Kuvajtu? U K a t a r u ? Ili m o ž d a Izraelu? K a o
rav a m e r i č k e n u k l e a r n e politike.
s t o j e izjavio P u t i n u s v o m e g o v o r u o d r ž a n o m u M i i n c h e n u :

9
N a v o d iz Usta Der Spiegel, " E u r o p e D i v i d e d o v e r US M i s s i l e D e f e n s e P l a n "
7
Ibid. (Europa podijeljena po pitanju a m e r i č k o g a plana o raketnoj obrani), 5. ožujka
8
Ibid. 2 0 0 7 . , Spiegel online; e n g l e s k i n a : w w w . s p i e g e l . d e

11 23
F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

" R a k e t e s d o m e t o m o d p e t d o o s a m t i s u ć a k i l o m e t a r a , koje O s i m Rusije i Kine, n i j e d n a od više od d v a d e s e t zemalja koje


su d o i s t a o p a s n o s t po E u r o p u , ne postoje ni u jednoj od takozva­ W a s h i n g t o n navodi kao proizvođače raketa n e m a projektile koji
n i h p r o b l e m a t i č n i h zemalja. U skorijoj se b u d u ć n o s t i , p r e m a bi mogli biti o p a s n i po E u r o p u i Sjedinjene A m e r i č k e Države.
svim izgledima, t o n e ć e d o g o d i t i . N e m o ž e s e čak n i očekivati. O s i m Sjeverne Koreje i Irana, sve su o s t a l e d r ž a v e surađivale sa
P r i m j e r i c e , bilo k a k v a r a k e t a iz Sjeverne K o r e j e h i p o t e t s k i Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a ili su čak bile njihovi izravni
ispaljena n a a m e r i č k i teritorij p r e k o z a p a d n e E u r o p e o č i t o s e saveznici. Štoviše, Iranu t r e b a još n e k o l i k o g o d i n a da p r o i z v e d e
protivi z a k o n i m a balistike. Kao š t o b i s m o mi u Rusiji rekli, bilo d a l e k o m e t n e r a k e t e s n u k l e a r n i m bojevim glavama, a Sjeverna
1 0
b i t o k a o d a s e d e s n o m r u k o m p o č e š e š p o lijevom u h u . " Koreja je, p r e m a mišljenju vojnih s t r u č n j a k a sa Z a p a d a , u biti
T i j e k o m g o v o r a o d r ž a n o g u Bruxellesu, u o ž u j k u 2 0 0 7 . , ge­ više n a p u h a n a n e g o p r a v a o p a s n o s t .
neral O b e r i n g r e k a o je k a k o američka Vlada želi postaviti sustav Procjenjuje se da balistička r a k e t a iz Pjog Janga, T a e p o d o n g -
p r o t u r a k e t n i h b a z a i na Kavkazu i u Ukrajini, koja još nije ni 2, i m a d o m e t od .4.300 k i l o m e t a r a . K a d a je Sjeverna Koreja u
članica N A T O - a . Rusija j e t o m izjavom bila p o t a k n u t a n a n e p o ­ srpnju 2 0 0 6 . testirala d a l e k o m e t n e r a k e t e , američki p r e d s j e d ­
s r e d a n i o š t a r o d g o v o r . " T a j e izjava s a m o j o š j e d a n d o k a z da će nik B u s h i z d a o je zapovijed o stavljanju b a z e F o r t G r e e l y na
američka s t r a n a nastaviti s povećavanjem potencijala za r a k e t n u Aljasci u najviši s t u p a n j p r i p r a v n o s t i . Na kraju je r a k e t a pala u
o b r a n u , š t o ć e s e sve više ticati s i g u r n o s t i R u s i j e " , p i š e n o v i n ­ Tihi ocean, s a m o 4 0 s e k u n d a poslije lansiranja. N e z n a s e n i t o
ska agencija I t a r - T a s s n a v o d e ć i riječi g l a s n o g o v o r n i k a r u s k o g a h o ć e li Sjeverna Koreja u s p j e t i naći o d g o v a r a j u ć e p o u z d a n e
M i n i s t a r s t v a vanjskih poslova Mihaila Kaminjina. projektile s bojevim glavama.
"Rusija p o n o v n o izražava z a b r i n u t o s t zbog američkih planova Iran j e d o p o č e t k a 2 0 0 7 . t e s t i r a o s a m o r a k e t e s d o m e t o m d o
0 r a k e t n o j o b r a n i " , d o d a o je Kaminjin, i n a s t a v i o : " D r ž i m o da 1.600 kilometara. Čak se za iranski n a v o d n o najsuvremeniji m o d e l
o p s e g p r i p r e m a koje p r o v o d e Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e n e Š a h a b - 5 , koji j e vjerojatno izvedenica r a k e t e tipa T a e p o d o n g ,
o d g o v a r a m o g u ć o j o p a s n o s t i o d r a k e t n o g n a p a d a . N a m j e r a Sje­ procjenjuje d a i m a d o m e t o d s a m o 3.000 k i l o m e t a r a . D a k l e , ra­
dinjenih A m e r i č k i h D r ž a v a d a p o s t a v e e l e m e n t e p r o t u r a k e t n e d a r s k e p o s t a j e u Istočnoj E u r o p i j o š n e k o v r i j e m e n e ć e o t k r i t i
o b r a n e , koji će p o s t a t i strateški važni vojni tereni u n e p o s r e d n o j n i j e d n u iračku r a k e t u u p u ć e n u p r e m a A m e r i c i .
blizini g r a n i c e s R u s i j o m , j e s t razlog za p o s e b n u z a b r i n u t o s t . U biti, p r e m a m i š l j e n u u m i r o v l j e n o g a m e r i č k o g a g e n e r a l
M o r a t ć e m o ta b u d u ć a vojna postrojenja imati na u m u u koraci­ p u k o v n i k a R o b e r t a G a r d a , p r o g r a m p r o t u r a k e t n e o b r a n e Sje­
ma koje će Rusija p o d u z i m a t i u vojnoj politici i planiranju. Takvi d i n j e n i h A m e r i č k i h D r ž a v a j e s t nastojanje d a s e o s i g u r a o b r a n a
su planovi s u p r o t n i o d r e d b i N A T O - a koja g o v o r i o smanjenju od iranskih raketa koje j o š ne p o s t o j e i s bojevim glavama kakve
u p o r a b e sile, s t o j e n a v e d e n o u T e m e l j n o m a k t u i z m e đ u Rusije j o š n e p o s t o j e . Nadalje, d o d a o je, Iran j e p o t p u n o svjestan d a b i
11 ga Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e p o t p u n o uništile kada bi ispalio
1 NATO-a". 12
rakete prema Americi.

10
Ibid. 12
B e s t e , Ralf i dr.: " A m e r i c a ' s C o n t r o v e r s i a l M i s s i l e S h i e l d : W h e r e d o e s
11
Today.az, " D i p l o m a t : US A B M in C a u c a s u s will affect R u s s i a n r e l a t i o n s G e r m a n y S t a n d ? " ( A m e r i č k i k o n t r o v e r z n i p r o t u r a k e t n i štit. K a k v o j e stajalište
w i t h n e i g h b o r s " , ( D i p l o m a t : a m e r i č k a p r o t u r a k e t n a o b r a n a n a Kavkazu utjecat N j e m a č k e ? ) , SPIEGEL ONUNE, 2 6 . o ž u j k a 2 0 0 7 . , na h t t p : / / w w w . s p i g e l . d e / i n -
c e n a o d n o s e Rusije s n j e z i n i m s a v e z n i c i m a ) , 10. ožujka 2 0 0 7 . , n a w w w . t o d a v a z ternational/spiegel/0.1518 473952.00.html

24 25
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

M o s k v a je o d m a h reagirala na najavljene p l a n o v e Sjedinjenih J a s n i m i n e d v o j b e n i m riječima P u t i n je na sve s n a ž n i j e p r o ­


A m e r i č k i h Država u Istočnoj Europi. D a n a 5. ožujka 2 0 0 7 . zapo­ vokacije W a s h i n g t o n a o d g o v o r i o o t v o r e n o m izjavom d a s e n a ­
vjednik r u s k i h s t r a t e š k i h s n a g a g e n e r a l p u k o v n i k Igor H v o r o v stavlja novi h l a d n i rat. Svijet je u novoj utrci u n a o r u ž a n j u . Ta
izjavio je da njegove z r a k o p l o v n e s n a g e m o g u vrlo lako spriječiti nova utrka, temeljena na n u k l e a r n i m r a k e t a m a , bila je u p u n o m
postavljanje i uništiti svu infrastrukturu za p r o t u r a k e t n u o b r a n u jeku u proljeća 2 0 0 7 . , o k o 17 g o d i n a poslije n a v o d n o g završetka
u Poljskoj i Č e š k o j , ondje gdje Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e pla­ H l a d n o g a rata, koji s e v o d i o i z m e đ u S j e d i n j e n i h A m e r i č k i h
niraju postaviti dijelove svoga sustava p r o t u r a k e t n e o b r a n e (Bal­ Država i Sovjetskoga Saveza.
listic Missile Defence, B M D ) . J e d a n o d rijetkih z a p a d n j a č k i h glasova z a u z b u n u z b o g naja­
D v a tjedna prije toga, zapovjednik S t r a t e š k i h r a k e t n i h s n a g a vljenih a m e r i č k i h p l a n o v a o g r a d n j i p r o t u r a k e t n o g a štita u
brigadni g e n e r a l Nikolaj Solovcov n e d v o j b e n o je izjavio k a k o će Poljskoj i Č e š k o j , b i o je glas bivšega n j e m a č k o g a k a n c e l a r a G e -
M o s k v a svoj n u k l e a r n i a r s e n a l usmjeriti na m j e s t a s a m e r i č k i m r h a r d a S c h r o e d e r a , koji je de facto z a r a d i o s t a t u s "neprijatelja"
postrojenjima za p r o t u r a k e t n u o b r a n u b u d e li W a s h i n g t o n i dalje Bushove vlade n a k o n š t o se 2 0 0 3 . glasno usprotivio ratu u Iraku.
u s t r a j a o n a p r o v e d b i svojih planova. Vjerojatno je zbog te izjave dvije g o d i n e poslije toga i z g u b i o
D a n a 10. ožujka 2 0 0 7 . ruski je p r e d s j e d n i k P u t i n , na vojnoj mjesto kancelara. Filozofija a m e r i č k e vanjske politike za vrijeme
s v e č a n o s t i dodjele n a g r a d a u Kremlju, o d r ž a o g o v o r i objavio m a n d a t a predsjednika G e o r g e a W. Busha bila je i s t o d o b n o i jed­
p o d a t a k d a ć e Rusija tijekom sljedećih o s a m g o d i n a p o t r o š i t i n o s t a v n a i o p a s n a . "Ili s t e s n a m a ili p r o t i v n a s .
190 milijarda dolara, o k o pet tisuća milijarda rubalja, k a k o bi do U g o v o r u o d r ž a n o m u D r e s d e n u 1 1 . ožujka 2 0 0 7 . , n e k o l i k o
2 0 1 5 . svoju vojsku i mornaricu opremila m o d e r n i m naoružanjem. d a n a poslije govora r u s k o g a p r e d s j e d n i k a P u t i n a u M i i n c h e n u ,
Rekao je kako "situacija u svijetu" nalaže potrebu za poboljšanjem kancelar Schroeder izjavio je da nastojanja Sjedinjenih A m e r i č k i h
vojne s t r u k t u r e u Rusiji. " N e m o ž e m o ne uočiti s t a l n e p o k u š a j e Država za u s p o s t a v o m p r o t u r a k e t n o g a štita u Istočnoj E u r o p i
d a s e m e đ u n a r o d n e n e s p o r a z u m e rješava silom, prijetnju m e ­ j e s u d i o p o k u š a j a nastavljanja " s u l u d e p o l i t i k e okruživanja R u ­
đ u n a r o d n i m s u k o b i m a , t e r o r i z a m , jačanje lokalnih s u k o b a i sije" i p r i t o m u p o z o r i o da bi to m o g l o izazvati n o v u svjetsku
14

širenje oružja za m a s o v n o uništenje", rekao je. Bilo je to doslov­ utrku u naoružanju.


no ponavljanje o n o g a š t o je rekao u s v o m e g o v o r u u M i i n c h e n u , A m e r i č k a politika j o š o d 1999. g o d i n e zahtijeva izgradnju
kada je, u veljači, izrijekom s p o m e n u o Sjedinjene A m e r i č k e n e k o g oblika aktivne p r o t u r a k e t n e o b r a n e , u n a t o č n e s t a n k u Hla­
Države. d n o g a rata, a t i m e i o p a s n o s t i od sovjetskih ili r u s k i h i n t e r k o n ­
t i n e n t a l n i h balističkih r a k e t a ( I C B M - a ) ili od lansiranja r a k e t a
P u t i n je u t o m e g o v o r u r e k a o i to da će z n a t a n d i o tih s r e d ­
neke druge države.
stava biti n a m i j e n j e n k u p n j i n a j s u v r e m e n i j e g o r u ž j a i o p r e m e
U a m e r i č k o m e Z a k o n u o državnoj p r o t u r a k e t n o j obrani (Na­
te razvoju z n a n o s t i i vojne industrije. " N a s t o j i m o integrirati in­
t i o n a l Missile Defence Act) iz 1 9 9 9 . (Public L a w 106-38) stoji:
dustriju za proizvodnju vojne o p r e m e s civilnim g o s p o d a r s t v o m ,
p o s e b i c e s o n i m za visoku tehnologiju", d o d a o je i n a s t a v i o :
" O r u ž a n e snage j e d n o m zauvijek moraju p o n o v n o otpočeti s (traj­ 13
Today.az, "Pucin says, $ 190 bin funding for military e q u i p m e n t " , (Putin
n i m ) p r o v o đ e n j e m vojnih vježba š i r o k i h razmjera, l a n s i r a n j e m izjavio, 190 milijarda dolara uložiti u vojnu o p r e m u ) , 10. ožujka 2007., na www.today.az
13
" E t e r Spiegel Online, " S c h r o e d e r g e i a e l t B u s h s R a k e t e n a b w e h r " , 1 1 . o ž u j k a
raketa i m i s i j a m a r a t n e m o r n a r i c e na udaljenim t e r i t o r i j i m a " . 2007. www.speigel.de

26 27
F. William Engdahl

"Politika Sjedinjenih A m e r i č k i h Država, čim to b u d e t e h n o l o š k i


izvedivo, j e s t uspostavljanje učinkovita d r ž a v n o g a p r o t u r a k e t - Drugo poglavlje
n o g o b r a m b e n o g s u s t a v a , s p o s o b n a o b r a n i t i cijeli teritorij Sje­
dinjenih Američkih Država od napada balističkim r a k e t a m a ogra­
ničena d o m e t a (bilo slučajnog, n e o d o b r e n o g ili n a m j e r n o g ) , za
čije se financiranje traži godišnje o d o b r a v a n j e s r e d s t a v a . " NEOBIČNA PRIČA RATOVA
R a k e t n a o b r a n a bila j e j e d n a o d opsesija D o n a l d a R u m s f e l d a ZVIJEZDA
d o k j e b i o m i n i s t a r o b r a n e . J e l i t o bilo z a s t r a n j e n j e i z n i m n o
m i l i t a r i s t i č k e k l i k e o k o v l a d e B u s h a i C h e n e y j a ili dio j o š zlo-
kobnije s t r a t e g i j e z a s v j e t s k o m d o m i n a c i j o m m o ć n e elite koja
teži p o s t i z a n j u prevlasti u svijetu? O d g o v o r na to pitanje z a p r e ­
t a n je u politici i djelovanju koji se, u z m u li se s a m i za sebe, Početci američke proturaketne obrane
d o i m a j u p r i l i č n o b e z o p a s n i m a , ali koji, kada ih s t a v i m o u k o n ­
t e k s t političkih djelovanja a m e r i č k e Vlade poslije događaja od P r o g r a m Sjedinjenih A m e r i č k i h Država da po cijelome svijetu
1 1 . rujna 2 0 0 1 . , postaju sve d r u g o s a m o n e b e z o p a s n i . izgradi m r e ž u za " o b r a n u " od m o g u ć e g n a p a d a balističkim rake­
t a m a z a p o č e o j e j o š 2 3 . ožujka 1983., k a d a j e tadašnji p r e d s j e d ­
nik R o n a l d R e a g a n p r e d l o ž i o p r o g r a m p o p u l a r n o n a z v a n "Rat
zvijezda", a s l u ž b e n o "Inicijativa za s t r a t e š k u o b r a n u " (Strategic
D e f e n s e Initiative).
U j e d n o m n e s l u ž b e n o m r a z g o v o r u s a u t o r o m o v e knjige,
tijekom r u č k a u M o s k v i 1994., bivši d i r e k t o r e k o n o m s k i h s t u ­
dija na I n s t i t u t u za svjetsko g o s p o d a r s t v o i m e đ u n a r o d n e o d n o ­
se ( I n s t i t u t e of W o r l d E c o n o m y & I n t e r n a t i o n a l Relations, M E ­
M O ) , iz Sovjetskoga Saveza, r e k a o je d a j e Rusija i m a l a g o l e m o
financijsko o p t e r e ć e n j a k a k o bi o d r ž a l a k o r a k s a m e r i č k i m p r o ­
g r a m o m R a t a zvijezda v r i j e d n i m s t o t i n e milijarda dolara, s t o j e
na kraju dovelo do g o s p o d a r s k o g kraha Varšavskoga pakta, i, da
ironija b u d e veća, do p o n o v n o g ujedinjenja N j e m a č k e 1990. g o ­
1
dine. Uz poraz u ratu u Afganistanu i smanjenje državnih p r i h o ­
da od nafte, izazvanih a m e r i č k o m politikom iz 1986. godine, kada
je svjetsko t r ž i š t e preplavila n a f t o m iz Saudijske Arabije, vojna

1
R a z g o v o r i z m e đ u W i l l i a m a E n g d a h l a i d i r e k t o r a r u s k e ISSI, u o ž u j k u
1994.

28
29
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

industrija S S S R - a nije bila kadra održati korak bez rizika od m a ­ Razlozi eksplozije bili su složeni. N o , u biti, eksplozija letjelice
sovnih g r a đ a n s k i h n e m i r a u n u t a r zemalja Varšavskoga pakta. bila j e p o v e z a n a s a č i n j e n i c o m d a j e P e n t a g o n tajno p r e u z e o t u
N A S A - i n u misiju, k a o d i o p o k u š a j a militarizacije s v e m i r a , n o ­
voga p r o g r a m a R a t a zvijezda. Po o d l a s k u u m i r o v i n u iz s l u ž b e
NASA i vojne tajne koju je obavljao u Vladi, dr. R i c h a r d C. Cook, z n a n s t v e n i k koji
je svjedočio K o n g r e s u da je eksploziju izazvalo p o z n a t o n e i s p r a ­
G o d i n e 1986. američki s v e m i r s k i p r o g r a m N A S A snašla j e v n o O - p r s t e n j e , o b j a s n i o j e pravi u z r o k tragedije C h a l l e n g e r a
najveća n e s r e ć a od njegova o s n u t k a . NASA-u je, k a o civilnu in­ rekavši:
stituciju, o s n o v a o p r e d s j e d n i k D w i g h t E i s e n h o w e r , Z a k o n o m o " N A S A - i n o miješanje civilnih i vojnih p r i o r i t e t a dovelo je do
nacionalnoj aeronautici i svemiru (National Aeronautics and Space katastrofe u kojoj se 3 1 . siječnja 1986. dogodila eksplozija C h a l ­
Act) iz 1958. godine, kao pokušaj da se svijetu p o k a ž e k a k o a m e ­ lengera. Taj je događaj p o k a z a o k a k o zakučasti motivi i n e d o s t a ­
rička z n a n o s t ima a d u t kojim m o ž e p o b i t i veliki u s p j e h š t o ga je tak i s k r e n o s t i u d r ž a v n i m p r o g r a m i m a m o g u rezultirati t r a g e ­
Rusija postigla u svemiru sa S p u t n i k o m . Predsjednik je namjer­ dijom".
no odlučio ostaviti NASA-u izvan nadzora Američke vojske, k a k o " D a n a 9. veljače 1986., g o t o v o dva tjedna poslije eksplozije
bi taj p r o g r a m p o s l u ž i o k a o sveopći civilni z n a n s t v e n i poticaj
Challengera, list New York Times objavio je niz razornih d o k u m e ­
c j e l o k u p n o m e g o s p o d a r s t v u . U n a v e d e n o m e z a k o n u piše: "Kon­
nata. M e đ u n j i m a je i o n a j š t o s a m ga n a p i s a o u srpnju 1 9 8 5 .
gres o v i m e izjavljuje kako politika Sjedinjenih A m e r i č k i h Država
g o d i n e i d a o Philu Boffeyju, koji o z n a n s t v e n i m t e m a m a p i š e za
j e s t da se djelovanje u s v e m i r u t r e b a d o g a đ a t i u m i r o t v o r n e
list Times. U n j e m u s a m u p o z o r i o na m o g u ć u k a t a s t r o f u z b o g
svrhe i na d o b r o b i t čovječanstva."
p o g r j e š n o g spoja na O - p r s t e n o v i m a . T i m e je započet cijeli niz
N o 2 8 . siječnja 1986. s v e m i r s k a letjelica C h a l l e n g e r e k s p l o ­
otkrića, a m e đ u njima n a v o d i o t o m e k a k o su se k o n s t r u k t o r i
dirala je pri uzlijetanju i život je izgubilo svih s e d a m članova
letjelice protivili lansiranju p o h l a d n u v r e m e n u t e o t o m e k a k o
p o s a d e , š e s t e r o a s t r o n a u t a i j e d a n učitelj. N A S A - i n p r o g r a m
je N A S A otprije imala s p o z n a j e o m a n j k a v o s t i m a na p o j a č a n i m
S h u t t l e p o k r e n u t j e s e d a m d e s e t i h godina prošloga stoljeća k a k o
s p o j e v i m a letjelice".
bi se stvorilo letjelicu za prijevoz t e r e t a u s v e m i r , koja bi se
"Ali tek n a k o n s t o j e P r e d s j e d n i č k o p o v j e r e n s t v o , koje je vo­
m o g l a v i š e k r a t n o koristiti. D o t a d a š n j u s v e m i r s k u letjelicu m o ­
dilo istragu o u z r o c i m a te katastrofe, dovršilo p o s a o , shvatio s a m
glo s e koristiti s a m o z a j e d n u misiju, poslije čega j e bila n e u p o ­
rabljiva. Prva letjelica, C o l u m b i a , lansirana je 1 9 8 1 . g o d i n e . G o ­ z a s t o j e N A S A nastavila slati letjelicu i poslije 5. siječnja 1986.,
d i n u d a n a poslije toga lansiran je Challenger, k a o d r u g a letjelica kada se, z b o g leta p o h l a d n u v r e m e n u , dogodila d o d a n a s najveća
a m e r i č k e s v e m i r s k e flote. P o t o m su uslijedili Discovery, 1983., katastrofa p r o u z r o č e n a m a n j k a v o s t i m a na spojevima. Ta se kata­
i Atlantis, 1 9 8 5 . C h a l l e n g e r je i m a o devet u s p j e š n i h misija prije strofa d o g o d i l a p u n u g o d i n u d a n a prije eksplozije C h a l l e n g e r a .
toga k o b n o g a d a n a 1986., kada se dogodila katastrofa. 2 N A S A j e t o učinila z b o g toga š t o j e kriterij z a t e m p e r a t u r u n a
spojištu prilikom lansiranja m o g a o biti smetnja vojnim letovima
š t o ih je N A S A planirala izvoditi za A m e r i č k o r a t n o z r a k o p l o v ­
2
Greene, Nick, "Space Shuttle Challenger Disaster - A N A S A Tragedy' s t v o iz z r a k o p l o v n e baze V a n d e n b e r g u saveznoj državi Kalifor-
( K a t a s t r o f a s v e m i r s k e letjelice C h a l l e n g e r - tragedija N A S A - e ) , n a :
niji, gdje je v r i j e m e o b i č n o hladnije n e g o na Floridi. M n o g i od
space.about.com/cs/rhallenger/a/challenger.htm

30
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

tih letova trebali su biti d i o p o k u s a " R a t a zvijezda" i t a k o se la najveći ugovor, p o t e n c i j a l n o vrijedan 8 milijarda i 150 miliju­
pripremati za m o g u ć u uporabu "treće generacije" nuklearnog na dolara. D i o n i c e te k o m p a n i j e , koja je i do t a d a bila najveći
3
oružja u b u d u ć n o s t i , p o p u t r e n d g e n s k o g l a s e r a . poslovni p a r t n e r a m e r i č k o g a M i n i s t a r s t v a o b r a n e , p r e k o noći s u
C o o k o v o o t k r i ć e o militarizaciji NASA-e s r e d i n o m o s a m d e ­ donijele cijelo b o g a t s t v o - p o r a s l e su za više od 7% za s a m o p e t
setih g o d i n a p r o š l o g a stoljeća, povezanoj s R a t o m zvijezda a m e ­ tjedana od te vijesti, koju je N A S A objavila u k o l o v o z u 2 0 0 6 .
ričkoga p r e d s j e d n i k a Reagana, bilo je s a m o po sebi dovoljno zlo­ godine."
k o b n o . Značilo je to da je A m e r i č k a vojska p o t a j n o kršila o d l u k u "NASA t o m e divu od vojno-industrijskoga kompleksa ne plaća
o p r i m i r j u i da je j o š t a d a započela s " u t r k o m u n a o r u ž a n j u u 8.15 milijarda d o l a r a k a k o bi ljudi skakutali po Mjesecu i n a p u -
s v e m i r u " . Nije bilo d r u g o g n e p o s r e d n o g i očitog cilja o s i m n u k ­
cavali loptice za golf", i s t a k n u o je Cook, i d o d a o : "Cilj p r o g r a m a
learnog arsenala Sovjetskoga Saveza.
Mjesec-Mars jest dominacija Sjedinjenih Američkih Država, kako
N o , militarizacija svemira, na koju je Putin u p o z o r i o u s v o m e je d a o naslutiti NASA-in upravitelj Michael Griffin rekavši da će
g o v o r u u M i i n c h e n u u veljači 2 0 0 7 . imala je j o š j e d n u n o v u i
se 'moj jezik', o d n o s n o engleski, 'a ne jezik n e k e d r u g e , hrabrije
u z n e m i r u j u ć u s a s t a v n i c u . Tragedija C h a l l e n g e r a rezultirala je
ili ustrajnije k u l t u r e , n a r a š t a j i m a p r e n o s i t i n a b u d u ć e s t a n o v ­
z a s t o j e m u t e s t i r a n j u s v e m i r s k o g a oružja, koji je trajao sve do
nike Mjeseca'".
2 0 0 6 . g o d i n e . Ali u ne baš zamijećenoj izjavi iz l i s t o p a d a 2 0 0 6 . ,
C o o k j e j o š d o d a o : "Prvi k o r a k bit ć e naselje n a Mjesečevu
a m e r i č k a vladajuća trojka - B u s h , C h e n e y i R u m s f e l d , sve je to
j u ž n o m p o l u , k a k o stoji u N A S A - i n o j najavi iz p r o s i n c a 2 0 0 6 .
promijenila.
godine. Prema Bruceu Gagnonu iz Globalne mreže protiv
"Kada je u l i s t o p a d u 2 0 0 6 . g o d i n e Bijela kuća objavila n o v u
naoružanja i n u k l e a r n e m o ć i u s v e m i r u (Global N e t w o r k Again­
n a c i o n a l n u politiku djelovanja u svemiru, uz izjave M i n i s t a r s t v a
s t W e a p o n s a n d N u c l e a r P o w e r i n Space), n a kraju ć e N A S A - i n
vanjskih p o s l o v a š t o su uslijedile, izazvana je ozbiljna z a b r i n u ­
t o s t glede p o č e t k a n o v e želje za militarizacijom s v e m i r a " , u p o ­ plan o osnivanju stalnih baza na Mjesecu p o m o ć i v o j n o m n a d z o ­
z o r i o j e R i c h a r d C o o k , i d o d a o : "Događaji u k a z u j u n a n a s i l n o ru, d o m i n i r a t i p r i s t u p o m k a k o na n a š p l a n e t Z e m l j u t a k o i s
širenje n a d m o ć i Sjedinjenih A m e r i č k i h Država izvan s t r a t o s f e ­ n a š e g a p l a n e t a , te o d r e đ i v a t i t k o će crpiti vrijedna b o g a t s t v a s
re, š t o p o d s j e ć a na djelovanje R e a g a n o v e vlade iz o s a m d e s e t i h mjeseca u p r e d s t o j e ć i m g o d i n a m a " .
g o d i n a p r o š l o g a stoljeća. T a d a je bila riječ o militarizaciji sve­ "Izgleda d a s u N A S A - n i p l a n o v i " , n a s t a v i o j e Cook, " s a m o
m i r s k i h letjelica i p o č e t k u Inicijative za s t r a t e š k u o b r a n u , ' R a t a k o r a k n a t r a g p r e m a stanju H l a d n o g a rata, koje j e M e đ u n a r o d n a
zvijezda', koja je s t a l n o jačala, sve d o k t e s t i r a n j e t e h n o l o g i j e s v e m i r s k a postaja ( I n t e r n a t i o n a l Space Station, ISS) t r e b a l a n a ­
s v e m i r s k o g oružja nije zaustavljeno k a t a s t r o f o m C h a l l e n g e r a ' " . dići, s t o j e s u p r o t n o NASA-inoj izvornoj misiji". U N A S A - i n u
Z a t i m j e d o d a o : " D o d a n a s , glavni profiter p r o g r a m a Mjesec- ovlaštenju i z 1 9 8 5 . stoji d a " K o n g r e s o v i m e u s t v r đ u j e k a k o j e
M a r s jest k o m p a n i j a Lockheed M a r t i n , s kojom je N A S A sklopi- p o l i t i k a Sjedinjenih A m e r i č k i h D r ž a v a da se djelovanje u sve­
m i r u t r e b a d o g a đ a t i u m i r o t v o r n e svrhe i na d o b r o b i t čovječan­
stva".
3
Cook, R i c h a r d C. , "Militarization a n d t h e M o o n - M a r s P r o g r a m : A n o t h e r Poticanje n a u t r k u 2 1 . stoljeća, n a i s t a k n u t e položaje S u n č e ­
W r o n g T u r n in Space?", (Militarizacija i p r o g r a m M j e s e c - M a r s - j o š j e d a n p o -
grješan potez u svemiru?. Global Research, 22. siječnja 2007. na www.globalresearch.ca va sustava, š t o Griffin u s p o r e đ u j e s j a g m o m n a o r u ž a n i h e u r o p -

32 33
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

skih n a r o d a za kolonijama, neće ostvariti vizionarske ciljeve radi " Z a j e d n i č k o n a s t o j a n j e j e d n o g broja o t v o r e n o ili potencijal­
4
kojih je N A S A s t v o r e n a " . no neprijateljskih zemalja za n a b a v k o m balističkih r a k e t a s b i o ­
U j e d n o m p r i v a t n o m razgovoru s a u t o r o m ove knjige, o n o loškim ili n u k l e a r n i m p u n j e n j e m j e s t sve veća o p a s n o s t po Sje­
š t o j e C o o k r e k a o izazvalo j e j o š veću z a b r i n u t o s t : "Vjerujem d a dinjene A m e r i č k e Države, njihove raspoložive snage, prijatelje i
vodeći američki krugovi zapravo planiraju prvi n u k l e a r n i n a p a d saveznike. Ta o p a s n o s t , koja nastaje i dolazi iz n o v e Koreje, Ira­
n a Rusiju. Ali u n u t a r A m e r i č k e vojske postoji d u b o k raskol z a t o na i Iraka, j e s t n o v a o p a s n o s t , uz već p o s t o j e ć e a r s e n a l e bali­
š t o većina K o p n e n e vojske, R a t n a m o r n a r i c a i n e k i dijelovi Rat­ stičkih raketa Rusije i Kine, država s kojima t r e n u t a č n o n i s m o u
n o g z r a k o p l o v s t v a j o š uvijek d r ž e k a k o njihova zadaća j e s t oču­ s u k o b u , ali koje su i dalje u n e s i g u r n i m tranzicijama. M o g u ć ­
vanje s i g u r n o s t i Sjedinjenih A m e r i č k i h Država. Onaj d i o A m e ­ n o s t o p r e m l j e n o s t i tih n o v i h d r ž a v a balističkim r a k e t a m a n e ć e
ričke v o j s k e koji teži osvajanju svijeta, pa m a k a r to bilo p r v i m se, ni po t o č n o s t i ni po p o u z d a n o s t i , m o ć i mjeriti s o p r e m l j e n o ­
( n u k l e a r n i m ) n a p a d o m , sastoji se od viših e š a l o n a zrakoplovnih sti o n i h koje su u s u s t a v u S j e d i n j e n i h A m e r i č k i h Država. No
snaga, Agencije za p r o t u r a k e t n u o b r a n u i onaj d i o civilnoga vod­ mogle bi nanijeti veliku š t e t u Sjedinjenim A m e r i č k i m Državama,
stva ( P e n t a g o n a ) , koji je najviše p o v e z a n s m o ć n i m financijskim otprilike u r o k u o d p e t g o d i n a o d o d l u k e d a t u m o g u ć n o s t p o s t i ­
s i l a m a koje s u s t v a r n i vladari o v e z e m l j e " . 5
g n u (u slučaju Iraka d e s e t g o d i n a ) . T i j e k o m n e k o l i k o od tih g o ­
d i n a Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e m o ž d a n e ć e n i biti svjesne d a
Bilo je to prilično ž e s t o k o . O t k r i v e n i dokazi pokazali su da to
j e takva o d l u k a d o n e s e n a .
nije bilo pretjerivanje.
Prijetnja koju S j e d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a stvaraju t e
n o v e m o g u ć n o s t i koje se pojavljuju m n o g o je širih razmjera,
m n o g o zrelija, i r a s t e m n o g o b r ž e od o n o g a š t o stoji u izvješćima
Rumsfeld podupire proturaketnu obranu 6
i p r o c j e n a m a obavještajne z a j e d n i c e .
V a ž n a j e činjenica d a su, j o š 1998., tri g o d i n e prije d o g a đ a j a
U s r p n j u 1998., k a d a je o p a s n o s t od n u k l e a r n i h balističkih
od 1 1 . rujna 2 0 0 1 . , D o n a l d R u m s f e l d i visoki američki politički
r a k e t a p o Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e izgledala vrlo daleka,
krugovi na n i š a n uzeli Irak, I r a n i Sjevernu Koreju, trojac koji je
D o n a l d R u m s f e l d j e a m e r i č k o m p r e d s j e d n i k u Billu C l i n t o n u
p r e d s j e d n i k B u s h poslije n a z v a o " o s o v i n o m zla".
p o d n i o izvješće Povjerenstva za procjenu opasnosti od balističkih
O s i m toga, v a ž n a je i činjenica da su se R u m s f e l d u u d e v e t e -
projektila p o Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e ( C o m m i s s i o n t o A s ­
r o č l a n o m e Povjerenstva priključila dvojica najglasnijih n e o k o n -
sess t h e Ballistic Missile T h r e a t t o t h e U n i t e d S t a t e s ) , takozva­
zervativaca, r a t n i h j a s t r e b o v a iz W a s h i n g t o n a , Paul W o l f o w i t z ,
n o g a R u m s f e l d o v a povjerenstva. koji je p o s t a o R u m s f e l d o v zamjenik, i glavni tvorac a m e r i č k o g a
U t o m e izvješću R u m s f e l d u k r a t k o navodi o n o š t o drži stra­ r a t a u Iraku, te bivši čelnik CIA-e J a m e s VVoolsev, koji je p r e -
t e š k o m o p a s n o s t i p o Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e .

5
R u m s f e l d , D o n a l d i dr., " R e p o r t o f t h e C o m m i s s i o n t o A s s e s s t h e Balli­
4
Ibid. s t i c M i s s i l e T h r e a t t o t h e U n i t e d S t a t e s " (Izvješće P o v j e r e n s t v a z a p r o c j e n u
5
Iz p r i v a t n e p r e p i s k e R i c h a r d a C. C o o k a s a u t o r o m o v e knjige, 2 4 . o ž u j k a opasnosti od balističkih raketa po Sjedinjene Američke Države), W a s h i n g t o n ,
2007. ' D. C. 15. srpnja 1 9 9 8 .

34
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

d s j e d a v a o m u t n o m n e v l a d i n o m organizacijom F r e e d o m H o u s e N a v r h u n c u svoje karijere u P e n t a g o n u , 2 0 0 5 . g o d i n e , p r e m a


(Kuća s l o b o d e ) , koja je bila blisko p o v e z a n a s a m e r i č k o m oba­ u p u ć e n i m izvorima iz američkoga Senata, C a m b o n e je i m a o znat­
vještajnom s l u ž b o m , te b i o aktivan u nizu p r o m j e n a političkih nu m o ć n a d oblikovanjem obavještajnih procjena koje su dolazi­
r e ž i m a " o b o j e n i m revolucijama" u m n o g i m zemljama bivšeg So­ le do p r e d s j e d n i k a , veću od m o ć i G e o r g e a T e n e t a ili tadašnje
vjetskoga Saveza, od Gruzije do Ukrajine. p r e d s j e d n i k o v e savjetnice za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t C o n d i Rice.
Čovjek kojega je Rumsfeld izabrao za direktora svoga povjeren­ Jačanje C a m b o n e o v e m o ć i bilo j e g o t o v o nevidljivo, sve d o k
stva za o b r a n u od balističkih raketa bio je dr. S t e p h e n C a m b o n e , ga skandal o k o zatvora u A b u H r a i b u nije n a k r a t k o p r i s i l n o d o ­
n e o k o z e r v a t i v a c , j a s t r e b koji je u r u j n u 2 0 0 0 . i z r a d i o n a c r t za veo u s r e d i š t e z a n i m a n j a j a v n o s t i . T a d a ga je njegova uloga u
ključne dijelove izvješća P r o j e k t a za n o v o a m e r i č k o stoljeće promicanju p r e v a r a n t s k e obavještajne službe, koju je koristio za
(Project for a N e w A m e r i c a n C e n t u r y ) p o d n a z i v o m " R e b u i l ­ nagovaranje Kongresa da o d o b r i rat u Iraku, k a o i uloga u n a v o d ­
ding America's Defense" (Obnova američke obrane). U t o m e se
n o m davanju ovlasti za s u s t a v n o zlostavljanje zatvorenika u G u a n -
izvješću zahtijeva a k t i v n a a m e r i č k a p r o m j e n a r e ž i m a u Iraku,
t a n a m u na Kubi i u z a t v o r u A b u H a r i b u Iraku, na n e z g o d a n
p u n u g o d i n u d a n a prije n a p a d a od 1 1 . rujna 2 0 0 1 . , ali i razvoj
način dovela u s r e d i š t e z a n i m a n j a j a v n o s t i . Uklanjanje svih p r o ­
t e h n o l o g i j e za v o đ e n j e e t n i č k o g i biološkog rata, u t e m e l j e n e na
tivnika njegove n a s i l n i č k e p o l i t i k e iz r e d o v a vojske j o š je više
utrci u n a o r u ž a n j u . M n o g i a u t o r i izvješća, m e đ u kojima su Dick
otkrilo pravu namjeru R u m s f e l d o v e p r o t u r a k e t n e o b r a n e . Bila je
C h e n e y , Paul Wolfowitz, C a m b o n e i D o n a l d Rumsfeld, nastavi­
agresivna i e k s t r e m n o n a p a d a č k a .
li su s p r o v o đ e n j e m tih političkih smjernica u n u t a r B u s h o v e
vlade poslije 2 0 0 1 . g o d i n e .
D a n a 8. svibnja R u m s f e l d je i m e n o v a o C a m b o n e a svojim
p o m o ć n i k o m z a d u ž e n i m z a obavještajne s l u ž b e . Bio j e t o n o v Strateško izvješće Pentagona za Europu i NATO
položaj, koji je p o m o ć n i k m i n i s t r a o b r a n e Paul Wolfowitz opisao
ovako: "Taj novi u r e d z a d u ž e n je za sve obavještajne s l u ž b e i za U p r o s i n c u 2 0 0 0 . , n e p o s r e d n o prije n e g o s t o j e D o n a l d R u ­
n a d z o r n a d s v i m e s t o j e p o v e z a n o s obavještajnim s l u ž b a m a t e msfeld p o s t a o m i n i s t a r o b r a n e , P e n t a g o n j e objavio S t r a t e š k o
za funkcioniranje p r o v e d b e p o l i t i k e . " U p r a k s i , to znači da je izvješće za E u r o p u i N A T O , čiji j e d a n d i o n o s i n a s l o v " P r o t u -
C a m b o n e n a d z i r a o Vojno-obavještajnu agenciju (Defense Intel­ raketna obrana ratišta".
ligence A g e n c y ) , N a c i o n a l n u agenciju za s n i m a n j e i kartografiju Budući da je riječ o s l u ž b e n o m izvješću američkoga M i n i s t a r ­
(National Imagery a n d M a p p i n g Agency), N a c i o n a l n u organiza­ stva o b r a n e , taj d o k u m e n t zaslužuje p o m n o p r o u č a v a n j e . U
ciju za izviđanje (National Reconnaissance O r g a n i z a t i o n ) , A g e n ­ n j e m u piše:
ciju za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t ( N a t i o n a l Security A g e n c y ) , Vojnu
" P r o t u r a k e t n a o b r a n a ratišta:
s i g u r n o s n u s l u ž b u ( T h e D e f e n s e Security Service) i P e n t a g o n o -
Kao d i o sveobuhvatnijih nastojanja za povećanjem sigurnosti
vu agenciju za p r o t u - o b a v j e š t a j n o djelovanje na t e r e n u ( C o u n ­
Sjedinjenih A m e r i č k i h D r ž a v a te s i g u r n o s t i Savezničkih i koali­
t e r - i n t e l l i g e n c e Field Activity). C a m b o n e s e dva p u t a t j e d n o
cijskih s n a g a od n a p a d a b a l i s t i č k i m r a k e t a m a i k a o n a d o p u n a
sastajao s v o d e ć i m o s o b a m a n a v e d e n i h agencija te s najvišim
strategiji p r o t i v širenja oružja, Sjedinjene A m e r i č k e Države traže
d u ž n o s n i c i m a CIA-e i Vijeća za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t ( N a t i o n a l
Security C o u n c i l ) i izdavao im zapovjedne n a l o g e . mogućnost za suradnju Proturaketne obrane ratišta (Theater
Missile Defense, T M D ) s p a r t n e r i m a u N A T O - u . Ciljevi te s u r a -

36
STOLJEĆE R A T A 2
F. William Engdahl

d n j e j e s u o m o g u ć i t i u č i n k o v i t u p r o t u r a k e t n u o b r a n u z a koali­ Sjedinjene A m e r i č k e Države i ne d o p u s t i t i im zaštitu svojih inte­


cijske s n a g e . . . za r a k e t e k r a t k o g i srednjeg d o m e t a . U svojoj resa, uključujući i obvezu p r e m a svim n a š i m saveznicima u E u r o ­
strateškoj koncepciji N A T O je p o n o v n o ustvrdio postojanje opa­ pi i u d r u g i m dijelovima svijeta. Stoga Sjedinjene Američke Države
s n o s t i od širenja N B C oružja (nuklearnog, biološkog i kemijskog razvijaju sustav nacionalne p r o t u r a k e t n e o b r a n e (National Missi­
oružja) te balističkih raketa, a Savez je postigao opći s p o r a z u m o le Defense, N M D ) , koji će svih 50 država štititi od o g r a n i č e n o g
o k v i r n i m n a č e l i m a g l e d e ukazivanja n a t u o p a s n o s t . Kao d i o napada, od nekolicine do n e k o l i k o d e s e t a k a bojevih glava.
N A T O - o v a p r o g r a m a DCI, saveznici su se složili p o v e ć a t i svoje .. .Iako M o s k v a misli s u p r o t n o , ograničeni s u s t a v N a c i o n a l n e
s n a g e koje a k t i v n o m i p a s i v n o m o b r a n o m m o g u o d g o v o r i t i n a p r o t u r a k e t n e o b r a n e ( N M D ) , koji Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e
n a p a d e u kojima se koristi n u k l e a r n o , biološko i kemijsko oružje. razvijaju, n e ć e biti o p a s a n p o r u s k i s u s t a v s t r a t e š k o g z a s t r a š i ­
Saveznici s u s e n a d a l j e složili d a j e T M D ( P r o t u r a k e t n a o b r a n a vanja i o d v r a ć a n j a od n a p a d a , koji bi m o g a o svladati n a š u o b r a ­
ratišta) n u ž a n za a n g a ž i r a n e s n a g e N A T O - a . nu, čak i kada bi r u s k e s t r a t e š k e s n a g e bile na m n o g o nižoj razini
.. .Savez p o d u z i m a analizu provedivosti te slojevite s t r u k t u r e o d o n e koja s e p r e d v i đ a p r e m a p o s t o j e ć e m a m e r i č k o - r u s k o m e
o b r a n e . Budući d a s e o p a s n o s t o d balističkih raketa u p u ć e n i h n a s t r a t e š k o m s p o r a z u m u o smanjenju n a o r u ž a n j a . "
E u r o p u razvija u smjeru r a k e t a d u g o g a d o m e t a , Savez će t r e b a t i Ali u t o m e d o k u m e n t u p o l i t i k e P e n t a g o n a iz 2 0 0 0 . g o d i n e
razmotriti daljnje mjere o b r a n e i oživotvoriti o b r a n u na području dolazi do p o s e b n o g z a o k r e t a u logičkom zaključivanju.
gornjega pojasa T M D - a ( P r o t u r a k e t n e o b r a n e ratišta) i/ ili obra­ " S u s t a v o m N a c i o n a l n e p r o t u r a k e t n e o b r a n e kakav predviđa­
nu od raketa dugoga dometa." m o pojačala b i s e v j e r o d o s t o j n o s t o b v e z a z a p r u ž a n j e s i g u r n o s t i
Taj se d o k u m e n t P e n t a g o n a p o t o m pretvorio u p r o t u r a k e t n u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a t e v j e r o d o s t o j n o s t N A T O - a
o b r a n u k o n t i n e n t a l n o g a dijela Sjedinjenih A m e r i č k i h Država, pa u cjelini. A k o Sjedinjene A m e r i č k e Države n i s u baš z a š t i ć e n e od
kaže: r a k e t n o g n a p a d a n e k e o d s p o r n i h zemalja, n i E u r o p a n e ć e biti
"Nacionalna p r o t u r a k e t n a obrana: sigurnija. Veća je vjerojatnost da će j e d n a A m e r i k a koja je m a n j e
I r a n u , Iraku, Libiji i Sjevernoj Koreji ne trebaju r a k e t e d u g o ­ p o d l o ž n a balističkom r a k e t n o m n a p a d u braniti E u r o p u , i o p ć e ­
ga d o m e t a radi zastrašivanja s u s j e d n i h zemalja. U tu s v r h u već n i t o zajedničke i n t e r e s e Z a p a d a , o d o n e A m e r i k e koja j e p o d -
imaju rakete kratkog d o m e t a . Te zemlje, zapravo, žele imati rakete ložnija takvim n a p a d i m a .
d u g o g d o m e t a k a k o bi pravile prisilu i priprijetile m n o g o u d a ­ U rujnu 2 0 0 0 . američki p r e d s j e d n i k Bill C l i n t o n izjavio je da,
ljenijim z e m l j a m a , o n i m a u Sjevernoj A m e r i c i i E u r o p i . O n e po iako p o s t o j e izgledi d a s u s t a v N a c i o n a l n e p r o t u r a k e t n e o b r a n e ,
svoj prilici vjeruju k a k o bi čak m a l i broj raketa, p r o t i v kojih n e ­ koji m o ž e o p r a v d a t i n a s t a v a k razvoja i testiranja, n e m a dovoljno
m a m o obrane, bio dovoljan za sprječavanje djelovanja Sjedinjenih p o d a t a k a o t e h n i č k o j i o p e r a t i v n o j u č i n k o v i t o s t i toga cjelokup­
A m e r i č k i h Država u p r u ž a n j u p o t p o r e n a š i m Saveznicima ili k o ­ n o g a sustava k a k o bi se k r e n u l o dalje s n j e g o v o m p r i m j e n o m . U
alicijskim p a r t n e r i m a u k r i z n i m situacijama. d o n o š e n j u t e o d l u k e r a z m o t r i o j e m o g u ć e vanjske o p a s n o s t i ,
T e m e l j e m n a š i h procjena takvih nastojanja, Sjedinjene A m e ­ troškove, tehničku izvedbu i utjecaj na nacionalnu sigurnost glede
ričke Države d o n o s e zaključak da se toj prijetnji m o r a m o s u p r o t ­ nastavljanja provođenja p r o g r a m a Nacionalne p r o t u r a k e t n e obra­
staviti prije negoli n e k a od n a v e d e n i h država p o k u š a ucijeniti n e . O d l u k a p r e d s j e d n i k a C l i n t o n a o m o g u ć i t ć e fleksibilnost n o -

38 39
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

voj vladi i sačuvati m o g u ć n o s t p r i m j e n e s u s t a v a p r o t u r a k e t n e M n o g o je država koje p o s j e d u j u n u k l e a r n o oružje, a j o š više


7
obrane u 2006. i 2007. godini." o n i h koje t e ž e posjedovanju toga oružja. M n o g e p o s j e d u j u k e ­
C l i n t o n o v a je vlada prihvatila ključne p r e p o r u k e zajedničko­ mijska i b i o l o š k a oružja. N e k e su već razvile balističku r a k e t n u
ga Rumsfeldova i C a m b o n e o v a izvješća iz 1998. o o b r a n i od bali­ tehnologiju, koja će im o m o g u ć i t i odašiljanje oružja za m a s o v n o
stičkih raketa. uništenje na velike udaljenosti i n e v j e r o j a t n o m b r z i n o m , a n e k e
U srpnju 2 0 0 0 . , p r e d s j e d n i c i Rusije i K i n e izdali su zajed­ od tih zemalja tu t e h n o l o g i j u šire po svijetu.
ničko priopćenje po pitanju planova Sjedinjenih Američkih Više o d svega u z n e m i r a v a činjenica d a s u n a p o p i s u t i h z e ­
D r ž a v a o izgradnji s u s t a v a p r o t u r a k e t n e o b r a n e . U t o m e je malja n e k e od najmanje p o u z d a n i h država. Za razliku od r a z d o ­
p r i o p ć e n j u , m e đ u o s t a l i m , pisalo: blja H l a d n o g a rata, d a n a s najveća o p a s n o s t ne potječe od tisuća
"... p r o g r a m Sjedinjenih A m e r i č k i h Država za u s p o s t a v u n a ­ balističkih raketa u sovjetskim rukama, n e g o od malog broja raketa
cionalnoga p r o t u r a k e t n o g sustava o b r a n e , koji je zabranjen Spo­ u r u k a m a takvih d r ž a v a . . . d r ž a v a kojima su t e r o r i ucjena n a č i n
r a z u m o m o a n t i b a l i s t i č k i m r a k e t a m a , izaziva g o l e m u z a b r i n u ­ življenja.
tost. Kina i Rusija d r ž e da je taj p r o g r a m u biti u s m j e r e n ka p o ­ O n e su u p o t r a z i za o r u ž j e m za m a s o v n o u n i š t e n j e k a k o bi
stizanju j e d n o s t r a n e vojne i s i g u r n o s n e n a d m o ć i . P r o v e d e li se, zastrašile svoje s u s j e d e i spriječile Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e
takav će p r o g r a m izazvati vrlo n e g a t i v n e posljedice za s i g u r n o s t i ostale o d g o v o r n e države u p o m a g a n j u saveznicima i prijatelji­
ne s a m o Rusije, K i n e i ostalih zemalja, n e g o i s a m i h Sjedinjenih ma u s t r a t e š k i m dijelovima svijeta. Kada je S a d a m H u s e i n 1990.
A m e r i č k i h Država, k a o i s t r a t e š k e s t a b i l n o s t i u svijetu. U t o m e n a p a o Kuvajt, svijet se u d r u ž i o i z a j e d n i č k i m ga s n a g a m a prisi­
k o n t e k s t u Kina i Rusija izražavaju svoje j e d n o g l a s n o protivljenje lio na povlačenje. Ali m e đ u n a r o d n a bi se zajednica n a š l a u p o ­
8
navedenome programu." sve drukčijoj situaciji da je S a d a m m o g a o ucjenjivati n u k l e a r ­
n i m oružjem.
U svibnju 2 0 0 1 . , u j e d n o j od svojih prvih važnijih političkih N e k i d a n a š n j i tirani, p o p u t S a d a m a H u s e i n a , p o t p u n o s u
izjava, a m e r i č k i p r e d s j e d n i k G e o r g e W . Bush r e k a o je: obuzeti d u b o k o m mržnjom p r e m a Sjedinjenim Američkim
"Današnja Rusija nije n a š neprijatelj, n e g o zemlja u tranziciji, Državama. O n i m r z e n a š e prijatelje. M r z e n a š e vrijednosti. M r z e
koja ima izgleda postati velika i d e m o k r a t s k a zemlja, koja održava d e m o k r a c i j u , s l o b o d u i s l o b o d u pojedinca. M n o g i m a nije stalo
mir, kako u n u t a r svojih granica tako i sa svojim susjedima. ni do života svojih g r a đ a n a . U t a k v o m e svijetu prijetnja H l a d ­
Više n e m a željezne zavjese. Poljska, M a đ a r s k a i Č e š k a slobo­ n i m r a t o m više nije dovoljna za očuvanje m i r a i z a š t i t u n a š i h
9
d n e su države, i d a n a s su, uz p o n o v n o ujedinjenu N j e m a č k u , građana, saveznika i prijatelja."
n a š i saveznici u N A T O - u . No ipak je to još uvijek o p a s a n svijet, B u s h o v e izjave iz govora o d r ž a n o g a u svibnju 2 0 0 1 . , pola g o ­
ne baš s i g u r a n i ne b a š predvidljiv. dine prije događaja koji s u s e zbili 1 1 . r u j n a 2 0 0 1 . , n a p a d a n a
Svjetski trgovački centar i P e n t a g o n , bile su na više načina znako­
7
vite i s a s v i m j a s a n pokazatelj n e d o s t a t k a o t v o r e n o s t i a m e r i č k e
A m e r i č k o M i n i s t a r s t v o o b r a n e , " S t r a t e g y R e p o r t for E u r o p e a n d N A T O
E x c e r p t on Ballistic M i s s i l e D e f e n s e s " ( S t r a t e š k o izvješće za E u r o p u i N A T O o
proturaketnom sustavu obrane), Washington, D. C, 1. prosinca 2000.
8
Zajednička izjava p r e d s j e d n i k a N a r o d n e R e p u b l i k e Kine i R u s k e Federacije 9
B u s h , G e o r g e W . , G o v o r o r a k e t n o j o b r a n i , 1. svibnja 2 0 0 1 . , n a : w w w .
o p r o t u r a k e t n o j o b r a n i , 18. srpnja 2000., na: www.nuclearfiles.org nuclearfiles.org

40 41
F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

Vlade k a d a je riječ o r a z l o z i m a njihove u p o r n e želje za izgra­ Za Pentagon i za američki politički ustroj, bez obzira na njihovu
dnjom p r o t u r a k e t n e o b r a n e . stranačku p r i p a d n o s t , Hladni rat s R u s i j o m nije n i k a d a završen.
P r e d s j e d n i k je u s t r a j a o na činjenici k a k o Rusija nije u z r o k On i dalje traje, ali u p r e r u š e n o m obliku. T a k o su mislili i a m e ­
sve većih američkih nastojanja za izgradnju p r o t u r a k e t n o g a štita: rički p r e d s j e d n i c i G. H. W. B u s h i W i l l i a m C l i n t o n , a i G e o r g e
" D a n a š n j a Rusija nije n a š neprijatelj, n e g o zemlja u tranziciji, W . B u s h o d siječnja 2 0 0 1 . g o d i n e .
koja ima izgleda postati velika i d e m o k r a t s k a država, koja održava P r o t u r a k e t n a obrana zvučala bi uvjerljivo kada bi za Sjedinjene
mir, k a k o u n u t a r svojih granica t a k o i sa svojim s u s j e d i m a . Više A m e r i č k e Države postojala o p a s n o s t o d n a p a d a kakve m a l e sku­
n e m a željezne zavjese..." p i n e i s l a m s k i h t e r o r i s t a koja bi bila k a d r a n o ž i ć i m a za k a r t o n
W a s h i n g t o n je zapravo ustrajavao, na razini v r h o v n o g a zapo­ oteti z r a k o p l o v tipa Boeing. J e d i n i p r o b l e m j e s t u t o m e š t o p r o ­
vjednika, p r e d s j e d n i k a , da je njegova izgradnja p r o t u r a k e t n e t u r a k e t n a o b r a n a nije u s m j e r e n a p r o t i v o d m e t n i k a , t e r o r i s t a ,
o b r a n e u s m j e r e n a s a m o n a t e r o r i s t e ili m a l e t a k o z v a n e "izopće­ p o p u t Bin L a d e n o v e Al Kaide, ni p r o t i v država p o p u t Sjeverne
n e " države, p o p u t Sjeverne Koreje, Irana, i Iraka. Katkad su na Koreje i Irana.
taj p o p i s " o s o v i n e zla" stavljali i m a l u državu Siriju, iako ne p o ­ Prema stratezima iz Pentagona, na području Sjedinjenih
stoje n i k a k v a izvješća o t o m e da Sirija ima p l a n o v e za p r o i z v o ­ A m e r i č k i h Država n e postoji o p a s n o s t o d r a z o r n o g n u k l e a r n o g
dnju takvih raketa. Ali, k a k o su vojni analitičari, od M o s k v e i napada. Američka ratna mornarica i Ratne zrakoplovstvo u pu­
P e k i n g a p a sve d o Berlina, b r z o istaknuli, n i t e r o r i s t i n i n e k a noj su pripravnosti bombardirati Iran, čak ga i nuklearnim oružjem
m a l a i z o p ć e n a d r ž a v a n i s u s p o s o b n i lansirati takve n u k l e a r n e "vratiti u k a m e n o d o b a " , i to s a m o na temelju s u m n j e da Iran
rakete. pokušava razviti neovisnu tehnologiju n u k l e a r n o g oružja. Države
Pojedinosti su n e d v o j b e n o ukazivale na činjenicu da n a m j e r ­ p o p u t Irana n e m a j u m o g u ć n o s t i A m e r i k u učiniti b e s p o m o ć n o m
na i u p o r n a p o l i t i k a W a s h i n g t o n a , poslije r a s p a d a Sovjetskoga i ugroziti njezinu o b r a n u , a da p r i t o m s a m e ne riskiraju više­
Saveza, j e s t s u s t a v n a i n e u m o l j i v a težnja, za v r i j e m e m a n d a t a s t r u k o vlastito u n i š t e n j e n u k l e a r n i m o r u ž j e m .
trojice a m e r i č k i h p r e d s j e d n i k a , z a p o s t i z a n j e m n u k l e a r n e p r e ­ P r o t u r a k e t n a j e o b r a n a n a s t a l a o s a m d e s e t i h godina p r o š l o g a
m o ć i i a p s o l u t n e vojne d o m i n a c i j e na svijetu, ili, k a k o je to izra­ stoljeća, k a d a j e a m e r i č k i p r e d s j e d n i k R o n a l d R e a g a n p r e d l o ž i o
zio P e n t a g o n , " d o m i n a c i j e p u n o g a spektra". razvoj sustava satelita u s v e m i r u i postavljanje radarskih baza po
cijeloj kugli zemaljskoj, p r i s l u š n i h postaja i p r e s r e t a č a r a k e t a te
rušenje r a k e t a s n u k l e a r n i m bojevim glavama prije n e g o š t o p o ­
Čemu sada proturaketna obrana? gode z a d a n i cilj.
Kritičari te njegove zamisli nazvali su je R a t o m zvijezda, ali
O n o š t o b a r e m u M o s k v i i P e k i n g u p o s t a j e sve jasnije j e s t j e P e n t a g o n , o d 1 9 8 3 . , s l u ž b e n o p o t r o š i o više o d 130 milijarda
činjenica da iza n a o k o i r a c i o n a l n i h i proizvoljnih j e d n o s t r a n i h dolara n a razvoj toga sustava. P o č e t k o m 2 0 0 2 . p r e d s j e d n i k G e ­
vojnih p o t e z a W a s h i n g t o n stoji d a l e k o zlokobnija i šira s t r a t e ­ orge W. Bush taj je i z n o s z n a t n o p o v e ć a o - na 11 milijarda dola­
gija. A m e r i č k a je Vlada p o k u š a l a , iako prilično slabo, stvoriti ra godišnje. Bilo je to d v o s t r u k o više u o d n o s u na izdvajanja
d o j a m d a j e n j e z i n o z a n i m a n j e z a p r o t u r a k e t n u o b r a n u poslije tijekom m a n d a t a p r e d s j e d n i k a C l i n t o n a . U sljedećih p e t g o d i n a
rujna 2 0 0 1 . p o t a k n u t o n o v o m o p a s n o š ć u - o n o m o d t e r o r i z m a . u p r o r a č u n u su p l a n i r a n e j o š 53 milijarde d o l a r a za financiranje

42 43
Y_ F. William Engdahl

toga sustava. U to n i s u u b r o j e n e milijarde o kojima se ne govori, Treće poglavlje


a koje su se p r e u s m j e r a v a l e , i koje se p o t a j n o p r e u s m j e r a v a , za
p r o t u r a k e t n u o b r a n u p o m o ć u tajnih "crnih kutija" u p r o r a č u n u
Pentagona.
WASHINGTON
OPSJEDNUT NUKLEARNIM
NAORUŽANJEM

Tajni plan o postizanju nuklearne premoći

O n o š t o a m e r i č k a Vlada n e s p o m i n j e , a n a š t o j e r u s k i p r e ­
dsjednik P u t i n a l u d i r a o u g o v o r u š t o g a j e o d r ž a o u M i i n c h e n u ,
jest činjenica d a p r o t u r a k e t n a o b r a n a Sjedinjenih A m e r i č k i h
Država u o p ć e n e m a o b r a m b e n u o s o b i n u . Naprotiv, vrlo je ofen­
zivna.
M o g u ć n o s t da m o ć n a država, o n a s najviše zastrašujućim voj­
n i m s t r o j e m , sebi stvori štit z a o b r a n u o d o g r a n i č e n o g n a p a d a ,
izravno je u s m j e r e n a na Rusiju, j e d i n u n u k l e a r n u silu koja je
kadra bilo gdje izvesti vjerodostojan n u k l e a r n i p r o t u u d a r .
Uspiju li se Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e u č i n k o v i t o zaštititi
o d m o g u ć e g p r o t u n a p a d a Rusije n a a m e r i č k i n u k l e a r n i n a p a d ,
Sjedinjene A m e r i č k e Države m o g l e bi j e d n o s t a v n o diktirati svoje
uvjete, n e s a m o Rusiji n e g o i cijelome svijetu. T o j e o n o š t o
vojni analitičari zovu n u k l e a r n o m p r e m o ć i , s t o j e z a p r a v o i bilo
pravi razlog P u t i n o v a n e o b i č n o g govora. Nije P u t i n b i o p a r a ­
noičan, n e g o s a m o krajnje realan.
Sada postaje j a s n o da a m e r i č k a Vlada, j o š od završetka Hlad­
n o g a rata 1989., nije n i k a d a ni na t r e n u t a k p r e s t a l a težiti n u k l e ­
arnoj p r e m o ć i . Za W a s h i n g t o n i a m e r i č k u elitu Hladni rat i dalje
traje. S a m o su to "zaboravili" priopćiti svijetu.

44 45
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Težnja za postizanjem k o n t r o l e n a d naftom i naftovodima i za tena, izazivanjem eksplozije ili njegovim taljenjem, uništavanjem
izgradnjom vojnih baza diljem Euroazije, pokušaj modernizacije komunikacijskih veza i čvorišta sa z e m l j o m te taljenjem ili sago­
i unaprjeđenja p o d m o r n i č k e n u k l e a r n e flote te k o n t r o l e n a d stra­ rijevanjem velikog broja različitih i n f r a s t r u k t u r n i h s t r a t e š k i h ci­
t e š k i m b o m b a r d e r o m B-52, sve t o i m a smisla, ali t e k k a d a s e ljeva (primjerice b r a n a , i n d u s t r i j s k i h i o b r a m b e n i h p o s t r o j e n j a
sagleda kroz p r i z m u n e s m i l j e n a nastojanja za p o s t i z a n j e m a m e ­ te t v o r n i c a o r u ž j a ) , i to u djeliću s e k u n d e .
ričke n u k l e a r n e p r e m o ć i . U j e d n o j d r u g o j analizi, s a d r ž a n o j u izvješću p o d n a s l o v o m
Bushova je vlada u p r o s i n c u 2 0 0 1 . j e d n o s t r a n o opozvala a m e - " Z r a k o p l o v n e s n a g e 2 0 2 5 " , o p i s a n i s u m a l i m e t a l n i projektili
r i č k o - r u s k i s p o r a z u m A B M . To je glavni k o r a k u utrci za dovr­ koji se na zemlju ispaljuju iz svemira. Ti projektili, n a z v a n i " m r -
š e n j e m svjetske m r e ž e p r o t u r a k e t n e o b r a n e , koja j e ključ a m e ­ ljice", m o g u p r o b i t i tlo d o d u b i n e n e š t o m a n j e o d j e d n o g kilo­
1
ričke n u k l e a r n e p r e m o ć i . A m e r i č k a j e Vlada j e d n o s t a v n o p r e ­ m e t r a i u n i š t i t i ciljeve p o p u t p o d z e m n i h silosa.
stala p o š t i v a t i svoje o b v e z e p r e u z e t e t i m m e đ u n a r o d n i m s p o ­ Dr. R o b e r t B o w m a n , u m i r o v l j e n i p o t p u k o v n i k A m e r i č k o g a
r a z u m o m , k a k o bi m o g l a nastaviti s nastojanjima o k o postizanja r a t n o g zrakoplovstva izjavio je da u toj analizi piše "u kojima se
n u k l e a r n e p r e m o ć i i s izgradnjom p r o t u r a k e t n o g a štita, iako su, odražavaju rezultati istraživanja š t o s m o i h provodili s e d a m d e ­
p r e m a s p o r a z u m u ABM, ta nastojanja izrijekom zabranjena. Osim setih i p o č e t k o m o s a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća. Razlika
toga, a m e r i č k i j e p r e d s j e d n i k p o g a z i o ovlasti koje p r e m a a m e ­ je u t o m e š t o s m o t a d a držali k a k o su ti rezultati dovoljan razlog
r i č k o m e U s t a v u i m a a m e r i č k i K o n g r e s . Z l o s l u t n o , ali u n a c i o ­ za nastavljanje n a c i o n a l n e politike držanja oružja izvan svemira,
nalnoj histeriji poslije 1 1 . r u j n a nije bilo g o t o v o n i t r u n k a p r o ­ dok oni sada m a m e jastrebove na odbacivanje S p o r a z u m a o ogra­
svjeda članova K o n g r e s a . ničenju n u k l e a r n o g n a o r u ž a n j a i na p o s t i z a n j e j o š p o t p u n i j e g
Pravo značenje a m e r i č k o g a sustava n a c i o n a l n e p r o t u r a k e t n e oblika a p s o l u t n e vojne n a d m o ć i . U p r v o m e B u s h o v u p r o r a č u n u
o b r a n e u o p ć e nije njegov o b r a m b e n i karakter, n e g o u p r a v o s u ­ troškovi za laserske b o r b e n e postaje bili su četiri p u t a veći n e g o ­
protno - napadački. li do tada, a njegov n o v i p r o r a č u n daje s v e m i r s k i m r a t n i c i m a u
P r e m a pisanju lista The New York Times Magazine od 5 kolovoza biti o t v o r e n r a č u n . O s i m toga, p r e i m e n o v a o je i r e o r g a n i z i r a o
2 0 0 1 . , korištenje s v e m i r a za usmjeravanje oružja n a t r a g na z e m ­ P e n t a g o n o v u r e d za p r o v o đ e n j e projekta " R a t a zvijezda".
lju ili za n a v o đ e n j e oružja već je tada bila m o g u ć a r e a l n o s t . "Pla- Za vrijeme m a n d a t a p r e d s j e d n i k a R e a g a n a i B u s h a starijega
neri rata osmislili su na d e s e t k e vrsta novog uzbudljivog oružja", to se nazivalo Organizacija za inicijativu s t r a t e š k e o b r a n e (Stra­
p o d s j e t i o je H i t t . Z a t i m je d o d a o : "Razgovor o n j e m u nije n e š t o tegic D e f e n s e I n i t i a t i v e O r g a n i z a t i o n , S D I O ) . Z a v r i j e m e m a n ­
o č e m u vojska želi j a v n o govoriti, m i s l i m p r i t o m n a ž u č n u ra­ data p r e d s j e d n i k a Clin t o n a t o j e p o s t a l o Organizacija z a o b r a n u
s p r a v u koja se v o d i o p r o t u r a k e t n o m e štitu, ali o n i već n e k o od balističkih r a k e t a (Ballistic Missile D e f e n s e O r g a n i z a t i o n ,
vrijeme taj r a z g o v o r v o d e u četiri o k a " . B M D O ) . B u s h m l a đ i p r e t v o r i o ju je u Agenciju za p r o t u r a k e t n u
P r e m a j e d n o j n e d a v n o j studiji P e n t a g o n a , l a s e r s k i m v a t r e ­ o b r a n u (Missile D e f e n s e Agency, M D A ) i d a o joj s l o b o d u za
n i m oružjem iz s v e m i r a m o g l o bi se " u s p j e š n o n a p a s t i ciljeve na
zemlji ili u z r a k u , taljenjem ili b o m b a r d i r a n j e m p i l o t s k e kabine,
' Bowman, Robert M. umirovljen pukovnik Američkog ratnog zrakoplov­
sagorijevanjem k o n t r o l n i h kablova, izazivanjem eksplozije s p r e ­ (

stva, " T h e A B M T r e a t y : D e a d o r A l i v e ? " Q e l i S p o r a z u m o p r o t u r a k e t n m


m i š t a s g o r i v o m , taljenjem ili sagorijevanjem svih s e n z o r a i a n - n a o r u ž a n j u živ ili m r t a v ? ) , n a : w w w . r m b o w m a n . c o m . / s s n / A B M T r e a t y 2 . h t m

46 47
0) F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

n a d z o r i i z m j e n e kakve su prije uživali s a m o tajni p r o g r a m i . Ne će uslijediti - j e d n o s t r a n o g američkoga nastojanja za postizanjem


b u d e li Kongres u b r z o djelovao, ta n o v a neovisna agencija m o g l a nuklearne premoći. Mogućnost uzajamnoga nuklearnog uništenja,
bi p r e u z e t i njihov u biti n e o g r a n i č e n p r o r a č u n i p o t r o š i t i ga d a ­ bez odlučujuće p r e d n o s t i za bilo koju od tih dviju strana, dovela
leko od p o m n o g pogleda javnosti i Kongresa, na oružje o kojemu je do stanja u k o j e m u je n u k l e a r n i rat b i o " n e z a m i s l i v " .
n e ć e m o z n a t i n i š t a , sve d o k s e o n o n e pojavi u s v e m i r u . T e o ­ D a n a s Sjedinjene A m e r i č k e Države teže m o g u ć n o s t i nuklear­
retski, t a d a bi s v e m i r s k i r a t n i c i vladali svijetom, kadri u n i š t i t i nog rata koji bi bio "zamisliv". I to je o n o š t o je d o i s t a " s u l u d o " .
svaki cilj na zemlji, bez ikakva upozorenja. O n a zemlja koja b u d e p r v a i m a l a p r o t u r a k e t n i štit bit će de
" H o ć e l i t o n o v o v r h u n s k o oružje a m e r i č k o m e n a r o d u d o ­ facto " s p o s o b n a izvesti prvi n u k l e a r n i n a p a d " . P o t p u k o v n i k R o ­
nijeti s i g u r n o s t ? " , z a p i t a o s e B o w m a n . " T e š k o . Ali ć e ( p r e m a bert Bowman, direktor programa p r o t u r a k e t n e obrane Američkoga
j e d n o j Vladinoj analizi) o m o g u ć i t i našoj vladi da o d r ž i sve veći ratnog zrakoplovstva u vrijeme m a n d a t a p r e d s j e d n i k a Reagana,
jaz i z m e đ u b o g a t i h i s i r o m a š n i h na svijetu. To je pravi razlog p o t p u n o j e i s p r a v n o p r o t u r a k e t n u o b r a n u nazvao " k a r i k o m koja
zbog kojega se milijarderski "zavičajni k u b konzervativaca" i plaće­ nedostaje d o p r v o g n u k l e a r n o g n a p a d a . "
nici naftnih k o m p a n i j a žele riješiti s p o r a z u m a A B M . " 2
Još više u z n e m i r u j e činjenica š t o n i t k o o s i m šačice p l a n e r a iz
Pentagona i nekoliko visokih obavještajnih dužnosnika iz W a s h i n -
gtona ne govori o m o g u ć i m p o s l j e d i c a m a a m e r i č k i h n a s t o j a n j a
Nacionalna proturaketna obrana - "karika koja oko izgradnje p r o t u r a k e t n o g a štita u Poljskoj i Češkoj ni o p o ­
nedostaje do prvoga nuklearnoga napada" sljedicama želje za p o s t i z a n j e m n u k l e a r n e p r e m o ć i .
D v o l i č n o s t a m e r i č k e politike, s o b z i r o m na i s k r e n e ciljeve
Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e bi čak i s m i n i m a l n i m p r o t u - izgradnje p r o t u r a k e t n o g a štita, još se više razotkriva a k o r a z m o ­
r a k e t n i m š t i t o m m o g l e n a p a s t i r u s k e r a k e t n e silose i p o d m o r ­ t r i m o tijek č e s t o tajnih p r e g o v o r a s v l a d a m a tih dviju zemalja,
ničku flotu b e z s t r a h a o d učinkovite o d m a z d e , jer n e k o l i k o p r e ­ Poljske i Č e š k e , o t o m e da Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e u t i m
ostalih r u s k i h n u k l e a r n i h r a k e t a ne bi bilo k a d r o izvesti u č i n k o ­ dvjema bivšim članicama Varšavskoga p a k t a p o s t a v e postrojenja
vit p r o t u n a p a d , dovoljno s n a ž a n da odvrati prvi američki n u k l e ­ za p r o t u r a k e t n u o b r a n u , koja bi bila p o d k o n t r o l o m Sjedinjenih
arni n a p a d . Američkih Država.

S p o s o b n o s t i obiju s t r a n a , V a r š a v s k o g a p a k t a i N A T O - a , da P r e m a izvorima iz redova poljske Vlade, ti američki razgovori


j e d n a d r u g u u n i š t e tijekom H l a d n o g a rata, š t o s u vojni s t r a t e z i s V a r š a v o m i P r a g o m z a p o č e t i su potkraj 2 0 0 3 . , s a m o n e k o l i k o
nazvali M A D ( M u t u a l l y A s s u r e d D e s t r u c t i o n , Z a j a m č e n o uza­ mjeseci poslije p a d a Bagdada. J o š je više u z n e m i r i l o izvješće od
j a m n o u n i š t e n j e ) , d o v e l a j e d o zastoja u n u k l e a r n o m e n a o ­ 13. srpnja 2004. o pregovorima o postavljanju p r o t u r a k e t n e obra­
ružavanju. Stanje z a j a m č e n o g u z a j a m n o g u n i š t e n j a bilo je za­ ne, koje Sjedinjene A m e r i č k e Države v o d e s Poljskom i Č e š k o m .
Londonski list Guardian piše kako su visoki dužnosnici češke Vlade
s t r a š u j u ć e , ali n a b i z a r a n n a č i n m n o g o stabilnije o d o n o g a koje
t a k o đ e r potvrdili da su u tijeku razgovori o gradnji m o d e r n i h
američkih radarskih postaja u Češkoj, k a o dio projekta izgradnje
p r o t u r a k e t n o g a štita. "Vrlo s m o z a i n t e r e s i r a n i za to da p o s t a n e ­
2
H i t t , J a c k , "Battlefield S p a c e " ( S v e m i r k a o b o j i š n i c a ) , The New York Times m o k o n k r e t a n d i o toga s p o r a z u m a " , izjavio j e poljski m i n i s t a r
Magazine, 5. k o l o v o z a 2 0 0 1 . , s t r . 30ff.

48
F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

vanjskih p o s l o v a B o g u s l a w M a j e w s k i . Z a t i m j e d o d a o : " S A m e ­ A n g l o a m e r i č k a karijera S i k o r s k o g a doživjela je u z l e t s p r o ­


r i k a n c i m a o t o m e r a z g o v a r a m o još od kraja p r o š l e g o d i n e " . pašću k o m u n i z m a . T a d a g a j e u o č i o R u p e r t M u r d o c h , čovjek
L o n d o n s k i je list Guardian iz d r u g i h izvora u Varšavi d o z n a o koji je n e o k o n z e r v a t i v c i m a d a v a o financijsku p o t p o r u , m o ć n i
kako dužnosnici Pentagona pretražuju planinsko područje na jugu milijarder, vlasnik l o n d o n s k o g a lista Times, tabloida Sun i agresi­
Poljske, p r e c i z n o o d r e đ u j u ć i p o g o d n a mjesta za dvije-tri r a d a r ­ vne n e o k o n z e r v a t i v n e a m e r i č k e TV m r e ž e Fox. Sikorski je M u r -
ske postaje u svezi s takozvanim p r o g r a m o m "Sina Rata zvijezda" dochu savjetovao "ulaganje" u Poljsku. Sikorskijeva s u p r u g a A n n e
(Son of Star W a r s ) . A p p l e b a u m bila j e i s t a k n u t a a m e r i č k a n o v i n a r k a , n e o k o n z e r v a -
Poljska je izjavila da, o s i m t e r e n a za r a d a r e , žele na s v o m e tivka.
p o d r u č j u i m a t i i p o s t a j u za p r e s r e t a č e r a k e t a - veliki a r m i r a n i N a k o n š t o j e obavljao d u ž n o s t n a n e k o l i k o n e b a š visokih
p o d z e m n i silos iz kojega bi se ispaljivale r a k e t e velikog d o m e t a položaja u poljskoj Vladi, g o d i n e 2 0 0 2 . o t p u t o v a o je u W a s h i n ­
radi p r e s r e t a n j a i uništavanja dolazećih raketa. gton, gdje j e d o b i o p o s a o k o d n e o k o n z e r v a t i v c a , " K n e z a t a m e "
P r e m a p l a n o v i m a B u s h o v e vlade, u Sjedinjenim A m e r i č k i m Richarda Perlea, kao sveučilišni profesor na Perleovu A m e r i č k o m
D r ž a v a m a već se g r a d e dva postrojenja za p r e s r e t a č e raketa, jed­ p o d u z e t n i č k o m i n s t i t u t u ( A m e r i c a n E n t e r p r i s e I n s t i t u t e , AEI)
no u Kaliforniji, a d r u g o na Aljasci. T a k v o postrojenje u Poljskoj u W a s h i n g t o n u . O n d j e je P e r l e s v o m e prijatelju Poljaku o s i g u ­
bilo bi p r v o izvan A m e r i k e i j e d i n o u E u r o p i . rao mjesto g e n e r a l n o g d i r e k t o r a organizacije N o v a atlantska ini­
"Postrojenje za presretače raketa bilo bi još privlačnije. Poljsku cijativa ( N e w Atlantic Initiative). U Poljsku se Vladu vratio 2 0 0 5 .
n e b i bilo t e š k o n a t o n a g o v o r i t i " , izjavio j e l o n d o n s k o m listu godine k a o m i n i s t a r u n u t a r n j i h poslova.
bivši poljski m i n i s t a r o b r a n e J a n u s Onyszkiewicz. N e v j e r o j a t n a činjenica u svezi sa z v j e z d a n o m k a r i j e r o m g o ­
" Z n a o s a m za m o g u ć n o s t postavljanja radara na n e k i m mjesti­ s p o d i n a S i k o r s k o g j e s t t o š t o j e k a o g e n e r a l n i d i r e k t o r N o v e at­
m a , ali s a m s e i z n e n a d i o kada s a m č u o z a r a k e t n e s i l o s e " , d o z - 3
lantske inicijative n a A m e r i č k o m p o d u z e t n i č k o m i n s t i t u t u p r i ­
naje l o n d o n s k i Guardian iz j o š j e d n o g izvora u Varšavi. p r e m a o d o k u m e n t e o N A T O - u i p r o t u r a k e t n o j obrani. P e n t a g o -
Znakovito je to s t o j e taj poljski ministar o b r a n e , koji je najviše nova postrojenja r a k e t n e o b r a n e na o b r a m b e n o j crti s R u s i j o m ,
sudjelovao u pregovorima o postavljanju provokativnih američkih iz 2006., bila su d i o p r o j e k t a a m e r i č k e V l a d e , koji su g o d i n a m a
r a k e t a u Poljskoj, sve do veljače 2 0 0 7 . , bio Radoslavv " R a d e k " prije toga započeli prijatelji Sikorskoga u W a s h i n g t o n u . Bio je to
Sikorski. Sikorski i m a 44 g o d i n e i b r i t a n s k o državljanstvo, a u s t o do t a d a najopasniji p o t h v a t te tajne klike, koji je već t a d a p o k a ­
4
je i p r v i pravi poljski n e o k o n z e r v a t i v a c . Vratio se u Poljsku k a k o zivao njihovu s k l o n o s t o p a s n o j i suludoj politici visokog rizika.
bi ondje p r o m i c a o projekt a m e r i č k i h neokonzervativaca - jastre­ A m e r i č k a izgradnja p o l i g o n a za r a k e t n u o b r a n u u Poljskoj i
bova rata. Kao m l a d čovjek o t i š a o je iz Poljske u E n g l e s k u , na Češkoj p o d r a z u m i j e v a a m e r i č k a r a k e t n a p o s t r o j e n j a u d a l j e n a
P e m b r o k e College u Oxford, i 1984. g o d i n e u z e o b r i t a n s k o s a m o n e k o l i k o m i n u t a o d p o t e n c i j a l n i h r u s k i h ciljeva. N i t k o n e
državljanstvo. bi z n a o s a d r ž e li ili ne sadrže a m e r i č k e n u k l e a r n e r a k e t e pa bi to

A
3
T r a y n o r , Ian, " U S i n t a l k s o v e r b i g g e s t m i s i l e d e f e n c e s i t e i n E u r o p e " Američki poduzetnički institut za javnu politiku, Washington, D. C,
( A m e r i k a u p r e g o v o r i m a o n a j v e ć e m p o l i g o n u za r a k e t n u o b r a n u u E u r o p i ) , R a d e k S i k o r s k i , n a njihovoj s l u ž b e n o j w e b s t r a n i c i : h t t p : / / w w w . a e i . o r g / s c h o -
Varšava, The Guardian, 1 3 . s r p n j a 2 0 0 4 . lars/ scholarID.64/scholar.asp

50 51
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

d o v e l o svijet d o m o g u ć e g povlačenja o t p o n c a z a n u k l e a r n i rat, Vlada B u s h a i C h e n e y j a toliko je nestrpljivo žudila za o s t v a ­


s r a č u n a t o ili p o g r j e š n o m p r o c j e n o m , d a l e k o opasniji od krize renjem svojih planova o raketnoj o b r a n i , da su p r e d s j e d n i k Bush
koja je n a s t a l a z b o g izgradnje N A T O - o v i h b a z a za r a k e t e Per­ i m i n i s t a r o b r a n e Rumsfeld zapovjedili nepoštivanje uobičajene
s h i n g iz o s a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća. p r o c e d u r e g l e d e provjere, n u ž n e z a utvrđivanje u č i n k o v i t o s t i
To u sjećanje priziva d o k u m e n t koji postaje strateški n a c r t za toga vrlo s l o ž e n a sustava.
o b r a m b e n u i vanjsku politiku poslije dolaska Georgea W. Busha Rumsfeldovu p r o g r a m u p r o t u r a k e t n o g a štita s n a ž n o se u s p r o ­
u Bijelu k u ć u , u siječnju 2 0 0 1 . , p o d n a s l o v o m " O b n o v a a m e ­ tivilo vojno zapovjedništvo. D a n a 26. ožujka 2004. četrdeset devet
ričkoga o b r a m b e n o g sustava" - izvješće iz rujna 2 0 0 0 . o projektu američkih generala i admirala potpisalo je O t v o r e n o p i s m o pre­
a m e r i č k i h j a s t r e b o v a z v a n o m Projekt za novo a m e r i č k o stoljeće, dsjedniku, u kojemu ga m o l e za odgodu projekta o raketnoj obrani.
čiji su tvorci bili Dick C h e n e y i D o n Rumsfeld, uz n e o k o n z e r v a - U p i s m u se n a v o d i : " A m e r i č k a tehnologija, k o j o m se Sje­
tivce R o b e r t a Kagana, Paula Wolfowitza, S t e p h e n a C a m b o n e a i dinjene A m e r i č k e D r ž a v e već k o r i s t e , m o ž e p r e c i z n o o d r e d i t i
m n o g e d r u g e , koji su poslije toga zauzeli ključne položaje u mjesto lansiranja balističkih r a k e t a . Stoga postoji vrlo m a l a
Bushovoj vladi. U njihovu s t r a t e š k o m d o k u m e n t u , P r o j e k t u za vjerojatnost d a b i s e n e k a d r ž a v a u s u d i l a n a p a s t i Sjedinjene
n o v o a m e r i č k o stoljeće, stoji: "Sjedinjene A m e r i č k e Države m o ­ A m e r i č k e D r ž a v e ili d o p u s t i t i t e r o r i s t i m a da to u č i n e s njezina
raju razviti i k o r i s t i t i r a k e t n u o b r a n u u svijetu za o b r a n u a m e ­ teritorija, r a k e t o m o p r e m l j e n o m oružjem za m a s o v n o uništenje,
ričke d o m o v i n e i američkih saveznika te omogućiti s i g u r n u bazu jer bi t i m e riskirali svoje p o t p u n o uništenje b u d u ć i da bi uslijedila
za d e m o n s t r a c i j u m o ć i Sjedinjenih A m e r i č k i h Država na cijelo­ razorna američka o d m a z d a " .
5
me svijetu". Ta č e t r d e s e t d e v e t o r i c a g e n e r a l a i a d m i r a l a , m e đ u k o j i m a je
Važna bilješka uz skupinu iz Projekta za novo američko stoljeće bio i admiral William J. C r o w e , bivši načelnik Z d r u ž e n o g a stožera
j e s t činjenica d a j e 2 0 0 7 . g o d i n e a m e r i č k a v e l e p o s l a n i c a p r i o r u ž a n i h snaga, o v a k o je a r g u m e n t i r a o svoje stajalište: "Kao š t o
N A T O - u bila Victoria N u l a n d , i s a m a stručnjakinja za o d n o s e s ste rekli, g o s p o d i n e p r e d s j e d n i č e , n a š najveći p r i o r i t e t j e s t
Rusijom, s u p r u g a n e o k o n z e r v a t i v c a R o b e r t a Kagana, p r e d s j e d ­ spriječiti t e r o r i s t e da s t e k n u o r u ž j e za m a s o v n o u n i š t e n j e i da
nika projekta z v a n o g " O b n o v a a m e r i č k o g a o b r a m b e n o g a s u s t a ­ ga u p o t r i j e b e . S l a ž e m o se s t i m e . Stoga, k a o vojno o d g o v o r a n
va", koji je sastavni d i o "Projekta za n o v o a m e r i č k o s t o l j e ć e " . 6
tijek djelovanja, p r e d l a ž e m o o d g o d u o p e r a t i v n o g korištenja sku­
Prije negoli je, u siječnju 2 0 0 1 . , p o s t a o m i n i s t a r o b r a n e u poga i n e p r o v j e r e n o g a s u s t a v a G D M ( G r o u n d Based Missile
Bushovoj vladi, R u m s f e l d je, o s i m s t o j e sudjelovao u Projektu Defence, K o p n e n a p r o t u r a k e t n a o b r a n a ) , i da ta u d r u ž e n a finan­
z a n o v o a m e r i č k o stoljeće, s k r a ć e n o P N A C - u , bio n a čelu P r e ­ cijska s r e d s t v a u s m j e r i t e n a u b r z a n e p r o g r a m e z a osiguravanje
dsjedničkoga povjerenstva koje je zagovaralo izgradnju i primjenu brojnih t e r e n a na kojima se nalaze n u k l e a r n o oružje i ostala s r e ­
p r o t u r a k e t n o g a štita za Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e . dstva, te t a k o z a š t i t i t e n a š e l u k e i g r a n i c e od t e r o r i s t a koji bi u
Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e m o g l i p o k u š a t i p r o k r i j u m č a r i t i
7
oružje za m a s o v n o u n i š t e n j e " .
5
D o n n e l l y , T h o m a s , Kagan, D o n a l d i dr.: " R e b u i l d i n g A m e r i c a ' s D e f e n c e s :
F o r c e s a n d R e s o u r c e s for a N e w C e n t u r y " ( O b n o v a a m e r i č k o g a s u s t a v a o b r a n e :
S n a g e i m o g u ć n o s t i za n o v o stoljeće). Projekt za n o v o a m e r i č k o stoljeće, W a s h i n ­
7
g t o n , D . C , rujan 2 0 0 0 . , d o s t u p n o n a : h t t p : / / v v w w . n e w a m e r i c a n c e n t u r y . o r g / P o n o v n o t i s k a n o u C e n t e r for A r m s C o n t r o l a n d N o n - P r o l i f e r a t i o n , "Brie­
RebjjiJdingAmericasDefenses.pdf. f i n g Book o n Ballistic M i s s i l e D e f e n s e " , W a s h i n g t o n , D . C , svibanj 2 0 0 4 . , n a :
6
Ibid. http://www.armscontrolcenter.org/resources/20040501 bb nmd.pdf

52 53
STOLJEĆE RATA 2
F. William Engdahl

Pripreme za prvi nuklearni napad n u k l e a r n i h snaga Kine. A k o W a s h i n g t o n ne promijeni svoje pla­


nove ili a k o M o s k v a ili Peking ne p o d u z m u k o r a k e za povećanje
Ali ti i s k u s n i vojni v e t e r a n i n i s u rekli da su R u m s f e l d , C h e ­ broja i s p r e m n o s t i svojih snaga, Rusija i Kina, te o s t a t a k svijeta,
ney, B u s h i k o m p a n i j a imali p o t p u n o d r u k č i j e p l a n o v e , koji se još će d u g o g o d i n a živjeti u sjeni n u k l e a r n e p r e m o ć i Sjedinjenih
n i s u ticali t e r o r i s t i č k i h prijetnja izopćenih država. Tragali su za Američkih Država".
dominacijom p u n o g a spektra, novim svjetskim p o r e t k o m i p o t p u ­ Ukazujući n a t e a g r e s i v n e n o v e p l a n o v e P e n t a g o n a z a izgra­
n o m e l i m i n a c i j o m Rusije k a o p o t e n c i j a l n o g a p r o t i v n i k a u u t r c i dnju r a k e t n e o b r a n e , Lieber i P r e s s su dodali: " R a k e t n a o b r a n a
za moći. koju bi Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e m o ž d a m o g l e uvjerljivo p r i ­
Očito je da u ž u r b a n o s t Sjedinjenih A m e r i č k i h Država o k o iz­ mijeniti vrijedila bi u p r v o m e r e d u u k o n t e k s t u n a p a d a , a ne
gradnje p r o t u r a k e t n o g a o b r a m b e n o g štita nije bila u s m j e r e n a na obrane, s m o g u ć n o š ć u da A m e r i k a prva izvede n u k l e a r n i n a p a d ,
Sjevernu Koreju, kao ni na t e r o r i s t i č k e n a p a d e . Bila je u s m j e r e ­ a n e d a b u d e s a m o o b r a m b e n i štit. A k o Sjedinjene A m e r i č k e
na na Rusiju, a uz nju, iako n e š t o manje, na d a l e k o s k r o m n i j e Države z a p o č n u n u k l e a r n i n a p a d n a R u s i j u (ili K i n u ) , z e m l j a
n u k l e a r n e k a p a c i t e t e Kine. Kao š t o je 49 g e n e r a l a n a p i s a l o u koju o d a b e r u kao cilj o s t a t će bez g o t o v o cijeloga svog arsenala, a
s v o m e p i s m u p r e d s j e d n i k u , 2 0 0 4 . g o d i n e , Sjedinjene A m e r i č k e pitanje je h o ć e li joj i š t a o s t a t i . U t o m e bi slučaju čak i r a z m j e r ­
D r ž a v e v e ć imaju v i š e n e g o d o v o l j n o n u k l e a r n i h bojevih glava, no s k r o m a n i n e u č i n k o v i t s u s t a v r a k e t n e o b r a n e m o g a o biti sa­
8
kojima m o g u p o g o d i t i t i s u ć e b u n k e r a ili p e ć i n a p o t e n c i j a l n o svim dovoljan k a o z a š t i t a o d bilo k a k v e o d m a z d e . . . "
i z o p ć e n i h država ili t a m o n e k a k v a O s a m e bin Ladena. Bio je to pravi plan W a s h i n g t o n a u "velikoj euroazijskoj igri".
U ožujku 2 0 0 6 . g o d i n e dva a m e r i č k a vojna analitičara, Kier Izjaviti to o t v o r e n o , sasvim je razumljivo, značilo je riskirati o d r e ­
Lieber i Daryl P r e s s , u č l a n k u objavljenom u utjecajnom časopi­ zati ruku a m e r i č k o j Vladi prije negoli o n a n e p o v r a t n o s t e g n e
su Foreign Affairs Vijeća za m e đ u n a r o d n e o d n o s e iz N e w Yorka, o m č u o k o metaforičkoga vrata M o s k v e . Stoga su se a m e r i č k o Mi­
napisali su: " D a j e n u k l e a r n a m o d e r n i z a c i j a Sjedinjenih A m e ­ nistarstvo vanjskih poslova i m i n i s t a r o b r a n e G a t e s pokušali na­
ričkih Država d o i s t a u s m j e r e n a na izopćene d r ž a v e ili t e r o r i s t e , šaliti na r a č u n P u t i n o v i h izjava na konferenciji u M i i n c h e n u ,
a m e r i č k i m n u k l e a r n i m s n a g a m a n e b i t r e b a l o j o š d o d a t n i h ti­ nazvavši ih P u t i n o v i m p a r a n o i č n i m o b m a n a m a .
s u ć u bojevih glava, koje će se d o b i t i m o d e r n i z a c i j s k i m p r o g r a ­
m o m W - 7 6 . D r u g i m riječima, izgleda d a j e d a n a š n j a i b u d u ć a
a m e r i č k a n u k l e a r n a sila n a k a n i l a provesti p r e v e n t i v n i n a p a d s a Dominacija punoga spektra
s v r h o m razoružavanja Rusije ili Kine".
Ti a u t o r i zaključuju: "Prvi p u t u g o t o v o 50 g o d i n a Sjedinjene Kako b i s m o bolje shvatili g o l e m e r a z m j e r e projekcije a m e ­
A m e r i č k e D r ž a v e d a n a s s u n a p r a g u postizanja n u k l e a r n e p r e ­ ričke vojne m o ć i posljednjega desetljeća ili n e š t o više, n u ž n o je
m o ć i . Vjerojatno će u b r z o , već s p r v i m n a p a d o m , biti o m o g u ć e ­ p r o v o k a t i v n e p l a n o v e r a k e t n e o b r a n e z a i s t o č n u E u r o p u sagle­
n o u n i š t e n j e d a l e k o m e t n o g n u k l e a r n o g arsenala Rusije ili Kine. dati u c j e l o k u p n o m k o n t e k s t u d r a m a t i č n i h p r o m j e n a u stajali-
Taj d r a m a t i č a n z a o k r e t u n u k l e a r n o j r a v n o t e ž i snaga r e z u l t a t je
niza poboljšanja u a m e r i č k i m n u k l e a r n i m s u s t a v i m a , n a g l o g a 8
Lieber, Keir A. i P r e s s , D a r y l G., " T h e R i s e of US N u c l a r P r i m a c y " (Pojava
smanjenja r u s k o g a r s e n a l a i vrlo s p o r i h k o r a k a m o d e r n i z a c i j e a m e r i č k e n u k l e a r n e p r e m o ć i ) , Foreign Affairs, o ž u j a k / t r a v a n j 2 0 0 6 .

54 55
F. William Engdahl

š t u a m e r i č k i h vojnih s n a g a i v o d e ć i h k r u g o v a p r e m a u s p o s t a v i Četvrto poglavlje


vojnih baza sve od 1990. g o d i n e .
Pentagon je službenu američku vojnu strategiju definirao kao
doktrinu Dominacije p u n o g a spektra, a obrana od balističkih rake­
ta bila je j e d n a od njezinih sastavnica. DR. STRANGELOVE JE ZIV!
P r e m a s l u ž b e n o m izvješću P e n t a g o n a , D o m i n a c i j a p u n o g a
s p e k t r a (Full S p e c t r u m D o m i n a n c e , FSDS) jest " d a n a s k r o v n a
koncepcija za p r i m j e n u sile i p r u ž a viziju za b u d u ć e z d r u ž e n o
djelovanje. Da bi se ta d o m i n a c i j a p u n o g a s p e k t r a ostvarila,
o r u ž a n e s n a g e moraju svoje n a p o r e o k o p r e o b r a z b e usredotočiti
Bombe što dalje...
na ključna područja, koja povećavaju s p o s o b n o s t z d r u ž e n i h sna­
ga za p o s t i z a n j e u s p j e h a v e l i k i m r a s p o n o m vojnog djelovanja. Program američke raketne o b r a n e i modernizacije prvoga n u k ­
D o m i n a c i j a p u n o g a s p e k t r a zahtijeva z d r u ž e n o djelovanje svih
learnoga n a p a d a bio je i k a o z a m i s a o vrlo zastrašujući. T i j e k o m
dijelova vojske, koncepciju djelovanja, funkcionalnu koncepciju
Bushova m a n d a t a p o s t a o je o p e r a t i v a n i j o š je u z n a p r e d o v a o ,
i vrlo v a ž n o o m o g u ć a v a n j e prilagodljivo različitim uvjetima i ci­
prizivajući u sjećanje o p a s n o s t i iz d a n a H l a d n o g a rata, k a d a su
ljevima."
flota b o m b a r d e r a B-52, n a o r u ž a n a bojevim glavama, i p o d m o r n i ­
" D o m i n a c i j a p u n o g a s p e k t r a shvaća p o t r e b u z a zajedničkim ca T r i d e n t s n u k l e a r n i m r a k e t a m a bili p r i p r a v n i d v a d e s e t četiri
djelovanjem vojnih s n a g a i d r u g i h d r ž a v n i h institucija, v a ž n o s t sata na d a n . Bio je to pravi n u k l e a r n i scenarij strave.
9
s u r a d n j e sa s a v e z n i c i m a i s o s t a l i m p a r t n e r i m a . " G o d i n e 1964. američki filmski redatelj Stanley Kubrick
Dominacija p u n o g a s p e k t r a p o d r a z u m i j e v a c j e l o k u p n u z e m ­ zabilježio je povijest na filmu zajedljivom p o l i t i č k o m s a t i r o m
lju i s v e m i r , čak i c y b e r s p a c e . P e n t a g o n m e d u o s a m p r i o r i t e t a Dr. Strangelove, ili kako sam prestao brinuti i zavolio bombu. Film Dr.
navodi "djelovanje sa zemlje, iz svemira, iz m e đ u n a r o d n i h voda, Strangelove bio je Kubrickova provokativna crna komedija koja se
10
zračnoga p r o s t o r a i c y b e r s p a c e a " .
o d n o s i l a na sudnji d a n i p o l i t i k u H l a d n o g a rata, prikazujući
slučajan, n e h o t i č a n i p r e v e n t i v a n američki n u k l e a r n i n a p a d na
Rusiju.
Taj z n a m e n i t i film, politička satira o n u k l e a r n o m ratu, govori
o t o m e k a k o se t e h n o l o g i j a p o r e m e t i l a i zavladala n a d l j u d s k o -
šću. Glavni j u n a k , dr. S t r a n g e l o v e , njemački je z n a n s t v e n i k , č u ­
dak u i n v a l i d s k i m kolicima, savjetnik p r e d s j e d n i k a ( n a v o d n o
stvoren p o u z o r u n a m i n i s t r a vanjskih poslova dr. Henryja Kis-
singera), s m e h a n i č k o m r u k o m koju ne m o ž e nadzirati i koja se,
9
US J o i n t C h i e f s of Staff: N a t i o n a l Military S t r a t e g y of t h e U n i t e d S t a t e s of
protiv njegove volje, diže na nacistički p o z d r a v , prijeteći u b o j ­
A m e r i c a ( A m e r i č k i Vojni s t o ž e r : N a c i o n a l n a v o j n a s t r a t e g i j a S j e d i n j e n i h A m e ­
ričkih D r ž a v a ) , W a s h i n g t o n , D . C , 2 0 0 4 . stvom.
10
Ibid.

56 57
F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

U z a v r š n o m e p r i z o r u filma o Strangelovu s i r e n a oglašava u z ­ b o m b a r d e r a s u m n j a d a b i t a v r l o tajna zapovijed m o g l a biti


b u n u koja dolazi iz baze. P o s e b n a lozinka prenosi se na flotu b o m ­ "nekakav test lojalnosti". Poslije provjere u knjižici lozinka, d e k o ­
b a r d e r a B-52 n a t o v a r e n a n u k l e a r n i m oružjem. Pripovjedač daje dirane p o r u k e i l e g i t i m n e p o t v r d e iz baze, koju G o l d b e r g p r i m a ,
završnu izjavu o s p r e m n o s t i s t r a t e š k o g a zapovjedništva r a t n o g Kong izjavljuje da su d o i s t a z a p r i m i l i plan R:
zrakoplovstva, koje je poslije n a z v a n o "Operacija Dropkick". " N i t k o j o š nikada nije d o b i o zapovijed 'Kreni'. Stari n a m R i p ­
D a b i s e zaštitilo o d i z n e n a d n o g n u k l e a r n o g n a p a d a , z a p o ­ per n e b i d a o p l a n R o s i m d a B a ć u š k e n i s u d o n o g a p o t u k l i
vjedništvo a m e r i č k o g a s t r a t e š k o g zrakoplovstva drži u p r i p r a v ­ Washington i m n o g e druge gradove nekakvim pritajenim napa­
n o s t i g o l e m u f l o t u b o m b a r d e r a B - 5 2 , dvadeset četiri sata n a dan. d o m " . Bojnik K o n g stavlja na glavu svoj golemi šešir i, d o k zvuk
Svaki b o m b a r d e r B - 5 2 m o ž e i s p u s t i t i n u k l e a r n u b o m b u t e š k u maloga bubnja u d a r a taktove p j e s m e " W h e n J o h n y C o m e s M a r ­
5 0 m e g a t o n a , koja i m a 1 6 p u t a veću e k s p l o z i v n u s n a g u o d svih ching H o m e " , s v e č a n o objavljuje svojoj p o s a d i :
b o m b a i g r a n a t a koje su sve v o j s k e z a j e d n o ispalile u D r u g o m e "Dakle, dečki, m i s l i m da je to to. N u k l e a r n a (izgovoreno k a o
1
svjetskome ratu. S bazom u Americi, zrakoplovne snage u pri­ n u k u l a r n a ) bitka, oči u oči s B a ć u š k a m a " .
p r a v n o s t i k o r i s t e se p o d r u č j e m od Perzijskoga zaljeva do A r k ­ Paralela i z m e đ u izmišljenoga Kubrickova prikaza m o g u ć e g
tičkoga m o r a , ali sve imaju j e d a n zajednički geografski č i m b e n i k n u k l e a r n o g r a t n o g p o ž a r a zbog pogrješne procjene iz 1964. godi­
- sve su s a m o dva s a t a u d a l j e n e od svojih ciljeva u Rusiji. ne, i o n o š t o se d o g a đ a više od č e t r d e s e t g o d i n a poslije toga,
zbiljski p r e d s j e d n i k iz T e k s a s a , koji se voli igrati besposličara na
U k l a u s t r o f o b i č n o j u n u t r a š n j o s t i j e d n o g b o m b a r d e r a B-52,
svome rancu u Cravvfordu i koji tvrdoglavo ustraje na izgovaranju
k o j e m u n e prijeti n i k a k v a o p a s n o s t , p r i g l u p a j e p o s a d a z a o k u ­
riječi n u k l e a r a n kao " n u k u l a r a n " , bile su previše uočljive da ih se
pljena r u t i n s k i m p o s l o v i m a . P o s a d o m zapovijeda bojnik T . J .
ne bi opazilo. Nažalost, n u k l e a r n a politika američke Vlade iz 2 0 0 7 .
" K i n g " K o n g , p r o s t o d u š n a o s o b a nalik čovjekoliku m a j m u n u , s
godine nije bila h o l l y w o o d s k i film, n e g o stvarnost.
vrlo i z r a ž e n i m n a g l a s k o m t e k s a š k o g kauboja, koja prelistava ča­
H o d p r e m a mogućoj nuklearnoj katastrofi, izazvanoj n a m j e r ­
s o p i s Playboy. D r u g i član p o s a d e zabavlja se izvodeći t r i k o v e
no ili p o g r j e š n o m p r o c j e n o m , k a o posljedici vrle n o v e p o l i t i k e
miješanjem karata. R a d i o o p e r a t e r , satnik B. " G o l d i e " Goldberg,
američke Vlade, d o b i o je n o v u t e ž i n u u lipnju 2004., s a m o n e k o ­
d o k n e š t o žvače n a b r o j č a n i k u u g l e d a signale, u z g l a s a n r a d i o
liko t j e d a n a n a k o n š t o je 49 g e n e r a l a i a d m i r a l a p o d u z e l o vrlo
p r i j e n o s . Brojke i slova u s v o m e p r i r u č n i k u " V r l o tajne šifre za
n e o b i č a n k o r a k - p i s m o m se o b r a t i l o p r e d s j e d n i k u .
k o m u n i c i r a n j e m e đ u letjelicama" definira k a o " n a p a d s krila,
plan R".
Ljutit kada doznaje za zapovijed o " n a p a d u s krila p l a n R" (R
Rumsfeldov Conplan 8022
stoji za R o m e o ) , bojnik K o n g zapita se ne izvodi li njegova p o s a ­
d a kakve p s i n e i o g l u š i s e n a zapovijed. "Koliko s a m v a m p u t a ,
Toga j e lipnja m i n i s t a r o b r a n e Rumsfeld d a o j e d n o o d o b r e n j e
dečki, p o n o v i o da ne želim glupiranja u z r a k o p l o v u ? ... Gle, b i o
s o z n a k o m vrlo tajno - zapovijed o r u ž a n i m s n a g a m a Sjedinjenih
s a m n a s v j e t s k o m velesajmu, n a p i k n i k u , n a r o d e u , ali t o j e
A m e r i č k i h D r ž a v a da p r o v e d u n e š t o š t o se zvalo Conplan 8022,
n e š t o najgluplje š t o s a m i k a d a č u o n a svoje slušalice". K o n g
ustraje n a t o m e d a m u p o r u k u i l o z i n k u p o t v r d e , mrmljajući
s a m z a s e b e : " S i g u r n o j e n e k a k v a pogrješka". Ciljač p o s a d e 1
Osvrt T i m a Dirksa na h t t p : / / w w w . f i l m s i t e . o r g / d r s t . h t r n l

58 59
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

"koji p r e d s j e d n i k u daje m o g u ć n o s t za t r e n u t a č n o izvođenje Kao o d g o v o r na R u m s f e l d o v u zapovijed iz lipnja 2 0 0 4 . , tada­


globalnog udara". šnji p r e d s j e d n i k Z d r u ž e n o g a s t o ž e r a R i c h a r d M y e r s p o t p i s a o je
T e r m i n Conplan jest P e n t a g o n o v a kratica za Contingency Plan zapovijed kojom je Conplan 8022 p o s t a o operativan. B o m b a r d e r i
(Plan za n e p r e d v i đ e n e situacije). Za kakve su se to " n e p r e d v i đ ­ s t r a t e š k e n a m j e n e , s p o s o b n i z a izvođenje n u k l e a r n o g n a p a d a ,
e n e " situacije p r i p r e m a l i p l a n e r i i z P e n t a g o n a ? Z a p r e v e n t i v a n balističke rakete s n u k l e a r n i m bojevima glavama (ICB-ovi), n u k ­
k o n v e n c i o n a l n i n a p a d n a nejaku Sjevernu Koreju, ili m o ž d a čak l e a r n e p o d m o r n i c e (SSBN-ovi) i p o s t r o j b e za "informacijsko ra­
na Iran? Ili za silovit p r e v e n t i v a n n u k l e a r n i n a p a d na posljednju tovanje" (sic) k o r i s t e se za n a p a d na n e o z n a č e n e vrlo v a ž n e vi­
g o l e m u n u k l e a r n u silu koja nije p o d č i z m o m a m e r i č k e " d o m i ­ sokovrijedne ciljeve "neprijateljskih" država.
nacije p u n o g a s p e k t r a " , tj. Rusiju? Je li država Iran neprijateljska država, iako ta zemlja nije nika­
da n a p a l a Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e ? Ili m o ž d a Sjeverna Ko­
Z a m j e t n e su j o š dvije riječi - "globalni u d a r " . Riječi su to
reja, iako tijekom p e d e s e t g o d i n a nije izvela n i j e d n o m izravan
P e n t a g o n a , kojima se opisuje p o s e b a n p r e v e n t i v n i udar, koji,
n a p a d n a j u ž n u Koreju, a k a m o l i na n e k u d r u g u d r ž a v u ? Je li taj
prvi p u t o d p o č e t k a H l a d n o g a rata, uključuje m o g u ć n o s t n u k l e ­
" n e p r i j a t e l j " Kina, s a m o z a t o š t o postaje previše utjecajna u g o ­
arnog napada, protivno tradicionalnom a m e r i č k o m e stajalištu da
s p o d a r s k o m s m i s l u ? N e m a j a s n i h o d g o v o r a , n o svijet počinje
se n u k l e a r n o oružje koristi s a m o za o b r a n u ili odbijanje n a p a d a .
osjećati n e r v o z u .
Kako su neki zapazili, Conplan 8022 bio je drukčiji od tradicio­
Je li Rusija p o s t a l a " n e p r i j a t e l j " z a t o š t o je odbila p o g n u t i
nalnih ratnih p l a n o v a P e n t a g o n a , koji su u biti bili planovi obra­
glavu i pristati na to da b u d e "vazalna" država " A m e r i č k o g a car­
n e o d invazije ili n a p a d a .
stva", k a k o to naziva Brzezinski?
Budući da u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a nije bilo jav­
U skladu s B u s h o v o m d o k t r i n o m o a g r e s i v n o m p r e v e n t i v ­
ne rasprave o Conplanu 8022, u široj javnosti nije bilo ni razgovora
n o m n a p a d u , iz 2 0 0 2 . g o d i n e , B u s h o v novi Conplan 8022 bio je
o k o j e m u od ovih p o t e n c i j a l n o o p a s n i h n u k l e a r n i h pitanja.
p l a n a z a n a p a d . P r o v e d b u toga p l a n a m o g l o s e p o k r e n u t i čak n a
O n o z b o g čega R u m s f e l d o v a zapovijed iz lipnja 2 0 0 4 . g o d i n e
"percepciju", tj. p o m i s a o o p o s t o j a n j u n e p o s r e d n e o p a s n o s t i , i
j o š više u z n e m i r u j e svijet, koji se u i s t i n u p o n a d a o da su n u k l e ­
to slijedom p r e d s j e d n i k o v e zapovijedi, tj. b e z o d o b r e n j a K o n ­
a r n e gljive o p a s n o s t koja p r i p a d a prošlosti, j e s t činjenica da Con­
gresa. T i m e su i z b r i s a n e u s t a v n e o d r e d b e o k o n t r o l i i r a v n o t e ž i
plan 8022 sadrži značajnu k o m p o n e n t u n u k l e a r n o g a napada.
vlasti, t j . o t r o d i o b i vlasti, koje su u američki Ustav t a k o p o m n o T o č n o je da se od završetka Hladnoga rata smanjuju goleme
ugradili Očevi utemeljitelji Sjedinjenih A m e r i č k i h Država. Dak­ zalihe n u k l e a r n o g oružja u a m e r i č k o m e v o j n o m s k l a d i š t u . N o ,
le, p r e d s j e d n i k će s a m z a p o č e t i p r e v e n t i v n i n u k l e a r n i rat. izgleda, ne z a t o š t o Sjedinjene A m e r i č k e Države udaljavaju svijet
S o b z i r o m na p o j e d i n o s t i o p o g r j e š n i m ili lažnim "percepcija­ od mogućnosti nuklearnog rata prouzročena pogrješnom pro­
m a " , u P e n t a g o n u i u U r e d u p o t p r e d s j e d n i k a , o o p a s n o s t i od cjenom.
iračkog oružja z a m a s o v n o u n i š t e n j e 2 0 0 3 . g o d i n e , p r o j e k t o m
Conplan 8022 p r e d v i đ a se da a m e r i č k i p r e d s j e d n i k m o ž e z a p o ­
vjediti raketni n a p a d u slučaju bilo kakve " p e r c i p i r a n e " o p a s n o ­
sti, pa m a k a r o n a bila s a m o potencijalna i n e p r o v j e r e n a .

60 61
Peto poglavlje

CARSTVO BAZA - BAZA


CARSTVA

Rusija okružena američkim bazama

Širenje američkoga o b r a m b e n o g a štita na Poljsku i Češku m o ž e


se lakše shvatiti kada se sagleda iz k u t a znakovita širenja N A T O -
a od 1 9 9 1 . Kao š t o je r u s k i p r e d s j e d n i k P u t i n iznio u s v o m e
g o v o r u iz veljače 2 0 0 7 . , na konferenciji u M i i n c h e n u , " N A T O
svoje p o g r a n i č n e s n a g e postavlja n a n a š e g r a n i c e . . . o č i t o j e d a
širenje N A T O - a n e m a n i k a k v e veze s m o d e r n i z a c i j o m s a m o g a
Saveza, k a o ni s o s i g u r a n j e m m i r a u E u r o p i . N a p r o t i v , to širenje
j e s t ozbiljna provokacija, koja snižava r a z i n u m e đ u s o b n o g p o ­
vjerenja. Stoga s p r a v o m p o s t a v l j a m o p i t a n j e : Protiv koga je
u s m j e r e n o to širenje? I š t o je s uvjeravanjima koja su n a m n a š i
z a p a d n i p a r t n e r i davali poslije r a s p a d a Varšavskoga p a k t a ? "
R u s k i s t r a t e g i vojni s t r u č n j a k Jevgenij P r i m a k o v , blizak sa­
vjetnik Vladimira Putina, i s t a k n u o j e k a k o j e N A T O " u t e m e l j e n
u vrijeme H l a d n o g a rata k a o r e g i o n a l n a organizacija sa s v r h o m
osiguranja s i g u r n o s t i a m e r i č k i h saveznika u E u r o p i " . J o š je d o ­
d a o d a " d a n a s N A T O djeluje n a temelju j e d n e p o s v e drukčije
filozofije i d o k t r i n e , izlazi izvan okvira e u r o p s k o g a k o n t i n e n t a i
p r o v o d i vojne operacije d a l e k o izvan svojih granica. N A T O . . . se
u b r z a n o širi, s u p r o t n o već p o s t i g n u t i m d o g o v o r i m a . P r i m a n j e
n o v i h članica u N A T O vodi povećanju broja vojnih baza, u koje
se s m j e š t a s u s t a v p r o t u z r a č n e o b r a n e A m e r i č k e vojske i njego­
ve sastavnice p r o t u b a l i s t i č k i h r a k e t a " .

63
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

G o d i n e 2 0 0 7 . N A T O nije s a m o jezgra koju čine zemlje Z a p a ­ o r v e l o v s k o g i m e n a - N A T O - o v Z a k o n o jačanju s l o b o d e (Free­


d n e E u r o p e , koje su u t o m e savezu j o š od H l a d n o g a rata i koji­ d o m Consolidation Act), kojim se potvrđuje američku p o t p o r u
ma zapovijeda j e d a n A m e r i k a n a c , n e g o uključuje i bivše države daljnjem širenju N A T O - a , uključujući i davanje p o t p o r e p r i ­
V a r š a v s k o g a p a k t a i n e k e bivše države Sovjetskoga Saveza, p o ­ m a n j u u č l a n s t v o Ukrajine i Gruzije.
p u t Poljske, Latvije, Č e š k e , Estonije, Litve, R u m u n j s k e , B u g a r ­ S r u s k o g a m o t r i š t a , proširenje N A T O - a na istok, od završetka
ske, M a đ a r s k e , Slovačke i Slovenije, j e d n e od zemalja bivše J u ­ H l a d n o g a rata, j e s t p o t p u n o k r š e n j e s p o r a z u m a p o s t i g n u t a iz­
goslavije. K a n d i d a t i za članstvo u N A T O - u j e s u R e p u b l i k a G r u ­ m e đ u Mihaila Gorbačova, t a d a š n j e g a p r e d s j e d n i k a Sovjetskoga
zija, Hrvatska, Albanija i Makedonija. Predsjednik Ukrajine Vik­ Saveza, i a m e r i č k o g p r e d s j e d n i k a G e o r g e a H. W. B u s h a , š t o je
tor J u š č e n k o p o k u š a o je n a s i l n o Ukrajinu uvesti u N A T O . Sve je 1990. o t v o r i l o p u t m i r n o m ujedinjenju N j e m a č k e . Plan širenja
to jasna poruka Moskvi te stoga ne iznenađuje što Moskva tu N A T O - a j e s t n a s t a v a k p o k u š a j a i z H l a d n o g a r a t a d a s e Rusiju
p o r u k u nije dočekala raširenih r u k a . o k r u ž i i izolira. T a k o je to zacijelo izgledalo g l e d a n o o č i m a M o ­
S t v a r a n e su n o v e i u k i d a n e stare s t r u k t u r e u N A T O - u . J e d n a skve, k a d a se baci p o g l e d na z a p a d i j u g .
od novih struktura jesu Snage za brzo raspoređivanje (NATO
R e s p o n s e Force, N F R ) , s t v o r e n e n a s a s t a n k u n a v r h u u P r a g u
2 0 0 2 . N e p o s r e d n o poslije p a d a Bagdada, 2 0 0 3 . , započelo je gla­ Nove američke vojne baze za očuvanje
vno restrukturiranje zapovjednog stožera NATO-a. Ukinuto je "demokracije"?
Sjedište v r h o v n o g a zapovjedništva. O s n o v a n o je n o v o zapovjed­
n i š t v o , Savezničko z a p o v j e d n i š t v o z a p r e o b r a z b u (Allied C o m ­ G o t o v o n e z a m i j e ć e n a posljedica a m e r i č k e p o l i t i k e poslije
m a n d T r a n s f o r m a t i o n , A C T ) , n a s t a l o u saveznoj državi Virgi- b o m b a r d i r a n j a Srbije iz 1999. g o d i n e j e s t izgradnja velike m r e ž e
niji, sa s j e d i š t e m u N o r f o l k u . O n o je z a d u ž e n o za i n t e n z i v n u n o v i h a m e r i č k i h vojnih baza, i to u o n i m dijelovima svijeta u
"preobrazbu" u NATO-u. kojima, izgleda, za njih i m a vrlo m a l o opravdanja, u z m e m o li u
W a s h i n g t o n je 2 0 0 7 . p o t p i s a o s p o r a z u m s J a p a n o m o s u r a ­ obzir o p a s n o s t p o s i g u r n o s t A m e r i k e koja b i zahtijevala takve
dnji na razvoju r a k e t n e o b r a n e . U to je vrijeme i n t e n z i v n o s u r a ­ m j e r e p r e d o s t r o ž n o s t i za o b r a n u zemlje i velike p o r e z e koje
đivao s I z r a e l o m na ispitivanju s u s t a v a r a k e t n e o b r a n e . Svoj plaćaju američki vojni obveznici, a o o s t a l i m velikim izdvajanji­
o b r a m b e n i štit u E u r o p i a m e r i č k a Vlada širi na Poljsku, čiji je ma za vojsku da i ne g o v o r i m o .
m i n i s t a r o b r a n e R a d e k Sikorski, blizak prijatelj i saveznik P e n t a - D o m i n a n t n a politika od završetka D r u g o g a svjetskoga rata pa
g o n o v i h n e o k o n z e r v a t i v a c a , r a t n i h jastrebova, t e n a Č e š k u . sve do Korejskoga r a t a bila je s m a n j e n j e broja a m e r i č k i h vojnih
O s i m toga, N A T O je pitanje ulaska Ukrajine i R e p u b l i k e G r u ­ baza u p r e k o m o r s k i m z e m l j a m a . U r o k u od dvije g o d i n e poslije
zije u svoje članstvo o d l u č i o riješiti " p o b r z o m p o s t u p k u " . U n a ­ D a n a p o b j e d e n a d J a p a n o m u k i n u t a j e polovica svjetske s t r u k ­
toč k r a h u u Iraku, Bliski se istok militarizira m r e ž o m trajnih a m e ­ t u r e a m e r i č k i h vojnih b a z a u o d n o s u na broj vojnih b a z a iz v r e ­
ričkih vojnih baza, od Katara p r e k o Iraka do Afganistana, i šire. m e n a rata, a polovica baza koje su postojale od 1927. u k i n u t o je
D a n a 15. veljače 2 0 0 7 . g o d i n e , O d b o r z a vanjsku p o l i t i k u d o 1949. g o d i n e .
Z a s t u p n i č k o g a d o m a američkoga Kongresa (US H o u s e of R e p r e ­ T o p o s l i j e r a t n o s m a n j e n j e broja p r e k o m o r s k i h vojnih b a z a
s e n t a t i v e s F o r e i g n Affairs C o m m i t t e e ) o d o b r i o j e n a c r t z a k o n a p r e s t a l o j e Korejskim r a t o m p o č e t k o m p e d e s e t i h godina p r o š l o -

64
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

ga stoljeća, kada se broj vojnih baza p o n o v n o p o v e ć a o , a j o š veći p r e k o m o r s k i h snaga od završetka Korejskoga rata. Bio je to p r o ­
p o r a s t broja tih b a z a d o g o d i o s e t i j e k o m V i j e t n a m s k o g a rata. g r a m s v e o b u h v a t n i h p r o m j e n a glede broja i lokacija za izgradnju
T e k poslije V i j e t n a m s k o g a r a t a broj a m e r i č k i h vojnih b a z a u vojnih b a z a u p r e k o m o r s k i m zemljama, d a n a s p o z n a t p o d n a z i ­
p r e k o m o r s k i m z e m l j a m a p o č e o s e u i s t i n u p o n o v n o smanjivati. v o m I n t e g r i r a n a globalna n a z o č n o s t i strategija izgradnje vojnih
G o d i n e 1 9 8 8 . taj j e broj b i o n e š t o m a n j i n e g o n a z a v r š e t k u Ko­ baza ( I n t e g r a t e d Global P r e s e n c e a n d Basing Strategy, IGPBS).
rejskoga rata, ali je odražavao posve drukčiji globalni obrazac n e g o O k o 70.000 osoba treba se vratiti iz baza u p r e k o m o r s k i m
poslije D r u g o g a svjetskoga rata. Broj vojnih b a z a najviše je zemljama, tj. iz E u r o p e i Azije, u b a z e na teritoriju Sjedinjenih
s m a n j e n u j u ž n o j Aziji te na Bliskom i s t o k u i u Africi. A m e r i č k i h Država. O s t a l e p r e k o m o r s k e s n a g e r a s p o r e d i t ć e s e
U lipnju 1 9 9 9 . p o r a s t broja a m e r i č k i h vojnih b a z a diljem unutar trenutačnih država domaćina, p o p u t Njemačke i J u ž n e
svijeta p o p r i m i o j e n o v u kvalitativnu d i m e n z i j u . Poslije b o m ­ Koreje.
bardiranja Jugoslavije a m e r i č k e s u s n a g e n a granici i z m e đ u Ko­ N o v e vojne baze izgradit će se u z e m l j a m a Istočne E u r o p e , u
sova i M a k e d o n i j e započele izgradnju baze Bondsteel. To je gra­ srednjoj Aziji i u Africi. P r e m a mišljenju američkoga Ministarstva
vitacijska s t o ž e r n a t o č k a b u d u ć e n o v e m r e ž e a m e r i č k i h vojnih o b r a n e , te bi lokacije bile bliže i m o g l e bolje "reagirati na p o t e n ­
baza na svijetu. cijalna p r o b l e m a t i č n a mjesta". Taj novi plan zahtijevat će n o v e
Baza Bondsteel američkim je zrakoplovnim snagama omogućila terene, koji će stajati milijarde dolara. Izgradnju nekih baza finan­
lagan p r i s t u p n a f t o m b o g a t o m Bliskom i s t o k u i K a s p i j s k o m j e ­ cirat će Sjedinjene A m e r i č k e Države, a n e k i h d r u g e zemlje.
z e r u , k a o i Rusiji. U v r i j e m e kada je izgrađen, k a m p B o n d s t e e l P e n t a g o n o v o s l u ž b e n o objašnjenje tih s v e o b u h v a t n i h
bio je najveća američka vojna baza izgrađena poslije Vijetnamskoga p r o m j e n a u korištenju vojnih baza po svijetu nije bilo uvjerljivo.
rata, s o k o 7.000 vojnika. Tu vojnu bazu izgradila je najveća a m e ­ Z a š t o je to v a ž n o za vojsku? Globalni rat p r o t i v t e r o r i z m a , u
rička vojna g r a đ e v i n s k a tvrtka, KBR, koja je u vlasništvu k o m p a ­ kombinaciji s ostalim geopolitičkim uvjetima, dovodi do velikih
nije H a l l i b u r t o n . U to je v r i j e m e g e n e r a l n i d i r e k t o r k o m p a n i j e p r o m j e n a u s i g u r n o s n o j i o b r a m b e n o j strategiji Sjedinjenih
H a l l i b u r t o n bio D i c k C h e n e y . A m e r i č k i h Država. To n o v o o k r u ž e n j e u svezi sa s i g u r n o š ć u
Prije p o č e t k a N A T O - o v a b o m b a r d i r a n j a Jugoslavije, 1 9 9 9 . zahtijeva m n o g o globalnije g l e d i š t e . P o t r e b n e s u p r o m j e n e u
g o d i n e , list Washington Post n a p i s a o je bez uvijanja da " u z sve sveopćem a m e r i č k o m stajalištu p r e m a o b r a n i . . .
krhkije stanje n a Bliskom i s t o k raste p o t r e b a z a v o j n i m b a z a m a J e d n a od najvažnijih, a najmanje spominjanih novih američkih
na Balkanu i za p r a v o m p r e l e t a iznad Balkana, k a k o b i s m o zašti­ baza, jest baza u Bugarskoj, b i v š e m s o v j e t s k o m satelitu, a d a n a s
tili izvore nafte na p o d r u č j u Kaspijskoga jezera." novoj članici N A T O - a . U slučaju s u k o b a , ( p r e m a riječima P e n ­
K a m p B o n d s t e e l b i o j e s a m o p r v a o d g o l e m o g a broja a m e ­ t a g o n a p o s t o j e s a m o " s u k o b i " , a n e više r a t o v i ) , k a d a b i s e o d
ričkih vojnih baza izgrađenih tijekom toga desetljeća. O s i m k a m p a K o n g r e s a z a t r a ž i l o d a d a d e s l u ž b e n o o d o b r e n j e z a djelovanje
B o n d s t e e l n a K o s o v u , koje j e t a d a p r a v n o još bilo d i o J u g o s l a ­ vojske i da n a v e d e razlog t o g a djelovanja, vojska bi se b a z o m
vije, A m e r i č k a je vojska nastavila izgradnju vojnih b a z a u M a đ ­ B e z m e r koristila za b r z u " d o s t a v u " ljudstva i o p r e m e na p r v e
arskoj, Bosni i H e r c e g o v i n i , Albaniji i Makedoniji. crte bojišnice. Sasvim je shvatljivo š t o se p l a n e r i u K r e m l j u p i ­
taju je li ta p r v a crta bojišnice u Rusiji?
D a n a 16. k o l o v o z a 2 0 0 4 . a m e r i č k i p r e d s j e d n i k B u s h najavio
je o n o š t o se opisuje kao najopsežnije restrukturiranje američkih

66
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Obrana polja opijuma? Z a p l a n e r e P e n t a g o n a A f g a n i s t a n i m a i z n i m n o važan s t r a t e ­


ški položaj. On je p l a t f o r m a s koje a m e r i č k a vojska m o ž e biti
Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e gradile su vojne b a z e u Afgani­ izravna o p a s n o s t po Rusiju i Kinu, te Irak i d r u g e naftom b o g a t e
s t a n u o d m a h poslije m u n j e v i t a r a t a š t o su ga ondje vodile 2 0 0 1 . zemlje S r e d n j e g istoka. M a l o s e toga p r o m i j e n i l o , u n a t o č više
g o d i n e . Zanimljivo je d a j e i s t o d o b n o s a m e r i č k o m o k u p a c i j o m od s t o t i n u g o d i n a ratovanja.
Afganistana p o r a s t a o uzgoj o p i j u m a u toj zemlji, te d a j e tijekom Afganistan j e s m j e š t e n n a vitalno v a ž n o m položaju, jer p o ­
n a z o č n o s t i a m e r i č k i h vojnih s n a g a u toj zemlji p r o i z v o d n j a h e ­ vezuje j u ž n u Aziju, srednju Aziju i Bliski istok. O s i m toga, p r e k o
1
r o i n a dostigla r e k o r d n o v i s o k u r a z i n u . te zemlje prolazi p l a n i r a n a t r a s a naftovoda koji vode od naftnih
U prosincu 2 0 0 4 . , za posjeta Kabulu, američki m i n i s t a r obra­ polja Kaspijskoga jezera do Indijskog oceana, gdje je a m e r i č k a
n e D o n a l d R u m s f e l d d o v r š i o j e p l a n o v e z a izgradnju j o š d e v e t naftna k o m p a n i j a Unocal, zajedno s C h e n e y j e v o m k o m p a n i j o m
vojnih baza u A f g a n i s t a n u , u p o k r a j i n a m a H e l m a n d , H e r a t , N i - Halliburton i s k o m p a n i j o m E n r o n , vodila pregovore o dobivanju
m r u z , Bal, H o s t i Paktia. Te su vojne baze i z g r a đ e n e n a k o n š t o isključivih prava na izgradnju plinovoda za dovod p r i r o d n o g a pli­
s u već p o s t o j a l e tri velike a m e r i č k e vojne baze i z g r a đ e n e n e p o ­ na od T u r k m e n i s t a n a p r e k o Afganistana i Pakistana do g o l e m e
s r e d n o poslije o k u p a c i j e A f g a n i s t a n a , u zimi 2 0 0 1 . na 2 0 0 2 . , E n r o n o v e e l e k t r a n e na p r i r o d n i plin u D a b h o l u blizu Bombaja.
t o b o ž e k a k o bi se izoliralo i e l i m i n i r a l o t e r o r i s t i č k u o p a s n o s t I s t o d o b n o je P e n t a g o n sklopio s p o r a z u m s V l a d o m Kirgista-
O s a m e bin Ladena. A m e r i č k a je Vlada poslije okupacije Afgani­ na, u srednjoj Aziji, o izgradnji strateški važne vojne baze - zrač­
s t a n a , u zimi 2 0 0 1 . , izgradila tri velike vojne baze, j e d n u blizu n e baze M a n a s k o d m e đ u n a r o d n e z r a č n e luke u Biškeku. N e
z r a č n e luke u B a g r a m u , sjeverno od Kabula, kao glavno s r e d i š t e s a m o š t o je M a n a s blizu Afganistana, n e g o se iz njega m o ž e lako
za logistiku, d r u g u na u z l e t i š t u K a n d a h a r na j u g u A f g a n i s t a n a i napasti naftom i p l i n o m b o g a t o područje oko Kaspijskoga jezera,
treću na u z l e t i š t u Š i n d a n d u z a p a d n o j pokrajini H e r a t . Najveća kao i granice obiju velikih zemalja, Rusije i Kine.
a m e r i č k a baza u Afganistanu, Šindand, izgrađena je stotinjak ki­ Kao d i o cijene prihvaćanja p a k i s t a n s k o g a vojnog d i k t a t o r a
l o m e t a r a od g r a n i c e s I r a n o m , i iz nje je m o g u ć e r a k e t n o djelo­ generala Perveza Mušarafa za saveznika u r a t u protiv t e r o r i z m a ,
vati i na Rusiju i na Kinu. a ne k a o neprijatelja, W a s h i n g t o n je i z n u d i o njegov p r i s t a n a k da
U p o v i j e s n o m s m i s l u Afganistan je bio središnja zemlja bri- se A m e r i č k o r a t n o zrakoplovstvo i N A T O koriste zračnom l u k o m
t a n s k o - r u s k e velike igre u borbi za n a d z o r n a d s r e d n j o m Azijom D ž a k o b a b a d , s m j e š t e n o m o k o 4 0 0 k i l o m e t a r a sjeverno o d Ka-
tijekom d e v e t n a e s t o g a i p o č e t k o m d v a d e s e t o g a stoljeća. račija, " k a o p o t p o r o m u n a p a d u n a A f g a n i s t a n " . J o š dvije a m e ­
U to je v r i j e m e b r i t a n s k a strategija bila po s v a k u cijenu ričke vojne baze i z g r a đ e n e su u D a l b a n d i n u i P a s n i .
spriječiti d a Rusija n e s t e k n e k o n t r o l u n a d A f g a n i s t a n o m , t e d a To je s a m o mali dio g o l e m e m r e ž e vojnih baza koje su u ruka­
t i m e n e p o s t a n e o p a s n o s t p o "dragulj britanske imperijalne kru­ ma Sjedinjenih A m e r i č k i h Država i koje je ta zemlja izgradila od
n e " - Indiju. 2 0 0 1 . godine.
Z a s a m o n e k o l i k o t j e d a n a o d n a p a d a n a Afganistan, n e k a k o
1
De Y o u n g , K a r e n , " A f g h a n i s t a n O p i u m C r o p S e t s R e c o r d s : U. S. - Bac­ je u cijeloj toj igri p r e s t a l a p o t r a g a za O s a m o m bin L a d e n o m . Taj
k e d Efforts A t E r a d i c a t i o n F a i l " ( U A f g a n i s t a n u r e k o r d a n uzgoj o p i j u m a : n e u ­ zakleti neprijatelj b e z p r e m c a ostavljen je na m i r u , u špiljama
spjela a m e r i č k a n a s t o j a n j a za n j e g o v i m i s k o r j e n j i v a n j e m ) , Washington Post, 2.
prosinca 2006. Tora Bore.

68 69
STOLJEĆE RATA 2
F. William Engdahl

Čim je čvrsto preuzela nadzor nad Afganistanom, američka Izgleda da je ta s l o b o d a bila s l o b o d a d a n a a m e r i č k o j Vladi da
je Vlada svoje vojne p o g l e d e usmjerila na Irak i S a d a m a H u s e i - izgradi svoje vojarne d u ž iračkih naftnih polja i na granici Iraka s
2
na, n a v o d n o u p o r i š t e B u s h o v e o s o v i n e zla, z a t o s t o j e , n a v o d n o , Iranom .
i m a o skladišta n u k l e a r n o g , kemijskog i biološkog oružje za m a ­ Postavljanje vojnih baza diljem svijeta nije u o p ć e bila o g r a ­
s o v n o uništenje, u s m j e r e n a izravno na A m e r i k u i njezine savez­ n i č e n a s a m o n a euroazijski k o n t i n e n t , iako j e t o a m e r i č k i m voj­
nike. n i m p l a n e r i m a b i o očit s t r a t e š k i p r i o r i t e t . Vojni analitičar Zol-
S a m o n e k o l i k o mjeseci poslije okupacije Iraka p o č e l e su cu­ tan G r o s s m a n o t o m e je rekao: "Najizravnija a m e r i č k a i n t e r v e n ­
riti informacije koje su ukazivale na to da će, p r e m a riječima cija poslije n a p a d a na A f g a n i s t a n bila je na j u g u Filipina, p r o t i v
j e d n o g a m e r i č k o g g e n e r a l a , P e n t a g o n "vrlo d u g o " o s t a t i u toj ( m u s l i m a n s k e ) gerilske s k u p i n e A b u Sajaf, o g r a n k a s k u p i n e
zemlji. Kako bi a m e r i č k i m p o r e z n i m o b v e z n i c i m a prikrila v r t o ­ M o r o . A m e r i k a je tvrdila da je m a l a s k u p i n a A b u Sajaf n a š l a n a ­
glavo v i s o k e t r o š k o v e r a t a u Iraku i okupacije koja je p o t o m d a h n u ć e u Bin Ladenu, a zapravo je nastala k a o terorističko krilo
uslijedila, B u s h o v a je vlada pribjegla traženju s r e d s t a v a za fi­ s k u p i n e M o r o poslije d e s e t l j e ć i m a d u g e p o b u n e t e s k u p i n e n a
3
n a n c i r a n j e rata u Iraku p o m o ć u r a z n i h " d o d a t n i h r a č u n a za fi­ o t o k u M i n d a n a o i na otočju S u l u .
n a n c i r a n j e " , koje je K o n g r e s u p o d n o s i l a o d v o j e n o , i to poslije A m e r i č k i p o s e b n i " i n s t r u k t o r i " z a specijalne p o s t r o j b e p r o ­
z a v r š e t k a r a s p r a v e o g l a v n o m p r o r a č u n u za taj rat. U d o d a t n i m vodili su z d r u ž e n e "vježbe" s filipinskim s n a g a m a u aktivnoj
fondovima za financiranje rata u Iraku, iz svibnja 2 0 0 5 . , našla se, b o r b e n o j z o n i . Cilj i m e je, n a v o d n o , b i o postići laku p o b j e d u ,
d u b o k o s k r i v e n a u t e k s t u , o d r e d b a o izgradnji vojnih baza za p o p u t o n e u G r e n a d i , n a d dvjesto p o b u n j e n i k a , u s v r h u p o s t i ­
a m e r i č k e s n a g e , koje j e o p i s a l a vrlo uvijeno, k a o " u n e k i m vrlo zanja g l o b a l n o g a p r o p a g a n d n o g u č i n k a p r o t i v Bin L a d e n a . Ali,
o g r a n i č e n i m slučajevima, trajne baze". kada se n a p a d na p o b u n j e n i k e p o č n e , on se m o ž e lako proširiti i
P r e m a pisanju tiska, d o 2 0 0 6 . g o d i n e Sjedinjene A m e r i č k e
D r ž a v e izgradile su čak č e t r n a e s t s t a l n i h vojnih b a z a u Iraku, 2
W i d o m e , D a n i e l , " T h e Six M o s t I m p o r t a n t U S M i l i t a r y B a s e s " ( Š e s t
državi koja j e s a m o d v o s t r u k o veća o d a m e r i č k e s a v e z n e države najvažnijih a m e r i č k i h v o j n i h b a z a ) , n a w w w . f o r e i g n p o l i c v . c o m , s v i b a n j 2 0 0 6 . ;
Johnson, Chalmers, "America's Empire of Basis" (Američko carstvo baza), na
I d a h o , š t o izvrgava r u g l u p r e d s j e d n i k o v a j a m s t v a o t o m e k a k o
w w w . T o m D i s p a t c h . c o m , 15. siječnja 2 0 0 4 . ; G r o s s m a n , Z o l t a n , " N e w U S Mili­
planira povlačenje američkih snaga iz te zemlje. Daleko najvažnija tary Bases: Side Effects o r C a u s e s o f W a r ? " ( N o v e a m e r i č k e vojne b a z e : p o p r a t n e
baza u Iraku bile su z r a k o p l o v n a baza Balad i k a m p A n a k o n d a , pojave ili u z r o c i r a t a ? ) , na w w w . c o u n t e r p u n c h . o r g / z o l t a n b a s e s . h t m l . 2. veljače
2 0 0 2 . ; M a i t r a , R a m t a n u , " U S S c a t t e r s B a s e s t o C o n t r o l E u r o a s i a " ( A m e r i k a širi
n e š t o sjevernije od Bagdada. Ta baza služi i lovcima A m e r i č k o g a baze k a k o bi kontrolirala Euroaziju), na Asia Times On lim. 30 ožujka 2 0 0 5 . ; Clark,
r a t n o g zrakoplovstva i t r a n s p o r t n i m zrakoplovima. W i l l i a m , " W i l l U S b e a s k e d t o leave k e y m i l i t a r y b a s e s ? " ( H o ć e l i o d A m e r i k e
z a t r a ž i t i d a n a p u s t i k l j u č n e v o j n e b a z e ? , w w w . c s m o n i t o r . c o m , 5 . lipnja, 2 0 0 5 . ;
K a m p A n a k o n d a , spojen s a z r a k o p l o v n o m b a z o m , služi k a o S h a n k e r , T h o r n i S m i t h , Eric, " P e n t a g o n E x p e c t s L o n g - T e r m A c c e s s t o F o u r
glavna vojna baza i k a o s r e d i š t e za logistiku A m e r i č k e vojske u Key B a s e s i n I r a q " ( P e n t a g o n o č e k u j e d u g o r o č n o k o r i š t e n j e četiriju k l j u č n i h
b a z a u I r a k u . ) , New York Times, 2 0 . travnja 2 0 0 3 . ; Spolar, C h r i s t i n e , " 1 4 E n d u r i n g
s r e d i š n j e m Iraku. Vojni su analitičari primijetili da Balad i m a B a s e s Set for I r a q " ( P l a n i r a n o p o s t a v l j a n j e 14 t r a j n i h b a z a u I r a k u ) , Chicago
savršen položaj za projekciju američke moći po cijelome Bliskom Tribune, 2 3 . o ž u j k a 2 0 0 4 . , n a w w w . g l o b e m a s t e r . d e / c g i - b i n / b a s e s p r i k a z a n j e
profil svih p o p i s a n i h a m e r i č k i h z r a k o p l o v n i h b a z a .
istoku. O s i m toga, ostalih trinaest američkih vojnih baza u Iraku,
3
G r o s s m a n , Z o l t a n , " N e w U S M i l i t a r y B a s e s : S i d e Effects o r C a u s e s o f
i z g r a đ e n i h o d ožujka 2 0 0 3 . , ukazuje n a t o d a j e a m e r i č k o " o s l o ­
W a r ? " ( N o v e a m e r i č k e v o j n e b a z e : p o p r a t n e p o j a v e ili u z r o c i r a t a ? ) , n a
bađanje" Iraka od Sadama H u s e i n a imalo tvrdokoran vojni značaj. www.counterpunch.org/zoltanbases.html

70 71
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

na o s t a l e s k u p i n e organizacije M o r o ili čak na k o m u n i s t i č k e p o ­ M n o g i m a j e n a svijetu 2 0 0 7 . g o d i n e postalo jasnije k a k o a m e ­


bunjeničke skupine na Mindanau. To bi moglo pomoći posti­ rička Vlada p o t i č e r a t o v e ili s u k o b e s n a r o d i m a diljem svijeta,
zanju d r u g o g a velikog a m e r i č k o g cilja na Filipinima - p o n o v n o j n e s a m o z a t o d a b i imala k o n t r o l u n a d n a f t o m , iako s t r a t e š k o
p o t p u n o j u s p o s t a v i a m e r i č k i h vojnih baza, koje su ondje p r e s t a ­ nadziranje tijeka nafte čini srž " A m e r i č k o g a stoljeća" j o š od dva­
le postojati kada je filipinski Senat u k i n u o američki n a d z o r n a d d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća.
z r a k o p l o v n o m v o j n o m b a z o m Clark i b a z o m r a t n e m o r n a r i c e Krajnji cilj različitih s u k o b a i a m e r i č k o g a vojnog djelovanja
Subic, n a k o n š t o je završio H l a d n i rat i n a k o n š t o su obje baze jest nadzirati g o s p o d a r s t v o svih potencijalnih suparnika, aspira-
bile o š t e ć e n e v u l k a n s k o m e r u p c i j o m . n a t a za m o ć , bilo kojega n a r o d a ili s k u p i n e n a r o d a koji bi mogli
Povratak a m e r i č k i h snaga na Filipine, kao i B u s h o v e prijetnje odlučiti i p o k u š a t i ugroziti n e o s p o r n u p r i m a r n u ulogu A m e r i k e
Sjevernoj Koreji, m n o g i su na t o m e području doživjeli k a o n a ­ k a o g o s p o d a r a u svjetskim r a z m j e r i m a .
stojanje A m e r i k e da p o n o v n o s t e k n e utjecaj u i s t o č n o j Aziji, u J o š p o č e t k o m o s a m d e s e t i h g o d i n a prošloga stoljeća d u g o g o ­
vrijeme kada se Kina pojavila k a o svjetska sila i k a d a su se i dišnji stratezi W a s h i n g t o n a i utjecajni trustovi m o z g o v a shvatili
o s t a l e azijske zemlje g o s p o d a r s t v e n o oporavile o d financijske su k a k o su kapaciteti a m e r i č k e industrije iscrpljeni te k a k o će se
krize. Rastuća američka vojna uloga u cijeloj Aziji mogla bi ublažiti u b r z o pojaviti n e k e d r u g e zemlje i regije, p o p u t E u r o p s k e unije
r a s t u ć u kritiku na r a č u n a m e r i č k i h vojnih baza u J a p a n u . O s i m ili g o s p o d a r s k e sile i s t o č n e Azije i K i n e , koje razvijaju svoj p o ­
toga, ti bi p o t e z i m o g l i povećati s t r a h o v a n j e Kine od a m e r i č k e tencijal i koje b i j e d n o g a d a n a m o g l e ugroziti n a d m o ć A m e r i k e .
sfere utjecaja koja n e p o z v a n o stiže na njezine granice. N o v a
G o d i n e 2 0 0 1 . , kada su G e o r g e B u s h i Dick C h e n e y sjeli na
a m e r i č k a vojna baza u bivšoj sovjetskoj republici Kirgistanu p r e ­
k o r m i l o a m e r i č k e Vlade, američki vladajući ustroj, ti m o ć n i stari
blizu je Kini da bi o n a m o g l a biti spokojna.
patriciji a m e r i č k e moći, odlučili su p o d u z e t i o š t r e mjere k a k o bi
U m e đ u v r e m e n u , A m e r i k a je svoj " r a t p r o t i v t e r o r i z m a "
održali a m e r i č k u p r e m o ć u n o v o m e stoljeću.
usmjeravala i na n e k a d r u g a p o d r u č j a svijeta, p o s e b i c e na J u ž n u
A m e r i k u . K a o š t o j e p r o p a g a n d o m H l a d n o g a r a t a ljevičarske
p o b u n j e n i k e na j u g u V i j e t n a m a i El Salvadora proglašavala m a ­
r i o n e t a m a Sjevernoga V i j e t n a m a ili Kube, p r o p a g a n d o m " r a t a
Širenje američkih vojnih baza poslije Hladnoga rata
p r o t i v t e r o r i z m a " A m e r i k a j e k o l u m b i j s k e p o b u n j e n i k e progla­
G l a s n o s t i p e r e s t r o j k a , s kraja o s a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a
sila saveznicima s u s j e d n e n a f t o m b o g a t e V e n e z u e l e . P r e d s j e d ­
nika V e n e z u e l e H u g a C h a v e z a opisuje k a o " s i m p a t i z e r a " Bina stoljeća, poslije kojih su, 1989., uslijedili s l o m r e ž i m a u zemlja­
L a d e n a i Fidela C a s t r a te k a o čovjeka koji m o ž d a o k r e ć e O P E C ma Istočne E u r o p e pod sovjetskom d o m i n a c i j o m i r a s p a d s a m o ­
protiv Sjedinjenih A m e r i č k i h Država. C h a v e z m o ž e poslužiti k a o ga Sovjetskoga Saveza, 1 9 9 1 . g o d i n e , podgrijali su velike n a d e
idealan novi neprijatelj a k o se Bin L a d e n a ikada u k l o n i . Iako se m e đ u o n i m a koji su držali k a k o a m e r i č k e vojne baze u E u r o p i
kriza u J u ž n o j A m e r i c i ne m o ž e p o v e z a t i s i s l a m s k i m m i l i t a r i z ­ služe k a o o b r a n a o d s o v j e t s k e o p a s n o s t i t e k a k o ć e s u s t a v a m e ­
m o m , o n a je, m o ž d a , začetak sljedećega o p a s n o g r a t a . 4 ričkih vojnih baza u b r z o biti u k i n u t . N o , a m e r i č k o M i n i s t a r s t v o
obrane, u s v o m e Izvješću ministra obrane iz 1989. godine, ustvrdilo
je k a k o "projekcija m o ć i " Sjedinjenih Američkih Država zahtijeva
< ibid. "daljnje r a z m j e š t a n j e " a m e r i č k i h vojnih snaga.

72 73
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

D a n a 2 . k o l o v o z a 1990., američki p r e d s j e d n i k G e o r g e H . W . ma Ministarstva o b r a n e , bilo je više od 60.000 američkih vojnika


B u s h , o t a c d a n a š n j e g a p r e d s j e d n i k a , izjavio j e d a s u s t a v a m e ­ koji su izvodili p r i v r e m e n e akcije i vježbe u o k o s t o t i n u s t r a n i h
ričkih vojnih baza u p r e k o m o r s k i m zemljama treba ostati n e t a k ­ zemalja. D o k su, p r e m a p o d a t c i m a M i n i s t a r s t v a o b r a n e , d i v o ­
n u t te da bi se do 1995. godine globalne snage p o t r e b n e za oču­ vske v o j n e baze u e u r o p s k i m z e m l j a m a bile s m a n j i v a n e , p r e m a
vanje s i g u r n o s t i SAD-a m o g l e smanjiti za 25 p o s t o u o d n o s u na n o v o m o b r a s c u djelovanja p r i p a d n i c i k o p n e n e vojske n i s u kući
o n e i z 1 9 9 0 . g o d i n e . Istoga d a n a Irak j e n a p a o Kuvajt. 135 d a n a u godini, p r i p a d n i c i R a t n e m o r n a r i c e 170 d a n a , a p r i ­
Slanje g o l e m i h američkih vojnih snaga na Bliski istok tijekom p a d n i c i R a t n o g a z r a k o p l o v s t v a 176 d a n a . P r e m a p o d a t c i m a z a
Zaljevskoga rata vodilo je do objave "novoga svjetskoga poretka", k o p n e n u vojsku, svaki je vojnik u p r o s j e k u r a s p o r e đ e n svakih
koji je ukorijenjen u vlasti i vojnoj moći Sjedinjenih A m e r i č k i h 14 t j e d a n a izvan granica svoje zemlje.
Država. "Hvala Bogu što s m o j e d n o m zauvijek odbacili vijetnamski O s i m toga č e s t o g razmještanja snaga, vojne s u b a z e k o r i š t e ­
s i n d r o m " , s l a v o d o b i t n o je izjavio Bush. Izgrađene su n o v e vojne ne za prerazmještaj opreme sa svrhom postizanja brzog
baze na Bliskom istoku, posebice u Saudijskoj Arabiji, gdje su već premještanja. Primjerice, Sjedinjene Američke Države premjesti­
više od d e s e t g o d i n a s t a c i o n i r a n e tisuće američkih vojnika. le su u Kuvajt o p r e m u i t e š k o b r i g a d n o t o p n i š t v o , a k a o njihova
I a k o j e C l i n t o n o v a vlada, s n a ž n i j e o d p r e t h o d n e vlade, tj. p r e t h o d n i c a razmješteni su t o p n i š t v o i ostala o p r e m a t e n k o v s k e
6
o n e B u s h a starijega, insistirala na smanjenju i z d a t a k a za vojsku bojne u K a t a r .
u m n o g i m s t r a n i m z e m l j a m a , n i j e d n a od njih nije ni p o k u š a l a D e v e d e s e t e g o d i n e p r o š l o g a stoljeća završile s u a m e r i č k o m
smanjiti "daljnju n a z o č n o s t " a m e r i č k i h vojnih s n a g a u s t r a n i m v o j n o m intervencijom na Balkanu i a m e r i č k o m p o t p o r o m borbi
zemljama, s u d e ć i p r e m a n a d a l e k o r a s p r o s t r a n j e n i m a m e r i č k i m p r o t i v p o b u n j e n i k a u J u ž n o j A m e r i c i , k a o dijelom p r o j e k t a zva­
vojnim bazama. Glavna p r o m j e n a bilo je smanjenje broja vojnika n o g "Plan K o l u m b i j a " . Vrlo p r i k l a d n o , b u d u ć i d a j e K o l u m b i j a
s t a l n o s t a c i o n i r a n i h u p r e k o m o r s k i m zemljama. U m j e s t o takve a m e r i č k i m vojnim s n a g a m a o m o g u ć i l a bazu o d m a h u z s u s j e d n i
politike, p r i h v a ć e n a je politika češćeg angažiranja vojnika, ali na potencijalni cilj, V e n e z u e l u .
5
kraći r o k . Poslije t e r o r i s t i č k i h n a p a d a n a Svjetski trgovački c e n t a r , 1 1 .
U j e d n o j analizi A r m y W a r Collegea ( R a t n e škole A m e r i č k e rujna 2 0 0 1 . , i pojave " r a t a p r o t i v t e r o r i z m a " , z a p o č e t o je b r z o
vojske), iz 1 9 9 9 . g o d i n e , priznaje se: " D o k je u p r e k o m o r s k i m širenje a m e r i č k i h vojnih baza, brojčano i geografski.
z e m l j a m a n a z o č n o s t uvelike s m a n j e n a , o p e r a t i v n o razmještanje P r e m a Izvješću M i n i s t a r s t v a o b r a n e o s t r u k t u r i baza (Defen­
v i š e s t r u k o je p o v e ć a n o " . Prije su p r i p a d n i c i o r u ž a n i h s n a g a bili s e D e p a r t m e n t ' s Base S t r u c t u r e R e p o r t ) , Sjedinjene A m e r i č k e
rutinski "stacionirani" u p r e k o m o r s k i m zemljama, obično na rok D r ž a v e t r e n u t a č n o imaju p r e k o m o r s k u vojnu i n f r a s t r u k t u r u u
od n e k o l i k o g o d i n a , i to najčešće u pratnji svojih obitelji. No t r i d e s e t o s a m d r ž a v a i p o s e b n i h p o d r u č j a . D o d a j u li se t o m e
sada ih " r a z m j e š t a j u " na n e o d r e đ e n o vrijeme i g o t o v o im se v o j n e b a z e na p o d r u č j i m a koja su u p o s j e d u A m e r i k e , ali izvan
n i k a d a n e d o p u š t a d a s a s o b o m v o d e n e k o g a o d članova obitelji. SAD-a, broj b a z a p e n j e s e n a č e t r d e s e t četiri. N o , t a j e brojka
N o , vojna s l u ž b a u s t r a n i m z e m l j a m a bila je č e s t a i p r i l i č n o r e z u l t a t vrlo o p r e z n e p r o c j e n e , jer n e sadrži s t r a t e š k i v a ž n e voj­
d u g o t r a j n a . Svakoga d a n a prije 1 1 . rujna 2 0 0 1 . , p r e m a p o d a t c i - ne b a z e za n a p a d , čak ni n e k e u k o j i m a Sjedinjene A m e r i č k e

5
Los Aneles Times, 6. siječnja 2 0 0 2 . 6
Izvješće m i n i s t r a o b r a n e za 1 9 9 6 . , s t r . 1 3 . i 1 4 .

74 75
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

D r ž a v e d r ž e z n a t a n broj vojnika, p o p u t o n i h u Saudijskoj A r a ­ i z g r a đ e n e s u n a o n i m p o d r u č j i m a n a kojima s u Sjedinjene A m e ­


biji, na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, a ni n e k e n e d a v n o izgra­ ričke D r ž a v e uvelike s m a n j i l e broj svojih vojnih baza. G o d i n e
đ e n e američke vojne baze. 1990., prije Zaljevskoga rata, Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e n i s u
P r e m a "Planu Kolumbija", namijenjenom u p r v o m e redu bor­ imale baze u j u ž n o j Aziji, a na Bliskom i s t o k u i u Africi imale su
bi p r o t i v gerilskih snaga u Kolumbiji, ali i protiv vlade p r e d s j e d ­ s a m o 1 0 p o s t o snaga š t o s u i h o n d j e i m a l e 1 9 4 7 . g o d i n e .
n i k a C h a v e z a u V e n e z u e l i te s n a ž n o g a i p o z n a t o g a p o k r e t a p r o ­ U razdoblju od 1974. do 1 9 9 0 . g o d i n e broj a m e r i č k i h vojnih
tiv n e o l i b e r a l i z m a u E k v a d o r u , Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e su baza u Latinskoj Americi i na Karibima s m a n j e n je za dvije treći­
u p r o c e s u povećanja broja svojih vojnih baza na p o d r u č j u Latin­ n e . S g e o p o l i t i č k o g i g e o s t r a t e š k o g m o t r i š t a to je A m e r i c i k a o
ske A m e r i k e i Kariba. s v j e t s k o m e g o s p o d a r s t v e n o m i v o j n o m v l a d a r u zacijelo p r e d ­
Z a r i s t e z a n i m a n j a u regiji nije više P a n a m a , n e g o P o r t o r i k o . stavljalo p r o b l e m , čak i u d o b a k r s t a r e ć i h r a k e t a d u g o g d o m e t a .
U m e đ u v r e m e n u su Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e bile z a o k u ­ Z b o g izgradnje n o v i h b a z a na Bliskom i s t o k u , u j u ž n o j Aziji,
pljene izgradnjom četiriju n o v i h vojnih baza - M a n t e u E k v a d o ­ Latinskoj A m e r i c i i na Karibima, od d e v e d e s e t i h g o d i n a p r o š l o ­
ru te A r u b e , C u r a c a o i C o l m a l a p e u El Salvadoru, a sve su oka­ ga stoljeća, kao posljedice Zaljevskoga r a t a i r a t a u Afganistanu,
rakterizirane kao položaji za izvođenje operacija ( F o r w a r d O p e ­ n a "Plan K o l u m b i j a " m o ž e s e gledati k a o n a p o n o v n u p o t v r d u
izravne američke vojne i imperijalne moći na p o d r u č j i m a na koji­
r a t i o n L o c a t o n s , F O L s ) . O d 1 1 . rujna 2 0 0 1 . , Sjedinjene A m e ­
m a j e n a n e k i n a č i n bila p o d r o v a n a .
ričke D r ž a v e su, uz Kuvajt, Katar, T u r s k u i B u g a r s k u , izgradile
vojne baze u koje su smjestile š e z d e s e t tisuća vojnika, u Afgani­ Vojna d o k t r i n a kaže d a j e strateška važnost vojne baze u nekoj
s t a n u , Pakistanu, Kirgistanu, U z b e k i s t a n u i T a d ž i k i s t a n u . Glav­ stranoj zemlji veća od v a ž n o s t i r a t a u k o j e m u je ta b a z a s t e č e n a
te da se m o r a gotovo o d m a h započeti s planiranjem drugih po­
na baza a m e r i č k e m o r n a r i c e u D i e g o Garciji, u I n d i j s k o m o c e a ­
tencijalnih misija koje će se koristiti p o g o d n o s t i m a te n o v e baze.
n u , služila je kao ključna baza u operaciji izgradnje ostalih baza.
Z a t o su Rusija i Kina izgradnju a m e r i č k i h baza u A f g a n i s t a n u ,
Službeni broj a m e r i č k i h vojnih baza u s t r a n i m z e m l j a m a ipak
P a k i s t a n u i t r i m a b i v š i m sovjetskim r e p u b l i k a m a Srednje Azije
je izgledao n e k a k o m a l e n . Sva pitanja glede n a d l e ž n o s t i i ovlasti n e i z b j e ž n o vidjele k a o p o s e b n u o p a s n o s t p o svoju s i g u r n o s t .
u svezi s t i m b a z a m a u s t r a n i m z e m l j a m a rješavana su takozva­
Rusija je izrazila nezadovoljstvo zbog p r i s u t n o s t i stalnih a m e ­
n i m s p o r a z u m i m a o s t a t u s u vojnih snaga. T i j e k o m H l a d n o g a ričkih vojnih b a z a u Srednjoj Aziji. A glede Kine, l o n d o n s k i list
rata takvi su d o k u m e n t i bili s a s v i m uobičajeno d o s t u p n i j a v n o ­ Guardian od 10. siječnja 2 0 0 2 . g o d i n e zapaža da je baza M a n a s u
sti. N o , s a d a su v r l o č e s t o o z n a č e n i k a o tajni, p r i m j e r i c e o n i s K i r g i s t a n u , u koju s v a k o d n e v n o slijeću a m e r i č k i z r a k o p l o v i ,
Kuvajtom, U j e d i n j e n i m A r a p s k i m E m i r a t i m a i O m a n o m , a na udaljena čak m a n j e od " 2 5 0 k i l o m e t a r a od z a p a d n e g r a n i c e s
n e k i n a č i n i oni sa S a u d i j s k o m Arabijom. K i n o m . Uz a m e r i č k e vojne baze na istoku, tj. u J a p a n u , na jugu,
P r e m a izvješćima P e n t a g o n a , d o 2 0 0 7 . g o d i n e Sjedinjene tj. u J u ž n o j Koreji, i uz a m e r i č k u vojnu p o t p o r u Tajvanu, Kina se
A m e r i č k e D r ž a v e sklopile su s l u ž b e n e s p o r a z u m e takve v r s t e s m o ž e osjećati o k r u ž e n o m " . Blago r e č e n o .
d e v e d e s e t tri d r ž a v e .
O s i m b a l k a n s k i h zemalja i bivših sovjetskih d r ž a v a s r e d n j e
Azije, koje su prije bile u n u t a r sovjetske sfere utjecaja ili d i o
Sovjetskoga Saveza, n o v e a m e r i č k e b a z e z a izvođenje operacija

76 77
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Slabljenje moći jednog carstva? n o v o g a stoljeća sirova vojna sila p o s t a l a j e n u ž n o s t . T o j e s a m o


po sebi de facto priznanje n e u s p j e h a " A m e r i č k o g a stoljeća".
Baš k a o s t o j e s t a r o R i m s k o C a r s t v o slabilo i, tijekom četvrto­ Do sada iznijeto s a m o je m a l e n dio goleme m r e ž e vojnih baza
ga stoljeća poslije Krista, k o n a č n o n e s t a l o , i A m e r i č k o je stoljeće u r u k a m a Sjedinjenih A m e r i č k i h Država, koje je američka Vlada
pokazivalo sve z n a k e n e p o v r a t n o g a slabljenja k a d a su B u s h i izgradila diljem svijeta od završetka takozvanoga H l a d n o g a rata.
C h e n e y započeli sa svojim vrlim vojnim planovima za produljenje
života svoga carstva, ili, k a k o ga je p r e d s j e d n i k G e o r g e H. W.
B u s h m n o g o p r i k l a d n i j e n a z v a o , n a z a v r š e t k u H l a d n o g a rata, Snaga za izvođenje nuklearnog udara -
"što agresivnija, to prodornija"
7
"novoga svjetskoga p o r e t k a " .
Utjecaj A m e r i k e u svijetu sve se m a n j e m o ž e p o s t i ć i uvjera­
vanjem, Coca C o l o m i M c D o n a l d ' s o v i m Big M a c o m . P o č e t k o m P o č e t k o m d e v e d e s e t i h godina prošloga stoljeća, na završetku
H l a d n o g a rata, Jeljcinova je vlada od W a s h i n g t o n a zahtijevala
u z a j a m n o s m a n j e n j e broja n u k l e a r n i h r a k e t a i a r s e n a l a oružja
7
obiju velesila. R u s k e su zalihe n u k l e a r n o g oružja zastarijevale, a
Bush, George H. W., "Toward a N e w World Order" (Prema n o v o m e
s v j e t s k o m p o r e t k u ) , o b r a ć a n j e z a j e d n i č k o m zasjedanju o b a j u d o m o v a K o n g r e ­ osim toga, u t r e n u t k u kada je H l a d n i rat n a p o k o n završio, Rusija
sa, 1 1 . r u j n a 1 9 9 0 . Riječi a m e r i č k o g a p r e d s j e d n i k a B u s h a z a s l u ž u j u d a i h s e više nije vidjela velike p o t r e b e u t o m e da i dalje b u d e n a o r u ž a n a ,
n a v e d e . U k a z u j u ć i na s k o r i koalicijski rat u I r a k u 1 9 9 1 . , izjavio j e : " K r i z a u
P e r z i j s k o m e zaljevu, o z b i l j n a kakva j e s t , t a k o đ e r p r u ž a r i j e t k u m o g u ć n o s t k r e ­ pa t a k o ni u n u k l e a r n o m n a o r u ž a n j u do zuba.
tanja p r e m a p o v i j e s n o m razdoblju suradnje. Iz ovih teških v r e m e n a m o ž e se A m e r i č k a je Vlada u t o m e sasvim j a s n o vidjela z l a t n u priliku
pojaviti n a š p e t i cilj - n o v i svjetski p o r e d a k , n o v o r a z d o b l j e o s l o b o đ e n o o d
o p a s n o s t i od t e r o r i z m a , s n a ž n i j e u p r o v o đ e n j u p r a v d e i m n o g o s i g u r n i j e u za p o s t i z a n j e n u k l e a r n e p r e m o ć i i m o g u ć n o s t za izvođenje pr­
n a s t o j a n j i m a za p o s t i z a n j e m i r a . R a z d o b l j e u k o j e m u će svi ljudi na svijetu. vog p o b j e d n i č k o g n u k l e a r n o g u d a r a n a Rusiju, o d p e d e s e t i h
Istok i Z a p a d , Sjever i J u g , n a p r e d o v a t i i živjeti u slozi. S t o t i n e n a r a š t a j a tražilo je
godina p r o š l o g a stoljeća, kada je Rusija prva stvorila M e đ u k o n -
taj n e d o s t i ž n i p u t koji v o d i k m i r u , ali je bjesnjelo t i s u ć e ratova, u n a t o č s v i m t i m
ljudskim n a s t o j a n j i m a . D a n a s s e novi svijet bori k a k o b i s e p o n o v n o r o d i o , k a k o t i n e n t a l n o lansiranje balističkih r a k e t a ( I n t e r c o n t i n e n t a l balli­
b i b i o svijet p o t p u n o d r u k č i j i o d o n o g a k a k a v p o z n a j e m o . . . " P o n o v n o j e , u stic m i s s i l e delivery) za svoj sve veći a r s e n a l n u k l e a r n o g oružja.
s v o m e o b r a ć a n j u naciji, poslije vojnih o p e r a c i j a p r o t i v I r a k a , p o s l i j e o p e r a c i j e
P u s t i n j s k a oluja, 2 1 . siječnja 1 9 9 1 . , p r e d s j e d n i k B u s h izjavio: " U s p j e t ć e m o u P e n t a g o n j e z a p o č e o s t a r e balističke r a k e t e n a svojim p o d ­
operaciji u Z a l j e v u . K a d a u s p i j e m o , s v j e t s k a ć e zajednica p o s l a t i t r a j n o u p o z o ­ m o r n i c a m a zamjenjivati m n o g o preciznijim r a k e t a m a T r i d e n t II
renje svim d i k t a t o r i m a i d e s p o t i m a , s a d a š n j i m i b u d u ć i m , koji planiraju n e z a k o ­
n i t u a g r e s i j u . Svijet s t o g a m o ž e i s k o r i s t i t i m o g u ć n o s t i i s p u n i t i d u g o s u s p r e - D - 5 , s n o v i m i jačim bojevim g l a v a m a .
g n u t o o b e ć a n j e n o v o g a s v j e t s k o g a p o r e t k a - gdje o k r u t n o s t n e ć e p r o l a z i t i A m e r i č k a je ratna m o r n a r i c a većinu svojih p o d m o r n i c a SSBN
n e k a ž n j e n o i gdje će se agresiji k o l e k t i v n o s u p r o t s t a v i t i . Istina, Sjedinjene A m e ­
ričke D r ž a v e p r e d n j a č e u t o m e n a s t o j a n j u . M e đ u s v j e t s k i m d r ž a v a m a s a m o z a lansiranje n u k l e a r n i h balističkih r a k e t a p r e m j e s t i l a n a T i h i
Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e imaju m o r a l n o u p o r i š t e i s r e d s t v a d a t a n a s t o j a n j a ocean, k a k o bi u toj slijepoj zoni patrolirala r u s k e radarske m r e ž e
p o d u p r u . M i s m o j e d i n a d r ž a v a n a kugli z e m a l j s k o j koja m o ž e o k u p i t i m i r o v n e
za r a n o u p o z o r a v a n j e , k a o i u v o d a m a u blizini k i n e s k e o b a l e .
s n a g e " . Bilo j e j a s n o d a j e B u s h o v o v i đ e n j e " n o v o g a s v j e t s k o g a p o r e t k a " b i l o
inačica P a x A m e r i c a n i , viziji koja i nije n a i š l a na v e l i k o o d u š e v l j e n j e u većini Američko r a t n o zrakoplovstvo dovršilo je o p r e m a n j e svojih b o m ­
svijeta p a j e s t o g a i z r a z " n o v i svjetski p o r e d a k " b r z o n a p u š t e n . Ali p l a n t o g a b a r d e r a B-52 k r s t a r e ć i m r a k e t a m a koje n o s e n u k l e a r n e bojeve
n o v o g a s v j e t s k o g p o r e t k a . P a x A m e r i c a n a , nije n i k a d a o d b a č e n . H l a d n i rat,
p r e m a s t a j a l i š t u W a s h i n g t o n a , u o p ć e nije z a v r š i o . N a s t a v l j e n j e u p r i t a j e n u glave, za koje se vjeruje da ih ruski radarski s u s t a v ne m o ž e lako
obliku. o t k r i t i . N o v a i p o b o l j š a n a o p r e m a o m o g u ć i l a je "nevidljivim"

78 79
€> F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

b o m b a r d e r i m a B-3 let n a i z n i m n o n i s k i m n a d m o r s k i m v i s i n a m a Conplanom 8022 nije o b u h v a ć e n o s a m o n u k l e a r n o i konvencio­


pa i na taj način izbjegavaju r a d a r s k o otkrivanje. n a l n o n a o r u ž a n j e d u g o g a d o m e t a , koje se lansira iz Sjedinjenih
Z a m o d e r n u projekciju g l o b a l n e m o ć i n i s u p o t r e b n e g o l e m e A m e r i č k i h Država, n e g o i n u k l e a r n e te o s t a l e b o m b e koje su
zalihe oružja. N o v a tehnologija, o kojoj se m n o g o ne govori, r a z m j e š t e n e u E u r o p i , J a p a n u i drugdje. To je Sjedinjenim A m e ­
omogućuje Sjedinjenim A m e r i č k i m Državama "agresivniju i p r o ­ ričkim D r ž a v a m a o m o g u ć i l o o n o s t o j e P e n t a g o n nazvao "global­
d o r n i j u " silu za izvođenje n u k l e a r n o g udara. Riječ je, zapravo, o n i m u d a r o m " , tj. m o g u ć n o s t d a bilo koju točku n a zemlji ili n a
u s p j e š n o m p r o g r a m u A m e r i č k e r a t n e m o r n a r i c e kojim s u p o ­ n e b u p o g o d e r a z o r n o m s n a g o m , bilo n u k l e a r n i m bilo k o n v e n ­
boljšani upaljači n a n u k l e a r n i m bojevim glavama W - 7 6 , kojima cionalnim o r u ž j e m . Poslije R u m s f e l d o v e zapovijedi o stavljanju
se r a k e t a m a l a n s i r a n i m s p o d m o r n i c a u s p j e š n o p o g a đ a j u vrlo tih snaga u stanje p r i p r a v n o s t i , iz lipnja 2 0 0 4 . g o d i n e , S t r a t e š k o
zahtjevni ciljevi, p o p u t silosa balističkih r a k e t a ICBM. zapovjedništvo Sjedinjenih A m e r i č k i h Država pohvalilo se k a k o
N i t k o n i k a d a nije p r e d o č i o vjerodostojan d o k a z o t o m e da Al je s p r e m n o izvesti n a p a d bilo gdje na zemlji, "čak za m a n j e od
Kaida, H a m a s , H e z b o l a h ili bilo koja d r u g a organizacija s c r n e pola d a n a " o d t r e n u t k a izdavanja p r e d s j e d n i k o v e zapovijedi.
liste terorističkih organizacija a m e r i č k o g a Ministarstva vanjskih A m e r i č k a v e l e p o s l a n i c a u N A T O - u Victoria N u l a n d , bivša
poslova p o s j e d u j e n u k l e a r n e r a k e t e u čeličnim p o d z e m n i m si­
savjetnica p o t p r e d s j e d n i k a Dicka C h e n e y j a i s u p r u g a v o d e ć e g
losima. O s i m Sjedinjenih A m e r i č k i h Država t e m o ž d a Izraela,
ideologa n e o k o n z e r v a t i v c a , r a t n o g a j a s t r e b a , izjavila je l o n d o n ­
s a m o j o š Rusija i, u m n o g o m a n j e m o p s e g u , Kina imaju znatniji
s k o m listu Financial Times od 2 4 . siječnja 2 0 0 6 . da Sjedinjene
a r s e n a l takva n u k l e a r n o g oružja.
A m e r i č k e D r ž a v e žele " v o j n u silu koju j e m o g u ć e p o s l a t i bilo
k a m o na svijetu", koja bi djelovala p o s v u d a - od Afrike do Bliskog
istoka i šire.
Američki nuklearni bombarderi To bi uključivalo i J a p a n i A u s t r a l i j u te zemlje N A T O - a . G o ­
u stalnoj pripravnosti spođa N u l a n d je dodala: " T o je p o t p u n o drukčija životinja" (sic). 8

Krajnja uloga te "životinje" bila bi p o d r e đ e n a a m e r i č k i m željama


G o d i n e 1 9 9 1 . , koju se drži g o d i n o m završetka H l a d n o g a rata, i pustolovinama. To baš i nisu bile umirujuće riječi ako se prisjeti­
k a k o bi se umanjila o p a s n o s t od p o g r j e š n i h s t r a t e š k i h n u k l e a r ­ m o dosjea n e k a d a š n j e g a šefa g o s p o đ e N u l a n d , p o t p r e d s j e d n i k a
n i h procjena, A m e r i č k o j e r a t n o zrakoplovstvo d o b i l o zapovijed Dicka Cheneyja, koji je krivotvorio obavještajne p o d a t k e k a k o bi
d a svoju f l o t u n u k l e a r n i h b o m b a r d e r a p o v u č e i z stanja s t a l n e
o p r a v d a o r a t o v e u Iraku i u n e k i m d r u g i m z e m l j a m a .
p r i p r a v n o s t i . Poslije 2 0 0 4 . i to se p r o m i j e n i l o .
P r e m a Conplanu 8022, uz p r o v e d b u čak n e k a k v a n e p r e c i z n a
Conplanom 8022 strateški b o m b a r d e r i B-52 i ostali b o m b a r d e r i
p l a n a r a k e t n e o b r a n e , Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e p o s t i g l e b i
A m e r i č k o g a r a t n o g zrakoplovstva p o n o v n o su stavljeni u stanje
o n o š t o p l a n e r i iz P e n t a g o n a nazivaju " d o m i n a c i j o m u e s k a l a ­
" p r i p r a v n o s t i " . U to je vrijeme zapovjednik O s m e eskadrile Rat­
ciji", tj. m o g u ć n o š ć u da dobiju rat bez obzira na r a z i n u agresije,
n o g a zrakoplovstva izjavio k a k o su njegovi b o m b a r d e r i koji n o s e
uključujući i n u k l e a r n i rat.
n u k l e a r n o oružje "u biti u p r i p r a v n o s t i radi p l a n i r a n j a i izvođe­
nja globalnih u d a r a " po zapovijedi Strateškog zapovjedništva Sje­
dinjenih Američkih Država, ili, skraćeno, STRATCOMA, sa sjedi­ 8
Victoria N u l a n d , a m e r i č k a v e l e p o s l a n i c a pri N A T O - u , čije riječi 2 4 . siječnja
š t e m u O m a h i , u saveznoj državi N e b r a s k i . 2 0 0 6 . n a v o d i l o n d o n s k i list Financial Times.

80 81
F. William Engdahl

A u t o r i j e d n o g č l a n k a u č a s o p i s u Foreign Affairs pišu: " T o š t o


A m e r i k a n e p r e s t a n o odbija izbjeći prvi n u k l e a r n i u d a r i razvija
Šesto poglavlje
o g r a n i č e n u s p o s o b n o s t r a k e t n e o b r a n e , p o p r i m a drukčiji i , p o
s v e m u sudeći, m n o g o opasniji izgled... s p o s o b n o s t vođenja n u k ­
learnog rata ostaje ključna sastavnica američke vojne d o k t r i n e , a
n u k l e a r n a p r e m o ć i dalje jest cilj Sjedinjenih Američkih Država." 9
LOBI "STALNO ZAREĆENE
Činjenica je, s kojom se slažu m n o g o trezveniji u m o v i , da bi, DRŽAVE"
uzvrate li Rusija ili Kina čak m i n i m a l n i m o b r a m b e n i m m j e r a m a
na te p o t e z e Sjedinjenih A m e r i č k i h Država, o p a s n o s t od svjetske
n u k l e a r n e r a t n e k a t a s t r o f e z b o g pogrješne p r o c j e n e bila veća
negoli i k a d a u p r o š l o s t i , d a l e k o veća od o n e iz v r e m e n a krize na Vojno-industrijski kompleks seli u Washington
Kubi ili H l a d n o g a rata.
No za američke jastrebove, za američki vojno-industrijski stroj H e g e m o n i j a ili p r e v l a s t S j e d i n j e n i h A m e r i č k i h D r ž a v a u
i za n e o k o n z e r v a t i v c e u Bushovoj i Chenevjevoj vladi, takvi desetljećima poslije pobjede u D r u g o m e svjetskome ratu oslanja­
strahovi o d n u k l e a r n o g a r m a g e d o n a j e s u z n a k kukavičluka i n e ­ la se na dva glavna p o t p o r n a s t u p a . Prvi je bio uloga a m e r i č k o g a
d o s t a t k a volje. dolara kao v a l u t e svjetskih rezerva. Proizvoljna cijena nafte i
većine p r o i z v o d a teške i n d u s t r i j e odigrala je važnu ulogu u oču­
vanju dominacije američkoga kapitala poslije 1 9 7 1 . g o d i n e , kada
je a m e r i č k a Vlada j e d n o s t r a n o u k i n u l a zlato k a o p o k r i ć e dolara.
Vlast dolara, i z g r a đ e n a na cijeni nafte i industrijskih proizvoda,
bila j e ojačana v o d e ć o m u l o g o m b a n a k a s W a l l S t r e e t a n a
svjetskom financijskom tržištu, osobito njihovom p o s v e m a š n j o m
vlašću n a d t r g o v i n o m financijskim d e r i v a t i m a , p o s l u koji se da­
n a s mjeri u s t o t i n a m a tisuća milijarda d o l a r a na g o d i n u .
D r u g i s t u p a m e r i č k e n a d m o ć i , p o s e b i c e o d kraja o s a m d e s e ­
tih g o d i n a p r o š l o g a stoljeća, j e s t p o s v e m a š n j a d o m i n a c i j a a m e ­
ričke vojne m o ć i . T a j e d o m i n a c i j a p r i s n o p o v e z a n a s a č v r s t o
isprepletenom m r e ž o m političkog trusta mozgova u W a s h i n -
gtonu i o k o njega, zajedno s nekoliko divovskih svjetskih proizvo­
đača oružja i vojne o p r e m e , koji su financiranjem a m e r i č k i h p o ­
litičkih s t r a n a k a postigli n e r a z m j e r n o velik utjecaj.
Bilo je to m o d e r n o utjelovljenje m o ć i v o j n o - i n d u s t r i j s k o g a
kompleksa, na koje je tadašnji predsjednik Dwight D. E i s e n h o w e r
u p o z o r i o u s v o m e p o s l j e d n j e m j a v n o m i s t u p u prije o d l a s k a s
9
lieber, Keir A. i P r e s s , D a r l G., o p . cit. dužnosti.

82
83
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

U s v o m e o p r o š t a j n o m g o v o r u , taj n e k a d a š n j i z a p o v j e d n i k nizacija p o z n a t a k a o A m e r i č k o vijeće s i g u r n o s t i . Bili s u t o


a m e r i č k i h vojnih s n a g a u E u r o p i o v a k o je u p o z o r i o svoje sugra­ državnici koji su bili u s a m o m s r e d i š t u djelovanja, ili b a r e m na
đ a n e : " U d r ž a v n i m tijelima m o r a m o s e čuvati d a v o j n o - i n d u - rubovima m o ć i " .
strijski k o m p l e k s , svojom ili nečijom t u đ o m voljom, n e s t e k n e U n j i h o v u objašnjenju stoji: "Početci A m e r i č k o g a vijeća si­
utjecaj koji mu ne p r i p a d a . Postoji i uvijek će p o s t o j a t i m o g u ć ­ g u r n o s t i sežu do 1 9 3 8 . U n u t a r n j i k r u g , od kojega je Vijeće u
n o s t d a vlast d o đ e u k a t a s t r o f a l n o p o g r j e š n e r u k e " . p o č e t k u bilo sastavljeno, i z v o r n o se sastojao od najutjecajnijih
Eisenhower je zatim dodao: "Nikada ne smijemo dopustiti i m e n a tadašnjega a m e r i č k o g političkog ustroja.
da taj o p a s a n spoj u g r o z i n a š u s l o b o d u i d e m o k r a t s k e p r o c e s e . Z a n i m l j i v o je da je 1 9 3 8 . g o d i n a bila g o d i n a u kojoj su v o ­
S a m o o p r e z n i i u p u ć e n i građani m o g u pravilno usmjeravati ovaj deći krugovi američkoga političkog ustroja u n e w y o r s k o m e Vijeću
industrijski i vojni stroj, u skladu s n a š i m m i r o v n i m m e t o d a m a za m e đ u n a r o d n e o d n o s e (Council on Foreign R e l a t i o n s , C F R ) i
i ciljevima, k a k o bi s i g u r n o s t i s l o b o d a m o g l e u z a j e d n i š t v u n a ­ o k o njega, n o v c e m Z a k l a d e Rockefeller p o k r e n u l i svoj m o n u ­
1
predovati." m e n t a l n i p r o j e k t - Studiju o r a t u i m i r u ( W a r & Peace S t u d i e s ) ,
tj. nacrt izgradnje a m e r i č k o g a carstva u razdoblju poslije D r u g o ­
ga svjetskoga rata, krugovi koji su svoju p r a v u n a m j e r u m a s k i r a ­
Američko vijeće sigurnosti li r e t o r i k o m o " a n t i k o l o n i j a l i z m u , s l o b o d n o m p o d u z e t n i š t v u i
p r o m i c a n j u d e m o k r a t s k i h i d e a l a " diljem svijeta. M n o g e o d t i h
J e d n a od n a j m a n j e p o z n a t i h i najutjecajnijih organizacija za o s o b a i s t o d o b n o su djelovale i u A m e r i č k o m vijeću s i g u r n o s t i i
usmjeravanje političkih inicijativa toga vojno-industrijskoga k o m ­ u njegovim militarističkim p r o j e k t i m a (Studija o r a t u i m i r u ) i u
pleksa jest A m e r i č k o vijeće sigurnosti (American Security C o u n ­ Vijeću za m e đ u n a r o d n e o d n o s e . Bili su to tvorci t a d a n o v o g a
cil, ASC) sa s j e d i š t e m u W a s h i n g t o n u D. C. To je vijeće o s n o ­ " a m e r i č k o g carstva", koje je n o v i n a r č a s o p i s a Time H e n r y Luce,
v a n o 1938. g o d i n e . Kao n e p r o f i t n a organizacija, o n o i m a g o l e m jedan od najutjecajnijih zagovornika toga "carstva", nazvao " A m e ­
utjecaj na povijest Sjedinjenih A m e r i č k i h Država i njihovu vo­ ričko stoljeće".
d e ć u u l o g u u svijetu, i to g o t o v o p o s v e s k r i v e n u od j a v n o s t i . U o s n i v a č k o m o d b o r u A m e r i č k o g a vijeća s i g u r n o s t i bili su
O n o je igralo i s t a k n u t u ulogu u g o t o v o s v a k o m v a ž n o m p r o g r a ­ H e n r y L u c e i njegova politički utjecajna s u p r u g a C l a r e B o o t h e
mu američke vanjske politike i politike n a c i o n a l n e s i g u r n o s t i od Luce. Poslije D r u g o g a svjetskoga r a t a i t i j e k o m H l a d n o g a r a t a
D r u g o g a svjetskoga rata. Henrvja Lucea, osnivača č a s o p i s a Time i Life te bliskog prijatelja
Na svojim w e b s t r a n i c a m a o v a k o su se hvalisali: "Svi bi A m e ­ "šefa špijuna" Allena Dullesa, d r ž a l o se j e d n i m od najvrjednijih
rikanci trebali biti p o n o s n i zbog i z n i m n i h p o s t i g n u ć a A m e r i č k o g CIA-inih izvora u m e d i j i m a . Jay L o v e s t o n e t a k o đ e r je b i o član
vijeća s i g u r n o s t i . Priča je to o i s t a k n u t i m o s o b a m a iz r e d o v a p o ­ o d b o r a utjecajnog A m e r i č k o g a vijeća s i g u r n o s t i . L o v e s t o n e j e
slovnih ljudi, radnika, z n a n s t v e n i k a i državnih d u ž n o s n i k a , koji bio i d i r e k t o r Odjela za m e đ u n a r o d n e poslove u organizaciji zva­
s u djelovali z a j e d n o z n a t n o prije 1956., k a d a j e o s n o v a n a o r g a - noj A m e r i č k a radnička federacija i K o n g r e s industrijskih o r g a n i ­
zacija (American F e d e r a t i o n of Labor a n d C o n g r e s s of I n d u s t r i a l
O r g a n i z a t i o n s , s k r a ć e n o A F L - C I O ) . Taj je odjel p o t a j n o kanali­
1
E i s e n h o w e r , D w i g h t D . Farewell S p e e c h (Oproštajni govor) od 17. siječnja
(
zirao milijune CIA-inih dolara u a n t i k o m u n i s t i č k e djelatnosti u
1 9 6 1 . , u Public Papers of the Presidents, s t r . 1 0 3 5 . - 1040. s t r a n i m z e m l j a m a , p o s e b i c e u Latinskoj A m e r i c i . O s n i v a č k o m e

84 85
STOLJEĆE R A T A 2
F. William Engdahl

o d b o r u A m e r i č k o g a vijeća s i g u r n o s t i svoja su i m e n a dali i H u - P r e m a j e d n o m u p u ć e n o m i z v o r u , A m e r i č k o vijeće s i g u r n o ­


g h s t o n McBain, r e a k c i o n a r n i p r e d s j e d n i k divovskoga lanca r o b ­ sti s u r a đ i v a l o je s d u ž n o s n i c i m a iz P e n t a g o n a , s Vijećem za n a ­
nih kuća M a r s h a l l Field iz Chicaga, i T h e o d o r e V. H o u s e r , g e n e ­ cionalnu s i g u r n o s t i s organizacijama p o v e z a n i m s C I A - o m . Ra­
ralni d i r e k t o r lanca trgovina Sears & Roebuch, k a o i A r t h u r Bliss spravljalo se o strategiji H l a d n o g a rata s v o d e ć i m o s o b a m a m n o ­
Lane, američki veleposlanik u Poljskoj i autor knjige / Saw Poland gih velikih korporacija, p o p u t U n i t e d F r u i t a , S t a n d a r d Oila,
Betrayed (Vidio s a m k a k o su izdali Poljsku), u kojoj n a p a d a a m e ­ H o n e y w e l l a , US Steela i S e a r s R o e b u c k a , s I n s t i t u t o m za istra­
ričku i b r i t a n s k u p r o d a j u Poljske Staljinu, č e t r d e s e t i h g o d i n a živanje vanjske politike (Foreign Policy R e s e a r c h I n s t i t u t e ) , koji
p r o š l o g a stoljeća, s p o r a z u m o m iz T e h e r a n a i o n i m sklopljenim je p o v e z a n s C I A - o m , s U d r u g o m z r a k o p l o v n e i n d u s t r i j e (Air­
n a Jalti. Lady M a l c o l m D o u g l a s H a m i l t o n , kći j e d n o g š k o t s k o g craft I n d u s t r i e s A s s o c i a t i o n ) , koja je radila na t o m e da u A m e ­
plemića, z a o k r u ž i l a j e p o p i s o s n i v a č a A m e r i č k o g a vijeća sigur­ riku d o v e d e nacističkog z n a n s t v e n i k a z a n u k l e a r n e b o m b e W e r -
nosti. nera Brauna i generala J o h n a Medarisa, s N a c i o n a l n o m u d r u g o m
2

M e đ u o s n i v a č i m a A m e r i č k o g a vijeća s i g u r n o s t i bih su i neki proizvođača i s g o s p o d a r s k i m k o m o r a m a .


od najistaknutijih jastrebova iz razdoblja poslije Drugoga svjetsko­ Tijekom Hladnoga rata A m e r i č k o vijeće sigurnosti bilo je k r o ­
ga r a t a - v i s o k i d u ž n o s n i k CLA-e Ray S. Kline, a u t o r j e d n o g s r a m ­ v n a organizacija koja je uključivala n e k e od najagresivnijih voj­
n o g CIA-ina izvješća kojim su i z m a n i p u l i r a n i američki g r a đ a n i i nih organizacija u Sjedinjenim Američki D r ž a v a m a . M e đ u njima
koje j e d o v e l o d o a m e r i č k e vojne operacije z v a n e Korejski rat, su bile:
koji je bio p r e s u d a n za o p r a v d a n j e trajnog a m e r i č k o g a r a t n o g
Coalition for Peace Through Strength (Koalicija za m i r p o ­
gospodarstva.
m o ć u sile). O v o je bila klj učna d e s n a ruka Američkoga vijeća
Na p o p i s u članova A m e r i č k o g a vijeća s i g u r n o s t i bili su i h o - sigurnosti. Snimila je film pod naslovom SALT Syndrom "kako
livudski medijski tajkun W a l t Disney, bivši a m e r i č k i veleposla­ bi se suprotstavila ratifikaciji s p o r a z u m a SALT u američko­
n i k u S o v j e t s k o m e Savezu i R o o s e v e l t o v a r a t n a veza s b r i t a n ­ me Senatu i prikazala J i m m y j a Č a r t e r a k a o p r e d s j e d n i k a
skim p r e m i j e r o m C h u r c h i l l o m Averel H a r r i m a n , s e n a t o r T h o ­ koji j e d n o s t r a n o razoružava Sjedinjene A m e r i č k e Države".
m a s J . D o d d ( D e m o k r a t s k a s t r a n k a , savezna d r ž a v a C o n n e c t i ­
c u t ) , s e n a t o r - j a s t r e b H e n r y M . Scoop J a c k s o n ( D e m o k r a t s k a America First Committee ( O d b o r A e m r i k a na p r v o m e mjestu).
s t r a n k a , s a v e z n a d r ž a v a W a s h i n g t o n ) , general D o u g l a s M a c A r - Predsjednik ove organizacije bio je general R o b e r t W o o d ,
t h u r , predsjedavajući Z a s t u p n i č k o g a d o m a a m e r i č k o g a K o n g r e ­ direktor kompanije Sears Roebuck. On se suprotstavljao
s a S a m R a y b u r n ( D e m o k r a t s k a stranka, T e k s a s ) , N e l s o n R o c k e ­ svim p o k u š a j i m a d a s e p o m o g n e s a v e z n i č k i m z e m l j a m a
feller (nasljednik b o g a t s t v a n a f t n e k o m p a n i j e S t a n d a r d Oil, u koje s u bile p o d o p s a d o m n a c i s t i č k e N j e m a č k e . S a m o
vrijeme rata d i r e k t o r A m e r i č k e obavještajne s l u ž b e z a d u ž e n z a n e k o l i k o tjedana n a k o n š t o j e N j e m a č k a objavila rat Sje­
L a t i n s k u A m e r i k u , a kasnije savjetnik za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a , ovaj se o d b o r s a s t a o u
p r e d s j e d n i k a Eisenhovvera), savjetnik p r e d s j e d n i k a Kennedyja
E u g e n e V. R o s t o w , p o b o r n i k vojske s e n a t o r J o h n G. T o w e r (Re­ 2
B e l l a n t R u s s , " O l d N a z i s , t h e N e w R i g h t , a n d t h e R e p u b l i c a n Party: T h e
p u b l i k a n s k a stranka, T e k s a s ) , general Američkoga r a t n o g z r a k o ­ A m e r i c a n S e c u r i t y C o u n c i l - T h e C o l d W a r C a m p u s : T h e H e a r t o f t h e Millitary-
plovstva N a t h a n Twining i admiral Američke ratne mornarice I n d u s t r i a l C o m p l e x " (Stari n a c i s t i , n o v a d e s n i c a i R e p u b l i k a n s k a s t r a n k a : A m e ­
ričko vijeće s i g u r n o s t i - t a b o r H l a d n o g a rata: s r e d i š t e v o j n o - i n d u s t r i j s k o g a k o m ­
Elmo Zumwait.
pleksa), naveden na www.snurchewatch.org

86 87
v
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

N e w Yorku k a k o bi isplanirao, jer su tako mislili, p o b j e d u zvane SAD kao države n a c i o n a l n e s i g u r n o s t i (USA N a t i o n a l Se­
Sila o s o v i n e u E u r o p i i na D a l e k o m istoku. curity State) poslije 1 9 4 5 . g o d i n e .
American Coalition of Patriotic Societies (Koalicija američkih
d o m o l j u b n i h u d r u g a ) . Ova organizacija još uvijek postoji,
k a o članica organizacije Koalicija za m i r p o m o ć u sile. P o ­ Novi vojno-industrijski kompleks
dupirala je r a z n e rasističke ili e u g e n i č k e p r o g r a m e , m e đ u
njima i Z a k o n o o g r a n i č e n j u useljavanja ( I m m i g r a t i o n Ali k a k o s u s e v r e m e n a mijenjala, o s o b i t o poslije r a s p a d a
R e s t r i c t i o n Act) iz 1924. g o d i n e . Njezin član b i o je i zlo­ Sovjetskoga Saveza i k a o s a š t o je t a d a n a s t a o , bile su p o t r e b n e
glasni e u g e n i č a r H a r r y L a u g h l i n , k a o i g e n e r a l W o o d iz n o v e s t r u k t u r e koje ć e p r o m i c a t i isti p r o g r a m o v l a d a v a n j a
časopisa Human Events, čiji je vlasnik organizacija zvana J o h n svijetom - " A m e r i č k o stoljeće".
Birch Society ( D r u š t v o J o h n a Bircha). Kako je n a p i s a o list Foreign Policy in Focus 1 9 9 9 . g o d i n e , " s a
Pastor Sun Myung Moon, osnivač Crkve ujedinjenja (Unifica­ završetkom Hladnoga rata vojno-industrijski k o m p l e k s nije iščez-
tion Church) i vlasnik novina Washington Times, blisko pove­ n u o . S a m o se reorganizirao".
zan s obavještajnom a g e n c i j o m j u ž n e Koreje, KCIA-om. Nadalje je pisalo: "Kao posljedica nagle fuzije v o j n o - i n d u -
strijskih kompanija, koju je poticala i subvencionirala C l i n t o n o -
National Republican Heritage Groups Council ( N a c i o n a l n o
va vlada, tri velike k o m p a n i j e za p r o i z v o d n j u oružja - L o c k h e e d
r e p u b l i k a n s k o vijeće s k u p i n a z a o č u v a n j e b a š t i n e ) . Ovo
M a r t i n , B o e i n g i R a y t h e o n - z v a n e "velika trojka", d a n a s , t e ­
je k r o v n a organizacija r a z n i h e t n i č k i h ldubova r e p u b l i k a ­
m e l j e m u g o v o r a koje sklapaju s P e n t a g o n o m , zajednički zara­
naca, koji djeluju p o d p o k r o v i t e l j s t v o m R e p u b l i k a n s k o g
đuju 3 0 milijarda d o l a r a godišnje. T o j e više o d č e t v r t i n e novca
nacionalnog odbora (Republican National C o m m i t t e e ,
što ga a m e r i č k o M i n i s t a r s t v o o b r a n e izdvaja za oružje svih vrsta,
R N C ) . P e d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća strategija a m e ­
od p u š a k a do raketa".
ričkih p r e d s j e d n i k a D w i g h t a E i s e n h o w e r a i R i c h a r d a M.
N i x o n a bila je prikazati članove D e m o k r a t s k e s t r a n k e k a o G o d i n e 1999., p r e m a p e t o g o d i š n j e m p r o r a č u n u z a P e n t a g o n ,
ljude slabe n a k o m u n i z a m . O s l o b a đ a n j e I s t o č n e E u r o p e Clintonova je vlada zatražila 5 0 % više sredstava za nabavku oružja,
bila je jedna od p o r u k a Republikanske stranke. Republikan­ š t o je značilo da će se izdvajanja za vojsku povećavati u i z n o s u
ski n a c i o n a l n i o d b o r o s n o v a o je Etnički odjel. 3 o d 4 4 d o 6 3 milijarde d o l a r a n a g o d i n u . O s i m toga, vojna j e
industrija p o k r e n u l a " z d r u ž e n u k a m p a n j u lobiranja u s v r h u p o ­
T i j e k o m cijeloga H l a d n o g a r a t a A m e r i č k o vijeće s i g u r n o s t i većanja izdataka za vojsku i izvoz oružja. Te je inicijative p o t a k ­
bilo je u s r e d i š t u p r o p a g a n d e i lobističkih inicijativa k o j i m a je nula politika stvaranja profita p o m o ć u d r ž a v n o g a novca, koji se
podupiralo vojno-industrijski kompleks i pretvaranje Amerike izdvaja u političke svrhe, a ne objektivnom procjenom o najboljem
u trajno g o s p o d a r s t v o d r ž a v n e s i g u r n o s t i , tj. p r o i z v o d n j e u rat­ m o g u ć e m načinu o b r a n e Sjedinjenih Američkih Država u vrijeme
n e svrhe, š t o s u u b l a ž e n o nazivali " o b r a n o m sustava s l o b o d n o g poslije H l a d n o g a rata".' 1

p o d u z e t n i š t v a " . Bio je to ključni poticaj stvaranju organizacije

4
Military-Industrial C o m p l e x Revisited, na www.fpif.org/papers/micr/
3
Ibid. JQIrod uct i o n b o d v . h t m l

sa 89
F. William Engdahl

Pišući za o ž u j s k o izdanje č a s o p i s a Business 2.0., Ian M o u n t , Sedmo poglavlje


David H. F r e e d m a n i M a t t h e w M a i e r ukazali su na o n o š t o se
već t a d a nazivalo " n o v i m v o j n o - i n d u s t r i j s k i m k o m p l e k s o m "
( N e w M i l i t a r y - I n d u s t r i a l C o m p l e x ) , gdje je, p r e m a njihovim
riječima, " s a m a n a r a v rata drukčija od svega š t o je svijet do sada "REVOLUCIJA" U VOJNIM
vidio".
N a p a d na A f g a n i s t a n iz 2 0 0 1 . i 2 0 0 2 . g o d i n e " o m o g u ć i o je
POSLOVIMA
l e t i m i č a n p o g l e d n a posljednju generaciju v i s o k e t e h n o l o g i j e
n a o r u ž a n j a . N o , b i o j e t o s a m o l e t i m i č a n pogled. J e d a n n a p a d
većih razmjera, koji će izvesti z d r u ž e n e a m e r i č k e vojne snage,
o m o g u ć i t će p o t p u n u d e m o n s t r a c i j u te n o v e vojne d o k t r i n e o
b r ž e m , l a k š e m i p a m e t n i j e m ratovanju, r a t u u k o j e m u n a j s u v r e ­ Pritajeni završetak razdoblja MAD-a
m e n i j a tehnologija postaje s m r t o n o s n o oružje a m e r i č k i h vojnih (zajamčenog uzajamnog uništenja)
snaga. T u novu d o k t r i n u P e n t a g o n naziva RMA, s t o j e skraćeni­
ca od R e v o l u t i o n in Military Affairs (Revolucija u v o j n o m djelo­ Sjeme za Revoluciju u v o j n i m p o s l o v i m a , p r i m i j e n j e n u p r v o
vanju), koju o m o g u ć u j e ne s a m o svježe razmišljanje u P e n t a g o ­ u A f g a n i s t a n u , a p o t o m , poslije 2 0 0 1 . , u Iraku, p o s i j a n o je prije
n u , n e g o i temeljita p r o m j e n a u r e d o v i m a a m e r i č k i h k o m p a n i j a n e k o l i k o desetljeća, tj. tijekom b u r n o g a m a n d a t a p r e d s j e d n i k a
za proizvodnju oružja i vojne o p r e m e . Stvarajući svoj n o v i a r s e ­ N i x o n a , k a d a su vodeći američki k r u g o v i počeli d o n o s i t i ocjene
nal oružja visoke tehnologije, Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e stvo­ o k r a h u V i j e t n a m s k o g a rata i p l a n i r a t i a l t e r n a t i v n e k o r a k e p r e ­
rile su i n o v i v o j n o - i n d u s t r i j s k i k o m p l e k s . ma p o s t i z a n j u A m e r i č k o g a stoljeća u daljnjoj b u d u ć n o s t i .
Kada je riječ o t r o š k o v i m a za vojsku, tradicija da se čelični P o č e t k o m s e d a m d e s e t i h godina prošloga stoljeća politika Sje­
t r o k u t - K o n g r e s , P e n t a g o n i vojna industrija - u d r u ž i k a k o bi dinjenih A m e r i č k i h Država, glede m o g u ć n o s t i p r v o g a m e r i č k o g
p r a v i o p r i t i s a k n a V l a d u i p r o g u r a o proizvodnju s k u p o g oružja n u k l e a r n o g u d a r a n a Sovjetski Savez, z n a t n o s e p r o m i j e n i l a .
5
nije n i š t a n o v o " . Američki p r e d s j e d n i k N i x o n , u z p o t p o r u svoga j a s t r e b o v s k i n a ­
Pentagonova Revolucija u vojnim poslovima nije nikako s a m o strojena savjetnika za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t Henryja Kissingera,
m u d a r n o v naziv z a istu vojnu strategiju. T o j e strategija k o j o m štićenika N e l s o n a Rockefellera, p o č e o je izdavati zapovijedi za
s e želi o m o g u ć i t i p o t p u n a k o n t r o l a n a d s v a k o m d r ž a v o m , n a d o k o n č a n j e r a v n o t e ž e s n a g a iz H l a d n o g a rata, tj. z a j a m č e n o g
svakim p o t e n c i j a l n i m s u p a r n i k o m n a kugli zemaljskoj. T o j e te­ uzajamnog uništenja (Mutual Assured Destruction, skraćeno
melj z a a m e r i č k u " d o m i n a c i j u p u n o g s p e k t r a " , z a " n o v o a m e ­ M A D ) . N i x o n j e o d l u č i o p o s t i ć i a m e r i č k u vojnu p r e m o ć n a
ričko stoljeće" u n o v o m e tisućljeću. svijetu.
R a k e t n a kriza n a K u b i i z 1 9 6 1 . d o v e l a j e svijet d o s a m o g a
5
ruba n u k l e a r n o g uništenja. T o je, p r e m a svim ozbiljnim izvješći­
M o u n t , l a n , F r e e d m a n , D a v i d H., M a i e r , M a t t h e w , " T h e N e w Military-
Industrial C o m p l e x (Novi vojno industrijski k o m p l e k s ) , w w w . b u s i n e s s 2 c o m , ma, bilo j e d n o od najopasnijih razdoblja u povijesti svijeta. R u -
ožujak 2 0 0 3 .

90 91
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

sija je Kubi poslala b r o d o m n u k l e a r n e bojeve glave, a k a p e t a n Od 1962. do 1974. svijet je živio u zabludi, tj. u iluziji da
toga broda i m a o je zapovijed da s a m procijeni treba li ih aktivira­ Sjedinjene A m e r i č k e Države djeluju s u k l a d n o pravilima o "zaja­
t i a k o m u A m e r i č k a vojska blokira plovidbu. N e k o l i k o g o d i n a m č e n o m u z a j a m n o m u n i š t e n j u " , i da su obje s t r a n e , i SSSR i
SAD, poslije K u b a n s k e krize, d o š l e do zaključka da je n u k l e a r n i
poslije te ozbiljne n u k l e a r n e o p a s n o s t i izgledalo je k a o da je
rat "nezamisliv". Za a m e r i č k o g a p r e d s j e d n i k a Richarda N i x o n a ,
svijet o d u s t a o od p o l i t i k e koju je američki m i n i s t a r vanjskih
njegova savjetnika za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t Kissingera i m o ć n i k e
poslova J o h n Foster Dulles nazvao politikom s r a č u n a t o g visokog
iz a m e r i č k o g a v o j n o - i n d u s t r i j s k o g k o m p l e k s a n u k l e a r n i rat nije
n u k l e a r n o g rizika.
bio niti jest s a m o "zamisliv", n e g o su ga odlučili i provesti, k a k o
Ali, m a l o je t k o izvan visokih a m e r i č k i h p o l i t i č k i h i vojnih
bi osigurali n u k l e a r n u p r e m o ć . U siječnju 1974. g o d i n e , u j e k u
k r u g o v a z n a o d a j e a m e r i č k a politika postizanja n u k l e a r n e p r e ­ afere Watergate, predsjednik Nixon potpisao je d o k u m e n t nazvan
m o ć i , n e p o g r j e š i v e s p o s o b n o s t i kojom bi A m e r i k a p r v a izvela National Security Decision M e m o r a n d u m 242, skraćeno N S D M -
n u k l e a r n i u d a r na SSSR, započela d a n a 1 1 . lipnja 1 9 6 1 . , kada je 242 ( O d l u k a o nacionalnoj s i g u r n o s t i broj 2 4 2 ) . N a c r t za taj d o ­
tadašnji američki m i n i s t a r o b r a n e Robert S. M c N a m a r a izdao za­ k u m e n t n a p i s a o je H e n r y Kissinger, čovjek koji je t a d a v o d i o
povijed u kojoj, i z m e đ u o s t a l o g a , stoji: američku vanjsku politiku, jer je i s t o d o b n o bio i ministar vanjskih
"Glavni vojni cilj u slučaju n u k l e a r n o g r a t a . . . t r e b a biti u n i ­ poslova i N i x o n o v savjetnik za n a c i o n a l n u sigurnost. A m e r i k a je
2
štenje neprijateljske p r o t u s n a g e " . nakanila ići dokraja.
Ta " p r o t u s n a g a " , k a k o je nazvana u P e n t a g o n u , značila je uni­ N o , t e h n o l o š k i p r o b l e m i z a izvođenje p r v o g n u k l e a r n o g na­
štenje svih neprijateljskih n u k l e a r n i h raketa, i to prije njihova p a d a bili su g o l e m i , baš k a o i t r o š k o v i . Dva t e h n o l o š k a i z u m a ,
lansiranja. U t o m e je razdoblju n a s t a o i projekt P e n t a g o n a zvan sve veće s m a n j e n j e n u k l e a r n i h bojevih glava, s t o j e o m o g u ć i l o
" O b r a n a od balističkih r a k e t a " (Ballistic Missile Defense, B M D ) , smještanje s e d a m n a e s t bojevih glava u j e d n u r a k e t u , i g o l e m o
čija je s v r h a bila o s m i s l i t i s u s t a v kojim bi se " p o č i s t i l o " i o n o povećanje t o č n o s t i p o g a đ a n j a bojevih glava p o m o ć u satelitskog
m a l o n e l a n s i r a n i h sovjetskih raketa. Projekt BDM bio je glavni s u s t a v a N a v s t a r , s m j e š t e n a d u b o k o u s v e m i r u - o m o g u ć i l i su
projekt koji je Americi t r e b a o o m o g u ć i t i da prva izvede vjerodo­ Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a p r i m j e n u t a k o z v a n o g " u n i -
stojan n u k l e a r n i u d a r na Sovjetski Savez. A s p o s o b n o s t da prva štavajućeg u d a r a p r o t i v n i č k i h s n a g a " ( C o u n t e r f o r c e k n o c k - o u t
izvede n u k l e a r n i u d a r bila je p r e s u d a n č i m b e n i k , koji bi Sje­ h i t ) , tj. n a sovjetske r a k e t e r a z m j e š t e n e n a g o l e m o m p o d r u č j u ,
d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a o s i g u r a o ulogu j e d i n o g vladara u čeličnim silosima, p o d m o r n i c a m a i letjelicama.
svijeta, j e d i n e svjetske velesile, koja će imati a p s o l u t n u m o ć i
1
vlast n a d svim d r u g i m d r ž a v a m a .
2
Ibid. Vidjeti j o š N A T I O N A L S E C U R I T Y C O U N C I L I N S T I T U T I O N A L
FILES, POLICY FOR PLANNING THE EMPLOYMENT OF NUCLEAR WEAPONS
1 (INSTITUCIJSKI DOSJEI V I J E Ć A Z A N A C I O N A L N U S I G U R N O S T ,
M o r g a n , David R., "Ballistic M i s s i l e D e f e n s e in t h e c o n t e x t of e v o l u t i o n of
POLITIKA ZA PLANIRANJE UPORABE NUKLEARNOG ORUŽJA). 7. siječnja 74,
U S n u c l e a r policy d u r i n g t h e p a s t f i f t y y e a r s " , ( P r o t u r a k e t n a o b r a n a u k o n t e k ­
NSDM 242 na http://64.233.183.104/
stu evolucije a m e r i č k e n u k l e a r n e politike tijekom proteklih p e d e s e t godina),
s^ch?q=cac±e:xHvc_74xkoj:nixon.archive^
T e s t i m o n y t o S t a n d i n g C o m m i t t e e o n N a t i o n a l D e f e n s e (Svjedočenje p r e d
institutional/finding aid.pdf + N S D M -
Stalnim o d b o r o m za nacionalnu sigurnost, Zastupnički d o m Kongresa SAD-a,
242+henry+ltissuiger+role+m8ml=en&ct=clnk^^
O t t a w a , 19. ožujka 1 9 9 9 . , n a c n d y o r k s . g n . a p c . o r g

92 93
F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

P r o g r a m "Prvi n u k l e a r n i u d a r " nije i z u m r o s N i x o n o v o m afe­ Rumsfeldov "Marshallov plan" - tehnološko oružje


r o m W a t e r g a t e . Počevši o d kolovoza 1977., p r e d s j e d n i k J i m m y s "krvavom oštricom"
C a r t e r i z d a o j e niz p r e d s j e d n i č k i h smjernica ( P r e s i d e n t i a l D i ­
r e c t i o n , s k r a ć e n o P D ) , o d P D 1 8 d o P D 5 9 , koje j e i z d a o 1 9 8 0 . Tijekom m a n d a t a američkoga predsjednika N i x o n a P e n t a g o n
N j i m a je z a t r a ž i o p r o j e k t i r a n j e i p r o i z v o d n j u p r o t u s a t e l i t s k o g je angažirao j e d n o g stručnjaka iz t r u s t a m o z g o v a R A N D " , koji je
oružja ( A n t i - S a t t e l i t e W e a p o n s , ASAT) u svrhu uništavanja so­ t r e b a o p o s t a t i najmoćniji čovjek u a m e r i č k o j vojnoj politici u
vjetskog sustava u p o z o r e n j a i s m a k n u ć e sovjetskog vodstva p o ­ povijesti A m e r i k e , u n a t o č činjenici d a j e svijetu izvan A m e r i k e
m o ć u r a k e t a v i s o k e p r e c i z n o s t i P e r s h i n g II, t e izvođenje p r v o g o s t a o n e p o z n a t i da g o t o v o n i k a d a nije d a v a o intervjue te d a j e
n u k l e a r n o g u d a r a kojim bi se uništilo gotovo sve sovjetsko n u k ­ u s p j e š n o izbjegavao p o k u š a j e p r o t i v n i k a da ga i s t i s n u . Taj č o ­
learno oružje. vjek bio j e A n d r e w M a r s h a l l , t v o r a c Revolucije vojnih s p o s o b ­
nosti.
K o n a č a n i p r e s u d a n č i m b e n i k , koji bi tu politiku p r e t v o r i o u
s t v a r n o s t , i dalje je b i o najteži. Bio je to s u s t a v p r o t u r a k e t n e Najbolja definicija p r o j e k t a z v a n o g Revolucija u v o j n i m p o ­
o b r a n e kojim bi se uništilo svaku sovjetsku r a k e t u koja bi n e k i m slovima, tj. R M A , k a k o su ga u b r z o počeli zvati u n u t a r k r u g o v a
P e n t a g o n a i trustova m o z g o v a u američkoj Vladi, bila je o n a koju
slučajem p r e o s t a l a i koja bi m o g l a biti l a n s i r a n a na a m e r i č k e ci­
je d a o njezin tvorac iz k r u g o v a za planiranje u P e n t a g o n u , tajno­
ljeve.
viti dr. A n d r e w M a r s h a l l , d i r e k t o r U r e d a z a čistu p r o c j e n u pri
G o d i n e 1972. sklopljen je S p o r a z u m o antibalističkim raketa­
američkome Ministarstvu obrane.
ma (Anti-Ballistic Missile Treaty, ABM Treaty) i z m e đ u SSSR-ai
M a r s h a l l je R M A definirao k a o "veliku p r o m j e n u u p r i r o d i
SAD-a, kojim su u t v r đ e n a stroga ograničenja istraživanja i razvoja
ratovanja p r o u z r o č e n u inovacijama n a p o d r u č j u n o v e t e h n o l o ­
(Research a n d D e v e l o p m e n t , R & D ) na području o b r a n e od bali­
gije, koje, z a j e d n o s g o l e m i m p r o m j e n a m a u vojnoj d o k t r i n i te
stičkih r a k e t a , ali nije s p r i j e č e n o i n t e n z i v n o istraživanje takvih
o p e r a t i v n i m i organizacijskim p r o j e k t i m a , b i t n o mijenjaju ka­
s u s t a v a . A m e r i č k i p r e d s j e d n i k R o n a l d R e a g a n navijestio j e t o
rakter i p r o v e d b u vojnih operacija."
svijetu u ožujku 1983., kada je p r e d l o ž i o projekt zvan Inicijativa
Marshall je po m n o g o čemu iznimna osoba. Godine 2007.
z a s t r a t e š k u o b r a n u ( S t r a t e g i c D e f e n s e I n i t i a t i v e ) , tj. " R a t
imao je 85 godina i jedinstven status američkog državnog
zvijezda".
službenika izuzeta iz uobičajene p r o c e d u r e odlaska u m i r o v i n u .
Kao bivši d i r e k t o r Inicijative z a s t r a t e š k u o b r a n u , p u k o v n i k U k r u g o v i m a koji se bave p i t a n j i m a o b r a n e p o z n a t je p o d i m e -
Robert B o w m a n izjavio je kako je p r o t u r a k e t n a o b r a n a bila i k a k o
i u 2 0 0 7 . g o d i n i j e s t " k a r i k a koja n e d o s t a j e za prvi n u k l e a r n i
3

n a p a d " . Visoki vojni i politički k r u g o v i n i s u taj cilj ni na t r e n u ­ Ibid.


' R A N D (Research and Development Corporation), neprofitni trust m o z ­
tak ispustili iz vida, u n a t o č z a v r š e t k u H l a d n o g a r a t a iz 1990., gova specijaliziran za g l o b a l n u p o l i t i k u , i z v o r n o o s n o v a n radi p r u ž a n j a u s l u g a s
r a s p a d u Sovjetskoga Saveza i stjecanju n e o v i s n o s t i zemalja biv­ područja istraživanja i analiza A m e r i č k i m o r u ž a n i m s n a g a m a . Kasnije je svoju
djelatnost z n a t n o proširio na pružanje usluga vladama drugih zemalja, privat­
šeg V a r š a v s k o g a p a k t a . M o ć n a w a s h i n g t o n s k a elita p o s t a l a j e nim zakladama, m e đ u n a r o d n i m organizacijama i privatnim kompanijama. Ima
odlučnija n e g o i k a d a učiniti sve k a k o bi dobila velik z g o d i t a k - o k o 1.600 z a p o s l e n i h . S j e d i š t e mu je u g r a d u S a n t a M o n i c a u Kaliforniji (gdje
i m a i svoju v i s o k u š k o l u ) , a p o d r u ž n i c e i m a i u A r l i n g t o n u , P i t t s b u r g h u , J a c k -
d o m i n a c i j u n a d svijetom p o s t i g n u t u p o m o ć u n u k l e a r n e p r e ­
3
s o n u i N e w O r l e a n s u ( S A D ) te u C a m b r i d g u u Velikoj Britaniji, a 2 0 0 3 . o s n o ­
moći. v a o je i Politički i n s t i t u t R A N D - K a t a r u g r a d u D o h a u K a t a r u . - n a p . ur.

94
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

n o m "Yoda", š t o je aluzija na izmišljeni lik iz svemira, R a t a s e m i n a r u o r a t u b u d u ć n o s t i , koji je s a m organizirao, na s a m o m


zvijezda, tajnovita i m u š i č a v a m a l o g stvora koji je bio "veliki je p o č e t k u p r o m r m l j a o n e k o l i k o riječi, a p o t o m je sjeo, z a š u t i o ,
m a j s t o r " R e d a Jedi. te p o d i g n u t i h o b r v a i sklopljenih r u k a sjedio cijela dva d a n a .
Toga P e n t a g o n o v a Yodu p r e d s j e d n i k Richard N i x o n je, 1973. Progovorio je na s a m o m e kraju s e m i n a r a . R e k a o je da bi, kada je
godine, prvo i m e n o v a o d i r e k t o r o m U r e d a za čistu procjenu (Of­ riječ o b u d u ć n o s t i , bilo bolje pogriješiti zbog n e m a š t o v i t o s t i .
fice o f N e t A s s e s s m e n t ) , s t o j e vrlo važan t r u s t m o z g o v a u n u t a r N a k o n š t o s a m sve t o doživio, bolje r a z u m i j e m z a š t o g a z o v u
P e n t a g o n a . O d t a d a g a j e svaki a m e r i č k i p r e d s j e d n i k p o n o v n o pentagonskim Yodom. 4

i m e n o v a o na istu d u ž n o s t . Tu je čast dulje od njega uživao s a m o


A n d r e w M a r s h a l l b i o j e član organizacije o s n o v a n e prije g o ­
pokojni d i r e k t o r FBI-a J. E d g a r H o o v e r .
tovo 50 godina, u saveznoj državi Kaliforniji - I n s t i t u t a R A N D u
K a d a j e R u m s f e l d bio m i n i s t a r o b r a n e , Marshall j e b i o jedini
Santa Monici. Zadaća toga i n s t i t u t a bila je, p r e m a riječima njezi­
d u ž n o s n i k P e n t a g o n a koji je ondje radio od s a m o g a početka Hla­
n a člana p o i m e n u H e r m a n Khan, "osmisliti n e z a m i s l i v o " . D r u ­
d n o g a rata, od 1 9 4 9 . P r v o je b i o s t r a t e g za n u k l e a r n a pitanja u
gim riječima, igrali su se r a t n i h igara i osmišljali z a s t r a š u j u ć e
korporaciji R A N D , a z a t i m , od 1 9 7 3 . g o d i n e , d r ž a v n i s l u ž b e n i k
scenarije.
Pentagona.
Kao e k o n o m i s t koji je d i p l o m u stekao na Sveučilištu Chicago,
Kao velikog s t r u č n j a k a za n u k l e a r n a pitanja u korporaciji
Marshall je 1949. g o d i n e d o b i o p o s a o u tada n o v o o s n o v a n o j kor­
R A N D , H e n r y K i s s i n g e r d o v e o ga je u Vijeće za n a c i o n a l n u si­
poraciji R A N D , pri A m e r i č k o m e r a t n o m zrakoplovstvu. Radio je
g u r n o s t , čiji j e p r e d s j e d n i k b i o s a m Kissinger. T a d a g a j e p r e ­
s nuklearnim stručnjacima p o p u t Hermana Khana i Alberta
dsjednik N i x o n , p o p r e p o r u c i Kissingera, i m e n o v a o d i r e k t o r o m
W o h l s t e t t e r a i bio j e d a n od prvih l u č o n o š a n e o k o n z e r v a t i v n i h
P e n t a g o n o v a U r e d a z a čistu p r o c j e n u .
jastrebova iz vlade predsjednika Busha. D o k je radio u R A N D - u , s
" O n d j e j e j o š o d tada, u n a t o č nastojanju n e k i h m i n i s t a r a
još n e k o l i k o kolega o d i g r a o je v a ž n u ali s k r i v e n u ulogu tijekom
vanjskih p o s l o v a da ga se o t a r a s e . Njegov ured, čiji naziv zvuči
vrlo b e z a z l e n o , izrađuje stanja, p r o c j e n u r e g i o n a l n e i svjetske predsjedničkih izbora iz 1960. godine, kada su, kao savjetnici J o h -
vojne r a v n o t e ž e te u t v r đ u j e d u g o r o č n a kretanja i o p a s n o s t i " , nu F. Kennedyju, izmislih nepostojeći " r a k e t n i jaz", kojim se
5

piše u j e d n o j r e p o r t a ž i lista New York Times iz 2 0 0 1 . g o d i n e . Kennedy poslužio kako bi porazio p r o t u k a n d i d a t a N i x o n a .

P r e m a n a v o d i m a Timesa, Marshall je stajao iza n e k i h ključnih G o d i n e 1968. A n d r e w Marshall zamijenio je J a m e s a Schlesin-


strateških odluka iz vremena mandata predsjednika Reagana: gera na mjestu direktora za strateške studije pri R A N D - u . Njegov
"Njegova strategija za d u g o t r a j a n n u k l e a r n i rat - t e m e l j e n na rad na okviru s t r u k t u r i r a n j a i davanja smjernica R A N D - o v u p r o ­
modernizaciji oružja, z a š t i t i d r ž a v n i h d u ž n o s n i k a u slučaju p r ­ g r a m u Strateških studija rezultirao j e njegovim izvješćem p o d
vog n u k l e a r n o g u d a r a i p r v e inačice " R a t a zvijezda", u č i n k o v i t o naslovom " D u g o r o č n o n a d m e t a n j e sa Sovjetima: okvir za s t r a t e ­
je d o v e o sovjetski r a t n i stroj na prosjački štap. Z a g o v a r a o je o p ­ šku a n a l i z u " ("Long T e r m C o m p e t i t i o n w i t h t h e Soviets: A Fra­
skrbljivanje afganistanskih boraca (u ratu protiv Sovjetskoga Sa­ m e w o r k for Strategic Analysis"), objavljenim 1972. godine.
v e z a - n a p . prev.) v i s o k o u č i n k o v i t i m r a k e t a m a Stinger.
"Pobornici ga nazivaju i k o n o k l a s t o m i delfskim p r o r o k o m , a
4

o n i koji ga ne vole z o v u ga p a r a n o i č n o m o s o b o m ili j o š g o r i m D e r D e r i a n , J a m e s , " T h e Illusion of a G r a n d S t r a t e g y " (Iluzija v e l i č a n s t v e ­


ne s t r a t e g i j e ) . New York Times, 2 5 . svibnja 2 0 0 1 .
i m e n i m a . N o n i t k o g a nije n i k a d a nazvao d o s a d n i m . N a j e d n o m 5
S i l v e r s t e i n , Ken, " T h e M a n from O N A " , The Nation, 2 5 . l i s t o p a d a 1 9 9 9 .

96 97
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

J e d a n j e analitičar t o o p i s a o ovako: " O d o s a m d e s e t i h g o d i n a Marshallovi "Jedijevi ratnici"


prošloga stoljeća gospodin Marshall je promicatelj zamisli nazvane
R M A ili "Revolucija u vojnim poslovima", koju je prvi p u t 1982. M e đ u najvažnijim M a r s h a l l o v i m štićenicima, o s i m p o t p r e ­
g o d i n e p o s t a v i o tadašnji z a p o v j e d n i k s o v j e t s k o g z d r u ž e n o g d s j e d n i k a Dicka C h e n e y j a i m i n i s t r a o b r a n e D o n a l d a R u m s f e l ­
s t o ž e r a , m a r š a l Nikolaj O g a r k o v . O p ć e n i t o govoreći, R M A drži da, bio je i z a m j e n i k m i n i s t r a o b r a n e Paul Wolfovitz. N e k i su u
d a t e h n o l o š k i n a p r e d a k mijenja s a m u n a r a v k o n v e n c i o n a l n o g W a s h i n g t o n u M a r s h a l l a držali n e o k o n z e r v a t i v c e m , n o prije b i
ratovanja. U m j e s t o r a t a i z m e đ u k o p n e n i h snaga, n o v i k o n v e n ­ se m o g l o reći da on p r e d s t a v l j a vojnu frakciju a m e r i č k o g a vla-
cionalni rat vodit će se gotovo kao nuklearni rat, kojim će upravlja­ dajućeg ustroja. O n a je bila p o t p o r a oblikovanju n e o k o n z e r v a t i -
ti strateška o b r a n a i računala, koja će s udaljenih položaja u s m j e ­ vnih ratnih jastrebova u m o ć a n lobi u n u t a r američkoga političkog
ravati projektile na neprijatelja. ustroja u vrijeme poslije izraelskoga rata iz 1967. g o d i n e , kada je
Bojišnica, k a k o se to n e k a d a zvalo, više neće postojati. P r e m a P e n t a g o n r e p r o g r a m i r a o svoje s t r a t e š k e o d n o s e s izraelskim voj­
rječniku Revolucije u v o j n i m p o s l o v i m a , rat će se v o d i t i p o ­ nim s n a g a m a .
m o ć u š p i j u n s k i h s a t e l i t a i d a l e k o m e t n i h raketa, p o m o ć u r a č u ­
C j e l o k u p n a strategija p r e d s j e d n i k a B u s h a p o t e k l a j e o d čvr­
nalnih virusa, koji će onesposobljavati neprijateljske ofenzivne i
s t o p o v e z a n e m r e ž e M a r s h a l l o v i h štićenika, koje su njegovi kri­
d e f e n z i v n e s u s t a v e , t e p o m o ć u "višeslojnog" o b r a m b e n o g s u ­
6
tičari nazvali "Jedijevim r a t n i c i m a " . P o m n i j i p o g l e d n a i m e n a
stava koji bi Sjedinjene A m e r i č k e Države učinio n e p r o b o j n i m a " .
glavnih š t i ć e n i k a koji su tijekom toga desetljeća u P e n t a g o n u
Veći d i o posljednjega desetljeća 2 0 . stoljeća, t i j e k o m m a n ­
radili p o d M a r s h a l l o v i m okriljem, bilo je otkrivenje. Bili su t u ,
d a t a p r e d s j e d n i k a C l i n t o n a , M a r s h a l l i njegovi štićenici na raz­
svi o d r e d a , tvorci k a t a s t r o f a l n e r a t n e strategije B u s h o v e vlade u
n i m su m j e s t i m a čamili u b i r o k r a t s k o j zabiti. M a r s h a l l je v o d i o
Iraku, zvane Operacija šoka i strahopoštovanja (Operation Shock
s e m i n a r e na Visokoj školi R a t n e m o r n a r i c e (Naval W a r College)
and Awe).
n a R h o d e I s l a n d u . Nije t a d a bilo n i t e h n o l o š k o g n a p r e t k a n i
političke k l i m e koja bi projekt R M A učinila p r o v e d i v i m . M e đ u M a r s h a l l o v i m š t i ć e n i c i m a , tj. "Jedijevim r a t n i c i m a " ,

P o t o m j e B u s h , tijekom p r e d i z b o r n e k a m p a n j e , o b e ć a o " t r e ­ bili su:


n u t a č n o s v e o b u h v a t n o preispitivanje n a š e vojske". S a m o n e k o ­
liko tjedana poslije B u s h o v a dolaska na vlast, njegov novi m i n i ­
Donald Rumsfeld
star o b r a n e D o n a l d R u m s f e l d i z d a o je u p r a v o takvu zapovijed i Marshallov šef iz 1977., kada je Rumsfeld bio m i n i s t a r o b r a n e
njezinu p r o v e d b u povjerio s v o m e s t a r o m p a j d a š u Andrevvu u vladi p r e d s j e d n i k a G e r a l d a F o r d a , i od 2 0 0 1 . pa sve do s t u d e ­
Marshallu. n o g a 2 0 0 6 . , kada je Rumsfeld, z b o g k r a h a u Iraku, bio p r i m o r a n
M a r s h a l l je p o z n a v a o i R u m s f e l d a i Cheneyja, b u d u ć i da su otići u m i r o v i n u k a o " p o s r n u l a o s o b a " .
o s a m d e s e t i h i p o č e t k o m d e v e d e s e t i h g o d i n a obojica bili m i n i ­ D o n a l d Rumsfeld u p o č e t k u je bio tradicionalan r a t n i jastreb,
stri o b r a n e . I m a o j e g o l e m utjecaj n a njihovo viđenje m o d e r n o g koji se u n e o k o n z e r v a t i v c a p r e o b r a t i o n a k o n š t o je izišao iz Vla­
n a č i n a ratovanja i u p o r a b e vojne sile. de, o s a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća. Bio je član utjecajnog
P r o j e k t a z a n o v o a m e r i č k o stoljeće ( P N A C - a ) , p r i p a d n i k t r u s t a
6
m o z g o v a u a m e r i č k o j Vladi, koji je j o š 1 9 9 8 . , tri g o d i n e prije
Lafferty, E l a i n e , " M i s s i l e D e f e n s e i s a b o u t m o n e y a n d i t ' s h e r e t o s t a y "
( R a k e t n a o b r a n a znači n o v a c i o n a n e ć e n e s t a t i ) , Irish Times, 2 5 . s r p n j a 2 0 0 1 . događaja o d 1 1 . r u j n a 2 0 0 1 . , u O t v o r e n o m p i s m u a m e r i č k o m

98
F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

predsjedniku C l i n t o n u t o č n o naznačio politiku p r o m j e n e režima Prije p o v r a t k a u W a s h i n g t o n , 2 0 0 1 . g o d i n e , o s n o v a o j e p r i ­


protiv Sadama Huseina. v a t n u t v r t k u , p r e k o koje j e r a d i o k a o g e n e r a l n i d i r e k t o r farma­
Rumsfeld je bio čvrsto p o v e z a n s Obavještajnom zajednicom c e u t s k e k o m p a n i j e G. D. Searle iz Chicaga, p r o i z v o đ a č a k o n t r o -
(Intelligence C o m m u n i t y ) i s A t l a n t s k i m i n s t i t u t o m , a b i o je i verznog u m j e t n o g zaslađivača A s p a r t a m e . Kompaniju Searle p r o ­
član Bilderberške s k u p i n e . Financijski je p o m a g a o n e o k o n z e r v a - dao je kompaniji M o n s a n t o i na t o m e je poslovnom potezu p o ­
tivni t r u s t m o z g o v a zvan C e n t a r za s i g u r n o s n u politiku. Kada je, stao multimilijunaš. Bio je i p r e d s j e d n i k kompanije Gilead Scien­
zbog kraha politike u Iraku, u s t u d e n o m e 2 0 0 6 . bio prisiljen dati ces, koja i m a sjedište u Kaliforniji i koja je nositelj e k s k l u z i v n i h
o s t a v k u , m n o g i su analitičari u m e d i j i m a o n j e m u pisali k a o o prava n a p a t e n t cjepiva p r o t i v ptičje gripe z v a n o g T a m i f l u . Kao
n a j g o r e m m i n i s t r u o b r a n e u povijesti Sjedinjenih A m e r i č k i h m i n i s t a r o b r a n e , u sasvim o č i t o m s u k o b u interesa, za P e n t a g o n
Država. Bio je savjetnik a m e r i č k o m predsjedniku R i c h a r d u N i x o - j e n a r u č i o g o l e m e količine Tamiflua, k a k o b i p r i p a d n i k e A m e ­
nu u p r o s i n c u 1970. g o d i n e i član Predsjednikova k a b i n e t a 1 9 7 1 . ričkoga r a t n o g z r a k o p l o v s t v a z a š t i t i o " o d m o g u ć e ptičje gripe,
i 1 9 7 2 . g o d i n e . U veljači 1 9 7 3 . iz W a s h i n g t o n a je o t i š a o u Bru- iako t o cjepivo, š t o j e o n d o b r o z n a o , nije i m a l o n i k a k v a u č i n k a
7
xelles, na d u ž n o s t a m e r i č k o g veleposlanika u Sjevernoatlantsko- protiv virusa H 5 N 1 . "
m e savezu ( N A T O - u ) . Bio j e stalni p r e d s t a v n i k Sjedinjenih
A m e r i č k i h D r ž a v a u S j e v e r n o a t l a n t s k o m e vijeću ( N o r t h A t l a n ­ Dick Cheney
tic Council) i u O d b o r u za planiranje o b r a n e ( D e f e n s e P l a n n i n g
O s o b a koju m n o g i u n u t a r a m e r i č k e Vlade d r ž e krojačem Bu-
C o m m i t t e e ) te u Skupini za n u k l e a r n o planiranje (Nuclear Plan­
shove politike, k a o najmoćniji p o t p r e d s j e d n i k u povijesti Sje­
ning Group).
d i n j e n i h A m e r i č k i h Država, o k u p i o j e v l a s t i t o Vijeće z a n a c i o ­
U k o l o v o z u 1974. pozvali su ga n a t r a g u W a s h i n g t o n , na n a l n u s i g u r n o s t , n e o v i s n o o p r e d s j e d n i č k o m e Vijeću za n a c i o ­
d u ž n o s t prijelaznog predsjedavajućeg n o v o m e a m e r i č k o m p r e ­ n a l n u s i g u r n o s t . U p o č e t k u je r a d i o s A n d r e w o m M a r s h a l l o m .
dsjedniku Geraldu R. F o r d u . Bio je o s o b a od F o r d o v a povjerenja T a d a je p o s t a o m i n i s t a r o b r a n e u vladi p r e d s j e d n i k a G e o r g e a H.
j o š o d zajedničkih d a n a u Z a s t u p n i č k o m e d o m u a m e r i č k o g a W . B u s h a , 1989. g o d i n e , n e p o s r e d n o prije p r v o g a a m e r i č k o g a
Kongresa, gdje je F o r d bio v o đ a p a r l a m e n t a r n e manjine. Za For­ n a p a d a n a Irak i z 1 9 9 1 . g o d i n e . Iako j e n a d u ž n o s t i p o t p r e d s j e d ­
dova m a n d a t a , p r v o je p o s t a o načelnik Stožera (1974. i 1975.), a nika, n e k i u n u t a r a m e r i č k e V l a d e d r ž e g a m n o g o m o ć n i j i m o d
p o t o m (od 1 9 7 5 . d o 1977.) trinaesti m i n i s t a r o b r a n e Sjedinjenih predsjednika, koji se, n a v o d n o , u svim glavnim pitanjima oslanja
A m e r i č k i h Država. na Chenevjeve savjete, k a k o bi k o m p e n z i r a o n e d o s t a t a k vlastita
T i j e k o m t o g a razdoblja n a d z i r a o je p r e o b r a z b u vojske u d r a ­ iskustva i p o z n a v a n j a vanjske politike.
govoljnu vojsku. Kao m i n i s t a r o b r a n e n a s t o j a o j e zaustaviti p o ­ Kao p o t p r e d s j e d n i k , o d 2 0 0 1 . g o d i n e , C h e n e y je:
s t u p n o smanjivanje p r o r a č u n a za vojsku i izgraditi američke stra­ - tijekom m a n d a t a predsjednika G e o r g a W. Busha, u r a z d o ­
t e š k e i k o n v e n c i o n a l n e s n a g e . T v r d i o je, uz T e a m B, da t r e n d o v i blju o d 2 0 0 1 . d o 2 0 0 4 . , p o d u p i r a o svoga bivšega m e n t o r a
u u s p o r e d b i a m e r i č k e i sovjetske vojne sile već 15 do 20 g o d i n a
ne idu u p r i l o g S j e d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a te da će, n a ­
7

stave li se,"rezultirati b i t n o m nestabilnosti u svijetu". S d u ž n o s t i E n g d a h l , F. W i l l i a m , "Bird F l u : A C o r p o r a t e B o n a n z a for t h e B i o t e c h


I n u s t r y T a m i f l u , V i s t i d e a n d t h e P a n t a g o n A g e n d a " (Ptičja g r i p a - raj z a f a r m a ­
u a m e r i č k o j Vladi o t i š a o je k a d a je na i z b o r i m a iz 1 9 7 6 . g o d i n e c e u t s k u i n d u s t r i j u , p r o i z v o đ a č e T a m i f l u a , V i s t i d e a i p l a n P e n t a g o n a ) , Global
pobijedio k a n d i d a t D e m o k r a t s k e s t r a n k e J i m m y C a r t e r . Research, 6 . s t u d e n o g a 2 0 0 5 . , n a w w w . g l o b a l r e s e a r c h . c a

100 101
STOLJEĆE R A T A 2
F. William Engdahl

Donalda Rumsfelda kao kandidata za ministra obrane; Vijeća za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t . Učinio je to z a t o š t o više nije bio
- p o t o m je, u n a t o č ž e s t o k o m protivljenju ministra za vanjske p o d o b a n za rad u obavještajnoj službi, n a k o n š t o g a j e FBI o s u ­
p o s l o v e C o l i n a L. Powella, ustrajao na postavljanju Paula mnjičio za odavanje vrlo tajnih materijala s l u ž b e n i c i m a u izrael-
Wolfowitza na položaj broj dva u P e n t a g o n u ; s k o m e v e l e p o s l a n s t v u , koje, p r e m a p i s a n j u l o n d o n s k o g a lista
- nadalje, o p e t u n a t o č Powellovu protivljenju, insistirao na Guardian*, nije bilo o v l a š t e n o posjedovati te materijale.
t o m e d a n e o k o n z e r v a t i v n i unilateralist J o h n Bolton, tada­ O d rujna 2 0 0 2 . d o lipnja 2 0 0 3 . F e i t h j e b i o n a čelu k o n t r o v e r ­
šnji p o t p r e d s j e d n i k A m e r i č k o g a p o d u z e t n i č k o g i n s t i t u t a znog U r e d a z a p o s e b n e p l a n o v e pri P e n t a g o n u . Taj d a n a s n e p o ­
(AEI-a), p o s t a n e p o m o ć n i k m i n i s t r a vanjskih p o s l o v a stojeći ured za prikupljanje obavještajnih p o d a t a k a bio je o p t u ž e n
zadužen za k o n t r o l u naoružanja i m e đ u n a r o d n u sigurnost; da je m a n i p u l i r a o obavještajnim p o d a t c i m a k a k o bi fabricirao
n a v o d n o je b i o ključna p o t p o r a k o n t r o v e r z n o m i n e u ­ razloge z a a m e r i č k u invaziju n a I r a k i z 2 0 0 3 . g o d i n e . P r e m a p i ­
s p j e l o m i m e n o v a n j u g o s p o d i n a Boltona v e l e p o s l a n i k o m sanju Guardiana, " t a desničarska obavještajna m r e ž a o s n o v a n a je
pri U j e d i n j e n i m n a r o d i m a . u W a s h i n g t o n u sa s v r h o m da o n e m o g u ć i p o t e z e CIA-e i o s i g u r a
izliku za svrgavanje S a d a m a H u s e i n a silom.
O s i m svega n a v e d e n o g a , C h e n e y je, n a v o d n o , o d i g r a o ključ­ P r e m a riječima n e k a d a š n j e F e i t h o v e zamjenice, p o t p u k o v n i -
nu ulogu u imenovanju još jednoga kontroverznog neokonzer- ce Karen K w i a t k o w s k e , U r e d za p o s e b n e planove bio je " p r o p a ­
vativca, Elliotta A b r a m s a , na čelo U r e d a za Bliski istok u Vijeću g a n d n a radionica" i o n a je o s o b n o "bila svjedok k a k o su nositelji
z a n a c i o n a l n u s i g u r n o s t . Glavni Cheneyjev p o m o ć n i k , Lewis neokonzervativnog programa unutar Ureda za posebne planove
"Scooter" Libby, o p t u ž e n je i, p r e s u d o m V r h o v n o g a suda, o s u đ ­ uzurpirali o d m j e r e n e i p o z o r n o s r o č e n e p r o c j e n e i k a k o su o b u ­
en zbog toga što je p r o t u z a k o n i t o tisku o d a o identitet tajne agen­
stavljanjem i izvrtanjem analiza obavještajnih služba K o n g r e s u i
tice CIA-e n a visokoj obavještajnoj d u ž n o s t i , Valerie P l a m e .
U r e d u p r e d s j e d n i k a dostavljali n e i s t i n e " . U j e d n o m s l u ž b e n o m
C h e n e y je, n a v o d n o , uvjerio Libbija d a ć e m u p r e d s j e d n i k dati
izvješću o r a d u Feithova U r e d a za p o s e b n e planove, s e n a t o r Carl
o p r o s t a k o se lati m a č a . N a v o d n o je C h e n e y bio taj koji je n e p o ­
Levin izrijekom je n a v e o F e i t h a k a o o s o b u koja je Bijeloj kući
s r e d n o prije r a t a u I r a k u n e k o l i k o p u t a p o s j e t i o sjedište CIA-e,
dostavila veliku količinu informacija o n a v o d n o j suradnji Iraka i
š t o s e d r ž a l o p r i t i s k o m n a analitičare CIA-e, d a š t o više o c r n e
Al Kaide, koje su se poslije a m e r i č k e okupacije Iraka p o k a z a l e
n a v o d n u p o v e z a n o s t S a d a m a H u s e i n a s Al K a i d o m i s o r u ž j e m 9
lažnima.
za m a s o v n o u n i š t e n j e .
Kao i ostali štićenici A n d r e w a Marshalla, tj. "Jedijevi ratnici",
O s i m toga, svim j e silama p o d u p i r a o osnivanje U r e d a z a p o ­
i C h e n e y je b i o j e d a n od o s n i v a č a Projekta za n o v o a m e r i č k o
s e b n e p l a n o v e (Office of Special Plans, OSP) u P e n t a g o n u , u
stoljeće i z a g o v a r a o je svrgavanje vlasti u Iraku m n o g o prije n e ­
vrijeme kada je R u m s f e l d b i o m i n i s t a r o b r a n e , te d i r e k t o r a toga
ureda, zamjenika ministra obrane i militantnog neokonzervati- goli je p o s t a o p o t p r e d s j e d n i k .
vca D o u g a Feilha. Feith je 1 9 8 1 . bio o p t u ž e n za odavanje P e n t a -
g o n o v i h tajnih p o d a t a k a Izraelu. Bivši d i r e k t o r obavještajne
8

službe Vijeća za nacionalnu sigurnost Vincent C a n n i s t a r o o p t u ž i o B o r g e r , J u l i a n , " T h e S p i e s W h o P u s h e d for W a r " (Špijuni koji s u pravili
p r i t i s a k za u l a z a k u r a t ) , The Guardian, L o n d o n , 17. s r p n j a 2 0 0 3 .
je F a i t h a i, u o ž u j k u 1982., z a t r a ž i o da on s m j e s t a o d s t u p i iz 9
Ibid.

102 103
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Zcdmay Khalilzad negoli j e G e o r g e W . B u s h s t u p i o n a m j e s t o p r e d s j e d n i k a bio j e


viši d i r e k t o r u p r e d s j e d n i č k o m e Vijeću za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t
J o š j e d a n od "Jedijevih r a t n i k a " u konjušnici A n d r e w a M a r -
u vrijeme m a n d a t a m i n i s t r i c e C o n d i Rice, tijekom prvih g o d i n a
shalla bio je Z a l m a y Khalilzad. R o đ e n u Afganistanu, naturalizi­
rani a m e r i č k i državljanin, u vladi B u s h a i Cheneyja bio je 2 0 0 0 . prvoga m a n d a t a g o s p o d i n a Busha.
g o d i n e na čelu s k u p i n e z a d u ž e n e za pitanja tranzicije, a p o t o m Uloga Z a l m a y a Khalilzada u dvije vlade p r e d s j e d n i k a G e o r -
je p o s t a o savjetnik m i n i s t r a o b r a n e R u m s f e l d a . I on je bio član gea W. B u s h a odvela ga je u s r e d i š t e najvećih r a t n i h područja.
Projekta za n o v o a m e r i č k o stoljeće (PNAC-a) i j e d a n od p o t p i ­ Khalilzad j e 10. ožujka 2 0 0 5 . i m e n o v a n a m e r i č k i m v e l e p o s l a ­
s n i k a p i s m a š t o su ga, 2 6 . siječnja 1998., članovi toga p r o j e k t a n i k o m u Iraku. N a t o m e j e m j e s t u z a m i j e n i o J o h n a N e g r o p o n -
uputili p r e d s j e d n i k u C l i n t o n u , u k o j e m u ga p o t i č u na rat p r o t i v tea. O s t a l a d i p l o m a t s k a mjesta na kojima je bio (otkako je 1984.
S a d a m a H u s e i n a i na p r o m j e n u r e ž i m a u Iraku. g o d i n e p o s t a o a m e r i č k i državljanin) bila s u m j e s t o a m e r i č k o g
U rujnu 2 0 0 4 . Khalilzada su optužili da p o k u š a v a utjecati na veleposlanika u Afganistanu (od 2 0 0 3 . do 2005.) i p o s e b n o g iza­
predstojeće p r e d s j e d n i č k e izbore u Afganistanu. List Los Angeles slanika a m e r i č k o g predsjednika i veleposlanika u Largeu za "slo­
Times o t o m e je napisao: "Nekoliko afganistanskih predsjedničkih b o d n e Iračane", 2 0 0 2 . g o d i n e , t e p o s e b n o g a m e r i č k o g izaslanika
k a n d i d a t a . . . tvrdi da američki v e l e p o s l a n i k i njegovi p o m o ć n i c i u Afganistanu, 2 0 0 1 . g o d i n e .
p o t a j n o prave p r i t i s a k k a k o bi osigurali p o b j e d u p r o a m e r i č k o g a Prije toga je radio k a o p o s e b n i savjetnik u naftnoj k o m p a n i j i
kandidata, p r e d s j e d n i k a H a m i d a Karzaija". K a n d i d a t M o h a m e d Unocal Oil C o . iz Kalifornije, gdje je p o s r e d o v a o u o d n o s i m a s
M o h a k i k r e k a o je k a k o je Khalilzad od njega i ostalih k a n d i d a t a a f g a n i s t a n s k o m t a l i b a n s k o m v l a d o m , koja je, k a k o je Khalilzad
tražio da se p o v u k u iz k a m p a n j e : " I s t o to čine sa svim o s t a l i m tvrdio svojim k o l e g a m a u W a s h i n g t o n u , zasluživala a m e r i č k u
k a n d i d a t i m a . T o j e razlog z b o g kojega svi m i s l e k a k o nije s a m o p o t p o r u . D o k je radio za k o m p a n i j u Unocal, koja je tada p o k u š a ­
Khalilzad takav, n e g o d a j e takva i cijela a m e r i č k a Vlada. Svi o n i vala izgraditi p l i n o v o d p r e k o A f g a n i s t a n a vrijedan milijarde d o ­
žele Karzaija, i ovi su izbori s a m o p r e d s t a v a . " lara, s u r a đ i v a o je s j e d n i m prijateljem iz A f g a n i s t a n a po i m e n u
Khalilzad je d o b i o n a d i m a k "kraljevski namjesnik", zbog toga Karzai, kojega su njegovi (Khalilzadovi) prijatelji iz W a s h i n g t o -
š t o je njegov utjecaj na a f g a n i s t a n s k u Vladu n e k e A f g a n i s t a n c e na, slijedom Khalilzadove p r e p o r u k e , postavili za p r e d s j e d n i k a
podsjećao na razdoblje b r i t a n s k o g a kolonijalizma. Los Angeles Ti­ Afganistana. Khalilzad je bio i član s k u p i n e koja je utemeljila
mes n a p i s a o je: "I izaslanici na sjednicama, koji su 2 0 0 2 . g o d i n e Projekt za n o v o a m e r i č k o stoljeće te p o t p i s n i k njihova zahtijeva
izabrali Karzaija za p r i v r e m e n o g p r e d s j e d n i k a i p o t v r d i l i n o v i i z 1998. g o d i n e z a s v r g n u ć e S a d a m a H u s e i n a p o m o ć u sile.
afganistanski Ustav, optužili su veleposlanika za upletanje, čak i
10
za potplaćivanje izaslanika k a k o bi glasovali za Karzaija". Richard Perle
Khalilzad, štićenik potpredsjednika Dicka Cheneya i
U w a s h i n g t o n s k i m krugovima, zbog njegova tajnovita načina
zamjenika m i n i s t r a o b r a n e Paula D. Wolfowitza, j o š d a v n o prije
rada, zovu ga " K n e z t a m e " . I on je j e d a n od utjecajnih M a r s h a l -
lovih štićenika. R a d i o je k a o savjetnik za politiku u P e n t a g o n u
10
(s te je d u ž n o s t i o d s t u p i o u veljači 2 0 0 4 . g o d i n e ) , k a o savjetnik
W a t s o n , P a u l , " U S H a n d S e e n i n A f g h a n i s t a n E l e c t i o n " (Vidjiv utjecaj
a m e r i č k e r u k e na i z b o r e u A f g a n i s t a n u ) , Los Angeles Times, 2 3 . r u j n a 2 0 0 4 . za p o l i t i k u u izraelskoj s t r a n c i Likud, k a o d i r e k t o r za m e d i j e u

104 105
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

kompaniji C o n r a d a Blacka Hollinger G r o u p , koja je vlasnik novi­ macija za izraelsku Vladu. U izvješću Associated Pressa stoji kako
n a / m / s a / e m Post (u k o j e m u je Perle bio član U p r a v n o g a o d b o r a ) , je federalno d r ž a v n o tužiteljstvo p o v u k l o tu o p t u ž n i c u i k a k o je
k a o stručnjak r a z n i h t r u s t o v a m o z g o v a i ž e s t o k p r i s t a š a r a t a u Perle b r a n i o Bryenov i n t e g r i t e t . 11

Iraku. Bio je i j e d a n od p o s e b n i h gostiju na n e d a v n o m s a s t a n k u Bio je b l i s k o p o v e z a n s b i v š i m z a m j e n i k o m m i n i s t r a o b r a n e


tajne B i l d e r b e r š k e s k u p i n e , š t o je pokazatelj njegova utjecaja P a u l o m D. Wolfowitzem, n e o k o n z e r v a t i v c e m i p o b o r n i k o m rata
u n u t a r a t l a n t s k o g a ustroja. p r o t i v Iraka, koji je s toga položaja o t i š a o na m j e s t o d i r e k t o r a
R a d i o je u A m e r i č k o m p o d u z e t n i č k o m i n s t i t u t u i u Projektu Svjetske b a n k e . Bio je ž e s t o k p o b o r n i k Izraela i p r o t i v n i k S a u -
za n o v o a m e r i č k o stoljeće. I j e d n a i d r u g a organizacija bile su dijske Arabije. Bio je član S a v j e t o d a v n o g o d b o r a Ž i d o v s k o g in­
i s t a k n u t i tvorci B u s h o v e vanjske politike, a djelovale su iz poza­ s t i t u t a z a n a c i o n a l n u s i g u r n o s t Q e w i s h I n s t i t u t e for N a t i o n a l
d i n e i i m a l e p o s e b a n utjecaj u poticaju a m e r i č k o g a n a p a d a na Security Affairs, J I N S A ) .
Irak.
J e d n o m j e p r i g o d o m bio o p t u ž e n d a j e utjecajan a g e n t Izrae­ Paul D. Wolfowitz
la. O n j e m u se p i s a l o da je, d o k je r a d i o za s e n a t o r a Henryja Kao j o š j e d a n štićenik A n d r e w a M a r s h a l l a , W o l f o w i t z j e ra­
" S c o o p a " J a c k s o n a , z a g o v o r n i k a jačanja o r u ž a n i h snaga, u j e d ­ dio s njim u P e n t a g o n u radio od 1989. do 1992. godine, u vrijeme
n o m " t e l e f o n s k o m r a z g o v o r u koji je FBI s n i m i o 1970. g o d i n e , s dok je m i n i s t a r o b r a n e bio C h e n e y . W o l f o w i t z a su držali j e d n i m
j e d n o m o s o b o m iz izraelskoga v e l e p o s l a n s t v a r a z g o v a r a o o vrlo o d n a j i s t a k n u t i j i h n e o k o n z e r v a t i v a c a , koji j e b i o najviše s k l o n
tajnim p o d a t c i m a " . G o d i n e 1983., n a k o n s t o j e s t u p i o n a d u ž n o s t ratnoj opciji. On je glavni a u t o r t a k o z v a n e " W o l f o w i t z o v e d o k ­
u Pentagonu, u vrijeme m a n d a t a predsjednika Reagana, našao trine", p o z n a t e i p o d n a z i v o m B u s h o v a d o k t r i n a .
s e p o d p a l j b o m z a t o š t o j e o d j e d n e izraelske k o m p a n i j e z a
W o l f o w i t z je b i o d u ž n o s n i k u v l a d a m a n e k o l i k o p r e d s j e d ­
proizvodnju oružja d o b i o 50.000 dolara. Perle je na to odgovorio
nika. Bio je vojni analitičar za m a n d a t a p r e d s j e d n i k a R o n a l d a
k a k o je taj novac d o b i o za p o s a o lobiranja u W a s h i n g t o n u koji je
Reagana, p r v o n a m j e s t u d i r e k t o r a Odjela z a planiranje p o l i t i k e
obavio prije p r e u z i m a n j a d u ž n o s t i u američkoj Vladi.
u M i n i s t a r s t v u vanjskih poslova, a z a t i m na m j e s t u p o m o ć n i k a
Prema j e d n o m izvješću Associated Pressa od 24. prosinca 1985. m i n i s t r a v a n j s k i h p o s l o v a za p i t a n j a i s t o č n e Azije i Pacifika, od
g o d i n e , u vrijeme kada je još uvijek bio d u ž n o s n i k M i n i s t a r s t v a 1982. do 1986. g o d i n e , k a d a je i m e n o v a n v e l e p o s l a n i k o m u I n ­
o b r a n u u Reaganovoj vladi, n a p a o ga je J e r e m i a h D e n t o n , tadašnji doneziji. Z a vrijeme m a n d a t a G e o r g e a H e r b e r t a W a l k e r a B u s h a
s e n a t o r r e p u b l i k a n a c iz savezne države A l a b a m e , z a t o s t o j e Ste- Wolfowitz je obavljao d u ž n o s t zamjenika m i n i s t r a o b r a n e
p h e n a D. Bryena p o s t a v i o na m j e s t o p o m o ć n i k a u P e n t a g o n u . U z a d u ž e n a za vojnu politiku.
j e d n o m izvješću Leeja Byrda, koje je e-mailom p o s l a o J o h n Sugg
O d 1 9 7 7 . d o 1 9 8 0 . b i o j e d i r e k t o r Odjela z a p l a n i r a n j e p o l i ­
l o h n D ugg (nj aol. c o m ) . D e n t o n je optužio Bryena. N a k o n s t o j e oti­
t i k e pri M i n i s t a r s t v u vanjskih p o s l o v a , t i j e k o m m a n d a t a p r e ­
šao s r a d n o g a m j e s t a u utjecajnom A m e r i č k o m o d b o r u za javna
dsjednika Jimmyja Čartera, a zatim zamjenik pomoćnika mini-
pitanja Izraela ( A m e r i c a n Israel Public Affairs C o m m i t t e e , AI-
P A C ) , bio je prisiljen o d s t u p i t i i s položaja u S e n a t s k o m e o d b o r u
za vanjsku politiku (Senate Foreign Relations C o m m i t t e e ) , n a k o n
11
V e s t , J a s o n , " T u r k e y , I s r a e l a n d t h e U S " ( T u r s k a , Izrael i S A D ) , The
š t o je p r o v e d e n a istraga o njegovu pokušaju prikupljanja infor-
Nation, 2 3 . k o l o v o z a 2 0 0 2 .

106 107
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

stra obrane. Od 1973. do 1977. bio je na raznim položajima u k o m u n i s t i č k o g a b l o k a " i da p o d r u č j a "s p r i r o d n i m b o g a t s t v i m a


A m e r i č k o j agenciji za k o n t r o l u n a o r u ž a n j a i za r a z o r u ž a n j e (US vitalnim za a m e r i č k o g o s p o d a r s t v o trebaju j e d n a k o t a k o biti d i o
A r m s C o n t r o l a n d D i s a r m a m e n t Agency). J e d n a o d tih d u ž n o s t i u k u p n o g a p l a n a s t r a t e š k e o b r a n e " . T i m e j e mislio n a b o g a t a n a ­
bilo je i m j e s t o p o s e b n o g p o m o ć n i k a d i r e k t o r a za p r e g o v o r e o lazišta nafte u a r a p s k i m z e m l j a m a i u Iraku. T a k o đ e r je n a p i s a o
S p o r a z u m u o ograničenju strateškog naoružanja (Strategic A r m s kako "se svakoga t k o i m a m o g u ć n o s t ugroziti t a p o d r u č j a m o r a
L i m i t a t i o n T a l k s , SALT). Z n a k o v i t a j e činjenica s t o j e o d 1970. shvatiti ozbiljno". P o t p u n o u stilu W o h l s t e t t e r a , W o l f o w i t z je
d o 1972. p r e d a v a o n a O d s j e k u z a političke z n a n o s t i Sveučilišta u s t v r d i o da će "čak i nagovještaj o postojanju n u k l e a r n o g oružja
Yale, gdje mu je j e d a n od s t u d e n a t a bio Lewis " S c o o t e r " Libby, na Bliskom istoku biti razlog najozbiljnije z a b r i n u t o s t i " .
koji će p o s t a t i dugogodišnji politički s u r a d n i k W o l f o w i t z a i čvr­ Godine 1969., u jeku rasprave o p r o t u r a k e t n o j obrani,
s t o povezana bratstva neokonzervativaca okupljena o k o A n d r e w a W o h l s t e t t e r je p o z v a o W o l f o w i t z a i R i c h a r d a Perlea, j o š j e d n o g
Marshalla, R u m s f e l d a i Cheneyja. štićenika, da mu p o m o g n u u prikupljanju p o d a t a k a p o t r e b n i h za
Kao d u g o g o d i š n j i član P r o j e k t a za n o v o a m e r i č k o stoljeće, vođenje s u s t a v n e k a m p a n j e z a očuvanje p r o t u r a k e t n e o b r a n e
W o l f o w i t z j e b i o p o t p i s n i k P N A C - o v a p i s m a o d 2 6 . siječnja (ABM-a). Radili su u u r e d u s e n a t o r a Henryja " S c o o p a " J a c k s o -
u p u ć e n a p r e d s j e d n i k u C l i n t o n u , u k o j e m u se zahtijevalo uk­ na, z a s t u p n i k a D e m o k r a t s k e s t r a n k e iz savezne države W a s h i n ­
lanjanje S a d a m a H u s e i n a . P o p u t R i c h a r d a Perlea, W o l f o w i t z , gton i r a t n o g j a s t r e b a , gdje su organizirali intervjue i napravili
kojega j e a m e r i č k i p r e d s j e d n i k B u s h 2 0 0 5 . i m e n o v a o d i r e k t o ­ nacrt izvješća.
r o m Svjetske b a n k e , u n a t o č t o m e š t o nije i m a o n i k a k v a b a n k a r ­ Z a t i m s u t a dvojica m l a d i h W o h l s t e t t e r o v i h p o m a g a č a otišla
skog iskustva, bio je m e đ u biranim s u d i o n i c i m a s a s t a n k a Bilder- u w a s h i n g t o n s k u politiku. Wolfowitz je počeo kao mlađi
berške skupine održanog 2000. godine. d u ž n o s n i k u Odjelu za Bliski istok pri Ministarstvu o b r a n e i b r z o
Bivši kolega A n d r e w a Marshalla iz korporacije R A N D Albert je n a p r e d o v a o do ravnatelja Agencije za k o n t r o l u n a o r u ž a n j a i za
W o h l s t e t t e r , prijatelj i a k a d e m s k i kolega Wolfowitzova o c a j a c o - razoružanje, za vrijeme m a n d a t a p r e d s j e d n i k a Geralda R. F o r d a
12
ba Wolfowitza, r a d i o je do 1962. g o d i n e za korporaciju R A N D , a i Jimmyja Čartera.
1964. z a p o s l i o s e n a Sveučilištu C h i c a g o . O n d j e j e s u s r e o s t u ­ Tijekom mandata predsjednika Clintona osmislio je novu
d e n t a p o i m e n u P a u l W o l f o w i t z . Njega s u privukli W o h l s t e t t e - vanjsku politiku p r e m a Iraku i d r u g i m "potencijalnim d r ž a v a m a
rov i n t e l e k t i t e m p e r a m e n t p a j e p o č e o raditi p o d n j e g o v i m n a ­ agresorima". Odbacio je dotadašnju politiku obuzdavanja neprija­
dzorom. telja i p r i h v a t i o p o l i t i k u " p r e v e n t i v n o g " p r v o g u d a r a radi u k ­
W o l f o w i t z j e n a s t a v i o ondje gdje j e W o h l s t e t t e r stao. D o k j e lanjanja m o g u ć e o p a s n o s t i . P r e d s j e d n i k C l i n t o n je, k a o i p r e ­
W o h l s t e t t e r u p o z o r a v a o n a n u ž n o s t p r i p r e m a p r o t i v Rusije koja d s j e d n i k G e o r g e B u s h stariji, C o l i n L. P o w e l l i o s t a l i bivši
se iznova naoružava i Kine koja se naoružava n u k l e a r n i m oružjem, d u ž n o s n i c i iz B u s h o v e vlade, o d b a c i o W o l f o w i t z o v prijedlog o
Wolfovitz je i m a o na u m u treću dimenziju na kojoj bi se razvija­ p o k r e t a n j u " p r e v e n t i v n i h " ratova. O d l u č i o se za nastavljanje p o ­
la n u k l e a r n a strategija - širenje n u k l e a r n o g oružja. litike o b u z d a v a n j a neprijatelja.
U svojoj disertaciji o širenju n u k l e a r n o g oružja na B l i s k o m
istoku, Wolfowitz je napisao da Sjedinjene Američke Države "tre­ 12
Khurram, Hussein, "Neocons: T h e m e n behind the curtain" (Neokonzer-
baju gledati m a l o šire od branjenja t r a d i c i o n a l n i h s a v e z n i k a od vativci - ljudi iza zavjese), Bulletin of the Atomic Scientists, s t u d e n i / p r o s i n a c 2 0 0 3 .

108 109
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

O b u z d a v a n j e neprijatelja bila je politika i G e o r g e a W. B u s h a Wolfowitz nije bio j e d i n a o s o b a u Bushovoj vladi koja je i m a ­


m l a đ e g a tijekom p r v i h n e k o l i k o mjeseci n a d u ž n o s t i p r e d s j e d ­ la s n a ž n e veze s v o j n o - i n d u s t r i j s k i m k o m p l e k s o m . Pišući 2 0 0 3 .
nika. M n o g i s u W o l f o w i t z o v p l a n vidjeli kao " p r o j e k t z a a m e ­ g o d i n e za list Foreign Policy in Focus, C o n n H a l l i n a n n a p i s a o je
ričku h e g e m o n i j u " p a j e njegova p o l i t i k a " p r e v e n t i v n e " i n t e r ­ k a k o je, ni g o d i n u d a n a prije p r e d s j e d n i č k i h izbora iz 2 0 0 4 . g o ­
vencije bila o b u z d a v a n a sve d o k t e r o r i s t i č k i m n a p a d o m o d 1 1 . dine, " p r e m a p o d a t c i m a C e n t r a z a politički i n t e g r i t e t ( C e n t e r
rujna 2 0 0 1 . g o d i n e nije oživljena m i l i t a n t n a politika j a s t r e b o v a - for Political I n t e g r i t y ) , d e v e t od t r i d e s e t bivših i sadašnjih čla­
obrana pomoću napada. nova utjecajnog O d b o r a za o b r a m b e n u politiku (Defense Policy
Poslije p r e d s j e d n i č k i h izbora iz 2 0 0 4 . g o d i n e bilo je r a z n i h Board) bilo p o v e z a n o s vojno-industrijskim k o m p a n i j a m a s koji­
izjava o Wolfowitzovoj ulozi tijekom d r u g o g a Bushova m a n d a t a . ma je M i n i s t a r s t v o o b r a n e sklopilo u g o v o r e vrijedne 76 milijar­
D a n a 4. s t u d e n o g a 2 0 0 4 . n o v i n a r CBS Newsa David Paul K u h n da dolara. Taj p o p i s izgleda k a o p o p i s " T k o je t k o " u B u s h o v o j
izjavio je: "Mislilo se d a j e š e f j o h n a R. Boltona, z a m j e n i k m i n i ­ vladi. Korporaciju N o r t h t r o p G r u m m a n u Bijeloj kući p r e d s t a ­
stra o b r a n e Paul Wolfowitz, o s o b a koja bi mogla zamijeniti C o n - vljaju n a č e l n i k s t o ž e r a I. L e w i s Libby, p o m o ć n i k m i n i s t r a o b r a ­
d o l e e z z u Rice. T v o r a c r a t a u I r a k u , Wolfowitz, n a š a o se p o d n e D o u g l a s Feith, z a m j e n i k m i n i s t r a o b r a n e Paul W o l f o w i t z ,
paljbom k o n g r e s n i k a iz D e m o k r a t s k e stranke zbog nepostojanja ministar- R a t n o g z r a k o p l o v s t v a J a m e s G. R o c h e i p o m o ć n i k m i ­
13
p l a n o v a za p o s l i j e r a t n o razdoblje. Savjetnika za n a c i o n a l n u si­ nistra R a t n o g a zrakoplovstva N e l s o n G i b s .
g u r n o s t n e t r e b a p o t v r d i t i S e n a t p a ogorčenje d e m o k r a t a W o l - W o l f o w i t z je bio i a u t o r k o n t r o v e r z n e B u s h o v e d o k t r i n e iz
f o w i t z o v o m p o l i t i k o m n e ć e biti nikakav odlučujući č i m b e n i k . " 2 0 0 2 . g o d i n e , p r e m a kojoj Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e imaju
pravo voditi "preventivne" ratove kako bi zadržale p r e m o ć na
Bolton, W o l f o w i t z i m i n i s t a r o b r a n e D o n a l d R u m s f e l d o d r e ­ svjetskoj razini. U ožujku 1 9 9 2 . utjecajni a m e r i č k i list Washin­
dili s u B u s h o v u d o k t r i n u vrle, j e d n o s t r a n e p r e v e n t i v n e p o l i ­ gton Post objavio je s e n z a c i o n a l n u p r i č u o j e d n o m d o k u m e n t u
tike. A f g a n i s t a n i Irak trebali su biti prvi p o k u s n i t e r e n i za tu P e n t a g o n a koji je n a m j e r n o p u š t e n u j a v n o s t . U njoj je pisalo:
n o v u i b e z o č n u a m e r i č k u d o k t r i n u . Kada bi se politiku krojilo po
"U j e d n o m tajnom d o k u m e n t u , koji ima svrhu pripomoći ' o d r e ­
volji neokonzervativaca, jastrebova Pentagona, bio bi to tek poče­
đivanju smjera zemlje u sljedećemu stoljeću', Ministarstvo obra­
t a k o n o g a š t o su n e k i od njih, m e đ u n j i m a i bivši d i r e k t o r CIA- ne zahtijeva udruživanje svih snaga u svrhu očuvanja a m e r i č k e
e J a m e s Woosley, nazvali "četvrtim svjetskim r a t o m " . On je Hla­ vojne premoći na svijetu i sprječavanja pojave neke s u p a r n i č k e
d n i rat r a č u n a o k a o "treći svjetski r a t " . velesile u E u r o p i , Aziji ili zemljama bivšeg Sovjetskoga Saveza.
U tome d o k u m e n t u od 46 stranica piše da je to 'utvr­
Prije ulaska u B u s h o v u vladu, 2 0 0 1 . godine, W o l f o w i t z je bio đ e n a smjernica m i n i s t r a o b r a n e ' namijenjena pripremi proraču­
dekan konzervativnog Fakulteta za napredne m e đ u n a r o d n e stu­ na za vojne svrhe za fiskalne godine od 1 9 9 4 . do 1999. On je
dije (School of A d v a n c e d International Studies) u Baltimoreu, na s u p r o t a n p r e d v i đ a n j i m a n e k i h a n a l i t i č a r a izvan P e n t a g o n a o
t o m e da se P e n t a g o n neće opirati daljnjem smanjenju p r o r a č u n a
Sveučilištu J o h n H o p k i n s . Bio je i član p o s e b n e r a d n e s k u p i n e u
za vojsku poslije b u r n e i z b o r n e g o d i n e .
kompaniji za proizvodnju oružja i vojne o p r e m e H u g h e s Electro­
nics, a i s t o d o b n o je p r u ž a o savjetodavne usluge k o m p a n i j i BP
13

A m a c o (British P e t r o l e u m A m a c o ) i divu m e đ u k o m p a n i j a m a za Tyler, P a t r i c k E., " P e n t a g o n d r o p s g o a l o f b l o c k i n g n e w S u p e r p o w e r s "


( P e n t a g o n o d u s t a j e od s p r j e č a v a n j a n o v i h v e l e s i l a ) . The New York Times, 2 4 .
o p s k r b u oružjem i vojnom o p r e m o m - N o r t h r o p G r u m m a n u . svibnja 1 9 9 2 .

110 Ill
STOLJEĆE RATA 2
F. William Engdahl

Naprotiv, u t o m e se d o k u m e n t u iznose p o d r o b n i a r g u m e n t i za Kongresu n e o b i č n o iscrpna izvješća o razlozima stvaranja vojne


održanje sadašnjih 'stalnih snaga' milijun i p e t s t o tisuća aktivnih sile kakvu su zamislili poslije raspada Varšavskoga p a k t a potkraj
vojnika do kraja ovoga desetljeća, i dulje, 1989. godine.
lako se osvrće na činjenicu da se ' z a v r š e t k o m H l a d n o g a r a t a Kao i njihove javne izjave, taj d o k u m e n t s o z n a k o m tajnosti ističe
smanjuje pritisak za vojno uplitanje A m e r i k e u svaki potencijal­ vrijednosti zajedničkog djelovanja i glavni i n t e r e s Sjedinjenih
ni regionalni ili lokalni s u k o b ' , d o k u m e n t se zalaže ne s a m o za Američkih Država u promicanju poštivanja međunarodnoga prava i
očuvanje n e g o i za proširenje vrlo zahtjevnih a m e r i č k i h obveza i 'širenja d e m o k r a t s k i h o b l i k a vlasti i o t v o r e n i h g o s p o d a r s k i h
za odbijanje nastojanja ključnih saveznika da se sami brinu o sustava'.
vlastitoj sigurnosti. Kao i njihove javne izjave, u t o m e se d o k u m e n t u opisuje i preu­
D o k u m e n t o s o b i t o ističe m o g u ć n o s t d a 'Amerika b u d e j e d n o ­ smjeravanje a m e r i č k i h vojnih s n a g a s o p a s n o s t i od svjetskoga
stran j a m a c o b r a n e ' zemalja Istočne Europe, ' p o m o g u ć n o s t i u rata s bivšim Sovjetskim Savezom na potencijalne r e g i o n a l n e
suradnji s ostalim članicama NATO-a', i razmatra primjenu sukobe.
američke vojne sile za sprječavanje ili kažnjavanje u p o r a b e nuk­ No taj novi d o k u m e n t na p r v o m j e s t o stavlja nastojanja Sje­
learnog, biološkog i kemijskog oružja', čak i u o n i m s u k o b i m a u dinjenih A m e r i č k i h Država u svrhu sprječavanja pojave n e k e su­
kojima Sjedinjene A m e r i č k e Države nemaju nikakvih drugih izra­ parničke velesile, s t o j e politički osjetljiva t e m a , koja se u javnoj
vnih interesa'.
raspravi ne ističe.
D o k u m e n t je izrađen pod n a d z o r o m Paula Wolfowitza, pomoć­ Taj cilj, kako stoji u d o k u m e n t u , 'jest d o m i n a n t n o pitanje, koje je
nika ministra o b r a n e zadužena za vojnu politiku. Iako nije pre­ temelj n o v e strategije r e g i o n a l n o g vojnog djelovanja i koje od
dočen Kongresu niti je trebao biti d o s t u p a n javnosti, taj d o k u m e n t nas zahtijeva da uložimo n a p o r e u svrhu sprječavanja pojave bilo
j e s t odgovor najviših razina P e n t a g o n a na sve snažnije zahtjeve
koje m o ć n e neprijateljske sile koja bi m o g l a steći prevlast na
američke političke rasprave za smanjenjem angažiranja američkih
n e k o m području čija bi potencijalna bogatstva, pod čvrstim nad­
snaga u stranim zemljama. Objavljen najprije u nedjeljnom izdanju
z o r o m , bila d o s t a t n a za stvaranje m o ć n e svjetske sile. M e đ u ta
New York Timesa, taj d o k u m e n t p o d a s t i r e opravdanje za vojno
područja u b r a j a m o Z a p a d n u E u r o p u , i s t o č n u Aziju, p o d r u č j e
angažiranje A m e r i k e u cijelome svijetu kao ' k o n s t a n t n o stanje' u
bivšeg Sovjetskoga Saveza i j u g o z a p a d n u Aziju'.
razdoblju golemih promjena.
Podijeljen 18. veljače vojnim zapovjednicima i m i n i s t r i m a , za­
Središnja strategija toga Pentagonova plana jest 'uspostaviti i za­
povjednicima o n i h područja diljem svijeta na kojima postoji voj­
štiti novi poredak', koji dovoljno uzima u obzir interese razvijenih
na o p a s n o s t , te ostalim visokim d u ž n o s n i c i m a u P e n t a g o n u , taj
industrijskih zemalja, kako bi se obeshrabrilo njihove pokušaje
d o k u m e n t predstavlja gotovo k o n a č a n nacrt ovogodišnjih prilič­
ugrožavanja n a š e vodeće uloge', i istodobno zadržati vojnu pre­
no zakašnjelih 'Smjernica za planiranje o b r a n e ' , temeljnoga do­
moć koja će biti kadra 'spriječiti da potencijalni suparnici čak poč­ 14
k u m e n t a m i n i s t r a o b r a n e o vojnoj politici i strategiji."
nu težiti stjecanju veće uloge na regionalnoj ili svjetskoj razini.
'Sjedinjene A m e r i č k e Države ne m o g u biti svjetski policajac, koji
će p r e u z i m a t i o d g o v o r n o s t za ispravljanje svakoga zla, ali ć e m o " W o l f o w i t z o v a d o k t r i n a " , k a k o je u to v r i j e m e bila p o z n a t a ,
zadržati vrlo v a ž n u zadaću s e l e k t i v n o g ispravljanja o n i h zala tj. p r e v e n t i v n o ratovanje radi o b r a n e američke p r e m o ć i na cijelo­
koji dovode u o p a s n o s t ne s a m o n a š e interese n e g o i interese
n a š i h saveznika i prijatelja, ili o n i h zala koji bi mogli ozbiljno
me svijetu, bila je m a l o previše o t v o r e n a u j a v n o s t i u m j e s e c i m a
u z d r m a t i m e đ u n a r o d n e o d n o s e ' , navodi se u d o k u m e n t u . n e p o s r e d n o poslije r a s p a d a Sovjetskoga Saveza i, kako se p r e t p o ­
Većina o n o g a š t o se iznosi u d o k u m e n t u p o d u d a r a se s o p s e ž n i m stavljalo, završetka Hladnoga rata. Kada je senator iz Republikan-
izjavama koje su u javnosti dali m i n i s t a r o b r a n e Richard B. C h e ­
n e y i g e n e r a l C o l i n L. P o w e l l , p r e d s j e d n i k z a p o v j e d n i š t v a
z d r u ž e n o g a stožera. Vjerujući da je ovogodišnja rasprava o obra­
14

ni ključni t r e n u t a k u stvaranju okvirnoga načela za s i g u r n o s t u Gellmann, Barton, "Keeping t h e U. S. First; P e n t a g o n W o u l d Preclude a


razdoblju poslije Hladnoga rata, ta dvojica d u ž n o s n i k a dala su Rival S u p e r p o w e r " (Održati S A D n a p r v o m e m j e s t u ; P e n t a g o n b i spriječio poja­
vu n e k e s u p a r n i č k e v e l e s i l e ) . The Washington Post, 1 1 , ožujka 1 9 9 2 .

112 113
F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

ske s t r a n k e J o s e p h Biden, iz s a v e z n e države Delavare, prvi p u t Eliot Cohen


vidio dijelove toga d o k u m e n t a objavljene u New York Timesu, u
Još jedan utjecajan član "Jedijevih ratnika" A n d r e w a Marshalla
proljeće 1992., bio je u ž a s n u t i n a p a o je taj d o k u m e n t kao recept
jest Eliot C o h e n . Toga i s t a k n u t o g m i l i t a n t n o g neokonzervativca
za "doslovan Pax Americana". Objavljeni dijelovi toga d o k u m e n t a ,
n a c r t iz S m j e r n i c a za p l a n i r a n j e vojne politike (Defence Policy i najvećega zagovornika rata u Iraku m i n i s t r i c a vanjskih poslova
G u i d a n c e , D P G ) o velikoj a m e r i č k o j vojnoj strategiji zacrtanoj C o n d o l e e z z a Rice i m e n o v a l a je s a v j e t n i k o m u M i n i s t a r s t v u
za d e v e d e s e t e g o d i n e p r o š l o g a stoljeća bio je zapanjujuć po svo­ vanjskih p o s l o v a u travnju 2 0 0 7 . Bio je to p o t e z koji je u a m e ­
me viđenju n o v e a m e r i č k e vanjske i vojne p o l i t i k e . N a p i s a n ričkoj V l a d i i z n e n a d i o o n e koji s u p r e t p o s t a v l j a l i d a g o s p o đ a
poslije Zaljevskoga r a t a iz 1 9 9 1 . g o d i n e , u n a c r t u d o k u m e n t a Rice nastoji p r o n a ć i d i p l o m a t s k o , a ne vojno rješenje p r o b l e m a
S m j e r n i c e z a p l a n i r a n j e vojne p o l i t i k e p r e d l a ž e s e p o s t i z a n j e na Bliskom i s t o k u .
a m e r i č k e v o j n e p r e m o ć i n a d E u r o a z i j o m p o m o ć u sprječavanja C o h e n je b i o blizak prijatelj i štićenik Paula W o l f o w i t z a . P o ­
pojave bilo koje p o t e n c i j a l n e neprijateljske sile, i politiku v o đ e ­ z o r n o s t nacije p r i v u k a o j e n e p o s r e d n o poslije 1 1 . r u j n a 2 0 0 1 . ,
nja p r e v e n t i v n i h ratova p r o t i v o n i h država za koje se p r e t p o s t a ­
kada mu je Wall Street Journal objavio k o l u m n u p o d n a s l o v o m
vlja da n a s t o j e p r o i z v e s t i oružje za m a s o v n o u n i š t e n j e . Govori
"Četvrti svjetski rat". Taj su izraz u b r z o prihvatili okorjeli n e o -
se o svijetu u k o j e m u bi a m e r i č k a vojna intervencija u s t r a n i m
konzervativci, p o p u t bivšega d i r e k t o r a CIA-e i člana O d b o r a za
z e m l j a m a p o s t a l a " s t a l n a pojava", a Ujedinjene se n a r o d e ni ne
o b r a m b e n u politiku J a m e s a Woolseyja, bivšeg u r e d n i k a časopi­
spominje.
sa Commentary N o r m a n a P o d h o r e t z a i d i r e k t o r a C e n t r a za sigur­
Iako u b l a ž e n u k o n a č n o m obliku, na inzistiranje t a d a š n j e g a
n o s n u politiku F r a n k a Gaffneyja (u čijemu o d b o r u C o h e n t a k o ­
savjetnika za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t B r e n t a Scowcrofta i m i n i s t r a
đer sjedi), k a k o bi B u s h o v u politiku "rata p r o t i v t e r o r i z m a " p o ­
vanjskih poslova J a m e s a Bakera, s p o m e n u t i d o k u m e n t z a u z e o je
središnje m j e s t o u m i s l i m a dvojice svojih a u t o r a , Paula W o l - stavili u, po njima, odgovarajući povijesni k o n t e k s t i odredili
fowitza i Lewisa " S c o o t e r a " Libbyja, te njihova šefa, t a d a š n j e g a " m i l i t a n t n i i s l a m " k a o neprijatelja toga k o n t e k s t a .
p e n t a g o n s k o g m i n i s t r a Dicka Cheneyja. N a k o n š t o porazi T a l i b a n e , tvrdi C o h e n , A m e r i k a n e m o r a
D e s e t g o d i n a poslije toga taj je d o k u m e n t p r o v e d e n u djelo, samo "dokrajčiti" iračkoga predsjednika S a d a m a H u s e i n a , kojega
poslije r a z o r n o g a t e r o r i s t i č k o g n a p a d a o d 1 1 . r u j n a 2 0 0 1 . g o d i ­ je lažno o p t u ž i o za p r u ž a n j e " p o m o ć i Al Kaidi", n e g o i nastojati
n e . U to je v r i j e m e Dick C h e n e y već bio najmoćniji p o t p r e ­ svrgnuti " m u l e " u Iranu te u m j e s t o njih na vlast dovesti " u m j e r e ­
d s j e d n i k u povijesti Sjedinjenih A m e r i č k i h Država, a dvojica nu ili svjetovnu vladu. To bi u o v o m e r a t u bila p o b j e d a j e d n a k o
autora toga d o k u m e n t a , zamjenik ministra obrane Paul Wolfowitz važna kao i p o t p u n o uništenje (Osame) bin Ladena". 16
Poput
i Cheneyjev načelnik stožera i savjetnik za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t m n o g i h iz M a r s h a l l o v a kruga, i C o h e n je p r i p a d a o m i l i t a n t n o m
Lewis Libby, p o s t a l a su središnje o s o b e za kreiranje vanjske p o ­ Projektu z a n o v o a m e r i č k o stoljeće.
15
litike u vladi p r e d s j e d n i k a B u s h a .

15
Barry, T o m i L o b e , J i m , " T h e M e n W h o S t o l e t h e S h o w " (Ljudi koji s u
16
u k r a l i p r e d s t a v u ) , l i s t o p a d 2 0 0 2 . , u Foreign Policy in Focus, h t t p : / / w w w . f p i f . o r g / L o b e , J i m , " R i c e p i c k s n e o - c o n c h a m p i o n o n I r a q " , Asia Times, 6 . o ž u j k a
papers/02men/indeks.htm I 2007.

114 115
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Dennis B. Ross Rumsfeld g a j e 2 0 0 1 . g o d i n e zaposlio zato stoje bio zadivljen


U vladi p r e d s j e d n i k a G e o r g e a B u s h a starijeg i u vladi p r e ­ njegovim i s k u s t v o m u širenju balističkih r a k e t a i činjenicom da
d s j e d n i k a Billa C l i n t o n a R o s s je bio ključna o s o b a za p r e g o v o r e je shvaćao važnost svemira u vojnim operacijama. D r u g i m riječi­
i z m e đ u Izraela i P a l e s t i n e na B l i s k o m istoku. Iz V l a d e je o t i š a o ma, uklapao se u R u m s f e l d o v e p l a n o v e o militarizaciji s v e m i r a i
u j e d a n o d brojnih političkih t r u s t o v a m o z g o v a w a s h i n g t o n s k i h izgradnji strategije n u k l e a r n e p r e m o ć i p o m o ć u p r o t u r a k e t n e
n e o k o n z e r v a t i v a c a , I n s t i t u t z a politiku p r e m a B l i s k o m i s t o k u . obrane.
Za vrijeme R e a g a n o v a m a n d a t a bio je direktor Odjela za politiku Z a k h e i m je stručnjak za Z a p a d n u E u r o p u , Bliski istok i istoč­
nu Aziju, a držali su ga i s t r u č n j a k o m za u n u t a r n j u politiku Izra­
p r e m a Bliskom i s t o k u i j u ž n o j Aziji u Vijeću za n a c i o n a l n u si­
ela. Č e s t o su tražili n j e g o v o p o l i t i č k o mišljenje o Izraelu, o n a ­
g u r n o s t , a od 1 9 8 2 . do 1984. bio je izravni p o m o ć n i k A n d r e w a
cionalnoj o b r a n i i m e đ u n a r o d n o j politici.
M a r s h a l l a - z a m j e n i k d i r e k t o r a P e n t a g o n o v a U r e d a za čistu
G o d i n e 1998. i Z a k h e i m je b i o j e d a n od p o t p i s n i k a o t v o r e n o ­
p r o c j e n u . I on je b i o član P r o j e k t a za n o v o a m e r i č k o stoljeće,
ga p i s m a p r e d s j e d n i k u C l i n t o n u , u k o j e m u se zahtijevalo da
izvršni d i r e k t o r m o ć n e organizacije AIPAC, n a k l o n j e n e izrael­
američka Vlada prihvati " s v e o b u h v a t n u političku i vojnu s t r a t e ­
skoj s t r a n k i Likud, član S t r a t e š k e s k u p i n e A s p e n , koja je dio
giju za r u š e n j e S a d a m a i njegova r e ž i m a " p r u ž a n j e m p o t p o r e
p r i v a t n o g t r u s t a m o z g o v a z v a n o g I n s t i t u t A s p e n , koji j e i m a o
organizaciji zvanoj Irački nacionalni k o n g r e s (Iraqi National C o n ­
utjecajan u r e d u Berlinu, na čelu kojega je bio Jeffrey G e d m i n ,
gress, I N C ) , koja je bila p u n a afera, ali s k l o n a n e o k o n z e r v a t i v c i -
n e o k o n z e r v a t i v a c i štićenik R i c h a r d a Perlea j o š iz v r e m e n a kada
ma, i na čelu koje je bio A h m a d Čalabi. Z a k h e i m je b i o j e d a n od
je r a d i o u Perleovu A m e r i č k o m p o d u z e t n i č k o m i n s t i t u t u .
osnivača Projekta z a n o v o a m e r i č k o stoljeće.
Kao skupina, štićenici A n d r e w a Marshalla postali su n a j m o ć ­
DovS.Zahkeim niji lobi u a m e r i č k o m političkom ustroju u prvim g o d i n a m a dva­
deset prvoga stoljeća. Zagovarali su radikalnu p r e o b r a z b u vojnih
U travnju 2 0 0 4 . Dov Z a k h e i m o d s t u p i o je s d u ž n o s t i p o m o ć ­
snaga i izgradnju p r o t u r a k e t n o g a štita te militarizaciju svemira,
n i k a m i n i s t r a o b r a n e (bio je revizor i glavni d u ž n o s n i k za finan­
kako bi se koristili a m e r i č k o m v o j s k o m i tako Sjedinjenim A m e ­
cije). Kada ga je p r e d s j e d n i k G e o r g e W. Bush i m e n o v a o na tu
ričkim D r ž a v a m a i n j i h o v i m najbližim s a v e z n i c i m a o m o g u ć i l i
d u ž n o s t b i o j e g e n e r a l n i d i r e k t o r k o m p a n i j e SPC I n t e r n a t i o n a l
p o t p u n u vlast n a d Z e m l j o m i u s v e m i r u .
(System P l a n n i n g C o r p o r a t i o n International, M e đ u n a r o d n a kor­
To je vjerojatno najopasnija s k u p i n a ideologa u povijesti Sje­
poracija za planiranje sustava) i član n e w y o r s k o g a Vijeća za m e ­
dinjenih A m e r i č k i h država.
đ u n a r o d n e o d n o s e (Council on Foreign Relations, skraćeno CRF).
U M i n i s t a r s t v u o b r a n e p o č e o je raditi 1 9 8 1 . g o d i n e , tijekom
m a n d a t a p r e d s j e d n i k a R o n a l d a R e a g a n a . Bio j e z a d u ž e n z a pri­
Marshallova vizija ratovanja uz pomoć
p r e m u Smjernica za planiranje o b r a n e u slučaju n u k l e a r n o g rata.
visoke tehnologije
G o d i n e 1999. p o z v a n je u organizaciju " V u l c a n s " , s k u p i n u dra­
govoljaca - s t r u č n j a k a za vanjsku politiku, koja je t a d a š n j e m u
M a r s h a l l o v i omiljeni p r o j e k t i n a o r u ž a n j a bili su r a z n e v r s t e
g u v e r n e r u savezne države T e k s a s G e o r g e u B u s h u davala savjete
p r e c i z n o g oružja, r o b o t s k e n a p r a v e , m e đ u kojima i b o r b e n a v o ­
o p i t a n j i m a v a n j s k e politike.
zila bez ljudske p o s a d e i slične p o d v o d n e n a p r a v e te s i ć u š n e

116 117
STOLJEĆE RATA 2
F. William Engdahl

n a p r a v e koje bi m o g l e p r o m i j e n i t i u r b a n i način ratovanja jer bi M a r s h a l l je u A f g a n i s t a n u vidio m n o g o toga š t o je p o t v r d i l o


bile k a d r e p o l a g a n o p r o l a z i t i kroz z g r a d e . O s i m toga, bio j e in­ njegove teze. U većini izvješća veličalo se uspjeh preciznih b o m ­
tenzivno uključen u financiranje istraživanja farmaceutskih k o m ­ ba, koje su n a v o đ e n e na ciljeve l a s e r i m a ili s a t e l i t i m a , z a t i m
panija koje p r o i z v o d e d r o g u š t o n a p a d a živčani s u s t a v i mijenja nadziranje bojišnice objedinjavanjem p o d a t a k a dobivenih od sa­
svijest. telita, izviđačkih z r a k o p l o v a i b e s p i l o t n i h letjelica, koje se kori­
G o d i n e 2000., n e p o s r e d n o prije početka n a p a d a na Irak, Mar­ ste r a d a r i m a i infracrvenim z r a k a m a , te b e s p i l o t n i h zrakoplova
shall je u j e d n o m od svojih rijetkih intervjua j e d n o m n o v i n a r u p o p u t P r e d a t o r a , prvi p u t o p r e m l j e n i h p r o t u t e n k o v s k i m raketa­
r e k a o k a k o ć e u b r z o , j a m a č n o tijekom sljedećih d e s e t godina, ma. T a k v o v o đ e n j e r a t a p o t v r đ u j e j o š j e d n u tezu M a r s h a l l a i
biti d o s t u p n i p r o i z v o d i " n e u r a l n e farkmakologije... n o v e v r s t e ostalih r e f o r m i s t a - važnost s u r a d n j e m e đ u r o d o v i m a vojske, u
d r o g e . Te d r o g e imaju o s o b i n e p r i r o d n i h spojeva, tj. h o r m o n a , u o v o m e slučaju p o s e b n i h s n a g a k o p n e n e vojske koje s e k o r i s t e
l j u d s k o m e o r g a n i z m u , s a m o š t o imaju s p o s o b n o s t utjecati n a laserskim d a l e k o z o r o m za otkrivanje ciljeva koje će p o t o m s n a g e
p r o m j e n u p o n a š a n j a i povećanje r a d n e u č i n k o v i t o s t i " . 17 R a t n e m o r n a r i c e i R a t n o g a zrakoplovstva b o m b a r d i r a t i .
Afganistan, a z a t i m i Irak, p o s t a l i su g o l e m a i jeziva p o k u s n a S M a r s h a l l o v a m o t r i š t a , vjerojatno najuzbudljivija stvar gle­
područja za testiranje m n o g i h zamisli Marshallova projekta zva­ d e A f g a n i s t a n a nije bila n o v a tehnologija, n e g o d o m i š l j a t n a č i n
n o g Revolucija u v o j n i m p o s l o v i m a . Već najmanje d e s e t godina, njezina spajanja sa s t a r o m t e h n o l o g i j o m , s t o j e rezultiralo gole­
n e p r e s t a n a t e m a M a r s h a l l a i ostalih jest z a m i s a o o t o m e da se m i m s k o k o m u m o g u ć n o s t i m a ratovanja. J e d a n t a k a v spoj t e h ­
p r i r o d a ratovanja nalazi n a p r a g u p r e v r a t a d o k s e m n o g e zemlje nologija j e s t i n a p r a v a za n a v o đ e n j e b o m b e n a z v a n a Z d r u ž e n o
prilagodavaju na dvije v a ž n e p r o m j e n e . oružje za izravan n a p a d (Joint D i r e c t A t t a c k M u n i t i o n , J D A M ) .
J e d n a o d t i h p r o m j e n a j e s t usavršavanje d a l e k o m e t n o g p r e ­ To je, u biti, n a p r t n j a č a p u n a o p r e m e za s a t e l i t s k o n a v o đ e n j e
ciznog oružja, koje v o j n i m s n a g a m a o m o g u ć u j e ratovanje s ve­ vrijedne 2 0 . 0 0 0 dolara. Nju se m o ž e privezati za jeftinu gravita­
like u d a l j e n o s t i i z n a t n o l a k š e uništavaju velike ciljeve, p o p u t cijsku b o m b u i ispustiti iz b o m b a r d e r a B-52, starijeg od roditelja
n o s a č a z r a k o p l o v a i z r a k o p l o v n i h baza. Budući da n a š i neprija­ pilota koji tim b o m b a r d e r o m upravlja. O k o trećine u k u p n i h b o m ­
telji nabavljaju sve preciznije r a k e t e , kaže Marshall, ratovi će se b a bačenih n a Afganistan b a č e n o j e s u s t a v o m J D A M (uključujući
vjerojatno v o d i t i s velikih udaljenosti ili b r z i m i r a z m j e r n o m a ­ i j e d n u koja je zalutala i u s m r t i l a tri a m e r i č k a k o m a n d o s a te
lim p o s t r o j b a m a , koje m o g u b r z o stići do cilja i vratiti se. D r u g a u m a l o p o g o d i l a p r e m i j e r a n o v e prijelazne a f g a n i s t a n s k e V l a d e
promjena jest pojava "informacijskog ratovanja", u kojemu najdra­ H a m i d a Karzaija, očito z b o g toga s t o j e navoditelj s k o p n a b o m ­
gocjenije oružje j e s u sve snažniji s e n z o r i - sateliti, k a m e r e u b a r d e r u z a b u n o m d a o vlastite k o o r d i n a t e . Pripadnici p o s e b n i h
zraku, ručna o p r e m a za sustav globalnog pozicioniranja i robotski snaga koji su se koristili l a s e r s k i m osvjetljivačem za osvjetlji-
prisluškivači - koja osiguravaju p r e d n o s t onoj s t r a n i koja m o ž e vanje ciljeva koje će zrakoplovi b o m b a r d i r a t i , obavljali su taj p o ­
bolje pročitati bojišnicu i svojim zapovjednicima brže proslijedi­ sao j a š u ć i na k o n j i m a s d r v e n i m s e d l i m a .
ti informaciju. Marshall je p r o p o v i j e d a o kako je n o v o oružje r e v o l u c i o n a r n o
s a m o a k o je p o v e z a n o s n o v i m organizacijama koje umiju iskori­
stiti u s p j e h , š t o vojska č e s t o n e uspijeva u č i n i t i . O n n a v o d i j o š
17
McGray, D o u g l a s , " T h e Marshall P l a n " (Marshallov p l a n ) , W I R E D veljača
2003. r
' ' j e d a n zvjezdani s u s t a v p r i m i j e n j e n u A f g a n i s t a n u - R a d a r s k i

118 119
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

s u s t a v za z d r u ž e n o o s m a t r a n j e i n a p a d e (Joint Surveillance a n d U s p o m e n u t o m e izvješću R u m s f e l d je o p e t iznio svoje v i đ e ­


T a r g e t A t t a c k R a d a r System) zvan J s t a r s - zračni k o n t r o l n i c e n ­ nje p r e o b r a z b e vojnih snaga, p o s e b n o ističući p r e d n o s t i njihove
tar, koji zapovjednicima dostavlja r a d a r s k u sliku bojišnice. Mar­ "umreženosti".
shall kaže k a k o je j e d n a ekipa analitičara n e d a v n o posjetila sjedi­ U m r e ž e n o vođenje rata znači objedinjeno ratovanje, i z u m koji
šte J s t a r s a i o t k r i l a k a k o najvažnija sastavnica k o n z o l e za prikaz je Rumsfeld preuzeo od R a t n e mornarice kako bi se do tada
o p e r a t i v n e situacije - ljudi koji sjede za m o n i t o r i m a i p o k u š a ­ razdvojene vojne s n a g e n a r a t i š t u , u z p o m o ć informacijske t e h ­
vaju razumjeti p o d a t k e š t o im prelijeću p r e d o č i m a - svi o d r e d a nologije, i n t e g r i r a l o u j e d i n s t v e n sustav. Za to se prvi zalagao
planiraju š t o prije otići u m i r o v i n u . Walter Marshall. Z a m i s a o je bila stvoriti čvrsto p o v e z a n u global­
" T o su bojnici koji m i s l e da n i k a d a n e ć e p o s t a t i p u k o v n i c i " , nu m r e ž u , koja bi svim s a s t a v n i m dijelovima z d r u ž e n i h vojnih
r e k a o je M a r s h a l l . " K a ž e t e li da je ta informacijska t e h n o l o g i j a snaga o m o g u ć i l a t r e n u t a č n u m e đ u s o b n u komunikaciju, k a k o bi
ključna stvar, o n d a ne m o ž e t e i m a t i s u s t a v u k o j e m u ljudi koji sudionici rata dobivali sve podatke, i to u o n o m e obliku u kojemu
su d o b r i u s v o m e p o s l u razmišljaju, vjerojatno realno, da n i k a d a su im p o t r e b n i .
n e ć e p o s t a t i p u k o v n i c i . " U vojsci nije baš p o p u l a r n o ni u n o s n o A d m i r a l A r t h u r C e b r o w s k i , o s o b a koja j e u P e n t a g o n u
biti k o n t r o l o r zračnoga p r o m e t a . z a d u ž e n a za p r o v e d b u p r o j e k t a u m r e ž e n o g ratovanja, izjavio je:
Na završetku predsjedničke kampanje iz 2000. godine Mar- " U m r e ž e n o s t o m o g u ć u j e i z n i m a n s k o k u u č i n k o v i t o s t i vojnog
shallovi štićenici dobili su priliku doći na ključna m j e s t a u novoj djelovanja". N o , g o d i n e 2 0 0 7 . u m r e ž e n o s t je, kako se d o i m a , još
Bushovoj i Cheneyjevoj vladi. Bivši s e n a t o r D a n i e l R. C o a t s iz bila u povojima. R u m s f e l d je, o t p u š t e n u s t u d e n o m e 2 0 0 6 . k a o
s a v e z n e države I n d i a n e , o d a n i p o b o r n i k M a r s h a l l o v e revolucije žrtveni jarac poslije p o r a z a R e p u b l i k a n s k e s t r a n k e n a izborima,
u v o đ e n j u rata, p o s t a o je američki v e l e p o s l a n i k u N j e m a č k o j . bio o p t u ž e n d a j e na taj p r o j e k t s p i s k a o toliko novca da su z b o g
Richard Armitage, a u t o r Bushova zapaljivoga govora u Citadelu, toga tradicionalna sredstva ratovanja, p o p u t p o d m o r n i c a i b o m ­
p o s t a o j e z a m j e n i k m i n i s t r a C o l i n a Powella. R u m s f e l d j e o s t a o bardera, bila zapostavljena. N i t k o n e m o ž e procijeniti n a š t o b i
18
na čelu P e n t a g o n a , a njegov z a m j e n i k bio je Paul W o l f o w i t z . kaos u Iraku sličio d a j e P e n t a g o n p o t r o š i o više novca na o p s k r ­
bu Iraka v o d o m i s t r u j o m i na d r u g e dijelove i n f r a s t r u k t u r e ,
u m j e s t o š t o j e p r o v o d i o v o đ e n e n a p a d e (IT-guided s t r i k e s ) n a
Umreženo vođenje rata razne ciljeve u toj zemlji, š t o je s a m o učvrstilo o d l u č n o s t iračko­
ga n a r o d a da istjera a m e r i č k e o k u p a t o r e .

U Pentagonovu Quadrennial Defense Reviewu od prosinca 2 0 0 5 . M r e ž a A m e r i č k e vojske zvana Warfighter Information Network-
m i n i s t a r o b r a n e Rumsfeld i s t a k n u o j e važnost o n o g a s t o j e Mar­ Tactical, skraćeno W I N - T (Taktička informacijska m r e ž a za v o đ e ­
shall n a z v a o " u m r e ž e n i m " v o đ e n j e m rata. Taj oblik ratovanja nje rata), bila je glavna sastavnica u m r e ž e n o g ratovanja. J e d a n je
t e s t i r a n j e u Iraku, i to s k a t a s t r o f a l n i m p o s l j e d i c a m a sa stajali­ stručnjak o t o m e rekao: " W I N - T je k o m u n i k a c i j s k a m r e ž a za in­
šta a m e r i č k i h vojnih ciljeva. tegriranje A m e r i č k e vojske za vođenje ratova u b u d u ć n o s t i , t r o -
razinska s t r u k t u r a sastavljena od veza u s v e m i r u , u z r a k u i na
k o p n u , koja o m o g u ć u j e s v e o b u h v a t n u p o v e z a n o s t r a s p r š e n o j i
Ibid. vrlo pokretljivoj vojnoj sili".

120 121
F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

A m e r i č k a je vojska taj p r o g r a m dodijelila dvjema z d r u ž e n i m vlade p r e d s j e d n i k a G e o r g e a W. B u s h a - od d o k t r i n e p r e v e n t i v ­


korporacijama, General Dynamics Corp. i Lockheead Martin nih n a p a d a i " p r o m j e n e r e ž i m a " u Iraku p r e k o a g r e s i v n o g staja­
C o r p . , bivšim s u p a r n i c i m a u p r o v e d b i p r o g r a m a W I N - T . P r o ­ lišta glede n u k l e a r n o g rata d o o d l u č n o s t i glede izgradnje p r o t u -
g r a m bi m o g a o stajati čak 10 milijarda dolara. r a k e t n o g o b r a m b e n o g sustava u stilu R a t a zvijezda - s t v o r e n je i
Projekt A m e r i č k e vojske zvan F u t u r e C o m b a t System, skraće­ r a z r a đ e n prije negoli je B u s h o v a vlada p r e u z e l a d u ž n o s t , u k o n ­
no F C S (Sustav v o đ e n j a r a t a u b u d u ć n o s t i ) b i o je j e d a n od zervativnim trustovima mozgova, p o p u t Centra za sigurnosnu
najvećih p r o g r a m a m o d e r n i z a c i j e A m e r i č k e vojske, " s u s t a v su­ politiku, N a c i o n a l n o g i n s t i t u t a za j a v n u politiku i P r o j e k t a za
stava", koji se s a s t o j a o od velikog broja s a s t a v n i c a - vozila na n o v o a m e r i č k o stoljeće, koje financiraju korporacije za p r o i z v o ­
k o p n u i u z r a k u , s l j u d s t v o m i b e z ljudstva, i j o š m n o g o t o g a - dnju oružja.
m e đ u s o b n o p o v e z a n i h m r e ž o m visoke tehnologije. Ideolozi unilateralističke politike i m i l i t a n t n i n e o k o n z e r v a t i -
Uz m o g u ć i t r o š a k od 125 milijarda dolara, a m o ž d a i više, vci, koji su prije dolaska u V l a d u bili p o v e z a n i s t i m t r u s t o v i m a
p r o j e k t S u s t a v a v o đ e n j a r a t a u b u d u ć n o s t i (FSC) d r u g i je po m o z g o v a , z a j e d n o s 32 v i s o k a V l a d i n a d u ž n o s n i k a koji su prije
19
cijeni p r o g r a m u povijesti P e n t a g o n a . dolaska u V l a d u bili g e n e r a l n i d i r e k t o r i , savjetnici ili veliki d i o ­
Dr. Colin S. Gray, u g l e d a n svjetski vojni analitičar, u j e d n o m ničari u najvećim k o m p a n i j a m a za p r o i z v o d n j u oružja i vojne
izvješću š t o g a j e objavio U S A r m y W a r College, o š t r o kritizira o p r e m e , koju financira a m e r i č k a Vlada, j e s u pokretači vanjske i
Rumsfeldove fiksacije o u m r e ž e n o m ratovanju i zaključuje: " D a ­ vojne p o l i t i k e u Bushovoj vladi.
našnji p r o c e s vojne p r e o b r a z b e o m o g u ć i t ć e o r u ž a n i m s n a g a m a Taj vojno-industrijski lobi ima od 2 0 0 1 . g o d i n e veći utjecaj na
bolju u č i n k o v i t o s t u o n o m e š t o i sada čine i z n i m n o d o b r o . . . da kreiranje američke politike negoli u bilo kojemu razdoblju od vre­
briljiraju u o d l u č n i m t r e n u t c i m a i u p r i m j e n i p r e c i z n e iako sve­ m e n a k a d a j e p r e d s j e d n i k D w i g h t D . E i s e n h o w e r , j o š prije 4 0
o b u h v a t n e v a t r e n e m o ć i . Ali te o s o b i n e , iako su ključne u r a t o ­ godina, u p o z o r i o na o p a s n o s t i vojno-industrijskoga kompleksa.
vanju p r o t i v r e d o v i t i h vojnih p o s t r o j b a neprijatelja, m a n j e su N i s u se u Vladu infiltrirali s a m o t r u s t o v i m o z g o v a koje fi­
v r i j e d n e u s u k o b u s p a r a v o j n i m s n a g a m a . V o d e ć i j e d a n rat za n a n c i r a vojna industrija. Bivši g e n e r a l n i d i r e k t o r i , savjetnici i
d r u g i m , Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e i z n e n a d i l e s u s e koliki s u dioničari najvećih a m e r i č k i h k o m p a n i j a za p r o i z v o d n j u oružja
slab politički rezultat postigle tolikim vojnim a n g a ž m a n o m . Pre­ d o b r a n o su se uvukli i u B u s h o v t i m za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t .
o b r a z b a p o m o ć u IT-a n e ć e n i m a l o pridonijeti ispravljanju p o t e ­ Iskorištavajući s t r a h n a r o d a , n a s t a o poslije 1 1 . r u j n a 2 0 0 1 . i
škoća koje A m e r i k a n e p r e s t a n o i m a u s t r a t e š k o m i p o l i t i č k o m imun na smanjenje proračuna n a m e t n u t a doslovno svim dru­
20
funkcioniranju vođenja r a t a . gim p o d r u č j i m a državne potrošnje, vojno-industrijski k o m p l e k s
Prema pisanju lista Multinational Monitor iz siječnja/veljače 2003. o d v e o je Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e u rat u I r a k u i u stanje
21
g o d i n e , svaki važniji č i m b e n i k strategije n a c i o n a l n e s i g u r n o s t i stalno zaraćene države.

19 21
N a n c e , S c o t t , " A n a l y s t : A d v a n c e d N e t w o r k s t o b e R u m s f e l d Legacy", Hartung, William, "The military-industrial think thank complex: corpo­
Defense Today, 8. p r o s i n c a 2 0 0 5 . rate think t h a n k s and the doctrine of aggressive militarism" (Kompleks vojno-
20
S . Gray, C o l l i n , " T r a n s f o r m a t i o n a n d S t r a t e g i c S u r p r i s e " ( P r e o b r a z b a i industrijskoga trusta mozgova: trust m o z g o v a velikih korporacija i d o k t r i n a
strateško iznenađenje), Strategic Studies Institute of t h e US A r m y W a r Colle­ a g r e s i v n o g m i l i t a r i z m a ) , ( T h e B u s i n e s s of W a r ) , Multinational Monitor, s i j e č a n j /
ge, travanj 2 0 0 5 . , n a w w w . s t t r a t e g i c s t u d i e s i n s t i t u t e . a r m y . m i l veljača 2 0 0 3 . , n a w w w . a l l b u s i n e s s . c o m / s p e c i l t y - b u s i n e s s e s / 4 7 3 2 6 0 - l . h t m l

122 123
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Teoriju koja stoji u p o z a d i n i Bushova rata p r o t i v Iraka m o ž e K r e n e m o li k izvorištu toga d r a m a t i č n o g p r e o k r e t a u n u k l e ­


se naći u d o k u m e n t u z v a n o m National Security Strategy (Strategija arnoj politici Sjedinjenih A m e r i č k i h Država, p u t će n a s o d v e s t i
nacionalne sigurnosti) iz rujna 2002., u kojemu piše: "Sjedinjene do trustova m o z g o v a koje financira vojno-industrijski k o m p l e k s ,
A m e r i č k e D r ž a v e n e p r e s t a n o ć e težiti pridobiti p o t p o r u m e đ u ­ a jedan od tih trustovi m o z g o v a jest N a c i o n a l n i i n s t i t u t za javnu
n a r o d n e zajednice, ali, b u d e li p o t r e b n o , n e ć e m o oklijevati djelo­ politiku ( N a t i o n a l I n s t i t u t e for Public Policy, N I P P ) . Izvješće
vati sami, k a k o b i s m o proveli svoje p r a v o n a s a m o o b r a n u , tako toga i n s t i t u t a iz siječnja 2 0 0 1 . g o d i n e , p o d n a s l o v o m "Razlozi i
potrebe za američkom n u k l e a r n o m silom i kontrolom naoru­
š t o ć e m o djelovati p r e v e n t i v n o p r o t i v takvih t e r o r i s t a , k a k o bi­
žanja", p o s l u ž i o j e k a o u z o r a k z a s p o m e n u t o izvješće B u s h o v e
s m o ih spriječili da n a n e s u zlo n a š e m u n a r o d u i n a š o j državi".
vlade. I u izvješću iz 2 0 0 3 . i u izvješću N a c i o n a l n o g i n s t i t u t a za
Ta doktrina preventivnog ratovanja, kao politika Sjedinjenih A m e ­
javnu politiku preporučuje se proizvodnju n o v e generacije " u p o -
ričkih Država, otvorila je P a n d o r i n u kutiju za u n i l a t e r a l n e ratove
22
rabljiva" n u k l e a r n o g oružja m a n j e r a z o r n e moći, p r o š i r e n j e p o ­
po cijeloj kugli z e m a l j s k o j .
tencijalnih a m e r i č k i h n u k l e a r n i h ciljeva, tj. " p o p i s a za o d s t r e l " ,
T a p r e v e n t i v n a d o k t r i n a z a p r a v o j e p o g r j e š n o n a z v a n a . Pre­ i povećanje broja scenarija u k o j i m a se n u k l e a r n o oružje m o ž e
ventiva bi značila prvi n a p a s t i n e k u državu koja se s p r e m a za uporabiti.
n a p a d . Bushova j e m n o g o rastezljivija. O n a p o d r a z u m i j e v a d a j e
Tri člana N a c i o n a l n o g i n s t i t u t a za j a v n u politiku (NIPP-a)
američki napad opravdan ako postoji m o g u ć n o s t da bi neka država
dobila su položaje u Bushovoj vladi. Bili su to predsjednik Vijeća
ili organizacija m o g l a biti o p a s n a po A m e r i k u u n e k o m n e p o z ­
za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t i m i l i t a n t n i j a s t r e b S t e p h e n Hadley,
natom trenutku u budućnosti.
Robert Joseph te posebni pomoćnik ministra obrane, neokon-
To stajalište, z a j e d n o s p r o m j e n a m a u američkoj vojnoj dok­ zervativac S t e p h e n C a m b o n e . D i r e k t o r toga i n s t i t u t a Keith Pay­
trini, uključujući i težnju za p o s t i z a n j e m n u k l e a r n e p r e m o ć i , ne, p o z n a t po s v o m e z l o g l a s n o m eseju o n u k l e a r n o m r a t u , iz
unijelo je krajnji n e m i r u i s k u s n e vojne s t r a t e g e i u sve ljude 1980., p o d n a s l o v o m " P o b j e d a je m o g u ć a " , postavljen je na čelo
svjesne o p a s n o s t i od n u k l e a r n o g rata koji bi se m o g a o d o g o d i t i P e n t a g o n o v a tijela zvanog D e t e r r e n c e C o n c e p t s Advisory Panel
zbog pogrješne procjene. P e n t a g o n o v o izvješće za 2 0 0 3 . godinu, (Savjetodavna s k u p i n a za p r o j e k t e zastrašivanja i o d v r a ć a n j a ) ,
pod naslovom Nuclear Posture Review (Izvješće o n u k l e a r n o m staja­ koje je P e n t a g o n u p o m o g l o izraditi Izvješće o stajalištu glede
lištu), već j e tada j a s n o dalo d o znanja d a n u k l e a r n o oružje n e ć e n u k l e a r n o g oružja ( N u c l e a r P o s t u r e R e v i e w ) .
nestati. J a s n o objavljena n a m j e n a američkoga n u k l e a r n o g oružja, Strategija " p r e v e n t i v n o g ratovanja" iz B u s h o v e Strategije n a ­
za m i l i t a n t n u j a s t r e b o v s k u vladu B u s h a i Cheneyja, nije više cionalne s i g u r n o s t i iz 2 0 0 2 . g o d i n e p o t e k l a je iz p r o j e k t a k o n -
oružje za sprječavanje r a t a ni oružje za slučaj k a d a n e m a d r u g e zervativaca z v a n o g Projekt z a n o v o a m e r i č k o stoljeće, P N A C ,
m o g u ć n o s t i , n e g o j e d n a od glavnih i za u p o r a b u s p r e m n i h sa­ čiji su članovi više od d e s e t g o d i n a pravili p r i t i s a k da a m e r i č k a
stavnica a m e r i č k o g vojnog arsenala. Bio je to pravi razlog u z b u ­ politika p r i h v a t i takav p r i s t u p . T i j e k o m p r e d i z b o r n e k a m p a n j e
ne koju je oglasio ruski p r e d s j e d n i k Putin u M i i n c h e n u , u veljači iz 2 0 0 0 . g o d i n e članovi P N A C - a objavili su izvješće z v a n o " O b ­
2 0 0 7 . godine. n o v a a m e r i č k o g s u s t a v a o b r a n e " , koje j e p o s l u ž i l o k a o p o d l o g a
za vojnu strategiju P e n t a g o n a tijekom m a n d a t a predsjednika Bu­
s h a i m i n i s t r a o b r a n e R u m s f e l d a , sve do kovanja i prihvaćanja
2 2
termina poput "promjena režima".
Ibid.

124 125
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

T r u s t m o z g o v a zvan Projekt za n o v o a m e r i č k o stoljeće o s n o ­ "Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e n e m o g u j e d n o s t a v n o objaviti


van je 1997. g o d i n e . D i r e k t o r i su mu bili W i l l i a m Kristol, u r e d ­ " s t r a t e š k u s t a n k u " d o k e k s p e r i m e n t i r a j u s n o v i m tehnologija­
nik n e o k o n z e r v a t i v n o g lista Weekly Standard, i R o b e r t Kegan, viši ma i operativnim projektima. Niti m o g u prihvatiti strategiju p r e ­
s u r a d n i k u Zakladi C a r n e g i e za m i r u svijetu ( C a r n e g i e E n d o w ­ o b r a z b e koja bi n a š t e l i l a i n t e r e s i m a A m e r i k e i njezinih savez­
m e n t for I n t e r n a t i o n a l P e a c e ) , k o l u m n i s t i u r e d n i k č a s o p i s a nika. Primjerice, strategija p r e o b r a z b e po kojoj bi bilo m o g u ć e
Weekly Standard, k o l u m n i s t Washington Posta i s u p r u g g o s p o đ e s a m o projicirati silu iz Sjedinjenih A m e r i č k i h Država, uz ž r t v o ­
Victorije N u l a n d , bivše Cheneyjeve p o m o ć n i c e i a m e r i č k e vele­ vanje daljnjeg povećanja broja vojnih b a z a i vojne n a z o č n o s t i ,
p o s l a n i c e u N A T O - u iz 2 0 0 6 . bila bi u r a s k o r a k u sa širim ciljevima a m e r i č k e politike i u z n e m i ­
U Projektu za n o v o a m e r i č k o stoljeće bio je i Bruce J a c k s o n , rila bi američke saveznike. Nadalje, proces preobrazbe, bez obzira na
d u g o g o d i š n j i g e n e r a l n i d i r e k t o r korporacije L o c k h e e d M a r t i n , to što on donosi revolucionarne promjene, bit će, po svemu sudeći, dugotrajan,
koji je 2 0 0 0 . g o d i n e o t i š a o iz te korporacije k a k o bi se m o g a o osim ako se ne dogodi kakav katastrojičan i kataklizmičan događaj, kakav
23

p o t p u n o posvetiti pitanjima vojne politike. Projekt za n o v o a m e ­ novi Pearl Harbor " (istaknuo a u t o r ) .
ričko stoljeće u svojim n a č e l i m a navodi "uspjeh R e a g a n o v e vla­ A m e r i č k e i o s t a l e vodeće obavještajne službe o d a v n o su usa­
d e " u izgradnji vojske, te s n a ž n o potiče povratak na "vojsku koja vršile t e h n i k u operacije " l a ž n o g a stijega", tj. izazivanje stravič­
je s n a ž n a i s p r e m n a o d g o v o r i t i na sadašnje i b u d u ć e izazove". nih događaja, ali t a k o da izgleda k a k o ih je p o č i n i l a p r o t i v n i č k a
Osnivački d o k u m e n t te organizacije potpisali su Paul Wolfowitz, strana, tj. neprijatelj, š t o se u obavještajnom ž a r g o n u zove "lažni
Dick C h e n e y , D o n a l d R u m s f e l d i m n o g i drugi, koji su kasnije stijeg". U i d e a l n i m uvjetima, o n i koji takva djela počinjaju ni ne
postali glavni igrači u B u s h o v u t i m u za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t . U znaju za koja, tj. u čijemu i n t e r e s u to čine.
k o m p a n i j i L o c k h e e d M a r t i n , koja s a m e r i č k o m V l a d o m sklapa Operacije lažnih stjegova, u ž a r g o n u tajnih služba, jesu tajne
u g o v o r e za proizvodnju oružja i vojne o p r e m e , n e d a v n o se zapo­ operacije koje p r o v o d e vlade, k o m p a n i j e ili n e k e d r u g e o r g a n i ­
slio zamjenik d i r e k t o r a Projekta za n o v o a m e r i č k o stoljeće i gla­ zacije, i koje su o s m i š l j e n e t a k o da se stvori dojam k a k o ih je
vni a u t o r i s t o i m e n o g izvješća T h o m a s Donnelly. izveo n e t k o drugi. Naziv potječe od vojne varke - isticanja stijega
n e k e d r u g e države u m j e s t o svoga stijega, k a k o bi se zavaralo
protivnika.
Smisao terorizma lažnog stijega jest u t o m e da teroristi vjeruju
"Lažni stjegovi" i brod Achille Lauro
da o n i s a m o p r o v o d e zapovijedi k a k o bi "pomogli svojoj borbi", a
nisu ni svjesni d a j e njihovo v o d s t v o o d a v n o u r u k a m a njihovih
U zaključku svojih p r e p o r u k a u izvješću p o d n a s l o v o m " O b ­
neprijatelja.
n o v a a m e r i č k o g a o b r a m b e n o g s u s t a v a " , s k u p i n a iz P r o j e k t a za
J e d a n od u s p j e š n i h terorističkih n a p a d a tipa lažnoga stijega,
n o v o a m e r i č k o stoljeće napisala je jednu š o k a n t n u rečenicu. O n a
kojim j e d i s k r e d i t i r a n o o n o z a š t o s u s e t e r o r i s t i borili, bila j e
j e p o s t a l a š o k a n t n a t e k poslije d r a m a t i č n i h događaja o d 1 1 . r u j ­
n a 2 0 0 1 . g o d i n e , p u n u g o d i n u d a n a poslije objave toga izvješća.
23

U p o č e t k u je p r e d s j e d n i k B u s h d a n 11. rujna n a z v a o " n o v i m P r o j e c t for t h e N e w A m e r i c a n C e n t u r y , R e b u i l d i n g A m e r i c a ' s D e f e n s e s


(Projekt z a n o v o a m e r i č k o stoljeće, O b n o v a a m e r i č k o g a s u s t a v a o b r a n e ) ,
Pearl H a r b o r o m " . N o , taj je izraz u b r z o p r e s t a o spominjati. Nai­ W a s h i n g t o n , D . C , rujan 2 0 0 0 . , n a h t t p : / / w w w . n e w a m e r i c a n c e n t u r y . o r g /
m e , u P N A C - o v u je izvješću pisalo: defensenationalsecurity.htm

126 127
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

otmica talijanskog broda "Achille L a u r o " iz 1985., koju su prove­ 11. rujna 2001.
li Palestinci. Tu je operaciju n a r u č i l a izraelska tajna služba, a
organizirali su je Palestinci koji su u n u t a r p a l e s t i n s k i h t e r o r i ­ Zahtjev z a m j e n i k a a m e r i č k o g m i n i s t r a o b r a n e W o l f o w i t z a ,
stičkih organizacija bili izraelski agenti. P r i p r e m u te o t m i c e p o ­ ministra obrane Donalda Rumsfelda i ostalih, n e p o s r e d n o p o ­
t a n k o j e opisala j e d n a v i s o k o p o z i c i o n i r a n a o s o b a i z Izraelske slije t e r o r i s t i č k o g n a p a d a o d 1 1 . rujna 2 0 0 1 . , z a p o k r e t a n j e voj­
tajne službe, g o s p o d i n Ari B e n - M e n a š e , bivši specijalni savjet­ n o g n a p a d a n a Irak, u m j e s t o d a s e late p o t r a g e z a n a v o d n i m
n i k za tajne s l u ž b e izraelskoga p r e m i j e r a Jicaka Šamira, u svojoj k r e a t o r o m toga događaja O s a m o m bin L a d e n o m , n a v e o j e m n o ­
knjizi p o d n a s l o v o m Profits of War (Profiti rata). ge pronicljive istražitelje da se zapitaju nije li taj n a p a d , z a p r a ­
"Bila je to, zapravo, j e d n a od " c r n i h " p r o p a g a n d n i h operacija, vo, i m a o svrhu biti "novi Pearl H a r b o r " , kakav su a u t o r i izvješća
koja je imala s v r h u p o k a z a t i da su Palestinci h r p a ubojica i opa­ Projekta za n o v o a m e r i č k o stoljeće z d u š n o priželjkivali. J e s u li
snih koljača. Operacija je izvedena ovako: general Izraelske vojske o p t u ž b e n a r a č u n neuhvatljivog O s a m e bin Ladena, kao čovjeka
Rafael E i t a n d a o je Radiju n a p u t k e o t o m e k a k o je v r i j e m e da koji stoji iza 19 t e r o r i s t a , koji g o v o r e a r a p s k i i koji su p r i m i t i v ­
Palestinci izvedu n e k a k a v n a p a d i u č i n e n e š t o o k r u t n o , ali nije n i m n o ž i ć i m a za rezanje k a r t o n a oteli četiri i p r e u s m j e r i l i tri
iznio nikakve p o j e d i n o s t i . R a d i j e taj n a p u t a k , tj. zapovijed, p r e ­ sofisticirana putnička Boeinga, š t o su m n o g i iskusni piloti nazvali
n i o A b u u A b a s u , koji j e z a p r o v e d b u takvih n a l o g a p r i m a o m i ­ n e m o g u ć i m , t a k o đ e r operacija " l a ž n o g stijega"? A k o j e s u , gdje
lijune dolara od d u ž n o s n i k a izraelske tajne službe koji su glumi­ je bio pravi "stijeg"?
li sicilijanske mafijaše. A b a s je z a t i m o k u p i o e k i p u za n a p a d na O n o stoje, u m j e s e c i m a poslije 1 1 . rujna, p o s t a l o j a s n o j e s t
brod "Achile Lauro". Članovima ekipe rečeno je da ta akcija m o r a činjenica d a j e taj teroristički n a p a d , u n a j m a n j u r u k u , p o s l u ž i o
biti i z v e d e n a o k r u t n o , k a k o b i svijetu pokazali š t o č e k a o s t a l e k a o izgovor z a p o k r e t a n j e r a t a p r o t i v islama, p o d i z l i k o m " r a t a
n e v i n e g r a đ a n e ne i s p u n e li se zahtjevi Palestinaca. T e r o r i s t i su protiv terorizma", tj. s u k o b a civilizacija, koji je profesor sa Sveuči­
odabrali j e d n u stariju o s o b u , a m e r i č k o g Židova Leona Klinghof- lišta H a r v a r d S a m u e l H u n t i n g t o n o p i s a o j o š p o č e t k o m d e v e ­
fera, koji je b i o u i n v a l i d s k i m kolicima, ubili ga i njegovo tijelo d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća.
bacili u m o r e . T i m e su rekli svoje. N o , to je za Izrael bila najbolja
M n o g i stručnjaci z a m e đ u n a r o d n e tajne s l u ž b e počeli s u p o ­
24
moguća antipalestinska propagande", napisao je Ben-Menaše.
mišljati na najmračniji scenarij - da je n a p a d od 1 1 . r u j n a b i o
operacija "lažnog stijega".
Bivši d i r e k t o r i n j e m a č k e obavještajne s l u ž b e B u n d e s V e r f a s -
s u n g s s c h u t z E c k e h a r d t W e t h e b a c h izjavio j e z a tisak, o d m a h
poslije 1 1 . rujna, da su za takvu " s m r t o n o s n u p r e c i z n o s t " i za
tako " g o l e m p l a n " , koji stoji u p o z a d i n i t o g a n a p a d a , p o t r e b n e
24
B e n - M e n a s h e , Ari, Profits of War: Inside the secret U.SAsraeliArms Network, " g o d i n e planiranja".
S h e r i d a n S q u a r e P r e s s , N e w York, 1992., str. 1 2 2 . U n e o b i č n o j bilješci o slučaju
o t m i c e broda Achille Lauro bilo je z a m j e t n o da je časnik a m e r i č k o g ratnog Z a t a k o sofisticiranu operaciju, r e k a o j e W e r t h e b a c h , p o t r e ­
z r a k o p l o v s t v a , koji j e u l i s t o p a d u 1 9 8 5 . v o d i o u s p j e š n u o p e r a c i j u h v a t a n j a o t ­ b a n je "čvrst okvir" d r ž a v n e tajne s l u ž b e , kakav ne postoji u
m i č a r a toga b r o d a , bio a d m i r a l David J e r e m i a h , koji je poslije o d l a s k a u m i r o v i n u
bio a k t i v a n član J I N S A - e i d r u g i h n e o k o n z e r v a t i v n i h organizacija bliskih izrael­
"labavo povezanoj s k u p i n i " terorista, p o p u t o n e koju je n a v o d n o
skoj d e s n i č a r s k o j s t r a n c i L i k u d . Vidi: S t e p h e n G r e e n , o p . cit. vodio M o h a m e d Ata dok je studirao u H a m b u r g u .

128 129
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

U p l a n i r a n j e takve vojne operacije m o r a l o je biti u k l j u č e n o "Dana 1 1 . rujna ujutro, trojica članova Kongresa, Bob G r a h a m ,
m n o g o ljudi, a VVerthebach je u k a z a o i na činjenicu da nije bilo Porter G o s s i J o n Kyi (koji su bili u k o n g r e s n o m i z a s l a n s t v u u
curenja informacija, k a o j o š j e d a n d o k a z o t o m e da je taj n a p a d Pakistanu) d o r u č k o v a l a su na C a p i t o l Hillu s g e n e r a l o m A h m a -
b i o "operacija koju je organizirala država". dom, n a v o d n i m 'financijerom', d a s e p o s l u ž i m o i z r a z o m FBI-a,
Kao član B u n d e s t a g a (njemačkoga p a r l a m e n t a ) , A n d r e a s von 'koji je stajao iza o t m i č a r a z r a k o p l o v a koji su počinili n a p a d od
Biilow bio je od 1 9 6 9 . do 1994. član i p r e d s j e d n i k P a r l a m e n t a r ­ 11. rujna. Na t o m e su s a s t a n k u bili i p a k i s t a n s k i v e l e p o s l a n i k u
n o g o d b o r a za n a d z o r triju o g r a n a k a njemačke tajne službe. G o ­ SAD-u M a l i h a Lodhi te n e k o l i k o a m e r i č k i h s e n a t o r a i č l a n o v a
s p o d i n a Von Biilow izjavio je agenciji Associated Press da vjeruje O d b o r a Z a s t u p n i č k o g a d o m a K o n g r e s a za tajne službe. U j e d ­
k a k o iza t e r o r i s t i č k o g n a p a d a od 1 1 . rujna stoje I z r a e l s k a oba­ n o m n o v i n s k o m izvješću taj j e s a s t a n a k o p i s a n k a o ' n a s t a v a k
vještajna s l u ž b a M o s s a d i CIA. sastanka" o d r ž a n o g potkraj kolovoza u P a k i s t a n u .
R e k a o j e d a vjeruje k a k o s u p l a n e r i toga n a p a d a iskoristili
Kada je počinjen n a p a d na Svjetski trgovački centar, g e n e r a l
korumpirane "plaćenike" poput palestinskog terorista Abua Ni-
M a h m u d A h m a d , direktor p a k i s t a n s k e tajne službe, p r e m a riječi­
dala, kojega je v o n Biilow n a z v a o " i n s t r u m e n t o m M o s s a d a " , vi­
m a s e n a t o r a G r a h a m a , ' b i o j e vrlo d i r n u t i p u n s u ć u t i p r e m a
s o k e o p e r a t i v c e Stasija (bivše tajne službe bivše I s t o č n e Nje­
narodu Sjedinjenih Američkih Država (Stuart News Compaiiy Press
m a č k e ) , ili libijske a g e n t e , koji organiziraju t e r o r i s t i č k e n a p a d e
Journal, V e r o Beach, Florida, 12. rujna 2 0 0 1 . ) .
koristeći se p r e d a n i m borcima, primjerice, p a l e s t i n s k i m i a r a p ­
N a č i n n a koji j e Bob G r a h a m o p i s a o generala A h m a d a s u p r o ­
s k i m " b o r c i m a za s l o b o d u " .
tan je o p i s u Washington Posta, u k o j e m u se kaže:
I VVerthebach i V o n Biilow izjavili su k a k o je n a p r o s t o n e s h v ­
' D a n a 1 1 . rujna u j u t r o G o s s i G r a h a m d o r u č k o v a l i su s p a k i ­
atljivo da o t o m e n a p a d u nije bilo o t v o r e n e i s l u ž b e n e istrage,
stanskim generalom po i m e n u M a h m u d Ahmad, direktorom
p o p u t svjedočenja p r e d a m e r i č k i m K o n g r e s o m . P o t p r e d s j e d n i k
pakistanske tajne službe, koji će u b r z o poslije toga biti smijenjen.
C h e n e y o d b a c i o j e zahtjeve z a t a k v o m i s t r a g o m , u z t v r d n j u d a
A h m a d je bio na čelu j e d n e agencije za špijunažu zloglasno bliske
bi to " o d v r a t i l o " od r a t a p r o t i v t e r o r i z m a . T e k je u r u j n u 2 0 0 2 . ,
p u n u g o d i n u d a n a poslije toga n a p a d a , K o n g r e s je, ali ne i Bijela O s a m i bin L a d e n u i T a l i b a n i m a ' (Washington Post, 18. svibnja
kuća, o s n o v a o s l u ž b e n o povjerenstvo za istragu događaja o k o 11. 2002.).
rujna 2 0 0 1 . S u p r e d s j e d a t e l j i K o n g r e s n o g a p o v j e r e n s t v a bili su Iako je u k o n g r e s n o j istrazi p r i k u p l j e n o m n o š t v o obavještaj­
s e n a t o r iz savezne države Floride Bob G r a h a m i bivši a g e n t CJA- nog materijala, iz d o k u m e n a t a o saslušanjima provedenim tijekom
e P o r t e r G o s s , kojega je p r e d s j e d n i k G e o r g e VV. B u s h poslije te i s t r a g e bila su p o m n o u k l o n j e n a brojna izvješća n o v i n a r a i
toga o s o b n o i m e n o v a o d i r e k t o r o m CIA-e. izvješća t a j n i h služba, objavljena u m n o g i m v e l i k i m i m a l i m
Od istrage k o j o m su rukovodili G r a h a m i G o s s nije se m o g l o m e d i j i m a , koja p o t v r đ u j u da su ključni članovi B u s h o v e vlade
25

očekivati ništa što bi i približno sličilo neutralnoj i poštenoj istrazi. sudjelovali u političkoj k a m u f l a ž i .
Kao stoje izjavio jedan istražitelj iz Kanade, u k o n a č n o m izvješću,
objavljenom u r u j n u 2 0 0 3 . , nije bilo ključne p o v e z n i c e i z m e đ u
n a v o d n i h o t m i č a r a z r a k o p l o v a , tj. p r i p a d n i k a Al Kaide, i paki­ 25
Chossudovsky, Michel, "Predsjednici združene istrage o događajima od
s t a n s k e tajne s l u ž b e ISI, koja je bila blisko p o v e z a n a s taliban- 11. rujna su u ' s u k o b u interesa': tajnoviti s a s t a n a k za d o r u č k o m na Capitol
Hillu 1 1 . rujna, 4 . k o l o v o z a 2 0 0 3 . , n a h t t p : / / w w w . g l o b a l r e e a r c h . c a / a r t i c l e s /
s k i m s n a g a m a i s n a g a m a Al Kaide: CHO308C.html

130
STOLJEĆE RATA 2
F. William Engdahl

K a d a j e H o r s t E h m k e , čovjek koji j e s e d a m d e s e t i h g o d i n a pad moramo tražiti u podudarnosti interesa krupnog kapitala


na svjetskoj i transnacionalnoj razini, u krugovima koji nisu bili
p r o š l o g a stoljeća, p o d i z r a v n i m n a d z o r o m tadašnjega kancelara zadovoljni dinamikom ni smjerom procesa globalizacije. Za
Willija Brandta, k o o r d i n i r a o n j e m a č k i m tajnim s l u ž b a m a , vidio razliku od tradicionalnih ratova, o čijoj koncepciji odlučuju ge­
televizijske s n i m k e n a p a d a o d 1 1 . rujna, r e k a o j e d a m u djeluju nerali i političari, ovoga su puta to učinili oligarsi i njima podložni
kao "holivudski u r a d a k . . . Teroristi ne bi mogli izvesti takvu ope­ političari.
2. Samo tajne službe i njihovi trenutačni direktori, ili oni umiro­
raciju s a četiri o t e t a z r a k o p l o v a bez p o t p o r e n e k e obavještajne
vljeni, ali koji još uvijek imaju utjecaja unutar državne organiza­
s l u ž b e " . N o , nije želio i m e n o v a t i n i j e d n u tajnu s l u ž b u . cije, imaju mogućnost isplanirati, organizirati i provesti opera­
Događaje od 1 1 . rujna j o š je izravnije o p i s a o j e d a n visoki ru­ ciju takvih razmjera. Općenito, tajne službe stvaraju, financiraju
ski vojni d u ž n o s n i k , prekaljen znalac m e t o d a iz H l a d n o g a rata, i nadziru ekstremističke organizacije. Bez potpore tajnih služba
te organizacije ne mogu postojati, a kamoli izvoditi operacije
g e n e r a l Leonid Ivašov. U g o v o r u š t o ga je o d r ž a o na j e d n o j m e ­ takvih razmjera unutar tako dobro zaštićenih država. Planiranje
đ u n a r o d n o j konferenciji u Bruxellesu p o č e t k o m 2 0 0 6 . rekao je: i izvođenje jedne operacije takvih razmjera iznimno je složeno.
3. Osama bin Laden i Al Kaida ne mogu biti organizatori ni
"... terorizam nije nešto neovisno o svjetskoj politici, nego jed­
izvođači napada od 11. rujna. Oni nemaju potrebnu organiza­
nostavno njezin instrument, sredstvo za stvaranje jednopolar-
nog svijeta, s jednim svjetskim sjedištem, izlika za brisanje dr­ ciju, sredstva ni vođe. Stoga je trebalo stvoriti ekipu profesiona­
žavnih granica i postizanje vladavine nove svjetske elite. Upravo laca, a arapski kamikaze samo su statisti kako bi se zamaskiralo
ta elita jest ključni čimbenik svjetskog terorizma, njegov ideolog operaciju.
i njegov 'kum'. Glavna meta te svjetske elite jesu povijesna, kul­ Operacija terorističkih napada izvedenih 11. rujna skrenula je
turološka, tradicionalna i prirodna realnost, postojeći sustav od­ tijek događaja u svijetu na smjer koji su izabrali transnacionalna
nosa među državama te svjetski nacionalni i državni poredak mafija i međunarodni oligarsi, to jest, oni koji se nadaju da će
ljudske civilizacije i nacionalnog identiteta. preuzeti vlast nad prirodnim bogatstvima na ovome planetu,
Današnji međunarodni terorizam jest fenomen u kojemu se nad svjetskom informacijskom mrežom i nad tijekom kapitala.
državne i nedržavne političke strukture zajednički koriste tero­ Ta je operacija išla u korist američkoj gospodarskoj i političkoj
rom kao sredstvom za postizanje političkih ciljeva pomoću za­ eliti, koja također teži ovladavanju svijetom."
strašivanja ljudi, psihološke i socijalne destabilizacije, elimina­
cije otpora moćnih organizacija i stvaranja odgovarajućih uvjeta
Ivašov je p o t o m n a s t a v i o s objašnjenjem z a š t o je stvaranje
za manipuliranje državnom politikom i ponašanjem ljudi cijelih
zemalja. prevladavajućeg m i t a o t o m e o k r u t n o m i n e u h v a l j i v o m " m e đ u ­
Terorizam je oružje kojim se koriste u novoj vrsti rata. Istodob­ n a r o d n o m t e r o r i z m u " bilo j e d n o o d idealnih sredstava z a ostva­
no, međunarodni terorizam, u sprezi s medijima, postaje upra­ renje p r o j e k t a čiji je cilj ovladavanje svijetom:
viteljem globalnoga procesa. Točnije rečeno, upravo simbioza
medija i terora omogućuje mijenjanje međunarodne politike i " U p o r a b a t e r m i n a ' m e đ u n a r o d n i t e r o r i z a m ' i m a o v e ciljeve:
postojeće stvarnosti. • p r i k r i t i p r a v e ciljeve s n a g a koje su r a s p o r e đ e n e po cijelo­
Ako u tome kontekstu analiziramo ono što se 11. rujna 2001. me svijetu i b o r e se za d o m i n a c i j u i vlast te u s m j e r i t i
dogodilo u Sjedinjenim Američkim Državama, možemo doći do
sljedećih zaključaka: ljude n a b o r b u koja i m a n e d e f i n i r a n e ciljeve, p r o t i v n e v i ­
1. Organizatori toga napada bili su politički i poslovni krugovi dljiva neprijatelja;
koji su zainteresirani za destabilizaciju svjetskoga poretka i koji • uništiti temeljne m e đ u n a r o d n e n o r m e i promijeniti poj­
su imali sredstva za financiranje te operacije. Politička konce­
m o v e k a o š t o su agresija, državni teror, d i k t a t u r a i p o k r e t
pcija te akcije sazrela je ondje gdje su se pojavile napetosti u
upravljanju financijskim i ostalim sredstvima. Razloge za taj na- za nacionalno oslobođenje;

V
132
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

• o d u z e t i ljudima njihovo l e g i t i m n o pravo da se b o r e protiv Taj odvjetnik neće n i k a d a dobiti na s u d u , niti postoji vjerojat­
agresije i o d b a c e djelovanje s t r a n i h obavještajnih služba; n o s t da će j a v n o s t i svijet i k a d a d o b i t i d o k a z e , tj. s a z n a t i i s t i n u ,
• uspostaviti načelo nepriznavanja nacionalnih interesa, p r e ­ o s o b i t o n a k o n š t o B u s h o v a vlada odrješito odbija i m e n o v a t i n e ­
obraziti ciljeve na vojnom području davanjem prioriteta ratu ovisno povjerenstvo za istragu događaja od 1 1 . rujna i n a k o n š t o
protiv terorizma, uništiti logiku vojnih savezništava na štetu j e d o p u s t i l a d a k l j u č n i d o k a z i , k a o š t o s u željezni s t u p o v i
zajedničke o b r a n e i u korist antiterorističke koalicije, rješa­ Svjetskog t r g o v a č k o g c e n t r a , b u d u o d m a h b r o d o v i m a o t p r e m ­
vati g o s p o d a r s k e p r o b l e m e s t r o g o m vojnom d i k t a t u r o m , ljeni p r e k o o c e a n a u o t p a d . B u s h o v saveznik, n e w y o r s k i g r a d o ­
26
koristeći se r a t o m protiv terorizma kao izlikom." načelnik R u d y Giuliani, kojega s u m e d i j i prozvali " j u n a k o m 1 1 .
I m a i o n i h koji G e o r g e a W. B u s h a , C h e n e y j a i R u m s f e l d a rujna", izdao je nalog kojim je njujorškim vatrogascima z a b r a n i o
d r ž e izravno o d g o v o r n i m a za događaje od 11. rujna. Stanley Hil­ da p o k u š a j u pronaći p o s m r t n e o s t a t k e svojih p o g i n u l i h kolega i
t o n , bivši n a č e l n i k u r e d a s e n a t o r a Boba Dolea, d a n a s u g l e d a n čak d a o u h i t i t i n e k o l i k o v a t r o g a s a c a koji su se oglušili na njego­
odvjetnik u W a s h i n g t o n u , z a s t u p a s t o t i n e obitelji žrtava n a p a d a vu zapovijed.
o d 1 1 . rujna.
On je p r e d s j e d n i k a B u s h a t u ž i o za u m i j e š a n o s t u taj n a p a d .
U j e d n o m intervjuu, koji je 10. rujna 2 0 0 4 . d a o radioemisiji Alexa "Novi Pearl Harbor"?
J o n e s a , H i l t o n j e izjavio: "... t u ž i m o Busha, C o n d o l e e z z u Rice,
Cheneyja, R u m s f e l d a , i M u e l l e r a ( d i r e k t o r a FBI-ja) za s u d i o n i ­ N e k o l i k o sati poslije r a z o r n o g a n a p a d a na n e w y o r s k i Svjetski
štvo, z a t o š t o s u o n i o s o b n o n e s a m o d o p u s t i l i d a s e taj n a p a d trgovački c e n t a r , 1 1 . r u j n a 2 0 0 1 . , p r e d s j e d n i k B u s h objavio j e
d o g o d i , n e g o i z a t o š t o su ga i zapovjedili... više d o k a z a , koje svijetu: " O v a k o n i s m o bili n a p a d n u t i o d Pearl H a r b o r a " . N o ,
s a m tijekom g o d i n u i p o l d a n a u s p i o p r i k u p i t i , p o t p u n o m i ja­ Bijela j e k u ć a u b r z o p r e s t a l a s p o m i n j a t i Pearl H a r b o r , t j . j a p a n ­
s n o p o k a z u j e d a j e t o n e d v o j b e n o V l a d i n a operacija i d a j e t a ski n a p a d iz p r o s i n c a 1 9 4 1 . , koji je t a d a š n j e m u a m e r i č k o m p r e ­
operacija najveći čin izdaje i m a s o v n o g ubojstva u a m e r i č k o j
dsjedniku Rooseveltu p o s l u ž i o kao izlika da od K o n g r e s a zatraži
povijesti".
objavu rata J a p a n u i N j e m a č k o j .
Taj Washington ski odvjetnik izrazio je uvjerenje da se četiri­ A l u d i r a n j e n a P e a r l H a r b o r , u k o n t e k s t u n a p a d a n a Svjetski
m a z r a k o p l o v i m a , k o j i m a j e p o č i n j e n n a p a d , "upravljalo daljin­ trgovački c e n t a r , p o t a k n u l o j e ozbiljne n o v i n a r e d a s e v r a t e
ski, k a o š t o s a m već r e k a o prije g o d i n u i pol d a n a , postoji s u s t a v
izvješću Projekta za n o v o a m e r i č k o stoljeće, iz rujna 2 0 0 0 . , koje
zvan Kiklop. U n o s u z r a k o p l o v a postoji k o m p j u t o r s k i čip p o ­
govori o " o b n o v i a m e r i č k o g sustava o b r a n e " , u kojemu su njego­
m o ć u kojega k o n t r o l a s a zemlje m o ž e o d u z e t i p i l o t u n a d z o r n a d
2 7
vi a u t o r i , a m e đ u n j i m a i D i c k C h e n e y i D o n a l d R u m s f e l d ,
z r a k o p l o v o m , p i l o t i r a t i i u s m j e r i t i ga r a v n o u n e b o d e r e " .
zalažući s e z a veliku p r e o b r a z b u a m e r i č k o g o d n o s a p r e m a o b r a ­
ni, n a p i s a l i da će "proces preobrazbe, bez obzira na to što on donosi
27
H i l t o n , Stanley, " T r a n s c r i p t : A l e x j o n e s I n t e r v i e w s S t a n l e y H i l t o n " (Tran- revolucionarne promjene, biti, po svemu sudeći, dugotrajan, osim ako se ne
s k r i p t : I n t e r v j u A l e x a j o n e s a s a S t a n l e y e m H i l t o n o m ) , The Alex Jones Show, 13. dogodi kakav katastrofičan i kataklizmičan događaj, kakav novi Pearl Har­
rujna 2004., na h t t p : / / w w w . p r i s o n p l a n e t . c o m / a r t i c l e s / s e p e t e m b e i 2 0 0 4 /
130904hiltontranscript.htm bor" ( i s t a k n u o a u t o r ) .

134 135

r
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

A l u z i j o m na Pearl H a b o r , taj živi s i m b o l za sve A m e r i k a n c e , mijer C h u r c h i l l ž u r n o je izvijestio p r e d s j e d n i k a R o o s e v e l t a o


p r e d s j e d n i k B u s h p o s l u ž i o s e u b o j i t i m riječima. N o , u p r a v o s u t o m e k a k o J a p a n namjerava u b r z o n a p a s t i Pearl H a r b o r . R o o s e ­
te riječi m n o g e n a v e l e na m n o g a pitanja, na n e u g o d n a pitanja o velt je na to r e a g i r a o t a k o š t o je floti u Pearl H a r b o r u u s k r a t i o
t o m e š t o su i koliko su on i njegova vlada znali prije 11 rujna. p o t p o r u iz z r a k a s n a m j e r o m da j a p a n s k i n a p a d b u d e u s p j e š a n i
T k o god d a j e , na kraju krajeva, o d g o v o r a n za n a p a d e 1 1 . ruj­ učinkovit. P o r u k a b r i t a n s k o g a p r e m i j e r a C h u r c h i l l a p r e d s j e d ­
n a 2 0 0 1 . g o d i n e , n e p o b i t a n r e z u l t a t bile s u histerija u A m e ­ niku R o o s e v e l t u o d 2 6 . s t u d e n o g a j e d i n i j e d o k u m e n t i z njiho­
ričkoj vojsci i mobilizacija vojnih s n a g a kakve n i s u v i đ e n e od ve p r e p i s k e s kojega ni do d a n a s nije s k i n u t a o z n a k a tajnosti,
n a p a d a na Pearl H a r b o r , tj. od prosinca 1941., kada su Sjedinjene tobože zbog " n a c i o n a l n e s i g u r n o s t i . "
A m e r i č k e Države, u D r u g o m e s v j e t s k o m e ratu, u š l e u rat protiv R a z o r n i m n a p a d o m n a Pearl H a r b o r p r e d s j e d n i k R o o s e v e l t
N j e m a č k e , J a p a n a i Italije. d o b i o je izliku za ulazak u rat, š t o je silno priželjkivao. Bio je to
Za japanski n a p a d na Pearl Harbor, kako je 1946. godine utvrđ­ rat za stvaranje novoga "američkoga carstva". Američki vojni stroj
e n o u s a s l u š a n j u p r e d K o n g r e s o m , koje n o s i o z n a k u " t a j n o " , nije t r a t i o n i t r e n u t k a poslije n a p a d a o d 1 1 . rujna 2 0 0 1 . , tj. p o ­
p r e d s j e d n i k Roosevelt i šačica visokih vojnih d u ž n o s n i k a sazna­ slije toga " n o v o g a Pearl H a r b o r a " . Kao da se a m e r i č k o j vojnoj
28
li su z n a t n o prije, tj. n e k o l i k o d a n a prije negoli je J a p a n b o m b a r ­ industriji i njezinim p r i s t a š a m a u n u t a r Vlade i K o n g r e s a ostva­
dirao tamošnju a m e r i č k u flotu. Taj se n a p a d m o g a o izbjeći i tako rio san.
spasiti živote tisuća a m e r i č k i h građana. R o o s e v e l t je h l a d n o k r v ­ "Novi Pearl H a r b o r " p r e d s j e d n i k a B u s h a p o s t a v i o j e temelje
n o o d l u č i o " p u s t i t i d a s e t o d o g o d i " , k a k o b i Sjedinjene A m e ­ "ratu p r o t i v t e r o r i z m a " - a m o r f n o m n e d e f i n i r a n o m r a t u p r o t i v
ričke D r ž a v e u v e o u rat, za koji su on i njegovi vodeći p l a n e r i p o t e n c i j a l n i h "neprijatelja" u svakoj zemlji i u s v a k o m e selu.
proračunali da ga m o g u dobiti. Bio je to prvi pucanj u r a t u kojim Bio j e t o k a o p o n a r u d ž b i skrojen temelj z a g o l e m o povećanje
je trebalo u s p o s t a v i t i o n o š t o će H e n r y Luce nazvati " a m e r i č k i m proračuna za vojsku. Vojno-industrijski k o m p l e k s u pozadini Bu-
stoljećem". shove i C h e n e v j e v e vlade s p r e m n o je reagirao.
G o d i n e 1946., p o z a v r š e t k u D r u g o g a svjetskoga rata, Zajed­
nički o d b o r obaju d o m o v a američkoga K o n g r e s a za istragu napa­
da na Pearl H a r b o r , kojim je p r e d s j e d a o s e n a t o r A l b e n Barkley iz
savezne države Kentucky, s a s l u š a o je izvješće O d b o r a A m e r i č k e
vojske za Pearl H a r b o r . To je saslušanje bilo o z n a č e n o k a o "vrlo
tajno", a oznaka tajnosti s k i n u t a je tek poslije nekoliko desetljeća.
T o j e izvješće bilo g o l e m a o p t u ž b a n a r a č u n t a d a š n j e a m e r i č k e
Vlade, p r e d s j e d n i k a R o o s e v e l t a o s o b n o i generala M a c A r t h u r a ,
toga velikog " j u n a k a " rata na Pacifiku. U j a p a n s k o m e n a p a d u na
Pearl Harbor, na flotu b o m b a r d e r a A m e r i č k o g a r a t n o g zrakoplo­
vstva, iz 1941. godine, ubijeno je 2.403 američkih građana i ranjeno
1.178. U n i š t e n o je 18 ratnih brodova i 188 vojnih zrakoplova. Još 28
Willey, M a r k E., " P e a r l H a r b o r : M o t h e r o f All C o n s p i r a c i e s " (Pearl H a r ­
2 6 . s t u d e n o g a , dva tjedna prije n a p a d a , tadašnji b r i t a n s k i p r e - b o u r : m a j k a svih u r o t a ) , ELibris Press, P h i l a d e l p h i a , 2 0 0 1 .

136 137
Osmo poglavlje

POLITIČKI STROJ VOJNE


INDUSTRIJE

Tko vlada u "državi nacionalne sigurnosti"

R a s p a d o m Sovjetskoga Saveza 1 9 9 1 . g o d i n e , a m e r i č k a vojna


industrija i njezini saveznici u n u t a r američkoga ustroja moći našli
su se p r e d g o l e m i m p i t a n j e m - k a k o uvjeriti a m e r i č k e p o r e z n e
o b v e z n i k e da plaćaju više za t r o š k o v e o b r a n e u vrijeme k a d a je
n a v o d n i razlog z a t u ž r t v u o č i t o n e s t a o r a s p a d o m V a r š a v s k o g a
pakta? Devedesetih godina prošloga stoljeća taj vojno-industrijski
k r u g p o s t a o j e toliko m o ć a n u n u t a r c j e l o k u p n e a m e r i č k e elite
moći, d a j e i m a o n e r a z m j e r n u t e ž i n u u s v e u k u p n i m p o l i t i č k i m
r a s p r a v a m a o b u d u ć n o s t i " a m e r i č k o g a stoljeća".
Budući d a s u s e o d 2 0 0 1 . g o d i n e toliko ušančili u n u t a r insti­
tucija nacionalne sigurnosti, obavještajnih služba, vojne i vanjske
politike u Bushovoj i Cheneyjevoj vladi, ideolozi n e o k o n z e r v a -
tivaca i njihovi saveznici, k r š ć a n s k a d e s n i c a i vojno-industrijski
k o m p l e k s , imali su j e d a n veliki cilj - povećati a m e r i č k i vojni
p r o r a č u n , k a k o b i postigli p o t p u n u vojnu k o n t r o l u n a d cijelom
Z e m l j o m , kakvu n i t k o n i k a d a u povijesti svijeta nije p o k u š a o
ostvariti. R a s p a d Sovjetskoga Saveza, b a r e m su t a k o mislili, bio
j e p r i g o d a z a ostvarenje " d o m i n a c i j e p u n o g a s p e k t r a " .
U t o m e su postigli g o l e m u s p j e h . T i j e k o m p r v i h dviju g o d i ­
na m a n d a t a , Bushova je vlada tražila i dobila više od 150 milijar­
da dolara n o v i h izdvajanja za vojsku, od čega je K o n g r e s g o l e m u

139
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

većinu o d o b r i o bez postavljanja ikakvih pitanja. O z r a č j e m s t r a h a i integracijom proizvoda i usluga visoke tehnologije za p o t r e ­
stvorenim n a p a d o m od 1 1 . rujna 2 0 0 1 . i objavom "rata protiv be a m e r i č k e države, za s t r a n e zemlje i za privatne kompanije.
U t e m e l j e n a je 1909. godine kao Glenn M a r t i n C o m p a n y i bila
t e r o r i z m a " stvorili su t a k v u p o l i t i č k u k l i m u u W a s h i n g t o n u i u
je prva na području istraživanja i razvoja letjelica. S e d a m go­
cijeloj A m e r i c i da se bilo k a k v o n e s l a g a n j e , čak i r a z b o r i t o p r e i ­ dina poslije toga o s n o v a n a je kompanija Loughead Aircraft
spitivanje, proglašava p o d r i v a n j e m " r a t n i h n a p o r a " , čak izdajom. Manufacturing, koja je z a t i m svela svoj naziv na njegov fo­
Troškovi nacionalne obrane za 2007. godinu dosegnuli su netski izgovor - Lockhead. Obje n a v e d e n e kompanije odigra­
le su v a ž n u ulogu u razvoju avijacijske tehnologije. Tijekom
n e v j e r o j a t n e 6 5 4 m i l i j a r d e dolara, a k o s e s l u ž b e n i m t r o š k o v i m a
Prvoga i D r u g o g a svjetskoga rata opskrbljivale su Sjedinjene
pribroji skrivena " d o d a t n a s r e d s t v a " za Irak i Afganistan. To znači A m e r i č k e Države i njihove saveznike letjelicama i oružjem, a
d a s e vojni p r o r a č u n , koji j e 2 0 0 1 . g o d i n e , k a d a j e B u s h s t u p i o z a t i m s u napravile velike k o r a k e n a p o d r u č j u proizvodnje
na d u ž n o s t , iznosio 329 milijarda dolara, za šest godina udvo­ letjelica na mlazni pogon, r a k e t n e t e h n i k e i svemirskih leto­
1
va. Sve u s v e m u , te dvije kompanije postale su vodeće k o m p a ­
stručilo.
nije u vojnoj industriji, razvojem n a p r e d n i h borbenih zrako­
D e s e t najvećih a m e r i č k i h k o m p a n i j a z a p r o i z v o d n j u o r u ž j a plova, raketa i svemirskih letjelica. Od 1995., kada su se fu-
jesu: zionirale, taj su svoj s t a t u s s a m o još potvrdile.
1 . - L o c k h e e d M a r t i n C o r p o r a t i o n , 17 milijarda dolara G o d i n e 1 9 6 1 . tadašnja kompanija Glenn M a r t i n spojila se s
2 . - B o e i n g C o m p a n y , 16 milijarda i 6 0 0 milijuna dolara k o m p a n i j o m A m e r i c a n - M a r i e t t a ( u t e m e l j e n o m 1913.) i uze­
3. - N o r t h r o p G r u m m a n C o r p o r a t i o n , 8 milijarda i 700 miliju­ le su naziv M a r t i n Marietta Technologies, Inc. U travnju 1 9 9 3 .
n a dolara kompanija M a r t i n M a r i e t t a j o š se više proširila, jer se fuzioni-
4. - R a y t h e o n C o m p a n y , 7 milijarda dolara rala s Odjelom za zrakoplovstvo i svemir kompanije General
5 . - G e n e r a l D y n a m i c s C o r p o r a t i o n , 7 milijarda dolara Electric. Potvrđujući svoje opredjeljenje da o s t a n e vodeća k o m ­
6. - United T e c h n o l o g i e s C o r p o r a t i o n , 3 milijarde i 6 0 0 m i ­ panija u a m e r i č k i m civilnim i vojnim p r o g r a m i m a lansiranja
lijuna dolara u svemir, d a n a 2 2 . prosinca 1 9 9 3 . kompanija Martin Marietta
7. - Science Applications I n t e r n a t i o n a l Corporation, 2 milijar­ potpisala je s k o m p a n i j o m General D y n a m i c s ugovor o k u p ­
de i 100 milijuna d o l a r a nji njezina Odjela za s v e m i r s k e sustave (Space Systems Divi­
8. - T R W Incorporated, 2 milijarde dolara sions). Glavna p r e d n o s t toga odjela jest proizvodnja poveza­
9. - T h e Carlyle G r o u p , n e p o z n a t iznos na sa serijom svemirskih letjelica Atlas i s višim fazama proizvo­
10. - L-3 C o m m u n i c a t i o n s Holdings, Inc., 1 milijarda i 7 0 0 m i ­ dnje lansirnih r a m p a C e n t a u r , koje se koriste i u ostalim sve­
lijuna d o l a r a . 2 m i r s k i m letjelicama kao i lansirnim r a m p a m a T i t a n IV.
D a n a 2 9 . kolovoza 1994. korporacije Lockheed i M a r t i n Ma­
Povijest s v a k e o d d e s e t n a v e d e n i h k o m p a n i j a najbolje govori rietta objavile su da se namjeravaju spojiti u j e d n u korpora­
o njihovoj m o ć i : ciju pod nazivom Lockheed Martin. Taj je p o s a o d o v r š e n 15.
ožujka 1 9 9 5 . Od svoga o s n u t k a , 1995., korporacija Lockheed
M a r t i n n e p r e s t a n o se širila, uključujući i p r e u z i m a n j e k o m ­
L o c h k e e d M a r t i n C o r p o r a t i o n s v e s t r a n a j e kompanija, n o uglav­ panije Loral, od 2 3 . travnja 1996. Najnovija fuzija jest najava,
n o m se bavila osmišljavanjem, projektiranjem, proizvodnjom od 3. srpnja 1997. godine, da će se, transakcijom vrijednom
11 milijarda i 6 0 0 milijuna dolara, povezati s k o m p a n i j o m
Northrop Grumman.
1
Source Watch, "Military-Industrial C o m p l e x " (Vojno-industrijski k o m ­
p l e k s ) , w w w . s o u r c e w a t c h . o r g . A n u p S h a h , " W o r l d Military S p e n d i n g " , n a w w w . B o e i n g je najveća svjetska kompanije za proizvodnju komercijal­
globalissues.org nih zrakoplova i i s t o d o b n o najveći proizvođač vojne i svemir­
2
Ibid. ske tehnologije. Na području istraživanja i razvoja vojne o p r e -

140
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

me bavi se p r o g r a m i m a n a v o đ e n i h raketa, s u s t a v o m zvanim dnjom, avijacijom i p r o i z v o d n j o m velikih postrojenja. U t e ­


IBCM (International Balistic C r u i s e Missiles, i n t e r k o n t i n e n ­ m e l j e n a je 1 9 2 2 . g o d i n e u C a m b r i d g e u , u saveznoj državi
talne balističke krstareće r a k e t e ) , b o m b a r d e r i m a , t r a n s p o r t ­ M a s s a c h u s e t t s , pod nazivom A m e r i c a n Appliance C o m p a n y ,
n i m vojnim z r a k o p l o v i m a te s v e m i r s k i m i l u n a r n i m vozili­ a i m e R a y t h e o n uzela je 1 9 2 5 . godine.
ma. U p o č e t k u je bila specijalizirana za radioaparate. Tijekom Dru­
Kompanija Boeing je od m a l e tvornice zrakoplova iz Prvoga goga svjetskoga rata bila je najveći proizvođač radarskih cijevi
svjetskoga rata narasla u kompaniju koja je tijekom D r u g o g a i cijelih radarskih sustava. Poslije rata postala je prvi proizvo­
svjetskoga rata opskrbljivala savezničke snage r a t n o g zrako­ đač na području navođenja raketa. Izumila je sustav za navođ­
plovstva bombarderima i transportnim zrakoplovima. enje raketa za presretanje letjelice i balističkih raketa. G o d i n e
Najveću ekspanziju doživjela je poslije D r u g o g a svjetskoga 1964. otpočela je s proširenjem p r o g r a m a kako bi povećala
rata, kada se uključila u r a k e t n e i svemirske p r o g r a m e . Z b o g proizvodnju pa je počela proizvoditi i o p r e m u za komercijal­
svoga istraživanja i inovacija na b o m b a r d e r i m a , r a k e t a m a i ne svrhe.
sustavima o p s k r b e , postala je sastavni dio razvoja a m e r i č k e Počevši od 1990., k a d a je kupila kompaniju E-Systems, k o m ­
strategije tijekom H l a d n o g a rata. U razdoblju poslije H l a d n o ­ panija R a y t h e o n nastavila se širiti daljnjim pripajanjem ili
ga rata nastavila je s istraživanjem i proizvodnjom zrakoplo­ p r e u z i m a n j e m kompanija. U travnju 1996. kupila je od kor­
va i drugih letjelica, raketa te svemirskih i l u n a r n i h vozila. poracije Crysler, za 4 5 5 milijuna dolara, dva odjela - Chrysler
Njezino prvo proširenje bila je kupnja korporacije Vertol iz Technologies Airborne System (CTAS) i Electrospace Systems,
Philadelphije, 1960. g o d i n e . Svoju je proizvodnju proširila Inc. (ESI). T i m pripajanjem, koje je d o v r š e n o u lipnju 1996.,
tako š t o je postala glavni opskrbljivač h e l i k o p t e r i m a tijekom nastala je nova kompanija nazvana R a y t h e o n E-Systems. D a n a
rata u V i j e t n a m u . Posljednjih se g o d i n a kompanija Boeing 6. siječnja 1997. godine kompanija Raytheon kupila je k o m ­
z n a t n o povećala spajanjem s više kompanija. U prosincu 1996. paniju T e x a s I n s t r u m e n t s Defense System & Electronics, na­
spojila se s k o m p a n i j o m Rockwell Aerospace, a dva tjedna v o d n o za 2,95 milijarda dolara. M i n i s t a r s t v o p r a v o s u đ a o d o ­
poslije toga sa s u p a r n i č k o m korporacijom M c D o n n e l l D o u ­ brilo je to pripojenje 2. srpnja 1997. godine. Za manje od dva
glas, š t o je bila fuzija vrijedna 13 milijarda dolara i š t o je tako tjedna poslije toga kompanija R a y t h e o n najavila je fuziju s
naraslu kompaniju Boeing pretvorilo u najveću kompaniju za odjelom za proizvodnju vojne o p r e m e zvanim H u g h e s Air­
proizvodnju zrakoplova i svemirskih letjelica na svijetu. craft, u kompaniji H u g h e s Electronics, koja je pripadala k o m ­
paniji General Motors, pa je tako nastala kompanija vrijedna
N o r t h r o p G r u m m a n C o r p o r a t i o n jest korporacija z a projektiranje, 2 1 m i l i j a r d u dolara. Odjel G e n e r a l M o t o r s a zvan H u g h e s
integriranje i proizvodnju osmatračkih sustava, borbenih Electronics prije toga je p r e u z e o kompaniju General D y n a m i ­
letjelica, vojne e l e k t r o n i k e , preciznog oružja, sustava za upra­ cs Missile Systems i Odjel Manavox Electronics Systems k o m ­
vljanja zračnim i svemirskim letjelicama, informacijskih su­ panije Phillips.
stava, m o r n a r i č k i h sustava te komercijalnih sustava i vojnih
a e r o s t r u k t u r a . O s n o v a n a je 1994. godine, kada je kompanija G e n e r a l D y n a m i c s j e s t kompanija čija je glavna djelatnost opskr­
zvana N o r t h r o p C o r p o r a t i o n pripojila kompaniju G r u m m a n ba a m e r i č k e V l a d e i njoj s a v e z n i č k i h z e m a l j a s u s t a v i m a
C o r p o r a t i o n . Iste g o d i n e dovršila je i pripajanje k o m p a n i j e naoružanja i servisiranja oružja. U t e m e l j e n a je 1952. godine,
V o u g h t Aircraft, j e d n o g od najvećih proizvođača vojnih i ko­ kao slijednica kompanije Electric Boat. Sastoji se od sljedećih
mercijalnih a e r o s t r u k t u r a . U ožujku 1996. pripojila je Odjel odjela: Mornarica, Borbeni sustavi, Informacijski sustavi i t e h ­
za vojnu o p r e m u i e l e k t r o n i k u korporacije W e s t i n g h o u s e nologija i još nekoliko dijelova. Odjel za m o r n a r i c u sastoji se
Electric. od korporacija Bath Iron W o r k s (BIW) i A m e r i c a n Overseas
Marine (AMSEA). Odjel za b o r b e n e sustave sastoji se od k o m ­
R a y t h e o n C o m p a n y j e m e đ u n a r o d n a kompanija z a visoku t e h n o ­
panija General Dynamics Land S y s t e m s Inc. (skraćeno Land
logiju, koja se bavi proizvodnjom za četiri područja: elektro­
Sytems, Kopneni sustavi), General Dynamics Defense Systems,
n i k o m za komercijalne i vojne svrhe, inženjerstvom i izgra-

142 143
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Inc. (skraćeno Defense Systems, O b r a m b e n i sustavi) i G e n e ­ bavi integracijom vojne e l e k t r o n i k e i sustava o b r a n e , uglav­
ral D y n a m i c s A r m a m e n t Systems, Inc. (skraćeno A r m a m e n t n o m za p o t r e b e SAD-a, Kanade i Velike Britanije. Odjel Advan­
Systems, Sustavi n a o r u ž a n j a ) . Odjel Informacijski sustavi i ced T e c h n o l o g y S y s t e m s (Sustavi v i s o k e t e h n o l o g i j e ) j e s t
tehnologija sastoji se od kompanija General D y n a m i c s Infor­ najveći opskrbljivač sustava za p o d v o d n o osmatranje, proce-
m a t i o n Systems, Inc. (GDIS), C o m p u t i n g Devices Canada, Ltd. suiranje signala, k o n t r o l n e s u s t a v e vibracije i s njima poveza­
i C o m p u t e d Devices C o m p a n y Ltd. u Velikoj Britaniji. ne tehnologije, u p r v o m e r e d u za p o t r e b e A m e r i č k e r a t n e
Kompanija Land Systems k o n s t r u i r a i proizvodi seriju glav­ m o r n a r i c e . Od tih je stečevina, godine 1998., osnovala svoj
n o g b o r b e n o g tenka Ml A b r a m s za Američku vojsku i za raz­ treći po važnosti odjel zvan Information Systems and T e c h n o ­
ne s t r a n e zemlje. Ova se kompanija bavi i k o n s t r u i r a n j e m i logy. Ima o k o 2 9 . 0 0 0 zaposlenih.
unaprjeđenjem proizvoda te servisiranjem postojećih oklop­ U n i t e d T e c h n o l o g i e s C o r p o r a t i o n ( U T C ) jest korporacija koja s e
nih vozila. P r o i z v o d n j a t e n k o v a M 1 A 2 , posljednje verzije bavi r a z n o l i k o m p r o i z v o d n j o m . M e đ u n j e z i n i m p r o i z v o d i ­
t e n k a M l , p o k r e n u t a j e 1 9 9 2 . godine. Kompaniji Land Sy­ ma j e s u sustavi grijanja i klimatizacije Carrier, zrakoplovni i
s t e m s t r e n u t a č n o teče druga godina od petogodišnjeg ugovora svemirski sustavi te industrijski proizvodi H a m i l t o n S u n d -
sklopljenog s A m e r i č k o m vojskom, po kojemu treba godišnje s t r a n d , dizala i p o k r e t n e s t u b e O t i s , m o t o r i za zrakoplove
120 tenkova Ml pretvoriti u t e n k o v e M1A2. Ova kompanija Pratt & W h i t n e y , helikopteri Sikorsky, p r o t u p o ž a r n i i sigur­
ima i ugovore za j o š nekoliko velikih programa za proizvo­ n o s n i sustavi te ubrizgivači goriva. Čovjek koji je u veljači
dnju o k l o p n i h vozila. Prvi p r o g r a m jest p r o g r a m zvan Advan­ 2 0 0 7 . dao ostavku na mjesto poljskoga m i n i s t r a o b r a n e , Ra-
ced A m p h i b i o u s Assault Vehicle, za koji je n e d a v n o sklopila d e k Sikorsky, p o t o m a k je v l a s n i k a korporacije s p o l j s k i m
ugovor za razvoj, uključujući i konstrukciju i izradu prototi­ i m e n o m - Sikorsky. Kompanija Pratt & W h i t n e y najveća je
pa. Drugi p r o g r a m jest p r o g r a m zvan Heavy A s s a u l t Bridge, svjetska kompanija na području konstrukcije, proizvodnje i
koji je t r e n u t a č n o u fazi razvoja, a očekuje se da će početi s servisiranja m o t o r a zrakoplova, s u s t a v a za s v e m i r s k u pro­
p r o i z v o d n j o m potkraj ovoga desetljeća. Treći p r o g r a m j e s t pulziju i industrijskih t u r b i n a na plinski p o g o n .
p r o g r a m zvan C r u s a d e r Self-Propelled Howitzer, u kojemu ta
kompanija ima u d i o od približno 25 p o s t o . Science A p p l i c a t i o n I n t e r n a t i o n a l C o r p o r a t i o n ( S A I C ) najveća
Godine 1 9 9 1 . A m e r i č k a je r a t n a mornarica, zbog n e i s p u n j e n i h je kompanija za o p s k r b u z n a n s t v e n i m konstrukcijskim inte­
obveza, s t o m k o m p a n i j o m i s korporacijom M c D o n n e l D o u ­ griranim sustavima, za pružanje tehničkih usluga i rješenja
svim dijelovima A m e r i č k e vojske, s l u ž b a m a Ministarstva obra­
glas raskinula ugovor o konstrukciji letjelice A - 1 2 . D a n a 2 3 .
ne, obavještajnim s l u ž b a m a , Ministarstvu d o m o v i n s k e sigur­
veljače 1 9 9 8 . d o n e s e n a je konačna p r e s u d a u korist tih k o m ­
nosti i d r u g i m civilnim organizacijama a m e r i č k e Vlade, kao i
panija, u iznosu od milijardu i dvjesto milijuna dolara, plus
kupcima s o d a b r a n i h komercijalnih tržišta. S više od 4 4 . 0 0 0
k a m a t a . Američka je Vlada uložila žalbu.
zaposlenika diljem svijeta, SAIC je za poslovnu godinu koja je
Dva glavna odjela za proizvodnju u toj kompaniji jesu G e n e ­
završila 3 1 . siječnja 2 0 0 6 . i m a o prihod od 7 milijarda i o s a m -
ral Dynamics Land S y s t e m Inc. i Bath Iron W o r k s Corpora­
sto milijuna dolara.
tion. Prvi je pripojila 1982., a drugi 1995. godine. Od 1992.
do 1994. prodala je svoje odjele za proizvodnju taktičkih voj­ T R W j e kompanija pripojena kompaniji N o r t h r o p G r u m m a n , 12.
nih letjelica, r a k e t n i h sustava i sustava za lansiranje letjelica u prosinca 2 0 0 2 . godine. Vidi pojedinosti pod N o r t h r u p G r u m ­
svemir. D a n a 1. siječnja 1997. stekla je odjele Defense Sy­ man.
stems (Sustavi obrane) i A r m a m e n t Systems (Sustavi
naoružanja) korporacije Lockheed Martin. D a n a 1. listopada Carlyle G r o u p j e d n a je od najtajnovitijih i najmoćnijih institucija
1997. stekla je Odjel A d v a n c h e d Technology Systems (Sustavi vojno-industrijskoga k o m p l e k s a i projekcije američke moći u
visoke tehnologije), koji je bio u sastavu kompanije Lucent cijelome svijetu. Utemeljena 1987., najveća je svjetska privat­
Technologies. D a n a 3 1 . prosinca 1997. stekla je odjel C o m p u ­ na dionička tvrtka koja upravlja s više od 71 milijardom dola­
ting Devices I n t e r n a t i o n a l korporacije Ceridian. Taj se odjel ra. Njezino poslovanje nije o t v o r e n o za javnost, zato š t o je
riječ o p r i v a t n o m d i o n i č k o m d r u š t v u , u n a t o č činjenici da je

144 145
F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

njezin d i r e k t o r bivši p r e d s j e d n i k A m e r i č k o g a povjerenstva k o m p a n i j a m a u v l a s n i š t v u C a r l y l e a j e s u k o m p a n i j e koje


za vrijednosne papire i tečaj. Do 2 0 0 3 . generalni direktor k o m ­ proizvode o p r e m u , vozila i streljivo za A m e r i č k u vojsku, a
panije Carlyle G r o u p , sa sjedištem u W a s h i n g t o n u D. C., koja njezini slavni d u ž n o s n i c i o d a v n o služe dvostrukoj domišlja­
je u p r i v a t n o m vlasništvu, bio je bivši zamjenik direktora CLA- toj svrsi - potiču ulaganja vrlo bogatih osoba i i s t o d o b n o pod­
e, a zatim m i n i s t a r o b r a n e Frank Carlucci III. G o d i n e 2 0 0 3 . na mazuju p u t k o m p a n i j a m a grupacije Carlyle. M e đ u m u l t i m i -
njegovo je m j e s t o d o š a o Louis V. G e r s t n e r m l a đ i , bivši pre­ lijunskim ulagačima u kompanije Carlyle G r o u p e jesu i čla­
dsjednik U p r a v n o g a o d b o r a korporacije IBM. novi obitelji O s a m e bin Ladena, koji su t a k o đ e r bili bliski
Frank Carlucci je tijekom studija na Sveučilištu Princeton bio poslovni suradnici Georgea B u s h a starijega.
c i m e r D o n a l d a Rumsfelda, a s J a m e s o m Bakerom III. bio je u M e đ u k o m p a n i j a m a za proizvodnju oružja i vojne o p r e m e
istoj studijskoj skupini. Uz Carluccija i Jamesa Bakera III., m e đ u p o v e z a n i m s Carlyleom jest i kompanija United Defense, sa
bivšim ili s a d a š n j i m d i r e k t o r i m a i savjetnicima k o m p a n i j e sjedištem u saveznoj državi Virginiji. O n a proizvodi sustave
Carlyle G r o u p jesu n e k e od najmoćnijih osoba na svijetu, m e đ u za lansiranje raketa s brodova A m e r i č k e r a t n e m o r n a r i c e u
kojima i bivši predsjednika George H. W. Bush, bivši guver­ A r a p s k o m m o r u i niz d r u g i h s u s t a v a za t r a n s p o r t oružja i
n e r njemačke B u n d e s b a n k e Karlo O t t o Pohl, bivši premijer b o r b e n i h vozila, m e đ u kojima je i kontroverzni p r o g r a m p o ­
Velike Britanije J o h n Major, bivši predsjednik Filipina Fidel k r e t n e haubice, koji je t r e b a o biti o d b a č e n kao neučinkovit,
R a m o s , m i n i s t a r financija i d u ž n o s n i k za glavna ulaganja u sve d o k ga 2 0 0 1 . godine m i n i s t a r o b r a n e Rumsfeld nije spa­
Svjetskoj banci Afanesh Beschloss, bivši predsjednik Tajlanda sio. T i m e je s v o m e bivšem c i m e r u s P r i n c e t o n a Carlucciju i
A n a n d Panjaračum, Louis V u i t t o n iz kompanije A i r b u s , bivši kompaniji Carlyle priskrbio zaradu od s t o t i n a milijuna dola­
premijer J u ž n e Koreje Park Tae Jun, saudijski princ Alvalid ra. U vlasništvu tvrtke U n i t e d Defense je i švedski proizvođač
Sin Talal bin Abdulaziz al Saud, financijer Bilderberške sku­ oružja Bofors.
p i n e George Soroš, bivši p r e d s j e d n i k A m e r i č k o g povjeren­ P r e m a istraživanju novinara Juliana Borgera i Olivera Burke-
stva za federalne komunikacije i član Upravnoga o d b o r a The m a n a iz l o n d o n s k o g a lista Guardian, i predsjednik George W.
New York Timesa William E. Kennard, N o r m a n Pearlstine, čo­ Bush bio je povezan s k o m p a n i j o m Carlyle prije negoli je p o ­
vjek koji je prije toga bio glavni urednik u kompaniji T i m e stao predsjednik. G o d i n e 1990. George W. Bush bio je i m e n o ­
Inc., tj. odjelu za časopise kompanije Time W a r n e r Inc. i u r e ­ van u Upravni o d b o r k o m p a n i j e Caterair, j e d n e od prvih k o m ­
dnika lista The Wall Street Journal, d i r e k t o r predsjedničke kam­ panija koje je kupila grupacija Carlyle i koja se bavi o p s k r b o m
panje G e o r g e a Busha starijega Fred Malek, generalni d i r e k t o r zrakoplova h r a n o m . Iz toga je o d b o r a izišao 1992. godine, da
k o m p a n i j e Kissinger McLarty Associates T h o m a s F. "Mack" bi p o t o m p o s t a o g u v e r n e r Teksasa. Ubrzo poslije toga, kao
McLarty, koji ima zajedničku kompaniju s dr. Henryjem Kis- guverner Teksasa, i m e n o v a o je nekoliko članova u Upravni
s i n g e r o m i grofom E t i e n n e o m D a v i g n o n o m , b i v š i m načel­ odbor koji je odlučivao o ulaganju novca T e k s a š k o g mirovin­
n i k o m stožera u Bijeloj kući u vrijeme Clintonova m a n d a t a , skog fonda prosvjetnih djelatnika. Taj je o d b o r odlučio uložiti
član Bilderberške s k u p i n e i predsjednik belgijske b a n k e So- 100 milijuna dolara javnoga novca iz toga fonda u grupaciju
ciete Generale. Carlyle.

U veljači 2 0 0 1 . predsjednik Carlyle G r o u p e Carlucci i p o t p r e ­ L-3 C o m m u n i c a t i o n s prva je k o m p a n i j a koja je sklopila ugovor za


dsjednik SAD-a Dick C h e n e y sastali su se s D o n a l d o m R u m - projekt zvan C3ISR ( C o m m a n d , Control and C o m m u n i c a t i o n s ,
sfeldom, u vrijeme d o k je Carlyle Groupa imala na razma­ i n t e l l i g e n c e , S u r v e i l l a n c e a n d R e c o n n a i s s a n c e , tj. Z a p o ­
tranju projekt za A m e r i č k u vojsku vrijedan nekoliko milijar­ vijedanje, n a d z o r i veza, obavještavanje, o s m a t r a n j e i izviđ­
da dolara. U listu Guardian od 3 1 . listopada 2 0 0 1 . piše: "Kom­ anje) za službe d r ž a v n e u p r a v e , te za projekt zvan A M & M
panija Carlyle p o s t a l a je nit koja n e i z r a v n o povezuje a m e ­ (Aircraft M o d e r n i z a t i o n a n d M a i n t e n a n c e , Modernizacija i
ričku vojnu politiku u Afganistanu s o s o b n i m financijskim održavanje zrakoplova) i ima najširu lepezu takozvanih " s p e ­
b o g a t s t v o m slavnih d u ž n o s n i k a A m e r i č k e vojske, a n i m a l o cijalnih proizvoda" u toj grani industrije. Kompanija L-3 je i
manje i s o c e m današnjega predsjednika SAD-a". Carlyle Grou­ j e d a n od najvećih opskrbljivača p r o i z v o d i m a i u s l u g a m a za
pa je u s a m o m e središtu američkoga ratnoga stroja. M e đ u a m e r i č k e s u s t a v e o b r a n e i za m n o g a nova tržišta. O n a je i

146
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

najveći opskrbljivač k o m u n i k a c i j s k e o p r e m e za ISR (oba­ "Prozor u Babilon"


v j e š t a j n e s l u ž b e ) , koji o p s k r b l j u j e s u s t a v i m a z a e l e k t r o n s k o
izviđanje ( S I G I N T , tj. Signal I n t e l l i g e n c e ) i s u s t a v i m a za k o ­
m u n i k a c i j s k o izviđanje ( C O M I N T , tj. C o m m u n i c a t i o n s Intel­ Skandali koji su izbili 2 0 0 6 . g o d i n e , u koje su bile u m i j e š a n e
l i g e n c e ) . O n i , u k o m b i n a c i j i s a g e n t i m a ( H U M I N T , tj. H u m a n najveće k o m p a n i j e za p r o i z v o d n j u oružja i vojne o p r e m e , k a o i
Intelligence), pružaju vojnicima i agentima pravovremeno
neki članovi Kongresa, očitovali su n e o b u z d a n u m o ć i korupciju
s t a n j e n a t e r e n u . K o m p a n i j a L-3 i m a n a j v e ć u l e p e z u p r o i z v o ­
da v i s o k e e l e k t r o n i k e za avijaciju, o c e a n s k e i p r o p u l z i j s k e između lobija vojne i n d u s t r i j e i utjecajnih d r ž a v n i h d u ž n o s n i k a
elektronike, telemetrije, mikrovalova, SATCOM-a i antena, i članova K o n g r e s a . N e š t o od toga izišlo je na vidjelo u v r i j e m e
elekrro-optičkih/infracrvenih senzora, preciznih instrumena­ suđenja i o s u d e r e p u b l i k a n c a Jacka Abramoffa, prikupljača fi­
ta, simulacije i o b u k e , o s i g u r a n j a i detekcije te p r o i z v o d a za
kontrolu pomorskih snaga za primjenu u svim dijelovima
nancijskih sredstava i glavnoga kockara u kasinima, koji je 2 0 0 5 .
vojne industrije - zračne, pomorske, k o p n e n e i svemirske. 3
godine o s u đ e n na z a t v o r s k u k a z n u z b o g utaje p o r e z a i p o d m i ć i ­
Američki vojno-industrijski k o m p l e k s organiziran je u obliku vanja. U T r a n z i c i j s k o m e t i m u ( T r a n s i t i o n T e a m ) a m e r i č k o g a
m o ć n e lobističke organizacije, sa sjedištem u W a s h i n g t o n u D.
predsjednika G e o r g e a W. B u s h a bio je savjetnik u M i n i s t a r s t v u
C , gdje i m a m o g u ć n o s t g o l e m a političkog utjecaja n a članove
Kongresa i ključnih o d b o r a zaduženih za pitanja o b r a n e . Hla­ u n u t a r n j i h poslova ( D e p a r t m e n t of t h e I n t e r i o r ) . Bivši prijatelj
dni rat o m o g u ć i o im je stvoriti zastrašujući lobi i p r o p a g a n d ­ Bijele k u ć e , m i l i j u n a š i l o b i s t za k a s i n a J a c k Abramoff, n a z v a n
ni stroj, k o j e m u se m a l e n broj političara m o ž e othrvati. "Rat
" C a s i n o Jack", b i o je u m i j e š a n u k o r u m p i r a n e p o s l o v e s m o ć ­
p r o t i v t e r o r i z m a " o m o g u ć i t ć e i m d a taj v o j n i s t r o j p o v e ć a j u
do nezamislivih razmjera. n o m m r e ž o m ljudi. U toj su m r e ž i , i z m e đ u o s t a l i h , bili:
U središtu toga političkoga stroja jest njihova službena orga­ Lobist vojne industrije Brent Wilkes - supredsjedatelj za financije
nizacija - N a c i o n a l n o u d r u ž e n j e vojne industrije (National g u v e r n e r a A r n o l d a S c h w a r z e n e g g e r a i s u p r e d s j e d a t e l j z a fi­
Defense Industrial Association, NDIA). Na svojim inter- nancije predsjednika Busha - Bushov "pionir". Radio je kao
n e t s k i m stranicama to se udruženje hvali da je "najveća a m e ­ lobist i o s o b a koja je sklapala u g o v o r e i z m e đ u V l a d e i k o m ­
rička u d r u g a vojne industrije, koja p r o m i č e n a c i o n a l n u sigur­ panija za p r o i z v o d n j u oružja i v o j n e o p r e m e . U veljači 2 0 0 7 .
nost, zagovarajući najsuvremeniju tehnologiju i vrhunsko Velika porota podigla je optužnicu protiv Wilkesa i bivšeg
oružje, o p r e m u , o b u k u i p o t p o r u za War-Fighter i First R e - i z v r š n o g d i r e k t o r a C I A - e (iz 2 0 0 6 . ) K y l e a F o g g o a z a u r o t u ,
sponder, promičući snažan i odgovoran Državno-industrijski prijevaru i p r a n j e n o v c a , u s k l o p u afere u kojoj je član a m e ­
tim za nacionalnu sigurnost (Government-Industry National ričkog Kongresa republikanac R a n d y " D u k e " C u n n i n g h a m
Security T e a m ) te legalni i etički forum za razmjenu p o d a t a k a o p t u ž e n z a u z i m a n j e m i t a . V l a d a j e izjavila k a k o j e F o g g o
o pitanjima nacionalne sigurnosti između industrije i Vlade." k o r i s t i o svoj utjecaj u CIA-i i n a m j e š t a o p o s l o v e W i l k e s u .
Wilkes je, n a v o d n o , plaćao C u n n i n g h a m u mito u gotovini i
čekovima, ručkovima, servisiranjem luksuznog automobila,
zrakoplovnim kartama na račun kompanija, plaćanjem najam­
nine, kupnjom namještaja i brodske opreme, plaćanjem uslu­
ga p r o s t i t u t k i , ljetovanja i r a z n i h d r u g i h o b l i k a z a b a v e . U toj
je optužnici Foggo optužen i za n e d o p u š t e n o odavanje Wilke­
su vrlo tajnih p o d a t a k a o CIA-i, o njegovim p o s l o v n i m k o n k u ­
3
Federation of A m e r i c a n Scientists (Udruženje američkih znanstvenika): rentima i "druge stvari", kako bi utjecao na potpisivanje ugo­
" U n i t e d S t a t e s W e a p o n s M a n u f a c t u r e r s , T o p T e n D e f e n s e C o n t r a c t o r s Fiscal vora i dodjelu poslova s v o m e prijatelju B r e n t u W i l k e s u . Kao
Year 2 0 0 2 " . ( A m e r i č k i p r o i z v o đ a č i oružja, d e s e t najvećih k o m p a n i j a z a proizvo­
pokazatelj činjenice da u Bushovoj vladi vlada ozračje Sodo-
d n j u o r u ž j a i v o j n e o p r e m e u fiskalnoj g o d i n i 2 0 0 2 . ) , n a w w w , fas.org

148
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

me i G o m o r e , priznalo se da je Foggo, koji je t a d a bio treći bovski noćni provod u kasinu. A zašto? Z a t o što je Al Zajat
čovjek u CIA-i, odlazio na p o k e r s k e zabave što ih je Wilkes i m a o t v r t k u koja je Iranu nastojala prodati zrakoplove i dijelo­
priređivao u h o t e l s k i m a p a r t m a n i m a po W a s h i n g t o n u i na ve za zrakoplove proizvedene u Americi. On je od N e y a na­
kojima su ih n a v o d n o zabavljale p r o s t i t u t k e . stojao ishoditi izuzeće za taj p o s a o jer je p r e m a američkim
z a k o n i m a prodaja tih proizvoda Iranu zabranjena. Al Zajat je
Kalifornijski kongresnik, republikanac R a n d y " D u k e " C u n n i n ­ Neyu i njegovim prijateljima dao tisuće dolara u kockarskim
g h a m , viši član O d b o r a za d o z n a k e i tajne službe Predstav­ ž e t o n i m a . Te noći, kada su kockali, N a y se vratio kući s više
ničkoga d o m a američkoga Kongresa, dobio je za jedan ugovor od 5 0 . 0 0 0 dolara u d ž e p u .
sklopljen i z m e đ u vojne industrije i američke Vlade m i t o u
vrijednosti od 2 . 4 0 0 . 0 0 0 dolara - u antikvitetima, gotovini i T o n y R u d y , nekadašnji p o m o ć n i k bivšeg vođe k o n g r e s n e većine
" r a z n i m u s l u g a m a " , uključujući i, n a v o d n o , u s l u g e prostitu­ T o m a DeLaya, o s u đ e n je u ožujku 2 0 0 6 . za zavjeru s Abra-
tka, od Mitchella W a d e a , vlasnika kompanije M Z M Inc., i Bren­ moffom. U vrijeme pisanja ovoga teksta postupak je još u tijeku.
ta Wilkesa, vlasnika kompanije A D C S Inc., a obje n a v e d e n e Bivši vođa većine u Kongresu T o m Delay, blizak prijatelj a m e ­
kompanije proizvode oružje i vojnu o p r e m u . C u n n i n g h a m je ričkog predsjednika, suočava se s o p t u ž b a m a za pranje novca
kompaniji M Z M sredio u g o v o r e s P e n t a g o n o m i n e k i m dru­ stečena n e z a k o n i t i m poslovima u T e k s a s u .
gim naručiteljima vrijedne više od 160 milijuna dolara, a k o m ­
D a v i d S a f a v i a n , bivši načelnik stožera u Bushovoj vladi, u Upravi
paniji A D S C ugovore vrijedne 90 milijuna dolara kroz ugovo­
za opće poslove, o s u đ e n je na 18 mjeseci zatvora n a k o n š t o je
re sklopljene s P e n t a g o n o m te ostale ugovore čije je sklapanje
proglašen krivim zbog zataškavanja poslova s Abramoffom.
dogovorio C u n n i g h a m . U o p t u ž b i podignutoj protiv C u n n i n -
Safavian je uložio žalbu na tu p r e s u d u iz 2 0 0 6 .
g h a m a navodi se popis sljedećih djelomičnih iznosa: 600 d o ­
lara u gotovini za dva sata usluga p r o s t i t u t k a A i B, gala večeru M i c h a e l S c a n l o n , bivši Abramoffov poslovni p a r t n e r i p o m o ć n i k
u hotelu H a p u n a Beach Prince, 500 dolara za p r o s t i t u t k u A, vođe r e p u b l i k a n s k e većine T o m a Delaya, o s u đ e n je u s t u d e ­
600 dolara u gotovini za j e d a n sat u s l u g e s p r o s t i t u t k a m a A i n o m e 2 0 0 5 . godine z a u r o t u podmićivanja državnih d u ž n o s ­
C (na C u n n i n g h a m o v zahtjev W i l k e s je sredio da k o n g r e s m e n nika u svezi s lobiranjem u korist indijanskih p l e m e n a i kasi­
d r u g e večeri dobije drugu p r o s t i t u t k u ) . C u n n i n g h a m a je sa­ na.
vezni sud, t e m e l j e m o p t u ž b e za počinjenje krivičnog djela, 3.
N e i l V o l t z , bivši Neyev šef kabineta, koji je otišao iz Vlade i p r e ­
ožujka 2 0 0 6 . godine osudio na o s a m godina i četiri mjeseca
šao raditi za Abramoffa, o s u đ e n je u svibnju 2 0 0 6 . da je p r o t u ­
zatvora, a krivično djelo bilo je primanje 2 . 4 0 0 . 0 0 0 dolara
z a k o n i t o p o k u š a o potkupiti Neya i ostale plaćenim putovanji­
mita. C u n n i n g h a m je dobio najveću kaznu zatvora d o s u đ e n u
ma i d r u g i m vrstama usluga.
n e k o m k o n g r e s n i k u u povijesti američkoga Kongresa. U srp­
nju 2 0 0 5 . , k a d a je najavio da se neće p o n o v n o kandidirati na K o m p a n i j a M i c r o s o f t plaćala je 1 9 9 8 . godine Jacku Abramoffu
izborima, u tisku je izjavio: " Č a s n o sam obavljao svoju d u ž n o s t 60.000 dolara mjesečno za lobiranje za povećanje viza H-1B.
u Kongresu." Abramoff je tijekom 1 9 9 8 . godine s a m o za lobiranje u korist
Microsofta dobio 7 0 0 . 0 0 0 dolara. U početku je lobiranje u s r e ­
Republikanski k o n g r e s n i k B o b N e y iz savezne države O h i o o s u đ ­ dotočio na vođu r e p u b l i k a n s k e većine u Kongresu T o m a D e -
en je u siječnju 2 0 0 7 . godine na dvije i pol g o d i n e zatvora za
uzimanje m i t a od Jacka Abramoffa. Ney je okrivljen za uzi­
manje tisuća dolara u kockarskim žetonima od čovjeka kojega
u d o k u m e n t i m a n a v o d e s a m o kao " s t r a n o g a b i z n i s m e n a " ,
b i z n i s m e n a sirijskog podrijetla, Fuada al Zajata (u l o n d o n ­
skim k a s i n i m a poznatijeg kao "Debeli"), koji je Neva i njego­ 4
Associated Press, " T h o s e c a u g h t up in t h e J a c k A b r a m o f f p u b l i c c o r r u p t i o n
va dva zaposlenika z r a k o p l o v o m prevezao u L o n d o n na s n o - c a s e " ( O s o b e u m i j e š a n e u slučaj k o r u p c i j e J a c k a A b r a m o f f a ) , 2 6 . veljače 2 0 0 7 .

150
STOLJEĆE R A T A 2
F. William Engdahl

Američki novinar-istražitelj, dobitnik nagrade Dennis Hop- N o , zanimljiviji d i o Abramoffove p r o š l o s t i , p o k o j e m u s e o n


sicker, o p i s a o je e p s k e r a z m j e r e r a s k a l a š e n o s t i , degradacije i razlikuje od ostalih korupcionaša i prevaranata, jesu njegove m a l o
m o r a l n e truleži u a m e r i č k o j vladi B u s h a i C h e n e y j a k a o r a z d o ­ p o z n a t e veze s j e d n o m vrlo t a j n o v i t o m organizacijom - Vijećem
blje " g o t o v o b e z p r e m c a , od p o g a n s k i h orgija kakve su postojale za n a c i o n a l n u politiku. Ta je organizacija bila s r e d i š t e i srž za
u d r e v n o m e R i m u " . Evo njegovih riječi: "Gledate svijet u kojemu m a n i p u l i r a n j e a m e r i č k e j a v n o s t i i njihovih osjećaja k a k o bi
su na djelu n o v a c , tajnost, s e k s i p r e p u š t a n j e u ž i t c i m a , svijet u podržali trajnu k r i ž a r s k u v o j n u p r o t i v n e j a s n e i n e d e f i n i r a n e
kojemu je svatko za n e š t o kriv". P r e m a n a v o d i m a j e d n o g d r u g o g "neprijateljske slike t e r o r i z m a " .
izvora, " o n o š t o ta otkrića p o k a z u j u j e s t p r o z o r u Babilon ili u
5
posljednji stadij R i m a " .
Ta su otkrića sadržavala i o p t u ž b u d a j e lobist Jack Abramoff
p o n u d i o srediti s a s t a n a k i z m e đ u p r e d s j e d n i k a G a b o n a , g o s p o ­
dina B o n g a i a m e r i č k o g a p r e d s j e d n i k a G e o r g e a W. B u s h a za iz­
n o s od 9 . 0 0 0 . 0 0 0 dolara, koji će se u dijelovima isplaćivati na
račun fiktivne k o m p a n i j e G r a s s R o o t s Interactive, sa sjedištem u
saveznoj državi M a r y l a n d , u s v r h u m i t a za p r e d i z b o r n u k a m ­
panju Republikanske stranke. Bush je doista primio Bonga 26.
svibnja 2 0 0 4 . g o d i n e . FBI j o š uvijek istražuje gdje je završila
isplata od 9.000.000 dolara.
A b r a m o f f j e b i o j e d a n o d glavnih prikupljača z a a m e r i č k o g a
p r e d s j e d n i k a G e o r g e a W. B u s h a , z b o g čega je i p o s t a o B u s h o v
p o č a s n i " p i o n i r " . Zanimljivo je da su i A b r a m o f f i DeLay izjavili
k a k o j e s a m " b o g " d o n e k l e stajao iza njihovih p o s t u p a k a . A b r a ­
moff je rekao: " I m a o s a m osjećaj da mi toliki novac dolazi u r u k e
z a t o š t o mi ga s a m Bog šalje". DeLay je izjavio: " Č v r s t o vjerujem
da sam nedužan glede optužaba podignutih protiv mene. Mi
vjerujemo da Bog d o i s t a s v i m e upravlja i On u i s t i n u o k r e ć e sve
6
n a d o b r o o n i m a koji vole G o s p o d i n a " .

5
H o p s i c k e r , D a n i e l , " G o i n g t o B a b y l o n b y Cadillac: W a s S a n D i e g o U S
A t t o r n e y fired for k n o w i n g t o o m u c h ? " ( O d l a z a k u B a b i l o n c a d i l l a c o m - je li
federalni tužitelj i z S a n D i e g a o t p u š t e n z a t o š t o j e p r e v i š e z n a o ? ) , 8 . ožujka
2007., na www.nadcowprod.com
6
Tremblay,Rodrique, "Decadence, waste, corruption in the n e w American
Empire, Part II" (Trulež, p u s t o š i korupcija u n o v o m ' a m e r i č k o m e carstvu',
Drugi dio), na nejournal.com

152
Deveto poglavlje

ARMAGEDONSKA VOJSKA -
TZV. "KRISTOVI VOJNICI"

Politička baza "zaraćene države"

Vijeće za nacionalnu politiku i mračna politika tzv.


kršćanske desnice
U n a m j e r i da u š u t k a n e s l a g a n j e i o t v o r e n u javnu r a s p r a v u o
američkoj vojnoj politici, p o s e b i c e poslije z a v r š e t k a H l a d n o g a
rata, američki je politički ustroj m o r a o stvoriti organizacije u t e ­
meljene na m a s o v n o s t i , k a k o bi m a n i p u l i r a o j a v n o mišljenje u
smjeru koji j e p o t p u n o p r o t i v a n i n t e r e s i m a većine a m e r i č k i h
građana. S t v o r e n o je Vijeće za n a c i o n a l n u politiku (Council on
National Policy), k a o središnja institucija za manipulaciju m a s a ­
ma. Bio je to p r o j e k t zapanjujućih ambicija.
O d b o r z a n a c i o n a l n u politiku p o s t a o j e vitalna v e z a i z m e đ u
m u l t i m i l i j a r d e r s k i h k o m p a n i j a za p r o i z v o d n j u oružja i vojne
o p r e m e , vvashingtonskih lobista p o p u t J a c k a Abramoffa i tzv.
k r š ć a n s k e d e s n i c e . P r o d i r a o j e d o srži n o v e o s o v i n e i z m e đ u d e ­
sničarske vojne politike, p o t p o r e P e n t a g o n o v u p l a n u ratovanja
po svijetu i političke k o n t r o l e n e o k o n z e r v a t i v a c a n a d v e l i k i m
dijelom a m e r i č k e vanjske i vojne p o l i t i k e posljednjih g o d i n a .
O t k a k o je, 1980. g o d i n e , za p r e d s j e d n i k a izabran desničarski
konzervativac iz R e p u b l i k a n s k e s t r a n k e R o n a l d Reagan, koji je
neke " p o n o v n o r o đ e n e " f u n d a m e n t a l i s t e i m e n o v a o m i n i s t r i m a
Hi svojim najbližim savjetnicima, savezne države na području zva­
n o m Biblijski pojas svaki su p u t glasovale za konzervativne r e p u ­
blikanske kandidate, sve do Bushova reizbora iz 2 0 0 4 . godine.

155
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Ljudima izvan A m e r i k e , a i većini A m e r i k a n a c a koji n i s u svje­ kompanija Standard Oil, 1900. godine, dobila m o n o p o l na tržištu.
sni toga p r o c e s a , t e š k o j e shvatiti p r e o b r a z b u sadržaja m n o g i h O d t a d a j e svojim n o v c e m p o č e l a s p o n z o r i r a t i r a z n e s a t e l i t s k e
a m e r i č k i h k r š ć a n s k i h crkava tijekom posljednjih t r i d e s e t godi­ obitelji, u s v r h u stvaranja t a k o z v a n o g m o ć n o g ustroja a m e r i č k e
na, tj. o d p o č e t k a s e d a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća. Tele­ Istočne obale, k a k o b i unaprijedila svoj m o ć n i p r o g r a m . J e d n a
vizijski evangelizam, n a z v a n "Tele-evangelizam", tj. televizijske od tih obitelji preživala se B u s h .
evangelističke p r o p o v i j e d i i d e m a g o š k o obraćanje vjernicima, G e o r g e H. W a l k e r i S a m u e l P r e s c o t t B u s h , djedovi G e o r g a
doveli su do velikog p o r a s t a broja f u n d a m e n t a l i s t i č k i h crkava u H e r b e r t a W a l k e r a B u s h a , tj. p r e d s j e d n i k a B u s h a starijega, bili
A m e r i c i , u v r i j e m e k a d a su se t r a d i c i o n a l n a katolička i p r o t e ­ su utemeljitelji dinastije B u s h t i j e k o m P r v o g a svjetskoga rata i
s t a n t s k a vjera borile za zadržavanje svojih članova. poslije njega. Gospodin George H. Walker, financijaš iz St. Louisa,
P r e t v a r a n j e vrlo g l a s n i h i d o b r o o r g a n i z i r a n i h p r i p a d n i k a o b o g a t i o se na u g o v o r i m a sklopljenim s A m e r i č k o m v o j s k o m .
m a n j i n s k i h k r š ć a n s k i h ( p r o t e s t a n t s k i h ) crkava i m a n j i h s e k t a u G o d i n e 1919. n a s l j e d n i k željeznice W . Averel H a r r i m a n p o s t a ­
b o r b e n e " p o n o v n o r o đ e n e " fundamentaliste bila je radikalizacija vio g a j e n a m j e s t o g e n e r a l n o g d i r e k t o r a k o m p a n i j e W . A . H a r ­
koja j e uvelike p o g o d o v a l a p r o j e k t i m a a m e r i č k o g v o j n o - i n d u - r i m a n , s a s j e d i š t e m n a Wall S t r e e t u , koja j e tijekom d v a d e s e t i h
strijskog u s t r o j a i obavještajnih agencija za stvaranje imperijal­ g o d i n a p r o š l o g a stoljeća, d j e l o m i č n o u Rusiji i N j e m a č k o j , ula­
ne vojske koja će se biti s p r e m n a žrtvovati za d v o j b e n e vojne gala u poslove s naftom, b r o d o g r a d n j u , zrakoplovstvo i m a n g a n .
ciljeve diljem svijeta. G o s p o d i n S a m u e l P r e s c o t B u s h b i o je, u saveznoj državi O h i o ,
na čelu k o m p a n i j e Buckeye Steel C a s t i n g s , koja je p r o i z v o d i l a
oružje. G o d i n e 1 9 1 7 . p r e s e l i o se u W a s h i n g t o n , gdje je p o s t a o
direktor Odjela za pješačko oružje, streljivo i t o p n i š t v o u O d b o ­
Dinastija Bush i "zaraćena država"
ru za vojnu i n d u s t r i j u . Obojica s p o m e n u t e g o s p o d e j o š su bila
živa kada se pojavilo o n o š t o će p o s t a t i a m e r i č k i v o j n o - i n d u ­
Preobrazba d e s e t a k a milijuna Amerikanaca u " p o n o v n o rođe­
strijski k o m p l e k s .
n e " f u n d a m e n t a l i s t e , p s e u d o k r š ć a n e , koji s u d o s l o v n o s p r e m n i
"ubijati za Krista", b i o je d u g o g o d i š n j i p r o j e k t Rockefellerova P r e s c o t t Bush, s e n a t o r iz s a v e z n e države C o n n e c t i c u t , čiji će
kruga u n u t a r američkoga ustroja moći. Korijen te p r e o b r a z b e bio sin i u n u k p o s t a t i a m e r i č k i p r e d s j e d n i c i , o b o g a t i o se k a o direk­
je u n o v c u š t o ga je k a o p o t p o r u davala Z a k l a d a Rockefeller, tor k o m p a n i j a š t o su tijekom D r u g o g a svjetskoga rata proizvodi­
p r v o u Latinskoj A m e r i c i , k a k o bi m a n i p u l i r a l a c r k v a m a i ljudi­ le oružje i vojnu o p r e m u . J e d n a od tih kompanija, D r e s s e r I n d u ­
ma te sebi osigurala pravo na r u d n a bogatstva i d r u g e grane gospo­ stries iz T e k s a s a , proizvela je zapaljive b o m b e koje su b a č e n e na
darstva. 1 T o k i o i izradila p l i n s k e diftizne p u m p e za proizvodnju a t o m s k e
b o m b e . P r e s c o t t o v sin G e o r g e H . W . B u s h kasnije j e r a d i o z a
Obitelj Rockefeller nadaleko je i naširoko najmoćnija obiteljska
k o m p a n i j u D r e s s e r , u Odjelu za p o s l o v e s naftom. Z a t i m mu je,
dinastija u n u t a r a m e r i č k o g a u s t r o j a o t k a k o j e n j i h o v a naftna
k a o d i r e k t o r u CIA-e, s e d a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća, t e
kao p o t p r e d s j e d n i k u i na kraju p r e d s j e d n i k u A m e r i k e , j e d a n od
1
Colby, G e r a r d i D e n n e t t , C h a r l o t t e , Thy Will Be Done - The Conquest of the prioriteta bila trgovina a m e r i č k i m o r u ž j e m i tajni ugovori o p r o ­
Amazon: Nelson Rockefeller and Evangelism in the Age of Oil (Tvoje će biti u č i n j e n o - daji oružja s I r a n o m , I r a k o m , S a u d i j s k o m A r a b i j o m i m u đ ž a -
osvajanje A m a z o n e : N e l s o n R o c k e f e l l e r i e v a n g e l i z a m u d o b a n a f t e ) , H a r p e r ­
hedinima u Afganistanu.
C o l l i n s , N e w York, 1 9 9 5 .

156 157
F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

Ta vrlo zlokobna m o ć vojno-industrijskoga kompleksa, na koji George H. W. B u s h , p o m o ć u svojih veza u organizaciji "Lubanja
2
j e američki p r e d s j e d n i k D w i g h t E i s e n h o w e r u p o z o r i o 1 9 6 1 . go­ i k o s t i " sa Sveučilišta Yale, već p o č e o raditi za C I A - u .
d i n e u s v o m e o p r o š t a j n o m obraćanju naciji, zavladala je Sje­ Tijekom suradnje s CIA-om, George Herbert Walker Bush,
d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a t i j e k o m m a n d a t a B u s h a oca i otac d a n a š n j e g a p r e d s j e d n i k a , o d i g r a o je glavnu u l o g u u stva­
B u s h a sina. N i j e d n a d r u g a a m e r i č k a dinastija nije odigrala tako ranju i s u s t a v n o m širenju vjerskih k u l t o v a u k o r i s t Rockefelle-
m o ć n u u l o g u u stvaranju z a r a ć e n e vojne države, kakva je A m e ­ rova kruga, kultova koji paradiraju p o d n a z i v o m " p o n o v n o r o đ e ­
rika postala p o č e t k o m n o v o g a tisućljeća. ni k r š ć a n i " . T i j e k o m g o d i n a p r o v e d e n i h u T e k s a s u , d o š a o je na
Obitelj B u s h je, uz dugogodišnje veze s utjecajnom i b o g a t o m lukavu ideju o t o m e k a k o bi se m o g l o m a n i p u l i r a t i p r o s t o d u -
obitelji H a r r i m a n , v l a s n i c i m a b a n a k a i željeznica, održavala pri­ š n i m vjernicima - s i r o m a š n i m a m e r i č k i m bijelcima u s i r o m a ­
s n e veze i s obitelji Rockefeller, koja je u r u k a m a držala a m e ­ šnim s a v e z n i m d r ž a v a m a j u ž n o g a pojasa Sjedinjenih A m e r i č k i h
ričku naftnu industriju. V e z e obitelji Bush s J o h o m D. Rockefel- Država.
l e r o m i n j e g o v o m k o m p a n i j o m S t a n d a r d Oil traju već s t o godi­
na, o d v r e m e n a k a d a j e Rockefeller k o m p a n i j u Buckey Steel
C a s t i n g s , koja je bila u v l a s n i š t v u S a m u e l a B u s h a , u č i n i o n e ­ Novačenje sljedbenika Biblije
vjerojatno u s p j e š n o m t a k o s t o j e uvjerio željezničke kompanije,
koje su p r e v o z i l e njegovu naftu i d j e l o m i č n o bile u vlasništvu F u n d a m e n t a l i s t i č k e su s e k t e t r a d i c i o n a l n o bile najjače u si­
obitelji H a r r i m a n , da od kompanije Buckey Steel kupuju proizvo­ r o m a š n i m saveznim d r ž a v a m a američkoga Juga, t a k o z v a n o m "bi­
de teške industrije. D v a d e s e t i h g o d i n a prošloga stoljeća George blijskom pojasu", kako se p o p u l a r n o zove područje na k o j e m u je
H. W a l k e r p o m o g a o je u o b n o v i sovjetske naftne industrije. Pre- u l t r a k o n z e r v a t i v n a Južnjačka baptistička s e k t a bila najsnažnija.
s c o t t B u s h s t e k a o je i s k u s t v o u m e đ u n a r o d n o j trgovini n a f t o m Na t o m e su p o d r u č j u djelovale i m n o g e d r u g e crkve, p o p u t Kri­
tijekom d v a d e s e t dvije g o d i n e koliko je bio na čelu k o m p a n i j e stove crkve ( C h u r c h o d C h r i s t ) , Božje s k u p š t i n e ( A s s e m b l i e s
D r e s s e r I n d u s t r i e s iz T e k s a s a , koja je bila d i o b a n k a r s k o g a hol­ of God) i t a k o z v a n i h P e n t e k o s t a l a c a .
d i n g a obitelji H a r r i m a n i koja je imala bliske veze s Rockefelle- Glavnina "biblijskoga pojasa" jest usko područje što se p r o t e ž e
rovom naftnom kompanijom. od s a v e z n e d r ž a v e Virginije p r e k o A l a b a m e , Sjeverne i J u ž e Ka-
I G e o r g e H. W. B u s h se, n a k o n š t o je 1948. d i p l o m i r a o na roline, Georgije, Mississippija, L o u i s i a n e i T e k s a s a do O k l a h o -
e l i t n o m S v e u č i l i š t u Yale, z a p o s l i o u k o m p a n i j i D r e s s e r . P o p u t me. Vojnim planerima iz P e n t a g o n a i trustovima mozgova
svoga oca P r e s c o t t a i sina G e o r g e a W. B u s h a , b i o je član vrlo neokonzervativaca, koji od 2 0 0 1 . upravljaju A m e r i k o m k a o "rat­
utjecajnoga tajnog d r u š t v a na Sveučilištu Yale, z v a n o g Skull a n d n o m d r ž a v o m " , s a v r š e n o je p o g o d o v a l a činjenica da u p r a v o s
B o n e s (Lubanja i k o s t i ) . P o s a o u k o m p a n i j i D r e s s e r G e o r g e H. toga područja dolazi golema većina dragovoljaca Američke vojske.
W. Bush d o b i o je zahvaljujući utjecajnim v e z a m a svoga oca Pre­ T a k o su a p s o l u t i s t i č k e d e s n i č a r s k e k r š ć a n s k e sekte i ultranacio-
scotta Busha. Poslije nekoliko godina rada u toj kompaniji, o s n o ­ nalistički m i l i t a r i z a m u A m e r i c i išli r u k u p o d r u k u .
vao je s H u g h o m L i e d t k e o m p r a k o m o r s k u (offshore) k o m p a n i j u
n a z v a n u Offshore Zapata, koja se bavila naftnim b u š o t i n a m a . U 2
Phillips, Kevin, " B u s h F a m i l y V a l u e s : W a r , W e a l t h , O i l " ( V r i j e d n o s t i o b i ­
to su vrijeme, 1 9 5 3 . g o d i n e , razni istraživači vjerovali k a k o je telji B u s h : rat, b o g a t s t v o , n a f t a ) , The Los Angles Times, 8. veljače 2 0 0 4 .

158 159
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

S r a m o t a n slučaj a m e r i č k o g g e n e r a l - p u k o v n i k a W i l l i a m a G. U lipnju 2 0 0 3 . g e n e r a l Boykin j e d n o m je n o v i n a r u r e k a o :


Boykina, zamjenika p o m o ć n i k a m i n i s t r a o b r a n e z a d u ž e n a za taj­ "Pravi neprijatelj jest d u h o v n i neprijatelj. On se zove Knez t a m e .
ne službe, u vrijeme d o k je m i n i s t a r o b r a n e bio Rumsfeld, zorno Neprijatelj je stvorenje z v a n o S o t o n a " . Poslije je d o d a o : " N i k a ­
pokazuje t u n o v u k u l t u r u a m e r i č k o g a religioznog apsolutizma, da n e ć e m o napustiti Izrael... Mnogi su od nas zabrinuti zbog
p o m i j e š a n u s v o j n i m osvajanjima u i m e Krista - j e d n e doista raja. Raj je vaša n a g r a d a . Ovdje s t e da k a o vojnici k r e n e t e na
p o s e b n e i č u d n e v r s t e njihova " k r i s t a " . neprijatelja". I j o š je r e k a o : "Ali o n i koji vjeruju u G o s p o d i n a
G e n e r a l Boykin bio je p r i p a d n i k e l i t n e p o s t r o j b e D e l t a . U obnovit će svoju s n a g u . V i n u t će se u n e b o k a o orlovi, trčat će i
travnju 1980. v o d i o je k a t a s t r o f a l n u akciju o s l o b a đ a n j a talaca u neće se u m o r i t i , h o d a t će i n e ć e k l o n u t i . . . A k o n e m a Boga, n e m a
Iranu. Tu je svoju akciju s a m n a z v a o "najvećim r a z o č a r a n j e m u ni n a d e . Ne d o p u s t i t e da mediji i liberali p o k o l e b a j u v a š u vjeru.
mojoj p r o f e s i o n a l n o j karijeri, j e r kući n i s m o vratili p e d e s e t tri Molite za A m e r i k u i mi ć e m o p o b i j e d i t i " .
Amerikanca". U n a t o č t o m e , kako je rekao, njegova "vjera je ojača­ Taj je govor graničio s k r š e n j e m a m e r i č k e u s t a v n e o d r e d b e o
n a " i vjerovao je k a k o je doživio " č u d o " : " N i t k o od ljudi koji su s 3
odvajanju crkve od d r ž a v e . Boykina su j a v n o branili m i n i s t a r
n a m a stajali u p u s t i n j i i molili Boga da b u d e s n a m a te noći nije obrane Rumsfeld, predsjednik George W. Bush i načelnik
p o g i n u o niti je bio r a n j e n " . Z d r u ž e n o g a stožera o r u ž a n i h snaga. Bio je to pokazatelj g o l e m e
T i j e k o m d e v e d e s e t i h g o d i n a Boykin je bio z a m j e n i k direkto­ moći " p o n o v n o r o đ e n e " kršćanske desnice u n u t a r visokih slojeva
ra za p o s e b n e akcije u CIA-i, gdje je p r o m a k n u t u čin b r i g a d n o g A m e r i č k e vojske.
g e n e r a l a . Kasnije je p o s t a o član vojnog s t o ž e r a u P e n t a g o n u ,
gdje je p o s t a v l j e n za z a m j e n i k a d i r e k t o r a Odjela za djelovanje,
s p r e m n o s t i mobilizaciju. Z a t i m je, u lipnju 2 0 0 3 . , i m e n o v a n Tajnovito Vijeće za nacionalnu politiku
z a m j e n i k o m dr. S t e p h e n a C a m b o n e a , p o m o ć n i k a m i n i s t r a obra­
n e R u m s f e l d a z a d u ž e n a z a tajne službe, fanatičnog n e o k o n z e r - Bitna jezgra te političke moći bila je m r e ž a takozvane kršćan­
vativca, čovjeka koji je krivotvorio obavještajne p o d a t k e P e n t a ­ ske desnice, " p o n o v n o r o đ e n i h " k r š ć a n s k i h cionista, okupljenih
g o n a k a k o bi fabricirao " d o k a z e " o t o m e da S a d a m H u s e i n p o ­
u t a j n o m lobiju p o z n a t i j e m k a o Vijeće za n a c i o n a l n u p o l i t i k u ,
sjeduje oružje za m a s o v n o u n i š t e n j e , t e m e l j e m čega je Kongres
ili, skraćeno, C N P (Council for N a t i o n a l Policy). Jack Abramoff,
2 0 0 3 . g o d i n e d a o p r e d s j e d n i k u ovlast za objavu r a t a Iraku.
T o m DeLay i d e s e t c i v o d e ć i h r e p u b l i k a n a c a u Bushovoj vladi
Boykin, taj radikalni " p o n o v n o r o đ e n i " kršćanski cionist, p o ­ jesu ili su bili članovi C N P - a . O toj se organizaciji u j a v n o s t vrlo
d r i j e t l o m iz s a v e z n e d r ž a v e Sjeverne Karoline, točnije, iz njezi­ malo zna. J e d n a k o tajnovita k a o i Bilderberška skupina, a k o ne i
na r u r a l n o g a dijela koji p r i p a d a "biblijskome p o j a s u " , n a k o n što još tajnovitija, ta organizacija ne daje n i k a k v e izjave za tisak,
je p o č e t k o m d e v e d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća u M o g a d i š u sastaje se u tajnosti i n i k a d a n a m j e r n o ne o t k r i v a i m e n a svojih
p r e d v o d i o k a t a s t r o f a l n u akciju p r o t i v m u s l i m a n s k i h snaga pod članova.
zapovjedništvom O s m a n a Ate, govoreći o Atinti n a s t u p u na CNN-
u, r e k a o je: " N a r u g a o n a m se i r e k a o : ' N i k a d a me n e ć e uhvatiti,
j e r ć e m e A l a h štititi. Alah ć e m e štititi'. Ma, z n a t e š t o ? " , d o d a o
3

je Boykin za CNN, "Ja s a m z n a o da je moj Bog veći od njegova. Associated Press, " R u m s f e l d d e f e n d s g e n e r a l w h o c o m m e n t e d o n w a r a n d
S a t a n " ( R u m s f e l d b r a n i g e n e r a l a koji je i z n i o k o m e n t a r o r a t u i S o t o n i ) , na
Z n a o s a m da je m o j Bog pravi Bog, a da je njegov s a m o idol". w w w . C N N . c o m . 17. l i s t o p a d a 2 0 0 3 .

160 161
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Sastaju s e tajno n a j m a n j e tri p u t a godišnje. T a k o k o o r d i n i ­ Pastor Moon i Vijeće za nacionalnu politiku


raju djelovanja različitih organizacija, k a k o bi uskladili učinkovi­
to mijenjanje p o l i t i k e u cijeloj zemlji. Član C P N - a , s u d a c Paul Iza n a v o d n o k r š ć a n s k e k o n z e r v a t i v n e fasade, Vijećem za na­
Pressler, j e d n o m je izjavio: "Vijeće za n a c i o n a l n u politiku o m o ­ cionalnu politiku vladala je kombinacija članova m e đ u kojima su
gućuje l j u d i m a da se m e đ u s o b n o upoznaju, a t i m e š t o se p o z ­ bili m n o g i izravno p o v e z a n i ili su bili članovi organizacija p o p u t
naju, m o g u u s k l a d i t i svoje p o t e z e " . M a l t e š k i h vitezova, Vijeća za m e đ u n a r o d n e o d n o s e , C r k v e uje­
Njihova inačica Krista od s a m o g je p o č e t k a i n t e g r i r a n a u ci­ dinjenja Sun M y u n g M o o n a , Scientološke crkve, m a s o n s t v a , CIA-
n i č n u r e t o r i k u . Prikupljač novca, član Vijeća za n a c i o n a l n u poli­ e, nacista, U n i v e r z a l n e i pobjedničke crkve, Ku Klux Klana, Zak­
5
tiku i d e s n i č a r R i c h a r d Viguerie, j e d n o m je r e k a o : " Č e s t o p o m i ­ lade T e m p l e t o n i r a z n i h d r u g i h s e k t a .
slim na vrijeme kada s m o tu organizaciju p o k r e n u l i m o l i t v o m i s Uloga organizacije Južnokorejca S u n M y u n g Moona, kao ključ­
n e k o l i k o vrlo d o b r i h ljudi, i d o i s t a se činilo da je toga d a n a u ne organizacije tajnoga B u s h o v a obiteljskog stroja, bila je od vi­
4
Dallasu I s u s bio s n a m a " . talne v a ž n o s t i za financiranje Vijeća za n a c i o n a l n u p o l i t i k u . F i ­
Učeći na p o č e t n i m p o g r j e š k a m a , članovi Vijeća za nacional­ nanciranje se č e s t o odvijalo p r e k o M o o n o v i h fiktivnih organiza­
n u p o l i t i k u d e v e d e s e t i h s u g o d i n a p r o m i j e n i l i n a č i n djelovanja cija, p o p u t A m e r i č k e koalicije za s l o b o d u ( A m e r i c a n F r e e d o m
- u m j e s t o r a d a na razini cijele države, tj. SAD-a, počeli su izgra­ C o a l i t i o n ) . Ta je organizacija za dvije g o d i n e d o b i l a više od p e t
đivati svoj utjecaj na lokalnoj razini. R a l p h R e e d , g e n e r a l n i di­ milijarda d o l a r a S u n M y u n g M o o n o v a novca. V e ć i n a članova t e
r e k t o r k r š ć a n s k e koalicije Pata R o b e r t s o n a , izjavio je 14. ožujka organizacije i s t o d o b n o su i članovi Vijeća za n a c i o n a l n u poli­
1990. u listu The Washington Post: "Kršćanskoj se zajednici to obilo tiku. 6

o glavu još o s a m d e s e t i h godina. Pokušali s m o p r o m i j e n i t i a m e ­ S a m j e M o o n e k s t r e m n o č u d n a osoba, koja izjavljuje d a j e o n


ričku Vladu, a trebali s m o se, zapravo, u s r e d o t o č i t i na savezne legitimni nasljednik " n e u s p j e š n o g " I s u s a Krista. U svojoj knjizi
d r ž a v e . Prava p o p r i š t a b o r b e z a k r š ć a n e j e s u l o k a l n e zajednice, pod s k r o m n i m n a s l o v o m The Master Speaks ( G o s p o d i n govori),
školski o d b o r i , g r a d s k a vijeća i z a k o n o d a v n a tijela s a v e z n i h misleći p r i t o m n a s a m o g a sebe, M o o n j e o p i s a o svoje viđenje
država". T i m LaHaye, j e d a n od izvornih utemeljitelja Vijeća za "religijske globalizacije":
n a c i o n a l n u s i g u r n o s t i p r e d s j e d n i k organizacije Ž e n e z a b r i n u t e
" M o j je san organizirati k r š ć a n s k u političku s t r a n k u , u kojoj bi
z a A m e r i k u ( C o n c e r n e d W o m e n for A m e r i c a ) , d a o j e 15. p r o ­
bile sve p r o t e s t a n t s k e vjere, katolici i sve ostale vjerske sekte.
sinca 1989. listu Christianity Today sljedeću izjavu: " D e v e d e s e t i h T a d a b i k o m u n i s t i č k a m o ć bila b e s p o m o ć n a pred n a š o m m o ć i .
g o d i n a religijska će se d e s n i c a sastojati od m n o š t v a n e o v i s n i h M o r a m o istrijebiti k o r u m p i r a n e političare i božji sinovi m o r a j u
l o k a l n o s p o n z o r i r a n i h i financiranih organizacija, koje će djelo­ zavladati svijetom. Odvajanje religije i politike jest o n o š t o S o t o ­
na najviše voli... Na m o j u zapovijed Europljanima i ostalima
vati zajednički".

5
SeekGodxa, " T h e C o u n c i l On N a t i o n a l Policy: W h a t it i s " (Vijeće za n a c i o ­
nalnu politiku - što je to), na w w w . s e e k g o d . c a / c n p . h t m
6
S i m o n t o n , Chey, "Sun Myung Moon/Unification Church Front Groups
4
Online Journal, " C o v e r lifted on s e c r e t i v e c o n s e r v a t i v e g r o u p " ( O t k r i v e n a a n d C h r i s t i a n R i g h t Political L e a d e r s h i p " ( S u n M y u n g M o o n / p a r a v a n s k e
tajna s k u p i n a k o n z e r v a t i v a c a ) , Great Barrington, M a s s . , 1. k o l o v o z a 1 9 9 6 . na s k u p i n e C r k v e ujedinjenja i p o l i t i č k o v o d s t v o k r š ć a n s k e d e s n i c e ) , E F F B a k e r
http://members.fortunedty.com/editor_oj/CNP/Cover_Ufted/coveMifted.hnril P r o g r a m , 4 . rujna 1 9 9 7 . , n a h t t p : / / w a t c h . p a i r . c o m / m o o n . h t m l

162 163
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

diljem svijeta da dođu živjeti u Sjedinjene Američke Države, zar noj N a c i o n a l n a organizacija za ž e n e ( N a t i o n a l O r g a n i z a t i o n for
me ne bi poslušali? I što bi se tada dogodilo? Jednom rukom W o m e n , N O W ) . Uvid u s t v a r n i p r o g r a m Vijeća za n a c i o n a l n u
možemo prigrliti svijet religije, a drugom svijet politike. Ako uz
politiku i organizacija u njegovu č l a n s t v u m o ž e se steći a k o p o ­
ovu sjajnu ideologiju nemate vjere to učiniti, onda je bolje da
umrete!" 7 zornije p o g l e d a m o fiktivnu organizaciju T i m a i Beverly L a H a y e
- Ž e n e z a b r i n u t e za A m e r i k u . J a v n o objavljeni cilj te o r g a n i z a ­
M o o n j e tvrdio d a m u s e I s u s u k a z a o z a U s k r s 1 9 3 5 . i d a m u cije jest očuvati, zaštititi i p r o m i c a t i t r a d i c i o n a l n e j u d e o - k r š ć a n -
je u j e d n o m viđenju p o k a z a o k a k o on (tj. I s u s ) nije i s p u n i o ske vrijednosti p o m o ć u obrazovanja, o b r a n e zakona, z a k o n o d a v ­
svoje p o s l a n j e p a j e s t o g a z a t r a ž i o o d M o o n a d a o n (tj. M o o n ) nih p r o g r a m a , h u m a n i t a r n e p o m o ć i z e m l j a m a Srednje A m e r i k e
p r e u z m e ulogu " i s t i n s k o g a oca" i p o v e d e svijet p r e m a spasenju, (sic - podržavali su Olivera N o r t h a i CIA-ine, o d n o s n o B u s h o v e
z a t o š t o Isusova s m r t na križu i u s k r s n u ć e n i s u postigli nikakvo operacije s k o n t r a š i m a , n a p . aut.) i slične a k t i v n o s t i koje se tiču
spasenje za svijet. T a k o je M o o n d o b r o s t i v o p r e u z e o tu ulogu od m u š k a r a c a i ž e n a koji vjeruju u te v r i j e d n o s t i .
8
"sirotog neuspješnog Isusa". U knjizi Beverly LaHaye iz 1 9 7 6 . g o d i n e , p o d n a s l o v o m The
Svojim je m i l i j u n i m a financirao m n o g e fiktivne organizacije. Spirit Controlled Women ( Ž e n e k o n t r o l i r a n a d u h a ) , u izdanju kuće
F i n a n c i r a o je Svjetski p a r l a m e n t religija ( W o r l d P a r l i a m e n t of Harvest H o u s e P u b l i s h e r s , g o s p o đ a LaHaye n a p i s a l a j e k a k o s u
R e l i g i o n s ) , u k o j e m u je bila i organizacije C o v e n a n t of Isis (Izi- "žene k o n t r o l i r a n a d u h a istinski s l o b o d n e " z a t o š t o s u " p o t p u n o
sov savez), t e r a z n e s k u p i n e z v a n e T e o z o f s k o d r u š t v o (Theo- p o d l o ž n e " svojim m u ž e v i m a . Organizacija Ž e n e z a b r i n u t e z a
sophical Society), m n o g e kršćanske sekte i neke baptističke crkve. A m e r i k u koristila se m o l i t v o m k a k o bi svoje članove m o t i v i r a l a
N o , d a l e k o najmoćnija s k u p i n a koju je M o o n financirao bilo je na djelovanje u s v r h u svojega cilja - b o r b e p r o t i v pobačaja, h o ­
Vijeće za n a c i o n a l n u politiku. m o s e k s u a l n o s t i , s e k s a prije b r a k a i a m a n d m a n a o p r a v i m a na
9
Vijeće z a n a c i o n a l n u p o l i t i k u , p r e m a njegovim d o k u m e n t i ­ jednakost.
ma, utemeljio je T i m LaHaye 1981. godine, u prvim danima P o č e t k o m m a n d a t a G e o r g e W . Busha, 2 0 0 1 . godine, t o djelo­
m a n d a t a predsjednika Ronalda Reagana. LeHaye je "ponovno vanja na lokalnoj razini, m e đ u najširim slojevima, p o t p u n o u p r a ­
r o đ e n i " m e š e t a r i n e v j e r o j a t n o p o p u l a r a n pisac religijskih knji­ vljano iza s c e n e i k o o r d i n i r a n o iz j e d n o g a središta, O d b o r a za
ga fantastike p o d n a s l o v o m Left Behind (Ostavljeni). n a c i o n a l n u p o l i t i k u , izgradilo j e m e đ u k r š ć a n s k o m d e s n i c o m
Potkraj s e d a m d e s e t i h g o d i n a , zajedno s p a s t o r o m Jerryjem politički stroj koji je k a d a r odlučiti o pobjedi ili p o r a z u k a n d i d a ­
Falwellom, osnovao je organizaciju zvanu Moralna većina. LaHaye ta za K o n g r e s .
i njegova s u p r u g a Beverly počeli su, p r e k o svoje baptističke kon- LaHayeva p o p u l a r n a serija knjiga Left Bihind, o u z n e s e n j u na
z u l t a n t s k e k o m p a n i j e zvane S e m i n a r i o obiteljskom životu (Fa­ n e b o , A r m a g e d o n u i sličnim t e m a m a "kraja svijeta", p r o d a n a je
mily Life S e m i n a r s ) p r o v o d i t i k a m p a n j u za p r a v o na život. Go­ u 100 milijuna p r i m j e r a k a . Z b o g š o k a izazvana n a p a d o m od 1 1 .
s p o đ a LeHaye je 1979. g o d i n e osnovala organizaciju Ž e n e zabri­ rujna, LaHayeve su knjige m j e s e c i m a bile najprodavanije u s p j e -
n u t e za A m e r i k u , k a o k o n z e r v a t i v n u p r o t u t e ž u organizaciji zva- šnice u A m e r i c i .

9
S i m o n , B a r b a r a A . , " C o u n c i l for N a t i o n a l Policy Radical A g e n d a " , Online
S u n M y u n g M o o n , čije riječi n a v o d i C h e y S i m o n t o n , o p . cit. Journal, s t u d e n i / p r o s i n a c 1 9 9 6 . , n a h t t p : / / m e m b e r s . f o r t u n e c i t . c o m / e d i t o r o j /
S i m o n t o n , C h e y , o p . cit. £N_P/Radical/radical./html

164 165
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

O s o b e na čelu Vijeća za n a c i o n a l n u politiku bile su iz Sje­ bivši g u v e r n e r Lamar Alexander, k a o i bivša a m e r i č k a veleposla­
d i n j e n i h A m e r i č k i h Država, a njihove organizacije i m o ć p o k r i ­ nica u U N - u , n e o k o n z e r v a t i v k a j e a n e Kirkpatrick.
vali su cijelu k u g l u zemaljsku, u religijskom i u p o l i t i č k o m smi­ Mnoge "desničarske" napade na predsjednika Clintona iz de­
slu. M e đ u č l a n o v i m a tih organizacija bili su g e n e r a l n i direktori v e d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća financirali su p r i s t a š e Vijeća
velikih korporacija, televizijski evangelisti, članovi z a k o n o d a v ­ za n a c i o n a l n u p o l i t i k u , m e đ u k o j i m a su bili i t e k s a š k i naftaš i
n i h tijela, bivši vojni i visoki Vladini d u ž n o s n i c i , čelni ljudi "tru­ mešetar srebrom Nelson Bunker H u n t , Richard deVos iz k o m ­
stova m o z g o v a " , čiji je cilj oblikovati d r u š t v a , te o n i koje m n o g i panije A m w a y , pivski tajkun J o s e p h C o o r s , k o n z e r v a t i v n a Z a k ­
d r ž e " k r š ć a n s k i m v o d s t v o m " . Članovi su im bili i vlasnici ili lada H e r i t a g e , koju je u t e m e l j i o član Vijeća za n a c i o n a l n u p o l i ­
direktori m n o g i h kompanija iz raznih gospodarskih grana, po­ tiku Paul W e y r i c h , te milijunaš iz P i t t s b u r g a , nasljednik b a n a k a
p u t d r v n e i n a f t n e i n d u s t r i j e , r u d a r s t v a , r o b n e proizvodnje, i naftne k o m p a n i j e R i c h a r d Mellon Scaife. Bili su to isti o n i ljudi
n e k r e t n i n a , medija, uključujući i vlasnike radija, televizija i tisko­ koji su p o t a j n o financirali k o n t r a š e u Srednjoj A m e r i c i .
10
vina.
P o k u š a j smjenjivanja p r e d s j e d n i k a C l i n t o n a bio j e n a v o d n o
M e đ u č l a n o v i m a Vijeća za n a c i o n a l n u politiku bili su m i n i ­ još j e d a n p r o j e k t o s m i š l j e n u Vijeću za n a c i o n a l n u p o l i t i k u .
star u n u t a r n j i h p o s l o v a u vladi p r e d s j e d n i k a R e a g a n a general G o d i n e 1994. to je vijeće p o k r e n u l o akciju s n a m j e r o m da ra­
Ed M e e s e , p r i p a d n i k " p o n o v n o r o đ e n i h " kršćana i m i n i s t a r u n u ­ zotkrije "zlo koje je preplavilo C l i n t o n o v u v l a d u " i z n o š e n j e m na
tarnjih poslova u vladi G e o r g e a W. B u s h a J o h n Ashcroft (koji je, vidjelo p r e d s j e d n i k o v i h n a v o d n o n e z a k o n i t i h i n e m o r a l n i h p o ­
i z m e đ u o s t a l o g a , i z d a o n a l o g da se prekrije k l a s i č n e kipove u stupaka.
zgradi M i n i s t a r s t v a p r a v o s u đ a k a k o se ne bi vidjele gole ž e n s k e Politički o g r a n a k Vijeća z a n a c i o n a l n u p o l i t i k u zvan C N P
g r u d i ) , bivši a g e n t FBI-a i m o r m o n dr. C l e o n S k o u s e n , p a s t o r
A c t i o n Inc. o d a s l a o j e svojim č l a n o v i m a v i d e o s n i m k u p o d n a ­
P a t R o b e r t s o n iz k l u b a TV 7 0 0 i p a s t o r J e r r y Falwell, p r e d s j e d ­
slovom "Clintonova kronika". N a t o m e video zapisu n a v o d n o s u
nik organizacije M o r a l n a većina.
bili s n i m l j e n i s e k s u a l n i o d n o s i Billa C l i n t o n a s m n o g i m ž e n a ­
R e p u b l i k a n s k i u l t r a k o n z e r v a t i v n i politički aktivisti, p o p u t
ma. U priloženom je dopisu pisalo: "U privitku je primjerak
G r o v e r a N o r q u i s t a , Garyja Bauera, Phyllis Schlafly i p u k o v n i k a
dopunjene i proširene 'Clintonove kronike'. Ova videosnimka
Olivera N o r t h a iz Afere I r a n - C o n t r a , t a k o đ e r su pripadali tajnoj
sadrži m n o g e n e z a k o n i t e i n e m o r a l n e r a d n j e Billa C l i n t o n a j o š
organizaciji zvanoj Vijeće za n a c i o n a l n u politiku.
iz v r e m e n a k a d a je bio g u v e r n e r , i iz v r e m e n a o t k a k o je p r e ­
Sve ključne o s o b e n o v e r e p u b l i k a n s k e d e s n i c e , koja se poja­
dsjednik. K a d a s n i m k u p o g l e d a t e , proslijedite j e prijateljima,
vila o s a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća, za m a n d a t a predsjed­
rodbini, p o s l o v n i m p a r t n e r i m a , d r ž a v n i m službenicima ili n e k o ­
n i k a R e a g a n a i B u s h a , bile su članovi Vijeća za n a c i o n a l n u poli­
me iz medija. Što više A m e r i k a n a c a t r e b a biti i n f o r m i r a n o o zlu
tiku. M e đ u n j i m a su bili i W i l l i a m B e n n e t t , n e o k o n z e r v a t i v n i
koje j e p r e p l a v i l o C l i n t o n o v u vladu. Bill C l i n t o n m o r a s n o s i t i
"kralj d r o g e " i m i n i s t a r obrazovanja tijekom m a n d a t a R e a g a n a i
11
o d g o v o r n o s t za svoje p o s t u p k e . "
B u s h a , bivši r e p u b l i k a n s k i k o n g r e s n i k Jack K e m p , p r o f e s o r iz
Z a k l a d e H e r i t a g e i, n a v o d n o , m a s o n t r i d e s e t trećega s t u p n j a te
11
P o r t e o u s , S k i p p , " C o u n c i l for N a t i o n a l Policy tied t o P a u l a J o n e s " (Vijeće
z a n a c i o n a l n u p o l i t i k u p o v e z a n o s P a u l o m J o n e s ) , siječanj/veljača 1 9 9 6 . , n a
Ibid. http://members.fortunecity.com/editor_oj/CNP/PaulaJones/paulajones.html

166 167
F: William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

U t o m e i n t e r n o m d o p i s u od 12. rujna 1994. članovima Vijeća I član Z a s t u p n i č k o g a d o m a K o n g r e s a , bivši v o đ a r e p u b l i k a n ­


za n a c i o n a l n u politiku d a n je n a p u t a k - "kontaktirajte s e n a t o r e i ske v e ć i n e T o m DeLay, i o r t o d o k s n i Židov Jack A b r a m o f f bih su
k o n g r e s n i k e n a koje i m a t e utjecaja". Clintonovi seksualni skan­ članovi Vijeća za n a c i o n a l n u p o l i t i k u j o š od s r e d i n e o s a m d e s e ­
dali na kraju su doveli do o p t u ž b e za povredu obavljanja d u ž n o s t i tih g o d i n a prošloga stoljeća. P r e m a pisanju č a s o p i s a The Nation,
i p o r a z a C l i n t o n o v a p o t p r e d s j e d n i k a Al G o r e a na i z b o r i m a od "u lipnju 2 0 0 2 . g o d i n e ( r e p u b l i k a n a c Gary) Bauer i r a b i n D a n i e l
tada g o t o v o n e p o z n a t a g u v e r n e r a T e k s a s a i " p o n o v n o r o đ e n o g Lapin, neizostavna o s o b a na svim događajima koje organizira 'kr­
k r š ć a n i n a , koji se zalaže za obiteljske v r i j e d n o s t i " , G e o r g e a W. šćanska desnica', osnovali su organizaciju z v a n u Američki savez
Busha. k r š ć a n a i Ž i d o v a ( A m e r i c a n Alliance of C h r i s t i a n s a n d J e w s ,
N a p o č e t k u svoje p r e d s j e d n i č k e k a m p a n j e i z 1 9 9 9 . g o d i n e AACJ)".
G e o r g e W. Bush n a z o č i o je j e d n o m sastanku Vijeća za nacional­ U U p r a v n o m e odboru te organizacije bili su pastor J a m e s D o b -
nu politiku, kako bi p r i d o b i o njihovu p o t p o r u . D o n a l d Rumsfeld son, p a s t o r Pat R o b e r t s o n , p a s t o r Jerry Falwell i J a c k Abramoff.
sudjelovao je na j e d n o m s a s t a n k u toga vijeća u W a s h i n g t o n u .
Lapinova organizacija z v a n a T o w a r d T r a d i t i o n (U smjeru t r a d i ­
R e p u b l i k a n s k i politički s t r a t e g Paul W e y r i c h j e d n o m j e izjavio:
cije), koja je vodila p o s l o v e organizacije A m e r i č k i savez k r š ć a n a
"Bez LaHayea o n o š t o n a z i v a m o religijskom d e s n i c o m ne bi bilo
i Židova, od j e d n o g a je A b r a m o f f o v a klijenta iz k o c k a r s k e i n d u ­
s t v o r e n o o n a k o k a k o je s t v o r e n o ni b r z i n o m kojom je s t v o r e n o " .
strije 2 0 0 0 . g o d i n e dobila 2 5 . 0 0 0 dolara, a od Abramoffa i njego­
LaHaye je p a o u veliku n e m i l o s t k a d a su njega i njegovu
vih klijenata u k u p n o 7 5 . 0 0 0 dolara, poslije čega je, p r e m a A b r a -
s u p r u g u doveli u vezu s p a s t o r o m S u n M y u n g M o o n o m i njego­
moffovim p i s m e n i m n a p u t c i m a , zaposlila s u p r u g u Tonyja R u -
vim k u l t o m z v a n i m C r k v a ujedinjenja, o d n o s n o , s a činjenicom
dyja za 5.000 dolara mjesečno. R u d y je u to vrijeme bio zamjenik
da su od M o o n a uzeli s t o t i n e tisuća dolara. Kada je M o o n o p t u ž e n
šefa k a b i n e t a T o m a DeLaya. Kasnije je l o b i r a o za A b r a m o f f a i
z a utaju p o r e z a , L a H a y e m u j e p r i s k o č i o u p o m o ć . T a d a j e t a 13
s p o m e n u t je u Abramoffovoj p r e s u d i .
"mitologija" izbila u javnost.
LaHaye s e p o k u š a o p o v u ć i , n o bilo j e p r e k a s n o . U g l e d m u j e
već bio ozbiljno poljuljan. N o , i p a k s e izvukao, u z p o m o ć m u l t i -
m i l i j u n s k e z a r a d e od p r o d a j e knjiga iz serije Left Behind i ozračja Novi "križarski rat"
koje je, kao posljedicu događaja od 11. rujna 2 0 0 1 . , stvorio njegov
prijatelj, " p o n o v n o r o đ e n i " k r š ć a n i n , p r e d s j e d n i k G e o r g e W . Poslije 1 1 . rujna 2 0 0 1 . i Jerry Falwell i Pat R o b e r t s o n , obojica
Bush. "televizijski e v a n g e l i s t i " i k r š ć a n s k i cionisti, o t v o r e n o su p o z i ­
LaHayev p r o g r a m b i o j e p r e s l i k p r o g r a m a p a s t o r a Jerrvja vali n a "sveti rat p r o t i v i s l a m a " . R o b e r t s o n j e poslije toga z a g o ­
Falvvella. Bila je to srž t a k o z v a n e "religijske d e s n i c e " u A m e r i c i . v a r a o i izvođenje a t e n t a t a n a d e m o k r a t s k i i z a b r a n o g p r e d s j e d ­
Vraćanje nacije na " a p s o l u t n e v r i j e d n o s t i " - obitelj, p r a v o na nika Venezuele Huga Chaveza.
život, p r o t i v pobačaja, p r o t i v h o m o s e k s u a l a c a , za b r a k ( i z m e đ u
A d a m a i Eve, a ne A d a m a i S t e v e ) , za m o l i t v u u d r ž a v n i m š k o ­
lama, za postavljanje religijskih s i m b o l a i z a k o n a , p o p u t D e s e t 12
Krieger, D o u g , " W h y T h e D e m s C a n ' t S t a n d T o m Delay a n d T i m Lahaye,
Božjih zapovijedi, na sva mjesta i u s v a k o m e t r e n u t k u , za s n a ž n u P a r t I " ( Z a š t o d e m o k r a t i n e m o g u p o d n i j e t i T o m a D d e l a y a i T i m a L a h a y e , Prvi
12
dio), na www, t h e - t r i b u l a t i o n - n e t w o r k . c o m / d o u g k r i e g e r / d e l a y lahay.htm
"nacionalnu o b r a n u " . 13
The Nation, na w w w . t h e n a t i o n . c o m / d o c / 2 0 0 6 0 2 2 0 / b l u m e n t h a l

168 169
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Vijeće za n a c i o n a l n u politiku o k u p i l o je i n e k e vrlo utjecajne i o b n o v u k r š ć a n s t v a ) . R u s h d o o n y je t a k o đ e r bio član Vijeća za


r e p u b l i k a n s k e lobiste, k a o š t o su Grover N o r q u i s t , Gary Bauer i nacionalnu politiku. U m r o je 8. veljače 2 0 0 1 . , p o z n a t je kao "otac
kalifornijski b i z n i s m e n i m i l i j u n a š H o w a r d A h m a n s o n m l a đ i . k r š ć a n s k o g r e k o n s t r u k c i o n i z m a " , tj. uvjerenja d a s a m o kršćani
A h m a n s o n je 23 g o d i n e (umirovljen je 1995.) b i o član U p r a v n o ­ trebaju i m a t i vlast n a d s v i m z e m a l j s k i m događajima i n a r o d i m a
ga o d b o r a I n s t i t u t a C h a l c e d o n u Vallecitou, u saveznoj državi t e d a z a k o n i m o r a j u biti krojeni p r e m a z a k o n i m a S t a r o g a Z a ­
Kaliforniji. U listu Newsweek od 2. veljače on je taj i n s t i t u t opisao vjeta, koji s u z a m n o g e p r i j e s t u p e određivali s m r t n u k a z n u .
k a o t r u s t m o z g o v a "religijske d e s n i c e " . H o w a r d F. A h m a n s o n m l a đ i bio je član Vijeća za n a c i o n a l n u
A h m a n s o n je b i o i j e d a n od najvećih d i o n i č a r a u d r u g o j po politiku, k a o i p u k o v n i k Oliver N o r t h , g e n e r a l - b o j n i k K. Sin-
veličini a m e r i č k o j k o m p a n i j i z a proizvodnju e l e k t r o n i č k e o p r e ­ glaub i j o š n e k e o s o b e koje su sudjelovale u aferi I r a n - C o n t r a , te
me za glasovanje d o d i r o m e k r a n a z v a n e Election S y s t e m & Sof­ bivši članovi Ku Klux Klana, p o p u t R i c h a r d a Shoffa. A h m a n s o n
1 6
t w a r e , s k r a ć e n o ES&S, koja je, u z o p r e m u k o r p o r a c i j e Diebold j e naslijedio j e d n u š t e d n o - k r e d i t n u b a n k u .
C o r p . , k a k o s e procjenjuje, o b r a đ i v a l a 8 0 % a m e r i č k i h e l e k t r o ­ N e k i članovi Vijeća za n a c i o n a l n u politiku i s t o d o b n o su i čla­
ničkih glasova t a k o z v a n e " c r n e kutije". M n o g i ljudi d r ž e da su novi raznih takozvanih lcršćanskih organizacija, kao š t o su F o c u s
p o m o ć u t e t e h n o l o g i j e glasovanja, koju j e o m o g u ć i l a o p r e m a o n t h e F a m i l y ( Ž a r i š t e n a obitelji) J a m e s a D o b s o n a , C a m p u s
korporacija D i e b o l d i E S & S - a , na prijevaru p r e b a č e n i glasovi u C r u s a d e for C h r i s t (Sveučilišna k r i ž a r s k a vojna za Krista) Billa
k o r i s t G e o r g e a W . B u s h a u saveznoj državi O h i o 2 0 0 4 . g o d i n e , Brighta, koja djeluje n a m n o g i m s v e u č i l i š t i m a diljem A m e r i k e ,
14
č i m e j e o s i g u r a n njegov p o n o v n i izbor z a p r e d s j e d n i k a . Maranatha Shepherding G r o u p (Pastirska skupina Maranatha)
P o č e t k o m o s a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća braća Bob i R o b e r t a W e i n e r a , t h e G i d e o n a ( G i d e o n c i ) , Y o u t h for C h r i s t
Todd Uroshevich osnovali su tvrtku Data Mark, preteču tvrtke (Mladež za Krista), W o r l d V i s i o n (Vizija svijeta), Wycliffe Bible
ES&S. F i n a n c i r a l a i h j e e k s t r e m n o d e s n i č a r s k a obitelj A h m a n ­ T r a n s l a t o r s (Wycliffeovi prevoditelji Biblije), koja je p o v e z a n a s
son, koja je, p r e m a pisanju lista Omaha World Herald, godine 1984. C I A - o m , Evangelical A s s o c i a t i o n (Evangeličko u d r u ž e n j e ) Bil-
k u p i l a 6 8 % v l a s n i č k o g a udjela. N a k o n š t o su b r a ć a W i l l i a m i lyja G r a h a m a , I n t e r c e s s o r s for A m e r i c a (Zagovaratelji A m e r i k e ) ,
R o b e r t A h m a n s o n n o v i m k a p i t a l o m osvježili t v r t k u D a t a Mark, I n t e r n a t i o n a l C h a r i s m a t i c Bible M i n i s t e r i e s ( M e đ u n a r o d n e ka­
promijenili su joj i m e u A m e r i c a n I n f o r m a t i o n S y s t e m s , skraće­ r i z m a t s k e biblijske s l u ž b e ) , N a t i o n a l Evangelical A s s o c i a t i o n
n o AIS ( A m e r i č k i informacijski s u s t a v ) . 1 5
( N a c i o n a l n o evangeličko u d r u ž e n j e ) , N a t i o n a l R e l i g i o u s Broa­
I n s t i t u t C h a l c e d o n , k o j e m u j e A h m a n s o n d o n i r a o više o d d c a s t e r s A s s o c i a t i o n ( N a c i o n a l n o u d r u ž e n j e vjerskih radija i t e ­
milijun dolara, o s n o v a n je 1 9 6 5 . g o d i n e . Z a g o v a r a o je uvjerenja levizija), P r o m i s e K e e p e r s (Ispunitelji obećanja) i m n o g e d r u g e
svoga utemeljitelja, p a s t o r a J o h n a R u s h d o o n y j a - " D o m i n i o n i - organizacije koje su k r š ć a n s k e s a m o po nazivu.
z a m , r e k o n s t r u k c i o n i z a m , kraljevstvo, o d m a h " (tj. vlast k r š ć a n a P o t e n c i j a l n a m o ć Vijeća z a n a c i o n a l n u p o l i t i k u , koje j e
zatražilo s t a t u s o b r a z o v n e u s t a n o v e o s l o b o đ e n e plaćanja poreza,
bio je, u a m e r i č k o j politici poslije 1 9 8 4 . g o d i n e , j e d n a k o g o l e m
M
Firtakis, Bob, "Diebold, Electronic Voting and t h e Vast R i g h t - W i n g
C o n s p i r a c y " ( D i e b o l d , e l e k t r o n s k o glasovanje i g o l e m a d e s n i č a r s k a u r o t a ) , T h e
F r e e P r e s s , C o l u m b u s , O h i o , 2 5 . veljače 2 0 0 4 .
15
Ibid. 6
Ibid.

170
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

koliko i n e p o z n a t većini p r o s t o d u š n i h a m e r i č k i h građana. Vjera va i zemlje d u b o k o u a m a z o n s k o j p r a š u m i u Brazilu, V e n e z u e l i i


p r o s t o d u š n i h A m e r i k a n a c a p o s t a l a je p r e d m e t m a n i p u l a c i j e u diljem L a t i n s k e A m e r i k e .
političke s v r h e .

CIA-in "Ljetni institut za lingvistiku"


George Bush i Vijeće za nacionalnu politiku,
CIA i pastor Moon T r i d e s e t i h godina prošloga stoljeća W i l l i a m C a m e r o n T o w n -
send o s n o v a o j e "Ljetni i n s t i t u t z a l i n g v i s t i k u " ( S u m m e r I n s t i ­
Tajnovito Vijeće za n a c i o n a l n u politiku bilo je j e d n a od ključ­ t u t e of Linguistics, SIL), p o z n a t i j i k a o Wycliffeovi prevoditelji
nih poveznica i z m e đ u bizarnoga svijeta fundamentalističkih sekta Biblije. Za vrijeme H l a d n o g a rata taj je i n s t i t u t o r g a n i z i r a o p r v e
" p o n o v n o r o đ e n i h " k r š ć a n a i a m e r i č k e obavještajne službe. G e ­ lingvističke i m i s i o n a r s k e s e m i n a r e ili škole d u b o k o u predjeli­
o r g e H e r b e r t W a l k e r B u s h , n e k a d a d i r e k t o r CIA-e, a z a t i m p o t ­ ma A m a z o n e , ali ne u s v r h u p o k r š t a v a n j a , n e g o u s v r h u o s t v a ­
p r e d s j e d n i k p a p r e d s j e d n i k Sjedinjenih A m e r i č k i h Država, bio renja i n t e r e s a obitelji Rockefeller i njihovih saveznika.
je u s a m o m e s r e d i š t u te p o v e z n i c e . T i j e k o m D r u g o g a svjetskoga r a t a N e l s o n Rockefeller b i o j e
N e v j e r o j a t n o š i r e n j e a m e r i č k e k r š ć a n s k e d e s n i c e poslije k o o r d i n a t o r p r e d s j e d n i k a Roosevelta za djelovanje a m e r i č k e taj­
o s a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća nije bila s p o n t a n a e p i d e ­ ne s l u ž b e u Latinskoj A m e r i c i . Poslije r a t a svoju g o l e m u o b a ­
mija k r š ć a n s k i h vrijednosti s t o j e zahvatila a m e r i č k i n a r o d . vještajnu m r e ž u diljem L a t i n s k e A m e r i k e p r e t v o r i o je u priva­
Glavne k a r a k t e r i s t i k e t e e p i d e m i j e u m j e t n o s u s t v o r e n e , m a ­ tan b i z n i s z a ostvarivanje v l a s t i t e k o r i s t i . P o t a j n o j e p o m a g a o
n i p u l i r a n e i p o t i c a n e u sklopu j e d n o g od najkolosalnijih i najbi­ T o w n s e n d o v e "prevoditelje Biblije" i k o r i s t i o ih za stvaranje n o ­
zarnijih projekata d r u š t v e n o g inženjeringa u povijesti m o d e r n o ­ m i n a l n o kršćanskih kultova m e đ u u r o đ e n i c i m a p r a š u m e , pretva­
ga svijeta. Američki n a r o d s u s t a v n o se pretvaralo u h o r d e s u k o ­ raj ući taj d i o svijeta u t a k o z v a n i "svijet za I s u s a " , a u s t v a r n o s t i
bljenih m a n i h e j s k i h s e k t a i k a r i z m a t i k a s p r e m n i h položiti život u svijet za Rockefellerovu n a f t n u k o m p a n i j u S t a n d a r d Oil, te
za svoga "vođu", bio on p r e d s j e d n i k George W. Bush, Dick C h e ­ "Isusove prijatelje". O s i m u z e m l j a m a A m a z o n e - P e r u u , Ekva­
ney ili n e t k o drugi. To se očitovalo u s v a k o d n e v n o m zlostavljanju d o r u , Kolumbiji, V e n e z u e l i , Brazilu i Boliviji - CIA je p o d u p i r a ­
ljudi i u g r o z o t a m a š t o su ih zaslijepljeni američki vojnici počinili la djelovanje t o g a i n s t i t u t a (SIL-a) i u G v a t e m a l i , M e k s i k u te
17

n a d n e d u ž n i m ž e n a m a i djecom u Iraku i Afganistanu. zemljama jugoistočne Azije.

Stvaranje fundamentalističkih kultova " p o n o v n o r o đ e n i h " kr­ R a l p h M c G e h e e b i o je a g e n t CIA-e 25 g o d i n a , a djelovao je


šćana od CIA-e i drugih agencija američke Vlade zapravo je počelo u g l a v n o m u z e m l j a m a j u g o i s t o č n e Azije. Po o d l a s k u u m i r o v i n u
p e d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća. Prvi takav p r o j e k t b i o je u dobio je odličje za zasluge na radu. U p o č e t k u je bio žestok borac
službi braće Rockefeller - N e l s o n a L a u r a n c e a i Davida - u svrhu p r o t i v k o m u n i z m a , n o z b o g i s k u s t v a u V i j e t n a m u , gdje j e b i o
njihovih p o s l o v n i h p o t h v a t a . T a d a j e CIA počela p o t p o m a g a t i svjedok a m e r i č k o g a b o m b a r d i r a n j a i bacanja n a p a l m b o m b a na
slanje p r i p a d n i k a f u n d a m e n t a l i s t i č k e sekte " K r š ć a n s k i h p r e v o ­
ditelja Biblije" u misije u r u r a l n a p o d r u č j a zemalja J u ž n e A m e ­
rike, k a k o bi se p o m o ć u njih dočepali g o l e m i h r u d n i h b o g a t s t a - 17
Colby, G e r a r d i dr., Thy Will...

172
v
R William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

sela, na ž e n e i djecu u t i m selima, p o č e o je p o z o r n o istraživati " r a z v o j n i m p r o j e k t i m a " . P o s l i j e j e r a d i o n a p r o j e k t u F o o d for


the H u n g r y (Hrana za gladne) i bio zadužen za h u m a n i t a r n u
s t v a r n u u l o g u CIA-e p a j e zaključio:
p o m o ć i r a z v o j n e p r o g r a m e u Boliviji, k a o i za j e d a n p r o j e k t p r e ­
" C I A nije niti je ikada bila središnja obavještajna agencija. O n a je seljenja izbjeglica iz j u g o i s t o č n e Azije koji su se t i j e k o m Vijet­
tajna p r o d u ž e n a r u k a predsjednikovih savjetnika za vanjsku p o ­ n a m s k o g a r a t a borili za C I A - u i koji su iz v i š e l o g o r a na T a j l a n d u
l i t i k u . K a o t a k v a , o n a s v r g a v a ili p o d u p i r e v l a d e s t r a n i h z e m a l j a preseljeni u bolivijsku p r a š u m u . "
i šalje ' o b a v j e š t a j n e p o d a t k e ' k o j i m a o p r a v d a v a te svoje akcije.
O n a oblikuje svoje obavještajne p o d a t k e , čak i o toliko o p a s n i m
To je s a m o v r h g o l e m o g i krvavog ledenjaka, p o z n a t i j e g k a o
područjima kao što su m o g u ć n o s t sovjetskog n u k l e a r n o g oružja,
sa s v r h o m da p o d u p i r e predsjednikovu politiku. Velik dio njezi­
p o k r e t " p o n o v n o r o đ e n i h k r š ć a n a " , koji j e f i n a n c i r a l a CIA.
n a t a j n o g d j e l o v a n j a j e s t s t v a r a n j e d e z i n f o r m a c i j a , a g l a v n i cilj P o č e t k o m s e d a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća taj se p r o j e k t
n j e z i n i h laži j e s t a m e r i č k i n a r o d . " 1 8
latio p o k r e t a n j a b r o j n i h sličnih " p o n o v n o r o đ e n i h " e v a n g e l i ­
stičkih s e k t a diljem A m e r i k e . Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e t r e ­
P o v e z a n o s t i djelovanje a m e r i č k i h obavještajnih služba, p o ­ balo je p r e t v o r i t i u naciju z o m b i j a s p r e m n i h , d o s l o v n o , "ubijati
p u t CIA-e, u m a n i p u l i r a n j u n a o k o religijskih organizacija sliko­ 'za K r i s t a ' " u v e l i k i m b u d u ć i m r a t o v i m a p r o t i v p o g a n a koji j o š
vito p r i k a z u j e slučaj L. D. McGriffa iz N a c i o n a l n e u d r u g e evan­ nisu p o z n a t i , bio t o " b e z b o ž n i k o m u n i z a m sovjetskoga carstva
gelista ( N a t i o n a l A s s o c i a t i o n of Evangelicals). U č a s o p i s u Reli­ zla", k a o tijekom H l a d n o g a rata, bili to " p o g a n i i s l a m s k o g a t e r o ­
gion in Politics, svesku 1., od 15. lipnja 1997. g o d i n e , objavljenje ra", k a k o ih se opisalo n e j a s n i m i n i k a d a z a v r š e n i m " r a t o m p r o ­
ovaj McGriffov životopis: tiv t e r o r i z m a " p r e d s j e d n i k a G e o r g e a W. Busha.

L. D. McGriff, p r e d s j e d n i k p a s t o r s k i h organizacija ISRP i


ANTIPAS: "Znakovi i čuda"
"... G o d i n e 1979. p o č e o je raditi na projektu ' W o r l d Relief (Po­
m o ć svijetu) N a c i o n a l n e u d r u g e evangelista u g r a d u W h e a t o n u , O s a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća CIA j e p o s t a l a z n a t n o
u s a v e z n o j d r ž a v i Illinois. O d o b r e n m u j e prvi p r o j e k t , z a koji j e
suptilnija u stvaranju p s e u d o - k r š ć a n s k i h k u l t o v a u Latinskoj
750.000 dolara dala organizacija USAID (United States Agency
for I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t , A m e r i č k a a g e n c i j a z a m e đ u n a ­ Americi i diljem svijeta. A m e r i č k i k r š ć a n s k i f u n d a m e n t a l i s t i ,
r o d n i r a z v o j , n a p . u r . ) , z a k o j u j e o t k r i o d a nije n i š t a d r u g o n e g o p o p u t kultova J o h n a Ashcrofta, Pata R o b e r t s o n a i Jerryja Falwel-
paravan za CIA-u, k a k o bi pomagala misionarima u dobivanju la, n i s u bili j e d i n i koji su pokazali da religija i m a utjecaj na p r o ­
financijskih s r e d s t a v a za l o k a l n e p r o j e k t e . Tada je počeo shvaćati
vedbu z a k o n a i p r a v d e na najvišim r a z i n a m a .
koliko je američka Vlada, djelujući pomoću brojnih CIA-inih paravan or­
ganizacija, duboko umiješana u misionarsko djelovanje, ne samo u Latin­ Istoga d a n a kada j e lord H u t t o n objavio s l u ž b e n o izvješće
skoj Americi nego i u cijelome svijetu ( n a g l a s i o a u t o r ) . T i j e k o m t o g a b r i t a n s k e Vlade, 2 9 . siječnja 2 0 0 4 . , u k o j e m u je p r i o p ć e n o d a j e
r a z d o b l j a m n o g o je p u t o v a o po Aziji, Latinskoj A m e r i c i i Africi, dr. D a v i d Kelly iz E n g l e s k e p o č i n i o s a m o u b o j s t v o , glasila E n ­
gdje je m i s i o n a r i m a d r ž a o s e m i n a r e i p o m a g a o im u različitim
gleske crkve ( C h u r c h of E n g l a n d ) dala su profil Briana H u t t o n a
kao člana a n g l i k a n s k e crkve H o l y T r i n i t y iz B r o m p t o n a . Lord
18
T h e C I A : A m e r i c a ' s P r e m i e r I n t e r n a t i o n a l T e r r o r i s t O r g a n i z a t i o n (CIA - H u t t o n bio je na čelu d u g o t r a j n e i s t r a g e o u z r o k u s m r t i m i k r o ­
američka stalna teroristička organizacija), na h t t p : / / w w w . s e r e n d i p i t y . l i /
cia.html#mcgehee
biologa Kellyja, koja je započela u kolovozu 2 0 0 3 . g o d i n e .

174 175
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

S m r t Davida Kellyja bila je č u d n a i vrlo k o n t r o v e r z n a . David izvješće o s a m o u b o j s t v u neuvjerljivo, z a t o š t o s r e d s t v a k o j i m a


Kelly bio je z a p o s l e n u b r i t a n s k o m e M i n i s t a r s t v u o b r a n e , kao je, n a v o d n o , p o č i n i o s a m o u b o j s t v o n i s u s r e d s t v a k o j i m a b i s e
stručnjak za v o đ e n j e rata biološkim oružjem, jer je prije toga bio počinilo s a m o u b o j s t v o . R e k a o je da je najvjerojatniji uzrok s m r t i
i n s p e k t o r n a o r u ž a n j a pri Ujedinjenim n a r o d i m a u Iraku. Kel- ubojstvo.
lyjev r a z g o v o r s n o v i n a r o m BBC-a Andrevvom G i l l i g a n o m , za Crkva lorda H u t t o n a , Holy T r i n i t y (Sveto Trojstvo) u B r o m p -
emisiju Today, o dosjeu b r i t a n s k e Vlade o i r a č k o m e oružju za tonu, ne bi bila ni z a p a ž e n a da lord H u t t o n nije sudjelovao u
m a s o v n o u n i š t e n j e , izazvao je g o l e m politički s k a n d a l za vladu jednom sasvim očitom zataškavanju vjerojatnog ubojstva svjedoka
b r i t a n s k o g a p r e m i j e r a Tonyja Blairea, gorljiva p r i s t a š u rata što koji je bio vrlo n e z g o d a n za r a t n e h u š k a č e iz a m e r i č k e V l a d e
ga a m e r i č k i p r e d s j e d n i k G e o r g e B u s h vodi u Iraku. Kelly je na­ B u s h a i Cheneyja, i za b r i t a n s k o g a p r e m i j e r a Tonyja Blairea.
đ e n m r t a v n e k o l i k o d a n a n a k o n s t o j e svjedočio p r e d p a r l a m e n ­
H u t t o n o v a crkva Holy T r i n i t y u B r o m p t o n u bila je p o z n a t a
t a r n i m o d b o r o m koji je istraživao njegove iskaze.
kao mjesto n a s t a n k a "Tečaja Alfa", koji je osmislio tamošnji ž u p ­
Kelly je n o v i n a r u BBC-a Gilliganu izrazio z a b r i n u t o s t glede nik, p a s t o r N i c k y G u m b e l , ključna o s o b a u organizaciji zvanoj
tvrdnje Blairove vlade, iz kolovoza 2002., da Irak ima m o g u ć n o s t " T h e Holy L a u g h t e r M o v e m e n t " ( P o k r e t svetoga s m i j e h a ) .
n a p a s t i b i o l o š k i m i k e m i j s k i m oružjem u roku od 45 m i n u t a od Od d r u g e polovice d e v e d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća u
izdavanja zapovijedi. Kelly je n a s t o j a o da ta izjava ne b u d e uvr­ Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a o d r ž a v a s e godišnje više o d
š t e n a u k o n a č n i dosje p o s l a n A l a s t a i r u C a m p b e l l u , m a c h i a v e - 5.000 "Tečajeva Alfa", pod pokroviteljstvom raznih crkava - Bap­
lijevskom d i r e k t o r u za k o m u n i k a c i j e b r i t a n s k o g a laburističkog tističke, P r e z b i t e r i j a n s k e , R i m o k a t o l i č k e , Vojske spasa, L u t e ­
p r e m i j e r a T o n y j a Blairea. C a m p e l l j e bio Blairov zloglasni r a n s k e , M e t o d i s t i č k e , S k u p š t i n a Božjih i E p i s k o p a l n e . Te je
"stručnjak za friziranje informacija za javnost". U n a t o č njegovu tečajeve polazilo više od milijun ljudi u A m e r i c i i Kanadi, a u
protivljenju, n e d o k a z a n a tvrdnja koju je C a m p b e l l u v r s t i o p o ­ z e m l j a m a izvan Sjeverne A m e r i k e m a t e r i j a l toga tečaja p r e v e ­
stala je ključni a r g u m e n t kojim su se obje vlade, i o n a predsjed­ d e n j e n a n e k o l i k o jezika.
nika B u s h a i o n a p r e m i j e r a Blaira, koristile za o p r a v d a n j e p r e ­
v e n t i v n o g a rata p r o t i v Iraka.
H u t t o n o v a istraga, koju je p r e d v o d i o lord H u t t o n , bivši pre­ "Blagoslov iz Toronta"
d s j e d n i k U d r u ž e n j a Sjeverne I r s k e za d u š e v n o zdravlje (Nor­
t h e r n Ireland A s s o c i a t i o n for M e n t a l H e a l t h ) , p r o g l a š e n a je jav­ P o č e t k o m o s a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća crkva Holy
n o m i s t r a g o m o o k o l n o s t i m a Kellyjeve s m r t i . T o m j e i s t r a g o m Trinity u B r o m p t o n u došla je u Engleskoj n a ž a o glas zbog izvješća
zaključeno da je Kelly p o č i n i o s a m o u b o j s t v o te da nije rekao o t o m e k a k o se ljude diže uvis i n a d n a r a v n o baca u zid. Te n e o ­
n e k e od rečenica koje je n o v i n a r B B C - a Gilligan n a v e o k a o Kel­ bične pojave d o g a đ a l e s u s e n a s k u p o v i m a n a kojima j e p o s e b n i
lyjeve. N o , Kellyja više nije bilo pa nije ni m o g a o o s p o r i t i H u t -
gost bio pokojni pastor John W i m b e r , američki stručnjak za "razvoj
t o n o v e tvrdnje.
crkve", koji je o s n o v a o n e š t o š t o se zvalo " V i n e y a r d C h u r c h "
N o r m a n Baker, član p a r l a m e n t a i z L i b e r a l n o - d e m o k r a t s k e ( V i n o g r a d a r s k a crkva), e k u m e n s k u m i n i vjersku zajednicu s a
s t r a n k e , koji j e g o d i n u d a n a istraživao u z r o k e Kellyjeve s m r t i , sjedištem u A n a h e i m u , u saveznoj državi Kaliforniji. A n a h e i m
o d b a c i o j e s l u ž b e n e H u t t o n o v e n a l a z e rekavši d a j e s l u ž b e n o je bio leglo n o v i h p s e u d o r e l i g i j s k i h kultova.

176 177
F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

W i m b e r je kasnije u s a v r š i o i svoju t e h n i k u i teoriju, kada je n a r o d n u zračnu luku Pearson, tvrdila je d a j e doživjela " o b n o v u "
n a p r e s t i ž n o m Fullerovu t e o l o š k o m s j e m e n i š t u (Fuller T h e o l o ­ k r š ć a n s t v a . Iste o n e pojave š t o su se d o g a đ a l e u crkvi Svetoga
gical S e m i n a r y ) , d r ž a o k o n t r o v e r z a n tečaj p o d n a z i v o m " Z n a k o ­ Trojstva u B r o m p t o n u , u Kanadi se doživljavalo kao " n e š t o n o v o " .
vi i č u d a " . Njegovo t e o l o š k o s j e m e n i š t e , s m j e š t e n o u Pasadeni, Neki sudionici o b r e d a puzali su k a o zmije, neki su lajali k a o psi,
u saveznoj državi Kaliforniji, bilo je najveće m u l t i v j e r s k o sjeme­ a neki u d a r a l i glavom o zid.
n i š t e n a svijetu, koje j e d a l o i s t a k n u t e o s o b e , p o p u t Billa Bri- N o , sudionici o b r e d a k o d p a s t o r a G u m b e l a , koji s u d e s e t g o ­
ghta, osnivača organizacije C a m p u s C r u s a d e for C h r i s t (Sveuči­ dina prije toga vidjeli m n o g e slične n a d n a r a v n e z n a k o v e i čuda,
lišna križarska vojna za Krista), i J o o n a G o n a Kima, osnivača or­ počeli su odlaziti u T o r o n t o i d o n o s i t i u Veliku Britaniju r a z n e
ganizacije " K o r e a n C a m p u s C r u s a d e for C h r i s t " (Korejska načine postizanja "dubljeg o d n o s a s G o s p o d i n o m " , tvrdeći k a k o
križarska vojna za K r i s t a ) . Bright je b i o j e d a n od p o t p i s n i k a d o ­ su to postigli p o m o ć u t e h n i k e koju je crkva u zračnoj luci nazva­
k u m e n t a z v a n o g " L a n d L e t t e r " , tj. p i s m a iz 2 0 0 2 . g o d i n e , u la " m o l i t v o m upijanja". Bila je to vrsta u z a j a m n o g "oprašivanja".
k o j e m u je iznijeto " o p r a v d a n j e za p r a v e d a n rat", tj. za invaziju
T i s u ć e je ljudi odlazilo u T o r o n t o nazočiti t i m okupljanjima,
n a Irak i z 2 0 0 3 . g o d i n e , č i m e j e d a n a t e o l o š k a p o d l o g u z a inva­
a procjenjuje se da se do r u j n a 1 9 9 5 . o k o 6 0 0 . 0 0 0 ljudi, m e đ u
ziju koju je i s p l a n i r a o p r e d s j e d n i k G e o r g e W. B u s h .
kojima i o k o 2 0 . 0 0 0 p a s t o r a iz d o s l o v n o svih država svijeta, d o ­
Charles Fuller, kalifornijski "kralj a g r u m a " i osnivač Fullero-
šlo "ogrijati", k a k o je n a z v a n a ta vjerska o b n o v a . N e k o l i k o tele­
va t e o l o š k o g s j e m e n i š t a , b i o je j e d a n od ključnih p r i s t a š a Ljet­
vizijskih postaja u Kanadi i u d r u g i m z e m l j a m a prikazivalo je tu
n o g a i n s t i t u t a za lingvistiku (SIL-a) C a m e r o n a T o w n s e n d a , koji
crkvu i video s n i m k e k a r a k t e r i s t i č n i h nesvjesnih a b d o m i n a l n i h
je CIA-i i m u l t i n a c i o n a l n i m korporacijama N e l s o n a Rockefellera
grčeva m n o g i h s u d i o n i k a . Te se g o d i n e četiri t i s u ć e crkava u
pomogao prikupiti antropološke i psihološke podatke o pleme­
Velikoj Britaniji priključilo crkvi Sv. Trojstva u B r o m p t o n u , k a k o
n i m a L a t i n s k e A m e r i k e prije njihova istrjebljenja. O s i m toga,
bi primile o n o š t o se opisuje k a o " p r i j e n o s n o p o m a z a n j e " . D o b i ­
C h a r l e s Fuller s u d j e l o v a o je u osnivanju N a c i o n a l n e u d r u g e 20

19
le su "blagoslov iz T o r o n t a " .
evangelista.
Manifestacije u E n g l e s k o j , koje su k o n t r o v e r z n o pripisivane
D u h u S v e t o m e , s oduševljenjem je dočekao p a s t o r G u m b e l , kao
p o t v r d u n o v e r a z i n e d u h o v n o g n a p r e t k a svoje crkve. Kršćanski Odredi smrti "ponovno rođenih" kršćana
pisci, p a s t o r J o h n M u m f o r d i p a s t o r David Pytches, objavili su te u Latinskoj Americi
događaje. P a s t o r M u m f o r d i njegova s u p r u g a E l e a n o r osnovali
su Vineyard C h u r c h u Londonu, u Engleskoj. Tijekom toga razdo­ J o š d a v n o prije n e g o š t o j e F u l l e r o v o t e o l o š k o s j e m e n i š t e
blja p a s t o r G u m b e l o s m i s l i o je svoju p r v u verziju "Tečaja Alfa" uvelo " m o ć e v a n g e l i z m a " u Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e , o s o ­
za svoje ž u p l j a n e . blje Fullerova s j e m e n i š t a i m n o g i članovi Vijeća za n a c i o n a l n u
U siječnju 1 9 9 4 . g o d i n e , crkva u zračnoj luci u T o r o n t u , politiku obavljali su " p a s t o r s k u s l u ž b u " u Latinskoj A m e r i c i .
p o d r u ž n i c a crkve Vineyard, z g o d n o smještena o d m a h u z m e đ u -
20
T h o m s o n , C . D . , " L o r d H u t t o n ' s F a m o u s C h u r c h " (Slavna c r k v a l o r d a
H u t t o n a ) , 19. ožujka 2 0 0 4 . , n a h t t p : / / w w w . m i s s i n g p e r s o n s - i r e l a n d . f r e e p r e s s -
19
C o l b y a n d D e n n e t t , o p . cit., s t r . 1 2 3 . &eespeach.com/loi-d%20Huttons%20church.htm

178 179
STOLJEĆE RATA 2
F. William Engdahl

Razlog njihova z a n i m a n j a za Latinsku A m e r i k u bio je iskoristiti


Rios Montt iz Gvatemale i CIA
t o p o d r u č j e k a o p o k u s n i laboratorij z a projekt u n i š t e n j a d o k t r i ­
Istražitelj iz Sjeverne I r s k e C. D. T h o m s o n u o č i o je da se
n a r n e religije, k a k o bi, o s o b i t o Katoličku crkvu, zamijenili n o ­
pokolj tisuća n e d u ž n i h civila u G v a t e m a l i , p o t o m a k a d r e v n i h
vim religijskim p o k r e t i m a , inačicama "znakova i čuda", ukratko,
Maya, o k o j e m u se o s a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća n a v e ­
k a r i z m a t s k i m ili p e n t e k o s t a l n i m religijskim kultovima. J e d a n od
liko pisalo, bio p o v e z a n sa sličnim o p e r a c i j a m a a m e r i č k e tajne
r e z u l t a t a operacija toga k u l t a bila je " n o v a r a z i n a p o m a z a n j a u
službe, uz p o m o ć " p o n o v n o r o đ e n i h kršćana". Tijekom s e d a m d e ­
A r g e n t i n i , koja se p o s t i z a l a k o n t a k t i m a J o h n a i C a r o l A r n o t t s
setih g o d i n a p r o š l o g a stoljeća, CIA i k o m p a n i j a U n i t e d F r u i t
C l a u d i o m F r e i d z o n o m u toj zemlji potkraj 1993., n e p o s r e d n o
21 financirale su u toj zemlji d u g o t r a j a n g r a đ a n s k i rat. U s p j e š n i m
prije pojave vjerske o b n o v e u Sjevernoj A m e r i c i . . . "
vojnim u d a r o m , g o d i n e 1982. za p r e d s j e d n i k a je postavljen ge­
P o v e z a n o s t a m e r i č k i h i b r i t a n s k i h obavještajnih s l u ž b a te
neral Efrain Rios M o n t t .
c r k v e n i h s k u p i n a bila je očita. Istraživač Jim Keith p r o n a š a o je
d o k u m e n t e koji pokazuju k a k o je p a s t o r Jim J o n e s radio za tajnu M o n t t j e bio j e d a n o d prvih k r š ć a n s k i h o b r a ć e n i k a C r k v e
službu A m e r i č k e r a t n e m o r n a r i c e prije negoli se dogodila trage­ riječi ("El V e r b o " ) , koju su u G v a t e m a l u donijeli kalifornijski
dija u J o n e s t o w n u u Gvajani. Ta se tragedija očito d o g o d i l a zato m i s i o n a r i iz organizacije p o z n a t e k a o G o s p e l O u t r e a c h (Sirenje
s t o j e CIA-in p r o g r a m k o n t r o l e svijesti otišao "u krivom smjeru". Evanđelja), koji su u tu zemlju d o š l i dijeliti h u m a n i t a r n u p o ­
Pentekostalnim p o k r e t o m " p o n o v n o rođenih kršćana" u Ame­ m o ć poslije r a z o r n o g a p o t r e s a iz 1976. g o d i n e .
rici i J u ž n o j Africi upravljala je b r i t a n s k a tajna s l u ž b a j o š od Kao j e d a n od starješina u p a s t o r s k o j službi organizacije El
p o č e t k a d v a d e s e t o g a stoljeća. Istraživanjem p o v e z a n o s t i odreda V e r b o , M o n t t j e bio ravnatelj Škole z a o b u k u v o d s t v a (Leader­
s m r t i u Srednjoj A m e r i c i i k r š ć a n s k i h s e k t a o t k r i v e n o je da su ship T r a i n i n g S c h o o l ) , koja je i m a l a više od 1.000 članova. P o ­
operativci tajnih s l u ž b a djelovali u t i m tajnim o p e r a c i j a m a više slije p r e u z i m a n j a vlasti u G v a t e m a l i , p o t p o r u su mu pružali čla­
od 30 godina. novi Vijeća za n a c i o n a l n u politiku Pat R o b e r t s o n , Jerry Falwell,
p a s t o r J i m m y Swaggart i Loren C u n n i n g h a m iz organizacije Mla­
Govori se k a k o su te a k t i v n o s t i u Latinskoj Americi imale
dež s m i s i j o m ( Y o u t h w i t h a M i s s i o n ) .
s v r h u o m o g u ć i t i a m e r i č k i m , b r i t a n s k i m i i z r a e l s k i m tajnim
s l u ž b a m a da proučavaju i p o t o m u s a v r š e t e h n i k e za učinkovitu D o 1982. g o d i n e , p o d vlašću g e n e r a l a R i o s a M o n t t a , više o d
destabilizaciju zemalja p o m o ć u novih religijskih p o k r e t a , p o s e ­ tisuću naselja M a y a bilo j e n a p u š t e n o ili u n i š t e n o . N a d e s e t k e
bice o n i h tipa " z n a k o v a i č u d a " . tisuća Maya p o u b i j a n o je u o k r u t n i m g e n o c i d n i m p o h o d i m a
O n o š t o široj j a v n o s t i nije p o z n a t o jest činjenica da je isti taj M o n t t o v e vojske. P r e m a časopisu Covert Action Bulletin (Bilten o
p r o j e k t a m e r i č k a tajna s l u ž b a o k r e n u l a i protiv vlastitoga n a r o ­ tajnim akcijama), Izrael je od 1977. do 1986. g o d i n e d a v a o Gva­
da. N e m a boljega načina za stvaranje "svjetske vojske" s p r e m n e temali z n a t n u financijsku p o m o ć , a izraelska tajna služba je, k a k o
"ubijati 'za I s u s a ' " i za h u š k a č e rata iz P e n t a g o n a . Bio je to p o ­ se n a v o d i , novačila p r i p a d n i k e crkve El V e r b o g e n e r a l a M o n t t a ,
d j e d n a k o i c i n i z a m i zločin. koja je u z a b a č e n i m p r e d j e l i m a već imala 2 5 0 ž u p a , k a o p o m o ć
izraelskim a g e n t i m a u špijunaži i zlostavljanju.
Prema gvatemalskim izvorima, do 2002. razne nekatoličke
21
A k o , B a r b a r a , " T h e Elijah R e v o l u t i o n - A n t i p a s : A n o t h e r J e s u s R e v o l u ­ sekte, koje su dobivale a m e r i č k u p o m o ć , uspjele su privući 3 0 %
tion?", na http:/Avatch.pair.com/antipas.html#fruit

181
180
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

stanovnika Gvatemale. Dužnosnici iz Vatikana, uznemireni " D u h a S v e t o g a " u m o d e r n o m e d o b u , bio j e C . P e t e r W a g n e r ,


takvim razvojem događaja, izjavili su k a k o je G v a t e m a l a postala bivši prijatelj i kolega p o k o j n o g a J o h n a W i m b e r a s Fullerova t e ­
" n e k a vrsta e k s p e r i m e n t a sa s v r h o m da ftindamentalističke sku­ ološkog s j e m e n i š t a iz Kalifornije.
pine prodru u Latinsku Ameriku". 22
O n o š t o široj j a v n o s t i nije p o z n a t o j e s t W a g n e r o v a p o p r i l i č ­
Godine 1999. meksički katolički nadbiskup Javier Lozano Bar- na m i s i o n a r s k a p r o š l o s t u Boliviji, od 1954. do 1979. U izvješću
ragan izjavio je da se izvorište zabrinjavajućega širenja funda- CIABASE o Boliviji stoji: " O d listopada 1966. do listopada 1968.,
m e n t a l i s t i č k i h religijskih s e k t a u Latinskoj Americi m o ž e naći u organizacije A m n e s t y I n t e r n a t i o n a l izvijestila je o t o m e k a k o su
j e d n o m izvješću iz kolovoza 1969., koje je a m e r i č k o m predsjed­ bolivijski o d r e d i s m r t i poubijali o d 3 . 0 0 0 d o 8.000 ljudi". Boli­
n i k u R i c h a r d u N i x o n u p o s l a o N e l s o n A. Rockefeller, bogati na­ vija je k o r i š t e n a i k a o zemlja za preseljenje izbjeglica iz j u g o i ­
s t o č n e Azije, koji su se borili za CIA-u prije i t i j e k o m Vijet­
sljednik k o m p a n i j e S t a n d a r d Oil, o s o b a koja je u vrijeme D r u g o ­
n a m s k o g a rata.
ga svjetskoga r a t a bila d i r e k t o r a m e r i č k e obavještajne službe u
Latinskoj A m e r i c i . U t o m e Rockefellerovu d o k u m e n t u pisalo je Projekt američke politike u Latinskoj Americi objavilo je 1980.
da, poslije D r u g o g a v a t i k a n s k o g a koncila "Katolička crkva više g o d i n e Vijeće z a m e đ u a m e r i č k u s i g u r n o s t ( C o u n c i l for I n t e r -
nije p o u z d a n s a v e z n i k (sic) za Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e ni A m e r i c a n Security, CIS) p o d i z v o r n i m n a s l o v o m " M e đ u a m e -
rički o d n o s i , štit n o v o g a p o r e t k a i m a č u s p o n a Sjedinjenih A m e ­
j a m a c socijalne s t a b i l n o s t i n a j u ž n o a m e r i č k o m e k o n t i n e n t u .
ričkih Država d o svjetske sile". P r e d s j e d n i k organizacije G u n
N e l s o n Rockefeller i s t a k n u o je " p o t r e b u da se k a t o l i k e u Latin­
O w n e r s of A m e r i c a ( A m e r i č k i vlasnici oružja) Larry Pratt, koji
skoj Americi pretvori u n e k e d r u g e kršćane". George H. W. Bush,
je i s t o d o b n o i član tajnovita Vijeća za n a c i o n a l n u politiku, bio je
d i r e k t o r CIA-e iz s e d a m d e s e t i h godina prošloga stoljeća i d u g o ­
i tajnik Vijeća za m e đ u a m e r i č k u s i g u r n o s t (CIS-a), o s n o v a n o g
godišnji p o d u p i r a t e l j p l a n o v a obitelji Rockefeller, odigrao je gla­
1976. godine.
v n u u l o g u u širenju f u n d a m e n t a l i s t i č k i h sekta ne s a m o u Latin­
23 P r a t t j e i s t o d o b n o b i o dostavljač obavještajnih p o d a t a k a i z
skoj A m e r i c i n e g o i diljem Sjedinjenih A m e r i č k i h D r ž a v a .
" p r i v a t n i h " izvora k a o š t o su A m e r i č k o vijeće s i g u r n o s t i i C A U ­
SA S u n M y u n g a M o o n a , i iz j e d n e n e s l u ž b e n e agencije za z a p o ­
šljavanje koja je slala a n a l i t i č a r e u vladu p r e d s j e d n i k a R e a g a n a
Neobičan "Dokument iz Santa Fea" na p o č e t k u s a b l a s n i h r a t o v a koje je A m e r i k a vodila u Srednjoj
Americi. G o d i n e 1980. Vijeće za m e đ u a m e r i č k u s i g u r n o s t obja­
Glavni p o t p o r a n j cijeloga toga p r o c e s a s t v o r e n je u saveznoj vilo j e utjecajan d o k u m e n t p o d n a z i v o m " A N e w I n t e r - A m e r i ­
državi Kaliforniji, sjedištu nebrojenih sekta "novoga d o b a " i pseu- can Policy for t h e E i g h t i e s " ( N o v a m e đ u a m e r i č k a p o l i t i k a z a
doreligijskih g u r u a . Najpoznatiji s u v r e m e n i promicatelj "razvoja o s a m d e s e t e ) , poznatiji k a o " S a n t a F e D o c u m e n t " ( D o k u m e n t i z
crkve" i " P o k r e t a trećega vala" (Third W a v e M o v e m e n t ) , koji su S a n t a F e a ) , a i z v o r n i n a s l o v bio m u je, k a k o j e već r e č e n o , " M e ­
i evangelisti i k a r i z m a t i c i j e d n a k o prigrlili k a o i s t i n s k i dolazak đ u n a r o d n i o d n o s i , štit n o v o g a p o r e t k a i m a č u s p o n a Sjedinjenih
A m e r i č k i h D r ž a v a do svjetske sile". Bio je to n a s t a v a k izvješća
koje je o J u ž n o j A m e r i c i n a p i s a o N e l s o n Rockefeller.
22
Zenit, " G v a t e m a l a , a T e s t i n g G r o u p for U.S. R e l i g i o u s S e c t s " ( G v a t e m a l a , Burn F o u c h e r e a u analizira taj d o k u m e n t iz Santa Fea u svojoj
p o k u s n a s k u p i n a z a a m e r i č k e religijske s e k t e ) , n a Z e n i t o r g . 3 0 . s r p n j a 2 0 0 2 .
2 3
Ibid. knjizi The Sect Mafia (Mafija s e k t a ) , u kojoj tvrdi k a k o su u t o m e

182 183
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

izvješću postavljeni planovi za stvaranje religijskih s e k t a na g e n t i n s k u s e k t u z v a n u U n i v e r z a l n a B o ž a n s k a crkva k a o j o š jed­


svjetskoj razini, sa s v r h o m izopačavanja k o l e k t i v n e svijesti kr­ nu c r k v u koja uživa v e l i k o d u š n o s t Pata R o b e r t s o n a i k a o crkvu
šćana, k a k o bi bili s p r e m n i p r i h v a t i t i projekt stvaranja slobod­ koja dobiva novac od Evangelističkog u d r u ž e n j a Billyja G r a n a m a
n o g tržišta u k o r i s t daljnjeg širenja svjetskih m u l t i n a c i o n a l n i h i od organizacije W o r l d Vision (Vizija svijeta), a sve te organiza­
kompanija. cije j e s u članice Vijeća za n a c i o n a l n u p o l i t i k u .
P r e m a toj strategiji, evangeličke organizacije p o p u t Crkve Infiltriranje raznih crkava i p a r a c r k v e n i h organizacija u m n o ­
riječi Riosa M o n t t a , koristit će se kao p a r a v a n iza kojega će CIA ge države traje najmanje od D r u g o g a svjetskoga rata. P r e m a jed­
"voditi i d e o l o š k u b o r b u " p o m o ć u religijskih f e n o m e n a , tj. o p e ­ n o m d o k u m e n t u n a z v a n o m "Torbitt D o c u m e n t " (Torbittov d o ­
racije p s i h o l o š k e b o r b e u s v r h u usađivanja željene ideologije u k u m e n t ) , objavljenom p o d p s e u d o n i m o m W i l l i a m T o r b i t t , u
svijest ljudi i da će p r i p a d n i c i o n i h k r š ć a n s k i h s k u p i n a koji se dijelu o u r o t i za u b o j s t v o a m e r i č k o g a p r e d s j e d n i k a Kennedyja,
b u d u opirali t o m e utjecaju biti neutralizirani p o m o ć u p o s e b n i h kaže se k a k o je prijatelj i obavještajac d i r e k t o r a FBI-a J. E d g a r a
operacija tipa "podijeli pa vladaj". Hoovera, p a s t o r Carl Mclntire, fundamentalistički p a s t o r iz Col-
F o u c h e r e a u je zapazio: "Iskustvo stečeno u Vijetnamu, l i n g w o o d a u saveznoj državi N e w Jersey, o r g a n i z i r a o j e d n u p o ­
zahvaljujući o n d j e p r o v e d e n i m operacijama k o n t r o l e s t a n o v n i ­ strojbu za špijunažu i obavještavanje p o d tajnim i m e n o m " A m e ­
štva, i z v e z e n o je u zemlje L a t i n s k e A m e r i k e , o s o b i t o u G v a t e ­ ričko vijeće k r š ć a n s k i h c r k a v a " ( A m e r i c a n C o u n c i l of C h r i s t i a n
malu, p o m o ć u brojnih obavještajaca američke organizacije USAID C h u r c h e s , A C C C ) , koje je diljem Sjedinjenih A m e r i č k i h Država
i d r u g i h a m e r i č k i h služba. N e k e su s e k t e stvorili specijalisti za i u većini zemalja L a t i n s k e A m e r i k e postavljalo tajne a g e n t e
p s i h o l o š k o r a t o v a n j e i dali im vlast n a d p o l i t i č k i m f o r u m o m i koji su glumili s v e ć e n i k e i m i s i o n a r e .
24
nad sviješću". A l b e r t O s b o r n e , p o d lažnim i m e n o m J o h n H o w a r d B o w e n ,
P a s t o r J o h n A r n o t t iz crkve u zračnoj luci u T o r o n t u izjavio je o d n o s n o j . H . O w e n , koji j e o d 1 9 4 3 . d o 1 9 6 4 . djelovao p o d
k a k o je njega, p o t k r a j 1 9 9 3 . g o d i n e , " d u h o v n o osvježio" posjet osobnim ravnanjem J. Edgara Hoovera, sam je sebe opisao kao
Argentini i Claudiju Freidzonu, pastoru Crkve kralj kraljeva (King p u t u j u ć e g propovjednika, člana Prve b a p t i s t i č k e crkve iz Lareda
of Kings C h u r c h ) iz p r e d g r a đ a B u e n o s Airesa, i njegov sveće­ (First Baptist C h u r c h of L a r e d o ) , iz savezne države T e k s a s , i kao
nički poziv p o d i g n u o n a višu razinu p o m a z a n j a . T o je, k a k o o n m i s i o n a r a A m e r i č k o g a vijeća k r š ć a n s k i h crkava. I s t o d o b n o j e
kaže, izravno dovelo do f e n o m e n a "blagoslova iz T o r o n t a " , koji r u k o v o d i o e k i p o m visoko o s p o s o b l j e n i h p r o f e s i o n a l n i h snajpe­
je z a p o č e o u siječnju 1 9 9 4 . g o d i n e . rista, sa s j e d i š t e m u M e k s i k u , k o j i m a su se koristile a m e r i č k e
U to je vrijeme A r n o t t bio p o v e z a n s J o h n o m W i m b e r o m i agencije za š p i j u n a ž u i slične agencije m n o g i h država diljem
crkvom Vineyard iz Kalifornije. Profesor J. Garcia-Ruiz s Odsjeka svijeta za izvođenje političkih a t e n t a t a . T i j e k o m tih g o d i n a g o ­
za etnologiju i a n t r o p o l o g i j u Sveučilišta u Parizu o p i s a o je ar- s p o d i n O s b o r n e je, n a v o d n o , v o d i o j e d n u š k o l u za s i r o č a d u
P u e b l u u M e k s i k u , koju je p o l a z i l o 25 do 30 dječaka.
Kao tajnik za A m e r i k u u Odjelu za m e đ u n a r o d n e o d n o s e or­
24
B u r g h a r d t , T o m , " A S m a l l C i r c l e o f F r i e n d s : Larry P r a t t , t h e C o u n c i l for ganizacije z v a n e A m e r i č k o vijeće k r š ć a n s k i h crkava, k r š ć a n s k i
I n t e r - A m e r i c a n S e c u r i t y a n d I n t e r n a t i o n a l Fascist N e t w o r k s " ( U z a k k r u g prija­ pisac dr. Francis Schaeffer n e k o l i k o je p u t a p u t o v a o u E u r o p u u
telja - Larry P r a t t , Vijeće za m e đ u a m e r i č k u s i g u r n o s t i M e đ u n a r o d n a m r e ž a
fašista), na h t t p : / / w w w . w e b c o m . c o m / - p i n k n o i z / r i g h t / l p r a t t . h t m l
razdoblju od 1942. do 1 9 4 5 . , tj. u v r i j e m e D r u g o g a svjetskoga

184 185
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

rata, a g o d i n e 1 9 4 8 . je s obitelji o d s e l i o u Švicarsku. O n d j e je G e n e r a l H a i n e s bio je z a d u ž e n za p r o v e d b u vojnog u d a r a u


1 9 5 5 . g o d i n e , blizu g r a d a L a u s a n n e , o s n o v a o j e d a n kršćanski Americi, tj. za projekt preuzimanja vlasti d r ž a v n i m u d a r o m , zvan
h u m a n i t a r n i c e n t a r n a z v a n " L ' A b r i " ( U t o č i š t e ) , u koji je priv­ " O p e r a t i o n G a r d e n P l o t " (Operacija v r t n a u r o t a ) . Taj j e p r o j e k t
lačio posjetitelje iz cijeloga svijeta, a v r h u n a c p o p u l a r n o s t i d o ­ š e z d e s e t i h g o d i n a p r i p r e m l j e n z a slučaj a k o b u d e p o t r e b n o u v e ­
s e g n u o je tijekom p r e v r a t n i h š e z d e s e t i h i s e d a m d e s e t i h godina sti prijeki sud zbog mogućih n e r e d a u s i r o m a š n i m crnačkim četvr­
prošloga stoljeća. t i m a i z b o g a n t i r a t n i h p r o s v j e d a u A m e r i c i . Poslije o d l a s k a iz
A m e r i č k e vojske g e n e r a l H a i n e s je, o d 1 9 7 1 . g o d i n e , b i o blisko
povezan s Haraldom Bredesenom.
J o š j e d n a b r i t a n s k a organizacija a k t i v n a u b r a t s t v i m a "kariz­
"Darovi duha"
matika", posebice n a r a t o m z a h v a ć e n i m p o d r u č j i m a Afrike, bila
je organizacija C h r i s t i a n Solidarity I n t e r n a t i o n a l , s k r a ć e n o CSI
P o v e z a n o s t Velike Britanije s p r o j e k t o m stvaranja u m j e t n e
( M e đ u n a r o d n a kršćanska s o l i d a r n o s t ) , kojoj je na čelu bila b a r u ­
d u h o v n e b a z e za sve veće m a n i p u l i r a n j e l j u d i m a i n a r o d i m a
nica C a r o l i n e Cox, z b o g čijih su izvješća iz S u d a n a m n o g i ljudi u
počela je s djelovanjem p u k o v n i k a sir Viviana Gabriela. On je u
a m e r i č k o j V l a d i razmišljali o p o k r e t a n j u vojnih operacija u toj
vrijeme D r u g o g a svjetskoga rata b i o a t a š e za z r a č n e s n a g e u bri-
zemlji.
t a n s k o m e v e l e p o s l a n s t v u u W a s h i n g t o n u i o s n o v a o je organiza­ Kada su, devedesetih godina, obavještajni podatci o postojanju
ciju p o d n a z i v o m M e đ u n a r o d n o k r š ć a n s k o v o d s t v o (Internatio­ "oružja z a m a s o v n o u n i š t e n j e " naveli p r e d s j e d n i k a C l i n t o n a d a
nal Christian Leadership). b o m b a r d i r a s u d a n s k u tvornicu aspirina, t a n e u g o d n a pogrješka
Tijekom š e z d e s e t i h g o d i n a p r e d s j e d n i k b r i t a n s k o g a ogranka s a m o je n e z n a t n o u m a n j i l a gorljivost klike koja je podržavala taj
te organizacije bio je E r n e s t W i l l i a m s , koji je i s t o d o b n o bio i n a p a d . U i n t e r v j u u š t o ga je u k o l o v o z u 1 9 9 7 . d a l a a m e r i č k o m
član s t o ž e r a B r i t a n s k i h p o m o r s k i h s n a g a i član Povjerenstva za časopisu P e n t e k o s t a l a c a Charisma, b a r u n i c a C o x izjavila je k a k o
evangelizam C a n t e r b u r y j s k e nadbiskupije. Blisko je surađivao s o n a i m n o g i d r u g i članovi o d b o r a organizacije M e đ u n a r o d n a kr­
o p e r a t i v c e m b r i t a n s k e tajne službe H a r a l d o m B r e d e s e n o m , koji šćanska solidarnost uživaju "vrstu snažnog i vrlo izraženog oblika
je kasnije bio m e n t o r P a t u R o b e r t s o n u u Sjedinjenim A m e r i č k i m štovanja n a k a r i z m a t s k o m r u b u crkvenoga s p e k t r a " .
D r ž a v a m a . Svijet " p o n o v n o r o đ e n i h " doista je m a l e n i vrlo m r a ­ C r k v a V i n e y a r d , s m j e š t e n a u j e d n o j o t m j e n o j ulici blizu s r e ­
čan. dnje š k o l e C o l u m b i n e , n a v o d n o j e vrlo a k t i v n o djelovala m e đ u
G o d i n e 1978. u C a n t e r b u r y j u j e o d r ž a n j e d a n važan m e đ u ­ m l a d i m a na t o m e p o d r u č j u prije tragičnih ubojstava u toj školi,
n a r o d n i s k u p , p o d v o d s t v o m n a d b i s k u p a kraljice Elizabete D o - koji su privukli p o z o r n o s t cijeloga svijeta. Istražitelji te t r a g e ­
dije dobili su b r o j n e izjave svjedoka koje su bile p o t p u n o su­
n a l d a C o g g a n a , a s v r h a m u j e bila p o k r e n u t i k a m p a n j u širenja
p r o t n e zaključcima s l u ž b e n e istrage. N a j e d n o m s a s t a n k u z a r o ­
p r a k s e " k a r i z m a t s k i h " događaja zvanih "Darovi d u h a " po cijelo­
ditelje ubijenih u č e n i k a , r o d i t e l j i m a je p o k a z a n a g o l e m a količi­
m e svijetu, p o d v o d s t v o m A n g l i k a n s k e crkve. N a čelu s k u p i n e 25
na dokaza, pri č e m u je k o r i š t e n izraz " z a t a š k a n i " .
američkih k a r i z m a t i k a koji su nazočili t o m e s k u p u bio je general
R a l p h E. H a i n e s mlađi, koji je 1 9 6 7 . i 1968. b i o d o n a č e l n i k Gla­
v n o g a s t o ž e r a A m e r i č k e vojske. 25
T h o m s o n , C . D . , o p . cit.

186 187
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Lažni izrazi " k r š ć a n s k i h " vjerskih o b r e d a m o g u zavarati mi­


j e d n o g a d a n a pojaviti, jer n e k a d a n e z a m i s l i v e operacije u samoj
lijune ljudi, š t o je d o k a z a o i visok p o s t o t a k g l e d a n o s t i emisija
Americi, k a o š t o su M K - U L Z R A , C H A O S i M O C K I N G B I R D ,
tele-vangelista. Bio je to s r a č u n a t o osmišljen inženjering, kojim
j a s n o p o k a z u j u da postoji i ta m o g u ć n o s t ) . Ali o n o š t o z n a m o
su ljudska bića p r e t v a r a n a u p o k u s n e k u n i ć e čiji su životi vrlo
već j e dovoljno s n a ž n a o p t u ž b a n a r a č u n C I A - e . "
jeftina roba.
Kangas je n a v e o i i m e n a : " G l a v n i tvorci toga stroja bili su
Irving Kristol, P a u l W e y r i c h , W i l l i a m S i m o n , R i c h a r d M e l l o n
Scaife, Frank Shakespeare, William F. Buckley mlađi, obitelj Roc­
Bush pristupa pastoru Moonu... kefeller i m n o g i d r u g i . G o t o v o svi n a v e d e n i bili su a g e n t i CIA-
e. Kristol je, n a r a v n o , n a s t a v i o s r a d o m i u t e m e l j i o nevjerojatno
Sirenje religijskih i pseudoreligijskih sekta u Americi m o ć n u operaciju p o z n a t u k a o " n e o k o n z e r v a t i z a m " . '
doživjelo je pravu eksploziju poslije ubojstva p r e d s j e d n i k a Ken- J o š je napisao: "Tijekom s e d a m d e s e t i h godina, ti su ljudi uzi­
nedyja, 1 9 6 3 . g o d i n e . mali m e t o d e p r o p a g a n d e i t e h n i k u djelovanja koje su naučili
Religija je uvijek i m a l a č u d n u ulogu u a m e r i č k o m e d r u š t v u , tijekom H l a d n o g a rata i primjenjivali ih na "klasni rat". Stoga ne
o d m a l i h s e k t a p a sve d o m a s o v n i h crkava. Č u d n u z a t o š t o j e i z n e n a đ u j e š t o a m e r i č k a verzija toga stroja n e v j e r o j a t n o sliči
č e s t o bila p o v e z a n a s m i l i t a n t n i m p a t r i o t i z m o m i p o t p o r o m m e t o d a m a koje su p r i m j e n j i v a n e u s t r a n i m z e m l j a m a za b o r b u
a m e r i č k o j "misiji u svijetu", tj. njezinoj "očitoj s u d b i n i " . A m e ­ protiv k o m u n i z m a . CIA-ina s t r u č n a i s v e o b u h v a t n a organizacija
ričke tajne s l u ž b e p o t a j n o su sudjelovale u " p o t i c a n j u " većine p o s l o v n o g a sloja p o s t i g l a je u s p j e h kakav n i s u m o g l i ni sanjati.
pseudoreligijskih lakrdija, p o p u t evangelističkog kršćanstva "po­ Godine 1975. jedan p o s t o bogatih posjedovao je 22 p o s t o a m e ­
n o v n o r o đ e n i h k r š ć a n a " . G l a v n u u l o g u u toj manipulaciji imalo ričkoga bogatstva. Do 1992. g o d i n e taj su p o s t o t a k g o t o v o u d v o ­
je Vijeće za n a c i o n a l n u politiku. stručili - iznosio je 42 p o s t o , š t o je najviša razina n e j e d n a k o s t i u
"Bogati se oduvijek koriste m n o g i m m e t o d a m a za gomilanje 26
20. s t o l j e ć u .
bogatstva, n o t e s u s e m e t o d e tek s r e d i n o m s e d a m d e s e t i h godi­ Do 2 0 0 7 . , zahvaljujući s e l e k t i v n o m smanjenju p o r e z a , koje
na stopile u s a v r š e n o o r g a n i z i r a n , objedinjen i učinkovit stroj", su uveli G e o r g e W. Bush i njegovi n e o k o n z e r v a l i v n i saveznici iz
n a p i s a o je pokojni n o v i n a r istražitelj Steve Kangas, i d o d a o : "Po­ Kongresa, jaz i z m e đ u b o g a t i h i s i r o m a š n i h p r o d u b i o s e d o n e ­
slije 1975. taj je stroj p o s t a o veći od zbroja svih njegovih sastav­ slućenih razmjera.
n i h dijelova, s a v r š e n o u s k l a đ e n a organizacija s k u p i n e zagovor­ N o v i n a r istražitelj i d o b i t n i k n a g r a d e za n o v i n a r s t v o D a n i e l
n i k a vojnog djelovanja, lobista, t r u s t o v a mozgova, konzervativ­ Hopsicker, na temelju d o k a z a iz j e d n o g d r u g o g izvora, p o t v r d i o
n i h zaklada i agencija za o d n o s e s javnosti, koje su m a n j i n u od je n a v o d o t o m e k a k o je CIA k a s n i h š e z d e s e t i h g o d i n a p o t a j n o
1% b o g a t i h s t r e l o v i t o izbacile u s t r a t o s f e r u " . Bilo je to vrijeme radila n a stvaranju p o k r e t a z v a n o g a J e s u s M o v e m e n t (Isusov
kada j e d i r e k t o r CIA-e b i o G e o r g e H e r b e r t W a l k e r B u s h . p o k r e t ) , izrasla na d r u š t v e n i m p r e v i r a n j i m a u v r i j e m e Vijet­
Kangas je još napisao: "Kada istražujemo podrijetlo toga stroja, namskoga rata.
š t o j e prilično zanimljivo, s t i ž e m o d o CIA-e. O v i m e n e želim
reći d a j e taj stroj s l u ž b e n a operacija CIA-e, koja i m a svoje kod­
26
Kangas, Steve, " T h e Origins of the Overclass" (Podrijetlo nadsloja), na
no i m e i p o t p i s a n e d o k u m e n t e (iako se i takvi dokazi m o g u
bjtD://www.aliveness.corn/kangaroo/L-overclass.htrnl

188 189
STOLJEĆE RATA 2
F. William Engdahl

H o p s i c k e r je intervjuirao člana Vijeća za n a c i o n a l n u politiku Kada j e M o o n , tijekom m a n d a t a Carlosa M e n e m a , o s o b n o oti­


Pata M a t r i s c i a n u , p r e d s j e d n i k a organizacije J e r e m i a h Fils i pre­ šao u B u e n o s Aires p o k r e n u t i list Tiempos del Mundo, verziju lista
dsjedavajućega u d r u g e G r a đ a n i za p o š t e n u vladu (Citizens for Washington Times na š p a n j o l s k o m e jeziku, kao glavni M o o n o v go­
H o n e s t G o v e r n m e n t ) , koji j e p r i z n a o d a j e p o k r e t Isusova revo­ vornik na t o m e s k u p u pojavio se glavom i b r a d o m američki p r e ­
lucija (Jesus R e v o l u t i o n ) o s m i s l i l a CIA i d a j e on u toj operaciji dsjednik G e o r g e B u s h , koji j e t o m p r i g o d o m izjavio: " Ž e l i m
o d i g r a o glavnu ulogu. R e k a o je: " G o d i n e 1965. 'dodijeljen' sam pozdraviti p a s t o r a M o o n a , osnivača i Washington Timesa i Tiempos
Sveučilištu Berkley, sa z a d a ć o m da o s n u j e m p r o t u t e ž u Pokretu delMunda".
z a s l o b o d u g o v o r a ( F r e e S p e e c h M o v e m e n t ) , koji j e p r e d v o d i o Nije to bilo j e d i n o B u s h o v o pojavljivanje. Poslije o d l a s k a iz
M a r i o Savio. Z a boravka n a t o m e sveučilištu o s n o v a o s a m orga­ Bijele k u ć e bio je čest g o v o r n i k na s k u p o v i m a koje je o r g a n i z i ­
nizaciju C a m p u s C r u s a d e for C h r i s t (Sveučilišna križarska vojna rao M o o n , s t o j e p o t p u n o n e o b i č n o , jer je riječ o financijski n e ­
za Krista)". ovisnu čovjeku i, k t o m e , b i v š e m a m e r i č k o m e p r e d s j e d n i k u
kojemu n i k a d a nije n e d o s t a j a l o m o g u ć n o s t i za javne n a s t u p e . U
H o p s i c k e r je na to izjavio: "Za bilo koga t k o je ikada, u kakvu
rujnu 1 9 9 5 . B u s h je u Aziji o d r ž a o šest g o v o r a za organizaciju
mračnu paranoičnu trenutku, pomislio daje našom kulturom,
"Federacija žena za mir u svijetu" ( W o m e n ' s Federation for World
p o s e b i c e o n o m i z š e z d e s e t i h g o d i n a 20. stoljeća, n a n e k i način
Peace). N a čelu t e organizacije bila j e s u p r u g a g o s p o d i n a M o o ­
psihološki upravljala CIA, ovo izravno priznanje gospodina Matri-
na, H a k j a H a n M o o n . U ljeto 1 9 9 6 . B u s h je g o v o r i o n a j e d n o m
s c i a n e d o i s t a j e prosvjeti)ujuće, z a t o š t o j e bilo o č i t o d a govori
skupu u W a s h i n g t o n u , koji je organizirala "Federaciji obitelji za
i s k r e n o i n i s a m i m a o n i k a k v a razloga p o s u m n j a t i u njegove
27
mir u svijetu" (Family F e d e r a t i o n for W o r l d Peace) i koja je
riječi". 2 8
također bila p o v e z a n a s M o o n o m .
H o n o r a r š t o ga je B u s h d o b i o s a m o za pojavljivanje u B u e n o s
Airesu i z n o s i o je i z m e đ u 100 i 5 0 0 tisuća dolara. Izvori bliski
Bush preuzima CIA-u Crkvi ujedinjenja g o v o r e o t o m e k a k o slični a r a n ž m a n i i z m e đ u
Busha i M o o n a d o s e ž u m i l i j u n s k e iznose, a j e d a n izvor čak tvrdi
G o d i n e 1976. G e o r g e H e r b e r t W a l k e r Bush p o s t a o j e direk­ d a j e B u s h tako z a r a d i o 10 m i l i j u n a d o l a r a . 29

t o r S r e d i š n j e obavještajne službe, CIA-e. Njegov o d n o s s k o ­


N o v a c š t o se iz organizacija S u n M y u n g M o o n a slijevao u
rejskim s v e ć e n i k o m S u n M y u n g M o o n o m datira u p r a v o i z toga
d ž e p o v e vvashingtonskih političara i d e s n i č a r s k i h r e p u b l i k a n a ­
v r e m e n a . T a j e v e z a bila t a k o bliska i t a k o d u g o t r a j n a da su neki ca, o d s e d a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća, d o s e z a o j e m i -
istražitelji dvojili nije li M o o n o v a organizacija projekt CIA-e, lijardske i z n o s e . N i t k o n e m o ž e p o u z d a n o utvrditi o d a k l e taj
koji djeluje u S j e d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a , jer je CIA-i golemi n o v a c potječe. N a v o d n o iz bogatih j a p a n s k i h izvora. N e k i
z a k o n o m z a b r a n j e n o djelovati na području SAD-a.

28
Washigton Post, 1 5 . rujna 1 9 9 5 . , i Washington Post, 3 0 . srpnja 1996.
29
2/
Hopsicker, Daniel, "Inside Mellon-Scaife's Conspiracy" (Urota Mellon- Parry, R o b e r t , T h e D a r k S i d e o f R e v . S u n M y u n g M o o n , Part 1 ( M r a č n a
Scaife i z n u t r a ) , Mad Cow Productions, na h t t p : / w w w . m a d c o w p r o d . c o m / 3 r d I S j ; s t r a n a vlč. S u n M y u n g M o o n a , Prvi d i o ) , H o o k i n g G e o r g e B u s h , 2 8 . s r p n j a
sue/PuppetMaster.htm 1997., na h t t p : / / e d u c a t e - v o u r s e l f . o r g / c n A u m v o n g m o o n 1 p a r t 2 8 j u l 9 7 . s h t m l

190 191
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

ga d o v o d e u v e z u s t r g o v i n o m d r o g o m , ali n i t k o ne dvoji o t o m e jeftinu r a d n u s n a g u i r a d n i k e v o l o n t e r e koje joj je pribavljao


da je riječ o g o l e m i m i z n o s i m a . M o o n je d e s e t l j e ć i m a trošio Moon.
milijarde dolara tajnoga azijskog novca, kojim je utjecao na a m e ­ Leach je o p t u ž i o C r k v u ujedinjenja i za "infiltriranje u n o v u
ričku p o l i t i k u , a da ni j a v n o s t ni a m e r i č k a Vlada n i s u provele d e s n i c u i u s t r a n k u koju o n a ( n o v a d e s n i c a ) želi n a d z i r a t i , tj.
istragu o t o m e . R e p u b l i k a n s k u s t r a n k u , te da se infiltrirao i u m e d i j e " . Leache-
T a m r a č n a t o č k a z v a n a M o o n p o s e b n o j e zanimljiva, budući vu konferenciju za tisak p r e k i n u o je tadašnji v o đ a s t u d e n a t a R e ­
da su p o s t o j a l e tvrdnje a m e r i č k e Vlade, koje datiraju j o š iz se­ p u b l i k a n s k e s t r a n k e i član Vijeća za n a c i o n a l n u politiku G r o v e r
N o r q u i s t , kojega je financirao M o o n , tako s t o j e r e k a o Leachu da
d a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća, o t o m e k a k o j e M o o n o v a
laže. N o r q u i s t j e z a t i m p o s t a o p r e d s j e d n i k organizacije A m e r i ­
organizacija bila p a r a v a n za j u ž n o k o r e j s k u CIA-u, tj. KCIA-u,
cans for T a x R e f o r m ( A m e r i k a n c i za p o r e z n u r e f o r m u ) i bio je
agenciju koju je t i j e k o m H l a d n o g a rata stvorila CIA. O t k a k o je
kod p r e d s j e d n i k a G e o r g e a W. B u s h a u Bijeloj kući u v r i j e m e
M o o n , p o č e t k o m o s a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća, k u p i o 30
n e p o s r e d n o prije p o č e t k a r a t a u Iraku iz 2 0 0 3 . g o d i n e .
list The Washington Times, taj je list i m a o g u b i t k e z n a t n o veće od
milijardu dolara. List The Washington Times nazvao je Leachove o p t u ž b e "nakla­
p a n j i m a " i za organizaciju R i p o n Society n a p i s a o je da je to
" d i s k r e d i t i r a n i beznačajan o g r a n a k lijevoga krila (sic) R e p u ­
blikanske s t r a n k e " .
Moonov udar na Republikansku stranku Z n a k o v i t a je bila činjenica da se p r e u z i m a n j e R e p u b l i k a n s k e
s t r a n k e , koje je p r o v e l a n o v a desnica, a nju je financirao M o o n ,
C r n i fondovi š t o su potjecali od M o o n o v e organizacije n i s u
podudarilo s p l a n o m vodećih neokonzervativaca da n a p u s t e
služili s a m o za financiranje " p o n o v n o r o đ e n i h " evangelista, p o ­ D e m o k r a t s k u s t r a n k u i da svoju bazu za rat i vojnu politiku stvo­
p u t pastorajerryja Falwella ili Vijeća za nacionalnu politiku, nego re u n u t a r R e p u b l i k a n s k e s t r a n k e R o n a l d a Reagana, a poslije
su i i z r a v n o utjecali na p r e u z i m a n j e R e p u b l i k a n s k e s t r a n k e iz G e o r g e a H. W. B u s h a (starijega) i njegova sina G e o r g e a W. Bu­
r u k a njezina t r a d i c i o n a l n o g u m j e r e n o g krila. sha ( m l a đ e g a ) .
G o d i n e 1 9 8 3 . , ta, k a k o j e p o p u l a r n o zovu " V e l e b n a stara Počelo je bivati jasnije z a s t o j e R e p u b l i k a n s k a stranka iz 2 0 0 6 .
s t r a n k a " ( G r a n d O l d Party, G O P ) , o d n o s n o , n j e z i n o u m j e r e n o g o d i n e bila t a k o r a d i k a l n o drukčija od R e p u b l i k a n s k e s t r a n k e iz
u d r u ž e n j e z v a n o R i p o n Society, o p t u ž i l o j e n o v u d e s n i c u R e p u ­ v r e m e n a p r e d s j e d n i k a D w i g h t a E i s e n h o w e r a , ili čak R i c h a r d a
b l i k a n s k e s t r a n k e d a j e sklopila "savez p r o b i t a č n o s t i " s M o o n o - Nixona.
v o m c r k v o m . P r e d s j e d n i k toga u d r u ž e n j a i član Z a s t u p n i č k o g a Ta je p r e o b r a z b a od b i t n e v a ž n o s t i za razumijevanje agresiv­
d o m a J i m Leach, koji je i s t o d o b n o i predsjednik O d b o r a za bankar­ n e u n i l a t e r a l n e p o l i t i k e d e s n o o r i j e n t i r a n i h h u š k a č a r a t a i z Bu­
stvo toga d o m a a m e r i č k o g a Kongresa, objavio je j e d n u analizu u shove vlade poslije 2 0 0 1 . g o d i n e . O n o š t o s e d o g a đ a l o poslije
kojoj tvrdi d a j e R e p u b l i k a n s k i nacionalni o d b o r za koledže (Col­ rujna 2 0 0 1 . nije bilo s a m o p a n i č n a reakcija na šok izazvan n a p a ­
lege Republican N a t i o n a l C o m m i t t e e ) 1981. g o d i n e "moljakao i d o m od 1 1 . rujna. Bio je to d i o d u g o t r a j n e d r u š t v e n e p r e o b r a z b e
d o b i o " novac od M o o n o v e Crkve ujedinjenja. U toj se analizi još
o p t u ž u j e i organizaciju R e e d a Irvinea zvanu Accuracy in M e d i a
(Točnost u m e d i j i m a ) d a j e stekla z a r a d u tako stoje upošljavala Ibid.

192 193
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

k o n z e r v a t i v n o g a dijela a m e r i č k e politike, od baze t r a d i c i o n a l n o K a d a je s e n a t o r iz s a v e z n e d r ž a v e M a s s a c h u s e t t s i član D e ­


religioznog članstva d o vodstva s t r a n k e . m o k r a t s k e s t r a n k e J o h n Kerry o t k r i o j o š d o k a z a o k o n t r a š k o j tr­
Z a p r a v o , b i o j e t o p o t i h o izveden p r e v r a t . govini d r o g o m iz 1986. godine, list The Washington Times n a p a o ga
je člancima u k o j i m a g a j e e t i k e t i r a o k a o o s o b u koja v o d i u z a l u ­
dan politički lov na vještice. J e d a n t a k a v č l a n a k i m a o je naslov:
Bushovi i Moonovi diktatori u zemljama "Kerryjeva je p r o t u k o n t r a š k a b o r b a preširoka, p r e s k u p a i uzalu­
Latinske Amerike dna".
Budući da je Kerry i z n o s i o na vidjelo sve više k o n t r a š k i h n e ­
P o č e t k o m o s a m d e s e t i h g o d i n a , k a d a su stizala izvješća o djela, The Washington Times p o č e o je zastrašivati njegovo osoblje,
s v e o p ć e m kršenju ljudskih p r a v a u A r g e n t i n i i Urugvaju, M o o n o p t u ž b a m a n a naslovnici, d a o p s t r u i r a p r a v d u . J e d a n j e č l a n a k
je i s k o r i s t i o svoje prijateljske o d n o s e s v o j n i m d i k t a t o r i m a u n o s i o naslov: "Kerryjevo osoblje nanijelo š t e t u istrazi FBI-a". U
t i m z e m l j a m a za ulaganja u njihova gospodarstva. I z m e đ u njega uvodu j e pisalo: " K o n g r e s n i istražitelji s e n a t o r a J o h n a Kerryja
i a r g e n t i n s k i h g e n e r a l a vladalo je tako veliko prijateljstvo da je prošloga su ljeta nanijeli ozbiljnu š t e t u federalnoj istrazi o d r o ­
čak d o b i o p o č a s n u n a g r a d u za p o m o ć koju je p r u ž i o argentinskoj gi, o m e t a j u ć i svjedoka d o k su ispitivali n a v o d e o krijumčarenju
vojnoj h u n t i u F a l k l a n d s k o m r a t u , k a k o stoji u brzojavu UPI-a droge koje p r o v o d i nikaragvanski p o k r e t o t p o r a (kontraši), izja­
32
od 16. s t u d e n o g a 1984. g o d i n e . vili su d u ž n o s n i c i z a d u ž e n i za p r o v e d b u federalnih z a k o n a " .
G o d i n e 1996. M o o n j e k u p i o g o l e m o p o l j o p r i v r e d n o zemlji­ Kako se afera I r a n - C o n t r a širila i zaprijetila B u s h o v i m u p o r ­
š t e u Paragvaju. P r e m a p i s a n j u a r g e n t i n s k o g l i s t a l a Nation, od nim izjavama o t o m e k a k o j e o n "izvan t e s k u p i n e " , M o o n o v j e
19. s t u d e n o g a 1996., M o o n je o t i m p o s l o v n i m p o t e z i m a razgo­ list o s u o paljbu p o p o s e b n o m a m e r i č k o m tužitelju L a w r e n c e u
varao s bivšim paragvajskim d i k t a t o r o m Alfredom Stroessnerom. W a s h u - n a p a o ga za n a v o d n o traćenje novca na najskuplje zrako­
Bliske veze B u s h a starijega, tadašnjega potpredsjednika, i Sun p l o v n e k a r t e i d o s t a v u jela u s o b u .
M y u n g M o o n a bile su vrlo k o r i s n e za Busha, koji je t a d a lagao o
svojoj u m i j e š a n o s t i u p r o t u z a k o n i t u djelatnost p u k o v n i k a Oli­
vera N o r t h a zvanu Iran-Contra, tj. zamjenu oružja za drogu, kako Bush, Oliver North i CIA-ina droga
bi izbjegao svoje smjenjivanje s položaja p r e d s j e d n i k a . Kada su
n o v i n a r i i K o n g r e s počeli n j u š k a t i u tajnu p o t p o r u Olivera Nor­ N a z o č n o s t j o š dvojice članova Vijeća za n a c i o n a l n u politiku,
t h a n i k a r a g v a n s k i m k o n t r a š i m a i u njihove veze s t r g o v i n o m generala J o h n a Singlatiba i njegovog bliskog s u r a d n i k a , p u k o v ­
d r o g o m , M o o n o v je list k r e n u o u p r o t u n a p a d . "Priča o (kon- nika Olivera N o r t h a , koji je b i o član I z v r š n o g o d b o r a i O d b o r a
t r a š k o m ) krijumčarenju d r o g e o d b a č e n a kao politička zavjera", g u v e r n e r a u Vijeću za n a c i o n a l n u p o l i t i k u , bila je j o š j e d a n p o ­
glasio je p o d n a s l o v na n a s l o v n o j stranici lista Washington Times, kazatelj m r a č n i h M o o n o v i h obavještajnih veza s p r e d s j e d n i k o m
kojim je n a p a d n u t članak The Associated Pressa od 11. travnja 1986. G e o r g e o m B u s h o m starijim i Vijećem za n a c i o n a l n u politiku.
o temeljitoj istrazi koju u r e d F e d e r a l n e vlade iz s a v e z n e države
M i a m i p r o v o d i o trgovini zvanoj "oružje za d r o g u " , u koju su
umiješani kontrasi. 31 V ibid.
32
Washington Times, 2 1 . siječnja 1 9 8 7 .

194 195
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

D i r e k t o r CIA-ina Odjela za ubojstva Felix I. R o d r i g u e z , d u ­ operacije (Military Assistance G r o u p - Special O p e r a t i o n s G r o u p ,


gogodišnji B u s h o v s u r a d n i k , o t p u t o v a o je 1970. g o d i n e s direk­ skraćeno M A G - S O G ) . J e d a n o d zapovjednika toga o d r e d a b i o j e
t o r o m CIA-e T e d o m Shackleyjem u j u g o i s t o č n u Aziju. Ondje general J o h n K. Singlaub, a Oliver N o r t h i Richard Secord bili su
su Shackley i D o n a l d G r e g g uveli R o d r i g u e z a u g o l e m posao časnici te p o s t r o j b e . Do 1 9 7 1 . taj Shakleyjev, S i n g l a u b o v i N o r -
izvođenja a t e n t a t a i t r g o v i n e d r o g o m , koji su Shackley i njegovi thov o d r e d p o u b i j a o je 10.000 civila u j u g o i s t o č n o j Aziji u s k l o ­
kolege vodili tijekom r a t a u I n d o k i n i . pu CIA-ine operacije zvane " O p e r a t i o n P h o e n i x " (Operacija F e ­
Njih su trojica, R o d r i g u e z , Shackley i Gregg, p o s t a l i m o z a k niks).
"operacije" koja je otpočela p e t n a e s t a k godina poslije toga - afe­ S i n g l a u b j e 1984. g o d i n e b i o član j e d n e P e n t a g o n o v e r a d n e
re ilegalne p r o d a j e oružja z v a n e I r a n - C o n t r a . s k u p i n e o k u p l j e n e u s v r h u davanja p r e p o r u k a za p r o v o đ e n j e
D a n a 17. ožujka 1 9 8 3 . tadašnji p o t p r e d s j e d n i k G e o r g e H. W. vojnih akcija u Srednjoj A m e r i c i . U s v o m e izvješću, t a j e s k u p i ­
B u s h p o t a j n o se u Bijeloj kući s a s t a o s D o n a l d o m P. G r e g g o m i n a p r e p o r u č i l a Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a d a stave n a ­
bivšim s u r a d n i k o m CIA-e F e l i x o m R o d r i g u e z o m . B u s h je ka­
glasak na n e k o n v e n c i o n a l n u p r o t u p o b u n j e n i č k u strategiju r a t o ­
snije, k a o p r e d s j e d n i k , p o s t a v i o G r e g g a n a m j e s t o a m e r i č k o g
vanja.
v e l e p o s l a n i k a u S u n M y u n g M o o n o v o j J u ž n o j Koreji, d a l e k o od
Tijekom mandata predsjednika Reagana Singlaub je od
Washingtona.
d u ž n o s n i k a Bijele k u ć e i Vijeća za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t ( N a t i o ­
Kao rezultat toga s a s t a n k a iz ožujka 1983. A m e r i č k o vijeće za
nal Security C o u n c i l , N S C ) p r i m a o p o m o ć i n a p u t k e za svoje
n a c i o n a l n u s i g u r n o s t n a p r a v i l o je i tajni p l a n d o s t a v e p o m o ć i
" p r i v a t n e " aktivnosti u o p s k r b i k o n t r a š a . N e k a d a š n j e g a p o m o ć ­
k o n t r a š i m a u N i k a r a g v i . R o d r i g u e z je p r i s t a o voditi skladište
nika u Vijeću za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t Olivera N o r t h a n a v e o je
k o n t r a š a u El Salvadoru. U j e d n o m d o p i s u u p u ć e n o m savjet­
kao svoju vezu s Bijelom k u ć o m . . . Na dijagramu p r o n a đ e n o m u
niku predsjednika Reagana za nacionalnu sigurnost Robertu
sefu Olivera N o r t h a i z n a d riječi " W e s t e r n G o a l s " (Ciljevi na
McFarlaneu G r e g g n a p i s a o je kako je taj plan izrastao iz iskustva
Z a p a d u ) bilo j e n a p i s a n o i m e L i n d e Guell, g e n e r a l n e d i r e k t o r i ­
vođenja "operacija p r o t i v V i e t k o n g a u V i j e t n a m u u razdoblju od
ce i s t o i m e n e organizacije, W e s t e r n G o a l s . U j e d n o j bilješci na
1970. do 1 9 7 2 . " T a k o đ e r je n a p i s a o : "Felix R o d r i g u e z , koji je
n a p r a v i o plan u privitku, r a d i o je za m e n e u V i j e t n a m u i p r o v o ­ t o m e d i j a g r a m u pisalo j e d a g o s p o đ a G u e l l radi z a organizaciju
d i o n a t e r e n u g o r e s p o m e n u t e operacije". CAUSA, a to je bio politički o g r a n a k M o o n o v e Crkve ujedinjenja
i njezina čelnika Bo Hi Paka, te da je p u t o v a l a u N j e m a č k u i u
D a n a 2 1 . p r o s i n c a 1984. Bush se opet s a s t a o s D o n a l d o m P. 33
Južnu Koreju.
G r e g g o m i F e l i x o m R o d r i g u e z o m . Slijedom toga s a s t a n k a Gregg
je u p o z n a o R o d e r i g u e z a s O l i v e r o m N o r t h o m . Kasnije je pre­ Bivši z a m j e n i k d i r e k t o r a za operacije CIA-e M a x H u g e l t a k o ­
dsjednik G e o r g e H. W. B u s h n a p i s a o N o r t h u p i s a m c e u kojemu đ e r je b i o član Vijeća za n a c i o n a l n u p o l i t i k u . Prije toga b i o je
m u zahvaljuje n a " p r e d a n o s t i i n e u m o r n o m r a d u p o pitanju ta­ d i r e k t o r najvećega odjela u CIA-i - Odjela za tajne akcije i p r o -
laca i Srednje A m e r i k e " . tuobavještajne operacije.
Shackley je financirao ubojstva š t o su ih počinjali uzgajivači
o p i j u m a iz p l e m e n a M e o , a n o v a c od d r o g e k o r i s t i o je za financi­
33

ranje svojih p l a ć e n i č k i h o d r e d a . O s n o v a o je o d r e d za politička " T h e C o u n c i l for N a t i o n a l Policy, P a s t / P r e s e n t Officers & P r o m i n e n t


M e m b e r P r o f i l e s " (Vijeće za n a c i o n a l n u p o l i t i k u : profil b i v š i h i s a d a š n j i h
ubojstva zvan S k u p i n a za v o j n u p o m o ć - s k u p i n a za p o s e b n e dužnosnika i istaknutih članova), na www.watch.paircom.database2.html

196 197
STOLJEĆE RATA 2
F. William Engdahl

J e d a n č l a n a k Washington Posta iz 1990. o t k r i o je k a k o je Max S r e d i š t e tih m u t n i h a m e r i č k i h m r e ž a p o v e z a n i h s tajnim


H u g e l s u r a đ i v a o s J o n a t h a n o m P a r k o m , s i n o m Bo Hi Paka, oso­ s l u ž b a m a činio je j e d a n m a l i d i o t a k o z v a n i h k r š ć a n s k i h crkava i
b o m broj dva u M o o n o v o j organizaciji i p r e d s j e d n i k o m Zaklade n e k o l i k o odcijepljenih sekta, koje su s e b e nazivale " k r š ć a n s k i m
T h e W a s h i n g t o n T i m e s a . Kao p u k o v n i k u K C I A - i bio je a t a š e u cionistima", a njihovi pripadnici bili su p o s e b a n spoj p r o c i o n i s t a
južnokorejskom veleposlanstvu u Washingtonu. i n a v o d n o p r o k r š ć a n s k i h vjernika. Srž njihove vjere bili su r a t o ­
Uz p o m o ć novca iz M o o n o v e Crkve ujedinjenja, Max Hugel i b o r n a a g r e s i v n o s t i d u b o k a m r ž n j a p r e m a s v i m a koji su se s u ­
J o n a t h a n Park p o k u š a l i s u p r e u z e t i sve n e o v i s n e e l e k t r o n s k e protstavljali njihovu d e s n i č a r s k o m i d e o l o š k o m p r o g r a m u . Bili
medije na cijelome području W a s h i n g t o n a D. C. Do 1990. preu­ su s a v r š e n p a r t n e r za a m e r i č k u vojnu i n d u s t r i j u i njezin r a t n i
zeli su sve do j e d n o g a , uključujući i satelitsku i n e o v i s n u radio­ stroj.
televiziju u N a t i o n a l P r e s s Buildingu. Opskrbljivali su čak 200
televizijskih postaja diljem A m e r i k e , uključujući i C N N , n e ­
m o n t i r a n i m ili m o n t i r a n i m filmskim r e p o r t a ž a m a o zanimljivim
d o g a đ a j i m a i i n t e r v j u e s i s t a k n u t i m d u ž n o s n i c i m a iz W a s h i n ­
g t o n a . T k o god z n a s t o j e m o n t i r a n j e ili uređivanje, m o ž e shva­
titi koliko se taj materijal m o g a o koristiti u p r o p a g a n d n e svrhe.
Bivši d u ž n o s n i k CIA-e za tajne operacije Max H u g e l b i o je vla­
s n i k televizijske k u ć e Newslink, koja je p r i p a d a l a t o m e k o n g l o ­
m e r a t u . S t u d i o C N N - a u W a s h i n g t o n u upošljavao j e s a m o f i l ­
3
m s k e ekipe k u ć e Newslink. *
Kako p i š u istražitelji J i m H a l p i n i Paul de A r m o n d , iz te­
meljitih biografija osnivača, d u ž n o s n i k a i članova Vijeća za na­
c i o n a l n u politiku j a s n o se vidi da su m n o g i od njih bili izravno
povezani s organizacijama kao š t o su Malteški vitezovi, Vijeća za
m e đ u n a r o d n e o d n o s e ( C o u n c i l o n Foreign R e l a t i o n s , C F R ) ,
Crkva ujedinjenja S u n M y u n g M o o n a , S c i e n t o l o š k a crkva (The
C h u r c h of Scientology), S l o b o d n o zidarstvo ( m a s o n s t v o ) , CIA,
Univerzalna i trijumfalna crkva (The Church Universal and Trium­
p h a n t ) , Ku Klux Klan, Zaklada T e m p l e t o n ( T e m p l e t o n F o u n d a ­
35
t i o n ) , Rasisti i razni d r u g i kultovi i o r g a n i z a c i j e .

34
" T h e C o u n c i l for N a t i o n a l Policy: S e l e c t e d M e m b e r B i o g r a p h i e s " (Vijeće
za nacionalnu politiku: životopisi biranih članova), na h t t p : / / w w w . s e e k g o d . c a /
cnp.ho.htmffhugel
35
Halpin, J i m i De A r m o n d , Paul, "The M e r c h a n t of Fear" (Trgovac
s t r a h o m ) , Eastside Week, 2 6 . l i s t o p a d a 1 9 9 4 .

199
198
Deseto poglavlje

"KRISTOVI VOJNICI" -
BIZARNI SVIJET
KRŠĆANSKOG C I O N I Z M A

Molitva za Armagedon

N e m o g u ć e j e s h v a t i t i k a k o s e m o g a o d o g o d i t i t a k o korjenit
p r e o k r e t u a m e r i č k o j vanjskoj politici u v r e m e n u od p r e d s j e d ­
nika E i s e n h o w e r a i z p e d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća d o p r e ­
dsjednika Georgea W. Busha iz 2 0 0 1 . godine, ako ne shvatimo
jedan g o t o v o n e p o z n a t č i m b e n i k - tj. a k o n e r a z u m i j e m o b a z u
političke m o ć i koju su stvorili a m e r i č k i političari i izraelski cio­
nistički lobi d e s n i č a r s k e s t r a n k e Likud, koji se stvorio o k o a m e ­
ričkoga d e s n i č a r s k o g k r u g a " p o n o v n o r o đ e n i h kršćana".
Najizravnija i n a j p a r a d o k s a l n i j a s u d b i n a toga s t r a t e š k o g sa­
vezništva i z m e đ u Likuda i Sjedinjenih A m e r i č k i h Država bila je
fanatična p o t p o r a n o m i n a l n o k r š ć a n s k i h s e k t a i organizacija u
m i l i t a n t n o j ekspanziji i z r a e l s k e d r ž a v e . Iza te r e l i g i o z n e fasade
stajao je d o b r o organiziran politički stroj, izravno p o v e z a n s c e n ­
t r i m a m o ć i u T e l Avivu i W a s h i n g t o n u .

G o d i n e 1 9 7 7 . i z r a e l s k e obavještajne službe, p o d v o d s t v o m
dr. J o n a h a Malachyja, p o t i h o s u p o č e l e t e m e l j i t o p r o u č a v a t i
m n o š t v o različitih k r š ć a n s k i h organizacija u Sjedinjenim A m e ­
ričkim D r ž a v a m a i svrstavati ih na temelju o n o g a što, u s m i s l u
svojih kršćanskih uvjerenja, m i s l e o postojanju izraelske države.

201
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Ti izraelski istražitelji naišli su na najplodnije tlo u saveznim bile su i n e k e vrlo i s t a k n u t e o s o b e britanskoga političkog ustroja,
d r ž a v a m a a m e r i č k o g a Juga, koje su se t r a d i c i o n a l n o temeljile na p o p u t lorda P a l m e r s t o n a , lorda Balfoura i Shaftesburyja, za koje
r o p s k o j proizvodnji p a m u k a i d u h a n a i čija je bijela elita nara­ je p o t p o r a o s n i v a n j u ž i d o v s k e države u Palestini bila d i o i s k o n ­
štajima odgajana na vjerovanju u s u p e r i o r n o s t bijelaca n a d crn­ s t r u i r a n e ili u m j e t n o s t v o r e n e ideologije, u kojoj su, b i z a r n o ,
c i m a te n a d o b i č n i m bijelcima, k a t o l i c i m a ili Ž i d o v i m a . Obični tvrdili kako je britanski n a r o d "izabrani n a r o d " , "izgubljeno p l e ­
bijelci p r o t e s t a n t i , bilo da su pripadali južnjačkim b a p t i s t i m a , me Izraela". T a j e ideologija b r i t a n s k o m e imperijalizmu dala m o ć ­
m e t o d i s t i m a ili nekoj drugoj brojnijoj karizmatskoj sekti " p o n o ­ no pseudoreligijsko opravdanje.
v n o r o đ e n i h k r š ć a n a " š t o s u nicale n a a m e r i č k o m e J u g u poslije
D r u g o g a svjetskoga rata, bili su zreli za manipulaciju po pitanju
države Izraela. Trebalo je s a m o na zgodan način prilagoditi njihovu Korijeni kršćanskoga cionizma
teologiju.
Ironična je činjenica da su m n o g i od tih " p o n o v n o r o đ e n i h J o h n N e l s o n Darby, o d m e t n u t i irski svećenik koji j e u m r o
kršćana" bili a n t i s e m i t i , protivnici Židova. Njihovi novi izraelski 1 8 8 1 . g o d i n e , stvorio je p o j a m " u z a š a š ć a " i o s n o v a o n o v u v r s t u
prijatelji to su d o b r o znali pa su cinično krenuli p o s t u p n o krčiti kršćanskoga c i o n i z m a . P r e m a njegovoj viziji, p o s e b n i ljudi, koje
p u t stvaranju s t r a t e š k o g a saveza, u k o j e m u bi ta r a s t u ć a vojska j e o n n a z v a o " p o n o v n o r o đ e n i m k r š ć a n i m a " , bit ć e u z n e s e n i n a
glasača " p o n o v n o r o đ e n i h kršćana" podupirala izraelske i proizra- n e b o prije d r u g o g a Kristova d o l a s k a - bit će to njihovo " u z a -
elske t r u s t o v e m o z g o v a s t v o r e n i h u W a s h i n g t o n u . šašće". Darby je u s r e d i š t e svoje n e o b i č n e n o v e teologije stavio
i Izrael, tvrdeći k a k o će zbiljska ž i d o v s k a d r ž a v a Izrael p o s t a t i
U uobičajenim uvjetima a m e r i č k i kršćanski cionisti ostali bi
"glavni Božji i n s t r u m e n t , kojim će Bog ostvariti svoj p l a n o k o ­
s a m o j e d n a od m n o g i h m a l e n i h s e k t a u Americi koje s e b e nazi­
načnoj bitki na A r m a g e d o n u " .
vaju kršćanima. Događaji š t o su uslijedili poslije š o k a n t n i h tero­
Darby j e m n o g o p u t o v a o p o S j e d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ­
rističkih n a p a d a od 11. rujna 2 0 0 1 . g o d i n e i d e m a g o š k o m a n i p u ­
žavama kako bi privukao ljude u svoju č u d n u sektu i tako stvorio
liranje t i m d o g a đ a j i m a od p r e d s j e d n i k a G e o r g e a W. Busha, pri­
z a m e t k e a m e r i č k o g a k r š ć a n s k o g cionizma, uključujući i p o z n a t e
padnika " p o n o v n o rođenih kršćana", dramatično su to promijenili
američke t u m a č e Biblije C y r u s a Scofielda i D w i g h t a L. Moodyja,
i kršćanski cionizam pretvorili u vrlo ozbiljnu političku snagu na
koji je u t e m e l j i o M o o d y Bible I n s t i t u t e (Moodyjev biblijski in­
a m e r i č k o j političkoj p o z o r n i c i , t i m više š t o su većina njezinih
stitut) u C h i c a g u , k a o i p r o p o v j e d n i k a iz t r i d e s e t i h g o d i n a p r o ­
p r i p a d n i k a bili bijelci r e p u b l i k a n c i iz višega s r e d n j e g sloja. Oni
šloga stoljeća Billyja S u n d a y a . G o d i n e 1 9 0 9 . Scofield je objavio
su stvorili vrlo o r g a n i z i r a n n a c i o n a l n i politički stroj i svoju su
takozvanu Scofieldovu Bibliju, s bilješkama, u kojima o d l o m k e
m o ć koristili k a o g o t o v o p r e s u d a n č i m b e n i k o k o j e m u je često
iz Biblije tumači p r e m a Darbyjevu k r š ć a n s k o m cionizmu. Potkraj
ovisilo h o ć e li neki k a n d i d a t za p r e d s j e d n i k a ili člana V l a d e p o ­
20. stoljeća Scofieldova je Biblija postala temelj u k u p n o m učenju
bijediti ili izgubiti.
američkoga kršćanskog cionizma i ponovno rođenih kršćana -
Kao š t o j e z n a n s t v e n i c a Barbara T u c h m a n , Ž i d o v k a , d o k u ­ toga najbrže r a s t u ć e g dijela k r š ć a n s k e vjere u Sjedinjenim A m e ­
m e n t i r a l a u svojoj p o z n a t o j knjizi o b r i t a n s k o m e c i o n i z m u Bible ričkim Državama.
and Sword (Biblija i m a č ) , korijeni kršćanskoga c i o n i z m a potječu T e m e l j djelovanja k r š ć a n s k i h cionista, p o p u t p a s t o r a J e r r y j a
o d b r i t a n s k e imperijalne ideologije. M e đ u njezinim nositeljima Falwella i Pata R o b e r t s o n a , m o ž e se p r o n a ć i u p r o j e k t u b r i t a n -

202 203
F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

ske tajne s l u ž b e i b r i t a n s k o g a vladajućeg ustroja. S v r h a toga U m j e s e c i m a poslije n a p a d a od 1 1 . rujna, p a s t o r Pat R o b e r t ­


p r o j e k t a bila je p o v e ć a t i a m e r i č k o c a r s t v o i p o l i t i č k u m o ć p o ­ son o t v o r e n o je p r o p o v i j e d a o da su m u s l i m a n i "gori od nacista".
m o ć u cionističke ideologije. U razdoblju a m e r i č k o g a carstva, od Na svojoj televiziji Christian Broadcasting Network (Kršćanska tele­
p e d e s e t i h g o d i n a nadalje, a m e r i č k i k r š ć a n s k i cionisti s a m o s u vizijska m r e ž a ) , u s t u d e n o m e 2 0 0 2 . g o d i n e , izjavio je: "Adolf
p r e u z e l i tu ideologiju i dali joj američki naziv. Bila je to reli­ H i t l e r bio j e zao, a h o n o š t o m u s l i m a n i žele učiniti Z i d o v i m a
gijska inačica e n g l e s k o - a m e r i č k i m " p o s e b n i m o d n o s i m a " , koje m n o g o je g o r e " . R o b e r t s o n , koji tvrdi d a j e Božji čovjek, o d b i o
su tijekom D r u g o g a svjetskoga r a t a izgradili b r i t a n s k i p r e m i j e r se odreći svoga govora m r ž n j e , u n a t o č velikom n e g o d o v a n j u ja­
W i n s t o n Churchill i američki predsjednik Roosevelt. vnosti. U n e k i m d r u g i m j a v n i m i s t u p i m a u s p o r e đ i v a o je Kuran s
Taj p o s e b n i soj " k r š ć a n a " , koji su s e b e nazvali k r š ć a n s k i m H i t l e r o v o m k n j i g o m Mein Kampf, tvrdeći k a k o je to p r o j e k t za
c i o n i s t i m a i koji su bili najveći aktivistički i glasački stroja za ovladavanje svijetom. To b a š i n i s u bile riječi koje bi A m e r i c i ,
izbor B u s h a z a p r e d s j e d n i k a 2 0 0 0 . g o d i n e , p r o p o v i j e d a o j e dok­ k a o naciji koja je još uvijek bila u š o k u poslije 1 1 . rujna, p o m o ­
trinu p o t p u n o drukčiju od tradicionalnoga k r š ć a n s k o g evanđelja gle zaliječiti r a n e ih steći prijatelje izvan zemlje.
tolerancije i ljubavi p r e m a subraći ljudima. Propovijedali su rat i
U emisiji televizije CBS zvanoj " Š e z d e s e t m i n u t a " , iz listopa­
m r ž n j u , r a t o b o r n u v r s t u vjerovanja koje je više sličilo krvavim
d a 2 0 0 2 . , R o b e r t s o n o v prijatelj, k r š ć a n s k i cionist p a s t o r J e r r y
križarskim r a t o v i m a iz 12. stoljeća, n e g o p r a v o m kršćanstvu. Tlo
Falwell izjavio je: " M i s l i m d a j e M u h a m e d bio terorist, nasilnik,
na k o j e m u je izrasla bilo je d u b o k a rasistička m r ž n j a iz razdoblja
čovjek r a t a . . . " B u s h o v "rat p r o t i v t e r o r i z m a " njegova je b a z a kr­
poslije G r a đ a n s k o g a r a t a n a a m e r i č k o m e J u g u , koju s u g e n e r a ­
šćanskih c i o n i s t a nazvala sveti " k r i ž a r s k i r a t " p r o t i v i s l a m a ,
cije bijelaca gajile p r e m a crncima, katolicima i, i r o n i č n o , Židovi­
" s u k o b civilizacije" sir B e r n a r d a Lewisa, koji je, u s v o m e slav­
ma k a o " i n f e r i o r n i m " r a s a m a . Njihova religija bila je religija o
n o m članku u časopisu Foreign Affairs iz 1993., profesor s Harva-
p r e d s t o j e ć o j k o n a č n o j bitki k o d A r m a g e d o n a , o " u z a š a š ć u " , u
dskoga sveučilišta Samuel H u n t i n g t o n p r e t v o r i o u Sukob civiliza­
k o j e m u će " o d a b r a n i " biti " u z n e s e n i na n e b o " , a "nevjernici"
cija. Po toj teoriji, poslije raspada Sovjetskoga Saveza glavni sukobi
izginuti u m e đ u s o b n o m pokolju.
n a svijetu d o g a đ a t ć e s e i z m e đ u s u p r o t s t a v l j e n i h k u l t u r o l o š k i h
J e d a n palestinski k r š ć a n i n o p i s a o ih je ovako: "Kršćanski cio-
i religijskih i d e n t i t e t a .
n i z a m , na političkoj razini, krajnje je p o j e d n o s t a v l j e n i b e s r a m ­
U s v o m e č l a n k u iz 1 9 9 3 . H u n t i n g t o n piše: "Svjetska politika
no pristran. On p o d u p i r e najekstremnija politička stajališta izra­
e l s k e d e s n i c e te n a m j e r n o z a n e m a r u j e političku s t v a r n o s t i in­ ulazi u n o v u fazu, u kojoj će velike podjele u n u t a r čovječanstva
t e r e s e ili čak p o s t o j a n j e d r u g i h s k u p i n a , uključujući i p a l e s t i n ­ i glavni u z r o k s u k o b a m e đ u d r ž a v a m a biti kulturološki. Civiliza­
ske k r š ć a n e . U svojoj p o s v e m a š n j o j p r i s t r a n o s t i oglušuje se i na cije - te najveće k u l t u r o l o š k e s k u p i n e ljudi - razlikuju se j e d n a
m e đ u n a r o d n e z a k o n e , načela ć u d o r e đ a , kršenje ljudskih prava i od d r u g e po religiji, povijesti, j e z i k u i tradiciji. Te su razlike
o s n o v n a načela p r a v d e " . 1 d u b o k e i postaju sve važnije. Od Jugoslavije, p r e k o Bliskog i s t o ­
k a d o s r e d i š n j e Azije, t r u s n e c r t e podjele civilizacija j e s u c r t e
bojišnice u b u d u ć n o s t i . U toj novoj eri k u l t u r o l o š k i h s u k o b a ,
Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e m o r a j u stvoriti savez sa sličnim
1
Kuttab, J o t h a n , " T h e Challenge of Christian Z i o n i s m " (Izazov kršćan­ k u l t u r a m a i širiti svoje vrijednosti k a m o god je to m o g u ć e . G l e -
s k o g a c i o n i z m a ) . Cornerstone, Izdanje 3 2 , proljeće 2 0 0 4 .

204 205
€> F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

4
d e drukčijih civilizacija, Z a p a d i h m o r a p r i h v a t i t i a k o j e t o m o ­ bali te p o t e z e odobravati i podržati, čak veličati". Sve je to počelo
g u ć e , ali se i s njima s u k o b i t i , a k o b u d e n u ž n o . 2
uvelike zvučati k a o n o v i sveti križarski rat p r o t i v v i š e o d j e d n e
J o š 1993., s a m o n e k o l i k o mjeseci poslije raspada Sovjetskoga milijarde sljedbenika i s l a m s k e vjere.
Saveza, američki j e ustroj t u "sliku neprijatelja" definirao k a o -
islam. Bio je to u v o d u " r a t p r o t i v t e r o r i z m a " iz 2 0 0 1 . g o d i n e , tj.
u blago p r e r u š e n i " r a t p r o t i v islama". Likudovi kršćanski cionisti u Americi
K a o odjek p r o t u i s l a m s k e gorljivosti Falwella i R o b e r t s o n a ,
p a s t o r F r a n k l i n G r a n a m , sin p o z n a t o g a svećenika s e k t e Kršćan­ Kada je Likudova vlada M e n a h e m a Begina, 1977. godine, shva­
skih evangelista i prijatelj obitelji Bush p a s t o r a Billyja G r a n a m a , tila da je a m e r i č k i p r e d s j e d n i k C a r t e r s k l o n davanju ljudskih
izjavio je poslije 1 1 . r u j n a k a k o je i s l a m "vrlo zla i z l o č e s t a reli­ prava Palestincima, uključujući i p r a v o na državu, Likud i njego­
gija". Bivši p r e d s j e d n i k velike a m e r i č k e s e k t e z v a n e J u ž n a b a p ­ vi n e o k o n z e r v a t i v n i saveznici u Sjedinjenim A m e r i č k i m
tistička konvencija ( S o u t h e r n B a p t i s t C o n v e n t i o n ) J e r r y Vines D r ž a v a m a počeli s u tražiti p o t p o r u izvan C a r t e r o v e liberalne
nazivao je p r o r o k a M u h a m e d a najpogrdnijim m o g u ć i m imeni­ D e m o k r a t s k e s t r a n k e . Izraelska Laburistička s t r a n k a (Israeli La­
m a . Sve je to i m a l o cilj p o t a k n u t i u a m e r i č k i m g r a đ a n i m a , u to bor Party) p o d u p i r a l a je projekt "zemlja za m i r " , no Likud je bio
v r i j e m e s t r a h a , m r ž n j u p r e m a i s l a m s k o m e svijetu i p o t p o r u za projekt stvaranja "Velikog Izraela", koji bi uključivao o k u p i r a ­
Bushovu " r a t u p r o t i v t e r o r i z m a " . na p a l e s t i n s k a područja, Z a p a d n u o b a l u i Pojas Gaze, koje o n i
G r a h a m , koji je n a d z i r a o organizaciju zvanu S a m a r i t a n P u r s e nazivaju Judeja i Samarija. A m e r i č k i n e o k o n z e r v a t i v c i , p r i s t a š e
( S a m a r i t a n s k a škrinjica), b i o je blizak savjetnik p r e d s j e d n i k a Likuda, okupljeni o k o Irvinga Kristola, Richarda Perlea i ostalih,
G e o r g a W . B u s h a z a pitanja religije. G o d i n e 2 0 0 3 . G r a h a m j e o d u to su vrijeme n a p u s t i l i D e m o k r a t s k u s t r a n k u k a k o bi osnovali
a m e r i č k i h okupacijskih vlasti u Iraku d o b i o d o p u š t e n j e da svoje o n o š t o će poslije nazvati " n e o k o n z e r v a t i z m o m " i k a k o bi stvori­
e v a n g e l i č k o p r o t u i s l a m s k o k r š ć a n s t v o u v e d e u tu zemlju, k a k o li svoju bazu u n u t a r R e p u b l i k a n s k e s t r a n k e R o n a l d a R e a g a n a ,
bi p r i d o b i o " o b r a ć e n i k e " za svoju fanatičnu vrstu k r š ć a n s t v a . 3
čovjeka koji je i s a m b i o p o d z n a t n i m utjecajem k r š ć a n s k e d e ­
P r e m a autorici G r a c e Halsell, kršćanski cionisti vjeruju k a k o snice.
" s v a k i m p o t e z o m Izraela upravlja Bog, te k a k o b i s m o svi mi t r e - G o d i n e 1978. profesor J o n a M a l a h i s Hebrejskoga sveučilišta
( H e b r e w University) iz J e r u z a l e m a objavio je o p s e ž a n is­
traživački rad o a m e r i č k i m evangelističkim p r o t e s t a n t s k i m s k u ­
2
H u n t i n g t o n , S a m u e l P., " T h e C l a s h o f C i v i l i z a t i o n s ? " ( S u k o b civiliza­ pinama, pod naslovom American Fundamentalism and Israel: The Rela-
cija?), Foreign Affairs, N e w Y o r k C o u n c i l on F o r e i g n R e l a t i o n s , ljeto 1 9 9 3 .
3
K a o p o z a d i n u vidi Halsell, Grace, Forcing God's Hand: Why millions pray for a
quick rapture - and destruction of Planet Earth (Pritisak na Božju volju: zašto se milijuni
4
ljudi mole za brzo uzašašće - i uništenje planeta Zemlje.), C r o s s r o a d s I n t e r n a t i o n a l H a l s e l l , G r a c e , o p . cit. G r a c e Halsell, koja i s a m a p o t j e č e iz k o n z e r v a t i v n e
Publishing, W a s h i n g t o n , D.C., 1999.; dr. Atkin, Daniel, "Christian Leaders e v a n g e l i s t i č k e k r š ć a n s k e obitelji, u svojoj je knjizi Forcing God's Hand o b r a z l o ž i l a
U r g e "Biblical" v o t e for B u s h " (Kršćanski v o đ e p o t i č u n a " b i b l i j s k o " glasovanje o s o b i n e Jerryja Falwella, P a t a R o b e r t s o n a i a m e r i č k i h k r š ć a n s k i h c i o n i s t a u
z a B u s h a ) , 10. l i s t o p a d a 2 0 0 4 . , w w w . a n n o i n t e d . n e t ; T u c h m a n , B a r b ara, Bible o d n o s u na L i k u d . S vlč. J e r r y j e m F a l w e l l o m p u t o v a l a je u Izrael k a k o bi iz p r v e
and Sword (Biblija i m a č ) , N e w York, 1 9 5 6 . ; W a g n e r , prof. D o n a l d , " C h r i s t i a n ruke mogla proučiti vodeće političare toga pokreta i d o k u m e n t i r a l a je čnjenice
Z i o n i s t s , Israel a n d t h e ' S e c o n d C o m i n g ' " ( K r š ć a n s k i c i o n i s t i , Izrael i " d r u g i p o p u t d a r a , tj. p r i v a t n o g m l a ž n j a k a , koji j e Falwell d o b i o o d B e g i n o v e v l a d e , z a
K r i s t o v d o l a z a k " ) , The Daily Star, 9. l i s t o p a d a , 2 0 0 3 . p o m o ć pri s t v a r a n j u p o t p o r e I z r a e l u u S j e d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a .

206 207
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

tion of Fundamentalist Churches to Zionism and the State of Israel (Ame­ • U onaj dan učinit ću Jeruzalem teškim kamenom svim narodima: Svi koji
ga budu dizali teško će se izraniti, a skupit će se na nj svi narodi zemlje.
rički f u n d a m e n t a l i z a m i Izrael: O d n o s fundamentalističke crkve
(Zah 12,3)
p r e m a c i o n i z m u i Izraelskoj državi).
Malahi j e o t k r i o b r o j n e a m e r i č k e p r o t e s t a n t s k e s e k t e , veći­ Neizravan zaključak jest da će se židovski n a r o d vratiti u Izrael,
n o m u r u r a l n i m d r ž a v a m a a m e r i č k o g a Juga, koje su svoju teolo­ što se i d o g o d i l o 1948. g o d i n e s t v a r a n j e m izraelske d r ž a v e . P o ­
giju povezivale s i z r a e l s k o m d r ž a v o m n e o b i č n i m i d o s l o v n i m slije će se svi n a r o d i svijeta o k u p i t i p r o t i v nje. N e k i vjeruju da
s m o d a n a s blizu te točke. Ali Bog će p r e t v o r i t i J e r u z a l e m u čvr­
t u m a č e n j e m Biblije. Njihovi su se svećenici školovali na M o o -
stu stijenu. To se d o g o d i l o kada su m i r o v n i p r e g o v o r i u C a m p
dyjevu biblijskom I n s t i t u t u ili, m n o g i , na u l t r a k o n z e r v a t i v n o m
Davidu otkrili da budući s t a t u s J e r u z a l e m a postaje glavni k a m e n
Teološkom sjemeništu Johna Walvoorda tiTeksasu. P o m n o su
spoticanja.
iščitavali Scofieldovu Bibliju iz 1909., s bilješkama u kojima su bi­
blijski tekstovi "objašnjeni" k a o tajanstvena p r o r o č a n s t v a . • U onaj dan pregnut ću da uništim sve narode koji dođu na Jeruzalem. A
na dom Davidov i na Jeruzalem izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će
Čelnici s t r a n k e Likud i b i r a n i vjerski v o đ e silno su se trudi­
na onoga koga su proboli, naricat će nad njim kao nad jedincem, gorkoga
li, poslije 1977., d o v o d i t i u Izrael najkarizmatičnije i često najko- oplakivati kao prvenca.
r u m p i r a n i j e v o đ e t i h a m e r i č k i h k r š ć a n s k i h s e k t a i t a k o stvoriti (Zah 12,9-10)
izravne veze i z m e đ u v o d s t v a Likuda i k r š ć a n s k e d e s n i c e u Sje­
M n o g i k o n z e r v a t i v n i kršćani t u m a č e ovaj o d l o m a k k a o z n a k
dinjenim Američkim Državama.
da će Židovi p o s t a t i p o n i z n i , da će p r i h v a t i t i I s u s a k a o svoga
M e n a h e m Begin p o č e o je r e d o v i t o dolaziti u W a s h i n g t o n na G o s p o d i n a i Spasitelja i da će p o s t a t i k r š ć a n i .
" d o r u č a k uz m o l i t v u za Izrael" sa svećenicima f u n d a m e n t a l i s t i ­
• Oko prijestolja još (vidjeh) dvadeset i četiri prijestolja na kojima su
m a , m e đ u k o j i m a su bili p a s t o r Jerry Falwell, tadašnji čelnik
sjedila dvadeset i četiri starca, obučena u bijele haljine sa zlatnim krunama
organizacije Moral Majority (Moralna većina) i p a s t o r Pat Rober­ na svojim glavama.
tson, osnivač Kršćanske koalicije i televizije Christian Broadcasting (Ock 4,4)
Network. Kada je j e d a n Židov ukazao na činjenicu da su ti kršćani
Konzervativni kršćani drže da brojka 24 predstavlja patrijarhe
a n t i s e m i t i , Begin m u je, n a v o d n o , o d b r u s i o k a k o g a nije briga
svih d v a n a e s t d r e v n i h p l e m e n a Izraela i d v a n a e s t apostola. Kako
sve d o k p o d u p i r u Izrael u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a .
bi istaknuli to zajedništvo, okupili su se o k o Božjega prijestolja.
P o t p o r a k o n z e r v a t i v n i h k r š ć a n a Izraelu v e l i k i m se dijelom Vjeruje se da će u to vrijeme svi biti kršćani.
temelji na r a z n i m p r o r o č a n s t v i m a o ž i d o v s k o m e n a r o d u u " p o ­
• Ne pustošite ni Zemlje ni mora ni stabala dok ne "zabilježimo" pečat
sljednjim v r e m e n i m a " koja se, p r e m a njihovu vjerovanju, nala­ sluge našega Boga "na njihovim čelima". Tad čuh broj zabilježenih pečatom.
ze u cijeloj Bibliji. O n i ih d r ž e k a o n e š t o š t o i m a glavnu ulogu u Sto četrdeset i četiri tisuće iz svih plemena Izraelovih sinova.
o n o m e š t o zovu t h e e n d o f t h e world a s w e k n o w it, s k r a ć e n o (Otk 7,3-4)

T E O T W A W K I , a znači "kraj svijeta kakav p o z n a j e m o " . • Potom sam imao ovo viđenje: Janje stoji na Sionskoj gori i s njim sto
Evo n e k i h od najčešće n a v o đ e n i h o d l o m a k a iz Biblije, kojima četrdeset četiri tisuće osoba koje su imale napisano "na svojim čelima"
se k o r i s t e k r š ć a n s k i cionisti k a k o bi našli p o t p o r u za svoje p r o ­ njegovo ime i ime njegova Oca. To su oni koji se nisu okaljali sa ženama; to
su djevice. Oni prate Janje, kud god ono ide. Oni su otkupljeni od ljudi kao
ročanstvo o "posljednjim v r e m e n i m a " iz Biblije kralja Jamesa (King prvjenci Bogu ijanjetu.
James' Bible). ( O t k 14,1-4)

208 209
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Čini se da ti o d l o m c i daju n a s l u t i t i k a k o će se 1 4 4 . 0 0 0 žido­ kojom je Ž i d o v i m a d a o d o m o v i n u u Palestini, koja je t a d a bila


vskih djevica, i a k o se spol ne s p o m i n j e , o b r a t i t i na k r š ć a n s t v o i pod b r i t a n s k i m p r o t e k t o r a t o m . N j i m a j e t a ideologija o p r a v d a ­
biti "blagoslovljeno p e č a t o m " . Na čelu će im biti n a p i s a n o ime vala b r i t a n s k i imperijalizam k a o religijsku misiju.
G o s p o d i n o v o i bit će sljedbenice Jaganjca, tj. Krista. N e k i kršća­ Kršćanski su cionisti tvrdili d a j e zemlju Izrael Bog d a o ž i d o -
ni drže kako je skriveni s m i s a o tih stihova da će se 144.000 Židova v s k o m e n a r o d u t e d a s e svi Ž i d o v i , k a k o b i s e d o g o d i o d r u g i
p r e o b r a t i t i n a k r š ć a n s t v o , a p o t o m p o k u š a t i p r e o b r a t i t i ostale Kristov dolazak, m o r a j u vratiti u Izrael za z a v r š n u b i t k u k o d A r -
5
Židove u Izraelu. m a g e d o n a - n e k u v r s t u posljednje m a n i h e j s k e b i t k e i z m e đ u sila
Velika većina k r š ć a n s k i h crkava u A m e r i c i i d r u g i m zemlja­ dobra i sila zla.
ma vrlo je kritična p r e m a t e o l o š k i m tvrdnjama k r š ć a n s k i h cioni­ Tvrdili s u d a ć e t o u n i š t i t i Z e m l j u . Č a k s u t o n a z i v a h " p o ­
sta. Vijeće crkava Bliskog i s t o k a ( T h e M i d d l e East C o u n c i l of sljednjim v r e m e n i m a " . Ali " d o b r a vijest" z a k r š ć a n s k e c i o n i s t e
C h u r c h e s ) , koje predstavlja istočnjačke i istočne k r š ć a n s k e crkve bila je vijest da će oni, k a o "pravi vjernici", biti i z n e n a d a s v e t i m
n a Bliskom i s t o k u , o p t u ž i l o j e k r š ć a n s k e c i o n i s t e d a " n a s i l n o "uzašašćem" uzneseni na N e b o i da će tako biti p o š t e đ e n i strahota
n a m e ć u d e v i j a n t n o iskazivanje k r š ć a n s k e vjere i p o g r j e š n o tu­ nuklearnog holokausta na Armagedonu.
mačenje Biblije, koje je p o d l o ž n o političkom p r o g r a m u m o d e r n e Njihova je teologija bila o p a s n a z a m i s a o m a n i h e j s k e apsoluti­
izraelske d r ž a v e " . P r e m a njihovim riječima, k r š ć a n s k i cionizam stičke podjele na c r n o i bijelo, na b o r b u i z m e đ u d o b r a i zla, koja je
" o d b a c u j e p o k r e t za j e d i n s t v o k r š ć a n a i m e đ u r e l i g i j s k o razu­ na savez i z m e đ u Sjedinjenih A m e r i č k i h Država i Izraela, naravno,
mijevanje". pod njihovim v o d s t v o m , gledala k a o na b o r b u p r o t i v sila "zla",
posebice islama i m u s l i m a n a . To u sjećanje priziva izjavu a m e ­
ričkog p r e d s j e d n i k a G e o r g e a W . Busha, kada je, n e p o s r e d n o p o ­
Uzašašće za "izabrani Božji narod" slije n a p a d a od 1 1 . rujna 2 0 0 1 . , govoreći o " n o v o m k r i ž a r s k o m
p o h o d u " , rekao: "Ili s t e s A m e r i k o m , ili ste protiv n a s " .
Kršćanski je cionizam p o s t o j a o još prije negoli je Hertzl osno­ Ironija je u t o m e š t o su se, iza p r o i z r a e l s k e fasade, k r š ć a n s k i
vao m o d e r n i židovski cionizam, potkraj o s a m d e s e t i h g o d i n a 20. cionisti p o p u t Falwella i R o b e r t s o n a cinično koristili svojim v e ­
stoljeća. N e k e o d m e t n u t e p r o t e s t a n t s k e s e k t e i z v r e m e n a en­ z a m a s izraelskim Ž i d o v i m a u s v r h u promicanja vlastitog a n t i s e ­
gleskoga g r a đ a n s k o g r a t a s p o č e t k a 17. stoljeća vjerovale su da m i t s k o g političkog p r o g r a m a .
su o n i izabrani Božji n a r o d , "izgubljeno p l e m e Izraela". U r i A v n e r i , v o đ a izraelske m i r o v n e organizacije G u š S a l o m ,
N e k i i s t a k n u t i b r i t a n s k i imperijalisti bili su k r š ć a n s k i cioni­ govoreći o teologiji t i h k r š ć a n a , t o b o ž e prijatelja Izraela, r e k a o
sti, a m e đ u njima su bili lord Palmerston, lord Shaftesbury, Lloyd je: " P r e m a n j i h o v i m t e o l o š k i m vjerovanjima, Ž i d o v i s e m o r a j u
G e o r g e i lord Balfour, koji je 1917. izdao Balfourovu deklaraciju o k u p i t i u P a l e s t i n i i na c i j e l o m e n j e z i n u teritoriju u s p o s t a v i t i
židovsku d r ž a v u k a k o b i o m o g u ć i l i D r u g i K r i s t o v d o l a z a k . . . T i
5
evangelisti ne vole o t v o r e n o govoriti o o n o m e š t o p r e t h o d i -
Ontario Consultants on Religious Tolerance: CHRISTIAN ZIONISM:
C H R I S T I A N S U P P O R T F O R T H E S T A T E O F ISRAEL: T H E P O L I T I C S A N D prije d o l a s k a (Mesije), Židovi se m o r a j u o b r a t i t i na k r š ć a n s t v o .
T H E O L O G Y OF A R M A G E D D O N (KRŠĆANSKI CIONIZAM: KRŠĆANSKA O n i koji se ne o b r a t e , n e s t a t će u d i v o v s k o m h o l o k a u s t u b i t k e
P O T P O R A IZRAELSKOJ DRŽAVI: POLITIKA I TEOLOGIJA A R M A G E D O -
na A r m a g e d o n u . To je u biti a n t i s e m i t s k i nauk...". To jest, svi
NA), na www, religioustolerance.org/chr_isra.htm

210 211
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Zidovi koji o s t a n u vjerni svojim starozavjetnim vjerovanjima bit " M o r a l n a većina" u b r z o j e p o s t a l a s v a k o m e p o z n a t o i m e . Po­
6
će p o u b i j a n i . m o ć u svoga k a r i z m a t i č n o g v o đ e Falwella, t a j e organizacija m o ­
T o m e o r g a n i z i r a n o m lobiju " p o n o v n o r o đ e n i h k r š ć a n a " , ul- bilizirala t i s u ć e crkava i m i l i j u n e r e g i s t r i r a n i h glasača za stva­
t r a k o n z e r v a t i v n i h birača, p r i p i s a n a je zasluga za p o n o v n i izbor ranje k r š ć a n s k o g a političkog bloka, i o n o g a s t o j e postalo p o z n a ­
G e o r g e a W . B u s h a z a p r e d s j e d n i k a , 2 0 0 4 . godine. P r e m a jednoj to kao k r š ć a n s k a desnica.
analizi a m e r i č k i h glasačkih blokova iz 2 0 0 3 . , k r š ć a n s k a desnica Falwella su u b r z o počeli salijetati ambiciozni b u d u ć i političa­
čini najveći a k t i v n i d r u š t v e n i p o k r e t u Sjedinjenim A m e r i č k i m ri, ne bi li dobili njegovu p o t p o r u i p o t e n c i j a l n e glasove. On je,
D r ž a v a m a i najveći birački blok u R e p u b l i k a n s k o j stranci Geor­ pak, k a n d i d a t e v r e d n o v a o po t o m e prihvaćaju li ili ne pitanja
7
gea B u s h a . važna za izraelsku s t r a n k u Likud, s k o j o m je u m e đ u v r e m e n u
D a n a 19. l i s t o p a d a 2 0 0 4 . dr. Daniel Akin, d e k a n Baptističko­ p o s t a o prilično blizak. P o A m e r i c i j e letio l u k s u z n i m p r i v a t n i m
ga teološkog s j e m e n i š t a za j u g o i s t o k A m e r i k e ( S o u t h e r n Baptist m l a ž n j a k o m š t o mu ga je za j e d n o g p u t o v a n j a u Izrael d a r o v a o
T h e o l o g i c a l S e m i n a r y ) objavio j e O t v o r e n o p i s m o , koje s u Likudov p r e m i j e r M e n a h e m Begin.
p o t p i s a l a 72 s v e ć e n i k a E v a n g e l i s t i č k e crkve i u k o j e m u potiču Otprilike u isto vrijeme, potkraj s e d a m d e s e t i h godina p r o š l o ­
američki n a r o d da se "pri izboru kandidata vode biblijskim vrijed­ ga stoljeća, kada je kršćanska desnica službeno osnovana, n e k e su
n o s t i m a " . Kao razloge zbog kojih treba glasovati za republikance izraelske organizacije počele shvaćati da im savez s k r š ć a n s k i m
a ne za d e m o k r a t e , naveli su h o m o s e k s u a l n e brakove, istraživanje cionistima u Americi, p o m o ć u većeg utjecaja na a m e r i č k u poli­
matičnih stanica i n a v o d n u o b r a n u od "terorista". P i s m o su potpi­ tiku, m o ž e povećati ugled i v a ž n o s t na m e đ u n a r o d n o j razini.
sali najistaknutiji članovi k r š ć a n s k e cionističke desnice, koji po­ P o t p o r a k r š ć a n s k e d e s n i c e državi Izrael, uz njezinu s n a g u u
d u p i r u Busha i Š a r o n a k a o dio p r o g r a m a o "ispunjenju biblijsko­ Americi, privukla je p o z o r n o s t izraelskih interesnih skupina. Iako
ga proročanstva". svjesne svojih d i j a m e t r a l n o s u p r o t n i h d r u š t v e n i h i religijskih
Ključni č i m b e n i k u pojavi k r š ć a n s k e d e s n i c e posljednjih go­ stajališta, n e k e su izraelske političke organizacije savez s kršćan­
d i n a u A m e r i c i j e s t o r g a n i z i r a n o djelovanje u s v r h u postizanja skim c i o n i s t i m a vidjele kao ključni č i m b e n i k u p r o m i c a n j u pozi­
političkog utjecaja, a ne s a m o radi religioznog ž i v o t n o g stila i tivne slike o Izraelu u a m e r i č k o j politici i u k r u g o v i m a m o ć i .
crkvene p o b o ž n o s t i . A m e r i č k i političari Židovi u p o č e t k u su se protivili savezu s
G o d i n e 1979. p a s t o r Jerry Falwell, član O d b o r a za nacionalnu k r š ć a n s k o m d e s n i c o m i taj su p o k r e t doživljavali k a o m o g u ć e g
politiku i v o d e ć a o s o b a iz r e d o v a kršćanskih cionista, p o k r e n u o neprijatelja. Ali k a d a je s l u ž b e n i u s t r o j k r š ć a n s k e d e s n i c e učvr­
je organizaciju p o d n a z i v o m M o r a l n a većina (Moral Majority), sa stio taj p o k r e t i p r e t v o r i o ga u m o ć a n politički blok u S A D - u , ta
s v r h o m " m o b i l i z i r a n j a k r š ć a n s k e crkve u i m e m o r a l n i h i d r u ­ je strepnja u b r z o iščezla, a r a z n e i z r a e l s k e s k u p i n e shvatile su
štvenih pitanja te poticanja vjernika na sudjelovanje u političkom da će im savez s t i m b l o k o m biti od k o r i s t i u ostvarivanju njiho­
procesu". 8
vih p o l i t i č k i h i n t e r e s a .

6
Uri A v n e r i , " T w o S o u l s " (Dvije d u š e ) , Ma'ariv, 8. lipnja 2 0 0 2 . 8
Haija, R a m m y M , T H E A R M A G E D D O N LOBBY: D 1 S P E N S A T I O N A -
7
Berlet, C h i p i H a r d i s t y , j e a n , " D r i f t i n g Right a n d G o i n g W r o n g " ( O d n e s e ­ LIST C H R I S T I A N Z I O N I S M A N D T H E S H A P I N G O F U S P O L I C Y T O W R D S
ni u d e s n o i otišli u p o g r j e š n o m s m j e r u ) , NCJWJournal, z i m a 2 0 0 2 . , s t r . 8. - 1L I S R A E L - P A L E S T I N E , ( A R M A G E D O N S K I LOBI: D I S P E N Z A C I O N A L I S T I Č K I

212 213
STOLJEĆE RATA 2

Ti američki zagovornici religije tvrdili su kako im je Bog rekao Obnova Salomonova hrama
stvari p o p u t o n e trebaju li Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e ići u rat
p r o t i v Iraka. U j e d n o m č l a n k u p o d n a s l o v o m " T r e b a m o li ući u A m e r i č k i k r š ć a n s k i cionisti i njihovi saveznici imaju d u g o ­
rat s I r a k o m ? " Roy A. R e i n h o l d je, 5. veljače 2 0 0 3 . g o d i n e , pi­ ročan p r o g r a m koji bi lako m o g a o izazvati novi svjetski rat. Neki
šući o razgovoru sa svojim b o g o m , napisao: " M n o g i se pitaju je li n e o k o n z e r v a t i v c i k a ž u k a k o j e taj rat z a p o č e o 1 1 . rujna 2 0 0 1 .
p r e d s t o j e ć i rat s I r a k o m , koji v o d e Sjedinjene A m e r i č k e Države Z o v u ga "četvrti svjetski rat", tvrdeći d a j e H l a d n i rat b i o z a p r a ­
i koalicija država, vrijedan ratovanja i je li i s p r a v n o to učiniti. U vo "treći svjetski r a t " .
s u b o t u , 1. veljače 2 0 0 3 . g o d i n e , p o d i g a o sam r u k e na m o l i t v u i T i s u k r u g o v i željeli u n i š t i t i s v e t u i s l a m s k u d ž a m i j u A l A k s u
G o s p o d i n mi je p r o g o v o r i o . . . Želio s a m znati je li Božja volja ići u J e r u z a l e m u i na njezinu m j e s t u p o n o v n o sagraditi biblijski
u rat ili ne ići... G o s p o d i n je rekao: ' K a ž e m da se u đ e u rat s S a l o m o n o v h r a m , u k o j e m u bi p o n o v n o p r i n o s i l i životinje k a o
Irakom'". žrtvu. Glavni tvorac toga o p a s n o g ludila bio je Michael L e d e e n ,
blizak savjetnik B u s h o v e Bijele k u ć e i Karla Rovea.
Z a t i m j e n a p i s a o : " G o r e n a v e d e n o stavio s a m n a svoje ogla­
T i j e k o m s e d a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća lice k r š ć a n ­
s n e p l o č e i svi su željeli z n a t i 'koji je Božji razlog (razlozi) za
skih vjerskih o b r e d a u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a p r e o ­
ulazak u rat s I r a k o m ' . To mi pitanje nije palo na p a m e t , z a t o što
brazili su tada novi "televizijski evangelisti", m e đ u kojima su se
s a m o s o b n o j e d n o s t a v n o p r i h v a t i o Božje s m j e r n i c e . "
isticali p a s t o r Jerry Falwell i njegova organizacija M o r a l n a veći­
Sirova ideologija m r ž n j e a m e r i č k i h k r š ć a n s k i h cionista, koji
na, p a s t o r Pat R o b e r t s o n i njegova televizija " 7 0 0 C l u b " , koja je
t v r d e da imaju o s o b n u p o t p o r u od Boga, bila je o p a s a n z a o k r e t
o s l o b o đ e n a plaćanja p o r e z a , š t o njegovoj organizaciji g o d i š n j e
a m e r i č k e p o l i t i k e p r e m a e k s t r e m n o j desnici. N e k i krugovi oko
donosi stotine milijuna dolara, te pisac Hal Lindsay sa svojom
p r e d s j e d n i k a B u s h a i njegovoga povjerljivog savjetnika za poli­ serijom r o m a n a Rapture ( U z n e s e n j e ) , o kraju civilizacije u k o ­
tiku Karla Rovea nastojali su, zbog strahova i neizvjesnosti a m e ­ n a č n o j bitki kod A r m a g e d o n a , n a p o d r u č j u d a n a š n j e g a Izraela.
ričkoga n a r o d a glede pitanja p o p u t istospolnih brakova, p r e t v o ­ Ti " p o n o v n o r o đ e n i kršćani", k a k o s a m i s e b e nazivaju, počeli su
riti A m e r i k u u teokratsku državu, u p r a v o s u p r o t n o željama većine d o m i n i r a t i a m e r i č k i m medijima. Poslije se p o k a z a l o da su m n o ­
A m e r i k a n a c a . Rove je bio tvorac Bushova o d n o s a s f u n d a m e n t a - gi od njih, uključujući i p r o t u i s l a m i s t e Falwella i R o b e r t s o n a ,
lističkom k r š ć a n s k o m d e s n i c o m j o š u v r i j e m e d o k je B u s h bio bili p r i s n o povezani s izraelskom d e s n i c o m , a neki su imali veze
g u v e r n e r Teksasa. i s CIA-om.
G r a c e Halsell, koja j e n e d a v n o p r e m i n u l a , o d r a s l a j e n a i s t o ­
m e t e k s a š k o m tlu n a k o j e m u j e d o m i n i r a o kršćanski f u n d a m e n ­
talizam koji je zahvatio G e o r g e a W. Busha. Š e z d e s e t i h je g o d i n a
p o s t a l a pisac govora za Bijelu k u ć u , a poslije toga h r a b r a n o v i ­
n a r k a , koja je svoje posljednje g o d i n e života p o s v e t i l a r a z o t k r i ­
vanju o p a s n i h veza Falwella i ostalih takozvanih p o n o v n o r o đ e ­
KRŠĆANSKI C I O N I Z A M I OBLIKOVANJE AMERIČKE POLITIKE PREMA nih kršćana s izraelskom desnicom.
IZRAELU-PALESTINI), ( H L S 5 . 1 ( 2 0 0 6 ) 7 5 - 9 5 ) , ISSN 1 4 7 4 - 9 4 7 5 , Project M U S E ,
T i j e k o m o s a m d e s e t i h g o d i n a , k a k o b i shvatila f e n o m e n " p o ­
D o c t o r a l C a n d i d a t e i n Sociology, V i r g i n i a P o l y t e c h n i c I n s t i t u t e a n d S t a t e U n i ­
versity. n o v n o r o đ e n i h " k r š ć a n a , koji je u to v r i j e m e h a r a o S j e d i n j e n i m

214 215
F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

A m e r i č k i m D r ž a v a m a , g o s p o đ a Halsell je, s a s k u p i n o m koju j e C o o p e r a t i o n ) i, k a o i d i r e k t o r toga f o r u m a D o u g Krieger i a m e ­


p r e d v o d i o Falwell, o t p u t o v a l a u Izrael. O t o m e je napisala: "Moje rički r a b i n David Ben A m i , blizak prijatelj izraelskog p r e m i j e r a
m e istraživanje d o v e l o d o pitanja z a š t o k r š ć a n i n p o p u t Jerryja Ariela Šarona. Bio je i p r e d s j e d n i k Z a k l a d e j e r u z a l e m s k o g a h r a ­
Falwella m o l i za kraj svijeta? M o r a m o li p o t p u n o u n i š t i t i ovaj m a ( T h e J e r u s a l e m T e m p l e F o u n d a t i o n ) , "čiji j e d i n i cilj j e s t
svijet da b i s m o stvorili ' n o v o n e b o i u n o v u z e m l j u ? ' " Njezini su p o n o v n o sagraditi h r a m n a m j e s t u s a d a š n j e g a m u s l i m a n s k o g
zaključci bili d o i s t a u z n e m i r u j u ć i . svetišta".
Na zajedničkom biblijskom putovanju po Izraelu i Svetoj z e m ­ R i s e n h o o v e r j e n a m j e s t o tajnika z a m e đ u n a r o d n a pitanja t e
lji, 1 9 8 3 . g o d i n e , s h v a t i l a je d a j e Falwell p o s t a o blizak prijatelj z a k l a d e p o s t a v i o Stanleya Goldfoota, bivšeg člana t e r o r i s t i č k e
izraelske d e s n i c e . Uočila je j e d n u zanimljivu činjenicu - da
s k u p i n e z v a n e S t e r n G a n g ( S t e r n o v a b a n d a ) , kojega j e Ben G u -
Falwellovo p u t o v a n j e nije bilo p o s j e t k r š ć a n s k i m m j e s t i m a u
r i o n n a z i v a o n a c i s t o m . P r e m a pisanju izraelskoga lista Davar,
Svetoj zemlji, n e g o p u t o v a n j e koje su u cijelosti vodili izraelski
Goldfoot je u srpnju 1946. p o s t a v i o b o m b u u h o t e l u Kralj David
vodiči i na k o j e m u su se posjećivala s a m o mjesta koja su Izrael­
u J e r u z a l e m u , od koje je p o g i n u l o stotinjak b r i t a n s k i h g r a đ a n a .
c i m a bila o d i n t e r e s a . Štoviše, izraelska m u j e Vlada darovala
R i s e n h o o v e r je u j e d n o m i n t e r v j u u g o s p o d i Halsell o v a k o
o s o b n i p r i v a t n i m l a ž n j a k Lear k a k o b i m o g a o p u t o v a t i p o Sje­
hvalio Goldfoota: " O n j e vrlo čvrst, l e g i t i m a n t e r o r i s t . O n j e
dinjenim Američkim Državama.
sposoban očistiti mjesto za gradnju h r a m a . " Goldfootov zamjenik
Falwell i neki drugi " p o n o v n o r o đ e n i " američki kršćanski fun­
Yisrael M e i d a rekao je gospođi Halsell: "Onaj tko kontrolira Brdo
d a m e n t a l i s t i govorili su da vjeruju k a k o je "Božja volja" to š t o
h r a m a , kontrolira Jeruzalem. Onaj tko kontrolirajeruzalem, k o n ­
Izrael n a m j e r a v a ostvariti veću d o m i n a c i j u na S r e d n j e m istoku,
trolira zemlju Izrael", š t o j e n o v a inačica p o z n a t e g e o p o l i t i č k e
jer ć e t o svijet j o š više približiti b i b l i j s k o m e " s u d n j e m u d a n u " ,
izreke sir Halforda Mackindera: "Onaj tko kontrolira Srednju E u ­
k a d a će "pravi vjernici" biti s p a š e n i i u m i s t i č n o m " u z a š a š ć u "
r o p u , k o n t r o l i r a središnju zemlju ( H e a r t l a n d ) ; onaj t k o k o n t r o ­
u z n e s e n i na n e b o , a ostali će biti u n i š t e n i u z a v r š n o j bitki k o d
A r m a g e d o n a . U toj će se bitki, p r e m a mišljenju Falwella i njego­ lira središnju zemlju (Rusiju itd.), kontrolira 'svjetski otok', onaj
vih prijatelja, Židovi s u k o b i t i s m u s l i m a n i m a . t k o k o n t r o l i r a 'svjetski otok', k o n t r o l i r a svijet.

G o s p o đ a Halsell intervjuirala j e više A m e r i k a n a c a a k t i v n o G o d i n e 1998., u j e d n o j izraelskoj o k r u ž n i c i postavljenoj na


uključenih u nastojanja da "ubrzaju" konačni A r m a g e d o n . J e d a n i n t e r n e t s k e stranice Voice of Temple Mount (Glas Brda h r a m a ) , pi­
od njih bio je T e r r y R i s e n h o o v e r , naftaš iz s a v e z n e d r ž a v e O k - salo je kako je cilj te organizacije " o s l o b o d i t i " m u s l i m a n s k a sve­
l a h o m e i " p o n o v n o r o đ e n i " k r š ć a n s k i cionist, koji je bio blizak tišta o k o A l A k s e i izgraditi židovski h r a m n a t o m e m j e s t u .
Bijeloj kući za vrijeme m a n d a t a p r e d s j e d n i k a R e a g a n a . R i s e n h o ­ " S a z r e o j e t r e n u t a k z a p o n o v n u izgradnju h r a m a " , objavili su.
over je o t v o r e n o govorio o svojim stajalištima. F i n a n c i r a o je lju­ Z a t i m s u pozvali izraelsku V l a d u d a " o k o n č a p o g a n s k u (sic)
de u Izraelu i u d r u g i m z e m l j a m a , koji će p o n o v n o sagraditi islamsku okupaciju" zemlje na kojoj je džamija. "Izgradnja trećega
s r u š e n i S a l o m o n o v h r a m , t a k o z v a n i treći h r a m , n a m j e s t u jed­ h r a m a j e blizu", navijestili s u 1 9 9 8 . g o d i n e .
n o g od najvećih i s l a m s k i h svetišta, Kupoli na stijeni džamije Al U r u j n u 2 0 0 0 . Izraelac Ariel Š a r o n p o v e o je veliku s k u p i n u
Aksa u Jeruzalemu. izraelske policije na s v e t i š t e Al A k s a . Bila je to n a m j e r n a reli­
G o d i n e 1 9 8 5 . bio j e p r e d s j e d n i k A m e r i č k o g f o r u m a z a ž i d o - gijska provokacija, koja je p o t a k n u l a o b n o v u Intifade. S a r o n o v i
vsko-kršćansku suradnju (American F o r u m for Jewish-Christian su prijatelji tajno kopali t u n e l do Al A k s e , koji bi se n a v o d n o

216 217
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

iskoristilo za m i n i r a n j e toga i s l a m s k o g a svetišta kada za to d o đ e eksploziva u k r a d e n i h od I z r a e l s k e vojske te č l a n s t v o u j e d n o j


pravi t r e n u t a k . Projekt izgradnje trećega h r a m a za n e k e nije fan­ terorističkoj organizaciji.
tazija, iako je s u l u d . .. . T a k o đ e r je p o z n a t o da je j e d a n od u h i ć e n i k a pričuvni pilot
Pokojni dr. Isa N a h l e h , bivši visoki savjetnik p a l e s t i n s k o g Izraelske vojske. Taj je pilot, koji se vratio religiji, svojim s u u r o t -
izaslanstva pri Ujedinjenim n a r o d i m a , u p o z o r a v a o je na "zloči­ nicima p r e d l o ž i o da u k r a d e F-16 kada ga sljedeći p u t pozovu, i
n a č k u u r o t u " k r š ć a n s k i h e v a n g e l i s t a i cionističkih t e r o r i s t a za b o m b a r d i r a dva m u s l i m a n s k a svetišta na Brdu h r a m a . Skupina je
rušenje džamije Al A k s e . P o t v r d i o je da su neki p r i p a d n i c i a m e ­ zabranila njegov plan jer bi t i m e m o g a o biti oštećen Z a p a d n i zid i
ričkih k r š ć a n s k i h evangelista i židovskih terorista osnovali Zak­ pilot se ne bi m o g a o spustiti negdje u Izraelu. Urotnici su se ipak
ladu jeruzalemskoga h r a m a (The Jerusalem T e m p l e F o u n d a t i o n ) . odlučili za u p o r a b u eksplozivnih sredstava na Brdu h r a m a . "
R e k a o j e k a k o z a m i š l j e n i p r o j e k t i t e zaklade, p r e m a o n o m e š t o Michael Ledeen, koji je r a d i o u n e o k o n z e r v a t i s t i č k o m t r u s t u
p i š e u j e d n o j njezinoj b r o š u r i , uključuju " p r i p r e m e za gradnju m o z g o v a z v a n o m Američki p o d u z e t n i č k i institut, u W a s h i n g t o ­
trećega h r a m a u J e r u z a l e m u . . . " nu, s Richardom Perleom i drugim vodećim neokonzervativci-
P o t v r d i o je da je m e đ u t i m u r o t n i c i m a bio i čovjek koji je m a , b i o je i savjetnik p o l i t i č k o m s t r a t e g u u Bijeloj kući Karlu
kasnije p o s t a o j e d a n o d najvažnijih n e o k o n z e r v a t i v a c a G e o r g e a R o v e u . O n j e bio j e d n a o d v o d e ć i h o s o b a B u s h o v a P r o j e k t a z a
W . Busha, p r i p a d n i k u s k o g w a s h i n g t o n s k o g k r u g a M i c h a e l Le- n o v o a m e r i č k o stoljeće - p l a n a za ovladavanje svijetom.
d e e n , koji je bio blisko p o v e z a n s B u s h o v i m s a v j e t n i k o m za p o ­ Grace Halsell se g o d i n e 1 9 8 6 . priključila evangelisti Jerryju
litiku Karlom R o v e o m . N a h l e h je izjavio: "U listu New Republic od Falwellu na j o š j e d n o m p u t o v a n j u u Svetu zemlju. O p l a n o v i m a
18. lipnja 1984., Barbara i Michael Ledeen objavili su članak pod za u n i š t e n j e d ž a m i j e Al A k s e i K u p o l e na stijeni n a p i s a l a je:
n a s l o v o m " S t o j e zajedničko k r š ć a n s k i m i židovskim f u n d a m e n ­ "Plan o p r e u z i m a n j u H a r a m al Šarifa postaje sve više i n s t i t u c i o ­
talistima? Zavjera o k o Brda h r a m a . " naliziran, sve bolje o r g a n i z i r a n i financiran, i stječe sve više p r i ­
N a h l e h je r e k a o i ovo: " . . . G o l d f o o t k r š ć a n e vidi k a o logične staša u J e r u z a l e m u i u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a " .
saveznike, jer vjeruje da su k r š ć a n s k i f u n d a m e n t a l i s t i pravi cio­ O n i " a k t i v n o i p o t i h o k u p u j u zemlju o k o Brda h r a m a " i tu
nisti današnjice. P r e m a Goldfootovu stajalištu, kršćani su n a d a ­ z a d a ć u d r ž e " v a ž n o m i m o n u m e n t a l n o m " . Imaju I n s t i t u t za
sve ti koji shvaćaju k a k o se ' p r i b l i ž a v a m o k l j u č n o m razdoblju u istraživanje h r a m a ( I n s t i t u t e for t h e R e s e a r c h o f t h e T e m p l e ) ,
povijesti Z e m l j e pa žele i s p u n i t i p r o r o č a n s t v o i tako u b r z a t i d o ­ k a k o bi utvrdili t o č n e p l a n o v e i d i m e n z i j e H r a m a .
lazak Mesije...' J e d a n židovski političar p r o š l o g a n a m je ljeta u J o p je dodala: " K o n z u l t i r a n o je najmanje s e d a m rabina, m e đ u
J e r u z a l e m u t o o b j a s n i o ovako: ' O n i vjeruju d a će, k a d a h r a m njima i najveći d u h o v n i v o đ e izraelskoga p o k r e t a za i z g r a d n j u
b u d e p o n o v n o s a g r a đ e n , I s u s p o n o v n o doći. M i o č e k u j e m o prvi novih naselja zvanog G u š E m u n i m , koji su bili informirani i zna­
dolazak Mesije. S a g r a d i m o h r a m , d a v i d i m o k a k o Mesija izgle­ li su različite s t u p n j e v e djelovanja i p l a n o v e te ž i d o v s k e t e r o r i ­
da'." stičke organizacije. Livini, koji je o p t u ž e n za p r i p r e m a n j e p o s t a ­
N a h l e h je n a s t a v i o : " . . . I z g l e d a d a j e taj gorljivi m e s i j a n i z a m vljanja b o m b e u K u p o l u na stijeni i Al A k s u , r e k a o je k a k o je
b i o d i o poticaja s k u p i n i o d d v a d e s e t p e t r a d i k a l n i h ž i d o v s k i h o s o b i t o rabin O v a d i a j o z e f o toj zamisli govorio s o d o b r a v a n j e m .
nacionalista koji su n e d a v n o uhićeni u Jeruzalemu pod o p t u ž b o m Nijedan o d glavnih izraelskih r a b i n a nije o s u d i o p o k u š a j e u n i ­
koja uključuje ubojstvo, pokušaj ubojstva, posjedovanje oružja i štavanja te d ž a m i j e . "

218 219
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

G o s p o đ a Halsell j o š je dodala: "Izgleda da su izraelski čelnici Earth (Pokojni veliki p l a n e t Z e m l j a ) , a u t o r i c a Hal Lindsey n a ­
nedvojbeno povezani s američkim Ž i d o v o m i evangelistom Mike- pisala j e d a "ostaje j o š s a m o j e d a n događaj d o p o t p u n o g p o s t a ­
om E v a n s o m , koji je u j e d n o j p o s e b n o j j e d n o s a t n o j TV emisiji vljanja p o z o r n i c e za ulogu Izraela u p o s l j e d n j e m v e l i k o m činu
fotografiran i s p o d d ž a m i j e , sa ž i d o v s k o m k a p i c o m na glavi, s n j e z i n e p o v i j e s n e d r a m e . A t o j e izgradnja d r e v n o g a h r a m a n a
njegovu s t a r o m e mjestu. P r e m a Mojsijevu z a k o n u , postoji s a m o
j e d n i m izraelskim ' s t r u č n j a k o m ' za relikvije. Taj stručnjak otva­
j e d n o m j e s t o gdje taj h r a m m o ž e biti s a g r a đ e n . T o j e P l a n i n a
ra vrata i izjavljuje: ' U p r a v o o n d j e č u v a m o svetinju n a d sve­ 10
9
Moriah. Upravo su ondje bila sagrađena dva nekadašnja h r a m a . "
tinjama'."
D a k l e , u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a postoji g o l e m
Sustav financijske potpore m e d u američkim evangelistima
s u s t a v p o t p o r e svakoj akciji koju bi židovski t e r o r i s t i mogli p o ­
za uništenje džamije p r e š a o je u ilegalu n a k o n s t o j e 1984. godi­
d u z e t i za u n i š t e n j e Al A k s e . U n i š t e li to svetište, svi glavni TV
ne objavljen j e d a n članak u k o j e m u su p o i m e n i č n o n a v e d e n e
evangelisti to bi j e d n o s t a v n o nazvali "božjim djelom".
o s o b e , p o p u t Terrvja R i s e n h o o v e r a , koje su prikupljale velike
G r a c e Halsell napisala je i ovo: " F a n a t i c i koji pripadaju o n o ­
količine n o v c a za o b r a n u ž i d o v s k i h t e r o r i s t a koji su p o k u š a l i
m e š t o b i g o l e m a većina k r š ć a n a i Ž i d o v a m o g l a nazvati l u d o m
uništiti t o m u s l i m a n s k o svetište.
m a n j i n o m , kojoj n e p r i p a d a više o d 5 % c j e l o k u p n o g s t a n o v n i ­
" U J e r u z a l e m u s u n a m vodiči s k u p i n e o d 8 5 0 Falwellovih štva Izraela, ipak su kadri razoriti to najsvetije i s l a m s k o svetište
k r š ć a n a kod Z a p a d n o g a zida rekli d a g l e d a m o m j e s t o n e k a d a ­ u J e r u z a l e m u , a taj bi čin lako m o g a o p r o u z r o č i t i svjetski rat, u
šnjega h r a m a i i s t o d o b n o m j e s t o na k o j e m u će biti s a g r a đ e n koji bi bile u k l j u č e n e Rusija i Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e .
novi h r a m " , n a v o d i g o s p o đ a Halsell. Taj fanatični p r e d - t i s u ć l j e t n i d i s p e n z a c i o n a l i z a m p o č e o je
Intervjuirala je dr. J o h n a VValvoorda, d e k a n a T e o l o š k o g sje­ dominirati američkim evangelizmom i fundamentalizmom, oso­
m e n i š t a iz Dallasa i govornika na Falwellovoj "Proročanskoj kon­ bito p o m o ć u utjecaja Teološkog sjemeništa iz Dallasa i Moodyjeva
ferenciji" (Prophecy C o n f e r e n c e ) iz 1 9 8 5 . g o d i n e u J e r u z a l e m u . biblijskog instituta. Taj je p o k r e t stekao p o p u l a r n o s t u n u t a r evan­
On Bibliju tumači tako što kaže k a k o Bog želi da kršćani p o m o g n u gelističkih krugova, p o s e b i c e u Americi i poglavito poslije 1967.
Ž i d o v i m a sagraditi židovski h r a m . On i "ostali p o n o v n o r o đ e n i " godine, podudarivši se s arapsko-izraelskim Š e s t o d n e v n i m r a t o m
kršćani svjesni su v a ž n o s t i K u p o l e na stijeni i Al A k s e , ali, k a k o i n e k o l i k o g o d i n a poslije toga, tj. s e d a m d e s e t i h g o d i n a 2 0 .
kaže Hal Lindsey, "s p r e p r e k a m a ili bez njih, s i g u r n o je da će stoljeća, kada je objavljena knjiga Hal Lindsey Pokojni veliki planet
h r a m biti p o n o v n o s a g r a đ e n , t o zahtijeva p r o r o č a n s t v o " . Zemlja."
Jerry Falwell i svi glavni američki TV evangelisti propovijedali Ključna tvrdnja koja proizlazi iz njihova čitanja biblijskog p r o ­
s u d a židovski h r a m " m o r a " biti s a g r a đ e n . r o č a n s t v a , u č e m u se u g l a v n o m oslanjaju na p r o r o k e D a n i e l a i
Prihvatili su to k a o d i o svoje teologije, o p ć e n i t o p o z n a t e kao Zaharija te na Knjigu otkrivenja, jest tvrdnja da će židovski h r a m
d i s p e n z a c i o n a l i z a m , koja zahtijeva s e d a m " d i s p e n z i j a " , tj. vre­ p o n o v n o biti s a g r a đ e n n a Brdu h r a m a , prije Kristova p o n o v n o g
m e n s k i h razdoblja, te počinje s okupljanjem svih Ž i d o v a u Pale­
s t i n u i uključuje g r a d n j u h r a m a . U knjizi The Late Great Planet 10
N a h l e z h , dr. Isa, " T h e C r i m i n a l C o n s p i r a c y b e t w e e n C h r i s t i a n E v a n g e l i ­
sts a n d Zionists Terrorists to Destroy t h e Al Aqsa M o s q u e " (Zločinačka urota
k r š ć a n s k i h e v a n g e l i s t a i c i o n i s t i č k i h t e r o r i s t a o u n i š t e n j u d ž a m i j e Al A k s e ) , na
9
Ibid. www.palestine-encyclopedia.com

220 221
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

dolaska na Zemlju, k a k o bi o b n o v i o Kraljevstvo Izraela sa sjedi­ George W. Bush u rukama jednog


š t e m u J e r u z a l e m u . Taj ključni događaj, po njima, bit će i povod kršćanskog cionista
z a p o č e t a k rata k o d A r m a g e d o n a .
T a s u vjerovanja p o g o r š a l a o d n o s e i z m e đ u a r a p s k i h m u s l i ­ Ta čudna vrsta američkog desničarskog kršćanstva stekla je
m a n a i a r a p s k i h kršćana, jer su p o t a k n u l a s t r a h o v e od p o n o v n i h najveću m o ć kada je G e o r g e W. B u s h u š a o u Bijelu k u ć u , u
zapadnjačkih vojnih p o h o d a , p o p u t o n i h i z v r e m e n a križarskih siječnju 2 0 0 1 . g o d i n e . Čovjek koji je G e o r g e a Busha, u v r i j e m e
ratova. d o k j e b i o g u v e r n e r T e k s a s a , savjetovao p o pitanju t a k o z v a n o g
" m i l o s r d n o g k o n z e r v a t i z m a " , s t o j e z b u n i l o m n o g e glasače, bio
je Marvin Olasky, utjecajan t e k s a š k i neokonzervativac, profesor
Rat iz 1967. godine kao prekretnica na Sveučilištu u T e k s a s u (University of Texas) i u r e d n i k časopi­
sa World.
Š e s t o d n e v n i rat iz 1967. g o d i n e i njegove posljedice označili M a r v i n O l a s k y j e a m e r i č k a n a c i o n a l n a inačica D o u g a F e i t h a
su p r e k r e t n i c u u z a n i m a n j u evangeličkih k r š ć a n a za Izrael i cio­ ili Michaela L e d e e n a . Bio je B u s h o v savjetnik od povjerenja, a
n i z a m . Jerry Falwell je o s u v r e m e n o m Izraelu p o č e o govoriti tek njegova knjiga The Tragedy of American Compassion (Tragedija a m e ­
poslije izraelske vojne p o b j e d e iz 1967. g o d i n e . ričkoga m i l o s r đ a ) bila je j e d i n o štivo koje je B u s h n a v e o k a o
Falwell se t a d a p o t p u n o p r o m i j e n i o . U š a o je u p o l i t i k u i p o ­ svoje n a d a h n u ć e za n a c i o n a l n i politički p r o g r a m .
stao ž e s t o k p r i s t a š a cionističke države. G o d i n e 1967. Sjedinjene Po Olaskvju, "tragedija" a m e r i č k o g m i l o s r đ a j e s t u t o m e š t o
A m e r i č k e D r ž a v e bile su d u b o k o zaglibljene u V i j e t n a m s k o m e m i l o s r đ a u o p ć e n e m a . Po n j e m u , nevolja nije počela s A m e ­
r a t u . M n o g i su ljudi imali osjećaj poraza, b e s p o m o ć n o s t i i m a l o ­ r i k o m k a o "velikim d r u š t v o m " ni s N e w D e a l o m , n e g o s J a n e
d u š n o s t i , pa su m n o g i , m e đ u njima i Falwell, svoj p o g l e d di­ A d d a m s . D o k g o s p o đ a A d d a m s , t a i s t i n s k i p o b o ž n a ž e n a , nije
vljenja počeli u p i r a t i p r e m a Izraelu, z a t o š t o su ga držali vojno donijela u Hull H o u s e svoje s e n t i m e n t a l n e ideje o " m i l o s r đ u " ,
snažnim i nepobjedivim. religijske su s k u p i n e dijelile m o l i t v e n e p a m f l e t e , a ne h r a n u , i
O s n u t a k izraelske d r ž a v e iz 1948. g o d i n e i osvajanje J e r u z a ­ prisiljavale su s i r o m a š n e da idu u crkvu, a n i s u im p r u ž a l e utoči­
l e m a i Z a p a d n e o b a l e iz 1967. g o d i n e , kada su Židovi, u o b a šte. Budući da s a m o Bog m o ž e spasiti s i r o m a š n e , sve o s i m d u h o ­
slučaja, porazili z d r u ž e n u arapsku vojsku, novi naraštaj američkih v n o g s p a s e n j a d o n o s i više š t e t e n e g o k o r i s t i .
i e u r o p s k i h t e o r e t i č a r a kraja svijeta, i to prije p o č e t k a n o v o g a Karl Rove, " m o z a k " koji je stajao iza B u s h o v a izbora za p r e ­
tisućljeća, sve je više doživljavao k a o z n a k o v i t o i s p u n j e n j e bi­ dsjednika, strateg za prljave političke trikove, u p o z n a o je Olaskyja
blijskoga proročanstva. s B u s h o m , s t o j e d o v e l o do " m i l o s r d n o g k o n z e r v a t i z m a " u p r e ­
T a s t Billyja G r a h a m a N e l s o n Bell, u r e d n i k utjecajnog glasila dsjedničkoj k a m p a n j i iz 2 0 0 0 . g o d i n e i do B u s h o v e "inicijative
k o n z e r v a t i v n i h evangelista Christianity today, u j e d n o m je uvod­ u t e m e l j e n e n a vjeri".
n i k u iz 1967. g o d i n e n a p i s a o : "Činjenica d a j e , prvi p u t poslije S e d a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća Olasky j e b i o član
više od 2 . 0 0 0 g o d i n a , J e r u z a l e m o p e t u r u k a m a Židova, p r u ž a K o m u n i s t i č k e s t r a n k e SAD-a. P o t o m je o d b a c i o svoju ž i d o v s k u
proučavatelju Biblije oduševljenje i vraća mu vjeru u t o č n o s t i vjeru i o b r a t i o se na r a d i k a l n o k r š ć a n s t v o . Misleći na s e b e i Bu­
vjerodostojnost Biblije". sha, kao s u p r o t n o s t i k a n d i d a t u D e m o k r a t s k e stranke J o h n u Ker-

222 223
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

ryjti, O l a s k y je n a p i s a o : " D r u g o š t o obojica m o ž e m o reći i š t o P r e m a pisanju a m e r i č k o g pisca M a x a B l u m e n t h a l a , p o t p o r a


u i s t i n u g o v o r i m o jest da se n i s m o s a m i spasili. S a m o Bog spaša­ e v a n g e l i s t a Izraelu u n e k o l i k o se posljednjih g o d i n a d r a s t i č n o
va grješnike (a ja s p u n o m s i g u r n o š ć u m o g u reći da s a m bio povećala. Za većinu evangelista Izrael je " o b e ć a n a zemlja", z e m ­
najgori m e d u n j i m a ) . Sada kada s m o p o n o v n o r o đ e n i , n e m o r a ­ lja koju je Bog obećao Ž i d o v i m a po s v o m e savezu s A b r a h a m o m .
m o s e opravdavati. Budući d a s m o spašeni, n e m o r a m o biti spa­ O s i m toga, Izrael je za m n o g e od njih zemlja d r u g o g M e s i j i n a
sitelji."" d o l a s k a . Taj scenarij i nije b a š n a k l o n j e n Ž i d o v i m a ( p r e m a t e o ­
U toj se izjavi č u o p r i z v u k zapanjujuće B u s h o v e izjave novi­ r e t i č a r i m a teologije posljednjih v r e m e n a , k a d a biblijski Izrael
n a r u Bobu W o o d w a r d u , koja glasi: " N e t r e b a m objašnjavati za­ p o n o v n o b u d e p o t p u n o naseljen i kada Isus p o n o v n o dođe, Žido­
š t o n e š t o g o v o r i m . T o j e o n o š t o j e zanimljivo kada s i p r e d s j e d ­ vi m o r a j u p r i h v a t i t i I s u s a ili n e s t a t i ) , no z b o g svoga t e o l o š k o g
n i k . . . N e m i s l i m d a i k o m e d u g u j e m objašnjenje." z a n i m a n j a za Izrael, evangelisti se gorljivo p r o t i v e bilo kakvim
B u s h , koji tvrdi da se p o č e t k o m o s a m d e s e t i h g o d i n a i sam teritorijalnim u s t u p c i m a P a l e s t i n c i m a , p a s u stoga, s t o j e s a m o
s p a s i o od a l k o h o l i z m a i k o k a i n a , o k r u ž i o se l j u d i m a p o p u t po sebi razumljivo, saveznici Šarona i njegove desničarske stranke
Olaskyja i Rovea. R o v e je o k o B u s h a izgradio politički stroj koji Likud.
se u s r e d o t o č i o na fanatičnu p o t p o r u k r š ć a n s k i h e v a n g e l i s t a i Rabin Eckstein je svoje M e đ u n a r o d n o bratstvo kršćana i Žido­
s e d a m milijuna k r š ć a n s k i h cionista koji Šarona i izraelsku agre­ va ( I n t e r n a t i o n a l F e l l o w s h i p for C h r i s t i a n s a n d J e w s ) p r e t v o r i o
siju d r ž e biblijskim p r o r o č a n s t v o m o "konačnoj bitki kod A r m a - u f i l a n t r o p s k u p o k r e t a č k u silu, koja Izraelu d o n i r a d e s e t k e m i ­
g e d o n a " . T a j e s k u p i n a dala opravdanje za Bushov rat protiv isla­ lijuna d o l a r a godišnje. P o s t u p n o j e krčio p u t p o m o ć u bliskih
ma, p o d k r i n k o m "rata p r o t i v t e r o r i z m a " . o d n o s a s p o p u l a r n i m v o đ a m a d e s n i č a r s k i h evangelističkih sek­
Izraelski p r e m i j e r Ariel Š a r o n d a o j e poticaj B u s h o v u p o n o ­ ta, p o p u t Pata R o b e r t s o n a i Garyja Bauera, i s n e o k o n z e r v a t i v c i -
v n o m i z b o r u za p r e d s j e d n i k a , š t o u glavnim a m e r i č k i m mediji­ ma u Bijeloj kući, p o p u t Elliotta A b r a m s a , z a d u ž e n o g a za poli­
ma nije g o t o v o ni z a p a ž e n o . Dva tjedna prije izbora iz 2 0 0 4 . go­ tiku p r e m a B l i s k o m i s t o k u u Vijeću za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t , i
d i n e , točnije 17. l i s t o p a d a , Š a r o n o v a o s o b n a veza s a m e r i č k i m m i n i s t r i c e C o n d i Rice. E c k s t e i n i njegovi saveznici odigrali su
k r š ć a n s k i m evangelistima, rabin Yechiel Eckstein, v o d i o je Treći v a ž n u ulogu u pravljenju pritiska na B u s h o v u vladu da o d u s t a n e
godišnji d a n m o l i t v e i s o l i d a r n o s t i s I z r a e l o m ( T h e T h i r d A n ­ od takozvanog " p u t a za m i r " i s t a n e u o b r a n u Šaronove, a p o t o m
n u a l Day of Prayer a n d Solidarity w i t h Israel). Stajao je uz Ral- i O l m e r t o v e , o k r u t n e okupacije P a l e s t i n e .
p h a Reeda, " p o n o v n o r o đ e n o g kršćanina" i štićenika Pata Rober- E c k s t e i n je izjavio: " O d 1 1 . rujna i poslije Intifade, ž i d o v s k a
tsona. R e e d je bio k o o r d i n a t o r B u s h o v e kampanje za jugoistočni je zajednica sve p r a g m a t i č n i j a . Osjećaju d a j e u p i t a n j u o p s t a ­
d i o SAD-a. E c k s t e i n i R e e d pozvali su 21 izraelskog d i p l o m a ­ n a k Izraela i shvatili su d a j e s k u p i n a koja h r a b r o i p o n o s n o stoji
tskog p r e d s t a v n i k a u SAD-u za propovjedaonice n e k o l i k o najve­ uz n a s u p r a v o ova evangelička s k u p i n a " .
ćih a m e r i č k i h k o n z e r v a t i v n i h crkava. G o d i n e 1 9 8 8 . E c k s t e i n je b i o u N e w Y o r k u , gdje je r e p u ­
b l i k a n s k o m p r e d s j e d n i č k o m k a n d i d a t u Patu R o b e r t s o n u p o m a ­
gao "ublažiti židovsku opoziciju" njegovoj k a m p a n j i te o b r a d i t i
11
njega i legiju njegovih sljedbenika da b u d u p r i s t a š e Izraela. R o ­
S m i t h , M a r k , " O n M a r v i n O l a s k y " (O M a r v i n u O l a s k y j u ) , The Decembrist,
28. kolovoza 2004., na m a r k s c h m i t t . t y p e p a d . c o m b e r t s o n je 1986. n e k r š ć a n e u s p o r e d i o s t e r m i t i m a koji zaslužuju

224 225
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

"božje raskuživanje". Poslije je, u svojoj knjizi The New Word Or­ U m j e r e n i Izraelci bili su u z n e m i r e n i z b o g priljeva g o l e m i h
der (Novi svjetski p o r e d a k ) , tvrdio kako je k o m u n i z a m " u m o t v o ­ količina novca a m e r i č k i h e v a n g e l i s t a u Izrael. U j e d n o m i n t e r ­
r i n a n j e m a č k o - ž i d o v s k i h i n t e l e k t u a l a c a " . N o , iako on m o ž d a i vjuu i z r a e l s k o m d n e v n o m listu Ha'aretz j e d a n je takav Izraelac
nije p o s e b a n ljubitelj ž i d o v s k i h svjetovnih liberala, oduvijek je o p t u ž i o Ecksteinovu organizaciju IFCJ za pokušaj "stvaranja ovi­
gorljiv kršćanski cionist koji u svojim propovijedima i p r o r o č k i m s n o s t i (Izraela o financijskim s r e d s t v i m a evangelista) t a k o da
knjigama na n a z o č n o s t Ž i d o v a u J e r u z a l e m u i p o b j e d u Izraela u n a s m o g u nadzirati. Slijevaju g o l e m n o v a c za socijalnu skrb, d o ­
r a t u iz 1967. g o d i n e ukazuje k a o na č u d o koje nagoviješta drugi seljavanje Židova i obrazovanje, i tako pronalaze n a š e slabe točke".
Kristov dolazak. Politika d o i s t a stvara n e o b i č n e saveznike.
E c k s t e i n o v e r e p o r t a ž e u s v r h u prikupljanja n o v c a d o p i r u do
Eckstein je 1 9 9 6 . u W a s h i n g t o n u o s n o v a o C e n t a r za kršćan­ golema gledateljstva p o m o ć u R o b e r t s o n o v e televizije zvane Chri­
ske i židovske vrijednosti ( T h e C e n t e r for C h r i s t i a n a n d Jewish stian Broadcasting Network i plaćenih oglasa na lokalnim televizija­
V a l u e s ) . P r e m a E c k s t e i n u , taj njegov sada n e p o s t o j e ć i centar,
ma diljem Amerike. S gotovo 3 5 0 . 0 0 0 donatora, organizacija IFCJ
čiji su supredsjedatelji bili p r i p a d n i k o r t o d o k s n e židovske struje
p r o š l e je g o d i n e d o n i r a l a 20 m i l i j u n a d o l a r a za 2 5 0 p r o j e k a t a u
i n e o v i s n i s e n a t o r iz C o n n e c t i c u t a J o e L i e b e r m a n i evangeli­
Izraelu, uključujući i j e d n u o k l o p n u p o k r e t n u s t o m a t o l o š k u kli­
stički s e n a t o r S a m Brownback, zvan R-Kan, " o k u p i o je raznorod­
n i k u z a p r u ž a n j e u s l u g a Ž i d o v i m a koji žive n a o k u p i r a n i m p o ­
ne s k u p i n e k a k o bi n a š l e zajednički t e r e n za p i t a n j a od zajed­
dručjima. D a n a s je organizacija IFCJ d r u g i po veličini n e v l a d i n
ničkog i n t e r e s a " .
d o n a t o r Izraelu, o d m a h iza kvazivladine organizacije zvane Žido­
C e n t a r za k r š ć a n s k e i židovske vrijednosti u g l a v n o m su činili
vska agencija za Izrael (Jewish A g e n c y for Israel).
evangelistički d e s n i č a r i , p o p u t d i r e k t o r a Vijeća za istraživanje
Kada su 2 0 0 0 . g o d i n e i Š a r o n i B u s h došli na vlast, z a p o č e l o
obitelji (Family R e s e a r c h C o u n c i l ) Bauera, i z v r š n o g d i r e k t o r a
je razdoblje njihova p r i s n o g o d n o s a . S E c k s t e i n o m , k a o svojim
Južnjačke baptističke konvencije ( S o u t h e r n Baptist C o n v e n t i o n )
savjetnikom, Š a r o n se p o č e o d o d v o r a v a t i e v a n g e l i s t i m a k a k o bi
R i c h a r d a L a n d a i d e k a n i c e R o b e r t s o n o v a F a k u l t e t a za d r ž a v n e
poslove na Sveučilištu R e g e n t Kay J a m e s . G o s p o đ a J a m e s je tre­ dobio njihovu potporu. Činio je to m n o g o napadnije od većine
n u t a č n o d i r e k t o r i c a U r e d a z a upravljanje ljudskim potencijali­ svojih p r e t h o d n i k a . U j e s e n 2 0 0 2 . , obraćajući se m n o š t v u od
ma u Bushovoj vladi. S t i m su c e n t r o m surađivali i n e o k o n z e r v a - 3.000 e v a n g e l i č k i h t u r i s t a u J e r u z a l e m u , r e k a o je: " D a n a s v a m
tivci Elliott A b r a m s , W i l l i a m Kristol i W i l l i a m B e n e t t , Reaga- k a ž e m , mi vas v o l i m o . Sve vas v o l i m o ! "
n o v čovjek z a d u ž e n za pitanja obrazovanja. C e n t a r je u biti bio I s t e g o d i n e Š a r o n je u J e r u z a l e m , na z a t v o r e n i s a s t a n a k sa
z a p o v j e d n o m j e s t o za k u l t u r o l o š k i rat n e o k o n z e r v a t i v n i h evan­ svojom v l a d o m , p o z v a o B u s h o v a savjetnika Garyja B a u e r a . P o ­
gelista. slije toga s a s t a n k a Bauer j e r e k a o : " O m o g u ć i l i s u m i p r i s t u p
E c k s t e i n j e svoju p o v e z a n o s t p r e u s m j e r i o n a p r o n a l a ž e n j e m n o g i m p o d a t c i m a i u k r a t k o me izvijestili o b r o j n i m p r o b l e m i ­
novca za organizaciju M e đ u n a r o d n o b r a t s t v o k r š ć a n a i Židova m a s k o j i m a s e suočavaju. N a t o m e s a m s a s t a n k u . . . p o k u š a o
( I n t e r n a t i o n a l F e l l o w s h i p for C h r i s t i a n s a n d J e w s , IFCJ), koju objasniti kako u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a m o ž d a imaju
je s a m o s n o v a o . G o d i n e 1 9 9 9 . n a s t a n i o se u Izraelu i p o č e o s m n o g o veću bazu p o t p o r e n e g o im se to, m o ž d a , čini, te k a k o bi
v l a s t i t o m filmskom e k i p o m k o m b i j e m kružiti po Svetoj zemlji i trebali biti svjesni činjenice da ima više Amerikanaca negoli misle
s n i m a t i video filmove i r e p o r t a ž e u svrhu prikupljanja novca od o n i koji Izrael d r ž e svojim p r i r o d n i m s a v e z n i k o m . " D a b i
a m e r i č k i h evangelista. p o t k r i j e p i o t o š t o govori, B a u e r j e Š a r o n u d a o p i s m o p o t p o r e

226 227
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

koje su p o t p i s a l i vodeći evangelisti, p o p u t C h a r l e s a C o l s o n a i s u s r e t a u Akabi, u kojima je B u s h p o k u š a o p r i d o b i t i p o t p o r u


članova Vijeća za n a c i o n a l n u politiku Jerryja Falwella i J a m e s a Palestinaca za p o s t i z a n j e p r i m i r j a s I z r a e l o m . A b u M a z e n se
D o b s o n a , p r e d s j e d n i k organizacije Focus on t h e Family (Obitelj prisjeća k a k o mu je Bush tada rekao: "Bog mi je r e k a o da u d a r i m
u središtu). n a A l Kaidu p a s a m u d a r i o , a o n d a m i j e d a o n a p u t a k d a u d a r i m
Eckstein i njegovi evangelistički saveznici vodili su ž e s t o k i na S a d a m a ( H u s e i n a ) , pa s a m i to učinio, a s a d a s a m o d l u č a n u
m u n j e v i t rat lobiranja k a k o bi napravili pritisak na p r e d s j e d n i k a n a k a n i d a riješim p r o b l e m n a Bliskom istoku. A k o m i p o m o g n e ­
B u s h a i odvratili ga od sudjelovanja u i z r a e l s k o - p a l e s t i n s k o m te, djelovat ću, a a k o ne, doći će i z b o r i pa ću se m o r a t i u s r e d o ­
12
m i r o v n o m p r o c e s u , u koji je b i o uključen svaki a m e r i č k i pre­ točiti n a n j i h . "
d s j e d n i k poslije J i m m y j a Č a r t e r a . U rujnu 2 0 0 6 . , obraćajući se s k u p i n i n j e m u naklonjenih k o n -
Njihova se kampanja zahuktala na N a c i o n a l n o m prosvjedu za zervativaca, američkih n o v i n a r a koji će pratiti p r e d i z b o r n u k a m ­
s o l i d a r n o s t s I z r a e l o m ( N a t i o n a l Rally in Solidarity w i t h Israel) panju za K o n g r e s u s t u d e n o m e , G e o r g e Bush je, misleći p r i t o m
u travnju 2 0 0 2 . g o d i n e na W a s h i n g t o n Mallu, u k o j e m u je su­ na rat u I r a k u , izjavio: " M n o g i u A m e r i c i na ovo gledaju k a o na
13
djelovalo više od 1 0 0 . 0 0 0 ljudi. Pisac Elie W i e s e l i bivši g r a d o ­ s u k o b i z m e đ u d o b r a i zla, a t a k o g l e d a m i j a " . P r e d s j e d n i k je
n a č e l n i k N e w Y o r k a R u d y Giuliani iznijeli s u ž e s t o k e o p t u ž b e bio i z n i m n o d o b a r glumac, koji je n a s t o j a o pridobiti ključne gla­
protiv palestinskoga terora. Voditeljica evangelističkog radija Janet sove k r š ć a n s k e d e s n i c e ili je, š t o bi se m o g l o d o k a z a t i , p s i h i č k i
Parshall vikala je: " N i k a d a n e ć e m o o d u s t a t i od G o l a n s k e visora­ n e s t a b i l a n . Obje su m o g u ć n o s t i zabrinjavajuće.
vni. N i k a d a n e ć e m o dijeliti J e r u z a l e m . " Prosvjed se p o d u d a r i o s P o č e t k o m ožujka 2 0 0 3 . , savjetnik za Bliski istok u Vijeću za
početkom Reedova i Ecksteinova Dana molitve i solidarnosti s n a c i o n a l n u s i g u r n o s t Elliott A b r a m s s a s t a o se s v o d s t v o m sa-
Izraelom, na kojemu je mobilizirano 17.000 evangeličkih crkava, m o p r o g l a š e n e " t e o k r a t s k e lobističke s k u p i n e zvane A p o s t o l s k i
da toga l i s t o p a d a m o l e za Izrael. k o n g r e s (Apostolic C o n g r e s s ) k a k o bi ublažio njihovu z a b r i n u ­
Uz nekoliko bliskih s u r a d n i k a koji su sada radili u Bijeloj kući, tost zbog Bushova predstojećeg odobravanja Šaronova plana o
E c k s t e i n je o č i t o v a o svoju m o ć n a d š i r o k i m m a s a m a . U srpnju povlačenju iz Pojasa Gaze. Evangelistički v o đ e p o p u t E d a M c A -
2 0 0 3 . u Bijelu je k u ć u d o v e o 20 v o d e ć i h f u n d a m e n t a l i s t i č k i h teera, n e k a d a š n j e g d i r e k t o r a Religijskoga okrugloga stola (Reli­
evangelista, na " s a s t a n a k u tišini" sa savjetnicom za n a c i o n a l n u g i o u s R o u n d t a b l e ) , n a v o d n o s u održali b r o j n e n e s l u ž b e n e sa­
s i g u r n o s t C o n d o l e e z z o m Rice i njezinim s a v j e t n i k o m za Bliski s t a n k e o vođenju politike p r e m a Izraelu s o s o b o m iz Bijele k u ć e
istok, n e o k o n z e r v a t i v c e m Elliottom A b r a m s o m . Izrazili su svoje z a d u ž e n o m za o d n o s e s j a v n o š ć u , T i m o m G o e g l e i n o m , g l a s n o ­
ž e s t o k o protivljenje izraelsko-palestinskom " p u t u za m i r " , a mi­ g o v o r n i k o m Bauerove p r e d s j e d n i č k e k a m p a n j e iz 2 0 0 0 . g o d i n e .
n i s t r i c a Rice izrazila je simpatije B u s h o v e vlade p r e m a njihovu Kada je Bushova vlada, u lipnju 2 0 0 3 . , iznijela kritiku na račun
položaju. E c k s t e i n se prisjeća: "Rekla je da B u s h a vjera p o t i č e loše isplanirana izraelskog a t e n t a t a na vođu H a m a s a Abdela Azi-
n a z a u z i m a n j e n e k i h o d glavnih stajališta. Mislim d a j e u p r a v o za Rantisija, Gary Bauer je poslao e-mail p o r u k u na adrese 100.000
t o ljudima privlačno kod B u s h a . "
Ali, n e k e je B u s h o v a vjera p o m a l o u z n e m i r i l a . Izraelski list
12
K a m e n , Al, " R o a d M a p i n t h e Back S e a t ? " ( A u t o k a r t a n a s t r a ž n j e m sjedi­
Ha'aretz, u lipnju 2 0 0 3 . g o d i n e , objavio je izjave koje je Bush
š t u ? ) , Washington Post, 2 7 . lipnja 2 0 0 3 .
n a v o d n o d a o p r e m i j e r u p a l e s t i n s k e vlasti A b u u M a z e n u tijekom 13
The Buffalo News, 13. rujna 2 0 0 6 .

228 229
STOLJEĆE RATA 2
F. William Engdahl

pristaša, u kojoj je od njih zatražio da n a p r a v e proizraelski priti­ F r a n k l i n a G r a n a m a , Pata R o b e r t s o n a , J a m e s a D o b s o n a , Garyja


sak na Bijelu k u ć u . " Z a s u l i s m o Bijelu k u ć u e - m a i l o v i m a i faxo- Bauera i ostalih a m e r i č k i h p r i s t a š a politike desničarske izraelske
vima, u kojima s m o tvrdili da Izrael i m a j e d n a k o p r a v o na s a m o ­ s t r a n k e Likud, p o d r u č j e koje je najteže rasvijetliti j e s t u l o g a
o b r a n u k a o i m i " , r e k a o je Bauer. A k a d a je Izrael d o i s t a ubio e z o t e r i č n o g m e đ u n a r o d n o g s l o b o d n o g zidarstva, tj. m a s o n s t v a .
Rantizija, Bijela je kuća izdala priopćenje p o t p o r e kojim se Izra­ S l o b o d n o zidarstvo ili m a s o n s t v o definira se k a o tajno o k u l t ­
elu daje " p r a v o na s a m o o b r a n u " . no u d r u ž e n j e , koje svoje ciljeve skriva čak i od v e ć i n e vlastitih
B a u e r je zbog svoga utjecaja 2 0 0 3 . g o d i n e o d r ž a o u v o d n i go­ članova, koje često u svoje n i ž e r e d o v e novači n a i v n e o s o b e koje
vor na godišnjoj konvenciji p r o i z r a e l s k e lobističke organizacije n i s u svjesne da se njima upravlja iza zavjese. Vjeruje se da je
A I P A C ( A m e r i c a n Israel Public Affairs C o m m i t t e e , Američki najmoćnija m a s o n s k a organizacija u S j e d i n j e n i m A m e r i č k i m
o d b o r za izraelska j a v n a pitanja), gdje su ga prekidali ovacijama. D r ž a v a m a V r h o v n o vijeće š k o t s k o g a o b r e d a ( S u p r e m e C o u n c i l
B a u e r je uz to i g r a o v o d e ć u u l o g u u lobiranju u k o r i s t s k u p i n a of t h e S c o t t i s h R i t e ) , z v a n a i D r e v n i i p r i h v a ć e n i š k o t s k i o b r e d
izraelskih doseljenika na okupirana područja, protiv " p u t a za mir"
( A n c i e n t a n d A c c e p t e d S c o t t i s h R i t t e ) , čije j e svjetsko sjedište
i p r o t i v S a r o n o v a p l a n a povlačenja iz Pojasa Gaze.
s a d a u W a s h i n g t o n u , D. C.
P o m o ć u svoga o d b o r a za političko djelovanje, tj. organizacije Glavni B u s h o v savjetnik za p i t a n j a obitelji J a m e s Baker III.
z v a n e K a m p a n j a za r a d n i č k e obitelji ( C a m p a i g n for W o r k i n g
djelatnik t e k s a š k e o d v j e t n i č k e t v r t k e B a k e r & B o t t s te k o m p a ­
Families), Bauer je od konzervativnih kršćana agresivno nastojao
nije Carlyle G r o u p , p r i p a d n i k j e v i s o k o g a r e d a m a s o n s k e orga­
i z m a m i t i donacije za B u s h o v u k a m p a n j u .
nizacije Škotski o b r e d . Z a p r e d s j e d n i k a G e o r g a B u s h a zna s e d a
I a k o Eckstein z a s e b e kaže d a j e registrirani d e m o k r a t a , p r e ­
je m a s o n v i s o k o g a r e d a , baš k a o i njegov o t a c G e o r g e H e r b e r t
šao je na Bushovu stranu i potiče ostale Židove da mu se priključe.
W a l k e r Bush.
" O s o b n o d r ž i m da židovska zajednica i A m e r i k a trebaju glasova­
M a s o n s t v o j e tajna m r e ž a koja o m o g u ć u j e m n o g e m a n i p u l a ­
ti za Busha, jer m i s l i m da će on biti odlučniji po pitanju teroriz­
cije iza zavjesa. D a s e z a t e ljude o t v o r e n o z n a d a s u m a s o n i ,
m a . Sve o s t a l o , š t o bi bilo m a n j e od p o t p u n o g sučeljavanja (s
t e r o r i s t i m a ) m o g l o bi, ne daj Bože, navijestiti kraj z a p a d n e civi­ n e s t a l o bi njihove m o ć i , jer bi o s t a l i ljudi p r o z r e l i njihove p r a v e
lizacije k a k v u p o z n a j e m o " , r e k a o j e E c k s t e i n . 14 n a m j e r e i p l a n o v e , p o p u t a t e n t a t a , ratova, ucjena, prijevara, i
n a d a s v e o n o g a š t o s e d o i m a k a o p r o j e k t z a u n i š t e n j e p r a v e reli­
gije i vjere m e đ u o b i č n i m ljudima.
Postoji p o s e b n a uloga koju je o d i g r a o j e d a n od dvaju glavnih
Bush, kršćanski cionisti i masoni
ogranaka anglosaksonskoga masonstva - Drevni i prihvaćeni
škotski obred, skraćeno zvan Škotski obred. Korijeni te organiza­
G l e d e a m e r i č k i h veza s izraelskim d e s n i č a r s k i m c i o n i s t i m a i
veza i z m e đ u Izraela i kršćanskih cionista, p o p u t Jerryja Falwella, cije s e ž u d a l e k o u p r o š l o s t , ali p o t k r a j p r v o g a desetljeća 19.
stoljeća na čelo te organizacije d o š a o je g e n e r a l južnjačke vojske
i z A m e r i č k o g a g r a đ a n s k o g rata A l b e r t Pike. O n j e o s n o v a o rasi­
" B l u m e n t h a l , M a x , " B o r n A g a i n s for S h a r o n " ( P o n o v n o r o đ e n i z a Š a r o - stičku organizaciju Ku K l u x Klan, koja je bila tajni p r o j e k t m a ­
na), 30. listopada 2004., na www.salon.com. "Prophecy and the Millennium"
( P r o r o č a n s t v o i tisućljeće), The Dorking Readers, 2 6 . lipnja 1 9 9 7 . s o n s k e organizacije Š k o t s k o g a o b r e d a s a s v r h o m da, poslije

230
F. William Engdahl STOLJEĆE R A T A 2

Američkoga građanskoga rata, potpirivanjem rasne mržnje i straha Kada je, s e d a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća, G e o r g e B u s h
15
k o n t r o l i r a američki J u g . bio d i r e k t o r CIA-e, p r e m a s v i m r a s p o l o ž i v i m d o k a z i m a o n j e
Škotski o b r e d i m a o je j e d a n aktivan o g r a n a k u Izraelu, ali je radio na izgradnji u l o g e C r k v e ujedinjenja u S j e d i n j e n i m A m e ­
n o m i n a l n o n a z v a n K r š ć a n s k o u d r u ž e n j e . T o j e u d r u ž e n j e govo­ ričkim Državama.
rilo o svojoj tradiciji, koja potječe j o š od " p r v i h m a s o n a , koji su Mnoge vodeće osobe kršćanske desnice danas su blisko p o ­
izgradili S a l o m o n o v h r a m " . Činjenica d a s u a m e r i č k i kršćanski v e z a n e s M o o n o v o m C r k v o m ujedinjenja, uključujući i p a s t o r a
cionisti u g l a v n o m k o n c e n t r i r a n i n a J u g u , d a potječu i z sličnih J a m e s a D o b s o n a , Garyja B a u e r a , bivšega voditelja Vijeća za
slojeva bijelaca r a s i s t a iz kojih potječu i p r i p a d n i c i Š k o t s k o g a istraživanje obitelji (Family R e s e a r c h C o u n c i l ) R a l p h a R e e d a ,
o b r e d a te da a k t i v n o p o d u p i r u izraelske fanatike koji imaju plan koji je o s n o v a o organizaciju C h r i s t i a n Coalition (Kršćanska koa­
izgraditi "treći S a l o m o n o v h r a m " na m j e s t u d ž a m i j e Al A k s e i licija), i j o š m n o g e i s t a k n u t e prijatelje Likuda u S j e d i n j e n i m
t i m e p o t p a l i t i k o n a č n u b i t k u kod A r m a g e d o n a , n e m o ž e biti A m e r i č k i m D r ž a v a m a . T o j e j o š v i š e p o t a k n u l o uvjerenje d a s u
slučajna p o d u d a r n o s t . Svi d o k a z i u p u ć u j u na to da Židovi koji u savez k r š ć a n s k e d e s n i c e s I z r a e l o m d u b o k o u m i j e š a n i m a s o n i
zagovaraju r u š e n j e d ž a m i j e Al A k s e i p o n o v n u gradnje Salomo-
iz Škotskoga obreda.
n o v a h r a m a n a i s t o m e m j e s t u imaju p o t p o r u m a s o n a Škotskoga
J o š j e d n a tajnovita organizacija s a z n a t n i m tajnim utjecajem
o b r e d a iz Sjedinjenih A m e r i č k i h Država i Velike Britanije.
n a B u s h o v u Bijelu k u ć u j e s t A p o s t o l s k i k o n g r e s .
Z a p r a v o , p o s t o j e pokazatelji o t o m e da m a s o n i Š k o t s k o g a
U svibnju 2 0 0 4 . , u s v o m e i s t a k n u t o m pojavljivanju u j a v n o ­
o b r e d a tajno p o m a ž u v e ć i n u organizacija a m e r i č k e k r š ć a n s k e
sti, s n a m j e r o m p r i d o b i v a n j a p o t p o r e glasača Zidova, a m e r i č k i
desnice, koje p o d u p i r u izraelsku d e s n i č a r s k u p o l i t i k u . O r g a n i ­
p r e d s j e d n i k G e o r g e W . Bush, p r e d više o d 4 . 0 0 0 izaslanika o k u ­
zacija z v a n a Konvencija južnjačkih b a p t i s t a ( T h e S o u t h e r n Bap­
pljenih na godišnjoj konferenciji p r o i z r a e l s k e lobističke o r g a n i ­
tist C o n v e n t i o n ) n e d a v n o je vodila ž u č n u r a s p r a v u o n a v o d i m a
zacije z v a n e A m e r i č k i o d b o r za j a v n a pitanja Izraela ( A I P A C ) ,
koji g o v o r e o t o m e k a k o m e đ u njihovim č l a n o v i m a i m a oko
rekao je: "Braneći slobodu, p r o s p e r i t e t i s i g u r n o s t Izraela, brani­
500.000 m a s o n a , u g l a v n o m p r i p a d n i k a Škotskoga obreda. Orga­
mo i a m e r i č k e ideale".
nizacija južnjačkih Baptista d o b r o je p o z n a t a po rasističkoj mržnji
p r e m a c r n c i m a . Cecil R h o d e s , čovjek kojega j e R o t h s c h i l d p o ­ Potkraj ožujka 2 0 0 4 . , n a j e d n o m s k u p u koji nije d o b i o velik
d u p i r a o u stvaranju r u d a r s k o g a carstva u J u ž n o j Africi, bio je p u b l i c i t e t u j a v n o s t i , d i r e k t o r Odjela za Bliski i s t o k i s j e v e r n u
član Š k o t s k o g a o b r e d a , k a o i lord P a l m e r s t o n , koji je i s a m bio Afriku u Vijeću za n a c i o n a l n u s i g u r n o s t Elliott A b r a m s i n e k i
britanski Izraelac. drugi d u ž n o s n i c i B u s h o v e vlade sastali su se na dva sata s člano­
v i m a A p o s t o l s k o g k o n g r e s a , organizacije politički m o ć n e s k u p i ­
n e k r š ć a n s k i h f u n d a m e n t a l i s t a , k a k o b i i h uvjerili d a j e p o t p o r a
a m e r i č k e V l a d e Izraelu n e u p i t n a .
"Nevolje na pomolu"

U s p o n Crkve ujedinjenja korejskog p a s t o r a S u n M y u n g M o - 15


Pike, gen. Albert, Morah and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Ritte
o n a , fanatika koji s e b e n a z i v a n o v i m M e s i j o m , b i o je p o v e z a n s (Ćudoređe i d o g m a Drevnog škotskog obreda), Charleston, Južna Karolina,
d o g o v o r o m i z m e đ u CIA-e i j u ž n o k o r e j s k e tajne službe KCLA-e. 1871.

232 233
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Izgledalo je da A I P A C i A p o s t o l s k i k o n g r e s imaju m a l o š t o s a m o a k o Izrael b u d e cjelovit i a k o Davidov h r a m b u d e p o n o v n o


16
zajedničkog. No postoji n e š t o š t o povezuje te dvije organizacije, s a g r a đ e n " . To je ideologija v e ć i n e m o ć n i h političkih s n a g a u
a to je s i g u r n o s t Izraela. Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a u n o v o m e tisućljeću.
P r e m a pisanju lista Los Angeles Times, Bush je t i j e k o m svoga To savezništvo u Sjedinjenim A m e r i č k i m Državama, koje traje
3 9 - m i n u t n o g g o v o r a č l a n o v i m a organizacije A I P A C " b i o često t r i d e s e t g o d i n a , tj. o d J o m - k i p u r s k o g a r a t a i z 1 9 7 3 . g o d i n e ,
p r e k i d a n p o v i c i m a i p l j e s k o m (i) d v a se p u t a , b a r e m od t r e ć i n e prouzročilo je nevjerojatno m o ć n u društvenu preobrazbu.
okupljenih, p r o l o m i l o skandiranje: "Još četiri g o d i n e ! " Procjenjuje s e d a j e d o 2 0 0 4 . bilo d v a d e s e t š e s t m i l i j u n a A m e ­
B u d u ć i da više nije bila n o v o s t činjenica da se d u ž n o s n i c i rikanaca koji su s e b e držali k r š ć a n i m a f u n d a m e n t a l i s t i m a , i veći­
B u s h o v e vlade r e d o v i t o sastaju s k r š ć a n s k i m f u n d a m e n t a l i s t i ­ n a i h j e p o d r ž a v a l a stajalište k r š ć a n s k i h cionista. P r e m a a n k e t i
m a , vijest o t o m e s a s t a n k u bila je p o s e b n o i z n e n a đ e n j e z a t o što koju su proveli časopis Time i televizijska kuća CNN, 5 9 % anketi­
r a n i h e v a n g e l i s t a izjavilo j e k a k o vjeruje d a s u b i t k a kod A r m a -
ga se o č i t o n a s t o j a l o d r ž a t i podalje od n o v i n s k i h n a s l o v a . Izišla
g e d o n a , izbavljenje i d o l a z a k A n t i k r i s t a d o s l o v n i povijesni d o ­
je na vidjelo n a k o n š t o je n o v i n a r Village Voicea Rick P e r l s t e i n
gađaji koji će se d o g o d i t i u bliskoj b u d u ć n o s t i . Najvažnija z e m ­
s a z n a o " p o j e d i n o s t i " o t o m e iz "tajnog d o k u m e n t a čiji je p o t p i ­
lja koja će odigrati ulogu u ispunjenju tih p r o r o č a n s k i h događaja
snik bio p r e z b i t e r i j a n s k i p a s t o r R o b e r t G. U p t o n " .
bit će Izrael, koji m n o g i k r š ć a n s k i f u n d a m e n t a l i s t i doživljavaju
Kada j e n o v i n a r P e r l s t e i n u p i t a o p a s t o r a U p t o n a o t o m e d o ­
kao zemlju koju Bog najviše voli. Bilo je to p l o d n o tlo na kojemu
p i s u e - m a i l o m i o s a s t a n k u , U p t o n mu je rekao: "Sve to o č e m u
su p o k r e t k r š ć a n s k i h cionista i njihovi saveznici u Bushovoj vla­
g o v o r i t e p o d a t c i s u koje n e b i s t e trebali i m a t i " . U p t o n , general­ 1 7
di našli p o p u l a r n o s t i p o l i t i č k u m o ć .
n i d i r e k t o r A p o s t o l s k o g a k o n g r e s a , b i o j e p o n o s a n n a svoj jed­
n o s t a v a n p r i s t u p Bijeloj kući. "U n e p r e s t a n o m s m o k o n t a k t u s D o p o č e t k a n o v o g a tisućljeća k r š ć a n s k i s u cionisti p o s t a l i
najveća p o t e n c i j a l n a b a z a p o t p o r e m i l i t a n t n i m d e s n i č a r s k i m
Bijelom k u ć o m " , r e k a o je P e r l s t e i n u i d o d a o : " M e n e b a r e m jed­
p r o i z r a e l s k i m k r u g o v i m a u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a .
n o m tjedno u k r a t k o izvješćuju t e l e f o n o m . . . Bio s a m ondje prije
dva t j e d n a . . . T a d a s m o se sastali s p r e d s j e d n i k o m . "
U t o m e razgovoru i z m e đ u Vladinih d u ž n o s n i k a i f u n d a m e n ­
talista bilo je riječi o nizu t e m a povezanih s kulturološkim ratom, Ispovijed "pastora Teda"
uključujući i o p a s n o s t od sklapanja istospolnih brakova, ali glav­
na t e m a , koja je izazivala z a b r i n u t o s t " a p o k a l i p t i č n i h kršćana", J e d a n o d najutjecajnijih d e s n i č a r s k i h evangelista, p r i s n o p o ­
bila je politika B u s h o v e vlade p r e m a Izraelu i P a l e s t i n i . v e z a n s B u s h o v o m Bijelom k u ć o m do s k a n d a l a z b o g kojega se
b i o prisiljen povući u m i r o v i n u , n e d u g o prije izbora za K o n g r e s
A p o s t o l s k i k o n g r e s tvrdi z a s e b e d a j e " s v r h o v i t p o k r e t p u n
d u h a koji p r e d s t a v l j a bilo a p o s t o l s k e zajednice na n a c i o n a l n o j iz studenoga 2006., bio je pastor Ted Hagard, osnivač Crkve
fronti". P r e m a P e r l s t e i n u , ta se organizacija " s n a ž n o protivi poj­
m u p a l e s t i n s k e d r ž a v e " . O n d o d a j e k a k o " s t r a h u j u d a b i pov­ 16
B e r k o w i t z , Bill, " C h r i s t i a n Z i o n i s t s , J e w s a n d B u s h R e - e l e c t i o n S t r a t e g y "
lačenje Izraela iz Pojasa G a z e dovelo u p r a v o do toga, a da se oni (Kršćani c i o n i s t i , Ž i d o v i i strategija p o n o v n o g i z b o r a B u s h a za p r e d s j e d n i k a ) , u
t o m e p r o t i v e , s o b r a z l o ž e n j e m da cijeli Izrael, p r e m a S t a r o m e Working for Change, 3. lipnja 2 0 0 4 .
17
W a g n e r , vlč. d r . D o n a l d , " A C h r i s t i a n Z i o n i s t P r i m e r " , Cornerstone, I s s u e
Zavjetu, p r i p a d a Židovima. Vjeruju da će se Isus vratiti na Zemlju 32, proljeće 2 0 0 4 . , n a h t t p : / / w w w . s a b e e l . o r g / d o c u m e n t s / c s 3 2 . p d f

234 235
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

n o v o g a života ( N e w Life C h u r c h ) , koja broji 11.000 članova, a K a d a se cijeli taj s p e k t a r m r e ž e evangeličke d e s n i c e , izrael­
sjedište joj je u blizini C o l o r a d o S p r i n g s a u saveznoj državi C o ­ skoga Likuda i fanatika z a l u đ e n i h B r d o m h r a m a sagleda u cjeli­
l o r a d o , gdje je s m j e š t e n a i A k a d e m i j a a m e r i č k o g r a t n o g zrako­ ni, postaje jasnije zašto a m e r i č k a politika p r e m a Bliskom istoku,
plovstva (US Air F o r c e A c a d e m y ) . uključujući i p r o m j e n u r e ž i m a u I r a k u ili p r o m j e n u r e ž i m a u
Pastor T e d (volio je da ga t a k o zovu) hvalisao se k a k o svakoga I r a n u ili L i b a n o n u , drži Izrael s a s t a v n i m dijelom Sjedinjenih
ponedjeljka razgovara s p r e d s j e d n i k o m G e o r g e o m W. B u s h o m A m e r i č k i h Država. P r e m a izvješću W a s h i n g t o n a , a m e r i č k a Vla­
ili s njegovim savjetnicima. N a o č i t č e t r d e s e t o s m o g o d i š n j a k p o ­ da p o t i h o p o d r ž a v a i ulazak Izraela u N A T O .
d r i j e t l o m iz s a v e z n e d r ž a v e I n d i a n e , p a s t o r T e d b i o je i pre­
dsjednik N a c i o n a l n o g u d r u ž e n j a evangelista ( N a t i o n a l Associa­
tion of Evangelicals, N A E ) , čijih 4 5 . 0 0 0 crkava i 30 milijuna vjer­
n i k a čini n a j m o ć n i j u religijsku lobističku s k u p i n u u A m e r i c i .
Haggard je sa svojim h i b r i d o m " p o n o v n o r o đ e n i h " kršćana stvo­
rio v l a s t i t u m j e š a v i n u e k o n o m i j e " s l o b o d n o g t r ž i š t a " , koju j e
18
Bijela kuća očito držala k o r i s n o m .
Taj divni svijet " p o n o v n o r o đ e n o g " b l a ž e n s t v a i političkog
utjecaja p a s t o r a T e d a naglo je p r e k i n u t u s t u d e n o m e 2006., s a m o
nekoliko d a n a prije izbora, kada su se republikanci suočili s kata­
strofalnim g u b i t k o m z b o g n i z a s k a n d a l a p o v e z a n i h sa s e k s o m i
pedofilijom, u koje su bili u m i j e š a n i n e k i r e p u b l i k a n s k i k o n g r e -
snici. U s t u d e n o m e 2 0 0 6 . , s a m o n e k o l i k o d a n a prije izbora, pa­
s t o r T e d d a o je o s t a v k u , ili je u k l o n j e n sa svih v o d e ć i h položaja
poslije izjava M i k e a J o n e s a , bivše m u š k e p r o s t i t u t k e , o njego­
vim h o m o s e k s u a l n i m v e z a m a i z l o u p o r a b i d r o g e . U p o č e t k u je
H a g g a r d p o r i c a o i da p o z n a j e J o n e s a , no mediji su nastavili s
istragom pa je priznao da su neki navodi, p o p u t kupnje m e -
t a m f e t a m i n a , t o č n i . Poslije je p o p i s u svojih p r i z n a n j a d o d a o i
19
"seksualni nemoral".

18
S h a r l e t , Jeff, " S o l d i e r s o f C h r i s t : I n s i d e A m e r i c a ' s m o s t p o w e r f u l m e g a -
c h u r c h w i t h p a s t o r T e d H a g g a r d " (Kristovi vojnici: p o g l e d u n a j m o ć n i j u a m e ­
r i č k u m e g a c r k v u s v e ć e n i k a T e d a H a g g a r d a ) , Harpers Magazine, svibanj 2 0 0 5 .
19
Slevin, C o l l e n , " O u s t e d Evangelist C o n f e s s e s to F o l l o w e r s " , ABC News, 5.
studenoga 2006., str. 1.

236 237
Jedanaesto poglavlje

ČUDNI JASTREBOVI -
NEOKONZERVATIVCI

Umjetno stvoreni američki konzervativizam

To m n o š t v o sekta kršćanskih cionista i umjetno stvorenih


" p o n o v n o r o đ e n i h " o b r a ć e n i k a čini fizičku s n a g u ili m a s o v n u
b a z u p o t p o r e m e s i j a n s k o j misiji B u s h o v a " r a t a p r o t i v t e r o r i z ­
m a " . " M o z a k " toga r a t a s m j e š t e n je u č v r s t o p o v e z a n o j m r e ž i
onoga što je u W a s h i n g t o n u p o z n a t o kao washingtonski neo-
konzervativni trustovi mozgova. Uloga tih trustova mozgova, toga
f e n o m e n a t i p i č n a z a A m e r i k u poslije D r u g o g a svjetskoga rata,
jest p o d r o v a t i funkciju izabrane vlade i t r a d i c i o n a l n o n e u t r a l n o g
sveučilišnog z n a n s t v e n o g istraživanja i usmjeriti ih u k o r i s t p r i ­
v a t n i h p o l i t i č k i h p r o j e k a t a , čiji je cilj p o t p u n a p r e o b r a z b a ne
s a m o A m e r i k e n e g o i cijeloga svijeta.
Ljepilo koje cijelo zdanje R e p u b l i k a n s k e s t r a n k e i d i o D e m o ­
kratske s t r a n k e drži n a o k u p u glede davanja p o t p o r e Izraelu k a o
" p o s e b n o m savezniku" Sjedinjenih A m e r i č k i h Država, j e s t m a l a
čvrsto p o v e z a n a m r e ž a ideologa, d e s n i č a r s k i h h u š k a č a rata, koji
sebe nazivaju n e o k o n z e r v a t i v c i m a . Njihova m o ć d a l e k o nadilazi
njihovu brojnost z a t o š t o u r u k a m a drže velik broj t r u s t o v a m o z ­
gova z a d u ž e n i h za vanjsku i u n u t a r n j u politiku, i z a t o š t o imaju
velik utjecaj u K o n g r e s u i u Bijeloj kući, gdje djeluju k a o veza
i z m e đ u izraelskih d e s n i č a r s k i h m r e ž a i a m e r i č k e p o l i t i č k e kr­
šćanske desnice.

239
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Politička desnica, p r e d v o đ e n a n e o k o n z e r v a t i v c i m a , velikim mo svoje šire ciljeve i da b u d e m o z n a t n o ustrajniji u njihovoj


se dijelom u s r e d o t o č i l a na to da A m e r i k a t r e b a n a m e t a t i svoju provedbi."
vojnu i d i p l o m a t s k u m o ć , š t o je cilj i t a k o z v a n o g " r a t a p r o t i v S a m o n e k o l i k o d a n a poslije n a p a d a od 1 1 . rujna Boot se u s r e ­
t e r o r i z m a " . Z a razliku o d C l i n t o n o v a m a n d a t a , t i s t r a t e z i n e o - d o t o č i o n a S a d a m a H u s e i n a i Irak, š t o s e m a l o t k o u s u d i o t a k o
konzervativci, zajedno s j a s t r e b o v i m a , o d g u r n u t i su u s t r a n u jav­ b r z o i tako o t v o r e n o učiniti. Njegove su riječi ukazivale na o t v o ­
nu r a s p r a v u o globalizaciji. U m j e s t o da se b r i n u o d r u š t v e n o m r e n u agresiju n e o k o n z e r v a t i v a c a iz W a s h i n g t o n a . Evo s t o j e n a ­
s t a n d a r d u i o s t a n d a r d i m a zaštite okoliša na svjetskoj razini, oni p i s a o : "A tu je i Irak. S a d a m H u s e i n je o m r a ž e n lik, čiji se n a r o d
su gospodarstvo usredotočili na zaštitu američkih nacionalnih digao n a p o b u n u 1 9 9 1 . , kada s u m u t o o m o g u ć i l e a m e r i č k e voj­
interesa, p o s e b i c e e n e r g e t s k i h bogatstava, ako je p o t r e b n o i voj­ ne p o b j e d e . No vlada p r v o g a B u s h a nije htjela ići na Bagdad i
n o m m o ć i , č i m e n a s t o j e o s i g u r a t i i očuvati e k o n o m s k u p r e m o ć stajala je p o s t r a n i d o k je S a d a m g a z i o Šijite i k u r d s k e p o ­
Sjedinjenih A m e r i č k i h Država. 1 b u n j e n i k e . Taj s r a m o t n i t r e n u t a k u povijesti Sjedinjenih A m e ­
ričkih Država, ostavljanje na cjedilu p o b u n j e n i k a š t o su se digli
Njihove j a v n e izjave, d a n e poslije 1 1 . rujna 2 0 0 1 . , o t o m e
protiv Sadama, jednak je n a š e m u napuštanju Južnovijetnamaca
k a k o A m e r i k a t r e b a p r i z n a t i istinu i reći da je o n a "imperijalna"
i z 1 9 7 5 . g o d i n e . Sada i m a m o priliku ispraviti t u p o v i j e s n u p o ­
zemlja, da to ne p o k u š a v a skrivati, te da bi se t r e b a l a p o n a š a t i
grješku."
k a o prava imperijalna sila, treba poduprijeti. T a k o đ e r i zahtjeve
za p o k r e t a n j e m j e d n o s t r a n o g rata p r o t i v Iraka, bez o b z i r a na to Z a t i m je n a p i s a o : " R a s p r a v a o t o m e je li S a d a m H u s e i n bio
imaju li ili n e m a j u p o t p o r u e u r o p s k i h ili arapskih saveznika, kao u m i j e š a n u n a p a d od 1 1 . rujna p o t p u n o je izlišna. Koga je briga
i ustrajavanje na stajalištu da se politiku izraelskog p r e m i j e r a je li S a d a m u m i j e š a n baš u taj b a r b a r s k i čin? On je g o d i n a m a
u m i j e š a n u m n o g a b a r b a r s k a djela, o d n a p a d a n a K u r d e o t r o v ­
Ariela Šarona p r e m a palestinskoj vlasti Jasera Arafata. To su ključ­
n i m p l i n o m do silovanja Kuvajćanka, d a j e već tisuću p u t a zaslužio
na politička stajališta a m e r i č k i h neokonzervativaca.
s m r t n u k a z n u . N o , svrgavanje S a d a m a nije s a m o pitanje pravde.
U s v o m e č l a n k u p o d n a s l o v o m " T h e C a s e for A m e r i c a n E m ­
O n o je i pitanje s a m o o b r a n e . On t r e n u t a č n o radi na proizvodnji
p i r e " (Razlog za A m e r i č k o C a r s t v o ) , koji je objavljen u n e o k o n -
oružja za m a s o v n o u n i š t e n j e , koje će, u k a ž e li se za to m o g u ć ­
z e r v a t i v n o m listu Weekly Standard i koji je d o b i o velik publicitet,
n o s t , on ili njegovi saveznici iskoristiti p r o t i v A m e r i k e i n a š i h
n o v i n a r M a x Boot tvrdi k a k o "najrealističnija reakcija na terori­ saveznika." 2

z a m j e s t t a d a A m e r i k a p o č n e p r o v o d i t i svoju i m p e r i j a l n u ulo­
N a p a d na Irak iz 2 0 0 3 . g o d i n e b i o je v r h u n a c m o ć i i p o č e t a k
g u " . U i s t o m e je č l a n k u n a p a o "stajalište da Sjedinjene A m e ­
p r o p a s t i neokonzervativaca u američkoj Vladi Busha i Cheneyja.
ričke D r ž a v e m o r a j u p o s t a t i bolja i blaža država, te da se moraju
Korijeni neokonzervativaca u američkoj politici datiraju još iz
s u z d r ž a v a t i od d o n k i h o t o v s k e misije izvan svojih granica, da
s e d a m d e s e t i h g o d i n a prošloga stoljeća i razdoblja H l a d n o g a rata.
moraju p o s t a t i . . . republika, a ne carstvo", i kaže: " T o je, zapravo,
o b r n u t a logika. N a p a d o d 1 1 . rujna j e s t r e z u l t a t n e d o v o l j n o g
a m e r i č k o g djelovanja i ambicije. Rješenje je u t o m e da p o s t a v i - 2
B o o t , M a x , " T h e C a s e for a n A m e r i c a n E m p i r e : T h e m o s t realistic r e s p o n ­
s e t o t e r r o r i s m i s for A m e r i c a t o e m b r a c e i t s i m p e r i a l r o l e " (Razlog z a s t v a r a n j e
a m e r i č k o g a c a r s t v a : najrealniji o d g o v o r n a t e r o r i z a m z a A m e r i k u j e s t d a o n a
p r e u z m e s v o j u i m p e r i j a l n u u l o g u ) . The Weekly Standard, 1 5 . l i s t o p a d a 2 0 0 1 . ,
1
Barry, T o m i L o b e , J i m , o p . cit. s v e z a k 0 0 7 , broj 5.

240 241
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

U p r a v o je j e d a n n e o k o n z e r v a t i v a c bio o s o b a koja je uvjerila pre­ n o m destabilizirajućem p r o g r a m u neokonzervativaca i njihovim


dsjednika R o n a l d a R e a g a n a da Sovjetski Savez nazove "carstvom d e s n i č a r s k i m s a v e z n i c i m a iz Izraela. 3

zla". Njihova glavna z a m j e r k a SSSR-u bila je u t o m e š t o SSSR


nije d o p u š t a o r u s k i m Z i d o v i m a da se isele u Izrael. J a c k s o n o v i
V a n i k o v a m a n d m a n , kojim je napravljen pritisak na SSSR da Republikanci tipa Rambo
p u s t e sovjetske Ž i d o v e u z a m j e n u za a m e r i č k u e k o n o m s k u p o ­
m o ć koja je SSSR-u bila očajnički p o t r e b n a , bio je rezultat kam­ N a v o d n o j e Irving Kristol b i o izvan s e b e o d sreće k a d a j e
panje koju su proveli n e o k o n z e r v a t i v c i . holivudski film Rambo postigao tako veliku p o p u l a r n o s t , jer, p r e ­
N e k o l i k o i s t a k n u t i h tvoraca u m j e t n o s t v o r e n o g a p o k r e t a m a njegovim riječima, "dokazuje d a A m e r i k a n c i vole rat". I d e o ­
n e o k o n z e r v a t i v a c a iz s e d a m d e s e t i h g o d i n a p r o š l o g a stoljeća, logija n e o k o n z e r v a t i v a c a bila je, teološki, m a n i h e j s k a , d u a l i z a m
p o p u t Irvinga Kristola, p o t e k l o je iz marksističko-trockističkoga i z m e đ u " d o b r a " onakva kakvim su ga oni definirali, i "zla" onakva
p o k r e t a iz t r i d e s e t i h g o d i n a prošloga stoljeća. Kristol je tijekom kakvim su ga o n i definirali. " O s o v i n a zla" n e o k o n z e r v a t i v a c a
prvih g o d i n a H l a d n o g a r a t a r a d i o za CIA-u, š t o je n e k e ljude slučajno se p o d u d a r i l a sa z e m l j a m a koje su najveći neprijatelji
p o t a k n u l o na pitanja o t o m e nije li cijela ta operacija n e o k o n z e r ­ Izraela. N j i h o v o glavno p o l a z i š t e bilo je to da je Izrael d o b a r , a
vativaca u s t v a r n o s t i p r o j e k t a m e r i č k o g ustroja m o ć i , tj. vojno- da su Irak i Iran zli.
i n d u s t r i j s k o g i n a f t n o g i n t e r e s n o g kruga, k a k o bi im poslužila Pojavio se j e d a n m a l e n k r u g n o v i n a r a p o v e z a n i h s K r i s t o l o -
k a o izlika da s p o m o ć u a m e r i č k e vojne sile o t m u n e t a k n u t a naft­ vim č a s o p i s o m The National Interest i s u r e d n i k o m časopisa Com­
na bogatstva arapskoga Bliskog istoka. mentary N o r m a n o m P o d h o r e t z o m , koji su p o č e t k o m s e d a m d e s e ­
Gledati n a o p a s n o s t o d n e o k o n z e r v a t i v a c a s a m o k a o n a pre- tih g o d i n a p r o š l o g a stoljeća pisali u korist r a t a u V i j e t n a m u i
r u š e n i m a r k s i z a m bilo b i z a v o đ e n j e n a p o g r j e š a n trag. N e d v o j ­ p r o t i v p o l i t i k e " n o v e ljevice". L u k a v o su birali t e m e s p o d r u č j a
u n u t a r n j e politike, k a k o bi ih čitatelji prihvatili. N a p a d a l i su
b e n o je da svi n e o k o n z e r v a t i v c i n i s u bivši m a r k s i s t i , n i t i su svi
širenje pornografije, h o m o s e k s u a l n o s t , z l o u p o r a b u d r o g e i p o ­
ž i d o v s k o g a podrijetla, iako izgleda da takvih i m a najviše.
rast kriminala, pa su ih tradicionalni konzervativci doista prihva­
Riječ " n e o " , od grčke riječi neos, tj. nov, o d n o s i se na njihovu
tili. T a k o su otvarali vrata d i v o v s k o m , o p a k o m i vrlo p r o d o r n o m
j e d n o s t r a n u p o t p o r u onoj vanjskoj politici SAD-a koja p o d u p i r e
T r o j a n s k o m konju.
p o s e b n e o d n o s e i z m e đ u SAD-a i države Izrael. Točnije, n e o k o n ­
zervativci p o d u p i r u j e d n u p o s e b n u e k s t r e m n u frakciju u Izrae­ Govoreći o a m e r i č k o m n e o k o n z e r v a t i z m u , predsjednik A r a p -
s k o - a m e r i č k o g a i n s t i t u t a ( T h e A r a b A m e r i c a n I n s t i t u t e ) dr. J a ­
lu, o n u o k o Š a r o n o v e s t r a n k e Likud, Bibija N e t a n j a h u a i fanatič­
m e s Z o g b y n a z v a o g a j e i n t e l e k t u a l n o m s t r u j o m koju p o d u p i r e
n o g p o k r e t a naseljavanja o k u p i r a n i h p a l e s t i n s k i h područja, što
"mala, ali i z n i m n o utjecajna s k u p i n a pisaca, k o m e n t a t o r a u m e ­
izaziva reakciju Palestinaca.
dijima, p o l i t i č k i h o p e r a t i v a c a i a k a d e m i k a . . . Z b o g utjecaja k o d
N e o k o n z e r v a t i v c i su oduvijek skloni ratu, a ne m i r u . Njima
svojih p r i s t a š a , uspjela j e oblikovati političku r a s p r a v u u n u t a r
n i s u o d koristi u m j e r e n e izraelske s k u p i n e , p o p u t Laburističke
s t r a n k e , organizacije Peace N o w ili d r u g i h u m j e r e n i h organiza­
cija i pojedinaca u Izraelu. Čak se i liberalni financijaš G e o r g e 3
S o r o s , G e o r g e , On Israel, America and AIPAC (O Izraelu, A m e r i c i i A I P A C -
Soroš, Židov m a đ a r s k o g podrijetla, o t v o r e n o u s p r o t i v i o agresiv- u ) , u T h e N e w Y o r k R e v i e w o f B o o k s , s v e z a k 5 4 , b r . 6 , 12. t r a v n j a 2 0 0 7 .

242 243
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

R e p u b l i k a n s k e s t r a n k e . Uvodničkim stranicama današnjih tiska­ D a n a 2 0 . rujna 2 0 0 1 . W i l l i a m Kristol, sin utemeljitelja n e o ­


n i h medija i k o n t a k t e m i s i j a m a uživo na američkoj televiziji ov­ konzervativaca Irvinga Kristola i j e d n a od najutjecajnijih osoba,
ladali su neokonzervativci. Uz to zauzimaju i neke ključne položaje objavio je u s v o m e i n t e r n e t s k o m č a s o p i s u The Weekly Standard
4
u Bushovoj v l a d i . " O t v o r e n o p i s m o p r e d s j e d n i k u . Britanski medijski tajkun R u ­
O v o je blago rečeno. Neokonzervativci su zauzeli toliko ključ­ p e r t M u r d o c h , ž e s t o k p o b o r n i k vojnog djelovanja n e o k o n z e r v a ­
nih položaja u vladi p r e d s j e d n i k a G e o r g e a W. Busha k a o nikada tivaca i izraelskih desničara, d a o je Kristolu 10 milijuna dolara za
d o sada. M e đ u njima s u z a m j e n i k m i n i s t r a o b r a n e Paul W o l ­ osnivanje toga časopisa k a o glasila neokonzervativaca.
fowitz, koji je blizak prijatelj Richarda Perlea i gorljiv h u š k a č rata U O t v o r e n o m p i s m u iz 2 0 0 1 . Kristol je u k r a t k i m c r t a m a na­
n a Irak. Z a t i m D o u g l a s F e i t h , d i r e k t o r P e n t a g o n o v a odjela z a v e o p r o g r a m djelovanja n e o k o n z e r v a t i v a c a . Uništavanje t e r o r i ­
planiranje. I on je Perleov neokonzervativni saveznik. Z a t i m J o h n stičke m r e ž e O s a m e bin L a d e n a n a z v a o je "glavnim ciljem, ali ni
Bolton, zamjenik m i n i s t r a vanjskih poslova, koji je poslije (neu­ u k o m slučaju j e d i n i m " . Kristol s e o d m a h , s a m o d e v e t d a n a
spješno) i m e n o v a n veleposlanikom pri UN-u i koji je blizak prija­ poslije r a z o r n o g u n i š t e n j a Svjetskog trgovačkog c e n t r a i n a p a d a
telj Williama Kristola. na Pentagon, dohvatio Iraka i zatražio "odlučne n a p o r e da se
Kao još podmuklije, tu je i nekoliko pisaca govora, m e đ u koji­ S a d a m a H u s e i n a s k i n e s v l a s t i . . . p o t p u n u vojnu i financijsku
ma i je i D a v i d F r u m , koji p i š e g o v o r e za p r e d s j e d n i k a i koji je p o t p o r u iračkoj o p o r b i . T r e b a p r i m i j e n i t i a m e r i č k u v o j n u silu i
izmislio zloglasnu formulaciju "osovina zla", zatim J o s e p h Shat- ondje stvoriti ' s i g u r n u z o n u ' . "
t a n i M a t t h e w Scully, obojica z a p o s l e n a u Bijeloj kući, te J o h n U s v o m e o t v o r e n o m p i s m u Kristol j e j o š z a t r a ž i o a m e r i č k u
M c C o n n e l l , koji radi u u r e d u p o t p r e d s j e d n i k a C h e n e y j a , te " o d m a z d u " p r o t i v Sirije i I r a n a z b o g njihove p o t p o r e H e z b o -
Cheneyjev šef k a b i n e t a Lewis Libby. Svi su oni o d r e d a prijatelji lahu. P o t o m je, u dijelu p i s m a koji govori o Izraelu i p a l e s t i n ­
5
W i l l i a m a Kristola i t v r d o k o r n i n e o k o n z e r v a t i v c i . skoj vlasti, o t k r i o z b o g čega je najviše z a b r i n u t : "Izrael je b i o i
Neki kritičari Vlade tvrde kako je svako nastojanje d u ž n o s n i k a o s t a o najžešći saveznik A m e r i k e p r o t i v m e đ u n a r o d n o g teroriz­
iz p r v o g a B u s h o v a m a n d a t a , p o s e b i c e iz M i n i s t a r s t v a vanjskih m a . .. Sjedinjene A m e r i č k e Države trebale bi p o t p u n o p o d u p i r a ­
p o s l o v a u v r i j e m e m i n i s t r a C o l i n a Powella, za p r o v o đ e n j e n e ­ t i t u n a m a s r o d n u d e m o k r a t s k u zemlju (tj. Izrael). Trebali bi­
pristrane politike p r e m a Srednjem istoku o d m a h procurilo do s m o ustrajati n a t o m e d a p a l e s t i n s k a vlast s t a n e n a kraj teroriz­
d o b r o pozicioniranih novinara u medijskoj mreži neokonzervati­ m u . . . Sve d o k se p a l e s t i n s k a vlast ne p o k r e n e u b o r b i p r o t i v
vaca. Tu m r e ž u čine, m e đ u o s t a l i m a , William Safire iz New York t e r o r a , Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e i m n e b i t r e b a l e p r u ž a t i
Timesa, Charles K r a u t h a m m e r iz Washington Posta i u r e d n i k Wall daljnju p o m o ć . "
Street Journala R o b e r t Bartley, a sva su trojica bliski prijatelji Ri­
Kristolov poziv n a rat p o t p i s a o j e 4 1 vodeći n e o k o n z e r v a t i -
c h a r d a Perlea i n e o k o n z e r v a t i v a c a o k o njega.
vac, a m e đ u njima su bili W i l l i a m B e n n e t t , o s o b a koja je prije
bila z a d u ž e n a z a suzbijanje z l o u p o r a b e droga, N o r m a n P o d h o -
4
r e t z i njegova s u p r u g a M i d g e D e c t e r , p i s a c knjiga o "kraju p o ­
Z o g b y , J a m e s " U n d e r s t a n d i n g A m e r i c a ' s R i g h t : Part I " ( D a b i s t e r a z u ­
mjeli a m e r i č k u d e s n i c u ) , Washington Watch, 13. svibnja 2002., na www.aaiusa.orgZ vijesti" F r a n c i s F u k u y a m a , F r a n k Gaffney iz C e n t r a za s i g u r n o ­
wwatch
5
s n e studije ( C e n t r e for Security S t u d i e s ) , R o b e r t Kagan iz časo­
V e s t , J a s o n , " T h e M e n from J I N S A a n d C S P " ( P r i p a d n i c i J I N S A - e i C S P -
a ) , The Nation, 2. rujna 2 0 0 2 . pisa Weekly Standard, čija je s u p r u g a Victoria N u l a n d radila u

244 245
STOLJEĆE RATA 2
F. William Engdahl

C h e n e y j e v u M i n i s t a r s t v u vanjskih p o s l o v a prije negoli je i m e ­ Perle je r e d o v i t o n a p a d a o svoje p r o t i v n i k e , uključujući i m i ­


novana američkom veleposlanicom pri NATO-u. Na p o p i s u potpi­ n i s t r a vanjskih poslova Colina Powella, k a o da govori u i m e p r e ­
snika bili su j o š C h a r l e s K r a u t h a m m e r , J e a n n e Kirkpatrick i Ri­ dsjednika. Kada je 2 0 0 2 . bivši i n s p e k t o r U N - a za Irak Scott Rit-
c h a r d Perle. ter izrazio s u m n j u d a S a d a m nastoji p r o i z v e s t i a t o m s k o oružje,
Perle ga je n a z v a o " n e u r a v n o t e ž e n i m " , želeći t i m e reći da je
duševno poremećen.
"Knez tame" R i c h a r d u Perleu n a v o d n o nije bilo m r s k o zarađivati koristeći
se svojim utjecajem. U razdoblju od 1 9 8 1 . do 1987. b i o je p o ­
Najutjecajniji u s k u p i n i n e o k o n z e r v a t i v a c a , koji su d o m i n i ­ m o ć n i k m i n i s t r a o b r a n e za m e đ u n a r o d n u s i g u r n o s n u politiku u
rali v o j n o m i m e đ u n a r o d n o m p o l i t i k o m u vladi B u s h a i C h e ­ vladi p r e d s j e d n i k a Reagana. Naveliko su ga kritizirah n a k o n š t o
neyja na s a m o m e p o č e t k u n o v o g a stoljeća, bio je R i c h a r d Perle, je objavljeno k a k o je p r e d l o ž i o da A m e r i č k a vojska k u p i j e d a n
k o j e m u su n a d i m a k "Knez t a m e " dali njegovi protivnici iz Mini­ s u s t a v n a o r u ž a n j a od izraelske k o m p a n i j e koja je n j e m u g o d i n u
starstva vanjskih poslova iz v r e m e n a m a n d a t a p r e d s j e d n i k a Re­ d a n a prije toga platila 50.000 dolara za savjetodavne usluge. Perle
agana. N a d i m a k j e d o b i o zboga svog j a s t r e b o v s k o g protivljenja je p r i z n a o k a k o je taj n o v a c d o b i o i s t o g a m j e s e c a k a d a je p o č e o
razoružanju tijekom H l a d n o g a rata, u vrijeme dok je bio p o m o ć ­
raditi u Vladi p r e d s j e d n i k a R e a g a n a , ali da je n o v a c d o b i o za
nik s e n a t o r u Henrvju J a c k s o n u . Perle je od 1969. do 1980. radio
p o s a o obavljen prije u l a s k a u vladu te da je A m e r i č k u vojsku
kao član stožera d e m o k r a t s k o g a s e n a t o r a Henryja M. J a c k s o n a iz
izvijestio o s v o m e d o t a d a š n j e m s a v j e t o d a v n o m r a d u za n a v e d e ­
W a s h i n g t o n a . Obavljući tu d u ž n o s t , sastavio je n a c r t a m a n d m a ­ 6
n u izraelsku k o m p a n i j u .
na Jackson-Vandek, o M e đ u n a r o d n o m e s p o r a z u m u o žitu iz 1972.
Bio je to j e d a n od m n o g i h financijskih s k a n d a l a i s u k o b a in­
g o d i n e ( I n t e r n a t i o n a l Grain A g r e e m e n t , IGA), ili " S p o r a z u m u s
t e r e s a u koje je Perle b i o u m i j e š a n . G o s p o d i n P e r l e m a l o se
R u s i j o m o p š e n i c i " , o k o j e m u je a m e r i č k i p r e d s j e d n i k R i c h a r d
N i x o n p r e g o v a r a o sa Sovjetskim S a v e z o m i koji je b i o prvi trgo­ o p e k a o zbog m o g u ć e g s u k o b a i n t e r e s a u vrijeme d o k je obavljao
vački s p o r a z u m u povijesti z a k o n s k i uvjetovan t e m e l j n i m lju­ d u ž n o s t u O d b o r u za o b r a m b e n u politiku i bio savjetnik za k o m ­
d s k i m p r a v o m n a iseljenje. paniju Global C r o s s i n g . "Iako P e n t a g o n u daje savjete po pitanju
vođenja rata, R i c h a r d N . Perlea, p r e d s j e d n i k utjecajnog O d b o r a
Perle je, sve do s k a n d a l a iz 2 0 0 5 . , b i o i d i r e k t o r Jerusalem Po­
za o b r a m b e n u politiku n a s t a v i o je raditi za t e l e k o m u n i k a c i j s k u
sta, lista koji je bio u v l a s n i š t v u k o m p a n i j e H o l l i n g e r G r o u p ,
k o m p a n i j u Global C r o s s i n g , k a k o bi joj p o m o g a o svladati o t p o r
koja j e posjedovala m n o g e k a n a d s k e i a m e r i č k e n o v i n e t e k o n ­
zervativni londonski Daily Telegraph. M i n i s t a r s t v a o b r a n e prijedlogu o prodaji te k o m p a n i j e s t r a n o j
kompaniji, izjavili su d a n a s g o s p o d i n Perle i odvjetnici umiješa­
P e r l e o v o je s j e d i š t e bilo u n e o k o n z e r v a t i v n o m t r u s t u m o z ­
gova a m e r i č k e Vlade z v a n o m A m e r i c a n E n t e r p r i s e I n s t i t u t e for ni u taj slučaj", p i š e list New York Times.
Public Policy, s k r a ć e n o z v a n o m AEI (Američki p o d u z e t n i č k i in­
s t i t u t za j a v n u p o l i t i k u ) , u k o j e m u je sjedio sa svojim s u r a d n i c i ­ 6
G e r t h , Jeff, " A i d e U r g e d P e n t a g o n t o C o n s i d e r W e a p o n s M a d e b y F o r m e r
ma, n e o k o n z e r v a t i v c i m a M i c h a e l o m L e d e e n o m i I r v i n g o m Kri- C l i e n t " ( P o m o ć n i k m i n i s t r a p o t i c a o P e n t a g o n d a r a z m o t r i oružje koje j e p r o i z v e o
stolom. bivši k l i j e n t ) , New York Times, 17. travnja 1 9 8 3 .

246 247
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Perleova n a k n a d a i z n o s i l a j e 7 5 0 . 0 0 0 dolara, n o d o b i t ć e još n a p o p i s zemalja o z n a č e n i h z a " r a t protiv t e r o r i z m a " . T a j e na­


600.000 dolara kada prodaja b u d e odobrena. Zabrinuti zbog suko­ stojanja nazvao " n e u s p j e š n i m i zbunjujućim", j e r - Iran su n e o ­
ba interesa, d e m o k r a t i na visokim položajima zatražili su da gla­ konzervativci već bili svrstali m e đ u "zle zemlje".
vni i n s p e k t o r P e n t a g o n a istraži taj slučaj. K a d a je, u travnju 2 0 0 2 . , p r e d s j e d n i k Bush izjavio da Š a r o n o -
Perle je tvrdio k a k o nije p r e k r š i o nikakva pravila e t i k e , ali je v a vojska m o r a n a p u s t i t i p a l e s t i n s k u Z a p a d n u obalu, Perle j e
2 6 . ožujka 2 0 0 3 . o d l u č i o o d s t u p i t i s m j e s t a p r e d s j e d n i k a O d b o ­ CNN-u izjavio k a k o je taj p r i t i s a k na Izrael " p r o m j e n a u politici,
ra za o b r a m b e n u politiku. U nastojanju da spasi obraz, u svom je j e d n a vrlo n e p o ž e l j n a p r o m j e n a , i ne vjerujem d a j e to p r e d s j e d ­
p i s m u o o d s t u p a n j u s d u ž n o s t i n a p i s a o k a k o će o d b i t i svaku nikova politika. N a s t a l a je u M i n i s t a r s t v u vanjskih p o s l o v a " . 8

n a k n a d u u t v r đ e n u s p o r a z u m o m s k o m p a n i j o m Global Crossing, Perle je u n j e m a č k o m e listu Handelsblatt, 2. l i s t o p a d a 2 0 0 2 . ,


te " k a k o će sve n a k n a d e za bivše u s l u g e biti d o n i r a n e obiteljima pozvao njemačkoga kancelara G e r h a r d a Schroedera da d a d e osta­
p r i p a d n i k a A m e r i č k i h vojnih snaga, p o g i n u l i h ili r a n j e n i h u vku a k o N j e m a č k a želi p o b o l j š a t i svoje o d n o s e sa S j e d i n j e n i m
Iraku". Postojalo je i izvješće p r e m a k o j e m u je " k o m u n i k a c i j s k a A m e r i č k i m D r ž a v a m a . G o d i n e 2 0 0 5 . S c h r o e d e r je n e s t a o s poli­
kompanija Global C r o s s i n g t a k o đ e r objavila d a j e g o s p o d i n Perle tičke s c e n e , a na njegovo je m j e s t o d o š l a k a n c e l a r k a A n g e l a
o d l u č i o p r e k i n u t i svoje veze s n j o m " . Merkel, k o n z e r v a t i v k a s uvjerljivo i z r a ž e n o m s k l o n o š ć u a m e ­
Skandal s k o m p a n i j o m Global C r o s s i n g d a o je p o v o d a za kri­ ričkom predsjedniku Bushu.
tičnije sagledavanje P e r l e o v i h p o s l o v n i h afera. D a n a 2 9 . ožujka
2 0 0 3 . list The New York Times izvješćuje k a k o je Perle 2 0 0 1 . godi­
ne, k a o savjetnik, bio umiješan u poslove k o m p a n i j e Loral Space Douglas Feith - podvojena lojalnost i krivotvorenje
a n d C o m m u n i c a t i o n s , u v r i j e m e k a d a je ta k o m p a n i j a bila obavještajnih podataka
o p t u ž e n a za prodaju r a k e t n e tehnologije Kini. Afera o k o k o m p a ­
nije Global C r o s s i n g bila je r e z u l t a t i činjenice da je ta k o m p a ­ D u g o g o d i š n j i P e r l e o v prijatelj i p o s l o v n i p a r t n e r D o u g l a s
nija p o k u š a l a svladati protivljenje M i n i s t a r s t v a o b r a n e i z a t o što F a i t h j e s t slučaj za s e b e . Bio je ž e s t o k p r i s t a š a svrgavanja Sada­
je trebala biti p r o d a n a j e d n o j k o m p a n i j i koja i m a veze s K i n o m . m a H u s e i n a , i t o g o d i n a m a prije n a p a d a o d 1 1 . rujna 2 0 0 1 . Pri­
U veljači 2 0 0 4 . Perle je p o t p u n o o d s t u p i o s d u ž n o s t i u O d b o r u padnik je skupine jastrebova pobornika neokonzervativne vanjske
7
za o b r a m b e n u p o l i t i k u . politike, koji su 1998. potpisali p i s m o p r e d s j e d n i k u C l i n t o n u , u
Perle nije imao plaćeno mjesto u Vladi. Njegova jedina službena k o j e m u su zatražili "vojnu strategiju za rušenje S a d a m a i njego­
veza bila je m j e s t o n e p l a ć e n o g predsjednika O d b o r a za o b r a m b e ­ v a r e ž i m a " , n a t e m e l j u P r o j e k t a z a n o v o a m e r i č k o stoljeće.
nu politiku, sve d o k zbog skandala i navoda o financijskoj zloupo- Priključilo mu se j o š n e k o l i k o n e o k o n z e r v a t i v a c a , a svi su p o ­
rabi nije bio prisiljen, 2004., dati ostavku. Tijekom n a p a d a na Af­ slije obavljali d u ž n o s t u prvoj vladi p r e d s j e d n i k a G e o r g e a W.
ganistan, 2 0 0 1 . i 2 0 0 2 . godine, Perle je otvoreno n a p a o nastojanja Busha - Feith, Richard Perle, D o n a l d Rumsfeld, Paul Wolfowitz,
b r i t a n s k o g a m i n i s t r a vanjskih poslova Jacka S t r a w a da Iran stavi Z a l m a y Khalilzad, P e t e r R o d m a n , J o h n Bolton i Dov Z a k h e i m .

7
D o w d , M a u r e e n , "Perle's P l u n d e r Blunder" (Perleova pljačkaška s r a m o ­ 8
M a r s h a l l , J o s h u a M i c a h , " I n s i d e j o b " , The American Prospect, 17. p r o s i n c a
ta), TheNew York Times, 2 3 . o ž u j k a 2 0 0 3 . 2001.

248 249
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

M n o g i od njih bili su na d u ž n o s t i i tijekom m a n d a t a p r e ­ zvuči p o z n a t o . O, da, pa to je bila stranica w a s h i n g t o n s k e odvjet­


dsjednika Reagana, uključujući i Feitha, koji je p o č e t k o m o s a m d e ­ n i č k e t v r t k e F e i t h & Zell, P . C . . . tj. D o u g l a s a Feitha, z a m j e n i k a
s e t i h g o d i n a bio s t r u č n j a k z a d u ž e n za Bliski i s t o k u Vijeću za m i n i s t r a o b r a n e i d i r e k t o r a za, š t o bi d r u g o n e g o pitanja o b n o v e
n a c i o n a l n u s i g u r n o s t . Z a t i m se p r e b a c i o u M i n i s t a r s t v o o b r a n e , u I r a k u . Bilo bi d o i s t a n e m o g u ć e izraziti koliko bi k o m p a n i j a
gdje je dvije g o d i n e r a d i o k a o p r a v n i k u u r e d u p o m o ć n i k a m i n i ­ Z G C bila s a v r š e n a u " p o m a g a n j u a m e r i č k i m k o m p a n i j a m a u
s t r a vanjskih p o s l o v a , g o s p o d i n a Perelea. G o d i n e 1 9 8 4 . p o s t a o n j i h o v u o d n o s u s a m e r i č k o m V l a d o m glede pitanja p r o j e k a t a
j e z a m j e n i k p o m o ć n i k a m i n i s t r a o b r a n e z a p r e g o v a r a č k u poli­ o b n o v e u Iraku".
tiku. Potkraj toga desetljeća F e i t h i Perle p o s t a t će vodeći zago­
Godine 2000. Feith je bio jedan od osnivača privatne a m e -
vornici p o l i t i k e stvaranja bliskih vojnih i d i p l o m a t s k i h v e z a iz­
ričko-izraelske organizacije O n e J e r u s a l e m (Jedan J e r u z a l e m ) .
m e đ u Sjedinjenih A m e r i č k i h Država i T u r s k e te jačanja vojnih
U z n e m i r e n i p o m i r l j i v i m tijekom m i r o v n i h p r e g o v o r a u C a m p
v e z a i z m e đ u T u r s k e i Izraela.
D a v i d u , i s t a k n u t i su Izraelci, z a j e d n o sa svojim p r i s t a š a m a iz
S r e d i n o m 1 9 8 6 . F e i t h je n a p u s t i o M i n i s t a r s t v o o b r a n e i oti­
Sjedinjenih A m e r i č k i h Država, dali organizaciji O n e J e r u s a l e m
šao u Izrael, gdje je o s n o v a o odvjetničku t v r t k u F e i t h & Zell,
z a d a ć u d a " s p a s i ujedinjeni J e r u z a l e m k a o nepodijeljen glavni
m e đ u čijim je k l i j e n t i m a bila i k o m p a n i j a koja je s a m e r i č k o m
grad Izraela". M e đ u d r u g i m osnivačima te organizacije, sa sjedi­
V l a d o m imala najveće u g o v o r e za p r o i z v o d n j u oružja i vojne
š t e m u J e r u z a l e m u , bili su D a v i d S t e i n m a n , p r e d s j e d n i k Ž i d o ­
o p r e m e - N o r t h r u p G r u m m a n . Feith j e 1989. o s n o v a o j o š j e d n u
v s k o g a i n s t i t u t a z a pitanja n a c i o n a l n e s i g u r n o s t i (Jewish I n s t i ­
tvrtku, I n t e r n a t i o n a l A d v i s o r s Inc., k a k o bi s t r a n i m klijentima,
t u t e for N a t i o n a l Security Affairs) i član o d b o r a C e n t r a za sigur­
m e đ u kojima je bila i T u r s k a , p r u ž a o u s l u g e lobiranja.
n o s n u politiku ( C e n t e r for Security Policy) te o d b o r a g u v e r n e r a
F e i t h o v i p r i v a t n i poslovi, k a o i Perleovi, izazvali su č u đ e n j e
F o r u m a z a Bliski istok ( M i d d l e E a s t F o r u m ) , z a t i m D o r e Gold,
m n o g i h u W a s h i n g t o n u . G o d i n e 1999. njegova tvrtka F e i t h and
najviši savjetnik Ariela Šarona, t e N a t a n Šaranski, izraelski m i ­
Zell u d r u ž i l a se s i z r a e l s k o m t v r t k o m Zell, G o l d b e r g & C o .
n i s t a r za pitanja J e r u z a l e m a i dijaspore i t r e n u t a č n i p r e d s j e d n i k
( Z G C ) , pa je tako nastala tvrtka F a n d z I n t e r n a t i o n a l Law G r o u p .
organizacije O n e J e r u s a l e m .
U j e d n o m t r e n u t k u , potkraj 2 0 0 3 . , ta se tvrtka hvalisala k a k o je
" o s n o v a l a p o s e b n u r a d n u s k u p i n u koja se bavi p i t a n j i m a i m o ­ Organizacija O n e J e r u s a l e m a k t i v n o s e d o d v o r a v a l a k r š ć a n ­
g u ć n o s t i m a u svezi s n e d a v n o z a v r š e n i m r a t o m u I r a k u . . . i koja s k i m c i o n i s t i m a . U svibnju 2 0 0 3 . organizirala je M e đ u v j e r s k i
p o m a ž e r e g i o n a l n i m g r a đ e v i n s k i m i logističkim t v r t k a m a da su­ cionistički sastanak na vrhu (Interfaith Zionist S u m m i t ) u
rađuju s p r o i z v o đ a č i m a i dobavljačima vojne o p r e m e i u s l u g a iz W a s h i n g t o n u , D.C., n a k o j e m u j e o k u p i l a k r š ć a n s k e c i o n i s t e
SAD-a i koalicijskih država, u provođenju o b n o v e infrastrukture p o p u t Garyja Bauera iz organizacije A m e r i č k e vrijednosti ( A m e ­
9
i d r u g i h sličnih p r o j e k a t a u I r a k u " . rican V a l u e s ) , R o b e r t a C o m b s a iz organizacije K r š ć a n s k a koali­
U to je vrijeme k o l u m n i s t Washington Posta Al K a r m e n napi­ cija ( C h r i s t i a n C o a l i t i o n ) , D a n i e l a P i p e s a iz M E F - a ( F o r u m a z a
sao: " Z a i n t e r e s i r a n i d o njih (Fandza) m o g u doći p o m o ć u njiho­ Bliski istok) i M o r t a Kleina iz A m e r i č k e cionističke organizacije
ve Internet stranice www.fandz.com. Fandz.com? H m m . To mi (Zionist O r g a n i z a t i o n of A m e r i c a ) .
F e i t h je više p u t a u h v a ć e n u aferama. G o d i n e 1982. iz Vijeća
z a n a c i o n a l n u s i g u r n o s t o t i š a o j e p o d i s t r a g o m FBI-a, t e m e l j e m
9
K a r m e n , Al, u Washington Post, 2 0 . rujna 2 0 0 3 . s u m n j e d a j e Izraelu p r o s l j e đ i v a o p o d a t k e obavještajne službe.

250 251
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

Bio je to s a m o uvod u karijeru p r o š a r a n u skandalima i m a n i p u l a ­ p o t p o r u Bushovoj d o k t r i n i koja je tada bila u povojima - d o k t r i n i


cijama. p r e v e n t i v n o g rata. Taj tajnoviti u r e d , koji je i m a o s v r h u stvarati
p r o p a g a n d u i pobijati informacije š t o su stizale iz Iraka, u b r z o je
r a s p u š t e n . Članovi K o n g r e s a izrazili su z a b r i n u t o s t da se taj p r o -
Manipulacije o iračkom oružju za tuobavještajni u r e d n e ć e ograničiti s a m o n a diskreditiranje oba­
masovno uništenje vještajnih p o d a t a k a neprijateljskih zemalja. T a k a v tajni u r e d za
p r o t u o b a v j e š t a j n o djelovanje, upozoravali su kritičari, m o g a o bi
T i j e k o m p r v o g a m a n d a t a p r e d s j e d n i k a G e o r g e a W . Busha, n a m j e r n o ili n e n a m j e r n o širiti dezinformacije u a m e r i č k o j jav­
novinar istražitelj Seymour H e r s h iz lista The New Yorker usmjerio n o s t i i političkoj zajednici, k a o d i o r e k l a m e za p l a n i r a n u inva­
j e p o z o r n o s t j a v n o s t i n a F e i t h o v U r e d z a p o s e b n e p l a n o v e (Of­ ziju. U p r a v o se to i d o g o d i l o .
f i c e o f Special P l a n s ) . N e p o s r e d n o prije n a p a d a o d 1 1 . rujna F e i t h je k o o r d i n i r a o n a s t o j a n j i m a koja su imala s v r h u o s i g u ­
2 0 0 1 . F e i t h i Paul W o l f o w i t z n a v o d n o su počeli m a n i p u l i r a t i rati " s t r a t e š k e obavještajne p o d a t k e " p o t r e b n e radi mobilizacije
obavještajnim p o d a t c i m a k a k o bi udovoljili zahtjevima korjenito a m e r i č k o g a n a r o d a za n a p a d na Irak. Kao najviši P e n t a g o n o v p o ­
n o v e vanjske i vojne p o l i t i k e B u s h o v a i Cheneyjeva r e ž i m a , čiji litički d u ž n o s n i k za pitanja Bliskog istoka, F e i t h je bio n a d l e ž a n
je najveći p r i o r i t e t bio p r o m j e n a r e ž i m a u Iraku. za U r e d za Bliski i s t o k i j u ž n u Aziju u M i n i s t a r s t v u o b r a n e , čiji
U m j e s t o d a u t v r d e gdje s e nalazi m r e ž a t e r o r i s t a O s a m e bin je direktor, William Luti, b i o umirovljeni časnik A m e r i č k e r a t n e
Ladena, o p t u ž e n a za n a p a d na Sjedinjene A m e r i č k e Države, i to m o r n a r i c e , koji je o d a v n o z a g o v a r a o invaziju na Irak.
najveći od Pearl H a r b o r a , z a m j e n i k m i n i s t r a vanjskih p o s l o v a Ured za p o s e b n e planove blisko je surađivao sa sumnjivim
Wolfowitz i zamjenik m i n i s t r a o b r a n e Feith, koji su blisko sura­ iračkim n e o k o n z e r v a t i v c e m A h m e d o m Čalabijem, koji je u Iraku
đivali s R u m s f e l d o m i p o t p r e d s j e d n i k o m C h e n e y e m , o č i t o su bio o s u đ e n za financijsko m e š e t a r e n j e , i s n j e g o v o m o r g a n i z a ­
imali d r u g e p r i o r i t e t e glede obavještajnih p o d a t a k a . T a labavo cijom zvanom Irački nacionalni kongres (Iraqi National Congress)
povezana ekipa ubrzo je postala ekipa Ureda za p o s e b n e plano­ u egzilu, koju su neokonzervativci promicali kao s k u p i n u koja će
ve, p o d r a v n a n j e m A b r a m a Shulskyja, bivšeg člana R A N D - a i z a m i j e n i t i r e ž i m S a d a m a H u s e i n a k a d a a m e r i č k a vojska u đ e u
i n f o r m a c i j s k o g c e n t r a z a n a c i o n a l n u strategiju ( N a t i o n a l Stra­ Bagdad. Čalabi je uvjerio P e n t a g o n da će a m e r i č k a invazija i m a t i
tegy I n f o r m a t i o n C e n t e r ) . p o t p o r u širokih iračkih m a s a iz p o k r e t a otpora, zbog čega su neki
vodeći američki državni dužnosnici i neokonzervativci tvrdili kako
P r e m a R u m s f e l d u , cilj te tajnovite obavještajne s k u p i n e bio
će ta invazija biti "mačji kašalj".
je "pronaći p o d a t k e o neprijateljskim n a m j e r a m a Iraka ili o njego­
v i m v e z a m a s t e r o r i s t i m a " . Očita misija toga u r e d a bila je fabri­ U r e d za p o s e b n e p l a n o v e oslanjao se i na obavještajne p o d a ­
cirati obavještajne p o d a t k e na temelju kojih bi P e n t a g o n i p o t ­ tke o I r a k u d o b i v e n e od j e d n e s k l e p a n e s k u p i n e iz u r e d a izrael­
p r e d s j e d n i k C h e n e y m o g l i praviti pritisak na p r e d s j e d n i k a i skog premijera Šarona, koja je, kao i Čalabi, p o d u p i r a l a američku
K o n g r e s u s v r h u p o k r e t a n j a invazije na Irak. invaziju i bila blisko p o v e z a n a s n e o k o n z e r v a t i v c i m a p o p u t W o l -
I s t o d o b n o je P e n t a g o n p o d u z e o korake za p o k r e t a n j e p r o t u o - fowitza i Feitha. U k o l o v o z u 2 0 0 4 . FBI je izvijestio o t o m e k a k o
bavještajne operacije p o d n a z i v o m Ured za s t r a t e š k o obavještaj­ p r o v o d i i s t r a g u o curenju tajnih p o d a t a k a iz P e n t a g o n a Izraelu.
no djelovanje (Office of Strategic Intelligence), k a k o bi p r u ž i o Mediji su s t i m u vezi s p o m i n j a l i P e n t a g o n o v a d u ž n o s n i k a

252 253
F. William Engdahl STOLJEĆE RATA 2

L a w r e n c e a F r a n k l i n a , a njega je u U r e d za specijalne p l a n o v e politika tijekom m a n d a t a predsjednika Busha, kao i druga izvješća


F e i t h d o v e o iz Vojno-obavještajne službe (Defense Intelligence C e n t r a z a s i g u r n o s n u politiku koja s u s e protivila O p ć e m s p o ­
Agency). Franklin, p u k o v n i k Pričuvnih snaga r a t n o g zrakoplov­ r a z u m u o zabrani testiranja n u k l e a r n o g oružja ( C o m p r e h e n s i v e
stva, r a d i o je d e v e d e s e t i h g o d i n a u u r e d u vojnog a t a š e a u a m e ­ T e s t Ban T r e a t y ) , Konvenciji o u p o r a b i k e m i j s k o g n a o r u ž a n j a
r i č k o m e v e l e p o s l a n s t v u u Tel Avivu i t a d a je bio o s u m n j i č e n za (Chemical W e a p o n s Convention) i M e đ u n a r o d n o m e sudu za
odavanje A I P A C - u i Izraelu tajnih a m e r i č k i h p o d a t a k a o Iranu. zločine ( I n t e r n a t i o n a l C r i m i n a l C o u r t ) .
FBI je t a k o đ e r i s t r a ž i v a o j e s u li F r a n k l i n i ostali d u ž n o s n i c i Mi­ D o u g l a s F e i t h bio j e m e đ u p r v i m p r i s t a š a m a izgradnje p r o ­
n i s t a r s t v a o b r a n e dostavljali vrlo tajne p o d a t k e A h m e d u Cala- t u r a k e t n e o b r a n e za Izrael i Sjedinjene A m e r i č k e Države. T v r d i o
biju i I r a č k o m n a c i o n a l n o m k o n g r e s u . je da će čvrsta opredijeljenost za p r o t u r a k e t n u o b r a n u biti k o r i ­
s n a i za Izrael i za Sjedinjene A m e r i č k e Države. Po n j e m u , Izrael
će i m a t i izravnu korist od izgradnje širokog sustava p r o t u r a k e t ­
ne o b r a n e , s b a z a m a na m o r u , koji bi z a m i j e n i o postojeći izrael­
Arhetip nove američke vojne nadmoći
ski sustav nacionalne o b r a n e čiju su izgradnju p o m o g l e Sjedinjene
A m e r i č k e D r ž a v e . F e i t h j e n a p i s a o k a k o N e t a n j a h u z n a d a će,
Njegov m i l i t a r i z a m i bliske veze s v o j n o - i n d u s t r i j s k i m k o m ­
" p o t a k n e li prijatelje Izraela u K o n g r e s u da p o d u p r u taj p r o ­
p l e k s o m vidljivi su iz njegova političkog djelovanja u P e n t a g o ­
g r a m , stvoriti m n o g o d o b r e volje m e đ u š i r o k i m s n a g a m a u Sje­
nu d o k je, o s a m d e s e t i h g o d i n a , radio s P e r l e o m , a z a t i m kao
d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a , n a čelu s v o d e ć i m r e p u b l i k a n ­
član organizacije V u l c a n s , uz R u m s f e l d a , W o l f o w i t z a i p o t p r e ­
cima u K o n g r e s u , koji p r o t u r a k e t n u o b r a n u d r ž e najozbiljnijom
d s j e d n i k a R i c h a r d a Cheneyja, u vladi p r e d s j e d n i k a B u s h a d r u ­
v o j n o m manjkavošću Sjedinjenih A m e r i č k i h Država". Feith nije
goga. Vidljivi su i po njegovu lobiranju, iz d e v e d e s e t i h godina,
r e k a o da bi, uz Izrael, od toga g l o b a l n o g s u s t a v a p r o t u r a k e t n e
za kompaniju N o r t h r u p G r u m m a n i d r u g e kompanije za proizvo­
o b r a n e najviše profitirale k o m p a n i j e za p r o i z v o d n j u oružja, p o ­
dnju oružja, koje sklapaju u g o v o r e s a m e r i č k o m V l a d o m , te po
p u t korporacije N o r t h r u p G r u m m a