You are on page 1of 50

Hvala i Zahvala pripadaju Allahu  Gospodaru svih

svjetova i neka je Selam i salavat na Njegovog miljenika


Muhammeda nanj e govuč asnupor odic
u,na nj
egovea
sha
bei
sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Poš
tovanabrać
oisest
re,poš
tova
ničit
aoc
ipredsta
vlj
avamo

Tefsir va

(
m ne

me
š
t
dr
os
kol

e
i

s
et
kobr

Odma
ebr


ur

a
t
ea
isaŠe
r

uAbdur
ut
or
i

s
'
at
s

h na poč

ki
kea

ra
e
ka

t
hma
hidr
demi
j

ku ž
e
eMus

li
nunave
ugihpr
l
a
'

i
a
bi

mo da s
bnUme

ez
koduš
va)idj
a
nous
el
t
omi
j
r

hva
.

li
upl
č
mo di
j
e
r
e
nom č
noobra
kt
i
s
đe
t
or
u
om
nom
( Prvi dio ) materijalu za ove skripte.
Takođe rs ez ahval j
ujemo br at
uHajr
uddinukoj ijepomog aou
obradit ekstaovebr ošur e,
aza t
imž eli
modapr epor uči
moovet e
ks t
ovesvim onim koj
is u
žel
jnič istog ii s pravnog z nanj
a istudent
ima svih Šer
ija
tski
h
medresa.

Napomi
nje
mo da ć eje dan dios r edst
ava os
tvare
nih
dis
tri
buci
jom oves kr
iptebit
ius tupl
jenŠe ri'
ats
koj akademij
i
Mus '
abibnUme j
r,adrugidioć ebitiupotr
e blj
enzapokrivanj
e
tr
oškovašta
mpanj
aiuda vet
skesvrheInšaal
lah.

Aktivna Islamska Omladina Linz

UVOD
Hva laiz ahvalapr i
pa daAl l
ahudžell
e ša’nuhu,ana kon t oga
salavat i selam na Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem,
Tefsir (prvi dio) 1 Tefsir (prvi dio) 2
nanj egovea shabeRa dije ll
ahua nhum,nanj egovuč asnupor odic u Jezič ko znač enje Objave –znač i skrivena obavijest na brzinu i
i sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana. doš la je u Kur'anu na više načina:
Pr ij
es veganas amom poč e
tkuovena šeskr omnebr ošuriceukoj oj 1. Doš la je u suri Qasas, 7. ajet: ''I Mi nadahnusmo Musaovu
jej eda ndi oz nanj ai limož dauvoduz nanje , miva ms rda čno majku: ''Doji ga, a kad se uplaš išza njegov ž ivot, baci ga u rijeku
ž eli
mo t oplu dobr odoš licu,j erj et o od s un ne t
a Al la hovog i ne strahuj i ne tuguj, Mi ćemo ti ga doista vratiti i poslanikom ga
Pos lanikas alla l
lahua lej hives ellem,š t
omož emovi dje t
iizs luč aja uč initi.''
ka damuj edoš aoSa fva nr a dij
a l
lahua nhuir e ka odaž el
idauč ii
das tudiraše ri'a
tskoz na nj e.Al lahovPos laniks allall
a hua lejhive
se l
lemj er e
ka o:''
Dobr odoš ao,ot ikojitra ži
šz na nje!''Da kle ,od
sunne t
aj edas epož el idobr odoš li
ca,teva mj emiž elimouz
mol buAl l
ahudž e l
le š
a ’nuhudana m da dnebe re ketidas eka snije
širiiuz dižeč is
toii spr a vnoš e r
i'ats
koz na nje,az ati
mč es t
ita mo
va m na oda biru ovog a put a iž el
imo da bude t
e na sljedni ci
Al lahovihpos lanika ,jerka žeAl l
a hovPos la niks allallahu alejhi ve 2.NadahnućezapčeluusuriEn-Nahl, 68 ajet: ''Gospodar tvoj je
se l
lem:' '
Uč enj acis una s ljedniciAl l
ahovihpos lanika .
'' pčel
u nadahnuo:
''
Pravisebikućeubr dima iu dubov ima i u
Nasljednici Allahovih poslanika su sa dva aspekta: sa aspekta onomeštonaprav
eljudi
.'
'
traženj az nanjais aa spe ktapr enoš enj
at ogz na nja,j ers utor adi l
i
Al lahovipos lanici.Da kl e ,suštinskaz adać aAl la hovih poslanika je
bi l
apr enoše nje,dos tavl janjeiobj ašnjava njel j
udi maAl la hove
dž ell
e ša’nuhuObj ave.

3.Br z
iiš a
retobj ava,dol
azinavišede
finic
ijauKur
'anu,sura
Kaž eUz vi šeni:' '
Opominj
i,opomenać ekor i
st
it
ivj
e r
nicima .'' Merjem 11 ajet: '
'
Ioni zi
đeizhramaunarods v
ojiz
nak om i
m
(Ed-Dariat, 55. ajet) dadenaz nanje:«Hv al
it
eGaujutr
oinave
če !
»
Uče nj
acis uknj ig eug la
vnom počinj
aliha
dis
om:"Doista se djela
vrednuj
upr e mani jjet
u…" Muttefekun alejhi

Tefsir prvi dio

Objava (Vahj)

Tefsir (prvi dio) 3 Tefsir (prvi dio) 4


4.Možedabudekaovesvesaodšejt
ana,sura El-An'am, 12. ajet:
'
'…Ašejt
aninav
odešti
ćeni
kesvojedas esv amar as
prav l
jaju,pa
akobi
st
eimsepokor
il
i,ivibist
e,si
gurnomnogoboš cipostali.'
'

Še
ri'
at
skoz
nač
enj
eobj
ave
3.Pos
reds
tvom Dž
ibr
ia.
l
To je Allahov govor objavljen Poslaniku ili poslanicima na
Ka
kavj
ebi
ona
činobj
avepos
reds
tvom Dž
ibr
ia?
l
jedanbrzis akri
vennači
n,ne dos t
upanl judima.
1.Dol azika ozvonj
avazvona itoje na
jt
ežina
čin obj
ave
Na
činobj
avepos
lani
cima
Poslaniku .
2.Dol azakDž i
bri
laučovj
eči
jeml
iku.
1.Istinitos noviđenj e( r
u’j
a)ka oštobi lj
e žiBuha riodAi šeda je
rekla:' '
Pr vos ač i
mj epoč elaobj avaj eis ti
nitos noviđenje,it o
Kur
’an
dolazi jasno kao zora.''
2. Govor Allaha iza zastora,ka daka že:''I poslanicima o kojima
Jezič
koz na
čenje
;dolaz
ikaokira et,čita
nj e.
smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali, - a
Šeri'
at
sko znač
enje
;t ojeAl lahov  g ovor( mu'džiza)koj ij e
Allah je sigurno sa Musaom razgovarao.'' ( EnNi sa’164.a j
e t
)
spušte
nnas rc
ePosla ka, koji je napisan u mushafima i koji je
ni
preneše
nnamut eva
ti
rna č
in.

I
menaKur
’ana

1. El-Kur’
an,sur
a El '
Is
ra,9. a
jet
:''Ovaj Kur'an vodi jedinom
ispravnomput
u,ivje
r ni
cimak oj
ičinedobradjeladonos iradosnu
vije
s tdai
hčekanagradav e
lik
a.''
Za t
im 51.aj
ets ur
eEš -Šura
:''
Nije
dnomčov j
ekunijedat
odamus e
Allah obraćaos i
m naj ednom odtr
inačina:nadahnućem,i
liiz
a
zastora,il
idapoš al
jei z
asl
anik
ak oj
i,Nj
egovomv olj
om,obj
avlj
uje
onoš toželi
.- Onje,zaist
a,Uzviš
eniMudar !
''

Tefsir (prvi dio) 5 Tefsir (prvi dio) 6


2. El-Kitab, sura El-Enbija, 10. ajet: ''Mi vam Knjigu objavljujemo Kadr.'' Pod ovim se misli na zemaljsko nebo, a zatim 3. ajet sure
ukoj ojjes lavava ša,paz aštos eneopa me ti
te?
'' Ed-Duha n:' '
…Mis mo poč eliu bl ag os
lovl
jenojnoć ida j e
objavljujemo, - i Mi doista opominjemo.''

3. Ez-Zi kr,s ura Hidž r,9.a jet:''Mi, uistinu, zikr ( Kur'an)


objav l
juj
e moiz aistać emoMinadnj imbdjeti!'
'
Zatim sura El-Bekara, 185. ajet: ''U mj
ese
cur
ama
zanuj
epoč
elo
4. El-Furqan, sura El-Furqan, 1.ajet: '
'
Nekaj euz višenOnajk oj
i
objavl
jivanjeKur ’
ana …' '
robu Svome objavljuje furqan ( Kur'an ) da bi svjetovima bio
opomena.''

5. Et-Tenz
il,suraEš -Šu a'
ra ,92.
aj
et
:''
Ite
nzi
l(Kur
'a
n)j
esi
gur
no 3.Tr e ćespuštanjej es adunja
lučkogne banaZe mlj
u,nas rce
objava Gospodara svjetova.'' Muhammeda ,š t
opr edst
avl
jaiposlje
dnjufazuukojojjesvje
tlo
došloč ovječanstvu,s ’
nji
mj edolazi
oDž i
brila.
s,koje
gAl l
ah
opisuje kao povjerljivog:''
Kur’
anj e,zai
sta,kaz
ivanj
eIzasl
anik
a
Fa
zes
puš
tanj
aKur
’ana pleme nit
og,moć nog,od Gos podaras ve
mi racij
enje
nog.'
'( Et-
Takwir 19)
t
1. Prvo je spušenu Lewhi-mahfuz
,nana č
inivrij
emekojenez na
niko osim Allah ,is p
uš t
enjeodjednom;s ur
aBurudž,21-22.
ajet: '
'
aov ojeKur'
anv el
ičanst
veni
,naPločipomnočuvanoj
.'
'

Za
tims
uraEš
-Šua
'r
a193.a
jet
:''
Donos
igapov
jer
lj
iviDž
ibr
il
.'
'

2.Drugospušt
anj
esaLewhimahf
uzaukućuponos
anazemal
js
ko
nebo,kaoštokaž
eAllh: '
a 'Mismogapoče
liobj
avl
ji
vat
iunoći
Tefsir (prvi dio) 7 Tefsir (prvi dio) 8
Kur’a
njespušt
andiopodi
oupe
rioduod23g
odi
ne,da bi se boga, nije objavljena nijedna sura, a da ja ne znam gdje je
uklopi
osadoga
đaji
ma. obja vlj
e na,nit
ijeobjavljenij edana jet,adaj aneznamz bogče ga
i da znam da ima neko ko bolje od mene zna Allahovu Knjigu, a
Mudrost objavljivanja Kur'ana dio po dio dadonj egamog udoć ide ve,uputiobi hs enj emu.'
'
Brig atabi'
inaoovi m det al
ji
ma .Onis uuč i
lioda s
habaovestvari i
1.Uč vr š
čivanj
esrc
aPos l
anika,j erka žeAl l
ah: ''Oni koji ne vodi libriguonj i
ma .Jed anč ovjekjeupi ta oIkrimuoovome ,paj e
vjerujugov ore
:«Trebal
oj edamuKur ’anbudeobj av
ljenč i
tavi onodg ovorio:'
'Tajajetj eobj avlj
ennaovomebr du(pokazujuć i
to odjednom!» A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje prstom nabr dokojesez oveSe l
’a).
''
učvrstiliiMiga s v e aje
tpo aj etobj avlj
uje
mo. '
'(El-Furqan, Brig a uleme o ovi m de t
a lj
ima.Onis u uloži
livel
ikitrud o
32.ajet) definisanju mekkanskih i medinskih ajeta.

Broj sura

Mekkanskih 82
Medinskih 20
Oko12s ur aulemas
era
ziš
la.

Na
činir
azl
ikova
njame
kka
nski
hodme
dins
kihs
ura
2.Dabis eol a kšalonj egovopa mćenjeis hvatanje,je rsuAr apibi l
i
1. Sahih rivajetom od ashaba koji su bili savremenici Objave i koji
nepismen narod.
su to prenijeli tabi'inima.
3. Da bi pratio i da bi se uklapao sa novonastalim situacijama.
2.Kor ist
e ćia na log ijuii dž
tiha
dput em poz navanjaka rakteristi
ka
4. Postepenost u propisivanju.
mekkanskih i medinskih ajeta.
5.I z
a zovič udouvi šek ur’
a nskihsuraz amuš ri
kedadone suj edan
Kur'an ili bar jednu suru.
Ra
zli
kei
zme
đume
kka
nskiime
dins
kiha
jet
a
6. Odgoj Poslanika ivj e
rni kainj i
hovona vika vanj enamuš r
ičke
na padeipr ovoka ci
je,t euč vrš ć
ivanjevjerničkihs r
c aije kina
.
Pos toj
ivi šenačinar a
z li
kovanja:
7.Čvr stidoka z idaj eKur ’anodAl laha 1.Naos novuonog akomes eobr aćaa jet.Me kkanskia jet
is e
obr aćajus t
anovnicimaMe kke,ame di
nski stanovnicima Medine,
Mekkanski i medinski ajeti pa r ij
e č
i;''O ljudi,'' podrazumi jevaj
u obr ać
anj es t
a novnic
ima
Me kke,a r ij
eči; ''O vjernici,'' podraz umijevaju obr aćanje
Briga ashaba o ovim detaljima. stanovni cimaMe dine.Me đuti
m ovanor manemor abi tiapli
cit
na,
Oni su vodili veliku brigu o tome gdje je i kad objavljen koji ajet. jer su sura El-Bakara i En-Nisa medinske, ali se u njima nalaze
Ka žeI bnMe s’ud : ''Tako mi Onoga mimo Kojeg nema drugog me kka nskaobr aćanja.
Tefsir (prvi dio) 9 Tefsir (prvi dio) 10
2.Naos novumj e staobj a
ve .Ka žes edas ume kka ns kiajetioni 3.Sva kas uraukoj
ojimari
ječ'
'Olj
udi'
'
koji su objavljeni u Mekki i u njenoj blizini, a medinski su oni koji 4.Sva kas uraukoj
ojsenal
azepri
čeovjer
ovj
e s
nici
maipr ij
ašnjim
suobj avljeniuMe di niiunj enojbl i
zinipoputUhuda ,Kuba ’a, narodima.
Se l’
a .Ovanor mat akođe nije aplicitna, jer ima ajeta koji su 5.Sva kas uraukojoji
mapričaoIbli
suiAdemu, osim sure El-
objavljeni na putu, ili na Tebuku, ili u Bejtu-l-makdisu. Beqara.
3. Na osnovu vremena objave. Mekkanski su oni koji su objavljeni 6.Sva kas ur
akojapoči
njesapojedi
nač
nim har
fovi
manpr .
:El if
uMe kkii liva nnj epr ijeHi džre,aonikoj is uobj avljenina kon lam mim.
Hi džrepama kariuMe kki,su medinski ajeti poput ajet koji je
obj avlje
noos lobođe njuMe kke,s ur aEn-Nisa, 58. ajeta Karakteristike mekkanskog dijela Kur'ana
'
'Al l
ahv am z apov i
je dadaodgov or nes lužbe oni mak oj
is ui h
dos t
oj nipov j
erav ateik adal judi mas udi t
edapr av ičnos udite. 1.Poz i
vut evhi d,obo žava njeAl laha, spominjanje vatre i
Uistinu je divan Allahov savjet! –A Allahs vedoist
ač ujeiv i
di.'' Sudnj e
gda na,tera spravasamuš ri
cima .
2.Onos ramoć ujedj e l
amuš r
ikapoputubi j
a nj
a,jedenjaime tka
jetimaiz akopa vanjaž ivežens kedjec e.
3.Sna gaiz raz
aukr atkoćire čeni
caij e z
grovi
tostpor
uka .
4.Mnoš t
vo ka z i
va njao vj e r
ovjesnic i
maiodbi j
anjaod s trane
njihova naroda radi poduke i edukacije
Poslanika .
Sura El-Ma'ide, 3. ajet: '
'
DanasSam v am v jer
uv ašuusav r
šioi
blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan Sam da vam Odlike medinskog dijela Kur'ana
Islam bude vjera.''
1. Svaka sura ukoj oji mana redbai liš er
i'a t
skaka z na.
2. Svaka sura u kojoj se spominju munafici.
3. Svaka sura u kojoj se raspravlja sa ehlu-l-kitabijama.
4.Sva kas urakoj apoč injes a''O vjernici''

Karakteristike medinskog dijela Kur'ana

1.Pojašnj enjeiba deta,me đulj


uds kihodnos a,ka zni,džiha da ,mira
,
rat
a,porodi čnihodnos aipr avi
lavl adavi ne.
Odlike mekkanskog dijela Kur'ana 2.Obrać anjee hlu-l-kitabijama i poziv istima da prihvate islam.
3.Poj aš njenje pona šanja muna f
ika,t er azotkrivanje nj i
hove
1.Sva kas ur
aukoj
oji
mas
edžda. opasnosti po vjeru.
2. Svaka sur
aukoj
oji
mar
ij
eč''
Kell
a'
'
Tefsir (prvi dio) 11 Tefsir (prvi dio) 12
4.Duž inaa jetair eč e
nic
akoj
ipoj
ašnj
ava
jupr
avi
lapr
opi
si
vanj
ai Sur
akoj
ajepr
ene
šenauAbe
sini
ju
ciljeve propisivanja.
1.Sur
aMe
rje
mkoj
ujepr
eni
oDž
afe
ribne
biTa
lib
Koristi znanja mekkanskih i medinskih ajeta
Primjeri ajeta objavljenih u ljeto
1.Ra zjašnjenjede rogiranihodde r
og ir
a jući
ha j
e t
a.
2. Poznavanje historije propisivanja i postepenost u njoj. 1. Sura Et-Tewbe, 81. ajet.
3.Kor ištenje ovom na ukom u t e fsiru Kur'ana i u shvatanju 2. Sura En-Nisa, zadnji ajet o kelali.
zna če
nj a.
4.Os jećanjekur 'anskihme t
odainj ihovokor ištenjeuda ' wi
. Primjeri ajeta objavljenih zimi
5. Definisanje sire Poslanika kroz kur'anske ajete.
1. En-Nur,aj et
ipot vorenaAi šu,od11a jet
apada l
je.
Primjeri mekkanskih ajeta u medinskim surama 2. El-Ahzab, 9. ajet vezan za Bitku na Hendeku.

1. Sura El-Anfal 30. i 64. ajet. Pr


imj
eria
jet
aobj
avl
jeni
hnoć
u

Primjeri medinskih ajeta u mekkanskim surama 1. Ali 'Imran, 190.ajet.


2. Et-Te wbe ,118.a j
e tobjavljenuz adnj
ojt
reć
ininoć
iot
roj
icikoj
i
1. El-An'am 151-153, a cijela sura je mekkanska su izostali za vrijeme Bitke na Hendeku.
2. El-Hadždž19-21, a kompletna je mekkanska.
Sure objavljene na putovanju
Pr
imj
eris
urakoj
esupr
ene
šenei
zMe
kkeuMe
dinu
1. El-Anfal.
1. Sura El-Ea'la. Prenjeli su je Mus'ab ibn Umejr i Ibn Ummi 2. El-Feth.
Mektum. 3. El-Ha dž dž
.
2. Sura Jusuf, a pr eni
oj ujeAufi bnAf rauMe dinuipr ouč ioje 4. El-Ma'ide, 67. ajet.
pred ensarijama i tim povodom nekoliko ensarija je primilo islam.
Ajeti koji nisu objavljeni ni u Mekki niti u Medini
Pr
imj
eris
urakoj
esupr
ene
šenei
zMe
dineuMe
kku
1. El-Furqan, 45. ajet objavljen u Taifu.
1. Sura Et-Tewbe koju je prenio Ebu Bekr u 9 g.p.h. kada je 2.Qa sa
s,85.a j
etobj avlj
e nuDž uhfi.
pos t
avljenkaoe mirz aha dž
dž. 3. Ez-Zuhruf, 45 ajet objavljen u Bejtu-l-ma kdi
suunoćiIs
ra’
:
2. Sura En-Nisa 97. ajet. '
'Pogl edajuodr e dbamaobj avljenimpos l
ani
cimaNaš
im,k
ojesmo

Tefsir (prvi dio) 13 Tefsir (prvi dio) 14


prije tebe slali, da li smo naredili da se mimo Milostivog, klanja Ovana ukaj epot re bnauč enjacimaut e f
siruKur '
anainaovut e mu
bož ans t
vimane kakvim. '
' napis
alis u mnog adj ela,me đu koj imaj eiAl iibn Me dinijj
,
Buharij
e všejh,z atimI bnHa dže res-Sujuti.
Učenjacis upopi tanjimapovodaobj aveuz el
is a
mos ahihpr edaje
od Poslanika . ili ashaba, i njihov stav je bio provjera rivajeta
pri
jene gobiloš taka ž upopi tanjupovoda .

Definicija povoda objave i oblici

Od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: ' '


Kadjeunoć iIsra’ 1.De sis e dog ađaj pa Kur'an bude objavljen povodom toga
Poslanik pr e neše n,Al l
a h muj epos laoAde mai sve poslanike dog a đaja.Re ka oj ei bnAbba s , kada je objavljen ajet: ''A ti
s .
a,paj eDž ibrilpr ouč ioe zanii kame t
,tere
kaoPos laniku: opomi njibližur odbi nu.'
'- popeo se Poslanik . na Safu i povikao,
te se narod okupio, ''Ako bih vam rekao da konj izlazi iz ovog brda
''Budi imam! - pa je Poslanik  kl a
njaoika djez avrši
oAl lah
da li biste mi vjerova l
i,'
'paj eEbuLe hebr ekao:'
'Teškot ebi,zarsi
 mu je objavio gore navedeni ajet.''
nas zbog ovog okupio,'' pa je Allah objavio suru El-Leheb.
4. Er-Rad, 30. ajet objavljen na Hudejbiji.
2. Da Poslanik .bud e upi t
anz a ne što,pa Kur '
a n dođe s a
Povodiobj aveKur '
anaipoz
nava
njeonogš
toj
epr
ij
eionogš
toj
e obj ašnjenjem,ka oš to bi l
ježeI bn Ma dž e iHa ki m s as ahih
poslije objavljeno senedom, da je Havla bintu Sa '
lebedoš laPos l
aniku , pa se
pož alilanas vog amuž a(…č ovje
kkoj ijer ekaos vojojž e ne
:''Tisi
Pr
voš tojeobjavl j
enoi zKur 'anas ua jet
is ureEl -Aleq. mi haram poput majke..''), pa je ona rekla Poslaniku :'' Allahov
Prva kompletna sura koja je objavljena je sura El-Muddessir. Pos lanič e,uze omij eml ados tipot oms tvo,paka ds am os tari
la
A zadnješt
oj eobj avl j
enoj e281.a j
etizs ureEl -Beqara. rekao mi je da sam mu kao majka!'' pa je rekla: ''Gospodaru moj,
jas eTe biž a
lim' '… - ini jes enipoma kla,aDž ibrlj
i edoš aos a
Podjela povoda objave poč ec i
mas ureEl -Mudž adele.

1. Dio Kur'ana je objavljen bez povoda objave koji su nama Mudrost poznavanja povoda objave
poznatiiovoj eve ćidioKur 'ana .
2. Drugi dio Kur'ana objavljen je sa nekim povodom. 1. Poznavanje povoda objave ukazuje na mudrosti objave.
2. Korist u ovome je za vjernike i za nevjernike: vjerniku se ovim
Br
igauč
enj
akaoovi
mst
var
ima pove ćavai ma n,anevj erni
kbi vaz adivlje
ni stini
toš ćuobj ave.
3.Poma ž epr ishva ćanjuz načenj aKur '
ana ,ot klanjas umnj ei
pog re
šna
shvatanja.

Tefsir (prvi dio) 15 Tefsir (prvi dio) 16


Allah  ka že:''A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je
Primjeri pojedinih koristi povoda objave knjigadat adać ej es i
gur nolj
udimaobj ašnjavat
i,dane ćei znje
ništak r i
ti
,onis uj e,pos li
je,z
aleđas vojabac i
liine či
mš t
omal o
1.KažeAllh: ''A Allahov je i istok i zapad, kuda god se
a vrijedi zamjenili; a kako jeruž
notoš tosuuz amj e
nudobi l
i!'
'
okr
ene
te,patamoj
eAl l
ahov astrana…”(El-Beqara, 115.ajet)

Ova ja j
e tnaizgledg ovoridaječ ovje
kudoz voljenodas eokr ene
bilog djeuna ma zuidani jeneophodnodas eokr ećepr emaKi bli,
me đutim,ona jko z nadaj eova jajet objavljen radi posebne
situa cij
enaput uiliradinamaz akojegoba vljanez najućig djeje
Ki bl a
,paj eidžti
hadom odredi,az at
ims hva t
idaj epog reši
o,z na Na
činpoz
nava
njapovodaobj
ave
daj ec i
ljovogaa j
etol a
kšavanj
e .
2. ''Nemi s
linikako dać eonik ojeveselionoš tor adeikojima je 1.Dapos tojij
asantekstka odapr e nos i
la cka že:'
'Povodobj avetog
dragodabudupohv alj
eniizaonoš tonisuuč ini
li- nikako ne misli itoga jetajetoit o,i
lidas era vij
ai zjasnius li
čnom z na č e
njuka o
dać esek az
nes pas i
ti
;nj i
hč ekateškapat nja.
''(Ali-Imran 188. daka ž e:' '
Posla k. je upitan za to, pa je objavljen ajet.''
ni
ajet) 2.Dapos t
ojimog ućnos tdaj et opovod,ka os lučajkoj is edesio
izme đu Zube jr
aij e
dnoge nsa r
ijeoko vode ,pas us epož a
lil
i
Poslaniku ., pa im je on presudio, a ensariji se presuda nije
svidjela, pa je objavljen 65. ajet sure En-Nisa: ''I tako Mi
Gos podar atvoga,onine ćebi tivje rnicidokz as udi j
uus por ovi
ma
me đus obni mt ebenepr ihvateidaondaz bogpr esudet vojeu
dušama s voji
m ni malot egobe ne os je t
e idok s es as vim ne
pokore.''

Uve zisaovima j
etom bilj
ež iBuha rijadaj eMe rva nibnHa kem
poslaoč ovj
eka poi me nuRa fii kodibn Abbasa da ga pita:''
'
Akobis va
kičovjekkoj ivol idabudepohva l
je nz aonoš toje
uradio,aiz aonoš tonijebi oka žnje n,ondabis vibi likažnj
eni,'
'
pa je Ibn Abbas rekao: ''Ovo je objavljeno povodom ehlu-l-
kit
abija,'
'pamuj eproučio187.a j
e t iz sure Ali 'Imran u kojem
Tefsir (prvi dio) 17 Tefsir (prvi dio) 18
da mu se objavljuje, pa je objavljen 85 ajet iz sure El-Isra' u kome
Allah ,ka že:' 'Pi taj
ut eo duš i.Re ci:Št aj eduš a –samo
Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja.''

Ka žeZube jr:
''
Sma tram daj eova ja j
e tobj avljen tim povodom.''
(BilježiBuha ri
)
Dr ugir ivajetbi lježiTi rmiz iod I bn Abba s a , da je rekao:
3.Akoi mavi šer iva j
etais vig ovoreopovodu,ondas euz i
ma
''
Kur ej
š i
jes ur ekl ej evr ejima :''
Da jtena m ne š todapi t
amoovog
isprava ns a hihr ivajetka oš t
o bi l
jež e Buha r
iiMus lim od
čovjeka !'
'Pas ui mr ekli:'
'Pitajteg aoduš i
,'
' pas ug aupi t
a li
,paj e
Dž undubae lBe dž eli
jadaka že:''Ža lios ePos lanik. da nije
objavljen ovaj gore navedeni ajet.'' Buharijevi rivajeti imaju
klanja o noć nina ma z,dvi j
ei l
it rin oć i,pamu j edoš laž ena
prednos tna dTi rmi zi
jevim,t oj eje danr az l
og ,adr ug ijezatoš t
oj e
(izgleda da nije bila muslimanka) i rekla: ''Muhammede izgleda da
Ibn Mes'ud bio direktno tu prisutan.
tej etvojš ejtanos tavio(mi slisenava hj),ni jet idola z
iodvije,tr
i
5. Ako su rivajeti i po pitanju preferiranja na istom nivou i vrijeme
noć i,
''pajeobj avljenas uraEd -Duha.
radnjiz bivanjaj epr i
bližno,ondać emoobj edini t
ime đunjimaa ko
Primjer o daif (slabim) rivajetima za isti povod. Bi lježiTaberanii
jemog uće .
IbnEbiŠe jbeodHa fse
,odMe j
sere,nj e nema j
keis estr
ekoj aje
Primjer za ovo je 6. ajet iz sure En-Nur u kojem Allah ka že : ''A
bila sluga Poslaniku ,daj ema lipa suš aoukuć uPos la
nika. i
onik ojiok rives voj ež ene ,anebudui mal idr ugihs vje
dok a,ne go
tamokr epaoi spodkr evet
a,paj eproš l
one kolikoda na ,aPoslaniku
su samo onis vje doci,pot vrdićes vojes vje dočenjez ak l
e tvom
nije dolazila objava, pa je rekao: O Havla! - š tas ede si
loukuć i
Al l
ahomit oč etiriput ad a,zaistagov orei st
inu. ''
Poslanika ?Dž ibr lminedol
i a zi
,'
'pas amr eklas ebidaoč i
sti
m
kuć u,paj uj eoč i
s t
ilaii spodkr evetaj ei zvukl aps a,tejedoš ao
Poslanik t r
esuć is e,paj eobj avljenoEd-Duha. Prvi rivajet se
prihvata za razliku od drugog zbog svoje vjerodostojnosti.
4.Akoi mavi šer ivajetakojis ui st
evj e rodoj stojnosti
,pr ef
eri
ramo
jedanna ddr ug im kr ozkl asi
čnena činepr efe r
iranja,ka oštobiljež
i
Buhari od Ibn Mes'uda da je rekao: ''Dok sam jedne prilike bio
sa Poslanikom u njivi ,aonj ebi ona slonjen,t es una i
šlineki
jevrejiir eklime đus obom:' '
Pi ta
jtegaoduš i'
'(os uštiniduše),pa
Po pitanju ovoga imaju dva rivajeta.
je Allahov Poslanik z a
šutioini jeni štag ovor i
o,t es a
ms hva t
io

Tefsir (prvi dio) 19 Tefsir (prvi dio) 20


Biljež iBuha r iidr ug idaj eHi lalibnUme jje 
optuž i
os vojuž enu '
'I
z ma sakr i
rać us e damdesetnj ihz atebe,'
'paj eDž i
brilu istom
zabl uds aŠur e jkom i b nSa hma ,pamuje Poslanik rekao:'' tr
enut kudoš a os aovi ma j
etom. '
'Iz ovoga se razumije da su ajeti
Doka zi l
ika z napr ekol e đa ,paj eHi l
a l , rekao:'' Tako mi Onoga objavljeni na dan Uhuda.
koji te poslao sa istinom, ja govorim istinu, a Allah ć es igurno Drug ir ivajetbi l
je ž
eTi rmiz iiHa kim odUbe jj
ai bnKa 'ba da
obja vitine št
oš toć emes pa s i
tiodka z ne ,''paj edoš aoDž i
bri la.s kaže:' '
Nada nUhudapog i
nul esu64e nsari
je,6muha džira,me đu
sa ajetima iz sure En-Nur, 6-8. nji
maj ebi oHa mz ai zmasa krir
an,tes ue nsarijerekli:
''Dadođe
Dr ug iriva j
etbi lje žeBuha riiMus lim odSe hlai bnSa dada je dan novebi tke ,ur adi
libiim vi š eneg oštos uoni .'
'- pa na dan
Uvejmir doš aoAs imui bnUde jiir
j e ka omu:' '
Štaka že šz a oslobođe njaMe kkeAl l
ah objavljuje 126 ajet sure En-Nahl.
čovj ekakoj ij ena š
aodr ug ogč ovjekas as voj om ž enom,hoć e šli Ova jr ivajetg ovor iot omedaj eobjavlj
ennada nos lobođenj a
gaubi t
,padaondaviubi jetenj ega…,paj ePos la
nikrekao Me kke ,uzt odaj ei zmeđubi tkenaUhuduios l
obođe njaMe kke
Uvejmiru: ''Allah j eobj a vioKur 'anskia je tr aditebeitvojež ene, prošlone koli ko godina, onda uzimamo kao da je ajet ponovo
onda im je naredio da se zaklinju.'' objavljen.
Re zultatj edać e mo pr ihva t
itiobar iva jet a,r a
di t
ipo nj i
mai 7.Vi š eobj a vapovodom j ednes t
variiliz bogj e
dnogpovoda .
sma tratitoka odas er adiovi š
epovodaz aj e dana jet. BilježiTi rmi ziodUmmuSe lemedaj er e
kla:''
Al l
ahovPos laniče ,
Ka žei ma m Ne ve vi:''
Mož es es hva t
iti da su ovi ajeti objavljeni nisamč uladaj eAl lh s
a pome nuož enepopi tanj
imahi džreiu
povodom Hi l
a la,aka dj edoš aoUve j
mi r,Al lahovPos la
ni k. mu čemu. ''pa j e objavljeno: ''I Gospodar njihov im se odazva:
jer ekao ove r ije či.'
'( Tj .da o mu j ef etvu na os novu a jeta Nijednom t rudbe nikui zmeđuv ast rudnj egovne ćuponi šti
ti,ni
objavljenih radi Filala  ). muš karc uniž eni- vis t
ejednioddr ugih''
…( Eli –Imran 195.ajet )
6.Akos ur iva jetij edna kipopi ta
njupr efe riranj a
,anemož e moi h
objedini t
iz bogve li
kevr e me nsker a
z l
ike ,uz e tć e
moka odas er adi
o ponavljanju objave istih ajeta. Kao npr. 126 ajet sure An-Nahl:
''
Ak ohoć e t
edanane pr av duuz vr
atite,ondauč ini
tetos amou
onol ikojmj e rik ol i
kov am j euč i
njeno;aak oot rpi t
e,toj ez aista
bolje za strpljive.''

Ta kođe rbil
jež
iTi rmi ziodUmmuSe le
medaj er ekla:'
'Allahov
Pos laniče
,z aš
tos emines pominj emo u Ku r'
anu ka oš t
os e
s pomi nj
umuš ka rc
i?''- pa je objavljen 35. ajet sure El-Ahzab:
''Muslimanima i muslimankama, vjernicima i vjernicama,
pos lušni
mmuš k arcimaipos l
uš nimž enama,i s
k renimmuš karcima
ii skrenimž e
nama, s t
rplj
ivim muš karci
mais trpljivi
mž enama,
poni znimmuš karcimaiponi znimž enama,muš k arcimak ojidijel
e
Bi l
ježeBejhekiiBe zz arodEbuHur ejreda je Poslanik stao
z ekatiženamak oj
edi jel
ez ekat ,muš karci
mak ojipos t
eiž enama
pored Hamze kad je preselio, a bio je izmasakriran, pa je rekao:
Tefsir (prvi dio) 21 Tefsir (prvi dio) 22
kojepos te,muš k arcimak ojios voj ims ti
dnimmj est
imav odebr igu
iže namak ojeos vojims tidnim mjestima vode brigu, imuš k
ar c ima
kojič estos pomi njuAl lahaiž enamak oječ es
tos pominjuAl laha,-
Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.''
Ta kođebi lj
e žiTi r
mi zio dUmmuSe lemedaj erekla:''Muš ka r c
i Ova sura je mekkanska, a Mekka je sveta do Sudnjega dana,
ratuju,a ž e ne ne r atuju, a nama je pola nasljedstva.'' pa je me đutim,naDa nos l
obođe nj
aMe kkePos l
ani kuje jedan sat
objavljeno: ''Inepož el
iteonoč imej eAl l
ahne keodv asodlikov ao. (misli se period) bi l
odoz volje nodar adiš tahoć e( tj
.daubi j
a
Muš karcimapr ipadanagr adaz aonoš tooniu rade,až enama muš rike),por edt og ašt
oj euMe kkibi l
ozabr anj enoubijanj
e.
nagr adaz aonoš tooneur ade.IAl lahai zobi l
jaNj egovamol ite.– 3. Primjer u suri El-Kamer, 45. ajet: '
'
Skupć es igurnopor aženbi t
i,
Allah, zaista, sve dobro zna! (En-Nisa', 32.ajet) aonić es eubi jegdat i!
''Ajet je mekkanski, a Umer je govorio:
''
Koj ićet os kupbi tiporažen?''Ka žeUme r : ''Na dan Bedra sam
vidio Poslanika kako izgovara ovaj ajet.'' (Buhari)

Vi
šea
jet
aobj
avl
je
nihpovodom j
edneos
obe

Bi l
ježiBuha riodEne saibnMa l
ika , da je Umer r
ekao:''
Sl ož
io
sam se sa svojim Gospodarom u tri stvari; rekao sam: ''O Allahov
Pos lani
č e, da uzmemo mjesto za klanjanje Mekkamu-Ibrahim.'' -
pa je objavljen 125 sure El-Bekare: ''Neka vam mjesto na kome je
stajaoI brahi mbudepr ostorizakogć e temol it
vuobavl
jati
!'
' –
Pr
ednos
tspuš
tanj
aaj
etapr
ij
epr
opi
sa

1. Kao sura El-E'ala, 14. ajet: '


'
Pos
ti
ćić
ešt
aže
lion
aj
kojis
eoč ist
i.'
'

rekaos am,t akođer:''All


ahovPos la
ničetvoji
mž enamaul azii
čestitipokva re
n,padai m naredi
šdas ezast
ru,
''pajeobj avlj
en
(da kleka ds ekažeoč ist
imislisenaz eka t
ulf it
r)
, 59. ajet sure El-Ahzab: '
'
O Vj er
ovjes
nič
e,reciženamas vojim,i
a ajet je mekkanski, a u Mekki nije bilo ni ramazana niti Bajrama. kće r
imas vojim,iž enamav je
rnikanekaspus
tehal j
inesvojeni z
a
2. Uzvi šenikaže:''Kunem se gradom ovim (Mekka), a se. Tak oć es enajlakšeprepoznatipanećenapastvovanebiti.A
tebić
ebi tidopušt
e nos v eugr aduov om.(Beled, 1-2.) Allahpr aš t
ais amilostanje
.'
'

Tefsir (prvi dio) 23 Tefsir (prvi dio) 24


Faze skupljanja Kur'ana

1. Prvo skupljanje je bilo u vrijeme Allahovog Poslanika , to jest


nje govopa mćenjena pame tipr vikoj ig aj ezna obi ojePos la nik
koj ij esč ežnjomi s č
e kiva os pušta nj eKur 'ana,imnog og aj e
ponavljao iz bojazni da ga ne zaboravi, sve dok ga Allah nije
smirio i objavio ajete iz sure Al-Kijameh 16-19, ajete u kojima
Allah  ka že:' '
Nei zgo var ajKur 'anj ezi
k om dabi hgaš topr ij
e
- dalje nastavlja Umer  , pa ka ž e :''
Žene Al la
hovog zapamt i o,Mis moduž nidagas aber emodabigat ičitao.Ak ada
Pos la ni
ka s us es ložil
eokol jubomor e,'
'pas a
mi mr ekao:'
'Allah gač it
amo,t iprat
ič i
tanj enj egov o,apos li
je,Mis moduž nidaga
 mumož ena redi t
idava ss ver azvedeidas eoženibolji
m od objasnimo.''
vas,'' pa je objavljen 5. ajet sure Et-Tahrim: ''Ako vas on pusti, Zatim su ashabi slijedili primjer Allahovog Poslanika uuč enju
Gos podarnj egovć emudat iumj estov asbol ji
hž enaodv as ; Kur '
ana na pame t
,da bit ime č uva liteme ljove vj er e,i zvor
odani h Al l
ahu,v jerni
c a,pos l
uš nih Al l
ahu,pok ajnica,kojes e pos lanst va.Ka dg odj eobj avlji
vankoj ia jetodma hj epa mć e
n.
Allaha boje, koje poste, udovica i djevojaka.'' Ova jumme tuprkost omeš t
oj ene pi s
me npoč ašćenj eve likom
me mor ijom.Kur '
a nj ez na lomnoš tvo ashaba napamet. Rivajeti
prenose da je samo u bici na bunaru Mauna poginulo 70 hafiza, a
isto toliko na dan Jemame. Bila je to bitka protiv Musejleme el-
Kezzaba –koji se proglasio poslanikom. Jedan od ashaba koji je
bio hafiz Kur'ana, kad je bitka bila u punom jeku, iskopao je rupu
uz eml jidanebj ežis aboj nogpol ja( Sali
m Me vlaEbiHuz e jfe)i
- A u Muslimovom riva jet
uoveist
epr
eda
jesekaž
edas eUme r reka oj e :'
'Lošisuha fi
zikoj ibježes aboj nogpol ja.'
'
sl
ožiosAl lahom  ut rist
var
i,at
os u:hi
džab,z
arobl
jenic
i 2. Pisanje Kur'ana za vrijeme Allahovog Poslanika . On je imao
Bedra i Mekkamu-Ibrahim. pisa r
eObj ave,me đuna jbol jima shabi ma poput: Alije Ubejja ibn
Ka'ba  , Muavije ibn Ebi Sufjana  , pa kad bi bio objavljen koji
Skupljanje Kur'ana i njegovo slaganje ajet,onbina r
ediodag az a pišuis ta veut uit us uru,pi s alis una
listovepa lmi,kož u is l
.As habis us veš toz apišu poka z ival
i
SkupljanjeKur '
ana,tj.nj egovoč uva nje,učenjena pame t(hif
z) Poslaniku . Zadnji koji mu je pokazao Kur'an je bio Zejd ibn
kaoš toka žeAl lhu 16. ajetu sure El-Kijameh: ''Ne izgovaraj
a Sabit zbog toga su ga Ebu Bekr i Usman odabrali da objedini
Kur '
anj ezikoms voji
mdabi hgaš toprijez apamt i
o.'' Kur'an (misli se na Zejda ibn Sabita  ).
Skupljanje Kur'ana, tj. njegovo pisanje na stranice i njegovo Allahov Poslanik je preselio na Ahiret, a Kur'an je kompletan
objedinjavanje u Mushaf. sa čuvanupr sima,napis annas eda m ha r
fova(na čina), ali nije bio
Tefsir (prvi dio) 25 Tefsir (prvi dio) 26
objedinjen u jednom Mushafu, ovo se naziva prvo skupljanje Povodovomej ebil
or a
zmi moil
aženj
euumme t
uona činuučenja
Kur'ana. Kur ’
ana.Svakomj e
stojeučilonanačinkojijedoneše
nods t
rane
ashabakojiihjepodučavao,toraz
mi moil
aženjejepost
a l
oveliko
Drugo skupljanje za vrijeme Ebu Bekra  dot emjer
edas usepočeliprogl
ašava
tikaf
irima.Pajevijes
tdoš l
a
do Usmana  ionjeporučiodamuHa f
sapoš al
jemushafkojije
Ra zlogt omej eš t
oj eEbuBe kr preuzeo hilafet pa su se desili držala
.Na r
ediojeZejduibnSa bi
tu ijoštroji
ciKurejši
jadaga
mnog idoga đaji,poputot padništva mnog i
h Ar a pa,pa je on prepiš
u.
pripremio vojsku za borbu protiv otpadnika. U Bici na Jemami
prese l
il
oj emnoš t
voa s
h abame đukoj ima70ha fi
zaKur ’
ana,teje Na
čins
kupl
janj
aKur
’anaUs
mana
Umer ukazao Ebu Bekru na bojazan na zaboravljanje i gubljenje
Kur ’ana.U poč etkuEbuBe kr ni j
eht iodat our adi
,kaoš to Usman je rekao trojici Kurejš ij
a :''
Akos epone kom pit
anj
une
kaž e:''
Ka kodaur adim onoš t
oPo sla knije uradio,'' a Umer 
ni složit
ez aZe jdom  ,z api
šit
eka kobit oz apis
a l
eKur ej
šij
ejerjena
je to ponavljao sve dok Allah  nije Ebu Bekrova prsa njihovom jeziku objavljeno,'' pa su to i uradili. Na konš t
os u
rasprostranio da to uradi. Pozvao je Zejda ibn Sabita i naredio prepisali, objedinili su ga na jednom od sedam harfova da se
mudas kupiKur ’an.Napoč etkujeionodbi oa lis
eka s
nijesl
ožio. ummet po ovom pitanju ni na koj ina činner a z i
đe.Naova jna č
in
Usman j eskupi oKur ’a
nuj edanMus ha fjedni m harf
om.Umme t
Na
čins
kupl
janj
aKur
’anaZe
jdai
bnSa
bia
t jeovopr ihvati
oios tavi
ouč e njenaovi hpr eos t
alihše s
tharf
ova,
ovim je Usman  uspio ukloniti fitnu. Na svako mjesto je poslao
Zejd ibn Sabit je s kupi os veš t
oj ebil
oizKur ’ananal istovima, po jedan primjerak, a naredio da se drugi zapali.
kož iis ličnoionoš t
oj ebi l oupa mćenokodl jud i,radioj etona
slje dećina č i
n:sluš aojeka kol judiučeipr egleda oz apisano,niod Kratki osvrt na sedam harfova, sedam ili deset kiraeta
koga nije pr ihvataodokz anj eganisupos vjedoč iladvas vjedoka
(ovdj es evi divelikabr igaz aoč uvanjeKur ’a
na )
,upr kost omeš to BilježeBuha ri
ja,Mus lim,a shabu s une n os
imIbn Ma dže,od
je i sam bio hafiz. Hi šamai bnHa kimai bnHi zamada je Poslanik r ekao:''Kur’
a n
Naova jna činrig oroznim pr ovjer
amas kupl j
enj eKur ’
anuj edan jes puš te
nnas e dam ha rfova.
''Nepos toj iraz
mimoilaženjeme đu
Mushaf. Bili su poredani ajeti i sure, ali je bio napisan na svih ulemom da ovih sedam harfova ne predstavljaju sedam poznatih
seda m ha rfova.Ka žeAl ija '
:'Najviš
ena gr
a dez aMus hafimaEbu kiraeta.
Bekr  , on je prvi koji je sakupio Allahovu Knjigu.'' Nakon Ebu Sedam kiraeta je prvi sakupio imam Ebu Bekr ibnu-l-Mudž ahidu
Bekrove smrti taj mushaf je preuzeo Umer  , a nakon Umerove Ba gda dupoč et
kom 300-t eg odinepoHi džr
i.Ki
rae t
is una čini
smr tipreda tjeHa fs
i,kć erciUme rovoj. uče nja,razlikujus eud užinama ,ukr upnom is i
tnom i zgovoru,
zaustavljanju na pojedinim harfovima itd.
Tr
ećes
kupl
janje u vrijeme Usmana ibn Affana 

Tefsir (prvi dio) 27 Tefsir (prvi dio) 28


Se dam ha r
fovanakoj i
maj eobja
vljenKur '
an,z načidas epoj edi
ne
r i
je čirazli
kuj uj ednaoddr ugi
h,me đut im,ne makont radikcijeu 1.Mi šlj
e njeima maMa l
ika;Mus hafsenes mij
epi sa
t iosi
m na
z na čenju. ovaj prvobitni na či
n.
Ibn Mes'ud kome nt
a r
išućiovoka ž
e:''Ka odane koodva ska ž
e 2.Mi šlje nj
ei ma maAhme da;ha ra
mj epi s
atirazli
čiteha r
fove
hodi ,dođi,pr iđiis li
čno.''Ist
otakoz na čenjeovi hr i
ječimor abiti waw, elif, ba ili druge.
j edna ko,alis us vaz na čenjatačna( i
stinit
a),ka oš t
obi l
ježeEbu 3.Mi šl
jenj eima maŠa f
ije;pisanj
eMus hafajesunnetkojitre
bada
Davud i Ahmed od Ubejja ibn Ka'ba ,ha disMe rf
u'akojika že: se slijedi.
''Kur'an je objavljen na sedam harfova, pa je rekao Gafururrahim 4.Mi šl
jenj eEbuHa nif e;doz volj
enojepis
atinadruginač i
n.
ili Azizun Hakima –Allah je i jedno i drugo, sve dok ajet milosti Pisanje Mushafa je bilouč i
njenoods tr
aneZejdaibnSa biakoji
t
nebudez avrše najetom ka z
ne,ilidaa j
etka znebudez avrš
en je povjerenik Poslanika i pisac Objave.
ajetom milosti ''
Dž umhurul emas ma tr
adaj eUs ma nov Mushaf jedan od Fa
zeul
jepš
ava
njaus
mans
kogpi
sanj
a
s eda m harfovais adržiz adnjuverzij
ukoj uj e Poslanik  prouč i
o
pr e d Dž i
brilom  it os es matr
ai dž ma om a shaba,aonis u 1.Us ma nskopi sanjeni jei ma lot ač keni tihereke te
,obz i
rom da
z aš t
ićenidas es l
ožeokoz ablude.UUs ma novom dijelu nije bio Arapi nisu imali potrebu za tim zbog maternjeg jezika, sve dok
i zostavlje
nni jeda nvadž i
b,ni t
inaređenha ram. strancini supr ihvatiliIslam uve l
ikims kupinamaipomi j
ešal
is es a
Ar apima .Ta das us eua raps kom j ezikupoč el
ej avljat
idevij
a cij
ei
Pisanje Usmanovog Mushafa ut ojs i
tua cij
is uvođemu slima nauvi djeleobavez nostulje
pša vanja
pisanjaMus ha fa,t
a koš toć es t
a vititačkeihe r
eke t
e.
Pr vomi šljenjejedaUs ma novna činpi sanjamus haf
ani j
es 2.Uobl ičavanj epis anja:
Uč enja cisus epodi jeli
likoj epr viuobl ičiopisanjeMus hafa
.Ne ki
naredbom Poslanika ,ne g ojet ona činkoj egjepr i
hvat
ioUsma n
ka žudaj etobi oEbu-l-Esved ed-Dueli naredbom Alije ibn Taliba,
a kojeg je ummet prihvatio od njega. Obaveza je da se prihvati,
ka dj eč uoj ednogka kouč i2a jetai zs ureEt-Tewbe; da je Allah
radi po njemu i nije dozvoljeno suprotno.
čistodmuš rikaiNj egovogPos lanika ,ova kvag r
eškamož e
Dr ugomi šljenj
e;obz i
rom dapi s
a nj
eMus ha f
ani jenare
đeno od
na ma zpokva r i
ti,upl aš
ios e,na ljuti
oir ekao:
''Al l
a h ječ istod
strane Poslanika ,s a
mi mt im doz volje
noj epi sat inadruginači
n,
ovo je stav Ibn Halduna i Ebu Bekra el Bekijanija. togadas eodr ičeSvogPos lanikai onda je naredio da se postave
Tr ećemi šljenjejemi šl
jenjedž umhurul e
me .Pi s anjeMushafaje he r
e keti.Ka žes et akođe rdaj epr vikoj ijes ta
viohe reke t
eu
teuki f
i( propisano,na ređeno) ,doka zz aovoi mj eč inj
enic
adaj e Mushafu Hasan el Basri, Jahja ibnJ a ’muriNa sribnAs ime l-Lejsi
na r
e dbomHa dž dža dža.
Poslanik .i ma opi sareObj a veidas uonipi sa linaovajnačin
3.Obl ikkoj ii mamoda na s. Napoč etkuhe reke t
is ubilife t
ha,-
cijeliKur ’anidaj etoPos lanikprihvatio.
stavljalas et ačkanapoč etkuha rfa,da mma-s tavljal
as etačkana
kraju harfa, kesra -s ta
vljal as et ačkai spodpoč etkaha r
fa,t oj e
St
avovif a
kihapopi
tan
jupr
idr
žava
njaUs
manovog  pisanja kasnije uznapredovalo i fetha je dobila oblik debele linije iznad
Mushafa harfa, a kesra ispod harfa, a damma iznad, kao oblik harfa waw, da
Tefsir (prvi dio) 29 Tefsir (prvi dio) 30
bida l
jnji
m napredova
nje
m doš
aoufa
zukojudana
simamo,pa mute
šabihshva
tir
ozmuhke
m,pog
odi
oje
,akour
adis
uprotno,
Allah  na gradioonekojisuna
spr
ete
kliusl
uženj
uKur’
anu pr
omašioje
.
najljepšomnagradom.

Muhke
mimut
eša
bih
Iz ovog razloga Allah ka že
:''Onič ij
as usrcai s
punj e
na
''On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina straš ćuibol esti,
''t j.unj imai maz ablude,s lijedemut ešabihi
Knj ige,adr ugis uma njeja s
ni.Onič ij
as us rcapokva rena(uč iji
m shva taju i h na na č i
n koj i odgovara nj ihovi m pog r
e š
nim
s rc
imai mas tr
a st)
,ž el
jnis mutnjeis vogt uma čenj aslij
edeoneš to shva tanjima ,t ime ž el
ef itnu i vođe njeu z a
bludu njihovih
su manje jasni. A t umač enjenjihovoz nas amoAl lah.Onikoj is u sljedbe nika ;tvrde da uz ima ju dokazei z Kur '
ana,a u s ušt
ini
dobr ouna ukuupuć enig ovore:Mivj erujemounj i
h,s vej eod doka zeuz i
ma juizs vojenovot a
rij
e,kaoš tone kikr šćaniuzima ju
Gos poda ra na šeg,a s amo r azumom obda renis hva ća
ju.''(Ali dokaz iz Kur'ana –iz ajeta koji govore o tome da je Isa duh od
'Imran, 7.) Njega  ir i
ječ Nj egova  koju je dostavio Merjemi : ''O
sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svom vjerovanju i o Allahu
govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Alahov
pos lanik ,iRi ječNj egovak oj ujeMe rjemidos t
avio,iDuhod
Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite:
»Trojica su!« Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog, -
hvaljen neka je On! –z arOndai madi j
ete?!Nj e govojeonoš t
oj e
na ne be si
ma iono š toj ena Ze mlj
i,iAl lah j edov ol
jan kao
zaš t
itnik.''(En-Nisa', 171. ajet)

Tefsir ovog ajeta:

Allah  nasoba
vješ
tavadauKur 'anuimamuhke majeta
(j
asni
h,koj iimajuja
snoznačenj
e),onisug la
vninaKnj i
ge,aima
opetdrugiha je
takojis
umut ešabi
h,njihovoz nač
e nj
enijeja
sno
mnogiml judima(koj
isemog ushvati
tinavišenačina)
,paonajko

Tefsir (prvi dio) 31 Tefsir (prvi dio) 32


Ovikoj isli
jedemut ešabi ha je t
est imž el
ei lif i
tnu,tj
.z avođe nje
lj
udii linjihovos kre t
anjekudonit ož e l
e.Bi lje ž
iAhme dodAi še
da je Poslanik pr ouč i
o7.a j
ets ureAl i'
Imr a nir eka
o:''Ako vidite
nek eljudek akor as pravljajuok onj ega( mut e š abihajet
a)tos uoni
na koje se odnosi ovaj ajet, pa ih se pripazite.''

A njeg ovotumače
njeneznanikoos
im Allah  KažeibnAbbas
:Tefsirsedij
el
inačet
ir
idij
ela
:
1)Te f
sirči
jez na
čenj
e ni
ko nema opr avdanj
e da ne
poznaje.

2) Tefsir kojeg Arapi poznaju iz svog jezika.

3)Te
fsi
rkoj
egpoz
naj
udobr
ouna
ukuupuć
eni
.
A ostavili su 59. ajet u suri Ez-Zuhr
uf,kojika žedaj eI sa
Allahov rob kojem smoMi dali Svoje blagodati: ''On je bio samo 4) Tefsir kojeg poznaje samo Allah 
rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku Bi l
je ž
iI bnEbiHa tm od Ibn el-Asa da je Resul 
i
sinovi
maI srai
lovimuč i
nili
.'
' rekao: ''
Kur 'annijeobj a vlj
e ndabij eda ndi out jeri
va oul aždr uge,
onoš tos t
es hva t
i liodnj ega ,ra diteponj emu,aonoš toni st
e
shvatili( mut e
šabih) ,vjerujteunj e ga.''U Ahmedovom rivajetu se
navodi: Kad je Poslanik č uona rodka kos er azišaopopi tanj
u
Kur'ana, rekao je: ''Oni koji su bili prije vas propali su zbog ovog.
Za t
im,a jetg djeseka žedaj epr imj erI sakao primjer Adema a.s: Allahovu  Knjigu suprotstavljali su dio drugim dijelom, a
''
Isaovs lučajj euAl lahaistikaois lučajAde mov :odz eml jegaj
e Allahova Knj igaj eobj avl j
e nadabipot vrđivalais ti
nitost jednog
stvorio, a zatim rekao: »Budi!« - i on bi.'' (Ali 'Imran 59. ajet) dijel
adr ugim,pavineut je rujt
eul ažj edandi odr ugim di j
elom,
onoš toz nateodnj ega,govor ite
,aonoš tonez nateos tavit
eonome
ko zna.'' Zatim dolazi 8. ajet sure Ali 'Imran: »Gos podar unaš ,ne
dopus tis rcimanaš im das krenu,k ads inam v ećna pravi put
ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo
daruje!«

Tefsir (prvi dio) 33 Tefsir (prvi dio) 34


3)Onia
jet
ikoj
ipodl
ij
ežut
uma
čenj
unavi
šena
čina
.

4)Aj
etikoj
ini
suj
asniip
odl
ij
ežude
rog
aci
ji
.

Kur
'a
niz
međumuhke
m imut
eša
biha
jet
a
Bilj
ežiI bnMe r deviodEs mebi ntJ ezidi bnSe ken( ovajež e
na Ima ajeta koji ukazuju na to da je kompletan Kur'an
poznataka o ha ti
bž e
na)daj ePos lanik .č e
s t
o uč io dovu i muhkem, npr. prvi ajet sure Hud (spominje se riječuhkimet):
govorio: '
'
Gopoda rumoj,Tikojiuč vršćuje šsrca,uč vrstis
rcemoje ''Elif-lam-ra. Ovo je Knjiga č iji se ajeti pomno niž u i od vremena
u Tvojoj vjeri.'' –pas amr e
kla :»Al lahovPos lanič e,z a
rs esrc
e do vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznajuć eg.'' –u ovom ajetu
okreće?«–pa je rekao: »Da, Allah  nije stvorio nijednog spomenuto je znač enje ihkama, adekvatnosti tekstova i znač enja, i
Ademovogs ina ,adasrcenj
eg ovoni jeiz me đuNj e govadvapr s
ta, ne postojanja razmimoilaž enja u znač enju. Ima ajeta koji pak
paakož el
iuput iga,aakož e
li,ostavi ga u zabludi.« ukazuju da postoje muteš abih ajeti poput sure Ez-Zumer, 23. ajet,
gdje Allah kaž e: ''Allah objavljuje najljepš i govor, Knjigu slič nu
po smislu,č ije se pouke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one
Shva
tanj
euč
enj
akaus
ulaude
fini
ranj
umuhke
maj
eta koji se Gospodara svoga boje, a kada se spomene ime Allahovo,
kož e njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov pravi put na
1)Muhke ms uonia jet
ikoj
imas
eznaš
tas
eže
lir
eći
,bi
lo koji On ukazuje onome kome On hoć e; a onoga koga Allah ostavi
na prvi pogled, bilo tefsirom. u zabludi niko na pravi put neć e moć i uputiti.'' Dakle ajeti su
muteš abih u znač enju u potpunosti, mu'dž ize, koristi, tač nosti,
2)Muhke
msemož
epr
otuma
čit
isa
monaj
eda
nna
čin. upute ka dobru, kao š to jedan drugog potvrđuju u naredbama i
zabranama; ako je recimo negdje neš to naređeno, nigdje nije
3)Muhke
m nepodl
ij
ežede
rog
aci
ji
. naređeno suprotno ili ako je zabranjeno, nigdje poslije nije
naređeno.
4)Muhke
msemož
esa
mos
tal
nos
hva
tit
i.

Shvatanje uč
enjaka usula u definiranju muteš
abih ajeta Za klj
uč ak:Di oKur 'anaj emuhke m,adi omut eša
bih,po
terminolog ij
i;muhke ma jetisuve ćina,te meljkomes evraća,oni
1)Onošt
oj eAll
ah ostavio za Sebe od znanja poput suj asniiunj imane mani ka kvihne jasnoć a,nitidile mazaraz l
iku
Sudnj
egda
na,De
dždža
lai
td. odmut eš abi
ha jeta;onis umut e š
abihus vomez nač enj
umnog im
ljudima i znaju ih samo oni koji imaju veliko znanje.
2)Onia je
tikojis
enemog us
amos
tal
nopr
otuma
čit
i,ne
go
je neophodno dasetumačedr
ugi
m.
Tefsir (prvi dio) 35 Tefsir (prvi dio) 36
maternicama njihovim, ako u Allaha i u onaj svijet vjeruju.'' (El-
Mutešabihs es hva takrozmuhke m Beqare, 228. ajet)

PoputriječiAl l
a ha: ''Reci: O robovi moji koji ste se prema sebi
ogri
ješil
i,negubi t
enaduuAl l
ahov umi lost
!Al lahć e ,sigurno,s ve
gri
jeheopr os tit
i .On,doi st
a,mnogopr ašt
aiOnj emi losti
v.'' (Ez-
Zumer, 53. ajet)

Dal
isut
rimj
ese
čnapr
anj
ail
itr
iči
st
oćena
konha
jza
?

Nekad nam sam termin nije jasan poput 189. ajeta iz sure
Da
kleova
jaj
eti
madvaz
nač
enj
a:
k
El-Beqare: ''Ne isazuj
esečest
it
os tut omedas as tražnjes traneu
kućeulazite ,negoj eče
sti
tos
tutomedas eAl l
ahaboj i
te.''
1)Opr
ašt
anj
esvi
hgr
ij
ehaonom kos
epoka
je.

2)Opr
ašt
anj
esvi
hgr
ij
ehaionom kos
enepoka
je.

Ova jmut e
šabi
ha j
e ttuma č i
mo kr ozmuhke m:''Ja ć
u sigurno
oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji
zatim na pravom putu ustraje.'' (Ta ha, 82. ajet)

Ova jajetnemož e mos hvati


tia konepoz na
jemopovodobj
ave.
Uz
roc
ipos
toj
anj
ate
šabuha Čovjekkoj ibiobuka oi hr amepr ij
e ,ni j
euKa'
buul
azioodst
rane
prema kojoj su okrenuta njegova vrata.
Ne ka dj e nama s kri
ve no š t
a Za konoda vac ž elis a
Zaključakomut e š
abihu
određenim a j
etima:''Raspuš tenice neka č ekaju tri mjeseč na
Mut ešabihjeonodoč egani koodl judinemož edopri
jet
i;poput
pranja; i nije im dopušteno da kriju ono što je Allah stvorio u
znanja o Allahovom  bi ću,z a t
ims uš ti
niNjegovihsvojst
ava,
pozna vanj
e ga jba, mutešabihj e,t akođer, ono štoi zi
skuje
Tefsir (prvi dio) 37 Tefsir (prvi dio) 38
i
st
raž
iva
njedabis hva
til
iznač
enj
e,inakr
ajuonoš
topoz
naj
u
s
amoposebnive
likiučenj
aci
.

Derogacija u Kur'anu

Poč inj
emo s a kur '
a ns
kim a jet
om: ''Mi nijedan propis ne
promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili
sli
č annjemunedone se
mo.Zart inez našdaAl lahs vemož e?'' Dal
ipos
toj
ide
roga
cij
aupr
ij
ašnj
imš
eri
'
ati
ma?
(El-Beqare, 106. ajet)
Odgovor je da, a primjera za to ima mnogo:

1) U vrijeme Adema bilo je dozvoljeno da bra


toženi
sestru, Allah muj edoz vol
iodanj e
govadj
ecamog
už eni
tis
voje
sestre, zatim je to Allah zabranio.

2) Allah je dozvolio Nuhu kadseukr


caoulađudaj
ede
U ovomea jet
ur iječnesh z na č
ibr i
sanjeodr eđe nogpropi sail
i svevr s
tež ivotinja
,na kontog aovajpropi
sjeder
ogi
ran,pas
uneke
zamj e nj
ivanjedr ug im propisom,ovoj eš t
os et ičeprvogdj el
a,a vrste zabranjene.
štos et i
čedrug ogdi j
ela;onamož ez nači
tiil
iz abora vi
liodg ađanj
e
propisa. Povodiobj a
veovoga j
eta:Na konš t
oj eAl lhobjavio
a 3) U vrijeme Jakuba  bilo je dozvoljeno spojiti dvije
ajete o promjeni kible muslimana iz pravca Bejtul-makdisa prema sestre u braku, zatim je derogirano u Tevratu.
Bejtul-ha r
amu,ž idovis u pozavidjel
imus liman ima na t ome i
lj
udi ma s u utj
er ivalis umnjeu I slam,g ovoreći:''Muhammed 4) Allah je naredio Ibrahimu dažrt
vuj
esvog
asi
na,a
nar eđujes vojims lj
edbenicima jedno, a zatim to zabranjuje i z
ati
mjedokinuot a
jpr opisprijeizvrše
nogdje
la.
Kur'an nije ni od kog drugog do od njega, zbog toga su u njemu
kontradiktornosti.'' –pa je Allah objavio dva ajeta; 106. gore
navedeni ajet i 101. ajet sure En-Nahl: ''Kada Mi jedan ajet Židovsko negiranje derogacije
dokinemo drugim, - a Allahnaj boljeznaš toobj avlj
uje,- oni
gov or e:»Tis amoi zmišlj
aš !
«A n ijetako,ne gov eći
nanj ihne Nisu zanijekali derogaciju, osim zbog svoga nevjerstva i inada;
zna.'' kada su zanijekali opis Muhammeda  koji se nalazio u njihovim
knji
g ama ,kakodanez ani
ječudr ugest
vari.

Tefsir (prvi dio) 39 Tefsir (prvi dio) 40


Važ
nost derogacije i podsticaj na uč
enje iste

Ovaj propis derogacije jedan je od temelja u razumijevanju


islams koguč enjaiuput akai spravnostipr opisa,takodas ene Pr
imj
eride
roga
cij
eui
sl
ams
kom Še
ri'
at
u
izmi ješaj
ustva r
i,iova jpr opi sjevr l
ova ža nkodi slamskeul eme;
kako fekiha tako i usulijuna, zato Abdullah ibn Abbas u pogledu Postoje mnog
obr
ojni pr
imj
eri
,a mi ć
emo n
ave
sti ne
kol
iko
ajeta: primjera:

1) Postepenost zabranjivanja alkohola; prvi ajet vezan za


alkohol, ajet u kom se spominju plodovi: ''A od plodova palmi i
lozepr ipremat epi ć eihr anupr i
j atnu.Toj
e,doista,dok azonima
koji pameti imaju.'' (En-Nahl, 67. ajet)

''On daruje znanje onome komehoć e,aonajk omej ez nanj


e
darovano –darovan je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo
oni koji su razumom obdareni.'' (El-Beqare, 269. ajet) –ka že:
'
' Pod hi kme t
om s e ov dje že li poz navanje de r ogir
anih i
de rogi
rajućihaje t
a,zati
mmuhk emimut e š
abih, halala i harama i Bi l
ježiAhme dodOme rada je rekao: ''Gospodaru, daj nam
onoš t
ojes puštenoprij
eik as
nije.'
' rj
ešenjez aal kohol.'' –pa je objavljeno:
'
'Pit
aj ut eov i
nuik ocki.Re ci
:»Onidonos ev e l
ik ušt
etu,ainek
u
Prenosi se od Ebul-Buhturija da je Ali ibni ebi Talib uš a o kori
stl judima,s amoj eš te t
aodnj ihv ećaodk or i
st
i.
«Ipi t
ajute
jednogda naume sdži
diz atekaoč ovjekakoj ivaziljud ima,tako koli
kodaudj eljuju.Re ci:»Vi š
ak !
«Et o,takov amAl l
ahobjaš
njav
a
daj epobr ka
opr opiseus vom g ovor u(pomi j
e š
aoj ena re
dbes a propise da biste razmislili.'' (El-Beqare 219. ajet)
zabranama), pa ga je upitao Alija  : ''
Znašl itide rogira
nei
derog i
rajućeajete?''–a on je rekao: »Ne.« –pa mu je rekao Alija
:» Upropa št
ens itiiupr opastios idruge.Ka kos ezove š?«–a on
je rekao: »Zovem se Ebu Jahja.« –' '
Ne ,negos et iz oveš,Ebu
Upoznajte Me!'' –iuz eog aj ez auho,r ekavši:»Neva ziljudima
višenika dume s džidu.«
Tefsir (prvi dio) 41 Tefsir (prvi dio) 42
pa je Allah objavio: ''O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice
za gatanje su odvrat nes t
vari
,š ej
tanov odj elo:zatos etogak lonite
dabi s
tepos ti
gliš tož e l
it
e.Še j
tanž el
idapomoć uvinaik oc ke
une seme đuv asne prijatelj
st
v oimr žnjuidav asods j
e ćanj ana
Allahaiodobav ljanj amol it
v eodv rati
.Pahoć e t
el iseok ani ti?''
(El-Maide, 90 i 91. ajet)

''O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete


z nalištai zgov arate,ik adas tedž unubi–osim ako ste putnici –
sve dok se ne okupate. A ako ste bolesni, ili na putu, ili ako ste se
s ast
ajalis až enama,a nenađe tev ode ,onda dl anov ima č istu
z emljudot ak ni teil icavašair uk ev ašepot ar i
t e.–Allah, zaista,
br iš
egr ijeheipr ašta.'
'(En-Nisa', 43. ajet)

Predajakoj ubi lježeI bnEbiHa ti


m idr ugiodAl ijekoji je
spomenuo povod objave ajeta iz sure En-Nisa': ''Pozvao nas je
Abdurrahman ibn Auf i pripremio je hranu i iznio nam je
alkohol, pa nam je vino udarilo u glavu i tada je nastupilo vrijeme
namaza, i odredili smo jednog od nas da predvodi namaz, pa je u
nama zuuč iosuruEl -Ka firunmi j
enjajuć iz
nač enjea jet
a ,zatimj e
Allah objavio ove ajete iz sure En-Nisa.''

Definicija nesha

To z nači doki da nj
eš eri
'atskog pr opis a
,ka
sni
jim š eri'
a tski
m
paka das useljudiokupi l
ira dina ma zadođeg lasnikodPosl
anika tekstom.
da upozori da se namazunepr ibližavapi j
ančovjek,j
erova
jajet Šartovi derogacije
jošnijede fi
nit
ivnoz abranioa lkohol ,paj eOme ropet molio 1) Da derogacije bude Kur'anom ili Sunnetom. Da li postoji nesh
Allaha : '
'
Gospodar uspustinamk onač norj
ešenjezaalk
ohol.
'
'– odr iječiashabai lita
bi'
i
na ?
Tefsir (prvi dio) 43 Tefsir (prvi dio) 44
2)St avidžmaadas er adiona sihuime ns
uhu( ode rogac ij
i).
2)Dat ajde rogirani( mensuh)pr opisbudeš eri
'
a t
skiidadođe Na pomena
:Umme tsesl
ož i
ookot ogadanemaneshana kons mr ti
nakon ovog propisa. Pos l
ani
ka,z a
tosepr op
isi dž
ma anitimož
ede r
ogir
ati, a niti taj
Uč emumož ebi tide r
ogacij
a? propismožederog
ira
tidrugipropi
s.
1)De šavaseuna redba maiz abra
na ma.
2)Nemož es ede sit
iua kidi
. 3) Poznavanje onoga koji je objavljen prije i onoga koji je
3)Nemož es ede si t
ineshua hl
akui l
ios obinamanakoj epotiče objavl
jenkasnije(
hronološki)
.
Isl
amikoj epr eporuč uje.
4)Nemož es ede sit
ide r
ogac i
jaut eme l
jnim propisi
ma' iba
deta Podjela nasiha i mensuha
kao imua 'me l
ata,ka oš t
o ka ž
eUz višeniAl lh : ''On vam
a
propis
uj eu v j
e rii st
o ono š toj e propisao Nuhu iono š to 1)Der
og a
cij
aKur'
anaKur '
anom.Sl
ažus
eoko t
ogadaj
eto
objavl
jujemot ebi,ionoš t
os monar edil
iIbrahimuiMus auiIsau: doz
vol
jenoidas
edeša
valo.
»Pravuv jerui spovi j
edaj
teiut omes enepodv ajajt
e!«Te šk
oj e
onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu 2) Derogacija Kur'ana Sunnetom. Ulema se podijelila, ispravno je
odazovu.Al lahodabi rez aSv ojuv j
eruonogak ogaOnhoć ei mi šlj
e nj edas eit ode š
avalo,kaos i
tuacij
akoj ubi lj
e žeAhme di
upućujeunj uonogak oMus ei sk
renoobr ati
.''(
Eš-Šura,13.aj
et) Buharija od Poslanika : ' 'Onom koj ina slj
eđujes e ne pi še
testament.''
- Drug
iprimj er
:oženjeniiuda ta–bludnik i bludnica, koje
treba kamenovati –s enebi čuju.
- Dalij edoz vol
jenade rogac i
jaa hadpr edajom?Ve ćina
uleme smatra da nije.
- Da li je dozvoljena derogacija mutevatir predajom?
Dozvoljeno je i ovaj stav zastupaju; Malik, Ebu Hanife i jedan
rivajet imama Ahmeda.
- Nijedoz volj
eno,io vajs tavz astupaj
u Ša fijaidr ugi
rivajet od imama Ahmeda.

3)De r
og ir
anjeSunne taKur 'anom.Ve ćinaul emedoz volja
vai
Na
činipr
epoz
nava
njana
sihaime
nsuha navode primjer okretanja u namazu (prvo vrijeme prema Kudsu,
potvrđeno s unne tom,pos l
ije Kur 'an us mj
erava prema Bejtul-
1) Jasna predaja od Poslanika i
lia
shaba,kaošt
ojesahi
hhadi
s haramu), drugi primjer obaveznosti derogacije posta Jevmul-aš
ure
gdje kažePos lanik: '
'Bios am va
mz abr
aniopos
jeć
iva
njegr
obl
ja, (nare
đeno s unne tom) ,Kur 'an de r
og iraina ređujepos tmj e
seca
pai hpos j
eć uj
te.'
' ramazana.
Tefsir (prvi dio) 45 Tefsir (prvi dio) 46
4) Derogacija Sunneta Sunnetom:

a) Derogacija mutevatira mutevatirom –dozvoljeno.


b) Derogacija ahada sa ahadom –dozvoljeno.
c) Derogacija ahada mutevatirom –dozvoljeno.
d) Derogacija mutevatira ahadom –kodve ć inenijedoz vol jeno.
Je li dozvoljeno derogirati neko djelo prije nego se prakticira?
Ovos ede si
lo,napr i
mj erdog ađajs aI sma i'lom a.s;njegovom ocu
Ibrahimu j ebi lonare đenodagaz akol je,paj etajpropi sdokinut
prije nego je proveden u praksu, zatim propis o propisivanju
namaza sa 50 namaza na 5 dnevnih namaza je dokinut prije
činje nja.
Ima mos l
uča jika dajes a moj e dnaos obaur a di
lajedan propis, pa
jedoš lade r
og a
c i
ja:
'
'Ov j
ernici,kadhoć etedas esPos lani kom pos av je
tuj ete,prij
e
sav jetovanjami losti
njuu dijeli
te.Toj ez av asbol j
eič istije.Aak o --------------------------------------------------------------------------------
nemate –pa,Al lah,zaista,pr aštais ami los tanj e. Na stava kubr ošur ibr oj2.
Zar vas je strah da prije savjetovanja svoga milostinju udijelite?!
A ako ne udijelite i Allah vam oprosti, onda molitvu obavljajte i
zek atdaj teiAllahaiPos lanikaNj egov as luš ajt
e!Allahdobr ozna
onoš tov iradit
e .
''(Mud žade l
e12i13.a jet

«Gospodar unaš,nedopus t
isr ci
manaš i
mdaskrenu,k
adsinam
većnapr aviputukazao,idar ujnamSv ojumi
los
t;Tisi
,ui
sti
nu,
Onaj koji mnogo daruje » Ali Imran 8.
Tefsir (prvi dio) 47 Tefsir (prvi dio) 48
le
ktor:
Abdulme dži
dNe zo,
..
.
obradateks
ta:Abdur ra
hma nKa
labi
ć,Ha
mz aAl
agi
ć.
..
šer
ij
a t
skarecenz i
ja:pr
of.s
amedres
eMus,a
bibnUmej
r,
diz
ajništampa :AIOLi nz

Tefsir (prvi dio) 49


Hvala i Zahvala pripadaju Allahu . Gospodaru svih svjetova i
neka je Selam i salavat na Njegovog miljenika Muhammeda na
njegovuč asnupor odicu,na nj egovea shabei s veonekoj igas lij
ede
do Sudnjeg dana.

Poš
tovanabraćo ises
tre
,pošt
ova
niči
taoc
ipr e
dst
avl
java
mo
va
m ne
kol
ikobroš
uris
aŠe r
i'
at
skeaka
demi
jeMus'
abibnUmejr
.

Tefsir Por č
Odma
i i os ta
hnapoč
li
m pr
Abdurrahmanu na ve
autorski hidr ugi
e

hpr
e

a
t
da
kuž

l
i
va
vač
e
i
l
i

koduš
)idj
modas
ma a z
no us
el
omi
t
č
a
ez
ti
upl
a

j
noobr
e
hva
m di
l
i
r
mopr
e
nom č
ađe
kt
or
ist
of
es
u me
om (
nom mate
or

š
r
i
um.
dr
t
e
os
j
al
s

uz
ha
f
e br
et
i
a
i
z
t
č
aove
u
u
e

skripte.
Ta kođe rsezahval
juj
emo br at
uHa j
ruddinukoj ij
epomog aouobradi
tekstaovebr ošur
e,
az atimž eli
modapr eporučimoovetekstoves vim oni
m koj
is užel
jni
čistogii s
pravnogznanjaistudent
imasvihŠe ri
jats
kihmedres
a.

( Drugi dio ) dist


ri
Napomi
buci
j
njemo da ć
om oveskri
ptebit
e j
iust
eda
uplj
n di
e
nŠe r
i
o s
'
at
s
re
ds
koja
t
ava os
kademij
t
var
e
iMus
ni
'
a
h
b
ibnUme jr,adrugidioć ebit
iupotrebl
jenzapokri
vanjetr
oškova
šta
mpa nj
aiudavet
skesvrheI
nšaal
lah.

Aktivna Islamska Omladina Linz

UVOD

Tefsir (drugi dio) 1 Tefsir (drugi dio) 2


Hva l
aiz ahva l
apr i
pa daAl lahudž ell
e ša’nuhu,ana kon t ogas alava ti 1)Derog
aci
jaučenj
aipropi
sa;kaoaj
etkoj
ijebi
oder
ogir
an;
selam na Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegove desetdoj e
njači
nezabr
anje
nim,ovajaj
etjeder
ogi
raniuuč
enjuiu
ashabe Radijell a
hua nhum,nanj egovuč asnupor odi cu is veonekoj i propisu.
ga slijede do Sudnjeg dana.
Prijes ve ganas amom poč et
kuovena šes kr omnebr ošuriceukoj ojj e 2)De r
oga cijapr opisa,aos tavljanjeuč e nj a;pr
imjer,der
ogacij
a
jeda ndi oz nanjailimo ždauvoduz nanje , miva ms rdačnož eli
mo propisaua jetukoj iodr eđuj e'iddetženekoj ojj eumr omuž ,sti
m daje
topludobr odoš li
cu,jerjet oods unne t
aAllahovog Poslanika sallallahu učenjet oga j
etaos talo:''Onime đuv amak ojimas eprimičesmrt,akoj
i
alejhives el
lem,š tomož emovi djetii zs lučajaka damuj edoš ao ostavljaju iza sebež e ne–treba da im oporukom unaprijed za godinu
Sa fva nr adija
llahua nhuir ekaodaž e l
idauč iidas t
udiraš eri'
a t
sko danaodr edei zdrž avanj eidas eoneneudal jujui zkuće.Aak ojesame
znanje. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ''Dobro napus te,vini steodgov orniz aonoš toones as obom,poz akonu,urade
,
doš ao,ot ikoj itražišz nanje!'
'Da kl e,ods unne taj edas epož e l
i –a Allah je silan i mudar.'' (El-Beqare, 240. ajet)
dobr odoš lica,tevamj emiž elimouzmo lbuAl lahudž ell
e ša’
nuhuda
nam da dnebe r
eketid aseka snij
eš iriiuz dižeč is
to ii spr avno
šeri'atskoz nanje,az ati
mč esti
tamova m naoda bi ruovog aput ai
želimodabude tena sl
jedniciAl lahovihpos lanika,j erka žeAl lahov
Pos laniks a l
lal
lahua l
e j
hives e l
lem:''Uč enja cisuna sljedniciAl l
a hovi h
poslanika.''
Na sljedni ciAllahovihpos l
anikasus advaa spekta:s aa s
pe ktatraž enja
zna njais aa spekt
apr e nošenjatogz nanj a, jer su to radili Allahovi
pos lanici. Da kle,s uštinska z adaća Al lahovi h pos la
ni ka je bi la
prenoš enje, dos t
avljanje i obj a šnjava nje l judima Al la hove Ženaj eč ekalagodinuda na,akobij ojmužpr eseli
o,u'idde tu,akone
dže ll
e ša’nuhuObj a
ve . bi bila trudna –c i
jel
uovug odinubi l
abii zdrža
vanai zime tkanj enog
muž a,de r
ogiranje–dač e
kač etir
imj ese caide se
tda na :' '
Ženes u
duž neda č ekajuč et
irimj eseca ide setdana pos li
jes mrti svojih
muž e va.Ik adonei spunenj imapr opisanov r
ij
emez ač e
k anje ,vinist
e
odgov orniz aonoš t
oone ,poz ak onu,s as obomur ade,–a Allah dobro
KažeUz vi šeni: ''
Opominji
,opomenaćek ori st
it
ivj
ernicima.'
'(Ed- znaonoš t
ov iradi
te.
''(El-Beqare, 234. ajet)
Dariat, 55. ajet)
Učenj ac is u knj i
geug l
avnom poči
njal
iha dis om:"Doista se djela
vr
ednuj upr emani jje
tu…" Muttefekun alejhi

Vrste derogacije

Tefsir (drugi dio) 3 Tefsir (drugi dio) 4


3)De rogacijauč enjaaos t
a vl
janj
epr opi sa;ajetč ij
ej eučenje Na i
me ,odMu' azaibnDž e
be a
l , Ibn Mes'uda i drugih se navodi:
derogirano, a propis je ostao; « oženj
eniiož enj enaak ouč inezinaluk ''
Ov ajpos tbioj ešeri'
ats kiodređe njošodv remenaNuhaa. s
,s vedok
kamenujte ih, kao kazna od Allaha, a Allah je silan i mudar ». Bi lj
eži to Allah nije dokinuo i zamijenio ga postom mjeseca ramazana. Bilo
Kurtubi da je Ubejj ibn Ka'b  
rekao Zerru  :' '
Kolikomi s
lišdas ura imj epr opisano:k adan ekok lanjav ečernjinamaziodenas pav anj e
,
El-Ahzab ima ajeta?'' –pa je rekao Zerr  : ''73 ajeta.'' –a Ubejj  zabranj enisumuhr ana ,pi ćeiž eneodi st
ogv reme na.Nak ont oga,
reče:''Tako mi Onoga kojim se zaklinje Ubejj, bila je i kolika sura propi spostaobj ašnjenjek aoš t
oj etobi loupoč etkuI sl
ama,paAl lah
Beqar e;unj ojs mouč iliajetk ame novanj
a…' '–Ajetu kamenovanja je k až e:''
… aonomeod vas koji je bolestan ili na putu bude, isti broj
derogiranouč e nj
e,a limuj eos taopropis. drugi hdana…' ',tj
.bol esnikiput nik( mus afi
r)nepos t
e,ne gos emr s e
,
at onadok nađujuk asnijei st
im brojem dana.Al i,z dravč ov j
ekk oj ije
Derogacija sa alternativom ili bez alternative kodk uće,ak ohoć e,pos titć e
,aak ohoć e,nahr anitćes v akogdana
jednogs i
romaha.Pos tj
e ,me đutim,bol jiodhranje njasiromaha. ''
1) De rogacijas a ol akša
va j
ućom i lil akš om a lternativom,
primjer zato je ajet o propisu posta:
''
Doz vol jav avams edas eunoć imadokt rajepos ts astajetes as vojim –Zatim drugi primjer: '
'
OVj erovjes
niče,bodr ivjerni kenaborbu!Ak o
že nama;ones uodj e ćav aša,av istenji
hovaodj eća.Al l
ahz nadav am vasbudedv adese t
akizdržl
ji
vih,pobijeditć edv ijes tot i
ne;aakov as
je bilot e ško,paj epr i
hv atiopok ajanjevašeiopr osti
ov am.Zat os e budes toti
na,pobi j
editćehil
jaduoni hk ojinev jeruju,z atošt
osuoni
sadas as tajtesn jimauž eljidadobi j
eteonoš tov am j eAl lahv eć lj
udik ojines hvataju.Sadav am Allahdaj eol akšicu;Onz nadas te
odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od iz
mor e ni:akov asbudes tot
inaizdržlji
vih,pobi jeditć edv ij
est
oti
ne;a
crne niti zore; od tada postite dok ste u i'tikafu udž ami j
ama.Tos u akov asbudehi ljada,pobij
editće,Allahov om v oljom,dv i
jehi
lj
ade.A
Al lahov egr anice,inepr ibližavaj
teims e!Et ot ak oAl lahobj aš njava Allah je uzonek ojisuiz
držlj
ivi.
'
'(El-Enfal, 65/66. ajet)
ljudimapr opiseSv ojedabis eonogaš toi mj ez abranje nok lonili.
''
(El-Beqare, 187. ajet) –Koji je derogirao: ''O vjernici! Propisuje vam
sepos t,k aoš toj epr opisan onima prije vas, da biste se grijeha
klonili.'' (El-Beqare, 183. ajet)

Tefsir (drugi dio) 5 Tefsir (drugi dio) 6


Mudrost derogacije

1)Čuva
njekor
ist
ikodl
judi
.

2)Ra
zvojš
eri
'
ats
kihpr
opi
sas
hodnos
tanj
uljudi.

3)Provj
era
vanj
eii
skuš
ava
njer
obovahoć
elii
zvr
šava
tit
aj
pr
opi
siline
će.

4)Želj
az adobri
m Umme t
uiolakša
vanjemusl
imanima
,paako
seradiootežavaj
ućojalt
erna
tiviondajenagr
adaveć
a,aa koser
adio
ola
kšavajuć
oja l
ter
nat
ivi
,ondaj etosva
kakoolakš
ava
nje.

Na
dna
ravnos
tKur
'a
na(
'I
dža
zul
-Kur'an)
2) De roga
cijas as l
ičnom a lternati
vom.Pr imjerz at oj e
okretanje u namazu prema Ka'bi, koji je derogirao okretanje prema Jezi
čkoz načenj
e:'
idžazznačipotvrdanemoćiikadasepot vrdinemoć
Bejtul-makdisu. (s
tvore
nja )ondadola
z idoizražajamoćStvorit
ela. ili Onoga Koji
j
daj
emu' dž i
zu.Znače
nj e'
idžazauŠe r
i'
at
u;tojeneuobič ajenapoja
va
3)De r
ogac
ijast ežom alt
ernati
vom iliza
mj e
no m ka oš toj e povezanas aizaz
ovom kojojs enikonemož esuprot
st
a vitisanečim
primjerz atvar
anj
až enekojaj epočinil
azinal
uk:''
Kadne kaodž ena sl
ični
m.I zovede f
ini
cijer
azumi j
emoda' i
džazimatriša
r ta:
vaših blud poč i
ni,z at
ražit
e da to prot
iv njihčetvorica od v as
posvjedoč e
,paak opos v
jedoče,dr
žiteihuk ućamasve dok ih smrt na 1)To j est
varkojaiz
laz
iiz obi
čaj
a,ne
uobi
čaj
ena s
tva
r
umor ii l
idoki m All
ahnenađei zlazneki.
'
'(En-Nisa, 15. ajet) – kos
mič
kihipr
ir
odni
hzakona
.
derogiran r
e dž
mom(kamenovanjem).
nas
2) Ona je poveza aiz
azovom l
ašc
imaioni
makoj
isumnj
aju.
4)De rog a cij
abe za lt
erna t
ive ,kaoš toj eprimjerda vanjas adake
pri
jene g osepođer a
z govaratis aPos lani kom : ''O vjernici, kad 3)Tojes
tva
rkojojseni
konemožesupr
ots
tavi
tisneč
im
hoć e
tedas esPos l
anikompos av jet
ujete,pr ijesavje
tov anjami l
os ti
nju sl
ični
m,aa kobinekodoša
osaneč
imsli
čni
m,ondat oviš
enije
udijel
ite.Toj ez av asbol jeič istij
e.Aak one mate–pa, Allah, zaista, mu'dži
za.
praštais amilos tanj e.Zarv asj es t
rahdapr i
jesav j
e t
ovanjas voga
milostinju udijelite?! A ako ne udijelite i Allah vam oprosti, onda Vr
stemu'
dži
ze
mol i
tvuobav l
jajteiz ekatdajteiAl lahaiPos lani
kaNj egovas l
uš ajt
e!
Allahdobr oznaonoš tovir adite.''(
Mud žade l
e12/13.a jet
)
Tefsir (drugi dio) 7 Tefsir (drugi dio) 8
1)Os j e
til
ne mu'
dži
ze ka
oštosu mu'
dži
ze All
ahovi
hs.a
. kojepor ed All
aha v jeruj
ete,u pomoćpoz ov
ite
,ak oj ei s
tina š to
pos l
ani ka( de vaSa li
hovaa.
s,š
tapMus
aova.
s,l
ij
ečenj
egubava
caod tvrdite!« Ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on objavljuje
strane Isa a.s). samo s Allahovim znanjem i da nema boga osim Njega – zato
muslimani postanite!'' (Hud, 13/14. ajet)
2)Ra z
ums
kemu'
dži
zeka
ošt
ojeKur
'a
nmu'
dži
zaAl
lahovog
Poslanika  3) Izazov sa samo jednom surom: '
'
Aak osumnjat
euonoš tose
objavlj
ujer obu Sv ome
,nač i
nit
ev ij e
dnu surus l
ičnu obj
avlj
eni
m
Razlika i z
među mu'
dži
za Muha da  i drugih Allahovih 
mme njemu,apoz oviteibož anstvavaša,osimAl l
aha,akoist
inugovori
te.
'
'
poslanika (El-Beqare, 23. ajet)

1)Mu' džizeAl lahovi hposlanika su osjetilne i one prolaze i


nestaj
usne s
tankom vr eme naukomes uživjel
i,ini
koi m ni j
ebi o
svjedok osim onih koji su bili prisutni u tom vaktu.

2)Mu' džiz eMuha mme dasu razumske i one su stalne do


Sudnjeg dana, jer su Objava od Allaha 
I sa ovom nj
ihovom ne
moć
ipot
vrđe
naj
eObj
avaMuha da
mme
Kur' a nskii zaz ovAr apimainj i
hovanemoćdadođusne č
ims l
ičnim
1)Ne ka daKur '
ans ta
vljai
zazovnaopćinač
inkojiseodnosina Oblici nadnaravnosti Kur'ana
dž i
nneil j
udeg ovoreć
iim danemog udoćisanečimslič
nim:''Reci:
»Kadbis es v iljudiidžinnoviudruž
il
idasačineovak
avKur'an, oni, 1) J e
zičkanadnar av anos t
.Kur'an je objavljen u vremenu kada su
kaoš toj eon,nebis ačinili
,pamak arj
ednidrugi
mapomagal i.
«(El- Ar apibilipoz natipor ječi
tostiire t
orici
,panj ihovive likaniuj eziku
Isra', 88. ajet) nisu bili u stanju da se uzvise nad Kur'anom. Pa ni pjesnici nisu bili u
stanju da doraslo odgovore kur'anskom ' i
džazu.
''Od Ibn Abbasa s epr enosidaj eVe l
idibnMug i
redoš aoPos laniku
, pa mu je Poslanik pr oučione štoi zKur '
ana,paka odamuj et o
ra znježil
os rce.Paka dj etodos pjelodoEbuDž ehla,re kaoj eVe l
idu:
»Lj udić es ak upitii metakk ak obit igadal i,
«–a Velid je rekao:
»Kur ejši
jes uz naledas am j anaj bogatij
iodnj ih«,panas t
av l
jaEbu
Dž ehl:''
Re cioKur '
anune štoš t
oć egane gir
ati!'
'–Pai mr ečeVe lid:
2)Sta
vlj
aprednj
ihiza
z ovitr
ažidadođus
ade s
etsurasl
ični
h »Allaha mi ,me đuv amane mauč enij
e gčov j
ekaupoe zijiipj esniš tvu
Kur'anu: '
'
Zaronigovore:»Ongai z
mišl
ja!
«Reci:»Pas ači
nit
ev i odme ne,Al lahami ,nijemuninal i
k(Kur ’an),unj egov omgov or ui ma
de
se tKur '
anusli
čni
h,iz
mišl
jenihsur
a,ikogagodhoćete
,odoni hu s lastiunj e mui mait alave( pref
injenost)
,ine mani štai znadnj ega,
Tefsir (drugi dio) 9 Tefsir (drugi dio) 10
nit
igaš tamož enadv isi
ti.«EbuDžehlmureč e:»Allahami , tvoj narod uzohol i
o,ir ekao:»Ov o ni je ni
šta dr ugo do v radž bina k oj
as e
nećebi titobom z adov ol
jans v
edoknešt
onek ažešprotivnj ega.Ve l
id nasljeđuje,ov os usamoč ov jekoverije
či!«U Se karć uJ anj e
gabacit
i
mu odgovori: »Pusti me da razmislim.« Pa je obznanio da je Kur'an –az našliš t
aj eSek ar?Ni štaonne ćepoš tedjeti
,kožeć ec r ni
mučini
ti
,
samo sihr i ljudski govor.'' na njim su devetnaestorica.'' (El Muddessir od 11-30. ajeta)
(Bilj
ež egaBe j
he kiiHa kim,koj
ikažedaj es ahih)Paj eonj emu
objavljen Allahov  govor: Također
,tujeiTufej
lib rkoj
nAmi ijest
avl
jaopa
mukuuš idanebi
čuoAllahovgovor,a
liAll
ah j
euč
ini
o,paječuoipr
ihva
tioIs
lam.
(Bi
lje
žiEbuNua '
jm)

2) Naučna nadnar avnost


.Kur'an je knjiga vjere, upute i
nadna r
avnosti
,t ako da ni je dozvolj
eno podčinit
iKur 'an na učnim
teorijama. Kada se pojavinovana učnate
orij
a–t r
ažit
iuAl l
a hovoj.
Knj izionoš t
oj epot vrđuje–ve l
ikajegreš
ka,z at
oš t
os epos lij
emo že
utvrdi t
idaj etat eori
japog re
š na
,takodabil judimog lipos umnjatiu
Kur'an.

S toga postoje stvari koje trebamo poznavati i na njih paziti:

a) Allah .nijeuč inioovena ukeos


vemi
ruz
bogKur
'a
na,ne
go
se njima dokazuje postojanje Allaha .

b)Kur '
anpozivai zučavanjuovihnaukas as traneis
tra
živanj
ai
okorišt
a va
njas akor ist
ima ,blagodat
imaipouka makoj epostojeu
svemiru, kaoš t
oAl lah ka že:''Rec
i:»Pos matraj t
eonoš toj ena
nebesima i na Zemlji !« –A niodk akvek or is
tine ćebit
idok az
ii
opome nenar odukoj
ine ćedav j
eruje.
'
'(Junus, 101. ajet)

'
'Me niostavionogak ogas am J ai z
uz etkom uč i
nioibogat s tvomu
ogromnodaois inovekojisusnj i
m ič astiug l
edmupr užio–ij oš
žudidauv ećam!Nikako!On,doi st
a,pr kosiaj et
imaNaš i
m,–a naprtit
ćuJ anjemut e
škoće,je
rjesmi šljaoir ač unao,–i, proklet bio, kako je
proračunao!Ijošjednom,prok l
e tbio,k akoj eproračunao!–Zatim je
pogledao,pa s eonda smrk nuo inamr štio ipotom s eok renuo i
Tefsir (drugi dio) 11 Tefsir (drugi dio) 12
Ta kođe
r,ka žeAl lah: '
'Us tvaranj
unebesaiZe ml j
eiui z mjeninoć ii
dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene.'' (Ali 'Imran, 190. 3) Zakonodavni ' idž az.Kur '
a npoč i
njesaodg ojem poje dinc
a
ajet) sma t
ra j
ućigac i
glom koj aj es ačinjenau dr uštvu ipo zi
vag aka
tewhiduiuda l
javanjuodš irka,s pašavagaodr obova njastr
a sti
mai
prohtjevima sve dok ne bude iskren rob Allahu Kada postane takav
robonpoč injeuz i
ma tipr avila,osobineduž nost
ii'ibadeteizKur 'anau
kojimaj edobr oz apoj e dinc akaoiz adr ušt
vo,paka daihmus liman
ispunis aiskrenošćuil juba vlju,njeg ovaduš aiž i
vots epomi ješajusa
Še r
i'
atom,pat eduž nos tipos t
ajunj egovimč uvar om iz ašt
itom od
razvrataiz la.Za konoda vni' i
dža zpos t
ajeuoč l
jiv,t r
ansparentanu
c) Nakon š t
oj e Kur '
a ns pomenuo ove s t
vari(nauka o
izgradnjidr ušt
vaiuus pos t
avlj
a nj
uvl ada j
ućegs ist
ema ,odre đujući
kosmos u),pojas
niojedas us vet es tvar
ist
voreneidas upodč i
nje ne
osnovei sla
ms kedr žave.
Allahu  iNj egovojmoć i,anedas uonaboža n
stvakojaupravljaju
kosmosom: ' '
All
ahbr anidas er av not ežanebe
saiZe mljepore
me ti.A hf
z.ma
g.Muha
mme
dPor
ča
das epor emete
,nikoihdr ugios imNj eganebizadržao;Onje,zaista,
blagipr aštagri
jehe.
''(Fatir, 41. ajet) El-Ammu ve-l-hass –opć
eipos
ebno

Štas emi sl
ipodopć i
m iposebnim govorom?
El-Ammu,opć enitgovor–j eona jkojiobuhva t
asveononaš t
o
se mož e odnos i
tibe z og raničenja,da kles upr otno onome š toje
posebnog karaktera.
Štaj edoka zpos t
ojanjaopć enitogg ovorauKur '
a nuidal iseonmož e
Uovom a jetuseka žedaAl lhupr
a a
vlj
asvemirom.Takođe
r,Allah koristiti u dokazivanju?
poj ašnj avas edać es vepr opast
i,osi
m All
ahoval i
ca.KažeAllah Doka zpos tojanjaopć enit
ogg ovorauKur '
anus ur ij
ečiAlla
ha
: ''I ne klanjaj se pored Allaha, drugom bogu! Nema boga osim : ''
Ipoz vaNuhs vogaGos podar ar ekavši
:' '
Gos podar umoj ,zai
st
aje
Njega!Sv eć e,os im Nj egapr opast
i!Onć esuditi
,iNjemuć e
tes e mojs in od moj e por odice,a Tv oje obe ćanj ej ei s
tina iTis i
povratiti!'' (Qasas, 88. ajet) najpravedniji Sudac. – On nije od tvoje porodice, on je jedan
neval jalacpaMenepi tajoonomeš tonepoz naje š,J at
es avjet
uje
mda
nebude šodne znalic
a–r e
čemu. '
' (Hud, 45/46. ajet)

Tefsir (drugi dio) 13 Tefsir (drugi dio) 14


Dokaz u ovome jeste da Nuh poziva Allaha . na osnovu
Njegovog  obeća
njakojej eopć egka r
akteraiodnos isenanj
egovu
e
cjlokupnupor odi
cukadaj eUz višenirekao: ' '
Jas pašav
am t
ebei
Doka zuovomej estetoš toI brahim s hva tauopć enostrije
či
tv
ojuporodicu,osi
mtvojež ene.'
'(El-Ankebut, 33. ajet)
me lekadać euni štitis tanovnikedot ičnog mj e sta,paonii zt oga
izuzimaju Luta i njegovu porodicu koja je vjerovala, osim njegove
žene .
Dokaz postojanj auopć enos t
iis ve obuhva t
nos t igovor
aj estei
Uz višeni mu odgovara da taj za koga on moli nije od njegove idžma aa shabaokopr ihva t
anjauopć enostiz nač enjaa j
etakoj
ig ovore
porodic esa mimt i mš toj esvoj i
m dj e
limaponi šti
os rods t
vokoj eihje o kradljivcu i kradljivici: ''Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke
njihove,ne kai mt obudek aznaz aonoš tos uu činiliiopome naod
ve z
a l
o,takodaos tajeopć ika rakt e
rAl l
a hovogobe ćanjadać es pasit
i
Allaha! A Allah je Silan i Mudar.'' (El-Ma'ide, 38. ajet)
Nuha i njegovu porodicu.
Doka zpos tojanjaopć enit
og g ovorau Kur 'a
nu j e su ir ij
e č
i
Uz višenog: ' '
Ik adi z
aslani ciNaš iIbr ahimurad osnuv ijestdone soše
onir ekoše:»Mić e mouni š
titi stanovnike onoga grada, jer su njegovi
stanovnici nevjernici.« ''U njemu je Lut.'' –rečeIbrahim.–»Mi dobro
znamo ko je u njemu.« –r ek ošeoni–mić emonj egaipor odicu
njegovus igurnos pas it
i,osimž e nenjegov e,onać eostatisoni mak oj
i
ćek aznuiskusiti.'' (El-Ankebut 30-32. ajet) –i ajet: ' 'Ibl udni
c u ibl udni
ka bi
čuj
te,s
vak
og ponaos
ob,
stotinom udaraca.'' (En-Nur, 2. ajet)

Tefsir (drugi dio) 15 Tefsir (drugi dio) 16


Obl
icikoj
iuka
zuj
unauopć
enos
t

 Rij
ečkullu –( sve ,cijelo,svako),ka
oš t
ojekur'ans
kia j
et:
''Svako ži
vob i
ć eok us i
tćes mrt!Is amonaSudn je
m danudobitć e
teu
pot punost
iplatev aš e,ikobudeodVat reudalje
niuDž ennetuveden–
tajj eposti
gaoš t
aj eželio;až ivotnaov omesvij
etuj
es amov arl
jiv
o
nas lađi
vanje
.''(Ali 'Imran, 185. ajet)

''Onik ojis ekamat om bav edi ćić esek aoš toć es edi ćionaj
koga je dodirom š ejt
anizbe z
umi o,z at oš tosugov oril
i:»Kamat aj ei sto
štoit rgovina.«A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu.
Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova –pa se okani,
njegovoj eonoš t
oj epr i
jes t
ekao,nj egovs lučajć eAllahr j
ešav ati;a
- ia jetUz višenog :'
'Tov am j eAl
lah,Gospod arvaš,ne ma oni kojit oope tuč i
ne–bi tćes tanov niciDž e hennema,unj e muć e
drugog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato se Njemu klanjajte; vječnoos tati
.'
' (El-Bekare, 275. ajet)
On nad svim bdi!'' (El-En'am, 102. ajet)  Ne određenostu kont eks tuz abrane ine ga cij
e iuvj et a
,
primjer je ajet: ''Hadždžj eu odr eđe nim mj e s
e ci
ma;onom k os e
obav ežedać eunj i
mahadž džobav iti nema s nošajas až enamainema
ružnihr iječ
i,inema s vađeudani mahadž dža.''(El-Bekare, 197. ajet)

 Odrednica ''el'' ka oš toj epr imj err i


ječiel-insan u suri El-
As r
,g dj ei mauopć enoz načenj e ,adoka zz at ojes t
ei zuzima njekoj e
slijedi ''osim onih koji vjeruju.'' Isto tako je primjer o dozvoli trgovine
–El-bej' i zabrani svih vrsta kamate –Er-riba: –fel
ar ef
e s
e… ne mas nošaj
a… –ovdj ene gacijaimaz načenje
zabr
ane.Zatimg ovorUz vi
šenog: ''Gospodar tvoj zapovijeda da se
samo Njemu klanjate i darodite
lji
madobr očinstvoč i
nit
e.Kadj edno

Tefsir (drugi dio) 17 Tefsir (drugi dio) 18


odnj ihdv oje,ilioboj e,k odt
e bestarostdoži
ve,ne reci im ni: »Uh!« –  I smu š a r
t– uvjetna imenica, kao: ''Safa i Merva su
i ne podvikni nanj i
h,iobr aćajims eriječ
imapoš tov anjapuni m.'' (El- Allahovač as namj esta,z atoonajk ojiKabuhodoč as t
ii liumr uobav i
Isra', 23. ajet) –i ajet: ''Kada tinekoodmuš r
ik az atr ažiz
aštitu, ti mu neč ininikak avpr ijes t
upak ok reneok onjih.Aonajk oj idr agev olje
jepr užidokneč ujeAl lahovgov or
.'
'(Et-Tewbe, 6. ajet) učinikakvodobr odj e l
o–pa, Allah je, doista, blagodaran i sve zna.''
(El-Bekare, 158. ajet) –i ajet: ''I gdje god budete svoja lica okrenite u
njegovom pravcu.'' (El-Bekare, 150. ajet)

– i ajet: ''I koje god dobr


ouč
ini
teAl
lahgaz
na.
'
'(El-Bekare, 197.
 Ellezi i elleti –(koji i koja) u govoru Allaha: ''A one žene ajet)
vaš ekoje s unaduumj e
sečnopr anjei zgubi l
eionek oj egani s
uni
dobi l
e ,onet r
ebadač ekajutrimj eseca,ak onisteznali.Tr udnež ene
ček ajus vedokner ode .–Aonomek os eAl lahaboji,Onć es v
eš tomu
treba uč init
idos tupni m.''(Et-Talaq, 4. ajet) Zatim: ''A onaj koji
rodi t
eljimas v
oj i
mk až e :»Ih,štomipr ij
eti
tedać ubi tiož ivlje
nk ads u – i ajet: ''Koje god doz ivat e
,pa Nj
emu pr
ipadaj
u naj
lj
epš
a
prije mene toliki narodi bili i nestali!« –aoni ,doz i
vajuć iAllahau imena.'' (El-Isra', 110. ajet)
pomoć ,gov or
e:»Te škot e
bi,v jeruj,Al l
ahov apr i
jetnj
ać es e,doist
a,
obistiniti!« –onodgov a r
a:»Tos uiz mišlj
otinenarodadr evnih!«(El-
Ahqaf, 17. ajet)

–sve ovo i
mauopć
enoz
nač
enj
e.

 Ime vrste koje je pripojeno odrednici kao: ''Allah vam


opor učuj
eupogleduv ašedjece.'' (En-Nisa', 11. ajet) –i ajet: ''Neka se
prič uvajuonik
ojis esupr ot
stavl jajuNjegovoj odredbi.'' (En-Nur, 63.
ajet)

Vrste uopć
enos
ti
:

Tefsir (drugi dio) 19 Tefsir (drugi dio) 20


 Prva vrsta: Uopćenostkoj ajet rajnainemi j
e nj
as eikoj ane
trpi ikakvo izuzimanje, kao: ''Allah sve dobro poznaje.'' (En-Nisa',  Tr ećavr
sta :Opć ez nač enjekoj ejeuos noviogra ničeno, kao
176. ajet) –zatim: ''
IKn ji
gać ebi t
ipos tavlj enaiv i
djetćetegr ješnike št
oj ekur '
ans
kiaje
t: ''Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati
pr est
ravlje nezbogonogš toj eunj oj.»Te š konama! «–gov oritć e– bij
eluni todc rneni tiz ore;odt adapos tit
es vedonoć i.
''(El-Bekare,
»Kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je 187. ajet)
nabrojala!« –inać ić eupisanoonoš tos ur adil
i.Gos podart vojne će
nikome ne prav
duuč init
i.
''
(El-Kehf, 49. ajet)

–zatim: ''Hodoč as t
it
iHr amduž anje
,Allaha radi, svaki onaj koji je u
moguć nosti;aonajk oj
ine ć edav je
ruje–pa, zaista, Allah nije ovisan
–i ajet: ''Zabranjene su vam v
ašemaj
ke.'' (En-Nisa', 23. ajet) ni o kome.'' (Ali 'Imran, 97. ajet)

 Druga vrsta: Opć ez na če


njekojims ežel
ipos tić
ipos e
bno El-hassu –poseban govor
značenje,ka o: '
'Idoks eonuhr amus toj
ećimoli
o,meleki gazovnuše
:
»Allaht ijavljar ados nuv ij
es t
:r odićetiseJahj
a,kojićeuAl l
ahovu El-hassu –poseban govor je onaj koji ne obuhvata sve ono na
Knjigu vjerovati, ik ojićepr vakbi t
i,ičedan,ivj
erovj
es nik
,potomak št
os emož eodnos i
ti,is uprot
anj eonomekoj ijeopć e gka rakter
a,
onih dobrih.« (Ali 'Imran, 39. ajet) odnosno –t oj eonoš tosei zuzimai zonognaš t
os eodnos iuopć eni
govor. Ovavr stamožebi t
ispojenai liodvojena .

El-Hassu-l-muttasil (poseban, spojen) govor

Toj eona jg ovorukoj em ni j


eodvoj enopć
iodonogkoj
iga
og
rani
čava
. Postoji pet vrsta spojenog govora:

1. El-istisna (izuzimanje) –''


Onek ojiokr
ivepoštenežene,ane
dok ažut osč e ti
ris vjedok a,saos amdesetudarabič
aizbičujt
eini kada
Poduopć
enimznačenj
emrij
ečimelekimi
sl
isenapos
ebno višes v j
edoč enjenj ihov onepr imajte;tosune čas
niljudi,osim onih
z
nač
enj
e,at
ojeuovom s
luč
a j
ume
lekDžibr
il koji se poslije toga pokaju i poprave, j
erAllahpraš
taiSami l
os t
anj e
!''
Tefsir (drugi dio) 21 Tefsir (drugi dio) 22
(En-Nur, 4/5. ajet) –i ajet: ''Kazna za one koji protiv Allaha i
poslani kaNj egovav ojujuik ojine rednaz emljič i
nej est
edabudu
ubijeni ili razapeti ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz
zemlje prognaj u.Toi mj eponi ženjenaov omes vi
jetu,anaonome
svi
je t
uč e kai hpat njav elika,osim onih k oj
is epo kajupr ij
ene goš toi h
sedomogne t
e,iz naj tedaAl l
ahpr aštaidaj emi l
ostiv.'
'(El-Ma'ida,
33/34. ajet)
– i ajet: ''I pitaj ute o mj esečnom pr anju.Re ci:To j e
2. Svoj stvom odr e ditio noš toj epr ij
euuopć enom g ovor u
neprijatnos t.Zat oneopć it
es aže namaz av rij
ememj e s
ečnogpr anja,i
spomenuto, kao: ' '
Zabr a njujuv am s e
:mat erev aše
,ik ć
eriv aše,i
ne prilazite im dok se ne okupaju, a kada se okupaju, onda im prilazite
sestrev ašeis estreoč evav ačih,is est
remat er
av aši
hibr atičnev aš e ,i
onako kako vam je Allah naredio. –Al lahz aistavolionek ojiseč esto
sestri
čnev aš
e ,ipomaj k ev ašek oj
es uv asdojil
e,is es t
rev ašepo
kaju iv olionek ojisemnogoč iste.'
'(El-Bekare, 222. ajet)
ml i
jeku,imaj kež e
nav aših,ipas torkevašek ojesenalazepodok ri
lje m
odž enav aši
hsk ojimas tei mal ibračneodnos e,–ali ako vi s njima
5. Zamjena sveobuhvatnog jednim njegovim dijelom, kao:
nisteimal ibrač neodnos e,ondav amnijegr i
jeh–,iženev ašihr ođe ni h
'
'Hodoč astitiHr am duž an j e ,Al l
aha r
adi,svaki onaj koji je u
sinova, i da sastavite dvije sestre, –št
oj ebilo,bil
oj e,Allah,z ais ta,
moguć nos t
i;aonajk ojine ćedav j
eruj
e–pa, zaista, Allah nije ovisan
praštais amilostanj e.'
'(En-Nisa', 23. ajet)
ni o kome.'' (Ali 'Imran, 97. ajet)
3. Šart( uvjet
)–''Kada neko od vas bude na samrti, ako
ostavlja imetak, propisuje vam se, kao obaveza za one koji se Allaha
boje,dapr avednouč iniopor ukur oditelj
imaibl ižnji
ma. '
'(El-Bekare,
180. ajet)

El-hasu-l-munfesil (poseban, rastavljen govor)

4. El-gaje (cilj) –'


'Hadž
džiumr ur adiAllahaiz vrš
av ajt
e!A To je onaj govor koji je spomenut na drugom mjestu u ajetu,
ako bude t
es prij
e čeni ,onda k
urbane kojiv am s e nađu pr iruci hadi
su, idžma ui l
ik ijas
u . Primjer za ovu vrstu je u ajetu:
zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne '
'Raspušt
enicene kač ekajutr imj esečnapranja; i nij
eimdopuštenoda
brijte.'' (El-Bekare, 196. ajet) kri
juonoš t
oj eAl lahstvori
oumat e
rnicamanj ihov im,akouAllahaiu
onajsvi
jetvjeruju.Muž evinj ihov iimajuprav od aih,dokoneč ekaju,

Tefsir (drugi dio) 23 Tefsir (drugi dio) 24


vrateak ož eledadobr odj e louč i
ne .Oneimaj uistotoli
k opr av ak oliko
iduž nosti,pr e
maz akonu, –s amo,muž evii maj upr ednos tpr ednj i
ma
za jedan stepen. –A Allah je Silan i Mudar.'' (El-Bekare, 228. ajet) e
Ograničnj
eaj
etai
džma
om

Ovoj euopć engovorkoj is emož eodnos it inatrudniceinaone '


'
All
ahv
am naređuj
edaoddj
ecevaš
e–muš
kom pri
padne
koje to nisu, i na one sa kojima se imao odnos, i na one sa kojima nije, t
oli
ko k
olik
o dv
jema ž
ens
kima..
..
''
a og ranič enj ea jetom:' '
A onež enev aš ek ojes unaduumj esečno
pranje izgubile i one koje ga nisu ni dobile, one treba da č ekajut ri
mjeseca,ak oni stez nali.Tr udnež eneč ekaj us vedokner ode . –A
onomek os eAl l
ahaboj i,Onć es vešt
omut rebauč init
ido stupnim.'' (En-
(Et-Talaq, 4. ajet) – iogr ani čenj e ajetom:' 'Ov jernic
i,k ad s e Nisa', 11. ajet) –aliuovoneul
azir
eki
k(r
ob)
,je
rjer
ops
tvopoi
džma u
vjernicamaož enite,aondai h,pr ij
es t
upanj aub račniodnos ,pus t
ite, zapre kauna sljeđi
vanj
u.
oneni s uduž nedač ekajuodr eđenov ri
jemek oj eć e
tev ibroj
at i
,v ećih
darujte i lijepo ih otpremite.'' (El-Ahzab, 49. ajet) Ogr
ani
čenj
eaj
etaki
jas
om

Ogranič
enje ajeta hadisom
''Bludnicu i bludnika izbičuj t
esas totinuudar abi ča, svakog od
njih,ine kav aspr iv ršenj uAllahov ihpropisaneobuz imapr e manj i
ma
''Onikojisek amat ombav edi ć
ićes ek aoš tosedižeonajk oga nikak vos ažaljenje,ak o u Al laha iu onajs v i
je tv j
e rujete,ine ka
jedodi romš ej
tanizbe zumi o,zatoš tos ugov oril
i:»Kamat ajei stoštoi kaž njavanj unj ihovuj ednas kupinav je
rnikapr isus t
vuje !'
'(En-Nur, 2.
trgovina.« –A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome ajet) –i ajet: ''Aonomeme đuv amak ojini jedov oljnoi muć andas e
do koga dopre pouka Gospodara njegova –pa se okani, njegovo je ože nisl obodnom v jernic om –e t
omuoneuv ašemv las ništvu,r obi
nje
onoš toj eprij
es tekao,nj egovs luč ajćeAl lahr ješavati
;aonik ojito vaš e,vje rnice,–a Al lahnaj bol jeznak ak voj ev je r
ov anj ev aše–, ta
ope tučine–bi tćes tanovni ciDž ehe nnema,unj emuć evje
čnoos t
ati.
'
' jednes tev jere.Iž enit
es enj ima,sdopuš t
e njemv lasni kanj i
hov i
h,i
(El-Bekare, 275. ajet) Ajetom se u osnovi dozvoljavaju sve vrste podaj tei mv jenč anedar ovenjihov e,kakoj euobi čajeno,k adas už edne
trgovine,alihadisogr anič
a vatrgovi nekojes une ispravne. ik adaj av noneč i
nebl udik adat ajnonež i
vesl jubav nic i
ma.–A kada
onek aoudat epoč inebl ud,ne kas ek aznepol ovinom k aznepr opisane
Od Ibn Omera se prenosi: ''Zabranio je Resul da se trguje plodnom zas lobodnež e ne.–To je za onoga od vas koji se boji bluda; –a bolje
'
vodom od vola.'(Bilj
e ž
iBuha r
i) vam je das euz drž i
te!Al l
ahpr aštais ami lostanj e.'
'(En-Nisa', 25.
ajet) – muš ka rcir obovis e nig dje ne s pomi nj u,a lij e ki jas
om
(analogijom) uzeto da je ista kazna za njih kao i za robinje.

Tefsir (drugi dio) 25 Tefsir (drugi dio) 26


Ogr
ani
čava
njeSunne
taKur
'a
nom Ononaš
tos
eodnos
igovor

Prenosi Ebu Vakid el-Lejsi od Allahovog Poslanika: ''Ono Dal is eg ovorupuć enAl lahovom Pos la
nikuodnosi i na
štobudeods j
ečeno od s tokedok j ež ivat oj es t
rv.'
'( Sune n Ebu drugemu' mine?Ka žeUz više ni:''O Vj er
ov jesniče,All
ahas eboj ,a
Da vudaiDž ami ut-Tir
mi zi)Ova jha disj eog r
ani čena j
etom:''Allah nevjernikeilice mje r
enes luš aj–Allah, uistinu, sve zna i mudar je.''
vam daj edauk ućamas v oj
ims tanuj e
teidaj ev am odk ožas toke (El-Ahzab, 1. ajet) –skupina uleme smatra da se odnosi i na druge
šatorek ojelahkonos i
tek adnaputi deteik adk onač it
e,aodv une mu' mineit oz atoš t
ona mj eonna šuz oriš t
ot oni j
eg ovorkoj is e
njihove i dlake njihove i kostrijeti njihove prostriku i korisne stvari, odnosi samo na Poslanika .
svedoks enei st
roš e.
''(En-Na hl ,80.a j
et)U a jetuj eodonog aš t
os e Dal iser iječi''
jae j j
uhe n-nasi'' –o ljudi! –odnose i na Resula
ods i
ječeod s tokei zuz eto idoz voljenaj evunaidl akeikos t
reti ?Odnos es
einanj ega,je rjegovoropć egka rakterata
kodaobuhva ta
njihove. svel j
ude .Ri
ječi:''O vi koji vjerujete'' –odnose se i na ž
ene .

Ispra
v nos
tdoka
zivanj
auo pć
eni
m Tuma
čenj
eKur
'a
naSunne
tom
govor
o m uonomeštojeost
alonakon
ogra
nič
e nj
a
Da je bilo nejasnih stvari ashabima imamo rivajet kod imama
Ispravnoj edoka zi
vationimš t
oj eos talou o pć em doka zu Ahme da ,rahime hullah,odAi še,r adial
lahua nha,daj er eklaka daj e
nakoni zuz i
ma njaiog raničavanja.Fatima,r adijallahua nha ,donijelaj e čul aPos lanikaka koka že:''Dovol j
not ijeazabadapol a žešračun. '
'–
doka zkoj ijeopć egka rakteraupog leduna slj
e đivanja, a to je ajet: a ona mu je rekla: ''Zar Allah  ni jer eka
o:» lakoć eonipol ag at
i
'
'Allahv am nar eđujedaoddj ecev aš e–muš kom pr i
padnet oliko rač un…«–a Poslanik j ojodg ova ra:''
Toni jepolaganjer ačuna,ve ć
kolikodv jemaž ensk i
ma. .
.'
'(En-Nisa', 11. ajet) –it imet ražilakod je to pokazivanje djela.''
halife Ebu Bekra da joj da imetak njenog oca, Allahovog Poslanika  Aona jkoj ibudepol a gaor ačun,t j
.budepi tanods traneAl laha
On joj je rekao hadis na osnovu kojegt onijeus tanjudauč i
ni,ag lasi: :z ašto,ka koi td.toj ep olaganj er ačuna.
'
'Mis kupi na,Al l
a hovihvj erovj
e s
nika ,nebi va mona sljeđiva ni–ono
Od Enesa se prenosi da je rekao Poslanik t uma čećia jet
:
št
oos tavimot oj es adaka.'
'(Bilj
ežeBuha r
iiMus lim)
»Inna ea'tajna kelkevser« –''To je rijeka koju mi je dao moj Gospodar
.'
' (Biljež eima m Ahme d,Buha riiMus lim)
Općidoka zi za j
etaogranič
enjeposebnimizhadisa
,aliniko
Kur'an je objavljen Vjerovjesniku koj inijezna onič itat
ini
od ashaba nije joj rekao zaš
tokoris
tit
ajopćiaje
tkaodokazna kon
pisati, i narodu koj ini j
ez na onič it
atinip isa
tiin i
suima liništadrug o
št
oj eog r
ani
č en.Da kle
,a je
tos t
ajedokaz
om mi moonog ačimej e
os imj ezikadag ovor enj i
meis rcedas hvata
ju.Uz više
niAl lahje
ograničenus vemu onomeš to nj
egovauopćenostobuhvat
ana kon
da odai ma jus posobnos tg ovor aidas enar azli
č i
tena či
nel judima
ograničenj
a.
obr aća juig ovor eonoš tož elepr enijet
i.Sunne tAl l
aha je bio da
šal j
epos l
anikekoj ig ovorej ezikenj i
hovi hnaroda,ist
ot akoj epos lao
Resulullaha dag ovoria rapski mj ez i
kom,ka oš toka ž
eAl l
a h: ''Mi
Tefsir (drugi dio) 27 Tefsir (drugi dio) 28
nismo poslali nijednog poslanika koji nije govorio jezikom naroda Husejna damuj edošaočovje kire kao:''
Dovol janmij eKur 'a
n.''–a
svoga,dabimuobj as
nio…''(Ibrahim, 4. ajet) onmuj ere
ka o:''
Tisia hma k,na lazišliuAl l
ahovoj Knj i
zidaj e
podneč et
ir
irekata?'
'–pa mu je nabrojao ostale namaze, a zatim propis
o zekatu i sl. –tegaupi taona l
azišl isveovouAl l
a hovojKnj izi?
Al lahovaKnj igajeovos pome nula,aSunne tpr otumačio.
Dasepojasnionoš t
oj ene j
asno,ka oš t
oj ePosla nikpojasnio
Poslanik je po svojoj obavezi i blagodati od Allaha . znao vrijeme sehura: ''Dok ne budete mogli razlikovati bijeli konac od
tuma čenjeKur 'ana,ka oštoka žeUz vi
še niAl lah: ' '
Mis moduž nida crnog.''
gas abe remodabigat ič itao.A k adagač it
amo,t ipr atič it
anje
njegovo,apos li
je,Mis moduž nidagaobj asnimo.'' 2.Zat
im og
r a
nič
enjeuopć
enog,kaoš
tokaž
eAllh: '
a '
Bitće
(El-Qijame,17-19. ajet) si
gurnisamoonik ojiv
jer
ujuivjer
ovanj
esvoj
esmnogoboš
tvom ne
mij
ešaj
u…' '

3.Odre
đivanj
ene određe
nog–primjer za to je: ''Kradljivcu i
k
radl
ji
vciods
ij
ecit
erukenj i
hove…'
'(El-Ma'ide, 38. ajet) –sunnetom
j
epoj
ašnje
nodajetodesnaruka.

4.Obj
ašnj
enjeodre
đeneri
ječikojasenal
aziuKur'
anu,kaošt
o
je: '
'
Injimapri
padajučis
težene
…''–poj aš
njenojedas
utož enekoj
e
Na
čint
uma
čenj
aKur
'a
naSunne
tom su čis
teodhajzaisvihdr
ugihneči
st
oć a.

5.Sunne tdođes adoda tnim propis


imas akojimaKur 'annije
1.Obj ašnjenj
euopć enoguKur 'anu–i ma mona redbe,ka ošt
o došao,ka onpr .za br anadač ovjekož eniženuinj enut etku.Za ti
m
su: ''I obavljajte namaz!'' –zatim: ''Čuv ajt
enamaz e!'
'–a Sunnet je propis o sadekatu-l-fitru i propis o kamenovanju bludnice i bludnika
objasnio kako se obavljaju ti namazi, tj. objasnio je namaska vremena: kojis uož e
njeni,t e propis o nasljedstvu nane, propis o svjedoku i
koliko ima koji namaz rekata, zatim je Sunnet objasnio kako se daje zakletviitd…
zeka t,ka das eda j
ez eka t,kojesuvr ste,z at
im poj a
šnjenj
epr opisa
hadž dž a . 6.Obj aš
njenj
edajenešt
o mens uh (
der
ogir
ano)kaoš t
oj e
hadis:''Nemaopor ukezaonogkonasl
jeđuj
e.'
'–aovoj epoj
ašnj
enje
ajeta kojig ovorio vas
ij
eturodi
tel
ja ibl i
žnj
ih da j
e me nsuh
(derogiran).
Kao š toka žePos la
nik:' '
Uz mit
eodme nepr opis
eva šeg
hadž dža
.''Za t
im Pos la k  ka
ni ž e:''
Klanj ajte kako vidite da ja
7.Pot
vrđi
vanj
eKur'a
na ,tj.dadođehukm ( propi
s)uKur'
anu,a
klanjam.'' Abdullah ibn Mubarek, rahimehullah, prenosi od Imrana ibn
ondai
stit
akavdokazdođeuSunne t
udat opoj
asni,kaošt
oje:''O
Tefsir (drugi dio) 29 Tefsir (drugi dio) 30
vje
rnici,je dnidr ugimai
manj
anane
doz
vol
jennač
innepr
isv
ajaj
te…'
' Izvori Tefsira
(En-Nisa', 29. ajet)
1. Izvor tefsira je Kur'an, jer govor (ajeti) Allaha . najbolje
tuma čiNj egovg ovor .Ne ka dać emonaj ednom mj es t
una ćidaj ene što
ukr atkor e čenoi l
idaj enane štouka zano,anadr ugom mj e st
uu
Kur 'anuć e mona ć ituma čenj et oga.Ne ka dać e mouKur '
anuna ćida je
ne štos kraće nor eče no,anadr ugom uš irojf ormi .Naj ednom mj estu
–ovaj ajet potvrđuj eih adiskojikaže:' '
Nijedoz voljenime tak ćemona ć idaj eupot r
ijebljenmut l
a k( opć ez na če nje),anadr ugom
muslimana osim ako je on tim zadovoljan.'' –i zovogaz a
ključujemo muka jjim( pos ebnoz na čenje),i lidaj et oopć ez nač enjeog r
aničeno
daz atuma čenjeKur 'anani j
edovol jans a
m Kur 'an,ve ćjenuž noda pos ebni mš toz na č idaj epos ebnoz nače njeog r aničiloopć ez načenje.
ima moSunne t,je ri ma mopokuš aj
ai skri
vlj
e njaAl lahoveKnj igeod Za toj enuž noonomek ohoć edas eba vit uma čenje m Kur 'a
naiko
strane mustešr
ikai liorijentalis
taioni hkojiihut o mes li
jede. hoć edas hva t
iAl la hove. poruke da prilikom tefsira Kur'ana koristi
Poslanik ka žeuha disu:'
'Kobudež i
vi opos l
ijeme nevi djetće samt e fsiridanet uma čis kupi nua jetai lis ur uodvoj enoodos ta
log
mnog arazil
aže nj
a–dr žites emog as unnetais unne t
ai spravnihha li
fa dijelaKur '
ana ,ve ćj epot rebnodauz meionoos taloš toj es pome nuto.
na konme ne,č vrstoi hs edr žit
ez ubimaoč njacima !'
'–iz ovoga se vidi Pr i
likom t efs i
rapoj edinoga j
e tavrloj eva žno,pog le
da tiudr ugia j
e t
,
slika onih koj is li
jede mut e
šabiha jete,tako š to uz ima j
ua je
ti z dal iimanj e mus ličan,t akodaot krijemodal is enadr ug om mj estu
kont ekst
a,aneuz ima judr ugia j
et,ič estoput atoč i
nena mj e
rno. og ranič avat opr voz na čenjekoj ej es pome nut o–da li se na drugom
Sa mi mtimš toodva jaj
ua j
e tkojijeus vomekont ekstuja sa
n,nemog u mj estuš i
reg ovor io t uma če nju,j erj enaj ednom mj es t
u ukr at
ko
reć inis
movi dje l
ita jajet,ka oštojea je
tu suri El-Ma'ide:''Inaćić ete reč eno,anadr ug om š i
r e.Zna či,nakons a kupl janjat iha jetaus poredit
das uvam bližionik ojik až umis mok r š
ćani;t oz at
oš tome đunj i
ma ćei hj ednes adr ug ima ,t akodać es epomoć is a mi m Kur '
anom u
imas ve
ćenikaimonahaiz atoštoseonineohol e
.'' tuma če njuKur '
ana .Ni komeni jedoz volje nodas eokr eneodovevr ste
tefsira.Svimuf esiriis vionikoj ihoć edas hva teAl lahovuizvornu
Onikoj is lijedemut ešabihs taj
ukodovoga jetaika žu:' 'Vi por ukuduž nis udas evr ateos t
atkuKur 'ana ,j erAl lah. najbolje
kršćanis tena m na jbli
ž iimihoć e moda sa vama radimo i da se poz na ješ taj ehtior e ćiiOnj eTa jkojiobj ašnj avaKur '
an.
zbliž
imoi td…' '–me đutim,odma hi zaovogaajet
adol azidrug ia j
et Ne ka daj ene kidog ađa jspome nutukr atko,ane kadaj ena
kojikaž e:''Vidi
šnj ihov eoč ik akoz as uzezbogspoz
naj eist
inek ojus u drug om mj es t
una širokoobj ašnjen,ka oš t
oj eka zivanj eoAde mui
uvidj
e l
iigov ore:»Bož e,miv jerujemoiupi š
inasupr avevjernike.«– prokl et om I blis
u:naj ednom mj est
uj es kra ćeno,ane kadapr oši
reno,i
št
oz nač idakr šćan ikoj ipr ihva t
ajuis ti
nus unamanajbliž
iionikoj ise ka oš toj eg ovoroMus aui faraonu.
neohol epr edi s
tinom,ikoj isenebor eprot
ivis
ti
ne,aneuopć enokoj i 2.Das eopć ez nače njes vedenapos e bnoz na čenje ,kaoš tos e
sena zivajukr š
ć ani–iovoj eodvođe njelj
udisapr avogput a,jer ka že: ''O v j
e rni
c i,udi jelitedi oodonogač imev asMidar ujemo,pr ije
uzimaju jedan ajet, a ostavljaju drugi. ne go š to dođeDan k ada ne ć ebi tiniot kupa,nipr ijatelj
stva,n i
pos redni štva!–Ane vj
e rnicis amis ebič inene pr av du.''

Tefsir (drugi dio) 31 Tefsir (drugi dio) 32


rečeno,al
ijez bogkont
eks
tanaj
ednom mj
est
uspome
nut
oje
dno,ana
drugom drugo.

4. Sakupljanje mutevatir kira'eta koji su spomenuti u Kur'anu,


pat akouj e
dnom s eka že:''
Toj ez bogt ogaš tos uonilagal i
…' '–a u
drug om kira'
etus eka že:''Toj ez bogt ogaš tos uonipor i
c ali…''–š to
(El-Bekare, 254. ajet) –ovojeopćez načenje ,anadr ug om
zna čikadas pojimoovadvaki ra'
e t
apoj ašnja vana ms ezna čenjeovi h
mjestu je doš
lopos e bnozna če nj
e,g
djeAll
ahka že:'' Veliki prijatelji ajeta.
t
ogaDanabi tćene prij
atel
ji,os i
mbogoboj
azni
.'
'(Ez-Zuhruf, 67. ajet) Drugi primjer je maliki jevmidin (Gospodar Sudnjeg dana), a u
drug om kira'
etus eka žeme li
kij evmidin( Vl ada rSudnjegda na)iovo
nijei s
toz načenje, me đutim, oba dva ki ra'et
as u mut evatiri
poja šnj
avajujedandr ug og,iuč es euKur '
anu.
–uovomes l
učajuovodr ug oz na če njeogranič
iloj eonopr vo
Ovdjej eva žnos pome nutidas eodnos inaki ra'et
ekoj is u
znače nje,jerseupr vom aje
tuka ž edane mani kakvogpr i
jateljstva, a u
drugom s eizuzimat onij
ekanj eipot vrđuj es epri
jat
e l
js
tvokoj eć ebi t
i preneseni tevaturom i da je napisan u Mushafu Osmana ibn Affana  ,a
samo kod vjernika. –Jer u osnovi na Sudnjem danu nema prijateljstva razlika j ei zme đu os ma nlij
skog i Os ma novog,j e r ne ki ka žu:
iuos novine maz ag ovorni
štvaine mat rgovi ne,alisevididas us vet r
i '
'promi jenil
is upi sanje,
''š toni j
et a č
no,ve ćj ez avrijemeOs ma na
oves tvarinaodr eđe nim mjestima izuzete. Zbog toga ko uzme jedan originalno napisan i podnosi sedam kira'eta. Zatim da je u granicama
kur'ans kiajetdat uma č
iodos t
alihr e ćić e :''
evodoka za'
'is ta nekod araps kogje zi
ka ,me đuti
m,t ajaraps kije
ziks eneuz imaodl j
udive ćiz
toga, zato su neke sekte uzele sebi jedne ajete, a druge ostavili i to je Kur'ana.
nane kina čins lij
e đe nj
emut ešabi ha jetauKur '
anu,jeronihoć eda
Kur'an potvrdi njihov govor, a to je dallalet. Tuma
čenj
eKur
'a
naSunne
tom

3.Sa st
avl j
a nj
eonogaštojenapr vipogledrazliči
to,pri
mj erza Ashabi kada je objavljivan Kur'an razumijevali su ga, jer je
toj edas enaj ednom mjest
uka ž
e :''Čovj
ekj es t
vor enodz emlje objavljenč istonaa raps kom je ziku,a lionoš toi mj ebi lonej
asnopi ta
li
(turab).'' –anadr ugom mjest
us eka žedaj estvor
enodg l
ine( t
in– su Resulullaha On i mjeobj ašnj
a vaotoš toi mj ebi
lonej
a sno,jer
zemlja pomi j
eš anas avodom,tj.blato,g l
ina),anat r e
ćem mj est
us e jenjeg ovaul ogapoj a šnjavanje( bejan),kaoš toka ž eAllah: «A tebi
ka žeodos ušeneg li
ne(sala
-sl).Ovia jet
ina m objašnjavaj
us tepene objavljujemo Opomenu da bi obj asniol j
udi ma ono š toi m s e
krozkoj ejeprol aziočovj
ekdokj estvoren. objavljuje, i da bi oni razmislili ».(En-Nahl, 44. ajet)
Da l
jeu Kur '
anu s
eka ž e:''ZaštoIblis
u nis isedždu uč i
nio
Ademu?'' –a on odgovara: ''Ja sam bolji od njega.'' –a na drugom
mj estuka že:''
Ni samj amogaodauč inim,nemož eseme nidesi
tidaj a
sedž duuč inim.''–iovdj esevidiraz l
ičitodgovor,me đutim,tujes ve

Tefsir (drugi dio) 33 Tefsir (drugi dio) 34


shva t
a njedot ičnoga je
takor is t
il
ir a
z um,jer su bili izvorni Arapi koji
su poz na valia raps
kis as vim nj e g
ovim og r
anc ima ,ka oš t
os u
poz nava listil
is
tiku.Me đ unajpoz nati
jima shabi makoj isus ei staklipo
tefsir
uis hvatanjukur'anskihpor ukaj es
uč e tvori
c ahul efair-rašidina,
zatim Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubejr,
Ubej ibn Kab, Zejd ibn Sabit i Ebu Musa el-Eš '
ari
Idr ugime đua shabimapoz nava l
isut efsir
,a liovis pome nut isu
Sva kakodaj eutuma čenjuKur 'anapot rebaniSunne t,aSunne t
me đupr va ci
maiubr aj
a nisuupr vakeme đupoz nava ocimat e fs
ira.Od
jeObj ava( vahj).Uha di
s ukoj egbilj
ež iEbuDa wuds euka zujedaj eu
ostalihme đua shabi
ma koji su govorili o tefsiru bili su: Enes ibn
tuma č enjuovevj erepotr ebanSunn et i u tom smislu Poslanik ka že:
Ma l
ik,Ebu Hur ejr
e,Adbul lahi bn Ome r,Dž a biri bn Abdul lah,
''
Da tmij eKur '
anine št
os l
ičnonj emu.Doć ićevr i
jemeka dać ene ki
Abdullah ibn Amr ibnu-l-As  ,Ai '
ša,radi
jall
a hua nha ,idr.Al iodovi h
odl judibi tina sl
onjenn as vojojpos telj
iig ovori
ti:'držit
es eovog a
spomenutih je manje preneseno tefsira i ovi prvi koje smo spomenuli
Kur '
a na':štona đe t
eunj emudaj ehalaltoioha lal
it
eaš t
oj eha ra
mt oi
kaoš tos uč et
voricahule f
air
-r aši
dina,z at
imt rojica:Abdul lah,Ze jdi bn
ohar ami t
eit oz abranit
e,z ai
s t
a,onoš toj aha ramimj ei st
oka oštojei
Sabit i Ebu Musa el-Eš '
ariionis useme đusobnor a zl
ikova l
ipot ome
Allah .oha r
a mio.'
' Uha disukoj egbi l
jež eAhme diTi rmiziodAddi j
štajeodnj ihprenesenoodt ef sir
a.
ibn Hibbana da je Poslanik  protuma č
ior i
ječ
i:''ine-l-magdube
alejhim humu-l-jehud ve inne dallinne humun-nesara (zaista su oni na Od prve trojice hulefair-r a šidina :EbuBe kra,Ome
raiOs
mana
koje se rasrdio Allah .ž i
dovi ,aonikoj is uza l
utal
ikršća ni
).'' 
preneseno je vrlo malo tefsira, a tri su razloga za to:
A uonomeš t
obi lj
ežei mam Ti rmiziiI bnHi bbanus vome
Sahihu od Ibn Mesuda da je Poslanik rekao: ''Srednji namaz je 1) Zat
oš t
os uoniranijepres
eli
linaAhir
et.
ikindija-namaz.'' –ovdje je Poslanik protuma čioajet:''
…č uvajt
esv e 2) Zat
oš t
os usebavi l
ihil
afet
om iosva
janj
em novi
hpodr
učj
a.
namaze i srednji namaz.'' 3) Za t
oš t
os ubil
ius r
ediniukojojj
eve ći
nal
judibil
aul
emau
pogledu Allahove Knjige.
Tuma
čenj
eKur
'a
nar
ij
eči
maa
sha
ba
Tako da je bilo vrlo malo potrebe da ih pitaju ashabi , jer je to
Ova vrsta tefsira se dijeli na: njima bilo svima poznato, pa je od njih (hulefair-r ašidina )ma lii
preneseno.Št os et ič eAl i
jeibnEbiTa lbaonj
i eme đuhul efa i
r-
1. Tefsir od ashaba koji ima hukm merfuua (ili tefsir od rašidi
nimana jvišepr e niote f
sir
a,auz roktog aj eš t
oj ebi os loboda nod
ashaba koji se pripisuje Poslaniku ) i to u stvarima u kojima ne hilafe
tadugvr eme ns kipe riod,ana jvišeuvr eme nuOs ma naZatim,
mož e bi t
ii dž t
ihada,iu onome š t
oj e ve zano z ae sbabi-nuzul on j ena j
višeiž i
vi o,ipot rebal judiz at efsirom,na konpr ošire nja
objavljenih ajeta. islamskedržave ,jebi lave ća,jerjedos tas t
rana cauš loui slam pai mj e
tr
e bal
opoj asnit
iz nač enjeKur 'ana.Na kon Alije najpoznatiji ashabi
2.Nj i
hovor azumijevanjeii džt
iha d.As habika danebina šl
i
tefsir u Allahovoj Knji
zi,nit
iur iječi
maPos l
anika, onda su za svoje
Tefsir (drugi dio) 35 Tefsir (drugi dio) 36
od kojih je prenesen tefsir su: Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Štos etičeovedr ug evr ste,t j.shva t
anjea s
ha ba , neka ulema
Mes'ud i Zubejr ibn Ka'b  jes t
a novištadaj eoba ve zno t akvomi šljenjeuz ima tiuobz ir
,ka ošto
ka ž
eha f
izI bnKe sir,r ahi me hulla h,koj ius vom t efsi
ruMuka dimi
1) Zbogve l
ikepot rebez anjimame đus vij
etom. ka ž
e :''Ita
da ,a konena đe mot efsiruKur 'anu,ni t
iuSunne t
u,vr aćamo
2) Zatim poznavanje arapskog jezika. seut ome( tuma če njua jeta)nar i
je čia sha ba '' –ovoj ez atoš tos u
3) Zbog bliskosti sa Allahovim Poslanikom  ashabi poz na valionoč emus upr i
sus tvova l
iods it
ua c
i jais tanja,i
4) Poznavanjem situacija u kojima su objavljeni ajeti i sl. zatoš tos uima lipot punos hva tanjeii spra vnoz na njeidoba rrad.
A posebno ul emame đu nj i
maive l
ika nika oč e t
ir
ii mama
Osim Ibn Abbasa koji je bio dijete za vrijeme Poslanika , a
(hulefair-r šidina ).Bi lježiBuha ri,rahime hull
a h,us vomeSa hihuda
imao je trinaest godina kada je Poslanik  preselio, ali je to jeDž uha j
fepitao Alije  :' '
I ma šl ine štoodVa hj ami moovog aš toje
nadokna diot i
meš toj ebios t
a lnou za shabe , tako da bi znao, kako u Allahovoj . Knjizi ili ti je Allahov Poslanik  pos ebno ne što
nam on opisuje u svom rivajetu, stajati pred vratima jednog od ashaba, povjerio? A on r e če:''Ne ,t a komiOnog akoj ida jedani čez rnevlj
e,
a u njega bi puhao topli vjetar i nanosio mu pijesak na lice, ali bi on i ništadr ugonez nam os im onogš toAl lah.da ječ ovjekuods hva t
anja
daljes t
ajaoič ekaodas eonpr obudis aka j
lul e .–Pa kad bi se ovaj Kur '
a na .
'
'Va žno j es pome nut idaz avr ijeme a shabani jeni š
ta
probudi oii za šaoizkuć eivi diog apr edvr atima, rekao bi mu: ''Allah zapisa no od t efsi
r a,ve ćj epi s anjepoč e l
o u dr ugom hi džretskom
tises milova o,s ineAbba sov,pr ečej ebi l
odamit ebidođe mone got i stolj
e ću.Te fsi
ria sha ba , tj. tefsiri ajeta su se prenosili usmeno, bez
nama .''Aonbiodg ova r
ao:' '
Pr ečej edaj adođe mz nanju.'
' Iz bogtoga redoslijeda i bez cijelosti (cijelog Kur'ana).
jebi ona j
uč e nij
ime đua shabi ma , tako da bi se ashabi njemu
vraćali. Historijat Tefsira
Prenosi se da je Omer ibn Hattab os je ti
ome đua s habimada
muz amj erajuz atoštouvodinas ije
laAbdul l
a hai bnAbba saPa ga je Stol
jeć
eizaashabasenazi
vastol
jećezapi sivanj
a–tedwin ili
Omer j ednepr ili
ke,ka koka žeAbdul l
ahi bnAbba s, poveo da im stolj
ećetabi
'i
na.Poznatojedas ua habi uzimali od Poslanika
s
poka ženj egovoz nanje,tej eOme rupi taoor iječimaAl l
a ha: ''Kad tumače
njetef
sir
a,i
stotakosuit
abi
'i
niuzimalioda s
habai njihovo
Allahov apomoćdođe .'
'–pas ur eklionoš toser azumi j
ej estedaAl l
a h tuma č
enj
eKur '
anana
kont ef
sir
aas
habaje najbolje.
 na govješta vapomoćipobj e duPos lanikuTad je Omer upitao
Abdullaha  :''Misl
išl iit iova ko?'
'Ka že:' '
Ne ,ovims ena govješt
ava Ashabi sus erazi
šlipomnog im pokra
jina
mai sl
ams kez emlje
smrt Allahovog Poslanika ' '(Bi l
ježiBuha riodSe i'
daibnDž ubej
ra ) dabipr ošir
iliz na
njeoo vojvjeri
. Samim novim osvajanjima ukazala
seve ćapot r
e baz atuma če
njem Kur '
ana:Abdul l
ahi bnAbba s je
3. Tefsir ashaba koji se shvatao iz njihovog poznavanja boravi
ouMe kkiitamoj eš i
ri
oz nanjeot ef
sir
u.Na jpozna t
ij
itabi'
ini
ar
apskogj ezi
ka ,s t
il
ist
ike,si
tuaci
jeis vegaos t
alogš tojeokruživalo kojisuuz el
iodnj eg
as u:Se'i
dibnDž ubejr,Mudža hi
d,Ikr i
me ,Me vla
Arape,iz među os tal
og ia deta( obič
aja),ka oš t
o ka ž
e Al l
ah : ibn Abbas, Tavus ibn Kejsan, Ata ibn Ebi Rebah. Od svih ovih
'
'Dolaz
itek uć
amasnj i
hovihvrat
a,nijeut omepobož nost
…'' spomenut i
hna j
višesepr e
nosiodI kri
meEbuDž ehlaiovos ena ziva
me kkanskaškol atef
sir
a.
Tefsir (drugi dio) 37 Tefsir (drugi dio) 38
U Medini je bio poznat Ubej ibn Ka'b –odnj eg ovihučenika 2) Drug akarakter
ist
ikajeonoš tosus voj
imr a
zmi š
lj
anje
m
me đut abi'i
nimana jpozna t
ij
isu:Zejdi bnEs l
em( še j
hi ma ma Malika, shvatil
i,pas unekiuč e
njacirekl
idanijeobaveznodaprihvat
e,dok
rahimehullah), Ebu Alije, Muhammed ibn Ka'b el-Kurevi. drugika žudajeobaveza,j
ers uonibi
libl
ižiObj
aviodost
alih.
Me đuna jpoznatij
im učenja
cimakoj isuuz eliodAbdul la
hai bn 3)Tr ećakarakte
ris
ti
kadaonni jezapi
si
van.U vr
ij
emet abi
'i
na
Mesuda uI rakus u:Al kamei bnKa js,Me sruk,Ami re š-Ša '
bi
,Ha san sepoč e l
os azapi
si
va nj
emt efsi
raihadis
a( t
efs
irjebiosasta
vnidio
el-Basri, Katade ibn Deame es-Sedusi, El-Esved ibn Jezid, Murre el- hadisa).
Hamzani.

Še j
hu-l-i
sl
amI bnTe jmije,rahime hul
lah,spomi nj
ućiovoka
že: Ra
zli
kaizmeđust
olj
ećaa
sha
ba
'
'Štoset ičetefsi
ranajuč eni
jilj
udis us t
anovnic iMe kkez
atošt
osuoni ist
olj
ećat
abi
'i
na
drugovi Ibn Abbasa  '' –zatim ka že:''
I s
tota koiKuf e
,jersuoni
drugovi Ibn Mesuda i ulema stanovnika Medine.''
1) Štosetičetefsi
rat abi'
inanjihovtefsi
rseu zi
maa koses lože,
Ovos una jpoz nat i
ješ kol eut e f
sir ume đua shabima una uci aa kos eraziđuondas eneuz ima ,j
erjednas t
ranani
j eprečaoddrug e,i
koju su prenijeli na tabi'ine, a svaki tabi'in je prenio na tabi-tabi'ine. utom s lučajusevrać anarije čiKur'anailiSunnet
a;a r
apskogjezikaili
Ne kaulemaj emi šl
jenjadas etefsirtabi'
inaneuz i
mapr venstve noz at
o miš l
jenjeashaba
štoonin isubi lipr i
su t
niuvr eme nuObj aveimog ućej edapog ri
ješ eu 2) Druga karakteristika ashaba je da se Kur'an nije sav
shvatanjuonog aš t
os ež eljelor eći
.Ve ćinaul emet e fs
iraj emi š
lje nja protef
s i
r i
o,većs a
moj edandi oit os amoonoš t
ojebi lonepozna t
o,a
da se uzima tefsir od tabi'ina, jer su oni uzeli od ashaba Prvo nepoznava njetefs
iras esvevi šepove ćaval
ouda l
javanj
e m odstoljeća
mi šl
jenj
ekoj ej epr eferirano( radžih)j e
st e;ka das et abi'
inis ložeoko Poslanika ,takodas etefsi
rpove ćavaosvr emenanavr i
jeme.
jednog mišljenjaduž nostna mj edat ouz me mo. 3) Ma lobrojno razilaženjea s
ha ba  u shvatanjuzna čenja
Kur'ana.
Ka žeI bnTe j
mi je,rahi
me hul l
ah:' 'Ka das esložeokone č e
ga
ne mas umnj edat opos tajedoka zom,aka das er a
ziđunemo žebiti 4) U mnog omez a
dovolja
valisus eopć imz nač e
njema jet
ai
ri
j ečje dnihdoka zom s upr ot
nimr iječ
imadr ugih,ut omes luča
juvr ać
a nisu ulazili u pojedinosti.
se jeziku Kur'ana ili Sunne tail
iuopć enoj e zikAr apailir
ij
ečiashaba 5) Ogr anič
a val
is us enapojašnjenjej ez ičkogz načenj
akojisu
o tome.'' Ovo je iz knjige «Uvod u temelje tefsira». razumj elis ana jkr
a ći
mi z r
azom,aa kobine štot omedoda l
itobibio
sebebi-nuzul (povodi Objave).
6) Ri jet
kos tzaključ i
vanjafi
kskihpr opi sai zkur '
a nski
ha j
eta
.
Karakteristike ashaba  7) Ni štauovomes tolj
ećunij
ebi l
oz api sanoia kobir ekl
idaj e
neštobi loz apis i
vanot os enazivakira'
e-tefsirijje,1 kaoš t
oj etočini
o
1) Prva karakteristika ashaba j
eonoštosurekl
idai
mahukm
pr
ihva
tanja(me rfu'
a)it oj eduž nostsvi
m dapr
ihv
ate
.
1
Te
fsi
rsk
ouč
enj
e.
Tefsir (drugi dio) 39 Tefsir (drugi dio) 40
Ibn Mesud t a koš t
ojepor
edajet
api
saot
efs
ir,pas unekimi sli
lidaj e
torazli
č i
tkira '
et . Poč
eta
kza
pis
iva
njat
efs
irat
abi
'
ina
8) Te fsiruovomes t
olj
ećuj
ebio u obliku hadisa i bio je
nerazdvojni dio. Kaoš tosmove ćr
eklidasukoda shababi
lipoj
edi
nci,ka oš t
o
je Ibn Mes'ud Zapis
iva
njet ef
sir
akodt abi'
i
nasepoveća
lo prilikom
Karakteristika tabi'ina širenjai
sl
ams kedr
žaveiula
s kom vel
ikogbroj
ast
ranac
auislam.

1) Kao prvi dokaz u zapisivanju tefsira jeste rivajet koga


1)Onoš t
ojekarakter
ist
ičnozast
olj
ećetabi
'
inaje
stedaakose s
pomi njeIbnDž eri
r,r ahime hullah,us vomeTe fsirus e
nedom I
bnEbi
s
lož
et obivadokaz,aakos eraz
iđuondagleda
moudoka zeizKur'
ana Mulej
keg djeka že:''
Vi dios am Mudž ahidakakopi taIbn Abbasa o
iSunne t
a,a r
apskog j
ezika ir ij
eči
ma ashaba  t
ez akl
juč
uje
mo t
efs
iruKur 'anais asobom j ei ma opl oče ,aIbnAbba sbi mu govorio:
z
načenjeaje
ta. '
'
Piši
.'
' –sve dok ne bi govorio o cjelokupnom tefsiru.''

2)Jošuvi
jekjete
fsi
ru per
iodu ri
vaj
eta ipr
enoš
enj
asa 2) Drugi dokaz spominje u knjizi Vefajatu-l-ajjan da je Amr
na
pome
nomdaonnij
ebi
ouopćemzna
č enj
u. ibn Ubejd3 napisao tefsir Kur'ana Hasana el-Basrija.4 Isto tako je
5
poz na t
odaj eI bnDž ure jdž imao tri velika dijela tefsira. Hafiz Ibn
3)Mnoštvora
z i
laže
njameđut a
bi'
inaut ef
s i
ruzar
a z
likuod Ha dž ere l
-Eskalani spominje o kazivanju Ata ibn Dinara el-Hudevija u
onoganač emus ubi
liashabi,i
akojer az
ila
ženjemeđutabi'inima svoj ojknj izi(knj i
gakoj aobr ađujer avije).Ahme di bnSa lihka žez a
maloz ar a
zli
ku od onog št
os e pos
lij
e pojavi
lo,al
ije nj ihovo Ata ibn Dinara: ''On je od pouzdanih misrijaca.'' Njegov tefsir je u
raz
ila
ženjeupogle
duashabamnogoveće. onomeš tos epr enos iodSe '
idai bnDž ubejraus ahifi.Abdul meliki bn
6
Mervan j etraž i
oodSe 'idai bnDž ubej r
adamuna pišet efsir
.At ai bn
4) Ulazak u tefsir mnogih israilijata i nasralijata biva uzrokom Dina rjeova jtefsirna šaounj e govojsa hif
iiovoj ej eda noddoka zada
mnoš tvaoni hme đue hlu-l-kitabijama koji su primili Islam, tako da su su tabi'ini imali zapisani tefsir.
sa sobom doni j
elika zivanjakoj as uprij
eI s l
a maz nali.Čovj ekovaž el
ja
das az napoz navanjem poj edinos tionog aš toj eukr atkos pome nutou Uz
roc
ira
zil
aže
njaut ef
siruk oj
ijez
asnova
n
kur'anskim kazivanjima. Najpoznatiji od kojih su se donosili israilijati na predajama
su bili: Abdullah ibn Selam, Ka'b ibn el-Ahbar,Vehb ibn Munebbih,
Abdul me li
kibnAbdul azizibnDž urejdž.
2
5)Poj
avame
zhe
pskogr
azi
laž
enj
a.
3
Amr ibn Ubejd je bio predstavnik mu'atezila, a koje su se pojavile u vrijeme Hasana el-
Basrija, rahimehullah.
bi
2 4
Misli se na mezhepsko-ak
ide
tskora
zil
aženj
e,j
ersune k ia sha .optuž enidas ug ov oril
io Hasan el-Basri je preselio 116. g.p.H.
5
kaderu,ta kodas uine k it
abi
'
iniopt
uženidasu govorili o kaderu, pa je njihova vrijednost I
bnDž urejdžjepr eselio1 50. g.p.H.
6
opala. Abdu-l-melik ibn Mervan je preselio 86. g.p.H.
Tefsir (drugi dio) 41 Tefsir (drugi dio) 42
Ra zlog r azilaže nj
aj es
ter azi
laže njer az novr
snos
ti
, a ne akoj euKur'anus pomenut aj ednarij
eč,aimamos i
noni
mt eri
ječi
,na
suprotnosti i suprotstavljanja kod ashaba i tabi'ina: onom mjestu gdje upotrijebljena –bilapot
rebnainišt
aj enat om
mjestunebimog loz a
mi je ni
ti,iovoj eje
zič
ki'idž
az–nadnaravnost
1.Jest
edaj edanodnj ihupotrij
ebiizrazdrug ačij
ine goš t
oj e Kur'ana.
upotrijebio drugi, a jedno i drugo ukazuje na isto, npr. siratu-l-
mustekim –ne kis upr otumači
lidaj etopr aviput ,ane kidaj et o 5. Razlika u kira'etima7 –imamo dva kira'eta i nekada je razlika
Kur'ani linje
g ovos l
ijeđenje
,atrećisuprotumačil
idaj et oislam. uki ra'
eti
makoj is umut eva ti
ruzrokom r
azličit
ogt uma čenjair azličitog
tefsir
a,ka oš tojeus ur iHi džr,15.aj
etg djer iječsukiret po jednom
s
2. Da svaki od mufesira spomene neke vrteodopć
egi
mena
, kira'e
tuz nači:na šes uoč izatr
te,apodrugom ki ra '
e t
uka žesesuhiret –
na
vode
ć iti
mepr i
mj er. znač ina še oč is u opč a rane
.Iovo j e na učna mu' džiza – danas
astronautikadal eteus ve mi rikadaizl
azei zovea t
mos fereka žudas u
3. Da izraz ili riječspomenuta u Kur'anu mož e imati dva ili jedan period zaslijepljeni.A Kur 'ankaže:''
…i kada bi im se nebeska
viš e znač enja, nekada je to uzrokovano jezič kim udruž ivanjem jedne vrataot voril
a,paonipr oš l
igor e
,rekl
ibi:naš eoč is uz asli
jepl jenei l
i
riječi, npr. riječ :ve-l-lejli iza as-as –znač i poč etak i kraj noći, riječ mis moopč arani…' '
asvere –znač i lovac i lav. Nekada jedan izraz nosi viš e značenja, a
nekada je razilaž enje zbog moguć nosti da se zamjenica odnosi na Us l
učaj
udanaiđe
monar i
ječ
ias bakoje su suprotstavljene,
ha
različ ite osobe, npr.: ''Pa je objavio ono š to je objavio…' '(En-Nedž m, ut
om s
luč
ajućemopost
upi
tinas
lj
edeć
inači
n:
10. ajet)
1.Akoj er azil
aženj
eur ije
č i
maa s
habait abi'
inaz a bil
ježeno
Ima miš ljenja da je Allah . direktno objavio svome robu odj edneos obe,ne ka daimamos lučajdas eprenoseodj ednoga shaba
Muhammedu , a ima miš ljenja da se odnosi na Dž ibrila , pa je on dvar az
lič it
ami šljenjaot ef
sir
udot ičnoga jeta,is
tot akoi ma mood
objavio Allahovom robu.Što znač i da se ovaj ajet mož e odnositi na tabi'
ina,ondapog l e
damour i
va j
et,pać es eut om s l
učajupr i
hva t
it
i
Allaha i na Dž ibrila , a nekada se ovim izrazom ž ele obuhvatiti dva sahih.
ili viš
e znač enja, i kad je takav slučaj imamo opć e znač enje kojeg niš ta 2. Ako su oba rivajeta sahih, a poznato nam je koji je od dva
ne precizira da bi moralo biti određeno, i toga miš ljenja su već ina tefs
iraka s nij
i,prihva ti
tćemoona jka sniji(mufesirtr
e badai maz nanje
uč enjaka fikha, kao š to su: Malik,Šafija i Ahmed. oha di s
u,daz nai spit
atiri
vaj
etkoj ij epr i
je,akoj ika sni
jei zre
č eni
mora biti razborit).
4.Das er i
je čikojes us inoni miut efs
iruupot reblj
avaj
ukod
mufesira ili su bliske jedne drugima (ustvari, u jeziku se ovdje
ras
pravl j
aoovomepi t
anju,pas eka že:vrloj ema l
os inonimauj ezi
ku
kojiupot punos t
ijedniz amjenjuj udr uge,npr .zakuć us ekažedaruni Kira'eti su vahj (Objava) i kira'ete nije Poslanik . od sebe govorio, niti su ashabi 
7
. od sebe
bej
tun,as va kaodt i
hr i
ječiimapos ebnoz načenj
e :da r
unz načiono govorili, u kira'etima su propisi, kao primjer: lemestumun-nisa,au dr ug om s ek a ž
e:
lamestumun-nisa i mufesiri se razi laz e:jednik až u:lemestumun-nisa –z na čidotaknete
okoč eg asepunokr eće
š,abe j
tunj eonog dj eses pavai libor
avišt
e). žene ,adr ug ik ažu:lamestumun-nisa –z načikada se s njima sastanete š t
oz nač idaj e
Ulemas pomi njedat akver i
ječiuKur 'anune ma ,štoz načidajeona , razlika u kira'etima.
Tefsir (drugi dio) 43 Tefsir (drugi dio) 44
3.Aa konez naškojijerivaj
etprij
ei z
rečen,akojikas
nije,t
ada Ka r
akte ri
st
ikaovogpr
vogpe riodaj etoš t
oj etefsi
rpr enoš enrivaj
e t
om
ćemovi djet
idalii ma mova njskidokazodonog ašt
ojeprenese
noot oj time št osua s
habiprenosili od Poslanika , a isto tako jedni od
temi ,pać emovi djetikojić e
mot er
džih,akoj iri
vaje
tpr i
hvat
itiodta drugih.
dvai livišer i
vajetane kim vanjski
m dokaz om onimš t
oj eprenese
no,
bilo da je od Poslanika i l
idr ugi
ma j
etom ilihadis
om ilirij
eči
ma
ashaba i l
irij
ečimat abi'
ina. Stadij kroz koji je proš
ao tefsir

4.Akonit
one
mamoondapokuš
ava
mor
azumom dana
đemo 1.Št os etičehi stor i
jatat efsi
ramož emogapodi jel
itiuvi š
e
dokaz. faz a.Ono š toj eka r akteristično z apr vipe ri
od j et oš t
oj et efsir
prenesen rivajetom t imeš tos ua shabiprenosili od Poslanika , a isto
5.Us lučajudanismomog linir azumom dadoka žemoprioritet tako jedni od drugih, a isto tako i tabi'ini su prenosili jedni od drugih i
je
dnogmi š
lje
nj anaddrugim,tadjenana madavj e
ruje
mouonoš toj e to je bio prvi stupanj tefsira.
Allah timeht iorećiinij
ena m nuž nodamor amooda brat
ije
da nod 2. Drugi stepen nakon vremena ashaba it abi'
inapoč eloje
ovih,nakonštos mos vemog uć
nostipr oba l
i.Ut om sl
uča juovopi t
anj e zapisivanje hadisa Resula koji je imao raznovrsna poglavlja, a tefsir
prenese
nogmi šl
jenj
aoda s
habaili tabi'i
na ,arazli
čit
ogme đus obom je bio jedno od ovih poglavlja koje je obuhvatao hadis, tako da nismo
ine mogućnostidag aodredimo–s hva tamoka omut eš
a bih,pri
jene go ima l
ipos e bnihdj el
akoj abipr otuma či
laKur '
a nizs ur eus uruiiza jet
a
budeobj a
šnjenoiliuopćeno,pr
ij
ene g oš tobudeodr eđeno. ua jetodpoč et
kadokr aja.Ne kiodi sl
ams kih uč enjakas uobi šli
raz li
čitapodr uč j
ai s lams kogs vije
tadabis akupiliha dis,pabis e
Imaj ošna či
naka kobi smomog lime đuodr eđe nimr i
va j
etimar azl
ičit
ih sakupi louzt oonoš toj epr ene senour azni m pokr a
jina maodt efsi
raš t
o
ravija neku predaju prihvatiti i
lidatipr iori
tet:izme đuos tal
ogj est
eit o je pripisan Poslaniku ili ashabima ili tabi'inima.
ako imamo dva rivajeta, jedan od tih rivajeta je prenesen od Abdullaha Jezid ibn Harun es-Sulemi, rahimehullah, preselio 117. H.g., zatim
ibn Abbasa  , a drugi od nekog drugog ashaba  ,ondać emopr ihva t
it
i Šu' bei bn Ha dždžadž ,r ahi me hull
a h,160.H. g.pr eselio,Ve ki'ibn
rivajet Ibn Abbasa z atoš tomuj ePos l
ani kč iniodovu:' 'Allahu Dž e rrah,r ahime hulla h,197.H. g.pr e
selio,z atim Suf jani bnUj ejne,
pouč ig at e'
viluit uma čenjuKur 'a
na .'
' –i ovo je jedan od dokaza koji rahimehullah, 198. H.g. preselio, zatim Revh ibn Ubade el-Basri,
bi se mogao koristiti u preferiranju ili davanju prednosti jednom nad rahimehullah, 205. H.g. preselio, zatim Abdur-rezzak ibn Hemmam,
drugim. rahimehullah, 211. H.g. preselio, zatim jedan od poznatih ravija Adem
ibn Ebi Ijas, rahimehullah, 220. H.g. preselio, Abd ibn Humejd,
Ako j er a zilaže nj
e me đu dvoj icom l judii livi še njih po s vojoj rahimehullah, 249. H.g. preselio. Svi ovi spomenuti smatraju se
ispravnosti ili slabosti, a ako su isti po svojoj vjerodostojnosti, u tom ima mimauha di
su,s veš tooviuč enjacipr enos eodonih koji su bili
slučajut r
a žimodr ugidoka zodonog aš tojepr e neseno,aa konit oga prije njih od imama tefsira prenose ga sa senedom.
ne ma moondadoka ziva njemt ražimoš tobimog l
obi tijačeme đuovi m
rivajetima. 3.Tr e ć
is tepen–u ovoj etapi je poznato da se tefsir odvojio od
hadisa i postao je samostalna nauka. Karakteristika ovog perioda jeste

Tefsir (drugi dio) 45 Tefsir (drugi dio) 46


toš tos epi šet ef
s irz as vakia je ti zKur anaibi va poredan prema bidolazi
lina
konnji
hnisuobr a
ćal
ipažnj
unai
spr
avnoodtogašt
os e
redoslijedu Mushafa. prenos
iibe zobrać
anjapažnjenaonoš t
osepre
nosiodprij
ašnj
ih
Najistaknutija ulema koja je u tom vremenu napisala tefsir jeste genera
cij
amisle
ćidasvešt
os epre
nos
idaimas
voj
uosnovu.
I bnuMa dže ,rahime hulla
h,273.H. g.pr eselio,z at
imI bnuDž erire t-
Taberi, rahimehullah, 310. H.g. preselio, zatim Ebu Bekr ibnu-l- Primj erz aovoi ma moš t
os epr enos iur ij
ečimaUz višenog
:
Munzir en-Nejsaburi, rahimehullah, 318. H.g. preselio, gajri-l-magdubi alejhim veled-dallin –' '…anenaput onih koji su
zatim Ibni Ebi Hatim, rahimehullah, 327. H.g. preselio, zatim Ibnu protivs ebes rdžbuiz a
zva li
,ni t
ionihkoj is uz alut
ali
!'
'–preneseno je
Hibban, rahimehullah, 369. H.g. preselio, zatim El-Hakim, dese tmi šlj
e nja,premdaj eovopr ot
uma čenodas eodnos inaž idovei
rahimehullah, 405. H.g. preselio, zatim Ebu Bekr ibnu Mirdevejh, kršć ane .
rahimehullah, 410. H.g. preselio i dr. Kaž e Ibn Ebi Hatim, rahimehullah: ''Ne znam da u ovome ima
Svi ovi tefsiri su preneseni sa lancima prenosilaca do Allahovog razilaž enja među ulemom.''
Poslanika i do ashaba i tabi'ina i tabi-tabi'ina.
Na jvi
šeoč emug ovor es uupr avoovir ivajeti,st i
mš toIbnDž erire t-
Ta ber
i,rahime hullah,koj iser azliku jene št
oodn j
ihti
meš tospomi nje
'irab8,z at
imz aključ ujeŠe ri
'at
s kepr opi sei zkur 'ans
kiha jet
a,z a t
im
r aspravl
jaopr eneseni m mi šl
jenj i
maine kimao dnjihda j
epr e dnos t
nad drugima.

4.Če tvrtiste pen–prevazilazi predaje po lancima prenosilaca.


Unjemumnog ipi šuot efsi
rust imš tos kraćujus enedeipr enos er i
ječi
mufesira koji su bili prije njih bez pripisivanja onima koji su im rekli.
Da kl
e,uovom pe riodupoč i
njes emi ješa
tii spr
a vnosane i
spra vni
m
zbog gore navedenog i onaj koji gleda u ove knjige pomisli da je sve u «Gos podar unaš ,nedopus t
is rci
manaš im das kr enu,k ads inam v eć
nji
mai spravnoiz atoć emona ćidamnog ikoj isudoš l
it opr enoseu na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji
svoji
mt efsir
ima ,t a kos upr eneseniii srai
li
jatika oč vr
steč inj
e nicei mnogo daruje » Ali Imran 8.
9
ovoj epoč e
ta kpoj a veopa snos tiva da. Me đuoni mać emona ćiione
kojisupr idava l
ipa ž njus ve mur ečenom.

Me đumufes
iri
mauovom pe
rioduna
ćićemoionekojisuuz e
li
sakuplj
atisveonošt
ojedonji
hdošloodrij
ečiimiš
lj
e nj
aodotičnoj
temi –kadabimuneštodoš
loumisl
iuzeobiitodazapiš
e,aonikoji

8
Gra
ma t

k ora
zlaga
njeri
ječiureč
enici
.
9
Podmeta
nja,i
zmišl
ja
njaiprenoše
njais
rai
li
jat
autefsiru.
Tefsir (drugi dio) 47 Tefsir (drugi dio) 48
le
ktor:
Abdulme dži
dNe zo,.
..
obradateks
ta:
Ha mz aAlag
ić,Abdur
rahma
nKa l
abi
ć.
..
šer
ij
a t
skarece
nz i
ja:pr
of.samedres
eMus,abi
bnUmejr,
diz
ajništampa:AIOLi nz

Tefsir (drugi dio) 49