You are on page 1of 3

Digitization Translation & Technology Corporation

BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC

Vị trí: Nhân Viên Biên Dịch Bán Thời Gian


Bạn vui lòng hoàn thành đầy đủ các nội dung dưới đây:

PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN


Họ tên:
Số CMND: ĐT:
Email:
Học vị/Bằng cấp: Định hướng học tập:
Địa chỉ thường trú:

PHẦN 2: KIỂM TRA NĂNG LỰC

I / Dịch Việt - Anh

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương
ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm
về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào
Công ty.
2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:
a. Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực
tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;
b. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định
của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;
c. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông
đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không
chính xác;
d. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản
họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
e. Trường hợp Công ty giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương
ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ
và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật;
f. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định
tại Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp;
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ
thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

1
Digitization Translation & Technology Corporation

a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy
định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 23.5;
b. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có
quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.
c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản
lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện
bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh
nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá
nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký
kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ
phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong
tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
II/ Dịch Anh - Việt
1. Văn học:

KEESH lived long ago on the rim of the polar sea, was head man of his village
through many and prosperous years, and died full of honors with his name on the
lips of men. So long ago did he live that only the old men remember his name, his
name and the tale, which they got from the old men before them, and which the
old men to come will tell to their children and their children's children down to the
end of time. And the winter darkness, when the north gales make their long sweep
across the ice-pack, and the air is filled with flying white, and no man may venture
forth, is the chosen time for the telling of how Keesh, from the poorest IGLOO in
the village, rose to power and place over them all. He was a bright boy, so the tale
runs, healthy and strong, and he had seen thirteen suns, in their way of reckoning
time. For each winter the sun leaves the land in darkness, and the next year a new
sun returns so that they may be warm again and look upon one another's faces. The
father of Keesh had been a very brave man, but he had met his death in a time of
famine, when he sought to save the lives of his people by taking the life of a great
polar bear. In his eagerness he came to close grapples with the bear, and his bones
were crushed; but the bear had much meat on him and the people were saved.
Keesh was his only son, and after that Keesh lived alone with his mother. But the
people are prone to forget, and they forgot the deed of his father; and he being but
a boy, and his mother only a woman, they, too, were swiftly forgotten, and ere
long came to live in the meanest of all the IGLOOS.

2. Khoa học:

Volatile constituents of the coal—including water, coal-gas, and coal-tar—are


driven off by baking in an airless furnace or oven at temperatures as high as 2,000
degrees Celsius. This fuses together the fixed carbon and residual ash. Most

2
Digitization Translation & Technology Corporation

modern facilities have "by-product" coking ovens. Today, the hydrocarbons are
considered by-products of coke-making, but many American steel companies
capture and use them to create other products.[citation needed] Non by-product coking
furnaces or coke furnaces (ovens) burn the hydrocarbon gases produced by the
coke-making process to drive the carbonization process. Bituminous coal must
meet a set of criteria for use as coking coal, determined by particular coal assay
techniques. These include moisture content, ash content, sulfur content, volatile
content, tar, and plasticity.

The greater the volatile matter in coal, the more by-product can be produced, but
too low or too high levels of volatile matter in the coal results in inferior coke
produced in respect to coke quality properties. It is generally considered that levels
of 26-29 % of volatile matter in the coal blend is good for coking purposes. Thus
different types of coal are proportionally blended to reach acceptable levels of
volatility before the coking process begins.

PHẦN 3: ĐỀ XUẤT


- Nếu được tuyển dụng, mức lương bạn mong muốn được nhận sẽ là: VND/400
chữ

PHẦN 4: THAM KHẢO


Phần này chỉ mang tính tham khảo, không ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tuyển dụng
- Bạn có máy tính để bàn không :  Có  Không  Dự định mua
- Bạn có máy tính xách tay không :  Có  Không  Dự định mua
- Bạn có phương tiện đi lại không :  Có  Không  Dự định mua
- Bạn có quan ngại về chỗ ở không:  Có  Không
- Chỗ ở hiện tại của bạn là:  Nhà gia đình bạn  Nhà người quen  Nhà
thuê

PHẦN 5: TỪ BỎ QUYỀN LỢI


- Tôi cam kết thông tin được nêu trên đây là hoàn toàn sự thật. Tôi hiểu việc
cung cấp thông tin sai hay không đầy đủ sẽ có thể dẫn đến việc mất cơ hội
được tuyển dụng vào vị trí đang ứng cử.
- Tôi cũng hiểu thêm rằng việc tuyển dụng sẽ được quyết định bởi nhà tuyển
dụng dựa trên các tiêu chí nhất định và theo cách hợp lý bởi nhà tuyển
dụng. Tôi sẽ không khiếu nại hay thắc mắc về nguyên tắc tuyển dụng này.

Hồ sơ đính kèm: CV, 01 photo, Diploma or Certificate (if any).