You are on page 1of 21

Projekt z dnia 25 sierpnia 2015 r.

USTAWA
zdnia2015r.
oponownymwykorzystywaniuinformacjisektorapublicznego1),2)
Rozdzia1
Przepisyoglne
Art.1.Ustawa okrela zasady i tryb udostpniania lub przekazywania informacji
sektorapublicznegowceluponownegowykorzystywania,podmioty,ktreudostpniajlub
przekazuj te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz opaty za ponowne
wykorzystywanie.

1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia postanowie dyrektywy


2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z
31.12.2003, str. 90) zmienionej dyrektyw 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniajc dyrektyw 2003/98/WE w sprawie ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 175/1).
2)Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, ustaw z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
ustaw z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ustaw z dnia 21 listopada 1996 r. o
muzeach, ustaw z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustaw z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne, ustaw z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji
publicznej, ustaw z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, ustaw z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania
publiczne, ustaw z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktw naftowych i
gazu ziemnego oraz zasadach postpowania w sytuacjach zagroenia bezpieczestwa
paliwowego pastwa i zakce na rynku naftowym oraz ustaw z dnia 24 wrzenia 2010 r. o
ewidencji ludnoci.

2
Art.2.1. Przez informacj sektora publicznego naley rozumie kad tre lub jej
cz,niezalenieodsposobuutrwalenia(wpostacipapierowej,elektronicznej,dwikowej,
wizualnej lub audiowizualnej), bdc wposiadaniu podmiotw, ktre udostpniaj lub
przekazujtinformacjwceluponownegowykorzystywania.
2. Przez ponowne wykorzystywanie naley rozumie wykorzystywanie przez osoby
fizyczne,osobyprawneijednostkiorganizacyjnenieposiadajceosobowociprawnej,zwane
dalej uytkownikami, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub
niekomercyjnych innych ni pierwotny publiczny cel, dla ktrego informacja zostaa
wytworzona.
3.Podmiotami,ktreudostpniajlubprzekazujinformacjesektorapublicznegowcelu
ponownegowykorzystywania,zwanymidalejpodmiotamizobowizanymi,s:
1)

jednostki sektora finansw publicznych wrozumieniu przepisw ustawy z dnia 27


sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.z2013r.poz.885,zpn.zm.3));

2)

inne ni okrelone wpkt1 pastwowe jednostki organizacyjne nieposiadajce


osobowociprawnej;

3)

inneniokrelonewpkt1osobyprawne,utworzonewszczeglnymceluzaspokajania
potrzeb ocharakterze powszechnym, niemajcych charakteru przemysowego ani
handlowego, jeeli podmioty, o ktrych mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2,
pojedynczolubwsplnie,bezporednioalboporednioprzezinnypodmiot:
a)

finansujjewponad50%lub

b)

posiadajponadpoowudziawalboakcji,lub

c)

sprawujnadzrnadorganemzarzdzajcym,lub

d)

maj prawo do powoywania ponad poowy skadu organu nadzorczego lub


zarzdzajcego;

3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.
938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,
1045,1117, 1130, 1189 i 1190.

3
4)

zwizkipodmiotw,oktrychmowawpkt13.
Art.3.Przepisw ustawy nie stosuje si do informacji sektora publicznego bdcej

wposiadaniu:
1)

jednostek publicznej radiofonii itelewizji wrozumieniu przepisw ustawy zdnia


29grudnia 1992r. oradiofonii itelewizji (Dz.U. z2011r. Nr43, poz.226, zpn.
zm.4))orazPolskiejAgencjiPrasowejS.A.,

2)

pastwowych instytucji kultury, samorzdowych instytucji kultury oraz innych


podmiotwprowadzcychdziaalnokulturaln,oktrejmowawart.2ustawyzdnia
25padziernika1991r.oorganizowaniuiprowadzeniudziaalnocikulturalnej(Dz.U.
z2012r. poz.406, zpn. zm.5)), zwyjtkiem muzew pastwowych imuzew
samorzdowychwrozumieniuprzepiswustawyzdnia21listopada1996r.omuzeach
(Dz.U. z2012r. poz.987), bibliotek publicznych wrozumieniu przepisw ustawy
zdnia27czerwca1997r.obibliotekach(Dz.U.z2012r.poz.642i908orazz2013r.
poz.829), a take archiww tworzcych pastwow sie archiwaln oraz innych
jednostek organizacyjnych prowadzcych dziaalno archiwaln w zakresie
pastwowegozasobuarchiwalnegowrozumieniuart.22ustawyzdnia14lipca1983r.
onarodowym zasobie archiwalnym iarchiwach (Dz.U. z2011r. Nr123, poz.698,
zpn.zm.6)),zwanychdalejarchiwami,

3)

szk wyszych, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych wrozumieniu


przepisw ustawy zdnia 30kwietnia 2010r. ozasadach finansowania nauki (Dz.U.
z2014r. poz.1620 oraz z2015 r. poz.249), zwyjtkiem bibliotek naukowych
wrozumieniuprzepiswustawyzdnia27czerwca1997r.obibliotekach,

4)

biblioteknaukowych,ktrychorganizatoraminiesjednostkisektorapublicznego,

4)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85,
poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i
poz.1315.
5)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz.
423 i 337.
6)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr
171, poz. 1016, z 2014 r. poz. 822 oraz z 2015 r. poz. 566 i 978.

4
5)

podmiotw, oktrych mowa wart.2ustawy zdnia 7wrzenia 1991r. osystemie


owiaty(Dz.U.z2004r.Nr256,poz.2572,zpn.zm.7))

chyba e informacja ta stanowi informacj publiczn podlegajc udostpnieniu


wBiuletynieInformacjiPublicznej.
Art.4.Przepiswustawyniestosujesidoinformacjisektorapublicznego:
1)

przekazywanych midzy podmiotami wykonujcymi zadania publiczne, wcelu


realizacjizadaokrelonychprawem;

2)

ktrych udostpnianie lub przekazanie zostao uzalenione od wykazania interesu


prawnegolubfaktycznegonapodstawieodrbnychprzepisw.
Art.5.Kademuprzysugujeprawodoponownegowykorzystywaniainformacjisektora

publicznego:
1)

udostpnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczeglnoci na stronie


podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowizanego lub
wcentralnymrepozytoriuminformacjipublicznej,oktrymmowawart.9austawyz
dnia6wrzenia2001r.odostpiedoinformacjipublicznej(Dz.U.z2014r.poz.782
i1662orazz2015r.poz),zwanymdalejcentralnymrepozytorium;

2)

przekazanychnawniosekoponownewykorzystywanielubwinnychtrybach.
Art.6.1.Prawodoponownegowykorzystywaniapodlegaograniczeniuwzakresieina

zasadachokrelonychwprzepisachoochronieinformacjiniejawnychorazoochronieinnych
tajemnicustawowochronionych.
7)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. Dz. U. z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.
1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr
115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz.
416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz.
654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013
r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198
i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1045.

5
2.Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze wzgldu na
prywatno osoby fizycznej lub tajemnic przedsibiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy
informacji o osobach penicych funkcje publiczne, majcych zwizek z penieniem tych
funkcji,wtymowarunkachpowierzeniaiwykonywaniafunkcji,orazprzypadkugdyosoba
fizycznalubprzedsibiorcarezygnujzprzysugujcegoimprawa.
3.Prawodoponownegowykorzystywaniapodlegaograniczeniuwzakresieinformacji
bdcychinformacjamisektorapublicznego,doktrychdostpjestograniczonynapodstawie
innychustaw.Przepisust.2zdaniedrugiestosujesiodpowiednio.
4.Prawodoponownegowykorzystywaniapodlegaograniczeniuwzakresieinformacji
sektorapublicznego:
1)

ktrych wytwarzanie przez podmioty zobowizane nie naley do zakresu ich zada
publicznychokrelonychprawem;

2)

powizanych z obiektami bdcymi depozytami znajdujcymi si wposiadaniu


podmiotu zobowizanego, o ile ich waciciele umownie wyczyli moliwo ich
udostpnianialubprzekazywaniawcaocilubwokrelonymzakresie;

3)

doktrychprawawasnociintelektualnejprzysugujosobomtrzecim;

4)

bdcych w posiadaniu muzew pastwowych, muzew samorzdowych, bibliotek


publicznych, bibliotek naukowych lub archiww, wprzypadku gdy pierwotnym
wacicielemautorskichprawmajtkowychbyaosobatrzecia,aczastrwaniatychpraw
niewygas.
Art.7.1.Przepisy ustawy nie naruszaj prawa dostpu do informacji publicznej ani

wolnocijejrozpowszechnianiaorazprzepiswinnychustawokrelajcychzasady,warunki
itrybdostpudoinformacjibdcychinformacjamisektorapublicznego.
2.Przepisyustawynienaruszajprzepiswustawyzdnia29sierpnia1997r.oochronie
danychosobowych(Dz.U.z2014r.poz.1182i1662).

6
Rozdzia2
Zasadyudostpnianiaiprzekazywaniainformacjisektorapublicznegowcelu
ponownegowykorzystywania
Art.8.1. Podmiot zobowizany udostpnia lub przekazuje informacje sektora
publicznegowceluponownegowykorzystywaniawporwnywalnychsytuacjachnatakich
samychwarunkach.
2.Wprzypadkugdyponownewykorzystywaniejestdokonywaneprzezuytkownikw
bdcychpodmiotamiwykonujcymizadaniapublicznewramachdziaalnociwykraczajcej
pozarealizacjtakichzada,warunkiponownegowykorzystywanialubopatyzaponowne
wykorzystywanie okrela si na takich samych zasadach jak wprzypadku innych
uytkownikw.
Art.9.1. Podmiot zobowizany, ktry udostpnia lub przekazuje informacje sektora
publicznego w celu ponownego wykorzystywania, nie moe wprowadza ograniczenia
korzystaniaztychinformacjiprzezinnychuytkownikw.
2.W przypadku gdy prawidowe wykonywanie zada publicznych wymaga
ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych uytkownikw,
podmiotzobowizanymoezawrzeumowoudzieleniewycznegoprawadokorzystania
ztejinformacji.
3.Umowa o udzielenie wycznego prawa do korzystania zinformacji sektora
publicznegopodlegaocenieprzezpodmiotzobowizanyrazdorokucododalszegoistnienia
powodw jej zawarcia. Jeeli wwyniku oceny podmiot zobowizany stwierdzi ustanie
powodwjejzawarcia,niezwoczniewypowiadaumowzeskutkiemnatychmiastowym.
Art.10.1.Podmiotyzobowizane,ktreudostpniajlubprzekazujinformacjesektora
publicznegowceluponownegowykorzystywaniazuyciemsystemwteleinformatycznych,
s obowizane do stosowania formatw danych oraz protokow komunikacyjnych
iszyfrujcych,umoliwiajcychodczytmaszynowy,okrelonychwprzepisachwydanychna
podstawie art.18 pkt1ustawy zdnia 17lutego 2005r. oinformatyzacji dziaalnoci
podmiotw realizujcych zadania publiczne (Dz.U. z2014r. poz.1114 oraz z2015r.
poz.).

7
2.Podmioty zobowizane nie s obowizane do tworzenia informacji sektora
publicznego,ichprzetwarzaniawsposblubwformiewskazanychwewnioskuoponowne
wykorzystywanie oraz sporzdzania znich wycigw, jeeli spowoduje to konieczno
podjciadziaaprzekraczajcychprosteczynnoci.
Art.11.1.PodmiotzobowizanyudostpnianaswojejstroniepodmiotowejBiuletynu
InformacjiPublicznejwmenuprzedmiotowymwkategoriiPonownewykorzystywanie:
1)

warunkiponownegowykorzystywania,jeelizostayprzezniegookrelone;

2)

wysokoopatzaponownewykorzystywanie,wtympodstawichobliczania,jeeli
zostayprzezniegoustalone,orazinformacjeoczynnikach,jakiebdbranepoduwag
przynietypowychwnioskachoponownewykorzystywanie,ktremogmiewpyw
wszczeglnocinakosztlubczasprzygotowanialubprzekazaniainformacji;

3)

informacjeoczynnikach,jakiesbranepoduwagprzyustalaniunakadanychopatza
ponowne wykorzystywanie, w przypadku podmiotw zobowizanych bdcych
muzeamipastwowymilubmuzeamisamorzdowymi;

4)

informacje orodkach prawnych przysugujcych wprzypadku odmowy wyraenia


zgodynaponownewykorzystywanieorazoprawiedosprzeciwu;

5)

umowoudzieleniewycznegoprawadokorzystaniazinformacjisektorapublicznego,
powodyjejzawarciaorazwynikiocenytejumowy,oiletakaumowazostaazawarta.
2.Podmiot zobowizany, ktry udostpnia informacje sektora publicznego wcelu

ponownego wykorzystywania wsposb inny ni wBiuletynie Informacji Publicznej lub


wcentralnym repozytorium, wraz zich udostpnieniem informuje obraku warunkw
ponownegowykorzystywanialubopatzaponownewykorzystywaniealbookrelatewarunki
lubwysokoopatzaponownewykorzystywanie.
3.Podmiot zobowizany, ktry udostpnia informacje sektora publicznego w
centralnym repozytorium lub w sposb okrelony w ust. 1 lub 2 informuje rwnie o
dostpnocitychinformacjiwceluponownegowykorzystywania.
4.Brak informacji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora
publicznego udostpnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym
repozytoriumuwaasizaudostpnienieinformacjisektorapublicznegowceluponownego
wykorzystywaniabezwarunkw.

8
Rozdzia3
Warunkiponownegowykorzystywania
Art.12.1.Informacje sektora publicznego udostpnia si lub przekazuje wcelu ich
ponownegowykorzystywaniabezwarunkowo.
2.Podmiot zobowizany okrela warunki ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego, speniajcych cechy utworu wrozumieniu przepisw ustawy zdnia
4lutego1994r.oprawieautorskimiprawachpokrewnychlubstanowicychbazdanych
wrozumieniu przepisw ustawy zdnia 27lipca 2001r. oochronie baz danych (Dz.U.
z2001r. Nr128, poz.1402, zpn. zm.8)), do ktrych przysuguj mu autorskie prawa
majtkowe. Podmiot zobowizany okrela warunek ponownego wykorzystywania w
szczeglnocidotyczcyobowizkupoinformowaniaonazwisku,imieniulubpseudonimie
twrcy,jeelijestznany.
3.Podmiot zobowizany moe okreli warunki ponownego wykorzystywania w
przypadkachinnychniokrelonewust.2.
Art.13.1.Warunkiponownegowykorzystywaniamogdotyczy:
1)

obowizkupoinformowaniao rdle,czasiewytworzeniaipozyskaniainformacjiod
podmiotuzobowizanego;

2)

obowizkupoinformowaniaoprzetworzeniuinformacjiponowniewykorzystywanej;

3)

zakresuodpowiedzialnocipodmiotuzobowizanegozaudostpnianelubprzekazywane
informacje.
2.Podmiotyzobowizanebdcemuzeamipastwowymi,muzeamisamorzdowymi,

bibliotekamipublicznymi,bibliotekaminaukowymilubarchiwamimogokrelainneni
wymienionewust.1warunkiponownegowykorzystywaniaograniczajcewykorzystywanie
informacjisektorapublicznego:
1)

w dziaalnoci komercyjnej lub na okrelonych polach eksploatacji, jeeli zawieraj


godo,barwyihymnRzeczypospolitejPolskiej,atakeherby,reprodukcjeorderw,
odznacze lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bd innych
odznaczelubodznakocharakterzemartyrologicznym;

8)Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z
2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238.

9
2)

do dziaalnoci niekomercyjnej, jeeli s objte roszczeniami osb trzecich lub


niebdcychwasnocipodmiotuzobowizanego.
Art.14. Okrelenie warunkw ponownego wykorzystywania nie moe w sposb

nieuzasadnionyograniczamoliwociponownegowykorzystywania.
Rozdzia4
Opatyzaponownewykorzystywanie
Art.15.Informacje sektora publicznego udostpnia si lub przekazuje wcelu ich
ponownegowykorzystywaniabezpatnie.
Art.16.1.Podmiotzobowizanymoenaoyopatzaponownewykorzystywanie,
jeeli przygotowanie lub przekazanie informacji wsposb lub w formie wskazanych we
wnioskuoponownewykorzystywaniewymagaponiesieniadodatkowychkosztw.
2.Ustalajc wysoko opaty, oktrej mowa wust.1, uwzgldnia si koszty
przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego wokrelony sposb
iwokrelonej formie oraz inne czynniki, jakie bd brane pod uwag przy nietypowych
wnioskachoponownewykorzystywanie,ktremogmiewpywwszczeglnocinakoszt
lub czas przygotowania lub przekazania informacji. czna wysoko opaty nie moe
przekroczysumykosztwponiesionychbezporedniowceluprzygotowanialubprzekazania
informacji sektora publicznego wcelu ponownego wykorzystywania wokrelony sposb
iwokrelonejformie.
Art.17.1.Podmioty zobowizane bdce muzeami pastwowymi lub muzeami
samorzdowymi wprzypadku udostpniania lub przekazywania informacji sektora
publicznego do ponownego wykorzystywania wcelach innych ni niekomercyjne o
charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym mog naoy opaty wysze ni
okrelonewart.16.
2.Ustalajc wysoko opaty, o ktrej mowa w ust. 1, uwzgldnia si take koszty
gromadzenia,produkowania,reprodukowania,rozpowszechniania,ochronyiustalaniapraw.
czna wysoko opaty nie moe przekroczy sumy tych kosztw wraz zrozsdnym
zwrotem z inwestycji, jednak nie wyszym ni 5punktw procentowych powyej stopy
referencyjnejNarodowegoBankuPolskiego.

10
3.Minister waciwy do spraw kultury iochrony dziedzictwa narodowego
wporozumieniu zministrem waciwym do spraw informatyzacji okreli, wdrodze
rozporzdzenia,maksymalnestawkiopatzaponownewykorzystywanienakadanychprzez
podmiotyzobowizanebdcemuzeamipastwowymilubmuzeamisamorzdowymi,biorc
poduwagkosztyorazrozsdnyzwrotzinwestycji,oktrychmowawust.2.
Art.18.Podmiot zobowizany umoliwiajc ponowne wykorzystywanie, w sposb
stayibezporedniwczasierzeczywistym,informacjisektorapublicznegogromadzonychi
przechowywanychwjegosystemieteleinformatycznym,moenaoyopatzaponowne
wykorzystywanie, uwzgldniajc koszty wynikajce z dostosowania systemu
teleinformatycznegoorazwarunkwtechnicznychiorganizacyjnychdorealizacjiwnioskuo
ponownewykorzystywanie.
Art.19.Podmiotzobowizanywskazuje,nadaniewnioskodawcy,sposbobliczenia
opat za ponowne wykorzystywanie wodniesieniu do zoonego przez wnioskodawc
wnioskuoponownewykorzystywanie.
Rozdzia5
Ponownewykorzystywanieinformacjisektorapublicznegoprzekazywanychnawniosek
Art.20.1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie skada si wprzypadkach gdy
informacjasektorapublicznego:
1)

nie zostaa udostpniona wBiuletynie Informacji Publicznej lub wcentralnym


repozytorium;

2)

zostaaudostpnionaw sposbinnyniwokrelonywpkt1iniezostayokrelone
warunki ponownego wykorzystywania albo nie poinformowano o braku takich
warunkw;

3)

bdziewykorzystywananawarunkachinnychnizostaydlatejinformacjiokrelone;

4)

zostaaudostpnionalubprzekazananapodstawieinnychustawokrelajcychzasady
itrybdostpudoinformacjibdcychinformacjamisektorapublicznego.
2.Wniosekoponownewykorzystywaniemoedotyczyumoliwienia,przezokresnie

duszyni12miesicy,ponownegowykorzystywania,wsposbstayibezporedniwczasie
rzeczywistym,informacjisektorapublicznegogromadzonychiprzechowywanychwsystemie
teleinformatycznympodmiotuzobowizanego.

11
3.Wniosekoponownewykorzystywaniezawierawszczeglnoci:
1)

nazwpodmiotuzobowizanego;

2)

informacje o wnioskodawcy, w tym imi i nazwisko albo nazw oraz adres


umoliwiajcy dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo penomocnika tego
wnioskodawcywsposblubwformiewskazanychwewniosku;

3)

wskazanieinformacjisektorapublicznego,ktrabdzieponowniewykorzystywana,a
jeeli jest ju udostpniona lub przekazana, warunki na jakich ma by ponownie
wykorzystywanaorazrdoudostpnienialubprzekazania;

4)

wskazanieceluponownegowykorzystywania(komercyjnyalboniekomercyjny),wtym
okrelenierodzajudziaalnoci,wktrejinformacjesektorapublicznegobdponownie
wykorzystywane,wszczeglnociwskazaniedbr,produktwlubusug;

5)

wskazanieformyprzygotowaniainformacjisektorapublicznego,awprzypadkupostaci
elektronicznejtakewskazanieformatudanych;

6)

wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie zostaa


udostpniona lub przekazana w inny sposb albo sposobu dostpu do informacji
gromadzonychwsystemieteleinformatycznym,oktrymmowawust.2.
4.Wniosek,oktrymmowawust.2,zawieratakewskazanieokresu,przezktry

podmiot zobowizany bdzie umoliwia ponowne wykorzystywanie informacji sektora


publicznegowsposbstayibezporedniwczasierzeczywistym.
5.Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi si w postaci papierowej albo
elektronicznej.
6.Wprzypadku niespenienia warunkw formalnych wniosku o ponowne
wykorzystywanie wzywa si wnioskodawc do uzupenienia brakw formalnych, wraz
zpouczeniem,eichnieusuniciewterminie7dnioddniaotrzymaniawezwaniaspowoduje
pozostawieniewnioskubezrozpoznania.
Art.21.1.Rozpatrzeniewnioskuoponownewykorzystywanienastpujeniezwocznie,
niepniejjednakniwterminie14dnioddniaotrzymaniawniosku.
2.Jeeliwniosekoponownewykorzystywanieniemoezostarozpatrzonywterminie
14dni, podmiot zobowizany zawiadamia wtym terminie wnioskodawc oprzyczynach
opnieniaorazoterminie,wjakimrozpatrzywniosek,nieduszymjednakni2miesice
oddniazoeniategowniosku.

12
Art.22.1.Podmiot zobowizany po rozpatrzeniu wniosku o ponowne
wykorzystywanie,zwyjtkiemwniosku,oktrymmowawart.20ust.2:
1)

przekazuje informacj sektora publicznego wcelu ponownego wykorzystywania bez


okrelaniawarunkwponownegowykorzystywania;

2)

informuje obraku warunkw ponownego wykorzystywania wprzypadku posiadania


informacjisektorapublicznegoprzezwnioskodawc;

3)

skadaofertzawierajcwarunkiponownegowykorzystywanialubwysokoopatza
ponownewykorzystywanie;

4)

odmawia,wdrodzedecyzji,wyraeniazgodynaponownewykorzystywanieinformacji
sektorapublicznego.
2.Wnioskodawca,ktryotrzymaofert,oktrejmowawust.1pkt3,moewterminie

14dnioddniaotrzymaniaofertyzoysprzeciwzpowodunaruszeniaprzepiswustawy
albozawiadomipodmiotzobowizanyoprzyjciuoferty.Brakzawiadomieniaoprzyjciu
ofertywterminie14dnioddniaotrzymaniaofertyjestrwnoznacznyzwycofaniemwniosku
oponownewykorzystywanie.
3.Wprzypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowizany, wdrodze decyzji,
rozstrzyga owarunkach ponownego wykorzystywania lub owysokoci opat za ponowne
wykorzystywanie.
4.Podmiot zobowizany, wdrodze decyzji, odmawia wyraenia zgody na ponowne
wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku gdy prawo do ponownego
wykorzystywaniapodlegaograniczeniom,oktrychmowawart.6.
5.Podmiot zobowizany moe, wdrodze decyzji, odmwi wyraenia zgody na
ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wprzypadku, oktrym mowa
wart.10ust.2.
6.Wprzypadkuodmowywyraeniazgodynaponownewykorzystywanieinformacji
sektora publicznego ze wzgldu na prawa wasnoci intelektualnej przysugujce osobom
trzecim, podmiot zobowizany wskazuje osob fizyczn, osob prawn lub jednostk
organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, ktra posiada prawa wasnoci
intelektualnej, jeeli jest znana, albo licencjodawc, od ktrego podmiot zobowizany
uzyskadanyutwr.Przepisuniestosujedopodmiotwzobowizanychbdcychmuzeami

13
pastwowymi, muzeami samorzdowymi, bibliotekami publicznymi, bibliotekami
naukowymilubarchiwami.
Art.23.1.Podmiotzobowizanyporozpatrzeniuwniosku,oktrymmowawart.20
ust.2:
1)

skadaofertzawierajcwarunkiponownegowykorzystywanialubwysokoopatza
ponownewykorzystywanie,przyczymodofertynieprzysugujesprzeciw;

2)

informujewnioskodawcobrakumoliwociponownegowykorzystywaniawsposb
wskazanywewniosku;

3)

odmawia,wdrodzedecyzji,wyraeniazgodynaponownewykorzystywanieinformacji
sektorapublicznego;przepisyart.22ust.4i6stosujesi.
2.Wnioskodawca wterminie 14dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot

zobowizanyoprzyjciuoferty.Przepisart.22ust.2zdaniedrugiestosujesi.
Art.24.1.W zakresie nieuregulowanym ustaw do decyzji o odmowie wyraenia
zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji
owarunkach ponownego wykorzystywania lub owysokoci opat za ponowne
wykorzystywanie stosuje si przepisy ustawy zdnia 14czerwca 1960r. Kodeks
postpowaniaadministracyjnego(Dz.U.z2013r.poz.267,zpn.zm.9)).
2.Doskargrozpatrywanychwpostpowaniachoponownewykorzystywaniestosujesi
przepisy ustawy zdnia 30sierpnia 2002r. Prawo opostpowaniu przed sdami
administracyjnymi(Dz.U.z2012r.poz.270,zpn.zm.10)),ztyme:
1)

przekazanieaktiodpowiedzinaskargnastpujewterminie15dnioddniaotrzymania
skargi;

2)

skargrozpatrujesiwterminie30dnioddniaotrzymaniaaktwrazzodpowiedzina
skarg.

9)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz.
183 i 1195 oraz z 2015 r. poz. 211 i 702.
10)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz.
1101 i 1529, z 2014 r. poz. 183 i 543 oraz z 2015 r. poz. 658 i 1191.

14
Rozdzia6
Zmianywprzepisachobowizujcych
Art.25.Wustawie zdnia 14lipca 1983r. onarodowym zasobie archiwalnym
iarchiwach(Dz.U.z2011r.Nr123,poz.698,zpn.zm. 11))wprowadzasinastpujce
zmiany:
1)

wart.16:
a)

uchylasiust.1,

b)

ust.2aotrzymujebrzmienie:
2a.Archiwapastwowewykonujusugiarchiwalne wzakresiewyszukiwania

informacjiidanychzawartychwmateriaach,przetwarzaniatychinformacjiidanych,a
takesporzdzaniawycigw,wypisw,odpiswalboodwzorowawizualnychbd
dwikowychtychmateriaw,wczniezmetadanymiodwzorowacyfrowych.;
2)

poart.16dodajesiart.16a16e:
Art.16a.1.Kademuprzysugujeprawodostpudomateriawarchiwalnych.
2.Archiwaiinnejednostkiorganizacyjne,oktrychmowawart.22,zwanedalej
podmiotamizobowizanymi,sobowizaneudostpnia:
1) materiayarchiwalneworyginale,wszczeglnociwichpierwotnejwersji
jzykowejlubwpierwotnymformacieplikwcyfrowych,bdwpostacilubw
formacienadanychprzezpodmiotzobowizanywceludugotrwaego
przechowywaniaiodczytutrecitychmateriaw;
2) reprodukcjemateriawarchiwalnych.
3.Podmioty zobowizane mog rwnie udostpnia materiay archiwalne
niestanowicepastwowegozasobuarchiwalnego,jeelimoliwoudostpnianianie
zostaawyczona.
Art.16b.1.Dostpdomateriawarchiwalnychpodlegaograniczeniuwzakresiei
na zasadach okrelonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o
ochronieinnychtajemnicustawowochronionych.
2.Dostpdomateriawarchiwalnychmoepodlegaograniczeniuzewzglduna
ochron dbr osobistych, danych osobowych, a take ze wzgldu na potrzeb

11)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr


171, poz. 1016, z 2014 r. poz. 822 oraz z 2015 r. poz. 566 i 978.

15
zachowaniaintegralnociskadnikwpastwowegozasobuarchiwalnegozagroonego
uszkodzeniem,zniszczeniemlubutrat.
3.Materiayarchiwalnepodlegajudostpnianiuniewczeniejniwprzypadku:
1) aktwstanucywilnegolubksigstanucywilnegorejestracjiwieckieji
wyznaniowejpo100latachodpowiednioodkocarokukalendarzowego,w
ktrymnastpiosporzdzenieaktulubodzamknicia,zwyjtkiemksigzgonw;
2) indywidualnejdokumentacjimedycznejpo100latachodsporzdzenia
ostatniegowpisu;
3) aktwnotarialnychidokumentacjiksigwieczystychwrazzurzdzeniami
ewidencyjnymipo70latachodsporzdzeniaaktulubskadnikadokumentacji;
4) dokumentacjisprawsdowychipostpowadochodzeniowychpo70latach
oduprawomocnieniasiorzeczenialubzakoczeniapostpowania;
5) ewidencjiludnocipo30latachodjejwytworzenia;
6) dokumentacjiosobowejipacowejpracodawcwpo50latachodustania
stosunkupracy.
4.Ograniczeokrelonych:
1) wust.2niestosujesi,jeelizainteresowanyposiadaszczeglneuprawnienia
alborealizujecelekorzystajcezeszczeglnejochronyprawnej,ktreto
uprawnienialubcelesnadrzdnewstosunkudotychogranicze;
2) wust.3niestosujesidoudostpnieniauprawnionymdodostpudodanych
zawartychwtychmateriaach.
Art.16c.1.Udostpnianiemateriawarchiwalnychjestwolneodopat.
2.Podmioty zobowizane nie wykonuj autorskich praw majtkowych, ktre
przysuguj Skarbowi Pastwa, w stosunku do podmiotw, ktrym udostpniono te
materiay.
3.Podmioty zobowizane nie powinny ogranicza dostpu do materiaw
archiwalnych, ponad ograniczenia stosowane w zwizku z pierwotnym celem ich
wytworzenia.
4.Jeliprzepisyodrbnezapewniajszerszydostpdomateriawarchiwalnych
niwynikazustawy,zastosowaniemajteprzepisy.
Art. 16d.1.Podmioty zobowizane udostpniaj zainteresowanym lub ich
upowanionymprzedstawicielommateriayarchiwalneprzez:

16
1) umoliwienieosobistego:
a)zapoznaniasiztymimateriaami,
b)utrwaleniaichtreciwpostacinotatek,wycigw,wypisw,odpiswalbo
odwzorowawizualnych,dwikowychlubcyfrowychwrazzich
metadanymi;
2) przekazanieinformacjiwnichzawartychwpostacireprodukcjitych
materiawalbopisemnejodpowiedzinazapytanie.
2. Podmioty zobowizane udostpniaj materiay archiwalne w oryginale albo
reprodukcjetychmateriaw:
1) wdostosowanychdotegocelupomieszczeniach,popisemnymzgoszeniuw
postacipapierowejlubelektronicznej;
2) zaporednictwemsystemwteleinformatycznychwrazzmetadanymi
reprodukcji.
3.Jeeliczynnoci,oktrychmowawust.1pkt1lit.b,mogybyzakciinnym
zainteresowanymdostpdomateriawarchiwalnych,ichwykonywanieodbywasina
podstawieporozumieniamidzyzainteresowanymipodmiotemzobowizanym.
Art. 16e.1.W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, e wystpuj
ograniczenia dostpu do materiaw archiwalnych, podmiot zobowizany wszczyna
postpowaniewsprawieodmowydostpudotychmateriaw.
2.Podmiotzobowizanywydajedecyzjwsprawie:
1) cakowitejalboczciowejodmowydostpudomateriawarchiwalnychalbo
2) umorzeniapostpowaniawprzypadku:
a)oktrymmowawart.16bust.4pkt1,
b)gdyniezachodzograniczeniadostpudomateriawarchiwalnych.
3. Do postpowania w sprawie odmowy dostpu do materiaw archiwalnych
stosuje si przepisy ustawy zdnia 14czerwca 1960r. Kodeks postpowania
administracyjnego(Dz.U.z2013r.poz.267,zpn.zm.12)),ztymedecyzjewydaje
siniepniejniwterminie14dnioddniaotrzymaniazgoszenia.;
3)

wart.17uchylasiust.1,1ai2.

12)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz.
183 i 1195 oraz z 2015 r. poz. 211 i 702.

17
Art.26.Wustawiezdnia17maja1989r.Prawogeodezyjneikartograficzne(Dz.U.
z2015r.poz.520,831i1137)poart.40jdodajesiart.40kwbrzmieniu:
Art.40k.Wzakresie nieuregulowanym niniejsz ustaw stosuje si przepisy
ustawyzdnia2015r.oponownymwykorzystywaniuinformacjisektorapublicznego
(Dz.U.poz.)..
Art.27.Wustawiezdnia29czerwca1995r.ostatystycepublicznej(Dz.U.z2012r.
poz.591,zpn.zm.13))art.49aotrzymujebrzmienie:
Art.49a.Wzakresie nieuregulowanym wniniejszej ustawie do ponownego
wykorzystywaniadanychzkrajowychrejestrwurzdowychstosujesiprzepisyustawy
zdnia2015r.oponownymwykorzystywaniuinformacjisektorapublicznego(Dz.U.
poz.)..
Art.28.Wustawiezdnia21listopada1996r.omuzeach(Dz.U.z2012r.poz.987)po
art.31dodajesiart.31awbrzmieniu:
Art.31a.Dostpdoinformacjisucychzapewnieniubezpieczestwamuzealiomze
wzgldu na ochron przed zagroeniem poarowym, kradzie iinnego rodzaju
niebezpieczestwem,ktregrozizniszczeniemlubutratzbiorw,podlegaograniczeniu..
Art.29.Wustawie zdnia 20czerwca 1997r. Prawo oruchu drogowym (Dz.U.
z2012r.poz.1137,zpn.zm.14))wart.80cust.5otrzymujebrzmienie:
.5.Dane lub informacje zgromadzone wewidencji s przekazywane do
ponownegowykorzystywania,wsposbwykluczajcymoliwoidentyfikacjiosblub
pojazdw, zzachowaniem przepisw ustawy zdnia 2015r. oponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz.), jeeli przepisy
ustawyniestanowiinaczej..

13)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.
2, z 2014 r. poz. 1161 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 855.
14)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz.
1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 oraz z 2015
r. poz. 211, 541, 591, 1038 i 1045.

18
Art.30.Wustawiezdnia18lipca2001r.Prawowodne(Dz.U.z2015r.poz.469)
wart.110ust.8aotrzymujebrzmienie:
8a.Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, oktrym mowa
wust.7 i8, nastpuje na zasadach okrelonych wustawie zdnia 2015r.
oponownymwykorzystywaniuinformacjisektorapublicznego(Dz.U.poz.)..
Art.31.Wustawie zdnia 6wrzenia 2001r. odostpie do informacji publicznej
(Dz.U.z2014r.poz.782i1662)wprowadzasinastpujcezmiany:
1)

uchylasiodnoniknr1doustawy;

2)

wart.1ust.1otrzymujebrzmienie:
1.Kada informacja osprawach publicznych stanowi informacj publiczn
wrozumieniu ustawy ipodlega udostpnieniu na zasadach iwtrybie okrelonych
wniniejszejustawie.;

3)

uchylasiart.2a;

4)

wart.9a:
a)

ust.1otrzymujebrzmienie:
1. Informacje

publiczne

o szczeglnym

znaczeniu

dla

rozwoju

innowacyjnoci w pastwie i rozwoju spoeczestwa informacyjnego, ktre ze


wzgldu na sposb przechowywania i udostpniania pozwalaj na ich ponowne
wykorzystywanie w rozumieniu ustawy z dnia 2015 r. o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. ), w sposb
uyteczny i efektywny, stanowi zbir, zwany dalej zasobem informacyjnym, i s
udostpniane w centralnym repozytorium.,
b)

wust.2wprowadzeniedowyliczeniaotrzymujebrzmienie:
Do przekazania, wcelu udostpnienia wcentralnym repozytorium,
posiadanychzasobwinformacyjnychorazmetadanychopisujcychichstruktur
sobowizane:,

c)

wust.2bwpkt2kropkzastpujesirednikiemidodajesipkt3wbrzmieniu:
3) systematycznego weryfikowania iaktualizowania zasobw informacyjnych
orazmetadanychudostpnionychwcentralnymrepozytorium.,

19
d)

wust.3:
pkt1otrzymujebrzmienie:
1) sposb przekazania, oktrym mowa wust.2, majc na wzgldzie
posiadan przez ten podmiot infrastruktur teleinformatyczn
umoliwiajc gromadzenie wniej informacji publicznych oraz ich
udostpnianie, atake moliwoci techniczne przechowywania tych
informacjiwcentralnymrepozytorium;,
pkt3otrzymujebrzmienie:
3) o ile uzna za celowe, dodatkowe wymagania techniczne opracowania
zasobuinformacyjnegoorazdodatkowyzestawelementwmetadanych,
innychniokrelonewprzepisachwydanychnapodstawieart.9bust.6,
majcnawzgldziesposbkoordynacjiinformacjistanowicychzasb
informacyjny, uatwiajce jego wyszukiwanie wsposb okrelony
wart.9bust.2,kontrol,dugotrwaeprzechowywanieizarzdzanie,oraz
moliwo jak najszerszego ponownego wykorzystywania informacji
publicznychiichmaszynowegoodczytu;

5)

poart.9bdodajesiart.9cwbrzmieniu:
Art. 9c. 1. Wcentralnym repozytorium mog by udostpniane zasoby
informacyjneorazmetadaneinneniwskazanewprzepisachwydanychnapodstawie
art.9aust.3,przezpodmiotyokrelonewart.4.
2.Zasobyinformacyjneorazmetadaneudostpnionewcentralnymrepozytorium
napodstawieust.1ssystematycznieweryfikowaneiaktualizowaneprzezpodmiotyje
udostpniajce.
3.Dopodmiotworazzasobwinformacyjnychokrelonychwust.1stosujesi
odpowiednioprzepisywydanenapodstawieart.9bust.6.
4.Minister waciwy do spraw informatyzacji moe usun zcentralnego
repozytorium zasoby informacyjne, ktre nie posiadaj szczeglnego znaczenia dla
rozwojuinnowacyjnociwpastwieirozwojuspoeczestwainformacyjnego.;

6)

uchylasirozdzia2a.

20
Art.32.Wustawiezdnia2lipca2004r.oswobodziedziaalnocigospodarczej(Dz.U.
z2015r.poz.584,699,875i978)wart.39ust.8otrzymujebrzmienie:
8.Wzakresie nieuregulowanym wust.27do ponownego wykorzystywania
danych CEIDG stosuje si przepisy ustawy zdnia 2015r. oponownym
wykorzystywaniuinformacjisektorapublicznego(Dz.U.poz.)..
Art.33.Wustawie zdnia 17lutego 2005r. oinformatyzacji dziaalnoci podmiotw
realizujcych zadania publiczne (Dz.U. z2014r. poz.1114) wart.15 ust.4otrzymuje
brzmienie:
4.Przekazanieprzezpodmiotprowadzcyrejestrpublicznydanychzrejestrudo
ich ponownego wykorzystywania w celu innym ni realizacja zadania publicznego
nastpuje na zasadach okrelonych wustawie zdnia 2015r. oponownym
wykorzystywaniuinformacjisektorapublicznego(Dz.U.poz.)..
Art.34.Wustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktw
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postpowania w sytuacjach zagroenia
bezpieczestwapaliwowegopastwaizakcenarynkunaftowym(Dz.U.z2014r.poz.
1695)wprowadzasinastpujcezmiany:
1)

wart.13ust.6otrzymujebrzmienie:
6.Danejednostkowezawartewrejestrze,zwyjtkiemoznaczeniaproducentai
handlowca,niesinformacjpublicznwrozumieniuustawyzdnia6wrzenia2001r.
odostpiedoinformacjipublicznej(Dz.U.z2014r.poz.782i1662orazz2015r.poz.
), zwanej dalej ustaw o dostpie do informacji publicznej, i nie podlegaj
udostpnieniunazasadachiwtrybieokrelonychwtejustawie.;

2)

wart.22ust.4otrzymujebrzmienie:
4.Informacje,oktrychmowawust.13a,niesinformacjamipublicznymiw
rozumieniuustawyodostpiedoinformacjipublicznejiniepodlegajudostpnieniuna
zasadachiwtrybieokrelonychwtejustawie,zwyjtkieminformacjiprzetworzonychi
zagregowanych w sposb uniemoliwiajcy ich powizanie lub identyfikacj z
konkretnymprzedsibiorc..

21
Art.35. Wustawiezdnia24wrzenia2010r.oewidencjiludnoci(Dz.U.z2015r.
poz.388)wart.46ust.3otrzymujebrzmienie:
3.Przekazywanie danych wcelu ich ponownego wykorzystywania, oktrym
mowawust.2pkt2,nastpujenawniosek,nazasadachokrelonychwustawiezdnia
2015r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.
poz.),jeeliprzepisyustawyniestanowiinaczej..
Rozdzia7
Przepisyprzejcioweiprzepiskocowy
Art.36.1.Dosprawzzakresuudostpnianiainformacjipublicznejwceluponownego
wykorzystywania,wszcztychiniezakoczonychwdniuwejciawycieniniejszejustawy
ostatecznymalboprawomocnymrozstrzygniciem,stosujesiprzepisydotychczasowe.
2.Postanowienia umw zawartych przed dniem wejcia wycie niniejszej ustawy,
niezgodnezart.9ust.2i3,wygasajzdniemwejciewycieniniejszejustawy.
Art.37.Ustawawchodziwyciepoupywie3miesicyoddniaogoszenia.