You are on page 1of 24

STATUTEN LIJST DEDECKER

   
1. De partij. 1.1. Naam en doel. De partij draagt de naam Lijst Dedecker, afgekort LDD. LDD is een ongebonden partij, gedreven door een vernieuwende beweging van het gezond verstand, die staat voor een rechtlijnige politiek, waarvan de grondbeginselen geformuleerd zijn in haar Beginselverklaring. LDD stelt zich tot doel politieke actie te voeren om haar beginselverklaring en programma te realiseren. 1.2. Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens. LDD onderschrijft het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (E.V.R.M.) en zal in haar doel en streven handelen overeenkomstig de bepalingen van het bij de wet van 13 mei 1955 bekrachtigde Verdrag tot bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en van de aanvullende protocollen bij dit Verdrag die in België van kracht zijn. 1.3. Discriminatieverbod. Onverminderd de bepalingen in de wet of in de statuten is geen enkele vorm van discriminatie, noch positieve, noch negatieve toegestaan bij de lijstvormingen en de organisatie van de partij. 1.4. Bestuurstrappen. LDD kent vier trappen van bestuur; die van de afdeling, van de regio, van de provincie en van de nationale partij. In elke gemeente kan maar één afdeling van de partij worden opgericht. In elke afdeling kunnen één of meer onderafdelingen worden opgericht. Alleen in steden of gemeenten met meer dan 200.000 inwoners kunnen de onderafdelingen in deelgemeenten, stadsdistricten of stadswijken met meer dan 25.000 inwoners erkend worden als volwaardige afdeling. De provinciale bestuurstrap valt samen met de huidige omschrijving van de vijf Vlaamse provincies en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
2. De leden. 2.1. Lidmaatschap. LDD staat open voor iedereen die zich een lidkaart aanschaft. Het lidmaatschap geldt voor één jaar. De modaliteiten tot de inning van de lidgelden worden door het nationaal partijbestuur vastgelegd in het werkingsreglement. Door aan te sluiten onderschrijft het lid de beginselverklaring van LDD en verbindt het zich ertoe de statuten van de partij te eerbiedigen. 2.2. Rechten. Leden vanaf de leeftijd van 16 jaar hebben stemrecht in de partijorganen waarvan ze deel uit maken. Nieuwe leden kunnen zich meteen kandidaat stellen voor interne bestuursverkiezingen of voor de lijstvorming, maar hebben pas stemrecht bij deze verkiezingen na drie maanden lidmaatschap. 2.3. Registratie. De leden worden door het nationaal partijsecretariaat geregistreerd. De procedure wordt conform de wetgeving op de privacy door het nationale partijbestuur bepaald. 2.4. Prijs van de lidkaart. Het nationale partijbestuur stelt jaarlijks de prijs van de lidkaart vast. 2.5. Einde van het lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt beëindigd door ontslag, uitsluiting, het niet betalen van het lidgeld van het werkingsjaar of bij overlijden. Wie het lidmaatschap verliest kan geen aanspraak maken op terugbetaling van betaald lidgeld.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
3. Partijwerking. 3.1. Vergaderingen. Voor de algemene ledenvergaderingen zijn er geen aanwezigheidsvereisten om geldig te vergaderen. De bestuursorganen kunnen maar geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de stemgerechtigde bestuursleden aanwezig is. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of een ondervoorzitter, of door een lid dat door de voorzitter wordt aangewezen. De secretaris van het bestuur maakt het verslag van de vergadering, en stuurt het naar de leden van het bestuur. Bij de aanvang van elke vergadering wordt het verslag van de vorige vergadering ter goedkeuring voorgelegd, en brengt de penningmeester verslag uit over de kastoestand van het bestuur. Alle vergaderingen van de partij zijn besloten, tenzij het betrokken bestuur of de voorzitter van de algemene vergadering daar anders over beslist. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door hun voorzitter, die zich daarbij kan laten bijstaan. 3.2. Stemmingen. Er kan, zowel voor algemene ledenvergaderingen als voor bestuursvergaderingen, en dit op alle bestuurstrappen, alleen gestemd worden over punten die op de agenda staan. De agenda wordt vermeld in de uitnodiging die minstens twee werkdagen voor de dag van de vergadering bij de leden moet aankomen. De agenda kan tijdens de vergadering bij hoogdringendheid worden aangevuld met een nieuw punt, wanneer minstens twee derde van de aanwezige leden van de betrokken vergadering daarmee instemt. Tenzij deze statuten het anders bepalen wordt in de bestuursvergaderingen van de partij beslist met een gewone meerderheid, dit wil zeggen dat de meerderheid het haalt ongeacht het aantal onthoudingen, ongeldige of niet-uitgebrachte stemmen. De algemene vergaderingen beslissen normaal met een gewone meerderheid. In de algemene ledenvergadering van de partij, hierna de nationale ledenvergadering genoemd, is minstens een tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist voor : het wijzigen van de statuten van de partij; voor het aangaan van een kartel met een andere politieke partij op nationaal niveau; voor het erkennen van een geaffilieerde vereniging; of voor het intrekken van deze erkenning. In de nationale ledenvergadering is minstens drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist voor het wijzigen van het doel van de partij, het opheffen van de partij, of voor het opgaan van LDD in een andere politieke partij. Over personen wordt steeds bij geheime stemming beslist. Niemand kan deelnemen aan een beraadslaging over zichzelf. Hetzelfde geldt voor de personen waarmee een

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
belangenconflict kan rijzen. Wanneer één van de leden een mogelijk belangenconflict inroept, moet de vergadering zich daarover meteen uitspreken. Wordt het belangenconflict vastgesteld, dient de betrokkene of de betrokkenen de vergadering te verlaten voor de duur van de beraadslaging en voor de stemming. Wanneer minstens één vierde van de aanwezige leden hierom vraagt, kan er gestemd worden met geheime stemming. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan, behoudens bij bestuursverkiezingen of bij het vastleggen van de lijsten voor wettelijke verkiezingen. Elk lid kan dan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
4. De algemene ledenvergaderingen. 4.1. Samenstelling en werking. In de provincies, de regio’s en de afdelingen is er een algemene ledenvergadering, waarvan het overeenstemmende bestuur de bevoegdheden en de werking vastlegt in een reglement, binnen de grenzen van deze statuten. De algemene vergaderingen komen samen naar aanleiding van de bestuursverkiezingen, van de wettelijke verkiezingen of de coalitiegesprekken die de betrokken omschrijving aanbelangen, of in overeenstemming met bovenvermeld reglement. De nationale ledenvergadering bestaat uit alle partijleden, ongeacht hun woonplaats. De algemene vergaderingen van de provincie, de regio of de afdeling bestaan uit alle partijleden die in de betrokken omschrijving lid zijn. Elk lid kan maar in één afdeling, regio of provincie stemmen. De nationale ledenvergadering komt minstens eenmaal per jaar samen. De nationale partijvoorzitter is verplicht een nationale ledenvergadering binnen de maand samen te roepen wanneer het nationaal bestuur, tien procent van de leden, of minstens duizend leden, daar om verzoeken. Elk partijlid kan op de nationale ledenvergadering een onderwerp laten agenderen mits voorlegging van de handtekening van 100 leden die het agendapunt ondersteunen. De nationale ledenvergadering houdt minstens eenmaal binnen de twee jaar een inhoudelijk landelijk congres. Het nationale partijbestuur bepaalt de thema’s van het congres en duidt een congresvoorzitter aan en één of meerdere verslaggevers. 4.2. Bevoegdheden van de nationale ledenvergadering. De nationale ledenvergadering is het hoogste beslissingsorgaan van de partij. Zij beslist over alle aangelegenheden die volgens deze statuten niet zijn toegewezen aan een ander orgaan. Alleen de nationale ledenvergadering is bevoegd voor : het opstellen en het wijzigen van de nationale statuten, voor de vorming van kartels op nationaal, gewestelijk en provinciaal niveau, voor een fusie met een andere politieke partij, voor het wijzigen van het doel van de partij of voor de opheffing ervan. Over plaatselijke kartels bij gemeenteraadsverkiezingen beslist het nationale partijbestuur, op advies van het betrokken provinciale bestuur en van de lokale afdeling. De vergadering spreekt zich uit over het Europese, het Vlaamse en het federale verkiezingsprogramma, en over deelname aan een federale, Vlaamse of Brusselse regering of over het ontslag uit deze regeringen.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
De nationale ledenvergadering verkiest de nationale voorzitter van de partij en een aantal leden van het nationale partijbestuur, in overeenstemming met deze statuten. De vergadering erkent verenigingen als geaffilieerde verenigingen en doet hun naam meteen opnemen in de statuten. De vergadering bespreekt het jaarverslag van het partijbestuur en van de besturen van de geaffilieerde verenigingen die door de partij financieel worden ondersteund. De vergadering spreekt zich uit over alle belangrijke inhoudelijke en strategische aangelegenheden van de partij.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
5. De besturen. 5. 1. Algemene regels. Voor elke afdeling, regio, provincie, en voor de nationale partij wordt het bestuur net als de voorzitter verkozen door en onder de leden van de omschrijving. Het bestuur wordt aangevuld met de leden van rechtswege en de gecoöpteerde leden. Na deze aanvulling legt de voorzitter een globaal voorstel met betrekking tot alle bestuursfuncties voor aan dit bestuur. Het bestuur bekrachtigt dit voorstel met gewone meerderheid. Indien niet, dan zal de voorzitter een nieuw voorstel formuleren tot deze meerderheid is bereikt. Het deelnemen aan een bestuur van de partij is onverenigbaar met het actief meewerken aan een andere politieke partij, of met het kandideren op een niet LDD-lijst, tenzij het nationale partijbestuur dit uitdrukkelijk aanvaardt. Het overtreden van deze regel houdt automatisch de uitsluiting in. Eenzelfde lid kan binnen een bestuur niet meer dan één functie uitoefenen. Het uitoefenen van een uitvoerend politiek mandaat, met name dat van schepen, voorzitter van het OCMW, burgemeester, gedeputeerde, minister of staatssecretaris, is onverenigbaar met een bestuursfunctie op dezelfde bestuurstrap. Voor de toepassing van deze bepaling worden het provinciaal en het regionaal niveau als één bestuurstrap beschouwd. Mits een gemotiveerde aanvraag kan van deze onverenigbaarheid worden afgeweken. Deze aanvragen worden voorgelegd aan het bestuur dat een bestuurstrap hoger staat dan het betrokken mandaat. Indien de aanvraag wordt geweigerd kan daartegen beroep worden aangetekend bij het nationaal partijbestuur, en in geval van nieuwe weigering, bij de Raad van Gezond Verstand. Het verkozen bestuur kan leden coöpteren, voor zover het aantal gecoöpteerde leden een derde van de totale aantal leden niet overschrijdt. Naast de functies die in deze statuten zijn omschreven, kan een bestuur volgens de noden bijkomende functies creëren. Elke bestuursfunctie neemt automatisch een einde wanneer het betrokken lid zijn of haar lidmaatschap bij LDD beëindigt of niet verlengt. Het bestuur komt op geregelde tijdstippen samen. Het wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter, of van minstens één derde van de leden van het bestuur. Elk bestuur kan een werkingsreglement opstellen met inachtneming van hetgeen in deze statuten is bepaald. 5.2. Het bestuur van de afdeling.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
De leden van de afdeling kiezen rechtstreeks een voorzitter en een bestuur van minstens drie en maximum 15 verkozen leden, in overeenstemming met de statuten van de partij. Het aantal te verkiezen bestuursleden wordt bepaald door het uittredend bestuur. Om erkend te worden als afdeling van de partij moet ze minstens 20 leden tellen en/of met betrekking tot de kwaliteit van de werking een positieve evaluatie van het provinciaal bestuur verkrijgen. 5.2.1. Samenstelling. Het afdelingsbestuur bestaat minstens uit 3 leden : De voorzitter; De secretaris; De penningmeester. Het kan worden aangevuld met : De ondervoorzitter; De politiek secretaris; De ledenbeheerder; De afgevaardigden uit de onderafdelingen. In elke onderafdeling wordt een plaatsvervanger aangewezen, die de afgevaardigde vervangt bij afwezigheid; De gecoöpteerde bestuursleden. Zijn van rechtswege lid van het afdelingsbestuur: ‐ De parlementsleden, de regeringsleden, de provincieraadsleden, de gemeenteraadsleden, burgemeesters en schepenen, OCMW-raadsleden, en de leden van de districtsraden en districtscolleges van de partij, die in de omschrijving van de afdeling wonen; De leden van het nationale of van het provinciebestuur die in de omschrijving van de afdeling wonen; De afgevaardigde van Jong Gezond Verstand die in de omschrijving van de afdeling woont en verkozen wordt volgens de statuten van de vereniging.

5.2.2. Werking.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
Het afdelingsbestuur vergadert normaal voor elke vergadering van de gemeenteraad. Het bestuur wordt samengeroepen en voorgezeten door de voorzitter. Het bestuur kan derden uitnodigen voor advies, ook bij het bepalen van haar politieke werking. In alle afdelingen waar onderafdelingen worden opgericht biedt het afdelingsbestuur zoveel mogelijk financiële en logistieke steun bij de propaganda en wervingsacties. De penningmeester stuurt de begroting en het financieel verslag van de afdeling en de aangesloten onderafdelingen uiterlijk 31 januari van het nieuwe jaar door naar de penningmeester van de provincie. 5.2.3. Bevoegdheden. Het bestuur van de afdeling heeft als opdracht leden te werven in de gemeente waarvoor het verantwoordelijk is. Het kan onderafdelingen oprichten in de deelgemeenten, en in de stadsdistricten of erkende wijken, wanneer het dit politiek opportuun acht, of wanneer de helft van de leden van de deelgemeente, het district of de wijk daarom verzoeken. Het bestuur van de afdeling is verantwoordelijk voor de politieke werking binnen zijn gemeente, en bereidt de gemeenteraad voor, desgevallend met de verkozen mandatarissen. Daarbij volgt het de beginselverklaring van de partij, en kan het een beroep doen op het bestuur van de regio, van de provincie, en van de partij als er twijfels zijn over die beleidslijnen.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
5.3. Het regionaal bestuur. 5.3.1. Samenstelling. Het regionaal bestuur bestaat uit: ‐ ‐ De voorzitter die verkozen wordt door de algemene vergadering van de regio. Een afgevaardigde uit elke erkende afdeling van de regio, of de tijdelijke verantwoordelijke van een afdeling in opbouw. In elke afdeling wordt een plaatsvervanger aangewezen, die hun afgevaardigde vervangt bij afwezigheid.

Zijn van rechtswege lid van het bestuur: ‐ De parlementsleden, de regeringsleden, de provincieraadsleden, de gemeenteraadsleden, burgemeesters en schepenen, OCMW-raadsleden, en de leden van de districtsraden en districtscolleges van de partij, die in de omschrijving van de regio wonen; De leden van het nationale of van het provinciebestuur die in de omschrijving van de regio wonen; De afgevaardigde van Jong Gezond Verstand die in de omschrijving van de regio woont en verkozen wordt volgens de statuten van de vereniging.

‐ ‐

5.3.2. Werking en bevoegdheden. Het regionaal bestuur vergadert minstens éénmaal per samengeroepen en voorgezeten door de regionale voorzitter. kwartaal en wordt

Het regionaal bestuur dient in de gemeenten die deel uitmaken van de regio de motor te zijn voor de oprichting van nieuwe afdelingen. Het werkt samen met die afdelingen, en staat in voor de politieke lijn binnen de regio. Het regionaal bestuur volgt indien mogelijk en bij voorkeur ook de gemeenteraden in de gemeenten waar geen afdeling van de partij actief is. De penningmeester stuurt de begroting en het financieel verslag van de regio vòòr 31 januari van het nieuwe jaar door naar de penningmeester van de provincie.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

10 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
5.4. Het bestuur van de provincie. De algemene ledenvergadering van de provincie kiest rechtstreeks haar provinciale voorzitter en minimum drie en maximum vijftien leden van het provinciebestuur. Dit aantal wordt bepaald door het uittredend bestuur. Het nieuwe verkozen bestuur kan maximaal zes leden coöpteren. Door deze coöptatie wordt een evenwichtige geografische spreiding van de bestuursleden over de hele provinciale kiesomschrijving nagestreefd. 5.4.1. Samenstelling. Het bestuur van elke provincie bestaat minstens uit: - De voorzitter; - De voorzitter van elke regio binnen de provincie, die een plaatsvervanger aanstelt die hem of haar vervangt bij afwezigheid; - De verkozen bestuursleden; - De door de verkozen leden gecoöpteerde bestuursleden; - De leden van rechtswege: - De parlementsleden, regeringsleden en provincieraadsleden die in de provincie wonen; - De leden van het nationale bestuur die in de provincie wonen; - De afgevaardigde van Jong Gezond Verstand die in de provincie woont en verkozen wordt volgens de statuten van de vereniging. Deze bestuursleden spreken zich uit bij geheime stemming met een gewone meerderheid over een globaal voorstel van de voorzitter ter aanduiding van : De De De De ondervoorzitter; algemeen secretaris; politiek secretaris; penningmeester-ledenbeheerder.

5.4.2. Werking en bevoegdheden. Het bestuur van de provincie vergadert minstens één maal per kwartaal en wordt samengeroepen en voorgezeten door de provinciaal voorzitter. Het bestuur staat in voor de politieke lijn binnen de provincie. Het legt de grenzen van de regio’s vast. In principe vallen de regio’s samen met één of meer kiesdistricten, maar zijn nooit groter dan een vroeger kiesarrondissement of desgevallend een nieuw gevormd kiesarrondissement. Het bestuur van de provincie erkent elke afdeling die aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

11 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
Bij overtredingen van de beginselverklaring, de statuten of het werkingsreglement van de partij kan het provinciaal bestuur maatregelen en sancties treffen in het belang van de partij. Bij betwistingen neemt het provinciaal bestuur kennis van alle standpunten en streeft er naar de standpunten te verzoenen. Elke partij heeft het recht gehoord te worden. Het provinciaal bestuur kan de erkenning van een afdeling en de bestuursmandaten van lokale en regionale besturen intrekken, en het lidmaatschap van individuele leden schorsen of schrappen. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid op het nationaal partijbestuur. De penningmeester stuurt de begroting en het financieel verslag van de provincie, en aansluitende regio’s en afdelingen uiterlijk 15 februari van het nieuwe jaar door naar de nationale penningmeester van de partij.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

12 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
5.5. Het nationale partijbestuur. De nationale ledenvergadering verkiest rechtstreeks de voorzitter van de partij en een aantal leden van het nationaal bestuur, overeenkomstig deze statuten. 5.5.1. Samenstelling. Het nationale partijbestuur van LDD bestaat uit : ‐ ‐ De partijvoorzitter; zes partijleden die worden verkozen door de algemene ledenvergadering in toepassing van artikel 4.2., 6e lid van deze statuten. Leden die een mandaat uitoefenen in het Europese, federale, Vlaamse of Brusselse parlement kunnen geen kandidaat zijn voor deze verkiezing; De zes provinciale voorzitters of, bij afwezigheid, hun ondervoorzitter. Indien de provinciale voorzitter een mandataris is cfr. supra, dan woont de ondervoorzitter de vergadering steeds bij. Hij heeft enkel stemrecht bij afwezigheid van zijn provinciale voorzitter. Maximum zes gecoöpteerde leden die verkozen worden met minstens twee derde van de stemmen van het nationaal bestuur; Een aantal personeelsleden van de partij, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, wonen de vergaderingen van het nationale partijbestuur bij zonder stemrecht;

Zijn van rechtswege lid van het nationaal bestuur: ‐ ‐ Alle verkozen parlementsleden, zolang hun aantal niet hoger is dan twaalf. De fractieleiders in de Kamer, de Senaat, het Vlaamse, het Europese en het Brusselse Parlement. Als er geen volwaardige fractie is, kiezen de mandatarissen van dit parlement onder elkaar één vertegenwoordiger in het nationaal bestuur; Als de partij meer dan twaalf parlementsleden telt wordt hun aantal in het bestuur beperkt tot twaalf , met inbegrip van de fractieleiders of vertegenwoordigers uit het vorige lid. De overige parlementsleden worden verkozen door de nationale ledenvergadering in toepassing van artikel 4.2, 6de lid van deze statuten; Een afgevaardigde van elke erkende geaffilieerde vereniging, die wordt aangewezen volgens haar statuten. Elke vereniging duidt ook een plaatsvervanger aan, die haar afgevaardigde vervangt bij afwezigheid.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

13 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   

5.5.2. Nationale bestuursfuncties. Deze bestuursleden spreken zich uit bij stemming met een gewone meerderheid over een globaal voorstel van de Nationale voorzitter ter aanduiding van: De De De De (maximum twee) Nationale ondervoorzitters; algemeen partijsecretaris; Nationale politiek secretaris; Nationale penningmeester-ledenbeheerder.

Het nationaal partijbestuur kan in overeenstemming met het werkingsreglement en naargelang van de behoefte, praktische of operationele functies toevoegen. 5.5.3. Werking. Het nationale partijbestuur vergadert minstens tweemaal per maand, behalve tijdens het parlementair verlof. De uitnodiging en de agenda worden ten laatste twee dagen voor de vergadering aan de leden bezorgd. De vergadering wordt geleid door de partijvoorzitter, een ondervoorzitter of door een lid dat door de voorzitter wordt aangewezen. De partijvoorzitter kan het nationaal bestuur samenroepen wanneer hij dit nuttig acht. Hij is verplicht dit te doen op vraag van een derde van de leden van het nationale partijbestuur. Het nationale partijbestuur kan derden uitnodigen, zonder stemrecht. 5.5.4. Bevoegdheden. Het nationale partijbestuur staat in voor de dagelijkse werking en bepaalt de standpunten van de partij. Het waakt er over dat de partij in al haar geledingen de Beginselverklaring, de statuten en het politiek programma van LDD tracht te verwezenlijken. Het kan hiertoe alle mogelijke initiatieven nemen. Het nationale partijbestuur stelt desgevallend het onderhandelingsteam voor coalitiegesprekken op alle bestuursniveaus, behalve het gemeentelijke, samen en geeft inhoudelijke richtlijnen mee voor de onderhandelingen. Het nationale partijbestuur stelt het werkingsreglement van de partij op, dat uitvoering geeft aan deze statuten. Het werkingsreglement moet worden goedgekeurd door ten minste twee derde van de aanwezige leden.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

14 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
6. De bestuursfuncties. 6.1 De voorzitter. 6.1.1 Algemeen. De voorzitters worden rechtstreeks verkozen door en onder de leden van de partij, die in hun omschrijving wonen. Zij zijn verantwoordelijk voor de politieke en algemene leiding van het bestuur waarvoor ze verkozen zijn. De voorzitters vertegenwoordigen hun bestuur bij de officiële instanties waar zij van rechtswege of op uitnodiging aanwezig zijn. Zij ondertekenen de briefwisseling en de persberichten van hun bestuur, maar kunnen zich hierbij laten bijstaan of vervangen door een ander lid van het bestuur. 6.1.2 De nationale partijvoorzitter.

De nationale partijvoorzitter leidt en vertegenwoordigt de partij in alle omstandigheden, onverminderd zijn/haar recht om deze bevoegdheid bij bijzonder mandaat te delegeren. Alleen de bevoegdheid om in rechte op te treden kan hij/zij niet delegeren. De nationale partijvoorzitter benoemt en ontslaat de personeelsleden in het nationaal secretariaat en de studiedienst, en kan deze bevoegdheid delegeren aan de algemeen secretaris van de partij. 6.2 De ondervoorzitters. De ondervoorzitters vervangen hun voorzitter bij afwezigheid en nemen voor die tijd de bevoegdheden van de voorzitter over, met uitsluiting van de bevoegdheid om in rechte op te treden en om het personeel te benoemen en te ontslaan. 6.3 De secretaris. 6.3.1 Algemeen. De secretaris is belast met de dagelijkse administratie van de afdeling, de regio, de provincie of de partij. Per bestuur wordt er maar 1 secretaris verkozen. De secretaris kan zich, met instemming van haar/zijn bestuur, laten bijstaan door medebestuursleden. De secretaris is gemachtigd de administratieve en financiële briefwisseling voor haar/zijn bestuur te ontvangen. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda en de uitnodigingen van de vergaderingen op, maakt de verslagen en bewaart deze in een register. Hij/Zij stuurt de verslagen van zijn/haar bestuur naar de leden, en bezorgt een kopie aan de secretaris

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

15 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
van de regio, voor de afdelingssecretaris, van de provincie, voor de regiosecretaris, en aan de algemene partijsecretaris, voor de provinciale secretarissen. De secretaris staat in voor de stemformaliteiten in haar/zijn bestuur. Voor de tellingen wordt de secretaris bijgestaan door de twee jongste bestuursleden. 6.3.2. De algemeen secretaris van de partij. De nationale partijsecretaris heeft de administratieve leiding van de partij en staat in voor de dagelijkse goede werking ervan. 6.4 De penningmeester. 6.4.1 Algemeen. Per bestuur wordt er maar één penningmeester verkozen. Het mandaat van penningmeester is onverenigbaar met een uitvoerend politiek mandaat op haar/zijn eigen bestuurstrap. De penningmeester staat in voor de financiën van de afdeling, de regio, het provinciaal bestuur of de partij, en houdt dat bestuur op de hoogte van de belangrijkste financiële bewegingen. 6.4.2 De nationale penningmeester. Jaarlijks brengt de nationale penningmeester verslag uit aan de algemene vergadering, en dient de wettelijke rekeningen van de partij in bij de bevoegde overheid. 6.5 De politiek secretaris. 6.5.1 Algemeen. De politiek secretaris zorgt voor het politieke debat op zijn bestuursniveau, en voor de politieke communicatie met de andere bestuurstrappen van de partij. De politiek secretaris staat ook in voor het opvolgen van de politieke knelpunten in zijn/haar geografische omschrijving, en brengt hierover verslag uit bij het overeenstemmend bestuur. De politiek secretaris ziet toe op de correcte uitvoering van de Beginselverklaring en van het politiek programma van de partij door de afdeling, regio of provincie. Hij/ zij kan ook optreden voor de pers, als het bestuur hem/haar hiermee belast. De politiek secretaris stimuleert de leden, mandatarissen en kiezers van zijn/haar omschrijving om actief aan het politieke debat deel te nemen, en staat ook in voor de communicatie hieromtrent. De politiek secretaris zet zich ook in het bijzonder in voor het aantrekken van actieve leden voor de lijstvorming van wettelijke verkiezingen en voor de bestuursfuncties.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

16 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   

6.5.2 De nationale politiek secretaris. De nationale politiek secretaris staat samen met de nationale partijvoorzitter in voor het bewaken en de concrete invulling van het partijprogramma op nationaal vlak. De nationale partijvoorzitter kan de functie van de nationaal politiek secretaris ook op zich nemen. Op voordracht van de partijvoorzitter kan het partijbestuur één of meer politieke secretarissen benoemen, die dezelfde opdrachten vervullen binnen het domein of de bevoegdheden die hen worden toegewezen. Deze functies kunnen altijd worden herzien.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

17 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
7. Interne bestuursverkiezingen. 7. 1. Algemeen toezicht. De kiesverrichtingen binnen de partij staan onder toezicht van de Raad van het Gezond Verstand, hierna de RGV genoemd. De RGV stelt een kiesreglement op, met inachtneming van onderhavige statuten. 7.2. Tijdstip van de bestuursverkiezingen. De interne bestuursverkiezingen van alle bestuursniveaus van de partij worden gelijktijdig gehouden, met dien verstande dat ze binnen de maand moeten afgewerkt zijn voor alle geledingen. De interne bestuursverkiezingen worden georganiseerd in de maand maart van het jaar na de Europese verkiezingen, voor het eerst in maart 2010. Tussentijdse interne bestuursverkiezingen zijn niet mogelijk, tenzij met de instemming van het nationale partijbestuur. Indien vroegtijdig een vacature openvalt, kiest het bevoegde bestuur een plaatsvervanger volgens de procedure die het zelf vaststelt, om het mandaat te voleindigen. Nieuwe afdelingen organiseren de verkiezing van hun bestuur binnen de 3 maanden na de erkenning van de afdeling. 7.3. Stemrecht en verkiesbaarheid. Alle leden van de partij die voldoen aan de in artikels 5.1 en volgende gestelde voorwaarden kunnen zich kandidaat stellen en hebben stemrecht binnen de omschrijving waar zij lid zijn. Leden die hun woonplaats in het buitenland hebben kunnen enkel geldig stemmen voor de verkiezingen van het partijbestuur. 7.4. Kandidaatstelling. Begin februari van het betrokken jaar doet het nationale partijbestuur een oproep tot de leden, die hun kandidatuur kunnen indienen in de maand februari en maart van het betrokken jaar. ‐ De kandidatuur voor het voorzitterschap van een afdeling moet worden voorgedragen door ten minste 3 leden van de afdeling. De kandidaat voor het voorzitterschap van een regio moet worden voorgedragen door ten minste 1 afdelingsbestuur van deze regio. Elke afdeling mag maximum twee kandidaten voordragen.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

18 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
‐ De kandidaat voor het voorzitterschap van een provincie moet worden voorgedragen door ten minste 3 afdelingsbesturen van die provincie. Elke afdeling mag maximum twee kandidaten voordragen. De kandidatuur voor het nationaal voorzitterschap moet worden voorgedragen door ten minste vijf afdelingsbesturen uit tenminste drie verschillende provincies. Elke afdeling mag maximum twee kandidaten voordragen.

Kandidaten richten hun kandidatuur schriftelijk of elektronisch aan de algemeen secretaris van de partij voor de mandaten op nationaal niveau, en aan de voorzitter van de provincie, de regio of de afdeling, voor de andere niveaus. De poststempel of de datum die op de server van de ontvanger is geregistreerd geldt als bewijs van tijdige kandidaatstelling. De kandidaat ontvangt binnen de week na de ontvangst van zijn kandidatuur per post of op elektronische wijze, bevestiging van zijn kandidaatstelling. 7.5. De kiesverrichtingen. 7.5.1 Bijzonder toezicht op de kiesverrichtingen.

De kandidaten hebben het recht de interne kiesverrichtingen in elk stembureau en in het telbureau bij te wonen of één getuige per stembureau af te vaardigen. De getuige legt hiervoor een uitdrukkelijk mandaat voor aan de voorzitter van het bureau, dat ondertekend is door de kandidaat. Is de getuige een lid van de partij, dan kan zijn of haar mandaat niet geweigerd worden. 7.5.2. De voorzitter en secretaris van het stembureau.

Voor elk stembureau en voor het telbureau wijst de RGV telkens een voorzitter en een secretaris aan die geen kandidaat is of al een bestuursfunctie uitoefent op het corresponderend niveau. 7.5.3. De stemming.

Er is geen stemplicht. De stemming is geheim. Om geldig te stemmen voor een voorzitter brengt elk stemgerechtigd lid per niveau maximaal één stem uit op één kandidaat. Om geldig te stemmen voor een bestuurslid brengt elk stemgerechtigd lid per niveau minstens één stem uit op één kandidaat. 7.5.4. De verkiezing van de voorzitters.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

19 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
In de lokale afdelingen, de regio’s en de provincies wordt de kandidaat die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen behaalt, tot voorzitter verkozen. Als de twee best gerangschikte kandidaten evenveel stemmen hebben behaald, dan zijn zij de enige kandidaten voor een tweede stemronde, en is de kandidaat verkozen die in de tweede stemronde het meeste aantal stemmen behaalt. Blijft de uitslag onbeslist, dan is de kandidaat die het langste lid is van de partij verkozen. Bij de verkiezing van de nationale voorzitter is de kandidaat verkozen die minstens de helft van de uitgebrachte stemmen behaalt. Indien geen enkele kandidaat de helft van de uitgebrachte stemmen behaalt, wordt in een tweede stemronde met de twee best gerangschikte kandidaten de kandidaat verkozen die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen behaalt.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

20 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
8. De lijstvorming bij wettelijke verkiezingen. 8.1. Algemeen toezicht. De RGV is belast met het algemeen toezicht op de lijstvorming voor alle algemene verkiezingen, met inachtneming van onderhavige statuten. 8.2. Kandidaatstelling. De procedures voor de kandidaatstellingen voor de lijstvorming worden opgesteld door het nationaal partijbestuur. De procedure van de kandidaatstelling voor de Europese verkiezingen en de verkiezingen voor de federale Senaat wordt uitgevoerd door het nationaal partijbestuur. De procedure van de kandidaatstelling voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement en van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt uitgevoerd door het betrokken provinciaal bestuur, en, in Vlaams Brabant en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel door de betrokken regiobesturen van de wettelijke kieskringen. De procedure van de kandidaatstelling voor de provincieraadsverkiezingen wordt uitgevoerd door de vergadering van de regionale bestuursleden, die in het wettelijke kiesdistrict wonen. De procedure van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen verkiezingen van de districtsraden wordt uitgevoerd door het afdelingsbestuur. en de

Deze procedure wordt aangepast aan de wijzigingen van de kieswet, zonder dat de statuten hierom moeten worden gewijzigd. Alle lijsten dienen vast te liggen minstens de dag voor de aanvang van de electorale sperperiode. 8.3. Vastleggen van de lijsten. De definitieve lijsten voor de verkiezingen worden vastgelegd door de besturen die de procedure voor de kandidaatstelling bepalen, in overleg met het nationale partijbestuur. Het nationale partijbestuur heeft, evenwel na grondige consultatie van het betrokken provinciaal, regionaal of lokaal bestuur, een doorslaggevende stem bij het aanwijzen van namen en de plaatsen op de lijst.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

21 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
9. De geaffilieerde verenigingen. 9.1. Omschrijving. De geaffilieerde verenigingen zijn verenigingen die door de partij zijn erkend om deel uit te maken van de beweging van het gezond verstand. Ze behouden hun onafhankelijkheid, en hun standpunten binden de partij niet tenzij de partij ze uitdrukkelijk overneemt. De geaffilieerde verenigingen hebben de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk, en kunnen als rechtspersoon financiële steun krijgen van de partij. Leden van de geaffilieerde verenigingen hoeven geen lid te zijn van de partij, behalve de leden die zitting hebben in een bestuur van de partij. De leden van de verenigingen schrijven zich wel in de filosofie van de Beginselverklaring van de partij in. Een nieuwe geaffilieerde vereniging kan worden erkend ledenvergadering met minstens twee derde van de stemmen. 9.2. De erkende geaffilieerde verenigingen Is erkend als geaffilieerde vereniging: Jong Gezond Verstand. 9.3. Werking. De geaffilieerde verenigingen werken zo constructief mogelijk samen met de partij en met de andere geaffilieerde verenigingen. Het partijbestuur kan elk voorstel van de geaffilieerde verenigingen agenderen en binnen een redelijke termijn bespreken. De geaffilieerde verenigingen die financieel worden ondersteund door de partij maken hun begrotingen en rekeningen tijdig over aan de nationale penningmeester. Ze leggen elk jaar een verslag voor aan de algemene vergadering. De algemene vergadering kan de erkenning van een geaffilieerde vereniging intrekken wanneer de vereniging zich deloyaal opstelt tegenover de partij. door de nationale

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

22 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   
10. De Raad van het Gezond Verstand. 10.1. Opdracht De Raad van het Gezond Verstand, afgekort de RGV, waakt over de naleving van de Beginselverklaring en de statuten van de partij. Hij houdt toezicht op de interne bestuursverkiezingen en de lijstvorming voor algemene verkiezingen. Bij betwistingen neemt de RGV in beroep kennis van alle disciplinaire uitspraken of afhandelingen van betwistingen van de provinciale besturen. Daarbij neemt de Raad kennis van alle standpunten, heeft elke betrokken partij het recht gehoord te worden, en kan zich laten bijstaan door een ander lid of een raadsman. 10.2. Samenstelling RGV. De RGV bestaat uit zes leden, één uit elke Vlaamse provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze duiden onder mekaar een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris aan. De leden van de Raad worden voorgesteld door de provinciebesturen, en aanvaard door het nationale partijbestuur. In elke provincie wordt ook een plaatsvervanger voorgesteld, en aanvaard door het nationale partijbestuur, die het zittend lid vervangt bij afwezigheid. 10.3. Voorwaarden tot lidmaatschap. De kandidaten voor de Raad van het Gezond Verstand moeten lid zijn van de partij sinds minstens een onafgebroken periode van één jaar, en van onberispelijk gedrag zijn. 10.4. Procedure. Klachten van een lid tegen een ander lid of tegen een bestuur worden schriftelijk en gemotiveerd overgemaakt aan de voorzitter van de RGV, die in de hoedanigheid van ombudsman bemiddelt in de geschillen. De voorzitter legt binnen de twee weken na het mislukken van de bemiddeling een vergadering vast en nodigt alle betrokken partijen uit om gehoord te worden, waarbij de partijen zich kunnen laten bijstaan door een ander lid of door een raadsman. De Raad spreekt zich uit binnen de twee weken na de hoorzitting. Indien één van de partijen de aanhangige zaak publiek maakt in de pers, of ter zake publieke commentaren verspreidt, dan behoudt het Nationaal Partijbestuur zich het recht voor deze zaak onmiddellijk aan de RGV te onttrekken en ter zake zelf een beslissing te nemen. Klachten betreffende leden van het Nationaal Partijbestuur worden, bij voorrang van rechtsmacht, onmiddellijk voorgelegd aan en behandeld door het Nationaal Partijbestuur.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

23 

STATUTEN LIJST DEDECKER
   

10.5. Werking. Om rechtsgeldig te vergaderen moet minstens de helft van de leden van de Raad van het Gezond Verstand aanwezig zijn. De zitting vindt altijd plaats achter gesloten deuren. Als een lid van de Raad betrokken is bij een klacht of een vraag die aan de Raad wordt voorgelegd, wordt het bij de behandeling van de zaak vervangen door zijn plaatsvervanger.

10.6. Sancties. De Raad van het Gezond Verstand beslist bij tweederdemeerderheid over een verwittiging en over een blaam, bij tweederdemeerderheid over de tijdelijke schorsing van een lid tot een maximum van een jaar, en bij drievierdemeerderheid over de definitieve uitsluiting van een lid uit de partij. De beslissingen van de Raad van het Gezond Verstand moeten worden bekrachtigd door het Nationale Partijbestuur.

11. Overgangsregels : Geschrapt op 6 februari 2010.

Goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 6 februari 2010 te Gent.

 Versie 6 februari 2010

 

 

 

 

 

 

 

24