You are on page 1of 24

STATUTEN LIJST DEDECKER

1. De partij.

1.1. Naam en doel.

De partij draagt de naam Lijst Dedecker, afgekort LDD.

LDD is een ongebonden partij, gedreven door een vernieuwende beweging van het
gezond verstand, die staat voor een rechtlijnige politiek, waarvan de grondbeginselen
geformuleerd zijn in haar Beginselverklaring.

LDD stelt zich tot doel politieke actie te voeren om haar beginselverklaring en
programma te realiseren.

1.2. Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens.

LDD onderschrijft het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (E.V.R.M.) en
zal in haar doel en streven handelen overeenkomstig de bepalingen van het bij de wet
van 13 mei 1955 bekrachtigde Verdrag tot bescherming van de mensenrechten en de
fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en van de aanvullende protocollen bij dit
Verdrag die in België van kracht zijn.

1.3. Discriminatieverbod.

Onverminderd de bepalingen in de wet of in de statuten is geen enkele vorm van


discriminatie, noch positieve, noch negatieve toegestaan bij de lijstvormingen en de
organisatie van de partij.

1.4. Bestuurstrappen.

LDD kent vier trappen van bestuur; die van de afdeling, van de regio, van de provincie
en van de nationale partij. In elke gemeente kan maar één afdeling van de partij
worden opgericht. In elke afdeling kunnen één of meer onderafdelingen worden
opgericht. Alleen in steden of gemeenten met meer dan 200.000 inwoners kunnen de
onderafdelingen in deelgemeenten, stadsdistricten of stadswijken met meer dan 25.000
inwoners erkend worden als volwaardige afdeling.

De provinciale bestuurstrap valt samen met de huidige omschrijving van de vijf


Vlaamse provincies en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 Versie 6 februari 2010               1 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

2. De leden.

2.1. Lidmaatschap.

LDD staat open voor iedereen die zich een lidkaart aanschaft. Het lidmaatschap geldt
voor één jaar. De modaliteiten tot de inning van de lidgelden worden door het nationaal
partijbestuur vastgelegd in het werkingsreglement. Door aan te sluiten onderschrijft het
lid de beginselverklaring van LDD en verbindt het zich ertoe de statuten van de partij te
eerbiedigen.

2.2. Rechten.

Leden vanaf de leeftijd van 16 jaar hebben stemrecht in de partijorganen waarvan ze


deel uit maken. Nieuwe leden kunnen zich meteen kandidaat stellen voor interne
bestuursverkiezingen of voor de lijstvorming, maar hebben pas stemrecht bij deze
verkiezingen na drie maanden lidmaatschap.

2.3. Registratie.

De leden worden door het nationaal partijsecretariaat geregistreerd. De procedure


wordt conform de wetgeving op de privacy door het nationale partijbestuur bepaald.

2.4. Prijs van de lidkaart.

Het nationale partijbestuur stelt jaarlijks de prijs van de lidkaart vast.

2.5. Einde van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap wordt beëindigd door ontslag, uitsluiting, het niet betalen van het
lidgeld van het werkingsjaar of bij overlijden. Wie het lidmaatschap verliest kan geen
aanspraak maken op terugbetaling van betaald lidgeld.

 Versie 6 februari 2010               2 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

3. Partijwerking.

3.1. Vergaderingen.

Voor de algemene ledenvergaderingen zijn er geen aanwezigheidsvereisten om


geldig te vergaderen. De bestuursorganen kunnen maar geldig vergaderen wanneer
minstens de helft van de stemgerechtigde bestuursleden aanwezig is.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of een ondervoorzitter, of door


een lid dat door de voorzitter wordt aangewezen.

De secretaris van het bestuur maakt het verslag van de vergadering, en stuurt het naar
de leden van het bestuur. Bij de aanvang van elke vergadering wordt het verslag van de
vorige vergadering ter goedkeuring voorgelegd, en brengt de penningmeester verslag
uit over de kastoestand van het bestuur.
Alle vergaderingen van de partij zijn besloten, tenzij het betrokken bestuur of de
voorzitter van de algemene vergadering daar anders over beslist. De algemene
ledenvergaderingen worden geleid door hun voorzitter, die zich daarbij kan laten
bijstaan.

3.2. Stemmingen.

Er kan, zowel voor algemene ledenvergaderingen als voor bestuursvergaderingen, en dit


op alle bestuurstrappen, alleen gestemd worden over punten die op de agenda staan.
De agenda wordt vermeld in de uitnodiging die minstens twee werkdagen voor de dag
van de vergadering bij de leden moet aankomen. De agenda kan tijdens de vergadering
bij hoogdringendheid worden aangevuld met een nieuw punt, wanneer minstens twee
derde van de aanwezige leden van de betrokken vergadering daarmee instemt.

Tenzij deze statuten het anders bepalen wordt in de bestuursvergaderingen van de


partij beslist met een gewone meerderheid, dit wil zeggen dat de meerderheid het haalt
ongeacht het aantal onthoudingen, ongeldige of niet-uitgebrachte stemmen.

De algemene vergaderingen beslissen normaal met een gewone meerderheid. In de


algemene ledenvergadering van de partij, hierna de nationale ledenvergadering
genoemd, is minstens een tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
vereist voor : het wijzigen van de statuten van de partij; voor het aangaan van een
kartel met een andere politieke partij op nationaal niveau; voor het erkennen van een
geaffilieerde vereniging; of voor het intrekken van deze erkenning.

In de nationale ledenvergadering is minstens drie vierde meerderheid van de geldig


uitgebrachte stemmen vereist voor het wijzigen van het doel van de partij, het opheffen
van de partij, of voor het opgaan van LDD in een andere politieke partij.

Over personen wordt steeds bij geheime stemming beslist. Niemand kan deelnemen aan
een beraadslaging over zichzelf. Hetzelfde geldt voor de personen waarmee een

 Versie 6 februari 2010               3 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

belangenconflict kan rijzen. Wanneer één van de leden een mogelijk belangenconflict
inroept, moet de vergadering zich daarover meteen uitspreken. Wordt het
belangenconflict vastgesteld, dient de betrokkene of de betrokkenen de vergadering te
verlaten voor de duur van de beraadslaging en voor de stemming. Wanneer minstens
één vierde van de aanwezige leden hierom vraagt, kan er gestemd worden met geheime
stemming.

Stemmen bij volmacht is niet toegestaan, behoudens bij bestuursverkiezingen of bij het
vastleggen van de lijsten voor wettelijke verkiezingen. Elk lid kan dan niet meer dan één
ander lid vertegenwoordigen.

 Versie 6 februari 2010               4 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

4. De algemene ledenvergaderingen.

4.1. Samenstelling en werking.

In de provincies, de regio’s en de afdelingen is er een algemene ledenvergadering,


waarvan het overeenstemmende bestuur de bevoegdheden en de werking vastlegt in
een reglement, binnen de grenzen van deze statuten.

De algemene vergaderingen komen samen naar aanleiding van de


bestuursverkiezingen, van de wettelijke verkiezingen of de coalitiegesprekken die de
betrokken omschrijving aanbelangen, of in overeenstemming met bovenvermeld
reglement.

De nationale ledenvergadering bestaat uit alle partijleden, ongeacht hun


woonplaats. De algemene vergaderingen van de provincie, de regio of de afdeling
bestaan uit alle partijleden die in de betrokken omschrijving lid zijn. Elk lid kan maar in
één afdeling, regio of provincie stemmen.

De nationale ledenvergadering komt minstens eenmaal per jaar samen. De nationale


partijvoorzitter is verplicht een nationale ledenvergadering binnen de maand samen te
roepen wanneer het nationaal bestuur, tien procent van de leden, of minstens duizend
leden, daar om verzoeken. Elk partijlid kan op de nationale ledenvergadering een
onderwerp laten agenderen mits voorlegging van de handtekening van 100 leden die
het agendapunt ondersteunen.

De nationale ledenvergadering houdt minstens eenmaal binnen de twee jaar een


inhoudelijk landelijk congres. Het nationale partijbestuur bepaalt de thema’s van het
congres en duidt een congresvoorzitter aan en één of meerdere verslaggevers.

4.2. Bevoegdheden van de nationale ledenvergadering.

De nationale ledenvergadering is het hoogste beslissingsorgaan van de partij. Zij


beslist over alle aangelegenheden die volgens deze statuten niet zijn toegewezen aan
een ander orgaan.

Alleen de nationale ledenvergadering is bevoegd voor : het opstellen en het wijzigen


van de nationale statuten, voor de vorming van kartels op nationaal, gewestelijk en
provinciaal niveau, voor een fusie met een andere politieke partij, voor het wijzigen van
het doel van de partij of voor de opheffing ervan. Over plaatselijke kartels bij
gemeenteraadsverkiezingen beslist het nationale partijbestuur, op advies van het
betrokken provinciale bestuur en van de lokale afdeling.

De vergadering spreekt zich uit over het Europese, het Vlaamse en het federale
verkiezingsprogramma, en over deelname aan een federale, Vlaamse of Brusselse
regering of over het ontslag uit deze regeringen.

 Versie 6 februari 2010               5 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

De nationale ledenvergadering verkiest de nationale voorzitter van de partij en een


aantal leden van het nationale partijbestuur, in overeenstemming met deze statuten.

De vergadering erkent verenigingen als geaffilieerde verenigingen en doet hun naam


meteen opnemen in de statuten.

De vergadering bespreekt het jaarverslag van het partijbestuur en van de besturen van
de geaffilieerde verenigingen die door de partij financieel worden ondersteund. De
vergadering spreekt zich uit over alle belangrijke inhoudelijke en strategische
aangelegenheden van de partij.

 Versie 6 februari 2010               6 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

5. De besturen.

5. 1. Algemene regels.

Voor elke afdeling, regio, provincie, en voor de nationale partij wordt het bestuur net als
de voorzitter verkozen door en onder de leden van de omschrijving. Het bestuur wordt
aangevuld met de leden van rechtswege en de gecoöpteerde leden. Na deze aanvulling
legt de voorzitter een globaal voorstel met betrekking tot alle bestuursfuncties voor aan
dit bestuur. Het bestuur bekrachtigt dit voorstel met gewone meerderheid. Indien niet,
dan zal de voorzitter een nieuw voorstel formuleren tot deze meerderheid is bereikt.

Het deelnemen aan een bestuur van de partij is onverenigbaar met het actief
meewerken aan een andere politieke partij, of met het kandideren op een niet LDD-lijst,
tenzij het nationale partijbestuur dit uitdrukkelijk aanvaardt. Het overtreden van deze
regel houdt automatisch de uitsluiting in.

Eenzelfde lid kan binnen een bestuur niet meer dan één functie uitoefenen.

Het uitoefenen van een uitvoerend politiek mandaat, met name dat van schepen,
voorzitter van het OCMW, burgemeester, gedeputeerde, minister of staatssecretaris, is
onverenigbaar met een bestuursfunctie op dezelfde bestuurstrap. Voor de toepassing
van deze bepaling worden het provinciaal en het regionaal niveau als één bestuurstrap
beschouwd. Mits een gemotiveerde aanvraag kan van deze onverenigbaarheid worden
afgeweken. Deze aanvragen worden voorgelegd aan het bestuur dat een bestuurstrap
hoger staat dan het betrokken mandaat. Indien de aanvraag wordt geweigerd kan
daartegen beroep worden aangetekend bij het nationaal partijbestuur, en in geval van
nieuwe weigering, bij de Raad van Gezond Verstand.

Het verkozen bestuur kan leden coöpteren, voor zover het aantal gecoöpteerde leden
een derde van de totale aantal leden niet overschrijdt. Naast de functies die in deze
statuten zijn omschreven, kan een bestuur volgens de noden bijkomende functies
creëren.

Elke bestuursfunctie neemt automatisch een einde wanneer het betrokken lid zijn of
haar lidmaatschap bij LDD beëindigt of niet verlengt.

Het bestuur komt op geregelde tijdstippen samen. Het wordt bijeengeroepen op


initiatief van de voorzitter, of van minstens één derde van de leden van het bestuur.

Elk bestuur kan een werkingsreglement opstellen met inachtneming van hetgeen in
deze statuten is bepaald.

5.2. Het bestuur van de afdeling.

 Versie 6 februari 2010               7 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

De leden van de afdeling kiezen rechtstreeks een voorzitter en een bestuur van
minstens drie en maximum 15 verkozen leden, in overeenstemming met de statuten
van de partij. Het aantal te verkiezen bestuursleden wordt bepaald door het uittredend
bestuur. Om erkend te worden als afdeling van de partij moet ze minstens 20 leden
tellen en/of met betrekking tot de kwaliteit van de werking een positieve evaluatie van
het provinciaal bestuur verkrijgen.

5.2.1. Samenstelling.

Het afdelingsbestuur bestaat minstens uit 3 leden :

De voorzitter;
De secretaris;
De penningmeester.

Het kan worden aangevuld met :

De ondervoorzitter;
De politiek secretaris;
De ledenbeheerder;
De afgevaardigden uit de onderafdelingen. In elke onderafdeling wordt een
plaatsvervanger aangewezen, die de afgevaardigde vervangt bij afwezigheid;
De gecoöpteerde bestuursleden.

Zijn van rechtswege lid van het afdelingsbestuur:

‐ De parlementsleden, de regeringsleden, de provincieraadsleden, de


gemeenteraadsleden, burgemeesters en schepenen, OCMW-raadsleden, en de
leden van de districtsraden en districtscolleges van de partij, die in de
omschrijving van de afdeling wonen;

‐ De leden van het nationale of van het provinciebestuur die in de omschrijving van
de afdeling wonen;

‐ De afgevaardigde van Jong Gezond Verstand die in de omschrijving van de


afdeling woont en verkozen wordt volgens de statuten van de vereniging.

5.2.2. Werking.

 Versie 6 februari 2010               8 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

Het afdelingsbestuur vergadert normaal voor elke vergadering van de gemeenteraad.


Het bestuur wordt samengeroepen en voorgezeten door de voorzitter. Het bestuur kan
derden uitnodigen voor advies, ook bij het bepalen van haar politieke werking.

In alle afdelingen waar onderafdelingen worden opgericht biedt het afdelingsbestuur


zoveel mogelijk financiële en logistieke steun bij de propaganda en wervingsacties.

De penningmeester stuurt de begroting en het financieel verslag van de afdeling en de


aangesloten onderafdelingen uiterlijk 31 januari van het nieuwe jaar door naar de
penningmeester van de provincie.

5.2.3. Bevoegdheden.

Het bestuur van de afdeling heeft als opdracht leden te werven in de gemeente
waarvoor het verantwoordelijk is. Het kan onderafdelingen oprichten in de
deelgemeenten, en in de stadsdistricten of erkende wijken, wanneer het dit politiek
opportuun acht, of wanneer de helft van de leden van de deelgemeente, het district of
de wijk daarom verzoeken.

Het bestuur van de afdeling is verantwoordelijk voor de politieke werking binnen zijn
gemeente, en bereidt de gemeenteraad voor, desgevallend met de verkozen
mandatarissen. Daarbij volgt het de beginselverklaring van de partij, en kan het een
beroep doen op het bestuur van de regio, van de provincie, en van de partij als er
twijfels zijn over die beleidslijnen.

 Versie 6 februari 2010               9 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

5.3. Het regionaal bestuur.

5.3.1. Samenstelling.

Het regionaal bestuur bestaat uit:

‐ De voorzitter die verkozen wordt door de algemene vergadering van de regio.

‐ Een afgevaardigde uit elke erkende afdeling van de regio, of de tijdelijke


verantwoordelijke van een afdeling in opbouw. In elke afdeling wordt een
plaatsvervanger aangewezen, die hun afgevaardigde vervangt bij afwezigheid.

Zijn van rechtswege lid van het bestuur:

‐ De parlementsleden, de regeringsleden, de provincieraadsleden, de


gemeenteraadsleden, burgemeesters en schepenen, OCMW-raadsleden, en de
leden van de districtsraden en districtscolleges van de partij, die in de
omschrijving van de regio wonen;
‐ De leden van het nationale of van het provinciebestuur die in de omschrijving van
de regio wonen;
‐ De afgevaardigde van Jong Gezond Verstand die in de omschrijving van de regio
woont en verkozen wordt volgens de statuten van de vereniging.

5.3.2. Werking en bevoegdheden.

Het regionaal bestuur vergadert minstens éénmaal per kwartaal en wordt


samengeroepen en voorgezeten door de regionale voorzitter.

Het regionaal bestuur dient in de gemeenten die deel uitmaken van de regio de motor
te zijn voor de oprichting van nieuwe afdelingen. Het werkt samen met die afdelingen,
en staat in voor de politieke lijn binnen de regio. Het regionaal bestuur volgt indien
mogelijk en bij voorkeur ook de gemeenteraden in de gemeenten waar geen afdeling
van de partij actief is.

De penningmeester stuurt de begroting en het financieel verslag van de regio vòòr 31


januari van het nieuwe jaar door naar de penningmeester van de provincie.

 Versie 6 februari 2010               10 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

5.4. Het bestuur van de provincie.

De algemene ledenvergadering van de provincie kiest rechtstreeks haar provinciale


voorzitter en minimum drie en maximum vijftien leden van het provinciebestuur. Dit
aantal wordt bepaald door het uittredend bestuur. Het nieuwe verkozen bestuur kan
maximaal zes leden coöpteren. Door deze coöptatie wordt een evenwichtige
geografische spreiding van de bestuursleden over de hele provinciale kiesomschrijving
nagestreefd.

5.4.1. Samenstelling.

Het bestuur van elke provincie bestaat minstens uit:


- De voorzitter;
- De voorzitter van elke regio binnen de provincie, die een plaatsvervanger
aanstelt die hem of haar vervangt bij afwezigheid;
- De verkozen bestuursleden;
- De door de verkozen leden gecoöpteerde bestuursleden;
- De leden van rechtswege:
- De parlementsleden, regeringsleden en provincieraadsleden die in de
provincie wonen;
- De leden van het nationale bestuur die in de provincie wonen;
- De afgevaardigde van Jong Gezond Verstand die in de provincie woont en
verkozen wordt volgens de statuten van de vereniging.

Deze bestuursleden spreken zich uit bij geheime stemming met een gewone
meerderheid over een globaal voorstel van de voorzitter ter aanduiding van :

- De ondervoorzitter;
- De algemeen secretaris;
- De politiek secretaris;
- De penningmeester-ledenbeheerder.

5.4.2. Werking en bevoegdheden.

Het bestuur van de provincie vergadert minstens één maal per kwartaal en wordt
samengeroepen en voorgezeten door de provinciaal voorzitter. Het bestuur staat in voor
de politieke lijn binnen de provincie.

Het legt de grenzen van de regio’s vast. In principe vallen de regio’s samen met één of
meer kiesdistricten, maar zijn nooit groter dan een vroeger kiesarrondissement of
desgevallend een nieuw gevormd kiesarrondissement.

Het bestuur van de provincie erkent elke afdeling die aan de erkenningsvoorwaarden
voldoet.

 Versie 6 februari 2010               11 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

Bij overtredingen van de beginselverklaring, de statuten of het werkingsreglement van


de partij kan het provinciaal bestuur maatregelen en sancties treffen in het belang van
de partij.

Bij betwistingen neemt het provinciaal bestuur kennis van alle standpunten en streeft er
naar de standpunten te verzoenen. Elke partij heeft het recht gehoord te worden. Het
provinciaal bestuur kan de erkenning van een afdeling en de bestuursmandaten van
lokale en regionale besturen intrekken, en het lidmaatschap van individuele leden
schorsen of schrappen.

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid op het nationaal


partijbestuur.

De penningmeester stuurt de begroting en het financieel verslag van de provincie, en


aansluitende regio’s en afdelingen uiterlijk 15 februari van het nieuwe jaar door naar de
nationale penningmeester van de partij.

 Versie 6 februari 2010               12 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

5.5. Het nationale partijbestuur.

De nationale ledenvergadering verkiest rechtstreeks de voorzitter van de partij en een


aantal leden van het nationaal bestuur, overeenkomstig deze statuten.

5.5.1. Samenstelling.

Het nationale partijbestuur van LDD bestaat uit :

‐ De partijvoorzitter;

‐ zes partijleden die worden verkozen door de algemene ledenvergadering in


toepassing van artikel 4.2., 6e lid van deze statuten. Leden die een mandaat
uitoefenen in het Europese, federale, Vlaamse of Brusselse parlement kunnen
geen kandidaat zijn voor deze verkiezing;

‐ De zes provinciale voorzitters of, bij afwezigheid, hun ondervoorzitter. Indien de


provinciale voorzitter een mandataris is cfr. supra, dan woont de ondervoorzitter
de vergadering steeds bij. Hij heeft enkel stemrecht bij afwezigheid van zijn
provinciale voorzitter.

‐ Maximum zes gecoöpteerde leden die verkozen worden met minstens twee derde
van de stemmen van het nationaal bestuur;

‐ Een aantal personeelsleden van de partij, zoals bepaald in het huishoudelijk


reglement, wonen de vergaderingen van het nationale partijbestuur bij zonder
stemrecht;

Zijn van rechtswege lid van het nationaal bestuur:

‐ Alle verkozen parlementsleden, zolang hun aantal niet hoger is dan twaalf.

‐ De fractieleiders in de Kamer, de Senaat, het Vlaamse, het Europese en het


Brusselse Parlement. Als er geen volwaardige fractie is, kiezen de mandatarissen
van dit parlement onder elkaar één vertegenwoordiger in het nationaal bestuur;

‐ Als de partij meer dan twaalf parlementsleden telt wordt hun aantal in het
bestuur beperkt tot twaalf , met inbegrip van de fractieleiders of
vertegenwoordigers uit het vorige lid. De overige parlementsleden worden
verkozen door de nationale ledenvergadering in toepassing van artikel 4.2, 6de lid
van deze statuten;

‐ Een afgevaardigde van elke erkende geaffilieerde vereniging, die wordt


aangewezen volgens haar statuten. Elke vereniging duidt ook een
plaatsvervanger aan, die haar afgevaardigde vervangt bij afwezigheid.

 Versie 6 februari 2010               13 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

5.5.2. Nationale bestuursfuncties.

Deze bestuursleden spreken zich uit bij stemming met een gewone meerderheid over
een globaal voorstel van de Nationale voorzitter ter aanduiding van:

- De (maximum twee) Nationale ondervoorzitters;


- De algemeen partijsecretaris;
- De Nationale politiek secretaris;
- De Nationale penningmeester-ledenbeheerder.

Het nationaal partijbestuur kan in overeenstemming met het werkingsreglement en


naargelang van de behoefte, praktische of operationele functies toevoegen.

5.5.3. Werking.

Het nationale partijbestuur vergadert minstens tweemaal per maand, behalve tijdens
het parlementair verlof. De uitnodiging en de agenda worden ten laatste twee dagen
voor de vergadering aan de leden bezorgd.

De vergadering wordt geleid door de partijvoorzitter, een ondervoorzitter of door een lid
dat door de voorzitter wordt aangewezen.

De partijvoorzitter kan het nationaal bestuur samenroepen wanneer hij dit nuttig acht.
Hij is verplicht dit te doen op vraag van een derde van de leden van het nationale
partijbestuur.

Het nationale partijbestuur kan derden uitnodigen, zonder stemrecht.

5.5.4. Bevoegdheden.

Het nationale partijbestuur staat in voor de dagelijkse werking en bepaalt de


standpunten van de partij. Het waakt er over dat de partij in al haar geledingen de
Beginselverklaring, de statuten en het politiek programma van LDD tracht te
verwezenlijken. Het kan hiertoe alle mogelijke initiatieven nemen.

Het nationale partijbestuur stelt desgevallend het onderhandelingsteam voor


coalitiegesprekken op alle bestuursniveaus, behalve het gemeentelijke, samen en geeft
inhoudelijke richtlijnen mee voor de onderhandelingen.

Het nationale partijbestuur stelt het werkingsreglement van de partij op, dat uitvoering
geeft aan deze statuten. Het werkingsreglement moet worden goedgekeurd door ten
minste twee derde van de aanwezige leden.

 Versie 6 februari 2010               14 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

6. De bestuursfuncties.

6.1 De voorzitter.

6.1.1 Algemeen.

De voorzitters worden rechtstreeks verkozen door en onder de leden van de partij, die
in hun omschrijving wonen. Zij zijn verantwoordelijk voor de politieke en algemene
leiding van het bestuur waarvoor ze verkozen zijn.

De voorzitters vertegenwoordigen hun bestuur bij de officiële instanties waar zij van
rechtswege of op uitnodiging aanwezig zijn. Zij ondertekenen de briefwisseling en de
persberichten van hun bestuur, maar kunnen zich hierbij laten bijstaan of vervangen
door een ander lid van het bestuur.

6.1.2 De nationale partijvoorzitter.

De nationale partijvoorzitter leidt en vertegenwoordigt de partij in alle omstandigheden,


onverminderd zijn/haar recht om deze bevoegdheid bij bijzonder mandaat te delegeren.
Alleen de bevoegdheid om in rechte op te treden kan hij/zij niet delegeren.

De nationale partijvoorzitter benoemt en ontslaat de personeelsleden in het nationaal


secretariaat en de studiedienst, en kan deze bevoegdheid delegeren aan de algemeen
secretaris van de partij.

6.2 De ondervoorzitters.

De ondervoorzitters vervangen hun voorzitter bij afwezigheid en nemen voor die tijd de
bevoegdheden van de voorzitter over, met uitsluiting van de bevoegdheid om in rechte
op te treden en om het personeel te benoemen en te ontslaan.

6.3 De secretaris.

6.3.1 Algemeen.

De secretaris is belast met de dagelijkse administratie van de afdeling, de regio, de


provincie of de partij. Per bestuur wordt er maar 1 secretaris verkozen. De secretaris
kan zich, met instemming van haar/zijn bestuur, laten bijstaan door
medebestuursleden.

De secretaris is gemachtigd de administratieve en financiële briefwisseling voor


haar/zijn bestuur te ontvangen.

De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda en de uitnodigingen van de


vergaderingen op, maakt de verslagen en bewaart deze in een register. Hij/Zij stuurt de
verslagen van zijn/haar bestuur naar de leden, en bezorgt een kopie aan de secretaris

 Versie 6 februari 2010               15 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

van de regio, voor de afdelingssecretaris, van de provincie, voor de regiosecretaris, en


aan de algemene partijsecretaris, voor de provinciale secretarissen.

De secretaris staat in voor de stemformaliteiten in haar/zijn bestuur. Voor de tellingen


wordt de secretaris bijgestaan door de twee jongste bestuursleden.

6.3.2. De algemeen secretaris van de partij.

De nationale partijsecretaris heeft de administratieve leiding van de partij en staat in


voor de dagelijkse goede werking ervan.

6.4 De penningmeester.

6.4.1 Algemeen.

Per bestuur wordt er maar één penningmeester verkozen. Het mandaat van
penningmeester is onverenigbaar met een uitvoerend politiek mandaat op haar/zijn
eigen bestuurstrap. De penningmeester staat in voor de financiën van de afdeling, de
regio, het provinciaal bestuur of de partij, en houdt dat bestuur op de hoogte van de
belangrijkste financiële bewegingen.

6.4.2 De nationale penningmeester.

Jaarlijks brengt de nationale penningmeester verslag uit aan de algemene vergadering,


en dient de wettelijke rekeningen van de partij in bij de bevoegde overheid.

6.5 De politiek secretaris.

6.5.1 Algemeen.

De politiek secretaris zorgt voor het politieke debat op zijn bestuursniveau, en voor de
politieke communicatie met de andere bestuurstrappen van de partij. De politiek
secretaris staat ook in voor het opvolgen van de politieke knelpunten in zijn/haar
geografische omschrijving, en brengt hierover verslag uit bij het overeenstemmend
bestuur.

De politiek secretaris ziet toe op de correcte uitvoering van de Beginselverklaring en van


het politiek programma van de partij door de afdeling, regio of provincie. Hij/ zij kan
ook optreden voor de pers, als het bestuur hem/haar hiermee belast.

De politiek secretaris stimuleert de leden, mandatarissen en kiezers van zijn/haar


omschrijving om actief aan het politieke debat deel te nemen, en staat ook in voor de
communicatie hieromtrent. De politiek secretaris zet zich ook in het bijzonder in voor
het aantrekken van actieve leden voor de lijstvorming van wettelijke verkiezingen en
voor de bestuursfuncties.

 Versie 6 februari 2010               16 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

6.5.2 De nationale politiek secretaris.

De nationale politiek secretaris staat samen met de nationale partijvoorzitter in voor het
bewaken en de concrete invulling van het partijprogramma op nationaal vlak. De
nationale partijvoorzitter kan de functie van de nationaal politiek secretaris ook op zich
nemen.
Op voordracht van de partijvoorzitter kan het partijbestuur één of meer politieke
secretarissen benoemen, die dezelfde opdrachten vervullen binnen het domein of de
bevoegdheden die hen worden toegewezen. Deze functies kunnen altijd worden herzien.

 Versie 6 februari 2010               17 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

7. Interne bestuursverkiezingen.

7. 1. Algemeen toezicht.

De kiesverrichtingen binnen de partij staan onder toezicht van de Raad van het Gezond
Verstand, hierna de RGV genoemd. De RGV stelt een kiesreglement op, met
inachtneming van onderhavige statuten.

7.2. Tijdstip van de bestuursverkiezingen.

De interne bestuursverkiezingen van alle bestuursniveaus van de partij worden


gelijktijdig gehouden, met dien verstande dat ze binnen de maand moeten afgewerkt
zijn voor alle geledingen. De interne bestuursverkiezingen worden georganiseerd in de
maand maart van het jaar na de Europese verkiezingen, voor het eerst in maart 2010.

Tussentijdse interne bestuursverkiezingen zijn niet mogelijk, tenzij met de instemming


van het nationale partijbestuur. Indien vroegtijdig een vacature openvalt, kiest het
bevoegde bestuur een plaatsvervanger volgens de procedure die het zelf vaststelt, om
het mandaat te voleindigen. Nieuwe afdelingen organiseren de verkiezing van hun
bestuur binnen de 3 maanden na de erkenning van de afdeling.

7.3. Stemrecht en verkiesbaarheid.

Alle leden van de partij die voldoen aan de in artikels 5.1 en volgende gestelde
voorwaarden kunnen zich kandidaat stellen en hebben stemrecht binnen de
omschrijving waar zij lid zijn.

Leden die hun woonplaats in het buitenland hebben kunnen enkel geldig stemmen voor
de verkiezingen van het partijbestuur.

7.4. Kandidaatstelling.

Begin februari van het betrokken jaar doet het nationale partijbestuur een oproep tot de
leden, die hun kandidatuur kunnen indienen in de maand februari en maart van het
betrokken jaar.

‐ De kandidatuur voor het voorzitterschap van een afdeling moet worden


voorgedragen door ten minste 3 leden van de afdeling.

‐ De kandidaat voor het voorzitterschap van een regio moet worden voorgedragen
door ten minste 1 afdelingsbestuur van deze regio. Elke afdeling mag maximum
twee kandidaten voordragen.

 Versie 6 februari 2010               18 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

‐ De kandidaat voor het voorzitterschap van een provincie moet worden


voorgedragen door ten minste 3 afdelingsbesturen van die provincie. Elke
afdeling mag maximum twee kandidaten voordragen.

‐ De kandidatuur voor het nationaal voorzitterschap moet worden voorgedragen


door ten minste vijf afdelingsbesturen uit tenminste drie verschillende provincies.
Elke afdeling mag maximum twee kandidaten voordragen.

Kandidaten richten hun kandidatuur schriftelijk of elektronisch aan de algemeen


secretaris van de partij voor de mandaten op nationaal niveau, en aan de voorzitter van
de provincie, de regio of de afdeling, voor de andere niveaus.

De poststempel of de datum die op de server van de ontvanger is geregistreerd geldt


als bewijs van tijdige kandidaatstelling.

De kandidaat ontvangt binnen de week na de ontvangst van zijn kandidatuur per post of
op elektronische wijze, bevestiging van zijn kandidaatstelling.

7.5. De kiesverrichtingen.

7.5.1 Bijzonder toezicht op de kiesverrichtingen.

De kandidaten hebben het recht de interne kiesverrichtingen in elk stembureau en in


het telbureau bij te wonen of één getuige per stembureau af te vaardigen. De getuige
legt hiervoor een uitdrukkelijk mandaat voor aan de voorzitter van het bureau, dat
ondertekend is door de kandidaat. Is de getuige een lid van de partij, dan kan zijn of
haar mandaat niet geweigerd worden.

7.5.2. De voorzitter en secretaris van het stembureau.

Voor elk stembureau en voor het telbureau wijst de RGV telkens een voorzitter en een
secretaris aan die geen kandidaat is of al een bestuursfunctie uitoefent op het
corresponderend niveau.

7.5.3. De stemming.

Er is geen stemplicht. De stemming is geheim.

Om geldig te stemmen voor een voorzitter brengt elk stemgerechtigd lid per niveau
maximaal één stem uit op één kandidaat.

Om geldig te stemmen voor een bestuurslid brengt elk stemgerechtigd lid per niveau
minstens één stem uit op één kandidaat.

7.5.4. De verkiezing van de voorzitters.

 Versie 6 februari 2010               19 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

In de lokale afdelingen, de regio’s en de provincies wordt de kandidaat die het hoogste


aantal van de uitgebrachte stemmen behaalt, tot voorzitter verkozen. Als de twee best
gerangschikte kandidaten evenveel stemmen hebben behaald, dan zijn zij de enige
kandidaten voor een tweede stemronde, en is de kandidaat verkozen die in de tweede
stemronde het meeste aantal stemmen behaalt. Blijft de uitslag onbeslist, dan is de
kandidaat die het langste lid is van de partij verkozen.

Bij de verkiezing van de nationale voorzitter is de kandidaat verkozen die minstens de


helft van de uitgebrachte stemmen behaalt. Indien geen enkele kandidaat de helft van
de uitgebrachte stemmen behaalt, wordt in een tweede stemronde met de twee best
gerangschikte kandidaten de kandidaat verkozen die het hoogste aantal van de
uitgebrachte stemmen behaalt.

 Versie 6 februari 2010               20 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

8. De lijstvorming bij wettelijke verkiezingen.

8.1. Algemeen toezicht.

De RGV is belast met het algemeen toezicht op de lijstvorming voor alle algemene
verkiezingen, met inachtneming van onderhavige statuten.

8.2. Kandidaatstelling.

De procedures voor de kandidaatstellingen voor de lijstvorming worden opgesteld door


het nationaal partijbestuur.

De procedure van de kandidaatstelling voor de Europese verkiezingen en de


verkiezingen voor de federale Senaat wordt uitgevoerd door het nationaal partijbestuur.

De procedure van de kandidaatstelling voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement


en van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt uitgevoerd door het
betrokken provinciaal bestuur, en, in Vlaams Brabant en het Hoofdstedelijk Gewest
Brussel door de betrokken regiobesturen van de wettelijke kieskringen.

De procedure van de kandidaatstelling voor de provincieraadsverkiezingen wordt


uitgevoerd door de vergadering van de regionale bestuursleden, die in het wettelijke
kiesdistrict wonen.

De procedure van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen en de


verkiezingen van de districtsraden wordt uitgevoerd door het afdelingsbestuur.

Deze procedure wordt aangepast aan de wijzigingen van de kieswet, zonder dat de
statuten hierom moeten worden gewijzigd.

Alle lijsten dienen vast te liggen minstens de dag voor de aanvang van de electorale
sperperiode.

8.3. Vastleggen van de lijsten.

De definitieve lijsten voor de verkiezingen worden vastgelegd door de besturen die de


procedure voor de kandidaatstelling bepalen, in overleg met het nationale partijbestuur.

Het nationale partijbestuur heeft, evenwel na grondige consultatie van het betrokken
provinciaal, regionaal of lokaal bestuur, een doorslaggevende stem bij het aanwijzen
van namen en de plaatsen op de lijst.

 Versie 6 februari 2010               21 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

9. De geaffilieerde verenigingen.

9.1. Omschrijving.

De geaffilieerde verenigingen zijn verenigingen die door de partij zijn erkend om deel uit
te maken van de beweging van het gezond verstand. Ze behouden hun
onafhankelijkheid, en hun standpunten binden de partij niet tenzij de partij ze
uitdrukkelijk overneemt.

De geaffilieerde verenigingen hebben de rechtsvorm van een vereniging zonder


winstoogmerk, en kunnen als rechtspersoon financiële steun krijgen van de partij.

Leden van de geaffilieerde verenigingen hoeven geen lid te zijn van de partij, behalve
de leden die zitting hebben in een bestuur van de partij. De leden van de verenigingen
schrijven zich wel in de filosofie van de Beginselverklaring van de partij in.

Een nieuwe geaffilieerde vereniging kan worden erkend door de nationale


ledenvergadering met minstens twee derde van de stemmen.

9.2. De erkende geaffilieerde verenigingen

Is erkend als geaffilieerde vereniging: Jong Gezond Verstand.

9.3. Werking.

De geaffilieerde verenigingen werken zo constructief mogelijk samen met de partij en


met de andere geaffilieerde verenigingen. Het partijbestuur kan elk voorstel van de
geaffilieerde verenigingen agenderen en binnen een redelijke termijn bespreken.

De geaffilieerde verenigingen die financieel worden ondersteund door de partij maken


hun begrotingen en rekeningen tijdig over aan de nationale penningmeester. Ze leggen
elk jaar een verslag voor aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan de erkenning van een geaffilieerde vereniging intrekken


wanneer de vereniging zich deloyaal opstelt tegenover de partij.

 Versie 6 februari 2010               22 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

10. De Raad van het Gezond Verstand.

10.1. Opdracht

De Raad van het Gezond Verstand, afgekort de RGV, waakt over de naleving van de
Beginselverklaring en de statuten van de partij. Hij houdt toezicht op de interne
bestuursverkiezingen en de lijstvorming voor algemene verkiezingen. Bij betwistingen
neemt de RGV in beroep kennis van alle disciplinaire uitspraken of afhandelingen van
betwistingen van de provinciale besturen. Daarbij neemt de Raad kennis van alle
standpunten, heeft elke betrokken partij het recht gehoord te worden, en kan zich laten
bijstaan door een ander lid of een raadsman.

10.2. Samenstelling RGV.

De RGV bestaat uit zes leden, één uit elke Vlaamse provincie en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Ze duiden onder mekaar een voorzitter, een ondervoorzitter en
een secretaris aan. De leden van de Raad worden voorgesteld door de
provinciebesturen, en aanvaard door het nationale partijbestuur. In elke provincie wordt
ook een plaatsvervanger voorgesteld, en aanvaard door het nationale partijbestuur, die
het zittend lid vervangt bij afwezigheid.

10.3. Voorwaarden tot lidmaatschap.

De kandidaten voor de Raad van het Gezond Verstand moeten lid zijn van de partij sinds
minstens een onafgebroken periode van één jaar, en van onberispelijk gedrag zijn.

10.4. Procedure.

Klachten van een lid tegen een ander lid of tegen een bestuur worden schriftelijk en
gemotiveerd overgemaakt aan de voorzitter van de RGV, die in de hoedanigheid van
ombudsman bemiddelt in de geschillen. De voorzitter legt binnen de twee weken na het
mislukken van de bemiddeling een vergadering vast en nodigt alle betrokken partijen uit
om gehoord te worden, waarbij de partijen zich kunnen laten bijstaan door een ander lid
of door een raadsman. De Raad spreekt zich uit binnen de twee weken na de
hoorzitting.

Indien één van de partijen de aanhangige zaak publiek maakt in de pers, of ter zake
publieke commentaren verspreidt, dan behoudt het Nationaal Partijbestuur zich het
recht voor deze zaak onmiddellijk aan de RGV te onttrekken en ter zake zelf een
beslissing te nemen.

Klachten betreffende leden van het Nationaal Partijbestuur worden, bij voorrang van
rechtsmacht, onmiddellijk voorgelegd aan en behandeld door het Nationaal
Partijbestuur.

 Versie 6 februari 2010               23 


STATUTEN LIJST DEDECKER
 

10.5. Werking.

Om rechtsgeldig te vergaderen moet minstens de helft van de leden van de Raad van
het Gezond Verstand aanwezig zijn. De zitting vindt altijd plaats achter gesloten deuren.
Als een lid van de Raad betrokken is bij een klacht of een vraag die aan de Raad wordt
voorgelegd, wordt het bij de behandeling van de zaak vervangen door zijn
plaatsvervanger.

10.6. Sancties.

De Raad van het Gezond Verstand beslist bij tweederdemeerderheid over een
verwittiging en over een blaam, bij tweederdemeerderheid over de tijdelijke schorsing
van een lid tot een maximum van een jaar, en bij drievierdemeerderheid over de
definitieve uitsluiting van een lid uit de partij. De beslissingen van de Raad van het
Gezond Verstand moeten worden bekrachtigd door het Nationale Partijbestuur.

11. Overgangsregels : Geschrapt op 6 februari 2010.

Goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 6 februari 2010 te Gent.

 Versie 6 februari 2010               24