You are on page 1of 6

WYKAZ NAJWANIEJSZYCH ZMIAN

(wprowadzanych z dniem poczenia dziaalnoci operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

Rachunki oszczdnociowo-rozliczeniowe
Wprowadzana
zmiana

Przed zmian

Po zmianie

Konto z Gwarancj

Konto Wyszej Jakoci


Konto Osobiste
Meritum
Konto Osobiste
Meritum
Konto Junior Meritum
Konto Walutowe
Meritum
Zgodnie z now
Taryf Opat i
Prowizji Alior Banku
S.A. dla Klientw
Indywidualnych

Proste Konto Osobiste


Nazwy
produktw

MeritumKonto
Zarabiajce
MeritumKonto Junior
Rachunki e-Kantor

Dokumenty
regulujce
wysoko opat
i prowizji

Numer
rachunku
bankowego
(NRB)

Zgodnie z Taryf
opat i prowizji dla
Klienta
Indywidualnego
Meritum Banku

Numer rachunku
bankowego wskazany
w umowie.

Opata za
prowadzenie
rachunku

0 z dla Prostego
Konta Osobistego,
MeritumKonta
Zarabiajcego oraz
MeritumKonta
Junior

0 z dla Konta z
Gwarancj
promocja do
31.10.2015 r.

Aktywne bd 2
numery:
dotychczasowy
numer rachunku
bankowego
(wskazany w
umowie),
nowy numer
rachunku.

Do 30.11.2015 r.:
0 z dla wszystkich
rachunkw bez
speniania przez
Klientw
jakichkolwiek
warunkw.
Od 01.12.2015 r.
opaty wynios:
dla Konta Wyszej
Jakoci (dawna
nazwa: Konto z
Gwarancj):
0 z* lub 12 z

dla Konta
Osobistego
Meritum
i Konta Junior
Meritum: 0 z*
lub 8 z

Komentarz

Nazwa produktu ma jedynie charakter


porzdkowy i nie wpywa na
funkcjonowanie konta.

Zapoznaj si z Taryf opat i prowizji ze


wzgldu na zmian wybranych opat i
prowizji.
Przelewy wychodzce z rachunku bd
realizowane z nowego numeru rachunku
bankowego. Natomiast wpaty i przelewy
na rachunek bd realizowane przy
wykorzystaniu zarwno
dotychczasowego, jak i nowego numeru
rachunku.
Nowe numery rachunkw bd widoczne
w systemie bankowoci elektronicznej
oraz na wycigach po poczeniu
operacyjnym bankw.
*Od 01.12.2015 r. zwolnienie z opaty
dotyczy Klientw, ktrzy:
1) dla Konta Wyszej Jakoci:
- zapewni jednorazowy wpyw na konto
na kwot min. 2 500 z/mies. z innego
banku lub z konta firmowego
prowadzonego w Alior Banku; lub
- na rachunku rozlicz transakcje
bezgotwkowe wykonane kart na kwot
min. 700 z/mies.
2) dla Konta Osobistego
Meritum/Konta Junior Meritum:
- zapewni na konto wpyw z tytuu
wynagrodzenia dokonany przez
pracodawc bd wpyw z tytuu
stypendium dokonany przez uczelni
wysz bd wpyw z tytuu renty lub
emerytury dokonany przez ZUS; lub
- zapewni jednorazowy wpyw z
rachunku innego banku, lub z rachunkw
dla Klientw Biznesowych prowadzonych
w Alior Banku na kwot wiksz lub
rwn 2000 z lub wiksz lub rwn
1000 z w przypadku gdy waciciel lub
oboje wspwaciciele rachunku jest
studentem/uczniem/suchaczem i nie
przekroczyli 24 roku ycia; lub
- nie ukoczyli 19 roku ycia.

Wprowadzana
zmiana

Wpatomaty

Awizowanie
(notyfikowan
ie) wypat
gotwkowych

Wymiana
walut

Kod SWIFT
(patnoci
zagraniczne)

Opata za
wycig
papierowy

Przed zmian

Po zmianie

Komentarz

Brak moliwoci
korzystania z
wpatomatw.

Wprowadzenie
moliwoci
korzystania
z wpatomatw. Za
wpat gotwkow we
wpatomacie Bank
pobiera prowizje
zgodne z Taryf opat
i prowizji.

Wpatomaty przyjmuj jedynie banknoty


w walucie PLN.
Lista wpatomatw dostpna na stronie:
www.aliorbank.pl

Awizowanie konieczne
dla wypat powyej:
20 000 z oraz 500
EUR/USD/GBP/CHF.

Awizowanie konieczne
dla wypat powyej:
25 000 z oraz 3 000
EUR lub 2 000
USD/GBP.

Oprcz podwyszenia limitu wypat


gotwkowych, wymagajcych
awizowania, po fuzji operacyjnej bankw
Klienci bd mie dostp do znacznie
wikszej liczby Oddziaw, w ktrych
realizowana jest obsuga gotwkowa.
Lista placwek z obsug gotwkow jest
dostpna na stronie www.aliorbank.pl

Wymiana walut
moliwa poprzez
przelewy wewntrzne
midzy rachunkiem eKantor oraz
rachunkiem w PLN.

Wymiana walut
dostpna:
w ramach
przeleww
wewntrznych
pomidzy
rachunkami w
walutach USD,
EUR, CHF, GBP,
PLN,
w Kantorze
Walutowym
(preferencyjny kurs
on-line),
z wykorzystaniem
usugi Autodealing
(usuga dostpna w
bankowoci
internetowej Alior
Banku).

Zwracamy uwag, e w Banku nie ma


moliwoci wypaty CHF w gotwce.

Kod SWIFT Meritum


Banku: BWEUPLPW

Brak opaty.

Kod SWIFT Alior


Banku: ALBPPLPW

Klienci posiadajcy
dostp do bankowoci
elektronicznej, a
jednoczenie
otrzymujcy wycigi
w formie papierowej 5 z.

Kod SWIFT Meritum Banku zostanie


wyczony z kocem listopada 2015 r. Po
tym terminie patnoci zagraniczne bd
moliwie do realizacji tylko z
wykorzystaniem kodu SWIFT Alior
Banku. W przypadku, gdy Klient
otrzymuje regularne wpaty z zagranicy,
Bank rekomenduje poinformowanie
nadawcy o zmianie kodu SWIFT.
Klientom, ktrzy otrzymywali dotd
wycigi
w formie papierowej, Bank rekomenduje
zoenie dyspozycji zmieniajcej form
wycigu na wycig elektroniczny.
Pozwoli to unikn opaty za wycig.

Wprowadzana
zmiana

Przed zmian

Po zmianie

Komentarz

Opaty
windykacyjne

Brak opat
windykacyjnych.

Wprowadzenie opat
windykacyjnych
zgodnie z Taryf opat
i prowizji.

W przypadku utrzymywania si
nieautoryzowanego debetu Bank bdzie
prowadzi dziaania windykacyjne w celu
uregulowania zalegoci.

Terminy
realizacji
zlece
patniczych na
rachunku

Sposb
skadania
reklamacji

Penomocnictwa
w ramach
Elektronicznych
Kanaw Dostpu

Opata za
zamian konta
na Konto
Wyszej
Jakoci

Terminy realizacji
zlece patniczych
uregulowane
w Umowie
rachunkw
bankowych oraz
wybranych usug
w tym kart
debetowych,
korzystania z
elektronicznych
kanaw dostpu.
Moliwo skadania
reklamacji:
telefonicznie
(Infolinia Banku);
na wskazany nr
faksu;
w poczcie
wewntrznej
bankowoci
internetowej;
na wskazany adres
e-mail;
pisemnie na adres
korespondencyjny;
osobicie w
placwce Banku.

Udzielone
penomocnictwo
obowizuje jedynie
w Elektronicznych
Kanaach Dostpu.

Nie dotyczy.

W zwizku z
przeniesieniem
rachunkw do nowego
systemu
informatycznego,
realizacja zlece
patniczych odbywa
si bdzie w
terminach zgodnych z
Wykazem Godzin
Przyjmowania
Dyspozycji.
Moliwo skadania
reklamacji:
telefonicznie
(Infolinia Alior
Banku);
w poczcie
wewntrznej
bankowoci
internetowej;
pisemnie na adres
korespondencyjny
Alior Banku;
osobicie w
placwkach Alior
Banku.
Udzielone
penomocnictwo
obowizuje w
Kanaach
Elektronicznych i
dodatkowo w
Oddziaach Alior
Banku.
Penomocnictwa nie
bd obsugiwane w
Placwkach
Partnerskich Alior
Banku.

150 z

Szczegowy wykaz godzin realizacji


zlece znajduje si w Zaczniku nr 2 do
Regulaminu tj.: Wykaz Godzin
Przyjmowania Dyspozycji.

Termin rozpatrywania reklamacji nie


ulega zmianie i jest zgodny z
podpisanymi umowami.

W przypadku Klientw posiadajcych


rachunki zarwno w Alior Banku, jak i
Meritum Banku, penomocnictwo
udzielone w Meritum Banku bdzie
obowizywao jedynie do przeniesionych
rachunkw.
Nowy zakres penomocnictwa mona
ustanowi w dowolnym Oddziale Alior
Banku.

Rekomendujemy bezpatn zamian


MeritumKonta Zarabiajcego / Prostego
Konta Osobistego na Konto z Gwarancj
przed wejciem zmian w ycie.
Konto z Gwarancj automatycznie
zostanie zmienione na Konto Wyszej
Jakoci.

Karty Debetowe wydane do rachunku


Wprowadzana
zmiana

Dodatkowa
miesiczna
opata za kart

Wypaty z
bankomatw
dla
MeritumKonta
Zarabiajcego,
Prostego Konta
Osobistego

Przed zmian

Do 31.10.2015 r. w
ramach promocji
zwolnienie z opaty
dodatkowej za kart
do Prostego Konta
Osobistego i
MeritumKonta
Zarabiajcego.

0 z wypaty z
bankomatw w
kraju
10 z wypaty z
bankomatw za
granic

Po zmianie
Do 30.11.2015 r.
zwolnienie z opaty
dodatkowej za kart do
Konta Osobistego
Meritum oraz Konta
Junior Meritum.
Od 01.12.2015 r.
opata 0 z* lub 8 z,
pobierana na koniec
miesica.
Do 31.12.2015r.:
0 z wypaty z
bankomatw w kraju i
za granic.
Od 1.01.2016r.:
0z wypaty z
bankomatw sieci
wasnej, Euronet oraz
za granic
0z* lub 3 z wypaty z
pozostaych
bankomatw w kraju.

Opata za
wznowienie
karty

Rachunki, do
ktrych bank
oferuje karty

Usuga Pa
kart
i wypacaj

0 z

Karty tylko do
rachunkw
oszczdnocioworozliczeniowych w
PLN.

Usuga niedostpna.

0 z za wznowienie
karty do Konta Wyszej
Jakoci.
10 z za wznowienie
karty do pozostaych
kont.

Komentarz
*Od 01.12.2015 r., by unikn
dodatkowej opaty za kart naley
speni warunki podane w Taryfie
opat i prowizji (analogiczne jak dla
opaty za prowadzenie rachunku
patrz wyej)
Istnieje rwnie moliwo zamiany
konta na Konto z Gwarancj, w
przypadku ktrego opata za
korzystania z karty wynosi 0 z.

*Od 1.01.2016r., by unikn opaty


za wypaty z bankomatw naley
speni warunki podane w Taryfie
opat i prowizji (analogicznie jak dla
opaty za prowadzenie rachunku
patrz wyej)

W przypadku innych kont ni Konto


Wyszej Jakoci, opata nie
zostanie pobrana, gdy w cigu 3
ostatnich miesicy przed dat
koca wanoci karty,
przynajmniej raz zosta
odnotowany wpyw z tytuu
wynagrodzenia/stypendium/renty/e
merytury na rachunek, do ktrego
karta zostaa wydana.

Karty dostpne do
rachunkw
oszczdnocioworozliczeniowych w PLN,
EUR, USD, GBP oraz
rachunkw
oszczdnociowych w
PLN.

Transakcje w walucie wykonane


kart do rachunku w tej samej
walucie ograniczaj koszty (brak
przewalutowania).

Usuga dostpna.
Usuga bezpatna.

Usuga daje Klientom moliwo


wypaty gotwki ze swojego konta
w kasie sklepu podczas
dokonywania patnoci za towary
lub usugi. Usuga dostpna w
punktach oznaczonych logo
MasterCard.
Maksymalna kwota wypaty wynosi
300 z.

Wprowadzana
zmiana

Przed zmian

Po zmianie

Komentarz
Patnoci mobilne NFC i BLIK to
patnoci
z uyciem telefonu komrkowego.

Patnoci
mobilne NFC i
BLIK

Usugi niedostpne.

Usugi dostpne.

Patnoci NFC s dostpne dla


posiadaczy abonamentu lub oferty
MIX w T-Mobile.
O kart NFC mona zawnioskowa
w bankowoci internetowej Alior
Banku.
BLIK to wygodny i bezpieczny
sposb patnoci w sklepie oraz
Internecie przy pomocy
jednorazowych kodw. Usuga BLIK
pozwala rwnie na wypat
gotwki
w bankomacie.

Definiowanie
limitw
transakcyjnych

Moliwo
zdefiniowania
jednego limitu
dziennego limitu
transakcji
gotwkowych.

Zmiana kodu
PIN

Zmiana kodu PIN


moliwa jedynie w
bankomatach
BZWBK.

Blokada na
rozliczenie
transakcji
dokonanych
kartami
Opata za
przewalutowani
e transakcji
zagranicznych

Blokada na
nierozliczone
transakcje - 7 dni.
Opata w wysokoci
2% kwoty
transakcji.

Moliwo zdefiniowania
dziennych limitw dla
transakcji:
bezgotwkowych, w
tym zblieniowych oraz
dla transakcji
dokonywanych w
Internecie (tzw.
MOTOEC),
gotwkowych.
Moliwo zmiany kodu
PIN za porednictwem
bankowoci internetowej
oraz w bankomatach
wasnych i bankomatach
sieci Euronet.
Blokada na nierozliczone
transakcje - 14 dni.

Limity mona zdefiniowa w


bankowoci internetowej oraz za
porednictwem Infolinii Alior
Banku.
Rekomendujemy zdefiniowanie
wysokoci limitw po pierwszym
zalogowaniu si do bankowoci
internetowej Alior Banku.

Wyduenie okresu trwania blokady


zmniejsza moliwo wystpienie
nieautoryzowanego zaduenia na
rachunku.

Brak opaty.

Konto Oszczdnociowe
Zmiany wymienione w czci dotyczcej rachunkw oszczdnociowo-rozliczeniowych maj
zastosowanie rwnie dla rachunkw oszczdnociowych. Ponadto ulegaj zmianie m.in.:

Wprowadzana zmiana

Nazwy rachunkw
oszczdnociowych

Przed zmian
Konto Oszczdnociowe
MeritumKonto Celowe
MeritumKonto Oszczdnociowe
MeritumKonto Silnie Zarabiajce

Po zmianie

Konto Oszczdnociowe Meritum

Wprowadzana zmiana
Sposb informowania
o oprocentowaniu
rachunkw
oszczdnociowych
Karta debetowa do konta
oszczdnociowego
Przelewy z konta
oszczdnociowego

Przed zmian

Po zmianie

Wysoko oprocentowania podawana


do wiadomoci Komunikatem Banku.
Brak karty do konta
oszczdnociowego.
Tylko przelewy wewntrzne na konto
osobiste.

Wysoko oprocentowania podawana


do wiadomoci w Tabeli
Oprocentowania Alior Banku S.A. dla
Klientw Indywidualnych.
Moliwo zamwienia karty do konta
oszczdnociowego.
Przelewy wewntrzne i zewntrzne na
dowolne konto.

Lokaty
Wprowadzana
zmiana
Sposb
informowania o
oprocentowaniu
lokat

Przed zmian

Podawane do
wiadomoci
Komunikatem
Banku.

Po zmianie
Podawane do
wiadomoci w Tabeli
Oprocentowania Alior
Banku S.A. dla
Klientw
Indywidualnych.

Komentarz

W przypadku odnowie lokaty od dnia


poczenia operacyjnego - odnawianie
zgodnie z Tabel Oprocentowania Alior
Banku S.A. dla Klientw Indywidualnych.