Ο αλνηγκέλνο παξάδεηζνο

 ( Κπξηαθή ηνπ Πάζρα )

1) Η ηειεηή ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ
Χξηζηνύ
 Σε λύρηα ηνπ Μ .
΢αββάηνπ νη πηζηνί
αξρίδνπλ λα
ζπγθεληξώλνληαη (γύξσ
ζηηο 11 κ.κ ) ζηελ
Εθθιεζία.
 Ο επηηάθηνο άδεηνο έρεη
κεηαθηλεζεί από ην θέληξν
ηνπ Νανύ θαη έρεη
ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε ηνπ.
 Σν ΢ώκα ηνπ Χξηζηνύ έρεη
απισζεί πάλσ ζηελ Αγία
ηξάπεδα

 ΢ηε ζέζε απηή ζα παξακείλεη 40
εκέξεο κέρξη ηελ ενξηή ηεο
Αλαιήςεσο. Μέρξη ηελ εκέξα
απηή ε Θ. Λεηηνπξγία ζα ηειείηαη
επάλσ ζην απισκέλν ΢ώκα ηνπ
Επηηαθίνπ
 Μεηά ηελ Αλάιεςε ην ζώκα ηνπ
Επηηαθίνπ θπιάγεηαη ζε
νξηζκέλν κέξνο κέρξη ηελ
επόκελε Μ. Παξαζθεπή
 Ο ΢ηαπξόο επίζεο παξακέλεη
ρσξίο ην ζώκα ηνπ
εζηαπξσκέλνπ 40 εκέξεο

 Λίγν πξίλ ηα κεζάλπρηα ηνπ
΢αββάηνπ όια ηα θώηα ηνπ
Νανύ ζβήλνπλ.
 Εθείλε ηε ζηηγκή αλνίγεη ε πύιε
σο έλδεημε ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ
ηάθνπ
 Ο Ιεξεύο πξνβάιεη ζηελ Ωξαία
Πύιε θαη θξαηώληαο αλακκέλε
ιακπάδα πνπ άλαςε από ην
αθνίκεην θαλδήιη ηνπ Ιεξνύ
ςάιεη παλεγπξηθά
 «δεύηε ιάβεηε θώο εθ ηνπ
αλεζπέξνπ θσηόο θαη δνμάζαηε
Χξηζηόλ ηνλ αλαζηάληα εθ
λεθξώλ»

 ΄Επεηηα ν Ιεξέαο ,ςάιηεο, παηδηά
ηνπ ηεξνύ ,πηζηνί ζρεκαηίδνπλ
πνκπή πνπ θαηεπζύλεηαη έμσ
ζηνλ πεξίβνιν ηνπ Νανύ.
 ΢ηελ Ληηαλεία απηή ςάιινκε
«ηελ αλάζηαζίλ ΢νπ Χξηζηέ
΢σηήξ Άγγεινη πκλνύζηλ ελ
νπξαλνίο θαη εκάο ηνπο επη γήο
θαηαμίσζνλ ελ θαζαξά θαξδία
ζε δνμάδεηλ»
 Καλείο δελ κέλεη κέζα εθηόο ηνπ
λενθόξνπ ν νπνίνο θιείλεη θαη
ηηο Πύιεο εηζόδνπ ζην λαό
(=ζπκβνιηζκόο ηεο εμνξίαο καο
από ηνλ παξάδεηζν )

 Επάλσ ζηελ εμέδξα γίλεηαη ε παλεγπξηθή
εμαγγειία ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Χξηζηνύ
 Ο Ιεξέαο δηαβάδεη ην Επαγγέιην ηεο
Αλαζηάζεσο θαη όινη καδί αξρίδνπλ λα
ςάιινπλ
 «Χξηζηόο αλέζηε εθ λεθξώλ ζαλάησ
ζάλαηνλ παηήζαο θαη ηνηο ελ ηνηο κλήκαζη
,δσήλ ραξηζάκελνο»

 Ύζηεξα ζρεκαηίδεηαη πάιη ηεξή πνκπή πνπ
θαηεπζύλεηαη πξνο ην Ναό
 Όηαλ θζάζεη κπξνζηά ζηηο θιεηζηέο πύιεο γίλεηαη
κηα ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ
Παξαδείζνπ
 Η πνκπή ζηέθεηαη κπξόο ζηηο πύιεο θαη ν ηεξέαο
θσλάδεη
 «Άξαηε πύιαο νη άξρνληεο εκώλ θαη επάξζεηε
πύιαη αηώληνη θαη εηζειεύζεηαη ν βαζηιεύο ηεο
δόμεο»

Ο λενθόξνο κέζα από ην λαό ξσηάεη
«Καη ηηο έζηηλ νύηνο ν Βαζηιεύο ηεο δόμεο»
Ο Ιεξέαο απαληάεη
«Κύξηνο θξαηαηόο θαη δπλαηόο , Κύξηνο δπλαηόο ελ
πνιέκσ Κύξηνο ησλ δπλάκεσλ απηόο έζηηλ ν
βαζηιεύο ηεο δόμεο»
 Σόηε νη πύιεο αλνίγνπλ δηάπιαηα θαη ε πνκπή ησλ
πηζηώλ κπαίλεη ζξηακβεπηηθά κέζα ζην Ναό πνπ
ζπκβνιίδεη ηνλ αλνηρηό πιένλ παξάδεηζν2)Η Παζραιηλή Θ. Λεηηνπξγία
 ΢ην Ναό ςάιιεηαη ν
όξζξνο ηεο Κπξηαθήο ηνπ
Πάζρα θαη ζηε ζπλέρεηα ε
Θ. Λεηηνπξγία
 Οη πηζηνί θνηλσλνύλ ζώκα
θαη αίκα Χξηζηνύ θαη
ελώλνληαη έηζη κε ηνλ
αλαζηεκέλν Κύξην
 Σηο πξσηλέο ώξεο καδί κε
όινπο ηνπο ρξηζηηαλνύο
επαλαιακβάλνπκε
ζξηακβεπηηθά
 ΧΡΙ΢ΣΟ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ--ΑΛΗΘΩ΢ ΑΝΕ΢ΣΗ

3)Η Αγάπε
 Σν απόγεπκα ηνπ Πάζρα ςάιιεηαη ζηνπο λανύο ν
Εζπεξηλόο ηνπ Πάζρα
 Εζπεξηλόο ηεο αγάπεο (νη ρξηζηηαλνί
αιιεινζπγρσξνύληαη θαη ζπκθηιηώλνληαη κεηαμύ
ηνπο )
 «Αλαζηάζεσο εκέξα θαη ιακπξπλζώκελ ηε
παλεγύξεη θαη αιιήινπο πεξηπηπμώκεζα. Είπσκελ
αδειθνί θαη ηνηο κηζνύζηλ εκάο ζπγρσξήζσκελ
πάληα ηε Αλαζηάζεη. Καη νύησ βνήζσκελ. Χξηζηόο
Αλέζηε εθ λεθξώλ ζαλάησ ζάλαην παηήζαο θαη
ηνηο ελ ηνηο κλήκαζη δσήλ ραξηζάκελνο»

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful