You are on page 1of 101

:

மேத ராமா ஜாய நம:

ர கநாயகி ஸேமத ர கநாத பர ர மேண நம:


ப மாவதி ஸேமத நிவாஸ பர ர மேண நம:

வாமி பி ைளேலாகாசா ய அ ளி ெச த

ு ப
இத வாமி மணவாள மா னிக அ ளி ெச த
யா யான
( ல , எளிய தமி நைட)

தி ம ர ரகரண

ந ெப மா , எ ெப மானா அ ளா ய றவ
அேஹாபில தாஸ க. தர
(Email: sridharan_book@yahoo.co.in)
ு ப Page 2 of 101

:
மேத ராமா ஜாய நம:

வாமி மணவாள மா னிக அ ளி ெச த யா யான அவதாாிைக

யாயான - !y@ptiyayf ! AvK]fd niEkt[ayf, nitfy Mkfta{pavfy[ayf


nirticya[nft y<kft[ayiRkfkib srfEvcfvr[f, `nft nitfyVrikEqapati t[fA[
`{pvitfT nitfy Akgfkrfyrsrayf vaZAkkfK pfrapftiy<]fdayiRkfkcf ecyfEty<mf
`tfAt ;znfT `s[fE[v '[fkibpFEy `stfklfprayfkf kidkfkib
smfsariEct[RAdy ;zAv `{snftitfT, `tfynft vfyaKlcitft[ayf, ;vrfkqf
kr] kEqprgfkAq ;znfT ;bekaFnft pXi EpaEl kidkfkib tAcyiEl
kr]atikAqkf ekaDtfT, `vbfAbkf eka]fD vfypicriyaEt t[fA[ ~cfryitfT
ujfjIvikfAkkfK udlak, `epqRExymayf nitfy nirftfEtaxmayf sfvt@pfrma]ma[
EvttfAty<mf tTppfRmfk]gfkqa[ sfmfRti ;tikac p<ra]atikAqy<mf
pfrvrftftipfpitftvidtftiLmf, `nft casftfrapfyastfTkfK `E[k EyakfyAt
Ev]fDAkyaEl `vfvziyaEl jfwfja[mf pibnfT Ect[rf ujfjIvikfAk
`ritayiRkfkibpFAytf tiRv<qfqmf pbfbi skl casftfr tatfprfygfkAqy<mf
sHkfrkmak ;vrfkfkqf `biylamfpF p]f]Ev}em[fB, sfvYREpapay p<Rxarftft
yatatfmfy pfrtipatkma[ rhsfytfrytfAty<mf, sfvyEmv ~carfy[ayf ni[fB
pfrkacipfpitftRqi[a[f.

வ ளக - epriypiradfFyi[f nat{mf, srfEvsfvr{mf ~kiy !mnf naray][f nitfy


Vrikqalf VzpfpdfD, ! AvK]fdtftilf 'lfAlybfb ~[nfttfTd[f uqfqa[f.
~yi{mf cmfsartftilf cikfki]fD tvikfKmf jIv[fkAqkf k]fD `v[f vRtftmf
ekaqfkiba[f. ;nft jIv[fkqf nitfy Vrikqf Epa[fB tAdybfb AkgfkrfytfTd[f
vaZmf `tikarmf epbfbvrfkEq ~vrf. ~yi{mf ;nft jIv[fkqf, tgfkqf `tikartfAt
;znfT `stf Epa[fB ;nft ulkilf `snfEnv - `stf Epa[fbvrfkqf (AttftirIy
up[ixtf 2-6) '[fbpF vazfki[fb[rf. `vrfkqf tgfkqf udlf uBpfp<kfkAqy<mf
;bKkAqy<mf ;znft pbAv Epa[fB T[fptftilf uqfq[rf. ;vrfkQkfKtf t[fA[
`Ady<mfpF, `t[f YMlmf tgfkAqkf katfTkf ekaqfQmfpF, srfEvcfvr[f
`vrfkQkfK udlf uBpfp<kAq `qikfkiba[f. ;vrfkAqkf kapfptbfkakEv yaraLmf
;ybfbpfpdatTmf, Etaxmf `bfbTmf, `A[tftibfKmf pfrma]gfkqak uqfqTmf
~kiy EvtgfkAq `qitfta[f. EmLmf sfmfRti, ;tikacmf, p<ra]gfkqf ~kiyAv
YMlmf `nft EvtgfkQkfK "bfb epaRAqy<mf namf u]RmfpFcf ecyfta[f. ~yi{mf
`nft Evt casftirgfkAqkf kbfB u]rfvtbfKpf pl tKtikqf Ev]fFyiRnfttalf,
Ect[rfkqalf `vbfAb MZvTmak u]rfnfT, `t[f YMlmf EmaXmf epBvT
;ylvilfAl. ;tA[ `binft srfEvcfvr[f, `A[tfT casftirgfkAqy<mf
ttfTvgfkAqy<mf ;vrfkqf `binfT ekaqfQmfpFcf ecyfy Ev]fDmf, '[fB t[T
tiRv<qfqtftilf ']f]i[a[f. ~kEv `vE[ ~carfy[ak `vtritfT, jIv[i[f
sfvRpmf (;ylfp<), EmaX vzi (upymf) mbfBmf jIv[i[f p<Rxarftftmf, ~kiyvbfAb
uqfqT uqfqpF YM[fB rhsfygfkqilf `Rqicf ecyfta[f.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 3 of 101

யாயான -`tilf, tiRmnftfrtfAt !ptrikacfrmtftiEl sfvamfcp>t[a[ nr[f


vixymak pfrkacipfpitfta[f. tfvytfAt !vixf}ElaktftiEl sfvmhixiya[ piradfF
vixymak pfrkacipfpitfta[f. crmcfElaktfAt tiRtfEtrftftdfFEl sfva!t[a[
`rfjH[[f vixymak pfrkacipfpitfta[f. ~AkyaliEb lXfmInat smarmfpamf '[fB
KRprmfpratiyiEl :cfvrA[ `{snftikfkibT.

வ ளக - ;vbfbilf tiRmnftirtfAt t[T `mfcmakEv Eta[fbiy nr[f


'[fpv{kfK ptfrinatftilf `Rqicf ecyfta[f. tfvy mnftirtfAt vixf} Elaktftilf
t[T pdfdmhixiya[ epriypiradfFkfK `Rqicf ecyfta[f. crm cfElaktfAttf
t[fA[ `]fF ni[fb `rfjH[{kfKtf Etrilf ni[fB upEtcitfta[f. ;nftkf
kar]tfti[alfta[f KR prmfpAryilf Mtlilf - lXfmI nat smarmfpamf - '[fB
srfEvcfvrA[kf PBkiEbamf.

யாயான - ;[i ;nft rhsfytfrynfta[f cpftmf sHkfrkmayiRnftEtyakiLmf


`rftftmf upEtckmfymaAkyaLmf, `tbinfEt 'lflarfkfKmf ujfjIvikfk
Ev]fDAkyaLmf, `nft rhsfytfrytftiLmf p>rfvacarfyrfkQAdy upEtc prmfpra
pfrapftma[ `rftft viEcxgfkAq srfvrfkfKmf sHkfrkmakv<mf sHvfykftmakv<mf
piqfAq Elakacarfyrf tmfMAdy prmkfRApyaEl ;pfpfrpnftMEkn `Rqicf
ecyfkibarf. M[fEp rksfytfry vixymak YM[fB pfrpnftmf ;dfdRqiyiRkfkcf
ecyfEty<mf, `tilf yatfRcfcikpfpF `tisgfkfrkmaAkyaLmf, prnftpF
`tivisftfRtmaAkyaLmf, !y@ptipfpF upyEtaxMmi[fbikfEkyiRnfEtyakiLmf
smfsfRt vakfy pKqmaAkyaEl ep]f}kfKmf EpAtkfKmf `tikrikfkpf
EpakaAmyaLmf, tfrivit EtaxMmilflatpF ;[f[Mmf oR pfrpnftmid Ev}em[fB
tiRv<qfqmf pbfbi 'lflavbfBkfKmf pi[fpiEb MMXHpfpFyakib ;pf pfrpnftmf
;dfdRqibfB. ~AkyiEb, `lflat pfrpnftgfkqf kidkfk, ;tfAt 'lflaRmf
`tikritfTpfEpaRkibT. ;[f[Mmf p>rfv pfrpnftgfkqilf `{kftma[ `rftft
viExxgfkQmf ;pf pfrpnfttftiEl u]fdaAkyaLmf ;TEv 'lflarfkfKmf
~tr]IymayiRkfKmf.

வ ளக - ;nft YM[fB rhsfygfkqi[f ecabfkqa[Av mikv<mf 'qitakpf p<riy<mfpF


;RnftaLmf, `nft rhsfygfkqi[f epaRAq upEtcmf YMlEm kbfk Ev]fDmf. ;t[f
YMlEm `A[vRmf kakfkpfpd ;yLmf. ;tA[ mikv<mf kRA] vayfnftvra[
piqfAq Elakacarfyarf u]rfnftarf. ~carfy vziyaktf ta[f kbfb upEtcgfkAq,
`A[vRkfKmf 'qitak viqgfk Ev]fDmf '[fb kRA] Emlid, `vrf ;nft
pfrpnfttfAt `Rqicf ecyftarf. ;vrf YM[fB rhsfygfkqf vixymak YM[fB
pfrpnftgfkAq M[fEp `Rqicfecyftarf. `vbfbilf yatfRcfcikpF '[fb pfrpnftmf mikv<mf
CRkfkma[T, prnftpF '[fpT mikv<mf epriyT, ;r]fDkfKmf ;Adpfpdfd !y@ptipF
'[fpT MZvTmf smfsfRtmak ;Rnfttalf ep]fkQkfKmf, wa[mf
;lflatvrfkQkfKmf "bfbtak ;lfAl. ~k ;nft YM[fB vitma[ EtaxgfkQmf
;lflatpF EmLmf oR pfrpnfttfAt ;ybfb Ev]fDmf '[fB ']f]i, ;Av
`A[tftibfKmf pi[f[rf MMXHpfpF '[fb ;nft pfrpnfttfAt `Rqicf ecyftarf.
;t[alf mbfb pfrpnftgfkAqvid ;tA[pf plRmf kbfb[rf. ;t[alf mbfb
pfrpnftgfkAq vid ;tilf, `vbfbilf ;lflat pl viEcxgfkqf Pbpfpdfdtalf, ;T
`A[vAry<mf kvrfnftT.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 4 of 101

1. MMXHv<kfK `biyEv]fDmf rhsfymf YM[fB

vfyakfya[mf - MMXHvakibv[f EmaXtftiEl ;cfAcy<Adyv[a[v[f. "Mcflf


EmaXE]" yiEb taT. ;tftalf, smfsar viEmac[tftilf ;cfAc pibnftv{kfK
`[fbpF. ~tfmpfrapfti kam{kfKmf MMXHtfvM]fEdyakiLmf, ;vfvidtftilf `v[f
vivXit[[fB. `v{kfK rhsfy tfryjfwfja[aEpAX ;lfAlyiEb. ~Akyalf,
;vrf MMXHevgfkibT. pkvtfpfrapftikamtya smfsar nivfRtftiyiEl ;cfAc
pibnftvA[. "vmfp>t[a[v{kfK `biy Ev]fDmf rhsfymf YM[fB '[fbT -
;v{kfK `vcfymf jfwatvfymay<qfqT sfvYRp upay p<RxarftftgfkqaAkyaLmf,
`vbfAb ;nft rhsftfrymf uqfqpF pfrtipatikfAkyaLmf, rhsfytfryMEm
`biyEv]fDvetgfAk. "sfvjfwfja[mf pfrapkjfwfja[mf pfrapfyjfwfja[mf MMXHpi@
jfwa[tfryMpaEtymf "tt[fy[f[ kiwfc[" '[f[kf kdvtiEb. rhsfymf YM[fB
'[fB ;vrf utfEtcikfkibT - tiRmnftfrMmf, tfvyMmf, crmcfElakMmakib ;vbfAb
'[f{midmf, EmEl sHsfpxfdmf. ;vbfAb rhsfygfkeqgfkibT, skl Evtanft
sararftft pfrtipatktya prmKhfygfkqaAkyaEl. ~k, ;vfvakfytftalf, `tikari
nirftfEtcMmf ttfwatvfy nirftfEtcMmf p]f]iyRqi[arayftfT.

viqkfkmf
m - EmaXtftilf viRpfpmf uqfqv[f MMXH ~va[f. ;t[f YMlmf
cmfsartftilf ;RnfT viDpDmf viRpfpmf eka]fdv{kfK '[fBmf epaRqf. t[T
~tfmaAv u]rfvtilf mdfDEm viRpfpmf uqfq oRv[f MMXHvaKmf tRti
epbfbv[f '[fbaLmf, ;gfK `vA[pf pbfbikf PbvilfAl. `pfpFpfpdfdv[f ;nft
YM[fB rhsfygfkAq `binfT ekaqfq Ev]fFy `vciymf ;lfAl. ~k MMXH
'[fB ;vrf (piqfAq Elakacarfyrf) PBvT, pkvaA[ `Ady Ev]fDmf '[fb
~Ac kar]mak cmfsartftilf ;RnfT viDpdEv]fDmf '[fb ~vlf eka]fdv[f
~va[f.

;pfpFpfpdfdv[f YM[fB rhsfygfkAq `biyEv]fDmf. ;nft YM[fB rhsfygfkQmf


jIv[i[f sfvRpmf, upaymf mbfBmf p<Rxarftftmf ~kiyvbfAbtf etqivakkf PBvtalf
;Av `biypfpd Ev]fDmf. sfvwa[mf pfrapkwa[mf pfrapfywa[mf MMXHp<@ -
MMXHva[v[f t[fA[pf pbfbiy wa[mf, ta[f `Ady Ev]fFy ;lkfK, `nft
;lkfAk `Ady<mf upaymf ~kiyvbfAb `biyEv]fDmf '[fB PbpfpdfdT. rhsfymf
'[fB ;vrf PBvT YM[fB - tiRmnftfrmf, tfvymf, crmsfElakmf '[fptaKmf. ;T
EmEl viqgfKmf. ;Av Evtanftgfkqi[f epaRAq uqfqT uqfqpF uArpfptaLmf,
prm rhsfymf '[fptaLmf rhsfygfkqf '[pfpdfd[. ~k ;nft Vtftirmf YMlmf ;nft
pfrpnfttfti[f `tikari (kbfpv[f) yarf '[fBmf, `v[f 'tA[ `biy Ev]fDmf '[fBmf
PbpfpdfdT.

2. `tilf pfrtm rhsfymf tiRmnftfrmf


`vtariAk - ;[i, `nft rhsfytfrytftiLmf pfrtmrhsfymf "T '[f{mf
~kagfkfAXyiEl `Rqicf ecyfkibarf, `tilf pfrtm rhsfymf tiRmnftfrmf '[fB.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 5 of 101

viqkfkmf
m - ;nft YM[fB rhsfygfkqilf MtlavT rhsfymf 'T '[fB EkqfvikfK
viAd `qikfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, `nft rhsfytfrytftiLmf AvtfTkfeka]fD, ;vfvtikarikfK


pfrtmmf jfwatvfyma[ rhsfymf sfvYRpyatatfmfyprmayf tfyajfEyapaEty
vipakjfwa[tfAtpf prip>rf]makpf pibpfpikfKmta[ tiRmnftfremgfAk. `[[fyarfh
Ecxtfvmf `[[fy cr]tfvmf `[[fy Epakfytfvmakib ~kartfrytfAty<mf
pfrtipatikfAkyaEl Ect[ sfvYRp yatatfmfy pfrtipat[prmayf, tt{K]
tfyajfEyapaEty vipaktfAty<mf sHsfpxfdmak pfrtipatiya ni[fBqfq
;mfmnftfrtftaEl sHciXit[a[v{kfkiEb, mbfAb rhsfygfkqir]fFLmf
pfrtipatikfkpfpDkib upaEyaEpygfkqilf `EpAX jnipfpT. ~AkyaEl
sfvYRpyatatfmfyprma[ tiRmnftfrmf pfrtm rhsfyem[f[kf KAbyilfAl. ;[f[Mmf,
pfr]vtfTkfK mnftfrEcxmf vivr]ma[apfEpaEl mnftfrEcxtfTkfK tfvymf
vivr]mayf, tfvytfTkfKcf crm cfElakmf vivr]mayiEb ;RpfpT. `nft
nfyaytftaLmf ;ti{Ady pfratamfymf sitftmiEb. ~k, ;Av 'lflavbfAby<mf
tiRv<qfqmf pbfbiyayftfT - pfrtm rhsfymf tiRmnftfrmf - '[fB ;vrf
`RqicfecyftT. ;tfAt mnftfrem[fkibT, - mnftaramf tfrayt ;ti mnftfr@ -
'[fkibpFEy cpft ckftiyaLmf `rftft EpatntftaLmf t[fA[ `WsnftipfparfkfK
rXkmaAkyaEl. cpftckftiyaEl rXkmamf, jpEhamatikqaEl karfygfekaqfQmf
upaskrfkfK. `rftft EpatntftaEl rXkmamf :cfvrE[ upaEyaEpyem[fbiRkfKmf
pfrpnfnrfkfK. `rftft EpatntftaEl rXkmaAkyavT, - Ethaskftatfmp<tftirf yti
pvti ptmf saT vitfyatf tfRtIymf sfvatnftfyanfEta yti sfyatf pfrtmmf ;tr
EcxtfvtIcfEctf tfvitIymf, ~tfmtfraE]anfMkcfEcnfnm ;ti c ptmf panftvapas
Elalcf cpftmf naray]akfkfymf vixycpltIcfEct cTrftftImf pfrpnfn@ - '[fB pdfdrf
`RqicfecyftpFEy t[fA[ `WsnftipfparfkfK EthatfmapimanMmf, sfvatnftfriyMmf,
`nfyEcxtfvMmf, sfvrXE] sfvanfvyMmf, `pnfTsgfkMmf, vixypfrav]fyMmf
EmlidatpF p]f]i sfvYRpaWYRpmak ndkfKmfpF EnakfKAk.

viqkfkmf -;nft YM[fB rhsfygfkqilf - ~tfmavi[f sfvYRptfAt viqkfk vlflTmf,


'tA[ "bfpT 'tA[tf tqfQvT '[fb wa[mf u]fdakfKvTmf ~kiy
tiRmnftfrEm `tikari `biy Ev]fFy Mtlf rhsfymaKmf. ;nfttf tiRmnftfrmf,
jIv[i[f sfvYRptfAt uqfqpF viqkfKkibT - 'pfpF '[ilf jIv[i[f Mkfkiy
t[fAmkqa[ - EvB yaRkfKmf `FAm ;lfAl (`[[fyarfh Ecxtfvmf), EvB
`Adkfklmf "Tmf ;lfAl (`[[fy cr]tfvmf), EvB yaAry<mf mkizfvipfptbfkak
;lfAl (`[[fy Epakfytfvmf) - ~kiyvbfAb viqkfKkibT. ;nft t[fAmkQkfK
"bfp, 'tA[ vilkfKvT 'tA[ "bfpT '[fpAty<mf tiRmnftfrmf viqkfKkibT.
;nft mnftfrmf YMlmf oRv{kfK mbfb ;r]fD mnftfrgfkqf upEtcikfKmf upaymf (vzi)
mbfBmf uEpymf (;lkfK) ~kiy ;r]fF[f mIT pbfBtlf u]fdaKmf. ~kEv,
sfvYRptfAt viqkfkvlfl tiRmnftfrtfAt Mtlf rhsfymf '[fB ekaqfvtilf
KAbvilfAl. tiRmnftfrmavT pfr]vtfAt (Omf) viqkfKkibT, tfvyma[T
tiRmnftfrtfAt viqkfKkibT, crm cfElakma[T tfvytfAt viqkfKkibT. ;nft
vriAcyaLmf tiRmnftfrEm MtlavT ~Kmf. ;T `A[tfAty<mf tiRv<qfqtftilf
eka]fEd (piqfAq Elakacarfyrf) - pfrtm rhsfymf tiRmnftfrmf - '[fB `Rqicf
ecyftarf.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 6 of 101

;tA[ mnftfrmf '[fB "[f PbEv]fDmf? mnftfrmf tfrayt ;ti mnftfr@ - t[fA[tf
tfya[ipfpvA[ kapfpabfBvtfyf mnftfrmf '[fB PBvrf. ;t[fpFEy mnftfrmf ~[T
t[T oliyaLmf, epaRqaLmf t[fA[ ucfcripfpvrfkQkfK rAXyak uqfqT. jpmf
Mtla[ paAtkqf YMlmf EmaXmf `Ady viRmfp<mf upaskrfkQkfK, oliyi[f YMlmf
rAX `qikfkibT. :sfvr[f oRvE[ t[T upaymf '[fBmf uEpymf '[fBmf uqfq
pfrp[f[{kfK, t[T epaRqf YMlmf rAX `qikfkibT. epaRqf YMlmf mnftfrmf 'pfpF
rAX `qikfkibT? ;tA[ pracrpdfdrf `xfdsfElakiyilf pi[fvRmaB PBkibarf@

Ethaskftatfmp<tftirf yti pvti ptmf

saT vitfyatf tfRtIymf

sfvatnftfyanfEta yti sfyatf pfrtmmf

;trEcxtfvtIcfEctf tfvitIymf

~tfmtfraE]anfMkcfEcnf nm ;ti c ptmf

panftvapasElal@

cpftmf naray]akfymf vixycpltIcfEctf

cTrftftImf pfrp[f[@

;t[f epaRqf - t[T udEl ~tfma '[fB ']f]i[alf, YM[fbavT `XrtfAt(Omf


'[fptilf uqfq mf) n[fbak `biy Ev]fDmf. na[f '[fb ']f]mf eka]fdalf Mtlf
`xrma[ -`- '[fpAt `biy Ev]fDmf. ta[f EvB yaRkfkavT `FAm '[fB
']f]i[alf -u- '[fpAt `biy Ev]fDmf. t[fA[pf paTkatfTkf ekaqfq
viRmfpi[alf -nm- '[fpAt `biy Ev]fDmf. t[T ubvi[rfkqf '[fB mdfDEm
']f]iyiRnftalf -naray]a- '[fpAt `biy Ev]fDmf. ulk vixygfkAq mdfDEm
']f]iyiRnftalf -~y- '[fpAt `biy Ev]fDmf.

~k t[fA[ `WcnftipfpvrfkAq tiRmnftfrmavT `v[T u]fAmya[ ;ylfp<kfK


"bfbpF mabfbiviDmf. ;t[f YMlmf `v{kfK udEl ~tfma(Eth-~tfma `pima[mf),
ta[f Ctnftirma[v[f(sfvatnftfriymf), mbfbvrfkQkfK `FAm(`nfy Ecxtfvmf),
t[fA[ taE[ kakfk ']f}tlf(sfvrXE] sfvanfvymf), ulkvixygfkqilf
nadfdmf(vixy pfrav]fymf) ~kiyAv Eta[fbamlf ecyfT viDkibT.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 7 of 101

3. tiRmnftfrtfti{Ady cIrfAmkfKpf EpaRmfpF pfErmtfEtaEd Ep]i


`WsnftftikfkEv}mf

`vtariAk - ;[iEmlf ;mfmnftfrtfti{Ady AvpvtfAt visftEr]


pfrtipatipfptaktf tiRv<qfqmf pbfbi, pfrtmmf ;ti{Ady `Wsnftan
kfrmktnMktftaEl ;ti[f AvpvtfAt `Rqicf ecyfkibarf, -tiRmnftfrtfti{Ady-
'[fB etadgfki.

வ ளக - ;t[f pi[f[rf ;nft mnftfrtfti[f Em[fAmAy virivak viqkfktf


tiRv<qfqmf pbfbi[arf. ;t[f oR pFyak, Mtlilf ;tA[ `Wcnftipfpt[f YMlmf
viqkfktf etadgfKkibarf.

vfyakfya[mf - tiRmnftfrtfTkfKcf cIrfAmyavT, REca yjHmfxi samani tAtv


~trfv]anic srfvmxfdaXranftsftmf '[fkibpFEy jfwatvfy sklarftft
pfrtipatkmayf, mnftfra]amf prEma mnftfEra Khfyanamf KhfyMtftmmf, pvitfrmf c
pvitfra]amf YMlmnftfrsfsnatn@ '[fkibpFEy mnftfrgfkqilf AvtfTkfeka]fD
prmma[ mnftfrmayf, Khfygfkqilf AvtfTkfeka]fD utftmma[ Khfymayf,
pvitfrgfkQkfKmf pvitfrmayiRkfkib ekqrvmf. (cIrfAmkfKpf EpaRmfpF) '[fbT,
tKmfpFey[fAk. (pfErmtfEtaEd Ep]i `WsnftftiAk)yavT, ;tfAt
`WsnftikfKmqvilf CxfkhfRty[ayiRnftWsnftikfAky[fbikfEk. ;ti[f
AvlX]fy jfwanmFyak ;ti[f pkfklf t[kfK]fda[ pfErmtfEtaEd, Khfyanamf
Khfyma[viT `clbiyatpF, mnftfrmf ytfEnn EkapEytf '[fkibpFEy
Ep]ikfeka]fdWsnftikfAk. ;pfpF `WsnftikfkEv}em[fAkyaEl pfrkaranftEr]
`Wsnftikfklakaet[fkib niymmf EtabfBkibT.

வ ளக - tiRmnftfrtfti[f Em[fAmkqf pi[fvRmaB Pbpfpdlamf@

• vfRtft harit sfmfRti(6-48) - REca yjHmfxi samani tAtv


~trfv]anic srfvmf `xfdaXrmf - tiRmnftfrmf '[fb `xfdaXrmf Rkf, yjHrf,
sammf mbfBmf `trfv]mf ~kiyvbfAb uqfqdkfkiyT

• epriy tiRemazi(8-10-3) - mbfb 'lflamf EpciLmf - mbfb 'tA[pf pbfbiy<mf


Epcamlf viDtfT u[T 'dfD 'ZtfAt `binfT eka]fEd[f

• nartIy klfpmf - mnftfranamf prEma mnftfEra Khfyanamf KhfyMtftmmf, pvitfrmf


c pvitfra]amf YMlmnftfrsf c[tn@ - YMl mnftfrma[T mnftfrgfkqf
`A[tftiLmf uyrfnftT. rhsfygfkqf `A[tftiLmf rhsfyma[T.
T\yfAmya[ `A[tftiLmf T\yfAmya[T

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 8 of 101

;nft vrikqi[f YMlmf mbfb mnftfrgfkAqkf ka}mf EpaT ;T uyrfnfttakv<mf,


`A[tfAty<mf vid rhsfyma[Tmf ~k uqfqT. cIrfAmkfK EpaRmf '[fB PBvT
;t[f epaRAmAy `binfT ~Kmf. pfErmtfEtaEd Ep]i `WsnftikfAk '[fpT
evBmf ;tytfTd[f ;tA[ `Wcnftikfkamlf, `nft mnftfrtfti[f mIT MZ
pfErAmy<d[f `WcnftikfkEv]fDmf '[fptaKmf. tKti `bfbvrfkqalf ;T `biykf
Pdat rhsfymak uqfqtalf, ;tA[ oRv[f mikv<mf mtitfT `Wpvikfk Ev]fDmf.
;nft mnftfrtfAt(EcxsmfhiAt) - mnftfrmf ytfEnn EkapfEytf - mnftfrtfAt
oRv[f kapfpabfb Ev]fDmf '[fB PbpfpdfdT. ;nft MAb tvir EvB 'nft
MAbyiLmf `WcnftikfkPdaT '[fb viti p<lpfpDkibT.

4. mnftfrtftiLmf mnftfrtfTkfK uqfqIda[ vsfTviLmf


mnftfrpfrt[a[ ~carfy[f pkfkliLmf pfErmmf k[kfk u]fda[alf
karfykrmavT.

`vtariAk - ;pfpF, t[fpkfklf pfErmM]fdakEv ;mfmnftfrmf ;v{kfKkf


karfykrmaEmaev[f[ `Rqicf ecyfkibarf, mnftfrtftiLmf '[fB etadgfki.

viqkfkmf - ;vfvitmf t[f[idmf pfErAm uqfqv{kfK ;nft mnftirmf Ev]fFyAt


`qikfKma '[fb EkqfvikfK viAdyqikfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, jfwatvfyarftftjfwapkma[ ;mf mnftfrnft[f[iLmf, Ecxitfv


cr]fytfv pfrapfytfvgfkqakib ~kartfryy<kfttya ;mfmnftfrtfTkfK
vacfyvsfTvayiRkfkib srfEvcfvr[f vixytftiLmf - tnfmnftfrmf pfrahfm]atInmf -
'[fkibpFEy ;mfmnftfrmf ~carfyatInmayiRpfp eta[fbaAkyaEl ;tfAt
ytapfrtiptftiy<kft[ayfkf eka]fD, t[kfK upkritft ~carfy vixytftiLmf
ttfttfAvlX]fyaWYRpkmak pfErmmf `ticEyn u]fda[alf, ;mfmnftfrmf
;v{kfKkf karfykrmavet[fAk. mnftfEr ttf Etvtayawfc tta mnftfrpfrEt Kerq,
tfrixH pkftisf sta karfya sa hi pfrtm satnmf - '[f[kf kdvtiEb.

viqkfkmf

• ;nft mnftfrmf `biy Ev]fFy u]fAmkAq viqkfKvtalf `t[f mIT `qv<


kdnft `[fp< ;Rtftlf Ev]fDmf.
• Ecxi ('jma[[f), cr]fy[f (`Adkfklmak uqfqv[f), pfrapfymf (`AdypfpDmf
;lkfK) ~kiy YM[fBmak uqfq pkvaA[pf pbfbi ;nft mnftfrmf PBvtalf
;t[f mIT `[fp<d[f ;Rkfk Ev]fDmf.
• tnfmnftfrmf pfrahfm]amf - `A[tfTmf etyfvtftibfKkf kdfDpfpdfdT, etyfvmf
mnftfrtftibfKkf kdfDpfpdfdT, mnftfrmf ~carfy{kfKkf kdfDpfpdfdT - '[fB
Pbpfpdfdtalf, ;nft mnftfrtfAt 'nft `qv< EncikfkiEbaEma, `nft `qv<
`[fpa[T ;nft mnftfrtfAt upEtsitft ~carfy[f vixytftiLmf
;RkfkEv]fDmf.

;T Epa[fb YM[fB vixygfkqilf oRv{kfK `[fp< ;RkfKma[alf, `v{kfK ;nft


mnftfrmf `v[f viRmfpiyAt `qikfKmf. vixf} ttfvmf - mnftfEr ttf Etvtayawfc

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 9 of 101

tta mnftfrpfrEt Kerq, tfrixH pkftisf sta karfya sa hi pfrtm satnmf -


mnftfrmf, `nft mnftfrtftalf ~ratikfkpfpDmf EtvAt, `nft mnftfrtfAt upEtsmf
ecyft ~carfy[f ~kiy YM[fBmf pkftikfK Mkfkiyma[ cat[gfkqak uqfqtalf,
;Av YM[fbi[f mITmf ~zfnft pkfti AvkfkEv]fDmf - '[fB PbiyT ka]fk.

5. smfsarikqf tgfkAqy<mf :cfvrA[y<mf mbnfT, :cfvr


AkgfkrfytfAty<mf ;znfT, ;znfEtaem[kib ;zv<mi[fbikfEk
smfsarmakib epRgfkdliEl viZnfT Enav<pd, srfEvcfvr[f t[f
kfRApyaEl ;vrfkqf t[fA[ybinfT kArmrwfEcRmfpF, taE[
cixfy{mayf ~carfy{mayf ni[fB tiRmnftfrtfAt
evqiyidfdRqi[a[f.

`vtariAk - ;[i, ;mfmnftfrtfti{Ady `vtr]pfrkarktn MktftaEl


;ti{Ady `pfrtim AvpvtfAt `Rqicf ecyfkibarf - smfsarikqf - '[fB
etadgfki,

viqkfkmf
m - ;nft mnftfrmf, ;nft ulktftilf 'vfvitmf Eta[fbiyT '[fB PBvt[f
YMlmf, ;nft mnftfrtfti[f uyrfnft AvpvtfAt `Rqicf ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - smfsarikqakibarf `natfycitfsmfpnfttftaEl pfrvahYREp] vRkib


`vitfyakrfmvasnaRcivivcrayf jnfmmr]ati kfElcpakikqayftf tirikib ptftEct[rf.
(tgfkAqy<mf :cfvrA[y<mf mbnfT) '[fbT - tasap>ta@ sfvtsfsrfEv hfyatfman@
prmatfmn@ nanfyta lX]mf Etxamf pnfEt EmaEX tAtv c - '[fkibpFEy
sfvtsfsitftma[ pkvtf EcxtfvtfAt lX]mak uAdyrayiRkfkib tgfkAqy<mf
ptimfvicfvsfy, sfvamitfvmf pfrhfm]i sftftitmf ;tfyatikqibf ecalfLkibpFEy
tgfkQkfK niRpatik EcxiyayiRkfkib :cfvrA[y<mf `biyaEtey[fAk.

viqkfkmf - smfsarikqf '[fbalf 'lfAlybfb kalmak `citf epaRqfkQd[f eka]fd


etadrfpalf `biyaAm, krfmvacA[, ~Ac ~kiyAv "bfpdfD, ;t[alf pibpfp<-
;bpfp< '[fb Czbfciyilf cikfK]fdvrfkqf ~vrf. (tgfkAqy<mf :cfvrA[y<mf mbnfT)
'[fbalf - `vrfkqf tgfkqf ;ylfpakEv pkva{kfK `FAm '[fpAt
`biyatvrfkqf - '[fptaKmf. ;tA[ harit sfmfRti - tasp>ta@ sfvtsf srfEv
hfyatfman@ prmatfmn@ nanfyta lX]mf Etxamf pnfEt EmaEX tAtv c -
`A[tfT jIv[fkQmf tgfkqf ;ylfpakEv prmfepaRqi[f `FAmkqf ~vrf,
;tA[tf tvir `vrfkqf smfsartftilf uqfqEpaTmf Emaxmf `AdnftEpaTmf EvB
;lkfk]mf `vrfkQkfK ;lfAl - '[fbT. mha naray] up[ixtf - ptimf
vicfvsfy - naray]E[ `A[tfti[f nayk[f '[fBmf, vixf}ttfvmf - sfvamitfvmf
pfrhfm]i sftitmf - `v{kfK uAdAmyayf uqfq t[fAm jIv{kfKmf, jIvA[
uAdyv[ayf ;RkfKmf t[fAm pfrhfmtftibfKmf ;ylfpakEv uqfqT - '[fBmf
PbpfpdfdT. ;pfpFyak tgfkqi[f ;ylfpa[ 'jma[[ak prmfepaRqf uqfqa[f
'[fpAt `biyamlf uqfq[rf.

யாயான - ~[alf, `biyamel[f[aEt mbnfet[fpa[f '[f? M[f oRkalf


niA[tfTpf pi[fp< `nfniA[v<kfK pfrcfy<ti vnftvidtftiliEb mbnfT '[f[alavT
'[f[ilf@ mbnfEt{[fA[ M[f[mf '[fkibpFEy sfvtsfsitftma[ smfpnfttfAt

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 10 of 101

u]rfnftalf M[fp< ni[tftiRnft `rftfttfAt mbnftabfEpaEl ;RkfKmf smfpnfttftilf


uAbpfAp niA[tfT `Rqicf ecyftaramitftA[.

viqkfkmf - ~[alf, smfsarikqf ;tA[ `biyvilfAl '[fB PBvtbfKpf ptilak,


mbnfT vidfd[rf '[fB PBvT "[f? mbpfpT '[fbalf oR vixytfAtpf pbfbi M[fp<
`binftAt, cibiT kalmf kzitfT `tA[pf pbfbiy wa[mf ;lflamlf EpavT '[fB
`lflva epaRqf - '[ oR cnfEtkmf 'zlamf? ;vfvitmf PBvT "[f '[fbalf -
t[kfKmf 'mfepRma{kfKmf uqfq ubv< ;ylfpa[tak uqfqtalf, `tA[ ;pfEpaT
oRv[f u]rfnftalf M[f[rf `binfT mbnftAt ;pfEpaT niA[v< PrfnftT Epa[fbT
`lflEva? ;tA[ epriy tiRemaziyilf(6-2-2) - mbnfEt[f u[fA[ M[f[mf -
'[fB ~zfvarf Pbi[arf `lflEva?

யாயான - :cfvr AkgfkrfytfAty<mf ;znfT '[fbT. kIzfcfeca[f[


`jfwantftaEl vKtft Ecxiya[ :cfvr vixytftilf Akgfkrfymakib
prmp<RxarftfttfAty<mf pfrapikfkpf epbaEtey[fAk. p<Rxarftfttfti{Ady
ekqrvtfAty<mf, `TkfkidfDpf pibnfT AvtfTkf kidfdpf epbamlf kidnftpFAyy<mf
niA[tfT, ;znfT '[fkibarf. ;znfEtaem[fkib ;zv<mi[fbiEk '[fbT
sfvsfvYRpprsfvYRp wa[Mmf p<Rxarftft wa[Mmf ;lflaAmyaEl.
sfvEcxtfvaWYRpma[ Ecxivixy AkgfkrfyYRp p<RxarftfttfAt ;znfEta em[fkib
`lap kfElcnfta{mi[fbikfEk '[fAk.

viqkfkmf - (:cfvr AkgfkrfytfAty<mf ;znfT) '[fpt[f YMlmf EmEl Pbiy


`biyaAmyalf nmfMAdy 'jma[[ak uqfq 'mfepRma{kfKkf Akgfkrfymf ecyftlf
'[fb uyrfnft p<RxarftfttfAt ;zpfpT '[fptaKmf. `nftkf AkgfkrfytfAtcf
ecyfvtbfkakEv ;nft m]f]ilf pibnftEpaTmf, `tA[ mbnfT ']f]bfb kalmf
;RnftAt - ;znfT - '[fB Pbi[arf. (;znfEtamf '[fkib ;zv<mf ;[fbikfEk) -
'[fpt[f YMlmf t[f{Ady sfvYRpmf, 'mfepRma[i[f sfvYRpmf, `AdypfpdEv]fFy
EpB ~kiyvbfAbpf pbfbiy wa[mf ;lflamlf ;RpfpAtkf Pbi[arf. ;nft `biv<
;lflattalf, tagfkqf 'pfpFpfpdfd uyrfnft ;lkfAk ;znfT nibfkiEbamf '[fb
vRtftmf ;lflamlf uqfq[rf '[fB kRtfT. tgfkqf m[tilf - nmfMAdy `FAm
sfvYRptftibfK "bfbpF nmT 'jma[[ak uqfq 'mfepRma{kfKcf ecyfyEv]fFy
Akgfkrfymf '[fb eclfvtfAt ;znfT nibfkiEbamf - '[fb vRtftmf cibiTmf
;lflamlf uqfq[rf.

யாயான - smfsarmakib epRgfkdliEl viZnfT Enav<pd '[fbT smfsar


sakrmf Ekarmf `nnftkfElc paj[mf '[fkibpFEy `nnftkfElcpaj[mayf,
oRvraLmf, sfvytfntftalf kAr ka] `ritamfpFyiRkfkib smfsarmakib mha
sMtfrtfTkfKqfEq viZnfT taptfryapip>trayfkf eka]fD kfElcpfpdev[fAk.
;tftalf, tgfkAqy<mf :cfvrA[y<mf `biyaAmyaLmf, p<RxarftfttfAt
`biyaAmyaLmf, smfsarsakrtfTkfKqfEq kidnfT Enav<pda nibfk viEratiya[
smfsarnft[fA[y<mf tnfnisftrE]apaytfAty<mf `biyaAmyaLmf, jfwatvfyma[
`rftftpwfcktftiLmf o[fAby<mf `biyambf kidnftarfkeq[fAk. pfrapfysfy pfrhfmE]a

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 11 of 101

YRpmf ;tfyatipfpFEy skl casftfrgfkQkfKmf pfrtipatipfpT `rftft


pwfcktfAty<miEb. ;vfvrftftgfkAq ;vrfkQkfK sHkfrhmak `bivikfAkkfkak,
skl casftfr sgfkfrhma[ tiRmnftfrtfAt srfEvcfvr[f evqiyidfd pfrkartfAtcf
ecalfLkibT Emlf.

viqkfkmf - (smfsarmakib epRgfkdliEl viZnfT Enav<pd) `qvbfb T[fptftibfKkf


kar]makv<mf, t[T MybfciAykf eka]fD kAr ka] ;ylatTmf ~kiy smfsarmf
'[fb kdlilf YMzfkiypF uqfq[rf. nmfMAdy Mybfci YMlmf ;t[f kArAykf ka]Ev
;ylaT '[fpAt jitnfEt sfEtatfrmf(1-4) - smfsar sakrmf Ekarmf `nnft kfElc
paj[mf - `qvbfb T[fpgfkQmf ekaFyTmak uqfq smfsarmf '[fb kdlf - '[fB
PbiyT. ;t[alf tgfkAqtf tI]fDmf YM[fB vitma[ T[fpgfkqalf(~tfyatfmikmf -
Enayfkqalf vRmf T[fpmf, ~tiepqtikmf - vilgfKkqalf "bfpDmf T[fpmf,
~tiAtvikmf - etyfvtftalf vRmf mAz ;F Epa[fb T[fpmf) patikfkpfpDki[fb[rf.
;t[alf `vrfkqf - tgfkAqy<mf `biyvilfAl, :cfvrA[y<mf `biyvilfAl,
Akgfkrfy EpbfAby<mf `biyvilfAl, smfsarmf '[fb kdlilf T[fppfpDmf EpaTmf
`nft smfsarEm tgfkqi[f AkgfkrfytftibfKtf tAdyak uqfqT '[fpAty<mf
`biyvilfAl, ;vbfbiliRnfT evqivRmf upaytfAty<mf `biyvilfAl. ~k
`rftftpwfckmf '[fB PbpfpDmf ttfTvgfkAq `biyamlf uqfq[rf. harit
sfmfRti(8-141) - pfrapfysfy pfrhfmE]a YRpmf - `AdypfpdEv]fFy prmfepaRqi[f
;ylfp< - '[fB PBvT Epa[fB, `A[tfT casftirgfkQmf `rftftpwfcktfAtEy
PBki[fb[(`rftftpwfckmf = prmfepaRqi[f ;ylfp<, jIv[i[f ;ylfp<, prmfepaRAq
`Ady<mf vzi, prmfepaRAq `Adnftpi[f kidfDmf py[f, prmfepaRAq `Ady
"bfpDmf tAd). ;nft `rftftpwfcktfAt namf 'qitak `biy<mf epaRdfD, `A[tfT
casftirgfkqiLmf Pbpfpdfd kRtfTkfkqi[f CRkfkmak uqfq tiRmnftfrtfAt `Rqicf
ecyfta[f.

யாயான - srfEvcfvr[f t[f kfRApyaEl '[fbT - :Eccitvfysmfpnftatf


`nitmfpfrtmatpi '[fkibpFEy `natiyak srfvEraDM]fda[ :Eccitvfy
smfpnfttfAty<Ady[a[ 'mfepRma[f. "vmf smfsfRti ckfrsfEt pframfymaE]
sfvkrfmpi@ jIEv T@kaKEl vixfE]a@ kfRpa kapfy<pjayEt '[fkibpFEy ;vrfkqf
pDkib TkfktrfcnmatfrtftaL]fda[ t[f{Ady nirfEhTk kfRApyaEl '[fAk.

viqkfkmf - ;tA[ 'pfpF `Rqicf ecyfta[f '[fpAt `DtfT PBkibarf.


(srfEvcfvr[f t[f kfRApyalf) - srfEvcfvr[f t[T kRA]yalf `Rqi[a[f.
lXfmi tnftirmf(17-7) - :Eccitvfy smfpnftatf `nitmf pfrtmatpi - :cfvr{kfKmf
jIvatfmav<kfKmf 'lfAlybfb kalmak 'jma[-`FAm ubv< uqfqT - '[fB
PbiypF, 'lfAlybfb kalmf t[kfK uAdAmyayf ;RkfKmf jIv[fkAqtf t[kfK
uAdyv[ayf uqfqv[f 'mfepRma[f(:Eccitvfy cmfpnftmf) '[fb epRAm uqfqv[f
~va[f. ;nftkf kRA] '[fpT 'pfpFpfpdfdT '[fbalf, nmT T[fptfAtkf
k]fdv<d[f, 'nftvit kar]Mmf ;lflamlf ;ylfpakEv(nirfEhTk kfRAp)
vRvtaKmf. ;tA[ `hirfp<tfy smfhiAt(14-28) - "vmf smfsfRti ckfrsfEt
pframfy maE] sfvkrfmpi@ jIEv Tkfka KEl vixfE]a@ kfRpa kapfy<pjayEt - t[T
krfmmf kar]mak smfsarmf '[fb ckfkrtftilf Cz[fB T[fppfpDmf jIv[f mIT
vixf}vibfK vrf]ikfk ;ylat `qv< kRA] u]fdakibT - '[fB PBkibT.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 12 of 101

யாயான - ;vrfkqf t[fA[ybinfT kArmrmfEcRmfpF '[fbT - ;pfpF


smfsar sakrtftiEl kidnfT Enav<pDkib ;vrfkqf tfvaEmv cr]mf pfrapfy
nisftrnfti mnIxi]@ '[fBmf, smfsararf]vmkfnanamf vixyakfranftEctsamf vixf}
Epatmf vina nanfytf kiwfcitsfti pray]mf '[fBmf ecalfLkibpFEy, smfsar
nisftrE]apayp>t[a[ t[fA[ybinfT smfsarsakrtfAtkf kdnfT
`kfkArpfpDmfpF '[fAk.

viqkfkmf - (;vrfkqf t[fA[ `binfT kAr mrmf EcBmf pF) - ;vfvitmf smfsarkf
kdlilf kidnfT ttftqikfKmf ;vrfkqf, `t[ilf ;RnfT evqivRmf upaymak uqfq
t[fA[ `binfT `nftkf kdAlkf kdkfKmfpF '[fB kRtfT. ;tA[ jitnfEt
sfEtatfrmf(1-4) - tfvamf "v cr]mf pfrapfy nisftrnfti mnIxi]@ - u[fA[Ey cr]mf
'[fB `AdnfT smfsarkf kdAlkf kdkfki[fb[rf - '[fBmf, vixf} trfmmf(1-59) -
smfsar `rf]vmkfnanamf vixya kfranft Ectsamf vixf} Epatmf vina nanfytf
kiwfcitf `sfti pray]mf - smfsar kdlilf cikfki, ulkvixygfkqalf p<l[fkQmf
m[Mmf, pIFkfkpfpdfdvrfkQkfK vixf} '[fb OdtfAt tvir kAr "Bmf vzi EvB
;lfAl - '[fBmf PbpfpdfdT.

யாயான - taE[ cixfy{mayf ~carfy{mayf ni[fB '[fbT -


nrnar][ay<lktftbW\lf cigfkaAm viritftv[f '[fkibpFEy nrnaray]YREp]
`vtritfT nr[a[ ta[f cixfy{mayf, naray]a[ ta[f ~carfy{mayf ni[fB
'[fAk. tiRmnftfrtfAt evqiyidfdRqi[a[f '[fbT - sklcasftfrsgfkfrhmayf
`nft casftfr tatfprfyma[ `rftftpwfcktfAty<mf sHsfpxfdmak pfrtipatiya nibfKmf
tiRmnftfrtfAt pfrkacipfpitftRqi[a[f '[fAk.

viqkfkmf - (taE[ cixfy{mf ~carfy{mayf ni[fB) - epriy tiRemazi(10-6) - nr


naray][ayf ulktfT `bW\lf cigfkaAm viritftv[f - '[f{mfpF nr-
naray][aktf taE[ `vtritfT, taE[ nr[f '[fb cixfy[akv<mf taE[ naray][f
'[fb ~carfy{makv<mf ni[fbAtkf Pbi[arf. (tiRmnftfrtfAt evqiyidfdRqi[a[f) -
`A[tfT casftirgfkqi[f CRkfkmak uqfqTmf, `nftcf casftirgfkAq viqkfKmf
`rftftpwfcktfAty<mf viqkfKvTmf ~kiy tiRmnftfrtfAt evqiyidfda[f.

யாயான - `Rqicfecyftae[[f[aEt evqiyidfdRqi[ae[[fbT,


;pfEpaTta[f o[fAb niymitfTcf eca[f[a[lfl[f. `[atiya[tfAt
pfrkacipfpitfta[itftA[ '[f{midMmf, `ti Khfymay<qfqtfAt ;vrfkqf Trfkfkti
k]fD shikfk madfdaAmyaEl pfrkacipfpitftae[[f{midMmf EtabfBAkkfkak.

viqkfkmf - `Rqicf ecyfta[f '[fB Pbamlf, evqiyidfda[f '[fB "[f PbEv]fDmf?


`Rqicf ecyfta[f - '[fB Pbi[alf, ;TvAr ;lflat o[fAb ;pfEpaT p<titakkf
Pbi[a[f '[fB Eta[fbi viDmf. ~kEv ']f]bfb kalmak ;RnfT vRvAt

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 13 of 101

evqipfpDtfti[a[f '[fB u]rftftEv ;vfvitmakkf Pbi[arf. EmLmf, mikv<mf


rhsfymak uqfq ;nft mnftfrtfAt, ;vrfkqT T[fpmf k]fD epaBtfTkf ekaqfq
;ylamlf evqiyidfda[f - '[fb ;R kar]gfkqalf evqiyidfda[f '[fB Pbi[arf.

6. cixfy[ayf ni[fbT, cixfy[iRkfKmiRpfp< nadfdarbiyaAmyaEl


`tfAt `bivikfAkkfkak.

`vtariAk - ~[alf, ~carfy[ayf ni[fB evqiyidfdRqivid `AmyaEta?


cixfy[ayf ni[fbT 'Tkfkak? '[f[, `Rqicf ecyfkibarf cixfy[ayf '[fB etadgfki.

viqkfkmf - ~carfy[ak ni[fB tiRmnftfrtfAt evqiyidfdalf EpaTma[T `lflEva?


cixfy[ay<mf "[f ;RkfkEv]fDmf '[fb EkqfvikfK viAd `Rqicf ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT ~carfy[ayf ni[fB evqiyidfdRqi[ `qv[fbikfEk taE[


cixfy{mayfkfeka]fD ni[fbT, ~sftiEka trfm cIlcfc cIlvanf Avxf]vcfCci@
kmfpIrcfcTEra tIrcf cixfy ;tfypitIyEt, crIrmf vsHvijfwanmf vas@ krfm K]ansHnf
Krfvrftftmf tarEytfysfT s cixfEya Entr@ sfmfRt@, stfp<tftisf saTEsvI
sMcitcritsfttfvEpatapilaxI CcfYRxHsftfykftman@ pfr]iptnpr@ pfrcfnkalpfrtIX@
canfEta tanfEta `nsJy<cf cr]Mpktcf casftfrvicfvascalI cixfy@ pfrapft@ prIXamf
kfRtvitpimtsf ttfvtcfciX]Iy@ ;tfyatikqibf ecalfLkibpFkQmf, satfyanftr
nivfRtftiy<mf, plsatn CcfYRAxy<mf, ~rftftiy<mf, ~trMmf, `nsJAyy<mf
uAdy[ayiRkfAky<makib cixfylX]mf ElaktftiLqfqarf `biyaAmyaEl, `tfAt
sfvaWxfdantftaEl `bivikfAkkfkak '[fAk. upEtctftaEl `bivikfKmqvilf,
sfEvatfkrfxmf EtFkfekaqfqvnfta[itftA[ey[fB niA[kfkv<gf PDmf,
`WxfdantftaEl `bivikfKmqvilf, nmkfKmf ;T Ev}em[fB vicfvsitfTpf
prikfrhikfAkkfK udlayiRkfKmiEb.

viqkfkmf - `v[f ~carfy[ak ni[fB tiRmnftfrtfAt evqiyidfD `RqiyEtaD


nilflamlf, taE[ cixfy[akv<mf ni[fbT "[f '[fbalf - ;nft ulkilf uqfq
mkfkQkfK oR cixfy[f 'pfpF ;Rkfk Ev]fDmf '[fB etriyvilfAl, ~kEv
t[fA[tf taE[ cixfy[ak ni[fB u]rftfti[a[f. cixfy[i[f lX]mf '[fpT -
pkvtf Akgfkrfymf tvir mbfb vixygfkqilf ;RnfT vilki nibfpT, t[kfK "bfb
plA[pf epBvtilf :DpdEv]fFy satkgfkAq `bivT, smfsartftilf :Dpdamlf
;RpfpT, p]iv<d[f ;RpfpT, epabaAm ;lflamlf ;RpfpT ~kiyAv ~Kmf.
;tA[kf kIEz uqfq pl vrikqi[f YMlmf `biylamf@

• ~sftiEka trfm cIlcfc cIlvanf Avxf]v@ Cci@ kmfpIr@ cTEra tIr@ cixfy
;tfypItIyEt - casftirtftilf nmfpikfAk Avpfpv{mf, `tilf Pbiy
trfmgfkqi[fpF ndkfKmf viRpfpmf uqfqv{mf, cibnft oZkfkmf uqfqv{mf,
vixf} pkfti eka]fdv{mf, T\yfAmya[v{mf, ~carfy pkftiyilf 'lfAl
;lflatv{mf, ~carfy{kfKcf ecyfy<mf p]iviAdyilf cibnftv{mf, ~carfy
Akgfkrfymf niAbnftv{mf ~kiy oRvE[ cixfy[f '[pfpDva[f.

• jysmfhiAt - crIrmf vsH vijfwanmf vas@ krfm K]ansHnf Krfvrftftmf


tarEytfysfT s cixfEya Entr@ sfmfRt@ - t[T udlf, epaRqf, wa[mf,

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 14 of 101

;Rpfpidmf, ecylfkqf, K]gfkqf, pfra][f ~kiy `A[tfTmf t[f{Ady


~carfy{kfEk '[fB yarf oRv[f uqfqaE[a `vE[ cixfy[f '[pfpDva[f.

• nfyas vimfcti(7) - stfp<tftisf saTEsvI sMcitcritsf ttfv EpatapilaxI


CcfYRxHsftfykftman@ pfr]iptnpr@ pfrcfnkalpfrtIX@ canfEta tanfEta
`nsJy<cf cr]Mpktcf casftfrvicfvascalI cixfy@ pfrapft@ prIXamf
kfRtvitpimtsf ttfvtcf ciX]Iy@ - cibnft wa[mf uqfqv[f, saTkfkAq
mtipfpv[f, cibnft oZkfkmf uqfqv[f, u]fAmya[ wa[mf epBvtilf ~rfvmf
uqfqv[f, ~carfy{kfKcf ecyfy<mf p]iviAdkAq viRmfp<pv[f, krfvmf
`bfbv[f, ~carfy[i[f tiRvFkAq v]gfKvtilf :Dpdfdv[f, Ekqfvi EkdfKmf
Enrmf `binfT Ekdfpv[f, m[-p<l[dkfkmf uqfqv[f, epabAm ;lflatv[f,
casftfrtftilf nmfpikfAk uqfqv[f, EmEl Pbpfpdfd tKtikqf uqfq[va '[fB
~carfy[alf Ecatikfkpfpdfdv[f, ~carfy[i[f upkartfAt mbkfkatv[f
;pfpFpfpdfdvE[ u]fAmya[ cixfy[f ~va[f.

;tA[ `v[f cixfy[ayf ;Rkfkamlf, ~carfy[ak mdfDEm vnfT upEtcmf


ecyftiRnftalf plRmf - ;v[f t[f{Ady Em[fAmAy u]rftftEv ;vfvitmf
ecyfkiba[f - '[fB PbkfPDmf. mabak, t[f{Ady ndvFkfAk YMlmf cixfy[ak
;Rnfta[f '[fbalf, `tA[kf k]fd mkfkqf tgfkQkfKmf `nft niAl Ev]fDmf
'[fB mabiviDvarfkqf. ~kEv ;vfvitmf cixfy[ay<mf ni[fba[f.

7. skl casftfrgfkqaLmf pibkfKmf jfwanmf sfvymarfjitmf EpaEl,


tiRmnftfrtftalf pibkfKmf jfwanmf AptfRk tnmf EpaEl.

`vtariAk - ;pfpF cixfy[ayf ni[fB ;mfmnftfrciAX p]f]i ;vfvziyaEl jfwanmf


pibkfkEv}Ema? wa[kfkAlkqf '[fkibpFEy sklcasftfrgfkQmf
jfwansatnmay[fEba ;RpfpT. `vbfAb `pfysitfT `vfvziyaEl jfwanmf
pibnftaEla? '[f[, casftfr jnfy jfwantfTkfKmf, ;mfmnftfr jnfyjfwantfTkfKmf
u]fda[ viEcxtfAt stfRxfdanftmak `Rqicf ecyfkibarf -
sklcasftfrgfkqaLmf '[fB etadgfki.

viqkfkmf - ;gfK oR cnfEtkmf 'zlamf - wa[mf epBvtbfK ;vfvitmak


cixfy[ayf ni[fB, ;nft mnftfrtfAtkf kbfkEv]fDma? tiRvayfemazi (1-9-8) -
wa[kf kAlkqf - '[fB PBvT Epalf `A[tfT casftfrgfkQmf wa[tfAt
u]fdakfkvlfl upaymakEv uqfq[ `lflva? ;tbfK viAdyak - casftfrgfkqf
kbfpt[f YMlmf "bfpDmf wa[tftibfKmf, ;nft mnftfrtfti[f YMlmf "bfpDmf wa[tftibfKmf
uqfq EvBpadfAd Orf utar]mf YMlmf viqkfKkibarf.

vfyakfya[mf
a[m - `tavT - ttfvjfwan jnkgfkqa[ cfRti sfmfRtfyati
sklcasftfrgfkqaLmf EctnRkfKpf pibkfKmf jfwanmf sfvymf ~rfjit tnmf EpaEl
`tfyayaslpfymayiRkfKmf - '[fAk. casftfr jfwanmf phHkfElsmf
p<tfEtcfclnkar]mf upEtcatf hrimf p<tftfva virEmtf srfv krfmsH
'[f[kfkdvtiEb. ;tftalf, casftfrgfkqibfkadfFlf ttfsgfkfrhma[ tiRmnftfrtfTkfK
u]fda[ Avpvmf ecalflibfbayibfB.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 15 of 101

viqkfkmf - cfRti, sfmfRti Epa[fb wa[mf "bfpDtftvlfl casftfrgfkqf `A[tfTmf


jIv{kfK `biAv u]fdakfKmf '[fpT u]fAmEy. ~[alf `nft `biv< '[fpT
taE[, t[T ecanft Mybfciyilf eclfvmf cmfpatipfpT Epa[fB cirmmf niAbnfttaKmf.
~[alf ~carfy[i[f upEtcmf YMlmakkf kiAdkfkpf epBmf tiRmnftfrtftalf pibkfKmf
wa[ma[T, M[fE[arf EcrftfT Avtft eclfvmf Epa[fB mikv<mf 'qitak kiAdkfKmf
o[fbaKmf. casftfr jfwanmf phHkfElsmf p<tfEtcfclnkar]mf upEtcatf hrimf
p<tftfva virEmtf srfv krfmsH - casftfrgfkqf YMlmf "bfpDmf wa[ma[T mikv<mf
cirmma[T, p<tftiAykf klgfkcf ecyfvT ~Kmf, '[Ev naray]A[ upEtcmf
YMlmf t[T upaymf '[fB `binfT eka]fD casftfrgfkqf YMlmak wa[mf
"bfpDtftvlfl ecylfkAqkf Ak vid Ev]fDmf - '[fB PbpfpdfdT. ;t[f YMlmf
casftfrgfkqi[f CRkfkmak uqfq tiRmnftfrtftibfK, casftfrgfkAq vid `tik
Em[fAm PbpfpdfdT.

8. pkvnf mnftfrgfkqf ta[f `Enkgfkqf

`vtariAk - ~[alf casftfrgfkeqazinftakibT, pkvnf mnftfrnfta[f


;eta[fBm[fEb, pi[fA[y<mf plvilfAlEya? '[fkib cgfAkyiEl.
mnftfranftrgfkqibfkadfFlf ;TkfK u]fda[ AvpvtfAt `Rqicfecyfvtaktf
tiRv<qfqmf pbfbi - pkvnf mnftfrgfkqf ta[f `Enkgfkqf - '[fbarf.

viqkfkmf - `DtfT oR cnfEtkmf 'zlamf. casftfrgfkAq wa[mf pibpfptbfkakkf


kbfkamlf viDvT EpakdfDmf. 'mfepRmaA[kf PBmf mnftfrgfkqf tiRmnftfrmf mdfDmf
`lflEv, pl mnftfrgfkqf uqfq[Ev. `vbfbi[f YMlmf wa[mf "bfpdlamf `lflva?
;tbfK viAdyak, pl mnftfrgfkqf ;RnftaLmf, `vbfAbkf kadfFLmf
tiRmnftfrtftibfKpf epRAm `tikmf '[fpAt viqkfKkibarf.

vfyakfya[mf - ~sftamf Et K]ravictf K]aprIvahatfmnamf jnfmnamf sgfkfya,


phEva nfRp klfya] K]a@ p<tfrsfy snfti Et, tvannft K]sfyapi xEdv
pfrtEm K]a@, phJni Em vfytItani jnfmani tvcarfjHn - '[fBmf, ']f]ilf
etalfp<kzf - '[fBmf, 'nfni[fb Eya[iy<mayf pibnftayf - '[fBmf ;tfyatikqibf
ecalfLkibpFEy pkvtf K]gfkQmf, K]prIvahYRpgfkqa[ `vtargfkQmf
`sgfkfyatmayiRkfKmaEpaEl. `vbfAb `{pnftitftiRkfKmf mnftfr viEcxgfkQmf
`nnfta Avpkvnfmnftfra@ '[fkibpFEy `EnkgfkqayiRkfKmf '[fAk.

viqkfkmf - kIEz uqfq pl vrikqf ka]fk.

• !rgfkraj sftvmf(2-74) - ~sftamf Et K]ravictf K]a prIvahatfmnamf


jnfmnamf sgfkfya - !rgfknata, 'lfAlybfb u[T klfya]K]gfkAqpf
EpalEv, `nftkf K]gfkAq u]rftfTmf u[T `vtargfkQmf
']f]ikfAkybfbAv.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 16 of 101

• ;ramay]mf, `Eyatfya ka]fdmf(2-26) - phEva nfRp klfya] K]a@


p<tfrsfy snfti Et - tcrtE[, u[T p<tftir{kfKpf pl klfya]K]gfkqf
uqfq[.

• vixf} trfmmf - tvannft K]sfyapi xEdv pfrtEm K]a@ -


']f]ikfAkybfb K]gfkqf u[kfK ;RnftaLmf, ~B K]gfkEq
Mkfkiyma[Av.

• !mtf pkvtf kIAt(4-5) - phJni Em vfytItani jnfmani tvcarfjHn -


`rfjH[a, u[kfKmf '[kfKmf ']f]bfb pibpfp<kqf kdnfT vidfd[.

• tiRvayfemazi(3-3-3) - ']f]ilf etalf p<kzf

• tiRviRtftmf(1) - ']f]i[fb Eyaniy<mayf pibnftayf - pl pibvikqiLmf


pibnftayf.

;T Epa[fB pl vrikqilf PbiypF pkva[T K]gfkQmf, `nftkf K]gfkAq


evqipfpDtfTmf `v[T `vtargfkQmf ']f]bfB uqfq[. ;T Epa[fEb ;vbfAbpf
(K]gfkqf mbfBmf `vtargfkAq) p<kZmf mnftfrgfkQmf - `[nfta Av pkvnf
mnftfra - '[fpT Epalf ']f]bfbAvyak uqfq[.

9. `Avta[f, vfyapkgfkeq[fBmf `vfyapkgfkeq[fBmf ;r]fD


vrfkfkmf

`vtariAk - `Aveylflanfta[f "kvrfkfkEma? '[f[. `Avta[f


vfyapkgfkeq[fBmf `vfyapkgfkeq[fBmf ;r]fD vrfkfkmf '[fkibarf.

viqkfkmf - `DtfT oR cnfEtkmf 'zlamf - ;nft pkvtf mnftfrgfkqf `A[tfTmf


oEr vAkta[a `lflT pl vAkpfpdfdta? `Av vfyapkmf mbfBmf `vfyapkmf '[
;R vAkpfpDmf '[fbarf .

vfyakfya[mf - `tavT sfrfvvfyapkma[ pkvtf sfvYRptfAt pfrtipatikfAkyaEl


vfyapkgfkeq[fBmf, pkvtf `vtar K]a EcxfFtgfkqilf Oera[fAb
pfrtipatikfAkyaEl `vfyapkgfkeq[fBmf upyvrfkfkmayiRkfKmf - '[fAk.

viqkfkmf - mnftfrgfkqf pkva{Ady sfvYRptfAt, `v[f 'gfKmf prvi


uqfqAt(vfyapitfT uqfqAt) viqkfKvtalf, vfyapk mnftfrgfkqf '[fBmf, `Av
`v{Ady `vtargfkqi[f EpaT `v{kfKpf epaRnftiy<qfq K]gfkAqy<mf
ecylfkAqy<mf t[itft[iEy PBvtalf `vfyapkmf '[fBmf ;r]fD vAkpfpDmf.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 17 of 101

10. `vfyakpkgfkqilf vfyapkgfkqf YM[fBmf cfErxfdgfkqf

`vtariAk - vrfkfktfvyMmf t[f[iElakfKEma? '[f[, `vfyapkgfkqilf


vfyapkgfkqf YM[fBmf cfErxfdgfkqf '[fkibarf.

viqkfkmf - `DtfT oR cnfEtkmf 'zlamf - ;nft ;r]fD vAkkQmf(vfyapk


mnftfrgfkqf, `vfyapk mnftfrgfkqf), oEr t[fAm eka]fdAvya? ;tbfK viAdyak
`vfyapk mnftfrgfkAq vid, YM[fB vfyapk mnftfrgfkqf Em[fAmya[Av '[fbarf.

vfyakfya[mf - `tavT, `vfyapkgfkqayf ;RnfTqfq skl mnftirgfkqiLmf -


naray]ay vitfmEh vasHEtvay tImhi tnfEna vixf}@ pfrEcatyatf '[fB vixf}
kaytfriyilf OtpfpDkib vfyapk mnftfrgfkqf YM[fB cfErxfdgfkqayiRkfKmf - '[fAk.
;nft vixf} kaytftiriyiEl naray] vasHEtv vixf} cpftgfkqf `nft mnftfr
tfrytfTkfKmf pfrtanp>t namtfrygfkqaAkyaEl, satar] pfr]v nmsfsHkfkEqaEd
PF[ mnftfr tfrytfTkfKmf uplX]makkf kdvT.

viqkfkmf - `vfyapk mnftfrgfkqak uqfq `A[tfT mnftfrgfkAq vid AttftirIy


up[ixtf PBmf - naray]ay vitfmEh vasHEtvay tImhi tnfEna vixf}@
pfrEcatyatf- '[f{mf vixf} kaytfri YMlmf PbpfpDmf YM[fB vfyapk mnftfrgfkqf
mikv<mf uyrfnftAvyaKmf. ;nft vixf} kaytfriyi[f epaRqf - naray]A[ `Ady
namf viRpfpmf ekaqfkiEbamf, `tbfkak vasHEtvA[ upacikfkiEbamf, ;nft
tfya[tfAt vixf} EmmfpDtft Ev]fDmf - '[fptaKmf. ;nft kaytfriyilf uqfq
naray], vasHEtv, vixf} ~kiy YM[fB ptgfkQmf, YM[fB vfyapk mnftfrgfkqilf
uqfq YM[fB tiRnamgfkAq uqfqdkfkiyT. EmLmf `nft YM[fB mnftfrgfkqilf uqfq
pfr]vMmf(Omf), nm '[fpTmf ;gfK mAbMkmakkf PbpfpdfdT. (;nft mnftirgfkqf -
Omf nEma naray]ay, Omf nEma pkvEt vaCEtvayf, Omf nEma vixf]Ev).

11. ;Av YM[fbiLmf AvtfTkfeka]fD epriy tiRmnftirmf pfrtanmf

`vtariAk - ;nft vfyapk mnftfr tfryMmf t[f[ielakfKEma '[f[, ;Av


YM[fbiLmf AvtfTkfeka]fD epriy tiRmnftfrmf pfrtanmf '[fkibarf.

viqkfkmf - `DtfT oR cnfEtkmf 'zlamf - ;nft YM[fB vfyapk mnftfrgfkQmf oEr


t[fAm eka]fdAvya? YM[fbilf tiRmnftfrEm Mkfkiyma[T '[fkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT `vfyapkgfkqibfkadfFlf cfErxfdmayiRnfTqfq ;nft vfyapk


mnftfrgfkqf YM[fbiLmf AvtfTkfeka]fD naray]ay vitfmEh '[fB
pfrtEmapatftmaAkyaLmf. `rftft p>rftfyatikqaLmf, nasfti caxfdaXratfpr@, n
mnftfEraxfdaXratf pr@ - '[f{mfpFya[ epRAmAyy<Ady tiRmnftfrmf
pfrtanmayiRkfKmf - '[fAk.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 18 of 101

viqkfkmf - `vfyapk mnftfrgfkqa[ plvbfAb vidcf cibnftAvyak uqfq ;nft


YM[fB vfyapk mnftfrgfkqilf tiRmnftfrEm Mkfkiyma[T ~Kmf. ;t[f kar]mf
'[f[? vixf} kaytfriyilf naray]ay vitfmEh '[fB naray] namEm Mtlilf
pFkfkpfpdfDqfqT. EmLmf `TEv p>r]ma[ epaRAq uqfqdkfki ;RkfkibT.
EmLmf kIEz uqfq vrikqi[f YMlMmf, tiRmnftfrEm Mkfkiyma[T '[lamf.

• n `sfti caxfdaXfratfpr@ - `xfdaXrtfAt vid Emla[ mnftfrmf EvB


;lfAl

• nrsimfh p<ra]mf - n mnftr@ `xfdaXratf pr@ - `xfdaXrtfAt vid


Emla[ mnftfrmf ;lfAl

12. mbfAbyAv ;r]fDkfKmf `cixfdprikfrhMmf `p>rftftiy<mf


u]fD

`vtariAk - mbfAb vfyapktfvytfTkfKmf tazfv< 'T? '[f[, mbfAbyAv


;r]fDkfKmf `cixfdprikfrhMmf `p>rftftiy<mf u]fD '[fkibarf.

viqkfkmf - `DtfT oR cnfEtkmf 'zlamf - tiRmnftfrEm uyrfnftT '[fbalf mbfb


;r]fD vfyapk mnftfrgfkQkfKmf (Omf nEma pkvEt vasHEtvay, Omf nEma
vixf]Ev) uqfq tazfv< '[f[? ;nftkf EkqfvikfK viAd `qikfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, vasHEtv vixf} cpftgfkqa[ mbfAb


vfyapkmnftfrgfkqir]fDkfKmf, naray] cpftmf EpaEl sfvYRpYRpK]a
tikAqeylflamf pfrtipatiyaEt sfvYRpmatfrtfAt pfrtipatikfAkyaEl,
nirfviEcxcinfmatfrvsfTvatikqa[ KtfRxfFkqf mikv<mf ~tritfTpf EpaRAkyakib
`cixfdprikfrhMmf, vfyapfyatfyaharatisaEpXAtyakib `p>rftftiy<mf u]fD '[fAk.
xdXri-vfyapfyptarftftgfkAqy<mf, vfyapnpfrkartfAty<mf, vfyapftipltfAty<mf
vfyapk{Ady K]gfkAqy<mf ecalflaEt, vfyapftimatfr pfrkackmaAkyaEl
`p>rf]mf. vfyapnpfrkartfAtcf ecalfla nibfkcf ecyfEty<mf, vfyapfyptarftftgfkQkfK
vackcpftmf ;lflaAmyaLmf srfvmf vsti '[fB `rftftpltftaEl srfvspftmf
p<KnftaLmf, `tilf K]mf `nfvyiyaAmyaLmf. ;[i, K]sitftikfkak
pkvcfcpfttfAtkf PdfFkf ekaqfq Ev]fDAkyaLmf, vfyapftipltfAtcf
ecalflaAmyaLmf, tiRtfvatcaXriy<mf `p>rf]mf. ;mfmnftfrmf `Av Epal[fbiyiEl,
vfyapfyptarftftgfkEqaD, vfyapnpfrkartfEtaD, vfyapfti pltfEtaD, vfyapk{Ady
K]gfkEqaD vaciyb capftmakkf kadfDAkyaEl, `vbfbibfkadfFlf ;TkfK `rftft
epqxfklfy nipnftnma[ ~tikfymf u]fD (prnft rhsfymf) '[fB mbfAb
vfyapkmnftfrgfkqir]fF{Ady `p>rftftiAyy<mf tiRmnftfrtfti{Ady
`rftftp>rftftiAyy<mf sHsfpxfdmak ~cfca[fpiqfAq `RqicfecyftariEb.

viqkfkmf - naray] '[fb ptmf `v{Ady sfvYRpmf, YRpmf mbfBmf K]gfkqf ~kiy
YM[fAby<Em evqipfpDtfTkibT. ~[alf vaCEtv '[fb ptMmf, vixf} '[fb ptMmf
`v{Ady sfvYRptfAt mdfDEm evqipfpDtfTki[fb[. ~kEv `vA[ K]gfkqf
;lflat sfvYRpmf (pfrhfmmf) '[fB kRTkib `tfAvtikqf, ;nftpf ptgfkqalf

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 19 of 101

`vA[kf PBki[fb[rf. ~k, EvtgfkQkfKtf tvba[ epaRqf PBmf


`tfAvtikqaLmf, mbfbvrfkqaLmf ~trikfkpfpDvtalf, `nftpf ptgfkqf "bfptbfK
;lfAl. EmLmf `Av, pkva[f 'gfKmf uqfqv[f Epa[fb t[fAmkAqkf
PBvtilfAl. epriyvacfca[f piqfAq (Kbipfp<@ !m]vaqmaM[ikqf t[T
vfyakfya[tftilf ~cfca[fpiqfAq '[fB KbipfpidfDqfqarf. ;t[f YMlmf `vrf yaArkf
Kbipfpidfdarf '[fptilf pl crfcfAckqf uqfq[. ~[alf, epriyvacfca[f piqfAqyi[f
prnfT virinfTqfq kfrnftgfkAqkf ka}mfEpaT, `vAr `lflamlf EvB yaAry<mf
;gfK PbiyiRkfk ;ylaT '[fpT `FEy[i[f tazfnft kRtfT) t[T prnft
rhsfytftilf pi[fvRmaB viqkfKkibarf - ~B 'ZtfTqfq mnftfrmf (Omf nEma
vixf]Ev) `v[f 'gfK vfyapitfTqfq[f, 'tbfkak vfyapitfTqfqa[f, 'vfvitmak
vfyapitfTqfqa[f, vfyapitfTqfq `v[T K]gfkqf yaAv Epa[fbvbfAb
viqkfkvilfAl. `nft mnftfrmf `v[f vfyapitfTqfqa[f '[fB mdfDEm PBvtalf,
`nft mnftfrmf MZAmya[T `lfl. `DtfTqfq p[f[ir]fD 'ZtfT eka]fd mnftfrmf
(Omf nEma pkvEt vasHEtvay), `v[f 'vfvitmf prviy<qfqa[f '[fpAt
viqkfki[aLmf, `v[f 'tilf vfyapitfTqfqa[f '[fpAt viqkfkvilfAl. `v[f 'tilf
vfyapitfTqfqa[f '[fpAt - srfvmf vsti - '[fB srfv '[f{mf ptmf YMlmf ('gfKmf
'[fb epaRqfpd) Pbi[aLmf, `tilf `v{Ady K]gfkAq evqipfpDtftvilfAl.
~k `v[T K]gfkAq evqipfpDtftikf PBvtbfkak, pkva[f (Omf nEma pkvEt
vasHEtvay '[fptilf uqfq pkvEt '[fb ptmf) '[fb pttfAt EcrftfTkf ekaqfq
Ev]fFy<qfqT. ~yi{mf `nft mnftfrmf, `v[f "[f vfyapitfTqfqa[f '[fpAt
viqkfkvilfAl. tiRmnftfrmf ;vbfAbpf Epa[fB `lfl. `v[f 'tA[
vfyapitfTqfqa[f, "[f vfyapitfTqfqa[f, `v[T K]gfkqf '[f[ '[fpAttf
tiRmnftfrmf mikv<mf etqivak viqkfKkibT. ~k, tiRmnftfrtfti[f epaRqf mikv<mf
~zmak uqfqtalf, mbfb ;r]fD mnftfrgfkAq vid, ;T uyrfnftT.

13. ;tfAt EvtgfkQmf, RxikQmf, ~zfvarfkQmf, ~carfyrfkQmf


viRmfpi[arfkqf.

`vtariAk - ;TkfK cixfdprikfrhmf u]fEda? '[f[, `Rqicfecyfkibarf ;tfAt


'[fB etadgfki.

viqkfkmf - tiRmnftfrtftibfK nlflvrfkqi[f ~trv< u]fda '[fb cnfEtkmf 'zlamf -


;tbfK viAd `qikfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, vixf}kaytfriyiEl vfyapkmnftfrtfrytfAty<wf


ecalfLkibvqvilf, pfrtmtftiEl naray] cpfttfAt pfratanfEyn
pfrtipatikfAkyaLmf, vicfvmf naray]mf '[fB etadgfki. naray]prmf pfrhfm ttftfvmf
naray]@ pr@ naray]pEra jfEyatiratfma naray]@ pr@ ycfc
kiwfcijfjktfysfminftfRcfyEt cfYRyEtpi va `nftrfphicfc ttfsrfvmf vfyapfy
naray]sf sftit@ '[fB skl Evtanftsarp>tma[ naray]aWvaktftiLmf. "Eka
hAv naray] ~sItf n pfrhfma EncaEna EnEm tfyavapfRtivI '[fB
mEhapnixtftiLmf. cXHcfc tfrxfdvfywfc naray]@ cfEratfrwfc cfEratvfywfc
naray]@ '[fB etadgfki, ticcfc pfrticcfc naray]@ '[fB MFvak nDv< `Ady
sHpaElapnixtftiLmf. ysfyatfma crIrmf ysfy pfRtivI crirmf '[fB etadgfki, ysfy
mfRtfy<@ crIrmf '[fkibT :bak nDv<qfq prfyaygfkqfEtaBmf. "x srfvp>tanftratfma

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 20 of 101

`phtpapfma tivfEya Etv "Eka naray]@ '[fB `nftrfyami prahfm]tftiLmf


vasHEtv vixf} cpftgfkAq `natritfT, naray] cpfttfAtyidfD,
pkvtfsfvYRpatikAq nirftfEtcikfAkyaLmf, `epqRExymayf, nitfynirftfEtaxmayf,
sfvt@ pfrma]gfkqa[ EvtgfkQmf viRmfpibfbi[. yta srfEvxH EtEvxH nasfti
naray]atfpr@ tta srfEvxH mnftfErxH nasfti caxfdaXratfpr@,
p>tfEvarftvpahHrtfyatfr stfyp>rfvmf pfrvImiv@ Eh p<tfrcixfya@ cfR}t n
mnftfEraxfdaXratfpr@, srfv Evtanft sararftft@ smfsararf]vtark@ ktirxfdaXEra
nfYR]amf `p<nrfpfpv kagfkfXi]amf, ~rftfta vix]f]a citilacfc pIta EkaErxH
cvfyatixH vrftftmana@ sgfkIrfty naray] cpftmatfrmf viMkft Tkfkasf
sHkiEnapvnfti, narayE]ti cpfEtasfti vaksfti vsvrftfti[I ttapi nrEk EkaEr
ptnftIti kimtfp<tmf, kimf ttfr phHpirf mnftfAr@ kimf ttfr phHpirf vfrAt@ nEma
naray]aEyti mnftfr@ srfvarftftta satk@ ;tfyatikqaEl
EvtarftfEtappfRmfh]gfkqayiRkfkib sfvpfrpnftgfkqiEl pl vidgfkqiLmf ;tfAt
cilakitfTkfeka]fD ecalfLAkyaEl, Evtarftft victIkr] pfrvfRtftra[ vfyasati
prmRxikQmf viRmfpi[arfkqf. v]fp<kzf nar][f, eclfv nar][f '[fB etadgfki
vazfp<kzf nar][f '[fB MFvak ~timtfyavsanmak nmfmazfvarf
`RqicfecyfAkyaLmf. naD nkrMmf n[fkbiy nEma naray]ay '[fB etadgfki
OvaEt nEma nar]aev[fp[f '[fB epriyazfvaRmf, natftZmfepz nar]a '[fB
etadgfki nlnftikzf nar][f '[fB epRmaQmf, na[fMkA[ naray][f pAdtfta[f
'[fB etadgfki 'dfedZtfTmf OTvarfkqf vlflrf va[maqEv '[fB
tiRmziAcpfpira{mf, na[f k]fDeka]fEd[f naray]a '[f{mf nammf '[fB
upkfrmtAcyiEl oR kalf eca[f[abfEpaEl o[fpti[fkalf ecalfli naray]aEva.
m]iv]f]a. nakA]yayf. varayf '[fB tiRmgfAkyazfvaRmf upkfrmtfEtaD
upsmfhartfEtaD vaciyb `RqicfecyfAkyaLmf, n[fmaAl eka]fD nEma nar]a
ev[f{mf eca[fmaAl kbfEb[f '[fBmf, nar]aev[fEba vaTArkfKmf uAry<]fEd
'[fBmf, wa[cfCdrf viqkfEkbfbiE[[f nar]bfK, nar][f t[f namgfkqf, pkbfk]fEd[f
nar]A[kf k]fEd[f '[fBmf nammf pl ecalfli naray]a '[fBmf MtlazfvarfkQmf
`RqicfecyfAkyaLmf, myrfvb mtinlmf `Rqi[[f '[fkibpFEy nirfEhTk pkvtf
kdaXtftaEl smtikt smsft vsfT vasftvra[ ~zfvarfkeqlflaRmf
viRmfpi[arfkqf. ;tr mnftfrgfkAq `natritfT ;tfAtEy tnftaMkfKtf twfcmak
`WsnftitfT, upEtc EvAqyiLmf tnftaAmpf pbfbi[vrfkQkfKmf ;tfAtEy
ujfjIvn EhTvak upEtcitfTpf EpaRAkyaEl `vfvazfvarfkAqpf pi[f ec[fb
~carfyrfk eqlflaRmf viRmfpi[arfkeq[fAk. ;tftalf mnftfranftrgfkqibf kadfFlf
;mfmnftfrtfTkfK]fda[ Avpvwf ecalflibfbayftfT.

viqkfkmf - vixf} kaytfriyilf YM[fB vfyapk mnftfrgfkqf PBmfEpaT, Mtlilf


naray] mnftfrEm PbpfpdfdT. pi[fvRmf pl vrikqilf, pkva[i[f sfvYRp-YRp-
K]gfkAq naray] '[fb ptmf YMlmf u]rftftiy<mf, vasHEtv mbfBmf vixf} '[fb
ptgfkAq vilkfkiy<mf PbpfpdfdAtkf ka]lamf@

• AttftirIy naray]vlfli - vicfvmf naray]mf - naray]E[ `A[tfTmf -


'[fB etadgfki - naray]prmf pfrhfm ttftfvmf naray]@ pr@ naray]pEra
jfEyatiratfma naray]@ pr@ ycfc kiwfcijfjktfysfminftfRcfyEt cfYRyEtpi va
`nftrfphicfc ttfsrfvmf vfyapfy naray]sf sftit@ - naray]E[ pfrpfrhfmmf,
naray]E[ uyrfnft ttfvmf, naray]E[ uyrfnft jfEyati, naray]E[
prmatfma. ;nft ulkilf namf parfpfp[ mbfBmf Ekdfp[ ~kiy `A[tfTpf
epaRqfkqi[f uqfQmf p<bMmf naray]E[ prviy<qfqa[f - '[fB MFtftT.

• mha naray] upnixtf - "Eka hAv naray] ~sItf n pfrhfma EncaEna


EnEm tfyava pfRtivI - pfrqytfti[fEpaT naray][f mdfDEm ;Rnfta[f.
pfrmfm{mf, civ{mf, ~kayMmf, p>miy<mf ;lfAl.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 21 of 101

• sHpal upnixtf - cXHcfc tfrxfdvfywfc naray]@ cfEratfrwfc cfEratvfywfc


naray]@ - k]fkqalf ka]fpAvy<mf, `vbfAbkf ka}mf k]fkQmf
nary]E[, katalf EkdfpAvy<mf, `vbfAbkf EkdfKmf kaTkQmf naray]E[
- '[fB etadgfki - ticcfc pfrticcfc naray]@ - tiAckQmf uptiAckQmf
naray]E[ - '[fB MFtftT.

• sHpal upnixtf - ysfyatfma crIrmf ysfy pfRtivI crIrmf - yaRkfK ~tfma


crIrEma, yaRkfK p>mi crIrEma - '[fB etadgfki - ysfy mfRtfy@< crIrmf -
yaRkfK mfRtfy< crIrEma - '[fB MFtftT.

• sHpal upnixtf - "x srfvp>tanftratfma `phtpapfma tivfEya Etv "Eka


naray]@ - `A[tfT uyirfkqi[f `nftrfyamiyak, `Avkqi[f "bfb-
tazfv<kqalf tI]fdpfpdamlf uqfqv[ak, prmpttftilf uqfqv[ak naray][f
;Rkfkiba[f.

;pfpFyak, yaraLmf ;ybfbpfpdamlf uqfqTmf, Etaxgfkqf `bfbTmf, `A[tftibfKmf


pfrma]gfkqak uqfqTmf ~kiy Evtgfkqf - vasHEtv[f, vixf} ~kiy
cptgfkAq 'Dkfkamlf, pkva[i[f sfvYRp-YRp-K]gfkAq viqkfk vlflta[,
naray] cpfttfAtEy mikv<mf viRmfpiyT ka]fk. pl Rxikqf tgfkqT
mnftfrgfkqilf pi[fvRmaB Pbi[rf@

• nartIymf (1-41) - yta srfEvxH EtEvxH nasfti naray]atfpr@ tta


srfEvxH mnftfErxH nasfti caxfdaXratfpr@ - mbfb etyfvgfkQkfKqf
naray]A[ vid Emla[ etyfvmf ;lflatT Epa[fB, mnftfrgfkqilf
`xfdaXrtfAt vid Emla[T ;lfAl.

• p>tfEvarftvpahHrtfyatfr stfyp>rfvmf pfrvImiv@ Eh p<tfrcixfya@ cfR}t n


mnftfEraxfdaXratfpr - EkQgfkqf, '[T krtfAt uyrftfti, na[f uBtiyakkf
PBkiEb[f - `xfdaXrtfAt vid uyrfnft mnftfrmf EvB ;lfAl.

• nartIymf (1-42) - srfv Evtanft sararftft@ smfsararf]vtark@


ktirxfdaXEra nfYR]amf `p<nrfpfpv kagfkfXi]amf - Evtanftgfkqi[f carmak
uqfqTmf, smfsarmf '[fb kdAlkf kdkfk utv<vTmf ~kiy `xfdaXrEm,
mB pibviAy Ev]fdat m[itrfkqalf p<kEv]fFytaKmf.

• vixf} shsfrnammf - ~rftfta vix]f]a citilacfc pIta EkaErxH


cvfyatixH vrftftmana@ sgfkIrfty naray] cpftmatfrmf viMkft Tkfkasf
sHkiEna pvnfti - eclfvtfAt ;znfT vRnfTpvrfkqf, eclfvmf kiAdkfkamlf
Tyrtftilf uqfqvrfkqf, ~tfm `{pvmf AkPdamlf uqfqvrfkqf, pkvtf
`{pvmf kidfdamlf pytftilf uqfqvrfkqf, ekaFy Enayi[alf Tyrtftilf
uqfqvrfkqf ~kiy `A[vRmf naray] cpfttfti[f YMlmf tgfkqf Tyrf nIgfki,
;[fptfAt `Adki[fb[rf.

• kaRd p<ra]mf - narayE]ti cpfEtasfti vaksfti vsvrftfti[I ttapi nrEk


EkaEr ptnftIti kimtfp<tmf - naray][f '[fb ecalfLmf uqfqT, nakfKmf

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 22 of 101

`vrfkqT kdfDpfpadfFlf uqfqT. ~yi{mf mkfkqf nrktftilf viZki[fb[Er.


;T viypfpak uqfqEt.

• nartIymf (1-40) - kimf ttfr phHpirf mnftfAr@ kimf ttfr phHpirf vfrAt@ nEma
naray]aEyti mnftfr@ srfvarftftta satk@ - pl mnftfrgfkqalf '[f[ py[f
uqfqT? virtgfkqf YMlmf '[f[ py[f uqfqT? nEma naray]a '[fb mnftfrmf
`A[tfT py[fkAqy<mf `qipfptaKmf.

;pfpFyak Evtgfkqi[f epaRAq `bivtiElEy tgfkAq :DpDtftikf eka]fd


vfyacrf Mtla[ Rxikqf naray] cpfttfAtEy viRmfpi[rf. `DtfT, ~zfvarfkqf
PBvAtkf ka]lamf.

• tiRvayfemaziyilf - v]fp<kzf nar][f (1-2-10), eclfv nar][f (1-10-8) '[fB


etadgfki, vazfp<kzf nar][f (10-9-1) '[fB MFvak etadkfkmf, nDpfpKti
mbfBmf ;Btipf pKti ~kiyvbfbilf nmfmazfvarf `Rqicfecyftarf.

• epriyazfvarf - naD nkrMmf n[fkbiy nEma naray]ay (tiRpfplfla]fD - 4)


'[fB etadgfki, OvaEt nEma nar]aev[fp[f (epriyazfvarf tiRemazi - 5-1-
3) '[fB `Rqicfecyftarf.

• KlEckrazfvarf - natftZmfepz nar]a (epRmaqf tiRemazi - 2-4) '[fB


etadgfki, nlnftikzf nar][f (epRmaqf tiRemazi - 10-11) '[fB
`Rqicfecyftarf.

• tiRmziAcyazfvarf na[fMk[f tiRvnftatiyilf - na[fMkA[ naray][f


pAdtfta[f (1) '[fB etadgfki, 'dfedZtfTmf OTvarfkqf vlflrf va[maqEv
(77) '[fB tiRcfcnfttftilf MFtftarf.

• tiRmgfAkyazfvarf - na[f k]fDeka]fEd[f naray]a '[f{mf nammf


(epriytiRemazi - 1-1-1) '[fB t[T tiRemaziyi[f ~rmfptftilf oRMAb
PbiyT Epa[fB plMAb t[T tiRemaziyilf naray] namtfAtcf ecalfli,
naray]aEva. m]iv]f]a. nakA]yayf. varayf (cibiy tiRmdlf - 50) -
'[fB pl ;dgfkqilf etadkfkmf, MFv< '[fb EvBpaD ;lflamlf
`Rqicfecyftarf.

• n[fmaAl eka]fD nEma nar]a ev[f{mf eca[fmaAl kbfEb[f (Mtlf


tiRvnftati - 57), nar]a '[fB OvaT uArkfKmf uAry<]fEd (Mtlf
tiRvnftati - 95), wa[cfCdrf viqkfEkbfbiE[[f nar]bfK (;r]fdamf
tiRvnftati - 1), nar][f t[f namgfkqf (;r]fdamf tiRvnftati - 2),
pkbfk]fEd[f nar]A[kf k]fEd[f (;r]fdamf tiRvnftati - 81), nammf pl
ecalfli naray]a (YM[fbamf tiRvnftati - 8) - '[fB plvitmak
Mtlzfvarfkqf `Rqicfecyft[rf.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 23 of 101

;pfpFyak 'nftvitma[ pfrtiplA[y<mf 'tirfparamlf - myrfvb mtinlmf `Rqi[[f -


'[fptbfK "bfp, 'mfepRma[f `qitft kdaXtfti[f YMlmf, `A[tfT
vixygfkAqy<mf `binft ~zfvarfkqf, naray] cpfttfAtEy mikv<mf viRmfpi[rf. mbfb
;r]fD mnftfrgfkAqy<mf 'Dkfkamlf, ;nft mnftfrtfAt mdfDEm tgfkQAdy twfcmf
'[fB ']f]iypF, tgfkAq `]fFyvrfkQkfK ;nft mnftfrtfAtEy ~zfvarfkAqpf
pi[fpbfbi, ~carfyrfkqf upEtcmf ecyft[rf. ;t[f YMlmf mbfb mnftfrgfkAq vid, ;nft
mnftfrtftibfK uqfq epRAmAykf Pbi[arf.

14. vacfy pfrpavmf Epal[fB vack pfrpavmf.

`vtariAk - ;[i vacfynft[f[iLmf ;TkfK]fda[ AvpvtfAt `Rqicf ecyfkibarf


vacfy pfrpavmf Epal[fB vack pfrpavmf '[fB.

viqkfkmf - `DtfT, ;nft mnftfrtftibfK, ;nft mnftirtftalf p<kzpfpDmf


'mfepRmaA[ vidpf epRAm `tikmf '[fB PBkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, ;TkfK vacfy[ayiRnfTqfq :cfvr{Ady epRAm


Epal[fB ttfvackma[ ;t[f epRAmey[fbpF.

viqkfkmf - ;nft mnftfrtfti[f epaRqak uqfq :cfvr[i[f epRAmAy vid,


`vA[pf pbfbikf PBmf ;nft mnftfrmf epRAm uAdyT '[fbarf.

15. `v[f T\rsft[a[aLmf ;T kidfF ni[fB utv<mf.

`vtariAk - `Tta[f "T '[f[vRqicfecyfkibarf `v[f T\rsft[a[aLmf ;T


kidfF ni[fBtv<mf '[fB.

viqkfkmf
m - ;nft mnftfrtfTkfK `pfpF '[f[ epRAm '[fb cnfEtkmf 'zlamf.
;tA[ ;pfEpaT viqkfKkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT ;TkfK vacfy[a[v[f snfnihit[[fbikfEk


T\rsft[ayiRnft kaltftiLmf vackma[ ;T ~snfnmayf ni[fB t[fA[
vcitftvrfkqf `EpXitgfkAq satitfTkf ekaDkfKem[fAk.

viqkfkmf - ;nft mnftfrtftalf PbpfpDmf prmfepaRqa[ 'mfepRma[f `Rkilf


;lflamlf T\rtftilf uqfq EpatiLmf, `vA[pf pbfbikf PBmf ;nft mnftfrmf, `tA[
ucfcritftvrfkqi[f `RkiElEy ni[fB, `vrfkqi[f viRpfptfAt p>rftfti ecyfy<mf.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 24 of 101

16. tferqptikfK ~ptftiEl p<AdAv CrnftT tiRnammiEb.

`vtariAk - ;pfpF vacfy[f T\rsft[ayiRkfk, vackmf utvi[ ;dmf u]fEda?


'[fB `Rqicfecyfkibarf tferqptikfK ~ptftiEl p<AdAv CrnftT tiRnammiEb
'[fB.

viqkfkmf - ;pfpFyak 'mfepRma[ T\rtftilf ;RnftEpaT, `v[T tiRnammf


`Rkilf ;RnfT utviy cmfpvmf "Et{mf u]fda '[fb _ymf 'zlamf. ;tbfK
viAd tRkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT mhastsfsiEl Tcfcas[[f vsftfrapharmf


p]f}kibEpaT mhtfyapti smfpfrapfEt smrftftvfEya pkvanf hri@ '[fB M[fEp
!vsixfd mhrfxi ecalfli AvtftAt niA[tfT, cgfk ckfr kta paE]
tfvarkanily `cfy<t Ekavinft p<]fdrIkaX rXmamf cr]aktamf '[fB cr]mf p<Knft
tferqptikfK `vfvaptftiEl EkavinfEtti ytakfrnfttf kfRxf]amamf T\rvasinmf
'[fkibpFEy vacfy[a[ kfRxf][f T\rsft[ayiRkfkcf ecyfEty<mf, vsftfrtfAt
vrftftipfpitfTkfekaDtftT, `vfvvtartfTkfK vackma[ Ekavinfte[[fkib
tiRnammiEbey[fAk. nary] cpftarftfttftilf "kEtctfTkfK vackma[ oR
tiRnammf ecyftpF k]fdalf, ;t[f pfrpavmf kimfp<nrfnfyaysitftmiEb '[fB kRtfT.

viqkfkmfm - TriEyat[[i[f cApyilf, Tcfcat[[f tferqptiyi[f ~AdkAqkf


kAqy Mbfpdfda[f. `pfEpaT tferqpti, vsixfd M[ivrf t[f[idmf M[fp< oR kal
kdfdtftilf - mhtfyatipti smfpfrapfEt smrftftvfEya pkvanf hri@ - mik epriy
~ptfT vRmfEpaT !hriAy niA[kfk Ev]fDmf - '[fB PbiyT niA[v<kfK
vnftT. udE[ `vqf - cgfk ckfr ktapaE] tfvarka nilyacfy<ta Ekavinft
p<]fdrIkaX rXmamf cr]aktamf - cgfK ckfrmf "nftiyvE[, `FyarfkAq nZv
vidat EkavinftE[, TvarAk vacE[, tamAr Epa[fb k]fkqf eka]fdvE[,
u[f[idmf cr]mf p<Knft '[fA[kf kakfkEv]fDmf - '[fbaqf. `nft Enrtftilf
kfRxf][f evKT\rtftilf ;Rnfta[f. ;tA[kf k]f][f - EkavinfEtti
ytakfrnfttf kfRxf]amamf T\rvasinmf - tferqpti '[fA[kf Ekavinfta '[fB
`AztftEpaT na[f evK T\rtftilf ;RnfEt[f - '[fB Pbi[a[f. ~k Ekavinft
namtftalf PbpfpDmf k]f][f evK T\rtftilf ;RnftEpaTmf, `nfttf tiRnamEm
`vQkfK vsftirtfAt `qitftT. naray] '[fb cpfttftilf uqfq pl
udfepaRqfkqilf cilvbfAb mdfDEm u]rftftvlfl Ekavinft[f '[fb tiRnamtftibfEk
;nftA[ Em[fAm ;Rnftalf, naray][f '[fb tiRnamtftibfK 'tftA[ Em[fAm
;RkfKmf '[fB kRtfT.

17. ecalfLmf kfrmm oziycf eca[f[aLmf t[f sfvYRpmf ekd


nilflaT.

`vtariAk - ;[f[mf oR pfrkartftaEl ;t[f AvpvtfAt `Rqicf ecyfkibarf -


ecalfLmf kfrmmf oziycf eca[f[aLmf - '[fB etadgfki.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 25 of 101

viqkfkmf - ;nft mnftirtfti[f Em[fAmAy EmLmf oR vzi YMlmf viqkfKkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, "Et{mf oR mnftfrMmf t[fA[tf twfcmak vicfvcitfTcf


eca[f[vrfkQkfekaziytf t[f karfymf ecyfyaEtyakiLmf, ;T `gfg[[fbikfEk
t[fA[tf twfcmak vicfvcitfTcf ecalfLAkyakib kfrmmf oziy, sagfEktfymf
parihasfywfc sfEtapmf EhqnEmv va '[fkibpFEy ecalfliLmf, eca[f[vrfkQkfK
rXkmaAkyakib t[f sfvYRptftilf nZv nilflaet[fAk.

viqkfkmf - 'nft oR mnftfrMmf `tA[Ey (`nft mnftfrtfAtEy) twfcmf '[fB


MZvTmak nmfpi ucfcritftalf mdfDEm py[f `qikfKmf. ~[alf tiRmnftfrmf
`pfpFpfpdfdT `lfl. ;tilf MZ nmfpikfAk AvtfT ucfcrikfkamLmf, ;tA[Ey
twfcem[fB ']f]iypF PbamLmf, !mtfpakvtmf (6-3-14) PBvTEpalf -
sagfEktfymf parihasfymf cf sfEtapmf EhqnEmv va - mbfbvrfkqi[f epyrf Epa[fB
naray] namtfAt ucfcritftaLmf (`jamiq[f Epa[fB) prikacmf ecyfvtbfkak
ucfcritftaLmf (ciCpal[f Epa[fB), epaRqf "Tmf ;[fB ucfcritftaLmf "q[mf
ecyfvtbfkak ucfcritftaLmf ;T `A[tfT pavtfAty<mf nIkfKmf - 'pfpFkf
Pbi[aLmf, t[fA[ ucfcripfpvrfkAqkf kapfpabfBmf t[fAmkqiliRnfT ;nft mnftfrmf
nZv<vtilfAl.

18. ;Tta[f KltftRmf '[fkibpFEy 'lfla `EpXitgfkAqy<mf


ekaDkfKmf.

`vtariAk - ;[i ;t[f srfvaEpXitpfrttfvmakib AvpvtfAt `Rqicfecyfkibarf


;Tta[f '[fB etadgfki.

viqkfkmf - `DtfT, ;T `A[tfT py[fkAqy<mf `qikfkvlflT '[fB PBkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, ;mfmnftfrnfta[f KlnftRmf '[fB etadgfki ~zfvarf


`RqicfecyftpFEy, `tikara{K]ma[ `EpXitgfkAqeylflamf ekaDkfK
em[fAk.

viqkfkmf - ;nfttf tiRmnftfrma[T, tiRmgfAkyazfvarf (1-1-9) PBvT Epalf -


Klmf tRmf - '[f{mfpF `vrvrfkqi[f tKtikfKmf viRpfptftibfKmf "bfb
`A[tfAty<mf `qikfKmf.

19. jsfvrfy Akvlfy pkvlflapgfkAq ~AcpfpdfdvrfkQkfK


`vbfAbkf ekaDkfKmf.

`vtariAk - `tfAt victIkrikfkibarf _cfvrfy ;tfyatiyaEl.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 26 of 101

viqkfkmf - kdnft VrfA]yilf PbiyAt EmLmf vivrikfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, _helqkikAmcfvrfymf sfvrfkfkatfymf parelqkikmf


Akvlfymf pkvnftwfc mnftfEraymf satyixfyti '[fkibpFEy _hikmay<mf
parelqkikmay<miRkfKmf _cfvrfytfAty<mf, ~tfmpfrapfti YRpma[ AkvlfytfAty<mf,
prm p<Rxarftftma[ pkvlf laptfAty<mf ~Acpfpdfd `tikarikQkfK jp
EhamatikqaEl sfvymf sat[mayf ni[fB, `vfEva p<RxarftftgfkAqkf
ekaDkfKem[fAk.

viqkfkmf - sfmfRti - _helqkikAmcfvrfymf sfvrfkfkatfymf parelqkikmf


Akvlfymf pkvnftwfc mnftfEraymf satyixfyti - ;nft ulktftilf uqfq eclfvmf,
sfvrfkfkmf Mtla[ `nft ulktfTcf eclfvmf, ~tfm `{pvmf '[pfpDmf Akvlfymf,
pkvtf `{pvmf ~kiyvbfAb[f ;mfmnftfrmf `qikfKmf - '[fB PBvT Epa[fB,
;nft mnftfrma[T ;nft ulkilf uqfq eclfvgfkqf, `nft ulkilf uqfq
eclfvgfkqf, ~tfmaAv `{pvikfKmf Akvlfymf, mik uyrfnft p<Rxarftftma[
pkvtf `{pvmf, ~kiyvbfAb `qikfkibT. ;vbfAb viRmfp<mf `tikarikQkfK
jpmf, Ehammf Mtla[ upaygfkqaktf tiRmnftfrma[T ta[akEv ni[fB, `nftpf
p<RxarftftgfkAq `qitfT viDkibT.

20. krfmjfwanpkftikqiEl ;zinftvrfkQkfK viEratiAypf Epakfki


`vbfAbtf tAlkf kdfFkfekaDkfKmf.

`vtariAk - ;[i, krfmay<tfpay shkaritfvYRpma[ ;t[f AvpvtfAt `Rqicf


ecyfkibarf krfmjfwa[ ;tfyatiyaEl.

viqkfkmf - krfmEyakmf Mtla[vbfbilf "bfpDmf tAdAy nIkfki `vbfAb


`qikfkvlflT '[fB PBkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, krfmEyaktftilf ;zinftvrfkQkfK jpEhamatikqaEl


t[fA[ shaymakkf ekaqfQmqvilf, krfmEyakarmfp viEratiya[ paptfAtpf
Epakfki, `nftkf krfmtfti{Ady `vicfEctapatkmayfkf eka]fD `tfAtkf
tAlkfkdfFkf ekaDkfKmf. pfrtmtftiEl, wa[EyaktftiEl ;zinftvrfkQkfKtf
t[fA[ shaymakkf ekaqfQmqvilf krfmsatfyma[ jfwanarmfp viErati
papnivfRtftiAypf p]f]i `nft jfwa[tfTkfK naEdaBmf `ticytfAtpf p]f]a
ni[fBeka]fD, `tfAttf tAlkfkdfFkf ekaDkfKmf. pkftiEyaktftiEl
;zinftvrfkQkfKtf t[fA[ shaymakkf ekaqfQmqvilf, pkftiEyakarmfp
viEratiya[ paptfAtpf Epakfki, pkfti vfRtfti EhTvayfkfeka]fD `tfAttf
tAlkfkdfFkfekaDkfKem[fAk.

viqkfkmf - krfm Eyaktftilf :DpDmf `tikarikqf jpmf Mtla[vbfbi[f YMlmf ;nft


mnftfrtfAttf TA]yakkf ekaqfQmf EpaT, `tftAky Eyakmf etadgfKvtbfKtf

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 27 of 101

tAdyak uqfq pavgfkAq, ;nfttf tiRmnftfrmf nIkfki viDkibT. EmLmf


krfmEyaktfAt EmmfpDtfti, `tA[cf Clpmak MFkfkv<mf ecyfkibT.
wa[Eyaktftilf :DpDpvrfkqf tiRmnftfrtfAttf TA]yak eka]fdalf,
`vrfkQkfKkf krfmEyakmf YMlmf "bfpDmf wa[EyaktftibfK u]fdakkf PFy
tAdkqa[ pavgfkAq nIkfKkibT. EmLmf, `vrfkQkfK wa[Eyakmf vqRmfpFcf
ecyfT, `tA[pf p>rftfti ecyfkibT. pkftiEyaktftilf :DpDpvrfkqf tiRmnftfrtfAttf
TA]yak eka]fdalf, `vrfkQkfKpf pkftiEyakmf etadgfKvtbfK uqfq
tAdkqa[ pavgfkAq nIkfKkibT. EmLmf, `vrfkQkfKpf pkftiEyakmf vqRmfpFcf
ecyfT, `tA[pf p>rftfti ecyfkibT.

21. pfrptftiyiEl ;zinftvrfkQkfK sfvYRp jfwantfAtpf


pibpfpitfTkf kalEXptfTkfKmf EpaktfTkfKmf EhTvayiRkfKmf.

`vtariAk - ;gfg[[fbikfEk, pfrpnfnrfkfK ;T ecyfy<mf upkar AvpvtfAt


`Rqicfecyfkibarf pfrptftiyiEl '[fB etadgfki.

viqkfkmf - pkvaA[ mdfDEm pfrapfymakkf eka]fd pfrpnfnrfkQkfK ;nft mnftfrmf


ecyfy<mf n[fAmkAqkf PBkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, kIzfcfeca[f[AvEpaEl TcfckMmayf, sfvYRp viRtftMmayf


;RkfAky[fbikfEk, sHckMmayf, sfvYRpa{YRpma[ pfrptfy<paytftiEl
;zinftvrfkQkfK, ttWYRpma[ pkvtfpartnftfy YRp sfvYRp jfwa[tfAt
vickmakpf pibpfpitfT `rftftaWsnftanatikqaEl EpaT EpakfKAkkfKmf EhTvayf,
'[kfek[fB[f Et{mfpaLmMTmay tiRmalf tiRnammf '[fkibpFEy
pfrtipatfyvsfTAvpfEpaEl sfvymf Epakfymayi RkfAkyaEl, EpaktfTkfKmf
EhTvayiRkfKem[fAk.

viqkfkmf
m - EmEl Pbpfpdfd krfm-wa[-pkfti Eyakmf Epa[fB pi[fpbfBvtbfKkf
kF[ma[tak ;lflamLmf, jIv[i[f sfvYRptftibfK "bfb tkfkT `lfl '[fB
PbMFyamLmf tiRmnftfrmf uqfqT. jIv[f pkva{kfK `FAmyak uqfqv[f (pkvtf
partnftfriymf) '[fb wa[tfAt jIv{kfKtf tiRmnftirmf u]fdakfKkibT. ;nft
mnftfrma[T, t[fA[pf pbfbiy epaRAqEy jIv[f 'pfEpaTmf ']f]iypF, epaZT
EpakfKmf vitmak `AmnfTqfqT. epriy tiRemazi (6-10-6) - '[kfK '[fBmf
Et{mf paLmf `MTmay tiRmalf tiRnammf - '[fpT Epa[fB, tiRmnftfrtftalf
PbpfpDmf 'mfepRmaA[pf Epa[fB, ;nft mnftfrMmf ;[iAmyak uqfqT. ~k
pkvaA[ Epa[fEb ;Tv<mf `{pvitfT mkizkf kar]mak uqfqT.

22. mbfeblflamf EpciLmf '[fkibpFEy `biy Ev]fDmf


`rftftemlflamf ;TkfKqfEq u]fD.

`vtariAk - ;[i, watvfy sklarftft pfrtipatktfvmakib ;t[f AvpvtfAt


`Rqicfecyfkibarf, mbfeblflamf EpciLmf '[fB etadgfki.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 28 of 101

viqkfkmf - `DtfT jIv[f uyfvtbfkak `biypfpdEv]fFy `rftftgfkAqtf


tiRmnftfrmf PBkibT '[fB ;t[f epRAmAytf etrivikfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, ni[f tiRevdfedZtfTgf kbfB mbfeblflamf EpciLmf


'[fkibpFEy, ~tfEmajfjIvntfTkfK udlak `biy Ev]fDmf
`rftftviEcxgfkeqlflamf ;mfmnftirtfTkfKqfEq u]fed[fAk.

viqkfkmf - epriy tiRemazi (8-10-3) - ni[f tiR 'dfedZtfTmf kbfB mbfeblflamf


EpciLmf - mbfbvbfAbkf PBvAt vid u[fA[ pbfbiy tiRvxfdaXrtfAtkf
kbfEb[f - '[fB ~zfvarf PbiypF, jIv[f kArEyBvtbfK `binfT ekaqfqEv]fFy
`A[tfT `rftftgfkQmf tiRmnftfrtftilf u]fD.

23. `tavT - `wfcrftftmf.

`vtariAk - `biyEv]fDmf `rftftemlflamf ~kibT 'T? '[f{mf


~kagfAXyiEl `Rqicfecyfkibarf `tavT `wfcrftftmf '[fB.

viqkfkmf - `biy Ev]fFy `rftftgfkqf '[fB 'tA[kf Pbi[arf '[fb cnfEtkmf


'zlamf. ;tbfka[ viAdAy `Rqicf ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - sfvYRp prsfvYRp p<RxarftftsfvYRp upaysfvYRp viErati


sfvYRpgfkqakib `rftft pwfckMmf '[fbpF. pfrapfysfy pfrhfmE]a YRpmf pfrapfTcfc
pfrtfykatfmn@ pfrapftfy<paymf plmf pfrapfEtsf ttapfrapfti viErati cf vtnfti
sklaEvtasf Estihasp<ra]ka@ Mnycfc mhatfmaEna EvtEvtarftftEvtin@
'[fkibpFEy, skl EvtcasftfrgfkQmf pfrtipatipfpT
;vfvrftftpwfcktfAty<maAkyaEl, ttfsgfkfrhma[ ;mfmnftfrtfTkfKmf pfrtipatfymf
;TEvyiEb. ;mfmnftfrnfta[f pfra]vtftaEl pfrtfykatfmf sfvYRptfAty<mf, nmsfsaEl
viEratfy<pay sfvYRpgfkAqy<mf, naray] pttftaEl prsfvYRptfAty<mf, `tilf
cTrftftiyaEl plsfvYRptfAty<mf pfrtipatikfkkf kdvtayiEb ;RpfpT.

viqkfkmf - jIv[i[f sfvYRpmf, jIv[f `Adykf PFy prmatfmavi[f sfvYRpmf,


prmatfmaAv `AdnfT epbkf PFy p<Rxarftfttfti[f sfvYRpmf, `nftpf
p<RxarftfttfAt epb utv<mf upaytfti[f sfvRpmf mbfBmf `nft p<RxarftfttfAt
epBvtbfK "bfpDmf tAdkqi[f sfvRpmf - ~kiyAvEy `rftft pwfckmf '[pfpDmf.
;tA[Ey harit sfmfRti - pfrapfysfy pfrhfmE]a YRpmf pfrapfTcfc pfrtfykatfmn@
pfrapftfy<paymf plmf pfrapfEtsf ttapfrapfti viErati cf vtnfti sklaEvtasf
Estihasp<ra]ka@ Mnycfc mhatfmaEna EvtEvtarftftEvtin@ -
`AdypfpdEv]fFy pfrhfmtfti[f t[fAm, `vA[ `Advtbfka[ vzi, `vA[
`Advtmf YMlmf epbkf PFy pl[f, `vA[ `AdvtbfK u]fdaKmf tAd
~kiyvbfAb ;tikacmf mbfBmf p<ra]gfkQd[f Ecrfnft EvtgfkQmf, ;tftAky
Evtmf `binft M[ivrfkQmf PBki[fb[rf - '[fB PbiyT. ;nft vrikqi[fpF

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 29 of 101

`A[tfT EvtgfkQmf eka]fd casftfrgfkYQmf `rftftpwfcktfAtEy n[fK


uArkfki[fb[ '[fpT viqgfKmf. '[Ev ;tftAky casftfrgfkAqy<mf,
EvtgfkAqy<mf t[T sarmakkf eka]fd tiRmnftfrMmf, `Avkqf PBmf
`rftftpwfcktfAtEy PbEv]fDmf `lflva? tiRmnftfrma[T Mtlf ptma[
pfr]vtfti[f (Omf) YMlmf jIv[i[f sfvYRptfAty<mf, nm '[fb ptmf YMlmf pkvaA[
`Adytf tAdyak uqfqvbfbi[f sfvYRpmf mbfBmf `vA[ `Ady uqfq
upaytfti[f sfvYRptfAty<mf, naray] '[fb pttfti[f YMlmf prmfepaRqi[f
sfvYRptfAty<mf, naray]ay '[fptilf uqfq ~y '[fpt[f YMlmf `AdypfpDmf
p<Rxarftfttfti[f sfvYRptfAty<mf PBkibT.

24. p>rfvacarfyrfkqf, ;tilf `rftftmf `bivtbfK M[fp<, tgfkAqpf


pibnftarfkqak niA[tftirarfkqf, ;tilf `rftftjfwa[mf pibnft
pi[fp<, pibnftpi[f mbnftiEl[f '[fkibpFEy ;tfAteyaziy
Eveba[fbalf kalEXpmf p]f]iybiyarfkqf.

`vtariAk - ;mfmnftfrarftft AvpvtfAt `Rqicfecyfkibarf Emlf p>rfvacarfyrfkqf


'[fB etadgfki.

viqkfkmf - ;nft mnftfrtfti[f epaRQAdy Em[fAmAy `DtfT `Rqicf


ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, natyaM[ytivratikqa[ nmf p>rfvacarfyrfkqf, `[fB na[f


pibnftiEl[f '[fkibpFEy ;mfmnftfrtftilf `rftftmbivtbfK M[fp< tgfkAqpf
pibnftarfkqak niA[tftirarfkqf, ;tilf `rftftjfwa[mf tgfkQkfK]fda[ pi[fp<,
pibnftpi[f mbnftiEl[f '[fB ~zfvarf tivfy sJkftiyilf ecalfLkibpFEy
;mfmnftfrarftfttfAteyaziy mbfeba[fbalf kalEXpmf p]f]iybiyarfkeq[fAk.
Evtcasftfrgfkqf ~zfvarf `Rqicf ecylfkqf ;vbfbalf EpaTEpakfKmfEpaTmf
;mfmnftfrarftfttfAt udfeka]fEd `{snftikfAkyaEl ;tfAteyaziy Eveba[fbalf
kalEXpmf p]f]iybiyarfkqf '[f[tf tdfFlfAl.

viqkfkmf - tiRcnftviRtfttftilf (64) - `[fB na[f pibnftiEl[f - '[fB ~zfvarf


PBvT Epa[fB nmfMAdy p>rfvacarfyrfkqa[ natM[ikqf, yaM[acarfyrf, ytiracrf
Mtla[vrfkqf, tiRmnftfrtfti[f epaRAq `bivtbfK M[fpaktf tagfkqf pibkfkEv
;lfAl '[fB niA[kfki[fb[rf. tiRcnftviRtfttftilf (64) - pibnft pi[f mbnftiEl[f
- '[fB ~zfvarf PBvT Epa[fB, ;nft mnftfrtfti[f epaRAqtf tvir EvB 't[f
YMlMmf tagfkqf epaZAtpf Epakfk madfd[rf. Evtgfkqf, casftirgfkqf mbfBmf
~zfvarfkqi[f `Rqicfecylfkqf ~kiyvbfbi[f YMlmf tgfkqf epaZAtpf Epakfkiy
EpatiLmf, ;nfttf tiRmnftfrtfti[f udfkRtfAt `vbfbi[f vziEy mAbMkmak
`{pvipfptalf, tiRmnftfrtfAttf tvir, EvB 't[f YMlMmf epaZAtpf Epakfk
madfd[rf '[fB PBvT criEy ~Kmf.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 30 of 101

25. vacktftibfkadfFlf vacfytftiEl U[fBAkkfkF, :cfvrE[


upaEya Epyem[fB niA[tftiRkfAk.

`vtariAk - vackckfti srfvtfAty<mf satitfTkfekaDkfkvbfbayiRkfk.


;ti{Ady vacfytftiEl ;vrfkYQ[fBAkkfK EhTEvet[f[ `Rqicfecyfkibarf,
vacktftibfkadfFlf '[fB etadgfki.

viqkfkmf - `DtfT oR cnfEtkmf 'zlamf. ;nft mnftfrtfAt ucfcritftaEl


`A[tfAty<mf kidfdcfecyfTviDmf. `pfpF ;Rkfk, ;nft mnftfrtfti[f YMlmf
PbpfpDmf epaRqa[ :cfvrA[ ~carfyrfkqf `]fF nibfkkf kar]mf '[f[? ;tbfka[
viAdAy `Rqicf ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, srfvpltfTkfKmf sfvymf satnmay<mf,


satnanftrgfkQkfKmf shkariyayf ni[fB tAlkf kdfFkfekaDtfTmf EpaRkib
;ti{Ady vackckfti taE[ `AmnftiRkfkcfecyfEt, `tiLgfkadfFlf kIzfcf
eca[f[pFEy, ;mfmnftfrtfti{Ady vacfytftiEl p>rfvacarfyrfkqf U[fBAkkfkF,
uEpyanftrprrayf, ;tfAt sat[makkfeka]fD satitftlf. upayanftrprrayf ;tfAt
shkariyakkfekaqfQtlf ecyfy<mvrfkAqpf Epal[fbikfEk, upaEyaEpygfkqir]fDmf
:cfvrE[ey[fB pfrtiptfti p]f]iyiRkfAkey[fbpF.

viqkfkmf - ;nft mnftfrma[T `A[tfT pl[fkAqy<mf `qikfkvlfl cat[mak


taE[ ni[fBmf, mbfb cat[gfkQkfKtf TA]yak ni[fBmf utv<kibT. ~yi{mf,
;nft mnftfrtfAt vid, ;nft mnftfrtfti[f YMlmf u]rftftpfpDmf (prmf)epaRqiElEy
~carfyrfkqf ~zfnfT ni[fb[rf. ;t[f kar]mf - `A[tftibfKmf upaymakv<mf, `nft
upaytfti[f YMlmf `AdypfpDmf ;dmakv<mf (uEpymf) :cfvrE[ uqfqa[f '[fB
uBtiy<d[f ;Rnft[rf. ~k mbfb pl[fkAq viRmfp<pvrfkqf Epa[fB `lflamLmf,
tiRmnftfrtfAt mbfb pl[fkQkfK oR cat[makkf ekaqfpvrfkqf Epa[fB
`lflamLmf, tiRmnftfrtfAttf TA]yakkf eka]fd mbfb cat[gfkAqcf carfnfT
uqfqvrfkqf Epa[fB `lflamLmf nmfMAdy ~carfyrfkqf viqgfki[rf.

~k, tiRmnftirtfti{Ady cIrfAmkfKpf EpaRmfpF '[fB etadgfki, ;vfvqv<mf


vayfvnftpF `{cnftikfkeva]f]atpFya[ ;t{Ady ekqrvtfAty<mf, :cfvr[f
taE[ cixfy{mayf, ~carfy{mayf ni[fB evqiyidfdRQAkyalf vnft "bfbtfAty<mf,
sklcasftfrgfkqiLmf, sklmnftfrgfkqiLmf, vacfynft[f{LgfkadfFlf ;TkfK]fda[
epRAmAyy<mf, `kfrmmakcf ecalfliLmf t[fkarfymf ecyfy<mf ~tikfytfAty<mf,
`EpXit sklplpfrttfv YRpmahatfytfAty<mf, krfmatfy<payshkaritfvYRpma[
utfkrfxtfAty<mf, jfwatvfysklarftftpfrtipatktya vnft mahatfmfytfAty<mf,
"ttfpfrtipatfy `rftftekqrv viEcxtfAty<mf `Rqicf ecyfAkyaEl
;mfmnftfrtfti{Ady AvpvtfAt 'lfElaRmf `biy<mfpF trfcipfpitftRqi[arayibfB.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 31 of 101

viqkfkmf - YM[fbamf VrfA] etadgfki, ;TvAr kIEz uqfq epRAmkqf


Pbpfpdfd[@

• vayfkfK vnftpF uArkfk MFyatvaB tiRmnftfrmf mtipfp< uAdyT.


• :cfvr[f taE[ cixfy{mf ~carfy{mayf ni[fB evqiyidfd "bfbmf uqfqT.
• `A[tfT casftfrgfkAqkf kadfFLmf, t[f[alf PbpfpDmf 'mfepRmaA[kf
kadfFLmf epRAm uqfqT.
• criya[ MAbyilf PbavidfdaLmf, t[T plA[ `qikfkvlfl cibpfp<AdyT.
• krfmEyakmf Epa[fb upaygfkQkfKtf TA]yak nibfKmf Em[fAm uAdyT.
• MMXHvalf `biypfpd Ev]fFy `rftftgfkqf `A[tfAty<mf `biy AvkfKmf
cibpfp<AdyT.
• t[f[alf PbpfpDmf t[itft[fAm vayfnft `rftfttfAt evqipfpDtfTmf
vlflAm uAdyT.

26. ;T t[f[ilf ecalfLkib `rftftmf - sfvYRpMmf


sfvYRpa{YRpma[ pfrapfyMmf, sfvYRpMmf upayMmf
plMem[f[v<mamf.

`vtariAk - ;[iEmlf, ;mfmnftfrtfTkfK vakfyarftftmf ;r]fDpFyak


`Rqicfecyfkibarf, ;T t[f[ilf '[fB etadgfki.

viqkfkmf - `DtfT tiRmnftfrtftibfK ;r]fD vitmak vakfkiypf epaRqf PBkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, ;mfmnftfrnft[f[ilf ecalfLkib `rftftmf -


;vfvatfmavi{Ady Ecxtfv partnftfygfkqakib sfvYRpMmf, `nft
sfvYRpa{YRpmayiRnfTqfq Akgfkrfymakib pfrapfyMmf, `[fbikfEk, Ecxtfvmakib
sfvYRpMmf, `nft sfvYRpa{YRpma[ upayMmf, upaylpfyma[ plMmf '[fB
ecalflv<maem[fAk. ;tilf pfrtmEyajAnyilf pfr]v nmsfsHkfkqaEl sfvYRpMmf,
naray] pttftaEl pfrapfyMmf ecalfLkibT. `nnftrEyajAnyilf, pfr]vtftaEl
EcxtfvMmf, nmsfsaEl upayMmf, naray] pttftaEl plMmf ecalfLkibT.

viqkfkmf - ;nft mnftfrmf u]rftfTmf epaRqf - jIv[i[f sfvYRpmf prmatfmavibfK


`Fp]infT uqfqAty<mf (Ecxtfvmf), `vA[ MZvTmakcf carfnfT uqfqAty<mf
(partnftfrfymf), ;nft sfvYRptftibfK "bfb KbikfEkaqa[ (pfrapfymf) Akgfkrfymf -
'[fpAvyaKmf. `lflT, tiRmnftfrmf ;vfvitmakv<mf epaRqf PBvtakkf
ekaqfqlamf - jIv[i[f sfvYRpmf 'mfepRma{kfK `FAmyak ;Rnftlf, ;tftAky
sfvYRptftibfK "bfb upaymf, ;nft upaytfti[f YMlmf `AdypfpDmf pl[f -
'[fpAtkf PBvtakv<mf ekaqfqlamf. ;tilf Mtlavtakkf Pbpfpdfd viqkfktftilf,
pfr]vtfti[f YMlmf jIv[i[f Ecxtfv sfvYRpMmf, nm '[fpt[f YMlmf jIv[i[f
partnftfriy sfvYRpMmf, naray] '[fb pttfti[f YMlmf Akgfkrfymf '[fb ;lkfKmf

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 32 of 101

(pfrapfymf) PbpfpdfdT. ;r]fdavtakkf Pbpfpdfd viqkfktftilf, pfr]vtftilf M


Y lmf
jIv[i[f `FAmtft[Mmf, nm '[fpt[f YMlmf upayMmf, naray] '[fpt[f YMlmf
pl{mf PbpfpdfdT.

27. plmiRkfKmfpF pfrEmyEckrtftiLmf `rfcfciratiktiyiLmf


eca[fE[amf.

`vtariAk - plEvxnfta[iRkfKmfpF 'gfgE[? '[f[ `Rqicfecyfkibarf,


plmiRkfKmfpF '[fB etadgfki.

viqkfkmf - ;t[f pl[f 'tftAkyT '[fB viqkfKkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, ;vfvatfmav<kfK pfrapfyma[ plnfta[f,


`rfcfciratimarfkfktftaEl prmpttftiEl Epayf prip>rf] pkvt{pvtfAtpf p]f]i,
`vfv{pv j[it pfrItipfErrit[ayfkfeka]fD p]f}mf `EcxEcx
vfRtftiyaAkyaEl, `tiRkfKmfpFAy sgfkfrEh] pfrEmyEckrmakib
pfrpnfttftiLmf, visftEr] `rfcfcirati ktiyakib pfrpnfttftiLmf victmakcf
eca[fE[amf, `vbfbiEl k]fDekaqfvet[fAk.

viqkfkmf - jIv[i[f pl[f '[fpT `rfcfcirati marfkfkmak prmpttftibfK ec[fB,


`gfK 'mfepRmaA[pf prip>rf]mak `{pvipfpTmf, `nft `{pvmf kar]mak
u]fdaKmf mkizfcfciyalf `v{kfKkf Akgfkrfymf ecyftpF ;RtftLmf - '[fpAt
namf (piqfAq Elakacarfyarf) ecyft pfrEmyEckrmf '[f{mf W\lilf CRkfkmakv<mf,
`rfcfcirati '[f{mf W\lilf vivivakv<mf PbiE[amf. `vbfbilf k]fD ekaqfk.

28. ;Tta[f 'dfDtf tiRvXrmayf YM[fB ptmayiRkfKmf.

`vtariAk - ;[i ;mfmnftfrtfTkfK pfrtiptmf `rftftmf `Rqicf ecyfvtaktf


tiRv<qfqmfpbfbi, pfrtmmf ;ti{Ady `XrsgfkfAyAyy<mf, ptsgfkfAyAyy<mf
`Rqicfecyfkibarf, ;Tta[f '[fB etadgfki.

viqkfkmf - `DtfT, tiRmnftfrtfti[f ovfevaR pttftibfKmf viqkfkmf `Rqicfecyfytf


tiRv<qfqmf eka]fdarf. Mtlavtak, tiRmnftirtftilf 'tftA[ 'ZtfTkfkqf
(`Xrmf) '[fpAty<mf, 'tftA[ ptgfkqf '[fpAty<mf viqkfKkibarf.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 33 of 101

vfyakfya[mf - `tavT, ;mfmnftfrnfta[f OmitfEykaXrmf, nm ;ti tfEv `XEr,


naray]aEyti pwfcaXra]i, ;tfyxfdaXrmf cnftsa kaytfrIEcti, OmitfykfEr
vfyahErtf nm ;ti pcfcatf naray]aEytfy<prixfdatf '[fkibpFEy
'dfDtftiRvXrmayf, YM[fB ptmayiRkfKem[fAk. ;t{Ady `xfdaXrtfvmf
ecalfLkibvidtftiEl, OmitfEykaXrmf '[fB pfr]vtfAt OrXrmakv<mf, nm ;ti
tfEv `XEr '[fB nmsfAs ;r]fdXrmakv<mf, naray]aEyti pwfcaXra]i '[fB
naray] pttfAt `wfcXrmakv<mf cfRti ecalfLAkyaEl, smsftptma[ naray]
pttftilf narpttfAtpf piritfT xdXrmakfki, pfr]vtfAteyaziy `xfdaXrtfvmf
ecalfLmvrfkQAdy pXmf `AvtikmaAkyaEl `natr]IymakkfkdvT.

viqkfkmf - ;nft mnftfrmf kIEz uqfq vrikqi[fpF 'dfD 'ZtfTkfkqf uAdytak


;RkfkibT, YM[fB ptgfkqf eka]fdtak ;RkfkibT@

• mha naray] upnixtf - OmitfEykaXrmf, nm ;ti tfEv `XEr,


naray]aEyti pwfcaXra]i, ;tfyxfdaXrmf cnftsa kaytfrIEcti - Omf
'[fpT Orf 'ZtfT, nm@ '[fpT ;r]fD 'ZtfT, naray]ay '[fpT _nfT
'ZtfT. ~k ;nft mnftfrmf 'dfD 'ZtfT uAdytak, kaytfrI cnftsilf
`AmnftT.

• mha naray] upnixtf - OmitfykfEr vfyahErtf nm ;ti pcfcatf


naray]aEytfy<prixfdatf - Mtlilf Omf '[fB ecalfl Ev]fDmf, `DtfT nm@
'[fB ecalfl Ev]fDmf, etadrfnfT naray]ay '[fB Pb Ev]fDmf.

;nft mnftfrmf 'dfD 'ZtfT eka]fdT '[fB PBmfEpaT, Omf '[fb pfr]vtfAt Orf
'Ztftakv<mf, nm '[fpAt ;r]fD 'Ztftakv<mf, nary]ay '[fpAt _nfT
'Ztftakv<mf cfRti PbiyT. ~[alf, oR cilrf, prip>rf]mak uqfq naray] '[fb
pttfAt nar + `y[ '[fB piritfT, naray]ay '[fpT ~B 'ZtfT eka]fdT
'[fB ekaqfki[fb[rf. ;vrfkqf, ;vfvitmakkf ekaqfQmfEpaT, Omf '[fb pfr]vtfAt
nIkfkiviDki[fb[rf. ;nftkf kRtfT, EvtgfkQd[f Mr]fpDvtalf "bfptbfkilfAl.

29. YM[fB ptMmf YM[fB `rftfttfAtcf ecalfLkibT.

`vtariAk - ;tilf pttfryMmf 'vfvrftfttfAtcf ecalfLkibT? '[f{mf


~kagfAXyiEl, YM[fB ptMmf YM[fbrftfttfAtcf ecalfLkibT '[fkibarf.

viqkfkmf - ;nft mnftfrtftilf uqfq YM[fB ptgfkQmf 'tftA[ epaRqfkAq


(`rftftgfkAq) u]rftfTki[fb[ '[fb cnfEtkmf 'zlamf. ;tbfK viAd `Rqicf
ecyfkibarf. `Av YM[fBmf t[itft[iyak, YM[fB `rftftgfkAqkf PBki[fb[
'[fbarf.

30. `tavT - EcxtfvMmf, partnftfyMmf, AkgfkrfyMmf.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 34 of 101

`vtariAk - `vfvrftftgfkqf tmfAm victmak `Rqicfecyfkibarf. `tavT -


EcxtfvMmf, partnftfyMmf, AkgfkrfyMmf '[fB.

vfyakfya[mf - sfvYRpMmf sfvYRpa{YRpma[ pfrapfyMmf '[fB Mtbfeca[f[


vakfyarftftmf ;tfAt niA[tftiEb.

viqkfkmf - ;nft mnftfrtfti[f epaRqa[T, jIv[f 'mfepRma{kfK vcpfpdfdv[ak


uqfqAty<mf (Ecxtfvmf), `vA[ MZvTmakcf carfnfT uqfqAty<mf, ;Av YMlmf
kidfDmf AkgfkrfyMmf ~Kmf. ;tA[ namf 26-~mf VrfA]yilf k]fEdamf.

31. ;tilf Mtbfptmf pfr]vmf.

`vtariAk - ;pfpttfrytftiLmf pfrtmptnfta[f 'T? '[f[, ;tilf Mtlf ptmf


pfr]vmf '[fkibarf.

viqkfkmf - tiRmnftfrtftilf uqfq YM[fB ptgfkqilf, Mtlf ptmf 'T '[fb


EkqfvikfK viAd `Rqicf ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - OmitfykfEr vfyahErtf '[fbiEb cfRti ecalflibfB. sfmfRtiy<mf


pfr]vatfymf nEmamtfymf naray]ptanftimmf mnftfrmxfdaXrmf vitfyatf
srfvsitftikrmf nfR]amf '[fbtiEb.

viqkfkmf - cfRtiya[ mha naray] upnixtf - Omf ;ti `kfEr vfyahErtf - Omf
'[fpAt Mtlilf PbEv]fDmf - '[fB PbiyT. sfmfRtiyilf - pfr]vatfymf
nEmamtfymf naray]ptanftimmf mnftfrmxfdaXrmf vitfyatf srfvsitftikrmf nfR]amf -
omf '[fpAt MtliLmf, nm@ '[fpAt nDviLmf, naray] '[fpAt ;BtiyiLmf
ekaqfqEv]fDmf, ;pfpFyak uqfq 'dfD 'ZtfT mnftfrmf, m[itrfkQkfK
`A[tfAty<mf `qikfkvlflT - '[fB PbfyT.

32. ;T ` '[fBmf, u '[fBmf, m '[fBmf YM[fB tiRvXrmf.


`vtariAk - ;[i pfr]vtfTkfK `rftftmf `Rqicfecyfvtak ;t{Ady
`XrtfryatfmkAtAy `Rqicfecyfkibarf, ;T ` '[fBmf, u '[fBmf, m '[fBmf
YM[fB tiRvXrmf '[fB.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 35 of 101

viqkfkmf - `DtfT pfr]vtfti[f epaRAq `Rqicfecyfy tiRv<qfqmf eka]fdarf.


`tbfK Mtlilf, pfr]vmf YM[fB 'ZtfTkfkAq uqfqdkfkiyT, '[fB
`Rqicfecyfkibarf.

vfyakfya[mf - ;pfr]vnfta[f, `smfhitakartftaEl M


Y [fbXrmayf, YM[fBptmayf.
YM[fbrftft pfrkackmayf, smfhitakartftaEl "kaXrmayf, "kptmayf,
"karftftpfrkackmayiEb ;RpfpT.

viqkfkmf - ;nftpf pfr]vmf pirikfkpfpDmfEpaT YM[fB 'ZtfTkfkQmf, YM[fB


ptgfkQmf, YM[fB epaRqfkQmf evqipfpDki[fb[. EcrftfTpf pFkfKmfEpaT Orf
'Ztftak uqfqT.

33. YM[fB taziyiEl tyiAr niAbtfTkf kAdnfT ev]fA]yf


tirdfF[abfEpaEl YM[fB EvttftiLmf YM[fB `XrtfAty<mf
'DtftT.

`vtariAk - ;nft `Xrtfrytfti{Adyv<mf utfptftikfrmtfAt stfRxfdanftmak


`Rqicfecyfkibarf, YM[fB taziyiEl '[fB etadgfki.

viqkfkmf - pfr]vtftilf uqfq YM[fB 'ZtfTkfkqf u]fda[ vittfAt, Orf utar]mf


YMlmf `Rqicfecyftarf.

vfyakfya[mf - p>riti RkfEvtatjayt p<v ;ti yjHrfEvtatf sHvriti samEvtatf


tani sHkfra]fypfytptf EtpfEya `pitpfEtpfysf tfrEya vrf]a `jaynft `kar
ukar mkar ;ti taEnkta smprtftEttEtamiti '[fBmf, `karwf capfy<karwfc
mkarwfc pfrjapti@ Evt tfryanf nirpfRhtf p>rfp<vsf sfvritIti c '[fBmf cfRti
sfmfRtikqibf ecalfLkibpFEy RkfyjHsfsamYRpma[ Evttfrytftilf ni[fBmf, p>@ p<v@
sHv@ '[fkib vfyahfRtitfrytfAty<mf EtabfBvitfT `nft vfyahfRti tfrytfAty<mf
epa[fE[ad AvkfKmaEpaEl t[f sgfklfptftaEl Od AvtfT, `vbfbilf ni[fBmf
`kar ukar mkargfkqakib `Xrgfkqf YM[fBmf, `AdEv Eta[fBmfpF p]f]i,
;pfpF sfrfEvcfvr[f sMtftritftpFAytf tiRv<qfqmfpbfbi patfrtfryktma[ tyiArtf
t[itft[iEy kAdnfT, ttfsarma[ ev]fe]Ay vagfkitf tirdfF[abfEpaEl (YM[fB
EvttftiLmf YM[fbXrtfAty<mf 'DtftT) '[fkibarf.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 36 of 101

viqkfkmf -

• `trfvEvtmf - p>riti RkfEvtatjayt p<v ;ti yjHrfEvtatf sHvriti


samEvtatf tani sHkfra]fypfytptf EtpfEya `pitpfEtpfysf tfrEya vrf]a
`jaynft `kar ukar mkar ;ti taEnkta smprtftEttEtamiti - p>@
'[fpT Rkf Evttftilf ;RnfT vnftT, p<v@ '[fpT yjHrf Evttftilf ;RnfT
vnftT, sHv@ '[fpT samEvttftilf ;RnfT vnftT. ;pfpFyak vnft
T\yfAmya[ ;vbfAb uRkfkiyEpaT, YM[fB 'ZtfTkfkqf Eta[fbi[. `Av
- `, u, m - '[fptaKmf. ;Av o[fB EcrfkfkpfpdfdEpaT, Omf '[fpT
u]fda[T.

• m{ sfmfRti - `karwf capfy<karwfc mkarwfc pfrjapti@ Evt tfryanf


nirpfRhtf p>rfp<vsf sfvritIti c - YM[fB Evtgfkqilf ;RnfT
pfrjaptiya[v[f, `-u-m '[fpAty<mf, p>@-p>v@-sHv@ '[fpAty<mf 'Dtfta[f.

;pfpFyak sfmfRti, cfRti vrikqilf PbpfpdfdpF pfrjapti, p>@-p<v@-sHv@ '[fb YM[fB


ptgfkAq 'Dtfta[f. tgfktfAttf T\yfAmpfpDtft, `tA[ uRkfKvT Epa[fB,
;nft YM[fB 'ZtfTkfkAqy<mf t[T sgfklfptftalf uRkfki[a[f. `vbfbilf
;RnfT, `-u-m '[fb 'ZtfTkfkqf Eta[fBmfpFcf ecyfta[f. ;pfpFyak
srfEvcfvr[f YM[fB EvtgfkAqy<mf kAdnfT, M[fB 'ZtfTkfkAq 'DtftAt
vivrikfk piqfAq Elakacariyarf tiRv<qfqmf eka]fdarf. ~kEv `vrf, paA[kqilf
uqfq tyiArtf t[itft[iEy kAdnfT, `vbfbilf ;RnfT 'Dkfkpfpdfd ev]fA]Ay
o[fbak AvpfpT Epa[fB '[ `Rqicfecyftarf.

34. ~Akyalf ;T sklEvt sarmf.

`vtariAk - ;tftalf plitfttfAt `Rqicfecyfkibarf, ~Akyalf ;T skl


Evtsarmf '[fB.

viqkfkmf - kdnft VrfA]yi[f YMlmf kidfDmf epaRAq viqkfKkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, `XrtfryMmf OEra Evttfti{Ady sarmak


sMtftfRtmaAkyaEl ;vfvXrtfryatfmkma[ pfr]vmf sklEvt sarmf - '[fbpF.
~k - ;T t[f[ibfecalfLkib `rftftmf - '[fB etadgfki ;vfvqv<mf -
;mfmnftfrtfti{Ady vakfyarftfttfAty<mf, `Xr sgfkfAyAyy<mf,
ptsgfkfAyAyy<mf, pttfryMmf, `rftfttfry pfrtipatkem[f{mtfAty<mf, `tilf
pfrtmptmf ;[f[et[f{mtfAty<mf, `Tta[f `Xrtfryatfmkmayf
;RkfKem[f{mtfAty<mf, `vfvXrtfryMmf Evttfrysarmak utfpnfnmaAkyaEl
ttf sMtayma[ pfr]vmf sklEvtsarem[f{mtfAty<mf `RqicfecyftarayibfB.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 37 of 101

viqkfkmf - ;nft YM[fB 'ZtfTkfkQmf, YM[fB Evtgfkqi[f sarmak vnft YM[fB


ptgfkqiliRnfT 'DkfkpfpdfdT. ~kEv, ;nft YM[fB 'ZtfTkfkQmf Ecrfnft
pfr]vma[T, `A[tfT Evtgfkqi[f sarmak uqfqT '[lamf. ~k - ;T
t[f[ilf ecalfLkib `rftftmf - '[f{mf 26-~mf VrfA] etadgfki, ;TvAr,
pi[fvRmf vixygfkqf Pbpfpdfd[@

• tiRmnftfrtftilf uqfq 'ZtfTkfkqi[f ']f]ikfAk.


• tiRmnftfrtftilf uqfq ptgfkqi[f ']f]ikfAk.
• YM[fB ptgfkQmf, YM[fB epaRAq u]rftfTki[fb[.
• Mtlf ptmf 'T?
• Mtlf ptmf YM[fB 'ZtfTkfkqf eka]fdT.
• Mtlf pttftilf uqfq YM[fB 'ZtfTkfkQmf, YM[fB Evtgfkqi[f sarmak
uqfqtalf, `nft 'ZtfTkfkqf Ecrfnft pfr]vmf '[fpT `A[tfT
Evtgfkqi[f sarmf '[pfpdfdT.

35. ;tilf `karmf sklcpfttfTkfKmf kar]mayf naray]


pttfTkfK sgfkfrhmayiRkfAkyaEl, skljktfTkfKmf
kar]mayf srfvrXk[a[ 'mfepRmaA[cf ecalfLkibT.

`vtariAk - ;[i ;vfvXrtfrytfTkfKmf `AdEv `rftftmf `Rqicfecyfvtaktf


tiRv<qfqmf pbfbi pfrtmmf `kararftfttfAt `Rqicfecyfkibarf, ;tilf `karmf '[fB
etadgfki.

viqkfkmf - `DtfT Omf '[fptilf uqfq YM[fB 'ZtfTkfkQkfKmf t[itft[iyak


viqkfkmf `Rqicfecyfy tiRv<qfqmf eka]fdarf. MtlavT 'Ztfta[ ` '[fpt[f
viqkfkmf `Rqicfecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, ;vfvXrtfrytftiLmf AvtfTkfeka]fD pfrtmaXrma[


`karmf, namYRpwfc p>tanamf kfRtfyanawfc pfrpwfcnmf Evt cpfEtpfy "vaetq
EtvatInawf ckar c@ '[fkibpFEy elqkik sklcpftgfkQkfKmf Evtmf kar]mayf,
pfr]vatfyastta Evta@ Ogfkarpfrpva Evta@ ;tfyatikqibf ecalfLkibpFEy `nft
EvtgfkQkfKmf pfr]vmf kar]mayf, tsfy pfrkfRtilInsfy '[fkibpFEy `nft
pfr]vnft[kfKtf ta[f kar]mayiRkfAkyaEl `kaEra Av srfva vakf,
smsftcpftYMltfvat karsfy sfvpavt@ '[fkibpFEy sklcpfttfTkfKgfkar[mayf
srfEvcfvr[f smsft vsfTcrIrtya srfvrXk[ayiRkfKmfpFAy pfrtipatikfkib
naray]pttfTkfK sgfkfrhmayiRkfAkyaEl yEta va ;mani p>tani jaynfEt Ey
n jatani jIvnfti, s "v sfRjfysf s c srfkfkkrftfta s "v patfytfti c
palfyEt c ;tfyatikqibf ecalfLkibpFEy 'lfla jktfTkfKmf kar]mayf
'lflarfkfKmf rXk[ayiRkfKmf 'mfepRmaA[cf ecalfLkibT '[fAk. ;tftalf,
;vXrtftilf pfrkfRtfyrftftma[ kar]tfvMmf, tatfvrftftma[ rXktfvMmf
ecalflibfbayibfB. ;vfvkartfTkfK naray] pt sgfkfrhtyarXkvacitfvmf
ecalfLmfEpaTmf, taTsitftEvAxtfAt `vlmfpitfEt ecalflEv}miEb.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 38 of 101

viqkfkmf - Mtlf 'Ztfta[ ` '[fpEt `A[tfTcf ecabfkQkfKmf kar]mak


uqfqT. 'pfpfF '[kf ka]fEpamf. kIEz uqfq pl vrikAqkf ka]fk@

• vixf} p<ra]mf (1-5-65) - namYRpwfc p>tanamf kfRtfyanawfc pfrpwfcnmf Evt


cpfEtpfy "vaetq EtvatInawf ckar c@ - sfRxfFyi[f EpaT `A[tfT
uyiri[gfkQkfKmf nam YRpgfkAqy<mf, `vbfBkfka[ etazilfkAqy<mf
Evttfti[f cpfttfAtkf eka]fEd pfrjapti pAdtfta[f - '[fpt[f YMlmf
ulkilf uqfq `A[tfT ecabfkQkfKmf EvtgfkEq kar]mak uqfq[ '[fB
`biylamf.
• lkfvtfri sfmfRti (1-9) - pfra]vatfyastta Evta@ - `A[tfT EvtgfkQmf
pfr]vtftilf ;RnfEt etadgfKki[fb[.
• vixf} trfmmf (67-6) - Ogfkarpfrpava Evta@ - `A[tfT EvtgfkQmf Omf
'[fptiliRnfEt Eta[fbi[ - '[fpt[f YMlmf `A[tfT EvtgfkQkfKmf
pfr]vEm kar]mak uqfqT '[fB `biylamf.
• AttftirIy naray]vlfli (10-24) - tsfypfrkfRtilInsfy - t[T kar]ma[
`kartftilf `dgfkiy - '[fpt[f YMlmf pfr]vtftibfKkf kar]mak `karmf
uqfqT '[fB `biylamf.
• kRd p<ra]mf - `kaEra Av srfva vakf - `A[tfT ecabfkQmf `karmf
'[fpEt ~Kmf.
• vam[ p<ra]mf - smsft cpft YMltfvatf - `A[tfT ecabfkQkfKmf
;ylfpakEv, ` '[fpEt kar]mak uqfqT.

~kEv ` '[f{mf 'ZtfT, `A[tfTcf ecabfkQkfKmf kar]mak uqfqT


'[fpTmf, `A[tfTpf epaRqfkAqy<mf t[T crIrmakkf eka]fD, `vbfAbkf katfT
nibfKmf srfEvcfvrA[kf Kbikfkvlfl naray] '[fb pttfAty<mf ` '[fpEt
KbikfKmf '[fpTmf u]r Ev]fDmf. kIEz uqfq ;r]fD vrikqf YMlmf `A[tfT
ulkibfKmf kar]ma[v{mf `A[tfT ulAky<mf kapfpabfBpv[akv<mf uqfqv[f
naray]E[ '[fB `biylamf.

• AttftirIy upnixtf (1-1) - yEta va ;mani p>tani jaynfEt Eyn jatani


jIvnfti - 'nft o[fbidmf ;RnfT ;Av `A[tfTmf Eta[fbi[Eva, 'nft
o[fbi[f YMlmf ;Av vazfki[fb[Eva.

• vixf} p<ra]mf (1-2-70) - s "v sfRjfysf s c srfkfk krftfta s "v


patfytfti c palfyEt c - `vE[ sfRxfFkfkiba[f, `vE[ kakfkiba[f,
`vE[ pfrqytftilf u]fkiba[f. `vE[ t[fA[kf katfTkf ekaqfkiba[f.

~k ` '[f{mf 'Ztfta[T, `A[tfT ulkibfKmf kar]mak uqfqv[f


(kar]tfvmf), `A[tfAty<mf kapfpv[f (rXktfvmf) 'mfepRmaE[ '[fB
u]rftftpfpdfdT.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 39 of 101

36. rXikfAkyavT - viEratiAypf EpakfKAky<mf `EpXittfAtkf


ekaDkfAky<mf.

`vtariAk - rXikfAkyavTta[f 'T '[f{mf ~kagfAXyiEl `Rqicfecyfkibarf


rXikfAkyavT '[fB etadgfki.

viqkfkmf - kapfpabfBtlf (rXkmf) '[fbalf '[f[ '[f{mf cnfEtkmf 'zlamf. ;tbfK


viAd `Rqicfecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, rXktfvnfta[f `nixfd nivrftftktfv ;xfd


pfrapktfvYREp] tfvivitmaAkyaEl, :cfvr[f EctnAr rXikfAkyavT `vrfkQkfK
Tkfkavhma[ viEratiAypf EpakfKAky<mf sHkavhma[ `EpXittfAtkf
ekaDkfAky<mf '[fAk.

viqkfkmf - kapfpabfBtlf '[fpT nmkfK viRpfpmf `lflatAvkAq nIkfKtLmf,


viRmfp<vAt `qitftLmf ~Kmf. srfEvcfvr[f jIv[fkAq rXitftlf '[fpT -
`vrfkQkfKtf T[fptfAt `qikfKmf viEratikAq nIkfKtLmf, ;[fptfAt
`qipfpvbfAbkf ekaDtftLmf ~Kmf.

37. ;Avyir]fDmf Ect[rf ni[fb ni[fb `qv<kfK :dayiRkfKmf

`vtariAk - ;vrfkQkfK ;v[f EpakfKmf viErati 'T? ekaDkfKmf `EpXitmf


'T? '[f[, `Rqicfecyfkibarf - ;Av ;r]fDmf Ect[rf ni[fb ni[fb `qv<kfK
:dayiRkfKmf '[fB.

viqkfkmf - `DtfT oR Ekqfvi 'zlamf. 'mfepRma[f EpakfKki[fb viErati 'Av?


`v[f viRmfpi `qipfpAv 'Av? ;tbfka[ viAdAy `Rqicfecyfkibarf.

vfyakfya[mf - Ect[rf ni[fb ni[fb `qv<kfK :dayiRkfKmf '[fbT -


ttftttikar{K]mkyiRkfKmf - '[fbpF.

viqkfkmf - ;nftkf Ekqfvikfka[ ptilf - `vrvrfkqi[f tKtiAyy<mf viRpfptfAty<mf


epaRtftT '[fptaKmf.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 40 of 101

38. smfsarikQkfK viErati ctfRpIdatikqf, `EpXitmf


`nfnpanatikqf, MMXHkfkQkfK viErati smfsar smfpnftmf,
`EpXitmf prmpt pfrapfti, MkftrfkfKmf nitfyrfkfKmf viErati
Akgfkrfy hani, `EpXitmf Akgfkrfy vfRtfti.

`vtariAk - ;T t[fA[ vfykftmak `Rqicfecyfkibarf Emlf smfsarikQkfK


;tfyati.

viqkfkmf - EmEl PbiyAttf etqivak viqkfKkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT EthatfmapimanatikQmf cpftati vixya{pvMEm


yatfAryayiRkfKmf smfsarikQkfK nivrftfyma[ viErati ctfRkfkqalf vRmf nliv<
etadkfkma[Av, pfrapfyma[ `EpXitmf EcaB t]f]Irf Mtla[Av '[fAk.
ctfRpIdatikqf '[fbvidtftilf ~ti cpfttftaEl ~tivfyati Mtla[vbfbalf vRmf
pIAdkAqcf ecalfLkibT. `nfnpanatikqf '[fkibvidtftilf ~ti cpfttftaEl
sfrkfvsftfr ~pr] `gfkrak `gfknaligfknatikAqcf ecalfLkibT.

MMXHkfkQkfK ;tfyati. `tavT, smfsartftilf `FkfekatitfTpf prmpttftiEl


Epak ~Acpfpda nibfKmf MMXHkfkQkfK nivrftfyma[ viErati epayfnfni[fb
wa[Mmf epalflaevaZkfKmf `ZkfKdmfp<mayfkf eka]fD
;vfvip>tiyiElyiRkfAkyakib smfsar smfpnftmf, pfrapfyma[ `EpXitmf
pkvtWpvatikQkfK `{Plma[ prmpttfAt pfrapikfAk '[fAk.

MkftrfkfKmf ;tfyati. `tavT, nivfRtft smfsarray<mf, `sfpfRxfd


smfsarknftray<mf, pkvtWpvjnitpfrItikarit Akgfkrfyprray<miRkfKmf MtftrfkfKmf
nitfyrfkfKmf viErati vKtft Ecxiya[ srfEvcfvr[f tiRvFkqiEl
sfvYRpa{YRpmakpf p]f]ikfeka]fD EpaRmf AkgfkrfytfTkfK vRmf vicfEctmf,
`EpXitmf utftEratftrmf `FAm ecyfT eclfLAkyakib Akgfkrfy vfRtfti
'[fAk

~k ;pfpF `tikaraWK]mf viEratiAypf Epakfki `EpXittfAtkf ekaDkfAkyalf


:cfvrE[ srfvrXke[[f{midmf ecalflibfbayibfB.

viqkfkmf - udAlEy ~tfma '[fB ']f}pvrfkQkfKmf, udLd[f etadrfp< eka]fd


ulk vixygfkqiEl pbfB eka]fdvrfkQmf ~kiy smfsarikQkfKmf viErati '[fpT
- `vrfkQkfK `vrfkqT 'tirikqi[f YMlmf vRmf T[fpgfkEq ~Kmf. ;vrfkqalf
viRmfppfpDvtak uqfqT u]v<, t]f]Irf Mtliy[ ~Kmf. VrfA]yilf uqfq
ctfRpIdatikqf '[fb pttftilf uqfq ~ti '[f{mf ptmf YMlmf udlf mbfBmf

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 41 of 101

m[rItiyak u]fdaKmf EnayfkAqkf Pbi[arf. ;Et Epa[fB VrfA]yilf uqfq


`nfnpanatikqf '[fb pttftilf uqfq ~ti '[f{mf ptmf YMlmf u]v<, t]f]Irf,
maAl, ~Adkqf, ~pr]gfkqf, cnft[mf, ep]fkAq `A]pfpT ~kiyvbfAbkf
Pbi[arf.

MMXHkfkQkfK '[tfetadgfKmf ptftiyilf - ;nft smfsarmf evBtfT,


prmpttftibfKcf eclfl viRpfpmf eka]fd MMXHkfkQkfK viErati '[fpT -
tiRviRtftmf PBvT Epal - epayf ni[fb wa[Mmf epalflaevaZkfKmf `ZkfK
udmfp<mf - tvba[ wa[mf, oZkfkmf ;[fAm, `Zkfka[ crIrmf - '[fptaKmf.
`vrfkqalf viRmfppDvT prmpttfAt `AdnfT 'mfepRma{kfKkf Akgfkrfymf
ecyfvT '[fptaKmf.

MkftrfkfKmf '[tfetadgfKmf ptftiyilf - M[fp< oR kal kdfdtftilf smfsartftilf


;RnfTvidfD, `nfttf etadrfp< nIgfkpf epbfb MkftrfkQkfKmf, smfsartf etadrfp<
'[fpEt ;lflamlf 'pfEpaTmf 'mfepRma{kfKkf Akgfkrfymf ecyftpF uqfq
nitfyVrikQkfKmf viErati '[fpT - tgfkqT Ecxiya[(sfvamiya[) 'mfepRma[i[f
tiRvFkqilf tgfkqT sfvYRptftibfK "bfbpF ecyfy<mf AkgfkrfytftibfK u]fdaKmf
KAbv< '[lamf. `vrfkqf Ev]fF nibfpT, EmLmf EmLmf vqrkfPFy Akgfkrfymf
'[fpEt ~Kmf. ;pfpFyak `vrvrfkqi[f tKtikfKmf viRpfptftibfKmf "bfbpF
viEratikAq nIkfki, viRpfpgfkAq niAbEvbfBpv[f srfEvcfvr[f '[fB `biylamf.
;t[alf srfEvcfvr[f `A[vRkfKmf rXk[ak uqfqa[f '[fB ~[T.

39. :cfvrA[eyazinftvrfkqf rXkrlflrf '[f{midmf


pfrpnfnpritfra]tftiEl eca[fE[amf.

`vtariAk - ;pfpF :cfrvE[Eya pi[fA[eylflaAry<mf rXikfkibv[f. ElaktftiEl


matapitfR pfrpfRti Etvtanftr prfynftmak rXkrayfpf EpaRkibvrfkqf
plRmilfAlEya? '[f[ `Rqicfecyfkibarf :cfvrA[ ozinftvrfkqf
rXkrlfler[f{midmf pfrpnfnpritfra]tftiEl eca[fE[amf '[fB.

viqkfkmf - `DtfT oR cnfEtkmf 'zlamf. srfEvcfvr[f `A[vAry<mf rXipfpv[f


'[fB PBvT "bfk ;ylvilfAl. kar]mf - ;nft ulkilf uqfqvrfkQkfK
`vrfkqT tayf, tnfAt, ubvi[rfkqf mbfBmf ;tr EtvAtkqf kapfpvrfkqak
uqfq[Er. ;tbfK viAd tRkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, niRpatikpnfTvayf srfvkalMmf AkvidaEt


Enakfkikfeka]fD EpaRmf srfEvcfvrA[ ozinft oqpatikpnfTkfkqa[
matapitfratikQmf, `rfvacInra[ EtvtanftrgfkQmf rXkrlfler[f{midmf
sEhTkmak pfrpnfnpritfra]em[fkib pfrpnfttftiEl eca[fE[amf. `tilf k]fD
ekaqfvT '[fAk.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 42 of 101

viqkfkmf - nmf `A[vRkfKmf ;ybfAkya[ pnfTvak, nmfAm 'nftkf kaltftiLmf


Akvidamlf uqfqv[ak ;Rpfpv[f srfEvcfvrE[ ~va[f. mbfb pnfTkfkqa[ tayf,
tnfAt mbfBmf ;tr EtvAtkqf `vrfkqT krfmmf kar]makEv nmfAmkf
kakfkibarfkqf `lflva? srfEvcfvr[f Epa[fB `lfl. ;nft vixytfAt, pfrpnfn
pritfra]mf '[fb kfrnfttftilf viqkfkiE[amf. `tilf k]fD ekaqfk.

40. rXikfKmfEpaT piradfF snfniti Ev]fDAkyaEl, ;tiEl


!smfpnftMmf `{snfEtymf.

`vtariAk - `nnftrmf `rftftpltftaEl ;pfpttftilf `{snftikfkpfpDmf


!y@ptitfvtfAt `Rqicfecyfkibarf rXikfKmfEpaT '[fB etadgfki.

viqkfkmf - `DtfT `kartfti[f tatfprfymf kar]mak `karmf YMlmf 'mfepRma[f


mhalXfmiyi[f nayk[akkf PbpfpFkiba[f '[fB `Rqicfecyfkibarf.

vfyakfya[mf
a[mf - `tavT lXfmfya sh hfRxIEkEca Etvfya kaR]fyYRpya
rXksfsrfvsitftanfEt EvtanfEtpi ckIyEt '[fkibpFEy rXk[a[ :sfvr[f
EctnAr rXikfKmf tAcyilf ;vrfkQAdy `pratgfkAqkf k]fdatlf, t[f
sfvatnftrfytftaElyatlf uEpXiyambfecyfAkkfKmf uBpfpa[ kfRApAy
jnipfpikfKmf p<Rxkarp>Atya[ piradfF snfniti `vcfyaEpXitmaAkyaEl,
rXk[a[ `vA[cf ecalfLkib ;vfvkartftiEl `v{Ady lXfmI smfpnftMmf
`{snfEtymf 'gfAk. lXfmi '[f[aEt ! '[fbT - cfryt ;ti !@ - '[fkibpFEy
`vA[ nitfy EsAv p]f}AkyaEl `vE[aD ;vQkfK u]fda[
`vinapavMmf, !yt ;ti !@ - '[fkibpFEy EctnRkfK ;vqf nitfy
EsvfAyyayiRkfKem[f{mTv<mf EtabfBAkkfkak.

viqkfkmf - lXfmi tnftirmf (28-14) - lXfmfya sh hfRxIEkEca Etvfya


kaR]fyYRpya rXksfsrfvsitftanfEt EvtanfEtpi ckIyEt - kRA] '[fpEt
vFvmak uqfq mhalXfmiy<d[f PFyv[a[ hfRxIEkcE[ `A[tfT
sitftanftgfkqiLmf `A[tfT EvtanftgfkqiLmf srfv rXk[f '[fB PbpfpDkiba[f
- '[fbT. 'mfepRma[f jIvgfkAqkf kapfpabfBmf cmytftilf `vrfkqT KbfbgfkAqkf
k]fD oTkfki vidEva, t[T viRpfpmf kar]mak `vrfkAq oTkfkividEva vayfp<
u]fD. ;tA[tf tDtfT, `v{kfKcf Ectnrfkqf mIT kRA] pibkfKmfpF cipariC
ecyfpvqak (p<Rxkarmf) epriypiradfF `v{d[f ;RpfpT `vciymakibT. ~kEv
`A[tfAty<mf kapfpv[a[ 'mfepRmaA[kf KbikfKmf - ` - '[fb pttftibfK,
`v{kfK mhlXfmiy<d[f uqfq etadrfApy<mf EcrftfEt PbEv]fDmf. ;gfK lXfmi
'[fb Pbamlf ! '[fB "[f PbEv]fDmf. ;tbfK ;R kar]gfkqf u]fD. cfryt
;tf !@ - ;vqf `vA[ vidfD 'pfEpaTmf piriyamliRpfptaLmf, !yt ;ti !@ -
`A[vraLmf eta]fD ecyfypfpdfdpF ;RpfptaLmf - ! '[fbarf.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 43 of 101

41. `tfr pkvtfEsanapmtimicfrrf vakfymf - `v[f marfp<vidfDpf


piriyilf ;vfvXrmf vidfDpfpirivT.

`vtariAk - ;[f[Mmf ;vfvkartftilf :cfvr{Ady lXfmi smfpnftmf niyEmn


EtabfBem[f{mtfAt ~pftvcntftaEl trfcipfpikfkibarf `tfr ;tfyatiyalf.

viqkfkmf - pkva{kfK mhalXfmiy<d[f uqfq etadrfAp - ` - '[f{mf 'ZtfT


viqkfKkibT '[fb kRtfAt Orf `biwri[f PbfB YMlmf viqkfKkibarf.

vfyakf
akfya[mf - `tavT, ;vfvidtftiEl jfwanatikra[ !EsnapticIyrf
`Rqicfecyfy<mf varftfAt - `klkilfEl[iAby<mf '[fB `v[f tiRmarfpiEl
nitfyvasmf p]f}mf ;vqf, `mfmarfApvidfDpf piriyilayibfB, `v{kfK pfrtipatkma[
;vfvXrtfAtvidfDpf pirivT '[fB - '[fAk. '[fB '[fkib ;tftA[y<gf
PdfdatEpaT, kIEzaD ;vfvakfymf `nfvyiyaT.

viqkfkmf - ;gfK ! Ecnapti jIyrf '[f{mf cibnft `biwrf `Rqicf ecyftT


ka]tftkfkT. `vrf PBvT - tiRvayfemazi (6-10-10) - `klkilfEl[f ;Aby<mf
- '[fb vriyilf PbiypF `v{Ady tiRmarfpilf 'pfEpaTmf vasmf ecyfy<mf ;vqf,
`v[f tiRmarfAp vidfD pirinfT vidfdalf, ;v{mf ` '[fb 'ZtftiliRnfT pirinfT
viDva[f - '[fB Pbi[arf.

vfyakfya[mf - ;tftalf, `v[f tiRmarfpilf smfpnftmf ;vQkfK nitfymaAkyaEl


`v[f EtabfBmidtftiEl ;vQmf EtabfBAk nicfcitmaAkyalf, `v[f tiRmarfpilf
`nfvytfEtapati `v{kfK vackm[ `kartftilf `nfvyMmf ;vQkfK
nitfyem[fbtayibfB.

viqkfkmf - ;t[alf `v{Ady tiRmarfp<d[f ;vQkfK '[fBmf Ecrftfti u]fD


'[fpT uBtiyakibT. ~kEv `v[f 'gfK uqfqaE[a `gfK `vQmf uqfqaqf.
`v[T tiRmarfpilf EcrfnfT uqfqT Epalf, `vA[ KbipfpiDmf ` '[fb 'ZtftiLmf
;vqf, `v{d[f EcrfnfEt uqfqaqf.

42. prftfta[i{Ady pDkfAkAyy<mf pfrAjyi{Ady


etadfFAly<mf vidaEtyiRkfKmf mataAvpfEpaEl pfrtm
crmptgfkAq vidaEtyiRkfKmf ;Rpfp<.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 44 of 101

`vtariAk - ;[f[Mmf ;vfvrftfttfAt sftirIkrikfAkkfkak :cfvr Ectn


vackgfkqa[ `kar mkargfkqir]fFLmf ;vQkfK u]fda[ `nvrtanfvytfAt
stfRxfdanftmak `Rqicfecyfkibarf prftftavi{Ady '[fB etadgfki.

viqkfkmf - ;vqf srfEvcfvrA[kf KbikfKmf ` '[fb 'ZtftiLmf, jIvA[kf


KbikfKmf m '[fb 'ZtftiLmf EcrfnfT uqfqaqf '[fpAt orf utar]mf YMlmf `Rqicf
ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, Ecxp>Atya[ t[f sfvYRptfTkfKcf EcRmfpF `vA[


rsipfpikfAkkfkak prftftavi{Ady pDkfAkAyy<mf vidaEt rXAkya[ t[f
sfvYRptfTkfKmf EpaRmfpF ttfrX]mf p]f}Akkfkak pfrAjyi{Ady
etadfFAly<mf vidaEt ;RkfKmf matava[vAqpfEpaEl, ;vQmf prftfRp>t[a[
:cfvr{kfK pfrtipatkmayiRnfTqfq pfrtmptma[ `kartfAty<mf, pfrjap>tra[
EctnrfkfK pfrtipatkmayiRnfTqfq crmptma[ mkartfAty<mf ttfttf vixytftilf
t[kfK u]fda[ smfpnfttfTkfK :dak rsipfpikfAk rXikfAkyakib ;vbfAbpfpbfb,
vidaEtyiRkfKmiRpfp< - '[fAk.

viqkfkmf - k]v{kfKtf t[T sfvYRptftibfK "bfbpF eta]fD ecyfy<mf mA[vi,


`v{kfK ;[fpmf `qipfptbfkak `v{Ady pDkfAkAy viDvtilfAl. `Et
Enrtftilf KznfAtAykf kapfpabfBmf t[f{Ady tayf '[f{mf sfvYRptfAty<mf
Akvidamlf KznfAtyi[f etadfFAly<mf vidamlf uqfqaqf. ;Et Epa]fB
epriypiradfF t[T nayk[a[ srfEvcfvrA[kf PBmf ` '[fb 'ZtfAty<mf, t[T
KznfAtkqa[ EctnrfkAqkf KbipfpiDmf m '[fb 'ZtfAty<mf vidamlf uqfqaqf. `
'[fpt[f YMlmf 'mfepRmaA[ `{pvipfptbfkakv<mf, m '[fpt[f YMlmf jIvA[kf
kapfptbfkakv<mf vidamlf ;Rkfkibaqf.

43. !nnftEkapAry<mf kiRxf]A[y<mf vidat yEcaAtpf


piradfFAypfEpaEl.

`vtariAk - kIzfcfeca[f[ tfRxfdanfttfAt oR viEcx nixfdmakfki


`Rqicfecyfkibarf !nnftEkapAry<mf kiRxf]A[y<mf vidat '[fB etadgfki.

viqkfkmf - EmEl Pbiy utar]tfAt oR cibpfp< vixymf Pbi viqkfKkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, parfAyya[ t[f sfvYRpa{K]mak rsipfpikfAkkfkak


prftftava[ !nnftEkapAry<mf vidaEt, matava[ t[f sfvYRpa{K]mak
rXikfAkkfkakpf p<tfr[a[ kfRxf]A[y<mf vidaEt. `mfprEm '[fkib padfFbf

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 45 of 101

ecalfLkibpFEy mtfEyvrftftikfKmf yEcaAtpfpiradfFAypfEpaEl pfrtm crmpt


vacfyra[ :cfvr EctnrfkqiRvAry<mf vidaEt ;vQmf vrftftikfKmfpF '[fAk.

viqkfkmf - mA[viya[ t[f{Ady sfvRptftibfK "bfbpF t[fA[


`{pvipfptbfkak t[f{Ady k]v[a[ !nnftEkapAry<mf, taya[ t[T
sfvYRptftibfK "bfbpF kapfptbfkaktf t[f{Ady p<tftir[a[ k]f]A[y<mf
yEcaAt vidamlf uqfqaqf. tiRpfpaAvyilf - `mfprEm (17) '[fb paCrtftilf PbiypF
nDvilf uqfq yEcaAt Epa[fB MtlavT, YM[fbavT ~kiy 'ZtfTkfkqalf
PbpfpDmf :cfvrA[y<mf, EctnrfkAqy<mf ;vqf vidamlf uqfqaqf.

44. oRv[FAmekaqfQmfEpaT kfRhi]ikfek[fb[fEb


~v]EvaAleyZTvT, ~kiLmf, p]iecyfvT kfRhi]ikfkiEb.
`T EpaEl namf piradfF `FAmyayiRkfKmfpF.

`vtariAk - :cfvrEcxtfvmatfremaziypf piradfFkfKmf Ecxem[f{midmf


;vfvacktftilf ;[fbikfEkyiRkfkcfecyfEty<mf, ;vQkfKmf Ecxmf '[fB namf
ekaqfQkibpF 'gfgE[? '[f[, `Rqicfecyfkibarf oRv[f '[fB etadgfki.

viqkfkmf - ` '[fb 'Ztfta[T jIv[f :cfvr{kfK mdfDEm `FAmpfpdfdv[f


'[fpAtkf PBkibEt tvir epriypiradfFkfKmf `FAmpfpdfdv[f '[fB PbvilfAlEy.
~[alf namf `vQkfKmf `FAm '[fEb ekaqfQkiEbamf. ;T 'pfpF? viAd
`Rqicfecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, ElaktftiEl oRv[f tastasikqf Mtla[EtarFAmAykf


ekaqfQmfEpaT t[kfek[fEb 'ZtikfekaqfQmetaziy, t[f kfRhi]ikfek[fb[fB
viAlEyaAl 'ZtikfekaqfvT, ~yiRkfkcfecyfEty<mf, `FAmtf etazilf ecyfvT
kfRhi]ikfkiEb, `TEpaEl :cfvrEcxmf '[f{mf `qAv ;vfvkarmf
ecalflibfEbyakiLmf, namf piradfFK `FAmyayiRkfKmfpF '[fAk.

viqkfkmf - ;nft ulkilf oRv[f EvAlkfkarrfkAqy<mf, EvAlkfkarikAqy<mf


EcrftfTkf ekaqfkiba[f '[fB AvpfEpamf. `nftpf ptftirtftilf `v[f, ;vrfkqf
`A[vRmf t[f{Ady `FAmkqf '[fB mdfDEm 'Ztikf ekaqfva[f. t[f{Ady
mA[vikfKmf ;vrfkqf `FAm '[fB 'ZTvtilfAl. ~yi{mf EvAlyadfkqf
`v[T mA[vikfkakEv `tik eta]fD ecyfvrf. ;T Epa[fB ` '[fb ptmf YMlmf
jIv[f :cfvr{kfK `FAm '[fB PbpfpdfdaLmf, namf epriypiradfFkfKmf `FAmEy.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 46 of 101

45. ~k piritfT niAlyilfAl.

`vtariAk - kIzfcfeca[f[ EhTkfkAqeylflamf `{vtitfTkfeka]fD


:cfvr{kfKmf, piradfFkfKmf oRkaLmf pfRtkf sftitiyilflaAmAy `Rqicfecyfkibarf -
~kpf piritfT niAlyilfAl - '[fB.

viqkfkmf - EmEl Pbpfpdfd plvitma[ kar]gfkqalf srfEvcfvr{kfKmf


epriypiradfFkfKmf piriv< '[fpT 'pfEpaTmf ;lfAl '[fB `Rqicfecyfkibarf.

46. pfrApAyy<mf, pfrpavaA[y<mf, p<xfptfAty<mf m]tfAty<mf


EpaEl.

`vtariAk - ;nft pfRtkfsftitfypavtfTkfK ;r]fD tfRxfdanft mRqicfecyfkibarf


- pfrAp - '[fB etadgfki.

viqkfkmf - ;vfvitmf srfEvcfvr{mf epriypiradfFy<mf 'nftcf VzliLmf piriyamlf


;RpfptbfK ;r]fD utar]gfkqf `Rqicfecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, pfrApkfKmf pfrpava{kfKmf pfRtkfsftiti ;lflatapfEpalv<mf,


p<xfptfTkfKmf primqtfTkfKmf pfRtkfsftiti ;lflatapfEpaElv<mf - '[fAk. `nnfya
rak Ev]ahmf pasfkEr] pfrpa yta, `nnfya hi myasIta pasfkEr] pfrpayta -
'[fB pfrpapfrpava[fkAqpf EpaEl ;RvRkfKmf pfRtkfsftiti ;lfAley[f{midmf
;Rvrf vakfkaLmf ecalflpfpdfdtiEb. pfrsJnmf p<xfynftImpi primqrfttimfjiktixH@
'[fkib vidtftiEl :cfvrA[ p<xfpsftaEnyakv<mf, piradfFAypf primqsftaEnyakv<mf
pdfdrRqicf ecyfAkyaEl, p<xfp primqgfkQkfKpf EpaEl, ;RvrfkfKmf pfRtkfsftiti
;lfAley[f{midmf `rftftatfsitftmf.

viqkfkmf - oqikfKmf, oqiAy uAdy epaRQkfKmf piriv< ;lflatT Epa[fBmf,


mlRkfKmf, `nft mlri[f nBm]tftibfKmf piriv< ;lflatT Epa[fBmf - '[kfekaqfk.
;ramay]mf (Cnftr ka]fdmf 21-16) - `nnfya rak Ev]ahmf pasfkEr] pfrpa yta
- oqikfKmf, `nft oqiAy uAdy epaRQkfKmf, mlRkfKmf `nft mlri[f
nBm]tftibfKmf piriv< ;lflatT Epa[fB ;ram[idmf na[f uqfEq[f - '[fB cIAt
Pbi[aqf. ;ramay]tftilf (y<tft ka]fdmf 121-15) - `nnfya hi myasIta pasfkEr]
pfrpayta - VriyA[ vidfD nIgfkat oqi Epa[fB, cIAt '[fA[ vidfDpf piriyamlf
uqfqaqf - '[fB ;ram[f Pbi[a[f. ;pfpFyakcf VriyA[y<mf `t{Ady oqiAyy<mf
Epa[fB tagfkqf piriyvilfAl '[fB ;RvRmf `vrfkqT tiRvakfki[alf PbiyT
ka]fk. !K]rtf[Ekactftilf(29) - pfrsJnmf p<xfynftImpi primqrfttimfjiktixH -
mlRkfK Em[fAm `qikfKmf nBm]mf, ;nftkf kar]tfti[alfta[f u]fdakibT

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 47 of 101

'[fB Pb ;ylaT - '[ pdfdrf `Rqicfecyftarf. ;nft cfElaktftilf nmfepRmaAq


mlrakv<mf, !rgfknacfciyaAr nBm]makv<mf `Rqicfecyftarf. ;t[f YMlmf mlRmf,
m]Mmf Epa[fB ;RvRmf pirivtilfAl '[fpT viqgfKkibT.

47. ~k, ;cfEcrftfti utfEtcfymayfvidfdT.

`vtariAk - ;nft pfRtkfsftitfypavtfAt `{vtitfTkfeka]fD ;cfEcrftftiEy


Ect[rfkfK utfEtcfymayftf tAlkfkdfF[pFEy `Rqicf ecyfkibarf - ~k
;cfEcrftfti utfEtcfymayfvidfdT - '[fB.

viqkfkmf - ;nftcf EcrftftiAy Ect[rfkqf tgfkqT KbikfEkaqakkf eka]fD


uyfvAtkf PBkibarf.

vfyakfya[mf - ;cfEcrftfti uEtcfymf '[fAkyaEl, ;vrfkAqtf t[itft[iEy


viRmfp<Ak utfEtcfymf `[fB '[fbpF. ;RvAry<mf piritfT viRmfpi[alf, rav]
Vrfpfp]AkkQkfKpfEpaEl, `[rftftEm plikfKmtftA[. ;RvAry<mf pbfbi[aliEb
!vIpIx]azfvaA[pf EpaEl vazlavT.

viqkfkmf - ;cfEcrftfti utfEccfymf '[fB piqfAqElakacarfyrf PBvtalf, ;vrfkqf


;RvAry<mf t[itft[iyak viRmfp<vT criya[ MAb `lfl. piritfT viRmfp<mfEpaT
"bfpDvT '[f[? ;ramA[ viDtfT cIAtAy viRmfpiy ;rav][i[f niAly<mf,
cIAtAy viDtfT ;ramA[ viRmfpiy Vrfpfp]Akyi[f niAly<mf u]fdakiviDmf.
~kEv ;RvAry<mf EcrfnfT pbfBmfEpaT, vipIx][f Epa[fb uyrfnft vazfkfAk
kidfDmf.

48 ;tiEl, cTrftftiEybikfkziy<mf.

`vtariAk - ;[iEmlf, ;tilf vipkftfyrftftmf `Rqicfecyfvtak pfrtmmf


vipkftit[fA[ nirftfEtcikfkibarf - ;tiEl cTrftftiEybikf kziy<mf - '[fB.

viqkfkmf - ;TvAr pfr]vtftilf uqfq `kartfti[f epRqf viqkfki[arf. ;[i


`kartftilf uqfq na[fkamf EvbfBAmAy viqkfKkibarf. (na[fkamf EvbfBAm '[fpT
oR epaRqf mbfbtbfkak '[fpAt viqkfKvtaKmf).

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 48 of 101

vfyakfya[mf - `tavT, ;vfvkartftiEl cTrftftiEybi sHpamfsHLkf ;tfyati


sJtfrtftaEl LpftmayfpfEpamf - '[fAk.

viqkfkmf - `kartftilf uqfq na[fkamf EvbfBAmya[T - sHpamfsHLkf - '[fb


Vtftirtfti[fpF ekdfFRkfkibT '[fB `biylamf.

49. cTrftftiEybi[pFey[f? '[f[ilf.

`vtariAk - vipkftfynftremlflagfkidkfk ;vfvkartftilf cTrftfti Eybi[pFta[f


'gfgE[? '[fkib cgfAkAy `{vtikfkibarf – cTrftfti Eybi[pFey[f? '[f[ilf -
'[fB.

viqkfkmf - pl EvbfBAmkqf uqfqEpaT, `kartftilf na[fkamf EvbfBAm mdfDEm


ekdfDqfqT '[fB PbiyT 'pfpF? ;nft cnfEtktftibfka[ viAdAy `Dtft
VrfA]yilf `Rqicf ecyfkibarf.

50. naray]pttfTkfK sgfkfrhmayiRkfAkyaEl.

`vtariAk - `TkfK utftrmf `Rqicfecyfkibarf - naray]pttfTkfK


sgfkfrhmayiRkfAkyaEl - '[fB.

vfyakfya[mf - `tavT, ;vfvkarmf. cTrftfynftma[ naray]pttfTkfK


sgfkfrhmaAkyaEl, ;tiLmf cTrftfti "bibfB - '[fAk. ;gfg[f `[fbakilf,
;r]fDkfKmf sgfkfrhvivr]tfvmf sitftiyatiEb.

viqkfkmf - Omf '[fptilf uqfq `karma[T, na[fkamf EvbfBAmy<d[f MFy<mf


naray]ay '[f{mf pttfti[f CRkfkEm ~Kmf (;tilf ~y '[fpT na[fkamf
EvbfBAm - naray]{kfkak). ;Et kar]tfti[alf, `kartftilf na[fkamf
EvbfBAm ekdfDqfqT '[fB Pblamf. ;vfvitmf ekaqfqvilfAl '[fbalf,
naray]ay '[fb pttfti[f CRkfkmak `kartfAtkf ekaqfq ;ylaT.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 49 of 101

51. ;tftalf, :cfvr{kfK Ecxem[fkibT.

`vtariAk - ;tftabfecalfLkib `rftftmfta[f 'T? '[f[ `Rqicfecyfkibarf -


;tftalf, :cfvr{kfK Ecxem[fkibT - '[fB.

viqkfkmf - na[fkamf EvbfBAmyalf u]rftftpfpDvT '[f[? ;tbfka[ viAdAy


`Rqicfecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, ;Tta[f tatrftfEy cTrftftI ~AkyaEl ;cfcTrftftiyalf


:cfvr{kfK Ecxem[f{midmf ecalfLkibT - '[fAk.

viqkfkmf - ;lkfk] W\lilf - tatrftfEy cTrftftI - `tbfkak ;T - '[fpEt


na[fkamf EvbfBAm '[pfpDkibT. ;t[f YMlmf, jIv[f :cfvr{kfK Ecxmf (`FAm)
'[fB u]rftftpfpDkibT.

52. Ecxtfvmf TkfkYRpmakv[fEba nadfFbf ka]fkibT '[f[ilf.

`vtariAk - srfvmf prvcmf Tkfkmf, Esva cfvvfRtfti@ '[fkib elqkik


nfyaytfAtkfeka]fD EcxtfvtfAt TkfkYRpmak niA[tftiRkfKmvrfkqf p]f}mf
pfrcfntfAt `{vtikfkibarf - Ecxtfvmf TkfkYRpmakv[fEba nadfFlf
ka]fkibet[f[ilf - '[fB.

viqkfkmf - m{sfmfRtiyilf - srfvmf prvcmf Tkfkmf - mbfbvrfkQkfK


`FAmpfpdfdalf Tkfkmf - '[fBmf, Esva cfvvfRtfti - `FAmtft[mf nayfpfpiAzpfp<
- '[fBmf PbpfpdfdEt. ;nft vrikAq m[tilf eka]fD, mbfbvrfkQkfK
`FAmpfpDvAt Tyrmak niA[kfKmf elqkikrfkqf Ekdfk viRmfp<mf Ekqfvikfka[
ptiAl, `Dtft VrfA]yilf `Rqicfecyfkibarf.

53. `nft niymmf ;lfAl, uknftvixytfTkfK EcxmayiRkfKmf


;Rpfp< sHkmakkf ka]fAkyaEl.

`vtariAk - `TkfK utftrmf `Rqicfecyfkibarf - `nft niymmilfAl - '[fB


etadgfki.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 50 of 101

vfyakfya[mf - `tavT, naDt[f[iEl p]imi[f tiRvRqf ;tfyatipfpFEy `pimt


vixytfTkfK EcxmayiRkfKmf ;Rpfp< sHkYRpmakkf ka]fAkyaEl, Ecxtfvmakilf
TkfkYRpmayiRkfKem[fkib niymmilfAl - '[fAk.

viqkfkmf
m - nmfmazfvari[f tiRvayfemaziyilf (4-1-5) - p]imi[f tiRvRqf - u[kfK
Ev]fDv[vbfAbkf kdfdAq ;D - Epa[fb vrikqi[f YMlmf, t[kfK
viRpfpma[vrfkqidmf `FAmyak ;RpfpT CkEm ~Kmf '[fB `biylamf. ~kEv,
`FAmpfpDtlf '[fpT Tyrmf "bfpDtftaT.

54. `kartftiEl klfya] K]gfkAqcf ecalfLAkyaEl, ;nft


EcxtfvMmf K]tftaEl vnftT.

`vtariAk - `pimt vixytftilf Ecxtfvmf sHkmakibT. `vfvixytftilf


K]mFyak vnfttaAkyaEly[fEba '[f[, `Rqicfecyfkibarf `kartftilf '[fB
etadgfki.

viqkfkmf - ;[fpmf `qikfKmf epaRqfkQkfK `FAmyak ;RpfpT Ckmak uqfqT.


;tbfKkf kar]mf `nft epaRqfkqilf uqfq ;[fpmf `qikfKmf t[fAmkqalf ~Kmf.
`Et kRtfT ;gfKmf epaRnfTma? ;tbfK viAd `Rqicf ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, :cfvr{Ady rXktfvpfrtipatkma[ `kartftiEl `nft


rXE]apEyakiya[ klfya]K]gfkAqcf ecalfLAkyaEl, :cfvr vixyma[ ;nft
EcxtfvMmf `nft K]gfkqFyak vnftT '[fAk. ~Akyalf, ;Tv<mf
sHkYRpmayiRkfkkf KAbyilfAley[fB kRtfT.

viqkfkmf - :cfvr{Ady rXktf t[fAmAykf PBki[fb `kartftilf (` '[f{mf


'ZtfT), `nft rXktf t[fAmkfK `FpfpAdya[ tiRkfklfya] K]gfkQmf
PbpfpDkibT. 'mfepRma[idmf `FAmyak ;Rtftlf '[fpT ;nft klfya]
K]gfkqi[f kar]tftaElEy ~Kmf. ~kEv ;vfvitmf `FAmya[ ;Rtftlf ;[fpmf
`qikfkvlflT '[fB PBvtilf KAbyilfAl.

55. EcxtfvEm ~tfmav<kfK sfvYRpmf

`vtariAk - ~[alf, oqpatikma[ ;T sfvYRpm[fEba? '[f[ `Rqicfecyfkibarf,


EcxtfvEm ~tfmav<kfK sfvYRpmf '[fB.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 51 of 101

viqkfkmf - ;vfvitmf K]gfkqalf mdfDEm `FAmtft[mf u]fdakibT '[fbalf,


`T ecybfAkyak vnft `FAmtft[mf, `pfpF '[ilf ~tfmavibfK sfvYRptftiElEy
`FAmtft[mf ;lfAlya '[fb Ekqfvi 'zlamf. ;tbfK viAd `Rqicf ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT uknftvixytftilf ;t[f sHkYRptfvtfTkfK


K]kfRttfvtfAt EhTvakcf ecalfLAkyaEl `nft K]kfRttfvmf ;gfKmf
u]fed[f{midtfTkfKcfeca[f[ ;tftA[eyaziy, `rftftsftitiAy niYRpitftalf
sfvtfvmatfmni swfjatmf sfvamitfvmf pfrhfm]i sftitmf, ~tfmtasfymf hErsf
sfvamfymf sfvpavmf c sta sfmr, tasp>tasf sfvtsf srfEv hfyatfman@
prmatfmn@ nanfyta lX]mf Etxamf pnfEt EmaEX tAtv c ;tfyatikqiEl
;tfAt ~tfmav<kfK sfvapavikmakcf ecalfLAkyaEl, EcxtfvEm ~tfmav<kfK
sfvYRpmf '[fAk.

viqkfkmf - nmkfKpf piFtft vixygfkqilf Ckmf uqfqT '[fB PBvtbfkakEv


`nftpf epaRqfkQkfK `FAmpfpdfFRtftlf PbiE[amf. ;tA[pf Epa[fEb :cfvr[f
vixytftiLmf 'DtfTkf ekaqfqkf PdaT. kIEz uqfq vrikqf ka]fk@

• vixf} ttvmf - sfvtfvmatfmni swfjatmf sfvamitfvmf pfrhfm]i sftitmf -


:cfvr{kfK uAdAmyayf uqfq t[fAmEy ~tfmavi[f sfvYRpmaKmf.

• vixf} ttfvmf - ~tfmtasfymf hErsf sfvamfymf sfvpavmf c sta sfmr -


~tfmavi[f `FAmtf t[fAmAyy<mf, !hriyi[f sfvamitfvtfAty<mf
'pfEpaZTmf niA[kfkEv]fDmf.

• harit sfmfRti - tasp>tasf sfvtsf srfEv hfyatfman@ prmatfmn@ nanfyta


lX]mf Etxamf pnfEt EmaEX tAtv c - `A[tfT ~tfmakfkQmf
prmatfmavibfK ;ybfAkyakEv `FAmpfpdfdAv ~Kmf. ;tA[tf tvir
smfsartftilf ;RnftaLmf, EmaXmf epbfbaLmf ~tfmav<kfK EvB ;lkfk]mf
;lfAl.

EmEl uqfq vrikqi[f YMlmf, ~tfmav<kfK :cfvr[idmf `FAmpfpdfFRtftlf '[fpT


sfvYRpmf '[fpT viqgfKkibT.

56. EcxtfvmilflatEpaT sfvYRpmilfAl.

`vtariAk - EcxtfvEmey[fB `vtripfpaE[[f? jfwanannft sfvYRpma[


~tfmvsfTv<kfK `lflatEpaTmf sfvYRpmf ;lfAlEya? '[f[ `Rqicfecyfkibarf
EcxtfvmilflatEpaT sfvYRpmilfAl '[fB.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 52 of 101

viqkfkmf - ~tfmavibfK wa[mf, ~[nftmf ~kiyAvy<mf sfvYRpmf '[fB PbpfpdfdT.


`pfpF uqfqEpaT, ;gfK `FAmtft[tfAt mdfDEm (Ecxtfvmf) PBvT "[f?
;nft Ecxtfvmf ;lfAl '[fbalf ~tfmavi[f sfvYRpEm ;lflamlf EpayfviDma '[fb
cfnfEtkmf 'zlamf. ;tbfK viAd `Rqicf ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - EcxtfvmilflatEpaT ~tfmapharYRpma[ sfvatnftfriyp<tfti


ndkfAkyaEl, sfvYRpmf `zinfTviDmf '[f{mtfAt trfcipfpikfkibarf Emlir]fD
vakfytftaEl ~tfmapharmavT '[fB etadgfki.

viqkfkmf - `FAmtft[mf ;lflatEpaT, :cfvr{kfK uAdAmya[ ~tfmaAvtf


tiRDvT, namf Ctnftirma[vrfkqf '[fB ']f]tfAt u]fdakfki viDmf. ;t[alf
~tfmavi[f sfvYRpmf MZvTmak `zitfT viDmf. EmEl PbiyAtEy mI]fDmf
`Dtft VrfA]yiLmf viqkfKkibarf.

57. ~tfmapharmavT sfvtnftfrem[fkib niA[v<,


sfvtnftfrmamfEpaT ;lfAlyayfviDmf.

vfyakfya[mf - Eya `[fytasnftmatfmanmnfyta pfrtiptfEt kimf Etn n kfRtmf papmf


EcaEr]atfmaphri]a '[fB srfvpap YMlmakcf eca[f[ ~tfmapharmavT t[f
sfvYRpmf sfvtnftfrmf '[fkib pfrtiptfti, sfvtnftfrmf ~mqvilf `snfEnv
'[fkibpFEy sfvYRpmf ;lfAlyayfviDmf '[fAk. ~Akyalf EcxtfvmilflatEpaT
sfvYRpmilfAl '[f[tftdfFlfAl '[fB kRtfT.

viqkfkmf - ~tfm `pkarmf (~tfmaAvtf tiRDtlf '[fpT) '[fpT `A[tfT


pavgfkQkfKmf YMl kar]makiviDmf, ;T t[f{Ady ~tfma Ctnftirma[T '[fB
niA[Ev ~Kmf. ;tA[ mhapartmf - Eya `[fytasnftmatfmanmnfyta pfrtiptfEt
kimf Etn n kfRtmf papmf EcaEr]atfmaphri]a - prmatfmavibfK `FAmyak uqfq
~tfmaAv t[kfEk vcpfpdfdv[ak `biy<mf ~tfm tiRd[f oRv[f, 'nftpf
pavtfAtta[f ecyfyvilfAl - '[fB PbiyT. ;vfvitmf ta[f Ctnftirma[v[f '[fb
']f]mf u]fda[v<d[f oRv[f - `snfEnv - ;lflatv[ak - ~kiviDkiba[f.
'[Ev `FAmtft[mf ;lfAl '[fbalf sfvYRpMmf ;lfAl '[fB PBvtilf
KAbyilfAl.

~k, pfrkfRtfyrftftma[ :cfvr{Ady kar]tfvMmf, tatfvrftftma[ rXktfvMmf,


`rftftpltftalf vnft !y@ ptitfvMmf, pfrtfyysitftma[ Ect[
Ecxtfvpfrtismfpnftiya[ EcxitfvMmf ~kib `kararftfttfAt
`RqicfecyftarayibfB.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 53 of 101

viqkfkmf - ~k ;TvAr ` '[fb 'Ztfti[f epaRqak - :cfvrE[ `A[tfti[f


kar]mf, `vE[ `A[tfAty<mf kakfkiba[f, `vE[ epriypiradfFyi[f nayk[ak
uqfqa[f, :cfvr[f 'jma[[akv<mf ~tfma `FAmyakv<mf uqfq niAl ~kiyAv
viqkfkpfpdfdT.

58. sftanpfrma]tftaEl ukarmf `vtar]arftftmf

`vtariAk - `nnftrmf mtfymaXrma[ ukartfTkfK `rftftmf `Rqicfecyfvtak


upkfrmikfkibarf, sfta[ pfrma]tftaEl ukarmf `vtar]arftftmf '[fB.

viqkfkmf - `DtfT pfr]vtfti[f nD 'Ztfta[ - u - '[fptbfKpf epaRqf


`Rqicfecyfytf etadgfKkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, tEtv p>tmf tT pvfyma ;tmf '[fBmf, tEt


vakfvisfttfvay<sf ttf sJrfysftT cnftfrma@ '[fBmf ;tfyatikqiEl
"vkarsftantftiEl ukartfAt pfrEyakikfkkf ka]fAkyaEl, sftan pfrma]tftaEl
ukarmf `vtar]tfAt `rftftmak uAdtftayiRkfKmf '[fAk.

viqkfkmf - kIEz uqfq up[ixtf vrikqf ka]fk@

• AttftirIy up[ixtf - tEtv p>tmf tT pvfyma ;tmf - `TEv (pfrhfmEm)


;bnftkalpfepaRqf, 'tirfkalpfepaRqf, mbfBmf nikzfkalpfepaRqf

• AttftirIy upnixtf - tEt vakfvisfttfvay<sf ttf sJrfysftT cnftfrma@ -


`TEv `kfnI, `TEv vay<, `TEv Vriy[f, `T mdfDEm cnftir[f

EmEl uqfq vrikqilf tT '[fb pttftilf ;RkfKmf u '[f{mf 'ZtfT M


Y lmf -
`TEv - '[f{mf `rftftmf PbpfpdfdT. ;t[alf, u '[f{mf 'ZtfT, - `T
mdfDEm - '[f{mf epaRAqkf Pbvlfl "vkartfAt viqkfKkibT.

59. ;tftalf, pibrfkfK Ecxmf `[fB '[fkibT.


`vtariAk - `vtar]tfTkfK `rftftmf `EyakvfyvcfEctmatlf, `nfyEyak
vfyvcfEctmatlf ~AkyaEl, ;vfvvtar]tftabf ecalfLkibT "T? '[f[,
`Rqicfecyfkibarf ;tftalf, pibrfkfK Ecxm[feb[fkibT '[fB.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 54 of 101

viqkfkmf - ;vfvitmf ukartfAt "vkarmakkf PBvtbfK `Eyak vfyvcfEctmf (oR


epaRqilf oR t[fAm mdfDEm uqfqT '[fB PBmf EpaT mbfb t[fAmkqf `tilf
;lfAl '[fB vilkfKvT), `nfyEyakvfyvcfEctmf (oR epaRqilf uqfq t[fAm
mbfb epaRqfkqilf ;lfAl '[fB vilkfKvT) '[fB ;R vitmakpf epaRqf
ekaqfqMFy<mf. ;gfK ukarmf 'nftpf epaRAq viqkfKkibT '[fb EkqfvikfK
viAd `qikfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, `vtar] vackma[ ;vfv<kartftalf kIzf :cfvr Ecxmakcf


eca[f[ ;vfvatfm vsfT, `nfyrfkfK Ecxm[fB '[f{midtfAtcf ecalfLkibT
'[fAk. cTrftftiyaEl :cfvrEcxtfvmf pfrtipatitmakcfecyfEt, `nfyEcxtfvmf
pfrsfTtmaEma? '[f[ilf ElaktftiEl oRv{kfK Ecxma[ kfRh EXtfr
p<tfrtasatikqf, EvEby<wfcilrfkfK EcxmayiRkfkkf ka]fAkyaEl. `pfpFpdfd
`nfyEcxtfvmf ;nft sftltftiLmf u]fEda? '[fB oR cgfAk utikfKmiEb,
~AkyaEl tatfRcma[ `nfyEcxtfvmf ;gfkilfAl '[f{midtfAt pfrtipatikfkibT
ukarmf.

viqkfkmf - ;nft ukartftilf :cfvr{kfEk `FAm '[fB Pbpfpdfd ~tfmava[T,


mbfb 'tbfKmf `FAmpfpdfdT `lfl '[fB `nfEyakvfyvcfEctmakEv
viqkfkpfpdfdT. na[fkamf EvbfBAm YMlmf (naray]{kfkak), naray]{kfEk ~tfma
`FAmpfpdfdT '[fB etqivakkf Pbiy pi[f[rf, EvB 'tbfKmf ~tfma
`FAmpfpdfdta ;lfAlya '[fB _ymf `vciyma? ;nft ulkilf oRv{kfK
mdfDEm uriAmyak uqfq vID, nilgfkqf, p<tftirrfkqf mbfBmf EvAlkfkarrfkqf
mbfbvrfkQkfKmf uriAmyak uqfqAt nmfmalf ka]MFkibT. ;tA[Ey m[tilf
eka]fD 'mfepRma{kfEk `FAmyayf uqfq ~tfma mbfbvrfkfKmf `FAmyayf
;RkfKEma '[fb cnfEtkmf oR cilRkfK 'zlamf `lflva? ;tA[ nIkfkEv,
ukarmf YMlmf ~tfmava[T EvB 'tbfKmf `FAmpfpdfdT `lfl '[fB
PbpfpdfDqfqT.

60. epriypiradfFyarfkfK Ecxem[fkibT '[fBmf ecalfLvrfkqf.

`vtariAk - `gfg[[fbikfEk, ;vfv<kartftaEl lXfmIEcxtfvmf ecalfLkibT


'[fpaRmf u]fed[fkibarf, epriypiradfFyarfkfK Ecxem[fkibT '[fBwf ecalfLvrfkqf
'[fB.

viqkfkmf - ukarmf YMlmf mhalXfmikfK ~tfma `FAm '[fB oR cilrf epaRqf


ekaqfQvrf. ;tA[ `Rqicfecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `karcfcitf sfvYRpsfy vixfE]arfvack ;xfyEt ukarcfcitf


sfvYRpaya@ !Eya vacI tta viT@ mkarsfT tEyarftas ;ti pfr]v lX]mf
'[fBmf, `kaErE]acfyEt vixf}sf srfvElaEkcfvEra hri@ utftfRta vixf}na
lXfmIRkaErE]acfyEt sta mkarsfT tEyarfvipfr !naray]Eyasfsta
~tfmncfEcxp>tsfy vack@ cfRtiEcatit@ '[fBmf ;tfyatikqaEl

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 55 of 101

pkvcfcasftfrtftiEl `kartfAt pkvtfvackmakv<mf, ukartfAt


lXfmIvackmakv<mf, mkartfAt tTpEyEcxp>t jIvvackmakv<wf ecalfLAkyaEl,
ukartfAt `vtar] vackmakkf ekaqfqaEt, lXfmi vackmakkfeka]fD,
;vfv<kartftaEl epriypiradfFyarfkfK Ecxem[f kibet[fBmf nirfvhipfprfkqf '[fAk.

viqkfkmf - kIEz uqfq vrikqf ka]fk@

• `karcfcitf sfvYRpsfy vixfE]arfvack ;xfyEt ukarcfcitf sfvYRpaya@


!Eya vacI tta viT@ mkarsfT tEyarftas ;ti pfr]v lX]mf - `
'[fpT wa[mymak uqfq mhavixf}Avkf KbikfkibT. u '[fpT
wa[YRpmak uqfq !EtviAykf KbikfkibT. m '[fpT ;vrfkQkfK
`FAmyak uqfq jIvatfmaAvkf KbikfkibT. ;TEv pfr]vtfti[f
epaRqaKmf.

• `kaErE]acfyEt vixf}sf srfvElaEkcfvEra hri@ utftfRta vixf}na


lXfmIRkaErE]acfyEt sta mkarsfT tEyarfvipfr !naray]Eyasfsta
~tfmncfEcxp>tsfy vack@ cfRtiEcatit@ - `A[tfT ulkibfKmf nayk[a[
!hriEy ` '[fpt[f YMlmf PbpfpDkiba[f. mhavixf}vi[f tiRmarfpilf uqfq
mhalXfmiEy u '[fpt[f YMlmf PbpfpDkibaqf. pframfm]Er. m '[fpT
!EtvikfKmf naray]{kfKmf `FAm '[fB cfRtiyilf PbpfpDkibT.

EmEl uqfq pkvtf casftirmf '[f{mf pawfcratfr ~kmtfti[f YMlmf, `karmf '[fpT
pkvaA[kf Kbipfptakv<mf, ukarmf '[fpT mhalXfmiAykf Kbipfptakv<mf, mkarmf
'[fpT ;vrfkqf ;RvRkfKmf `FAmyak uqfq jIvA[kf Kbipfptakv<mf `biylamf.
;tA[kf kRtftilf eka]fD, ukarmf '[fpAt "vkarmakpf epaRqf ekaqfqamlf,
mhalXfmiAykf KbitfTkf Pbpfpdfdtakkf kRti, jIv[f epriypiradfFyaRkfK `FAm
'[fB cilrf epaRqf ekaqfvrf.

61. `tiLmf `nfyEcxtfvmf kziAkEy pfrtanmf.

`vtariAk - `tfAtpf pbfbv<mf p>rfvEyajA[Ey Mkfyem[f{mtfAt


`Rqicfecyfkibarf, `tiLmf `nfyEcxtfvmf kziAkEy pfrtanmf '[fB.

viqkfkmf - ;r]fD kRtfTkfkqiLmf Mtlilf Pbpfpdfd "vkar kRtfEt


Mkfkiyma[T '[fB `Rqicf ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, epriypiradfFyarfkfK EcxmaAkyakib `tiLgfkadfFlf


kIzfcfeca[f[ pkvcfEcxtfvtfTkfK viEratiya[ `nfyEcxtfvmf kziAkEy
pfrtanaEpXitmf '[fAk.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 56 of 101

viqkfkmf - epriypiradfFkfK ~tfma `FAm '[fB PbpfpDmf kRtfAtkf kadfFLmf,


ukartftibfK "vkarmakpf epaRqf eka]fD, 'mfepRmaA[ `lflamlf
mbfbvrfkQkfK ~tfma `FAm ;lfAl '[fB PbpfpDvEt Mkfkiyma[T ~Kmf.
kar]mf - ;t[f YMlmf mdfDEm ~tfmava[T 'mfepRma{kfK mdfDEm `FAm '[fb
kRtfTkfK viEratma[ kRtfTkfkqf nIgfKmf. ;TEv ~tfmavibfK mikv<mf `vciymf
~Kmf.

62. EtvrfkQkfK Ecxma[ pfEradactfAt nayfkfK ;DmaEpaEl,


:cfvr Ecxma[ ~tfm vsfTAv smfsarikQkfK EcxmakfKAk.

`vtariAk - `nfyEcxtfvmipfpF kfYRrEma '[f[, kferqrfytfAt stfRxfdanftmak


`Rqicfecyfkibarf, EtvrfkQkfK '[fB etadgfki.

viqkfkmf - 'mfepRmaA[tf tvir mbfbvrfkQkfK `FAmpfpdfFRtftlf '[fpT


`tftA[ pygfkrma[ta '[fb EkqfvikfK, `t[f pygfkrtfAt viqkfk Orf utar]mf
PBkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, ~ratfyra[ ;nftfrati EtvrfkQkfK Epakfytya Ecxmakkf


klfpitma[ pfEradactfAt trfcnsfprfcnatikQkfK `nrfhmamfpF nihInmayiRkfkib
nayfkfK ;DmaEpaEl ;Rpfpeta[fB, pfrapftEcxiya[ :cfvr{kfK Ecxma[ ~tfm
vsfTAv srfvpfrkartftaLmf Ehyra[ smfsarikQkfK EcxmakfKAk '[fAk.

viqkfkmf - srfEvcfvr{kfK `FAmyak uqfq ~tfmaAv, `A[tfT vittftiLmf


tazfva[ smfsartftilf uqfq 'nft oR vsfTvibfKmf `FAmpfpDtfTtlf '[fpT -
yakgfkqilf ;nftir[f Mtla[ EtvrfQkfK u]vak AvkfkpfpDmf `virfpaktfAt,
mikv<mf tazfva[ nayfkfK ;DvT Epa[fbtaKmf.

63. pkvcfEcxtfvtftiLmf `nfyEcxtfvmf kziAkEy pfrtanmf.

`vtariAk - ;pfpF kfYRrma[ `nfyEcxtfvmf kziAkEy ~tfmav<kfK


pfrtanaEpXitmf '[fB kIzfcfeca[f[ `rftfttfAt sftirIkrikfkibarf,
pkvcfEcxtfvtftiLmf `nfyEcxtfvmf kziAkEy pfrtanmf '[fB.

viqkfkmf
m - ;pfpFyak mikv<mf pygfkrma[tak uqfq, mbfbvrfkQkfK `FAm '[fb
niAl nIgfKvEt ~tfmav<kfK mikv<mf Mkfkiyma[T '[fB `Rqicf ecyfkibarf.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 57 of 101

vfyakfya[mf - `tavT, lXfmIEcxtfvtftiLgfkadfFlf pfrtanmf '[fb `qEvy[fB.


pkva[f t[kfK EcxmayiRkfKmtiLgfkadfFlf `nfyvixytftilf Ecxtfvmf kziAk
~tfmav<kfK pfrtanaEpXtmf '[fAk.

viqkfkmf - mhalXfmikfK ~tfma `FAm '[fpAtkf kadfFLmf, mbfbvrfkQkfK


~tfma `FAm `lfl '[fB PbpfpDmf kRtfT Mkfkiyma[T '[fpT mdfDmf `lfl,
pkva{kfK `FAmyak uqfqAtkf kadfFLmf, mbfbvrfkQkfK ~tfma `FAm `lfl
'[fB vilkfKvEt ~tfmav<kfK mikv<mf Mkfkiymf ~Kmf.

64. mbnfTmf p<bnfetaza manftrf '[fAkyaEl.

`vtariAk - ;TkfK pfrma]mf kadfDkibarf, mbnfTmf p<bnfetaza manftrf


'[fAkyaEl '[fB.

viqkfkmf - kdnft VrfA]yilf Pbpfpdfd kRtftibfK "bfb ca[fB PBkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, ymkigfkrsmfvattfAttf tiRmziAcpfpira[f `Rqicfecyft


tibmfEp[fmi[fk]fGrf '[fkib padfFEl pakvt lX]mf ecalfLkibvqvilf, tiRvF
t[f[ammf mbnfTmf p<bnfetazamanftrf '[fB sfvamiy<Ady tiRnamtfAt
mbnftarfkqakiLmf mbfEbaR vixytftilf EcxvfRtfti p]f]atvrfkqf '[fB
ecalfLAkyaEl '[fAk.

viqkfkmf - na[fMk[f tiRvnftati (68) - tibmfEp[fmi[f k]fGrf - '[f{mf paCrtftilf


tiRmziAc ~zfvarf, vixf} p<ra]tftilf uqfq ym-kigfkr uAryadAlkf
PBkibarf. ;tilf pakvtrfkqi[f lX]tfAtkf PBmfEpaT - tiRvF t[fnammf
mbnfTmf p<bmf etaza manftrf - tgfkqT sfvamiya[ naray][i[f tiRnamtfAt
mbnfT vidfdalf Pd, mbfebaR etyfvtftiA[ v]gfki, `FAmtft[mf
ecyfymadfdarfkqf - '[fpEt ;tbfK pfrma]mf '[fbarf.

65. ;tftalf, t[kfKmf pibrfkfKmf uritft[fB '[fkibT.

`vtariAk - :cfvrEcxma[ ~tfmvsfTv<kfK sfvEcxtfv prEcxtfvgfkqir]fDmf


`nfyEcxtfvmaAkyaEl upytfAty<mf ;vfv<karmf kzikfkibet[fB ecalfli
nikmikfkibarf ;tftalf t[kfKmf pibrfkfKmf uritft[feb[fkibT '[fB.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 58 of 101

viqkfkmf - 'mfepRma{kfK `FAmyak uqfq jIvatfmavibfK - t[kfKtf taE[


vcpfpDtlf, 'mfepRmaA[ `lflamlf mbfbvrfkfK vcpfpDtlf ~kiy ;r]fDEm,
mbfbvrfkQkfK `FAmyak ;Rtftlf '[fpAtEy kadfDkibT. ;nft ;r]fD
niAlkAqy<mf u '[fb ptma[T nIkfKkibT '[fB PBkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, `nfyEcxtfvnivrftftkma[ ;vfv<kartftaEl, `nfyrilf


`nfytmtfvmf `vicixfdmaAkyaEl ;vfvatfmvsfT t[kfK uritft[fB,
t[fA[eyazinft smfsarikQkfKmf uritft[fB '[f{midmf ecalfLkibT - '[fAk.

viqkfkmf - ukarma[T jIvatfma mbfbvrfkQkfK vcpfpDtAl tvirfkfkibT. ;t[f


YMlmf jIvatfma t[kfKtf taE[ uAdAm `lfl[f, t[fA[ vid EvBpdfd mbfb
smfsarikQkfK uAdAm `lfl[f '[fpT PbpfpdfdT.

66. mkarmf, ;Rptftwfcamf `Xrmayf jfwan vaciy<mayf


;RkfAkyaEl, ~tfmaAvcf ecalfLkibT.

`vtariAk - ~k, ukararftfttfAt `RqicfecyftarayibfB. `nnftrmf,


tfRtIyaXrma[ mkararftfttfAt `Rqicf ecyfkibarf mkarmf '[fB etadgfki.

viqkfkmf - ;TvAr ukartfti[f epaRAq `Rqicf ecyftarf. ;[i YM[fbamf


`Xrma[ m '[f{mf 'Ztfti[f epaRAq `Rqicf ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT p>tani c kvrfkfEk] cvrfkfEk] ;tfriya]i c dvrfkfEk]


tvrfkfEk] jfwanknftatysftta mn@ pkaErA]Evakftmf pkaEr] tfvhgfkfRti@
pkaEr] pkaEr] mhanf pfrkfRti@ ucfyEt ~tfmaT s mkaEr] pwfc vimfc@
pfrkIrftftit@ '[fbpFEy pfRtivfyati pfrkfRtfynftma[ ;RptfTnaL ttfvtfTkfKmf
vackmayiRnfTqfq kkaratipkarnftma[ ;RptfTnaL `XrMmf Epal[fbikfEk
mkarmf ;RptftwfcamXrmayf. mn jfwaEn '[fkib taTviElyatlf, m{ `vEpatEn
'[fkib taTviElyatlf nixfpnfnmaAkyaEl, jfwanvaciy<mayiRkfAkyaEl.
pwfcvimfEcaymf p<Rx@, pwfc vimfc ~tfmapvti '[fkibpFEy pwfcvimfck[ayf,
vijfwanatfma p<Rx@, vijfwatarmEr Ekn vijanIyatf '[fkibpFEy
jfwansfvYRp{mayf jfwanK]k{mayiRkfKb ~tfmaAvcf ecalfLkibT '[fAk.

viqkfkmf - patfEmatftr p<ra]mf - p>tani c kvrfkfEk] cvrfkfEk] ;tfriya]i c


dvrfkfEk] tvrfkfEk] jfwanknftatysftta mn@ pkaErA]Evakftmf pkaEr]
tfvhgfkfRti@ pkaEr] pkaEr] mhanf pfrkfRti@ ucfyEt ~tfmaT s mkaEr]
pwfc vimfc@ pfrkIrftftit@ - k vrfkfkmf _nfTmf pwfcp>tgfkqf, c vrfkfkmf _nfTmf
krfEmnftiriygfkqf, d vrfkfkmf _nfTmf waE[nftfriygfkqf, t vrfkfkmf _nfTmf pwfc
p>tgfkqi[f t[fAmkqa[ m]mf Mtliy[, p '[fpT m[mf, pfp '[fpT `hgfkarmf,
p '[fpT pfrkfRti, ;RptfT _nftamf ttfTvma[ jIv[f, ;RptfT _nftamf

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 59 of 101

`Xrma[ mkarmf YMlmf PbpfpDkiba[f - '[fB PbiyT. ~k m '[fpT pfrkfRtiyi[f


24 ttfTvgfkAqkf KbikfKmf k Mtlf p vAr uqfq 24 'ZtfTkfkAqy<mf vid
maBpdfD, 25-~vT `Xrmak uqfqT. EmLmf - m[ waEn - '[fkib etadrilf
;RnfEta `lflT, m{ `vEpatEn '[fkib etadrilf ;RnfEta m '[f{mf 'ZtfT
pibnfttalf, `nft 'ZtfT wa[mymak uqfq ~tfmaAvkf KbikfkibT '[lamf. ~k
~tfmava[T, 25-~vT ttfTvmf '[fpAtkf kIEz uqfq vrikqilf `biylamf@

• pwfc vimfEca `ymf p<Rx@ - ;nft 25-~vT '[fpT p<Rx[aKmf.


• pwfc vimfc ~tfmapvti - ~tfma 25-~vT ttfTvmf

EmLmf ~tfmava[T wa[mymakEv uqfqT '[fpTmf, wa[tfAtEy K]makkf


eka]fDqfqT '[fpAty<mf kIEz uqfq vrikqilf ka]lamf@

• pfrcf[ up[ixtf - vijfwanatfma p<Rx@ - jIv[f wa[tfAt uAdyv[f.


• pfRhtf up[ixtf - vijfwatarmEr Ekn vijanIyatf - `tA[ `t{Ady
wa[mf '[fb K]mf eka]fEd `biylamf.

67. ;Tta[f smxfFvackmf.

`vtariAk - kIzfcfEca[f[ Ecxtfvmf srfvsatar]maAkyaEl


tfrivitatfmvrfkfktfAty<mf ;tiEl ecalfl Ev]fDmaAkyaEl `Rqicfecyfkibarf,
;Tta[f smxfFvackmf '[fB.

viqkfkmf - ;TvAr Pbpfpdfd `FAmtft[mf '[fpT YM[fB vAkya[


~tfmakfkQkfKmf (ptftrf, Mkftrf, nitfyrf) epaTva[T '[fptalf ;nft YM[fB
~tfmakfkAqy<Em mkarmf KbikfkibT '[fB Pb viRmfpi `Rqicf ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT ;pfpF ~tfmvackma[ ;mfmkarnfta[f ~tfmsmxfFkfK


vackmf '[fAk.

viqkfkmf - jIvatfmaAvkf KbikfKmf m '[fpT, `A[tfT ~tfmakfkqi[f piriAvy<mf


KbikfKmf.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 60 of 101

68. jatfEykvcnmf

`vtariAk - "kvcnmf smxfF vackmaEma '[fkib cgfAkyiEl `Rqicfecyfkibarf,


jatfEykvcnmf '[fB.

viqkfkmf - EmLmf oRAmyilf uqfq ecalf, 'vfvitmf p[fAmyak uqfq


~tfmakfkAq KbikfKmf '[fb Ekqfvi 'zlamf. ;tbfK viAd `Rqicf ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, vfrIhisYMhtfAtcf ecalfLkibv[f ;T oR enlf '[fbalf,


`nft "kvcnmf jatiprma[abfEpaEl, ;Tv<mf ~tfmjatiprma[ "kvcnmf '[fAk.

viqkfkmf - oR enbfKviyAlpf parftfT oRv[f - ;T oR enlf - '[fB


PBmfEpaT, `nftpf ptmf oRAmyilf ;RnftaLmf enlf '[f{mf jatiAykf
Kbitfttalf, enbfKviyAlEy KbipfptaKmf. ;Et Epa[fB m '[f{mf ptmf, ~tfm
jatiAycf Ecrfnft `A[tfT ~tfmakfkAqy<mf KbikfKmf.

69. ;tftalf, ~tfma jfwataev[fB Ethtftilf vfyavfRtfti


ecalflibfbayibfB.

`vtariAk - ;mfmkrtftalf, ~tfmavi{Ady 'vfvakarwf ecalfLkibT '[f[,


`Rqicfecyfkibarf ;tftalf '[fB etadgfki.

viqkfkmf - m '[f{mf 'ZtfT ~tfmavi[f 'nfttf t[fAmAykf KbikfkibT '[fb


Ekqfvi 'zlamf. ;tbfK viAd `Rqicf ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, pwfcvimfcaXrmayf, jfwanvaciy<mayiRnfTqfq


;mfmkartftalf, Ecxtfvacfryma[ ~tfma jfwanacfryp>t[a[v[f '[fB `Ectnma[
EthtftibfkadfFlf ~tfmavi[f vfyavfRtfti ecalflibfbayibfB '[fAk.

viqkfkmf
m - 25-~vT `Xrmakv<mf, wa[tfAtkf Kbipfptakv<mf uqfq m '[f{mf
'ZtfT - `FAmtft[tftibfK ;Rpfpidmak uqfq ~tfmava[v[f, wa[tftibfKmf
;Rpfpidmf ~va[f '[fB viqkfKkibT. ;t[alf m '[f{mf 'ZtfT, `Ect[ma[
udlibfKmf, wa[myma[ ~tfmavibfKmf uqfq EvBpadfAdkf PBkibT '[lamf.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 61 of 101

70. Ethtftilf vfyavfRtfti ttfvEckrtftiEl eca[fE[amf.

`vtariAk - EtEvahmf, mWxfEyahmf, sfT\Elahmf, kfREsahmf '[fB


EthtftiEl `hmfp<tfti vfyvhargfkqf ndvanibfk, `hmrftftp>t[a[ ~tfma,
Ethtftilf vfyavfRtfte[[fB ecalfLkibpFta[f 'gfgE[ '[f[, `Rqicfecyfkibarf
Ethtftilf vfyavfRtfti ttfvEckrtftiEl eca[fE[amf '[fB.

viqkfkmf - ;nft ulkilf, na[f '[fb `rftfttfAt udlibfK "bfbikf Pbi - na[f
Etv[f, na[f m[it[f, na[f pRm[f, na[f emliy[f - '[fB PBvAtkf ka]fkiEbamf.
;pfpF uqfqEpaT, na[f '[fptbfK viqkfkmak, udAlvid maBpfpdfd ~tfma
'[fpAt 'vfvitmf Pb ;yLmf? ;tbfK viAd `Rqicf ecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT `Enk EhTkfkqaEl Ethtfti{Ady `natfmtfvtfAt


satiyani[fBeka]fD, ~tfmavi{Ady ttfvfyavfRtftiAytf ttfvEckrmakib
pfrpnfttftiEl vfykftmakcf eca[fE[amf. `tiEl k]fD ekaqfvT '[fAk.

viqkfkmf - plvitma[ kar]gfkqalf udlf '[fpT ~tfma `lfl '[fpAty<mf,


~tfmava[T udAlvid EvBpdfdT '[fpAty<mf, ttfvEckrmf '[fb pfrpnfttftilf
virivakkf PbiE[amf. `tilf k]fD ekaqfk.

71. m]tfAty<mf, oqiAyy<gfeka]fD, p>Avy<mf, rtfntfAty<mf


viRmfp<maEpaEl, Ecxem[fB ~tfmaAv ~trikfkibT
`lflatEpaT uyiri[abfKAbvilmf '[fkibpFEy tfyajfymf, `T
Eta[fb EcxtfvtfAtcf ecalflipf pi[fA[ ~tfmaAvcf
ecalfLelabT.

`vtariAk - trfmisfvYRpktn p>rfvkmak ttftrfmma[ EcxtfvtfAtcf ecalfLAk


pfrapftmayiRkfk, ;pfr]vnf t[f[iEl pfrtmmf EcxtfvtfAtcf ecalfli, pi[fA[
~tfmaAvcf ecalfLvae[[f? '[fkib cgfAkyiEl. `pfpF ecalfLAkkfK EhTAv
`Rqicfecyfkibarf m]tfAty<mf ;tfyati vakfytfrytftaEl.

viqkfkmf
m - oR epaRAqpf pbfbi Mtlilf PbividfD, `t[f pi[f[rf `nftpf epaRqi[f
t[fAmkAqkf PBvEt MAbyaKmf. ;gfK ~tfmavi[f t[fAmya[ EcxtfvtfAt
Mtlilf Pbi, `t[f pi[f[rf `nft Ecxtfvmf uAdy ~tfmaAvpf pbfbikf PBkibarf.
;vfvitmf vriAc mabfbi "[f PbEv]fDmf? ;nftcf cnfEtktfAt M[f[idfD ;tbfka[
kar]tfAt viqkfKkibarf.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 62 of 101

vfyakfya[mf - `tavT, m]tfTkfK ~cfryem[fB p>Av viRmfp<maEpaEly<mf,


oqikfK ~cfryem[fB rtfntfAt viRmfp<maEpaEly<mf, EcxtfvtfTkfK
~cfryem[fbayibfB ~tfmaAv ~trikfkibT, EcxtfvacfrymlflatEpaT, uyiri[abf
KAbvilmf '[fB pkvcfEcxtfv rhitma[ ~tfmavalf `EpAXy<AdEyamlfElamf
'[fkibpFEy tfyajfy[ayf viDmitftA[. ;pfpFyiRnfTqfq Ecxtfvtfti[f
UbfbnfEtabfb, EcxtfvtfAt MnfTbcf ecalfli, pi[fA[ ~tfmaAvcf ecalflibfB -
'[fAk.

viqkfkmf - nBm]mf eka]fdT '[fB mlAr viRmfp<vT Epa[fBmf, oqiAy


uAdyT '[fB ;rtfti[tfAt viRmfp<vT Epa[fBmf - Ecxtfvmf uqfqT '[fb
kar]tfti[alfta[f ~tfmaAvpf pbfbi `biy viRmfp<ki[fb[rf. ~tfmavibfK Ecxtfvmf
;lfAl '[fbalf, nmfmazfvarf tiRvayfemaziyilf PbiyT Epa[fB (4-8-10) - uyiri[abf
KAbvilmf - 'mfepRma{kfK `FAmyak ;lflat ~tfma `vciymf ;lfAl -
'[fpT Epa[fB `FAmtft[mf ;lflat ~tfma AkvidpfpdEv]fFytaKmf. ;pfpFyak
`FAmtft[tfti[f MkfkiytfvtfAt evqipfpDtfTvtbfkakEv Ecxtfvmf Mtlilf
PbpfpdfD, pi[f[rf ~tfma PbpfpdfdT.

72. ~k, pfr]vtftalf k]f]p<rema[fBAdya{kfK `FEy[f


oRvrfkfKriEyE[a '[fkibpFEy jIvprsmfpnftwf ecalflibfB.

`vtariAk - pttfryatfmkma[ ;pfr]vtftabf ecalflitf tAlkfkdfF[


`rftfttfAt `Rqicfecyfkibarf, ~k '[fB etadgfki.

viqkfkmf - YM[fB 'ZtfTkfkqalf ~[ pfr]vtftibfK '[f[ epaRqf '[fB ;TvAr


Pbi MFtftAt `Rqicfecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT kIzfcfeca[f[ 'lflavbfbaLmf, pfr]vtftalf


k]f]p<rema[fBAdya{kfK '[fB cTrftfynftma[ `kararftfttfAty<mf, `FEy[f
'[fB Ecxtfvacfryvaciya[ mkartftilf `rftfttfAty<mf, oRvrfkfKriEyE[a '[fB
`nfyEcxtfv nivrftftkma[ ukararftfttfAty<mf ecalflani[fB eka]fD
pfr]varftfttfAt `{snftitft tiRmgfAkyazfvarf !sJkftipfpFEy, jIvprrfkQkfK
u]fda[ EcxEcxipav smfpnfttfAtcf ecalflibfB - '[fAk.

viqkfkmf - ;TvAr Pbpfpdfd pfr]vtfti[f pl `Xrgfkqi[f `rftftmf YMlmakkf


kiAdtft epaRAq, tiRmgfAkyazfvarf t[T epriy tiRemaziyilf (8-9-3) -
k]f]p<rmf o[fBAdya{kfK `FEy[f oRvrfkfK uriEyE[a - '[fbarf. ;tilf
k]f]p<rmf o[fBAdya{kfK '[fptmf YMlmf, na[fkamf EvbfBAmAy ;Btiyilf
eka]fd ` '[fb 'Ztfti[f epaRAqy<mf, `FEy[f '[fpt[f YMlmf EcxtfvtfAt
;lkfk]mak uAdy jIvA[kf PBmf m '[fb 'ZtfAty<mf, oRvrfkfK uriEyE[a
'[fpt[f YMlmf mbfbvrfkQkfK `FAmpfpDvAt nIkfKki[fb u '[fb 'Ztfti[f

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 63 of 101

epaRAqy<mf u]rftfti[arf. ;pfpFyak pfr]vtfti[f epaRAq u]rftftiy


tiRmgfAkyazfvari[f !sJkftikQkfK "bfp jIv[f-'mfepRma[f ~kiyvrfkQkfK
;Adyilf uqfq Ecx-Ecxi (`FAm-'jma[) smfpnftmf PbpfpdfdT.

73. ;tftalf tamAryaqf Ekqfve[aRvA[Ey EnakfKM]rfv<


'[fbtayibfB.

`vtariAk - ;[f[Mmf epayfAkyaRAdy tivfysJkftiyaEl Ecxtfv


pfrtismfpnfti oR miTnmf '[f{midnfEtabfb ;nft jIvprsmfpnfttfAt
`Rqicfecyfkibarf ;tftalf tamAryaqf Ekqfv[f '[fB etadgfki.

viqkfkmf - `DtfT epayfAk ~zfvari[f !sJkftiyilf, jIv[f epriypiradfFyaRd[f


PFy 'mfepRma{kfK `FAmya[v[f '[fpt[f YMlmf, jIv[f-prmatfma cmfpnfttfAt
`Rqicfecyfkibarf.

vfyakfya[mf - `tavT, ;pfr]vtftalf, tamAryaqf Ekqfv[f '[fB `karvacfy[ayf


Ecxtfvpfrtismfpnftiya[ !y@ptiAyy<mf, oRvA[Ey EnakfKmf '[fB
cTrftfy<kargfkqabf ecalfLkib `nnfyarfhEcxtfv pfry<kftma[ ~tfmavi{Ady
tEtkprAtAyy<mf, u]rfv< '[fB `nft Ecxtfv ~cfrymakmkartftabf
ecalflpfpdfd jfwaAnk niYRp]Iy[a[ ~tfmaAvy<mf ecalfLkib sJkftiyibfpFEy,
jIvprsmfpnftmf ecalflibfbayibfB - '[fAk.

viqkfkmf - ;nftpf pfr]vtftalf Pbpfpdfd epaRAq epayfAkyazfvarf Mtlf


tiRvnftati (61) - tamAryaqf Ekqfv[f - '[fpt[f YMlmf `Rqicfecyftarf. ;tilf
tamAryaqf Ekqfv[f '[fb ptgfkqf `FAmtft[tfAt "bfBkfekaqfpv{mf, `
'[f{mf 'Ztfti[f YMlmf viqkfkpfpDpv{mf ~kiy epriypiradfFyi[f natA[
KbikfKmf. oRvA[Ey EnakfKmf - '[fb ptgfkqf YMlmf na[fkamf EvbfBAmyaLmf,
u '[fb 'Ztfti[f YMlMmf PbpfpDmf mbfb yaRkfKmf ~tfma `FAmylfl[f '[fpT
PbpfpdfdT. u]rfv< '[fb ptmf ;pfpFyak EcxtfvtfTd[f PFyv{mf, m '[fb
'Ztftalf Pbpfpdfdv{mf, `biAvkf eka]fD mdfDEm niYRpikfk Ev]fDpv[ayf
uqfqv{mf ~kiy ~tfma Pbpfpdfda[f. ;pfpFyak ;nftpf paCrmf YMlmf jIv-prmatfma
smfpnftmf viqkfkpfpdfdT.

74. `kartftaLmf, mkartftaLmf, rXkA[y<mf, rXfytfAty<mf


ecalflibfB, cTrftftiyaLmf, ukartftaLmf rX]EhTva[
pfrapftiAyy<mf pltfAty<mf ecalflibfB.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 64 of 101

`vtariAk - `kartftilf pfrtfyyarftft pfrtanmak pfr]varftfttfAt Eyajitftarf


kIzf, `tilf tatfvrftftpfrtanmak pfr]vtfTkfK ;[f[Mmf oR EyajA[
`Rqicfecyfkibarf, `kartftaLmf '[fB etadgfki.

viqkfkmf - ;TvAr ` 'Ztftilf mAbnfTqfq Ecx-Ecxi smfpnftmf YMlmak


pfr]vtfti[f epaRAq viqkfki[arf. ;[i EvB vAkyilf pfr]vtfti[f epaRAq
u]rftft uqfqarf.

vfyakfya[mf
a[mf - `tavT, `kartftaEl rXk[a[ :cfvrA[cf ecalflibfB,
mkartftaEl ttfrXfyma[ ~tfmvsfTAvcf ecalflibfB, cTrftftiyaEl rXikfAkkfK
EhTva[ Ecxtfvmakib pfrapftiAycf ecalflibfB, ;pfpF rXikfkibtbfKpf plmf -
;vfvatfmvsfT `tftAlkfK `nnfyarfhmak viniEyakpfpDAkyaAkyaEl.
`nnfyarfhEcxtfv vaciya[ ukartftaEl rX]pltfAtcf ecalflibfB - '[fAk.

viqkfkmf - ` '[fb ptmf YMlmf rXk[a[ :cfvr[f Pbpfpdfda[f. m '[fb 'ZtfT


YMlmf `v[alf rXikfkpfpDmf ~tfma Pbpfpdfda[f. na[fkamf EvbfBAmyalf
'mfepRmaqf jIvA[ rXikfkkf kar]makiy jIv{Ady `FAmtft[mf PbpfpdfdT.
;pfpF 'mfepRma[f rXipfptbfKkf kar]mf '[f[ev[ilf - jIv[f 'mfepRmaA[tf
tvir EvB yaRkfKmf `FAm `lfl[f '[fpt[alf ~Kmf. ;tftAky rX] plmf
'[fpT u '[fb 'Ztftalf PbpfpdfdT.

75. ;[iEmlf pfr]vtfAt vivrikfkibT.

`vtariAk - ~k ;mfmnftfrtftibf pfrtmptma[ pfr]varftfttfAt


`RqicfecyftarayibfB. ;[i EmlibfptgfkQkfK `rftftmf `Rqicfecyfvtak
mnftfrEcxMmf ;TkfK vivr]mayiRkfKmfpFAy MnfTb `Rqicfecyfkibarf, ;[iEmlf
pfr]vtfAt vivrikfkibT '[fB.

viqkfkmf - ;pfpFyaktf tiRmnftirtfti[f Mtlf ptma[ pfr]vmf viqkfkpfpdfdT. ;[i


`Dtft ;r]fD ptgfkQkfK (nEma, naray]a) viqkfkmf `Rqicfecyfy etadgfki,
`nft ;r]fD ptgfkQmf pfr]vtfAt viqkfKvtakEv uqfq[ '[fB
`Rqicfecyfkibarf.

vfyakfya[mf - ;vfvidtftilf vivr]makibT, pfrsfTtma[ `rftfttfTkfK


upy<kftma[ `rftfttfAtcf ecalflikf eka]fD p>rfEvakftma[ `rftfttfAt
victIkrikfAk '[fB tIppfrkactftiLmf, ukftarftt victIkary<kftarftftanftr Epatnmf
mtmf vivr]mf ttfr mhitanamf mnIxi]amf '[fB rhsfytfryarftft vivr]kfrmmf
`Rqicfecyft pfrpnfttftiLmf vivr] lX]tfAt jIyrRqicfecyftariEb.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 65 of 101

viqkfkmf - vivr]mf '[fbalf PbpfpDmf `rftfttftibfK criya[ viqkfkmf Pbi, `tilf


Pbpfpdfd `rftfttfAt etqiv<pDtfTtlf ~Kmf. ;nft vixytfAt vatiEksri jIyrf
t[T tIppfrkactftilf - ukftarftt victIkary<kftarftftanftr Epatnmf mtmf vivr]mf
ttfr mhitanamf mnIxi]amf - PbpfpDmf epaRAq n[fK etqiv<pDtfti, tKnft
`rftfttfAt u]rftfTvEt vfyakfya[mf '[pfpDmf '[fpT epriyvrfkqi[f kRtfT -
'[fB rhsfytfry vivr]tftiLmf `Rqicf ecyftarf `[fEba?

76. உகார ைத விவாி கிற நம ஸு: அகார ைத விவாி கிற நாராயணபத ;


மகார ைத விவாி கிற ச தி; நாரபதெம ெசா வா க .

அவதாாிைக – விவாி கிறப தா எ ஙேனெய ன அ ளி ெச கிறா – உகார ைத


விவாி கிற நம ஸு எ ெதாட கி.

விள க – தி ம திர தி இர டாவ ம றாவ பத க ரணவ ைத


எ வித விள கி றன எ அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அ யேசஷ வ வ ைத கழி கிறவிட தி அ யாிேல


அ யதமனாக ெசா ல ப ட த ைன ெவளியாக ெசா கழி ைகயாேல
உகார ைத விவாி கிற நம ஸு; ர கனான ஈ வர ைடய வ ப ைத ,
ர ய த ேசதநாேசதந கைள ர ேணாபேயாகியான ணாதிகைள ர ண
ரகார ைத விசதமாக ெசா ைகயாேல, அகார ைத விவாி கிற நாராயண
பத ; நாகி சித வத ேசஷ வ , அகி சி கர ய ேசஷ வா ப தி: எ கிறப ேய
கி சி கார மி லாதேபா ேசஷ வ தி இ லாைமயா த தி உ பான
கி சி கார ைத ரதிபாதி கிற ச தி, ேசஷ வா ரயமான ஆ மவ ைவ
ெசா கிற மகார ைத விவாி கிற . மகார வ யனான ஆ மாவி ைடய நி ய வ ,
ஏக ப வ , பஹு வ ெதாட கமானவ ைற ரதிபாதி ைகயாேல மகார ைத
விவாி கிற நாரபதெம ெசா வா க எ ைக.

விள க - ம றவ க ஜீவ அ ைம அ ல எ வத ல த ைன
ம றவ க டைனேய ேச ெகா , தன தாேன அ ைம ப டவ எ ற
எ ண ைத உகார நீ கிற . ஆகேவ நம: எ ற பத உ எ எ ைத
விவாி பதாக உ ள . நாராயணா எ ற பத - அைன ைத கா ஈ வர ைடய
வ ப , அவனா ர ி க ப ேசதன அேசதன க , அ வித ர ி க
அவ ைணயாக உ ள தி க யாண ண க ம ர ி ைற –

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 66 of 101

ஆகியவ ைற கிற . ஆக நாராயண எ ற பத அ எ எ ைத


விள வதாக உ ள .

• மீமா ஸ வா ய - நாகி சித வத ேசஷ வ – ைக க ய ெச யாம


அ ைம தன இ ைல.
• மீமா ஸ வா ய - அகி சி கர ய ேசஷ வா ப தி: - ைக க ய
ெச யாதவ அ ைம தன தி ைம ெபற மா டா .

ேமேல உ ள வாிகளி ப , ைக க ய ெச யாம அ ைம தன இ ைல


எ றாகிற . ஆக ”ஆய” எ நா கா ேவ ைமயான , அ ைம தன தி
இல காக உ ள ஜீவைன றி கிற . இத ல இ த நா கா ேவ ைமயான
ம எ எ ைத விள கிற எனலா . ஒ சில ”நார” எ ற பத ம எ
எ தி விள கமாக உ ளதாக ெகா வா க . இத ல ஆ மா நி யமான ,
ஒேர த ைம உைடய , பல உ ள ேபா றைவ ெவளி ப கி றன.

77. அைடேவ விவாியாெதாழிகிற விேராதி ேபா அ பவி க ேவ ைகயாேல.

அவதாாிைக – அ ர ரம திேல விவாியாேத ர மாக விவாி பாேன எ ன,


அ ளி ெச கிறா , அைடேவ எ ெதாட கி.

விள க - ேமேல உ ள ைணயி பரணவ தி எ களான அ, உ, ம எ பைத


அேத வாிைசயி றாம ஏ மா றி றேவ ? இத கான விைடைய
அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அ ர ரம திேல விவாியாெதாழிகிற – அகார


விவரணமான நாராயணபத தி பகவத பவ விேராதியான அஹ கார
மமகாராதிக நம ஸாேல கழி ேபா பி ைன அ பவி க ேவ ைகயாேல
எ ைக.

விள க - அ த வாிைச ப றாம ஏ மா ற ப ட எ றா – நாராயணா எ ற


பத தி ல ற ப ஈ வர அ பவ தி தைட ஏ ப த வ லதான
அஹ கார ைத (நா எ ற எ ண ), மமகார ைத (எ ைடய எ ற
எ ண ) வில க ேவ எ பத காக ஆ . பகவ அ பவ ஏ படாம
த விேராதிகளான இைவ கழி த பி ன பகவ அ பவ ஏ ப கிற .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 67 of 101

78. நம ஸு “ந” எ , “ம:” எ இர பத .

அவதாாிைக – இனி, ம யமபதமான நம ஸு அ த அ ளி ெச வதாக, அதி


அவா தரபதேபத ைத அ ளி ெச கிறா , நம ஸு “ந” எ , “ம:” எ இர
பத , எ .

விள க - அ ந வி உ ள பதமான ”நம:” எ பத ெபா அ ளி ெச ய


ெதாட கி, அ த பத ைத ”ந” எ , “ம:” எ இர டாக பிாி கிறா .

யா யான – (தனியாக ஏ இ ைல).

79. ”ம:” எ கிற இ தா , ”தன உாிய எ கிற ; ”ந” எ அ ைத தவி கிற .

அவதாாிைக - இ விர பத க அ த எ ? எ அ ளி ெச கிறா , ம:


எ கிற இ தா , எ ெதாட கி.

விள க - இர பத களி ெபா எ னஎ அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ , ”ம:” எ ஷ ய தமான இ மகார தா ,


மகாரவா யனான ஆ மா கீ ெசா ன தாத ய ரதிேகா யான வா த வ
ேதா ைகயாேல ”தன உாியவ ” எ ம ைத ெசா கிற ; ”ந” எ
நிேஷதவாசியான ந ஞாேல அ ைத கழி கிற எ ைக.

விள க – ”ம:” எ ற பத மஎ பத ஆறா ேவ ைமயா .இ த பத ல ம


எ ற எ தா ற ப ட ஜீவ , தன தாேன உாியவ எ ற ெபா ைள
அளி கிற . ஆனா ”ந” எ ற பத இதைன ம வி கிற .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 68 of 101

80. ஆக ”நம” எ கிற இ தா , ”தன உாியன ”எ கிற .

அவதாாிைக – உபயபத தா ெசா ன அ த ைத ேசர பி


அ ளி ெச கிறா , ” ஆக ”நம” எ கிற இ தா , ”தன உாியன ” எ கிற ”,
எ .

விள க - இர பத கைள ஒ றாக ேச ெபா அ ளி ெச கிறா .

யா யான – பத ரம திேல அ த ெச லாேத, க மமாக ெசா கிற


நிேஷ ய ைத ெசா நிேஷதி க ேவ ைகயாேல; ரம திேல ெசா ேபா
“ மி ற “ எ மாேபாேல, நிேஷத வகமாக நிேஷ ய ைத
ெசா கிறெத ேயாஜி கேவ . அ தா பர தப யிேல இவ தாேம
அ ளி ெச தா .

விள க - ேமேல உ ல ைணயி ”நம:” எ ற பத தி ெபா ேபா ,


வாிைச மா றி (ம:, ந) ெபா றிய கா க. இ ஏ எ றா - த எ த
விஷய ைத வில க ேவ ேமா அதைன றேவ ; அத பி ன , அ த
விஷய ைத வில க ேவ எ வேத சாியான ைறயா . இ ப
அ லாம த வில க ேவ எ றி, அத பி ன வில கேவ ய
ெபா ைள வ உ . இதைன ந மா வா தி வா ெமாழியி (1-2-1) -
மி ற – எ பத ல , த ” மி ” எ வில க ேவ
எ பைத றி, அத பி ன ” ற ” எ வில க ேவ ய விஷய ைத
றிய கா க. இதைன பர தப யி இவேர (பி ைளேலாகாசா ய ) அ ளி
ெச ததி க ெகா க.

81. பிற உாியனான அ த ைவல ய ைத கா மீ கலா ;


தன ெக ம ேயா யைத ட அழி .

அவதாாிைக - தன பிற உாி த எ அ யேசஷ வ ைத நிேஷதி த


உகார ைத விவாி கிறதாகி , பிற உாி த ெற ற ைத விவாியாம ,
தன ாியன எ இ ைதேய விவாி பாேன ? எ கிற ச ைகயிேல அ ளி
ெச கிறா - பிற உாியனானவ -எ ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 69 of 101

விள க - உகார எ ப ஜீவ , தன பிற உாியவ அ ல எ பைத


றி, ம றவ க அ ைம அ ல எ பைத விவாி கிற . நம: எ ப உகார ைத
விவாி கிற எ றா , இத ல “ஜீவ தன உாியவ அ ல ”எ ப ம
மீ ற ப , “ஜீவ ம றவ க உாியவ அ ல ”, எ ப ஏ றாம
விட ப ட ? இத கான விைடைய அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அ யேசஷ தனான அ , ேசஷ வ இைசைகயாேல,


அ யாி கா தன உ டான ஸ வகாரண வ ஸ வர க வ ஸ வ
ேசஷி வாதியான ைவல ய ைத கா , அ நிைலயி நி மீ கலா .
தன ாியவ எ நி ம , வ ேம எ றா , அஹ ேம எ ம ஒழிய
ேசஷ வ இைசயாைமயாேல, மீ ைக ேயா யைத ட இ ைலயா வி
–எ ைக.

விள க – ஜீவ , ”ம றவ க தா அ ைம ப டவ ”, எ எ ேபா , அவ


தன தாேன அ ைம ப த எ ற த ைம மைற கமாக உ ள எ ப ல ப கிற .
அ ப ப ட எ ண ெகா ட அவைன ஸ ேவ வர மிக எளிதாக தன ேக
உாி தான அைன தி காரண (ஸ வகாரண வ ), அைன ைத கா த ைம
(ஸ வர க வ ), அைன தி எஜமா னாக உ ள த ைம (ஸ வேசஷி வ )

ேபா றவ ைற கா பி தன அ ைமயா கி ெகா ள . ஆனா அ த ஜீவ ,


”தன ேக தா அ ைம”, எ ற எ ண ட இ தா எ றா நட ப எ ன?
எ ெப மா அவனிட - வ ேம - நீ என உாியவ –எ றா , அத ஜீவ – அஹ
ேம - நா என ேக உாியவ –எ றி, ம வி வா . அத பி ன அ த ஜீவைன
வச ப த எ ப கிக க னமா .

82. இ தா விேராதிைய கழி கிற .

அவதாாிைக – இ நம ஸா ெச கிற அ ஸ தா எ ?எ ன அ ளி ெச கிறா -


இ தா விேராதிைய கழி கிற –எ .

விள க - நம: எ பத ல எ ன நிக கிற எ ற ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .


இத ல ஜீவனி விேராதிக நீ கி றன.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 70 of 101

83. விேராதிதா .

அவதாாிைக - இ தா ஒ ேறா? பலேவா? எ ன அ ளி ெச கிறா - விேராதிதா


–எ .

விள க - ஜீவனி விேராதிக ஒ றா அ ல பல உ டா எ ற ேக வி விைட


அ ளி ெச கிறா . விேராதிக றா .

84. அதாவ , வ ப விேராதி , உபாய விேராதி , ரா ய விேராதி .

அவதாாிைக - அ தா எ ? எ ன அ ளி ெச கிறா - அதாவ , வ ப


விேராதி , உபாய விேராதி , ரா ய விேராதி –எ .

விள க – அ த விேராதிக எைவ எ ற ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – இ தா ரதமபத தி ெசா ன வ ப விேராதி ,


இ பத தி ஆ தமாக தி கிற உபாய விேராதி , உ தரபத தி
ெசா கிற ரா ய விேராதி ெம ைக. இ நம ஸுதா காகா ி
யாய தாேல ேவா தர பத களி ெசா கிற வ ப ரா ய களி ைடய
விேராதிகைள கழி க கடவதாயிேற இ ப .

விள க - இைவயாவன – ரணவ தி ல உண த ப ட ஆ மாவி ைடய


வ ப தி விேராதி, நம: எ ற பத தி ல உண த ப ட ”ஜீவ
ஸ ேவ வரேன உபாய ” எ ற எ ண தி கான விேராதி, நாராயணாய எ ற
பத தி ல உண த ப க தான ”ைக க யேம ஜீவனி றி ேகா ”
எ பத கான விேராதி – ஆகிய ஆ . கா ைகயி ஒேர க விழியான
அத இர க க வழியாக கா ப ேபா , நம: எ ற ஒேர பதமான
வ ப ம ரா ய ( த ம றா விேராதிக ) ஆகிய இர ைட
விள கிற .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 71 of 101

85. வ ப விேராதி கழிைகயாவ - யாேன நீ எ ைடைம நீேய எ றி ைக;


உபாய விேராதி கழிைகயாவ - கைளவா ப கைளயாெதாழிவா கைளக
ம றிேல - எ றி ைக; ரா ய விேராதி கழிைகயாவ - ம ைற ந காம க
மா எ றி ைக.

அவதாாிைக - இ விேராதி ரய கழிைகயாவ தா எ ? எ ன - அ த ைன


அைடேவ அ ளி ெச கிறா , ேம வா ய தாேல.

விள க - இ த விேராதிக நீ த எ ப எ ன? எ ற ேக வி
விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – வ ப விேராதி இ யாதி - அதாவ வ ப விேராதி - யாேன


எ தனேத - எ றி ைகயாைகயாேல. அ கழிைகயாவ – யாேன
நீெய ைடைம நீேய - எ ஆ ம ஆ மீய க இர அ தைல
ரகாரதயா ேசஷ எ றி ைக – எ ைக. உபாய விேராதி இ யாதி - அதாவ
உபாய விேராதி வர ேண வா வயமாைகயாேல, அ கழிைகயாவ –
கைளவா ப கைளயாெதாழிவா கைளக ம றிேல எ – க ைத
ேபா வா ேபா காெதாழிவா , ேவேறா ர க வ ைவ ைடேயன ேல
எ றி ைக - எ ைக. ரா திவிேராதி இ யாதி – அதாவ , ரா ய விேராதி
வ ரேயாஜந தியாகியாேல, அ கழிைகயாவ – ம ைற ந காம க மா
எ -உ க ற பான எ க ைடய ஆைசைய ேபா –எ றி ைக –
எ ைக.

விள க - ஜீவனி வ ப தி கான விேராதி எ ப தி வா ெமாழியி (2-9-9) -


ற ப டப – யாேன எ தனேத - நா என உாியவ எ ற எ ண ஆ .
இ த எ ண எ வித நீ எ றா , தி வா ெமாழி (2-9-9) வ ேபா -
யாேன நீ எ உைடைம நீேய – எ தா த ைன ேச தைவ
ஸ ேவ வர உாிைம எ வத ல ஆ . உபாய விேராதி எ ப -
த ைன தாேன கா பா றி ெகா ள ய வ ஆ . இ த விேராதி எ வித கழி
எ றா , தி வா ெமாழி வ ேபா (5-8-8) – கைளவா ப கைளயா
ஒழிவா கைளக ம றிேல – எ பத ஏ ப – எ ைடய யர ைத நீ

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 72 of 101

நீ கினா நீ காவி டா , நா உ ைன தவிர ேவ யாைர நாடமா ேட


– எ ற சி தைன ட இ நிைலயா . ரா ய விேராதி எ ப , தன
பய ப ப யான ெசயைல ெச ெகா வ ஆ .இ எ ப கழி எ றா ,
தி பாைவ (30) - ம ைற ந காம க மா – எ பத ஏ ப - உ ைன
மகி வி ப தவிர எ க உ ள ம ற ஆைசகைள வில வாயாக – எ ற
சி தைன ட இ ப ஆ .

86 “ம:” எ ைக வ பநாச , ”நம” எ ைக வ ேபா ஜீவந .

அவதாாிைக – இ ப வ ேபாபாய ஷா த க விேராதியாகிற


இவ ைடய அஹ கார மமகார களாைகயாேல. அதி ைடய ெரௗ ய ைத
த நி தியி டான ந ைமைய அ ளி ெச கிறா - “ம:” எ ைக
வ பநாச , ”நம” எ ைக வ ேபா ஜீவந –எ .

விள க – இ ப யாக, ஜீவ ஸ ேவ வர ம ேம அ ைம எ ள ஜீவனி


வ ப , ஸ ேவ வரைன ம ேம சரண எ ெகா ள உபாய ,
ஸ ேவ வர ம ேம ைக க ய ெச கி ற ஷா த எ ற இ த
விேராதியாக இ பைவ - ஜீவனி அஹ கார ம மமகார ஆ .
இவ றி தீய த ைமைய , இ த எ ண க விலகினா உ டா க ய
ந ைமைய அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ேசதந ய யதா ம ய வ மி ேய ச வ நி மம


இ ய ர வ வ ததா ம ய ய வாசக எ கிறப , ம: எ கிற இதிேல அஹ கார
மமகார க இர டாைகயாேல அதிேல அ விதனாைக – இ வா மா
வி ைடய வ ப நாச ; நம எ ற அதி அ வயம றி ைக – வ ப தி
உ ஜீவந – எ ைக. ய ர பேவ த ய ர ர மண: பத
மேமதி ய ேரா ந மேமதி ச சா வத எ ன கடவதிேற.

விள க - அஹி ய ஸ ஹிைத - ேசதந ய யதா ம ய வ மி ேய ச


வ நி மம இ ய ர வ வ ததா ம ய ய வாசக - த ைன றி ,
த னிட உ ள ெபா கைள றி , ”எ ைடய ” எ ற எ ண
உ டா ேபா மம எ பத க மமகார ைத றி கிற - எ றிய .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 73 of 101

இத ல ம: எ ற பத தி , அஹ கார ம மமகார ஆகிய இர ேம


அட க எ ப ெதளிவாகிற . அதி ஈ ப ள ஜீவனி வ பமான , நாச
அைடகிற . நம: எ ற பதமான , அஹ கார ம மமகார ஆகியவ றி
ெதாட கைள விள கி, ஜீவனி வ ப ைத கா க வ ல ஆ . மஹாபாரத –
ய ர பேவ த ய ர ர மண: பத மேமதி ய ேரா
ந மேமதி ச சா வத – இர அ ர க (மம) ஆ மாவி எம
ேபா ற ; அஷர க ர ம தி இ பிட ைத அளி ப ,
அ ர க ”ந மம” எ றிய .

87. இ தா - வ ப ைத , உபாய ைத , பல ைத கா .

அவதாாிைக - இ ப வ ப உபாய ஷா த விேராதிகைள கழி கிற


அளவ றி ேக, இ நம ஸுதா வ பாதி ரய ைத ரகா பி எ கிறா
- இ தா வ ப ைத , உபாய ைத , பல ைத கா -எ .

விள க - வ ப , உபாய ம ஷா த ஆகிய றி விேராதிக


அழிவ ம ேம ேபாதா . நம: எ பத , இ த ைற ேம
ரகாச ப தவ ல எ அ ளி ெச கிறா .

88. ”ெதாைலவி ம கல ெதா ” எ ைகயாேல, வ ப ெசா ;


“ேவ கட உைறவா நம” எ ைகயாேல, உபாய ெசா ; “அ தி
ெதா ெசா ” எ ைகயாேல, பல ெசா .

அவதாாிைக – இ த ைன உபபாதி கிறா , ேம வா ய திேல.

விள க - ைண 86- றியைத, இனி வ ைணகளி விள கிறா .

யா யான – “ெதாைலவி ம கல ” இ யாதி: அதாவ – “ெதாைலவி ம கல


ெதா ” எ அவ க த ளின நில தள ெச ல ேசஷமாயி ப ைய
ெசா கிறவளவி ”ெதா ” எ நம கார ைத ெசா ைகயாேல, வ ப
ெசா எ ைக. ”ேவ கட ” இ யாதி: அதாவ “ேவ கட உைறவா நம”
எ ”தி ேவ கட ைடயா ேசஷ நா ; என ாிேயன ேல ”, எ
வர ண தி ரா தியி லாத வ ப பாரத ய ைத ெசா ைகயாேல,
அவேன உபாயெம மிட தி ைகயேல உபாய ெசா எ ைக. “அ தி
ெதா ெசா ” இ யாதி: அதாவ “அ தி ெதா ெசா ” எ தா யரஸ

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 74 of 101

அதிசயி தா அத ைடய சரமதைசயிேல ெசா ல கடவ “ெதா ெசா ” எ


நம ச த ைத ெசா ைகயாேல பல ெசா எ ைக.

விள க - தி வா ெமாழி (6-5-1) – ெதாைலவி ம கல ெதா -எ பத ல


எ ெப மா மிக மகி தப வாச ெச தி ய ேதச ைத அைட
ஜீவனி த ைமைய கிறா . இ உ ள ”ெதா ” எ ற பத , நம கார ைத
வதா இ ஜீவனி வ ப ைத விள கிற . தி வா ெமாழி (3-3-6) –
ேவ கட உைறவா நம - எ பத ல , ”நா தி ேவ கட ைடயா ேக
அ ைம, நா என உாியவ அ ல ”, எ ற எ ண ெவளி ப கிற . இத
ல , தா அவைனேய அ உ ள , த ைன கா ெகா ள தன த தி
இ ைல எ எ வ ெவளி ப வதா , உபாய எ ப நம எ ற பத தா
ற ப ட . தி வா ெமாழி (10-8-7) - அ தி ெதா ெசா – எ பத ல ,
அவ ைக க ய ெச வத ல ெப ஆன த விைளவைத றி, நம
எ ற பத தி ல அவ ைடய மகி சி ேக உ ள ைக க ய பல ற ப கிற .

89. “உ ற உ ன யா க ைம” எ கிறப ேய இதிேல பாகவதேசஷ வ


அ ஸ ேதய .

அவதாாிைக - இ பத திேல, ததீயேசஷ வ ஆ தமாக அ ஸ ேதய மாைகயாேல,


அ ைத அ ளி ெச கிறா – உ ற -எ ெதாட கி.

விள க – நம: எ ற பத தி ல எ ெப மா ம ேம அ லாம அவன


அ யா க வச ப த உண த ப கிற எ இ த க ைத
விவாி கிறா .

யா யான - அதாவ “நி தி ெவ ெட க நா ற உ ன யா


அ ைம” எ தி ம திர க ற தா நா உ ற உ ன யா அ ைம
எ இ வ த திேல எ கிறப ேய, அஹ கார மமகார க நி தமா ,
பகவ ேசஷ வ உ ளப ரகாசி கிற இ நம ேல த கா ைடயான பாகவத
ேசஷ வ அ ஸ தி கேவ எ ைக.

விள க - ெபாிய தி ெமாழி (8-10-3) - நி தி ெவ ெட க நா ற


உ ன யா அ ைம – எ எ ெகா ட உ ைடய தி நாம ைத நா
க ேற , அத ல உ அ யா அ ைமயாேன –எ ற . இத க –
எ எ ெகா ட தி ம திர தி உ ெபா , அவன அ யா க

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 75 of 101

அ ைம ப இ பேத எ பதா . இத ப , நம: எ ற பத ல , அஹ கார


மமகார நீ க ெப , எ ெப மா அ ைம எ உண த ப டா , நம:
எ பத ல , அவன அ யா க அ ைம ப த உண த ப வைத
அறியேவ .

90. இ அகார திேல எ ெசா வ க ; உகார தி எ ெசா வ க .

அவதாாிைக – இ ப ஆ தமாக அ ஸ தி க ப பாகவத ேசஷ வ தா ,


இ நம ல றி ேக தலா தர களிேல ெசா வா டாைகயாேல, அ ைத
அ ளி ெச கிரா - இ அகார திேல எ ெசா வ க ; உகார தி எ
ெசா வ க –எ .

விள க – நம: எ ற பத ல உணர ப கி ற அ யா க அ ைம எ ற


க தான , இ த பத ல ம அ லாம , ேவ இட தி
உண த ப கிற எ சில வா க . அதைன விள கிறா .

யா யான – அதாவ ச தியாேல ஆ மாவி ைடய பகவ ேசஷ வ ைத


ெசா ைகயாேல, பகவ ேசஷ வகா ைடயான இ த பாகவத ேசஷ வா ஸ தாந
அகார திேலெய சில ெசா வா க . அந யா ஹ ேசஷ வ எ ைல
ததீய ேசஷ வ ப ய தமாக நி ைகயாைகயாேல, அந யா ஹ வ ரதிபாதகமான
உகார திேலெய சில ெசா வா க எ ைக. ஆ தமாைகயாேல, அ வவ
தல களி ெசா லலாயி ேதயாகி க த கழி தவிட திேல ெசா ைகேய
உசிதெம க .

விள க - ரணவ தி உ ள அகார தி காண ப நா கா ேவ ைம ல ,


ஜீவ எ ெப மா அ ைம ப டவ எ பைத ேம விாி ப தி, அ த
அ ைம தன தி எ ைல நிலமாக, அ யா அ ைம எ ப , அகார தி
ெவளி ப வதாக சில வா க . உகார தி ல – நா எ ெப மா
அ ைம ப டவ – எ ப ேம விாி ப த ப , அவன அ யா கைள
தவிர ேவ யா அ ைம ப டவ அ ல எ பைத உகார விள வதாக
சில வ . ”அ யா க அ ைம” எ இ த க , அகார ம
உகார ஆகியவ றி ல ற ப தேபாதி , நம: எ ற பத ல
ம ேம, அஹ கார ம மமகார ஆகிய விேராதிக கழிவதா , நம: எ ற
பத தி உ ெபா ளாக இ த க ைத ெகா வ சிற த .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 76 of 101

91. ”ஈ வர தன ேகயாயி ; அசி பிற ேகயாயி ; ஆ மா தன


பிற ெபா வாயி “ எ ப ட நிைன ; அ ஙன றி ேக, அசி ைத
ேபாேல தன ேகயாக எைன ெகா ளேவ ெம கிற நம ஸா .

அவதாாிைக – இ நம ஸு வ தி பிற த ரதிப திைய ப ற இதி பிற த

ரப தி டான வாசிைய அ ளி ெச கிறா - ஈ வர தன ேகயாயி – எ


ெதாட கி.

விள க – நம: எ ற பத தி ெபா ைள உண ெகா வத பாக ஜீவ உ ள


நிைல, அ த பத ைத அறி ெகா ட பி ன ஜீவ உ ள நிைல ஆகியவ ைற
அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , “ வ ப வாத த ய பகவத:” எ கிறப ேய, வாத த யேம


வ பமான ஈ வர வா தபரனாேய இ ; ைசத ய ரஹிதமாைகயாேல தன ேக
எ ைக ேயா யைதயி றி ேக பாரத த ய வ பமாயி அசி , பரா தமாேய

இ . ச தியி ெசா ன ேசஷ வ ைத , மகார தி ெசா ன ஞா வ ைத


உைடயனான ஆ மா ஞா வ பல தாேல, வா தைத ேசஷ வ தாேல
பரா தைத ெபா வாயி எ , நம ஸு வபத தி பிற த ரதிப தி;
அ ப யி றி ேக, பரா தைதக ேவஷமான அசி ேபாேல, “தன ேகயாக ெவைன
ெகா மீேத” எ கிறப ேய, அ தைல ேக ரஸமா ப விநிேயாக ெகா ள ேவ எ
அேப ி கிற இ நம ஸாேல – எ ைக.

விள க – ணர நேகாச தி (28) - வ ப வாத ாிய பகவத: - த திரமாக


உ ளேத பகவானி வ ப – எ ற ப ட . இத ப , த திர ைதேய தன

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 77 of 101

இய பாக ெகா ட ஸ ேவ வர , அைன ைத த ைடய வி ப தி ஏ றப ேய


நட த ைம ெகா டவ ஆவா . அறி இ லாத காரண தா , தன வி ப எ
எ பைத அறியாத காரண தா அசி வ க பாரத ாிய ைத வ பமாக
ெகா , ம றவ க காகேவ இ . ரணவ தி உ ள அகார தி நா கா
ேவ ைம ல ற ப ட அ ைம த ைமைய , மகார தா ற ப ட ஞான
ெபா திய த ைமைய ெகா டவனாக ஜீவ உ ளா . ஆகேவ ஜீவ தன கா
இ கிறா ; அ ைம த ைம காரணமாக ம றவ க காக இ கிறா . இ த நிைலேய
ஜீவ ”நம:” எ ற பத தி ெபா ைள உண வத இ நிைலயா . ஆனா
”நம:” எ ற பத தி ெபா ைள அறி த பி ன ஜீவ , அசி வ ேபா
ம றவ க காக ம ேம இ கேவ எ அறிகிறா . இ த நிைலேய
தி வா ெமாழியி (2-9-4) – தன ேகயாக எைன ெகா ஈேத - எ வ ேபா ,
எ ெபா மா ைடய மகி சி காகேவ தா இ க ேவ எ வி ண பி
நிைலயான ஆ .

92. அதாவ , ேபாக தைசயி ஈ வர அழி ேபா ேநா க ேவ ெம அழியா


ெதாழிைக .

அவதாாிைக – ”தன ேகயாக” எ ற ைத உபபாதி கிறா , “அதாவ ” எ ெதாட கி.

விள க - கட த ைணயி , ”தன ேகயாக” எ ள பத ைத ேம விவாி கிறா .

யா யான – இ தா அ தைல ேக ரஸமா ப விநிேயாக ப ைகயாவ – த ேனாேட

கல பாிமா தைசயி ேபா தாவான ஈ வர “ஆ ெகா வாெனா எ யி ட


மாய ” எ கிறப . அ ைம ெகா வாைர ேபாேல , த யாேமாஹ தாேல தாழ
நி பாிமாறி, இ தைலயி ேசஷ வ ைத அழி ேபா , ”ந ேசஷ வ ைத நா
ேநா கேவ ”, எ ைந ய பாவி இறா அவ ேபாக ைத அழியாெதாழிைக –
எ ைக.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 78 of 101

விள க - தி வா ெமாழி (9-6-7) – ஆ ெகா வாெனா எ யி ட மாய – எ


வத ஏ ப, எ ெப மா ஜீவ ைடய ெதா ைன ஏ ெபா , ஜீவ
மிக அ கி வ , அவ உ கல நி பா . அ த நிைலயி எ ெப மா ஜீவ
மீ கைர கட த காத உ டா . அ ேபா நா அவ அ ைம எ ற நிைலைய
மா றி, அவ நம எதைன ெச பவனாக நி கிறா . அ த ேநர தி , “நா ந ைடய

அ ைம தன ைத கா பா றி ெகா ள ேவ ”, எ எ ணி, அவ நம ெசய


ாிவைத த க டா . இ ப யாக அவ ைடய மகி சிைய த காம இ க
ேவ .

93. அழி ைக ேஹ – கீேழ ெசா ; ேம ெசா .

அவதாாிைக - ”இ ப இவ அழி ைக ேஹ ெவ ?” எ ன, அ ளி ெச கிறா -


அழி ைக ேஹ -எ ெதாட கி.

விள க - இ வித ஜீவ எ ெப மானி மகி சிைய அழி விட நிைன பத எ ன


காரண எ ற ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ஈ வர ேம வி விநிேயாக ெகா கிற தைசயிேல இவ


ைந ய பாவி , இறா , அவ ேபாக ைத அழி ைக ேஹ –”ேசஷ வேம
ஆ மா வ ப ” எ ைகயாேல கீேழ ரணவ திேல ெசா ; ச தியிேல கி கர

வபாவனாக ெசா ைகயாேல. ேம பத தி ெசா –எ ைக.

விள க – ஸ ேவ வர தானாகேவ வ , ஜீவ த ைன பாிமா ேபா , ஜீவ


த ைடய தா ைமைய க தி ெகா , ஸ ேவ வரனி அ த ெசயைல

அழி பத கான காரண – அ ைமயாக இ பேத ஆ மா இய - எ ரணவ தி


ற ப ட ; நாராயண எ ற பத தி நா கா ேவ ைமயான “ஆய” எ பத ல
ஜீவனி ைக க ய இய ேப ற ப ட - இைவேய காரணமாகி றன.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 79 of 101

94. இ நிைன பிற தேபாேத த ய ; இ நிைனவி லாதேபா எ லா


த க தம; இ நிைனவிேல எ லா ஸு த க உ . இ
இ றி ேக இ க ப ய ஞாதிக ராய சி தாதிக
நி ரேயாஜந க ; இ த னாேல எ லா பாவ க ேபா , எ லா பல க
உ டா .

அவதாாிைக - இனி இ பாரத த ய ரதிப தியி ைடய ைவபவ ைத பலப யாக அ ளி


ெச யா நி ெகா , இ பத ைத நிகமி த கிறா ேம .

விள க – ”நம:” எ ற பத ல உண த ப கி ற பாரத ாிய நிைலயி ேம ைமைய


அ ளி ெச கிறா .

யா யான – ”இ நிைன பிற தேபாேத த ய ” எ ற – ”தன ேகயாக எைன


ெகா ளேவ ” எ இ வ ய த பாரத த ய ரதிப தி பிற தேபாேத த ைடய
ஹித உடலாக ெச ய ேவ வெத லா ெச தைல க னவ எ ைக.

”இ நிைன இ லாதேபா எ லா த க த ” எ ற – இ பாரத த ய


ரதிப தி இ லாதேபா , “கி ேதந ந த பாப ேசாேரணா மாபஹாாிணா எ கிறப ேய
சகல த க இவனாேல ெச ய ப டதா வி -எ ைக.

”இ நிைனவிேல எ லா ஸு த க உ ”எ ற -இ உ டாகேவ எ லா ஸு த
ப ணினா பிற ாீதி ஈ வர விைளைகயாேல. இ த பாரத ய ரதிப தியிேல
ஸகல ஸு த உ –எ ைக.

”இ இ றி ேகயி ப ய ஞாதிக ராய சி தாதிக நி ரேயாஜந க ”


எ ற – இ பாரத ய ரதிப தி இ றி ேகயி க ெச ேத, ஈ வர ாீணா தமாக

இவ ப யாகாதி க ம க , த பாப விேமாசநா தமாக ப சர


சா தராயணாதிகளாகிற ராய சி தாதிக ஈ வர ாீதி வபாப விேமாசந
உடலாகாைமயாேல நி ரேயாஜந க –எ ைக.

“இ த னாேல எ லா பாப க ேபா , எ லா பல க உ டா ” எ ற – இ த


பாரத ய ரதிப தியாேல ஈ வர இவனளவிேல அ ரஹாதிசய ைத ப ைகயாேல
அவ ைடய நி ரஹா மகமான சகல பாப க ேபா ; ”உ ன யா ெக

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 80 of 101

ெச வென ேறயி தி நீ” எ கிறப ேய இவ ெக ைத ெச ேவாெம ேம ேம


உபகாி ைகயாேல, ஸ ஸார நி தி ெதாட கமாக ைக க ய ரா தி ப ய தமாக, சகல
பல க உ டா – எ ைக. ஆக ம யம பதா த ைத அ ளி ெச தாராயி .

விள க - ைணயி உ ள ”இ நிைன பிற தேபாேத த ய ” - எ பத ல


ற ப வ : தி வா ெமாழி (2-9-4) – தன ேகயாக எைன ெகா ளேவ -எ
நிைல ஏ பட ேவ ; அதாவ , தா வ மாக ஸ ேவ வரைனேய சா உ ேளா
எ ற சி தைன ேமேலா க ேவ . இத ல , த ைடய ந ைம ேதைவயான
அைன ைத அ த ஜீவ இய றி தவ ஆகிறா .

ைணயி உ ள ”இ நிைன இ லாதேபா எ லா த க த ” – எ பத

ல ற ப வ : ஸ ேவ வர , தா பரத ர எ நிைன நீ கினா நிக வ


ற ப ட . இதைன மஹாபாரத ஆதிப வ – கி ேதந ந த பாப
ேசாேரணா மாபஹாாிணா – ஆ மாைவ தி இ ேபா றவனா எ த பாவ தா
ெச ய படவி ைல - எ ற . ஆக அைன பாவ க இவனா ெச ய ப டதாகி
வி கிற .

ைணயி உ ள ”இ நிைனவிேல எ லா ஸு த க உ ” – எ பத ல
ற ப வ : தா ஸ ேவ வர பரத ர எ ற சி தைன உ ளேபா , இ த ஜீவ
அைன ந ைமகைள ெச ளா எ எ ெப மா அ த ஜீவ மீ மி த
மகி சி ஏ ப . இதனா அ த ஜீவ ேம அைன ந ைமக உ டாகிவி .

ைணயி உ ள ”இ இ றி ேகயி ப ய ஞாதிக ராய சி தாதிக


நி ரேயாஜந க ” எ பத ல ற ப வ : ஜீவ , தா ஸ ேவ வர
பரத ர எ ற நிைன இ லாவி டா - ஸ ேவ வரைன மகி வி விதமாக ஜீவ
இய யாக தலான க ம க ,த ைடய பாவ க நீ வைகயி இய ற ப
சர ம சா ராயண க ம க எ த பலைன அளி கா . இைவ
ஸ ேவ வர மகி சிைய உ டா ெசயைலேயா அ ல பாவ கைள நீ
ெசயைலேயா ெச யா . எனேவ இைவ பலன ேபா வி .

ைணயி உ ள “இ த னாேல எ லா பாப க ேபா , எ லா பல க உ டா ”


எ பத ல ற ப வ : ஸ ேவ வர மீ ஜீவ சா இ பதா , ஸ ேவ வர
அ த ஜீவ மீ தன அ ரஹ ைத ெபாழிகிறா . இதனா ஸ ேவ வரனி சீ ற ைத

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 81 of 101

ச பாதி க ய ஜீவனி பாவ க அைன , அ த ஜீவைன வி விலகிவி .


ெபாியதி வ தாதி (53) - உ அ யா எ ெச வ எ ேற இ தி நீ - எ பத ஏ ப,
ஸ ேவ வர த ைன அைட த ஜீவ எ ன ந ைமைய ெச ேவா எ
சி தி தப ேய உ ளா . இத ல ஸ ஸாரப த தி இ விலகி, பகவ ைக க ய
ெச வ எ ற நிைலவைர உ ள அைன பல க ஜீவ கி கிற . இ ப யாக
”நம:” எ ற ந பத தி (ஓ நேமா நாராயணாய எ பதி ந பத ) ெபா ைள அ ளி
ெச தா .

95. நாராயணென ற நார க அயநெம றப .


அவதாாிைக - அந தர நாரயண பதா த ைத அ ளி ெச கிறா – நாராயணென ற -
எ ெதாட கி.

விள க - அ நாராயண எ ற பத தி திர ட ெபா ைள அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , நாராயண பத தா “நாராணா அயந ய: ஸ: நாராயண:” எ ,


“நாரா: அயந ய ய ஸ: நாராயண:” எ த ஷ பஹு ாீஹி ப ஸமாஸ வய

தமாைகயாேல, அதி த ஷனி அ ைத ற அ ளி ெச கிறா –


நார க கயநெம றப –எ .

விள க - நாராயண எ ற பத – ”நாராணா அயந ய: ஸ: நாராயண:” - நார க யா


இ பிடேமா அவ நாராயண –எ த ஷ ஸமாஸ தி , ”நாரா: அயந ய ய ஸ:

நாராயண:” - நார க யா இ பிடேமா அவ நாராயண - எ பஹு ாீஹி


ஸமாஸ தி இர ெபா ைள வதா . த த ஷ ெபா ைள
அ ளி ெச கிறா .

96. நார களாவன நி ய வ களி ைடய திர .

அவதாாிைக – நார களாகிறைவ தா எைவ? எ ன, அ ளி ெச கிறா -


நார களாவன நி ய வ களி ைடய திர –எ .

விள க – நார க எ ற ப பைவ எைவ எ ற ேக வி விைட அ ளி


ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 82 of 101

யா யான - நாரபத “நர” எ , “நார” எ , ”நாரா:” எ மா ாி ேய


எ கிற தா விேல “ர” எ பதமா யி வ ைவ ெசா நகார அ ைத
நிேஷதி “நர” எ யமி லாத நி ய வ ைவ கா ஸ ஹா த திேல
“அ ” ர யய , ஆதி தி மா “நார” எ நி யவ ஸ ஹ ைத ெசா
”நாரா:” எ பஹுவசநமாைகயாேல ஸ ஹ பாஹு ய ைத ெசா ைகயா ,
”நி யவ களி ைடய திர ” எ கிறா . இதி “நி ய” எ ைகயாேல நர
ச தா த , “வ க ” எ ைகயாேல நார ச தா த , அவ றி ைடய “திர ”
எ ைகயாேல பஹுவசநா த ெசா ல ப டதிேற.

விள க - நார எ ற பத நர, நார, நாரா: எ ற ப .இ ாி எ ல


ெசா இ ெவளிவ , ”ர” எ ற பத அழி ெபா ைள விள கிற . ஆக ”ர”
எ ப அழி பத கைள றி ; ”ந” எ ப இதைன ம பதா , ”நர” எ ற
பத அழிவ ற நி ய வ கைள றி . ”அ ” எ ற பத ஒ ட ைத
றி கிற . ”அ ” எ இ த பத நார எ பதி இ தியி ேச , நி யமாக
உ ள வ களி ட ைத றி கிற . ”நாரா:” எ ற பத ப ைமயி
உ ளதா அ த பத , நி ய வ களி ட பல உ ளன எ கா கிற .
இதைனேய ைணயி ”நி ய வ களி ைடய திர ” எ றா . இ நர எ ற
பத தி ெபா ளாக நி ய எ ப , நார எ ற பத தி ெபா ளாக வ க
எ ப , வ களி ட எ பதா , அ த வ க ப ைமயாக உ ள
த ைம ற ப ட .

97. அைவயாவன - ஞாநாந தாமல வாதிக , ஞாந ச யாதிக , வா ஸ ய


ெஸௗசீ யாதிக , தி ேமனி , கா தி ெஸௗ மா யாதிக , தி ய ஷண க ,
தி யா த க , ெபாியபிரா யா ெதாட கமான நா சிமா க , நி யஸூாிக ,
ச ரசாமராதிக , தி வாச கா த க கணாதிப , த ,
பரமாகாச , ர தி , ப தா மா க , கால , மஹதாதி விகார க ,
அ ட க ,அ ட உ ப ட ேதவாதி பதா த க .

அவதாாிைக - தா ச களானைவ தா எைவ? எ ன, அ ளி ெச கிறா -


அைவயாவன - எ ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 83 of 101

விள க - நி யவ க எ பைவ எைவ எ அ ளி ெச கிறா .

யா யான – ( ஞாநாந தாமல வாதிக ) ஆவன – வ ப நி பக த ம க .


ஆதிச த தாேல அந த வ ைத ெசா கிற . ( ஞாநாச யாதிக ) ஆவன –
நி பித வ ப விேசஷண களான ஸம த க யாண ண க ரதாநமா
யி ள ஞாந ச தி பல ஐ வ ய ய ேதஜ ஸு களாகிற ஷ ண க .
(வா ஸ யெஸௗசீ யாதிக ) ஆவன - அ த ஷ யாய தமான வா ஸ ய
ெஸௗசீ ய வாமி வ ெஸௗல யா யஸ ேயய க யாண விேசஷ க . (தி ேமனி)
– ஆவ , அஸாதாரனமான தி யம கள வி ரஹ . ஏகவசந ஜா யபி ராயமா ,
நி யமான தி யவி ரஹ ைத ஐ சிகமாக பாி ரஹி வி ரஹா தர கைள
ெசா கிற ; அ லாதேபா ஒேர ச ஹமாக எ ணி வ கிற ரகரண
ேசரா . இ தா ந வி றி தி பி ைளப ட , ஆ சா பி ைள இவ க அ ளி
ெச த ரப த களிேல ஸு ப ட . (கா தி ெஸௗ மா யாதிக ) ஆவன – அ த
வி ரஹ ண களான ெஸௗ த ய ெஸௗ மா ய ெஸௗக ய ெயௗவநாதிக .
(தி ய ஷண க ) ஆவன - ஆபரண ைணயிேல பா யகார அ ளி ெச தப ேய
கிாீடாதி ரா தமாக அ தி ேமனி சா அஸ ேயயமான தி வா
பரண க . (தி யா த க ) ஆவன – அழ ஆ ாிதவிேராதி நிரஸந
உடலாயி ள ச கச ரகதா அ சா காதி அஸ ேயய ஆ த விேசஷ க .
(ெபாியபிரா யா ெதாட கமான நா சிமா ) ஆவா - வ லப ஏவ மிநீளாநாயக,
ேதவி வாம நீளயா ஸஹ மஹீ ேத ய ஸஹ ர ததா எ கிறப ேய ரதாந
மஹிஷியான ெபாியபிரா யா தலாக த ஸமாைநகளான மிநீைளக ,ம
அேநகராக ெசா ல ப கிறவ க . “ல மீ ர தி மஹிஷீவ க க ”
எ றிேற ஆ சா பி ைள அ ளி ெச த . (நி யஸூாிக ) ஆவா – அந த க ட
வி வ ேசநாதிகளாயி ள அஸ ேயயரான ஸூாிஜந க . (ச ரசாமராதிக )
ஆவன – ைக க ய உபகரண களான ச ர சாமர தால த கார பத
ரஹாதிக . (தி வாச கா த க ) ஆவா – ச ட ரச ட ப ர ஸுப ர ஜய
விஜயாதிக . (கணாதிப ) ஆவா - த தா டாீக வாமந ச க ண
ஸ வேந ர ஸு க ஸு ரதி தாதிக . ( த ) ஆவா - “கைரக ேடா ”
எ கிறப ேய ஸ ஸார சாகர ைத கட அ கைர ப நி ய ஸூாிகேளா
ஸமாநாகாரரா , நிகிலைக க ய நிரதராயி அஸ கேயயரான ேசதந .
(பரமாகாச ) ஆவ - ப ேசாபநிஷ மயமான பரமபத . இ தா ப ேசாபநிஷ
மயமாைகயாேல ஸ கா மகமாயிேற இ ப . ஆைகயா ஸ ஹகணைன

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 84 of 101

விேராதமி ைல. “ப ேசாபநிஷ மயமாைகயாேல பரமபத ஸ ஹா மகமாயி ”


எ றிேற ஆ சா பி ைள அ ளி ெச த .

விள க – ( ஞாநாந தாமல வாதிக ) – எ ெப மானி வ ப ைத நி பி தர


வ ல அவன ஞான , ஆன த , ேதாஷ அ றத ைம ஆகியைவ. ஆதி எ ற பத
ல இ த ண க எ ைலய இ ப ற ப ட . ( ஞாநாச யாதிக ) –
அவன வ ப ைத நி பி கவ ல ண க லமாக நி பி க ப ட
ண களா . இவ றி அைன க யாண ண க எ கா டாக
உ ள ஞான , ச தி, பல , ஐ வ ய , ய , ேதஜ எ ஆ ண க .
(வா ஸ யெஸௗசீ யாதிக ) – இ த ஆ ண களி ல ெவளி ப கி ற
வா ஸ ய = ற கைள ண எ ெகா த , ெசௗசீ ய = உய தவ க
தா தவ க எ ற ேவ பா இ றி பழ த , வாமி வ = அைனவைர தன
உைடைமயா கி ெகா த , ெஸௗல ய = அைனவ எளியவனாக இ த
ேபா ள எ ண ற தி க யாண ண க . (தி ேமனி) - அவ ம ேம
உாி தான தி யம கள வி ரஹ , பலவாக எ ெகா ஹ ேபா ற
ப க ஆகியவ ைற றி . இ ப ெகா ளவி ைல எ றா , கட த
ைணயி ற ப ட ” ட ” எ ப ட ரணாகிவி . இ த விஷய ந வி
தி தி பி ைளப ட ம ஆ சா பி ைள ஆகியவ க அ ளி ெச த
ர த க ல உணரலா . (கா தி ெஸௗ மா யாதிக ) - தி ேமனியி
த ைமகளான ெஸௗ த ய = அழகான அவயவ க , ெஸௗ மா ய = ெம ைமயாக
இ த , லாவ ய = ெமா தமான அழ , ெயௗவன = இளைம ேபா றைவ.
(தி ய ஷண க ) - சரணாகதி க ய தி எ டாவ ைணயான ஆபரண
ைணயி பா ய கார அ ளி ெச தப உ ள ாீட ெதாட கி ர எ
ைகவைளய க வைர, தி ேமனியி சா ற ப தி ய ம க தி வாபரண க .
(தி யா த க ) – ச , ச கர , கைத, வா , சா க த ய அழ
ேச ப யாக அ யா களி விேராதிகைள அழி ப யாக உ ள
ஆ த க . இைவ எ ண உ ளன. (ெபாியபிரா யா ெதாட கமான நா சிமா )
- சரணாகதி க ய தி ற ப ட வ லப ஏவ த மி நீளாநாயக ேதவி வாம
நீளயா ஸஹ மஹீ ேத ய ஸ ஸஹ ர ததா - எ ப ரதானமாக உ ள
ெபாியபிரா யா தலாக, அவைள ேபா ேற உ ளவ களான மி ம நீளா
ேதவிக , ம பல ேதவிக . இதைன ஆ சா பி ைள பர த ரஹ ய தி –
ல மீ ர தி மஹிஷீவ க க – ல மி ெதாட கமாக உ ள ேதவிக பல -

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 85 of 101

எ அ ளி ெச தா . (நி யஸூாிக ) – ஆதிேசஷ , க ட , வி வ ேசன


தலாேனா உ ளி ட எ ண ற நி யஸூாிக . (ச ரசாமராதிக ) – நி யஸூாிக
எ ெப மா ைக க ய ெச வத காக உத கி ற ைட, சாமர , விசிறி,
வ க ,ப க ேபா றைவ. (தி வாச கா த க ) –ச ட , ரச ட ,
ப ர , ப ர , ஜய , விஜய ேபா றவ க . (கணாதிப ) - த , தா ,
டாீக , வாமன , ச க ண , ஸ வேந ர , ஸு க , ஸு ரதி ட ேபா ற
நி யஸூாிகளி தைலவ க . ( த ) - தி வா ெமாழி (8-3-10) - கைர க ேடா –
எ வத ஏ ப ஸ ஸார எ ற கடைல கட , அ கைரயான பரமபத ைத
அைட , நி யஸூாிகைள ஒ த ேம ைமகைள ெப , எ ெப மா
எ ேபா ைக க ய ெச தப இ கி ற எ ண ற ேசதன க . (பரமாகாச ) –
ஐ உபநிஷ க என ப ஐ வ களா ஆன பரமபத (ஐ
உபநிஷ க = பரேம , மா , வி வ , நி த , ஸ வ ). இைவ டமாக
உ ளதா , கட த ைண ட ர பா இ ைல. இதைன ஆ சா பி ைள -
ப ேசாபநிஷ மயமாைகயாேல பரமபத ஸ ஹா மகமாயி – ஐ
உபனிஷ களி ேச ைகயாக உ ளதா பரமபத ட எ ேற ஆகிற -
எ அ ளி ெச தா .

யா யான - ஆக, ” ஞாநாந தாமல வாதிக ” எ ெதாட கி இ வள


வ ப நி பக த ம கைள நி பித வ ப விேசஷண களான க யாண
ண கைள , அ ண க ரகாசகமான தி யம கள வி ரஹ ைத ,
வி ரஹ ணமான ெஸௗ த யாதிகைள , அ த ெஸௗ த யாதிகேளாபாதி
தா ேபாேல சா தின தி யாபரண கைள , அ வாபரண கேளா
விக பி கலா ப யான தி யா த கைள , இைவயி தைன கா ெலாி த
நிலவாகாதப அ ேகயி அ பவி கிற நா சிமாைர , அ ேச தியிேல அ ைம
ெச கிற நி ய ஸூாிகைள , அவ க ைக க ேயாபகரண களான
ச ரசாமராதிகைள , “இ ேச தி எ வ கிறேதா” எ வயிெறாி ேநா
தி வாச கா த கைள . அ ப ம களாசாஸநபரரா ,
தி பைட கைடய காவலாயி கணாதிபைர , நி த ஸ ஸாரரா
அவ கேளா ஒ ேகா ைவயா அ ைம ெச கிற தைர , அ வ ைம
வ தகமான பரமபத ைத அ ளி ெச தாராயி .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 86 of 101

விள க – ஆக, ” ஞாநாந தாமல வாதிக ” எ ெதாட கி இ வைர


எ ெப மா ைடய வ ப ைத நி பி கவ ல த ைமக , அவன வ ப தி
நி பணமாக உ ள அவன தி க யாண ண க ,அ த ண கைள ெவளிப
கி ற அவன தி யம கள வி ரஹ , அ த தி ேமனியி ண களான
ெஸௗ த ய ேபா றைவ, ெஸௗ த ய தி ஏ ற தி ய ஆபரண க ,
ஆபரண க ஒ த தி ய ஆ த க , கா ணாக ேபா நிலா ேபா
அ லாம இவன இ த அழ அைன ைத ணாகாம அ பவி கி ற
நா சிமா க , இ த ேச தி ைக க ய ெச கி ற நி யஸூாிக ,
நி யஸூாிக அவன ைக க ய தி பய ப ைட தலானைவ, இ த
ேச தி எ ன ஆப வ ேமா எ எ ணியப பா கா கி ற வார
பாலக க , அ ள அைனவைர பா கா கி ற கண தைலவ க ,
ஸ ஸார ைத கட நி யஸூாிக ேபா ேற ைக க ய ெச கி ற த க ,
ைக க ய ைத வளர ைவ பரமபத ஆகியவ ைற அ ளி ெச தா .

யா யான - லாவி தியி ளவ ைற அ ளி ெச கிறா ேம . ( ர தி) ஆவ –


ண ரயா மகதயா ஸ ஹா மிைகயாயி ல ர தி,
“ ண ரயா மிைகயாைகயாேல ல ர தி ஸ ஹா மிைகயாயி ” எ றிேற
இத ஆ சா பி ைள அ ளி ெச த . (ப தா மா க ) ஆவா –
உைரெம கி ெபா ேபாேல, இ ர தி ேள உ மா கிட கிற ஆ மா க .
(கால ) ஆவ – அேஹாரா ராதி விபாக ததயா ஸ ஹா மமாயி அசி
விேசஷ . ”அேஹாரா ராதி விபாக க அேநகமாைகயாேல, கால
ஸ ஹா மகமாயி ” எ றிேற இ ஆ சா பி ைள அ ளி ெச த .

விள க - இனி லா வி தியி உ ளவ ைற அ ளி ெச கிறா . ( ர தி) -


ண க ட ளதா ஒ ட எ ேற ப உ ள ல ர தி.
இதைன ஆ சா பி ைள - ண ரயா மிைகயாைகயாேல ல ர தி ஸ ஹா
மிைகயாயி – ண க ட ளதா ல ர தி எ ப ஒ
டேம - எ அ ளி ெச தா . (ப தா மா க ) – ெம கி பதி உ ள ெபா
ேபா இ த ர தி த க வ ப இழ கிட ஸ ஸார
ஆ மா க . (கால ) – இர -பக எ டமாக உ ள அசி வ . இதைன
ஆ சா பி ைள - அேஹாரா ராதி விபாக க அேநகமாைகயாேல, கால

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 87 of 101

ஸ ஹா மகமாயி – பக -இர எ பல வைககளாக உ ளதா கால


எ ப ஒ டேம - எ அ ளி ெச தா .

யா யான - ஆக இ வள வ ேபண நி ய களான வ கைள


ெசா . ேமேல ரவாஹ ேபண நி ய கைள ெசா கிற . வ ேபண
நி ய வமாவ – ஸ தான பதா த தி ைடய உ ப தி விநாசா ய தாபாவ .
ரவாஹ ேபண நி ய வமாவ – உ ப தி விநாசேயாகியாகா நி க ெச ேத
வகால தி டான நாம ப காதிக ைடய அந யதாபாவ .

விள க – இ வைர த கள வ ப ல நி யமாக உ ள ெபா கைள அ ளி


ெச தா . இனி ெதாட சியாக இ வ த ைம காரணமாக ”நி யமாக உ ளைவ”
எ ற ப வ கைள அ ளி ெச கிறா . வ ப தா ஒ ெபா
நி யமாக உ ள எ றா , அத ேதா ற ம அழி ஆகியைவ எ ேபா ேம
கிைடயா எ பதா . ெதாட இ பதா ஒ ெபா நி ய எ றா , அ த
ெபா ேதா ற ம அழி ஆகியைவ இ தா அ த ெபா ளி
ெபய , உ வ ம த ைமக ஆகியைவ ெதாடக தி இ ேத மாறாம உ ளன
எ பதா .

யா யான - இதி (மஹதாதி விகார க ) ஆவன – மஹ த வ ெதாட கி


திவியளவாக உ டான இ ப த வ . (அ ட க ) ஆவன -
இ மஹதாதிகளாேல ஆர த களா அ டாநா ஸஹ ராணா
ஸஹ ரா ய தாநி ச எ கிறப ேய அஸ ேயயமாயி கிற அ ட விேசஷ க .
(அ ட உ ப ட ேதவாதி பதா த க ) ஆவன - அ டா த வ திகளான
ேதவ ம ய தி ய தாவர க . ஆக, நாரபதா த அ ளி ெச தாராயி .

விள க - இவ சில. (மஹதாதி விகார க ) - மஹ ெதாட கி வி எ


மி வைர உ ள இ ப த வ க . (அ ட க ) - மஹ தி
உ ப தியான ஆயிர கண கான அ ட க . இதைன வி ராண –
அ டாநா ஸஹ ராணா ஸஹ ரா ய தாநி ச – ஆயிர அ ட களி ப
மட காக உ ள ஆயிர அ ட க –எ ற . (அ ட )–இ தஅ ட களி
வசி பவ களான ேதவ க , மனித க , வில க , தாவர க தலானைவ.
இ ப யாக நார எ ற பத தி ெபா ைள அ ளி ெச தா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 88 of 101

98. அயந எ ற இவ ஆ ரயெம றப .

அவதாாிைக - ேமேல அயநபதா த ைத அ ளி ெச கிறா – அயநெம ற


இவ ஆ ரயெம றப –எ .

விள க - அ அயந எ ற பத தி ெபா ைள அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அயநச த ஆ ரயவாசியாைகயாேல இவ அயந


ெம ற இவ ஆ ரயெம றப –எ ைக.

விள க - அயந எ ற பத ஆ ரய = ஆதார எ ெபா ைள அளி கிற . இவ


ேமேல ற ப ட பலவ அயந எ றா , அவ றி ஆதாரமாக உ ளா
எ றாகிற .

99. அ ஙன றி ேக, இைவ த ைன ஆ ரயமாக ைடயென ன மா .

அவதாாிைக – பஹு ாீஹி ஸமாஸா த ைத அ ளி ெச கிறா - அ ஙன றி ேக, இைவ


த ைன ஆ ரயமாக ைடயென ன மா – எ .

விள க - இனி நார கைள இ பிடமாக ெகா டவ எ பஹு ாீஹி ஸமாஸ தி


ெபா ைள அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ – இவ ஆ ரயெம த ஷனாக ெசா ைகய றி ேக,


“இைவ த ைன ஆ ரயமாக ைடய ”, எ பஹு ாீஹியாக ெசா ல மா – எ ைக.
”இவ ஆ ரய ” எ கிறவிட தி ண கைள ெசா ேறயாகி , ”இைவ த ைன
ஆ ரயமாக ைடய ” எ கிற இட தி , ண கைளெயாழிய ெசா ல ேவ :
அ ண க யா ய வ ெசா மளவி , ஆ மா ரய அநவ ைத மாகிற
ேதாஷ க வ மாைகயாேல – ”த ண களிேல ஈ வர யாபி ேபா ண
விசி டனாேய யாபி க ேவ , நி ணமா வ இராைமயாேல; அ ேபா , யா ய

ண கேள யாபக ண களாய ைகயாேல, ஆ மா ரய ேதாஷ டா ; அ ேமேல

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 89 of 101

த ண களிேல ணி யாபி கெவ கா , ததா ரயமான ண கைள ணி


யாபி கேவ . அ த யாபக ைடய ண கைள ணி யாபி க ேவ .
ஆைகயாேல, அநவ தா தமா ”, எ ற இ த ைன ஸு ப டமாக ஆ சா பி ைள
அ ளி ெச தாாிேற.

விள க –த ஷ ஸமாஸ தி எ ெபா மா நார க இ பிடமாக உ ளா எ


வத பதிலாக, அவனா நார க உ ளன எ றலா . நார க இ பிட
எ ற ெபா வ ப – இவ ஆ ரய - எ ேபா , ”நார” எ ற பத தி
எ ெப மானி ண கைள ெபா ளாக றலா . ஆனா நார க அவனா
யாபி க ப கி றன எ ெபா வ ப - இைவ த ைன ஆ ரயமாக உைடயவ –

எ பதி உ ள “நார” எ ற பத ல , அவன ண கைள ற இயலா , காரண


எ ன? இ வித றினா , ஆ மா ரய ேதாஷ , அநவ ைத எ ற ேதாஷ ஏ ப .
இவ ைற ஆ சா பி ைள – த ண களி ஈ வர பரவி நி ேபா அ த
ண க ட யவனாகேவ அவ பரவி நி கிறா . அவன ண க இ லாத
வ க இ லாைமயா இ ெபா . இ ப ெகா ேபா யாபி க ப
ண கேள யாபி ண களாக , யாபி ண கேள யாபி க ப ள
ண களாக ஆகிவி . இ ேவ ஆ மா ரய ேதாஷ எ பதா . இ த ேதாஷ
நீ வத காக, ஈ வர ஒ சில ண க ட ம ேம நி , ம ற ண களி
யாபி கிறா எ றலா . அ ப ெகா டா , அவ யாபி ள சில
ண களி , சில ண க ட ய அவ யாபி கிறா எ இ ப ேய நீ
ெகா ேட ெச .இ அநவ ைத எ ேதாஷ ஆ -எ அ ளி ெச தா .

100. இைவயிர டா ப த பர வெஸௗல ய க .

அவதாாிைக – இ பய ஸமாஸ தா ப தா ச ைத அ ளி ெச கிறா -


இைவயிர டா -எ ெதாட கி.

விள க - கட த இ ைணகளி விள க ப ட இர ஸமாஸ களா ெவளிவ


அ த ைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , நார க அயந , நார கைள அயநமாக ைடயவ எ கிற

இைவ இர டா ப த அ த – த ைனெயாழி த ஸம த வ க , தா

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 90 of 101

ஆதாரமாயி ைகயாகிற பர வ ;இ ப ெபாியனான தா , ஸகல ேசதநாேசதந களி


த ைனயைம ெகா கி ைகயாகிற ெஸௗல ய –எ ைக.

விள க - நார க அயன , நார கைள அயனமாக உைடயவ – நார க


இ பிட , நார கைள இ பிடமாக ெகா டவ – எ ற இர டா ெவளி ப வ
எ னெவ றா – த ைன தவிர உ ள ம ற அைன வ க , தாேன ஆதாரமாக

உ ள பர வ எ ற ேம ைம; இ விதமாக மிக உய தவனாக உ ள தா , அைன


ேசதன அேசதன களி ப யான எளிைம - ஆகிய இர ெவளி ப கி றன.

101. அ த யாமி வ , உபாய வ , உேபய வ மாக மா .

அவதாாிைக - இ ன ஒ ரகார தாேல இ த ஸமாஸ வய ப த கைள அ ளி


ெச கிறா - அ த யாமி வ , உபாய வ , உேபய வ மாக மா – எ .

விள க – ேம ஒ வித ல இ த இர ஸமாஸ களா உண த ப அ த ைத


உண கி றா .

யா யான - அதாவ பஹு ாீஹி த ஷ மாகிற உபயஸமாஸ தா ப த –


அ த யாமி ரா மணாதிகளி ெசா கிறப ேய - அகில ேசதநா ேசதந களி
அ தரா மதயா அவ திதனா ெகா நிய தாவாயி ைகயாகிற அ த யாமி வ ,
இ கெதௗ எ கிற தா விேலயாத , அயகெதௗ எ கிற தா விேலயாத தமான அயந
பத தி கரேண ப தியா க மணி ப தியா ரகாசிதமான உபாய வ
உேபய வ மாக மா – எ ைக. பஹு ாீஹி ேயாஜைன ெசா கிறவிட திேல
ேயா யாதா ணமாக நார ச த ைத ண கைளெயாழி த வ க வாசகமாக
ெகா டா ேபாேல த ஷ ேயாஜைநயி அயந ச த ைத உபாேயாேபய வாசியாக
ெகா மளவி ேயா யதா ணமாக நார ச த ைத அேசதந கைள ஒழி த ேசதந
வ க வாசகமாக ெகா ள கடவ . நார விதி ஸ வ ஸா ஸ ஹ: பாிக யேத
கதிராலப பந த ய ேதந நாராயண த: எ , நாரச ேதந ஜீவாநா ஸ ஹ:
ேரா யேத ைத: ேதஷாமயந த வா நாராயண இேஹா யேத எ இ யாதிகளிேல
இ வ த ெசா ல படா நி றதிேற.

விள க - பஹு ாீஹி ஸமாஸ தா , த ஷ ஸமாஸ தா எ ெப மானி


அ த யாமி வ உேபய வ ெவளி ப கிற . ஹ ஆர யக ம ஸுபால
உபநிஷ ேபா றவ றி உ ள அ த யாமி ரா மண தி ல அைன ேசதன-
அேசதன களி எ ெப மா அ த யாமியாக உ ளா எ ப , அைன தி

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 91 of 101

அ தரா மாவாக இ ெகா , தன க டைள ப அவ ைற இய கிறா எ ப


ல ப கிற . இ ப யாக அ த யாமி வ ெவளி ப கிற . அயந எ ற பத , இ கெதௗ
அ ல அயகெதௗ எ ற தா களி இ ெவளிவ த எ ெகா டா , “எ த ஒ றா

ஒ வ அைடய ப கிறேதா, அ த உபாய வ அயந ஆ ”, எ உபாய வ ;


“எ த வ அைடய ப கிறேதா அ அயந ”, எ உேபய வ ெவளி ப கிற .
பஹு ாீஹி ஸமாஸ தி , நார எ ற பத எ ெப மானி ண கைள தவிர ம ற
ெபா கைள றி கிற எ ேறா . இ ேபா , த ஷ ஸமாஸ தி அயந எ ற பத ,
உபாய-உேபய ெபா கைள உண ேபா , நார எ ற பத அேசதன கைள
றி கவி ைல, ேசதன கைள ம ேம றி கிற எ ெகா ள ப கிற . இதைன கீேழ
உ ள வாிகளி ல அறியலா :

• பா ேமா ர ராண – நார விதி ஸ வ ஸா ஸ ஹ: பாிக யேத கதிராலப பந


த ய ேதந நாராயண த: - ”நார” எ ற பத தா அைன ஜீவ க
ற ப கி றன. அவ றி உபாயமாக , அைடய ப இடமாக இ பதா
நாராயண என ப கிறா .

• நாரச ேதந ஜீவாநா ஸ ஹ: ேரா யேத ைத: ேதஷாமயந த வா நாராயண


இேஹா யேத - அைன அறி தவ க , ”நார” எ ற பத ஜீவ களி ட எ ற
ெபா ைளேய உண வதாக கி றன . அவ க ஆதாரமாக உ ளதா
நாராயாண என ப கிறா .

102. “எ பிராென ைத” எ ைகயாேல, ஈ வரேன எ லா ற ைற ெம ெசா .

அவதாாிைக - க மணி ப தி தமான ரா ய வ ஸ ேகாசமி லாைமயாேல


ஸ வ ரகார விசி டமாயி ைகயா , ப லாப ரா யமாயி ைகயா ,
ஈ வர ைடய ஸ வவித ப வ இ பத திேல ெசா ப ைய அ ளி ெச கிறா –
எ பிரா -எ ெதாட கி.

விள க - கட த ைணயி ற ப ட உேபய வ லமாக எ ெப மா அைன


வழிக லமாக , எ தவிதமான ேதாஷ க இ றி அைடய ப பவனாக உ ளா
எ உணரலா . ேம எ ெப மா ட ெந கமானதா , ப லாப எ ப

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 92 of 101

அைடய படேவ ய றி ேகாளாக ( ரா ய ) உ ள . ஆக, ஸ ேவ வர அைன


விதமான உறவினனாக உ ளா எ பைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ நாராயண ச தா த ைத அ ஸ தி கிற தி ம ைகயா வா ,

“எ பிராென ைத ெய ைட றெமன கரெச ைட வாணா ” எ ைகயாேல,


ஈ வரேன இ வா மா க ஸ வவித ப ெம இ பத திேல ெசா –எ ைக.

விள க – தி ம ைகயா வா ”நாராயண” எ ற பத தி ெபா ைள அ ளி ெச ேபா


ெபாிய தி ெமாழியி (1-1-6) - எ பிரா எ ைத எ ைட ற என அர எ ைட
வாணா - எ அ ளி ெச தா . ஆக நாராயண எ ற பத , ஈ வரேன அைன
ஆ மா க அைன விதமான உறவின எ பைத உண வதாக உ ள .

103. நா பிற கான அ அவ நம காயி .

அவதாாிைக – ”இ ப ப தனா ெகா , இ தைல அவ ெச ம எ ?”, எ ன,


அ ளி ெச கிறா - நா பிற கான அ அவ நம காயி –எ .

விள க - இ வித ந ைடய ெந கமாக உறவினனாக இ ெகா ஈ வர ெச


ெசய எ னஎ பைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , நா த ேனா ஒ ட பிற ந லராயி த கால தி


அவ நம ந லனாயி எ ைக.

விள க – நா அவ ட எ தவிதமான ெதாட ெகா ளாம , ம றவ க காகேவ


வா ெகா தா , அவ நம ெதாட ந ைம ெச தப ேய உ ளா .

104. இரா மட ஊ வாைர ேபாேல உ ேள பதி கிட ஸ ைதேய பி


ேநா கி ெகா ேபா .

அவதாாிைக – இ ப நா அ யபரரான அ நம ேகயாயி அவ ெச


ேபா ம தா எ ?எ ன, அ ளி ெச கிறா – இராமட –எ ெதாட கி.

விள க - இ ப யாக நா ம றவ க காக ெசய க ெச தப இ ேபா


ந ைம கா தப இ அவ , நம காக எ ன ெச கிறா எ ற ேக வி
விைட அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 93 of 101

யா யான – அதாவ , ேந ெகா ேந த க ப க வ அேப ித கைள வா கி


ஜீவியாேத மாந தாேல ப னிேய திாி மவ கைள விடமா டாைமயாேல
அசலறியாதப ரா ாி மட திேல ஜி பி பாைர ேபாேல த ப க தைலசாேயா
எ இ ேசதந வாத யம திாியா நி க, இவ க க காணாதப
அ தரா மாவா ெகா உ ேள மைற தி இவ க ஸ ைதேய ெதாட கி
ர ி ெகா ேபா –எ ைக.

விள க – ஒ சில பி ைளக ெப றவ களிட ேகாப ெகா


உ ணாம ப னியாக திாிவா க . அவ க ச திர தி உ ளவ க
லமாக, மைற கமாக ெப றவ க உண அளி பா க . இவ கைள ேபா ேற
சில ேசதந க தா க த திரமானவ க எ எ ணியப திாிவா க .
அவ க , அவ கேள அறியாதப , அவ களி அ த யாமியாக நி , அவ கைள
பா கா தப இ பா .

105. ஆய எ கிற இ தா ெச றா ைடயா எ கிறப ேய எ லா அ ைமக


ெச யேவ ெம அேப ி கிற .

அவதாாிைக – ஆக இ நாராயண பத தாேல ைக க ய ரதிஸ ப தியான ஈ வர


ப ைய அ ளி ெச தாராயி . இனி, இதி விப ய ச தாேல ைக க ய ைத
ரா தி கிறப ைய அ ளி ெச கிறா - ஆய எ கிற இ தா -எ ெதாட கி.

விள க - இ ப யாக ைக க ய ைத ஏ ெகா கி றவனான ஸ ேவ வரனி


த ைமகைள, ”நாராயண” எ ற பத ல அ ளி ெச தா . இனி, “ஆய” எ
நா கா ேவ ைம ல ைக க ய ைத ேவ நி கி ற வித ைத அ ளி
ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ஆய எ கிற இ த ச தியாேல ”ெச றா ைடயா ”


எ கிற பா ெசா கிறப ேய தி வந தா வாைன ேபாேல ஸ வவித
ைக க ய க ெச யேவ ெம அேப ி கிற –எ ைக.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 94 of 101

விள க – த தி வ தாதி (53) – ெச றா ைடயா – எ வ ேபா ,


ஆதிேசஷைன ேபா , அைன விதமான ைக க ய க ெச தப இ
நிைலைய, “ஆய” எ நா கா ேவ ைம ேவ கிற .

106. நம ஸாேல த ேனா உறவி ைலெய ைவ ைக க ய ைத ரா தி க


ேமா? எ னி ;

அவதாாிைக – நம ஸாேல தன ெக ன ஒ ைற வி ைக ரா தியி லாத


அ ய த பாரத ய ெசா யி க இ ைக க ய ைத தா வி பி அேப ி ைக
ஸ பவியா எ இ மவ க ப ர ந ைத அ வதி கிறா -
நம ஸாேல த ேனா உறவி ைலெய ைவ ைக க ய ைத ரா தி க
ேமாெவ னி –எ .

விள க – ”நம:” எ ற பத தி ல தன காக ஒ ைற வி த எ ப டா


எ ற ப ட . அ ப உ ளேபா , ைக க ய ைத ம தன காக
ேவ டலாமா எ ற ேக வி எழ . இத கான விைடைய அ த ைணயி
அ ளி ெச கிறா .

107. ”ப யா கிட உ பவளவா கா ேபேன” எ கிறப ேய ைக க ய ரா தைன


வ ேதறி அ வ ப ர த .

அவதாாிைக - அ உ தர அ ளி ெச கிறா - ப யா கிட - எ


ெதாட கி.

விள க – கட த ைணயி எ ப ப ட ேக வி கான விைடயி ப திைய


அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ “ப யா கிட உ பவளவா கா ேபேன”, எ


அ ய த பாரத ய ேதாேட ைக க ய ரா தைனைய ெசா கிறப ேய,
ைக க ய ரா தைன – வேபா வ ப அஹ கார ர தமா ெகா
வ ேதறியான அ . ேசஷி அதிசய ைத விைள த ல தா தாியாதப யான
த வ ப ைத ப றி வ த - எ ைக.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 95 of 101

விள க - ெப மா தி ெமாழி (4-9) – ப யா கிட உ பவளவா கா ேபேன


– எ பத ல அ ய த பாரத ாிய எ ஆழமான சா தி த
ெவளி ப கிற . ஆக, இதைன ேபா ற ைக க ய ரா தைன எ ப , அஹ கார
ல ஏ ப கி ற அ பவி த அ . இ ப ப ட அஹ கார ல வ கி ற
ரா தைன எ ப ெவளியி இ வ வதா . ஆனா , ைக க ய ரா தைன
எ ப ஆ மாவி வ ப தி இ வ வதா . இ த நிைல ேசஷியான
எ ெப மா மகி ைவ ஏ ப தாம தா தா க இயலா எ நிைலயா .

108. ஆைகயா “வ விலா அ ைம ெச யேவ நா ” எ கிற ரா தைனைய


கா கிற .

அவதாாிைக - உ த ைத ேஹ வாக ெகா , ச தியி ைக க ய ரா தநா


ரகாசக வ ைத அ ளி ெச கிறா – ஆைகயா -எ ெதாட கி.

விள க - இ ப ப ட ைக க ய ரா தைன எ ப எ வித இ கேவ


எ பைத நா கா ேவ ைம உண வதாக அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ைக க ய ரா தைன வ ேதறி அ றி ேக, வ ப


ர தமாைகயாேல, வ விலா அ ைம ெச யேவ நா எ , ”அ ைமயி
ஒ ந வாதப ஸகல ைக க ய க ெச யேவ நா ”, எ கிற
ரா தைனைய, இ ச தி ரகாசி பி கிற எ ைக.

விள க - ைக க ய ரா தைன எ ப வ ப தி லமாக உ டான .


ஆைகயா தி வா ெமாழி (3-3-1) – - வ விலா அ ைம ெச யேவ நா –எ
வ ேபா , அ ைம ெதாழி எதைன வி ைவ காம அைன ைத
ெச யேவ எ பைத நா கா ேவ ைம உண கிற .

109. க ணார க கழிவேதா காத றா ேடா க க த எ கிறப ேய,


கா பத உற கமி ைல, க டா “ஸதா ப ய தி” ஆைகயாேல உற கமி ைல.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 96 of 101

அவதாாிைக - இனி இ த ைக க ய ரா தைன இைடவிடாம நட ைக


உ பான ரா ய சி ைடயா ப ைய அ ளி ெச கிறா – க ணார க -
எ ெதாட கி.

விள க - இ ப ப ட இைடவிடாத ைக க ய நிைலயாக இ கேவ


எ பைத ேவ நி பத காரணமான, “ஸ ேவ வர மீ ஆைச”, எ பைத
ெகா டவ களி த ைமைய அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , “இைமேயா க ழா , ெதா வ வ ெச


ெதா ைலமாைல க ணார க கழிவேதா காத றா ேடா க க
த ”, எ நி யஸூாிக ைடய திரளான நிர தர அ பவ ப கிற
ஸ ேவ வரைன க க நிைற ப க ேடாழிய கழியாதப யான காத ேல
நிைலநி றவ க க க உற த ேடா?, எ மாேபாேல, விஷய ைத
கா பத ஞாந ஸ ேகாச பமான உற கமி ைல; க ட கால தி ஸதா
ப ய தி எ கிறப ேய ஸதா அ பவ ப ைகயாேல உற கமி ைல – எ ைக.

விள க – தி வி த (97) - இைமேயா க ழா , ெதா வ வ ெச


ெதா ைலமாைல க ணார க கழிவேதா காத றா ேடா க க
த – எ ெப மாைன நி யஸூாிக அ பவி நி ப ேபால, த க
க க நிைற ப காண ேந த எ ைவ ெகா ேவா . இ ப ப ட
நிைல உ டானாெலாழிய, நீ காத காத நி றவ களி க க உற ேமா? –
எ ற கா க. ஆக, ஸ ேவ வரைன கா பத னா , அவைன
காணேவ எ ற ஆ வ தா அறி ம கிய கால களி உற க எ ப
இ ைல. ஸதா ப ய தி – எ ேபா கா கி றன – எ வத ஏ ப,
பரமபத ெச றபி எ ேபா அவைன கா பதா உற க இ ைல.

110. ”ப ேத பல பக ேபாயின” எ இழ த நா பி கிறவ உற க


விரகி ைல.

அவதாாிைக - இ ஒ ேஹ வினாேல இவ உற கமி லாைமைய அ ளி


ெச கிறா - ப ேத - எ ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 97 of 101

விள க - ேம ஒ காரண தா உற க வராம உ ளத கான காரண ைத


அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ”ெச க டேலாதவ ணர அரவைண ேம க


ெதா ேத , பல பக ப ேத ேபாயினெவ அ சி அ ேத ”, எ
விஷய ைத க அ பவி தவாேற, இ ப அ பவி ைக உடலான அேநக
காலெம லா ய தேம ேபா வி டேத எ இழ த நாைள நிைன ேலசி
பி கிறவ ேம ள நாளி உற க வர வழியி ைல – எ ைக.

விள க - த தி வ தாதி (16) - ெச க டேலாதவ ணர அரவைண ேம க


ெதா ேத , பல பக ப ேத ேபாயினெவ அ சி அ ேத -எ வத
ஏ ப, ஸ ேவ வரைன க ட ட , ”இ ப இவைன நா இ தைன நா க
அ பவி தி கேவ . அ த கால எ லா அ பவி காம கழி வி டனேவ,
எ இ வைர கழி த நா கைள எ ணி ஒ வ வ தலா . அவ இனி உ ள
நா களி உற க இ ைல.

111. “அ நா பிற திேல பிற தபி மற திேல ” எ னா நி றா களிேற.

அவதாாிைக – இ இ விஷய தி அறி பிற தா மற க ேபாகா


எ ம ைத இைசவி கிறா - அ நா –எ ெதாட கி.

விள க - இவைன ப றிய ஞான பிற தவ க அவைன மற க மா டா க


எ பைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ அவ எ ைன ெப ைக காக தி பதிகளிேல நி ப ,


இ ப , கிட பதாக நி க. அ கால தி நா ஞாந லாப பமான
ஜ ம ைத ைடயனாக ெப றிேல . அ த ஜ ம டான பி , அவைன ஒ
கா மற திேல எ ெசா லா நி றா களிேற எ ைக. ஆக ரா ய
ைவல ய ஞாந பிற தா ப இ வாைகயாேல, இ த ைக க ய
ரா தைன இைடவிடாம நட எ க .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 98 of 101

விள க – எ ைன அைடவத காக ஸ ேவ வர தி யேதச களி நி ,


அம , கிட ெச தா . அ ேபாெத லா அவைன ப றிய ஞான விைள
பிறவிைய நா ெபறவி ைல. ஆனா இ ேபா அ த பிறவி உ டான . இனி
அவைன மற கமா ேட எ ேற றின . இ ப யாக அைடய பட ேவ ய
இல கான ைக க ய ைத ப றிய ஞான ெப றவ க உ ளதா , இவ க இ த
ைக க ய ைத எ ேபா ேவ நி பா க எ க .

112. இ வ ைமதா “ஒழிவி காலெம லா டனா ம னி” எ கிறப ேய ஸ வ ேதச ஸ வ


கால ஸ வாவ ைதகளி அ வ தி .

அவதாாிைக – இனி, இ த ைக க ய ேதசகாலாதிநியமமி லாைமைய அ ளி


ெச கிறா – இ வ ைமதா -எ ெதாட கி.

விள க - ைக க ய எ ப இட , கால , நிைல ஆகியவ உ ப ட அ ல


எ அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , இ வா மாவி ைடய வ பா ப ஷா தமான இ த


ைக க ய தா , “ஒழிவி காலெம லா டனா ம னி” எ - ஒழிவிலாத
காலெம லா ஸ வ ேதச தி உடனா ஸ வாவ ைதயி பிாியா நி –
எ கிறப ேய, ஸ வேதச தி , ஸ வகால தி , ஸ வாவ ைதயி நட
ெச எ ைக.

விள க – ஆ மாவி வ ப தி ஏ றதான ைக க ய எ ப ந மா வா


அ ளி ெச தப (3-3-1) - ஒழிவி காலெம லா டனா ம னி – எ வத
ஏ ப எ த கால தி , எ த இ தி , எ த நிைலயி அவைன வி
பிாியாம நி – எ ப அைம . ஆக, ைக க ய எ ப அைன
இட க , கால க , நிைலக ஆகியவ றி ெதாட தப இ .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 99 of 101

113. எ ைழயா சரடாயி பெதா ம களஸூ ர ேபாேல தி ம ர .

அவதாாிைக - பா ைய ம களஸு ரதாரண ப தா அந யா ைஹெய


கா மாேபாேல தி ம ரதாரண ேசதந பகவதந யா ஹ வ ரகாசக
எ மிட ேதா ற இ ைதெயா ம களஸூ ரமாக நி பி த ளி ெச கிறா -
எ ைழயா - எ ெதாட கி.

விள க - ெப ணி க தி உ ள தி மா க ய எ ப – இவ ஒ வனி
மைனவி – எ ம றவ க உண கிற . இ ேபா தி ம ரமான ,
ேசதன க ஸ ேவ வர உாியவ க எ பைத உண கிற . இ த விஷய ைத
தி ம திர ைத தி மா க யமா றி அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , பதினாறிைழயா இர சரடாயி ெலௗகிகமான


ம களஸூ ர ேபால றி ேக எ ைழயா சரடாயி பெதா
ம களஸூ ர ேபாேல, எ தி வ ரமா பதமாயி கிற
இ தி ம ர –எ ைக.

விள க - தி மா க ய எ ப பதினா இைழக ெகா இர சர களாக


காண ப . இதைன ேபா அ லாம தி ம ர எ ப எ
எ க ட , பத க ட காண ப கி ற . ஆக தி ம திர எ ப
எ இைழக ட சர களாக உ ள தி மா க ய ேபா றதா .

114. இ தா ஈ வர ஆ மா க பதியா நி ர ி எ கிற .

அவதாாிைக - இ ப நி பி ெசா ன இ தா எ வ த ெசா கிற ? எ ன,


அ ளி ெச கிறா – இ தா -எ ெதாட கி.

விள க – தி ம திர திைன தி மா க யமாக ஏ ற ேவ எ ற ேக வி


விைட அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 100 of 101

யா யான – அதாவ , இ ைத ம களஸூ ரமாக ெசா ன இ தா , ஈ வர


இ ேதா அ வய ைடய ஆ மா க பதியா நி ெகா ர ி –
எ ெசா கிற –எ ைக.

விள க – இ ப தி ம திர ைத தி மா க யமாக வத ல ஸ ேவ வர


ஆ மா களி கணவனாக நி அவ கைள எ ேபா கா நி கிறா எ
உண வதாக உ ள .

115. ஆக தி ம ர தா “எ ெப மா ேக உாிேயனான நா என உாியன றி ேக ஒழிய

ேவ ; ஸ வேசஷியான நாராயண ேக எ லா அ ைமக ெச ய ெப ேவனாக


ேவ ”எ றதாயி .

அவதாாிைக – இனி, இ ம ர தா ரதிபாதி த அ த ைத ஸ ரஹி ெசா


இ ைத நிகமி த கிறா – ஆக தி ம ர தா –எ ெதாட கி.

விள க - தி ம திர தி ெபா ைள கமாக அ ளி ெச நிைற ெச கிறா .

யா யான – ”ஆக” எ ற கீ பர க அ ளி ெச த எ லாவ ைற ெதா


அ ளி ெச கிறா எ மிட ேதா ற. (எ ெப மா ேக உாிேயனான நா ) – இதி
“எ ெப மா ” எ ச ய தமான ரதமா ர தி அ த ைத ,
அவதாரண தாேல ம யமா ர தி அ த ைத ெசா ைகயாேல ரதம
பதா த ைத ஸ ரஹி தப . (என உாியன றி ேக ஒழிய ேவ ) – இதி
“என ாிய ” எ ஷ ய தமான மகாரா த ைத , “அ றி ேகெயாழிய”
எ ைகயாேல நகாரா த ைத , “ேவ ” எ ைகயாேல இ வ த ேசதன
ரா தநீய எ ம ைத ரதிபாதி ைகயாேல ம யமபதா த ைத
ஸ ரஹி தப . (ஸ வேசஷியான நாராயண ேக எ லா அ ைமக ெச ய
ெப ேவனாக ேவ ) – இதி “ஸ வேசஷியான நாராயண ேக” எ ைக க ய
ரதிஸ ப திைய ைக க ய ரா தநா ரகாசிைகயான ச திைய , “எ லா
அ ைமக ெச ய ெப ேவனாக ேவ ” எ ைக க ய ாிதீய பதா த ைத
ஸ ரஹி தப . (எ றதாயி ) – எ ற , எ ெசா றாயி – எ ைக.
வி தேரண அ ளி ெச தைத மீள இ ப ஸ ரஹி த ளி ெச த

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப Page 101 of 101

தி ம ரா த ைத எ லா மறி அ ஸ தி ைக காக. ஆைகயாேல எ லா


இ வ த எ ேபா அ ஸ ேதய .

விள க - ”ஆக” எ வத ல , இ வைர அ ளி ெச தவ ைற ெதா


வதாக உண கிறா . எ ெப மா ேக உாிேய – இத ல நா கா
ேவ ைம ட ய த அ ரமாகிய அகார தி ெபா , ந எ தான
உகார தி ெபா , ”உாிேயனான நா ” எ பத ல றா எ தான
மகார தி ெபா ஆகியவ ைற வதா , ரணவ தி ெபா ைள
அ ளி ெச தா . என உாியன றி ேக ஒழிய ேவ – ”என உாிய ”எ
ஆறா ேவ ைம ட ய மகார தி ெபா , ”அ றி ேக” எ பத ல
நகார தி ெபா , ”ேவ ” எ பத ல ேசதன இ ேவ ட த க
எ பைத அ ளி ெச கிறா . இ ப யாக ந பதமான “நேமா” எ றைத
அ ளி ெச கிறா . ஸ வேசஷியான நாராயண ேக எ லா அ ைமக ெச ய
ெப ேவனாக ேவ – “ஸ வேசஷியான நாராயண ேக” எ பத ல நம
ைக க ய ைத ஏ ெகா வைத , ைக க ய ரா தைனைய
ெவளி ப வதான நா கா ேவ ைமைய , ”எ லா அ ைமக ெச ய
ெப ேவனாக ேவ ” எ பத ல ைக க ய ைத ேவ ைறைய
அ ளி ெச தா . இத ல நாராயணாய எ ற றாவ பத தி ெபா ைள
அ ளி ெச தா . எ றதாயி – எ றியாயி – எ பதா . இ வித
விாிவாக அ ளி ெச தைத இ ப கமாக அ ளி ெச தத ேநா க -
தி ம திர தி ெபா ைள அைனவ அறி ெகா எ ேபா ற ேவ
எ பத காகேவ ஆ .

ு ப யி தி ம ர ரகரண ஸ ண

தி வர க ெச வனா தி வ கேள த ச

த ச அைட த ந இராமா ச தி வ கேள த ச

வாமி பி ைள ேலாகாசா ய தி வ கேள சரண

வாமி மணவாளமா னிக தி வ கேள சரண

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com