You are on page 1of 85

:

மேத ராமா ஜாய நம:

ர கநாயகி ஸேமத ர கநாத பர ர மேண நம:


ப மாவதி ஸேமத நிவாஸ பர ர மேண நம:

வாமி பி ைளேலாகாசா ய அ ளி ெச த

ு ப
(சரம ேலாக ரகரண )
இத வாமி மணவாள மா னிக அ ளி ெச த
யா யான
( ல , எளிய தமி நைட)

ந ெப மா , எ ெப மானா அ ளா ய றவ
அேஹாபில தாஸ க. தர
(Email: sridharan_book@yahoo.co.in)
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 2 of 85

சரம ேலாக ரகரண

யா யாந அவதாாிைக

யா யான - ம யமரஹ யமான வய தி ைடய அ த ைத அ ளி ெச த


அந தர அதி வ வா ய தி ெசா கிற உபாயவரண ஸ ேவ வர தாேன
விதி ைகயாேல ததபிமதெம ம ைத , வரணா கமான ஸாதாநா தர
பாி யாக ைத , வரண தி ஸாதந வ திராஹி ய ைத சா தமாக
வா த தாேல ரதிபாதி ைகயா , உ தரவா ய தி ெசா கிற
ைக க ய வபாவியான ரா தி ரதிப தக ஸகலபாப விேமாசந ைத ,
உ தரா த தாேல சா தமாக ரதிபாதி ைகயா , வய விவரணமா , ப சம
ேவதஸார த கீேதாபநிஷ தா ப யமா , சரம ரஹ யமா இ ள சரம
ேலாக தி ைடய அ த ைத ஸ சய விப யயமற அ ளி ெச கிறா .

விள க – ரஹ ய ரய தி ந ரஹ யமான வய ைத விள கிய பி , இ தி


ரஹ யமான சரம ேலாக தி ெபா ைள அ ளி ெச கிறா . சரம ேலாக தி த
வாி லமாக, வய ம திர தி த பத ல ற ப ட உபாய ப றி,
ஸ ேவ வர தாேன கிறா . த வாி லமாக - இ ப ப ட உபாய
எத காக எ , ம ற உபாய கைள ைகவி த எ ப அத அ க எ ,இ
ஒ சாதன அ ல எ உண த ப கிற . சரம ேலாக தி இர டாவ
வாியான ேமா ைத ெப கி ற நிைல தைடயாக உ ள பாவ க
வில வ ப றி கிற . வய தி உ ள இர டாவ வாியி ல ற ப
ைக க ய எ பத பாக, இ தைகய பாவ நீ த எ ப நிக கிற .
ேம சரம ேலாக எ ப கீேதாபநிஷ தி ஸாரமாக உ ள . கீேதாபநிஷ
எ ப ஐ தாவ ேவதமான மஹாபாரத தி ஸாரமாக உ ள .

யா யான - இதி அ த ேக ைக காகவிேற - எ ெப மானா பதிென


ப யாய தி ேகா ந பி ப க எ த ளி . ந பிதா இதி
அ த தி ைடய ெகௗரவ ைத இ அதிகாாிக இ லாைம பா திேற
இவ ைடய ஆ தி யஆதா பாீ ா தமாக பலகா நட வள ப ணி
ர ெகா மாேஸாபாவாஸ ெகா அ ைம ப தி அ ளி ெச த ளி .

விள க - இ த சரம ேலாக தி ெபா ைள உண வத காக எ ெப மானா


தி ேகா ந பிைய பதிென ைறக ெச வி ண பி வ தா . இ த
ம திர தி ெபா ளி அட கிய ேம ைமைய உண தி த தி ேகா ந பி,
இதைன அ தைன எளிதாக க கவ லவ க மிக ைறேவ எ அறி தி தா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 3 of 85

ஆகேவ அவ எ ெப மானாாி ந பி ைகைய உ திைய ேசாதி க


எ ணினா . எனேவ எ ெப மானாைர பல ைற நட க ைவ , ஒ மாத
உபவாச இ க ைவ அவைர ேசா வைட ப ெச தா . அத பி ன
எ ெப மானா தளரா இ ப க மகி , அவ சரம ேலாக தி
ெபா ைள உபேதசி தா .

யா யான - நி ட ஸ வநி டனா , பரமா மநி ர தனா , அபரமா மநி


ைவரா ய ைடயனா , ரமாண பரத ரனா , பகவ ைவபவ தமானா அ
உபப நெம ப யான வி ர பபாஹு ய ைடயனா ஆ திக அ ேரஸர
னாயி பா ஒ வ டாகி அவ இ த ேலாகா த ரவண அ டாந
அதிகாாியாைகயாேல, அதிகாாி லப வ தா அ த ெகௗரவ தா இ ைத
ெவளியிடாேத மறி ெகா ேபா தா க எ ெப மானா ளா .
ஸ ஸாாிக கதி க ெபா கமா டாதப ைப கைர ர ைகயாேல,
அ த தி சீ ைம பாராேத அந த ைதேய பா ெவளியி ட ளினா
எ ெப மானா .

விள க - இ த ேலாக தி ெபா ைள ஒ வ அறிய ேவ ெம றா அவ


கீேழ உ ள நிைலயி இ த ேவ :

• ைமயான ப தியி நிைல த .


• எ ெப மானிட ம ேம மகி சி ட இ த .
• அவைன தவி த ம றவ றி ப ற இ த .
• ேவத கைள கைட பி த .
• எ ெப மானி ேம ைமகைள ற ேக டா , அ உ ைமேய எ
ந த .
• எ ெப மானிட ஆ த ந பி ைக ெகா த .

ேமேல உ ள காரண களா இ த ேலாக தி ெபா ைள அறி ெகா த தி


ெப ற ஒ வைன க பி த மிக க னமா . ேம இத ைடய ேம ைம
எ ைலய றதா . ஆகேவ இத ெபா ைள எ ெப மானா ேன
இ தவ க மைற ெகா , ெவளியிடாம இ தன . ஆனா ஸ ஸாாிகளி
பமான நிைலைய, க ைணேய வ வமான எ ெப மானா பா தா . அவரா நா
ப ப ைத ெபா ெகா ள இயலவி ைல. நம ப ைத க , நா
பிைழ வழியாக, சரம ேலாக தி ேம ைமைய ெபாி பாரா டாம
அைனவ ெவளியி டா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 4 of 85

யா யான - அ ப உபேதசி வி கிறமா ர மி றி ேக இ வ த ைத


எ லா அறி உ ஜீவி க ேவ ெம பரம ைபயாேலயிேற இ த ைன
பல ரப த களி ஸ ரஹ வி தர ேபண இவ அ ளி ெச த . ம ள
ரப த க எ லாவ றி ேபால றி ேக ாீ பால க அதிகாி கலா ப
ெதளிய அ ளி ெச த இ ரப த திேலயிேற.

விள க - எ ெப மானா உபேதசி த அேத வழியி வாமி


பி ைளேலாகாசா யா உபேதசி தா . த ைடய எ ைலய ற க ைண
காரணமாக இ த சரம ேலாக தி ெபா ைள அைனவ உணர ேவ எ
எ ணினா . ஆகேவ இத ெபா ைள பல ரப த களி விாிவாக
கமாக அ ளி ெச தா . ம ற ரப த க ேபா அ லாம ெப க
ழ ைதக ட உண ப இ த ரப த தி அ ளி ெச தா .

அவதாாிைக ஸ ண

185. கீேழ சில உபாய விேசஷ கைள உபேதசி க அைவ சக கெள , வ ப


விேராதிகெள நிைன ேசாகாவி டனான அ ஜுநைன றி அவ ைடய
ேசாக நி ய தமாக “இனி இ அ வ கி ைல” எ ப யான
சரேமாபாய ைத அ ளி ெச ைகயாேல, சரம ேலாகெம இ
ேபராயி கிற .

அவதாாிைக - இதி ரதம திேல இ த ேலாகா த தி ைடய ெகௗரவ ைத


எ லா ைடய ெந சி ப ைக காக, இ தன சரம ேலாகெம
தி நாமமாைக ேஹ ைவ அ ளி ெச கிறா - கீேழ சில உபாய விேசஷ கைள -
எ ெதாட கி.

விள க - த சரம ேலாக தி ெபா ளி அட கி உ ள கிய வ ைத


அைனவர உ ள தி நிைல நி த எ ணினா . ஆகேவ சரம ேலாக எ ற
தி நாம இத ஏ வ த எ ற காரண ைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , இ த ேலாக கீேழ அேநகா யாய களிேல


க ம ஞாநாதிகளான சில உபாய விேசஷ கைள வ ரா தி ல ண ேமா
ஸாதநமாக வி தேரண இ ாியஜய அாிதாைகயா , ஸாவதாநமாக சிரகால
ஸாதி க ேவ யி ைகயா அைவ அ க அஸ ய கெள , வசாீர வ
கதநாதிகளாேல ரதிபாதி க ப ட பரத ரமான வ ப வய ந
ப களான இைவ விேராதிகெள தி ப ணி, இவ றாேல எ ெப மாைன

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 5 of 85

ெபற எ ப ஒ றி ைல; இனி இழ ேத ேபாமி தைனயாகாேத எ கிற ேசாக தாேல


ஆவி டனான அ ஜுநைன றி , அவ ைடய அ த ேசாக ேபாைக காக,
”ஸுசக வ தா வ பா பைதயா இனி இ ேம ைல”
எ ப யான சரமமான உபாய ைத அ ளி ெச ைகயாேல, சரம ேலாகெம
இ தி நாமமாயி கிற - எ ைக.

விள க – இ த ேலாக தி னா உ ள பல அ யாய களி த ைன


ேமா ைத அைட ஸாதனமாக க மேயாக , ஞானேயாக தலானவ ைற
க ண விாிவாக உபேதசி தா . ஆனா அைவ அைன உட ாீதியாக மிக
சிரம ப இய ற படேவ , ல கைள அட த அாி , நீ டகால
பி தலான காரண களா அாிதானைவ எ அ ஜுன உண தா . அைவ
யமாக இய ற பட ேவ யைவ எ பதா ஈ வர சாீரமாக உ ள ஆ மாவி
வ ப தி ஏ காதைவ எ அறி ெகா டா . ஆகேவ தன மனதி ,
”இவ றி லமாக எ ெப மாைன எ னா அைடயேவ இயலா . அவைன
அைடயாம நா இ வி ேவேனா?”, எ கவைல ட நி றா .
இ ப ப ட அ ஜுனனி யர நீ வைகயி , ஆ மாவி வ ப தி
ஏ றதாக , இைத விட எளிைமயான இ ைல எ பதாக உ ள இ தியான
உபாய ைத அ ளி ெச தா . இதனா தா இத சரம ேலாக எ ெபய
வ த .

186. இதி வா த தாேல அதிகாாி ய ைத அ ளி ெச கிறா ;


உ தரா த தாேல உபாய ய ைத அ ளி ெச கிறா .

அவதாாிைக - இனி இ ேலாக வா யா த அ ளி ெச கிறா - இதி


வா த தாேல - எ ெதாட கி.

விள க - இனி சரம ேலாக தி ெபா ைள அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அ த வயா மகமான இ த ேலாக தி வா த தாேல


இ பாய அதிகாாியானவ ெச அ ச ைத அ ளி ெச கிறா .
உ தரா த தாேல உபாய தனான தா இவ ெச அ ச ைத அ ளி
ெச கிறா –எ ைக.

விள க - இ த ேலாக இர ப திகைள ெகா ட . இத த ப தியி


இ த உபாய ைத பி ப ற ய அதிகாாி எ ன ெச ய ேவ எ

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 6 of 85

கிறா . இர டாவ ப தியா , இ த உபாய ல இ த அதிகாாி தா


(க ண ) எ ன ெச ய ேபாவதாக கிறா .

187. அதிகாாி யமாவ – உபாய பாி ரஹ .

அவதாாிைக - அதிகாாி யமாவ எ எ ன அ ளி ெச கிறா - அதிகாாி


யமாவ உபாயபாி ரஹ –எ .

விள க - அதிகாாி எ ன ெச யேவ எ ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ அதிகாாியானவ இ ெச ய த க இ பாய ைத


காி ைக – எ ைக.

விள க - அதிகாாியானவ க ண இ த உபாய ைத மன வமாக ஏ


ெகா ள ேவ .

188. அ ைத ஸா கமாக விதி கிறா .

அவதாாிைக - ஆனா அ வளைவ விதியாேத உபாயா தர பாி யாக


ெசா வாென எ ன, அ ளி ெச கிறா - அ ைத ஸா கமாக விதி கிறா –
எ .

விள க - பலவ ைற ெச ய ேவ எ விதி காம , ம ற உபாய கைள


த ள ேவ எ ஏ ற ப ட எ ற ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அ த உபாய கார ைத உபாயா தர பாி யாகமாகிற


அ க ேதாேட ட விதி கிறா எ ைக. ர ா ய பாதா வாசாேம நா வா விதி
வத சேய தி வா ய பாநேவ த யா யா வா ேதவ ஜேப ம எ
ஆசமநாதிக அ கமாக ெசா ன பாத ர ாளநதிெயாழிய அைவ
அ கெவா ணாதா ேபாேல. இ யப த பத தாேல அ கமாக
ெசா கிற உபாய தர யாக ைதெயாழிய கார அ பப ந எ மிட
தமிேற. ஆைகயா , ”ஸ வத மா பாி ய ய தித ேச ” எ கர வ
தியாேல வத: ரா தமான உபாயா தர பாி யாக ைத அ வதி ேதாபாய
கார ைத விதி கிறெத கிற அ வாதப அ த –எ றதாயி .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 7 of 85

விள க - ம ற உபாய கைள ைகவி த எ பேத இ த உபாய தி வழி


நட பத ஒ விதியாக (ஓ அ க ) உ ள . ர ா ய பாதா வாசாேம நா வா
விதி வத சேய தி வா ய பாநேவ த யா யா வா ேதவ ஜேப ம –
கா கைள க விய பி ன தா ைஜ ெச யேவ ; ய அ ய ைத
நி ெகா தா விட ேவ ; ேகசவைன மனதி நி தியப ேயதா ம ற
ம திர கைள றேவ - எ உ ள . ஆக, ஆசமன தலானவ ைற
கா கைள க த ேபா ற அத விதிகைள கைட பி காம ெச ய இயலா .
அ ேபா ேற இ , ம றவ ைற ைகவி த எ ப இ லாம இ த உபாய ைத
ஏ க இயலா எ றாகிற . ஆக ஸ வத மா பாி ய ய - அைன ைத ைகவி –
எ ேபா , ம ற த ம கைள கைட பி பதி உ ள சிரம அ ஜுன
உ ள எ பைத உண தி, அத பி னேர ேதாபாய ைத க ண
கிறா - எ இ த வாத த ள ப கிற .

189. ராக ரா தமான உபாய தாேன ைவதமானா க க பாி ரஹி ைக


உடலாயி மிேற.

அவதாாிைக – “ஆனா , ஸுசக வாதிகளாேல ராக ரா தமான இ விதிதா


ேவ ேமா?”, எ ன அ ளி ெச கிறா – ராக ரா தமான – எ ெதாட கி.

விள க - இ த உபாய மிக லபமாக உ ளதா அைனவரா எளிதாக


வி ப ப வதாக இ கிற . அ ப உ ளேபா , இதைன ”ெச தா ஆக
ேவ ” எ விதி பத ல ற படேவ ேமா? எ ற ேக வி விைட
அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ ேபா யைதயாேல ராக ரா தமான ீர ைத பி த


ேராக ம தாக ெகா க ெசா விதி தா சீ ரமாக ைக ெகா ைக
உடலாமாேபாேல உபாயா தர களி கா இ உ டான
ைவல ய தாேல ேசதந ைடய ராகத: ரா தமாயி ள உபாய தாேன
இ ைத காிெய விதி ர த மானா சீ ரமாக காி ைக
உடலாயி மிேற – எ ைக.

விள க - பா இய பாகேவ ைவயான ஆ . அ ப ப ட அதைன பி த


ேநா ம தாக ெகா தா அதைன மிக ேவகமாக வி கிவி வ
இய ேப ஆ . இ ேபா , இ த உபாய ம ற உபாய கைள கா

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 8 of 85

உய ததாக இ பதா அைனவரா வி ப ப கிற . அ ப உ ளேபா இ த


உபாய ைத பி ப ற ேவ எ க டாய ப ேபா இதைன எளிதாக
பி ப வத ஏ வாகிற .

190. இதி வா த ஆ பத .

அவதாாிைக – இனி இ ரதிபத அ த அ ளி ெச வதாக, வா த


பதஸ ைகைய அ ளி ெச கிறா - இதி வா த ஆ பத –எ .

விள க - இ த ேலாக தி ெபா ைள ஒ ெவா பதமாக அ ளி ெச


ெபா , இ த ேலாக தி உ ள பத களி எ ணி ைகைய கிறா .

யா யான – தனியாக ஏ இ ைல.

191. ஸ வத மா – எ லா த ம கைள .

அவதாாிைக – அதி ரதமபத ைத உபாதாந ப கிறா - ஸ வ த மா - எ .


அ அ த அ ளி ெச கிறா - எ லா த ம கைள –எ .

விள க - த பதமான ஸ வத மா எ பத ெபா ைள அ ளி ெச கிறா .

யா யான – தனியாக ஏ இ ைல.

192. த மமாவ – பலஸாதநமாயி ம .

அவதாாிைக – இ தா த ம பஹுவசந ஸ வஸ த மா ாி ரகாரமாயி


ைகயாேல இ அ த அ ளிெச வதாக, ரதம த ம ல ண ைத
அ ளி ெச கிறா - த மமாவ பலஸாதநமாயி ம –எ .

விள க - இ த ெதாடரான த ம , ப ைமயி த ம ஸ வஎ


ப திகைள ெகா ட . இ த றி ெபா ைள விள ெபா ,த மஎ பத
ல ண ைத கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 9 of 85

யா யான – தனியாக ஏ இ ைல.

193. இ ெசா கிற த மச த ட பலஸாதந கைள ெசா ைகய றி ேக,


ேமா பலஸாதந கைள ெசா கிற .

அவதாாிைக - த ம ஸ த டபல ஸாதந தி யா தமாைகயாேல அ ைத


யாவ தி கிறா – இ ெசா கிற த ம ச த -எ ெதாட கி.

விள க - த ம எ ப ஒ பலைன அைடயைவ வழியா . ஆைகயா , த ம


எ ற பத உலக விஷய கைள அைடவி மா கமாக உ ளதா , இ
அவ ைற றவி ைல எ த கிறா .

யா யான – அதாவ , ேவாபாய க த ைன உபேதசி கிறேபாேத டபல


ஸாதந க யா த களாைகயா , ேமாே ாபாய கைள உபேதசி வ கிற
ர ரணமாைகயா , இ விட தி ெசா கிற த ம ச த ரப வ தாதி
ஐஹிகமா , வ காதி ஆ மிகமா இ ள ட பல க
ஸாதந களானவ ைற ெசா ைகயி றி ேக, பகவ ரா தி பமான ேமா
பல ஸாதநமா ளவ ைற ெசா கிற எ ைக.

விள க – ம ற உபாய கைள உபேதசி ேபா , உலக விஷய கைள


அைடவத ஸாதனமாக உ ளைவ வில க ப டன. இ ற ப வ
ேமா தி கான உபாய க ம ேம ஆ . இதனா , இ உ ள த ம எ
பத திர , ப ேபா ற உலக விஷய கைள அைட ஸாதன கைளேயா,
வ க தலானவ ைற அைடய உத ஸாதன கைளேயா றி கவி ைல.
மாறாக இ த பத எ ெப மாைன அைடய உத வழியான ேமா தி கான
ஸாதன கைள ம ேம வதாக உ ள எ க .

194. அைவதா - தி தி விஹித களா பலவாயி ைகயாேல பஹுவசந


ரேயாக ப கிற - எ கிற .

அவதாாிைக - இனி ேம பஹுவசநா த ைத அ ளி ெச கிறா – அைவதா -எ


ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 10 of 85

விள க – அ ஸ வத மா எ ப ைமயி வத ெபா ைள அ ளி


ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அ த ேமா பல ஸாதந க தா உப ய


உப ஹண களாயி ள தி திகளாேல விஹித களா ெகா
அேநக களா இ ைகயாேல த மா எ பஹுவசந ரேயாக ப கிற .

விள க – ேமா ைத பலனாக அளி கவ ல ஸாதன க திகளி ,


திகளி பல ற ப ளதா , த மா எ ப ைமயி அ ளி ெச கிறா.

195. அைவயாவன – க ம ஞாந ப தி ேயாக க , அவதார ரஹ ய ஞாந ,


ேஷா தம வி ைய, ேதசவாஸ , தி நாம ஸ கீ தந , தி விள ெகாி ைக,
தி மாைலெய ைக ெதாட கமான உபாய யா ெச மைவ .

அவதாாிைக – அ ப யி ளைவதா எைவ எ ன, அ ளி ெச கிறா -


அைவயாவன - எ ெதாட கி.

விள க – இ ப பலவாக உ ள ஸாதன க எைவ எ பைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ கீ பலவாக ெசா ல ப ட அைவயாவன, க மைணவ ஹி


ஸ திமா திதா ஜநகாதய: த மா அஸ த ஸதத கா ய க ம ஸமாசர எ
வத ர ஸாதநமாக உ தமான க மேயாக , ஸ வ க மாகில பா த ஞாேந
பாிஸமா யேத, ந ஹி ஞாேநந ஸ ச பவி ரமிஹ வி யேத ஞாநா நி ஸ வ
க மாணி ப மஸா ேத ததா எ ெசா ல ப ட க ம ஸா யமான ஞாந
ேயாக , ப யா வந யாச ய:, ம மநா பவ ம ப த: இ யாதிகளாேல
ெசா ல ப ட க ம ஞாந ஸஹ தமான ப திேயாக ஆகிற இைவ ,ஜ மக ம
ச ேம தி ய ஏவ ேயா ேவ தி த வத: யா வா ேதஹ ந ஜ ம ைநதி மாேமதி
ேஸா ஜுந எ விேராதி நி தி வமான பகவ ரா தி ஸாதாநமாக
ெசா ல ப ட அவதார ரஹ ய ஞாந , ஏத வா திமா யா த
ய ச பாரத எ அபிமத பல லாப தாேல த யனா ெம கிற
ேஷா தம வி ைய, ேதேசாய ஸ வகாம எ ஸ வகாம பல ரதமாக
ெசா கிற ய ே ர வாஸ , ஸ வபாப வி தா மா யாதி ர ம ஸநாதந
எ ஸ வ பாப விேமாசந வகமான பகவ ரா திைய பலமாக ெசா கிற
தி நாம ஸ கீ தந , ேதந வாத ைதேலந தீப ேயா வாலேய நர: வி ணேவ
விதிவ ப யா த ய ய பல விஹாய ஸகல பாப ஸஹ ராதி ய

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 11 of 85

ஸ நிப: ேயாதி மதா விேமாேநந வி ேலாேக மஹீயேத எ பாப நி தி


வகமான பகவ ரா தி ஸாதநமாக ெசா ல ப கிற தி விள ெகாி ைக, அ ப
விேராதி நி தி வக பகவ ரா தி ஸாதநமாக ெசா ல ப
தி மாைலெய ைக தலாக ஸாதந யா ெச ய ப மைவ –எ ைக.

விள க – பலவாக ற ப டத ம க கீேழ உ ளன.

• ம பகவ கீைத (3-19) – க மைணவ ஹி ஸ திமா திதா ஜநகாதய: –


க ம தினா ஜனக ேபா றவ க தி அைட தன - எ ேமா தி
உபாயமாக க ம ேயாக ; த மா அஸ த ஸதத கா ய க ம ஸமாசர -
ஆகேவ ப இ லாத க ம ைத ெச வாயாக - எ ப ட .

• கீைத (4-33) - ஸ வ க மாகில பா த ஞாேந பாிஸமா யேத - அைன


ஞான தி கி றன; கீைத (4-37, 4-38) - ஹி ஞாேநந ஸ ச பவி ரமிஹ
வி யேத ஞாநா நி ஸ வ க மாணி ப மஸா ேத ததா – இ த
உலக தி ஞான ைத ேபா ைம ப தவ ல ஏ இ ைல, ஞான
எ ெந அைன க ம கைள எ வி கிற - எ
வத ல க மேயாக தினா அைடய ப ஞானேயாக
உண த ப ள .

• கீைத (11-54) – ப யா வந யாச ய: – பலைன எதி பாராத ப தி ல நா


அறிய ப கிேற – எ , கீைத (9-34) - ம மநா பவ ம ப த: - எ னிட
மனைத ைவ , ப தி ட இ பா - எ வத ல ,க ம ம
ஞானேயாக தா விைள ப திேயாக ற ப ள .

• கீைத (4-9) - ஜ ம க ம ச ேம தி ய ஏவ ேயா ேவ தி த வத: யா வா


ேதஹ ந ஜ ம ைநதி மாேமதி ேஸா ஜுந – யா எ ைடய ெத கமான
பிற ம நிைலகைள உ ைமயாக அறிகிறாேனா அவ , உடைல
ைகவி ட பி ன ேவ பிறவி அைடவதி ைல, அவ எ ைனேய
அைடகிறா - எ பத ல எ ெப மானி தி அவதார ரஹ ய ைத
அறிவத ல , எ ெப மாைன அைட தைடக வில கி றன எ
உண த ப ட .

• கீைத (15-20) - ஏத வா திமா யா த ய ச பாரத - நாேன


ேஷா தம எ பைத அறி ெகா டா , ஒ மனித ந ல அறி

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 12 of 85

இய ற ேவ ய கடைமகைள இய றிவி டா எ ற நிைலைம


உ டா – எ பத ல , ஒ வ ஒ ைற ெச ய ேவ எ ற
விதிைய தவனா த ைம, க ணேன பர ெபா எ அறிவத
ல நட கிற எ உண த ப ட .

• க ட ராண – ேதேசாய ஸ வகாம – இ த இட (தி வர க ) அைன


வி ப கைள நிைறேவ - எ ற ப ட . இத ல ணிய
ேதச தி இ ப எ ப ஒ வன வி ப கைள நிைறேவ வதாக
உண த ப ட .

• மஹாபாரத – ஸ வபாப வி தா மா யாதி ர ம ஸநாதந - வாஸுேதவைன


அைட தவ அைன பாவ களி இ நீ கிேய, தன வ ப ெப
பர ெபா ைள அைடகிறா - எ ற . இத ல , அைன பாவ க
வில த , அத பி ன எ ெப மாைன அைடத எ ப எ ெப மானி
தி நாம தி ல கி பல எ உண த ப ட .

• நார ஹ ராண (33-27) - ேதந வாத ைதேலந தீப ேயா வாலேய நர:
வி ணேவ விதிவ ப யா த ய ய பல விஹாய ஸகல பாப
ஸஹ ராதி ய ஸ நிப: ேயாதி மதா விேமாேநந வி ேலாேக மஹீயேத -
யா ஒ வ சா திர தி றியப மி த அ ட ெந அ ல எ ெண
ெகா மஹாவி விள ஏ கிறாேனா அவ ெபற ய
ணிய தி பலைன ேக பாயாக. அவ அைன பாவ க
நீ க ெப , ஆயிர ாிய க சமமான ேதஜ அைட , ஒளி ட
ய விமான தி ஏறி, வி வி பரமபத ைத அைடகிறா - எ ற .
இத ல பாவ க விலகி எ ெப மாைன அைடவத விள ஏ த
எ ப உபாயமாக ற ப ட . இ ேபா எ ெப மானி வி ரஹ மீ
தி மாைலகைள த எ ப பாவ கைள வில கி, எ ெப மாைன
அைடய ைவ பதா .

இ ப யாக ேமேல உ ள அைன பலவிதமான ஸாதன க ஆ .

196. ஸ வ ச த தாேல அ வவஸாதந விேசஷ கைள அ மிட தி


அவ ேயா யதா பாதக களான நி யக ம கைள ெசா கிற .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 13 of 85

அவதாாிைக – இனி, ஸ வச தா த ைத அ ளி ெச கிறா – ஸ வ ச த தாேல –


எ ெதாட கி.

விள க - அ ஸ வஎ ற பத தி ெபா ைள அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , த மவிேசஷணமான ஸ வ ஸ த தாேல பஹுவசேநா


தமான அ ேவா ஸாதந விேசஷ கைள அ இட தி ஸ யாஹிந: அ சி
நி ய அந ஹ ஸ வ க மஸு எ கிறப ேய அேயா யனாகாம த ைன
அ ைகயாேல அவ ேயா யனாைகைய உ டா கி ெகா ஸ யா
வ தந ப சமஹா ய ஞாதிகளான நி யக ம கைள ெசா கிற எ ைக.

விள க - ஸ வ எ ற பத ல ப ைமயாக மா றி பலவிதமான சாதன கைள


அ ளி ெச கிறா . யா ஒ வ ஸ யாவ தன தலான க ம கைள , ப ச
மஹாய ஞ க ம கைள ெச கிறாேனா அவ இ த சாதன க அதிகாாி
ஆகிறா . ஆனா த தி – ஸ யாஹிந: அ சி நி ய அந ஹ ஸ வ
க மஸு - ஸ யா வ தன ெச யாதவ அ தமானவேன, ம ற க ம க
த திய றவ எ ற கா க. ஆக இைவ அைன ஸ வ எ ற பத ல
ற ப ட .

197. ஆக, தி தி ேசாதித களா நி யைநமி திகாதி ப களான


க மேயாகா பாய கைள எ றப .

அவதாாிைக - உ த ைத நிகமி கிறா ஆக எ ெதாட கி.

விள க - இ வைர றியைத கமாக அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ , ஆக கீ ெசா ன எ லாவ றா ேசாதநால ணா ேதா


த ம: எ ேசாதைனயாகிற விதிவா ய ைத ரமாணமாக ைட தான அ த த ம
எ ைகயாேல, தி திகளாகிற ரமாண களாேல விதி க ப ளைவயா ,
நி ய ைநமி திக தலானவ ைற வ வாக ைட தான க மேயாக ெதாட கமான
உபாய கைளெய றப எ ைக.

விள க - த ம எ ப சாியான ரமாண க ட யதாக , ஒ வைன ”இைத


ெச , அைத ெச ”, எ விதி பதாக உ ள ஆ . இதைன வ மீமா ைஸ
(1-1-2) - ேசாதநால ணா ேதா த ம: – விதி பதாக உ ள த ம – எ ற . ஆக,

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 14 of 85

த ம எ ற பத நி ய , ைநமி திக தலானவ ைற அ கமாக ெகா ட


க மேயாக தலான ேமா உபாய க எ க .

198. இவ ைற த ம எ கிற – ரமி த அ ஜுந க தாேல.

அவதாாிைக – வ பவி த வா அத மமாக ெசா ல ேவ வமவ ைற த ம


எ கிற ேஹ ைவ அ ளி ெச கிறா - இவ ைற - எ ெதாட கி.

விள க - வ ப ரணாக உ ள இவ ைற அத ம எ வைத வி


த ம எ ஏ ற ேவ எ ற ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , பாகவத ய த பாரத யமாகிற உ ேத ய


விேராதியாயி ைகயாேல அத ம ச தவா ய களாக ரா த களாயி கிற இவ ைற
த மெம ெசா கிற . வத மமான த ைத அத ம எ , இவ ைற த ம
எ ரமி த அ ஜுந ைடய நிைனவாேலயி தைன – எ ைக. ஆக ரதம
பதா த ைத அ ளி ெச தாராயி .

விள க – இைவ ஆ மாவி றி ேகாளான – எ ெப மாைன ம ேம ந பி


இ ப – பகவ அ ய த பாரத ய –எ பத விேராதியாக உ ளன எ பதா
இவ ைற அத ம க எ ேற ற ேவ . ஆனா இ இைவ த ம க எ
ற ப டன. ஏ ? காரண , த ைடய த மமாக இ த ேபா ாிதைல அத ம
எ , இ ேபா ற ம ற உபாய கைள த ம எ அ ஜுன எ ணி
மய கியதா இ வித அ ளி ெச ய ப கிற . இ ப யாக த பத தி
ெபா ைள அ ளி ெச தா .

199. பாி ய ய

அவதாாிைக – அந தர விதீய பத ைத உபாதாந ப கிறா – ாி ய ய –


எ .

விள க - அ இர டாவ பத ைத விள கிறா .

யா யான – தனியாக ஏ ற படவி ைல.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 15 of 85

200. யாகமாவ – உ ேதாபாய கைள அ ஸ தி திைகயிேல ரஜத தி


ப வாைர ேபாேல , விபாீததிசா கமந ப வாைர ேபாேல
அ பாய களிேல உபாய தி ப ணிேனா எ கிற தி விேசஷ ேதாேட
யஜி ைக.

அவதாாிைக – இ யாக ய உபஸ க மா , ாி ரகாரமாயி


ைகயாேல, அதி யாக ேவஷ ைத ற அ ளி ெச கிறா – யாகமாவ -
எ ெதாட கி.

விள க - இ த பத யாக, ய , உபஸ க எ ப திகளாக உ ள .


த யாக ப திைய அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , இ விட தி ெசா கிற யாகமாவ – ேகவல வி ைக


அ ; கீ ெசா ல ப ட உபாய களி ப ைய அ ஸ தி , ரஜதம லாத
திைகயிேல ரஜத தி ப வாைர ேபாேல , வகா ய தி உடலான
ஒ தி கிேல ேபாக ேகா த விபாீதமான தி ைக அ வாக நிைன ேபாவாைர
ேபாேல , பகவ ரா பாயாேப ரான நா உபாயம லாதவ றிேல உபாய
தி ப ணிேனா எ கிற தி விேசஷ ேதாேட வி ைக – எ றப .

விள க – யாக எ ப ெவ மேன ற ப அ . இத ெபா -


உபாய க எ ற ப டைவயி த ைமகைள ந றாக அறி , அத பி ன
அவ ைற றி உ டா ஞான ட அவ ைற ைகவி த ஆ .
சி பிைய ெவ ளி எ தவறாக எ வ ேபா ; த ைடய ெசயைல
க எ ஒ வ தவரான பாைதைய சாியான பாைத எ எ வ
ேபா - உபாய க அ லாதவ ைற, எ ெப மாைன அைடய உத உபாய க
எ எ வ – எ க . இ தைகய ஞான உ டான பி ன அ த
உபாய கைள ைகவி த எ க .

201. பாி எ கிற உபஸ க தாேல பாதகாதிகைள வி மா ேபாேல சி


வாஸைனகேளா ல ைஜேயா ட ம வ டாதப விடேவ ெம கிற .

அவதாாிைக - இனி உபஸ கா த ைத அ ளி ெச கிறா - பாி எ கிற - எ


ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 16 of 85

விள க - அ “பாி” எ ற பத தி விள க ைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , பாி ஸாக ேய எ ஸாக ய பரமாக ெகா மளவி ,


அ ஸ வச த திேல உ தமாைகயாேல அேப ிதம லாைமயாேல, மி தி
வாசகமான பாிெய கிற இ த உபஸ க தாேல ர மஹ யா ஸுராபாந ேதய
வ கநாகம: எ கிற பாதக க தலானவ ைற வி மளவி அவ றி
நர வய உ பான சி வாஸைனகேளாேட ட ”நா இைத ெச வேத”
எ கிற ல ஜாஸஹிதனா ெகா வி மாேபாேல. அத பாதக த வ எ
த மேதவைத பாதமாக ெசா ன உபாயா தர கைள வி மளவி தி வகமாக
அவ றிேல ரவ தி ைக உ பான சி அ தி வகமாக ைக
உ பான வாஸைன ஆகிற அவ ேறாேட ட ”பகவேதக ஸாதநைதகேவஷமான
வ வ ப அ ய த வி தமானவ ைற நா ெச வேத” எ கிற ல ஜா
ஸஹிதனா ெகா மீள அவ றி அ வய வாராதப விடேவ ெம
ெசா கிற எ ைக.

விள க – பாி எ ற பத “ வ ” எ ற ெபா ைள அளி பதா . ஆனா இேத


க ஸ வ எ ற பத ல ேப ற ப வி டதா , இேத ெபா ைள பாி
எ ற பத தி ெகா வ அவசிய அ ற . ஆகேவ இ த பத “மி தி” எ ற
ெபா ளி வ ததாக ெகா ள ேவ . ம தி – ர மஹ யா ஸுராபாந
ேதய வ கநாகம: - அ தணைன ெகா வ , க ப தலான
ெசய கைள ெச பவ க ட ேச வ பாவ - எ கிற . இதைன ஒ வ
ைகவிட எ ேபா , அ த ெசய களி மீ ஈ பா ஏ ப கி ற சி,
வாஸைன ஆகியவ ட ைகவி , “நா இதைன ெச ேதாேம”, எ ற
ெவ க ட ைகவிட ேவ . இதைன ேபா ேற ம ற உபாய கைள ைக
வி வி த ம தி – அத பாதக த வ - ம ற உபாய க எ
பாவ தி காக அ ச ெகா பவனாக இ தா , அவ ைற ைகவி
நாராயணனிட ம ேம உபாய தி ட இ கேவ - எ த மேதவைத
றிய ேபா இ த ேவ . ஆக ம ற உபாய கைள – ந ைம மற
அவ றி மீ ைவ வாஸைன ஆகியவ ட ேச ற க ேவ .
ேம , “எ ெப மாைன ம ேம சரண எ ெகா ள ேவ ய வ ப தி
ரணாக உ ள உபாய களி ஈ படலாேமா?”, எ ெவ க ட ைகவிட
ேவ . இத லமாக நா அ த உபாய களி மீ ஈ படாத நிைல ஏ பட
ேவ .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 17 of 85

202. ய பாேல “ நா வா ஜீத” எ மாேபாேல, உபாயா தர கைளவி ேட


ப ற ேவ எ கிற .

அவதாாிைக - இனி ய அ த ைத அ ளி ெச கிறா - ய பாேல - எ


ெதாட கி.

விள க – அ ய எ ற ப தி கான ெபா ைள அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ பாி ய ய எ கிற ய பாேல வா சா ராயண சேர


எ மா ேபால றி ேக நா வா ஜீத எ கிற விதி ” ஜி மளவி நாந
ப ணிேய ஜி கேவ ” எ கிற நியம ைத ெசா மாேபாேல ேதாபாய ைத
பாி ரஹி மளவி யா யமான உபாயா தர கைள யஜி ேத பாி ரஹி க
ேவ ெம கிற நியம ைத ெசா கிற –எ ைக.

விள க – பாி ய ய எ ற ய எ ப வா சா ராயண சேர - ரா த


நைடெப ேபா விள அைண தா மீ உ ண டா – எ ற விதி
ேபா , ம ற அைன ைத ைகவி டா நாராயணைன சரண வா எ
க அளி பத ல. மாறாக – நா வா ஜீத – நீரா ய பி உ பாயாக – எ ப
ேபா ற விதி வா யமாக உ ள . இ “உண உ ெகா ன
நீராடேவ ”, எ ற விதி ற ப ள . இ ேபா ேற நா எ ெப மாைன
நம உபாயமாக ( ேதாபாய ) ெகா ேபா , ைகவிட த த ம ற
உபாய கைள ைகவி ட பி னேர, எ ெப மா எ உபாய ைத ப ற
ேவ .

203. ”சசால சாப ச ேமாச ர:” எ கிறப ேய இைவ அ பாய களான


மா ரம றி ேக கா க எ கிற .

அவதாாிைக - இ ப வி ேட ப றேவ ெம கிற அத க ைத அ ளி ெச கிறா -


சசால - எ ெதாட கி.

விள க – இ ப யாக ம ற உபாய கைள த ைகவி ட பி னேர,


எ ெப மாைன ப ற ேவ எ பைத அ பைடைய விள கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 18 of 85

யா யான – அதாவ , ேயா வ ரபாதாசநிஸ நிபாதா ந ுேப சசால சாப ச


ேமாச ர: எ கிற ேலாக தி – ராவண ராமசர களாேல மிக ஈ ப
நிைலகல கி ேபாக பா தவளவி , ைகயி வி மள ெப மா
ேபாகெவ டாைமயாேல பி ேபாக ட வி ைகயி இ தேபா ரதிப
ஜய ஸாதநமாகாதமா ரம றி ேக க சா ஜாநாமி எ பி ப ணின
அ மதி ெப மா அ ேபா ப ண காணாைமயாேல ேபாக ெமா ணாதப
கா க டானைமைய ெசா கிறப ேய உபாயா தர களான இவ றிேல
ஈஷத வய கிட கி இைவ ேப ஸாதநமாகாத மா ரமி றி ேக ேப
ரதிப தகமா தைல க –எ றப .

விள க – இராமாயண – ேயா வ ரபாதாசநிஸ நிபாதா ந ுேப சசால சாப ச


ேமாச ர: – வ ர ஆ த ெகா அ க ப டேபா , இ வி தேபா
மன கல கேமா சாீர ந கேமா இராவண ஏ படவி ைல; இராம பாண தா
அ ப ட ட உட ந கினா ; வி ைல ந வ வி டா – எ ற வாி கா க.
இத ப இராவண இராமனி பாண க க ந கி, த பி க ய சி தா .
ஆனா அவன ைகயி வி அ உ ளவைரயி அவைன இராம
ேபா கள தி ெச லவிடவி ைல. அ த வி எதிாிைய ெவ வத ஏ ற
ஸாதனமாக இராவண அைமயவி ைல. அ ம அ லாம – க சா ஜாநாமி
- உ ைன இ கி ெச ல அ மதி கிேற - எ றிய இராமனி
அ மதியான , இராவண வி ைல பி தப நி ற ேநர வைர கி டவி ைல.
ஆக அ த வி இராவண ேபா கள ைத வி ெச ல இயலாதப
கா க டாக இ த . இ ேபா ேற ம ற உபாய களி சிறிய ெதாட
இ தா , அ த ெதாட பான நா ெபற உ ள ேப ைற அளி காம ேபாவ
ம அ லாம , அ த ேப ைற நா அைடவத தைடயாக ஆகிவி .

204. ச ரவ திைய ேபாேல இழ ைக உ .

அவதாாிைக - இ ன , இவ றி அ வய இழ உடலாெம ம ைத
ஸ டா தமாக அ ளி ெச கிறா - ச ரவ திைய ேபாேல இழ ைக உ –
எ .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 19 of 85

விள க – ேம ஓ உதாரண ல , ம ற உபாய க தைடயா எ பைத


அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ ேப வர ரதாந ைத ப ணி ைவ , இ ேபாதாக


ம கெவ ணாெத ஆபாஸமான ஸ ய த ம ைத ப றி நி ராேமா
வி ரஹவா த ம: எ கிற ெப மாேளாேட வாழ இ த ேப ைற இழ த
ச ரவ திைய ேபாேல ஆபாஸமான உபாயா தர களிேல அ வயி நி ைகயாகிற
ண த ம ஸநாதந எ ஸநாதந த மமான பகவ விஷய ேதாேட
வா ைகயாகிற ேப ைற இழ ைக உ பா வி –எ ைக.

விள க – ஒ காலக ட தி ைகேகயி அளி த வர ைத பி னா ஒ


கால தி ம க யாம , ேமேலா டமாக பா தா அ ப மீறாம இ த
எ பேத ஸ ய எ த ம எ ேதா ப யான நிைலயி தசரத
இ தா (ேமேலா டமாக எ ற ெசா கா க. உ ைமயி இ த ம அ ல
எ றா , த மமாக ேதா கிற ). இதனா இராமாயண – ராேமா வி ரஹவா
த ம: – இராம த மேம வ வமானவ – எ ப யான இராம ட ேச
வா ேப ைற ெப றி தேபாதி , அதைன தசரத இழ தா .இ ேபா ,
ேமேலா டமாக பா தா எ ெப மாைன அைடய உத உபாய க ேபா
ேதா ம ற உபாய களி ஈ ப த காரணமாக, மஹாபாரத – ண த ம
ஸநாதந - க ணேன எ உ ள த ம – எ ற உய த, பைழய த மமாகிய
எ ெப மா ட ேச வா த எ ேப ைற இழ க ேநாி கிற .

205. ஸ வ த ம கைள வி எ ெசா ைகயாேல, சில “அத ம க ”,


எ றா க .

அவதாாிைக - இனி இ ெசா ன ஸ வத ம பாி யாக தி க அறியாதா


ெசா ஷண ைத பாிஹாி ைக காக த ப ைத உ ே பி கிறா -
ஸ வத ம கைள -எ ெதாட கி.

விள க – அ , “த ம கைள ைகவி வாயாக”, எ வத உ ைமயான


க ைத அறி ெகா ளாம , இதி உ ள ர பா ைட கா
அறியாதவ களி வாத ைத அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 20 of 85

யா யான – அதாவ , யா யமான த ம தா ”இத இத மாகா ஷீ:” எ


விதிநிேஷதா மகமாயி ைகயாேல ஸ வத ம கைள வி எ
ெசா ைகயாேல விஹிதா டாந ேதாபாதி நிஷி த பாிஹார ஒ க
த மளவி , அைட த கதைவ திற தா நிஹீந பதா த க மாேபாேல
அத ம களான நிஷி த ர திக ெம சில ெசா னா க –எ ைக.
விள க – (இ த ைணயி க க அறியாதவ களி வாத எ
ெகா ளேவ . இத கான ம ைப அ த ைணயி வாமி அ ளி
ெச கிறா ) இ ைகவிட த த த ம எ ற ப வ - இத இத
மாகா ஷி: - இதைன ெச , இதைன ெச யாேத – எ ள விதி வாிக , ம
வாிக ஆ . “அைன த ம கைள வி ”, எ ேபா
விதி க ப ளைத ைகவி வ , ெச ய டா எ த க ப
வில வைத ைகவி வ (இத ல ைகவிடாம ஏ ப ) ஆ . இதனா
த க ப டைவ அைன ெச ய த ததாகி வி ேம! திற கிட
நா ைழவ ேபா ,த க ப ட ெசய க உ ேள வி அ லவா எ
சில ேக க .

206. அ டா ; அத ம கைள ெச எ ெசா லாைமயாேல.

அவதாாிைக - அ ைத பாிஹாி கிறா - அ டா ; அத ம கைள ெச எ


ெசா லாைமயாேல - எ .

விள க – கட த ைணயி வாத தவறான எ த கிறா .

யா யான – அதாவ , ஸ வத ம கைள விட ெசா ன இ தா அத ம க


ெம கிற இ ஸ பவியா . த ம கைள விட ெசா ன மா ரெமாழிய
அத ம கைள ெச ெய ெசா லாைமயாேல – எ ைக.

விள க - “அைன த ம கைள ைகவி ” எ பத ல அத ம க உ ேள


வி எ ப சாியான வாத அ ல. காரண - இ “த ம கைள வி ” எ
ம ேம ற ப ட , “அத ம கைள ெச வா ” எ றவி ைல அ லேவா.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 21 of 85

207. த னைடேய ெசா றாகாேதா? எ னி

அவதாாிைக – ”அத ம நி தி , த மச த வா யமாைகயாேல, அ ைத


விட ெசா னா , அத ம ைத ெச ெய மிட அ தா உ தமாகாேதா?” எ கிற
ரதிவா திைய அ வதி கிறா – த னைடேய ெசா றாகாேதா? எ னி –
எ .

விள க – கட த ைணயி ற ப ட க தி ஒ சில , “அத ம தி இ


வில த எ ப , த ம ச த லேம ற ப கிற அ லவா? அ ப உ ளேபா ,
அைன த ம கைள ைகவி எ வத ல , அத ம கைள ெச
எ மைற கமாக வதாகிற அ லேவா?”, எ ேக கலா . இ த
ேக விைய இ கிறா .

யா யான – தனியாக ஏ இ ைல.

208. ஆகா ; த மச த அத ம நி திைய கா டாைமயாேல.

அவதாாிைக - அ உ தர அ ளி ெச கிறா - ஆகா ; த மச த அத ம


நி திைய கா டாைமயாேல – எ .

விள க - கட த ைணயி உ ள ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ த ம கைள விட ெசா ன இ தா “அத ம கைள ெச ”


எ மிட த னைடேய ெசா றாகா ; த மச த அத ம நி யாதி அ க
ஸஹிதமா ரதாநமாயி ள விஹிதா டாந ைத கா மெதாழிய,
ஸாமா ேயந அத ம நி தி மா ர ைத கா டாைமயாேல – எ ைக.

விள க – த ம கைள வி ப றிய இத ல “அத ம கைள ெச ” எ ப


தானாகேவ ெவளி படா . இத காரண - அத ம களி இ விலகி இ த
எ ப , “த ம ” எ பத ல ற படவி ைல. மாறாக, த ம எ பத ல
அத ம களி ஈ படாம இ த தலான அ க க ட ய அ டாந க
ப றிேய கியமாக ற ப ட .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 22 of 85

209. கா னா , அ ைத ஒழி தவ ைற ெசா றாமி தைன.

அவதாாிைக – “அத ம நி தி த மச தவா ய வ யமாக இ ைலேயயாகி


ஸ வச த ஸாஹி ய தாேல த மச த விேசஷண தமான இ த ைன
கா டாேதா?” எ ன அ ளி ெச கிறா - கா னா -எ ெதாட கி.

விள க - கட த ைணயி உ ள க ஒ சில , “நீ க வ ேபா


த ம எ ற பத , அத ம களி இ வில வைத றாம இ கலா . ஆனா
அ த பத ஸ வ எ ற அைடெமாழிேயா உ ளதா , இ த ெபா ைள
அளி பதாக ெகா ளலா அ லேவா?”, எ ேக கலா . இத விைட அ ளி
ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அ ப கா றாகி , அ இ விட தி


விவ ிதம லாைமயாேல, அ ைதெயாழி த விஹிதா டாந ப த ம களான
வ ைற ெசா றாமி தைன – எ ைக.

விள க – அ ப ேய நீ க (கட த ைணயி ேக வி ேக டவ க )


ெபா ைள உண வதாக இ தா , இ த இட தி அ வித ெபா
ெகா த ஏ றதாக இ ைல. ஆக அத ம களி இழியாம இ த எ பைத விட,
விதி க ப ட த ம கைள அ த எ பேத இ றியதாக ெகா ள
ேவ .

210. த ைன , ஈ வரைன , பல ைத பா தா அைவ ர வழியி ைல.

அவதாாிைக – “இ ங ஒ கிற எ ெகா ?”, எ ன அ ளி ெச கிறா -


த ைன -எ ெதாட கி.

விள க - கட த ைணயி உ ள க கைள எதைன ெகா கிறீ க


(அ ல – ைண 208 ேக க ப ட ேக விைய எதைன ெகா த கிறீ க )
எ ற ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அத மா டாந ேசஷி அநி டமாைகயாேல, அவ


அதிசயகரனாம ஒழிய அநி டகரனாைக ேசராதப யான வ ப ைத ைடய
த ைன பா தா , ஸஹாயா தர ஸ ஸ காஸஹைதயாேல இ தைலயி

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 23 of 85

வய ந நி திெயாழிய ர ய ச தி ஒ ைற ெபாறாத உபாய தனான


ஈ வரைன பா தா , இவ ைடய ர தி பல அவ ைடய
ாீதியாைகயாேல தா சமான பல ைத பா தா இ வி த களான
அைவ ர வழியி ைல எ ைக. ஆைகயா த மச த அத ம நி திைய
கா றாகி அ ைத ஒழி தவ ைற ெசா றாக ெகா ள ேவ எ
க .

விள க - அத ம களி ஈ ப த எ ப எஜமானனாகிய (ேசஷி) எ ெப மா


ேகாப ைத உ டா ; அவன அ ைமயாக உ ள ஜீவனி வ ப தி ,
எ ெப மா வி ப இ லாதவ ைற ெச வ எ ப ெபா தா ; ஆக,
த ைன ஒ வ பா ெகா டா இத இட இ ைல (அத ம க
இடமி ைல). ஜீவனி உபாயமாக உ ள எ ெப மா , ஜீவ த ைன தவிர
(எ ெப மாைன தவிர) ேவ எ தவிதமான ய சியி ஈ ப த ைன கா
ெகா ள ய வைத ெபா காதவனாக உ ளா . இ தைகய ஈ வரனி
வ ப ைத க ட பி ன , அத ம க க இட இ ைல. ஜீவனி எ த ஒ
ெசய எ ெப மாைன மகி வி பத காகேவ இ த ேவ . இ ப ப ட
பலனி வ ப ைத க ட பி ன , அத ம க இட இ ைல. ஆக ஜீவனி
வ ப , ஈ வரனி வ ப , பல வ ப ஆகிய ரணாக உ ள
அத ம க இடேம இ ைல எ றாகிற . ஆகேவ த ம எ ற பத ,
”அத ம கைள ெச யாேத”, எ வதாக உ ளேபாதி , அ த க ைத
தவிர ேவ பலவ ைற இ றியதாக ெகா ளேவ .

211. மா – ஸ வர கனா , உன ைகயாளா , உ னிைச பா , உ


ேதாஷ ைத ேபா யமாக ெகா , உன கலா , நீ மாேபாேல ேச பாேர
பிாி ேபா விடமா டாேத ர ி கிற எ ைன.

அவதாாிைக - அந தர தீய பத ைத உபாதாந ப கிறா மா எ ;அ


அ த அ ளி ெச கிறா - ஸ வ ர கனா - எ ெதாட கி.

விள க - அ றாவ பதமான “மா ” எ பைத விள கிறா .

யா யான – அதாவ , ”ந ைடய ர ண இவ ப ேமா? ப ணாேனா?”,


எ ஸ ஸயி க ேவ டாதப ஸ வ ைடய ர ண தி தீ ிதனா , ”த
ெப ைமைய ந சி ைமைய பா ந ேமா கல ப இ ேமா?”, எ ன
ேவ டாதப . ேஸநேயா பேயா ம ேய ரத தாபய எ ஏவி கா ய
ெகா ளலா ப உன ைகயாளா , உ ைன ர ி ைகயி உ டான நைசயாேல
ர யாேபஷா ரதீ ேத எ கிறப ேய ர ய தனான உ இைச பா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 24 of 85

”ந ற க இக ேமா?” எ அ ச ேவ டாதப அ தாந ேநஹ கா ய


த மாத மாதியா லனான உ ேதாஷ ைத ேபா யமாக ெகா , அசர ய
சர யனாைகயாேல நீ பிற உன த சம லாத தைசயி
ஒ கலா ப யான கலா . ைச யேம வபாவமான ஜல ஔ ய ைத
பஜி மாேபாேல அபராத ாமண ப ணி க பி ஷகார தேர
“தாமைரயாளாகி சித ைர ேம ” எ கிறப ேய ற ைத கா அக
ேபா விட மன றி ேக, “எ ன யார ெச யா ” எ ம த ஒ தைல
நி ர ி எ ைன - எ ைக.

விள க – மா எ ற பத “இவ ந ைம கா பாேனா, மா டாேனா”, எ ற


ச ேதக ஏ படாத வைகயி , அைனவைர கா எ ைன (க ண ) றி .
நீ க டைளயி ேட உன காாிய ைத எ லமாக ெகா ளலா எ பைத
ம பகவ கீைத (1-22 ) - ேஸநேயா பேயா ம ேய ரத தாபய – இர
பைடக ந வி என ேதைர நி - எ பத ல உணரலாேம! ஆக
எ ைன (க ண ) றி , “த ைடய ெப ைம, எ ைடய சி ைம
ஆகியவ ைற ஆரா இவ ந ட பழ வாேனா? ”, எ ற ச ேதக ேவ டா .
உ ைன கா பதி எ ேபா ஆ வ ெகா டவனாக, ஆனா நா அ வித
ெச வத உன ச மத ைத எதி பா பவனாக எ ேபா உ ேள . இதைன
ல மீ த திர (17-78 ) – ர யாேப ா ரதீ ேத – கா பா ற ேவ எ ற
ேவ ேகாைள ெச ய ேவ எ எ ெப மா கா தி கிற – எ பத
ல அறியலா . தகாதவ களிட அ க ைண ெகா டவனாக, த மமான
த ைத அத ம எ எ ணி, மய கி கல கி நி உன ேதாஷ ைத ட
நா இனிைமயாகேவ ெகா ேள . இதனா , “ந ைடய ற க
ைகவி வி வாேனா?”, எ ற அ ச ேதைவ இ ைல. அைனவ க டமாக
உ ள எ னிட , நீ ம றவ க ேவ கதி இ லாம நி கி ற நிைலகளி
ப யாக நா உ ேள . த ணீ இய பாக ளி தேத ஆ . எ றா சில
ேநர களி அ வ ேபா , உன சிபாாி ெச பவளாக உ ள
ெபாியபிரா யா , ெபாியா வா தி ெமாழி (4-9-2) – தாமைரயா ஆகி –
எ ப உ மீ ற ம தி, எ ைன அ டவிடாம அக றலா ; ஆயி
நா உ ைன ைகவிட இயலாம , ெபாியா வா தி ெமாழி (4-9-2) - எ அ யா
அ ெச யா - எ அவ வைத ம ேபசி, உ ைன கா ப எ பதி
உ தியாக உ ேள . இ ப யாக உ ள ர கநாதைன இ த பத கிற .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 25 of 85

212. இ தா பர ஹ கைள ேதவதா த யாமி வ ைத தவி கிற .

அவதாாிைக – ”மா ” எ விபவ ப ைத கா ைகயாேல யாவ தி க


ப கிறவ ைற அ ளி ெச கிறா - இ தா -எ ெதாட கி.

விள க – ”மா ” எ ற பத க ணனி விபவ அவதார ைத வதா , அ த


பத ல ேவ எ த ள ப கிற எ அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ ”எ ைன” எ அவதாி க கில கா அ கி


நி கிற த ைன வரணீயனாக ெசா ன இ தாேல ேதச வி ர டைதயாேல
காண கி ட ஒ ணாதப யி கிற பர ஹ கைள , அஸாதாரண
வி ரஹ தம றி ேக உபாயா தர நி ட உ த யமாயி கிற அ நீ ராதி
ேதவதா த யாமி வ ைத யாவ தி கிற –எ ைக.

விள க – ”மா ” எ ற பத நம க இல காக அ கி உ ள த ைன


வதா , ேசதன மிக எளிதாக அைடய இய ப யாக உ ள த ைன
வதா , இ த பத – மிக ரமாக உ ளதா காண இயலாம , அ க
இயலாம உ ள பர ஹ கைள றி கவி ைல . ேம “மா ” எ பத ,
ம ற உபாய கைள ப றி நி பவ களா யானி க ஏ றவ களாக உ ள அ னி,
இ திர ேபா ற ேதவ களி அ த யாமியாக உ ள நிைலைய றவி ைல;
காரண – அ த நிைலயி விேசஷமான தி ேமனி காண ப வதி ைல.

213. த ம ஸ தாபந ப ண பிற தவ தாேன ”ஸ வ த ம கைள வி


எ ைன ப ”எ ைகயாேல ஸா ா த ம தாேனெய கிற .

அவதாாிைக - த ம கைளெய லா வி த ைன ப ற ெசா ைகயாேல


ப தமானேதா அ த விேசஷ ைத அ ளி ெச கிறா – த ம ஸ தாபந எ
ெதாட கி.

விள க - அைன த ம கைள ைகவி , த ைனேய ப ப வத


ல பிற கி ற சிற பான ஒ ெபா ைள அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 26 of 85

யா யான – அதாவ , த ம ஸ தபநா தாய ஸ பவாமி ேக ேக எ கிறப ேய


வ ரா தி உடலான த ம ைத தாபி பதாக பிற தவ தாேன ”ஸ வத மா
பாி ய ய” எ ேமா ஸாதநதயா சா ர த களான ஸ வத ம கைள
வி எ ைன ப எ ெசா ைகயாேல, அைவ ஸா ா த ம கள .
தாபநீயமான ஸா ா த ம ண த ம ஸநாதந எ ஸநாதந த மமான
தாேனெய மிட ெசா கிற –எ ைக.

விள க - கீைதயி (4-8) - த ம ஸ தபநா தாய ஸ பவாமி ேக ேக –


த ம கைள நிைலநா ட ஒ ெவா க தி நா அவதாி ேப –எ றா . இத
ல த ைன அைடவத ஏ ற ஸாதன களாக உ ள த ம கைள நிைல நா டேவ
தா அவதாி ததாக கிறா . இ ப ப ட அவ – ஸ வத மா பாி ய ய –
ேமா தி ஸாதன களாக சா ர களி ற ப ட அைன த ம கைள
ைகவி – எ றி, அதைன ெதாட , “எ ைன ப ”, எ கிறா .
இத ல , இைவ அைன இய பான த ம க அ லஎ உண கிறா .
இய பான த ம எ ப – ண த ம ஸநாதன –க ணேன நி யமான த ம
–எ பத ல இவேன உண திய கா க.

214. இ தா , வி ட ஸாதந களி ஏ ற ெசா கிற .

அவதாாிைக - இ தா எ ெசா கிற ? எ ன அ ளி ெச கிறா – இ தா ,


வி ட ஸாதந களி ஏ ற ெசா கிற –எ .

விள க – இத ல ற ப வ எ னஎ அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , இ ப ெசா ன இ தா கீ வி ட ஸாதந களி கா


இ த ஸாதந உ டான ஏ ற ெசா கிற –எ ைக.

விள க - இத ல , ைகவி ப யாக ற ப ட பல ஸாதன கைள கா


இ த சாதன தி உ ள ேம ைம ற ப ட .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 27 of 85

215. அதாவ , தமா , பர ேசதநமா , ஸ வச தியா , நிரபாயமா , ரா தமா ,


ஸஹாயா தர நிரேப மாயி ைக.

அவதாாிைக - “அ தா எ ?” எ ன, அ ளி ெச கிரா - அதாவ -எ ெதாட கி.

விள க – அ த ேம ைம எ னஎ அ ளி ெச கிறா .

யா யான - இ தா கீ வி ட ஸாதந களி கா இ ஏ றமாவ – ேசதந


ர தியாேல த வ ப தியா ப இ ைகய றி ேக ஸநாதந
த மமாைகயாேல தமா . ய ஸ வ ஞ ஸ வவி இ யாதிகளி ெசா கிற
ஸ வ ஞ விஷயமாைகயாேல பரமேசதநமா , பரா ய ச தி விவிைதவ யேத
எ கிறப ேய ஸ வச தியா ேசதநஸா யமா ந ேவ அபாய க ைக
அவகாச டா ப யி ைகய றி ேக, தவ வாயி ைகயாேல நிரபாயமா ,
பரத ரனான இ ேசதந ைடய வ ப அ ரா தமாயிராேத ரா தமா கீ
ெசா ன பரமேசதந வாதிகளாேல ஸஹாயா தர நிரேப மாயி ைக – எ றப .

விள க - ன ைகவி ட ஸாதன கைள கா இ த ஸாதன தி


(க ணேன ஸாதனமாக இ த ) உ ள ேம ைமயாவ :

• ம ற ஸாதன க ஜீவனி ய சியா ம ேம ஒ நிைலைய அைடகி றன;


ஆனா இ த ஸாதன நி யமாக எ ேபா உ ளதா , ஜீவனி
ய சிகைள சா இ பதி ைல.
• டக உபநிஷ (1-1-10) - ய ஸ வ ஞ ஸ வவி – யா அைன ைத
ப றி , அைன அறிகிறாேனா – எ றியப அைன அறிவதா
இவ பரமேசதன ஆவா .
• ேவதா வதர உபநிஷ (6-30) - பரா ய ச தி விவிைதவ யேத –
இவ ைடய ச தியான பலவிதமாக , உய ததாக உ ள - எ
றியப அைன ைத கவ ல ச தியாக உ ளா .
• ம ற ஸாதன க அைன ஜீவனி ய சியா நிைறேவ ற ப வதா ,
அவ ஏேத தைட ஏ படலா ; ஆனா , இ த ஸாதன த
வ வாக உ ளதா அ வித தைட ஏ ப ேமா எ அ சேம இ ைல.
• எ ெப மாைனேய சா ள ஜீவனி வ ப தி ம ற ஸாதன க
ஏ ைடயதாக அைமயா ; இ த ஸாதன ஜீவனி வ ப தி ஏ றதாக
உ ள .
• பரமேசதனனாக உ ளதா , எதைன எத எதி பாராத ஸாதன ஆ .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 28 of 85

216. ம ைற உபாய க ஸா ய களாைகயாேல, வ ப தியி ேசதநைன


அேப ி தி ; அேசதந க மா , அச த க மாயி ைகயாேல கா ய
தியி ஈ வரைன அேப ி தி . இ த உபாய அவ
எதி த டாயி ைகயாேல, இதர நிரேப மாயி .

அவதாாிைக – இ த ஸஹாயா தர நிரேப வ ைத ஸேஹ கமாக தாபி கிறா –


ம ைற உபாய க –எ ெதாட கி ேம வா ய தாேல.

விள க - எ ெப மா ம ற எதனிட இ உதவி ெப அவசிய இ லாதவ


எ பத அ த வாிகளி காரண க அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , இ ைதெயாழி த உபாய க ேசதந ர தியாேல


ஸாதி க ப மைவயாைகயாேல த ைடய வ ப தியி ரவி திகரனான
ேசதநைன அேப ி தி ; இவ ெச யேவ மைவயறிைக அ
த ைன ெச தைல க ைக ேயா யைதயி லாத அேசதந க மா
அஸ த க மாயி ைகயாேல, ேசதந ைடய இ டாநி ட ரா தி பாிஹார பமான
கா ய தி ைடய தியி , பலமத உபப ேத: எ கிறப ேய பல ரத ேவாப
ேயாகியான ஸ வச தி வாதி உபப தி ைடயனான ஈ வரைன அேப ி தி ;
இ த உபாய த வ பரமேசதந வ ஸ வச தி வ களாேல அவ எதி
த டாயி ைகயாேல அ யநிரேப மாயி –எ ைக.

விள க - எ ெப மாைன தவிர உ ள ம ற உபாய க அைன , ஒ ேசதன


ல ம ேம இய ற ப கி றன. ஆக, அ த உபாய க அைன அ த
ேசதனைன சா ேத உ ளன, அதாவ தா க இய ற ப வத அவைன ந பிேய
உ ளன. இைவ அறிவ றைவ, ச திய றைவ, த கைள இய ஜீவ எ ன
ேவ எ அறிய இயலாதைவ, த கைள இய றி க ஜீவ
ேதைவயான எ ன எ பைத அறியாதைவ ஆ . ஆகேவ, ஜீவனி
ேதைவகைள தி ெச வத , ஜீவ வி ப இ லாதவ ைற
ஒ வத (இ ட , அநி ட ) இைவ எ ெப மாைனேய நா கி றன. இத
காரண - அவ அைன அறி தவனாக, அைன க ம க பல
அளி பவனாக உ ளா . இதைன – பலமத உபப ேத: - அவனிட இ ேத பல க
ேதா கி றன - எ பத ல அறியலா . ஆக எ ெப மா எ உபாய -
ேமலான ஞான ெகா டதா ,எ உ ளதா , அைன அறிவதா ,ம ற
உபாய கைள கா ேவ ப டதா . ஆகேவ இ த உபாய ம றவ றி
உதவிகைள எதி பா பதி ைல .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 29 of 85

217. இதிேல, வா ஸ ய வாமி வ ெஸௗசீ ய ெஸௗல ய களாகிற ண


விேசஷ க ேநராக ரகாசி கிற .

அவதாாிைக - இனி இ பத திேல ஆ ரயண ெஸௗகா யாபாதக களான ண


விேசஷ கெள லா ரகாசி கிறப ைய அ ளி ெச கிறா - இ தாேல - எ
ெதாட கி.

விள க - அ நா எ ெப மாைன அ வத உதவியாக உ ள அவன


ண கைள “மா ” எ ற பத எ ப ெவளி ப கிற எ அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அத ம தியாேல த ம தி நி நி தனான


அ ஜுந ற பாராேத அேப ிதா த க அ ளி ெச ைகயாேல,
வா ஸ ய ரகாசி கிற ; த ைடய பர வ ைத பலகா அ ளி ெச த
அளவ றி ேக அ ஜுந ர ய ி ப ப ைகயாேல, வாமி வ
ரகாசி கிற ; ேஹ கி ண ேஹ யாதவ எ அ ஜுந தாேன ெசா ப
இவேனாேட கல ாியமான தி ேமனிைய க இல கா ப
ப ைகயாேல, ெஸௗசீ ய ரகாசி கிற ; அ ரா தமான தி ேமனிைய
க இல கா ப ப ைகயாேல ெஸௗல ய ரகாசி கிற – எ ைக.
“ ணவிேசஷ க ” எ ற , ஆ ரயண அேப ித களானைவெய
ேதா ைக காக. “ேநராக ரகாசி கிற ” எ ற – டமாக ரகாசி கிற –
எ றப .

விள க - தா ெச யேவ ய த ம த ைத, தன மய க காரணமாக


அ ஜுன அத ம எ எ ணினா . இ த ற ைத ெபா ப தாம ,
அவ ேவ ய அைன ஞான ைத க ண அளி தா . இத ல
அவன வா ஸ ய ெவளி ப ட . த ைடய ேம ைமைய றி க ண
கீைதயி பல இட களி அ ளி ெச தா . அ ட நி காம , தன வி வ ப ைத
அ ஜுன கா ப ெச தா . இத ல அவன வாமி வ (அைன ைத
தன உைடைமயாக ெகா த ) ெவளி ப ட . அ ஜு கீைதயி (11-41) –
ேஹ ண ேஹ யாதவ – எ ப யாக, அ ஜுனனிட மிக அ ட
கல தா . இதனா அவன ெஸௗசீ ய ெவளி ப ட . அ ரா தமான தன
தி யம கள தி ேமனிைய, அைனவர க க கா ப ெச தத ல ,
அவன ெஸௗல ய ெவளி ப ட . இைவ அைன எ ெப மாைன நா
அ வத மிக அவசியமானைவ எ பதா , இவ ைற “ ண விேசஷ க ”

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 30 of 85

எ றா . இைவ ெதளிவாக ெவளி ப கி றன எ பைத உண த “ேநராக


ரகாசி கிற ” எ றா .

218. ைக உழ ேகா , பி த சி வா கயி , ேஸநா ளி ஸாிதமான


தி ழ , ேத கீேழ நா றின தி வ க மா நி கிற ஸார யேவஷ ைத
”மா ” எ கா கிறா .

அவதாாிைக - இைவ எ லாவ றி ைவ ெகா , மிக அேப ித


ெஸௗல யமாைகயாேல அவதார ர தமான ெஸௗல ய தளவ றி ேக ஸார ேய
அவ திகனா நி கிற ெஸௗல ய அதிசய ைத த சி பி தைமைய அ ளி ெச கிறா
- ைக உழ ேகா -எ ெதாட கி.

விள க - இைவ அைன தி ெஸௗல ய எ ப மிக அவசியமா . ”மா ”


எ பத ல , தா மனிதனாக அவதாி தைத ம றாம , ேதேரா யாக நி ற
எளிைமைய உண கிறா எ பைத இ அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , திைரகைள ேராி நட ைக காக தி ைகயிேல


தாி த உழ ேகா , அவ ைற இடவா வலவா தி ைக காக ,
நி த ளேவ இட திேல தா கி நி ைக காக பி த சி வா கயி ,
தி யி ஒ ஆ சாதியாம நி ைகயாேல ேஸநா ளியாேல தி பைட த
தி ழ , “ேத தடவிய ெப மா கைனகழ ” எ கிறப ேய, சா தின
சி சத ைக தா மாக ேத கீேழ நா றின தி வ க மா நி கிற
ஸார யேவஷ ைத “எ ைன” எ கா கிறா – எ ைக. ஆக, தீய
பதா த ைத அ ளி ெச தாராயி .

விள க - திைரகைள சாியானப வழிநட வத காக தன தி கர தி பி த


சா ைட சி; அவ ைற வல ற , இட ற தி வத , நி வத
உத ப யாக பி ள க வாள ; தைலயி ாீட ஏ ைவ கா தா , அ த
த மியி எ த திக ப த அழகான தைல க ; தி வா ெமாழி (3-6-10) –
ேத தடவிய ெப மா கைனகழ – எ ப , சிறிய சத ைகக க ட ப ட
அழகான தி வ கைள ேத கீேழ ெதா கவி டப ள நிைல –
இ ப ப ட தன ேதேரா ேவஷ ைதேய ”மா ” – எ ைன – எ கிறா .
இத ல றாவ பத தி ெபா ைள அ ளி ெச தா .

219. ஏக .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 31 of 85

அவதாாிைக - அந தர ,ச த பத ைத உபாதாந ப கிறா - ஏக -எ .

விள க - அ நா காவ பத தி கான விள க ைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – தனியாக ஏ இ ைல.

220. இ த ஏகச த தாந ரமாண தாேல அவதாரணா த ைத கா கிற .

அவதாாிைக - அ அ த அ ளி ெச கிறா - இ த ஏகச த -எ ெதாட கி.

விள க - அத ெபா ைள (”மா ஏக” எ பதி உ ள ”ஏக” எ பத ெபா ைள)


அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , இ பாயவிேசஷ ைத ெசா இட களிேல


பலவிட களி அவதாரண ரேயாக உ டாைகயாேல உகார ேபாேல இ த
ஏகச த தாந ரமாண தாேல அவதாரணமாகிற அ த ைத கா கிற –
எ ைக.

விள க - ேதாபாயமான எ ெப மாைன ப றி இட க அைன தி


“இவ ம ேம” எ ற ெபா விள ப யாக இ கி ற ஏவகாரேம
உபேயாக ப த ப ள (ஏவகார எ றா : ம ேம, நீேய ேபா றவ றி
இ தியி உ ள ஏ எ ற ச த . இ தனி த ெபா ைள உண கிற ). ரணவ தி
உ ள உகார எ ப எ வித ஏவகாரமாக (அ ம ேம எ ெபா )
பய ப த ப டேதா, அ ேபா ேற இ பய ப த ப ட .

221. ”மாேமவ ேய ரப ய ேத”, “தேமவ சா ய ”, “ வேமேவாபாய ேதா ேம பவ”,


“ஆெறன நி பாதேம சரணாக த ெதாழி தா ” எ ெசா கிறப ேய.

அவதாாிைக - இ பாய ைத நி ேதசி த அந தர அவதாரண ரேயாக ப ணின


வசந க பலவ ைற இ உதாரணமாக அ ளி ெச கிறா – மாேமவ - எ
ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 32 of 85

விள க - இ த உபாய ற ப ட அைன இட களி ஏவகார பய ப த


ப ள எ பைத பல உதாரண க ல அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ , மாேமவ ேய ரப ய ேத எ எ ைனேய யாவ சில


ரப தி ப கிற க எ , தேமவ சா ய ஷ ரப ேய எ ஆ யனான
அ த ஷைனேய ரப தி ப கிேற எ , வேமேவாபாய ேதா ேம பவ
எ நீேய என உபாயமாக ேவ எ , ஆெறன நி பாதேம சரணாக
த ெதாழி தா எ என உபாய த கிற இட தி உ தி வ கைளேய
உபாயமாக த தாெய ெசா கிற இ விட களி , ”மாேமவ”, ”தேமவ”,
” வேமவ”, “நி பாதேம” எ கா ய வ நி ேதசாந தர அவதாரண ைத
ெசா கிற ரகார திேல – எ ைக.

விள க – கீேழ உ ள வாிக கா க:

• கீைத (7-14) – மாேமவ ேய ரப ய ேத – எ ைன ம ேம அைடபவ க


• கீைத (15-4) - தேமவ சா ய ஷ ரப ேய – அ த ஷைனேய சரண
அைட
• அஹி ய ஸ ஹிைத - வேமேவாபாய ேதா ேம பவ – என நீ ம ேம
உபாயமாக உ ளா

ேமேல உ ள வாிகளி ல “நீேய என உபாயமாக ேவ ” எ ப


ற ப ட . ந மா வா தி வா ெமாழியி (5-7-10) – ஆெறன நி பாதேம
சரணாக த ெதாழி தா –எ பத ல “என உபாய ேதைவ ப இட க
அைன தி உன தி வ கைளேய உபாயமாக அளி தா ” – எ அ ளி
ெச தா . ேமேல உ ள வாிகளி - மாேமவ, தேமவ, வேமவ, நி பாதேம எ
ஏவகார ெவளி ப ட ேபா , இ ஏக எ ஏவகார ற ப ட எ
க .

222. இ தா , ” ரஜ” எ கிற கார தி உபாய பாவ ைத தவி கிற .

அவதாாிைக - “ஏத யாவ ய எ ”எ ன, அ ளி ெச கிறா – இ தாேல - எ


ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 33 of 85

விள க - ஏக எ பத ல எ தவ வி உபாய த ைம த ள படேவ


எ ப உண த ப ட . அ எைவ எ அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ உபாயா தர க யாவ யமாமளவி ெபௗந ய


ரஸ கி ைகயா , ேதவதா தர க யாவ யமாமளவி “மா ” எ
அஸாதாரணாகார ைத ெசா ைகயாேல அ கீேழ தமாைகயா , இ த
அவதாரண தா “ ரஜ” எ ேம ெசா கிற கார தி உபாய வ ைத
கழி கிற –எ ைக. இ த கார தா அ வய யதிேரக தாேல ஸாதந எ
நிைன கலாயி ைகயாேல, இத ஸாதந வ அவ ய கழி கேவ மிேற.

விள க - இ “ம ற உபாய க த ள பட ேவ ” எ பத ல இ
ற ப , “ஸ வ த மா பாி ய ய” எ பத ல இ ற ப வதா , ” றிய
ற ” எ ற ேதாஷ உ டாகிவி (ெபௗந ய ). ”ம ற ெத வ கைள வி ”
எ வதாக ெகா டா , அ த க ”மா ” எ பதி ற ப வி ட ;
ஆகேவ இ ெபா தா . எனேவ இ த ஏவகார தா பி னா ற உ ள “ ரஜ”
எ பதி ற ப உபாய த ைமேய த ள ப கிற எ ெபா ெகா ள
ேவ . அதாவ , ”எ ெப மாைன ப றினா தா ேமா ” எ ற எ ண
ெகா ,இ தஎ ண ஓ உபாய (இ த எ ண இ தா ேமா கி
எ ற நிைன ) எ ெகா ள வா உ ள . ஆகேவ இ த எ ண எ ற
உபாய ைத த ளேவ எ க .

223. கார தா அவனாேல வ த .

அவதாாிைக – காராந தரெமாழிய உபாய கா யகரமாகாைமயாேல ேப


இ அவ ய ேவ யி க, இதி உபாய வ ைத கழி கிறப தா எ ஙேன
எ ன, அ ளி ெச கிறா - கார தா அவனாேல வ த –எ .

விள க - ஆனா உபாய ைத ைக ெகா ளாதவைரயி எ ெப மா கா ய


ெச யமா டா . ஆகேவ ேசதன ேப அைடவத இ அவசியமாக உ ள .
இ ப உ ளேபா , கட த ைணயி றியப உபாய த ைமைய ம எ ப
நீ வ எ பைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ காராந தர இவ அநி ட நி தி


இ ட ரா தி ப ைகயாகிற இ அவனாேல ஆனா ேபாேல த வபாவியான
கார தா அவனாேல உ டான - எ ைக. இ தா , கார உபாய
கா ய வெமாழிய உபாய வ இ ைல எ றதாயி .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 34 of 85

விள க - ேதாபாயமான எ ெப மாைன ப றிய பிற , ஜீவ வி ப


இ லாதைவ வில வ , வி பமானைவ ைக வ எ ெப மானி
கடா தாேலேய ஆ . இ ேபா , உபாய ைத ைக ெகா வ
அவனாேலேய எ ெகா ளேவ . இத ல எ ெப மாைன உபாயமாக
ஏ ப எ ற ெசய உபாய அ ல, அத விைளேவ உபாய எ றாகிற .

224. யவதாராதி க தாேல ப ணின ஷிபல .

அவதாாிைக - அவனாேல வ ைகயாவ எ எ ன, அ ளி ெச கிறா - -


எ ெதாட கி.

விள க - இ எ ப அவனா உ டாகிற எ ேக வி விைட அ ளி


ெச கிறா .

யா யான - அதாவ கரணகேளபர வி ரனா , ேபாக ேமா யனா ,


அசிதவிேசஷிதனா கட கிற தைசயிேல, கரணகேளபர விசி டனா ,
ஞாநவிகாஸ தனா ப ”எதி ழ ” எ கிறப ேய இவைன
அ கீகாி ைக காக அேநக அவதார கைள ப ணி, அவதாி த இட களிேல
ஆ ரயண சி வி வாஸ ஜநகமான த ணேச தாதிகைள ரகாசி பி ,
இ வழியாேல அவ ப ணின ஷியாேல ப த இ –எ ைக.
விள க – ஒ காலக ட தி ஜீவ எ தவிதமான சாீரேமா ல கேளா இ லாம ,
ஸ ஸார தி ப தேமா ேமா ேமா இ லாம , அசி தி இவ உ ள
ேவ பா இ லாம இ கிறா . இ த நிைலயி உ ள ஜீவ சாீர , ல க
கி ப , அவ ஞான மல ப ஈ வர ெச கிறா . இ தவிர இ த
ஜீவைன தி தி, த வச ப வத காக தி வா ெமாழி (2-7-6) – எதி ழ
- வ ேபா எ ெப மா பல தி அவதார க எ வ கிறா .
இ ப யாக தா அவதாி ேபா த ைன அைடவதி ஜீவ சி ,
வி வாச ஏ ப தஎ கிறா . இதனா தன தி க யாண ண க , லா
விேநாத க ஆகியவ ைற ஸ ேவ வர ெவளி ப கிறா . இ த ய சி
காரணமாகேவ உபாய கார ஏ ப கிற .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 35 of 85

225. ”அ அவன இ ன ேள’’.

அவதாாிைக – இ வ த தி ரமாண கா கிறா - அ மவனதி ன ேள –


எ .

விள க – ேமேல றிய க ரமாண கிறா .

யா யான - அதாவ “உண வி பெரா வைன அவனத ளா ற ெபா


எ ண வி ேளயி திேன ” எ உண மி கி க கடவரான
நி யஸூாிக ைடய ஸ தாதிக நி வாஹகனான அ விதீயனானவைன,
அவ ைடய அ ளாேல ராபி ைக காக, எ ைடய அேப ா ப
ஞாந ேள இ திேன எ த ைடய கார ைத அ ளி ெச த
அந தர “அ மவனதி ன ேள” எ அ த கார தா அவ ைடய
நி ேஹ க ைபயினாேல உ டான எ ஆ வார ளி ெச ைகயாேல,
கார அவ ைடய ஷி பலெம ேற ெகா ளேவ –எ ைக.

விள க - தி வா ெமாழி (8-8-30) – உண வி பெரா வைன அவனத ளா ற


ெபா எ ண வி ேளயி திேன – எ ற கா க. இத ல மய வற
மதிநல ெப ற நி யஸூாிகளி இ , ெசய க ேபா றவ நி வாகனாக
உ ளவ , இவைன ேபா ம ெறா வ இ ைல எ ப யாக உ ளவ
ஆகிய எ ெப மாைன, அவ ைடய அ லமாகேவ அைட ெபா , “அவைன
அைட ேத தீர ேவ ”எ ற ஆைசைய எ மனதி நிைல நி திேன –எ
ஆ வா அ ளி ெச தா . இ வித றிய ட தி வா ெமாழி (8-8-3) -
அ மவனதி ன ேள – எ , தா அவைன உபாயமாக ஏ ெகா ட
எ ெசய , எ தவிதமான காரண இ லாம தன அவ கடா
ெச ததாேலேய ஆ எ றா . ஆக அவைன உபாயமாக ஏ ெகா வ ட
அவ அ ளாேலேய எ க .

226. இ ைத ஒழிய தாேன கா ய ெச எ நிைன க கடவ .

அவதாாிைக - இ ப யாகியா இ த கார தி சர கற நிைன க


கடவென கிறா - இ ைதெயாழிய -எ ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 36 of 85

விள க - இ ப இ ேபா எ ெப மாைன உபாயமாக ெகா வ எ ற


எ ண அவனா உ டாகிற ; இ த எ ணேம உபாயமாக இ இ த
எ ண ைத உ டா கவி ைல எ அறி ைகவிடேவ எ கிறா .

யா யான – அதாவ , இ த கார தாேன ஷி ப வென வ


னாைகயாேல, இ காகவ அவ நம கா ய ெச கிற ; இ ைத ஒழிய
இ வா ேமா ஜீவநகரனான தாேன ந ைடய இ டாநி ட ரா தி பாிஹார
பமான கா ய ைத ெச ெம ரதிப தி ப ண கடவ –எ ைக.

விள க - இ ப யாக ” ேதாபாயமாக எ ெப மாைன ெகா த ” எ நா


ய சி ெச வத ட அவேன காாிய ெச கிறா . ஆகேவ இத காக அவ
நம யநலமாக உதவி ெச கிறா எ எ ணிவிட டா . இ ப நா
அவைன ேதாபாயமாக ெகா ளவி டா , ஆ மா கைள கைரேய ற
ேவ எ ற ஆைச உைடய அவ , தானாகேவ வ , நம வி ப
இ லாதவ ைற வில கி, நம வி பமானவ ைற அளி பா – இ ப யாகேவ நா
எ ணேவ .

227. அ லாதேபா உபாயைநரேப ய ஜீவியா .

அவதாாிைக - இ ப நிைன கேவ கிற எ எ அ ளி ெச கிறா -


அ லாதேபா - எ ெதாட கி.

விள க - இ ப யாக ஏ எ ணேவ எ ற ேக வி விைட அ ளி


ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ”இ ைதெயாழிய கா ய ெச ” எ நிைனயாேத,


”இ ேவ அவ கா ய ெச ைக ” எ நிைன மளவி
உபாய தி ைடய ஸஹாய தர ைநரேப ய ஜீவி க ெபறா –எ ைக.

விள க - அவைன ேதாபாயமாக ெகா டா ம ேம அவ நம காக


ெசய கைள ெச வா எ எ ணிேனா எ றா – இ த ேதாபாய
எ தவிதமான ைணைய எதி பாராத எ தவறாகிவி .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 37 of 85

228. இ ஸ வ தி ரஸ க பாிஹாரா த , தி ஸமாதாநா த ைசத ய கா ய


ராக ரா த , வ பநி ட , அ ரதிேஷத ேயாதக .

அவதாாிைக - ஆனா இ த கார தா ஏதாவெத ன அ ளி ெச கிறா - இ –


எ ெதாட கி.

விள க - இ ப உ ள கார எ த த ைம உ ள எ ற ேக வி விைட


அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ , இ த கார ”இ தைலயிெலா மி றி ேகயி க,


ஈ வர தாேன உ ஜீவி பி மளவி , எ லா பி ைன தராக ேவ டாேவா”
எ கிற ஸ வ தி ரஸ க பாிஹார ; இ தா , “ெந கால ந ைம
ர ியாதவ இ ந ைம ர ி எ றி கிற நாெம ெகா ?” எ
இவ த பாம தி ஸமாதாந பிற தி ைக உ ; இவ தா
அேசதநம றி ேக ேசதநனாைகயாேல அவேன உபாய எ கிற அ யவஸாய இவ
ைசத ய தி ைடய கா ய ; அவதமாக அ றி ேக இதி ரஸ ஞனான இவ ைடய
ராக தாேல ரா தமாக இ வ பாதிேரகிய றி ேக தேதகர ய வ பமான
வ ப திேல நி ம அநாதி கால வர ணாதிகளாேல அவ ப
ர ண ைத வில கி ேபா த இவ அ தவி தைம ரகாசக –எ ைக.

விள க - இ த கார ஸ வ தி ரஸ க எ பைத நீ க உத கிற . அதாவ ,


எ தவிதமான ய சி ெச யாம ஜீவ உ ளேபாதி எ ெப மா அவ
ேமா அளி கிறா எ றக உ ; இத ஒ ஆே ப –அ ப எ றா
அைனவ ேமா ெபற ேவ ேம – எ பதா . இ த ஐய ைத, இ த கார
நீ கிற . ஜீவ தன மனதி , ”இ தைன காலமாக ந ைம கா காத எ ெப மா ,
இ வ ந ைம கா பா எ எ வத அ பைட எ ன?”, எ
எ ண . இத கான ஸமாதான ைத இ த கார கிற . ஜீவ
அேசதனமாக இ லாம ேசதனமாக உ ளதா , எ ெப மாேன உபாய எ ற
எ ண ஜீவனி ஞான காரணமாக ஏ ப கிற . இ த கார ஒ விதி ேபா
விதி க படாம , ஆைச ட ைக ெகா ப யாக உ ள . ஜீவ
எ ெப மானா ம ேம கா க பட ேவ யவ எ பத ஏ ப ஜீவனி
வ ப உ ள ; இ தைகய ஜீவனி வ ப தி ஏ பேவ இ த கார
உ ள . எ ைலய ற காலமாக, “எ ெப மானி பா கா அவசிய இ ைல, நாேன
எ ைன கா ெகா ள இய ”, எ எ ணியப ஜீவ உ ளா . இ த
கார ைத ெகா ஒ வ ,அ தஎ ண ைத வில கினா எ றாகிற .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 38 of 85

229. கீ தா பிற மான நிைலைய ைல தா ; இ தா இவ மான


நிைலைய ைல கிறா .

அவதாாிைக – இனி “மா ” எ கிற பத கீ இ ஈ வர ைடய


ெசய கைள அ ளி ெச கிறா – கீ – எ ெதாட கி.

விள க - அ ”மா ” எ ற பத தி பி ஸ ேவ வர ைடய


ெசய கைள கிறா .

யா யான – அதாவ “ஸ வத மா பாி ய ய” எ ற இட தி


ஸகேலாபாய கைள விட ெசா ைகயாேல, பல ரதனான தா
உபாயா தர க மா நி கிற நிைலைய ைல தா ; “ஏக ” எ கிற இட தி
கார தி உபாயபாவ ைத கழி ைகயாேல, உபய தனான தா த
கார தி உபாய தி ப ணி நி கிற இவ மான நிைலைய ைல கிறா
எ ைக. உபாயா தர கைள பிற எ ற “உ னால லா யாவரா ”
எ றா ேபாேல.

விள க - “ஸ வத மா பாி ய ய” எ ேபா அைன உபாய கைள


ைகவிட றியதா , அைன பல கைள அளி கவ ல த ைன (க ண )
ம ற உபாய களி இ த ளி கா பி ெகா , அவ ட யவ
அ ல எ பைத உண தினா . “ஏக “ எ பத ல கார தி உ ள
உபாய வ ைத நீ கிறா . இத ல உபாயமாக உ ள த ைன , தா (ஜீவ )
ப ம றவ றி உபாய உ ள எ எ ண ெகா ட ஜீவைன பிாி
உண கிறா . தி வா ெமாழி (5-8-3) - உ னா அ லா யாவரா – எ ப
ேபா இவ , ம ற உபாய கைள “ம றவ ” எ ேற றினா .

230. அவைன இவ ப ப அஹ கார க ப , அவ யகர .

அவதாாிைக – இனி, ஸாதந யா இவ ப கார தி ைடய ேதாஷ ைத


அ ளி ெச கிறா - அவைன - எ ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 39 of 85

விள க - ஸாதைன எ ற எ ண ட கார ெச வத ேதாஷ ைத அ ளி


ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , நி பாதிகர கனான அவைன, த ர ய தனான இவ ,


த ர ண உ பாக காி கிற கார , வக வ ப அஹ கார
க ப மா பிதா ர எ வா மாேபாேல அவ யகர மாயி –
எ ைக.

விள க - ஸ ேவ வரனா எ தவித காரண இ லாமேலேய கா க ப ஜீவ ,


த ைன கா பதா ம ேம ஸ ேவ வரைன கா பவனாக ஏ ெகா கிறா
எ றா – இ த எ ண அஹ காரேம ஆ . இ எ ப உ ள எ றா -
த ைன கா கேவ எ மக த ைதயிட ஒ ப திர எ தி வா கி
ெகா வ ேபா றதா . இதைன ேபா ேதாஷ நிைற ததாகிற .

231. அவ ைடய காரேம ர க .

அவதாாிைக – ஆனா , ர கமாவ தா எ எ ன, அ ளி ெச கிறா –


அவ ைடய காரேம ர க –எ .

விள க - ர க வ (ஜீவைன ர ி ப எ )எ ப எ எ அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , இ வா மாவி ைடய ர ண கடவனான அவ ,


”இவைன நா ர ி க கடேவா ”, எ அபிமாநி ெகா ைகயாகிற
காரேம இவ ர கமாய வ -எ ைக.

விள க - ஆ மாைவ கா பா வ எ பத காகேவ ெசய ாி ஸ ேவ வர ,


”இவைன நா கா ேபா ”, எ அ ட எ வேத ஜீவைன ர ி எ பைத
அறிய ேவ .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 40 of 85

232. ம ைற உபாய க நி தி ேதாஷ , இ ர தி ேதாஷ .

அவதாாிைக – ேசதந ர தியி ஒ ைற இ பாய ஸஹியா எ ம ைத


ெதளிவி ைக காக, உபாயா தர க இ பாய உ டான விேசஷ ைத
அ ளி ெச கிறா – ம ைற - எ ெதாட கி.

விள க - எ ெப மா எ இ த ேதாபாய ஜீவ ைடய ம ற எ தவிதமான


ய சிகைள ெபா ெகா ளா எ பைத உண ெபா , இ த
உபாய தி ம ற உபாய க இைடேய உ ள ேவ பா ைட உண தி,
ேதாபாய தி விேசஷ ைத கிறா .

யா யான – அதாவ , ேதாபாயமான இ ைதெயாழி த உபாய க ேசதந


ர தியாேல வ ப தி ஆக ேவ ைகயாேல, இவ ைடய வய ந
நி தி ேதாஷமாயி ; இ த உபாய ஸஹாயா தர ஸ ஸ க
அஸ யமாைகயாேல, இ ேசதந ைடய ர தி எ ப ஒ ேம ேதாஷமா
யி -எ ைக.

விள க - ேதாபாயமான இ த உபாய தவி ம ற உபாய க அைன


ேசதனனி ய சியாேல இ ைப ெப வதா , அ த ய சிகளி ஈ ப டவ க
ெதாட ய சி ெச யாம , பாதியி நி றா ேதாஷேம ஏ ப . ஆனா
ேதாபாய எ ப ம ற உபாய களி ஈ ப வைத ெபா காத காரண தா ,
ஜீவ தன த ைம காக தாேன ய வ எ ப ேதாஷ ஆகிற .

233. ”சி றேவ டா”.

அவதாாிைக – ேசதந யாபார ஒ ேவ டா எ மிட ரமாண


கா கிறா – சி றேவ டா – எ .

விள க - ேசதன களிட இ எ தவிதமான ய சி அவசிய இ ைல


எ பத ரமாண அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 41 of 85

யா யான – அதாவ , ேதாபாய கார ெசா கிற “ம ெறா றி ைல”


எ கிற பா ேல “சி ற ேவ டா” எ சி த சித தலா , பர க ஒ யாபார
ப ணேவ டா எ ைகயாேல, இ பாய தி இழியமவ ஒ யாபார
ப ணேவ டா எ மிட ெசா றிேற – எ ைக.

விள க - தி வா ெமாழி (9-1-7) - ம ெறா றி ைல – எ பதி ேதாபாயமான –


சி ற ேவ டா – உ ைன நீ சிரம ப தி ெகா ளேவ டா எ பத ல
உண த ப ட . இத ல விாிவாக ேவ எதைன ெச யேவ டா எ ப
ற ப ட . ஆக ேதாபாய தி நி ஒ வ ேவ எ த ய சியி இற க
ேவ டா எ ற ப ட .

234. நி தி கீேழ ெசா .

அவதாாிைக - இ தா இ ேலாக தன ேள ெசா ெற கிறா - நி தி கீேழ


ெசா –எ .

விள க - இ த க இ த சரம ேலாக திேலேய உ ள எ பைத அ ளி


ெச கிறா .

யா யான – அதாவ ஸ வத மா பாி ய ய எ ஸகல ர தியி ைடய


நி தியி ைடய நி திேய இவ ேவ வெத மிட கீேழ
ெசா –எ ைக.

விள க - “ஸ வத மா பாி ய ய” எ வத ல ஜீவ தன ய சிக


அைன ைத ைகவிட ேவ எ பேத உண த ப ட .

235. உபகார தி ைசத ய தாேல வ த ; உபாய தி அ த பவியா .

அவதாாிைக – ஆனா , உபகார திதா ேவ ேமா? அ உபாய தி


த டாேதா? எ ன, அ ளி ெச கிறா – உபகார தி -எ ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 42 of 85

விள க - அவ ெச த ந ைமக ந றி ெதாிவி க டாேதா? இ வித ந றி


ெதாிவி ெசய ம ற உபாய களி ேச வி ேமா எ ற ேக வி எழலா .
இத கான விைடைய அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , “எ ைன தீமன ெக தா ”, “ம வி ெதா மனேம


த தா ” இ யாதியாேல இ பாய விஷய தி இவ ப உபகார தி
இவ ைடய ைசத ய ர தமா வ ததி தைன; இ உ டாைகயாேலய ேறா
ஈ வர கா ய ெச த எ உபாய தி உ கா – எ ைக. ஆக ச த
பதா த ைத அ ளி ெச தாராயி .

விள க - தி வா ெமாழி (2-7-8) - எ ைன தீமன ெக தா , (2-7-7) - ம வி


ெதா மனேம த தா – ேபா றைவ ல அவ ெச த ந ைமக
ெதாிவி க ப ந றிக , இவ அறிவா ஏ ப டதா . இ த ந றிகைள
றியதா தா எ ெப மா கா ய ெச தா எ ற யாத காரண தா ,
இ வித ந றி ெசய எ ப , ம ற உபாய களி ேசரா . இ ப யாக
நா காவ பத ைத (மா ) விள கினா .

236. சரண – உபாயமாக.

அவதாாிைக – இனி, ப சமபத ைத உபாதாந ப கிறா - சரண – எ .


அ அ த அ ளி ெச கிறா - உபாயமாக – எ .

விள க - அ சரண எ ஐ தாவ பத ைத விள கிறா . இத கான


ெபா ைள இனி விள கிறா .

யா யான – தனியாக ஏ இ ைல.

237. இ த சரண ச த ர ிதாைவ ஹ ைத உபாய ைத கா ட


கடவேதயாகி , இ விட தி உபாய ைதேய கா கிற ; கீேழாேட ேசர
ேவ ைகயாேல.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 43 of 85

அவதாாிைக - அ தா தர கைள கா டவ றாயி க, இ விட தி இ


உபாய ைதேய கா கிறைமைய ஸேஹ கமாக அ ளி ெச கிறா - இ த
சரணச த - எ ெதாட கி.

விள க - சரண எ ற பத பல அ த கைள ெகா ட எ றா இ இ த


பத எ ெப மா எ ற உபாய ைதேய கிற எ பைத , இத கான
காரண ைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , உபாேய ஹர ி ர ச த சரண மி யய வ தேத


எ கிறப ேய சரணச தமான இ ர ிதாைவ ஹ ைத உபாய ைத
கா ட கடவேதயாகி , ஸா ரத ைசஷ உபாயா ைதக வாசக: எ கிறப ேய
இ த தல திேல உபாய ைதேய கா கிற . ஸ வ த ம கைள வி
த ைனேய ப ற ெசா கிற ரகரணமாைகயா , கீேழாேட ேசரேவ ைகயாேல –
எ ைக.

விள க - அஹி ய ஸ ஹிைத – உபாேய ஹர ி ர ச த சரண மி யய


வ தேத – உபாய , ,ர க எ ெபா கைள ெகா ட சரண
எ ற ெசா ஆ –எ ற . ஆக சரண எ ற பத ர க , , உபாய எ
ைற ேம உண வதாக உ ள . எ றா – ஸா ரத ைசஷ உபாயா ைதக
வாசக: – இ ேபா இ உபாய எ பைத கிற – எ ஸ ஹிைதயி
உ ளப , இ த இட தி உபாய எ பைதேய உண கிற . அைன
த ம கைள ைகவி , த ைனேய ப ப யாக ரகரண (context)
எ பதா , அேத ெபா ளி உ ள ேபா சரண எ ற பத தி ெபா
ெகா ள ேவ . இத காரண – ஓ ஆ ைற கட க எ பவ தன ைகயி
ஒ பட கிைட த ட அ த ய சிைய ைகவி வதி ைல. அ த பட ல
ஆ ைற கட த பி னேர படைக தன ய சிைய ைகவி கிறா . இ
ேபா உபாய ைத ைக ெகா ட ட ( ராபகஸமய ) ம ற உபாய கைள
ைகவிடாம , அ த உபாய ல இல ைக எ ய ட ( ரா யஸமய ) ம ேம
ைகவி த ேவ – இ ப யாக சில வாதாடலா . இ சாிய ல. “உபாயமாக
ஸ ேவ வரைன ெகா த ” எ ற நிைல ஏ ப ட டேனேய ம ற உபாய கைள
ற த ேவ ( கார ஸமய திேலேய).

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 44 of 85

ம ற உபாய கைள ற த எ ற ெசயேல ஸ ேவ வரைன ப வத அ கமாக


உ ள . இ “சரண ” எ ற பத இ த உபாய ைதேய றி பதா ”சரண ” எ ற
பத இ லாமேலேய நம ெசய உண த ப வி அ லேவா? ஆக சரண எ ற
பத தனியா வ அவசியமா? அவசியேம! ஒ சில இட களி மைற கமாக
ற தா , அவ ைற ெதளிவாக, தனியாக ெசா க ெகா வ
அவசியமாகிற . இதைன பா ய தி உைடயவ – ஆே பத - ெபா ைள
உண அத ல அறிவைத கா , ேநர யான ெசா ல அறிவ
ஏ க த க – எ ற கா க. ஆகேவ “சரண ” எ ற பத அவசியேம ஆ .
எ ெப மா எ வ இல காக ( ரா ய = ேப ), மா கமாக
( ராபக = உபாய ) ப ற யதாக உள எ பதா , இ ற ப “சரண ”
எ ற பத , எ ெப மாைன நா ராபகமாகேவ ப கிேறா எ பைத உண தேவ
ற ப ட .

238. ரஜ – தி ப .

அவதாாிைக – இனி, ஷ டபத ைத உபாதாந ப கிறா “ ரஜ” எ . அ


அ த அ ளி ெச கிறா – தி ப –எ .

விள க – அ ஆறாவ பத தி ெபா ைள அ ளி ெச கிறா . இத ”உ தி


ெகா வா ” எ ெபா அ ளி ெச கிறா .

யா யான – தனியாக ஏ இ ைல.

239. க ய தமாவ ய தமா , அ யவ ெய றப .

அவதாாிைக - அ த ைன விசதீகாி கிறா – க ய தமாவ -எ ெதாட கி.

விள க - ேமேல றியைத விவாி கிறா .

யா யான – அதாவ , ரஜகெதௗ எ கிற தா விேல க ய தமா க ய தா


ய தா: எ கிற யாய தாேல க ய தமாவ ய தமா அ யவ

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 45 of 85

ெய றப – எ ைக. “இ த தியாகிற யா யேகா யி உ தீ ணமா ,


உபாயேகா யி அந ரவி டமா , ராபகா தர பாி யாக வகமா , பகவ
ர க வா மதி பமா , ைசத ய ேஹ வா , வ பா பமா , யபிசார விள ப
வி ரமா இ பெதா அ யவஸாயா மக ஞாநவிேசஷ ” எ பர தப யி இவ
அ ளி ெச த இ இ விட திேல அ ஸ ேதய .

விள க - ரஜ எ ற பத ரஜகெதௗ எ ற தா வி இ ேதா றியதா ,


ஸ சார ெச வைத றி . ஆனா க ய தா ய தா: - கதிைய
பத க திைய - எ ற விதி ைற உ ள . எனேவ இ ரஜ எ ப
உ தி ட ெச த எ பதாகிற . இ த உ தி எ ப எ த ைம ெகா ட
எ பைத வாமி பி ைளேலாகாசா ய தன பர தப யி பி வ மா கிறா :
இ த உ தி எ ப ைகவிட த க எ ற ற ப ட ம ற உபாய கைள கா
ேவ ப ட ; உபாய எ ற ெபா ளி ேசராம உ ள ; ம ற உபாய கைள
ைகவி ட பி னேர ெகா ள த க ; தன ர க தி ஸ ேவ வரைன ேவ
நி ப ; ஸ ேவ வரனி தி க மல சி காரணமாக இ ப ; ஆ மாவி
வ ப தி ஏ க த க ; அைடய ப இல தவறாம கி ட உத வ ;
தாமத ஏ ப தாம உ ள –இ ப ப டத ைம ெகா ட எ கிறா . இதைன
இ ெகா வ சிற த .

240. வாசிக காயிக க இ அேப ித களாயி க ெச ேத ஞாநா


ேமா மாைகயாேல மாநஸமான அ டாந ைத ெசா கிற .

அவதாாிைக - “ஸாமா ேயந கதிவாசியான இ , மாநஸ வாசிக காயிக பமான


கதி ரய ைத கா டவ றாயி க, மாநஸமான அ யவஸாயமா ர திேல
ஒ கிறெத ?” எ ன, அ ளி ெச கிறா - வாசிக காயிக க -எ ெதாட கி.

விள க - ஸ சார ெச வ எ ப உட , மன , வா எ ற றா
இ கலாேம, இ மன ம ேம ஏ ற ப ட , மனதா ஸ சார ெச வைத
ம ஏ உ தி ெகா ளேவ எ ற ேக வி எழலா . இத கான விைடைய
அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 46 of 85

யா யான – அதாவ , “சி ைதயா ெசா லா ெச ைகயினா ”


எ கிறப ேய கரண ரய தா உ டான கார அதிகார தி
உடலாைகயாேல வரேணா தி பமான வாசிக அ ஜ யாதி பமான காயிக
இ த கார அேப ித களாயி க ெச ேத “ ஞாநா ேமா :”
ஆைகயாேல அைவயிர ைட ெமாழிய மாநஸமான அ டாந மா ர ைத
ெசா கிற –எ ைக. ஆக ரதிபத அ த அ ளி ெச தாராயி .

விள க - தி வா ெமாழி(6-5-11) – சி ைதயா ெசா லா ெச ைகயினா -


எ ற கா க. இத ப மன , வா , ெசய ஆகிய றா எ க ப ட
காரேம த திைய உ டா கிற . ஆக இ த கார தி “சரண ” எ
வாயா வ , நம கார ெச த ேபா ற உட ெச ைகயா ஆ வ ைத
ெவளி ப வ த யைவ அவசியமாகிற . ஆனா , ஞாநா ேமா : –
ஞான தா ம ேம ேமா – எ சா ர க ழ வதா , ம ற
இர ைட றாம , மன ல உ தி எ ப ம ேம இ ற ப ட எ
ெகா ளேவ . இ ப யாக சரம ேலாக தி த வாியி உ ள ஒ ெவா
பத தி ெபா அ ளி ெச தா .

241. ஆக, யா ய ைத ெசா , யாக ரகார ைத ெசா , ப ற ப


உபாய ைத ெசா , உபாயைநரேப ய ெசா , உபாய வ ெசா ,
உபாய கார ெசா கிற .

அவதாாிைக
அவதாாிைக - இனி வா த தா ெசா கிற அ த ைத அ வதி நிகமி கிறா -
ஆக யா ய ைத ெசா -எ ெதாட கி.

விள க - இ சரம ேலாக தி வப தியி ெபா ைள வ மாக அ ளி


ெச நிைற ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ஆக வா த தா ”ஸ வத மா ” எ யா ய ைத
ெசா , ”பாி ய ய” எ யாக ரகார ைத ெசா , ”மா ” எ ப ற ப
உபாய ைத ெசா , ”ஏக ” எ உபாய ைநரேப ய ெசா , ”சரண ” எ
உபாய வ ெசா , ” ரஜ” எ உபாய கார ெசா கிற –எ ைக.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 47 of 85

விள க - ஆகேவ சரம ேலாக தி பாதியி “ஸ வத மா ” எ பத ல


ைகவிடேவ ய உபாய க ற ப ட . ”பாி ய ய” எ பத ல ம ற
உபாய கைள ைகவிட ேவ ய ைற (இ தைன நா க இவ ைற ப றிேனேன
எ ெவ க ட , சிவாஸைனக ட ைகவி த ) ற ப ட . “மா ” எ பத
ல ப கி ற ெசய ம ேம உபாய வ ெகா ட அ ல (ப ற ப
ெபா ேள உபாய ) எ ற ப ட . “சரண ” எ பத ல ஸ ேவ வரேன
உபாய எ ற ப ட . “ ரஜ” எ பத ல அ த உபாயமான எ ெப மாைன
ஏ ெசய ற ப ட .

242. அஹ .

அவதாாிைக - அந தர உ தரா த அ த அ ளி ெச வதா ேகா , அதி


ரதமபத ைத உபாதாந ப கிறா – அஹ –எ .

விள க - அ இர டாவ வாி ெபா ற ெதாட கி த த


ப தி ெபா ைள அ ளி ெச தா .

யா யான – தனியாக ஏ இ ைல.

243. வ ய ைத அ ளி ெச கிறா .

அவதாாிைக - இ தரா த தி ஈ வர ெச த கிற அ ச ைத அ ளி


ெச கிறா - வ ய ைத அ ளி ெச கிறா –எ .

விள க - இ த இர டாவ ப தியி ஈ வர ேசதன எ ன ெச ய


ேபாகிறா எ பைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ அதிகாாி யமிேற வா த தி ெசா ;


உபாய தனான த ைடய ய ைத அ ளி ெச கிற இதிேலயிேற.

விள க - அதாவ த ைன அைட அதிகாாி எ ன ெச யேவ எ பைத


பாதியி றினா . அவ களி உபாயமாக உ ள தா (எ ெப மா )
அவ க எ ன ெச யேவ எ பைத இர டா பாதியி கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 48 of 85

244. ஸ வ ஞனா , ஸ வச தியா , ரா தனான நா .

அவதாாிைக - இனி இ பத அ த அ ளி ெச கிறா - ஸ வ ஞனா -எ


ெதாட கி.

விள க – ”அஹ ” எ ற பத தி ெபா ைள அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ ய ஸ வ ஞ ஸ வவி எ கிறப ேய ஸ வ ைத


அறி மவனா , பரா ய ச தி விவிைதவ யேத எ கிறப ேய எ லா
ஸாம ய ைத உைடயனா ேசஷியாைகயாேல ரா தனாயி கிற நா எ ைக.

விள க - ய ஸ வ ஞ ஸ வவி - அைன ைத அறி தவனாக , பரா ய


ச தி விவிைதவ யேத – அைன ெசய களி வ லவனாக ,
எஜமானனாக உ ளதா ஏ ப யாக உ ள நா –எ க .

245. இவ கீ நி ற நிைல , ேம ேபா க அறிைக , அறி தப ேய ெச


தைல க ைக ஏகா தமான ணவிேசஷ கைள , த ேபறாக ெச
தைல க ைக ஈடான ப தவிேசஷ ைத கா கிற .

அவதாாிைக – அ லாத ண க எ லா கிட க, இ த ண விேசஷ கைள


இ வஹ ச த கா கிற இ ரேயாஜந அ ளி ெச கிறா – இவ கீ நி ற
நிைல –எ ெதாட கி.

விள க - பல ண க இவனிட நிர பியி க, ேமேல ற ப ட ண கைள


ம ேம “அஹ ” எ ற பத ஏ உண வதாக றேவ எ ற ேக வி
விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ இ ேசதந அநி டநி தி இ ட ரா திகைள


ப மளவி , இவ வ தி நி ற நிைல , ேம ேபாக த க வழி
அறிைக , அறி தப ேய அவ ைற ெச தைல க ைக த கைவயா
யி ள ஸ வ ஞ வ ஸ வச தி வ களாகிற ணவிேசஷ கைள , இவ
கா ய ெச மிட தி இவ காக அ றி ேக த ேபறாக ெச

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 49 of 85

தைல க ைக ஈடான ேசஷ வ ப ப தவிேசஷ ைத ரகாசி பி கிற -


எ ைக. “மா ” எ கிற இட தி ஆ ரயண ஏகா தமான ணவிேசஷ க
ரகாசி தா ேபாேல “அஹ ” எ கிற இட தி கா ய கர வ ஏகா தமான
ணவிேசஷ க ரகாசி மிேற; வா ஸ யாதிக இ லாதேபா ஆ ரயண
டாதாேபாேல, ஞாநச யாதிக இ லாதேபா கா யகர வ க யாைமயாேல,
இ விட தி ஞாந ரா தி ெசா னஇ தி உபல ண .

விள க - ேசதன களி இ ட க கி வ , வி ப இ லாதைவ வில வ


எ ேப ைற அளி ேபா ேசதன களி நிைலைய அறிவத , அ த
ேசதன ேமேல ெச ல ேவ ய வழிைய அறிவத , இ ப யாக அறி த பி ன
ேதைவயானவ ைற அளி பத எ ெப மானிட இ த ைமக இ த
ேவ . அைவயாவன - ஸ வ ஞ வ (அைன ைத அறித ), ஸ வச வ
(அைன தி வ லவ ) – எ பதா . இ ப யாக எ ெப மா ேசதன க
உத ேபா , இவ ைற ேசதன க காக ெச யாம , அ த ேசதன க
உத வைத தன ேபறாக எ ணியப இ கி ற ேசஷி வ பமான உற
(உைடயவ ஒ வ தன உைடைம மீ ெகா ப ) ெவளி ப ப யாக
”அஹ ” எ ற பத உ ள . “மா ” எ ற பத எ வித அவைன சரண
அைடவத ஏ ற த ைமகைள விள கியேதா அ ேபா , “அஹ ” எ ற பத
எ ெப மா நம காக காாிய ெச கி ற த ைமகைள ( ண கைள) கிற .
வா ஸ ய ேபா ற ண க இ லாவி எ ெப மாைன நா அைடய இயலா ;
அ ேபா ஞான , ச தி ேபா றைவ இ லாம பல அளி ஒ வ , பலைன
ெப பவ காக காாிய ெச ய இயலா . இ ”அஹ ” எ ற பத ஞான , ச தி,
ரா தி ேபா றவ ைற றிய ேபா , ைம ( தி) எ பைத றியதாக
ெகா ளேவ .

246. தன கா ெகா ட ஸார ய ேவஷ ைத அவைனயி பாராேத த ைன


யி பா , அ சின அ ச தீர தானான த ைமைய “அஹ ” எ கா கிறா .

அவதாாிைக – இ பத தி “மா ” எ கிற இட தி ஸாரதியா நி ற


பாரத ய எதி த டான அத வாத த ய ைத ரகாசி பி தைமைய
அ ளி ெச கிறா - தன காக ெகா ட - எ ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 50 of 85

விள க - ேதேரா யாக நி றேபா ெவளி ப பாரத த ய (ம றவ கைள


சா இ த – அ ஜுனனி க டைள காக கா தி த ) எ பத மாறாக
உ ள வாத ய இ “மா ” எ ற பத ல ெவளி ப ட எ அ ளி
ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , “மா ” எ ற ஸார யேவஷ ேதாேட நி கிற த ைன ப ற


ெசா னேபா , அ ஜுன ,த ைடய ர ணா தமாக ஏறி ெகா ட ஸார ய
ேவஷ ைத “ஸ வாதிகனானவ இ ப தாழநி ற , த ண தாேலயிேற”, எ
அவைனயி பாராேத, ”நம இழிெதாழி ெச ஸாரதியா நி கிறவன ேறா?”
எ த ைனயி பா , “ஸ வத ம கைள வி எ ைன ப எ னா
நி றா ;இ எ னாக கடவ ?” எ அ சின அ ச தீர வாதீந ாிவித ேசதநா
ேசதந வ ப திதி ர திகனா ெகா நிர ச வத ரனாயி கிற
த ைடய யதாவ தித ேவஷ ைத “அஹ ” எ த சி பி கிறா -எ ைக.

விள க - ”மா ” எ பத ல ேதேரா ேவட தி நி கி ற த ைன ப


ப யாக கிறா . அ ஜுனனி ர ண தி காகேவ க ண ேதேரா யாக
நி றா . இதைன உண த அ ஜுன , ”அைன ைத நியமி பவ இ விதமாக
தாழ நி ற த ைடய (க ணனி ) எளிைமயா அ லேவா?”, எ
எ ணியி கேவ . ஆனா அ ஜுன அ ப எ ணாம , ”நம இ த
ெதாழிைல ெச ேதேரா யாக நி பவ அ ேறா?”, எ த ைன ேம
எ ணினா . ேம , ”இ ப ப ட இவ எ ைன அைன த ம கைள
ைகவி த ைன ப ற ெசா கிறா . இ எ ெச , எ ப ேமா?”,
எ அ ச ட நி றா . இ த அ ச ைத நீ ப யாக, தன வச ப ள
ேசதன அேசதன களி வ ப , திதி, ரவி தி ஆகியவ ைற உைடயவனாக
தைட இ லாத வத ர ெகா டவனாக உ ள தன வ ப ைத
ெவளி ப ப யாக “அஹ ” எ றினா .

247. கீழி பாரத ய இ த வாத ய தி ைடய எ ைல நிலமிேற.

அவதாாிைக - ஏவ தனானவ பரத ரனான , தன வ பமா ெச தத


எ மிட ைத அ ளி ெச கிறா – கீழி -எ ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 51 of 85

விள க - ம றவ க வச ப டவனாக நி ப ேபா இ தா , அ த


த ைம எ ெப மா ைடய வ ப அ லஎ அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ கீ , ஸாரதியா நி ற பாரத ய , நிைன த


ெச மளவி தன ெகா நி வாரகாி லாதப யான இ த வாத ய தி ைடய
மா மியிேற – எ ைக.

விள க – ேதேரா யாக நி ற பாரத ய ட, எ ெப மா எ ணியைத


ெச ேபா யாரா த க இயலாத வாத யேம எ அறியேவ .

248. வா – அ ஞனா , அஸ தனா , அ ரா தனா , எ ைனேய உபாயமாக


ப றியி கிற உ ைன.

அவதாாிைக - அந தர தீய பத ைத உபாதாந ப கிறா – வா – எ .


அ அ த அ ளி ெச கிறா - அ ஞனா -எ ெதாட கி.

விள க - அ இர டாவ வாியி இர டாவ பத ைத விள கிறா . அத


ெபா ைள த அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , உ கா ய க அறிைக த க ஞாநமி லாதவனா ,


அறி தா ெச தைல க ெகா ைக ச தியி லாதவனா , அ தா
உ டானா உ ைடய ர ண தி உன ரா தியி லாதவனா ,
இ ப யி ைகயாேல ஸ வத ம கைள வி எ ைனேய நிரேப உபாயமாக
பாி ரஹி தி கிற உ ைன – எ ைக.

விள க - உ ைன கா பா றி ெகா வ எ ப எ ற அறி ஏ ப வத கான


அறி இ லாதவனாக; அ ப ேய அ த அறி உ டானா அத ப நட ,
அதைன ெச க வ ைம இ லாதவனாக; அ த வ ைம உ டாகிய
ேபாதி ,உ ைன கா பா றி ெகா த எ பைத நீேய ெச ெகா த தி
அ றவனாக; இ ப நீ உ ளதா அைன உபாய கைள ைகவி , ேவ
ைணைய எதி பாராம எ ைனேய உபாயமாக ப றி உ ள உ ைன.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 52 of 85

249. ஸ வபாேப ய: – ம ரா தி ரதிப தக க எ யாைவயாைவ சில


பாப கைள றி அ கிறா , அ ேவாபாப க எ லாவ றி நி .

அவதாாிைக – அந தர , தீய பத ைத உபாதாந ப கிற - ஸ வபாேப ய: -


எ . இ – பாப , பஹுவசந , ஸ வச த மா ாி ரகாரமா
இ ைகயாேல, இ ைற உ ெகா இ பத தி அ த அ ளி
ெச கிறா – ம ரா தி ரதிப தக க -எ ெதாட கி.

விள க - அ றாவ பத ைத விள கிறா . இ த பத – பாவ , அத


ப ைம (பல பாவ க ), ஸ வ எ ற வைக ப ள . இ ைற
உ ளட கி, இ த பத தி ெபா ைள அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ பாபமாகிற – இ டவிேராதியா அநி ட ேஹ வா


இ மதாைகயா , ேமா ரகரணமாைகயாேல இ விட தி இ ட
விேராதிகளாகிற பகவ லாப விேராதிகளாைகயா , அதி ஞாந விேராதி சி
விேராதி உபாய ப ேட நி தமாைகயா , இனி உ ள ரா தி விேராதி
யாைகயாேல நீ எ ைன ராபி ைக ரதிப தக க எ யாைவ யாைவ சில
பாப கைள உ ேதசி பய ப கிறா . அ த அ த பாப கெள லாவ றி நி
–எ ைக.

விள க - பாவ எ ப வி பமான ஒ ைற ெப வத தைடயாக உ ள ,


வி ப இ லாதவ ைற உ டா வ ஆ . இ ேமா ைத ப றி
ற ப வ கிற எ பதா அத ப ெபா ெகா ளேவ . ஆக இ
இ ட விேராதிக எ ப ேமா தைட எ ெகா ளேவ . ஆனா ,
எ ெப மாைன ப றிய ஞான உ டாவத உ ள தைட, அவைன அைடவத
ஆைச ஏ ப தைட, அவைன உபயமாக ெகா வதி உ டா தைட
ஆகியைவ ேப க ணனா (அவைன உபாய எ ப றிய ட )
நீ க ப வி டன. ஆக எ சி ள ரா தி விேராதி (அவைன அைடவத
தைடயாக உ ள பாவ க ) ம ேம ஆ . ஆக இ த பத , “எ ைன அைடவத

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 53 of 85

தைடயாக உ ளைவ எ எ த பாவ க உ ளதாக நீ அ ச ெகா கிறாேயா,


அ த பாவ களி இ ”, எ ெபா த கிற .

250. ”ெபா நி ற ஞான ெபா லாெவா அ ட ” எ கிறப ேய


அவி யா க ம வாஸநா சி ர தி ஸ ப த கைள ெசா கிற .

அவதாாிைக – அதி பஹுவசந விவ ித கைள அ ளி ெச கிறா - ெபா நி ற


ஞான ெபா லாெவா -எ ெதாட கி.

விள க – ”ஸ வபாேப ய:” எ பதி உ ளப ைமைய அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , “ெபா நி ற ஞான ெபா லாெவா அ ட ”


எ ”உ ப தி விநாசாதி ேயாக தாேல அஸ ய ச தவா யமான அேசதந விஷய தி
ஆ ம ஞாந , அ த ேதஹா மாபிமாநம யான ஸா ஸாாிக க ம ர தி ,
அ த க மம யாக வர கடவதான மா ஸ அ காதி மல ப ேதஹஸ ப த ”
எ ெசா கிறப ேய அவி ைய , க ம , வாஸைந , சி , ர தி
ஸ ப த மாகிற அவ ைற ெசா கிற - எ ைக. இவ றி , அவி ையயாவ -
ஞாநா தய பமா , அ யதா ஞாந பமா , விபாீத ஞாந பமா
வைக ப ட அ ஞாந . க மமாவ – யபாப ; ேமா ைத ப ற பாப ேதாபாதி
ய யா யமா ; யபாேப வி ய எ ன கடவதிேற. வாஸைனயாவ –
அ ஞாந வாஸைன , க மவாஸைன , ர தி ஸ ப த வாஸைன , சி –
விஷயேபக தாேல பஹுவிைதயாயி . ர தி ஸ ப தமாவ – ல ஸூ ம
பமாயி ள அசி ஸ ப த .

விள க - ந மா வா தி வி த தி (1) – ெம நி ற ஞான ெபா லா ஒ


அ உட –எ அ ளி ெச தா . இதி - எ ேபா ேதா றி அழிவதா
“ெபா ” எ ெசா ல ய அேசதனமான உடைலேய ஆ மா எ அறி
ெபா யான ஞான ; இ த (ெபா யான) ஞான எ ற மய க தா ம றவ
ெபா கைள அபகாி த தலான ெசய க (ஸ ஸாாிக க ம ); இ த தீய
க ம தி காரணமாக , விைளவாக இ கி ற மாமிச , ர த , மல

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 54 of 85

ேபா றவ றா ஆகிய உட ெதாட – எ றா . இத ல உண த ப


அவி ைய, க ம , வாஸைன, சி, ர தி ஸ ப த ேபா றைவேய ப ைமயான
பாவ களாக ற ப ட . இவ றி அவி ைய எ ப – ஞான பிறவாைம (ஞான
அ தய ), ஒ றி த ைமைய மா றி அறித (அ யதா ஞான ), ஒ ெபா ைளேய
மா றி அறித (விபாீத ஞான ) - எ றா . க ம எ ப – ணிய ,
பாவ ஆ ; ேமா அைடய வி பவ க பாவ கைள வி வ ேபா
ணிய ைத ைகவிட ேவ . டக உபநிஷ (3-1-3) - யபாேப வி ய–
ய பாவ கைள வி கிறா – எ ற . வாஸைன எ ப அ ஞான வாஸைன,
க மவாஸைன (நீ ட காலமாக உ ள பழ க தா உ டா ப த ), ர தி
வாசைன – எ பதா . சி எ ப – பலவிதமான உலக விஷய களி மீ ஆைச
ஏ ப வதா , பலவிதமாக இ . ர தி ஸ ப த எ ப – லமாக ,
ஸூ மமாக உ ள அசி ெபா களி ெதாட பா .

251. ண ேசதக யநாதிகைள ேபாேல ர தி வாஸைனயாேல அ வ தி


மைவெய ன, ேலாகாபவாத தியா , க ைணயா , கல க தா
ெச மைவெய ன, எ லாவ ைற நிைன கிற .

அவதாாிைக – இனி, ஸ வச த விவ ித ைத அ ளி ெச கிறா – ண ேசத -


இ யாதியாேல.

விள க - அ ”ஸ வபாேப ய:” எ ற பத தி உ ள ”ஸ வ” எ பத


விள க ைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான - அதாவ ந ைக, தின தி றவிட ெசாறிைக


ெதாட கமானைவேபாேல அ தி வகமாக ர தி வாஸைனயாேல அ வ தி
உ தராக கெள ன; நா இவ ைற ெச யாதேபா “ேலாக ந ைம அபவாத
ெசா ேம” எ கிற பய தா , “ந ைம க ெலௗகிக இவ ைற
தவி வ களாகி அவ க விநாசமாேம; ஐேயா!” எ கிற பயா ெச
நி யைநமி திக க ம கெள ன; ரஜ தம ஸு களாேல கல கி ய த
உபாய களிேல அ வயி த , ந: ரப தி ப த ெச மைவெய ன;
எ லாவ ைற நிைன கிற –எ ைக.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 55 of 85

விள க - கீேழ உ ல பல இ ற ப கி றன. ைல பி கி எாித ,


அாி த இட தி ெசாறி ெகா த ேபா த ைன அறியாம நட கி ற
ெசய க ேபா , ர தி ெதாட காரணமாக ஜீவ த ைன அறியாம
ெச கி ற பல பாவ க ; “இவ ைற ெச யவி ைல எ றா ந ைம உலக
பழி ”,எ , “இவ ைற ெச யாம வி டா ந ைம பி ப றி ஒ சில
ெச யாம இ கலா , அவ க அழிவா கேள”, எ ஏ ப எ ண
காரணமாக ெச ய ப நி ய ைநமி திக க ம க ; எ ெப மாேன உபாய எ
சரண அைட த பி ன ரேஜா ம தேமா ண களா மய க ஏ ப ,
ைகவி ட ம ற உபாய களி ஈ ப த , எ ெப மானிட மீ சரண அைடத .

252. ”உ ம த ர தி ராம ரா தி ேபாேல யஜி த உபாய களிேல இைவ


அ வித களாேமா?” எ நிைன கேவ டா.

அவதாாிைக – “ஸாதந யா ெச யாதைவ வ க யா ஸாதநேகா யிேல


அ வயி ” எ ம ைத ச கா வகமாக அ ளி ெச கிறா – உ ம த – எ
ெதாட கி.

விள க - ேமா ஸாதன எ எ ண படாம , பழி பாவ தி காக அ ச ப


இய ற ப ட க ம க , ஸாதன க எ எ ண ப ேமா எ ற ச ேதக எழலா .
இத கான விைடைய அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , உ மாத சி தவி ரம: எ கிறப ேய சி தவி ரம


பிற தாெனா வ “இ ன ேபாகிேறா ” எ கிற நிைன இ றி ேக
ஒ வழிேய ேபாகாநி றா , அ வழி ஓ ேராேட ஸ ப த டாயி ைகயாேல
அ ாிேல ெச ேச மாேபாேல, ஸாதந திரஹிதமாக ேலாகாபவாத
யாதிகளாேல ெச ய ப கிற இைவ, வி ட உபாய களிேல அ வித களாேமா
ெவ நிைன கேவ டா; அ வித களாேய வி ெம றப . “ஆ ச ய
ரதாநரா அ தா , ஏறி ட க ஆகாச திேல நி லாதாேபாேல, அைவ

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 56 of 85

ஒ பல ேதாேட ஸ தி பி க கடவ ; ஆைகயாேல, அைவ பாபச தவா யமாக


கடவ ” எ றிேற தனிசரம தி இவ தாேம அ ளி ெச கிறா .

விள க – அமரேகாச – உ மாத சி தவி ரம: - உ மாத என ப மனமய க ,


ஒ க ெகா டேத - எ ற . இத ப சி த ரைம ெகா ட ஒ வ , “இ ன
ஊ நா ெச கிேறா ”, எ அறியாம , கா ேபான ேபா கி ஏேதா ஒ
வழியாக ெச றா , அவ எேதா ஓ ஊைர அைட வி கிறா அ லேவா? அ
ேபா , ஸாதன எ ற எ ண ட ெச யாம , உலகின பழி வா கேள
எ ற அ ச ட ெச ய ப ெசய க , ைகவிட ேவ யைவகளாக ற ப
உபாய களி ேச வி ேமா எ ச ேதக எழலா . இ வித ச ேதக
ெகா ளேவ டா . இ ேபா ற ஸாதன க ைகவி ட உபாய களாகேவ
ெகா ள ப . இதைன வாமி பி ைளேலாகாசா ய தனிசரம தி , ”ேமேல
எறிய ப ட ம க ஒ ேமேலேய நி காத ேபா , இவ ைற ஒ வ க ைண
காரணமாக இய றினா ட அவ கான பல ஏ ப ேட தீ . இைவ பாப
எ ற பத தி ேச க பட ேவ ”, எ அ ளி ெச தா .

253. கல கி உபாய யா ப ரப தி பாதக ேதா ஒ .

அவதாாிைக – அ தாேனயாகிற - ந: ரப தி ேதாஷ எ எ ன அ ளி


ெச கிறா .

விள க - அ ப எ றா , இ ேபா றவ ைற ெச த பி ன மீ ரப தி
ெச வதி ற உ ேடா எ ற ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ஸ அ டாநெமாழிய நர டாந ைத ஸஹியாத


ரப தி வபாவ ைத அறியாேத கல கி அநி ட நி தி காகவாத , இ ட
ரா தி காகவாத உபாய யா மீ ப ரப தி , அத பாதக த வ
எ உபாயா தர ேபாேல பாதகஸம – எ ைக.

விள க – ரப தி எ ப ஒ ைற ம ேம ெச யேவ யதா . ம ெறா ைற


ெச வைத ெபா ெகா ளாத ரப தியி த ைமைய அறியாம , கல க

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 57 of 85

ெகா , ப க நீ க வி ப ைக ட மீ சரணாகதி
ெச ய . இ தைகய ரப தியான , வி த ம - அதபாதக த வ -ம ற
உபாய க எ ற பாவ –எ ேற ஆகிவி . ஆக மீ ரப தி ெச த எ ப
ரப தி பி ன ம ற உபாய கைள நா வ எ ப பாவேமா, அ ேபா ேற
ஆ .

254. ேமா யி யாமி – தனா ப ப ண கடேவ .

அவதாாிைக – அந தர , ச தபத ைத உபாதாந ப கிறா “ேமா யி யாமி”


எ ,அ அ த அ ளி ெச கிறா - தனா ப ண கடேவ –எ .

விள க - அ நா கா பத ைத விள கிறா .

யா யான - அதாவ இவ றி நி விட ப டவனா ப ப ண கடேவ –


எ ைக.

விள க – அதாவ , இ த பாவ களி இ விட ப டவ எ ப யாக நா


உ ைன ெச ேவ .

255. ணி சாேல – நா ேவ டா, நீ ேவ டா, அைவ த னைடேய


வி ேபா காெண கிறா .

அவதாாிைக - இனி, ணிஜ த ைத அ ளி ெச கிறா - ணி சாேல - எ ெதாட கி.

விள க - “யி யாமி” எ ற பத ல , ”வி வி ேப ”எ பைத விள கிறா .

யா யான - அதாவ “யி யாமி” எ கிற ணி சாேல வய க தாவாைக


ய றி ேக தா ராேயாஜக க தாவா வி வி க கடேவென ைகயாேல, நா
இ ஒ ய ந ப ணேவ டா, நீ இ ரா தி க ேவ டா; நீ எ ைன
ஆ ரயி த ராஜ ல மாஹா ய தாேல உ ைன க தாேம பய ப

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 58 of 85

”காேனாெவா கி க லமா ” எ கிறப ேய ேபான வழி ெதாியாதப


த னைடேய வி ேபா காெண அ ளி ெச கிறா –எ ைக.

விள க – “யி யாமி” எ வத ல - உன நா வி தைல அளி ேப


எ ப இ லாம , வி வி ேப எ ற ெபா ைள உ ேநா வாயாக. உ ைன
பாவ களி இ மீ க, நா (க ண ) எ தவிதமான ய சி
ெச யேவ டா , நீ உ ைன மீ க ேகாாி எ னிட வி ண பி க ேவ டா .
எ ைன சரண அைட த உன இராஜ ல தி ேம ைம காரணமாக, அ த
பாவ க தாமாகேவ அ ச ெகா வி . ெபாியதி வ தாதி (54) –
காேனாெவா கி க லமா – எ ப , அைவ இ த இட ேபான
இட ெதாியாம தாமாகேவ ேபா வி –எ கிறா .

256. எ ைடய நி ரஹபலமா வ தைவ நானிர கினா கிட ேமா? எ ைக.

அவதாாிைக - இ ப அ ளி ெச தத க ைத ெவளியி கிறா - எ ைடய -


எ ெதாட கி.

விள க - இ வித றியத க எ னஎ பைத விள கிறா .

யா யான – அதாவ , பாப களாகிறன, ைபயி ஆமண ேபாேல மிட ைற


பி பெதா ற றிேற; ேசதந ப ணின க ம க ண வ களாைகயாேல,
அ ேபாேத நசி ேபா ; அ ஞனாைகயாேல க தாவான இவ மற ேபாக
வத ஸ வ ஞனா ஒ ெறாழியாம உண தி ரா த கால களிேல
த பாம நி அ பவி பி கிற எ ைடய நி ரஹ பமாைகயாேல, அ த நி ரஹ
பலமா வ தைவ, நி ரஹ ரதிேகா யான அ ரஹ ைத நா ப ணினா
அ விஷய தி பி ைன கிட ேமா? எ ைக இ க –எ கிறப .

விள க - பாவ க எ பைவ ைப ேம ஆமண ெச ேபா எ ,


அ வ ஒ வைன பா ேபா க ைத க த ைம ெகா டதா (அைவ
காண இயலாதைவ எ க ), ஜீவ ெச த க ம க அ ேபா மைற
வி வ ேபா ,இ த பாவ க அ ேபாேத (த கா கமாக) அழிகி றன. அ த

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 59 of 85

பாவ கைள இய றிய ேசதன அவ ைற மற வி கிறா . ஆனா அைன


அறி த எ ெப மா ,இ த பாவ க எதைன மற பதி ைல. அவ ைற சாியான
கால தி , ஒ விடாம அ பவி ப ெச கிறா . இைவ எ ெப மானி
த டைன அளி ெசயலா உ டான ஆ (நி ரஹ ). இத மாறாக நா
(க ண ) அ ரஹ ெச ேத எ றா , அ த பாவ க உ பி னா
ெதாட ேமா?

257. அநாதிகால பாப கைள க நீ ப ட பா ைட அைவதா ப ப


ப கிேற .

அவதாாிைக - த னைடேய வி ேபா எ கிற இட தி அபி ேரத ைத அ ளி


ெச கிறா - அநாதிகால - எ ெதாட கி.

விள க – தானாகேவ அ த பாவ க ஓ வி எ வத ெபா ைள


அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , அநாதியான காலெம லா காவஹமான பாப க வ


ேம ட கா , அவ ைற க நீ ந கின ந கெம லா மதா ரயண ராஜ ல
மாஹா ய ைடய உ ைன க அைவதா ட காி ந ப
ப ண கடேவ –எ ைக. “அைவ தாேன வி ேபா ப ப ைகயாவ , இைவ
நம உ டா கழி த எ ேதா றாதப ேபா ைக; அதாகிற - இைவ
தி விஷயமான , த ைடய வபாவிக ேவஷ ைத பா வ ன
க டா ேபாேல இைவ நம வ ேதறியா கழி தெத றி ைக , தியாேல
க அ வ தியாதி ைக ” எ தனிசரம தி இவ தாேம அ ளி ெச த
இ விட தி அ ஸ ேதய .

விள க - எ ைலய ற காலமாக பாவ க பல ப வ வமாக வ உ ைன


அ தியப நி கி றன. இ த பாவ க அைன ைத , த க வயிெறாி ,
ந கி ஓ ப யாக ஸ ேவ வர ெச வி கிறா . எ ப ? எ ைன சரண
அைட த உன ராஜ ல தி ேம ைமைய க அைவ ந ப ெச
வி ேவ எ கிறா . இதைன வாமி பி ைளேலாகாசா ய தன தனிசரம தி ,
”பாவ க தாேன வி ேபா எ றா – அைவ நம ஏ ப , பி ன

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 60 of 85

நீ கின எ ற எ ண உ டாகாதப (நம பாவேம ஏ படவி ைல எ ற


எ ண ) நீ வைத ; அ ப ேய அ த நிைன நம ேதா றினா (நம
பாவ ேச தன எ ற நிைன ), நம ஆ மாவி இய பான ஞான ம
ஆன த ஆகிய த ைமகைள உண வத ல , அைவ ஒ கனேவ எ , அ த
கன மைற த எ எ வைத ; அ த நிைன காரணமாக ெதாட
ப ேநராம இ பைத – ெகா ளேவ ”, எ அ ளி ெச தா .

258. இனி உ ைகயி உ ைன கா தாேர . எ ட பில ைக நாேன


ேபா கி ெகா ேளேனா?

அவதாாிைக – ”ேமா யி யாமி” எ கிற உ தமனி அபி ேரதமான ஓர த


விேசஷ ைத அ ளி ெச கிறா – இனி – எ ெதாட கி.

விள க – அ , ேமா யி யாமி – பாவ கைள அகல ெச ேவ – எ


வத க ைத உண கிறா .

யா யான – அதாவ , இ தைன கால , ”ந கா ய நா கடேவா ”, எ


நீ திாிைகயாேல, த கா ய தாேன ெச ெகா கிறாென றி த இ தைன
ேபா கி, ”என நீ சாீரதயா ேசஷ ”, எ அறி எ ப க ேல ய த பரனான
பி உ ைடய பாபவிேமாசநா தமான ய ந நீ ப ணி ெகா ெள உ
ைகயி உ ைன கா தாேர ; என சாீர தனான உ ைடய
அவி யா பமா ய ைத சாீாியான நாேன ேபா கி ெகா ேளேனா எ ைக.
ய நப வ க இர த னெத ேதா ைக காக. ஆைகயா , உ ைடய
விேராதி நி தி , அபிமத ரா தி இர பலமாயி க ஒ ைற
ெசா வாென ென னி ஒ ைற ெசா னா ம ைறய த னைடேய
வ ைகயாேல ெசா றி ைல; மாேமைவ ய எ , கீழி உபாய
ெசா ன பலெமாழிய இ பாய ேவ பல இ லாைமயாேல ெசா றி ைல
எ ன மா ; ஆனா , விேராதிநி தி த ைன ெசா வாென ? எ னி – அ
அதிகமாைகயாேல ெசா . விேராதி நி தி பிற தா பல வத
தமாயி ைகயாேல, தனி ெசா ல ேவ டாவிேற எ ஸ ரேஹண
ய:பதி ப ரஹ ய தி , வி தேரண பர தப தனிசரம களி அ ளி ெச த
ச காபாிஹார க இ விட திேல அ ஸ ேதய .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 61 of 85

விள க - இ நா வைர நீ உன ெசயைல உ னாேலேய நிைறேவ றிவிட இய


எ ற எ ண ட இ தா . ஆைகயா நா ( ண ) – இவன ெசயைல
இவ தானாகேவ ெச தப உ ளா எ எ ணியப வி வி ேட . ஆனா
இ ேபா என சாீரமாக நீ உ ளா எ , என வச ப டவ எ அறி
ெகா டா . உ ைன கா பா ற ேவ ய பார ைத எ னிட அளி தா .
ஆைகயா இனி உ னிட , “உன பாவ க நீ க நீேய வழி ெச ெகா ”, எ
றமா ேட . என சாீரமான உ ைடய அறியாைம ேபா ற கள க கைள,
உ ைன என சாீரமாக ெகா ள நா ேபா கி ெகா ளமா ேடேனா? எ
உட பி அ ைக நாேன ேபா கி ெகா ேளேனா – எ பத ல இவன
ய சி , அத கான பல தன ேக உாிய எ றா . ஆக ஜீவ எ த
விேராதி இ பதி எ கிறா . தைடக நீ த , ைக க ய ெப த எ ற
இர ேம அைடய படேவ யதாக உ ளேபா , இ த இர ஒ றாகிய
தைடக நீ வ ம ஏ ற ப ட எ ற ேக வி எழலா . இத காரண –
ஒ ைற றினா ம ேம ேபா மான , இர டாவ தானாகேவ பி ெதாட
எ ெகா ள ேவ (அதாவ பாவ க நீ கினா ைக க ய தானாகேவ
ெதாட ) – எ ற எ ண தி இர டாவைத தனியாக றவி ைல. இ வித
ெகா ளாம (அதாவ ஒ நிைறேவ ேபா ம ற தானாகேவ ெதாட எ ற
க ), கீைதயி மாேமைவ ய – எ ைனேய அைடவா – எ றியப ,
த ைன அைடத எ ற இ ட ரா திைய உைர த இவ ெபா
எ பதா தனி ற படவி ைல எ க தலா . அ ப எ றா , தைடக
நீ வ ப றி ம ஏ றேவ ? இத காரண – அைவ அதிகமாக
உ ளதா ஆ . தைடக நீ கினா , அைடய படேவ ய பல எ ப
தானாகேவ கி வி கிற எ பைத தனி ற ேவ டா அ லேவா? இ த
விஷய வாமி பி ைளேலாகாசா யரா ய:பதி ப யி கமாக , பர தப
ம தனிசரம களி விாிவாக ற ப ட . அ விள க ப ட ச ேதக
நிவ திக இ ேச ெகா ள பட ேவ .

259. மா ச: - ”நீ உ கா ய திேல அதிகாியாைமயா , நா உ கா ய திேல


அதிகாி ெகா ேபா ைகயா , உன ேசாகநிமி த இ ைல கா ” எ
அவ ைடய ேசாக நி திைய ப ணி ெகா கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 62 of 85

அவதாாிைக - அந தர , சரமபத ைத உபாதாந ப கிறா - மா ச: - எ .


அ அ த அ ளி ெச கிறா - நீ உ கா ய திேல - எ ெதாட கி.

விள க - அ சரம ேலாக தி இ தி பதமான மா ச: எ பைத விள கிறா .

யா யான – அதாவ , நீ உ கா ய திேல அதிகாி நி றாயாகி , “ந


கா ய எ ெச ேவா ?”, எ கைர ேசாகி க ரா த ; நா உ
கா ய திேல அதிகாியாதி ேதனாகி , “ந கா ய தி இவ உதா நனாயிரா
நி றா ; நா எ ஙேன உ ஜீவி க ேபாகிேறா ?”, எ ேசாகி க ரா த ;
இ ங றி ேக ய நப வ க இர உன இ லாதப யான வ ப
பாரத த ய ைத உண , நீ உ ைடய ர ண கா ய திேல அதிகாியா
ெதாழிைகயா ,உ ைடய ர ண தி ய நப வ க இர எ னதா ப
வாமியான நா உ ப க தி தைடய ைகயாேல உ ைடய ர ண
கா ய திேல அதிகாி ெகா ேபா ைகயா , உன ேசாகி ைக நிமி த
இ ைல கா எ , ேசாகாவி டனா நி ற அவ ைடய ேசாக தி ைடய
நி திைய ப ணி ெகா கிறா -எ ைக.

விள க - நீ எ ைலய ற காலமாக உன ெசய கைள க, உ ைனேய ந பி,


ய றப இ தா . இதனா அவ ைற க இய ேமா எ ற வ த ,
விய ெகா வ இய பா . உன ெசய கைள நா ( ண )
நிைறேவ கிேற என நா ஏ ெகா ளாம இ ேத எ றா , நீ உன
மனதி , ”ந விஷய தி ஸ ேவ வர க ெகா ளாம உ ளாேன! நா எ ப
பிைழ க ேபாகிேறா ”, எ வ வ நியாய ஆ . ஆனா இ நிைலைம
அ ப இ ைல. உன ேப உறிய ய சி ம பல ஆகி இர
உன ெதாட இ ைல எ உன நிைலைய நீ உண தா ; உன
வ ப தி ஏ றப எ ைன ம ேம நீ ந பியி ளா எ பைத அறி தா ;
உ ைன கா ெகா வத எ தவிதமான ய சி நீயாகேவ எ காம
நி கிறா ; உ ைன கா பா ய சி, அதன பல ஆகிய இர உன
வாமியான எ ைடயேத என நா எ ணி ளதா , உன தைடக நீ ப
ெச ,உ ைன கா பா ெசயைல நா ஏ ெகா வி ேட . ஆகேவ
இனி நீ வ த ேவ ய அவசிய இ ைல. இ ப யாக ப தி நி கி ற
ஒ வனி ப ைத அக ப ெச கிறா எ க .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 63 of 85

யா யான - இ தா “அஹ வா” எ கிற பத களாேல ெசா ல ப ட


ர கர ய தரான இ வ ைடய வபாவ ைத அ வதி ெகா
ேசாகாபேநாதந ப ணினப ைய அ ளி ெச தாராயி .

விள க - இ ப யாக “அஹ வா” எ ற இர பத க ல , பாவ கைள


நீ எ ெப மானி இய , பாவ க நிைற த ஜீவனி இய ஆகியவ ைற
றி, இத காரணமாக ப கைள எ வித எ ெப மா வில கிறா எ
ண அ ளி ெச தைத விள கினா .

260. நிவ தக வ ப ைத ெசா , நிவ ய க உ ைன வ த ேம டாெத


ெசா , உன ேசாகநிமி த இ ைலகா எ கிறா .

அவதாாிைக – இனிேம , நிவ தகனாக த ைடய , நிவ ய களான


பாப களி ைடய வபாவ கைள ெசா ேசாகாபேநாதந ப ணினப ைய
அ ளி ெச கிறா - நிவ தக வ ப ைத - எ ெதாட கி.

விள க – அ , பாவ களி த ைமகைள , அவ ைற நீ எ ெப மானி


வ ப ைத விள கிவி , ப கைள எ ெப மா வில வித ைத
அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , “அஹ “ எ ஸ வ ஞ வாதி ண விசி டனா


ெகா விேராதி நிவ தகனாயி கிற த வ ப ைத ெசா , “ வா
ஸ வபாேப ேயா ேமா யி யாமி” எ ணி சா நிவ ய களான பாப க
உ ைன க தாேன அ சி ஓ ேபாெமாழிய, எ ைனேய உபாயமாக
காி தி கிற உ ைன வ ேம டா எ மிட ெசா , அந தர “மா ச: “
எ ைகயாேல “இ ப யான பி உன ேசாகி க நிமி தமி ைல” எ கிறா -
எ ைக.

விள க – ”அஹ ” எ பத ல , தா அைன அறி தவனாக உ ள


த ைமைய விள கி, தைடகைள நீ வ ப ெகா ளைத கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 64 of 85

அ , “ வா ஸ வபாேப ேயா ேமா யி யாமி” எ பத ல , ”பாவ க இனி


உ ைன க அ ச ெகா ஓ வி . எ ைனேய உபாய எ
ைக ெகா ட உ ைன வ த அைவ அைடயா ”, எ பைத விள கினா . ேம –
மா ச: - எ பத ல – இ ப யாக உ ளேபா நீ வ த ெகா ள இடேம
இ ைல - எ றா .

261. எ தினா ட கட கிட திேயைழ ெந சேம எ கிறா

அவதாாிைக - இ தைலயி விேராதிைய ேபா ைக தா ஒ ப


நி கிறப ைய அறிவி , இவ ைடய ேசாக ைத ேபா கிறைமைய
அபி ேதா திைய நித சநமா கி ெகா அ ளி ெச கிறா – எ தினா - எ
ெதாட கி.

விள க - தைடக நீ வத தா நி வி ைத , ப க நீ கி ற
த ைமைய எ ெப மா எ ப உண கிறா எ பைத ஆ வாாி
பா ர தி ல அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , தி மழிைச பிரா த ைடய தி ள ைத றி ,


ஸ ேவ வர இ தைலயி விேராதிைய ேபா கி அ ைம ெகா வதாக ஏ ெகா
வ தி கிறப ைய ெசா , “இனி எ காக நீ க ஸாகர திேல
அ கிறா ?”, எ றா ேபாேல, ஈ வர இ ேபா இ தைலயி ஸகல
பாப கைள ேபா வதாக தாேன ஏறி ெகா டைமைய அறிவி , இனி
எ காக ேசாகி கிறா ? எ இவைன றி அ ளி ெச கிறா –எ ைக.

விள க - தி மழிைசயா வா (தி ச தவி த - 115) தன மனதிட –


ஸ ேவ வர த னிட (ஆ வாாிட ) உ ள தைடக அைன ைத நீ
ெபா , த ைன அ ைம ெகா வத த னி தானாகேவ வ தா -
எ கிறா . தன மனதிட , ”இ ப யாக ஸ ேவ வர உ ளேபா இனி நீ எத காக
க கட கி உ ளா ?”, எ கிறா . இ ேபா இ ண நம
அைன பாவ கைள நீ கி ஏ பத காக தானாகேவ வ ய வ தைத
அறிவி கிறா . அத பி ன , ”நீ எத வ கிறா ?”, எ கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 65 of 85

262. பாப கைள நா ெபா யெம நிைன பிடா நி க, நீ ேசாகி க


கடைவேயா?

அவதாாிைக - இனி, இவ ைடய ேசாக ம வ டாம ேபா ைக


உ பானெதா பகவதபி ராய விேசஷ ைத அ ளி ெச கிறா - பாப கைள நா
ெபா -எ ெதாட கி.

விள க - இவன ப வ த மீ தி பி விடாம இ பத காக


எ ெப மானி தி ள தி உ ளைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , நீ ெச த பாப க நா ற எ ைடய மா


விஷயமா கி, அ வள ம றி ேக பி ைன உ ப க என உ டான
வா ஸ ய தாேல ”ெச த ற ந றமாகேவ ெகா ”, “ெச தாேர ந ெச தா ”
எ கிறப ேய அைவ த ைன பாபமாக நிைனயாேத யெம நிைன பிடா
நி க, இனி நீ ேசாகி க கடைவேயா? - எ ைக.

விள க - நீ ெச த பாவ க அைன ைத நா என ெபா ைம விஷயாமா கி


வி ேட . அ ட நா நி கவி ைல. என வா ஸ ய காரணமாக,
தி ச தவி த (111) – ெச த ற ந றமாகேவ ெகா , ெபாியா வா தி ெமாழி
(4-9-2) – ெச தாேர ந ெச தா – எ பத ஏ ப, உன பாவ கைள நா
பாவ க எ எ ணாம , ணிய க எ ேற எ கிேற . இ ப
உ ளேபா நீ வ த ெகா ளலாேமா?

யா யான - ஆக, இ தரா த தி அ பத தா – நிவ தக


வ ப ைத , நிவ யா ரய ைத , நிவ ய களான பாப கைள ,
அவ றி ைடய நி தி ரகார ைத , த கா யமான ேசாக நி திைய
ெசா றாயி .

விள க - இ ப யாக சரம ேலாக தி இர டாவ வாியி உ ளஇ த பத க


ல , பாவ க நீ கி ற எ ெப மானி இய , பாவ களி இ பிடமான
ஜீவனி இய , நீ க ப கி ற பாவ களி இய , அைவ எ ப

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 66 of 85

நீ க ப கி றன எ ற விள க , அைவ நீ கியதா வ த ேவ ய அவசிய


இ லாைம ஆகியவ ைற அ ளி ெச கிறா .

யா யான - இனி, இ த ேலாகா த தி சி ஒ வ உ டாைகயி உ ள


அ ைமைய , இ த ேலாக தன இ னதிேல ேநா எ ம ைத , இதி
வி வாேஸா ப தியி அ ைமைய , ஈ வர தா த ேல இ ைத
உபேதசியாைம ேஹ ைவ , ேவத ஷ உபாயா தர கைள விதி ைக
ேஹ ைவ , உபாயா தர கைள வ ேபண யஜி மளவி ேதாஷமி ைல
எ ம ைத , அைவதா கா தேரண அ வித க ஆைகயாேல வ ேபண
ய த க அ எ மிட ைத , ேப ஸாதந இ ன எ ம ைத ,
பல தி இவ ப க ேவ அ ச ைத , ஈ வர இவ ைடய
ஸு த அநி ட எ ம ைத , இ வ த தி ஆ தி யாதிக உ டா
பிைழ த இ ைலயாகி நசி த தைன எ ம ைத , யவஸாயஹீந இதி
அ வயி தா விநாசப ய தமா எ ம ைத , இ அதிகாாிக இ னா
எ ம ைத அைடேவ அ ளி ெச தைல க கிறா .

விள க - இனி கீேழ உ ள பலவ ைற வ ைணகளி அ ளி ெச


நிைற ெச கிறா .

• இ த சரம ேலாக தி அ ைமைய அறி இத மீ நா ட


ஏ ப வ எ ப அாி .
• இ த ேலாக தி ேநா க எ ன.
• இ த ேலாக தி ஒ வ ந பி ைக (வி வாஸ ) உ டாவ
எ தைன க ன .
• இதைன ஈ வர ஏ த ேலேய உபேதச ெச யவி ைல.
• ேவத க ம ற உபாய கைள ஏ விதி கி றன.
• ம ற உபாய கைள அவ றி வ ப க ட ைகவி வதி ேதாஷ
இ ைல.
• இ த உபாய க ேவ வ வி உ ளதா , அவ ைற உ ைமயி
ைகவிடவி ைல.
• ேப கான ஸாதன எ .
• பல ெப வத ஜீவனிட இ கேவ ய எ ன.
• ேப ெபற ஜீவனிட ந ைமைய அளி கவ ல ஏ இ கேவ ய
அவசிய இ ைல.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 67 of 85

• இ த ெசா கைள ஒ வ ந பினா ேபா மான , அவ


பிைழ வி வா ; இ ைலேய அழி தவி வா .
• இதி ந பி ைக ம உ தி இ லாம , ெதாட ெகா டா அவ
அழி வி வா .
• இத கான அதிகாாி யா .

263. உ ய ெகா டா விஷயமாக உைடயவ அ ளி ெச த வா ைதைய


மாி ப .

அவதாாிைக - அவ றி ரதம தி , இதி ஒ வ சி பிற ைகயி உ ள


அ ைமைய த சி பி ைக காக ஓ ஐதி ய ைத அ ளி ெச கிறா -
உ ய ெகா டா விஷயமாக - எ ெதாட கி.

விள க - த சரம ேலாக தி ஒ வ நா ட ஏ ப வேத அாி எ பைத


விள கிறா .

யா யான – அதாவ , த வநி ணய ப ணின உ ய ெகா டா ப தி


நி டராயி ைகயாேல, அவைர ரப தி நி டரா ப ப ணேவ ெம ,
அவ இ த ேலாகா த ைத அ ளி ெச த அளவிேல, “அ த திதி
அழகிதாயி த ; ஆகி , அ ைதவி இ ைத ப ற த க சி என இ ைல”,
எ ன. “வி வானாைகயாேல அ த இைச தா ; பகவ ரஸாத
இ லாைமயாேல சி பிற ததி ைல”, எ அவ விஷயமாக உைடயவ அ ளி
ெச த வா ைதைய நிைன ப –எ ைக.

விள க - த வநி ணய எ பைத அ ளி ெச த உ ய ெகா டா (இ த


உ ய ெகா டா ஆளவ தா இ த ஆசா ய அ ல . எ ெப மானாாி
சீட களி ஒ வ ) ப தி ேயாக தி ம ேம நிைல நி றா . இவ ரப தி மீ
ஈ பா ஏ படேவ எ எ ணிய எ ெப மானா , அவ இ த சரம
ேசாக தி ெபா ைள அ ளி ெச தா . இதைன ேக ட உ ய ெகா டா ,
” ேலாக தி ஆ ெபா அ ைமயாகேவ உ ள . ஆனா ப திேயாக ைத
ைகவி , இ த ரப திைய ப ற என நா ட இ ைல”, எ றா . உடேன
எ ெப மானா , “உன ஞான இ த காரண தினா இத ெபா ைள நீ ாி

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 68 of 85

ெகா டா . ஆனா ஸ ேவ வரனி தி வ இ லாத காரண தினா இதி


உன ஈ பா ஏ படவி ைல”, எ றா . எ ெப மானாாி இ த க இ ேக
கவனி க த க .

264. இ ஈ வர வாத ய திேல ேநா .

அவதாாிைக – இனி, இ த ேலாக இ னதிேல ேநா எ ம ைத அ ளி


ெச கிறா – இ ஈ வர வாத ய திேல ேநா –எ .

விள க - அ ேலாக தி ேநா க எ னஎ பைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , சா ர கெள லா ஒ தைல , தா


ஒ தைல மாயி கிற இ த ேலாக சா ர விஹிதமான ஸகல த ம கைள
ஸவாஸநமாக வி வி , இ ேசதந தாேன நிரேப ஸாதநமா , ரா தி
ரதிப தக ஸகல பாப கைள த ளி ெபாக வ ரா திைய ப ணி
ெகா வாதீந ஸகல ரவ தகனான ஈ வர ைடய வாத ய திேல
தா ப ய - எ ைக.

விள க - அைன சா ர கைள விட மா ப ட த இ த சரம ேலாக


உ ள . அைன சா ர களி விதி க ப ட அைன ேமா
உபாய கைள , அவ றி வாசைன ைகவிட ெச ; ேசதன ேவ எ த
ைணைய எதி பாராம தாேன ைணயாக நி ; த ைன அைடவத
தைடயாக உ ள ஜீவனி அைன பாவ கைள நீ கி; த ைன அைட ப
ெச கிறா . இ ப ப டவ , அைன ைத த வி ப தி ப
ெசய ப பவ ஆகிய ஸ ேவ வரனி த திர இதி ேநா கமாக உ ள .

265. ”இ தா அ வாத ேகா யிேல” எ வ கி ர ந பி வா ைத.

அவதாாிைக – இனி, இதி வி வாேஸா ப தியி அ ைமைய அ ளி ெச கிறா –


இ தா –எ ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 69 of 85

விள க – அ , சரம ேலாக தி ற ப ட விஷய தி மீ ந பி ைக


உ டாவ மிக க ன எ ப ற ப கிற .

யா யான – அதாவ , இ த ேலாகா த தா அ வாத தி ைடய ேகா யிேல


எ ஆ ததமரான வ கி ர ந பி அ ளி ெச வா ைத – எ ைக.

விள க - இ த ேலாக தி ெபா ைள ண அ வாத ெச கிறா எ


ஆ தரான வ கி ர ந பி அ ளி ெச தா (அ வாத எ றா றிய ஒ ைறேய
மீ வதா . இ அ ஜுன ெதாி தவ ைறேய க ண மீ
கிறா எ க ).

266. அ ஜுந , ண ைடய ஆைன ெதாழி களா , ஷிக


வா ய களா , ண த கா ய திேல அதிகாி ெகா ேபா ைகயா ,
இவேன நம த செம ணி த பி த ைன ப ற ெசா ைகயாேல.

அவதாாிைக - “அ எ தாேல” எ ன அ ளி ெச கிறா - அ ஜுந - எ


ெதாட கி.

விள க - கட த ைணயி ற ப டத காரண ைத அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , இ அதிகாாியான அ ஜுந பா யேம ெதாட கி


ண ைடய அக தகடநா ஸாம ய ரகாசகமான அதிமா ஷ ேச த களா ,
ஏஷ நாராயண: மா ீரா ணவ நிேகதந: நாகப ய க ய யாகேதா
ம ரா ாீ , யா வாரவதீ ய ர த ரா ேத ம ஸூதந: ஸா ா ேதவ: ராேணா
அெஸௗ ஸஹி த ம ஸநாதந:, ய ர நாராயேணா ேதவ: பரமா மா ஸநாதந: த ர
ந ஜக பா த தீ தா யாயதநாநி ச, ேய ச ேவத விேதா வி ரா: ேய
சா யா மவிேதா ஜநா: ேதவத தி மஹா மாந ண த ம ஸநாதந ,
பவி ராணா ஹி ேகாவி த: பவி ரா பர யேத யாநாமபி யா: அெஸௗ
ம களாநா ச ம கள , ண ஏவ ஹி ேலாகாநா ப திரபி சா யய: ண ய
ஹி ேத த இத வி வ சராசர எ இ யாதிகளாயி ள
பராவரத வயாதா ய வி களான ஷிக வா ய களா , பா யா ர தி
ரவாஸதைசேயா வநவாஸதைசேயா வாசியற ண த கா ய

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 70 of 85

கடவனா ேநா கி ெகா ேபா ைகயா , ”இவ ெசா கிற உபாய க


எ லா நம த சம ; இவேன நம த ச ” எ வி வ த பி
“ஆனா எ ைன ப ”எ ெசா ைகயாேல – எ ைக.

விள க - இ த சரம ேலாக ைத ேக ெகா அ ஜுன , தன


ழ ைத ப வ ெதாட கிேய ணனி விய க ைவ ைலகைள க
ேக உ ளவ ஆவா . இ தவிர கீேழ உ ள பல வாிகைள கா க:

• மஹாபாரத , ஹாிவ ச - ஏஷ நாராயண: மா ீரா ணவ நிேகதந:


நாகப ய க ய யாகேதா ம ரா ாீ – தி பா கட
சயனி தப உ ள ம நாராயண தன ப ைகயான ஆதிேசஷைன வி
ம ராவி வ தா .
• மஹாபாரத – யா வாரவதீ ய ர த ரா ேத ம ஸூதந: ஸா ா ேதவ:
ராேணா அெஸௗ ஸஹி த ம ஸநாதந: - ணியமான வாரைக உ ள
இட தி ம தன உ ளா . அவேன பழைமயானவ த ம ஆவா .
• ய ர நாராயேணா ேதவ: பரமா மா ஸநாதந: த ர ந ஜக பா த
தீ தா யாயதநாநி ச – அ ஜுனா! பர ெபா , பழைமயானவ ,
அைனவ ேதவ ஆகிய நாராயண எ உ ளாேனா அ தா
அைன ணிய நதிக தி யேதச க உ ளன.
• ேய ச ேவத விேதா வி ரா: ேய சா யா மவிேதா ஜநா: ேதவத தி மஹா மாந
ண த ம ஸநாதந – ேவத அறி தவ க , ேவதா த க
அறி தவ க ஆகிய பல பரம ஷனாகிய ணைனேய பழைமயான
த ம தி வ ப எ கிறா க .
• பவி ராணா ஹி ேகாவி த: பவி ரா பர யேத யாநாமபி யா:
அெஸௗ ம களாநா ச ம கள - ைம அளி ெபா க
அைன தி ேமலான ைமயாக உ ளவ ேகாவி த ஆவா . அவேன
ணிய க ணிய , ைம ைம ஆவா .
• ண ஏவ ஹி ேலாகாநா ப திரபி சா யய: ண ய ஹி ேத த
இத வி வ சராசர – இ த உலக க அைன ைத பைட பவ
அழி பவ ணேன ஆவா . அைச ெபா , அைசயா ெபா என
பல உ ள இ த உலக க அைன அவ காகேவ உ ளன
அ லேவா?

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 71 of 85

இ ேபா ற பல ாிஷிகளி வா கிய களா ணேன உபாய எ ற


அ ஜுன அறி தவ ஆவா . ேம சி வய ெதாட கிேய கா
உ ளேபா , அரசா டேபா பா டவ களான த க ெசய கைள தன
ெசய எ ேற க தியப ஏ ெகா , அவ ைற த க காக க ண
வ தைத அ ஜுன அறிவா . ேம அ ஜுன , ”இவ (க ண )
உபாய க ஏ நம த ச அ ல, இவேன நம த ச ”, எ ற
ந பி ைக ட இ தா . ஆனா க ண மீ , ”அ ப எ றா எ ைன
ப வாயாக”, எ றிய கா க. இதனா அ வாத என ப ட , அதாவ
அ ஜுன அறி தவ ைறேய மீ உைர தா .

267. ற பிற த எ லா , இவ ெந ைச ேசாதி ைக காக.

அவதாாிைக - இ த ைன த ேல உபேதசியாைம ேஹ ைவ அ ளி ெச கிறா


– ற -எ ெதாட கி.

விள க - இதைன ஏ த ேலேய உபேதச ெச யவி ைல எ ற ச ேதக ைத


தீ கிறா .

யா யான – அதாவ , ய சேரய: யா நி சித ஹி த ேம சி ய ேதஹ சாதி


மா வா ரப ந எ ற இவ உபாேயாபேதச ப ண ெதாட கிற
வளவிேல த ேல இ ைத உபேதசியாேத உபாயா தர கைள பர க நி
உபேதசி த எ லா “அ வளவிேல ப யவ வி ேமா? அவ றி ைடய
ேதாஷ தாேல இ பாேயாபேதச அதிகாாியாேமா? எ இவ ைடய
தய ைத ேசாதி ைக காக எ ைக.

விள க - கீைத (2-7) - ய சேரய: யா நி சித ஹி த ேம சி ய ேதஹ சாதி


மா வா ரப ந - உ னிட அைட கல த சீடனாக நா உ ேள ,
உ ைன சரண த என ,எ சிற த எ வாயாக - எ அ ஜுன
ேக டா . இ ப ேக ட அ ஜுன த ேலேய சரணாகதி உபாய ைத
உபேதச ெச யாம , ம ற பல உபாய கைள றினா . இத காரண – அ த
உபாய க அைன ைத ேக ட அ ஜுன அவ றி ஈ ப வானா? அ ல
அவ றி உ ள ேதாஷ கைள உண ெகா , எ ெப மாேன உபாய எ

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 72 of 85

அறி ெகா த திைய ெப வானா - எ அறி ெகா ள ண


வி பினா . இதனா த உபேதசி கவி ைல.

268. ேவத ஷ உபாய தர கைள விதி த , ெகா ப த க


வி வாைர ேபாேல, அஹ காரமமகார களா வ த களி அ ற வ ப ஞாந
பிற ைக காக.

அவதாாிைக – ஆனா , இவன ேறா இ ப தய ேசாதநா தமாக


உபாயா தர கைள உபேதசி தவ ? ேவத ஷ அவ ைற விதி பாேன ? எ ன
அ ளி ெச கிறா - ேவத ஷ -எ ெதாட கி.

விள க - அ ஜுனனி இதய ைத அறி ெகா வத காகேவ இ ேபா ம ற


உபாய கைள க ண உபேதச ெச தா எ றா , அவ ைற ேவத க ஏ
விதி கேவ எ ற ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ஆ ததமனான ேவத ஷ வி ஞாய ர ஞா த,


ஓமி யா மாந யாயத, ஆ மாநேமவ ேலாக பா த, ஆ மா வா அேர ர ட ய
ேராத ேயா ம த ேயா நிதி யா த ய: இ யாதிகளாேல உபாயா தர கைள
ேமா ஸாதநமாக விதி த – ப தி திாிகிற ப இைட
வச ப ைக காக க திேல த ைய க வி வாைர ேபாேல அஹ கார மமகார
வ யனா களி திாிகிற இவ , ஜ மா தரஸஹ ேரஷு தேபா ஞாந
ஸமாதிபி: எ கிறப ேய காய ேலச பமான க மா டாந இ ாியஜய தலான
அ ேதைவகளாேல ெச அ த களி ேபா பகவ பாரத யமாகிற
வ ப ஞாந பிற ைக காக – எ ைக.

விள க – ந ப த தவ களி சிற த ேவத ஆ . அ த ேவத களி கீேழ


உ ள பல வாிக லமாக ம ற உபாய களா ேமா கி என ப ட :

• ஹ உபநிஷ (6-4-21) - வி ஞாய ர ஞா த – பரம ஷைன


அறி த பி அவைனேய யானி க ேவ .
• டக உபநிஷ (2-2-6) - ஓமி யா மாந யாயத – ஓ எ ற பரமா மாைவ
யானி க ேவ .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 73 of 85

• ஹ உபநிஷ (3-4-15) - ஆ மாநேமவ ேலாக பா த - காண த த


உலகமாக உ ள ஆ மாைவ உபாஸைன ெச ய ேவ .
• ஹ உபநிஷ (6-5-6) – ஆ மா வா அேர ர ட ய ேராத ேயா
ம த ேயா நிதி யா த ய: – ேக க த த , யானி க த த எ பதான
ஆ மாேவ யானி க த த , காண த த .

இ ப யாக ம ற உபாய கைள காரண எ ன? யா அட காம


திாிகி ற ப ைவ க பா ெகா வர, அத க தி த ஒ ைற
க வி வா க . இ ேபா மனித அஹ கார , மமகார ெகா தன
இ ட ப திாிகிறா . ல வ ாி தி - ஜ மா தரஸஹ ேரஷு தேபா ஞாந
ஸமாதிபி: – ஆயிர கண கான பிற களி க ம, ஞான, ப தியி நிைல
நி றவ க ம ேம பாவ க அழி க ணனிட ப தி ஏ ப கிற –
எ பத ஏ ப, உட ாீதியாக இய ற பட ேவ ய க ம க ம ல
ாிதியாக இய ற படேவ ய அ டான ஆகியவ றா ஒ வ அஹ கார
ம மமகார க அட க ெப கி றன. அத பி ன , தா எ ெப மா
வச ப டவ , அவ காகேவ உ ளவ எ ற எ ண ேதா றி, தன
வ ப ைத ப றிய ஞான உ டாகிற . இத காகேவ ேவத க ம ற
உபாய கைள றின.

269. ஸ யா ளவ ைற வி மாேபாேல இ வள பிற தவ இவ ைற


வி டா ற வாரா .

அவதாாிைக
அவதாாிைக – ”ஆனா , இ ப வ ப ஞாேநாதய ேஹ வான இவ ைறவி டா
றமாகாேதா?”, எ ன, அ ளி ெச கிறா – ஸ யா –எ ெதாட கி.

விள க – இ ப யாக இைவ வ ப தி ஞான ைத உ டா பைவ எ றா ,


இவ ைற ைகவி வதா ேதாஷ ஏ படாேதா எ ற ேக வி விைட அ ளி
ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , சரமா ரம திேல அ விதனானவ வா ரம த ம கைள


வி கிறாேபாேல, அ ேயாபாய களி ைடய வ பவிேராதி வாதிகளாேல

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 74 of 85

ேதாபாய திேல இழி ப இ வளவான ஞாநபாக பிற தவ


இ பாயா தர கைள வி டா ேதாஷமாகா எ றப .

விள க - வா வி இ தியான நிைலயான ஸ யாஸ ஆ ரம ைத அைட த ஒ வ ,


தன ைதய நிைலகளி த ம கைள ைகவி கிறா .இ ேபா ேற, ம ற
உபாய க அைன தன வ ப தி ஏ றத ல எ , எ ெப மாைன
உபாயமாக ப த ம ேம தன வ ப தி ஏ ற எ அறி தவ ,ம ற
உபாய கைள ைகவி டா எ த ற இ ைல.

270. இவ தா இைவ த ைன ேநராக வி ல .

அவதாாிைக – ”இைவதா ஆகார தர தாேல அ வித களாைகயாேல, இவ றி


இவ தன வ ப யாக இ ைல” எ ம ைத அ ளி ெச கிறா – இவ
தா இைவ த ைன ேநராக வி ல ”எ .

விள க - இ த உபாய க ம ற வ வி உ ளதா , அ ட விடவி ைல எ


அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ஸாதநா தரபாி யாக வகமாக தஸாதந பாி ரஹ


ப ணின இ வதிகாாிதா க ம ஞாநாதிக ஆகிற இைவ த ைன வ ேபண
யஜி தில –எ ைக.

விள க - க ம , ஞான ேபா ற உபாய க ேவ வ வி உ ளதா ,


ேதாபாய ைத ைக ெகா ஒ வ இவ ைற அ ட ைகவிடவி ைல
எ ெகா ளேவ .

271. க ம ைக க ய திேல ; ஞாந வ ப ரகாச திேல ; ப தி ரா ய


சியிேல ; ரப தி வ ப யாதா ய ஞாந திேல .

அவதாாிைக – “அ எ ஙேன?” எ ன, அ ளி ெச கிறா - க ம -எ ெதாட கி.

விள க - கட த ைணயி ற ப டஎ ப எ பைத அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 75 of 85

யா யான - அதாவ , வவ ண வா ரேமாசிதமாக இவ அ விஹித


க ம , ஸாதந யாவ றி ேக ஆ ச ய தாேல பரா தமாக அ
ைகயாேல, ஈ வர மிக உக பாைகயாேல, த ாீதி ேஹ வாக ப
ைக க ய தாேல அ த பவி . ” ணறி ” எ கிறப ேய வ வ ப ஞாந
வகமாக பர வ ப ைத ஸா ா காி ைக உ பான ஸூ ம ஞாந
ஸாதந தி கழி தவாேற வ ப தி ைடய ரகாச திேல அ த பவி . ப யா
வந யயா ச ய: எ கிறப ேய பகவ ரா தி ஸாதநமான ப தி, அ த ஸாதந தி
ேபானவாேற ேபாஜந ு ேபாேல ரா யமான ைக க ய
வ ண திேல அ வ தி க கடவதான சியிேல அ த பவி . ேதாபாய
வரண ைபயான ரப தி ஏகபத திேல ெசா கிறப ேய ஸாதநபாவ கழி தவாேற
அ ய த பரத ரதயா அந யசரணாமாயி ள வ ப தி ைடய யாதா ய
ஞாந திேல அ த பவி –எ ைக.

விள க - தன வ ண தி ஏ ற க ம கைள இவ , ேமா உபாயமாக எ ணி


ெச யவி ைல எ றா , த ேபா ற ஞான அ றவ க , தா ெச வைத
பா தாவ அவ க அவ ைற இய ற ேவ எ ற எ ண ட ெச கிறா .
அதாவ , ம றவ களி ெபா இவ அ த க ம கைள ெச கிறா . இ த
ெசயலான எ ெப மா மி த மகி சிைய உ டா கிற . ஆகேவ இ த
ெசய க எ ெப மா மகி ைவ அளி கவ ல ைக க ய களாகி வி கி றன.
தி வா ெமாழி (5-7-1) - ணறி –எ பத ஏ ப, ஸூ மமான ஞான எ ப ,
தன வ ப ைத ப றிய ஞான ஏ ப வதா . இ த ஞான ேமா
உபாய எ றஎ ண நீ கிய ட , இ த ஞான இவன வ ப தி இைண
வி கிற . கீைத (11-54) - ப யா வந யயா ச ய: – ப தி ஒ றா ம ேம நா
அறிய ப பவ –எ பத ஏ றப , ப தி எ ப எ ெப மாைன அைடயைவ
ஸாதனமாக உ ள . இ த ப தியி உ ள ஸாதன எ ற எ ண நீ கிய ட ,
உண உ பத ஏ ற பசி உ டாவ ேபா , இவ ெபற ேவ ய பகவ
ைக க ய தி பாக அைடயேவ யதான, ைக க ய சி இவ பிற
வி கிற . ேதாபாயமான எ ெப மாைன அைடவத கான உபாயமான ரப தி
எ ப ஓ உபாய எ எ ண , “ஏக ” எ ற பத தி ல ைகவிட ப கிற .
அத பி ன ( ரப தி ஒ ஸாதன எ றஎ ண நீ கிய ட ), எ ெப மாைன
தவிர ேவ எதைன உபாயமாக ெகா ளாத நிைலயி , தன வ ப ைத

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 76 of 85

உண த நிைலயி , அ த ஞான ட ரப தி ேச வி கிற (அ ல


எ ெப மாேன ேதாபாய எ றஎ ண ேச வி கிற ).

272. ஒ பல அாிய வழிைய , எளிய வழிைய உபேதசி ைகயாேல, இைவ


இர ஒழிய பகவ ரஸாதேம உபாயமாக கடவ .

அவதாாிைக - “ப தி ரப திக இர ைட கழி தா இவ தன


பலஸாதநமாவ எ ?” எ ன, அ ளி ெச கிறா - ஒ பல -எ ெதாட கி.

விள க – ப தி, ரப தி ஆகிய இர ேம கழி வி கி றன எ றா , இவ


ெப பல சாதனமாக உ ள எ எ ற ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , பகவ ரா தியாகிற ஒ பல ஜ மா தர


ஸஹ ேரஷு தேபா ஞாந ஸமாதிபி: நராணா ீணபாபாநா ேண ப தி:
ரஜாயேத எ கிறப ேய அேநக ஜ ம களிேல க ம ஞாநாதிகளாகிற அ க களாேல
ஸாதி க ப மதாைகயாேல அாிதாயி ள ப திமா க ைத , ”ஸ வத மா
பாி ய ய” எ ஸகல ர தி நி தி வகமாக ஸ த ேடயமாைகயாேல
எளிதாயி ள ரப திமா க ைத உபேதசி ைகயாேல, ஸாதந ெகௗரவ
லாகவ களி தா ப யமி றி ேக த த வயாேஜந பல ரதனாகா நி ள
அவ ைடய ரஸாதேம ரதாநமாைகயாேல ப தி ரப திகளாகிற இைவ
யிர ெமாழிய பகவா ைடய ரஸாத உபாயமாக கடவ - எ ைக.

விள க - எ ெப மாைன அைடத எ ற பல இர மா க க உ ளன.


இவ றி ப தி மா க எ ப ெதாட பல பிறவிகளி க மேயாக , ஞானேயாக
ஆகிய அ க க ட இழித ேவ எ பதா , மிக க னமான மா க
ஆ . இதைன ல வ ாி தி - ஜ மா தர ஸஹ ேரஷு தேபா ஞாந ஸமாதிபி:
நராணா ீணபாபாநா ேண ப தி: ரஜாயேத - ஆயிர கண கான
பிறவிகளி க ம, ஞான, ப தி ேயாக களி நிைல நி , பாவ க நீ க ெப றா
ம ேம க ணனிட ப தி உ டா – எ பத ல அறியலா . ஸ வத மா
பாி ய ய – எ பத ஏ ப அைன ைத ைகவி , ஒ ைற இய றினா
ம ேம ேபா மான எ ற ரப தி எளிய மா கமாகேவ உ ள . ஆக ஒ ஸாதன
க னமா எளியதா எ ற ேக வி அவசிய இ ைல. மாறாக, அ த த உபாய களி

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 77 of 85

நிைல நி பவ க ஏ ற பல அளி கி ற, ஈ வரனி கடா ேம கிய


எ றாகிற . எனேவ ப தி, ரப தி ஆகிய இர ேம உபாய அ ல; எ ெப மானி
கடா ேம உபாய எ றாகிற .

275. ேப ேவ வ – வில காைம இர .

அவதாாிைக – “ஆனா , ேப இவ ப க ஏேத உ டாக


ேவ டாேவா?”, எ ன, அ ளி ெச கிறா – ேப –எ ெதாட கி.

விள க - எ ெப மானி கடா எ ேப ைற அைடய ேசதனனிட ஏேத


இ த ேவ மா எ ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , பல தி ேசதந ப க உ டாக ேவ வ –


வய ந தாேல அவ ப ர ண ைத வில காெதாழிைக ,அ ஷா த
மாைக உ பான இர -எ ைக.

விள க - ேப ைற அைடவத ெபா ேசதனனிட இ க ேவ யைவ –


எ ெப மாைன நா அைட விதமாக, அவ தானாகேவ நம ர ணமான
ெசய கைள ெச ேபா , அ த ேநர தி ந ைம நாேம கா ெகா ள ய சி
ெச , எ ெப மானி ெசயைல த காம இ த ; ைக க ய ஷா த
ேவ எ பிரா தி நி ப - ஆகிய இர ஆ .

274. ச ரவ தி தி மக , பாப ேதாேட வாி அைம ெம றா ; இவ ,


ய ைத ேபாக வரேவ ெம றா .

அவதாாிைக - இ ஙன றி ேக, இவ ப க சிலஸு த உ டானா


ஆகாேதா? எ ன, உபாய த அநி டெம ம ைத அ ளி ெச கிறா -
ச ரவ தி தி மக -எ ெதாட கி.

விள க - ேமேல ற ப ட இர வி , ேசதன ப க ஏேத


ணிய க உ ளன எ பதா எ ெப மானி கடா ைக எ
ெகா ள டாதா எ ேக வி விைட அ ளி ெச கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 78 of 85

யா யான – அதாவ , ராேமா வி ரஹவா த ம: எ கிற ச ரவ தி தி மக ,


”யதிவா ராவண வய எ பாபி டனான ராவண தானாகி
அைழ வா ”, எ ைகயாேல பாப ேப ேஹ வாக நிைன ைக உட
அ லாைமயாேல, பாப ேதாேட வாி அைம எ றா . ண த
ஸநாதந எ கிற இவ ஸ வத மா பாி ய ய எ ைகயாேல, ேப ேஹ வாக
நிைன ைக உடலான ய ைத ேபாக வரேவ ெம ற – எ ைக.
ஆைகயா , ஸஹாயா தர ஸ ஸ க அஸஹனான உபாய த இவ ப க
ஸு த அநி ட எ க .

விள க - இராமாயண – ராேமா வி ரஹவா த ம: - த மேம வ வான இராம –


எ ப யான ச ரவ தி மகனான இராம , ”யதி வா ராவண வய –
இராவணனாகேவ இ தா ”, எ றி, மி த பாவ க ெச த இராவணனாக
இ தா ட, த னிட அைழ வ மா பணி கிறா . ஆக, பாவ எ ப ,
ேப ெப வத ஒ காரண எ ற இயலாத காரண தா , பாவ ட ஒ வ
வ தா ட ர க தி எ த பாதக இ ைல எ றாகிற . மஹாபாரத –
ண த ம ஸநாதந – பழைமயான த மேம வ வானவ ண -எ பத
ஏ பஉ ளக ண – ஸ வத மா பாி ய ய – அைன த ம கைள ைகவி
- எ றா . இத ல , ேப காரணமாக ணிய உ ள எ
எ ண ய ணிய கைள ைகவி ப கிறா . ஆகேவ, தா
ர ி ேபா ம ெறா ைண ட வ ஒ வைன ெபா ெகா ளாத
உபாயமாக எ ெப மா உ ளா எ றாகிற . எனேவ ேசதனனிட ணிய
ெசய க இ த எ ப அவசிய இ ைல எ றாகிற .

275. ”ஆ திகனா இ வ த தி சி வி வாஸ க ைடயனா உ ஜீவி த ,


நா திகனா ந த ஒழிய ந வி நிைலயி ைல” எ ப ட எ பா அ ளி
ெச த வா ைத.

அவதாாிைக - இ வ த தி இழி தவ ஆ திகனா உ ஜீவி த ,


நா திகனா ந த ஒழிய, ம யம திதியி ைல எ ம ைத வாசா ய
வசந தாேல அறிவி கிறா - ஆ தினா -எ ெதாட கி.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 79 of 85

விள க - ரம ேலாக தி ஆ ெபா ைள அறி தவ , அத மீ ந பி ைக ட


ஆ திகனாக இ பிைழ த , ந பி ைக இ லாத நா திகனாக இ ஆ மநாச
அைடத எ ற இர நிைலக ம ேம உ ளன எ , இைவ இர
ந வி எ த நிைல இ ைல எ அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , இ வ த தி அ விதனானவ பகவ ரபாவ தா “இ


ஸ ய ” எ ஆ திகனா இ வ த தி சி , “இ த பா ” எ கிற
வி வாஸ ைடயனா உ ஜீவி த , சா ர கெள லா ஒ தைல இ
ஒ தைல மா இ ப யி பெதா ேடா? எ நா திகனா இ ைத
அநாதாி நசி த தைனெயாழிய, ந விெலா நிைலயி ைல எ ஸகலசா ர
வி தமரான ப ட ஆ ததமரான எ பா அ ளி ெச த வா ைத – எ ைக.

விள க - சரம ேலாக தி ெபா ளி ஈ பா ெகா டவ , ”எ ெப மானி


ரபாவ ைத கா ேபா , இ த ேலாக ஸ யேம ஆ ”, எ ஆ திகனாக
நி , “இ த ேலாக த பாம பல அளி ”’ எ ஆ த வி வாஸ ெகா
பிைழ கிறா . சா திர க பலவிதமான க னமான ெசய கைள ெச , அத
ல ேமா ெப வா எ கி றன; இ த ேலாக அவ ைறவிட மா ப ட
க ைத வதாக உ ள ; இ எ ப ? எ ற ந பி ைக இ லாத நா திகனாக
ஒ சில இதைன த ள . அ ப ப டவ ஆ மநாச அைடகிறா . இ த
இர ைட தவிர, ந வி ேவ எ த நிைலயி யா இ க யா - இ ப யாக
அைன சா திர க அறி தவரான வாமி பராசரப ட , அவர
ஆசா யரான வாமி எ பா அ ளி ெச தா .

276. யாவஸாய இ லாதவ இதி அ வய , ஆம தி ேபாஜந ேபாேல.

அவதாாிைக - யவஸாயஹீந இதி அ வய விநாச உடலா


எ ம ைத ஸ டா தமாக அ ளி ெச கிறா – யவஸாய –எ ெதாட கி.

விள க - இதி ந பி ைக ம உ தியி லாதவ , இத ட ெதாட


ெகா டா எ ப அழிகிறா எ பைத ஓ உதாரண ல விள கிறா .

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 80 of 85

யா யான – அதாவ , இதி ெசா கிற யாக கார க ஈடான


யாவஸாய இ லாதவ இதி டான அ வய , அஜீ ணதைசயி ப ணின
ேபாஜந மரண ேஹ வாமாேபாேல விநாஸேஹ வா ப யவ –எ ைக.

விள க - இ த ேலாக தி ற ப ட அைன த ம கைள ைகவிட ,


எ ெப மாைனேய உபாயமாக ஏ ெகா த ஆகிய இர
வி வாச ட ய உ தி இ லாம ஒ வ இ க . அ ப ப டவ
இ த ேலாக ட ெதாட ெகா டா , அவ நிைல எ னெவ றா – அஜீ ண
உ ளஒ வ உ உணேவ அவ உட அழிைவ ஏ ப வ ேபா -
இ த ேலாகேம அவ ஆ மநாச ஏ பட காரணமாகிவி .

277. ”வி சி த ேக ப ”எ கிறப ேய அதிகாாிக நியத .

அவதாாிைக – இ தன அதிகாாிக இ னாெர ம ைத அ ளி ெச கிறா -


வி சி த ேக பெர கிறப ேய அதிகாாிக நியத – எ .

விள க - சரம ேலாக தி ஆ ெபா ைள பி ப றி நி அதிகாாிகளி த ைம


எ ப ப ட எ அ ளி ெச கிறா .

யா யான – அதாவ , ”ெச ைம ைடய தி வர க தா பணி த ெம ைம


ெப வா ைத வி சி த ேக ப ”எ கரண ரய தா ெச வியரா , அ
த ைன அ த ாியாகாாியா ெகா ேகாயி ேல சா த ளினவ தா , அ ஜுந
யாஜ தாேல தி ேத த ேல நி அ ளி ெச த யதா த மா சீாிய மா
ஸுலப மான “மாேமக சரண ரஜ“ எ கிற வா ைதைய ெபாியா வா ேக
த நி டராயி பா எ கிறப ேய இ வ த அதிகாாிக இ ேக டா
இத ப ேய நியதராயி மவ க –எ ைக.

விள க - நா சியா தி ெமாழி (11-10) - ெச ைம உைடய தி வர க தா பணி த


ெம ைம ெப வா ைத வி சி த ேக ப –எ பத ஏ ப, மன – வா
- ெசய ஆகிய றா ஒ ப யாக உ ளவ க த ட ேச ெபா , தா

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 81 of 85

இதைன நட தி ைவ விதமாக, தி வர க ெபாியேகாயி , ர கநாதனாகிய


ெபாியெப மா சயனி ளா . இ ப ப ட ர கநாத , அ ஜுனைன ஒ
சா காக த ேன நி தி, தி ேதாி த நி , உ ைம , சிற ,
எளிைம ேச த சரம ேலாக ைத அ ளி ெச தா . இ ப யாக ர கநாத
அ ளி ெச த – மா ஏக சரண ரஜ - எ ைன ம ேம அைடவாயாக
( த ைமயாக உ ளதா ர கநாதைன ம ேம சரண அைடத எ ப
ெபா தேம) – எ உ ள ேலாக தி ெபா ைள உண த ெபாியா வா ,
அத ப ேய எ த நா நி றா . இ த ேலாக ைத ேக , அத ப ேய நட கி ற
ெபாியா வா ேபா றவ கேள இத அதிகாாிக எ ெகா ளேவ .

278. ”வா ைதயறிபவ ” எ கிற பா , “அ தனாகி” எ கிற பா இ


அ தமாக அ ஸ ேதய .

அவதாாிைக - இ வ தநி டரான ஆ வா க ைடய தி யஸூ தியி இ


அ தமாக அ ஸ தி க ப மவ ைற அ ளி ெச , இ த ைன நிகமி கிறா –
வா ைதயறிபவ - எ ெதாட கி.

விள க – அ , இ த சரம ேலாக தி ெபா ளான , இத ெபா ளிேலேய


எ ேபா ஊ றி ள ஆ வா களி தி ய பிரப த களி ெவளி ப வைத
கிறா . இவ ைற, இ த சரம ேலாக தி ெபா ளாக ந வ க
ெகா வைத ெவளி ப கிறா . இ ப யாக சரம ேலாக ைத நிைற
ெச கிறா .

யா யான – அதாவ ”வா ைதயறிபவ ேப த பிற ெபா ேநாெயா ெபா


இற பைவ ேப ெப ப ேவரற நீ கி த தாளி கீ ேச அவ
ெச ேசம ைத எ ணி ெதளி மாயவ ஆள றியாவேரா” எ
”மாேமக சரண ரஜ ஸ வபாேப ேயா ேமா யி யாமி” எ ற ந வா ைதைய
அறி மவ க பரணி வாி தா ேபாேல இ வா மாைவ ழ ெபாதி கிட கிற
ஜ ம கேளா , அைவ கவிட ேத க கடவதான யாதிேயா , அ ஙேன
யாகி சி நா ெச லாதப இ வி தா ேபாேல வ ஜைரேயா ,
அ ஙேனயாகி இ கெவா ணாதப இவ அநபிமதமான விநாச மாகிற
இவ ைற விரக ெந வ த மாேபாேல த ளி, அைவ ேபா ற அந தர
வர கடவதான ைகவ யமாகிற மஹா க ைத ஸவாஸநமாக ேபா கி, பாதேரைக

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 82 of 85

ேபாேல த தி வ களி கீேழ ேச ப ப ணி, நரா யவ தரா ெகா


த க ஆ ரயணீயனா விேராதி நிவ தகனான ஆ ச ய த ஒழிய
ேவெறா வ ஆளாவேரா? எ ந மா வார ளி ெச த “வா ைதயறிபவ ”
எ கிற பா .

“ தனா தனா ஒ ெதா வாத ப பிற ெபாழி ந ைமயா ெகா வா


அ தனாகிய ைனயாகி யா ெம பிரா மா - ந ேமவினா ;
எைழெந சேம! எ தினா இட கட கிட தி” எ ேஹய ர ய நீகராைகயாேல
அ ட ஸ ஸார க தரா தி மி ரதரானவ ஸகல ேதஹவ திகளான
ஆ மா க ஞாைநகாகாரதயா ஒ , ேதவாதிேபத தாேல ஒ வாம
பலவைக ப ட ஜ ம கைள ேபா கி, நி யஸ ஸாாிகளா ேபா த ந ைம
நி யஸூாிக ெகா அ ைமைய ெகா ைக காக ஹிதேம ரவ தி பி
பிதாவா , ாியேம ரவ தி பி மாதாவா , அ ைம ெகா ள கடவ
ந ைடய வாமியா , இ ப ஸ வவித ப மா , ந ைடய த ைமைய
த ைடய ெப ைமைய பாராேத, ந ைடய ஸ வபர ைத தாேமேயறி
ெகா ெச வாராக ேஹயமான ந ேள ஒ நீராக ெபா தின ;
அறிவி யான ெந ேச! ந ைடய ஹித அறிைக நா ஸ வ ஞராேயா, அவ
அ ஞனாேயா; ஹித ைத ரவ தி பி ைக நா ஸ தராேயா, அவ
அஸ தனாேயா; கா ய ெச ெகா ைக நா ரா தராேயா, அவ
அ ரா தனாேயா; த ேம ைம பாராேத தாழநி உபகாி மவனாயி க எ தாேல
நீ கஸாகர திேல கிட கிற ?” எ தி மழிைச பிரான ளி ெச த “அ தனாகி”
எ கிற பா இ த ேலாக அ தமாக அ ஸ ேதய எ ைக.

விள க - தி வா ெமாழி (7-5-10) – வா ைதயறிபவ ேப த பிற ெபா ேநாெயா


ெபா இற பைவ ேப ெப ப ேவரற நீ கி த தாளி கீ ேச
அவ ெச ேசம ைத எ ணி ெதளி மாயவ ஆள றியாவேரா - எ ற
கா க. இத க தாவ – மா ஏக சரண ரஜ ஸ வ பாேப ேயா
ேமா யி யாமி - எ பகவ ெசா கைள அறிபவ க நிைலைய கீேழ
கிறா .

ப சியான தன உடைல றி தானாகேவ ஒ க ெகா ,


தன அழிைவ தானாகேவ ேத ெகா கிற . அ ேபா , ஜீவ தன

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 83 of 85

வ ப ைத அறியாம தன தீய ெசய க ல பல பிறவிகைள உ டா கி


ெகா கிறா , அவ றா பல ேநா க ெதாட கி றன; இ ப யாக உ ள
ேநா கைள ெபா ெகா டா , கிய கால தி இ வி வ ேபா
கிழ த ைம உ டாகிற ; அ ப ேய இவ இ க இயலாதப மரண
அைண ெகா கிற . ந றாக ெதாழி அறி தவ க , ஓ உய த வைர எ ப
ேந தியாக எளிதி உைட வி வா கேளா, அ ேபா இ த ப கைள
எ ெப மா வில கிறா . அத பி ன ப தி உய த ப எ
ற ப ைகவ ய ைத, அ மீ தி பாதப அ ட அழி கிறா .
த ைடய தி வ யி உ ள ேரைகக தன தி வ ைய வி எ ப பிாியாேதா
அ ேபா , தன தி வ களி ேச ெகா கிறா . ம ப இ த
ஸ ஸார தி வராதப கா கிறா . இ ப யாக அவ ெச கி ற ர ண ைத
எ ணியப , அவனிட உ தி ட நி , த களா அைடய த கவனாக ,
விேராதிைய ேபா பவனாக , ஆ சாிய ஏ ப ெசய க ெச பவ ஆகிய
ணைன தவிர ேவ யா வச ப வா கேளா?

தி ச தவி த (115) - தனா தனா ஒ ெதா வாத ப பிற ெபாழி


ந ைமயா ெகா வா அ தனாகிய ைனயாகி யா ெம பிரா மா -
ந ேமவினா ; எைழெந சேம! எ தினா இட கட கிட தி - எ ற கா க.
தா க அைன தி எதி த டாக உ ளவ ; இதனா ஸ ஸார வாஸைனயா
தீ ட படாதவ ; தி மிைய அளி கவ லவ ; ஞானேம வ வமாக இவ
உ ளதா அைன ஆ மா க ேதவ க , மனித க எ ேவ பா காரணமாக
பிாி நி பிாிவிைன நீ பவ ; எ ைலய ற காலமாக ஸ ஸார தி உழ
நம , நி யஸூாிக அ பவி தப உ ள ைக க ய இ ப ைத அளி பத காக,
ந ைமைய ம ேம நட கி ற த ைதயாக உ ளவ ; இனிைமைய ம ேம
ெச கி ற தாயாக உ ளவ ; ந ைம அ ைமயாக ெகா ளவ ல எஜமானனாக
உ ளவ ; இ ப யாக பலவிதமான உறவினனாக உ ளவ ; இவ நம தா சி,
தன ேம ைம ஆகியவ ைற ஆராயாம , நம ெபா க அைன ைத , தாேன
ஏ ெகா , மிக தா த நம , நீ ேபா தா . அறிவி லாத
ெந சேம! நீ ஏ இ ன ப கட உ ளா ? நம ந ைம எ எ
அறி ஞான நா ெகா டவ கேளா? அ த ந ைம எ எ அவ
அறியாதவேனா? நம ஏ றந ைமைய நாேம நம உ டா கி ெகா ச தி

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 84 of 85

உ ளவ கேளா நா ? அவ அ த திற அ றவேனா? நாேம ந ைம கா பா றி


ெகா த தி ந மிட உ ளேதா? அவ அவசிய அ றவேனா? தன
ேம ைமைய ெபாி எ ணாம , ந மிட இற கி வ , தா த இட தி நி ,
நம உபகார ெச பவனாக அவ உ ளேபா , நீ ஏ ப கட உ ளா ?
எ தி மழிைச ஆ வா அ ளி ெச தா . இவ ைற இ ெகா க.

யா யான – ஆக, இ தா காரா கதயா யா யமான த ம விேசஷ கைள ,


அ த த ம களி ைடய யாக ரகார ைத , அ த த ம யாக வகமாக ப
விஷய தி ைடய ெஸௗல யாதி ணேயாக ைத , அ ண விசி ட
வ வி ைடய ஸஹாய அஸஹ வ ல ணமான ைநரேப ய ைத , நிரேப
வ வி ைடய உபாயபாவ ைத , அ ைத உபாய ேவந காி ைகைய ,
தமான உபாய தி ைடய ஞாநச யாதி ணேயாக ைத , அ ண
விசி ட வ விேல ய தபரனான அதிகாாிைய , அதிகாாி விேராதியான
பாபஸ ஹ ைத , அ பாபவிேமாசந ரகார ைத , அ பாபவிேமாசகைன
ப றின அதிகாாி ைடய ைந ப ய ைத ெசா றாயி .

விள க – ஆக, கீேழ உ ள பல சரம ேலாக தி ற ப ட :

• எ ெப மாைன உபாயமாக ப வத அ கமான, ைகவிட த க ேமா


உபாய க – ஸ வத மா .
• இவ ைற ைகவி ைற – பாி ய ய.
• இ த உபாய கைள ைகவி ட பி ன ப கி ற ஸ ேவ வர ைடய
ெலௗல ய ேபா ற ண ேச தி – மா .
• இ ப ப ட ண க ெகா ட எ ெப மா ந மிட ேவ எதைன
எதி பாராதவ – ஏக .
• அவேன உபாய – சரண .
• அவைனேய உபாய எ ைக ெகா த – ரஜ.
• இ ப யாக உபாய எ ெகா ள ப ட அவ ஞான , ச தி ேபா ற
ண க ட யவ – அஹ .
• இ ப ப ட ண க ெகா ட எ ெப மானிட தன ெப ைப
ஒ பைட த அதிகாாி – வா.

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com
ு ப – சரம ேலாக ரகரண Page 85 of 85

• அ த அதிகாாி தைட ஏ ப கி ற பாவ க – ஸ வபாேப ய:


• அ த பாவ கைள எ ெப மா நீ வித – ேமா யி யாமி.
• இ ப யாக பாவ க நீ க ெப ற அதிகாாி, கவைலக இ றி
இ கேவ – மா ச:

ு ப யி சரம ேலாக ரகரண ஸ ண


வாமி பி ைளேலாகாசா ய அ ளி ெச த ு ப
ஸ ண
வாமி மணவாள மா னிக அ ளி ெச த ு ப
யா யான ஸ ண

வாமி பி ைளேலாகாசா ய தி வ கேள சரண


வாமி மணவாள மா னிக தி வ கேள சரண
ெம ைம ெப வா ைத க தறி த எ ெப மானா
தி வ கேள சரண
பா த தி ேத த ெம ைம ெப வா ைத ெச பிய
ர கநாத தி வ கேள சரண

www.namperumal .com email –sridharan_book@yahoo.com


www.namperumal.wordpress.com