You are on page 1of 8

MOD UL PENINGKATAN PRESTASI TING KATAN 5

TAHUN2015
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

MODUL 2
BAHASA CINA
~~
Kertas l

~~Satu jam empat puluh lima minit

1 1l' Ht 45

ft-

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Modu,l ini mengandungi dua bahagian : Bahagian.A dan Bahagian B.

2.

Jawab satu soalan daripada Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.

3 .

Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan.


Sekiranya kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan
daripada pengawas peperiksaan.

Modul ini mengandungi 3 halaman. bercetak.

2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

1.

~~~~~~, ~~m, *m~~~-~o

2.

:1'~.fj;jij_,

1J{i.~,W~i~~

a~~o

[ 30 ?1-- J
(~~-~)

~i~:

~ 1- ff~ at~~~

mr

iii fr-JJ~J.tl:. o

10, Jc:il an Duta


50605 Kuala Lumpur

(~

#t~M*~-~~M*~o~~~*4#~~~x., ~

JiJ1J:ii-*,

C~

foJ~.i..t~-J.3l~lt1ij{

#t:il~X.**~*~~~OO~~~Qfo~~~tm~
tt~~

w*4~*-i~-t~ X.,

J~-YJijt>~i*t.Fo $0

2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

Gill
[ 70

7t-]

(1::- ~ -,!!)

KERTASSOALANTAMAT

2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5


TAHUN 2015
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

MODUL 2
BAHASA CINA

Kertas 1

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

____________________________________________________________
Peraturan pemarkahan ini mengandungi 5 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelah

30

29-30
A

27-28
25-26
23-24

21-22
19-20
17-18

15-16
13-14
11-12

9-10
7-8
5-6

3-4
1-2

0
0
[Lihat halaman sebelah

0
D+ 12
( 1 1

1 1
5 18 C+
// 18

A
4
B
2-3
C
2
D
1
E

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DE+
E
E-

29-30
27-28
25-26
23-24
21-22
19-20
17-18
15-16
13-14
11-12
9-10
7-8
5-6
3-4
1-2

/ 5 18

[Lihat halaman sebelah

1.

2.

()

()

4 ( 0 )

1. /
/ /
/

1. //
/ /

2.

2. /

3.

4 ( 0 )

3. /
4.

4. /
7 ( 0 )
1
2
3
4
5
6
7

6 ( 0 )
1

[Lihat halaman sebelah

6970

6170

6568
6164
5760

4960

5356
4952
4548

3748

4144
3740
3336

2536

2932
2528
2124

1324

1720
1316
0912

0112

0508
0104