You are on page 1of 36

j2k

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5


TAHUN 2015
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH)

MODUL2
BAHASA CINA

3.-t.
Kert~s

-iJ..~;:..

Dua jam lima belas minit


2

Ht-t

15

ft

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Modul ini mengandungi 22 soalan.

2. Jawab semua soalan.


3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan.
Sekiranya kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada
pengawas peperiksaan.

Modul ini mengandungi 16 halaman bercetak

2015 Hak Cipta ~erpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

1.

,t..-iA,%1]'-.h-=../i'--%~7]'-, *~ 22 ;!, ii;~i~~11%o

2.

;r; 0 {y;!'

l'fi~i ~i. o/J ;! .:ry:- ~ 0

[65 -Ji- J

:fR-t% T iil 8<J ;t q. ,


flJJ z~ ~ a9 q. 4t

{gt :i ~ ~\ \E1 ~ -t ~? ir.J :H;

*- o %- ~ q-49:. ;r; iif ~ii 130 o ;t Jfd.vUi

40 j' 11~ lf- '

.t=--t 1~ 7 .i ffeJ ' . f!..-F %j!J J!.. ~ }J TZE! ~ :i:f-ft ' 175 ~t ~t .fe, 4-t ~ 1i.

%-~~~, kT-~8<J~, ~+-t~~J:.~, ~~~7%~8<Jn, $;r;~~


fro.%~ffl~8A~, A;r;~, ~;r;~, ~~##~~** ~~~~~J:.o

tl:!.7, %Er-Jfilpf~.U1
it 11 ~ 1t;!f 'l Jt..Ao zt !-@- 71t 4000 ;t~'

1t-i::-7~0frn, 4-++~Pf#-T4t:J:t, :tf-7~/i'-}},

.$-ZIUffr T' ;; nt3G%1lJJi.o tl:! ft;'

.fr ;tft\E7~o

#,Je,~ 1 J' 1 ~Ji!!.7]'-pX~f, -.fti~r*J;f4, j]-.f*-4~, f.~}@1

~. 5l~-j1J1l~/i'-@,.~Hf~1Jvff.J~1J

To

~~8<JAtl:!*. \E7*~~T-~A-, -~A~*~~o~~-~*~


2000 Jt~, 1t:t"*~71fo #ffe1f1~tt%,

7-$-fm-Hljf,

x/J1ttl:!*tit, 1t1Jt.;r;ii[,

At'....ii:~_,/

;r;ntJ3-tl:!-k~Ao

#..8~*7J:.~, ~~aXJt~~. iifA~~~*~~Mfto~-~. %~

$ JJ-t.i;- 7 -;Jz.ff~.JT*~*~ JtiJ, 7~)f*av A~ 7 %-a~,

:fL-t*-iJt1*Jt e.o t:k:-1-- A


11

T, %*M~~~* o~IR~T~~o*~~X.%~~*~ ~M~m


~+~~~~#ffi, 3G~~~~~}J~~~~~~.%~~7k, *J:.7~~

8<J~~* -~R~#..~K, m~~-t. m~1~. %~~~. ~~~$;r;~.


~t~ ~\71!;?

-~k,ft~~-+~#~~#~, ~*~~~*oft~~~~.--~j
-i-7-*~o --;Jz.~J:.~&lt,

ft.:lFJl:.7 50

Jfik~h,

;;j-Jt7-;J-.f1f~t'....ii:~Jli!~

~. ~;r;~~*o%4~;r;-~. m~k~~. ~~~k~~~. -~~~~


~~~~*o%R~~~~*

-ffe-ffedJ:.*,

2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

k~:t~~~o

j2k

+~~1~.~~ 15~#o~m, ~ft*~~kAa~, ~ka~~~~o

~k-~H*, ~~*1~~~~-o~~. ~kk~I6A~*' *~~


m**~~~~o ~TAft, ~A~t~s6fr~*~~T100fr, ~~

-t k~U~ 1i!!.1*iJ ~ t&.F~ o


~~--. ~~~~~*~~t~-~-~ft!~~~~R~-~~.&~~

~~-1~. ~~k~-~~~1.~*1~~~+-r** ~~A


~T~5tf~~?o

UiWj J ((i~ ~ ~!V,,f JJt

CJ

)> , ;ff ri #J )
[20 11-]

~2~7,!

Ill~

iiH~ j:_ ~,

!! Jr lJ ~ lliJ ,! o

*--=-1liHt+ L ~lL 1t ;.1\ T ' 4.t L*k ~ '

,t. 4~ 1Zfl 4

' i41f i~ ~ 1Ji 1 4t-f rj=f Jh '

VA

.;ff T 4t-1-*~ Je.5it:~~o *--=-~i!~:f,tfif ~~* ~-til. Ttt-1-Jli~ :kJr, J'c?*


Q~A~~ft%, ~~*~~~-i!**o
4t-f*-a9~-f*-Q, ~~ 20

-it,

~i:f--*.J6, 4t-T*-'.!t1~JLf3:1t,J<.lii$J.$T,

~~~~~*~~. ~~~~~-~~. ~~tt+t:oa*~~~#~~.

*-

~~~tttt1f~~. #L~~4~o~~~#~A, ~~-~To*-~~~1#

ttf,

tt~+~t4, A~~~~~~~o4t~~-~4L~, A;{f~~~~o

+~~~. *Q~~~ttfk~ili*--=-~~o*Q~ttf~~~~~~~~~

T Jfd~k!f o

i! .Ek -

+tt -f ~ k

Ji:!:, ,

:k.. :k.. + ,J, a9 4t -r Jtf. ~fd~ J ,

a;Jc tl:l

T ~ /i'-i:lt JiZ. , ?.t ,,t

~~o*-~'.!t~~~~4:t,f~~~-#4tt1, ~~~~~*o~#, *~*


~~m, ~ffe~tt-r~~~~. -~~%. ~m~~~~tt-r-~tAFl*o~~Fl
~. A~~tt-r~~~~~ff!tt-1-*-~. ~;tf~~~~o*~~~~~#ttftt

~~~#. ~1~~0~*m~~tt-f~~~~~~~~tt~i~. ~
~4t~~~~~~~~~8~, ~kff~k~~tB~o~~~~tj~~' ~i!#
tt-f~~~~~. ~k~ttit:~:k..h~!

2015 Hak Cipta terpelihara MPSM {Cawangan Kedah)

j2k

vrr,
-=f,

tt-=f*-~. ~. ~~tti~R~~. ~~~ID*--~~tt*


>}J :ki44t ~ vY. o W. ~ ~ ~ EIJJ E:J T o -it -=f W. it, itJL1f-#J .:fi $. Ei ~ T , 1 JL

jr

1t~t,::..;~~ ~1;.Jt;t

2. =M~~4t-=f a9"Eo

-+~~#Jt1t-~**~-~~tt-=f, ~~4-~~*tt~WffeT, I~~


ili-+~~#J*Ao~~*~~.

tt-=f"M

ittt-=fA*To

w.~-~. itJt-~t~ffi8#J

-+~ 1 J,1:lc.:i6~-~*;1dttif&.l_;j;;.pf, ~~4tif ~~~*89

JG, 1~;{k%

~~iliT~oit~tt-=fM~~~#'o

-+~#~~#J~*4~tt-=fo~~tT~St#Jtt~. W~I~~~

T JJi.J~"1~~#Jri~t~$-o

~~~*JJllJj-- ~ ~ALit~4t-=f

it~, -+~-=fT~-~~~Nktt*, #4*~~~#Jtt-=f~o*~

m,

A~~*~~To~:lt, ~~-=f~~ttt~~~~R, ~-~-+~~~

-~~. ~~~~~To~~~~~~4Ttt~o~!~~4To~-=fi~,

ft Z

~tt-=f, ~Jt1-'f91~A~ ! *-~~ ib 1 u?%-~*

it:lt ~~k,::..;J,t T-+$j]~r]ff ~

tt~ffo*~*~k.tt-=f*~~T~~-, ~. ~~~. 4~4T~~*~4


tl:H$MJ-,~,Jtti*,

A1f11!!..$.1li To

tt-=f*~ it~** ~a:tJE-#J~~*ffo~~~~~*~A, ~~


~ffi*~tt-=f~~ili*o~m~~~:lt~*g~~~ffi, ~~-~tt-=f~ili-+

~*#J~~. itt~ratt-=r-~-+~~+o

4t-=f *it' JL-=f'

-*1~ 1.: A~k.lff ~ 4t-=f' y,t ~ifs 4

:t tt-=f ;.t -A' 89 ;:}J ifs T '

-*~~ttA~-;t~~~~~o~~it+4m, tJt~ttA~*~~o

2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

. 5

~~~~k~, ~~~1~~~"+~~tti~*~**"~~~. *~~

~~-~~~~~. ~A~~~~-~~~~Mtti~~o*~~~~~*' ~
~ .iE a~ it-f- ~ :1i ;it 1t 1 ~ !

:ff- T .;- ,

<~;t;-J~

Ht-r )

*~~~~~-~~*.~~~1~-f-~~kfl, ~*~~A~
~Jffl%,

J1\7'g ~~~J'f--~~-;fo
[3 0'-]

*~

:tt-f-~~*~~~~A~~-~!

~-f-*=~*~~ttA~~~~~~~o

[5

~]

[3

~]

[5 7} J

2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

~8 .f.12 ~

1:t.J 1* r iil n9 ~ .!f-. ~ J& 1E7 %-1;7J ~ o

A11 '. n J~ ,

~ "'Jf .f1J , 1~ 1 El -

tf-, J:.. i* #_:. ofaJ , tk :r x - r

-:r- Tr *

*~111:, ~~~~*X***R--#~+El~M~~Ao~~~k+*~

*J:..*~ ~~*ct* ~~**~+~+MA~~~U~~J&~~o


7g

T~E

.1. Ei9 ;_i -;t fJ ~ -5 I! 1) ~ 11-J i1H-* i:p '

"M 1n, -t- x,

k1:ii1.~-+~k~~atlfa9

~ 1L f:lp VA

11-J :i% iftl f A fi!f

i* :

1nJ:..-"

"J-1'" ~o i!k~~-tJf-*-JA.;;f..J:Jtit~ 1 ftl>L, it-!-4g:-;J;:

J:..*~-~' ~~k~~~**o~~+~, A~k~~tt~~~~~~~'


111!. 1n k A.~ -ff ft;J ~ ~~t i53t o
~1-tm--';;i-' 1!~14'-18tk~a'f .:~A~titiia9$Hi~~ 0 ~ 1 ::.;X~ k-T-1-lf,1i-:t"

~. '~*~~"~~"~ofaJo~k-~~~~~ttT~G, *~~&~~~$.o
~iii ;)fl' 5($.itil:

"M ~1n, 4'- *-,

~ 1i1J:..it i-5i*-, ~El~~ M

e., ~.*7i!t, *if

~~A~J:.., **~~Mo "~f~~~I~~. ~~M~~k~-~~

~m~~~*-*~"~"~t~T-r, *$J:..T":t-~~?"o#~~

l!t ~!: T ~~fr-J ~fo,

i*-'.'.t~~t.-#A. #

~iLflp-o ~it 1

r -i-:

"~,

~~#m11-J~:t-~, k+~:t-~~?4'-x, ~~~~-+~~~~~~m~

ro

"#.~#m~~~~~~~~i~~lt~. ~~~~~R7~G~-~~A

-{t:r ~.k: I?,, 0

rf1-Tkit JG, ~ iYf..1.f;JF #~:ft.th, -$] ~ *fl9i-5~it~, o t J;t+# lUik:!tto

~~~1. ~~-~OCo~'~' ~m~~~~~~~To*~' -~-~


~~fo~1~*-. **~~A~~-~o~~~~i:p~~AA~, ~~+~~
1-f::JF#~~}Jo

2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

i*-~:JJ-. *-:z::: *it 't' EY-J, Lt& .A a~ ~t

*.1. v.t

cf k

~-

;Jz o .A,~ cf h

c.. rir 'if ii

#EY-J~*~-~~To .A~~~#"~~~"~+~AT~J:.T-~-~. -~T


"~ ~ 1ip" ~+-'f 1 #~

EH'.l A"

:>t +

<>E;?

*~:

"it%-

~~*~4-T,~~m, *~Li+~m~-&~o"

~BJt ~ -+7-t~ T
/i'-~ '~~;rp!t_.f-~'

+' .A il11!:..&& T~*-0 111:.it:

".AM;~

LiJL/i'--'fa{J*.1."-fb? ".A'.::cf-t:r:,

El Jt.-:tEJt:>lJJ~

*.1.E!{Jfl~.71:,;Jtj ~Jf-;f1j 11Ji>T!

~.AR~~~-~~~~~. ~~:>l~*.1.-~~~To

:t ai i#-1.;-lt::IF- ~ ifidh,

~ /t.

T ,R iJiJ:. w-'f Jt.111:. ~ wo ~ -f .A ..:; cf ;;r:: im 1t 111:. wi~,

~~111:.w~~~~~:>l~*wD*.1.m~a~~*-. Li~fo~+~~aw~~~o
r.!f. .,;,.

11-

...,...
_L ;... Ll- -r J,rw. 'rt = ;,,. <
:..
1'-9-,
-x :.=r ::i:.. ..:i:- "'i'-W-lr ~~ J -:r ,

LJ.. .,,

~ >>L:

"

,i; .,, '.:Li.;... er,; i:l e


::i'J ~ i:.i ?'(_

"'l-l\. >>L >a

' -r

J,M ),flit

A i_-r

*1.."Ei? "

J:. -hlf>~iA.JJ~fr-'f :>l~~ w, _i.*:>lm.~-T ~;;pit~ ~~Jt"i', f 1J"*.~

1f3 ~~Jio~

P -

..::i-.

-,,,1 "''I R

l "'1'

j*w#t~~~~~Jt.+~*.1., ~~~-lt~:>l+~~~o+~.~~~~~w

To

~Af:#J:t-$, h~a{J :k_JJg.i~J;#..i!Q ~~. ~h~witifr7J<.f-itG ~'ifo

*~*w~fo~-k~~~~T~*-0

~~~~~~~To~~. ~~~A~-+~~~: i~~m.


~~~~~. ~~~~~ol.ili'-*~*.1.~~.A~**~~. ~~aw:>l
a~~~~w~~. Lt~:>t~mfy~~Mw-~*~o

~~. ~~~* ~~k~fo-lt~~~~~~~aw~~o

[3 %]

a)

b)

I a 1~tf1-~.

9. i.\ it aJJ J:. 1fn'JJ +

:tw~tlJe.k} ~4:f 1J 11Ff! !

5J -f- tf 6{! " tr:" k 19 f;? %-&. E:k: J: 11 ;t .ff- fr~,.:; J.ffi.._El.?
[6 %]

2015 Ha1< Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

~f~R~~~~~*~~. ~~k~*-~~~1~

1o.

~Ri% J:..:9:.,

~1J '*.~ ~

71t :i. ?

[3 0'- J

[2

2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

~]

j2k

~=-~71-

-t--f\#j:
[25 0~]
~ 13 .f_ 16 J!
lll~rif7~j:_%j:_, f!J[;@J~l~J!o

1i:-V\J
~BfiW:,

~.$t4~,

.J:ffe.*j!:.,

~ E1:

ft:#,

~~~tH, ~.t.-T*J.i~~. ~~-Trti~t~'1,

iC-f.tAro

t~-ttl:!~7J<.o

";t" ~* tl:!, ~-:;#J~&, %i'fi.Ej-:;f?%~, )t.7j(;}t~fiUt.iAo " ~IK1!

!.Ao /.i}-Ai.AlCD~tJ!tffeAj\.:E.;g-, 11-f-*4-*-, in.ZEl: "~~~~'.f.iA, ,t*o


~ 'if. A f.J Ji<.~ fJ ! " 4- *- f E1 : "
~fl ~ ~ 1i- i;t CV ' %-11} J' A39: 4P- ;fk. -t!:.

*'*

17

.$.
"

~-Ak~t. -*#~*#~, #@~:!, a~rtJ*-~. ~~~~~' ~


-f.l:Ao~4, *~~r, ~~a.J:A, ~~~~o ~~a~~~.~~.~
~OC~~@o~~-f~~' ~*~A, ~~~~~~-:;fo

[ ~itf]

CD ..i U u) : 4R;{)1 ~ o
CV ~)*"(tu Ii a o) : ~~;fRJj<.o
@

~(ch a) :

~;.fJi :

#ko

*1-\ *-&. #- 1.?L'


:# *: aJJ-+ *~i

lt (y u): ttt$,

{19

-;?;- K. ~

A~o

2015 Hak Cipta terpelihara MP5M (Cawangan Kedah)

j2k

10

[3

71'-J

[67}]

[2

2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

71'- J

j2k

11

~ 17 ~ 19

if!

til ~ r ifii ~ *fk,

~ Jfi @J :&-1CJ if! o

% fr Jt ffJ fsl , J:t & 1it. ltJ i' o


11)=-!0J& o/ A., ~4-ff ~ :f o

't ~~:ft~, :ft.RAll 1'i:~o


!l3 A~"ff-.. i!:t, il~1~),te, iiiCDo
*- L J:. J.i $.W, .:Ji Ji A 7~ At o
ltl.~:%"-R-t-, iJ:tqhl5)~..o

J!;- ;;i. - A.:f}f, .=:..A -t- ~:It iJt. ;


:llo~+7J ~~

it,-~e:,{2)11JO~o

~~~~Ji,, ~m!i_~~@o
J:.~~rf:J ,t.@,

1PTiii ~fl~$@?

CD 1f.Jk iii: -1t "1f .iii" , 1f t!:7 T li:f~Jtl!,o

*"o

@ ;}E : #,
@ ~~ (ji Ii) : *-:1l:M>MS9Jt!i-.f.*tiqho
rF:J J. : tt r J. .7lt o " rF:J ,; 11 #J-iiil , tt r o
@ ~~: 11-:kL

[3 ft J

[3 0'-]

[2 ft]

2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

12

[10

'.0'- J

~ 20 ..f. 22 ~
'!ET~ T Ti1~~,tfiJ~1<>J ~ o

20.

~J'A...L.lt-*mi!,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

a ) .:f ~ J:. Ti1 -t fiJ E1J J,~U::.. o

[2 '.0'-]

[2 5J"'-]

I ~n~ ~ Ji.-4- *-~If JJJ,

~4--"f ~ J:_,J,Ao

21.

J:. ifl-t 6) 1*~1PT# 1t~~A.?

22.

15 tl:! -r Ti1 A; fiJ a~* x.. o

c1-:i!-:.@.)

a) ~~.Z T, l.~Jt~p-f-?

KERTAS SOALAN TAMAT

2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

[3 7t]

j2k

13

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5 2015


NamaH:...t: (if) _ _ _ _ _ _ _ (*) _ _ _ _ _ _ _ _ J;l.t.M.: _ __

HelaianKertasJawapan
~-~:

~~

... if (20 ~)

10

20

30

40

50
60

70

80
90

100

110

120

130

140

)~

2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

. 120

j2k

14
$~

If

~.M.

I 3
3

I 4
4

I 3
5

I 5

I 3
7

I 5
8

I 3
9

I 6

10

I 3
2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

15
a)

11

I 3
b)

I 3
a)

12

/2

I
\

I b)

12

I
13
I

13
14

I 6

15

I 6
16

a)

b)

I 2
17

I 3

~2015

Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

j2k

16
18

I 3

19
20

I 2

a )
I 2

b )

-y21
13

22

i:riil- 5J ~1-:X..o

( 1.it-:&!)

I 3

2015 Hak Cipta terpelihara MPSM (Cawangan Kedah)

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5


TAHUN 2015
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

MODUL 2
BAHASA CINA

Kertas 2

PERATURAN PEMARKAHAN

( + )

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 20 halaman bercetak

()

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

20 2
0
0

135 - 139

140 144

145 - 149

150 - 154

155159

160 170

10

171

20

1.

22

2.

[65 ]
1
130

40

4000

2000

50

15
6
50 100

,
[20 ]

40 / /
4000 / 4000
2000
//
/

121

2 7

20

()

2.

[3 ]

3.

[4 ]

4.

[3 ]

5.

[5 ]

6.

[3 ]

//

7.

[5 ]

8 12

_______

"
_______ ________

8.

[3 ]

a _______ ""

9.
[6 ]
""/

""/
/

10

10.

[3 ]

ab
a / b = 2
a + b = 3
11.

a
[3 ]
//

[3 ]

12.

[2 ]

[2 ]

11

[25 ]
13 16

()

(j)
(tlio)

(ch)

(y)

12

13.

3
//

14.

i. /
ii. /
iii.

15.

i. /
ii. //
iii. /
( 2 6 )

16.

()(2 )
5-4 2 2-3 1 1 0

13

17 19

17.


jl

[3 ]

14

18.

[3 ]
,
/

19.

[2 ]

15

[2]
3
816

[3]
4

..

[3]
5

[4]

16

[10 ]

20 22

20.

_________________________________

21.

22.

KERTAS SOALAN TAMAT

17

40 / /
4000 / 4000
2000
//
/

121

18
6

//

""/

""
//
10

ab
a / b = 2
a + b = 3
11

a
//

12

19
13

//

*
14

i. /
ii. /
iii.

15

i. /
ii. //
iii. /

( 2 6 )
16

()
(2 )
17

5-4 2 2-3 1 1 0

18

19

,
/

20
20

_________________________________

/
21

/
22

You might also like