KT Cao Tháng – Lop CDTH07A

Báo Cáo ô Án Môn
Quan Tri Mang Li nux
ê Tài: Thiêt lâp Mail Server trên Linux
Nhóm Sinh Viên: Huynh Tuán Giang, Chénh Chi Huy, Nguyên Quang Khai,
Phan Nhât Nam, Lê Van Nhâu, Duong Vì Phát
2 / 1 4 / 2 0 1 0

Cách Thiêt lâp Mail Server trên Linux
Email là môt trong nhung ung dung mang lâu doi nhât nhung lai phô dung nhât. Dê câu
hình hê thông Linux cua ban thành môt Mail Server hoat dông tôt, thuc su dáng tin cây
thì dòi hoi nguoi quan tri phai có kinh nghiêm dê thuc hiên các câu hình phuc tap và khó
khán. Môt tin tôt lành là nêu ban cân môt Mail Server chi dê gui và nhân mail don gian
trong hê thông quy mô nho hay dùng cho mang nôi bô cua mình thì viêc thiêt lâp không
mây khó khán và nhung nguoi moi làm quen voi Linux vân có thê thuc hiên duoc (Và
dây là dôi tuong mà Bài báo cáo này huong dên).
1.1 Câu t r úc môt hê t hông Emai l hoàn chinh
1.1.1 Mai l User Agent (MUA) hay Mail Client là các ung dung truc tiêp tuong tác voi
nguoi dùng dê viêt, gui và doc email. Các mail client thông dung nhât là Outlook Express,
Microsoft Outlook, Thunderbird (Có phiên ban chay trên Linux) trên hê diêu hành
Windows. Trên hê diêu hành Linux là Evolution hay Kmail.
1.1.2 Mai l Tr ansfer Agent
Mail Transfer Agent là môt phân cua hê thông email, dam nhân công viêc chuyên các
email tu môt máy tính này sang máy tính khác (có thê là chuyên dên các User khác
trên cùng môt Mail Server hay qua Internet dên MTA cua nguoi nhân – Nói cách khác
thì Mail Transfer Agent là bô phân mà Mail Server dùng dê chuyên thu qua lai giua
các máy tính hay giu các nguoi dùng trong hê thông). Có rât nhiêu lua chon vê các
MTA có thê duoc dùng trên Linux nhu Sendmail, Postfix, Fetchmail, Qmail và
Exim…
1.1.3 Mai l Del i ver y Agent
Mail Delivery Agent hoat dông ngâm phía sau, dóng vai trò là môt bô loc email giua
MTA và MUA, ung dung thuong thây nhât cua MDA là dùng dê loc bo các email
không mong muôn (hay còn goi là spam – thu rác). Các MDA thông dung nhât trên
Linux là Spamassasin và Procmail.
1.1.4 SMTP
SMTP là viêt tát cua Simple Mail Transport Protocol. Dây là giao thuc duoc su dung boi
các hê thông email dê chuyên các mail messages tu Server này sang Server khác. SMTP
duoc xem là ngôn ngu chung dùng dê giao tiêp giua các MTA (Mail Transfer Agent) khi
cân "nói chuyên" và chuyên thông diêp voi nhau.
1.1.5 POP3
POP3 (Post Office Protocol) là giao thuc dùng dê lây Email tu Mail Server, thông qua kêt
nôi TCP/IP.2. Thi êt l âp Mai l Ser ver t r ên Li nux (Bài báo cáo này minh hoa báng Fedora 12)
2.1 Cài àt Post fi x
Tai vê và cài dát tu Internet báng lênh yum trong Terminal
#yum install postfix
Hoác don gian hon là dua dia Fedora 12 vào, thu muc Packages, tìm file postfix-2.6.5-
2.fc12.i686.rpm, chay truc tiêp file này dê cài dát Postfix vào máy. Khi cài dát gói
postfix-2.6.5-2.fc12.i686 së xuât hiên thêm yêu câu cài dát thêm gói mysql-libs-5.1.42-
7.fc12 (mysql-libss cung dã có sán trong dia Fedora 12 – version 5.1.36) dê phuc vu cho
viêc cài dát và su dung postfix.
Hoác vào trang http://postfix.org/download.html dê tai gói cài dát postfix vê máy (phiên
ban moi nhât và ôn dinh nhât o thoi diêm hiên nay là 2.6.5). Tâp tin tai vê có tên postfix-
2.6.5.tar.gz, tiêp theo là giai nén, vào Terminal và chuyên dên thu muc vua giai nén, gõ
lênh (Yêu câu hê thông dã cài dát MySQL Shared Library truoc):
#make install
2.2 Câu hình Post fi x
MTA duoc su dung trong Fedora là sendmail, nêu muôn câu hình postfix tro thành MTA
mác dinh trong Fedora thì chúng ta phai tát service sendmail và thay thê báng service
postfix moi vua cài dát:
Tát dich vu sendmail
#service sendmail stop
Câu hình dê postfix thay thê vai trò cua sendmail
#alternatives –config mta
Nêu thây xuât hiên thêm lua chon postfix trong danh sách các mta nghia là ban dã cài dát
postfix thành công. Gõ +2 (selection number) dê dua postfix tro thành mta mác dinh
trong Fedora 12.


Câu hình dich vu postfix tu khoi dông cùng voi máy
#chkconfig postfix on

/etc/postfix/main.cf là tâp tin câu hình chính cua postfix

Môt sô các Option quan trong trong file main.cf mà ban cân quan tâm dên là:
myhostname = mta1.domain.com
mydomain = domain.com
myorigin = $myhostname
inet_interfaces = $myhostname

(Tham khao chi tiêt trong bài viêt Postfix Basic Configuration - http://goo.gl/kUiL hay
các comment trong file /etc/postfix/main.cf)
Chuyên huong các Email gui dên root (root là môt quyên trong Linux, môt loai tài khoan
"ao", do dó Email gui dên root thì root së không nhân duoc) dên môt User khác:
#vi /etc/aliases
Tìm dên dòng và sua lai:
#Person who should get root's mail
root: eddie
#Chuyn ht th cho tài khon eddie
Câp nhât lai thông tin cua file aliases, ta gõ lênh:
# /usr/bin/newaliases
Khoi dông Postfix:
/usr/sbin/postfix start
Nêu ban không nhân duoc thông diêp báo lôi nào thì viêc cài dát và câu hình postfix dã
thành công. Hoác dê chác chán hon, có thê Kiêm tra viêc cài dát Postfix báng lênh telnet
sau:
#telnet localhost 25
Hay
#telnet localhost smtp
Nêu nhân duoc thông báo kêt nôi thành công thì gõ quit dê thoát hoác gui thu môt Email
ngay trong Terminal:
#telnet localhost smtp
ehlo host
mail from: thuytu
rcpt to: eddie
data
Subject: Hello
Gui thu Email
.
quit

Kiêm tra tâp tin MailBox cua eddie (mác dinh là /var/spool/mail/eddie hoác có thê quy
dinh khác di trong option home_mailbox trong file /etc/postfix/main.cf) së nhân duoc
môt Email có tiêu dê "Hello" và nôi dung là "Gui thu Email" tu nguoi gui là
"thuytu@localhost.linux" và nguoi nhân là "eddie@localhost.linux". Môt cách khác:
trong Terminal, trong tài khoan eddie, gõ lênh #mail dê kiêm tra các email cua user này.2.3 Cài àt DoveCot
DoveCot là dich vu dùng dê nhân và phân phát mail toi các user, su dung giao thuc POP3
hoác IMAP. Dê có môt Mail Server hoàn chinh thì ngoài cách cài dát postfix làm SMTP
thì dùng DoveCot làm POP3 là không thê thiêu.
Cách cài dát DoveCot cung tuong tu nhu postfix:
Có thê dùng lênh #yum install DoveCot dê tai vê và cài dát tu Internet
Tìm gói dovecot-1.2.6-4-fc12-i386.rpm trong thu muc Packages dia Fedora 12 và
chay gói này dê cài dát
Truy câp trang http://www.dovecot.org/download.html dê tai gói cài dát vê, giai
nén, chuyên dên thu muc vua giai nén và cung su dung lênh #make install
dê cài dát DoveCot
2.4 Câu hình DoveCot
Tâp tin câu hình chính cua DoveCot là /etc/dovecot.conf
Tiên hành thêm vào dòng sau:
protocols = imap imaps pop3 pop3s
Thiêt lâp lai chính xác Mail Location (Thu muc chua Mail) trong Dovecot:
mail_location = /var/spool/mail/%u
(Do trong postfix, ta dã chon noi chua mail là /var/spool/mail/tên_tài_khoan, ban có thê
thay Option mail_location cua dovecot giông voi Option home_mailbox mà ban dã tùy
chinh trong tâp tin câu hình cua postfix)
Chay dich vu dovecot:
#service dovecot start
Câu hình dê dovecot tu khoi dông cùng máy tính:
#chkconfig dovecot on
Kiêm tra DoveCot dã hoat dông hay chua báng cách kêt nôi dên công POP3 cua
MailServer:
#telnet localhost 110
Hay
#telnet localhost pop3
user eddie (Dáng nhâp vào User eddie)
pass 123456 (mât khâu cua user eddie)
STAT (Kiêm tra hôp thu cua user eddie)
quit (Thoát)
Ngoài ra, có thê su dung giao thuc IMAP (Công mác dinh là 143) trên dovecot

2.5 Thu nghi êm Gui và Nhân t hu bàng Thunder bi r d


Lòi Kêt : Trong báo cáo này chi huong dân dê thu nghiêm thiêt lâp Mail Server don gian
trên localhost… Dê tùy biên Mail Server này dê su dung trong mang nôi bô (Intranet)
hoác xa hon nua là có thê dùng trên pham vi toàn thê gioi (Internet) thì còn rât nhiêu
chuyên phai làm (Bao mât, Antivirus, bô loc thu rác...)
Nêu trong quá trình câu hình postfix và dovecot có xay ra lôi gì, các ban có thê kiêm tra
trong log /var/log/message và /var/log/maillog dê biêt nguyên nhân và tìm hiêu cách khác
phuc.


Tài l i êu t ham khao:
http://www.linuxtopia.org/HowToGuides/linux_email_setup_guide/linux_email_intro1.ht
ml
http://www.linuxmail.info/
http://www.hypexr.org/linux_mail_server.php
http://flurdy.com/docs/postfix/
http://ddcntt.vn/forum/showthread.php?t=224
http://my.opera.com/vantintttp/blog/setup-postfix-dovecot
http://fedorasolved.org/server-solutions/postfix-mail-server

Muc Luc
1.1 Câu trúc môt hê thông Email hoàn chinh ................................................................... 2
1.1.1 Mail User Agent (MUA) ..................................................................................... 2
1.1.2 Mail Transfer Agent ............................................................................................ 2
1.1.3 Mail Delivery Agent ........................................................................................... 2
1.1.4 SMTP ................................................................................................................. 2
1.1.5 POP3................................................................................................................... 3
2. Thiêt lâp Mail Server trên Linux .................................................................................. 4
2.1 Cài dát Postfix ....................................................................................................... 4
2.2 Câu hình Postfix .................................................................................................... 4
2.3 Cài dát DoveCot .................................................................................................... 7
2.4 Câu hình DoveCot ................................................................................................. 8
2.5 Thu nghiêm Gui và Nhân thu báng Thunderbird .................................................. 10
Loi Kêt ...................................................................................................................... 11
Tài liêu tham khao ..................................................................................................... 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful