You are on page 1of 4

PREDMET: Engleski jezik

AS BROJ: 1
ODELJENJE:
DATUM:
NASTAVNA TEMA: INTRODUCTION
NASTAVNA JEDINICA: INTRODUCTION A An unusual day
TIP ASA: utvrivanje
OBRAZOVNI CILJEVI
Uenici e moi:
- efikasno da komuniciraju o trenutnim i stalnim, svakodnevnim radnjama vezanim za ivot u koli i van nje
VASPITNI CILJEVI
Uenici:
- razvijaju humana oseanja i navike i pozitivan odnos prema radu
ZADACI
Uenici e:
- ponavlajti i uvebavati present simple i present continuos
- uiti, ponavljati i uvebavati stativne glagole i njihovu upotrebu
METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani usmeno opisivanje slike, rad na tekstu itanje i odgovaranje na
pitanja / dopunjavanje reenica
OBLICI RADA: frontalni, individualni, u paru
NASTAVNA SREDSTVA: udbenik, CD
KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Graansko vaspitanje, Srpski jezik
UVODNI DEO:
Poto nastavnik pozdravi uenike prvi put u ovoj kolskoj godini, as zapoinje neformalnim razgovorom sa
uenicima I am happy to see you again? Are you happy to see me? Are you happy to be back to school again? U
nastavku uvodnog dela asa, nastavnik poziva uenike da vide koje e se teme raditi ove kolske godine (proe se kroz
sadraj) i kako je udbenik organizovan (proe se kroz jedan UNIT).
GLAVNI DEO:
Aktivnost 1 Udbenik, strana 4, zadatak 1. Sluanje i itanje prie. Pitanja i odgovori. Read and listen. Answer
the questions. Comprehension. (Sluanje broj 1. 2)

Nastavnik kae Look at the pictures on page 4. Describe the people and say what they are doing. Work with your
partner. Ostavlja uenicima malo vremena da proue i prodiskutuju slike, obilazi ih i slua, ali se ne mea. Nakon
toga uenici iznose svoje ideje, ostali sluaju i dopunjavaju. Za svaku sliku poziva drugog uenika.

Nastavnik poziva jednog uenika da proita pitanja naglas, puta CD, uenici sluaju i itaju i na kraju odgovaraju
na pitanja usmeno, frontalno. Poto odgovore na pitanja, nastavnik postavlja nova i pomae What does
fundraising day mean? (a day when people raise (collect) money for a particular purpose usually for charity)
What does have a go mean? (to try to do something - Ive never played this game before, but Ill have a go now.
= Ill try to play it now.). Objanjenja se piu na tabli.

Odgovori: 1 Holly 2 Because they are having a fundraising day. 3 For their twin school in Kenya.
Aktivnost 2 Udbenik, strana 5, zadaci 3 a, b. Present tenses. (Zadaci 2 i 3c se ne rade)
3 a Nastavnik daje instrukciju Try to complete the sentences in 3a without looking back at the story. Uenici
dopunjavaju reenice u parovima. Kada zavre vraaju se na tekst i proveravaju Now go back to the text and check.
Na kraju s radi provera na nivou odeljenja. Uenici govore, nastavnik pie reenja na tabli. Ukoliko odgovor nije
taan, nastavnik pita prvo uenike da ga isprave, a sam daje odgovor samo u sluaju da niko od uenika ne pogodi.
*Ovo je postupak koji e se primenjivati u svakoj proveri zadataka zajedno sa nastavnikom, te se u ostalim
pripremama nee posebno objanjavati. Samo e se napisati Provera sa celim odeljenjem, uobiajeno.
Reenje: 1 doesnt ...go, has 2 isnt having, s going

3 b Nastavnik pita What are the two tenses? (present simple & present continuous) When do we use them? (present
simple for repeated habitual actions, general truths and facts; prsent continuous for actions in progress, something
that is happening at the moment of speaking, temporary arrangements)
*Oekuje se da uenici ve znaju oblike i znaenja present simple i present continuous-a. Nastavnik e ih zato samo
ponoviti kroz primere koje pie na tabli:
Present Simple

Present Continuous

1 Repeated, habitual actions:

1 Actions in progress, at the moment of speaking:

She plays tennis on Saturdays.


He walks to school.

Look! Its raining.


A:Wheres Jane? B:Shes sweeping the kitchen floor.

2 General truths and facts

2 Temporary arrangements

Autumn begins in September.


Susan speaks English fluently.

Theyre having their meals in the kitchen during this cold weather.

I live with my parents, but Im living with my sister while


her husband is away.

Aktivnost 3 Udbenik, strana 5, zadatak 4. Stativni glagoli. Stative verbs.

Nastavik poziva jednog uenika da proita instrukciju. Uenici itaju tekst, pronalaze traene reenice koje
zapisuju u svesci. Rade individualno ili u parovima, po izboru. Poto pronau traene reenice, uenici ih itaju,
nastavnik pie na tabli.

Reenice:
1 I want to be a TV presenter
2 We haventt got any lessons today.
3 I think theyre enjoying it.

4 That looks brilliant.


5 Do you like drawing? Yes, I love it.
6 They need some new science equipment.

Nastavnik dalje navodi uenike da prepoznaju glagolski oblik i donose zakljuke. Postavlja pitanja i daje
objanjenja Which tense is used? (present simple) Why? Are they talking about something that is true only right
now? (No) Are they talking about something that is true now, was true in the past and will be true in the future?
(Yes) These verbs are called stative verbs or state verbs. They do not express an action or an activity, but how
things are.

Nastavnik moe sa naprednijim uenicima, ili na dodatnoj nastavi, da proiri listu stativnih glagola tako to crta
tabelu i popunjava samo prvu kolonu (Verbs of thinking, verbs of senses, verbs of possesion...) i upisuje po jedan
primer za svaku vrstu glagola (boldirano). Poziva uenike da se sete ostalih. Kako uenici govore nastavnik
upisuje glagole u odgovarajue kolone. Ukoliko uenici ne mogu da se sete, nastavnik ih dodaje sam. Objanjava
da glagoli koji su podvueni mogu da izraavaju i radnju, ali da tada menjaju svoje znaenje i mogu da budu
upotrebljeni u oba glagolska oblika. U prilogu (strana 4) uz ovu pripremu dati su primeri i kratke vebe.

Verbs of thinking

believe, think , doubt, guess, imagine, know, realise, suppose, understand, remember,
mean, imagine, expect, hope

Verbs of the senses

hear, smell (=have a particular smell), sound, taste, see

Verbs of possession

belong to, have (= possess), own, possess

Verbs of emotion

dislike, hate, prefer, regret, want, need, deserve, agree

Verbs of appearance

appear, seem, look (=seem)

Other

contain, depend on, include, involve, consist of

(Zadaci 6 i 7 se ne rade.)

ZAVRNI DEO:
Kratak osvrt na as What have you practised / learned?
Domai zadatak: udbenik, strana 5, zadatak 5a.
ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:
Problemi koji su nastali i kako su reeni:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Sledei put u drugaije uraditi / promeniti:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Opta zapaanja:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Prilog
Some verbs can be used in both simple and continuous tenses but they change their meaning. Read the examples
and complete the sentences with the correct form of the verbs on the left.
*see = know
= meet

*have = possess
= action

*think = have opinion


= use your mind

I see that youre right. (I know that you are right. (pres. simp.))
I am seeing him a lot these days. (Im meeting him a lot these days. (pres. cont.))
Now I (1)_______________ that shes sick.
My father (2)_______________ him tomorrow morning.
She has three sisters now. (Shes got three sisters now. (pres. simp.))
They are having breakfast now. (Theyre eating ... (pres, cont.))
They usually (3)_______________ breakfast at this time of the day.
They (4) _______________ a good time at the seaside.
We (5)_______________ a nice house now.
I think shes beautiful. (My opinion/impression is that she is beautiful. (pres. simp.))
What are you thinking about now? (think=mental activity; (pres. cont.))
What (6)_______________ (you) about him now?
(7)_______________ (she) of me now?

*smell = have a
particular smell
This flower smells nice. (This flower has a nice smell. ( pres. simp.))
= notice sb/sth
by using your nose What are you doing? Im smelling the flower.(Im trying to notice its smell. (pres. cont.))
I always (8)_______________ perfumes before buying them.
The room (9)_______________ nice now.
He (10)_______________ the cheese, he thinks its not good.
*taste = have a
particular flavour
The soup tastes good. (The soup has a good taste. (pres. simp.))
= notice the flavour
of food or drink
He is tasting the soup. (Hes trying to feel its taste. (pres. cont.))
He (11)_______________ everything he cooks.
This cake (12)_______________ delicious.
She (13)_______________ the cake now.
*look = seem, appear
You look tired now. (You seem to be tired. (pres. simp.))
= turn eyes in a
particular direction
in order to see
Shes looking at the shop window. (She wants to see something. (pres. cont.))
They (14)_______________ really miserable now.
They (15)_______________ at something.
*appear = seem
He appears to be happy now. (He seems to be happy. (pres. simp.))
= come (into sight) Look! Tom is appearing with his wife. (Hes coming with his wife. ( pres. cont.))
He always (16)_______________ with someone.
She (17)_______________ to have a problem now.
He (18)_______________ at the Fortune Theatre nexr week.

Reenja: 1 see 2 s (is) seeing 3 have 4 re (are) having 5 have 6 do you think 7 Is she thinking 8 smell
9 smells 10 s (is) smelling 11 tastes 12 tastes 13 s (is) tasting 14 look 15 re (are) looking
16 appears 17 appears 18 s (is) appearing