You are on page 1of 3

PREDMET: Engleski jezik

AS BROJ: 6
ODELJENJE:
DATUM:
NASTAVNA TEMA: UNIT 1 MY LIFE
NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 B A Surprise for Smart Alec
TIP ASA: obrada i utvrivanje
OBRAZOVNI CILJEVI
Uenici e moi:
- da opisuju dogaaje, utiske i oseanja iz prolosti
VASPITNI CILJEVI
Uenici:
- stvaraju navike formulisanja i saoptavanja svojih stavova, oseanja i utisaka nenametljivo, sa pozitivnim tonom.
Negativni komentarai saoptavaju se tako da ne zvue uvredljivo ili omalovaavajue.
ZADACI
Uenici e:
- ponavljati i uvebavati upitni oblik Past simple tense - a
- uiti i uvebavati vokabular i jezike strukture kojima se izraavaju utisci i oseanja
METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani razgovor, dopunjavanje renica reima po seanju, sastavljanje
reenica / pitanja na osnovu primera / pomou zadatih rei, sluanje i povezivanje,
OBLICI RADA: frontalni, individualni, u paru
NASTAVNA SREDSTVA: udbenik, CD, radna sveska
KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik, Graansko vaspitanje
UVODNI DEO:

Kratak osvrt na priu - What can you remember about the story? A few sentences. Jedan uenik govori, ostali
paljivo sluaju i dopunjavaju.

GLAVNI DEO:
Aktivnost 1 Udbenik, strana 11, zadatak 3. itanje i dopunjavanje reenica. Complete the sentences from the
story. Find questions and short answers.

Nastavnik kae Complete the sentences without looking at the text. When you have finished, check your answers
in the text. Work with your partner. Uenici rade, nastavnik obilazi i prati. Provera se radi sa celim odeljenjem.

Odgovori: Were you ...? werent / Was it ...? was

U nastavku se dalje uvebavaju pitanja sa to be i kratki odgovori Make questions and give short answers
which are true for you:

Example: you /at school/ yesterday Were you at school yesterday? Yes, I was. (No, I wasnt.)
1 your dad / at work / yesterday
day before yesterday

2 your mum / at home / last Saturday 3 you and your friend / at the cinema / the

Uenici rade individualno. Nastavnik obilazi i pomae. Uenici zatim u paru vebaju isti dijaloki model.
Aktivnost 2 Udbenik, strana 11, zadaci 4 a, b. itanje i dopunjavanje reenica. Complete the sentences from
the story. Find questions and short answers.
4 a - Postupak isti kao u zadatku 3. Odgovori: Did ... take...?, didnt / Did... phone, did
4 b Jedan uenik proita zadatak naglas. Nastavnik dodaje Make the question and identify the word order.
WH + did + subject + verb + ... ?

Aktivnost 3 Udbenik, strana 11, zadaci 5 a, b. Pitanja i odgovori. Make questions and find the answers.
5 a Nastavnik poziva jednog uenika da proita zadatak i dodaje Work in pairs. Write your questions. Dok uenici
rade, nastavnik obilazi, prati i pomae po potrebi. Poto zavre nastavnik kae Read out your sentences for checking.
Uenici itaju pitanja, ostali sluaju, dodaju, ipsravljaju, nastavnik po potrebi daje dodatna objanjenja.
Questions:
1 Were Mr and Mrs salt away?
2 Were they in London?
3 Was Mrs Salt ill?
4 Was Mr Salt ill, too?

5 Was their son at home?


6 Were his friends there, too?
7 Were you on holiday last week?
8 Was the gardener the thief?

5 b Nastavnik daje instrukciju Check the story and find answers to your questions. When you have finished, act out
the interview. Nastavnik obilazi i proverava koliko su odgovori tani (Monitoring for accuracy.)
Odgovori:
1 Yes, they were.
2 No, they werent. They were in Paris.
3 Yes, she was.
4 No, he wasnt.

5 Yes, he was.
6 Yes, they were.
7 No. I wasnt.
8 No, he wasnt.

Aktivnost 4 Udbenik, strana 11, zadatak 6. Pitanja i odgovori. Make questions and find the answers.

Jedan uenik ita zadatak, nastavnik proverava da li je jasno ta treba da se uradi proita primer. Uenici rade u
paru, nastavnik uobiajeni prati i pomae. Provera se radi sa celim odeljenjem.

Odgovori:
2 Did Mr Salt phone the police? Yes, he did.
3 Did Jack Salt have a party? Yes, he did.
4 Did the police arrest the gardener? Yes, they did.

5 Did Jack Salt repair the clock? Yes, he did.


6 Did the gardener steal the clock? No, he didnt.

Aktivnost 5 Udbenik, strana 11, zadaci 7 a, b, c. Sluanje, razgovor, povezivanje. Listen and match / talk about
the peoples feelings. (Sluanje broj 1. 11)
7 a Nastavnik postavlja nekoliko pitanja Did you go to a party last weekend? Did you watch a football match? Cilj
je da uenici upotrebe kratke odgovore Yes, I did ili No, I didnt.
7 b Uenici itaju zadatak u sebi Read the task silently. What do you have to do? Could you explain the task to the
class? poziva se jedan uenik da objasni na engleskom jeziku. Puta se CD, uenici sluaju i povezuju individualno,
uporeuju odgovore sa svojim parom pre provere koja se radi sa celim odeljenjem. Provera se radi na sledei nain:
Uenik 1 : What did Arnold do? Uenik 2 : He went to a pop concert. Uenik 3 : What did Sissy do? Uenik 4 : She
went to a wedding. Nastavlja se redom sve dok se ne provere sva imena / osobe.
Ostali odgovori : Paula went to a party. Tess went to the cinema. Spike stayed in bed. Frank went to a football match.
7 c Nastavnik pita Can you remember any of the expressions people used in 7b to describe the things they did at
the weekend? (brilliant, exciting...) pie na tabli ono to uenici govore. nastavnik ita listu rei naglas, uenici
ponavljaju (horski). Nastavnik zatim kae Listen to the recording again and match the expressions to the people. Do
the matching individually then compare your answers with your partner.
Provera se radi sa celim odeljenjem.
Odgovori: Arnold It was fantastic. Sissy It was a bit boring. Tess It was all right.
Spike It was terrible. Frank It was brilliant, really exciting.

Paula It was fun

ZAVRNI DEO:
Udbenik, strana 11, zadatak 8. Uenici rade samostalno, u parovima. Nastavnik obilazi, podstie i pomae po
potrebi. Postavlja pitanja i sam i poziva uenike da i njemu postavljaju ista pitanja.
Domai zadatak: radna sveska, strane 6 i 7, svi zadaci.
ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:
Problemi koji su nastali i kako su reeni:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Sledei put u drugaije uraditi / promeniti:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Opta zapaanja:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________