You are on page 1of 2

PREDMET: Engleski jezik

AS BROJ: 11
ODELJENJE:
DATUM:
NASTAVNA TEMA: UNIT 1 MY LIFE
NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 English across the curriculum Science and maths : measuring time
TIP ASA: utvrivanje
OBRAZOVNI CILJEVI
Uenici e moi:
- da govore o merenju vremena
VASPITNI CILJEVI
Uenici:
- razvijaju ljubav prema matematici
ZADACI
Uenici e:
- uiti i uvebavati vokabular koji se odnosi na merenje vremena
- reavati matematike zadatke koji se odnose na raunanje i merenje vremena
METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani anagrami, izbaci uljeza, pitanja i odgovori, reavanje matematikih
problema, razgovor
OBLICI RADA: frontalni, individualni, u paru, grupni
NASTAVNA SREDSTVA: udbenik, CD, radna sveska
KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Graansko vaspitanje
UVODNI DEO:

Provera domaeg zadatka, uobiajeno.

GLAVNI DEO:
Aktivnost 1 Udbenik, strana 17, zadatak 1. Anagrami. Put the letters in the correct order.

Nastavnik kae Here is the list of words used for measuring time. Put the letters in the correct order to make the
words. Work with your partner. Uenici rade, nastavnik obilazi, prati i pomae sporijim uenicima. Provera se radi
uobiajeno.

Odgovori: 1 second 2 minute 3 hour 4 day 5 week 6 month 7 year 8 decade 9 century
Aktivnost 2 Udbenik, strana 17, zadaci 2 a, b. Pronai uljeza. Odreivanje vremenskih jedinica koje se mere
datim instrumentima. Find three objects which measure other things. What time units are measured with these
things?
2 a Nastavnik daje instrukciju Look at the pictures and select the ones which are not used to measure time. (scales,
ruler, thermometer). Kad ih pronau i identifikuju, nastavnik pita What do we measure with these things? (we
measure weight with scales, length with a ruler, temperature with a thermometer)- Cela aktivnost se radi frontalno, s
tim to nastavnik daje par sekundu uenicima da pronau uljeze.
2 b Nastavnik razgovara sa uenicima o instrumentima za merenje vremena i jedinicama vremena koje oni mere.
Postavi dva pitanja koja pie na tabli. Uenici dalje sami postavljaju pitanja koristei re koju im daje nastavnik
ueniku se na primer kae a stopwatch, od njega se oekuje da postavi pitanje What time units do we measure with a
stop watch?
What time units do we measure with mobile phones? (days, months, hours and minutes)
What time units do we measure with a watch?(hours, minutes, seconds)
Ostali odgovori: stopwatch minutes and seconds
alarm clock hours and minutes
hourglass hours and minutes
sundial hours and minutes

Aktivnost 3 Udbenik, strana 17, zadatak 3 a. (3 b se ne radi.) Odgovaranje na pitanja. Answer the questions.

Nastavnik kae Read the questions in 3a. Ask your partner to answer them. Write his /her answers in your
exercise books. Nastavnik obilazi, podstie, postavlja pitanja i sam, doyvoli uenicima da i njega pitaju i pomae
sporijim uenicima. Kada zavr, nekoliko uenika ita ta su saznali o svom paru.

Aktivnost 4 Udbenik, strana 17, zadatak 4. (3 b se ne radi.) Reavanje matematikih zadataka. Read the puzzles
and answer the questions.

Uenici se podele u grupe. itaju zadatke sami i reavaju ih. Choose someone in your group to read the puzzles
out loud. Put your heads together. Work out the answers together. Nastavnik obilazi, prati ali ne pomae. Provera
se radi sa celim odeljenjem. Svaki zadatak ita druga grupa, ostali sluaju, uporeuju i eventualno isparvljaju.

Odgovori: 1- 10. 45 p. m. 2 - 9. 18 p. m. 3 3 hours 4 1. 50 p.m.


7 15 hours, 19 minutes

5 6 weeks, 3 days 6 8. 20 a.m.

ZAVRNI DEO:

Nastavnik kratko proe kroz as, postavlja pitanja What devices are used to measure time? What time units do we
measure with each?

Domai zadatak: uenici sami sastavljaju matematike zadatke po modelu koji je dat u zadatku 4.
*Nastavnik podsea uenike da e na narednom asu predstaviti svoje projekte.
ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:
Problemi koji su nastali i kako su reeni:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Sledei put u drugaije uraditi / promeniti:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Opta zapaanja:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________