2.1.1 TAKRIFAN AL-QURAN 2.1.

1(i) DARI SUDUT BAHASA Menurut Qamus al-Mu’jam al-Wasit, al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata nama terbitan bagi perkataan ( ‫ ) قرأ‬yang bermaksud “baca”. Dalam Ilmu Nahu dan Sorof perkataan (

‫ ) قرأ‬ditasrifkan sehingga menjadi kalimah ( ‫ . ) قرءان‬Contoh
1

tasrif (

‫قرءان ,قراءة ,قرأ‬

). Firman Allah s.w.t:

                                    
2

Maksud: Sesungguhnya Kami-lah yang berkuasa mengumpulkan al-Quran itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu). Olerh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, dengan perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu.3

Menurut pendapat Syeikh Muhammad as-Sadiq Qamhawi dalam kitabnya “Al-Ijaz Wa al-Bayan Fi Ulum al-Quran”, alQuran dari segi bahasa berasal dari kata nama terbitan bagi perkataan (

‫قرأ‬

) atas wazan (

‫فعلن‬

) seperti kalimah (

1 Majma’ al-Lughah al-‘Arabiah, ( 1405/1985), al-Mu’jam al-Wasit, al-Qaherah, Matabi’ alOfsot, hal. 750. 2 Surah al-Qiyamah (75) : 17-18 3 Semua terjemahan ayat-ayat al-Quran dalam tulisan ini berdasarkan Tafsir Pimpinan ar-Rahman kepada pengertian al-Quran, ( 1987), ed.8, Kuala Lumpur, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.

‫) غف ففران ,ش ففكران‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫.) ,قراءة ,قرءا ,قرأته‬

sebagaimana

tasrifannya

(

‫قران ففا‬ ‫ُف‬

Begitu juga pendapat Raghib al-Asfahani yang mengatakan bahawa, al-Quran pada asalnya ialah masdar seperti kalimah (

‫,) كفران, رجحفان‬

dan telah dikhususkan kalimah al-Quran

kepada kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w. 2.1.1.(ii) DARI SUDUT ISTILAH Al-Quran dari segi istilah ialah: “Kalam Allah s.w.t. yang mukjiz yang diturunkan kepada penyudah bagi sekelian nabi dan rasul, iaitu nabi kita Muhammad s.a.w. melalui

perantaraan malaikat yang sangat amanah Jibril a.s. yang ditulis di mashaf-mashaf, disampaikan kepada kita secara mutawatir, menjadi ibadat dengan membacanya, yang

dimulakan dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas”. Definisi yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa ungkapan yang perlu dijelaskan agar tidak timbul salah faham, iaitu dengan kata:4 i. (Diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.)

terkeluarnya kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi a.s. yang terdahulu.
4 Sya’ban Muhammad Ismail, (t.t), al-Qiraat Ahkamuha wa Masdaruha, (t.t.p), (t.p), hal. 11.

ii. (Mukjiz) terkeluarnya hadis-hadis Qudsi (mengikut

pendapat yang mengatakan lafaznya daripada Allah s.w.t., membacanya bukan mukjizat dan bukan ibadat).
iii. (Membacanya ibadat) terkeluarnya perkara-perkara

selain al-Quran seperti dinasakhkan bacaannya. iv. (Dinaqalkan secara mutawatir) terkeluarnya bacaan Qiraat yang tidak mutawatir. Terdapat pendapat lain daripada para ulama’ yang

membahaskan tentang definisi al-Quran. Antara pendapat mereka itu:
I.

Takrif Zakiuddin Sya’ban dalam kitabnya “Usul Fiqh alIslami”. Katanya: “Al-Quran adalah Kalam Allah berupa mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w. dalam bahasa Arab melalui perantaraan malaikat Jibril a.s. dan ditulis di dalam beberapa mashaf bermula dengan surah al-Fatihah dan berakhir dengan dan surah an-Nas,

diriwayatkan

secara

mutawatir

membacanya

merupakan satu ibadat”.5
II. Pendapat ulama’ Usul (aqidah) dan Fuqaha’ (fiqh).

Katanya: “Kalam (perkataan) Allah s.w.t. yang mukjiz (yang mengalahkan , yang melemahkan lawan) yang
5 Zakiuddin Sya’ban, (1996), Usul al-Fiqh al-Islami, (t.t.p), Dar al-Tazi’ wa an-Nashryl Islamiah, hal.30.

diturunkan kepada penyudah segala nabi dan rasul iaitu Nabi Muhammad s.a.w. dengan perantaraan malaikat Jibril a.s, tertulis pada masahif, yang disampaikan kepada kita dengan jalan tawatur (tidak diragukan lagi kesahihannya kerana diriwayatkan oleh kumpulan yang ramai) yang dikira beribadat jika membacanya, yang dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas”.6

6 Dr. Sya’ban Muhammad Ismail, (t.t), al-Qiraat Ahkamuha wa Masdaruha, al-Qaherah, Dar as-Salam, hal. 77

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful