li~Saghgilive GOvenlligli

..

lsyerl
li§ Guvenligl Teskilaf ..
jl~ve;relller:: Ozellikle, i§ gOvenliginin \Ie ilk yardlmln pianlanrmisl ,kOn!.lSl!fldan ve <i%<lg!dakn hususlardan sow m I ud urlar, • Risk degerlendirmesil, • Giivelll'lik donarurnlarmrn temini,i'~ilerin se~imi, • Sorurnlujuk :a1:anla,lIl1ln srmrtanmaai,
• i~eren sorumluluklanrun

,



flstlenilmesi, i~giivenligi h;;irl, uzmen ki~ilerin, gOvenlik yelkllilerinin ve ilk yardlm @nwliletinin h.mr
butundurulmasi, kuruhmun

Al
-

...-~~~~~~~-I

.' i~guvenligi
il§yeri Heilliimleri" • i~yerlerii'1i; saglt'kh t;all!}ma alanlan, tec;hizalla~ i~ rnateryalleri, i ni}aarl ma lzem elerl" ~all~ll1a bi~imi, lIucudu koruyucu mallzeme'ler, ~ah§ma yerl,erl ve i~a1k1i sureei, ~all§ma sa'hasl degi§imi, OZ:U leri n rlfi ~ah~llInlmasl aYlrtclll fizyoloj'i, lPoSi1koloji, rgonorru, ilijyen, e ~.all~mal l,emposu. mesal saan,
ilk yardnrun planlaarnast

oll!1}turulmasl, • S'igorl1llllann egitilmesi, • Telmik, gOvenluk ve i§ saghgl ~nulartndla gereidi ttedbkl,erin almmasi 'Ie 'kontrol edilmesi, • I~koordlnasyonunun sagianmasl • SIGE pltll'l!na ve koordillarorlerin a~1klama lan dogrultlJsunda, in~aat yonetmeligine UlYLllmasIndan serum iudurl a r,

I il~Giivenligj

konljsunda

bi!gile~diri[

• i§YB'riloi letkik eder, lespullerde ve tavsiyelerde ouiunuir. • Tetkik sonu~lafiOI ineeler ve degerlet1ldirmelerde bulunur, • i§y~ri i~ guvenligi 'Ie sa~MmJn ~orunmasl kurajlanna uyulup u,y~lmadlg.nl go.zlemlel.

,G.Dzt!:tmen ter .'i§~ilerin ISG ullgulamalanna kahhrrn, • i~ gUwnligi Olliemierinin yiirutLirnu, gOz€timi ve kontrolleri, .Guvenligin motive ediilmesi, • istisnll i dururnlarda leh Iiksleri n berttaraf ec::lilmesi husustarmdan scrumludurlar;

UzmanllaruZi • i§verenlelin ve tum ~all~anlartn tesls 'Ie te~hizallara, i~ al:etlerine, in§<lllt malzemelerine, Qalll§ma bi"imine, kisisel kmuyucu donamrnlara, galrjma yetrlenine, i'~akl§ surecine, lehlike anallzlne ve guven'lig,e yonelik leknlk sorulanrun c.evap landl r! lmasr, • Tsslsatla nn ve i§ al€tlerinin kontrolden ge~lrilmesi, • t;alt~ma gu,venligil'1in ve kaza onlemlerinill uygulam§'lntn gClllenmesi, eksildiklerin gide~il mesl ~1 suslan nm u bildirilmesi ve kaza nedenlerinin arastmlmasr, • CaII§3nlallfl kazalara ve sagltk rislrJIerine kSr'§1 bilgilendiri,mesi ve ltim ~'I!'t<Inlar!!lI qall§ma alanlannda emntiyelledbir1eri alrnelan hususlarmdan scrumtudurlar,

1§letme D'am~manlhHl
I

i~GOv,enlligi
• Kurallara \Ie t:alimaUara uyrnak, '. Ki!}isel kmuyucu donarurmanm

SommluslJllil

• i~~ilerce uyglJlaIilmayan i§ giiveilligi kurallarlmn va ~ajz:a Clnleme' tallmetlennm getlrilmeslnl saglarlar. • li!}yeri denetlemelerine incelsmel erl tile, ve kaza yerine

• i~gUvenligune
oImlar.

kullanrnak vI'!
• Eksikleri giidermek, eger

y6nelik tum SClHlnlann ~QzumOn.de i~verenllere ve i~ilere destek

• i~giivenI rgu
katihrlar.

toplantrlanna

mumkun olmuyorsa, bunu
bildirmek lomndadlriar.

• 'Call~ma yer!lenlili dUlzenli oilarak kontrol ed:erler ver-;:~11§'<i'n n IS motive ederlet

r>

i~veren veya Ve~liIii

j:§

Sagll'gl llzman Do~,toru

i~y'er~ Hekim~ I

l
Paramrafl l's gore
I~~Giivel1ligi

I

i§ GuvenH~i; IJzman

Elkiibi

IKomii$yon~
I

i§ GUvellHgi YElsaSI (ASiG)
II
II

i§ GUvellligj .sorumllulan

I ! ! ! ! ! !

l

,

i§yeri Kurulu (2 Dye)

J

Di.ger Ulman Ki§iler

Diger Firmalarla i,birligi
• i§yerleri !$all~ma esnasinda rneydana gelebllecek tehlikelere ka r~~b i Ilgia II§ve riji nd e bllJlunabilliirler. Gereken gOvenlik tedbtrlerlnln kshhrncilarla ortak bel irlenmesi sagi aIII r, • Ortak lsletrne yal da baglmslz i§letme cahsanlanrun aym

"in§<lat 3ektoril M.e$~ek Sa,"dl~ i§Yl!ri hekirni i§ sagllgl ruzrnettert """""
'ili,im illyerierinde. zorunlu i~gOvenligi m~manl. •.. " , _" .. ,,_

1 Sigortal! l Sigortall

21'il1 alnnda sigertah ~all§tlran i§,~etmeler baZI kurallardan mua! olabillr COzellikl1fl51'in altmda sigortah ~allitlranlarda uygula,ma tazla) Omegin: i~letme rnodellne katllum mllafiyeti. '" Sig.ortaII saYISI na gOre bulu ndullJ Imast gerek.en Ii gfurenligi sorurnassu saYISI'., •.. "••. ",•• " ,•• , ...•.............. ,.. ,..... ".21- lOD Sigormll = I gOlevl'j 101- 200 Sig.ortar, -- 2 gOI'evlf 201- 350 Sig.ortall '" ::I gOre'lli 351- 500 Sig.ortail = 4 gorevli 501- 750 Sig<lritall = 5 gorevli 751-1000 Sigoltali '" 6 gfu'evli > 1000 Sigortall = i gorevli

§antiyede beraber cahsmalan dururnunda, r§letmeler, gUlvenlik ve sagllgm korunmasr hususunda ortak r;ah§mak zorunoadutar, Olasi ortak tehlik,elerin
onlenrnesi

arnaciyla, i§lletmeler

i~leri koordine edecsk bir ki~i belirllemek zorundadnlar Bu kii§i, 11. rnsddeye gore, buyOk tehllkelerln 1:indenmesii'{in
gerekli yetkiil.erle donatilmal Idlr.

:~t~~~a~~~'~f~li~:~,~~"~[i>'i:~~
mr:I~··q~~a~}I;~ill~Jc ..
.. . .-.- '~~-:.;.~. .' _"'.

~

ilk yannrn organizasyonu
personel, bllgllendirme. ilk

yardrm ve kurtarrna rna lzernelerlnden O~I!.I§ur. ~~yeri heklm lnln hilgisi ne basvuru 111IJr.

ilk Yal"thm Organizasyonu
A§agldaki tablolar dogrultusunda buluncurulmasi gereken malzemeler. •.Yardun ,~agnslySlplllabilecek ~I,eti§im araclan (Ecza kutulan vb.), • 11Kyardirrun ve llk trbbi mudahelenn ya pi ~abl'lecegi alanlar Kurtarma malzemelerl (Yatlgm sondurms battaniyesi, maskslsr vb.), _.Kurtarrna nakil araelan (Sedye
(Telefon, telsiz vb.), - illk yardirn rnalzemeleri

=

TOm ~ad~§.a,n!arm bilmesi
gerekenler: -Allarm plant (uzerinde olan acil telefon hatn),
I1IU1maraSI

Acll Arama
A.cil aramada vsrilrnss]
bilgHer:

vb.), ._En az 16 sa at ,egitim alm!§ ilk
yardtrn gorevlisi ..Son iki yll
i~~lndeahnrrus en az (3 saatllk bir

gereken (yer,

.. Ka~ma ve kurtulma alanlan,
• illk yardrm gorevHsinin ya cia i§yeri' sagil!k gorevlisinin adresi ve

ust egitim. _ 'Iernel eg:itim ve i~yeri sagllk
hlzmetleri i~in insaat ·egitim! alml§ saghk gorevli~erL Aynca

. Kaza yeri nerededir? cad de, sv nurnarasi)

• Ne oldu? (yangm, elektrik

teletonu,
• i§yerinde ecza delaplarmm, sedy,eleriin ve sagllk hlzmetl

~arpmasl vb.) - Ka~ y.8rall var?
_ Ne tur

Have insaat egi·timii almll§

yaralanrna?

kurtarma gorevli leri, vardrrnc:
personel veya saghk gerevlileri

venlen odalann yeri, _ 'jllk yardim tallman ve telefon
numarasn ararna- kurtarmantn, hastanenin ve acill doktorunun
adresinin bulundugu,
aS111

olabilir.

(Sojunum durmasr, $iddetli kanama vb.) _ Sorulan beklemekl (Acil aramayi kurtarrna ytinlendirme
blrlrnlnln konu§masl bttmsdsn

panoya

tlste,

sontandrrmarnak)

Hizmet Verme i§yer! Hk yardun ekiornarumn
kullamhp
etmek,

ku111lamlmad@m kcntrol

irn§<aat Allanlndaki

ilk Ya:rdlm Organizasyonu

Gerekll personel ve materyaller
i~eti~~m Aracr. (Isleton, le~siz) «Iilk Yardlm» Sedye l.lstesl

~alliali'i sayisma gore:
kadar ka:dar

10

••
••
1 1

20

21

.' • ''.. • .' •••
1 2 1 3 1 4

30

40

51

Ecza Dollabl C*(kO~jjk) -DIN 13169

• • • •
2 5

10] 25]

• • • •
3

••• ••• ••• •••
6 7

30] 601

,

Ecza Dollabl E*(buyukfl-D!N 13169
ilk. Yardun Personell

13
60

1""*

Ecza

Dolabt l.lstesi j Kayttt efteri D

Kurtarrna ve Nakll Araclan

lOmel1 i n§aatnndla, Girilmesi zor ~all~ma alanlanrda havayla ~ali!§ma elanlannda, dertn in~aat kazilannda vb.) basln~11

•• • • • • • • (Orn, • • • • •
I'

1

10

25

30

-

.", Kul:landlktan sonra tekrar doldurun (iD(]zerll~ kontrol edinl) **2-]0 gall§all1 il<~ kOt;Ok ecza dolabi blr bOyiJlk yerlne saYIIII[ 21 Belli ~ iarttlar altmda, msslek sandigmm kabul 01dogm~'tiUsunda gorevlendirmedel1
I)

v8izgegil'ebil~ r.

Kalmudia ve Tlica:ri i~letmelente Parantez i~indeki saylll'ar [dari

ve tlcarl 1§,letmel,erigtin ge~erlidir:
(_;a!!§an saYlsma gon;l;

lijlietme Sahaslndal

illk'iarc!im Org3niz.asyom,1I

Gerekli personel ve rnatervaller
~lie:ti§~m Arac'l, crellefon, 'Ielslz)

kadar kadar 2 'I. 10 20 J! «ilk Y;ardJ~m»Ustesi
Sedlye Sagllk Hlzmstl OdaSIH Ecza Do-lab C*~k,(j~uk)~DIN 13169 II

Ecza Dolab~ P'(bilyuk)II_DIN ]3169 :ilk Yard~m Personeli
IKurtarma ve Nakll Am~II<:m
1;

t~~~~~~~~~~--~---r--_'----r---~--9t
1 1 1 til (l} 1 OJ. 2 OJ, 3 (2)
t

1 (1)< 1 0)

•••••••• • • • • •i• • • • •••
(1) {l) (1)

3.0

40

I

51

]01

251

30] 1601

-I-

-

], (1) 2 (1) 13 {l} 4 (2}:17 (3)

I

II

••• •••••••••
rmeden vazg€~ii lebi Iir;

14

(2)

5 (3) 10 (5) 25(13) 30(15) ,60130}

*rIIe

i) iki kug.Uk eel" dolaln bir buyuk verine say~llr, 2) 8em §rutlar altmda, meslek sancilgl n I n kabulu doi:1;rulltusunda gorevlsl1idli

KuUa.ndlktan sonratekrar doldurun (D()zenli kontrol ediin!J Kaza WrO derecesl ve sayisma gore gerek duyulursa

( ) Parantez iigilndeki sayilar idari ve ticari isletrneler igin ge,gerMir.
Oig;er
~Iklilmala~;

BGV Al 'O(1lleme Prellsipleri" BGR PI] -OITllem~frul1$ipl~,i'

i:~I~!ilI'Ieurallan k
~~yeri] kl~ll\lllm

001 509 '~!?Ietmede ilf; )lat'(hm~

h\.i \V

[j

__ -~l-'
®

«;all§ma Velrlerinde Al'anan

§oartlar:

Aydllnlaltma (3):
• i§yerleri rnurnkun oldugunca
1§lg~ alrnshdu

gOn • Yeterli havalandnrna (1)
Minimum ada sicakhgl: - Burolarda - +20 Derece - Ge~ici, orta duzey zorluktaki sabit i§ esnasinda
=

• i§yerleri, i§~ilerin guvenli ~ah§abilmeleri i~in yelerli geni§lige ve yukseklige sahip

• Aydmlatma tsrtibatt

kazaya ve

tehl lkelers meydan verrneyecek §ekilde diizenlenrnelldir, • Aydmlatmanln devre dl§1
kaldlgl hallerde yeter!i guvenlik amacl: aydrrtlatma bulundurulrnandrt Zemin (4):

+19 Oerece

- Ge~ici, orta duzey zorluktaki hareketli i§ esnasmda ::::: 17 Derece + - Beden kuvveti gerekti r,en agn i§

olmahdn; • Havalandirrna, k.i~i sayisma ve yapilan i§€ gore uyarlann • c;.ukurlar (Om. i§ kazilan) izgara veya ka paklarla kapanlmalrdrr; • rollar gOvenli yurOyu~e veya arac ge~i§ine uygun olrnahdrr.
Acil ttlkl~lar i§.aretlerle gosterilrnelidlr. (5)

esnasmda == + 12 Derecedlr • Pence reler, guvenll, acrhrkaparur, ayarlanabilir olrnah ve acrk konurnda tehlike arz
etmemelidir. (2)

Girintili i1lkmtlh. egimli, oyukh, olrnamahdrr. Kaymaz, dayaruklr,
kinlrnaz ve kolay ternizlenir

olrnahdu.

ilk Yardllm Or,ganizasyonu

ir;:il1lKurtarmal

i~aretlle:ri

EG3 ilk yalrdlm

E04 Sedy,e

E05 Acil du§

1E06 Gaz yikama

dOzenegi
*) Bu ok sadece baska ilk yardrm i~<lretleriyle baglantlll kuliamlmalldlr,

E07 Acil telefonu

EOl ilk yardnna gider i~areti ..

E08 Doktor

Acil <;Ikl§ YoHalri lie Kapllan

I

Kurtarma i§arethui

E12 Glki§ yolL!'"

Ell Toplanma yerL
"') Ac!1 Clkl~ tabeiasl uzerindeki ok i§areti \Ikl~ yolunun yonCinLi I:le'lirtmek rc;in tabela [Jz:erindeki kapi ~ek.lili1inust veya alt k6§esini gostereblllr (Om, Merdiveil)

E16 Acll ~Ikl~ kaprst

E15 Acil ~Ik!~

kaPISI

E14 Acil ~Ikl§ kapisl

Ybl~h"'"
.'
.:.

.~afitIY,~'+"';;;~ ..... "
.
~ :.,
.

Cadde Traffginden KOl'Unma
• §antiye yollan
til I,

$antiye YoIlal'\lnln Dilzenlen mesi
cadde

'. Yellan ve actl t;;llk!~~arl bo§

• ' in§Bat yollannm planlanmasi
ve yapirru esnesmda, lnsaat
cukurlan \Ie kaa cukurlarmrn kenarlanna belirli blr mesafeyi

birakm .

t ra figi iii d en ve b ~tbigii de ki n

arsalardan aymn (Orn, in~aat ~iti, barikat dolgu duvar

• Yollan, <;;alilganlann her tOrlO kO§liI11lardaraMt~a hareket
edebilecegi §9lkilde duzenleyln, • Yollann yuzeyi duz olmau, kayrna tehtlkesi olmarnahdu rnerdlven y.a da kopriJ bagllantl511 kullarun, • lnsaat ~ukurlan ve kaz: alanlannm Ozerindeki kopru ba~lantllanm, kenar kmkulugu

yaparak) .

• ' i§aJretlendirme:yi trafik pclisiyle
koordins edersk "lapin. YOk karnyonlanrun giri§ ~lkl§1 ve cadde trafligi [gin trefik i§aret~eri koyun. Oneri: Kaza tehllkeslnden

• Kot farkl alan yerlerde

kmuyu!1. 0) (2) '. YOk nakil araclanrnn
bo§ oirakrr. (3)

aydmlaltll~mll§ gall§ma alanla nru

dalaYI ayn yaprlablllr,

g~ri§ ve ~Ikl§ yollan

olacaksekilde duzenleyln, Eg~me Ge-~u~ BagJlan~llan: basarnak koyun, En az 0,50 m olrnahdrr, 11 dereeenln • Gun I§I~I yetmlvorsa yollan uzerindeki egimlerde ay.akllk kullanm. 30 aydl nlan n. derecenin uzerindeki egimlerde basarnak

M'e-rd lven len • 1m'den uzun merdlvenler i!tin kel'l'ar korkulu~iJ takm (Om. Tekrar kullanllabillir ~alntiye· izaynlanl. (4) d

gore

kullanrn, Kenar korkulu:g;unun (lim yuksekligil1de lparmakllkh Kliri§.ara kiri~ ve raf l<ir~~Dher ilki tarafl da verden 2 m yOkseklilrte olrnahdrr; su aklntllarl uzerinden her Iko~uldayollara ulasrrn

imkam bulunrnalnnr,

0.

Traf'k •• il'l§aal: ara"IIlFinln.

klI.lNitllnll~

illp3! ~C ka~1 ~lIkullaTlnil elan [l'IQrml",.... u~g)lnl gJlvcnlik Ilt~S<lf~sl

• L' too a~"I,~.da

insaat

• .A.elr

a.a,11Il (~'OI yaprm
":ollna:llrlell]

.i:I:ra~lilln ~Llk ikmal a~larl Din~il '/11'<' ~p..,

-.--------J....:.:.::::..:::.J:III:

(II,,"

., Din~it)'Ilku ~!l"hg,"dan d¢l[t1'1 lroi!11Qe ';;Ikma iznr

leD
.Am~larln, injaat m..kinei!rinin, irnl!'lat aleHerinirl kap311lmarlll~ ,egimli in~~ij 'SlIkyrlar!na yaklatm" meosafeil@ri.

Merdivenlerin Yol Olalrak
Kullanllacagl

Durumlar

(

Merdivenleri, sadece kisa s'Oreli i§lerde yuksek ~adi§mal yerlerine ~Ikl~ta

kullarun.

istisna: Merdivenlerin

kuyu icerisine

kurulumu murnkun degildir,
Guwnli durma yerini ~l}Iaffii!d"n "~JI.. n a~'la,naz:. a) gQY~k ya da az ~k, zemin!er(le c) ka~allk zeminlero.e "., ,,' ~g"jakJ A8i111

fl

45·

b) serl Yl! (1;1 $,111zeminlerdQ .",,,--.,,,.--.,,,,

•••/J=61)' {1 80'

®
_ ....,--r--.----

.,
•<

- .... :...

. "1:

.• ~ :~:.

I

Yangma Kar§11 Onlemler • Qah~ma yerlerinin yakmmda i§t:;:ilerliln kullandlgl tutusucu, hafif yaruci, yangm ~lkartlCI
maddelerden sacece Ibirini
bulundurun ..

• Yangrn durumu it:;:in alarm plan I asm ve buna uyun, • Acil t;lkl§lan isaretlerte goste·rin ve 'Glkl§lan kapatmaym.

lttaiye

• ~Ikl§ yolunu emniyet altma ahn . • ~tfaiye gorevlillelri, sondurma €snasmda 1000 volta kadar 018n
elektrlk hatlanna guvenli bir

giri~ yollanru kapatmaym,

mesatede bulunmakdrrlar;

Yangm Amndla
• Yangrru, ~Iktllgl Veri ve detayll bilgileri itfaiyeye blildilrin. • Tehllikedeki insanlara yardrrn Min veya yardun ~aglrln. • Yalnici elbiseler glyenler yangin yerine girmemel id ir. Alevleri battaniye vey.a benzer sevlerle kauatara k sondurun. • Yangma hernen yangm sendurrne cihazi ile rnudahale sdin. • Kaprlart ya da pencereleri
hava

• Yangm sOlld,Qrrne clhazla nru kullarurna hazir bulundurun. .' Yangm sonduruculerl her ikl
sene-de bir kontrol ettirin.

- S!V!

sondCm'.ldlller (Puskurtrne)

3,0 m
3,0 m 1,0 m

- Kopuklu sonduruculer

- SIVI sonduructller
(Sikrna)

• Yangm sondurme clhazi yarunda krullanma tallrnatlanru
ve tallrnatlara uyun. Yangm ve pauams tehlikesi bulunan rnekanlara bu tallmatlan
a5111 ..

bulundurun

- Ioz sondGrOcOI,er 1,0 m - Karbondiokslt sondOrLicuLO m

ogretin.

• Tum ~all!?81nl13rayangm sondurucuyu ku llanmasrru
duzenli

Ogrettikierinizi olarak tekra rlatrn,

cerevamna ka~1 kapatm,
r"'.. "_'.

Yapl Turleri v,e l.Iygunluk lzinli tasmabillryangrn sonduruculer

Yangm SllUlfl DIN-EN 2
A

!

B

Ic
ya da Gazlasan rnaddeler

I0

1

S6ndurulen maddeler

rangm sondurucutu

rleri

Kor haline

SIVII

gelen sert rnaddeler
,-

SIV~ lasan

Yaruct rnetallsr

rnacdclcr

(Sadece toz
puskurtrneyle
rnudahale)

AI8C-toz sondurucuter

BC-toz sondOruculler
Metal tozlu


0
0

sonduruculer

• •
0

• •
0
1

0
0

Ka rbondioksit s6ndO ruculer=
SIVI

s.andunLiculer {ekiyle birlikte)

KopO klul sondunlculer

• uvgun 0 uygun degil *) Yuzen areclarda bujundurma lznl yok


0


0'
1

0

0
0

0

DIIN-EN 3 kalpsamlli1da ABC ., sondurmetolluyangm
D:IN-ENI,2 kepsanunda

sondiiriiciUe'rinin
,Ar B ve C simfi yangmlar

mlktarlar:

Yangm tehlikesi

Alal1 m2

Az
IlJ~la labri k_&SI!, bemn yapl, r~rrn:le yanmaya l'I,..e il'Z pa~elle!lile melzernesi bulul;'Jrul depolar

Orta
Ate~I~~all~ma OlrJiayilmirl§a:allar DepoBal, i..i!ld~yal1QCI maddeler bullJnall depolBf, A9Ik al8nd3 dep(Jlimml~ odunla" .
~iljngfr alolyesi Idare hlnslan
I'

Qok
Atr!'§!e~all~jli!n ve ll1arallgo.zh3m~b!J1 Llnan in¥!aUar,

yapl§tlliCll'3rla

Gill;' makineleri alall'es;i, Yam!:1dla ve ~ali~a. Hafif YllirllCI mdde~er. cila!ar ve ~zilc(j matlchler
SiindruWcii
S<lYlSI

SoooOnlt;(!
say1SI

ABC Ioo:lu
yangli'l
sa~ISI

)\3ngm Siinduruculerin s61idilrUci!I'erlfl
sayJSl

ABC to'zlu

ScJ;ntr iirii e a
S1I,~ISI

ABC tozlU Al3t Il11tu yam.gln '1allgm s6ndOrJiolll'@fdn SliOOuruculerin
saylSI

PlBCtml'u ABC !mIll ~{lngrlil Y.ll,llli'l !>(iIIdOrQcDrer,il'l ~ndDl1lciiler~n
sayrSI :saylS!

DIN·EN 3. DlN·EN 3 SIiirKIOnne gOci S'Gndiirme' g~GO 4JJ\ 183 B 21A

nsa

DIN·EjN3 ClIN·ElN 3 SOndOrme giJCii Sooourme iDea 21AIn B 4311183 B

. saYISI
1 2

&:ind~e

DIM·EN3

gilou SlindulIT!Il ~
oI3.!1. iss B

DlN·E_N 3

.2111 [13 B

50 100
20.0
30.0

400
5000

6 9' 12 15 19 ,21

1 2: 2
3,

1
1 1

600
700

BOO
900 1000 Her 2'50

24 27 30 33
36 6

3 4 4 5, 5, 6

6
]

2 2 2 2 3 3 3 3 1

12 18 24 30 36 42
48

2 3 4
5

18 27

3
5

2

3
3
4

2

36
45 54 63 72 81

3
3 4 4
5 5

6 8
9

54

6 7 8 9

11

12
14

600
606 72 12

100
11 12 2

6 6 1

90 99
108 18

15
11

5 6 6 7' 8
9

18 3

9' 2

m2 i~in

Not. DlN14406 kapsamlndaki O'iN·EN :3 stlndOruciil'er ~Ikana s600 (lrOclil hesapl~nml~t! r,

kadar kullanma izni Dian ABC to~I\,I wnd'ur,ucillerin

her 1 kg'1 i!1in bir

(
Yangma ruzgar YO!1Unde mudahalle et DOz:yerlerdekl yang'lll ba~lar baslarnaz sondur Damllanna SOnlJCLI olusan yangmlan yukandan aJ§aglya sondur

YetelrHi sayida sond(gr\ic[QyG arka arkay81 degill.aiym anda kullaJo

Tekrai' a~

almamasma dikkGlit et

Kullanllml§ soodurudjleri tekrar yerine koyma, SOn.dOr,OcOleri yeniclen

doluma gender
Dipi A~I·kiama~ar:.' , . IBGV Al "Onleme. P,rensipleri"
I

)BGR A 1 i\Orileiin~ Fren~ipleri"

. L~ler.tIl3grrvell'llig.yonetrneligi:, ' .; : IBGR1S,a. ·jl~yerlef!ind'e,kii yanglln~nd~lFme!dona!'Uml,arll"'

': .

Vasal ~orunluluklar
• Tehllkeli rnadde yonetmetl'igine bakllar8ik tehllkeli blr rnedde olup

KuUanma Yasa.g. • Beilli rnaddelerin kullarurn yasagl veya krsitlamasi vardlr,

olmadlg:1 tesplt edilmelidir. "Fehlikeli maddeler (j,zel
1

bile~enlere sahlptirler (Tablo).

- Benzol - Asbest - Kuv.ars i~eriklli radyoaktif
rnaddeler

- Karban k6kenli katran
• Kutularm veya paketlerin uzermds a§agldakl a~lklamalar bulunmak zorundadir. - Maddenin ige,rligi veyal hazirlarusr, (1) - Iehlike i§areti (2) ve bu i§aretin at;lklamasl. - Tehlike, dururnlan, (3) - Guvenlikonlemlert hakkmda

'. Genr;;ler tehllkell rnaddelerle sadece §u sartlarda -;ali§abilii rlsr: · Egitim amac Ii,

- Uzman ki§ii gczetiminde,
- Maruziyet slmr degerlerinin alt~ndaki ortarnlarda,

tavsiyeler, (41) - Uratici, ithalat~1 veya
Teslirnatcr, (5) • Tehlikeli maddeler ve hanrtanan kansunlar sadac€! uygun kaptar h;:eriisinde muhataza edllmelldir, • Orij~nal kaplarcan ba§ka kaplara bQ§a,ltlllrken~ dcldurulan kap da ori] i rial kabm uz:erinde·ki ayru i§sl'eti ta§lmahdlf.

- !~y€-ri hekirninin ya da teknik hlzrnet blrlrnlnln gozeUmimde. • Harnileler ya da ~ocluk
emzlren annsler tehlikeli rnaddelerle sadece maruziyet srrur degeri altmda temas halinde
olablllr,

Gi.hrenlik Talima'tl Tablosu ., Tablonun i~er,igi:
~ Ilik yard un, - Kmunma tedbirlerl,
- Tehllkef dururnlarda yapilmasi

• Harnile kalabilecek il§'giler sadece maruzjyet smir dlegerine uyuldugu tskdirde elva vie kursunla Itali§abilirler. • Harnlleler kansere neden olan, gelletik hasara yol aJ'1an; bebege, zarar veren madceierle ternas
halinde olrnamahdular,

Koruyucu Muay,enele,r
• lMalruziyet smir deg€rlli1i~n .S§llmasl durumunda i§yeril sag-Ilk hlzmetlerlnce ozel muayene

gereken Ie r. • Tablo iil1§aat alamnda bulundurulmak zorundadrr,

vaprlrnahdu i§yeri sagllk hizmetlerlnden bu konu hakklHlidia bllgl edinilebilir.

SemboHerin
Tehlike ssmbnlleri

Kullla:nlmi

,.

Ornek
Yonetmeligi gore kuuarum talimatlan kapsamlndaki a~!kllamlllar

Tarutma Tel1like turleri
harfteri (ozellikler)

~

T+

Gok .zehirli

Qok al1lf, akut ya da kronik
rahatslzlrk'ar ya da blum

I~
......
~
~.

fiJ-

I Xil
C

lehir~i

Ag~r, akut ya da kronik rahaltslzllklar veya Blum

X

Sa~II~'a zararh

Akut ya da krol1ik rahals~:zllklar ya da 61um

~-

II
II

IX

Cildi yakici

Temas eden cann dokulan yakarak zarar verir

Xi
E

Ka~lI1ma

Tamas hallnde cildi v«

mukozay! yak.1Iir

Patlama tshlikesi

Oksljenslz pattama tehlikesi

IO~

0

Yanglna sebebiyet

a) Oksijen tarakarak yanmaYllllzlandlrlcl
b) Organik

Peroksit

F+
iF F F
F

YiJksek yamel

SIIII yanma roktasi <O"C Kaynama noktast <35"C

II
L'

A fA Ii
!~~ -:]
~

SIVI yanma noktasi <21"C

Sert
Ate:§le klsa temas haliinde hafif yam!;1

(3
d::

I'IJ ;.., I'D

.."

Kendi kendine yamcl, Havayla temas halinde Kendi kendlns ISlnlel ve yaruc: Suyla ya da nemll l1avayla temas ~U'!llncle. a~ln yamci gal olu~umL!

I

YanlCI

511/1yanma noktasr

I INI
Qevreye zarerh

2L,55-C
Do.gal yaplmn deID§ime ug;ramasl

D i,ge; A~II\:'13:rnala:; 1 BGV Al"Onlenne pl'e~sipleli' . BGRAt'Pnll'(mu~ prensipleri u BGV ~41'.i~'1eri'$aglik .hizl'll etl'er.i· .: Talllikel! madd~Jerderd\Ol1l.1nma . YOl1lefmeiigf (GeiStoffv) c;aJI§an gel1:Qleru kowma yas~sl (J-i!lrb,Sch·.G) I§lel~lle g(jvenligj y6netmel'Jgj
kUraliar. (TRGS) . . Anneleri lwe,rinde konJme yonetmeligL

I

Tetilikeli.rnaddeler

IgII)

tek1lik

• Qatllalr yangma ve sllcaga kar§1

dayarukh hale getirllrnelidir
• Cadde trafigine biti§ik depolann cadceye bakan duvan, kapisiz ve caddeden yakla§ol k 2
metre yuksekllkte

olrnalr,

uzerlnde herhangl at;lllr bir

pencere veya, del ik bu iunmamalldlr. • Depolar, yangma dayanlk~1
kapilanyla biH§ik mekanla rda n
aynlrrus otrnahdu; (4)

, • iI;inde, en tazla 25 basmch gaz
tOp.o oulunan cepolar, oturma mekanlanrun altmda veya ustunde bulunarnaz.
I
I

kazr, kanal, kanalizasyon ve baca ternizlerne

Depolarda

dellikleri bulunarnaz . .• i<;inde. yamci gaz igHen

basmch gaz Wp0! bulunan
deoolann, disan a~lIlr en az bir <;lkl§1 bulunmahdrr, • Depolar yeterli rnlktarda havalandm Irnahdtr;
• Zemin alarurun 11100

Depo,lanmasl Yasak Alanlar
~ Zeminaltmda (Boorum)

Oepolama Alanlan • Depoya tzinsiz kimse giremez.
Girj~ yas.13k tabelasi depo ~iri~iine

alan yerlef

buyukl.OlgOnde dl§<mya a<;llian dogal hevalandrrrna delikleri

- Menjivenler

asumabdn,
• Yangm sondurucu,
ulasuahllir blr yerde

havalandirma icin veterlidir, (5)
• ir;:iinde yaruct gaz

- Koridorlar - Dar avlular
- Arac;: va yaya ge~i~ yoilian

kolay

tupu

bulunan

dspolarda sadecs patlarnaya kar§1

bulunduru Irnahdm (1)
• Oaz tuplerlnl

korumah elektrik v,e i§yeri
malzemeleri • kullarulablllr; (6) Deponun zernlnl guvenllk i~ill1l duz ve sert olrnahdrt Zemin kaplarnasi yangma dayaruld: rnaddeden yapilrms olmandir. (7)

- Garailar
- Cah§ma mekanlandrr;
istisna ::

mOmklun

Zernin alii depolarna bodrurn derinljginln 1,,5 m'yi asrnamasi
kosu Iuyla serbesttir Doga I

oldugunca dik konumda depolayin. Yatrk dururnda iss tupleri yuvarlanmaya Ikar§1 sab~tley~n.
istisna:
• SIVI

havalandrrma i~in havala ndmna deligi, zernin alarurun ;;:%10'1.1
olrnah ve 50 adet SIVII gaz tupunden fazta depo edllrnernelldlr,

gaz tupleri sadece dlk

konumda depolanabi Iirler. Dik kcnnrndakl gaz tiiplerini devnlmeye vecarprnaya kar§'1

sabltleyin. (2)
• Vanalan ernnlyet kapagiyla kapatm ve kilitleyin.

Depolarnada dlkkat edllrnesl

gereken hususlar.

• Depoda gaz tupu doldurrnak vasaktn, • Tavanlar, i~ ve dl§ duvarlar

yangma clayalnlklil hale
getirilmellidir.
(3)

Binallarda" YamC:1g:az i~eren baslln~hgaz tOplerinin depolama guvenlik mesa'feleri
Havada n hafiif gaztar,

®
~~o-.m----I!I>.j

h~1,00 m

Bina'iarda, yanici ,galz il~e.ren basln~11 tuplerlnln gaz

depolama guvelillik rnesatelerl
Havadan aglr gazlar, !4---·r--~ ~2,OO m

®

• Do~1Ugaz tl[jplerini, ISII kaynaklan na yakm depolameym. • Basmgh gaz tuplerinin kalorifer

- Toplarn basmch gaz tupu sa,YISI

radyatorilerine

mesalesi en az

150'yi asrnamah, - ,A~taltai dlzlldlklerlnde aratanrca 2 m mesafe

• Uyanci tabela bulunmalidrr; 20 m2'den ku~Ok cepolann tum alaru gLlvenlik alarudir,
I

0;50 m olmahdir; • Basm~11gaz tOp'lerini ahsap, kaglt ve yamell s,lvllarla blrllkte
depolarnaym. • Yamcil gaz (Asetilen, SIVI gaz) ve yangm tetikleylci gazlar

bulunrnalrdrr, Gilvenlik Alan!
• Yanrci gal ieeren basmch gaz tupleri gOv,enlik IJemberi ile ~evre!enm~~ olmahdu; (8) • Guvendik gemberi i~,erisinde

Yanma ve patlarna tehlikesil Sigara hsmek, kamufteslzaydmlanc, ya da ateste yaklasrnak

(Ol<sijen) lceren basmch gaz

yasaktrrl

tuplen, su kO§lJllarda oepclanabilir :

tutusturucu kaynakhn bulunrnamahd Ilr,

.

..

:.

I :..

~.: • I

':

.; ..

... . :...

.' -. :.:'

.; .. ·

-

:.-;: ..
....

• Glir(HW seviyesi 'tum tsdbirlere ragmel1 rnaruzlyet smir deger~

olan 85 dB IA}',nlin uzerine ~~ karsa, isletmeci ~adI~arrllal'a k~§isej kerunma igin koruyucu ku laklrk verrnek zoru ndadir;
GurOllW 90 dB (A)'nm [j~erinde

lse kulak koruyucusuku llaru lmak
zorunludur

• Gliru,IWlul alanlarda

Ato.lyelerde) insaat masineleri
~r)fijr mahallinde, gi.irultO seviyeslnln 90 dB (A) oldugu i:§aJretlegoste,rJi mel id~r:{1)

(Orn.

•. A:§~ngurUlWye rnaruz kalan
saglllgi h izmstlerl nee muayenelerl yapilimalldir.
~all§anlann.i§

GurUlUiye K.mjl idarii Tedbil'ler
~~~o::.....~

I!,.,_

• MakilliEl g;alll~ma saatlerlnln degi§tlrflmesi, • Qall~~mlar ~.;~n ozel mssai saatl e ri d uzen len mesi d ~r.

• GOrOltO seviyesi dsslbel ila (dB (A)) gos1!e lir, ri
• Maruziyet simr degeri,. ortalama 8 saatlik mesal suresl dikkate almarak tesplt edlllr. • ~§itmekaybma

Gurultilye K,n'~1 feknik fi:!dbirle:r • Az g(irOltOm i§l,er (Om. Hidrolik

maldnelerls bina Ylklm ~ah:§masl) • • GurultusO <:ilzaHllmll§in§aat arttmlmasr isitrne duyusuna makinelerl ve aletlerl (Orn.Az uygUilanan ses dalgasi yukunun gluri:llti.ili.i kepce, buldozer ya da ~ki kat artmasi dernektlr, [plnomatikkmCI VI; monte] alletlleri, • Gur(UIl() sev~yesl'n~1il1 teknlk olarak azattnmesr, gOrl(jltoye kar§1 testere ~,alrklan). • GUlrultu kaynagJn I n i~olle ahnacak yapisal ve ki§isel edtlmest (Orn. IKompresor ), (2) koruyucu tedmrterden daha G0l10ltO kaynagmm korurna 1:inceliklidir. duvarl!anyia lzole edllrnesldl r. sevlyesl 85 diS (A)'del1 basler, • 'ses sevtyesinin 3 dB

yol a~an gurOlltu

Gl"lir,ull,j';imal'u.ziyet smrr dlegeriil1fin aillldllg~ ve ki~ise~ k!oruyuclJI dOIll<lmnnlaiflln kullanl:lmalk zorunda olulldugllJ i~le.re aiit omeklel': Y~Kma ve delme makineleriylle YlkuTI r;ali§masl
Ahsap i~leme (Om. Deire

testereler, freze Ier, planyalar, zincirli testereler)

Metal i§'gillgr

{Om. iDogrultma" tOrpOleme}

Alevlle <;alll~ma i!}lleri

Puskurtme i§~eiri
Kallp i§letri ve kahp tem'iziem€l

Darbeli matkaplarla,
Beton puskurtrne

~aklcllarla veya civata deligi ar;ma rnaklnelerlyle

sikrlastirma

t;;all~mallan

i~IBr~

[)elme" cakrna i§leri
Zemin yahtma cahsmalen 'Ray do§eme

Gurul'uden

Korunma

i.;irl

®

Ki§;isel Ornlemler • Sad€lc€l onaylanrms

ki§isel koruyucu donarum (CE-~§ar€Ui)ku I'!amll.
- Man§onlu kulakhklar - Ku lak tl kaclan (4) (3)

- Kulakhk~ar (5)
• Normal parnuk kullanmaym, • GGrWtO onleme malzernelerlnl gOirOltunun ~iddet~ne ve i§in

siiresine gore secln.
• <;Ok gli.i rli ItO IIfl !;adll~a i nsaat n
rnaklnelerlnln ve aletlerlnln

yakrnmda buh,murken

ve aynca

Gur(liitu TUFu SES DAlGASI
Yaprak sesleri Flslldama

Dalga kuvveti seviyesi db (A)
]0

ozel cahsrnalarda (Tablo)

da gurultu

onlerne rna lzerneleriku llarun,

20
;....__

~~----~~~~~~
40 50
6.0 ~""""'-""""""""""""",,,,,,",'Ba

30

(

ro

:f---.~-------~-""""oiF"-____,::~....., ........ ------Kompresol'
Elektrikl i aletler

90 ____
___

100
110

120 Jet ucakla n
BGV 8.3 "GOr~ltiJ," BGVA4 'i~)I'e~i saglik trizmetleri" BGR' 194 "Kllial< l<l()nJ;Yllwl~1l1lku!la!1I[1lI" ;

130

. ".! :jJ: .~-.-- . -<~~:
..:_,''; - ~:;~"::

, I.:.

.

:"" .:.' P: ~ _"

~

:--.-': ~'"".

~

I!"·'

.:-.:.-=-

... _, •.

:·I'!

'.,-.,;.:

"'~

.• _.;. ~_;.;.,_•."_.!'I:;:" , .I .••.

[iiL';~~,~;;1j"'Ii:%.

lsletme, ut1~aat sekllne 'ole yapllan u~egbr·€:;kurtarrna techlzati ve
ekiprnanlanru kullarurna ham

I

bulundurmak zorurtdadrr, Qall§anlar, techizan ve ekiprnanlan kullanrna konusunda bilgi lend Irilmelicfirler. Haz: r bulundurulan tet;tlizat 'ole ekiprnanlar duzenli araliklarla test edilmelidir. Bulundurulrnasi gerekeiller: Kurtarma Kafesll'lr1, Te·kneH la~.lma Sedyesi·, Dell1liz Sedyesi (l} Ula§llmasl zor c;ah~ma yerleri (Orn. Kuleler, bacalar ya da kuyular), kurtarrna kafeslerinin kapilan kazara a~.I'lmalara kar§1 ki Iitlenmelidir (saoitlenmel id i r),

Sollunul1I1uKomma (2)
Kimyasal i~lerde ve tesisatlarda ~a"~lrken havaya zehirli gazlar yaYilmasl durumunda kendini

kurtarrnak icin koruyucu gaz
masksleri kullarulrnahdu. Maske tiltresi tshlikell maddeye gore

secilmelidir,

Halath Malliemeler, Kemerleri (3)

Kurtarma

Kurtarma Botlan ve Can Simitleri (4) Nel1[r, deniz gibi suds ya da yuksek sularda (v
:>
Sl!I

Can Velekleri (5} • ihtiya~ anmda kendiliginden gazla otornatik clarak §i§me ozeliligille sahip otrnalrdrr, • Sert maddeyle doldurulmus ylelek~eriln ku llarnl rnasi ya,saktlr. • Yelek kullanrna yerle,rinde
malzeme sen ( CO2-tupler, ka,glt
krhflar; tabletler)

Iutma ve kurtarma kernerleriyle tehllkeden kurtulrna • Kule tipi insaatlarda (kuleler,

uzerinde ~ah§malarda, akmtt hlZI

bacalar vs.) ve
• Dar ve derln yerlerds (silolar, kuyular VS.) Tutunma baglantillan, binalann yOk tasnnaya yal da t;;akllmaya elveri§~i yerledll€ yal!Jllmahd I r.

3,0 m /sn.) motorlu kurtarma botu haar bul und urulrnalrd I r. Can yslakleri g6nOmJr ve kolayca ula§lllabilir

yerlerde bulundurulmahdn,

naztr

bulunduru Irnahdrr; • Yeleg~ kullanan ki§l, kullanrna
talirnatlan hakkll1da

billgilendirilmelidlir.

Kurallara Uyglln Depolama
• 10.000 litreye kadar yarucr, 13!§IFI ve hafif yaruct swuann depo
alanlanna gozetirn gerekmez.
• Sorurnlu makamlann izni olmadan Tablo l 'dekl rnlktarlar

belll1yederde depolanabillr ..
• Bunun i§in a§aglda~i~artlara

uyulmahdir. - Perakende

sans

yerlerinin sans

ve: depo boIIOimle-ri, bit:i%igindeki
mekanlarla yangrrta kar§1 yalrnrnh duvartarla aynhnalrdtr,

" Depo b61Gmu herkese aglk
olmamalknr.

- Dapa bolOmO, biti§igindeki rnekanlardan yangma kar§! yahtlmll duvarlarlaaynlma hdrr;
-"Personel harici glrilmesi yalsakhr" tabelasi aS1111 olmahdu: Depo zernlnlnde prenslp olarak

Yamci SIVI maddslsr uzerilerindeki IR 10 i§areti veya
CI%aglda ki i§aretlerden ta n Irllf;

YamCI blr Sl,VIl1ln tutusrna

SIZ!ntl vrtya

akmn olmarnahdrr;

noktasr, sivuun kap i~erisinde
~ikardllgll gaz.n ol§andan yaruc: Goze-tim Gerekliren Depolama • GOletlame gerektirsn depolar yamci, a~m v€ ham yaruci srvilarm sabit ve ta§1 nablll r

[1]10
Yamci 8M msddelsr a~agldak,i
n Inand! nh r~ - A§1n yamcl; Yanma noktast 2] "C'nin a It I nda, eriime noktasi O"C'nin aHI nda olan sivrlar,
$'1

bir maddevle ate§lenebilecegi en dO§i1k srcakhknr, Kuralla.r,a Aykm Depolama
YanK:1 51VI rnaddelerin

10.000

lltreden fazla rniktarda

gibi

depolanrnasmm yasak oldugu yerler;
" Get;i§ yerleri

kaplarda muhataza edildigi yerlerdir. Su yerter teknige uygun
yapilmah ve duzenli olmahdir;

- Ham yamci Yanrna noktasi 21 "C'nin alunda alan sivrlar,
- Yamci: Yanma noktasi 21"C ve

- Merdivenler,
- Her turlu koridor

55"'C arasmda

Dian sMlar.

• Evl erde (_;atl 81 ra ~ an, hastaneler, bOrolar vb. blna lar ve bu binalann gat! katlan, - Call1~ma rnekanlan,

- Tezgahlar ve oiurma yer~eridir,

Belli yerlerde YZlsal depolama miktarlan Oepolama yeri

(Tablo 1) Kutun un

turu

Miktar (litre) S§lrI ve hafif an lei' srvilar

ve sulandmlab,ulen s!lvl'lar
yanici
-

1 rangm yalrtrmsiz dtJlIarlarla blrtnnnden ayrllml~ daireler \Ie rnekanlar.

bilir kaplar

1

5 5 5

Diger kaplar 2 Evlerin hodrurnu Kmlab il ir kaplar Diger kaplar Krrriab ilir kaplar kaplar
+

1 1
20
5

r--

20

I

10

60

120 ~

-

20 ------r--~
30 O'iger kaplar 300 200

600

il§letme taranndan gii:ivenlik kurauan kapsarmnda gozetim gerektiren, yamcl, a§.IrI ve hafif yamel ssvilann depclanmasi (Tabla 2)
i~jl1de a~agldaki

i§aretllerii it;:eren sivrlarm bulundugu depolar

Litre hesablYIa depo g€l1i§ligi

Gozetim gerektirir

lzne gerek

)10k

izne gerek var

Konlrol zorunlulugu

F+, R 12
F, R 11

> 10.000 > 10.000 > 10.000
kaplar

DB; Of

OB (OF OBI OF OIB I OF

Sadsce OF Sadece OF Sadsce OF

OBI OF DB/OF

-~I

RIO
L___

OF=sabit kaplar, OB=ta§:lnabilir

• igindeki sabit tanklarda 10.000 lttreden fazla yaruci, a§1n ve hafif yanici sivilann bulundugu depolar aynca yasel kontrol gerekti rir. Bu ceoctar i~letl11e taranndan bes ytlda blr kontrol ettirllmelldlr. • Depo, isletrneye sokulrnadan
once tehlike arz eden dururnlar

• Depo insasmda aranan yasal sartlar insaat soziesrnesi
kapsarrunda, il'gili makarnlarca lnsaat ruhsannda belirtilir.

• Tabla 2'de gozetirn gerektiren
depolan n ~artlan g6sterilmi§ti r,

lzm ve Gf)zetim Gerektiren
Depo,lamlCl
.10.000
asm ve litreden

in§aat Alanlarmda Depal,ama
lnsaat alanlannda Tablo l'de belirtilen miktar astlmamahdrr,

fazla yaruci,

arastmlrnahdrr,

Ayru §t'lkiJde

ham yaruci srvilarm depo

patlarnaya ka~1 guvenlik

dokurnaru tanzirn edilrnelidir, • Tasmabitir kaplar ic;inde 10. 000 Iitreden tazla yarucr, ve hafif yarnci srvilann bulundugLl depolar zorunlu
kontrole

alan lan, soru m lu rnakarnlann (ticaret odasr) lznlne tabidir. lzin basvurusu vazrh yaprlrna k
8§1rI

zorundadtr,

tabl degildir,

:.~

~ -:.,:
.. .

~~:

.. '

1===.'...;

.:-': ~,
'.

' .

o

• Araci kullanmadan

once

dlkkat edllrnesl gereken hususlar. - Aracm gall§u dururnda oldugu nu: 5zellllklefren, aydmlatma, slnyal sisternlerini ve

• Yolculann kerner takmastru saglaym. §.ofO~dahil 9 kislden fazla yolcu tasmrnasi, buna uygun ehliyete sahlp §ofor taranndan yapllhr.

• Cukurlara geri yanasirken takoz koyun. • Kaztlara ve egimligukurllara y<ma~]rken yeter~i rnesafe bl rak: n.
{l)(2)

tekerletkleri komrol ed~n, ~§Yeri guvenligini tehlikeye atacak
sksiklikler varsa araci kullanmaym.

.Arag §.ofi::i~ler~ it;in, 50 yasmdan soma her bs§ Yllda b~~surucu
rnuayenssi mecburici r. !Koruyu[u MllJayeneler
• Ara~ surOcOierine i~yeri saglilk hlzrnetlerl rnuayeneleri tavsiye edllir,

• Tebllkell madde nakllvan yaparken, araca, yuke u.ygiun
isaretler koyun,

• Yuku, devrilmeyecek,
kayrnayacak ya da drO§meyecek

- Uyan yelegi. uyan Q,ggenive ilk yardrrn kutusunun olup olmad tgllm kontrol edln,

§e~Jlde baglaYIJl ve sabitleyln,
• VOk kernerlerlnl sadece

- Emniyet kemerlnl takm, • Araclan Yllda en az blr defa rnuayene ettirin. SNZO
kapsammda duzenli muayenelen yaptmn (Om. n)v, DEKRA). Ara~taki eksikllkleri hernen i§letmeye bildirin. Araca, sOrillcO be lges i nde yazi II

ta~mabilir baglantl noktalar.na
sebitleyin,

Y,uk Kamyonl;:m ve R,Diffiorik.-lar
Hakkmda Ek Bilgiler • Yetersiz g6rO~On oldugu geri
gidi§lerde yard,mci

• yul<. kemerl·erini zorlarnavm, dQgumlemey~n, keskin kenarlar uzerinden gegirmeY~Il.
• Zarar gormu§- kemerleri
kullanrnaym,

o~dl!lglu kadar ve koltuk kapasitesins gore j§.;~ bindirin,

kullarulmahdu; Yardtrncr, §of6ruwl kendisini gorebilecegi ~ekilde durmahdu

• Germe kernerlnl, pi.il1Oz![j dl§ yOzeyler uzerlnden ge,girmeyin

rt,,~~ n~rml.r~'~'(8I,In kall"tma durumundaDIN 41.241,·

GY.venli~ meme·~ii; Tf;,!';kw: !!lI~·t ~'~IiI.n~ln,. bpo1llm'j i"¥,al ,.,wrlann •• ~ ko"I.r. y.k1'jaibi~ mM~fmI".

• Oturtmagerrne ve ba~lantl dOzene,k!erini, keskin ylize,y~er uzerine baglamaym. • YGkO, yanlara dogru )10k
I

alanuuasrnayacak ve aracm uzerinden one dO§meyecek §ekilde yerle§tirin" Arkaya dogru

MesafuJerin

dilraItI18bil8Ce~i d'urtJmla r

• Sert yol zerni ni .• O"ha, k~llIl ~a ~ift kalas i«)nm"'lSa '. Ka~s~Qr!!l w d i~kl~ri" geol~k ",18~fel~linin dalllllllinasi r • Ke"",e,y.I<IB' ~l'esilldil ~rl i ~uk eI~j1;nll

yukun tasma dururnlan: 100 km' ye kadar 3 m, diger dururnlarda 1,50 rn'dlr; 1 m'den fazla tasmalarda 30 x 30 em ebatlannda bOyuk., actk krrrmz: ~§aretiya da bir bayrag~ ikaz
I

____

isareti olarak talon. Romorklan kurallara uygun §ekilde g€ldci
am~lara baglaYIt"iI. Bagllantl esnasmda araclann arasmda durrnaym, Qekme araci t~in belirlenmls azarni rornork yllkun,u

T!~r.~ w: ;n!~~t~.~~i~"nlnl ~itlrril~'n!aot ~u~u"allna \ft 1!;;l",I~r~ 1;]~I,n~I!iI..:: aVveiiliK rn=fell •.ti

(

asrnaym. (4) • Eg~mlli yerlerde romorkun
arkadan tine dogm kayrnasma musaade etrneyln. Surekli ~ekme araciru rornorka yanastirarak baglcmtl kurun, • Bastrrmak, ~ekmek ve

Ii lTl~fe~i l'Ie$ilpl~nmadan 8§llamaz. a) ~k .~~ (la ~~ $1101 ~l'f1inlen'de' b) sert ~.ada sill! zern inlerde tJ k~~~II~~inlcrOO
3,11811

Gil"en

(J"''''j

<IF1lild<lkie]im f>.<l5· ~. GO' j>=8if

rnanevra yapmak i~in saplarna,
par~alar

s[irglil gill~ baglantllslz

kullanmaym.Romorklann dairesel manevratan esnasi nda
romorki.m Y·81llnda durmaym, • Park eC!lIm~§araclan kaymalara ka~1 takozla, rnekanik aradan da izinsiz kullamma Ikar~1

gOvenli ha~egetlrln. Trafigin tehl i kel i yerleri ndeki tamir
.:;ali§ma:s~ssnasmda ikaz elbisesi giyin.

"'"";''',;

....

..

.

'.

~~:~~I!~.ri; ~~W9:~:./::.L(~~j1
~:... :' :,-..
"

,'.;:.:.', ~ ;';;.'~.;;~:.~: :}",~~.;. .:~.~:.:.

'hQ~~hill,erf~5W

Ce!lme okunu n yerirre yefl~iJl ~er!e~!T!edi!iil!i l!;Q~tr·O! 'Win, .~
YOlo:selJik a-ra;1~ilIa~lill \'lI:il'"
\jQ

oe ~y(lliilliitma t;.aAIilnll~ai'lniI:.lifun.

. . ··EiGN::[)2:.9'¥ra.~I:QI1" .

'1

air6nelmeli~i3 .....'..
. .'
.' .

'::-:'; ~
..

~~rooi ili~zDIl.

alttan tako!1J ~ellin,

. BUR· l~7."A:r.a~::-:- B.aKlim~

A·:··~r37·.· ~: ::.:
. .j'

A.;;.Jkalanla ,d!l. Hd:l'''~''l
!tapal. al~l"Ilalda':

H;B;~4.1

• Pal~eti§l,erini sadeee usta ki§iliere yaptmn, Paletleri duz ve
sagliam blr zernlne yerle~tir!n.

• iPar,gaodun paletlerinde geni§lfk ve yOkseklik erasmdaki
dengsyi koruyun. (3)

yaprhrken ayak uzunluklartna
dikkat edin. (5)

• Kenar desteklere yOikleme

• Zemin olarak palet taslan, ksresteler ya da demir destekjer kullarulabilir.! 1J • Zemin tasiyrcrlan n!n desteklerini kuvvetlendirin (10m,
Pi3ilel ta§lanryla). (2)

'. Parg:aodun paletlerinin eg~mi
{'I

• P.a~etlreriduzenli 01 a r8l'k, yagmur
vefutmadan soma testedin,

30'''ninl altmda yuvarlarnp du§meye kanji sabitlenrnelidir (Om. Takoz Iko§ebentler~e }, (4)

2"'yl ge<;;memeliclilr (3,00 rn yOkseklikte rnak, 10 em). '. Ker€ste paletler B = mak,
=

• Paletlerden tek tek kalas ~llkartmayr n. IPaJlletin u~er~Ulde yOri.iJmeyin, palete trrrnanrnaym. • Kaldiraelada palet arasmda en

az 0,50 m gOvenlik mesa'esl
buakm.

Destek

L '" Keresje uzunl Llgu A = Destek koJu mesaW~i

H -- Pare!}'iU;~kl igl

F - 0,7 x H

IU - 0,5:.; H

A '" 0,6", l

H

r

BGI,/A1 ;'O~ie.me preAsip!erif
~G~A1· "Or;!em:!3' prensipleri"

'.

'Cad~jd-,e:()z~Ir'j:,~.d,:ekF.. '. ~a~'tiyel~,~f,hG'Ovenl i ·HaJ:e .Geliii!lrri(~sli
::._-:.i-: .:

..' . .:

Traiflik alaru

®
Vasal Trame Du:zenl·eme iz.nive Trafik i§aretleri/Kurallal'l .' Cadde OzerillldieJid'r;all§malar baslarnadan once §antiy,e (~alll§ma sahasi) etrafina yerle§ttirileoek yasal trank kurauan i~in yetkili makamlardan izin alrn . • Duzenleme i§aretleri basvurusu yaplhrken dikkat

• Yasat trafik duzenleme izni
kapsammdakl
sunlardu:

onemlli bllgiler

- ~all§oma btHgesinin vecahsma
yerinin tarifi,

trafik i~~u,etleri I kurallari, santiyede (r;ah~ma sahasu hazir bulundurulma lid I r,

• Yasal trsfik duzenlerns izni ve

- i~safhalanrun tek tek tarlfl,
- Daraltrl m I§ yollann geni§1 igi, - Tratlk duzenlemeleri n i n suresi.

• Yasal trafik duzentemelznt
olrnadan gall~mak yasaktir. Yasal trafik dlizenlerne izni kuraltan

~ig:nenemez.

baslama ve bltil§J
- HIZ

• lsaretler
bolgesine talehinds

smulamalarr,

ve

ve kurellar cahsrna trafik akl§ma

edllrnesi gereken hususler:
- Cadl§-mayapilan bolgenin durumu, - i§ usulu geregf ihtiya~ duyulan §amiye (~all~ma sanasn bUiyuklOgO,

• lnsaat tedbisteri almrnadan Once kurallann planlanrnasr,

~.Mesai saatleri ir;i,l1deve d.1§mda gall~ma yerl soru m I USLlIi1Url veyal vekilinin ismi. unvaru ve telefonu,

uymuyorsa yenl yasal duzenleme
bulunulrnahdir;

• Polis, belli

- $antiye (~ah§ma sahasnve
tratik alaru, i§ makineleri ve i.§ rnalzerneleri arasmda guvenlik rnesatesi d ir..

_.Ahnacak tedblrlerin, uygulanacak yere uygunlugunun detayh §ekilde 61~OIerek
belirlenrnest,

tedbirler alabilir. Pol~s tarafindan yapnan il§aret plan! VEl kural degi§iklikleri kayda ge~irllmeJi ve onaylatrlrna Iidl r, Soru mlu

sarttarda

gegici

makamlar bu 'konluda billgiiendlirilmelidir.

- Irafik i~aret duzenlernelerl
kurallann belirlenrnesl,

il~,in

'. ~antiye (~all§ma sahasn ve trafik alaru arasmda guvenlik
rnesateslnl ve barikat

<;ah§m,a Alam Hlz
Snurlamasr
• HIZ

malzemelerlntn konacagi veri bel irleyiil: (2) - $ehir ici: 0,30 m - $ehi,r dl§.l: 0;50 m

- Duzenleme plarurun eksik~erinin glderllrnesi veya degi§tirilmesi,. - Trafik lsaretl plaru olarak uygulanmasldlr.

suurlamasmi, trafikteki

ara~ suruculerinin veya ~all§anla nn tehlikede olacaf~1 durumlarda uygulaym.

- §ehir it;;! luz srrnn normalde 50

krn/h, ~kengenellikle 30 km/h
olarak uygu lamr, -~ehir dl§1 htz smm 50 km/hl dir. Dar yerlerde veya trafigli aksatabilecek ~all§ma yetlerlnde hrz daha da dO§urOlmelidir,.

- Asgari kosullar saglanrnal lidlr. _.Levha la r, ref~ektorl 0 0 Ima II d I r. - ZlV-SA'nln gecerli nldugu alanlarda trafik duzenekleri tekn,ik teslimat sarttanne go,re olmahdrr; .' ¥onlendliirme i§alretleri n ~Il keller krsunlan, araclan

- Table 5,'e gore 2. 51111fln asgari yansrtrna degerler~.

• lsaretciler sadece trafik
kllslUamalann
I

veya tehllkell

b6!geleri isaret edebilirler,

• i§(uet~ilerin traf'igi duzenlernesl yasaktrrl lBu gorev

engeillemeyecek §ekilde yolun ktsrmna getirilrnelldlr,
• Gerekli durumlarda karayollan mudurWgQl1Iun alaruna giren

dl§

sadece potlse alttir, • §u noktetara dikkat
ed,iIrnelidir, - i§areb;iler lkaz erblsesl giymek. zorundadrrlar,

uzun surell yol calisrnalsn gunde iki defa, tatil glinlerinde lise gunde bir dsta denetlenir.
• Traflk dilzenlsme iznlnde adl

• lkaz 1§lklan (1) uzunlamasma konrnan veya dar barikatlar surekh yanan lambalarla donalilmalldir. Bll amaela, - Tam kapamada. Asgari 5 IklwmlZI ikaz 1§lgl (l)
- Krsrni kapamada: Asgari 3 san

- Karanhkta ve k6W gon]~ ko~ulilannda sadece acil
dururnlarda ya da traflg,in az oldugu anlarda ycla ~Ikabmrler. Bu dururnda krrrruz: 1!?lldi YOl1llendirme kanisi

gorevlendirebitir takat sorumluluk bu ki~ide kahr, '. Trafik duzenlerne lzninde adl
gecen sorurnlu ki~i MVAS

gecen sorurnlu ki§i baska ki~iler! 1<0 ntro I vey·a beklerne i~in

tkaz

1§lgl

konrnahdtr,

ku Ilanrlmahdrr;

- Tall vollarda sadece istisnai durumlarda, i~aretginin duracagi
• lin~aat alarum ara,,¥: trafiginden koruyun, • Qelik korurna levhalan, yer, §8nid i n dl§lnda sadece kapatrlan ~erit uzerinde olmahdir;
- ~§aret~lIIerin otobanda bulundurulrnasmdan kacmm,

kapsarnmda egitilmelidir.

Tr'aJfik ~§ar'etleri

IJ'e'

- Portalif korurna tertlbatlan,
- Kum ba riyerler (Hat

JD:uzenekief'j
• Trafik isaret ve duzeneklerl iyi gorillebililr ve saglarn yerle§tiri 11m olmahdu lsaret i§. levhalan Llzerindeki kirler temizlenrns!l, isaretleri bilkilerin kapatrnasi engellenmelidir. • Sadecs yasal (VLlKat J trafik i§aretileri secilrneli,

hariyerlerlnln arkasmda kum
bendi veya kum ~Ulvallan). • Yayalann ve bisiklet surudi lerinin guvenl igini • Kisa surell ~all§ma yerlerini

gunduz duzenleyln, g(induz
galll§U1I ve toplaym, KiSS sureli ~,a111~maan n gece veya kotu I gorii§ ko§ullannda yapilmas:

saglayln;
- Bariyerler;

- lnsaat

- Portatif koruma tertibatian, ~itlelri gibi.

kullarulmalnnr. gore yasal - sartlara uyglUIl sec;ilmeliid.ir(Rallstandart isaretler).
- Levhalar yapuan i§€ - l.evhalar reflektorlu olmahdrr,

ikalZ Giysisi I Ulyan
i§arett;Ueri • Caddie uzerinde ya da yarnnda duran f§arett;iler (eier g13lll§ma
alam kapaturnarrussa) fark

gerektigl oururnlarda fark edllmek it;iilll ozel onlernler alin (Orn, sa n I.§I kll konl).

.' Trafik duzeneklerl. - Barikatlar, t;ev;irme kalastan,

yonlendirme bariyerleri, uyan bariyerlerl, yonlendirme kon isi .• harekstll barlkat levhalan, ikaz i§arefleri, 6n-ikaz isaret levhalan, lkaz 1§lklan, ikaz bayraklan, ikaz kol oantlan, sinyal lambast,

edilebilen ikazelbisesi giymek
zoru ndadmar.
• G~ys~le'r~n DIN EN

471'e gore

izarn:

- Asgari 2.

Sin If

(Table lie gore),
Caddebraili~i hOkiimleri BGV C22 iiiil§<ial i§lelri. Gad de ilze!inde Ii<;lh~ma atantarmm gO,venli~i hakkmda yOnetmeHk. (RSA)
Ek tekl'iik sQzle~me~artl'an 'Ie cadde

- Renk: Iunmcu-ktrrmzr,

yerlestirilrnelidi

r.

sive

ilzeli ~all~ma .. halsnru g[ivE!n altma s alma talimaUar! (ZTV-SA) Cadde Ozeri ~all:§rma alanlannda ~rafik guvenligi il<ill gerekli olan bilgj notl'an (MVAS)

• Kana,l ve kuyulann veya bod rum katlanrnn gaz SIZmaSInCl
kars: tanktan asgari 5,00 m

, rnesatede bulunrnalan gerekir, • Tanki lslstime almadan once
yetkili ki~lilerce test ettirin ..

MlUayene bHk,ii suresins dikkat
edln,

O'zel Oepolamalar Hakkmda Ek Bilgiler
• Depolama alarnrun dar olmasi dururnunda yangrna dayarukh koruma duvarlan olrnast kosuluyla ksnartarca dara ltrnala r yalPl,labi~i r. • Blna duvan koruma duvan
olarak kullarulacaksa yangin

yahtnnh olmahchr. • 'Ozel kullarurn lzninin oldugu (Orn. Alman Demir Yollan A.~l yerle§tirme zemlnlerlnde i§letme • Tanldan kayrnayacak
devrllmeyecek

ve

• DI§anda, a~lk mekanda
yerlestirilrnls tanklan

talimatlanna

uyun,

~ekijld€ destekler

• Tanklann bina i~inde ya da

uzenne sahitleyi n.
• rankin alnndakl zernini kagak gazlann birikmeyecegl §ekillde

sertlestirin veya kaplaym (Om. Silindir tanklarda zemm sertlestirerek, teton dokerek,

havalandrrrnah yerlere rnekanik anzalara yer vermeden yerlۤtirin, uzerilerine uyan Ilevhalan aSIrI. Mekan1ik hasarlar, yandan geeen aradann c;arpmasl

duz canlarda kullarnrm Qz,el sartla r gerektirir,

veya kule v~flt;lerin saga sola
sallanmasiyla 01usan hasarlardt r. • Gaz almrnadig: durumlarda birakrlrnasr gereken guvenlik

baglanti yerlerini ve armstorterin

bulundugu yerleri duzlestirerek), • Arazt dolgusuna dikkat edin. Tanklan, ~Ikan gazrn bodrurn katlanna, kanallara veya kuyulerasizmasun onle'yecek sekilde yerle~tirin.

mesateslne uyun, (1)
• Patlama tehlikesi bulunan yerleri van !e! maddelerden ve
atesten uzak tutun ..

• Tanklan yaya ve arac ge~i§ yerlerine veya merdivenler,e
yerle~ti rrneyi 11.

• lnsaat alaruna veya depoya
izinsiz girllrnesl ihtimaline kar§1 tanklan tel orgOyle kapatm, (2)

0.

AlJlk

A.lanal

Yerle~tirilmi§ Gaz Tanldannm Guvenlik Mesafele,ri.

CD

Hava ile ayru agirhktaki gazlarm a~l,k alanlarda yerlestiri Imesi

/
3m

_1. c--:
04m

Bolge

2. Bolge

/

/

RI1=3m

Rn=3m

Hava lie ayru agHllktaki gazlann acrk alanlarda yerlestirilmesi

_1.
!--I 2L~ " .

B61ge
B"II-ge 0

1,8olge 2.B6lge'

Tallkm il}letimi esnasmda patlarna Iehljkesl bulunan alan (diizenli kontrol alaru). Tankl doldurma VElbosaltma esnasrnda patlarna tehlikesi buaman alan (slnlrll koruma alam).

Di§lerAl;;lldamalali: ~~Ielme guvanligi yonetmeligi IBa5"1n~11 lanklar i:yiin teknlik !J:urailia r(Tw{B)

TRB 611(Jrsnklarln gaz delumu l

iCiin

yerte~tirnmasi

···i,:n,§:c]·atl,a·tq' a·::·,:,;:·.,:: Barm m,a ·yeifeti'.:: ..
--:::-..
-:-

.. :~'.;"=:':':~~:~>:;.:,::~.~ -,. ...:;:-: .' ..
. v:": --:', :.:. ,;,: ~: .: .: .

..
....

:',

.

::. - -

_.

-

.

-. : ..

"

.

:",

,"

:

. ..

11--·.·

10
I
1-

-

-

--

I

____ --

-.....__,_....--

Ylkal1ma Alal1llan 10 ~alll§andall fazla ise vsya - GOvenlik ve sagllk sartlan
gerektlriyorsa, - Gunluk bannrna mekanlan

ilk ¥ardlm Odalan
ilk yardirn odalan d§agldaki uygUin DImahd I r; - Kaza tehllikeleril1le , - i§>gi saYISIna, - Yapllan i:}ltn t(irune ,
durumlara

bu Iunrnahdtt GOnIOk.bannma rnekanlan. - Yetsrli buyukluJge sahip olrnah,
- Masalar, sandalyeler, elbise askilan VEl ellbiis€ dolaplanyla.
donatilrms olrnah,

Yaprlan i~ vsya sagl!lk dururnlan gerektiriyorsal ytkanma ala n Ian buiundurulmahdtr; Az sayrda ~all~a.nIarlin bulu ndllg!U i~~erdeel ayak Yllkama duzenekleri yeterl ldl r,

iuvaletler
• Bay ve bayan tuvaletleri ayn olrnah ve ayn kullarulmahdn; • Az savida Ga~l~anlann bulundugu i§lerde kllitlenebllir tuva letler yeterl~d Ir,

- Aydiniatmasl
bukmmah,

ve rsitmasi

- Ruzgar korumah olmahcu.

BGV Al '1(]~let1l1e PreUisip!eri" BGR Al -Olileme Pret'ls~pleri" i§letme kmallan

iwer~ k~la\lu;;::u

o

• Depolamanlll yasak oldugu yer~er;

- Kazr, kanal, akarsu kenarlan ve zern lnlerde bulunan rnekanlard: r.

- Dar avlular, Yaya. ve trafik gegi§leri,
=

islli!li"lal..S~VIgaz tuplerl dikey dizilmelidit • Dikey konurnlu gaztuplerini du§meye ve yuvartanmaya j.{ar§1
sabltleyin,

to plerinin yakl n I nda ates, gUlkur,
bodrum ve bodrum gir~~i bulunmarnahdn; (2) (3)

• YaIII CI gaz i~eren basmch gaz

• Yetkislz klmseterce depoleme
yasaktrr, i3una uygun bir tabslayi depo giri§ine asm, (1) • rangm sondOirOcuyO kolay
ulasilabillr yerde bulundurun. Basm~ljl gaz tDp~erini d~key dlztn.

• VenWl.eri korurna kapaglyla ya da gOvenli k mOlhruyle kapatm .. • Depolarda basmeh gaz

• GOvenlik alaru kornsu arsayt ya da traf k alan Ian ru kapsarnamahd: r,

doldu rulrnasi yas.al<tl r. • GGvenli ol!mayan alanlarda
it;in ek
aim.

• GOvenlik: ataru en ~ok iki tarattan 2,00 m uzunlugunda kapisiz yangma dayan I kh
meddeden yaprl m I§ duvartarla daralltlillabilir.

deponunkorunmas:
tedbirlsr

Yatay konurndakl Wpleri;

yuvarlenmaya kar§! sabiUeyin.

• Depo yakll nlannda tshlikeli lSI yaYlllml olasllllgma kcH§1 5,00 m guvenllk rnesatesl tmakm.

At;:llk alanlarda depolarnms gaz it!erelil

t h2:1,OO rn t

basmch tupl:ef\e yakla~ma mesateslnln

hesaplanmasi

H avadan h.a1iifgazlar,

Alilk alanlarda depolanm~:§ yamcil gaz i~eren baslm;h tiilplere yaklal§ma m,esafeller~nil1 hesaplanmasr

®
r -----'1101 2:1,.00 m

f
h~100 m ,

Havadan aglr gazlar;

I DHler

A~.I\:~amalar;

.' ,.

Ba5~1l~1~ gazlar it;iUi lekl1fk I\;l!!raliar lRG 280 DVS'"-Not 0212
"DVS
,~Q~I.!

mh.! Alman 8i ,Iligi

=

KaYll'ilk 1Ie bemeri i~I~r(jeri

[§.;;:·K·aYn a kff"

sag:llk HisklSiti
! r:-

;:.!.~:' .

.:'" ::. i .

i§ kayna:kil saJgllk rtsklsri: i~
kaynakll rneslek hastahldanna ve i§e uzun sure ara verrneye sebep olahillr, Bu cia I§yeri verimini du§urur.

i'~kaynakh t;ipik saglll k rlskleri ~t\yle ortaya '9Ikabil'ir: • Bedene fazla yOk blnmesi, .' Fiziki guC; yetersizl@ sonucu zorlanrna
.' i~ko§ullanndan dolaYI
zcrlanma (gurtlltu, nava dururnu,
vihrasyon, tehlikeli rnaddeler; radyasyon).

i§ kayrnakh

sagllk rrskleri

asagrdakiler araclllgi ile degerlencirilir.
• Tehllke anatizi, • i§yeri hekiflli tarafmdan
bilgilendirilrne, • i§letmede haste durumu

anal lzlerl,

lnsaat i§lerlnde bedenln zorla nodg~ r;a II~ma sekiIlleri: I • AglF yuklerin kaldmlmasr ve
tasinmasr, (2)

Onlemeye Yonelik
A~lklamalar ve Tavsiyeler

• Stk silk vs hrzh bir §ekilde Ihafif aglrllklann arka arkaya
kaldmlrnasi

az zorlayic:
secilmendir

i§ ctanlanmasi esnasmda daha
,~atl§ma

ve

tasmrnasr,

(Om. Duvar

tarz:

• Zor pozisyon larda ~alll!}mad I r gomelerek, ornuz uzerlnde ve bukulmu§

~alll§malan el y,erine duvar 6rme

en ({Sm, Egilerek,

rna kinesiyle).

vucut pozlsyonlartnda).

leknik Onlemler
• Vinl1. yukselebilir cahsrna platforrnlan. lnsaat asansorleri, yOkleyiciler gibi eractarm kullamrm. • Yul<sekligi ayarlanabilir i§gi iskeleleri/cahsrna platform Ian niln

idari Onlemller
• YOk mlktanru kG~uk pakenere bOlerek azaltrna, • KI§hk binalann yapmunda ozel onlernler (Om. lsitrna, aydmlatma, olabildigl nee kuru
mekanlar),

Ki~iSie:I'Onlemler • i§ kosullan ve hava §artlanna uygun kiyafetler (yazm da strtnuz: kapatm) , • UyglUr1 Id§isel koruyucular (Om, Dizleri korurnan pantclon, eld lven, masks), • Aglr yuklerin kaldinlmasmda ve tasmmasmda kullarnlan tasirna kemerleri,

kullammr,
• YOk ve ~ekmearaclan, tasuna krskaclan glibi araclann kullarurm, • Qall§ma aletlerinin ergonomik ozellik'iere gore seclrnl C'kablall, az vi brasyonlu, az gCirOiltOlu), • Az tozlu pa~allama ve yikma ($,all§malan ,

'. Ergonomik insaat duzenekleri: - Malzemeledn insaat alanmda

depolanarak sevklyatm
azaltrl rnasr, - Malzemelerin en uygul1l yOksekl'ikte dlzil nesi,

• Sirta zarar vermeyecek
kaldirma ve ta§lIma teknikleri,

• Tehlikeli maddelerln
yedeklerinin

lnsaat alarnnda duzen ve temizlik. - t;all§anlann yOkCl elle nasil
tasiyacaklan konusunda egiWmelleri, • i§in planlanrnasi (Orn. Iek y6nhi beden hareketleri ya da zoriaYlci pozlsyonlarda baska i~lerle ara verme), • GUlrliltUlu alanlardan korunma, i§YEWI saglik personeli tarsftndan koruyucu rnuayene, .' i§yeri hekirnl tarafmdan bilgtlendlrilrne, • i§yeri ortarmru iyile§tirme ve turn ~ah~anllarl buna dahtl etrnedir;

I<urallara uygun ci It ko ruyuc ula rd II r,

(Om. «;6zuc:u rnaddeler

test edilrnesidir

ic;ermeyen urOnler; kromati azaltrlrms ~jmentolar).

6GV A1 "Cnleme prensLp'leri· . BGR.A1 ·Onleme pref1sipleri"

I~k.(:J1\! me

YaJS8S:1

.

Vuk ta§lm~!fonetfll'leligi I§,yerleli Y6n£i.lmeii~il il;>9ulienligi yasasl

;;i.:0,;:·!{i.......

--·:.;

·c·:::::':·:··~~i:;~(j:}~'
.~- ;:' ~ !"

• ~~veren,i§~iyi sadece duzenli doktor kontrolu sonucuna gore
t;;all~tlFabilir. • Ozell rnuayeneler ya zorunlu ya

• Herhangi ozel bir tehlikenin tespit edllmesinde: Tehllkeli rnadde yonetmell~ginden, lnsaat sektorunuli"l tehlikeli rnadde billgi

- II§-yerinde kulianma Slrlllnnm asrlmasiyta veya bazr i~lerin

tehllke rlskl arz etrneslyle ortsya
<;Ikan tehllkell i§;ler, maddeler ve ozell mU8iyeneler hakkmda

da talep uzerlne yapilan muayenelerdlr, Her ~kimuayene tipi de ~§tekullamlan ~ehlikeli
macdelere ve i§in turune gore yapih r.(rab~o)

slstemlnden ve ozel i§ye:ri sagllk
hizmetleri koruyucu

m uayenelerinden yararla n I hr.
• Yonstmelik \Ie bilgi kaynaklan hakkmda a~!llkllamalar;

aciklarnalar, - Ocktorlara nasil koruyueu
rnuayene yapablleceklerl haklkmdla ta.vsiy,eler, - lMuay,ene surelerl hakkinda b~lgilerderl otusur

Tehlikel1j Madde Yonetmeliginden Ahnblar
1. Zorunlu muayeneler .A§.agldald maddelerde
- Akciigerkesecikl,erine

gecen toz fA

maruziyet

simr dege.rill1le uyulmaz:
tozu)

- Asbest
- Benzol - Krorn VI-BiI18§ikleri
• Sert odun

toni

- Metanal

- Pollslllk arornatlk hidrokarbon
- Si Iiikoje 11 toz Cilt taraljfmdan emilen maddeler
IEh!lirlenmi~ i§ller " GuniUlk duzenli 4 saat veya da ha UlU n rslak ~a~I§mallar .iZ:Qsiyanat VEl Epo~H regineile Gall§malar

2. istek uzerine yapllan muayeneler
• Kanserojsn ve genetik degi.~ime yol acan L ve 2. kategorldekl maddelerle yapllan i:jler • GOiniulk duzenli 2 saat veya daha UZWI Islak calismalar

" DOi§me tehlikesi clan i§ler G 41 • Maske takrlrnast G 26 - GOrOltO G 20
- Surma, cahstmna

ve

gozetim lslerl G 25

~ Is~i§leri G 30 - DI§ Qikede ~a'll§ma izni G 35 - El<mnlll ara~larla <;alll§ma Q 37
• il~yerl sagllk hizmetleri rnuavenelerl devamh olup,

- Belli sartlar alt: nda saglilk rlskl
yak,.

sureleri taklp edilmelldlr; • MUCllyene randevusuna uyulmahdm ~ ilk muayen:e_, ~§e baslarnadan
once,

- SOre suurh saghk riski val:
• Bulgular VEl tesnisler, doktor taranndan gill i iik kurahna uyularak sadece slgortahya b~ldiri Imel tdlr,

olrnamasma ragmen slgortalrrun istegi uzerlne de i§yeri saghk muayeneleri yapllabilir, (

• i§e bagh sagl~k riski

- M uayene, i~ esnasmda
- MOteak~p muayeneler,

r

• Saghk riskleri §uphlesl durumunda, i~mekaru kontrol
edilrneli ve ~ah§an i§yeri sag:hk

ka nsero jen rna dd el erie \(lill§an larda yapilir. • 'lehlikell i§lerde ~all:§maya

personeli tarefmdan rnuavene
edilmelidir,

o!llundlllgurm dalr muayens sonuclanru, isveren ve sigortahlar ahr, Oliasl sonuclar :
uygun - Sagllk rlski yok,

• lMuayeneler il-;In diiger
nedenler, Radyoaktif korunma

I. Diger; :i~.l. malar: ~'a

..

y6netmeligilnde,

basmch hava

yonetmeliginde vecahsan
gengJeri korurna yonetmeliginde

bel ~rlen m i§ti r. • Yukanda tarumlannus i~yeri
saglik rnuayeneleri digeri§e
bagll klslsel sagllk sorunlanru da

BGV ,!'l,A 'i~)lerus~·IIk. hizll1etlel'i'.. . BGiII504 "I~yeri sagJlf; il ilime)leri tinleyr:r;:~.··. ftIuaye.neleli i~lrl se(;im kriitirre~ .. . Teh1i ke~u.rilOiddelerde;n korumrj>j3, y{)rretmellgi (GeIStOtN) ·1B~I[)fikmllddeler~ ~all~m,.d,'lglMmluk v~ s~~~rkko!1;l'!ll~ytirie!meligl JEitOSlOfN1 . Te!hlikiili madd.eler.i~itl:lelm* KIJ.ralfar, mms) Radyooktil konmma y6riffinreI1i!i($.trSc::hV)

Rontgell

y.JrJetmelj~j (ROV)

glderrneye yonel ~ktir.

· 8<lsm~h:tl!'I¥il yti'"'~tmeligt

• Yemeyin, igmeyin, slgara kullanrnaym. • Cilt ternasmdan kacmm, • Daha kLlg;uk kaplera bosalnrken dayanlkh ve kmlrnaz
kaplar kullanm

(Om. Plastik

kaplar) ve bu kaplan da oriinatl gibi etiketlsyin, • Ba§ka kaplara aktarma yaparken sicratrnaym (Orn. Sifon ya da pornpa), Koruyucu elbiseler giyin. Temas etrnis elbiseleri hernen cikarnn, • Kir,lenmi§ elblssleri ve ayakkaorlan diger giysilerden ayn tutun ve uygun maddelerle temizleyin. • Cildi knruyun. 1!jten OI1C€! ve aralarda cildi koruma tedbirleri alm .. lsten sonra ve ara oncesi clldl iyice ternizleyin. Temizlikten soma ve i~son unda ci It koruyucu

rnalzerneleri kullarnn,

il~tenOnce
• Tehlikeli madde olup olrnadigt tespit edilmeli ve daha tehllkeslz haska bir rnaddenln kullaruhp
kullamlamayacagl test edilmejidir (Gerekli bilgiler ureticiden ya da

• (Om: Telhlike~i maddenin ozel
sartlar alunda ~ali§an tarafmdan kullarulrnasi dururnunda),

'. Maruziyet suur degerlerirun i3§lldlgl i§yerlerinde koruyucu muayeneler rnecburidir,

Ijletme tallrnatlan n I hazi riaYI n (1§letme talimau omegi arka saytadaon). Bunu yaparken ilgili meslsk sClndlgl size yardrrnc: .
olur,

satrcidan edinilmelidirl . • Tehlikeli blr madde kullarurru durumunda, unln bilgilen ve guvenlik talimatlan ureticiden, tesllmatcdan ya da ithalatcidan

• Call~anlarJ tehllkell madde kullamrm konusunda isletrne
talimatlanna

gore yilda en az bir

talep edilmelid i r.
• GOvenlik talimatlan yeterli olmazsa, tehllke ve korunma
onlemlerl hakkmda ureticive

defa ve yeni bir madde kullarumadan once

bilgilendirilmelidir.

• Cal !§Clniar ilk

yardirn

konusunda egitHmelidir.

darusihr.

,IilF~i~'tT
Teh~ikeljmaddere~ ·r~irr:.
teknik
k(llalia

yooelmeligl ((iefStaff'lJ. :': .. '
r, nRGSI

'

..

>.

Gem.

i~,fetmetaJlimatl No:

§l4 GEFSJOfFY

I i~letme

Gjj~lu <;OZO:CU Maddeler i~eren Yapl~,tlncllarl Astar, Toluo,l 11~'e'rikli
GIISCODE: S 6
"'OUIdl>liil· ~tfli:llkh

lnsan ve {:evre i!!fin lehlikeler Solunrnasi, yutulmasi (yemek, icrnek, kirli enerte sigara i<;mek ) veya

saghga zarar verebilir: Ka§mtl yapabilir; Ba§ dO~I.mesive ba§ agnsl yapabilir.

em tarafmda

lKaIIc II hasarlara yol

emilmesi

acablllr, Alerji yapabilir. Bl..da~mI§ rnelzemeler (Om. Elbise, temizlik bezleri) vuksek oranda yanlell tehlike arz Mer. Suyu kirletecek §ekilde topraga, su kanallanna ve kanalizasyona kan§maslnGi engel otun t

Korul1ma ledbir~eri ve lOanalm~ KUl'allSll'1
Terniz havarun geldigi yerlerde ozelllkle Lie zerrun ~all§ma.sl yaparken. sadece patlamaya dayanikh kurulrnus vantilatorlen kullamn. Hl!fbir suretle sigara h;meyin, atesten (elektrikli aletler die dahil} uzak tutun, alev crkartan §6ylerden kacmm, zemtndekl gazlar uzastan bile ,ate§ alabilir! Qall§ma alarum kapah di,ger mekandan lzole edi:n! "Patlama tehlikesi" uyan i§areti! Yedek rniktan bir mesaiye gore smlrlaym~ Kaplan a~lk birakmayml Gazl,e" ciltle VEl! elbiseyle tsmasmdan kagmm! Eldeki kahnnlan tem'izlleyin[ ii~, onunda veher rnoladan 'once elleri ;y;e€! ternizleyin. Cilt s koruyueu malzemeler kullanm Iemlzlenmemls e~bise~eri degi§t:irinl ~~sonenda elbiseleri degi§ti rin! 'Gozun kerunmas» SIt;rama dururnu: K.OIrUYUQliI ozluk kullarunl g Solunumun kerunmas« Sadece ortarndaki havadan bagllmSIZ koruyucu donarumlan kullarun! Ciildin korunmasu AC;:lktakalan tum organlar i~in yagslz ya da az yagll (;i111akim krerni kultarunl b Elin korunrnasn Nitrilk ve bOW kaucuktan OreUlmi§ eldlvenler kullarun! Tehlilke Amnda Yapllacaklar lspatula ~~ekazlYln, donmsya birakm ve uzaklastmnl Kahntrlan (Om. Kumla, kapatm \Ie rnaklneyle) ternlzleyin. IOrulll yaruci ise uygun s6ndOrQcO kullianm; Karbondioksit, sondOrme tozu, k6pugO veya spreyli su kullarnn (kuvvetli pi.iskOrtmeli LlegiD.Yal1lgll'l arunda yakmdaki kaplan ve kutulan spreyli suvta sogutun! Yetkili dloktor lJe'ya IKlilliik::

Acil telakm;
lilk Yardlm

.Acil iilkl§:

Gozle temastan senra: 10 dakiika suyla veya gaz }lIkama srvisiyla yikaym. Ciltle temastan sonra: Klrlenrnis elbiseleri hemen degi§tirin. Cildi bolsu ve sabunla ternlzleyln. SdlJl1I1Iadan sonra: Terniz havaya ~Ikarln[ soluourn yollanru acrk tutun: Di§ protezlerini, kusrnuklan aglzdan ~Ikartm. Baygmhk halinde: Sabit sedyeye uzatm. Solunumun veya kalbin ourmesi halinde: Dernal suni teneffus Via kalp masau uygulayin. ¥ulmadan soma: Kusturrnayrn. Billinci ac.k halde ise kOC;Okyudurnlar seklinde cok su ilt;mesini saglaym, hk mOdahale eden: Atlkilarln Uygun ~ekilldeBertal'af EdHmesi Atlklan kartsik degil, akslns usulune uygun §ekilde bertaraf edin ya da geri donu§um icin ayn yerlerde toplayln!

kurun,

He!' ilk yardlm mi'ildahallesinde;

Kendirnizikommaya dikkat edin va dsrhal doktol'lal bagliilldl I

·Ekr~·9ll·Ara~iafl.a., ." Ga:fl§~ii .'. ..>: ,,' ."" •...
: .:,.
~ •J ' •• :

.

.'.

~

•• • • ,"

"

.. ' .

..

"':A~'][90';' ,~:.::':
.... .. . ..
• • ••• e ~... ,

I

.

':.:

..

sabn 72 em .IE+-----~~~
rnin. 80 em ~----~ ayat1amr 68·76 em

<;:11 h§ma 'OdaslOm
[),uz~nlenm~si

Masa
• Masalar 72 em YUlksek:likte olmahdir, Masalann degi§Em yOkseklikleri (58 - 76 em) kullamcuann vOicut oll~Olerine
uygun olmahdn, Aym zamanda

Koltuklar

kamastumasmdan ve gaze yansunasi ndan kencinizi ~oruyun. Ekraru pencereye paralel yerle§tJrln ya cia
yansirnadan kcrunun.

.' Ekrana yansiyan 1§lglln, goz

• Sadece .5 ayaklll, frenli tekerleklerl Dian veayru zarnanda donebi lien, yOksekl ig;i ayarlanabllsn koltuklar ku Illalillin. • Yaslanma losrmrun ,egimi ve yOksekligi ayarlanabilir olrnahdtr, • K'Ullanlcllarl, koltugu
ergonomik ku Ilarum konusunda bi Igillendfrin.

ayak desteklerl de bulunrnalrdrr.

• Buro alan! her ~all~an i~in genellikle 8 "10 m2 buyuk i§letmelerde ise en az 12 - 1L5 m<olrnahdu;

• Masa uzunlugu, minimum 1,20' - ] ,60 m, gen~§I@ise 0,80 m olmahdm
• Minimum masa -;ah§ma alaru 1,.28 m2 olrnahdn, • Masa altrnda bacaklar rahat hareket edebttmelidir;

I~r:gl ansrtan yuzeye sahip y

masalan tereih etrnsyin. A<';;lk
tonlan koyu tonlara terelh edln,

o

lPencereler Tavan 1§lkl.an

I
,

,
~

,'I::~·
._-.

....

Kap~

f:(,oruyucu Mllfayene • Ekranla goz eraSl1 mesafe yakla§lk 45 -60 em olmahdrr, • Ekrandaki en ust rnetln satin • Az gurllltUlLl veya bu aletleri koyun. <;all§ma srrun < 55 dB yazici yerlestirin ayn bir odaya odasrnm gi.irOltu (AJ otmahdu.

• i§ sagllg~ hizrnetlen

tarafmdan

goZ:On paralel duru§ hizasmda

olrnahdrr. • Yogun yazirn islerinde kaglt tutacag'l kullarulmahdrr, • Sadece CE veya GS onayh

ekranh ~all§maya yonelik koruyucu rnuayeneler yepnmaudn. G5zhJk kullanan calrsanlar goz: Uklerl ni kontrol ettirmel ~dir.

ekranlar secin.
• ~a!l§ma odasuun genel aydmlatrnast minimum 500 lux
olmahdu;

• Ekran avanru standard ayarda secin (beyaz zsrnin uzerlne slyah
yazl).

• Qall~ma odasirnn 1§lklannl pencereye paralel dilzenleyin . • ' Aydlnlatmalann 1§lk rsngini dogal beyazla srcak beyaz arasrnda secin. '. Ampullerin yaydlgl I§II< titrememelidir.

;Pt~'[~"*~~'~\~:;)~;i: .... ;_:.-, ,:.~'~-~:~~;~:';;
E.kT~hhara-;la'la~1i,i~ri1i( ¥Q~tetltieMi':-S-:!:,:'
I

ar~~larl·

I~yt!rl k,_t1rt!IIj)!1 :(ArbSt(lftV) '! :'-: eGI65b;'Ekra:o:~e Bilro.;atr§r!la
.

,

,-_ ..-:~:

-...------ -

• Matl<aplarla, frezelerle veya

zimpara rnakineleriyle, hizarlarla
uzun yillar yapilan t;adll§malar elde it; kanamalara ve '81 sinirlerinin hasanna yol acablllr, • Vibrasyonlu mekmelcr ayru zamanda ~ok gurUlh.i t;lkardlgl i~il'l bu hususta saghk ted oi rlerinin alii nil P ahnmayacaglnlo.grellin.

• .AT makine yonetmeligi, yeni rnaklneler ure~en firmalardan ve
lthalatcilardan, kullanrna ktlavuzunda titresirnin vocuou

n

us! orgenlanrn hangl §iddette
etki ledigi PI in bellrtiimeslni talep eder, • Yeni makine ahrnlarmda vibrasyonu di.i,§urOlmu§- olanlan se~in. Tercih yaparken kullanrna Iklliavuzundaki tltresirn degerler~l1e baktlabllir, Titresirn degeri 2,5 mJs2'yi asmamahdu • Titre§imi yOksek olen aletlerle ~al'i§lrken titresimln etkislnl

azaltma.1k i~in titn'l§imi otrnavan i§le ara verilebillr, • [lin steak tutulrnasi da riski azaltan fakt6rl·erdendir (Om. Eldiven veya soguk engelleyici
kabzalar).

• Vibrasyonlualetlerle

~all~.llrken

el-kol titre§imleri,. el uzerinden
vucudu stkiler; Titre§iml~er .3§agldakiler a racihglyla azalh Iabilir: - Kabzalar - Kapaklar

• -

Tltreslrn yOk(i~unlara tJaglld!r: Frekansa Gel'li§lig·e Tutrna ve basttrma gOc(ine • Titreslrn etkisirun suresine

Krrma, delme ve yrkma
makineleriyle UZIUII1 Yillar yapilan g:aill~malar el-kol kernikterinin ve eklemlerinin asmmasma sebep olablllr;

- i§. aletlerl
AleUelr

=

,ilerne 12006l42/E.a)·

EG7Makine YOlletr®li~1. (9S/37/EG)

EO - i(lfIelmeli~i2QQ2J44fEI3 !Vi.lYJ<liS)!'Qnl
\I,DI 2057 Mie~anik '!irtretimletin lnssn uzerindiekietkileri Sayf<! ;t EI- 1'101tib~imleri' (2002)'

parca alan lar olarak snutlandmlmahdrr, (Tablo 3) • Bellrli i§ alantsn ve taaliyetler icln aydmlatrnalar, Table 2'ye gore yaptlmahdrr,
Tablo 1 Gene~ayd!lllatma ~n~aaUarda Genel ayclirn1latma Yuksek ini<!atlar Deri n ill§alltlm Gelik w metal in~atlar Demir yolu in~aalla n TOnel in§aatl Slhhi ve sosyal alanlar Burolar

it;in aydm~atma g(jc,(j Ortalama aydrnlatma Giicil E

20 lux 20 lux
30 Lux
30 Lux

60 tux 100-200 tux 500 l.ux

Ampull!erin ve Lambalarm Se~imi
guvenlik lsaretlerlnin (Om. Tabelalann ayru orijinal renginde) gorulmesine dikkat edin, • Benzsr cahsma alanlanm e~it
sekilde aydmlatm, l.amhalan

• Larnbalann seeirninde

diJzenli sekilde kcntrol edin ve temlzleyln. Kirlenme, u§llgme~~t derecsde dagllllmllli1ll engeller;
• iyi ve eslt de recede aydmlatma

Aydmlatma GUIi
• in§aatlardaki ve yoilar, gun
~alll~ma !1§lglyla.

aydmlatmada halojen lembalan
ya da yuvarlak ampulleri secln .

igin geni§ a1;11Iaydmlatan lambalar ya da aslmetrik aydmlatmsyi kultanm. • KO~Oikmekanlan

alan Ian yeterti

aydmlanrnryorsa ilave avdmlatrna
yapnrna Ilidir. • Aydmlatma" ozel sartfara ve y,apilian i§e gor'e ayarlanmahdtr;

aydmlatrnayr, aydmlatrna gucunOn i§ vei§, trafigi alanlanna ulasmast ic;iin
• Genel

BCiyGk mekanlar i~in aydmlatma
seviyssi yOksek ve kuvvetl ~

Tablo'ldekl 1§lk kuvvetine ulyglL~n olarak diizenleyin.
• Aydmlatma planlamrksru aydmlatrlacak alan bir butun olarak gorulmernen (Om.
Duvariardan,
iskele'lerden vs.),

tamnatar kullarun.
• Monte sdilmls larnbalat IP 23 guvenllk kurananna uymahdu . l.arnba Ulrune gore larnba sayrs: I~in 'Iablo 3'e bakm ..

Tab~o.2
Belirli i§ler i~in aydmlatrna gucO

i§ IurO
Kaba i§ler
- Duvar i§leri - Kallp ~§Ieri - 'Ioprak z.emin i§leri

Ortalarna Aydmlatma GOc(i
E Lux

200

Standard i§ler

- Tesisat islen
- Makinelerle ternizl i k i§leri 300 DI§ yuzey ~all§madan (Duzlestirrne, italarna, do§eme, zrmparalarna V5.) Ahsap i~leme makineleriyle ~alll~ma

lnce i§ler

Orn.

500

" Du.g!!r degerler

...

Ir,;un

DIN 5035·2'y;; I;I.iIk

Tablo 3 Farkh lamba tiplerine gore larnba saYISI

t.arnba tipi

Lamba saYIS! (100 Lux) Aydlnlal:rlan alan (m,:2)

10
Ampul Halojen larnba
Halolen larnba

Kapah nermialan 58 Watt 500 Watt 1000 Watt 2000 Watt

I

20 3 1

I

40
4 1

I

lambatan (lamba asma yUksekliigi 4 m.) mak. 6

60 1 1001 250 ~5001100012000 8 4 2
1

2

16 8
4

Projektorler

2 :1

8
4

Ha lojen Iarnna Clva beharh-Ho-Lamba Metal buharh halojen-Hp-Lsmba

2
6 4

8
24 16

250 Watt
250 Watt

Dogal buharh-Hli-Lamba 250 Watt Metal buharh halo.en -HD- l.arnba 400 Watt
Metal buharh halojen -HD- Lamba 2000 Watt

32 2

3
3

12 8 6 5

32
25 20 4

12
10 2

Tehlikrdi A~anlar
• Lambalan yeterli ve eslt rnlktarda I§!k yayacak §ekilde lakin. Larnbalan n takrlmasmda
dikkat edilecsk hususlar.

• lnsaat atanlannoa, yaya ve arac yollannm kesi§tigi noktatann daha iyJ gorOllebilmesi ii~in ilave
aydmlatma yapm,

- YOksekten aydmlatrna yapm. - Az aydmlatma gOGU Dian
larnbalan - Iehllks!l

~okllUItalun,
bolgeleri ilave

avdmtann.

- 1§lgm Llygun acidan dusmeslni saglavm (g6lge yaratmayacak §ekillde) ~ Larnbarun goz karnasnrrnasma engell olun,

• Bu bolgeler ya ba§ka bir renkls aydmtattlmeh ya da diger bolgelerdsn iki kat tazla ayd lin latrlmalrdrr. '. Aydml.atmalrlln devrs dl§11 kalrnast hall nde tehtlkell G8111§ma alanlan igin en az 1 Lux degerinde gOvenlik aydmtatrnasr ham bulunrnaljdtt
I

BGI759>lfI~a~trar. i'i~IJ'~rii,[ea~lk .._.
ahmraldaki hafik alatllarl i<;in ayd.!)ilamla"·· [)IN 5005 i~yerlerry&netmelii1;i :

BG~·Al"O/lie~~· p~nSi~reril! BG R A I ..1!6nl!~me p~e~~ip~e!i~

.' - .

Glin11ti.l Vibrasyon Darbeler

Ron1tgen I~mlan UV-I§lnla:rI lLal\erll~mlati Aydlll1latma

Re'nk

Buhanar

Gaz~ar lozlarr

Gilnۤ ISISI Hava hlZI
Haea basmci

Nem H<:J\I'a ISISI

Dinarnik Kas rahal:$lzl!gl Kalp, dol8i§lm ra ~atsnzllljl Isk.elet

ve statik

lsterni ve alkeiger rahatsltll~ !§yeriinde erogolilomilk

RiLih;;al mtiatsJzl1 k!ar

raIl,atsl,zlllkia r

Saghlk - Rahatlrk - Mutluluk

Kaza - Hastahk - MutSUl~uk

.' Ergonorninin aman,
ortarnirun

lnsana uygun bir

Uygulama • Aletlertn ve makinelerin
lnsanm tiziksel gucune ve oh;lillerine gore ayartanmas: saglanrr .. Om: - Qekit;ler (I) (gOcO dengeli dagttan, basparrnagm yukanda kalrnasma lzln veren ve boylece b~le'gin hareketlneengel 01mayan saph olmalr)

- Vln~ kabinlsri ve uygun clmasr, rahat gorOilebilir kabiln gostergelen, srrti koruyan koltuklar ve en uygun gorrne kosullarrna sehip olmah) - lnsaat makineleri (Yayll koltuklann kullamrm, turn vueudun sa llanrnasm I azalnr) • i§yeri orta m kosu ~Iarmm ayarlanrnasr: - Aydlnlatma,

(Yiik indirme yeri nin ulasilabilir

§eki~de yap! landmlmasidn; • Rah,atslzhklar! n suun: kaza
onleme talimatlanna, norrnlara, yonetmeliklere, 'i§ sagllgl

hizrnetlerine ve erg:onomi
kurallanna gore tesplt edilir.

• Rahatsizhk durumunda herkes ayru tepklyi gostermez. Farkhlrklar: flzikl yaprya, ya~8i,
cinsiyete ve lnsanlann ruhsal ve

fizikssl i~ kapasitejerine gore

- Ar;lh zunparalar (tutma yerlerl
en uygun gOg dagillmlni saglayan

- Hava,
- GurulltCi,

degi§ir. • Ergonomik duzenlerne: rahatsrzhklann olusurnunu ve
cahsanlann kapasitesinin
engeller,

ysplya sahlp olrnah)

- Vibrasyon, - Psiko - sosyal rahatsrznktara

ustunde ve alnnda
etkilenrnelerini

gore

yapihr,

.' Aj~Hflzikl i§lerin azalhlmasi a§agldaki sekillerde saglanabifir: - Duvar ii~lerinde tasima yardlmt,(2) -lia~l§ma tezgahlannda, diz korumalan va zernin vukseltme

(

tabla lanrun kullarn m I,
- Merdiven glklCI, msrdlvsn glklcllarla yuk tasmmasi. (3)

·ISG,V A 1 'Onleme, p[ensupteti," ISGR.A1 '6!lI~mepreriSi·ple!i".

Kaldrrma,

.

.

Tasirna, Zorunlu Hareketler
Ergonomik IDuzenlemeler
• Mlalzemeniin tasmmasmda teknlk yardnn kullarun (Orn. Vin~, el arabalan, tasuna kiskadan (1) veya vakurnlu ka ldmcrlar (,2». • YOkUlrrlazaltmazaltilrrus yuk paketlerl ('Om, 25 kg gimento torbalan) .. • UZLlIiI tasuna yotlanndan kacm lin. • Yukseltilmls zerninde rnalzerneyi dizin ve i§leyin
(Fayans kesrne masast). (3)

Yuksekligi ayarlanablllr iskeleler ve alletler 'kuuarun (Om. Manivelall iskele). (4) • vucut pozisyonunu degi§tirin ve krsa rnolalar verin,

• VOcudu soguktan koruyun,
srm ve eklemlleri SlC81k tutun. Koruyucu giysller giyin (Orn,
Di'zlik). (5.)

Koruyucu Muayeneler
• Kas-lskelet slsternlnln zorlanmas: hallnde, Dz'el i§ saglllgi muayenelerl yapnrnahdn;

• Kaldnma ve tasirna gibi zorunlu hareketler gerektiran fiziiksel cahsmalar ve zorlanmelar omurtllqe, eklernlere ve kaslara zarar verebillr, • SII< kald!fmalar ve tasnnalar sirasinda ,egilerek ve ommiligin

• Zorunlu

hareketlerle

9alll~ma;

zorlancll{n pozisycnlarda
ornurtlk dlskl zedeleneblllr. YOk sik kaldllrlhyor ve tasrruyorsa, tabloda g6stelfilmi~ tallrnatiera uyun, (Tablo)

- Diz uzerinde, - <;Omelere'k. ~ Egillerek. va , Omuz sevilyesi uzerlnde, Uzun sUire yukandlaki konumlarda ,~all~mak. kaslarda kan dolasrmim azaltaibilir ve kas yorgunluguna yol acabilir, '. Silk tekrarlanan ayru hareket bicimieri (Orn. Duva.r
iscilermde) olabilir, eklernlerin

Silk Yal§

kalduma ve tailmalar i~in
Y(ik Kg Yulk Kg Bayanlar Erkekler

Ibelirlelilmi~ Irefelroms degerler

ve
neden

kaslann zorlanrnasma

18~39 40'm usH]

15-17

15

10

10

25,

15,

20

Kaldlrma ve 13§lma Kurallan

YO.kO dagllhn, hepsini bir tarafta tasrmaym

YOkO verirksn vueudunuzu

dondu rmeyl n

pp'r ~!I~'~~~ilari'
B'GVA]'o~leme IPrenslplleri",'",' ' ':;. , BGFfAl "OnlemelPrenSilpl'e((-·I"" '. ,
I

'~Elleyijlkta~lmay~ne~~ej~lru'i'"

Call§ma alanlanmn
suurlarau ve i~in turunli belirleme
Koruyucu onlemlerin et:kinligini test etme ve uyarlarna Tehlikeleri belirleme

liespit edilmi§, Koruyucu onlemleri degi§tirme ve uygulama

lehlikeleri analliz etme, risklerl degerlendirrne

Uyglln tedblrter secrne ve uygulama

Tehlikelerin anallz edilmesi, etkili koruyucu onlemler i~in

vazgecilmez kosuldur, Bu k.o~ullu her i~letme, yerlne getirmek zorundadrr.

Sure!; (1)
• Analiz edilecek cahsma alarum srrurlaytn ve tarurnlaym (Om. lsletme organizasyonu, malzerne, santiye, at61ye ve buralarda

• Tehlikelari anallz edin (Om. DU§me riskl, yrkmu altmda "alma nski). • Korunma hedetleri, riskleri ortaya (flkartmak ve analiz etrnektir (Om. Talirnattar ve kurallara uyularak veya uygun
rnetotlarla).

• i§ sartlan

biri§i veya i§yerini ornek olarak analiz edin.

sadece

• Aym tiir i§lerde ve.ya i~ yerlerinde (Orn, At61ye, bum)

degi§tiginde

(Om.

yapllan islar). • Tehlikeleri belirleyirn (2) - ~antiye atarundan bagrrnstz ~all§anlarlill yetersiz egitilmesi I dDzenli kontrol edilmemi§ elektrikll aletlerin kullamlrnasi, - ~antiyeye ozel i~leri sistematik olarak tesplt edin (Orn. Duvar

• Gerekli olan yerlerde uygun koruyucu onlernleri secln ve uygulayin (Om. Kenar korku Iuklan, koruma arnach duvar, I?SA).
.' Tespit edilen koruyucu 6nlemleri uygulayin ve gerektiglnde degi~tirin

Bir insaat alarnnda) model

ku llarurru test edi n. Aym zamanda 0 insaat alarundakl
tenlikeleri de ortaya

lilkartm ve

anallz edin.

(korkUlluk takrnak, <;ukur kaparna aletlerini kurrnak, sorumluyu tespit etmek, ki§isel koruyucu
donarurn kullanrnak).

• i~yeri ~all§ma bi~iminin degisrresi halinde, '. Yen1 islerde,

• Kazalardan ve olasi
kazalardan sonra.

isleri, yeraltl <;alll§malan, temizlik islsri),

• Koruyucu bnlemleri kontrol edin, uyarlaym,

Oiasil Tehlikeler
Mekanik. Tehliilk:ele'r Elel<trik lelhlikeler .' Elektrik ~arpl1iilaSI .. leillikeli vu cut ellektri,gi • ~I,ektrostatik ,~arj olu§umu
I

®
lell'lilk:eli Maddele:r • • '. '. • .. • Asbesl iifl'eri ~~'zuciile~ ~losiya n at A:sitler. PAK, PCB Benz,ol Di2ielmo~or-

Ses Dailgasil

Tiitre§im

Yallgm I Pid:lama

• DU§me
• Takllma, Iillyma Ylkllma • Oegme/~elme .. KOlltrulsOz. harelret edel1 par~alar

.' Gil rilltfi

" EI-kol

tilre~imi,
Om.Klrma gekiciyle .. Bijtull vficudl.lll tltre§iiml.

• Ukit garlan Iilliialtlim amnda .. ~IVllcllm s!~ramaSI Om. KaYllak ~ah§masl 3mnda

.' Coken/YI~lian parQalar • Kesme
" De:lme'

Orn. ~ofor
vs.)

• Toz padamalan

koituglJl (ka I'dIrag)

~misyon!all

" • .. •

S!\II!lar Gazlar B~harl'ar Tozllar

IBiyolojik E.tkelilier .. 'EiI1fe-ksiyornlar~ Mi~roplar, tinL

Fizi'ki Zolilanl11aJ
• Kalmll1lla lie ta~lma " ZoriaYlcl durtl§ pozisyon la rl

ikllim

Radyasyon

Psiiko.Sosyal Ra liIats,lzla,kllalf

Organ iZilIIS'l'On

.. A§.Ir!

Kanal
gah§malannda. Hastsne temizlligi nde

slI::akllik
,

" Eiektromalilyetik al'911lar;

• Gucunuin
i.izerinde " Go,cilnun alllnda " SITes • Sosyal iliskiler, ... Om. Sosyal

0;

:i~ akl~1

• So.guk " Hava aklm! • Nem • Yagi~ .. Ozon
1~lIllan

Om. Islsiz

dlireklemiyaklnl .. Klzllotesi-/UV!§mlar,I, .Q.rn.

" Mesal seall " Egitim • Sorumlllluk

Gline§ II~mlan
Kaynak yapa rken elektrot ya pa~ken

bask!

Diiger

.. OI~l1e amnd1a ~azer 1§1'n I'an

Tehlikeler Dii~iik V8 'fi.iksek
baslll~ alumda ~alll§ma. Nemli yerlerde ~ail§ma. Sioak araglarla/ yuzeyl1erde ~all~ma vs

D,okumantasyon
• Tehlike anallzl sonuclan, tespit edilen koruyucu
onlernler ve bu onlernlerin

D,estek
• Guvenlik elobi, i~ gOvenlfgi uzrnaru ve/Veya i~yeri dan ~~malll tehlikea nalizi nlin yaprlmasma katrlmalrdrr.

test edllrnesl yazrh olarak
kayda gecirilrnelidir,

.' BG B,AU'dan yararlarun (Om, Tehlike analizi i~lln

CD-ROM'la r).

Bu basamakta genel hijyen sartlanna ulyU!rnahdn. I
• Basarnak 2:

- Atlksu antrna i§l,emleri,
- Belirlenmi!j hastanelerde ternlzl i k cahsrnala rI, - GOvercin plsliklerinin ternlzlenrnesl, - Cop aYFI§tlrma i§olari,. • Basarnak 3:

Bu basamaktaki i§lere lnsaat alanlannda az rastlamr (Om.

'KIiniklerin tjjberku~oz unitslerinde veya eski tabakhane yerlerlnde ternlzllk ~all~malan).

• Basamak 4:

iin~aatlard8i rastlanmaz,

linei Korunma B,asamagmdaki Tedbi'rler: Genel Huyen i~in Asgari $artlar
• Genel hijy,en tedbirlerinin surdurQI.eb~lmesini garanti etmek, • A§lrI hassasiyst vs toksin
almrnasuu zorunlu kilmak,

etkileri icin (Om. Kuf rnantarlan) ek koruyucu onlemlsrin • Gall§anlarll1, olasi sagllik risklerine kar§1 egitilmeleirini ve
kDfUyUCU

G.enel Bilgihn • Biyolo,iiketmenler, bakteriler, m ikroorganizmalar, rna ntarlar; virusler; parazitler lie tek ve ~ok hucrsl ilerdir;
• IBu rnaddeler, enfeksivona
sebep olabillrler, hassasiyet veya toksln etklsi yapablllrler.

Tehlike Analizleri

onlernlere uyulrnasuu

• i§ oncesl

biyolojik etrnenlere tJagl:i bl r tehli ke O~U§I:.ID olusmayaceguu test €ldin. • E~er yel:erli bilgi bulunrnuyorsa
~§ saghg~ uzman doktorundan darusmanhk hizmeti aim. • Enfeksiyon riskins lUygun olarak korunrna derecelerl 4 basamak~!dl r.

s,aglamaktl r.

yall~anlann blyofojik etmenlerle ternasi son ucu risk attma

glrrnesi:
Yogunluga, OzeUikllere, Bu lasma yollarma, Maruziyefte baglldlr.

.' Basarnak i: - Tem~zlik il~leri, - lnsaatlarda normal zernln gal'l§malan,

• sakmrna I Aerosomlfl, tozlarm, slsin azaltrlrnasr,
• Yrkanrna, elblse degi,~tirme, dinlenrne rnekanlanrun
bulunmasi,

• Moladan once ve lsten soma
ellerin yikanrnasr, • Hijyenfk cllt temlzligl it;in

ternlzllk maddelerinin bulundurulrnasr,
• ~§ elbiselerinin
kOfUYUCU

'lie ki~isel

donarumlann duzenli ol a ra k tern iz Ie riy Ie degi:}t iri Imesi • • Gunluk elhiselerin. i§

elblselerinden ve PSA'dan ayn

tutulrnasi, • Qali~ma mekanlanrun, duzenli ve ilht!ya\ hallnde uygun rnetotl aria ternlzlenrnesl, • Mola ve hazirlanrna mekanla nna, aynca banna klara, asm kirlenrnis kivafetlerle gi rilrnemesi, • Biyoloji k auklan n uygun yerlerde topla nmasrdtr.

(

'Karuyucu Muayeneler
• Ozel koruyucu muaveneler i§yeri hekirni taralmda yapilir.

. . .' ;.!

Dit~~:A~kl~ala~:!,;:~r!',~:~;;'::'··!i " ':~.
.. ""::..
I' ..

I .:~ '.

.

.

: BG~~~.lQ;'ie~:l~~~n$ip"e~"; ;

:roR~Al ~rl[{'rne
'TRaj(5QO

~!YOI~ik madde y6hetniel i~i

preilsip[,eri'

'Genel HijyEiri, As.g<l(' talepler'

BJ nala rdaki ·KLif Mantarlan
'::'
.:

Gene] Bilgiilter
• KOf mamarlan ve sporlan,

onanm, y!kmaJ ve bskrm
gal~§ma~an esnasmda serbest

ka labl Iiir ve havaya kanl§abill irler.
KOf rnantarlan blyolojlk madde

• B~r90k kuf mantan, mikotoksln dsnen zahir!i madds olustururlat • Toksinler, insaat maddelerl i;~erisinde ~oga,labilir ve toz 9J.kartali1 ~a!l~madlar (zunparalama, treze ~all~malan)
ssnasmda serbest kalabllir,

• Temel §art olarak, tum tehlike

smjflan ~gin asgarl genel hijyen on lemterialm mahdu;

yonetmeligins gore: biyolojik etkenler olarak suullandmhr;

• Bu toks~nler, karacige~e, kana,
bobreklere, sinlr ve bagl§lkllk slstemlne zarar vereblllrlet • Klif rnantarlanrun enteksiyon r~skl~ok bliyulk degildir.
• Klif

Te:hnik ve ~dari

l~.!lIlllt!lJ!fICU

Olltem~iJ
• lMantar ve mantar sporlanmn ta§mmasl onllenmeliid~r (Om Mobilya,lann uzerlnin ortlilmesi, to! ge9irmez~all!~ma mekanlan). .' Uygun i~yeri tanrnatlan hazutanmah ve gall§anlar
a

'e1h~like

• Bulasma yolu - Solunurn yollan, - Ag:lz, - Cilt/M ukozalar; '. KUlfmarrtartan, duyarllhgl
artrnr ve scnrasmoa alerlik

mantan sporlan hava

akmu, sarsmn gibi d!§ etkiler

sonucu t;ogallrllar.

reaksiyonlara yol acerlar; Alerjisemp~om lan su nilardllr: - G6zun kasmmasi \Ie ya~armaSI, - Burun akmbsr,
- KurUQlksOruk,

• Tehllks, toz VB spor yogun~uguna ve i§ suresins

bllgl lendl rllrnelldlr, • Havallandmma: leh:liike sirun 3'te havalandrrma yaprlrnahdir;

- Nefes darllgll,
- CUt kizan kllgl.

baglld I r (l).Beklenen tehim~.eye g·ore 4 nasa rna kill oi r suullandtrma yapHml§ 'lie. tehlike smmna gore korunma tedbirlen belirlen mi~tir.

co
Az
E.~.yerle~inin,kapla· 11!81!larm, uvar kagltd
I

Spor 'Ie T03:Yogunlugu

..... c
Olrla
I

J
Om.
I;ok
I

Om .. Fm:~e He
temizleme i§leri. oiyma i§ler~gibi

Kesme i~lerigjlb~

Jarmm kaldmimasl gibi

I
Bili i§, silresi

< 2 saet

> 2 saat

I
Onemli bir
tehlilke

I
Tehliks 8Ullfl 2 'Ienllke Simfl 3

Teh Iike SIImIl
1

II~------~ ~ __ ~~~
• Siyah·beyaz aynrrn, · Teh~ike,SIIn Iff! 1:
- Iehlike smlfl 2 ve 3: Partikul

arz etrniyor

i§ Vel gunluk konujmasr.

gegirme.z, havagegirir tek
ayn ysrtere

slbissnin

kullamrnhk ba§lIkl~ glysller (Kategmi UII,T~p 5 ) lstlsnal

" Tehllike S~lrlllfl 2:

Ge~i§yerlerinin siyahtan beyaza dogru (kirllllk l§aretD ya Iln:~lmasl,
temizlenmesi

durumlarda elbiseler,

SUI

gecirrnez

.' Ellin korunrnasu klJllalnll lmahdu.

(Om. Aletllerin

lslak ~§.I'erde u ge§irmez eldiven s

ternlzllgl

slyah

mekanlarda yapihr). - Iehllke smrn 3:
Tek ya da gok bolmeli savaklar

• Solunumu korurna: " Tehllke smrh 1: IP2-Filltresi

Solunurn korurna cihazlan.

(Tavsiye; TM2PL - Tehljks srrnf 2:
P2·FiiI'tres[ (Tavs[ye: P2'li
k6rukTH3PJ,

gOnde 4 saat

ya da daha r;;ok

kutlarulan korurna eld lvenleri .hakionda bilg~ igin j~yerl saglilk
bJrimine ba§VIIJlrulmsllldillr.

- 'Iehllke SIn!h 3: TM3P ve toz ge~~rmez: korurna g6zllugO ya da rnaske,
• GozOn korunrnasn · Tehlike 51n11fll1 'lie 2: sadsce sprey~jsu ile li;all§llan li§ierde VB bas seviyeslnin
uzerlndekl i~lerdle.

· Tehlike smll'ffl 3: GOl korunurnu

gerekl id i r.
• Korluma elbiseleri: - Teh I'ike smrf "1: Tavsiye: IPart:ikOlge§irmez, have

gegirir ba~hk~1giysiler {,Kategori
11111)

Oilier A~il!:l!<!ml'!l~r; ..

..

. ..

"

....

_.

.

lip 5

6iiyolQjiik. madde~er y(il"!elmelir~i· :.' lRBA·5QO·' . Gen\!I·~rItyen: As:W·Ii'~ tal~pler" : . 80185'$ 'Brr1aIJba~liirll slmslnd.<.1 biiyolQjik inad~e:leidell dol'aill ·sa·~I'~" iski" r

GOvercin Pisllikleri

A.212

• Evdlle!?mi§ gOvercinler, bos binalerda, can araarmda, duvar
~lkllntllanndJa, pencere oyuklanlnda, koprOllerde ve fabrikalarda ya§arlar. • Klr'tllilik, guvercin dl~kllsmdal'il, yuva kal: ntillanndan, toIyllerden ve

61mu§ gOvercin lerden olusu r,
Ki rli~~ ~e§~t:li enfeksiyonlara k

sebep olabilir:
- Papagan hastahgll - lshal • ~ail§8in lar terntzl ~k, baknn, tarnlr ~all§malan esnasmda sagllga zararh klrllllklerls ternas

edebillrler

bulasrnasi: -Ag;lz, ~ Solunurn (Tozla), - Der~veya rnukoza, • Oilasl ale~jik ve toksln h';eren etkiller: - Paraz.itler araclli(~Jyla (Guvercin kene~erj), ~Toz (D1§lklllar, den, tOy cartlkullerl) . • GLivercil'l1 d I§kllannln yalkici

I.

Ce§iiUi yollardan enteksiyomm
• Aerosolierin, tozlann ve gazlann azaltllimaSI y.a da • A~1rIIkir~iiIIigintemizl ig~lilde TM3P sunn maskslsr takl n.

engellenrnesi lcln tsdbirler ahn,

.' Kapah alanlann temizliginde

(Om.,

• Bakmun bOyukWgOne gore su
oluk~1!.Isiyah-beyaz tesisat bulundurun .. • Yllkama, e:lbis€ degi§tlrme, dinlenrne lrnkanlanru sagiaym.

kopru kutulan) maske gerekebillr. • Uygun i:§yer~talimatllzmlnl o~lI§tunm ve t;;ah§anlan bu ~onw:]a egitin.

etklsl ,

KonJYl!Itu IMuaYlenefer
li~ye.rj hekirnl taratmdan verllen

G.enel KortulIlma Tedbiirlerj
• Yikarma dOzenekleflln~ halZlr bulundurun,

SOpurge ile ternlzjemeyln.
• IKirli yerlerin temiziiij2Unde DIIN EN 60335-2-65 sartlanna Illygun H k,ategoriisinde, fUltrel~ sndustri

koruyucu onlemler hakkmda bilgj edinin.

e Illeri yl kGlym,.

• Moladan once ve i§tensonra

tipi sl(]pu·rgeler vb, kullarun.
fOol 'glkarlmamak igin guvereln pislig~nirslann. • Basm~11suyla ternlzlerne esnasmda konJklliQ rnaskeler •

kullamn,

8GV A 1 ;;bn~eme p~~l1Sipr~~i· SGR Al "Onleme P'rcenoSipleri' TRIBA 50D ~GEme~ hijyem,
Asgar[ tale"ilf!Jr"

BG~892 "Gl!w~rcin cll~klSIIlIJrl
~1[jib[jrdutL!i ~hk so!iLlnlan'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful