You are on page 1of 3

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 wrzenia 2014 r.
Poz. 1195
USTAWA
z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach1)

Art. 1. Ustawa okrela zasady skadania i rozpatrywania petycji oraz sposb postpowania organw w sprawach dotyczcych petycji.
Art. 2. 1. Petycja moe by zoona przez osob fizyczn, osob prawn, jednostk organizacyjn niebdc osob
prawn lub grup tych podmiotw, zwan dalej podmiotem wnoszcym petycj, do organu wadzy publicznej, a take
do organizacji lub instytucji spoecznej w zwizku z wykonywanymi przez ni zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
2. Petycja moe by zoona w interesie:
1)

publicznym;

2)

podmiotu wnoszcego petycj;

3)

podmiotu trzeciego, za jego zgod.

3. Przedmiotem petycji moe by danie, w szczeglnoci, zmiany przepisw prawa, podjcia rozstrzygnicia
lub innego dziaania w sprawie dotyczcej podmiotu wnoszcego petycj, ycia zbiorowego lub wartoci wymagajcych
szczeglnej ochrony w imi dobra wsplnego, mieszczcych si w zakresie zada i kompetencji adresata petycji.
Art. 3. O tym, czy pismo jest petycj, decyduje tre dania, a nie jego forma zewntrzna.
Art. 4. 1. Petycj skada si w formie pisemnej albo za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej.
2. Petycja powinna zawiera:
1)

oznaczenie podmiotu wnoszcego petycj; jeeli podmiotem wnoszcym petycj jest grupa podmiotw, w petycji
naley wskaza oznaczenie kadego z tych podmiotw oraz osob reprezentujc podmiot wnoszcy petycj;

2)

wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszcego petycj oraz adresu do korespondencji; jeeli
podmiotem wnoszcym petycj jest grupa podmiotw, w petycji naley wskaza miejsce zamieszkania lub siedzib
kadego z tych podmiotw;

3)

oznaczenie adresata petycji;

4)

wskazanie przedmiotu petycji.

3. Petycja moe zawiera zgod na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrujcego petycj lub urzdu go
obsugujcego danych osobowych podmiotu wnoszcego petycj lub podmiotu, o ktrym mowa w art. 5 ust. 1.
4. Petycja skadana w formie pisemnej powinna by podpisana przez podmiot wnoszcy petycj, a jeeli podmiotem
wnoszcym petycj nie jest osoba fizyczna lub gdy petycj wnosi grupa podmiotw przez osob reprezentujc podmiot
wnoszcy petycj.

1)

Niniejsz ustaw zmienia si ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Poz. 1195

5. Petycja skadana za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej moe by opatrzona bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawiera take adres
poczty elektronicznej podmiotu wnoszcego petycj.
Art. 5. 1. Petycja skadana w interesie podmiotu trzeciego zawiera take imi i nazwisko albo nazw, miejsce zamieszkania albo siedzib oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.
2. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, wyraa zgod na zoenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za
pomoc rodkw komunikacji elektronicznej. Zgoda jest doczana do petycji.
3. W razie powstania wtpliwoci co do istnienia lub zakresu zgody, o ktrej mowa w ust. 2, adresat petycji moe,
w terminie 30 dni od dnia zoenia petycji, zwrci si do podmiotu, w interesie ktrego petycja jest skadana, o potwierdzenie zgody w terminie 14 dni z pouczeniem, e w przypadku braku takiego potwierdzenia petycja nie bdzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody nastpuje w formie, o ktrej mowa w ust. 2.
Art. 6. 1. Adresat petycji, ktry jest niewaciwy do jej rozpatrzenia, przesya j niezwocznie, nie pniej jednak ni
w terminie 30 dni od dnia jej zoenia, do podmiotu waciwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiajc o tym rwnoczenie podmiot wnoszcy petycj.
2. Jeeli petycja dotyczy kilku spraw podlegajcych rozpatrzeniu przez rne podmioty, adresat petycji rozpatruje j
w zakresie nalecym do jego waciwoci oraz przekazuje j niezwocznie, nie pniej jednak ni w terminie, o ktrym
mowa w ust. 1, do pozostaych waciwych podmiotw, zawiadamiajc o tym rwnoczenie podmiot wnoszcy petycj.
Art. 7. 1. Jeeli petycja nie spenia wymogw, o ktrych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia si j bez rozpatrzenia.
2. Jeeli petycja, nie spenia wymogw okrelonych w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lub 4 lub art. 5 ust. 1 lub 2, podmiot
waciwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia zoenia petycji, podmiot wnoszcy petycj do uzupenienia lub wyjanienia treci petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, e petycja, ktrej tre nie zostanie uzupeniona
lub wyjaniona, nie bdzie rozpatrzona.
Art. 8. 1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrujcego petycj lub urzdu go obsugujcego niezwocznie zamieszcza si informacj zawierajc odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, dat jej zoenia oraz w przypadku wyraenia zgody, o ktrej mowa w art. 4 ust. 3 imi i nazwisko albo nazw podmiotu wnoszcego petycj lub podmiotu, w interesie ktrego petycja jest skadana.
2. Informacja, o ktrej mowa w ust. 1, jest niezwocznie aktualizowana o dane dotyczce przebiegu postpowania,
w szczeglnoci dotyczce zasiganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu zaatwienia petycji.
Art. 9. 1. Petycja zoona do Sejmu lub Senatu jest rozpatrywana przez te organy, chyba e w Regulaminie Sejmu
lub Regulaminie Senatu zostanie wskazany organ wewntrzny waciwy w tym zakresie.
2. Petycja zoona do organu stanowicego jednostki samorzdu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ,
chyba e w statucie tej jednostki zostanie wskazany organ wewntrzny tego organu stanowicego waciwy w tym zakresie.
Art. 10. 1. Petycja powinna by rozpatrzona bez zbdnej zwoki, jednak nie pniej ni w terminie 3 miesicy od
dnia jej zoenia.
2. W przypadku, o ktrym mowa w art. 6 oraz art. 7 ust. 2, termin na rozpatrzenie petycji liczy si odpowiednio od
dnia otrzymania petycji przez waciwy podmiot albo od dnia uzupenienia lub wyjanienia treci petycji.
3. W przypadku wystpienia okolicznoci niezalenych od podmiotu rozpatrujcego petycj uniemoliwiajcych rozpatrzenie petycji w terminie, o ktrym mowa w ust. 1, termin ten ulega przedueniu, nie duej jednak ni do 3 miesicy,
liczc od upywu terminu, o ktrym mowa w ust. 1.
Art. 11. 1. Jeeli w cigu miesica od otrzymania petycji przez podmiot waciwy do rozpatrzenia petycji skadane s
dalsze petycje dotyczce tej samej sprawy, podmiot waciwy do rozpatrzenia petycji moe zarzdzi czne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, na stronie internetowej podmiotu waciwego do rozpatrzenia petycji lub
urzdu go obsugujcego ogasza si okres oczekiwania na dalsze petycje nie duszy ni 2 miesice, liczc od dnia ogoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy si od dnia upywu okresu, o ktrym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Jeeli petycja skadajca si na petycj wielokrotn nie spenia wymogw okrelonych w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3
lub 4 lub art. 5 ust. 1 lub 2 podmiot waciwy do rozpatrzenia petycji wielokrotnej na stronie internetowej, o ktrej mowa
w ust. 2, ogasza wezwanie podmiotu wnoszcego petycj skadajc si na petycj wielokrotn do uzupenienia lub wyja-

Dziennik Ustaw

Poz. 1195

nienia treci petycji w terminie 14 dni. Ogoszenie to zastpuje wezwanie, o ktrym mowa w art. 7 ust. 2. Petycj skadajc si na petycj wielokrotn, ktrej tre nie zostanie uzupeniona lub wyjaniona pozostawia si bez rozpatrzenia.
4. Na stronie internetowej, o ktrej mowa w ust. 2, podmiot rozpatrujcy petycj ogasza sposb zaatwienia petycji
wielokrotnej. Ogoszenie to zastpuje zawiadomienie, o ktrym mowa w art. 13 ust. 1.
Art. 12. 1. Podmiot waciwy do rozpatrzenia petycji moe pozostawi bez rozpatrzenia petycj zoon w sprawie,
ktra bya przedmiotem petycji ju rozpatrzonej przez ten podmiot, jeeli w petycji nie powoano si na nowe fakty lub
dowody nieznane podmiotowi waciwemu do rozpatrzenia petycji.
2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, podmiot waciwy do rozpatrzenia petycji niezwocznie informuje podmiot
wnoszcy petycj o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie zaatwienia petycji.
Art. 13. 1. Podmiot rozpatrujcy petycj zawiadamia podmiot wnoszcy petycj o sposobie jej zaatwienia wraz
z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej.
2. Sposb zaatwienia petycji nie moe by przedmiotem skargi.
Art. 14. Podmiot waciwy do rozpatrzenia petycji, a w przypadku, o ktrym mowa w art. 9 Sejm, Senat lub organ
stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie
internetowej lub stronie internetowej urzdu go obsugujcego zbiorcz informacj o petycjach rozpatrzonych w roku
poprzednim. Informacja ta zawiera w szczeglnoci dane dotyczce liczby, przedmiotu oraz sposobu zaatwienia petycji.
Art. 15. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do petycji stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).
Art. 16. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267
oraz z 2014 r. poz. 183) art. 221 otrzymuje brzmienie:
Art. 221. 1. Zagwarantowane kademu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo skadania skarg i wnioskw do organw pastwowych, organw jednostek samorzdu terytorialnego, organw samorzdowych jednostek
organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji spoecznych realizowane jest na zasadach okrelonych przepisami
niniejszego dziau.
2. Skargi i wnioski mog by skadane do organizacji i instytucji spoecznych w zwizku z wykonywanymi
przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
3. Skargi i wnioski mona skada w interesie publicznym, wasnym lub innej osoby za jej zgod..
Art. 17. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 12 miesicy od dnia ogoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski