You are on page 1of 22

Gerilla Nedir?

Alberto Bayo

Alberto Bayo: 150 Preguntas Para Un Guerrillero, One Hundred


Fifty Questions to a Guerrilla

General Alberto Bayo


Alberto Bayo, 1892 ylnda Küba'nn Camaguey Eyaleti'nde do§du. lk
ö§renimini New Orleans ³ehrinde yapt. spanyol-Amerikan Sava³ sona er-
ince, babas Albay Bayo, Kanarya Adalar'nda bir göreve atand.

Albay Bayo, gelece§i ile ilgili olarak, o§lunun kendisinin karar vermesini
istiyordu. Ya spanya'da ö§renimine devam edecek ya da kendisi gibi bir asker
olacakt.

Küçük Alberto, bunlardan ikincisini seçti. Henüz 14 ya³nda iken topçu


neferi olarak askerli§e ba³lad.

Alberto 1912 ylnda Madrid ³ehrindeki Piyade Akademisi'ne girdi ve 1915


ylnda te§men rütbesiyle akademiyi bitirdi. spanya Hava Kuvvetleri'nde
pilotluk yapan Alberto'nun büyük karde³i Celestino, 1912 ylnda bir uçak
kazasnda ölerek spanya'nn ilk hava ³ehidi olmu³tu. Bu yüzden spanya
Kral çkard§ özel bir izinle Alberto'nun da hava kuvvetlerine geçmesini
sa§lad.

Bayo 1916 ylnda pilot olarak Havaclk Okulu'nu bitirdi. Fakat bir yan-
dan da okuldaki ilkel e§itim ³artlarna ate³ püskürüyordu: Bir ö§renci ö§-
retmeni ile birlikte üç saatlik e§itim uçu³u yapyor, sonra da kendi ba³na

yapayalnz braklyordu. Daha sonra at³, gözetleme ve bombardman kurs-

larna da devam etti.

Bayo bir yandan da sivil havacl§n geli³ebilmesi için gayretler gösteri-


yordu. Carabanchel Alto'da 18 uçak ve iki hangarl Bayo Hava Alan adl

1
sivil havaclk okulunu kurarak spanya havaclk tarihinin öncülerinden biri
haline geldi. Bunu izleyen alt yl içerisinde Kuzey Afrika'da spanya Kral'na
ba³kaldran yerli halka kar³ çe³itli uçu³ görevleri ald.

1921 ylnda Alberto Bayo'ya Araplarn bulundu§u bir kesime zehirli gaz
bombas atmas için emir verildi. Ne var ki bu gazlarn halk üzerinde ne
³ekilde bir etki brakaca§ Bayo'dan saklanm³ ve bunlarn zararsz kimyevi
bombalar oldu§u söylenmi³ti. Alberto görevini tamamladktan sonra o kes-
imdeki yerli halkn zehirli gazn etkisiyle görme yeteneklerini tamamen kay-
bedip kör kaldklarn ö§rendi. Bunun üzerine bütün askeri kanallar atla-
yarak do§rudan do§ruya Kral'n kendisine bir protesto mektubu gönderdi.
Kral Bayo'ya verdi§i cevapta, Kuzey Afrika'daki yerli halkn aslnda Ka-
r ki³iler oldu§unu, bu bakmdan kendilerine hiçbir de§er verilemeyece§ini 

bildiriyordu. Bayo kendine verilen bu insanlk d³ cevaptan duygulanarak n-


giltere ve Fransa'da yaynlanan dergi ve gazetelere spanya hanedannn bu
tüyler ürpertici tutumunu yeren yazlar yazd.

ki yl sonra Alberto Bayo genç bir kadn yüzünden, ³u anda Franco Or-
dusu'nun generallerinden biri olan Joaquin Gonzalez Gallarza ile münaka³aya
tutu³mu³ ve bu olay 22 Haziran 1923 günü bir klç düellosu ile sona ermi³ti.
Ayn zamanda bu, spanya tarihinin en son kanuni düellosu da olmu³tu. Bayo
bu düelloda ensesinden ve sa§ elinden haf yaralar almasna ra§men rakibini
çok a§r bir ³ekilde yaralam³t. Haberi duyan Kral derhal Bayo'yu zindana
attrm³t. Gonzalez tam 28 gün ölümle pençele³ip iyile³tikten sonra Bayo
serbest brakld ve spanya Yabanclar Lejyonu'nda bir göreve atand.

Bayo, gerilla sava³lar konusunda en önemli bilgi ve tecrübeleri Kuzey Af-


rika'da Yabanclar Lejyonu'nda iken ö§rendi. Kral'a ba³kaldran yerli halk,
gerillaclk kurallarn gayet ustaca uygulayarak spanyol Ordusu'na a§r ka-
yplar verdiriyordu. Lejyon Ordusunu devaml bask ve saldrlar altnda tu-
tuyor ve spanyollar henüz kar³ saldr için hazrlanrken gözden kaybolab-
iliyorlard. Yerli gerillaclar son derece usta bir kamuaj (gizleme) ve tuzak
kurma tekni§i uygulayarak gere§inde on ya da oniki sava³ç ile koca bir s-
panyol taburunu durdurabiliyorlard. Bu sava³lardan birinde Bayo her iki
aya§ndan, vücudunun sa§ yanndan ve sol baldrndan yaralar alm³t.

1925-26 yllar arasnda Fransz Ordusu ile i³birli§i yapan spanyollar,


yerli halkn isyann bastrd. Bunun üzerine Bayo spanya'daki bir garni-
zonda idari bir göreve atand. Bütün i³i önemsiz raporlar hazrlayp belgeler
imzalamakt. Bayo bo³ zamanlarn de§erlendirmek için spanya adli makam-
larnn adaletsiz ve tek tara tutumunu oldu§u gibi yanstan, tüm span-
yol toplumunu saran ahlaki çöküntüyü alayc bir dille yeren ³iirler yazyordu.
Bayo, bu arada, dört ³iir kitab, iki roman ve Kuzey Afrika'daki tecrübelerini

2
içine alan bir kitap yaynlad.

14 Nisan 1931 günü yaplan genel seçimler sonucunda spanya'daki mo-


nar³ik devlet düzeni cumhuriyetçi bir yönetim ile yer de§i³tirmi³ti. Ken-
disinin monar³ik yönetime muhalif tutumu bilindi§inden, Bayo garnizondaki
pasif görevinden alnarak bir hava generaline emir subay olarak atand. Se-
çimle kurulan yeni düzen uzun ömürlü olmayacakt. Çünkü ekonomik çkar-
lar ile siyasi ayrcalklar tehlikeye dü³en ve aslnda koyu bir halk dü³man
olan burjuvalar, kilise mensuplar ve toprak a§alar, halkn kurmu³ oldu§u
yeni düzeni bo§azlama§a çal³acaklard. Nihayet 1936 ylnda General Fran-
cisco Franco, cumhuriyet dü³man sa§clar n ba³na geçecek ve spanya bir
iç sava³a sürüklenecekti.

Alberto Bayo o günlerde Barcelona ³ehrinin komutan olup daha sonra


fa³istler tarafndan yakalanarak kur³una dizilen General Batet'in emir subay-
l§n yapyordu. 1936 A§ustos'unda Bayo'ya, deniz ve kara kuvvetlerinden 3
bin ki³ilik karma bir kuvvetle spanya'nn do§usundaki Balear Adalar'n ele
geçirme görevi verilmi³ti. Bayo ani bir deniz çkarmas yapp, daha sonra da
gerilla taktikleri uygulayarak bu üç aday da ele geçirmeyi dü³ünüyordu. Ne
var ki, Majorca Adas'nda üslenmi³ olan talyan kuvvetleri, Bayo'nun askerle-
rini ³iddetli bir top ate³ine tutacaklard. Bu duruma oldukça içerleyen Bayo,
kar³lk olarak Roma ³ehrinin bombalanmas için Savunma Bakanl§'ndan
izin bile isteyecekti. Bayo'nun bu iste§i Savunma Bakan'n son derece ürk-
ütmü³tü. Derhal birliklerini geri çekip spanya'ya dönmesi için Bayo'ya emir
verdi.

spanya'ya döndü§ünde Bayo gerek kendi üstlerine, gerekse Savunma Ba-


kanl§ndaki yetkililere konvansiyonel sava³ usulleri ile fa³istlerin yenileme-
yece§ini anlatmaya u§ra³t: Fa³istler silah, asker ve malzeme bakmndan
cumhuriyetçilerden kat kat üstün durumda idiler. Kendilerine kar³ uygula-

nacak en ba³arl sava³ biçimi ancak gerillaclk olabilirdi.

Ayn yl içerisinde gerillaclk üzerine hazrlam³ oldu§u tezleri içinde top-
layan bir bro³ür hazrlad. Bro³ürü okuyan komutan, Bu kirler ancak bir
çlgna ait olabilir. Zaten sen de bir çlgndan ba³ka bir ³ey de§ilsin diyerek

Bayo'yu 8 gün oda hapsine mahkum etmi³ti.

1937 ylnda cumhuriyetçilerin durumu kötüle³meye yüz tutunca, bro-


³ürlerinin yaynlanmas için Bayo'ya izin verildi. 1938 ylnda da Güney s-
panya'daki hava kuvvetlerine bir kaç ay kadar komuta ettikten sonra kendis-
ine Barselona ³ehrinde küçük bir gerillaclk okulu kurmak görevi verildi. Fa-
kat geç kalnm³t. Fransa ya da ngiltere resmen müdahalede bulunmadkça
Franco, Hitler ve Mussolini tarafndan kurulan fa³ist ordusunu yenebilmenin

3
imkan yoktu.

Franco kuvvetleri Barselona'ya oldukça yakla³m³lard. Bir gün Alman


gönüllüleri, Bayo'nun kuvvetlerini açkta yakalayarak ³iddetli bir sürpriz
bombardmanna tuttular. Bu esnada Bayo'nun gözlerine iri kymk parçalar
girecek ve kendisinin görme yetene§ini tamamen ortadan kaldracakt. Bayo
dört hafta kadar hastanede kald. Bu arada sa§ gözü tamamen iyile³mesine
ra§men sol gözü çkarlp yerine takma göz konulmu³tu.

Franco kuvvetleri içsava³ kazandktan sonra Alberto Bayo artk s-


panya'da kalamazd. Bu yüzden Fransa'ya s§nmak zorunda kald. ç sava³n
ilk yllarnda Bayo'nun bizzat kendisi Barcelona yaknlarnda denize çaklan
iki Fransz havacsnn hayatlarn kurtarm³t. Bu nedenle 15 Mart 1939 günü
Fransa Hükümeti tarafndan Bayo'ya Legion d'Honeur ni³an verildi.

Daha sonralar, Bayo do§um yeri olan Küba'ya göç etti. Üç yl süre ile
Havana'daki Ticaret Akademisi'nde matematik, Franszca ve ngilizce ö§-
retmenli§i yapt. 1942 ylnda hükümeti tarafndan ileri sürülen ve bütün
okullardaki resmi dinin katolik dini olmas gerekti§ini öngören bir bildiriyi
imzalamay reddetti. Bayo din ve devlet i³lerinin birbirinden ayr olmas ge-
rekti§ine inanyordu. Bunun üzerine Küba'y da terk ederek Meksika'ya göç
etti. Meksika Askeri Havaclk Okulu'nda matematik, hava tra§i ve aero-
dinamik dersleri verdi. Bir yandan da bo³ durmuyor, Meksika'da bulunan
spanyol sürgünlerine gerillaclk teorileri üzerine bilgiler veriyordu.

Bayo kendi askeri teorilerini sava³ alannda deneyebilmek imkanna ilk


olarak 1948 ylnda kavu³acak, fakat ortaya çkan baz aksilikler yüzünden
plan uygulama safhasna giremeyecekti. Samoza yönetimini devirmek isteyen
bir grup Nikaragual kendilerini e§itmek üzere Bayo'ya ba³vurdular. Bayo bu
iste§i kabul ederek 235 gönüllü ile birlikte Costa Rica'nn terkedilmi³ bir böl-
gesinde kamp kurup onlar e§itmeye ba³lad. Bu sava³çlarn liderleri Bayo'ya
o günlerde El General ünvann vermi³lerdi ve o günden bu yana da Al-
berto Bayo Amerika'daki bütün gerillaclarn generali olarak kalacakt. Ne
var ki, Amerika Ktas Devletleri Te³kilat Bayo'nun bu u§ra³larn haber al-
nca grubun da§tlmas için Costa Rica Hükümeti'ne bask yapmaya ba³lad.

Ertesi yl, bu defa Trujillo'yu ykmak üzere Dominikli ihtilalciler, kendile-


rini yeti³tirmesi için Bayo'ya ba³vurdular. Bayo, Dominikli sürgünleri Mek-
sika'da de§i³ik yerlere da§tarak e§itme§e ba³lad. Hazrlanan plana göre bu
gerillaclar yedi uçakla Dominik Cumhuriyeti'ndeki stratejik de§er ta³yan bir
bölgeye indirileceklerdi. Ne var ki, bu sava³çlarn gizlili§e önem verip a§zla-
rn sk tutamamalar yüzünden Meksika polisi durumdan haberdar olacak,
Bayo'nun komutas altndaki grubun d³nda kalan bütün gerillaclar teker

4
teker ele geçirilecekti.

General Bayo bu olay üzerine sessizce Guadalajada ³ehrine yerle³ti. Ken-


disine küçük bir mobilya fabrikas satn ald. Ayn zamanda Latin-Amerika
Üniversitesi'nde ngilizce ve Franszca ö§retmenli§i, Escuela de Mecanicos
de Aviacion Havaclk Teknisyen Okulunda mekanik ö§retmenli§i yapt.

1955 ylnn sonbaharnda Alberto Bayo'nun kaps bu defa ba³ka bir Latin
Amerika'l sürgün tarafndan çalnacakt. Bu defaki ö§renci, kendisi gibi bir
Kübal idi, Batsta yönetimini devirmek için Bayo'dan yardm istiyordu.

Bayo, Fidel Castro isimli bu gencin iste§ini kabul ederek Küba'y kurtar-
mak için ant içen 87 sava³çy tam alt ay süre ile e§itti ve onlar mükemmel
gerillaclar olarak hazrlad. 87 ö§rencisi içerisinde en iyi ö§renci olarak, bir
süre önce Bolivya'da vurulan asrmzn en güçlü devrimcilerinden Ernesto
Che Guevaray seçmi³ti.

Kübal gerillaclar, General Bayo'nun yllardr içinde ya³ad§ hayalleri,


birer gerçek haline çevirmi³lerdi. Batista'nn modern ordusu gerillaclk yo-
luyla ma§lup edilmi³ ve Latin Amerika topraklar üzerinde yeni bir düzenin
temeli atlm³t.

Fidel Castro Küba'da yönetimi ele geçirdikten sonra General Bayo ye-
niden Küba'ya döndü. Burada Kübal deniz piyadelerinin e§itimini üzerine
ald. Baz kaynaklara göre Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti ve Fransa'daki
gerilla kuvvetleri Bayo tarafndan yeti³tirilmektedir.

1958 ylnda Venezüella'nn Caracas ³ehrinde toplanan spanyal sürgünler


Bayo'yu Kurtulu³ Ordusu Ba³komutan olarak isimlendirdiler.

5
GERLLA NEDR?


1 Bir gerilla sava³nn ba³arya ula³abilmesi için gerekli olan ön
ko³ul nedir?

 Gerilla kuvvetlerinin d³ kuvvetlerin saldr ve i³galine ya da a³a§lk


ve i§renç bir diktatörlük yönetimine, halk dü³man mevcut iktidara, oligar³ik
yönetime vb. kar³ yürütülen mücadelede hakl olunmas gerekir. E§er bu
ko³ul yoksa gerilla kuvvetleri yenilgiye u§rayacaktr. syan hareketi hiçbir
³ey elde edemez, kesinlikle yenilgiye u§rar.


2 Bir gerilla grubu kimlerden kurulmaldr?

 Yalnzca, fedakar bir ruha, ki³isel cesarete ve snrsz bir yurt sevgisine
sahip oldu§unu kantlam³ idealist gençlerden kurulmaldr.


3 Gerilla grubuna katlmak isteyen ki³ide, yukarda saylan törel
nitelikler d³nda daha ne gibi özellikler aranmaldr?

 Bu ki³i, ad ve soyad, do§um yeri ve tarihi, medeni hali, kars,


çocuklar ve ebeveyninin adlar, 18 ya³ndan sonra çal³t§ yerler, dev-
rimci hareket içindeki arkada³larnn adlar, herhangi bir mahkümiyeti
olup olmad§, hareket içinde çal³p çal³mad§ vb. hususlar açklayan
sorular yantlamaldr. Bu listeye ayrca, kendisinin siyasi u§ra³larnn özeti,
herhangi bir siyasi parti ya da dernekle ili³kisi olup olmad§ konular da
eklenecektir. Liste dikkatli bir ³ekilde incelenip de§erlendirilecek, e§er bu
ki³i uygun bulunursa gerilla birli§ine kabul edilecektir.


4 Soru listesi incelendi§inde, bu ki³inin bir ajan ya da ispiyoncu
olarak saarmza katlmak isteyen bir kimse oldu§u anla³lrsa ne
yaplmaldr?

 Böyle bir kimse devrime ihanet suçuyla askeri mahkemede yarglanr.


5 Alnan bütün tedbirlere ra§men böyle i§renç bir ajan, gerilla
saarna katlm³ olursa kendisine ne yaplmaldr?

 Böyle bir kimsenin kimli§i ortaya çktktan sonra, askeri mahkeme


tarafndan yarglanr ve acmakszn ölüme mahküm edilir. Bize anlay³mza

6
göre yanl³ dü³üncelerle sava³an politik bir dü³man aedebiliriz, ama
ajanlar asla. Bu karakterde bir ki³i, kar³ tarafn bir kahraman bile olsa a
asla dü³ünülemez.


6 Gerilla birli§i kaç ki³iden kurulmaldr?

 deal bir gerilla birli§i 10-20 ki³iden kurulmaldr. Birlikteki sava³ç


says ne kadar az olursa, hareket yetene§i de o kadar fazladr.


7 Bir çkarma yaparken gerilla birli§inin hz ne olmaldr ve bunu
nasl yapmaldr?

 Gerilla grubunun en yüksek hareket hz, birlikteki en yava³ sava³çnn


maksimum hz kadar olmaldr. Ba³arl bir çkartma yapabilmek için, her³e-
yin önceden planlanp, prova edilmesi gerekir. Sava³çlar disiplinli, sessiz ve
süratli bir ³ekilde karaya çkmal ve her biri üzerine dü³en görevi tam olarak
bilmelidir. Daha önceden görevlendirilmi³ gruplar, çkarma alannn her iki
kanadndaki yüksek arazi noktalarna mevzilenmeli, yine çkarma sahasnn
ön tarafndaki yüksek arazi noktalarna gözetleme postalar gönderilmelidir.
Ayn anda da birli§in geri kalan sava³çlar çkarma araçlarndaki malzemele-
rini bo³altmaldr. Bütün bu i³lemler, sanki aralarnda i³aret yaplmas dahi
yasaklanm³ sa§r ve dilsizler grubu tarafndan uygulanyormu³çasna, tam
bir sessizlik, disiplin içinde son süratle yerine getirilmelidir.


8 Uzun yürüyü³lere dayanksz gerillalarla ne yapmaldr?

 Ayn hz ve tempoda olan sava³çlar içine alan ayr bir birlik kurul-
maldr.


9 Gerilla birli§inin komutan kim olmaldr?

 Komutan, göreve uygun olan önderlik yetenekleri, ki³ili§i, zekas,


dikkati ve sava³ma arzusu gözönüne alnarak seçilir.


10 Bir gerillann daha yüksek komuta yapsn bilmesi gerekir mi?

 Evet, sava³çlar birlik komutasnn kimde oldu§unu bilmedikleri


takdirde kayplara u§rayacaklarndan bu ki³iyi bilmeli ve kendisine sayg
göstermelidirler. Bo³alan görev, tüm alt görevlilerce kabul edilen ve sayg
duyulan bir ba³kas tarafndan üstlenilecektir.

7

11 Gerilla birli§i hangi silahlar ta³maldrlar?

 Cephane ikmalinden do§abilecek zorluklar azaltmak için, birlik ayn


çapta silahlardan ta³maldrlar. Ayrca birli§in gerilla sava³larnda daima
faydal ve gerekli olan bir haf makinal tüfe§i de bulunmaldr. Her gerilla,
kendi ilk yardm çantasn, a³ kabn, birlik komutannki ile ayarlanm³
olan kol saatini her an beraberinde ta³maldr. Gerilla, ayrca, 2 metre
uzunlu§unda bir ip de ta³maldrlar. Bu ip, gece yürüyü³leri srasnda
birbirlerini kaybetmemeleri için kullanlr. Bu ip, gö§üs etrafnda bir kere
dolandktan sonra, kalan ksm geriden gelen sava³çya uzatlr. Böylece, gece
ne kadar karanlk olursa olsun, hiç kimse kaybolmaz. Bu ip, ayn zamanda
tepe ve da§lar trmanrken, nehir ve rmaklardan geçerken, kullanlabilece§i
gibi, ate³ yakmak için kesilen odunlar ba§lamaya da yarar.


12 Bir gerilla birli§inin donanm ne olmaldr?

 Birlikteki her sava³çnn iyi ve sa§lam pençeli postallar olmaldr.


Her birlikte en azndan iki pusula bulunmaldr. Yabanclara sormaya gerek
kalmadan arazi hakknda bilgi edinebilmeleri için yeter sayda bölge haritas
bulundurulmaldr. E§er arazi hakknda, bölge hakknda bilgiler almak
gerekiyorsa, sadece harita üzerindeki topografya i³aretlerinin do§rulanmas
yoluna gidilmelidir. “uraya nasl gidilir?, Bu bölgeye giden yol neresidir?,
 “u da§, tepe, çe³me, koruluk, bina v.b. nerededir? gibi ayrntl sorular
sorup, birli§in varaca§ hedeer bölge halkna asla açklanmamaldr.


13 Bir gerilla birli§inin organizasyonu nasl olmaldr?

 Aynen düzenli bir ordu birli§inde oldu§u gibi, gerilla grubunun da bir
kurmay heyeti bulunur. Gerilla birli§inde de çe³itli görev ve sorumluluklar
göz önüne alnarak yaplan i³bölümü sayesinde bütün görev ve i³lerin tek
bir sava³çnn omuzlarna yüklenmesinin önüne geçilmi³ olur. Bir gerilla
birli§i genellikle a³a§daki bölümlerden olu³ur: Haber Alma, Harekât, Sabo-
taj, Sava³ç Toplama, Silah, E§itim, kmal, Levazmat, Sa§lk ve Propaganda.


14 Her bölümün görevleri nelerdir?

 Haberalma (istihbarat): Bu bölüm, gerilla grubunun görevlendirilmi³


oldu§u arazi parças üzerinde oturan gerek tarafsz, gerekse dü³man ki³iler
hakknda mümkün oldu§u kadar bilgi toplar. Su kaynaklarnn, ormanlarn,
nehirlerin, ³oselerin, karayollarnn, köprülerin, su oluklarnn ve bölgedeki
kestirme yollarn yerlerini tek tek tespit eder. Birlikteki sava³çlarn davra-

8
n³lar üzerine sicil ve kayt tutar, ispiyoncular için bir kara liste hazrlad§
gibi, gerilla harekâtna katlmay arzulayan sempatizanlarn da bir listesini
tutar. Ayn zamanda bölgedeki belli ba³l hedeeri haritaya i³ler. Bu bölüm
kar³-istihbarat faaliyetlerini yürüttü§ü gibi, dü³mann gizli ajanlarn ortaya
çkaran hizmetleri de yürütür. Birlikte çat³malar esnasnda oynadklar rol-
leri belirten birer hizmet sicili tutar.

Komut ve mesajlar ³ifreleyen ve ³ifrelerini çözen bir ³ifreleme merkezini


kurar. Sava³ Mahkemesi'nin bakt§ davalarla ilgili dosya ve kaytlar muha-
faza eder. Haber Alma Bölümü, gerilla birli§inin komutan yardmcs taraf-
ndan yönetilir. Bu ki³inin son derece zeki, tecrübeli ve güven verici olmas
gerekir.

Harekât Bölümü: Birli§in tüm saldrlarn ve yerine getirmek zorunda ol-


du§u di§er faaliyetleri düzenler ve kararla³trr. Askeri harekâtn sonuçlarn
daha sonra görevi yerine getiren yolda³laryla de§erlendir. Bu bölüm, bir ha-
rekâta ba³lanmadan önce komuta merkezi ile durum de§erlendirmesi yapar.
Bütün bilgiler toplandktan sonra bir plan hazrlar ve bunu grup kumanda-
nna sunar. Son söz grup kumandanna aittir. Kendisi bu plan onaylad§
gibi gere§inde reddedebilir. “ayet kumandan yaralanr, hastalk ya da her-
hangi bir sebeple birlikten uzakla³acak olursa gerilla birli§ine harekât bölümü
kumanda eder. Bu bölüm ayn zamanda ileride giri³ilmesi dü³ünülen askeri
harekâtla ilgili bilgi ve olaylar üzerine raporlar hazrlar.

Sabotaj bölümü: Bizim on bölümlük kurmaymzn ana birimlerinden bi-


ridir. Bu bölüm son derece hareketli, yaratc, pratik bulu³lar olan bir subay
tarafndan yönetilmelidir. Bu subay, tüm sabotaj biçimlerini bilen ve bu ko-
nuda i³inin ehli bir ki³i olmaldr. Giri³ilecek bütün sabotaj hareketlerine en
büyük dikkati vermelidir.

Sava³ç Toplama Bölümü: Birli§i geni³letmek üzere sava³ç bulup bun-


larn katlma i³lemlerini tamamlamakla görevlidir. Bu bölüm, gönüllülerin
listesini yapar ve gönüllüleri üç ayr kategoride toplar. lk kategoride çat-
³malarda verilecek kayplarn yerini alacak olan en yetenekli gönüllüler yer
alr. kinci kategoride, macheteros-bombarderos, yani palac-bomba fr-
latclar yer almaktadr. Üçüncü kategori ise, istihkam ve benzeri görevlerde
kullanlacak olanlar kapsar.

E§itim Bölümü: Bu bölümün ba³nda bulunan subay, gerillalara acemi


e§itim yaptran ve çe³itli silahlarn kullanlmasn ö§reten kurs ve okulla-
rn yönetiminden sorumludur. Ayn zamanda, okuryazar olmayanlara okuma
yazma ö§reten kurslar açar. Ayrca gerilla birli§inin bütün di§er kültürel so-
runlar ile de u§ra³r.

9
Silah Bölümü: Birli§in silahlarnn bakmndan sorumludur. Gerekli oldu-
§unda silahlarn tamiri, parça de§i³tirilmesi i³lerini yerine getirir.

Cephane (Mühimmat) Bölümü: Bu bölüm cephanenin temininden ve da-


§tmndan sorumludur. Cephane ta³yc sivilleri yönetir ve ayn zamanda
gizli cephane depolarnn yaplmasndan ve bakmndan sorumludur.

Levazmat Bölümü: En büyük sorumlulu§u üzerinde ta³r. Gerilla birl-


iklerinin hiçbir zaman yiyeceksiz kalmamasn sa§lar ve eldeki yiyece§in en
uygun ³ekilde erlere da§tmn düzenler. Ayrca, birliklerin ihtiyac olan mal-
zeme isteklerinden ve bu malzemelerin satn alnmasndan da sorumludur

Sa§lk Bölümü: Her ne kadar bir doktor ya da bir erkek hastabakc tara-
fndan yönetilmesi arzu edilirse de, birlikte böyle bir kimsenin bulunmamas
fazla önem ta³maz. Bu bölüm birliklerin ihtiyac olan sa§lk malzemenin
sa§lanmasndan sorumludur. Ayn zamanda bölgedeki doktor, hastabakc ve
di§er sa§lk personelin isim ve adreslerini elde tutar. “ayet bu ki³iler kendi
istekleriyle gerillaya hizmet etmek istemezlerse zor kullanmak suretiyle ken-
dilerinden yararlanma yoluna gidilmelidir.

Propaganda Bölümü: Bu bölüm gerek ulusal gerekse uluslararas basnda


gerilla birliklerinin sava³ amaçlaryla, gerçekle³tirilen ba³arlarn devaml
³ekilde yanstlmasyla görevlidir. Bu mümkün olamazsa, teksir edilmi³
propaganda bültenleri ve hatta gere§inde elle yazlm³ mektuplar dahi
kullanlr. [Hangi ³artlar altnda olursa olsun, propaganda bölümü eldeki
bütün olanaklardan yararlanarak gerillalarn sava³ hikayelerini adeta bir
destan halinde halk arasnda yaymak için elinden geleni yapmaldr.??]
Bizim bu askeri yaynlarmz halkn moralini yükseltecek, dü³mann moralini
bozacaktr.


15 Herhangi bir göreve ba³lamadan önce bir gerilla nasl bir ziki
e§itiminden geçmelidir?

 Azar azar arttrmak suretiyle kendisine uzun yürüyü³ler yaptrlr.


Bu yürüyü³lere, her dört saatte bir onar dakikalk ksa molalar verilmek
suretiyle on be³ saatlik bir yürüyü³ü yapabilecek hale getirilinceye kadar
devam ettirilir. Bu e§itimler esnasnda ayrca kendisine sekiz saatlik gece
yürüyü³leri yaptrlr.


16 Meskun yerler d³nda gece yürüyü³leri nasl yaplmaldr?

 Geceleri her adm atl³nda bacaklar iyice yukarya kaldrlarak


sanki bir bisiklet pedal çeviriyormu³ gibi yürümek gerekir. Böyle yapmakla

10
ayaklarn yerdeki ta³lara, a§aç kütüklerine ya da di§er engellere taklmas
önlenmi³ olur. Bir gerilla sava³çs do§ru yönde ilerleyip ilerlemedi§ini
kontrol etmek üzere en azndan saatte bir defa pusulaya bakmaldr. “ayet
pusulas yoksa, yönünü kontrol etmek üzere kutup yldzndan yararlanr.
Yldzsz gecelerde kendisine tavsiye edilecek en geçerli usullerden biri de,
a§aç gövdelerinden yararlanmasdr. Genellikle a§aç yosunu ya da di§er
küçük asalak bitkiler a§aç gövdelerinin kuzeye bakan yüzlerinde büyürler.


17 Gerillalar birbirlerine kar³ nasl davranmaldr?

 Herkes birbiriyle çok iyi arkada³ olmal ya da en azndan birbiriyle i³-


birli§i yapmaldr. Kzdrc ya da tahrik edici ³akalar, sava³çlar birbirinden
uzakla³trr ve aralarnda dü³manca duygular do§masna sebep olur. Sonuç
olarak da grubun birlik ruhu zayar ve zedelenir.


18 Gerilla gündüzleri yönünü nasl tayin eder?

 Güne³ten yararlanarak. Yön tayin etmek üzere sa§ eliyle güne³in


do§du§u taraf gösterecek ³ekilde ayakta dikilir. Sa§ kolu do§uyu, bunun
kar³t baty, ön taraf kuzeyi ve srt da güneyi gösterir.


19 Krsal alanda bir eve ya da köylü kulübesine gelindi§inde, içeri
girmeden önce gerillalarn ilk olarak ne yapmalar gerekir?

 Sava³çlardan yalnzca ikisi içeri girer, di§erleri kulübenin çevresini


ku³atrlar. çeri girenler orada bulunanlara kulübenin sarld§n bildirirler.
Kulübe ve civar yeterli bir ³ekilde arandktan sonra geri kalanlar da içeri
girebilirler. Yollar ve dü³mann yakla³masna uygun yerleri gözleyebilecek
tepelere ya da yüksek yerlere nöbetçiler yerle³tirilir. çeri girildikten sonra,
dü³mann dikkatini çekmemek için hiç kimsenin d³ar çkmasna izin
verilmez. Sava³ç toplama bölümünün ba³ndaki subay köylü ile konu³ur ve
kendisinin gerçek duygular ile gerillalara kar³ ba§llk derecesini de§erlend-
irir. Daha sonra köylüden kendilerine muhbir olarak ya da bir köy gerillas
olarak yardm etmesi istenir (Not: Köy gerillas ilen çat³malara katlmaz.
Gerillaclarn kurdu§u yönetim içinde ya³amay kabullenir ve onlara erzak
yardmnda bulundu§u gibi, gere§inde bedeni hizmetler de görür.) “ayet
köylü dü³manlara sempatisini açkça göstererek i³birli§i yapmay reddedecek
olursa, o bölgeyi terk etmek zorundadr. Gerilla birli§i bulunduklar yerde
kendilerine kar³ çal³ma olasl§ olan ki³ilerin serbestçe dola³masna asal
izin veremez. Köylüye o bölgeyi terk etmesi söylenir ve bütün mal mülkü
hiçbir ödeme yaplmakszn elinden alnr. Kendisinin bütün mallar halk

11
kurtulu³ silahl güçlerinin mülkiyetine geçer.


20 Gerilla birli§ine katlmak isteyen gençlere ne gibi bir i³lem uy-
gulanr?

 Sava³ç toplama bölümü, kendilerinin kimliklerini ve geçmi³lerini


ara³trarak devrimci mücadelenin sava³çs olmaya uygun olup olmad§na
bakr. Uygun bulunursa köy gerillas olarak e§itilir. E§er elde yeter
derecede silah varsa ve daha fazla sayda sava³çya ihtiyaç duyulursa, yeter
derecede e§itimden geçtikten sonra düzenli gerilla olarak görevlendirilir. Ben
Cabanico mevkiinde Oriente Eyaleti'ne çkarma yapan Calixto Sanchez'in
gerillalarn e§ittim. lk çkarma tam bir ba³ar ile sonuçlanm³ ve tek bir
kur³un dahi bo³a harcanmam³t; yalnzca, çkarmada kullanlan motor
karaya oturmu³tu. Derslerimde yeni gönüllülerin teker teker ve inceden
inceye sorguya çekilmeleri gerekti§ini tekrarlam³tm. Bu soru³turmalardan
sonra Sava³ç Toplama Bölümü'nün komutan, gönüllüleri üç ayr kategoriye
ayrmaldr. Birincide en çok güven verenler, ikincide vasat bir izlenim
brakanlar, üçüncü kategoride de ³üpheli ki³iler yer alr. Sava³ç Toplama
Bölümü'nün komutan, yalnzca kendilerini desteklediklerini bildirdiler
diye gönüllü kabulü yoluna asla gitmemelidir. Calixto Sanchez bu uyarm
dikkate almad. Batista'nn askerlerinden bir grup üzerlerine sivil elbise
geçirerek Ya³a Fidel Casto diye ba§rdklarnda bizimkiler kendilerini
hemen ba§rlarna basm³lard. Daha sonra bu askerler, üzerlerinde sak-
ladklar tabancalarn çkarp gerilla birli§ine, binlerce asker tarafndan
ku³atldklarn söylemi³lerdi. Bizimkiler de, bu çe³it sava³ hilelerinin acemisi
olduklarndan tela³a kaplp hemen teslim olmu³lard. Bunun sonucunu
ise bugün bilmeyen yok. nsan kasab Albay Cowley, Calixto Sanchez
ile birlikte bütün sava³çlar kur³undan geçirerek öldürmü³tü. Yalnzca
Hektor Cornillot'un komutasndaki yedi ki³ilik öncü grubu kurtulabilmi³ ve
kendileri daha sonra Sierra'daki gerillalara katlm³lard. Cowley, daha sonra
26 Temmuz Hareketi'nin bir sava³çs tarafndan vurularak öldürüldü.


21 Gerilla birli§i çkarma harekâtndan sonra neler yapmaldr?

 Karaya ayak basnca, a§r malzeme çkarldktan sonra bütün sava³ç-


lar kendilerine en iyi ³ekilde siper te³kil edecek yüksek arazi parçalarna
do§ru ilerlemelidirler. “ayet dü³man tarafndan sezilmeden çkarma yap-
labilecek kadar ³ansl bir durumla kar³la³lacak olursa, bu takdirde a§r
malzemeyi daha emniyetli bölgelere ula³trmak gerekir.

12

22 Kadn ve erkek gönüllülerin yerine getirebilecekleri çe³itli gö-
revleri sralar msnz?

 Gönüllülerin yerine getirebilecekleri görevlerden 60 tanesini ³öyle sra-


layabiliriz :

1. Tek tek her gerillaya yardmc olabilecek çapta destek müfrezeleri kur-
mak;
2. Gerilla birli§inin ön cephe ve kanatlarnda gözcülük yapmak;
3. Haberci ve ulak olarak hizmet etmek;
4. Yanlardaki gerillaclarla komuta mevkii arasnda temas sa§lamak;
5. Küçük dü³man birliklerinin yerlerini bulmak için gerilla birli§inin bu-
lundu§u araziyi iyice taramak üzere müfrezeler kurmak. (Bu i³lem sk
sk tekrarlanmaldr);
6. Bölge halkndan ödünç olarak çekiç, çivi, battaniye, kazma, kürek, ka-
las, yiyecek maddeleri, a³ kab, bo³ ³i³e ve teneke kutu, yaz makinesi
v.b. sa§lamak;
8. Gerilla birli§inin bulundu§u bölgedeki yerli halkn siyasi açdan ba§llk
derecesini ara³trmak;
9. Karargah kaytlarn tutmak. (Tahsil durumu yüksek olanlar istatistik
bilgi toplamak, harita yapmak, sava³çlarn hizmet sicillerini tutmak
v.b. i³lerde kullanlrlar);
10. Propaganda Bölümü içinde gruplar halinde teksirci olarak ya da bask
i³lerinde çal³mak;
11. Meydan, gazino, toplant salonlar ve benzeri yerlerde toplantlar dü-
zenleyen propaganda gruplar kurmak;
12. Hrszlk, saldr, insan kaçrma, yolsuzluk vb. suçlara engel olmak üzere
asayi³i sa§lamak için içerisinde kadnlarn da bulundu§u emniyet (polis)
müfrezeleri kurmak;
13. Malzeme sa§lamak ve bunlar korumak;
14. Bizim tarafmzdan henüz denetim altna alnmam³ ³ehirlerden bilgi
toplamak. Özellikle kadnlar bu i³te son derece etkili olmaktadrlar.
De§i³ik ki³iler birbirlerinden haberdar olmakszn ayn bölgeye gönde-
rilmelidir. Bu yolla elde edilen bilgilerin denetlenmesi daha kolay olur.
15. Su ve malzeme ta³yan gruplar te³kil etmek;
16. Kadnlar hastabakc ya da yardmcs olarak sa§lk grubunda görev-
lendirmek;
17. Haber güvercinleri yeti³tiren ve bunlar kullanan gruplar te³kil etmek;
18. Köpek müfrezelerinde yeti³tirici olarak görev almak;
19. A³çlk yapmak;
20. Bula³kçlk yapmak;

13
21. Mutfak için odun toplamak;
22. A³ç yamakl§ yapmak;
23. Mutfa§a su ta³mak;
24. Giysi dikmek;
25. Giysi onarmak;
26. Çama³r ykamak;
27. Evlerde oturanlar kayt etmek (Kadnlar tercih edilmeli);
28. Banyo bakmcs olarak hizmet görmek;
29. Yazc olarak çal³mak. (hzl daktilo yazanlar tercih edilmelidir);
30. Hastahanelerde çe³itli hizmetler görmek;
31. Dü³mandan ele geçirilen giysileri cinslerine göre ayrmak ve onarmak;
32. Demiryollar ve karayollarna köprülere, haberle³me hatlarna vb. sabo-
tajlar yapmak;
33. Yangn bombas atan ve sapan kullanan gruplar içinde hizmet görmek;
34. Sapan kullananlar e§itmek. (Gerilla yardmclar gere§inde bildi§imiz
çatal sapanlar kullandklar gibi, ayrca ta³ ya da patlayc maddeleri
frlatmak üzere elle döndürülen uzun sapanlar da kullanrlar. Bu i³lem
göze kolay görünürse de, e§itim görmeyenlerin isabetli at³lar yapmas
hemen hemen imkanszdr);
35. Yangn bombas olarak kullanlacak ³i³eleri yakt ve ya§ ile doldurmak,
a§zlarn mantarla tkayarak ileride kullanlmak üzere hazrlamak;
36. Dü³man arasnda korku yaratan gruplar te³kil etmek;
37. statistik tutmak;
38. Çadr dire§i, parmaklk, tel ba§lamak için kazk, yeralt tünelleri için
dö³eme, el bombalar için kasa ve kutular yapmak;
39. stihkam hizmetlerinde kullanlmak üzere demir boru, ray parçalar vb.
toplamak;
40. Demiryolu hizmetlerinde görev almak;
41. Dü³man arazisinden demiryolu raylarn söküp getiren gruplar kurmak;
42. Gizli haber alma örgütü kurmak;
43. Bayrak ve di§er i³aret cihazlar kullanlan haberle³me birliklerinde gö-
rev almak;
44. stihkam i³lerinde çal³mak;
45. Çe³itli malzemeler yapmak;
46. Bölgedeki köylerden sa§lanan binek hayvanlar ile kurulan süvari birl-
iklerinde çe³itli hizmetlerde bulunmak (Tmar, at bakm vb.);
47. Uçak gözcülü§ü yapmak;
48. Toprak altnda tüneller kazmak;
49. Birlikteki silahlarn temizlik ve bakmn yapmak;
50. Bçak, pala, süngü vb. kesici silahlar depolamak ve bakmn yapmak;
51. Atlar için yem temin etmek;

14
52. Hainleri ara³trp bulmak;
53. Karayollar üzerindeki dü³man araçlarna bomba atmak;
54. Erzak depo ve ambarlarnda çal³mak;
55. Ufak hava alanlar in³a etmek. (Özellikle ini³ ye kalk³ pistleri.) ve bun-
lar korumak;
56. A§aç kesmek; ,
57. Harekât günlü§ü tutmak;
58. Birlik içindeki yaz³ma ve emirlerin da§tmn düzenlemek;
59. Posta da§tcl§ yapmak;
60. Birlikteki alet ve edevatn bakm ve korunmasn sa§lamak.


23 Yeni kurulmu³ bir gerilla birli§inin yerine getirece§i ilk sava³
görevi ne olmaldr?

 Gerilla birli§inin giri³ece§i ilk sava³ hareketi, bulundu§u bölgedeki


demiryolu ve karayollarn mümkün oldu§u kadar çok yerinden tahrip edip
bozmaktr. Böylece dü³man birlikleri hiçbir ula³trma arac kullanamayacak
hale getirilir ve arazide yaya olarak ilerlemeye zorlanm³ olur. Dü³mann
motorlu kuvvetlerini yaya birlikler haline çevirmek, gerillalarn en önemli
görevlerinden biridir ve bu görev mutlak yerine getirilmelidir. Dü³man
birliklerinin böyle bir arazide kolaylkla hareket edecek kadar e§itimleri
olmayaca§ndan, moralleri bozulacak ve sava³ma arzular krlacaktr.
Ayn zamanda, gerillalarn manevra yetenekleri, dü³mannkinden daha
yüksek olacak ve gerillalar dü³man askerlerinden daha iyi sonuçlar elde
edeceklerdir. Gerilla sava³çlarnn binlerce dü³man askeri tarafndan izlense
de, hiçbir zaman en ufak bir korkuya kaplmamalar gerekir. Çünkü, çok
saydaki bir birlikte insanca kayp verdirmek daha da kolaydr. Diyebiliriz
ki, 15 ki³ilik bir gerilla birli§inin 25 ki³ilik bir dü³man grubu tarafndan
kovalanmas, 500 ki³ilik bir grup tarafndan kovalanmaktan daha tehlikelidir.


24 Gerilla birliklerine katlmak isteyen köylüler için ne yaplmas
gerekir?

 Sava³ç Toplama Bölümü Komutan, bu köylüleri iki gruba ayrr.


Birinci grupta güven veren ve sava³abilecek durumda olan köylüler yer alr.
kinci grupta ise, odun kesmek, su ta³mak vb. daha az önemli i³leri görecek
köylüler yer alr. Gerillalarn giri³mi³ oldu§u sava³a tüm kalbiyle ba§l ve
kendilerine yardm etmek iste§iyle dolu olan köylülere yangn bombalar
ve palalar verilir. Bu köylüler de, gerilla sava³çlar ile birlikte devaml
hareket ederler. Bu yüzden kendilerine macheteros-bombarderos yani
palaclar-bombaclar denir.

15

25 Gerilla birli§i dü³manla ne zaman çat³maya girilmelidir?

 Bu, gerilla sava³ ile ilgili ba³lca sorunlardan birisidir. “u kural hiçbir
zaman akldan çkarlmamal ve daima uygulanmaldr: MÜKEMMEL BR
GERILLA NE DܓMANI SAVA“A DAVET EDER, NE DE DܓMANIN
KEND “ARTLARI ÇNDE SAVA“A TUTU“UR. yi bir gerilla için en gü-
venilir sava³ taktikleri, ani baskn, tuza§a dü³ürme, ufak çaptaki çat³malar
ve dü³mann kendisinden en emin ve hiçbir saldr beklemedi§i anda yapla-
cak hücumlardr. Dü³man kar³ saldrya geçti§inde gerilla birli§inin derhal
gözden kaybolup daha emniyetli yerlere çekilmesi gerekir. Böyle bir çekilme
srasnda gerillalar dü³mana kayp verdirmekten de geri kalmamaldrlar. Ge-
rillalar dürbünle gözetlemek suretiyle dü³man izlemelidirler.

Mükemmel bir gerilla komutas altnda bulunan sava³çlarn hayatlarna


son derece itina eden ve onlarn yok yere sava³ d³ kalmalarna meydan
vermeyen bir ki³idir. Komutas altndaki sava³çlar dü³man ate³i altnda
açkta brakmaz ve kamuaj (araziye uyma) yaptrarak dü³mann gözünden
saklar. Bir gerilla birli§i hemen her gün dü³man kuvvetleri tarafndan
tedirgin edilecek olursa, birli§in kumandan, bizlerin minuet tekni§i olarak
adlandrd§mz sava³ kuralna ba³vurmaldr. (Minuet: ileri-geri suretiyle
yaplan bir nevi dans) Minuet tekni§inde dü³man geri çekildi§inde geril-
lalar geriye çekilir. Gerillaclar dü³manla aralarnda daima ayn mesafeyi
muhafaza etmelidir. Bu da gündüzün 800-1000 metre arasnda de§i³ir. Her
gece iki-üç keskin ni³anc mümkün oldu§u kadar dü³mana yakla³mal ve
kendilerini iyice gizleyerek ellerindeki silahlarla dü³man ate³ ya§muruna
tutup devaml ³ekilde tedirgin etmeli ve yüksek sayda kayp verdirmelidir.


26 Bir dü³man karakolu ya da içerisinde nöbetçiler bulunan bir
dü³man binasna ne ³ekilde saldrlr?

 E§er karakol yüz yarda geni³li§inde ve elli yarda uzunlu§unda bir ala-
nn ortasna in³a edilmi³se, ku³atanlar ile bina arasnda elli yarda olacaktr.

Önce karakola en yakn olan binalar ele geçirilir. Dü³man mevzilenip


yardm beklemeye zorlamak için bu binalardan devaml ³ekilde ate³ açmak
gerekir. Çevredeki binalar ele geçirildikten sonra muhafzlarn karakol bina-
sndan kaçmasna engel olacak yerlere silahl sava³çlar yerle³tirilir. Sonra
karakola saldr plan hazrlanr.

Gerillaclar ele geçirdikleri binalardan heden merkezine do§ru bir tünel


açarlar. Tünel açmak üzere kaz i³ine ba³landktan sonra sk sk pusula ile

16
yön kontrolü yaplr. Ba³langçta iki ki³i yan yana kazmaya ba³larlar. Tünelin
yüksekli§i yakla³k olarak 1,5 metre olmaldr. Kazmaclarn her biri yakla-
³k olarak 1 metrekarelik bir sahay kazacak, ayn zamanda yeter derecede
kazdktan sonra kenara çekilerek kürekçilerin kazlan topra§ atmasna ya da
torbalara doldurmalarna imkan vereceklerdir.

Tünelin a§z açlp hedefe do§ru kaz i³i ba³lad§nda, sol taraf kürekli
sava³ç tarafndan temizlenirken, elinde kazma bulunan sava³ç da sa§ tarafta
kazya devam edecektir. Bu i³lem, bu ³ekilde kürekçi ve kazmacnn devaml
yer de§i³tirmeleriyle yürütülecektir. Bu ³ekildeki bir tünel kazma metodu,
kazmac ve kürekçiye kolaylkla çal³ma imkan verir. Tünel, içinde çal³anlar
çok sk³k ve rahatsz etmeyecek bir geni³likte olmaldr.

Kürek kullananlar ve kum torbalarn ta³yanlar hzl bir tempo ile çal-
³maldrlar. Bunlarn ba³ndaki sorumlu ki³i, kendilerinin yorulup yava³lad-
§n farkeder etmez derhal bunlar yenileriyle de§i³tirmeli ve böylece çal³ma
hzndaki yava³lamann önüne geçmelidir.

Ku³atlm³ bir nöbetçi karakoluna yardmc kuvvetlerin gelebilmesi çok


kereler iki günün üzerinde bir zaman almaktadr. Fakat yine de, hede ha-
vaya uçurmak için tek dakika bile kaybetmemelidir. Hedefe do§ru birden fazla
tüneller kazlmaldr. Çünkü arazinin baz ksmlarnn kazlmas zor, bazla-
rnn ise kolay olabilir. Ayn zamanda, heden tam altna yerle³tirilen tahrip
kalplar ile yaplan patlama ba³ar ile sonuçlanmayacak olursa, açlan ikinci
ya da üçüncü tüneller vastasyla yaplan hatalar düzeltilebilir. Patlamadan
sonra d³ardaki sava³çlar saldrlarn ³iddetlendirirler. “ayet patlama tam
heden altnda olmam³sa, sava³çlar patlama sonunda heden yaknna y§-
lacak olan toprak y§nlarn ve çukurlar kendilerine siper yapmak üzere
ilerlemeli; hedefe biraz daha yakla³ma yoluna gitmelidirler.

Tünel açma i³lemi kazma ve küreklerle çal³acak kuvvetli i³çilere, mum ya


da di§er ³klandrma araçlarn kullanacak elemanlara ve tünel kazldktan
sonra tabann tesviye edecek i³çilere ihtiyaç gösterir. Bunlardan ba³ka tahrip
kalplarn hazrlayarak bunlar heden altna yerle³tirecek bir tahrip uzman-
nn hazr bulunmas gerekir. Bütün bu i³ler yaplrken saldry yapacak olan
sava³çlar da hazrda beklerler. Tahrip kalplar heden altna yerle³tirilme-
den önce, di§er tünellerde çal³makta olan i³çilerin gerekli emniyet tedbirleri
almalarna özellikle dikkat edilmelidir.

Bütün bu i³ler yaplrken, gerillalarn dü³man kuvvetlerinin kar³ sald-


rya geçmediklerinden emin olmalar gerekir. Bu yüzden, dü³man karakolu
ya da nöbetçi binas 24 saat aralksz ³ekilde göz altnda bulundurulmaldr.
Daha önceden patlama esnasnda ölecek, yaralanacak ve ele geçirilecek dü³-

17
man askerlerinin bakm için gerekli hazrlklar yaplmaldr. Dü³mandan ele
geçirilecek malzemenin ta³nabilmesi için birlik içinde bir ya da daha fazla
ki³iler görevlendirilmelidir. Karakoldan canl olarak çkacak her dü³man hak-
knda çok derin bir ara³trma yaplmal ve bunlardan çkacak sonuca göre,
her birinin akbeti hakknda karar verilmelidir.

“ayet ilk patlamadan sonra karakoldaki askerler teslim olmayacak olursa,


ba³ka tüneller kazlmaya devam edilecektir. Yeni tünellerin de istenilen yönde
kazlp kazlmad§ sk sk pusula ile kontrol edilmelidir.

Hedef ele geçirildikten sonra gerek saldrda kullanlan, gerek tünel


kazmada hizmet gören iç hizmet gruplar, yine buna benzer dü³man kara-
kollarnn ele geçirilmesinde kendilerinin de§erli hizmetlerinden yararlanmak
üzere, vakit geçirilmeksizin bölgedeki ba³ka yerlere gönderilir. “ayet bölge-
deki bütün karakollar ele geçirilmi³se, tünel kazclar kendi aralarnda bir
istihkam birli§i te³kil ederek genel sava³a katlmaldrlar. Dü³man karakol-
larn ele geçirmek üzere görevlendirilen gerilla gruplar, yapm³ olduklar
bütün faaliyetler hakknda birli§in kurmay heyetine bilgi vermelidirler.
Yeryüzündeki bütün büyük cezaevlerinden mahkumlarn tüneller kazarak
kaçtklar hatrdan çkarlmamaldr.


27 Bir tünelden saldrmadan önce ne gibi i³ler yaplmaldr?

 “ayet sürpriz bir saldr yapmak olana§ yoksa, karakolu koruyan


dü³man askerlerinin e³lerini, çocuklarn, köyün önemli ki³ilerini ve daha
önceki çat³malardan ele geçen esirleri kullanmak suretiyle yo§un bir
psikolojik kampanya yürütülür.


28 Bir yürüyü³ esnasnda gerilla birli§i ön ve arka cepheleriyle
kanatlarn korumak üzere kimleri kullanmaldr?

 Gerilla birli§inin ön ve arka cepheleriyle kanatlar, gönüllü olarak


hizmet etmek isteyen yerli halk ya da di§er gerilla birli§inin kollar tarafndan
korunur.


29 Gerillalarn hizmet sicilleri nasl tutulur?

 Sava³çlarn hizmet sicilleri, her birinin teker teker bulunduklar


çat³malarn yer ve tarihlerini içine alr. Ayn zamanda hizmet sicillerinde
çat³ma esnasnda gerillann ola§anüstü ya da göze çarpan hareketleri
olmu³sa, bunlar da teker teker belirtilir. Bu hizmet sicilleri, gerillalarn
de§erlerinin ortaya çkarlmasnda ve yine kendilerinin ter etmelerinde bü-

18
yük etkisi olaca§ndan, çok dikkatli, düzgün ve do§ru bir ³ekilde tutulmaldr.


30 Bir el bombas nasl yapar?

 lk olarak el büyüklü§ünde bo³ bir yuvarlak teneke kutunun içi temiz-
lenir ve kurulanr. Kutunun dip tarafna bir dinamit tabakas yerle³tirilir. Ku-
tunun geri kalan ksmna küçük demir parçalar ve bir de fünye (detonatör-
ate³leyici) konur. Bu i³lem, teneke kutu doluncaya kadar yaplr.

Teneke kutu doldu§unda, tahtadan ya da tenekeden yaplm³ bir kapakla


kapatlr, demir parçalaryla dinamitin kutu içinde sk skya bulunmasna
özellikle dikkat edilir. Kapa§n ortasnda bir delik bulunmaldr. Bu deli§in iç
tarafna bir tile ba§l di§er bir fünye yerle³tirilir. Fitilin di§er ucu delikten
d³arya sarktlr. Fitil ate³lendi§inde fünyeyi harekete geçirir ve bunun
arkasndan da dinamit patlar. Dinamit patlad§nda teneke kutu yarlr ve
küçük demir parçalar aynen bir ³arapnel gibi etrafa saçlr.


31 Bir kara mayn nasl yapar?

 Dirsek ³eklinde ya da düz bir demir boru parçasnn bir ucu lehimlen-
mek ya da bir kapak takmak suretiyle kapatlr. Borunun içerisi dinamitle
doldurulduktan sonra di§er ucu da bir kapakla örtülür. Bu ikinci kapa§n
ortasnda bir delik braklr. Bu deli§in içinden a³a§da açklanan ³ekilde bir
ate³leyici yerle³tirilir.

Ate³leyici ³u ³ekilde yaplr: 116 inçlik (31.5 mm.) daha küçük ve ince
bir borunun bir ucu fünyeye (detanatör ba³l§) ba§lanr. Tüpün di§er
ucundan bir til parças geçirilir. Fitil parçasnn bu ucu fünye ile temas
halindedir. Fitil parçasnn boru d³nda kalan di§er ucuna potasyum
klorat ve toz ³ekere batrlm³ bir pamuk parças ili³tirilir. Bu pamuk
parçasnn ucuna da yine küçük bir pamuk parças üzerinde içinde sülfürik
asit bulunan çok ince küçük bir cam tüp yerle³tirilir. Sülfürik asidin d³ar
szmamas için tüpün çok sk ³ekilde kapanm³ olmas gerekir. Son i³lem
olarak bir ucu asit tüpünün altna gelmek üzere kolayca hareket edebilecek
³ekilde tahta, a§aç ya da bir demir parças yerle³tirilir. Bu odun ya da
demir parças yerinden oynad§nda cam tüpü kracak ve tüpten akan
sülfürik asit, potasyum klorat ve ³eker kar³m ile temasa geçince, kimyevi
reaksiyon olarak kzgn bir alev yaratacaktr. Alev tili ate³leyecek, tilin
fünye ile temasta olmas da patlamay do§uracaktr. Bu tip kara mayn-
lar yollar üzerine yerle³tirilir. Dü³man piyadeleri ilerlerken, ayaklar ile
a§aç ya da demir parçasna dokunduklarnda cam tüp krlr ve bomba patlar.

19

32 Zaman ayarl bomba nasl yaplr?

 Kara mayn yapmnda kullanlan usul burada da aynen uygulanr.


Aradaki tek ayrnt, fünyenin do§rudan do§ruya zil tertibat sökülmü³ bir
çalar saate ba§lanm³ olmasdr.


33 Bir yere yerle³tirildi§inden 6, 10 yada 12 saat sonra harekete
geçen (ate³lenen) kimyevi bombalar nasl yaplr?

 Dar a§zl küçük bir ilaç ³i³esi ya da benzeri bir ³i³e sülfürik asitle
doldurulur, ³i³enin a§z gazete ka§dndan yaplm³ bir tpa ile skca kapatlr.
Gere§inde bu ka§t tpa yap³kan ka§tla ³i³eye ili³tirilerek asidin ziyan olmas
önlenebilir.

10 çorba ka³§ potasyum klorat dört çorba ka³§ toz ³ekerle kar³tr-
larak daha geni³ a§zl büyükçe bir ³i³enin içine konur. A§zndaki gazete
ka§dndan yaplan tpa, potasyum klorat-³eker kar³mna de§ecek ³ekilde,
içinde sülfürik asit bulunan küçük ³i³e ba³ a³a§ olarak büyük ³i³enin içine
daldrlr. Sülfürik asit zamanla ka§t tpay eritmeye ba³lar. Tpay tam
olarak eritti§inde, sülfürik asit, klorat-³eker kar³m ile temasa geçer ve
kimyevi reaksiyon olarak kzgn bir alev yaratr. “ayet bu kimyevi yangn
bombas bol miktarda ka§t parçalarnn ya da çabuk alevlenen ba³ka
maddelerin üstüne yerle³tirilecek olursa, kuvvetli yangn çkarr.


34 “ayet saf asit yerine, asit-gliserin kar³m kullanlrsa ne olur?

 “ayet saf asit yerine asit-gliserin kar³m kullanlacak olursa, içerisin-


deki gliserin ve asit oranna ba§lantl olarak bombann ate³lenmesi 4-5 gün
kadar gecikebilir. stenilen zaman uzunlu§unu kesin olarak tespit edebilmek
için bu iki maddenin kar³m oran üzerine devaml denemeler yaplmaldr.


35 Bir bombann patlatlmasnda en uzun süre nasl sa§lanr?

 En uzun gecikme sifon ³i³e kullanlmak suretiyle elde edilir. Sülfürik


asit hava ile kar³nca hacmi geni³ler ve damlalar meydana getirir. Bu
damlalar, sifonun altndaki bir cam tüp ya da ³i³e içinde bulunan potasyum
klorat-³eker kar³m üzerine dü³meye ba³lar. Bu iki maddenin birbirleriyle
temas, kimyev bombann ate³lenmesini sa§lar. Bu ³ekilde, sifon ³i³e ile
yaplan bombalarn ate³lenmesi (patlatlmas), haftalar ve hatta aylarca
geciktirilebilir.

20

36 Askeri gecikmeli fünyelerin özelli§i nedir?

 Askeri gecikmeli fünye, kuruldu§undan günler, haftalar ve hatta


aylarca sonra patlayabilir. Bu tip fünyeler modern ordular tarafndan
kullanlmaktadr. Bu fünyeler, esas olarak yayla gerilmi³ bir tel parçasndan
olu³ur. Bu tel, içinde asit bulunan küçük bir ³i³eye daldrlm³tr. Asit
zamanla teli eriterek yay bo³altr; bo³alan yay ³iddetle kapsüle çarpar ve
bombay patlatr. 1943 ylnda Hitler'e suikast hazrlayanlar uça§na bu tip
bir bomba yerle³tirmi³lerdir. Ne var ki, uçak personelinin dikkatli hareket
etmeleri, Hitler'in hayatn kurtarm³tr.

21
Aydnlanma Kütüphanesi
http://www.1001001000.org

You might also like