You are on page 1of 28

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 9 wrzenia 2015 | Nr 17 (194)

GazetaInformator.pl
RACIBRZ - SAMORZD

Szkoa uczy si zmian

IRENA YLAK
WICEPREZYDENTEM
Fot. Leszek Iwulski

Rewolucja. W klasach pierwszych szeciolatki, ze sklepikw zniknie cola.


LESZEK IWULSKI

Rozpoczcie nowego roku


szkolnego mona podsumowa
krtkim cytatem z filmu Barei
Zmiany, zmiany, zmiany. O
tych zmianach 1 wrzenia mwili samorzdowcy w swoich przemwieniach. Uroczystoci rozpoczcia roku szkolnego maj, jakby
chciay polonistki, bohatera zbiorowego. Oczywicie najbardziej
rzucaj si w oczy twarze tych, ktrzy w szkole s po raz pierwszy. W
tych twarzach jest wszystko: niepokj, determinacja, ciekawo,
entuzjazm. Za tymi twarzami stoi
dalszy fragment szkolnej czeredy.
To ci, ktrzy ju nie s debiutantami. Maj ju swoje dowiadczenia
z publiczn edukacj. Ale bohater
zbiorowy pod nazw spoeczno
szkolna jest rnorodny. Skadaj si na niego w jakiej mierze
rwnie nauczyciele, decydenci,
a take rodzice. W tym roku s
oni rwnie wani, co uczniowie.
Wszystko przez polityk. Pierwszy wrzenia przynis bowiem
olbrzymie zmiany w funkcjonowaniu polskiej szkoy. Pierwsza z
nich staa si przedmiotem oglnonarodowego referendum. Szeciolatki zostan pierwszakami.
Do tej zmiany odnis si Prezydent Raciborza Mirosaw Lenk
podczas miejskiego rozpoczcia
roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1. Prezydent jest dobrej
myli; wedug niego dzieci dadz
sobie rad. Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian t tumaczy
chci podniesienia szans na rynku edukacyjnym (a w przyszoci
na rynku pracy) polskich dzieci,.
W wikszoci pastw Unii Europejskiej do szk id dzieci modsze ni siedmiolatki. Nie wszyscy
rodzice zgadzaj si z ekspertami ministerstwa. Cz z nich nie
chce, by ich szecioletnie pociechy
usyszay 1 wrzenia szkolny dzwonek.
Jedna z zapytanych przez nas
osb uwaa: - Nie wszystkie dzieci
w wieku szeciu lat nadaj si do
podjcia nauki w szkole. Niektre
z nich nawet nie potrafi prawidowo trzyma kredek. S nawet
takie dzieci, ktre niewyranie

Fot. Urzd Miasta Racibrz

REGION EDUKACJA

Irena ylak (na zdjciu) do tej pory


bya dyrektorem oddziau terenowego BG.

Uroczystociom rozpoczcia nowego roku szkolnego towarzyszyo lubowanie


pierwszakw. Wrd nich znalazy si rwnie 6-latki.
mwi, potrzebuj wsparcia logopedy. Wedug mnie dla nich szkoa to za duo. Na szczcie istnieje
odroczenie.
Drug zmian, jaka czeka uczniw bdzie zniknicie ze
szkolnych sklepikw mieciowego jedzenia. Wyeliminowane
maj zosta zwaszcza te produkty, ktre zawieraj du ilo nasyconych kwasw tuszczowych,
soli i cukru. W odstawk id wic
cola, napoje izotoniczne, chipsy,
hot dogi, hamburgery. Powd?
Polskie dzieci robi si coraz bardziej otye. I chocia na lsku
odsetek grubych dzieci jest najmniejszy w Polsce (waha si w
wok 16,5 proc.), to trzeba walczy z tym zjawiskiem. Dlatego
w szkolnych stowkach i sklepikach znajd si saatki, surwki,
kanapki, jogurty, malanki. Serwowane napoje maj by przygotowywane na miejscu i nie mog
by sodzone. Woda mineralna
ma by dla uczniw dostpna
bez ogranicze. Zmiany wymagaj nakadw, wic samorzdy
staraj si o wsparcie. Zmieni
si rwnie WF. Do tej pory absencja na zajciach z wychowa-

nia zycznego bya koszmarem


nauczycieli. Brak aktywnoci
ruchowej w poczeniu ze szkodliwym sposobem odywiania
dawa katastrofalne skutki. Co
pite dziecko w Polsce w wieku
szkolnym ma nadwag. W tym
roku szkolnym MEN chce niskiemu uczestnictwu w zajciach
WF przeciwdziaa na dwa sposoby. Po pierwsze to lekarz bdzie wystawia zwolnienie z WF
wskazujc na wiczenia, ktrych
nie powinien wykonywa ucze.
Po drugie zmianie ulegnie system oceniania ucznia na WF-ie.
Znikn niedostateczne, mierne, dostateczne, dobre i celujce. W zamian pojawi si oceny
opisowe. Dziki temu ucze bdzie mia mniej powodw, eby
omija szkoln sal sportow. O
zmianach w zajciach z wychowania zycznego mwi w SP1
prezydent Lenk, ktry wskaza,
e zdrowy, wysportowany ucze
to gwarancja przyszoci dla kultywowania tradycji sportowych
w Raciborzu. Samorzdy dbaj zreszt o rozwj infrastruktury sportowej w podlegych sobie
placwkach. Na wspomnianym

rozpoczciu roku prezydent


Lenk obieca modernizacj bazy
sportowej w popularnej Jedynce mwic: - Przydaoby si postawi drug sal, by pomieci
wszystkich w komfortowych warunkach. Nie wiem, czy uda si
nam zrobi to w przyszym roku,
ale miasto w najbliszej przyszoci nie powinno mie kopotw
ze snansowaniem tej inwestycji.
Dla rodzicw duym odcieniem bdzie kontynuacja programu darmowego podrcznika.
W tym roku szkolnym darmowy podrcznik tra nie tylko do
uczniw klas pierwszych szk
podstawowych, ale take drugich
i czwartych oraz do pierwszej klasy gimnazjum.

Nowa wiceprezydent Raciborza prac rozpocza 1


wrzenia.
Prezydent Raciborza Mirosaw Lenk powierzy stanowisko
drugiego zastpcy prezydenta
Raciborza Irenie ylak. Nowa
wiceprezydent to z wyksztacenia ekonomista bankowiec,
ostatnio pracowaa jako dyrektor oddziau terenowego BG.
Obowizki drugiego zastpcy
prezydenta obja 1 wrzenia.
Jak bdzie wyglda podzia obowizkw prezydenckiej trjki?
Prezydent postanowi odej od
sztywnego podziau, w ktrym

jeden z zastpcw jest odpowiedzialny za resorty gospodarcze,


drugi za za spoeczne. Wojciech
Krzyek dalej bdzie zajmowa
si gospodark, ale skupi si na
inwestycjach (gwnie realizacj inwestycji droga Racibrz
- Pszczyna) oraz gospodarce
odpadami. Irenie ylak przypadnie gospodarka mieszkaniowa, wsparcie przedsibiorczoci
i rozwj. Sam prezydent do swoich dotychczasowych obowizkw dooy nadzr nad edukacj, kultur i sportem.
PS

RACIBRZ - POLITYKA

KATASTROFALNA
FREKWENCJA
Tylko nieco ponad 8% raciborzan poszo do urn.
W niedziel, 6 wrzenia odpowiadalimy na pytania dotyczce
jednomandatowych okrgw
wyborczych, finansowania partii
z budetu oraz uatwie dla obywateli w stosunkach z fiskusem.
Liczba osb uprawnionych do
udziau w referendum w Raciborzu wyniosa 44 113 osb. Gosowao 3725 osb, co przeoyo si

na frekwencj 8,44%. Raciborzanie w zdecydowanej wikszoci


opowiedzieli si za wprowadzeniem JOW-w, zmian zasad finansowania partii z pienidzy
publicznych, a take za wprowadzeniem zasady oglnej rozstrzygania wtpliwoci co do wykadni
przepisw prawa podatkowego na
korzy podatnika.
PS

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

szczegy
str. 7

Najtaniej w regionie

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

<< GazetaInformator.pl

racibrz historia

W Raciborzu upamitnili Herberta Hupk


Herbert Hupka - dla jednych wybitny niemiecki polityk, zasuony raciborzanin
i ambasador pojednania, dla innych czoowy niemiecki rewizjonista.

Fot. Liliana Borkowska

pawe strzelczyk

6 wrzenia w RCK odbya si uroczysto upamitniajca wieloletniego posa CDU


Herberta Hupk. Powodem
bya przypadajca 15 sierpnia
100 rocznica urodzin. To jeden z nielicznych w ostatnim
wierwieczu wyrniony tytuem Zasuony dla Miasta Raciborza, ale te posta wzbudzajca skrajne emocje. W
uroczystoci wzi udzia byy
prezydent Raciborza Andrzej
Markowiak (to za jego czasw
Hupka otrzyma wyrnienie
jako zasuony raciborzanin)
oraz nowa zastpczyni obecnego prezydenta, Irena ylak.
Obchody rozpoczy si niemieckojzyczn msza w. w
kociele w. Jakuba, nastpnie
uroczystoci przeniosy si do
RCK, gdzie m.in. jubilata wspomina Andrzej Markowiak, za
referat nt. ycia i twrczoci
wygosi Josef Gonschior.
Herbert Hupka urodzi
si na Cejlonie w 1915r. Jego
matka bya ydwk za ojciec Niemcem. W czasie wojny
zosta si wcielony do Wehr-

komentarz na gorco

Uroczysto upamitniajca Herberta Hupk


zostaa zorganizowana z okazji 100. rocznicy Jego urodzin.
machtu. Z uwagi na ydowskie
pochodzenie zdegradowany i
trafi do wizienia. Po wojnie
dziaa w rodowiskach ziomkowskich. Ta cz dziaalnoci
politycznej, w ktrej m.in. kwestionowa zachodnie granice
Polski i nawoywa do reparacji
dla tzw. wypdzonych, wywoaa olbrzymie kontrowersje
w polskiej opinii publicznej.
Po podpisaniu traktatw gra-

nicznych z Polsk opuci SPD


i zwiza si z chadecj. Z biegiem lat jego stosunek do Polski ewoluowa. Jako pierwszy
z wypdzonych uzna granice na Odrze i Nysie uyckiej.
Zawsze zwizany z Ziemi Raciborsk. W listopadzie 1994r.
pomg w uzyskaniu 5 milionw marek dotacji na budow oczyszczalni ciekw. To
wanie ta dziaalno skoni-

a prezydenta Markowiaka do
przyznania mu tytuu Zasuonego dla Raciborza. Pomg
miastu rwnie po powodzi w
1997r. Zmar w 2006 r.
Przeciwko organizacji zaprotestoway
rodowiska
zwizane z Obozem Narodowo - Radykalnym i Ruchem
Narodowym. Nie mona zatem organizowa uroczystego upamitnienia czowieka,

Mirosaw Lenk
Prezydent Miasta Racibrz
Zgosili si do mnie przedstawiciele mniejszoci z prob o udostpnienie sali, zgodziem si. Nie
widz przeszkd, nie zamierzam
ulega adnym presjom - ani na
nadmierne eksponowanie tego
przedsiwzicia, ani jego ograniczanie. Hupka otrzyma tytu
zasuonego dla Raciborza. Historia jego ycia jest zawia. Na
temat Polski w poszczeglnych
okresach wypowiada si bardzo
rnie i wypominany mu rewizjonizm te jest zapewne prawd, niezalenie ile w tym komunistycznej propagandy. Trzeba

znale jaki zoty rodek, eby


to wszystko pogodzi. Musimy
prowadzi z wszystkimi mieszkacami dialog, szanowa ich
przekonania, jeli oczywicie nie
jest to sprzeczne z interesem miasta. Taka jest historia, pogmatwana, zwaszcza na naszych ziemiach. Naley zachowa pewien
umiar w prezentowaniu pogldw, ktre by rniy naszych
mieszkacw. Ale jeli ma by
poruszana historia, to rwnie
ta trudna. Jeeli si ju mwi,
to powinno si mwi wszystko. Nie mona ukrywa adnych
aspektw stosunkw polsko-niemieckich.

ktry sprzeciwia si pojednaniu midzy Polsk a Niemcami: sprzeciwia si pojednawczym nurtom wewntrz CDU
a wczeniej odszed z SPD
przez to, e Willy Brandt podpisa traktat uznajcy granic
na Odrze. Na tym nie koniec:
da odszkodowa dla wypdzonych (pniej te hasa
przeja Erika Steinbach), mwi, e jest obroc starych

wielkich Niemiec, w starych


prawowitych granicach a w
1985 roku lansowa haso 40
lat wypdzenia - lsk pozostaje nasz na oficjalne haso
zjazdu jego Ziomkostwa. Naley bowiem wspomnie, e by
szefem Ziomkostwa lzakw
i wiceprzewodniczcym Zwizku Wypdzonych - napisano w
wystosowanym do mediw
owiadczeniu.

region - polityka

Polityczne listy ycze


Na listach PO znaleli si m.in. Gabriela Lenartowicz, Henryk Siedlaczek, Ryszard Zawadzki.
leszek iwulski

Termin skadania list


wyborczych upywa 15 wrzenia. Mimo tego niektre
partie do tej pory nie odkryy
wszystkich kart przed swoimi wyborcami. Oczywicie
najwiksze emocje wzbudza
pojedynek dwch formacji
cieszcych si najwiksz
sympati wyborcw, czyli Platformy Obywatelskiej
i Prawa i Sprawiedliwoci.
Mniejsze ugrupowania albo
balansuj na granicy progu
5proc. dla partii politycznych (Polskie Stronnictwo
Ludowe) i 8proc. dla koalicji wyborczych (Zjednoczona Lewica), albo tak drastycznie zjechay w d, e
wydaje si, e niewiele bd
znaczy w rysujcej si walce gigantw (przypadek Ruchu Kukiza, ktry w naszym
wojewdztwie reprezentowany jest przez szefa Soli-

darnoci lsko Dbrowskiej Dominika Kolorza). W


chwili obecnej znamy ju
wszystkich kandydatw partii rzdzcej. Na jedynce
PO wystawia wicewojewod,
by szefow Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Gabriel Lenartowicz. Lenartowicz jest mieszkank
Krzanowic, ktra w trakcie
swojej kariery zasuya sobie na du popularno w
regionie. Miejsce numer dwa
zajmowa bdzie Krzysztof
Gadowski, ktry by posem
sprawozdawc w trakcie
uchwalania wanej dla naszego regionu ustawy grniczej. Numer 3 na listach
Platformy to rybnicki pose
Marek Krzkaa. Z numerem 4 startowa bdzie wodzisawianin pose Ryszard
Zawadzki (w parlamencie
by zastpc przewodniczcego wanej podkomisji ds.
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

szkolnictwa zawodowego).
Raciborski pose Henryk Siedlaczek znalaz si 6. miejscu
listy wyborczej. Wrd kandydatw znalaz si ponadto
radny miejski Roman Juzek
z Wodzisawia, Ramona Skaba z Radlina. Prawo i Sprawiedliwo jeszcze nie zaprezentowao oficjalnie caej
swojej druyny. Wiadomo,
e do sejmu bd startowa
posowie poprzedniej kadencji: Czesaw Sobierajski
(bardzo czsto goszczcy w
regionie), Grzegorz Matusiak z Jastrzbia Zdroju i
Grzegorz Janik z Rybnika.
List do sejmu otworzy senator Izabela Kloc. Formacja
zaproponowaa take start
radnej powiatu raciborskiego Katarzynie Dutkiewicz
(znanej z dziaalnoci spoecznej na rzecz rodowisk
wykluczonych) oraz radnej powiatu wodzisawskiego Teresie Glenc. Na listach

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

prawdopodobnie znajdzie
si rwnie Ryszard Zalewski (take radny powiatowy
z Wodzisawia). Nieoficjalnie mwi si take o moliwoci startu radnego powiatu raciborskiego Dawida
Wacawczyka. Bardzo intere-

sujco natomiast zapowiada


si pojedynek do senatu. Tu
bj bdzie si rozstrzyga w
jednomandatowych okrgach wyborczych. Ze startu
zrezygnowa senator Adam
Zdziebo oraz senator Izabela Kloc. Jeli supremacji PO

i PiS nie zagro partie trzecie, to zanosi si, e senatorem zostanie wodzisawianin
byy pose, radny sejmiku
wojewdzkiego Adam Gawda, albo czonek zarzdu powiatu wodzisawskiego Dariusz Prus.

komentarz na gorco

Katarzyna Dutkiewicz
radna powiatu raciborskiego
Ukadanie list wyborczych jest
zawsze czasochonn spraw,
wymagajc wiele uwagi i odpowiedzialnoci. Mimo tego, e niektre partie de facto ju s w trakcie kampanii wyborczej, nasze listy
s jeszcze poprawiane i korygowane. Chcemy bowiem zaproponowa Polakom takich reprezentantw, z ktrych bd oni mogli
by rzeczywicie dumni. Prawo
i Sprawiedliwo chce wystawi
do padziernikowych wyborw
najlepsz z moliwych druyn
dla Polski. Oczywicie to od Polakw bdzie zalee, czy powierz
nam mandat swojego zaufania.
W powiecie raciborskim do tej
pory nasi przeciwnicy cieszyli si
wiksz sympati wyborcw. Jak
na doni wida jednak, e wahado si przechyla. Ludzie oczekuj wielkiej, pozytywnej zmiany.
Dali ju temu wyraz w wyborach

samorzdowych, a najbardziej
widocznym symbolem woli tej
zmiany jest wybr na prezydenta
Andrzeja Dudy. Wiemy jednak, e
by zasuy na to zaufanie mieszkacw Ziemi Raciborskiej trzeba codziennej wytonej pracy.
Nie moemy sobie pozwoli na
najdrobniejsze bdy. Trzeba sucha kadego i w kadej sprawie.
Prawo i Sprawiedliwo zaproponowao mi, abym moga take
uczestniczy w tej walce o serca
Polakw. Start z listy tej formacji
jest w moim przekonaniu naturalny, bo ideay i wartoci, ktrym
hoduj znajduj si po prawicy.
Dlatego propozycj reprezentowania barw PiS odebraam jako
wielki zaszczyt i jednoczenie jako wielk odpowiedzialno. Dla
mnie wanie PiS jest dzisiaj nonikiem wspomnianej wielkiej
zmiany i spoecznej odnowy. Jak
sdz formacja, do ktrej nale
ju od jedenastu lat, postawia na
moje dowiadczenie i zaangaowanie. Od dawna dziaam w samorzdzie; zaczynaam jako radna miejska, dzisiaj reprezentuj
mieszkacw w radzie powiatu.
Jestem czonkiem rady osiedla, na
ktrym si wychowaam i gdzie do
dzi mieszkam. Od lat angauj si

w dziaalno spoeczn. Jestem


jedn z zaoycielek i prezesem raciborskiego Stowarzyszenia Przyjaci Czowieka Tcza. Staramy
si w naszej pracy w stowarzyszeniu patrze zawsze na czowieka,
na jego realne problemy, na jego
trudne zmagania z codziennoci.
Dlatego powicamy tyle zaangaowania tym, ktrzy nie zawsze
mog i nie zawsze potrafi poradzi sobie sami. Std w naszej
dziaalnoci m.in. wsparcie wobec
osb bezdomnych i zmagajcych
si z uzalenieniami, opieka nad
samotnymi kobietami i matkami
czy organizacja dorocznej inicjatywy raciborskiego rajdu rodowisk trzewociowych. O tym, czy
znajd si w parlamencie zdecyduj oczywicie Wyborcy, ktrzy
25 padziernika wybior komu
powierzy mandat spoecznego
zaufania. Tymczasem, bdc gotowa odpowiedzie na wyzwanie,
oczekuj na decyzje stosownych
gremiw partii, ktre akceptuj
ksztat list wyborczych. Ju dzi
mog zadeklarowa, e jestem
przygotowana na cik prac
oraz godn reprezentacj mieszkacw Raciborszczyzny tak, jak
robiam to do tej pory w subie
publicznej.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

Instalacja do przetwarzania
odpadw w Raciborzu

W grudniu odbdzie si
kolejna edycja akcji charytatywnej Szlachetna Paczka w Raciborzu.
Mija ju prawie rok od finau Szlachetnej Paczki w Raciborzu. Obdarowane rodziny,
wolontariusze i liderki koordynujce dziaania w obrbie
naszego miasta i okolic doskonale pamitaj te wydarzenia.
Emocje, wzruszenia, mobilizacja i przyjanie, ktre przetrway do dzi. - Chciaby to
przey? Docz do nas i zosta SuperW. Naprawd warto! - zachca Aleksandra Harz.
Kolejna edycja ju w grudniu,
ale przygotowania do finau
rozpoczy si ju teraz. Trwa
rekrutacja wolontariuszy. Do
tej pory do druyny Szlachetnej Paczki zapisao si ju 13
osb, z czego 10, to osoby, kt-

Firma Empol podpisaa umow na 20 lat.

re po raz kolejny bior w niej


udzia.
Aby zosta wolontariuszem
wystarczy mie ukoczone 18
lat, wej na stron internetow www.superw.pl, wybra
swj rejon, czyli w tym przypadku Racibrz wschd lub
Racibrz zachd (oba dziaaj
razem), wypeni formularz.
Po zalogowaniu liderki kontaktuj si z wolontariuszami.
- Szlachetna paczka to akcja
ktr wyrnia mdra pomoc,
dziki ktrej chcemy dotrze
do najbardziej potrzebujcych
osb i dowiedzie si, czego im
najbardziej brakuje, dlatego
kada paczka jest inna. Jedni
potrzebuj buty, drudzy ywno, kolejni opa na zim
mwi liderki.
p

Fot. UM w Wodzisawiu

wodzisaw lski - historia

Cios mamuta znaleziony w Wodzisawiu


liczy sobie co najmniej kilkanacie tysicy lat.
W jednym z niewielkich
staww w dzielnicy Wodzisawia Zawada odkryto prawy cios mamuta.
Mamuty wochate. Ko
takiego wanie zwierzcia
odkryto w niewielkim stawie
w dzielnicy Wodzisawia Zawadzie (przy ulicy Modzieowej). Mierzcy 176 centymetrw cios (niewaciwie
nazywany take kem) znalaza maa dziewczynka, ktra wypatrzya go w mule
odsonitym przez wysychajcy zbiornik. Cios nalea
prawdopodobnie do modego osobnika. wiadczy o tym
dugo ciosu; u dorosych
osobnikw mog one bowiem
liczy nawet do 5 metrw. Nie
wiadomo jeszcze jak si tam

znalaz. Zajli si nim konserwatorzy. Dyrektor wodzisawskiego muzeum Sawomir Kulpa Sawomir Kulpa
chciaby, eby w przyszoci
cios znalaz eksponowane
miejsce wanie w jego placwce. To cenny nabytek dla
muzeum. - Moe by rwnie
tak, e mamy do czynienia
nie ze szkieletem mamuta,
ale z jego bagienn mumi dodaje dyrektor. Szanse na
to oczywicie s, ale sam dyrektor mwi, e w miejscu, w
ktrym znajduje si staw, kiedy znajdowaa si rzeka. To
oznacza rwnie, e cios mg
si znale tam przypadkowo,
niesiony przez wod.
l

70-lecie I LO w Raciborzu
Zjazd absolwentw LO
z okazji jubileuszu szkoy
Stowarzyszenie Absolwentw i Przyjaci I Liceum
Oglnoksztaccego w Raciborzu im. Jana Kasprowicza zaprasza na zjazd absolwentw, ktry odbdzie
si 10 padziernika 2015 roku. W programie uroczysta
msza wita, oficjalne otwarcie zjazdu w szkolnej auli
oraz bal absolwentw i przyjaci I LO w Arenie Rafako.

Nie zwlekaj, zapisy tylko


do dnia 30 wrzenia 2015 roku.
Wicej na stronie www.zso1raciborz.pl

pawe strzelczyk

Firma Empol stawia w


Raciborzu Regionaln Instalacj Przeksztacania Odpadw Komunalnych. Prace budowlane id zgodnie
z harmonogramem, nie ma
opnie. Instalacja bdzie
ukoczona w listopadzie i
najprawdopodobniej ruszy 1
stycznia 2016 - poinformowa prezydent podczas ostatniej konferencji prasowej. Inwestycja realizowana jest w
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
pomidzy
gmin a firm Empol. Firma
chce jeszcze mocniej wej w
raciborski rynek odpadw i
ju myli o rozwoju. Zwaszcza, e to co buduje jeszcze
przed uruchomieniem uznaa
za zbyt mae, a teren wok w
peni stwarza warunki do rozbudowy. W planach jest take
instalacja do biopaliw.
RIPOK to instalacja do
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadw na
terenie miasta Racibrz wraz
z istniejcymi instalacjami

w skrcie

Fot. Pawe Strzelczyk

Szlachetna Paczka
szuka wolontariuszy

Sensacyjne odkrycie
w Wodzisawiu

region

racibrz gospodarka komunalna

racibrz - akcje charytatywne

Umowa na budow instalacji zostaa podpisana 30 padziernika 2014 roku. Na zdjciu prezydent miasta Racibrz
Mirosaw Lenk i prezes Zarzdu Przedsibiorstwa Usug
Komunalnych EMPOL Marcin Maurer.
tj. skadowiskiem odpadw
innych ni niebezpieczne i
obojtne oraz kompostowni
odpadw zielonych cznie
tworzy bd zintegrowane
centrum przetwarzania odpadw komunalnych. Umowa

obowizywa bdzie przez 20


lat. Przedsibiorstwo Usug
Komunalnych EMPOL Sp. z
o.o. firma zainwestuje w budow instalacji 15 mln zotych oraz zatrudni od 20 do
30 pracownikw.

racibrz - inwestycje

Nowy parking przy ul. Kowalskiej


30 listopada zakoczy si
budowa nowego parkingu w Raciborzu.
Przy ulicy Kowalskiej powstan nowe parkingi. Ich
powierzchnia bdzie wykonana z pyt aurowych i bdzie liczy 800 m2. Drogi
manewrowe bd wykonane
z kostki betonowej. Ich powierzchnia wyniesie 1060
m2. Na parkingu znajd si
rwnie miejsca dla osb nie-

penosprawnych (2 miejsca
o powierzchni 36 m2). Nawierzchnia parkingu ma by
wykonana na warstwie mrozoodpornej (z pospki, czyli
materiau sypkiego, ktry ma
dobre waciwoci filtracyjne,
mechaniczne i du nono)
i warstwie tuczniowej. Wykonawca, ktry wygra przetarg
rozpisany przez Urzd Miasta, oprcz wykonania parkingu, bdzie musia ponad-

to wykona jego odwodnienie


(m.in. podczy rury spustowe z RCK), przeprowadzi
roboty ziemne i rozbirkowe,
zahumusowa skarpy, wyci
7 drzew i zorganizowa tymczasow organizacj ruchu.
Firma, ktra wygra przetarg
bdzie miaa czas na wykonanie tego zadania do 30 listopada tego roku.
l

racibrz - inwestycje

modernizacja
stadionu przy Zamkowej
Prezydent
Mirosaw
Lenk spotka si z czonkiem zarzdu PZLA Zbigniewem Polakowskim.
W raciborskim magistracie pojawiaj si pomysy na modernizacj stadionu przy ulicy Zamkowej. W
urzdzie pojawia si koncepcja, aby zosta on zagospodarowany pod ktem rozwoju lekkoatletyki.
20 sierpnia prezydent Mirosaw Lenk rozmawia o
moliwociach, jakie moe

zaoferowa miasto krlowej sportu ze Zbigniewem


Polakowskim, czonkiem
Zarzdu Polskiego Zwizku Lekkiej Atletyki (PZLA).
Pienidze na ewentualn modernizacj magistrat
chciaby pozyska z Ministerstwa Sportu. Przebudowa stadionu ma by
jednym z elementw dziaalnoci sportowej raciborskich szk. Racibrz w tej
dyscyplinie sportu ma bardzo dugie i bogate tradycje.

Zesp Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego przez dziesitki lat


szkoli wielu utalentowanych sportowcw, ktrzy
stawali si ozdobami stadionw caego wiata. To
wanie z raciborskiej kuni
talentw wyszy takie pery
polskiego sportu jak olimpijczycy: Artur Noga, Justyna wita, Rafa Smole czy
Dawid ebrowski.
ps

Konkurs Domu Ksiki


Ile ksigar i na jakiej ulicy
ma Dom Ksizki w Warszawie?
Nagrod ksika Bajki klasyczne
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Policjanci
wracacaj do siebie
Zakoczyy si prace renowacyjne krzyanowickiego posterunku. Petenci nie musz
ju jedzi do Chaupek, gdzie
komisariat funkcjonowa na
czas remontu.
Straty po suszy
W przypadku wystpienia
szkd w gospodarstwach rolnych i dziaach specjalnych
produkcji rolnej spowodowanych przez susz, grad, deszcz
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powd, huragan, piorun, obsunicie si ziemi lub
lawin poszkodowani Rolnicy
s uprawnieni do pisemnego zgaszania strat do Urzdu
Miasta w Raciborzu.
Poegnanie lata
Raciborskie Centrum Kultury
organizuje dwudniowe poegnanie lata. W pitek o godz.
18.00 w Parku Roth w Raciborzu bdzie mona bawi si
z Romami. Sobotni wieczr
upynie natomiast w lskich
klimatach. W programie koncerty zespow Gipsy Boys,
Gang Marcela, Mariusz Kalaga
i Leszek Filec.
Wybi szyb
26 sierpnia wybito szyb w
drzwiach wejciowych do klatki schodowej budynku przy
ulicy Pomnikowej. Waciciel
straty oszacowa na kilkaset
zotych. Policjanci rozpoczli
ledztwo w tej sprawie. Okazao si, e wandal to 22-letni
mieszkaniec miasta. 29 sierpnia zosta zatrzymany przez
funkcjonariuszy i trafi do policyjnego aresztu. Grozi mu 5
lat wizienia.
Pomoc
dla potrzebujcych
Gmina Rudnik informuje, e
mieszkacy, ktrzy najbardziej potrzebuj wsparcia,
mog otrzyma je ze rodkw
unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc ywnociowa 2014 2020. Pomoc
ma powdrowa do osb, ktrych dochody nie przekraczaj
150% kwoty uprawniajcej do
korzystania z opieki spoecznej (na chwil obecn jest
to 813 z dla osb samotnie
gospodarujcych i 684 z dla
osoby w rodzinie). Artykuy
odebra mona w Gminnym
Orodku Pomocy Spoecznej w
Rudniku.
Festyn ekologiczny
17 wrzenia na rynku w Raciborzu odbdzie si festyn ekologiczny. Festyn Ekologiczny
organizowany jest ju po raz
pitnasty z okazji uzyskania
przez nasz Gmin certyfikatu Systemu Zarzdzania
rodowiskowego wg normy
ISO 14001. Tegoroczny Festyn
poczony zostanie z eventem
Fotowoltaika dla dorosych i
dla smyka.
Konkurs wiedzy o
trylogii Niezgodna
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda
Kincla zaprasza do udziau w
konkursie wiedzy z trylogii
Veroniki Roth Niezgodna.
Pytania konkursowe bd
dotyczy ksiek: Niezgodna, Zbuntowana, Wierna.
Zgoszenia przyjmowane s
do 7 grudnia. Zapisy prowadz wszystkie filie i oddziay MiPBP w Raciborzu oraz
biblioteki powiatu raciborskiego.
Szczepienie lisw
lski Wojewdzki Lekarz
Weterynarii informuje, e w
dniach od 19 do 28 wrzenia
na terenie caego wojewdztwa lskiego prowadzona bdzie akcja wykadania z samolotw szczepionki przeciwko
wcieklinie dla lisw.

4 Publicystyka

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

<< GazetaInformator.pl

region historia

Po pierwszym wrzenia siedemnasty


Fot. wikipedia.pl

Agresja ZSRR na Polsk w 1939 rzucia cie na histori naszego kraju a do 1989 roku.
leszek iwulski

Now im wolno gosi


Prawda. wiat cay wie obiega w lot, e jeden odtd czy
sztandar gwiazd, sierp, hakenkreuz i mot - piewa Jacek Kaczmarski. 1 wrzenia
1939r. nad polskie granice pad
zowrogi cie swastyki. Niemcy, pomimo bohaterskiego
oporu polskiej armii, wdzierali si coraz dalej w gb naszego kraju. Za sob pozostawiali
spalone wsie, zrujnowane miasta i zwoki. Tysice zwok. To
byy zwoki zabitych w walce i
zamordowanych cywilw kobiet, dzieci, starcw. Rozstrzeliwano polskich jecw wojennych, uczestnikw powsta,
inteligencj i zwykych ludzi.
17 wrzenia nastpi drugi akt
dramatu. Agresja radziecka
bya prost konsekwencj sojuszu czerwonego i brunatnego totalitaryzmu zawartego w
nocy z 22 na 23 sierpnia 1939r.
przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima
von Ribbentropa i ludowego
komisarza spraw zagranicznych Zwizku Radzieckiego
Wiaczesawa Mootowa. Sojusz przypiecztowano tajnym
protokoem, ktry rysowa
podzia Polski w razie konfliktu naszego kraju z Niemcami lub ZSRR. Fajka Stalina
wyznaczya granic pomidzy
Rzesz i Zwizkiem Radzieckim na linii rzek Narwi, Wisy
i Sanu. Osobnym postanowieniem bya kwestia wsppracy
katw spod ubianki i Prinz
Albert Strasse. Ta wsppraca
miaa kosztowa ycie wielu
polskich obywateli. Zoliwym
charkotem historii jest fakt, e
w Norymberdze Ribbentrop
stan na szafocie, a po stronie oskarycieli sta wanie
Mootow. Nie kto inny natomiast jak ludowy komisarz by
autorem sw: - Wystarczyo
krtkie uderzenie wymierzone
przeciwko Polsce, pocztkowo
armii niemieckiej, a nastpnie
radzieckiej, aby nic nie pozostao z tego poczwarnego bkarta Traktatu Wersalskiego,
ktry istnia kosztem uciskanych narodowoci niepolskich.
Polityka tradycyjna cigego lawirowania i gry pomidzy Niemcami i ZSRR okazaa
si niewiele warta i cakowicie
zbankrutowaa. Ten wyjtek
z przemwienia na sesji rady
Najwyszej ZSRR przeszed
do annaw dyplomacji jako
jedna z najbardziej cynicznych
wypowiedzi usprawiedliwiajcych niczym niesprowokowan agresj midzynarodow. Podpis Mootowa widnieje
take pod dokumentem nakazujcym rozstrzelanie polskich
oficerw w Katyniu.
R E K L A M A

Szcztki polskich oficerw zamordowanych przez NKWD


zostay ekshumowane przez Niemcw w 1943 roku.

Jzef Stalin wita si z ministrem spraw zagranicznym


Rzeszy Joachimem von Ribbentropem. Ten ostatni trafi
na szafot w Norymberdze w 1946 roku. Zarzut mu postawiony brzmia Zbrodnie przeciwko pokojowi i Zbrodnie
przeciwko ludzkoci.
Wschodnie granice II
Rzeczpospolitej przekroczyo
ponad 600 tysicy onierzy i
4,7 tysicy czogw armii czerwonej. Nad polskim niebem
pojawio si ponad 3 tysice

Zbrodnia katyska
pochona ycie
prawie

22 tysicy

polskich oficerw
zamordowanych
strzaem w ty
gowy.

samolotw. To by cios, ktrego nasz kraj nie mg wytrzyma. Wojsko, wyczerpane


cikimi walkami z wermachtem, nie byo w stanie przeciwstawi si nowej, potnej fali
agresji. Sytuacja bya tym bardziej krytyczna, e nie polski
onierz nie otrzyma jasnych
rozkazw, jak ma si zachowa wobec Krasnoarmiejcw.
Polskie dowdztwo dugo wahao si, czy rozpocz walk zbrojn z armi radzieck.
Ostatecznie wydano rozkaz,
ktry uniemoliwi skoordynowane dziaania Z bolszewikami nie walczy, chyba w

razie natarcia z ich strony albo


prby rozbrojenia oddziaw.
Ten rozkaz Rydza migego, dyplomatyczny w treci,
dostosowany do tragicznego
pooenia wojska polskiego,
mia si strasznie zemci ju
rok pniej w ponurych lasach
Katynia. onierze, jecy wojenni, ktrzy czsto nawet nie
wchodzili kontakt z bojowy z
wrogiem zostali zgadzeni w
katowniach NKWD. Ponad 20
tysicy polskich oficerw zostao zamordowanych bez sdu, z pogwaceniem kadego
elementarnego prawa wojny i
pokoju, strzaem w ty gowy.
Niemiecka amunicja w rosyjskich rkach miaa przykry
przeraajcy obraz dziaa
sowieckiej wadzy. Cz oddziaw polskich jednak podja walk. Szczeglnie cikie
walki toczyy si w okolicach
Grodna, biy si w okolicach
Augustowa i na Polesiu Korpusy Ochrony Pogranicza. W
walkach z nowym najedc
polego ponad 2,5 tysica polskich onierzy.
Ofiary wrzenia byy jednak tylko poraajc uwertur do spektaklu zbrodni, ktr
komunici zgotowali narodowi polskiemu. Katy. Charkw. Miednoje. Te nazwy zapisay si krwawymi literami
w historii najnowszej naszego
kraju. Dziesitki, setki tysicy ludzi gnano na wschd. Do
dzisiaj historycy nie s w stanie
poda dokadnych liczb Polakw wygnanych na nieludzk

ziemi wiecznie zimnej Syberii i apokaliptyczne tereny Kazachstanu. Wywzki. Z map


znikay cae wsie. Pustoszay
ulice miast, ktrych mieszkacy w ekstremalnym zimnie, bez
poywienia, stoczeni w bydlcych wagonach, byli pdzeni
na zatracenie gdzie w tajdze,
albo na pustyni. Polscy historycy oceniaj, e ze wschodnich kresw II Rzeczpospolitej na wschd mogo zosta
deportowanych nawet 800
tysicy mieszkacw. Archiwa NKWD podaj liczb 320
tysicy. A przecie nie wszyscy
zostali deportowani. Nieludzki, czerwony aparat represji
mia szeroki wachlarz instrumentw terroru. Kopalnie na
Workucie. Modzi wcieleni si w szeregi bolszewickiej armii. Specbataliony budowlane. Wizienia. Liczby s
kosmiczne, szokuj. Obywateli polskich, po ktrych signy
apska oprawcw spod znaku
sierpa i mota mogo by nawet
p miliona (jeli przyj dane
z archiww NKWD dotyczce
deportowa). Ilu z nich zmaro? Ilu zabray mrozy poniej
50 stopni Celsjusza? Ilu zabi
gd? Ilu tyfus? Ilu nagany i
nahajki enkawudzistw? Nie
wiemy na pewno. Ludzie marli jak muchy. Do chwili podpisania ukadu Sikorski Majski
w 1941 roku i ogoszenia amnestii ponad 58 tysicy Polakw
umaro lub zostao zamordowanych. Fala zbrodni nie omina wizionych obywateli II
Rzeczpospolitej nawet wtedy,
gdy terytorium Zwizku Radzieckiego zostao najechane
przez hitlerowcw. Wczorajsi

sojusznicy zwarli si w morderczym ucisku, ktry trwa


prawie 4 lata. Olbrzymie klski, jakie ponosia Armia Czerwona w czerwcu 1941r. nie
przeszkodziy jednak rozstrzelaniu ponad 35 tysicy winiw.
Konsekwencje 17 wrzenia
wykraczay daleko poza dzie,
w ktrym nad spalonym Reichstagiem zawis czerwony
sztandar. Zwycistwo ZSRR
nie oznaczao automatycznego
zwycistwa wszystkich aliantw. Moc ukadw midzynarodowych Polska po zakoczeniu dziaa wojennych dostaa
si w radzieck stref wpyww. Strzay w wizieniach,
pokazowe procesy, bicie, tortury, sadystyczne zncanie si
nad polskimi patriotami nie
skoczyo si wraz ze mierci

Hitlera. NKWD jednak zastpowaa duo czciej rodzima


ubecja, a prokuratorzy wydajcy wyroki kary gwnej nie
mwili ju po rosyjsku. Gwarancj tego stanu rzeczy bya
wci stacjonujca na terenie
Polski Armia Czerwona. To
ona sprawiaa, e polscy komunici musieli stale sta na
baczno przy towarzyszach z
Moskwy. Rozpoczyna si trzeci akt dramatu, ktrego koniec
wyznaczyy waciwie wybory
czerwcowe i odsunicie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od wadzy i pniej
wyjazdem ostatniego radzieckiego onierza z Polski. Dramat, ktry rozpocz si 17
wrzenia 1939r. doczeka si
epilogu na Dworcu Centralnym w Warszawie 18 wrzenia
1993r.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 17 /2015

GazetaInformator.pl 9 wrzenia 2015 nr 17 (194)

ryduowy gospodarka komunalna

Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych


Fot. Leszek Iwulski

Rydutowski PSZOK bdzie dostpny w dni robocze (oprcz wtorku) oraz sobot w rnych godzinach,
tak by mieszkacy mogli jak najdogodniej z niego korzysta.
leszek iwulski

1 wrzenia samorzdowcy zwykle odwiedzaj szkoy. Pasuj pierwszakw na


uczniw. Mwi o swoich planach na przyszo. Suchaj
akademii. Wraca do nich jak
fala pami o tamtym strasznym wrzeniu 1939r. W Rydutowach 1 wrzenia te tak
byo. Gdy jednak za plecami burmistrz Kornelii Newy
ucich gwar uczniowskich
rozmw, gdy znikny nerwowe umiechy rodzicw, ktrzy
po raz pierwszy wysali dzieci
do szk, subowy samochd
pojecha na Jesionow. Na
otwarcie PSZOK-u. Co to jest
PSZOK? Rozwinicie akronimu to Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadw Komunalnych. To po prostu miejsce
na terenie gminy, w ktrym
mieszkacy mog pozostawi posegregowane odpady.
Budowa PSZOK-u wynika ze
zmian w ustawie o utrzymaniu czystoci i porzdku. Na
mocy nowych przepisw jest
to obowizek gminy. Dla Rydutw PSZOK jest niezwykle
wanym punktem na mapie
gminnej gospodarki komunalnej.
Burmistrz Kornelia Newy
powiedziaa nam: - Ta inwestycja porzdkuje gospodark odpadami komunalnymi.
Dzisiaj kady, kto ma zgromadzi odpady moe je przywie do PSZOK-u. Obiekt
bdzie dostpny dla mieszkacw codziennie oprcz

przypadku innych odpadw


firmy zajmujce si recyklingiem mog liczy na zyski z
przerbki odpadw. Odpady
zielone s w nieco innej sytuacji. W Rydutowach kwesti t rozwizano w pewnej
mierze nawizujc wspprac z firm Best Eko. Prezes
przedsibiorstwa Bernard
Jaskulski powiedzia nam:
- Rozmawiam na rnych
PSZOK ach i RIPOK-ach i
na ziele wszyscy narzekaj. Odpady te s tym bardziej
trudne w czasie takiej sytuacji pogodowej, jak mamy
obecnie. Wypowied prezesa jest odpowiedzi na gosy
mieszkacw, ktrzy uwaaj, e punkt zbirki odpadw
jest zlokalizowany za daleko
od centrum. Smrd, ktry
mgby unosi si znad gnijcej zieleni prawdopodobnie
mgby zatru ycie wielu Rydutowikw. Odpady zielone
bd przez Best - Eko przerabiane na kompost i trafi zarwno do instytucji, jak i firm
oraz prywatnych odbiorcw.
PSZOK zajmuje powierzchni 4 tys m2. Obszar
zajmowany przez obiekt w
pewnej mierze determinowany jest przez warunki postawione przez Narodowy
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
bo ta instytucja poyczya na
preferencyjnych warunkach
90 proc. Zastpca burmistrz
Marcin Poomski wskazuje: - Narodowy Fundusz stawia wymg, e starajcy si

Zastpca Dyrektora ds. Technicznych Zakadu Gospodarki Komunalnej w Rydutowach


Marcin Ruda (na zdjciu) podkrela, e obiekt ma zapewniony stay monitoring.
wtorkw i niedzieli. Zastosowalimy ruchome godziny otwarcia. W niektre dni
punkt bdzie dostpny od
rana do popoudnia, w inne
od popoudnia do wieczora.
W ten sposb kady mieszkaniec bdzie mg znale
czas, by pozby si nagromadzonych odpadw. Myl, e
bdzie to olbrzymie uatwienie dla Rydutowikw. Kto,
kto kupi now kanap i chce
pozby si wielkich gabarytw, nie bdzie musia czeka
miesic na przyjazd firmy wywocej odpady. Bywaj sytu-

acje, w ktrych w cigu krtkiego czasu ilo niektrych


mieci dramatycznie ronie w
naszych domach. Tak jest np.
w przypadku duych imprez
rodzinnych. Jeli posegregujemy te mieci, rwnie moemy si ich pozby z naszych
mieszka szybciej. Po co czeka miesic? W PSZOKU bdziemy mogli skadowa rne mieci: m.in. gruz, wielkie
gabaryty, odpady zielone.
Myl, e zwaszcza w przypadku tych ostatnich PSZOK
jest bardzo dobrym rozwizaniem. Ziele oddajemy raz

w miesicu, a przecie w tak


pogod jak mamy obecnie w
Polsce zebrana trawa gnije.
Wytwarza silny, nieprzyjemny odr. Teraz Rydutowicy
maj okazj, by z ich obej
znikna ona wczeniej. Pozbycie si odpadw, ktre zalegaj w jakim miejscu naszych domostw bdzie teraz
atwiejsze i w konsekwencji
ograniczy take proceder nielegalnego wysypu mieci.
Ziele to pie jednej mioci. To wanie ten rodzaj
odpadw dla urzdnikw najwikszym przeklestwem. W

R E K L A M A

o poyczk zagwarantuje,
i PSZOK bdzie zajmowa
przynajmniej 3 tys. m2. - Poyczka ta jest w 40 proc. umarzalna. Inwestycja kosztowaa
ok. 1 mln 100 tys z.
Pooony na przedmieciach, nieopodal lasu, w
do sporym oddaleniu od ludzi obiekt posiada wewntrzny monitoring. Na co dzie
punkt zbirki segregowanych
mieci bdzie administrowany przez Zakad Gospodarki
Komunalnej. Na jego terenie bdzie ochrona pracujca
w systemie dwuzmianowym.
Na bezpieczestwo inwestycji
zwrci uwag Marcin Ruda
Zastpca Dyrektora ds. Technicznych Zakadu Gospodarki Komunalnej. Dyrektor powiedzia: - Ochrona bdzie
czuwa po poudniu i w nocy.
Za dnia nie jest ona potrzebna, bo przecie na miejscu
pracuj osoby tu zatrudnione. W ten sposb oszczdzamy, a jednoczenie mamy
gwarancj, tego e inwestycja
nie jest pozostawiona sama
sobie. Ponadto mamy stay
kontakt ze subami, ze stra miejsk. - Sam PSZOK
bdzie zatrudnia 2 osoby.
Jedna z nich bdzie odbiera i inwentaryzowa przywz mieci, druga natomiast
zadba o czysto inwestycji.
S ju pomysy, jak mona
rozwija dziaalno nowego obiektu. Moe na nim powsta np. szklarnia, w ktrej
hodowa si bdzie kwiaty na
miejskie potrzeby.

PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

racibrz handel

racibrz - inwestycje

Zapraszamy do sklepu na Szewsk!

Centrum rekreacyjne nad Odr

Fot. Barbara Frydyk

Tu kupisz prezent dla dziecka i nie tylko.


Przy ulicy Szewskiej 3 w
Raciborzu, w miejscu gdzie
niegdy miecia si "Zota
Brama" znajduje si klimatyczny sklepik, ktry powsta
z myl o dzieciach i modziey. Szukasz odziey najlepszej
jakoci, prezentu na urodziny,
ubranka na chrzest czy roczek
? Koniecznie odwied sklep
przy Szewskiej. Ubrania polskich producentw.
- Duy wybr dla dziewczynek: bluzek tunik, legginsw, sukienek, spdnic,
sweterkw do rozmiaru 170
cm.
- Duy wybr dla chopcw:
bluzek, spodni dresowych,
jeansw, dresw do rozmiaru 170 cm
- Duzy wybr ubranek dla
niemowlt: pioszki, ppiochy, komplety, sukienki,
kombinezony na chodniejsze dni w rozmiarach od
56 cm
Posiadamy rwnie odzie
na specjalne okazje:
kolekcja szkolna,
- eleganckie sukienki,
- ubranka do chrztu (sukienki,
garniturki, pioszki),
- Urbanka na roczek (sukienki, garniturki).
Nasze przemylane, dobrze zaprojektowane i starannie uszyte ubranka dziecice
sprawdz si w kadej sytuacji. W staej ofercie przeceny

<< GazetaInformator.pl

RZGW jest zainteresowane umacnianiem


brzegw rzek, za miasto ich estetyk.
Plaa, place zabaw, scena a nawet tramwaj wodny wszystko to moe pojawi si
nad Odr, pomidzy mostem
zamkowym a kadk. Zielone wiato dla przedsiwzicia da zarzdca rzeki, RZGW
Gliwice. Sama idea nie jest
nowa, ju wiele lat temu odby si konkurs na zagospodarowanie brzegw. Wszystko
rozbio si o brak porozumienia z zarzdc rzeki oraz
o koszty. W kocu starania
stron s zbiene - RZGW jest
zainteresowany umacnianiem
brzegw rzek, za miasto - ich
estetyk.
Prezydent Lenk wsplnie

z przedstawicielem RZGW
Gliwice dali sobie miesic na
opracowanie koncepcji zagospodarowania nabrzea Odry wzdu parku zamkowego.
Chodzi o odcinek od mostu
zamkowego a za kadk, do
wysokoci luzy przy SMS.
Na co mona liczy? Prezydent Lenk ujawnia wstpnie, i chodzi o elementy infrastruktury wpisujce si
w miejsk polityk zagospodarowania bulwarw nadodrzaskich. S ju przysta
i cieki rowerowe, a maj
szans powsta plaa, place
zabaw, scena. Niewykluczone
jest uruchomienie tramwaju

wodnego kursujcego na kilkusetmetrowym odcinku pomidzy mostami oraz inny rodzaj maej eglugi.
- Takie dziaania i korzystanie z rzeki wpisuj si w
oczekiwania naszych mieszkacw - podsumowuje prezydent. Wszystko musi jednak zaakceptowa zarzdca
rzeki czyli Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej.
Warunkiem niezbdnym jest
te wsppraca z podmiotami
prywatnymi gotowymi podj
si okrelonych przedsiwzi
oraz raciborskim WOPR-em.
ps

wodzisaw lski - komunikacja

Prezenty, ubranka, akcesoria


- wszystko dla dzieci w sklepie przy ulicy Szewskiej 3/8.
na wybrane kolekcje do 30 %.
Godne polecenia jest rwnie
obuwie profilaktyczne PROFILEK, ktre take posiadamy w sprzeday. Obuwie zostao zaprojektowane z myl
o zdrowiu dzieci. Buty posiadaj profilowan wkadk,
ktra zapobiega powstawaniu
paskostopia. Wysoka cholewka utrzymuje nog w prawidowej pozycji, a mikka i
elastyczna podeszwa amortyzuje szkodliwe dla staww

R E K L A M A

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

wstrzsy i drgania. Serdecznie zapraszamy!


Ewa asocha-Gardawska
ul. Szewska 3/8
47-400 Racibrz
Czynne:
pn - pt: 9.30 - 17.00
sb: 9.30 - 13.00
Artyku sponsorowany

Obniono abonamenty parkingowe

Miasto obniyo abonamenty na parkingu


przy ul. Waowej oraz przy ul. Arendarskiej.
W zwizku z now organizacj ruchu w Strefie Patnego
Parkowania (SPP) na terenie
Starego Miasta, dla mieszkacw podstrefy A oraz przedsibiorcw
prowadzcych
dziaalno gospodarcz w
podstrefie A zostay wprowadzone obnione abonamenty
miesiczne na miejskich parkingach buforowych wok
strefy na parkingu przy ul.
Waowej oraz przy ul. Aren-

darskiej. Celem abonamentw jest zapewnienie moliwoci parkowania poza SPP dla
mieszkacw Strefy i przedsibiorcw, w celu zapewnienia maksymalnej dostpnoci
miejsc dla klientw sklepw i
placwek usugowych na terenie Starego Miasta.
Wysoko miesicznego
abonamentu dla mieszkacw i przedsibiorcw wynosi
20 z. Abonament obowizuje

na oba parkingi miejskie. Abonamenty mona naby bezporednio w punktach poboru


opat na ww. parkingach od
dnia 3 wrzenia, a uprawnienie weryfikowane jest w oparciu o kryteria analogiczne do
zawartych w 19 uchway o
opatach w Strefie Patnego
Parkowania w Wodzisawiu
lskim.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

R E K L A M A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

REKL AMY *)

GRATIS!
Pierwsza kasa skalna na polskim rynku
z panelem dotykowym

Korzyci z komputeryzacji rmy

alnych
k
s
fi
s
a
k
r

b
y
w
Najwikszy a rynku!
n
autoryzowany partner:

Zapytaj o
PROMOCJE na

Program Small Business, oferowany przez rm SOFT-ib, stworzony zosta


z myl o penej obsudze placwki handlowej. Posiada wszystkie niezbdne
moduy: obrt dokumentami, gospodark magazynow, ksigowo oraz
kadry-pace. W ofercie rwnie oprogramowanie do obsugi placwek
gastronomicznych.

terminale
patnicze

Prcz podstawowych funkcji uytkownik w programie moe znale rwnie


tak wyspecjalizowane narzdzia jak: tworzenie zamwie na podstawie rotacji
i zapasw towarw, wczytywanie faktur zakupu i cennikw z hurtowni, analizy
obrotu, zysku i mary. W istotny sposb pomagaj one w codziennej pracy.
Najwikszym atutem programu jest wsppraca ze wszystkimi
dostpnymi modelami kas i drukarek skalnych, wag, skanerw
i inwentaryzatorw oraz, co rwnie wane, umoliwia wszechstronne
wykorzystanie tych - stosunkowo drogich przecie - urzdze

Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku*)

Korzyci z komputeryzacji placwki:


Przejcie na system kodw kreskowych
atwy dostp do informacji
Przyjcie dostawy i szybkie umarowienie towarw
Wydruk etykiet na pki oraz zaprogramowanie kas skalnych
Przyspieszenie sprzeday i zmniejszenie iloci bdw
Zastosowanie wag metkujcych
Wielokrotne przyspieszenie inwentaryzacji
Kontrola pracownikw
Tworzenie zamwie
Posugiwanie si elektroniczn ofert dostawcy
Natychmiastowa analiza wynikw
Rozliczenie kontrahentw
Stany kas gotwkowych i kont bankowych
Stan rmy, ksigowo, kadry-pace
autoryzowany partner:

autoryzowany partner:

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

*) Oszczegy pytaj handlowcw

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski gospodarka komunalna

Czyby koniec sagi o sortowni mieci?


leszek iwulski

Losy
wodzisawskiej
sortowni mieci przy ul.
Marklowickiej przypominaj tytu jednego z bardziej
znanych filmw familijnych
z lat 80. Niekoczca si
opowie. Instalacj otwarto w lipcu 2011r. hucznie, z
pomp. Miao to by miejsce, dziki ktremu miasto
zyskaoby podwjnie ekologicznie i finansowo. W
midzyczasie jednak przez
parlament przetoczya si
rewolucja mieciowa i
pozbawia samorzdy mo-

liwoci korzystania z tego


typu inwestycji. Instalacja
wic stoi od nie przymierzajc 4 lat i niszczeje. Problem polega rwnie (a moe przede wszystkim) na
tym, e miasto nie budowao sortowni za wasne pienidze, ale dziki dotacji
unijnej w wysokoci prawie
miliona zotych. Magistrat
rozliczajc te rodki nie
bdzie mg wykaza tzw.
efektu ekologicznego, ktry
zakada, e w cigu 5 lat zostan osignite odpowiednie wskaniki funkcjonowania sortowni. Prezydent

Fot. Leszek Iwulski

Znalaz si chtny na zakup linii sortowniczej. Zapaci za ni 1,7 mln z.

Sortownia jest przedmiotem problemw dla


wodzisawskiego ratusza od dobrych kliku lat.

jednak nie zamierza zwraca dotacji, bo w jego opinii, miasto nie byo w stanie
przewidzie, e posowie tak
drastycznie zmieni prawo.
Powouje si na przykad
innych samorzdw, ktre
zostay z podobnym problemem. Na ostatniej sesji
prezydent poinformowa
radnych, e zawiadomi ju
marszaka wojewdztwa, e
Wodzisaw nie zapaci kwoty, ktr miasto pozyskao
na zakup dotacji. W przypadku wystpienia sporu szef magistratu zamierza wej na drog sdow.

Miasto zdecydowao si z
uwagi na te komplikacje (i
dlatego, by sortownia nie
podlegaa dalszej degradacji) na sprzeda nieruchomoci wraz z lini sortownicz. Pod motek wdrowaa
ona dwukrotnie, ale stawiane przez ratusz wymagania
finansowe (kwota ponad 3,3
mln z) nie znalazy uznania
w oczach potencjalnych inwestorw. Dopiero ostatnia prba sprzeday za sum nieco ponad 1,7 mln z
zakoczya si sukcesem,
wpacona zostaa nawet zaliczka.

ledwie kilka miesicy temu w


Kornowacu. Jednak zdaniem
autorw projektu jest on za niski i pokazuje tylko niewielk
cz caego krajobrazu. Ciekawo budzi rwnie budowa
kompleksu cianek wspinaczkowych do bulderingu nad Odr. cianki takie nie wymagaj
adnej obsugi i specjalistycznego nadzoru. Zaproponowano, aby cianka powstaa przy
przystani kajakowej. Mionicy czworonogw na pewno
cieszyliby si z budowy skweru dla psw. Skwer miaby
powsta na skrzyowaniu ulic

Warszawskiej i Matejki lub w


parku przy ulicy Kolejowej.
Zgoszone projekty bd
teraz weryfikowane przez zesp powoany na podstawie
regulaminu. Pomysodawcy
projektw mog dokona w
nich tylko jednej poprawki.
Wkrtce na stronie internetowej Urzdu Miasta w Raciborzu ruszy gosowanie. Mieszkacy sami zdecyduj o tym,
ktre projekty miayby zosta
zrealizowane. Wyniki gosowania poznamy w grudniu.

racibrz - inwestycje

44 projekty z budetu obywatelskiego

Zakoczy si nabr projektw do budetu obywatelskiego w Raciborzu.


44 projekty zostay zgoszone do realizacji w ramach
budetu obywatelskiego. Nabr zakoczy si 31 sierpnia. Kady zgoszony projekt
bdzie teraz weryfikowany.
O wyborze najlepszych zadecyduj mieszkacy w drodze gosowania. Prezydent
Raciborza Mirosaw Lenk
przeznaczy na realizacj wybranych projektw 1,5 mln
zotych w budecie miasta na
2016 rok.
Propozycje
mieszkacw dotycz rnych dziedzin ycia. rodki z miejskieR E K L A M A

go budetu raciborzanie chc


przeznaczy midzy innymi
na budow wiey widokowej
na wzgrzu Lipki w Brzeziu
(najwyszym punkcie Raciborza), promocj sportu wrd
mieszkacw miasta oraz
okolicznych miejscowoci,
dofinansowanie do biletw
wstpu na sztuki wystawiane na Zamku Piastowskim,
pokazy i szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej, rozbudow siedziby
Ochotniczej Stray Poarnej
w Sudole, organizacj gimnastyki dla seniorw, budow

bezobsugowego kompleksu
wspinaczkowego nad Odr,
budow toru rowerowego,
budow lotniska modelarskiego, budow kadki rowerowej przy ulicy Reymonta,
zakup automatw biletowych
dla komunikacji miejskiej,
zagospodarowanie
terenu
parku przy ulicy Dolnej, modernizacj budynku szkoy w
Sudole, budow skweru dla
psw, budow kcika rekreacyjnego w Markowicach,
budow siowni pod chmurk
przy Szkole Podstawowej nr
18, utworzenie szlaku senso-

rycznego przy ulicy Ksicej


oraz na budow placu zabaw
przy ulicy Bosackiej.
Mieszkacom miasta do
gustu przypado kilka propozycji. Jedn z ciekawszych jest
bez wtpienia budowa wiey
widokowej. Miaaby by wykonana ze stali lub z drewna. Podest miaby mie powierzchni
nawet 12 metrw kwadratowych. Po wejciu na wie spacerowicze mogliby podziwia
nie tylko cay Racibrz, ale take Beskidy, Zlate Hory w Sudetach, Gr w. Anny. Podobny
punkt widokowy powsta za-

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

racibrz gospodarka

Mleko si rozlao
leszek iwulski

Czas czsto weryfikuje


pomysy, dziaania, decyzje.
Niestety bardzo czsto weryfikuje negatywnie. W Sali Obrad w budynku Urzdu Miasta zorganizowano
2 wrzenia spotkanie dotyczce przyszoci, albo raczej przeszoci raciborskiej
mleczarni. Na dyskusj w tej
sprawie zaprosi radny Piotr
Klima, a obrady oprcz niego prowadzia radna Zuzanna Tomaszewska oraz radny
Leon Fioka. Mimo rozesanych licznie zaprosze, frekwencja nie powalaa na
kolana. Obecni byli prezes
spdzielni, czonkowie rady nadzorczej, prezes spdzielni w Gubczycach, pose Prawa i Sprawiedliwoci
Czesaw Sobierajski, radna
powiatowa Katarzyna Dutkiewicz, penomocnik PiS
w Raciborzu Jzef Gadzicki, dwch czonkw stowarzyszenia Dobro Ojczyzny.
Radny Klima otwierajc posiedzenie wskaza, e jego
celem nie jest przedstawianie pomysw na ratowanie
zakadu, podarowanie adunku zudnej nadziei. Celem rozmw ma by raczej
refleksja nad tym co si stao, co mona byo zrobi lepiej. Czy sytuacji mona byo
unikn? Kto zawid?
Jako pierwsza zabraa
gos bya prezes mleczarni
R E K L A M A

Wanda Swierczyna. Poprosia o powstanie z miejsc.


By to hod dla pierwszego
prezesa mleczarni Czesawa Wali, ktry zmar kilka
dni temu. Prezes w emocjonalnym tonie opowiedziaa
o zakadzie o jego historii i tradycjach. Raciborski
zakad by najwikszy w tej
czci kraju. Swierczyna
wskazaa, e kierujc pracami mleczarni bya zdecydowanie przeciwna sprzeday
mleczarni Zottowi. Zakad
nie by w dramatycznej kondycji finansowej. Owszem,
mia dugi, ale jak na potencja mleczarni byy niewielkie (4 miliony kredytu
inwestycyjnego w stosunku
do 55 milionw przychodu
rocznego). Prezes stwierdzia, e dziaania Zott byy wrogim przejciem. Od
pocztku niemiecka firma zamierzaa zlikwidowa
przedsibiorstwo. Swierczyna opowiadaa rwnie o
majtku przedsibiorstwa.
Do jej sw odnis si jeden
z czonkw rady nadzorczej
spdzielni prezes Rolniczej
Spdzielni Produkcyjnej w
Krzyanowicach Rafa Lopocz, ktry stwierdzi, e
prezes le prowadzia firm, doprowadzia do przeinwestowania, nadmiernego
wzrostu zatrudnienia. Wypomnia rwnie ostatnie
dni prezesury Swierczyny, w
trakcie ktrych przyja pro-

Fot. Leszek Iwulski

Zdaniem byej prezes najwikszy wpyw na pogorszenie si kondycji mleczarni miao zwolnienie ludzi, ktrzy znaczyli dla niej najwicej.

Bya prezes mleczarni Wanda Swierczyna (na zdj.)


jest zdania, e w Raciborzu nie ma ju miejsca
dla tej brany przemysu spoywczego.
pozycj pracy w Warszawie.
Uzna, e w ten sposb prezes opucia firm w najtrudniejszym momencie. Prezes
ripostowaa, e jej dziaania
nie mogy by skuteczne, poniewa zbyt mocno Zott zbyt
gboko zarzuci sieci. Bya
szefowa mleczarni mwia
o tym, e sami spdzielcy
podejmowali dziaania, ktre pniej zawayy o losach
zakadu. W jej opinii dzia-

aniami, ktre najmocniej


odbiy si na kondycji mleczarni byo zwolnienie ludzi, ktrzy znaczyli dla niego
najwicej gwnego technologa i gwnego mechanika. Prezes wyrazia al, e
wwczas pracownicy w jaki
sposb nie zaprotestowali.
Lopocz zapyta, czy nie jest
prawd, e on sam proponowa, aby pracownicy zostali
udziaowcami spdzielni i

w ten sposb mieli wpyw na


losy zakadu. Brak tego dziaania w przyszoci zaprocentowa brakiem moliwoci oporu przeciw sprzeday
mleczarni. Prezes spdzielni produkcyjnej powiedzia
rwnie, e gdyby mia dzisiejsz wiedz to nie zgodziby si na sprzeda mleczarni, ale dysponujc wczesn
wiedz nie mg czyni inaczej. Zauway rwnie, e
brak mu byo kontaktu ze
strony samorzdu. Zapytany jednak, czy jako czonek
spdzielni w ogle szuka
tego kontaktu powiedzia Nie.
Gos zabrali rwnie
przedstawiciele Prawa i
Sprawiedliwoci. Czesaw
Sobierajski mwi o tym, e
zabrako wsparcia ze strony
samorzdu, a sytuacja mleczarni jest tylko jednym z
przykadw le prowadzonej polityki pastwa. Wedug niego tym, co mogoby
uratowa polsk gospodark
jest proces reindustrializacji. Jego stanowisko popar
Jzef Gadzicki, ktry wskaza take, e Polska stracia
bardzo wiele na wejciu do
Unii Europejskiej, poniewa
dzisiaj nie moe skutecznie
broni swojego przemysu.
Konkluzja spotkania bya niestety smutna. Wszyscy
zgadzaj si co do tego, e w
starej mleczarni produktw
mlecznych ju raczej si nie

bdzie produkowa. Wedug


byej prezes (ale rwnie
czonkw rady nadzorczej)
sama instalacja produkcji
twarogu, ktra zostaa w Raciborzu to zbyt mao, by mc
wkroczy na rynek. Chodzi
nie tylko o brak inwestorw
(s zainteresowani produkcj mleczn w Raciborzu),
ale przede wszystkim z uwagi na brak surowca.
Na sali obecnych byo
kilku pracownikw upadajcego przedsibiorstwa. By
moe wanie oni mogliby
mie najwicej do powiedzenia, ale siedzieli w milczeniu
przysuchujc si przelatujcym w powietrzu oskareniom o odpowiedzialno
za dzisiejszy, tragiczny los
zakadu. Przyszli z nadziej, e usysz moe o jakiej
lepszej przyszoci dla zakadu, jakiej szansie, jakim
potencjalnym inwestorze.
Wiadomo. Nadzieja umiera
ostatnia. Oddali temu miejscu kilka, kilkanacie lat
swojego ycia. W jednej z
ostatnich aw usiada moda
dziewczyna. Gdy posiedzenie si koczyo spytaem
j czy spotkanie przynioso
jej jak satysfakcj. Rzucia krtko: -gdzie oni wszyscy byli, jak to si zaczynao.
Dlaczego teraz to ich interesuje? Dziewczyna to crka
jednego z pracownikw. Jej
ojciec pracowa w mleczarni
25 lat

10 PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

R E K L A M A

EWEL-LUX
ukasz Klein

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

EWEL-LUX
ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Wiadomoci
11
Rynek pracy 11

Rynek
pracy
RACIBRZ PRACA

Komu grozi bezrobocie?


Urszula Lebek, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Raciborzu o sytuacji na rynku pracy.
PAULINA KRUPISKA

Pracodawcy coraz chtniej zatrudniaj osoby z wyksztaceniem zawodowym.


Poszukiwani s budowlacy,
stolarze, krawcowe, kucharze, cukiernicy oraz mechanicy samochodowi. Jak wynika z danych Powiatowego
Urzdu Pracy w Raciborzu,
problemy ze znalezieniem
pracy maj przede wszystkim
osoby, ktre ukoczyy studia na kierunkach: pedagogika, socjologia, administracja
oraz zarzdzanie i marketing.

Wedug danych szacunkowych z kocem sierpnia 2015 roku


w Powiatowym Urzdzie Pracy w Raciborzu zarejestrowanych byo 2528 osb.
W poszczeglnych gminach sytuacja przedstawia si nastpujco:
Racibrz - 1351
Kornowac - 106
Krzanowice - 113

Krzyanowice - 232
Kunia Raciborska - 308
Ndza - 164

Pietrowice Wielkie - 137


Rudnik - 117

Fot. Paulina Krupiska

Jaka jest w chwili obecnej stopa bezrobocia w


powiecie raciborskim?
Czy w porwnaniu z latami poprzednimi sytuacja
si poprawia?
Urszula Lebek: Stopa
bezrobocia w powiecie raciborskim na dzie 31 lipca
wynosi 7 %. W porwnaniu
z poprzednimi latami sytuacja ulega poprawie, gdy
rok temu w tym samym czasie stopa bezrobocia wynosia 7,7 %, a dwa lata wczeniej
8,9 %.
W okresie wakacyjnym
z pewnoci zmniejszya si ilo osb bezrobotnych. Czy Powiatowy
Urzd Pracy w jaki specjalny sposb przygotowuje si na przyjcie
tych osb?
Jak co roku od miesica marca do wrzenia liczba
bezrobotnych si zmniejsza.
Od padziernika liczba zarejestrowanych bezrobotnych
wzrasta. Jest to naturalny
trend zwizany z prac sezonow oraz wyjazdami za
granic.
Jakimi
narzdziami
Urzd dysponuje w zakresie aktywizacji osb
bezrobotnych? W jaki
sposb pozyskiwane s
oferty pracy?
W zakresie aktywizacji
Powiatowy Urzd Pracy w
Raciborzu zawodowej dysponuje narzdziami zdeniowanymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, a s to: stae,
szkolenia, dotacje na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej, bony szkoleniowe, bony
staowe, bony na zasiedlenie
oraz bony zatrudnieniowe.
Ponadto oferujemy refunda-

Raciborski Urzd Pracy walczy z bezrobociem na rne sposoby.


Wsppracuje z rnymi instytucjami, szkoami. Dysponuje spor iloci form aktywizacji zawodowej.
cj kosztw studiw podyplomowych, donansowanie
wynagrodze dla osb powyej 50 roku ycia. Organizacja form wsparcia pozwala
wyposay osoby bezrobotne w kwalikacje zawodowe,
ktre pozwol na podjcie
zatrudnienia. Oferty pracy
pozyskiwane s poprzez osobiste, telefoniczne kontakty
z pracodawcami, jak rwnie
poprzez organizacj konferencji dla pracodawcw, Powiatowych Targw Pracy,
Edukacji i Przedsibiorczoci, comiesicznych Jarmarkw Ofert Pracy. Kolejnym
narzdziem w pozyskiwaniu ofert pracy jest System
Pozyskiwania Ofert Pracy
SPOP. Powiatowy Urzd
Pracy w Raciborzu majc na
uwadze potrzeb wsppracy z pracodawcami z terenu
dziaania tutejszego urzdu w zakresie pozyskiwania
ofert pracy uruchomi Sys-

tem Pozyskiwania Ofert Pracy. Usuga jest bezpatna i ma


na celu skrcenie czasu skadania ofert oraz oczekiwania
na skierowanie do pracy odpowiedniego kandydata.
Kto najczciej zostaje
bezrobotny? Jakie zawody s na to najbardziej
na to naraone?
Najczciej osobami bezrobotnymi zostaj osoby bez
kwalikacji
zawodowych
oraz wyksztacenia zawodowego, jak rwnie matki po
urodzeniu dziecka. Kierunki
studiw po ukoczeniu, ktrych absolwenci pozostaj
nieaktywni zawodowo to socjologia, pedagogika, administracja, zarzdzanie i marketing.
Jakich
pracownikw
szuka si obecnie najczciej? W jaki zawd
opaca si inwestowa,

tak aby po zakoczeniu


edukacji znale zatrudnienie?
Z pewnoci to szkoy
zawodowe gwarantuj ciekaw zawodow przyszo
i prac. Wybr szkoy zawodowej cieszy przedsibiorcw, poniewa brakuje fachowcw z praktycznymi
umiejtnociami. Analizujc
ilo zgoszonych ofert pracy najwicej propozycji moemy skierowa do osb posiadajcych wyksztacenie
zasadnicze zawodowe. Pracodawcy najczciej zgaszaj oferty w zawodach takich
jak: pomocniczy robotnik budowlany, kierowca samochodu ciarowego, sprzedawca,
magazynier, stolarz, stolarz
meblowy, elektryk, spawacz,
lusarz, frezer, tokarz w metalu, mechanik samochodw
osobowych, szwaczka, krawiec, malarz, ciela, dekarz,
hydraulik, monter instala-

cji i urzdze sanitarnych,


kucharz, cukiernik, fryzjer,
murarz, brukarz, monter

W 2014 roku
na zaoenie
wasnej dziaalnoci gospodarczej
zdecydowao si

100 osb

zarejestrowanych
w Powiatowym
Urzdzie Pracy
w Raciborzu
ocieple budynkw, monter skadacz okien, operator
obrabiarek sterowanych numerycznie. Podsumowujc,

na pewno warto inwestowa


i ksztaci si w brany budowlanej, gastronomicznej,
spawalniczej, metalurgicznej, spoywczo-handlowej,
elektrycznej, usugowej oraz
produkcyjnej. Osoby majce
wyksztacenie oraz dowiadczenie w tych branach nie
powinny mie problemu ze
znalezieniem pracy.
Czy Urzd wsppracuje z innymi jednostkami,
szkoami, urzdami, po
to aby zapobiega bezrobociu? Na czym ta wsppraca polega?
Tutejszy Urzd wsppracuje z takimi Urzdami
i Instytucjami jak Orodki
Pomocy Spoecznej w doborze form pomocy, Zakadem
Ubezpiecze Spoecznych i
Urzdem Skarbowym (w zakresie udzielania informacji
nt. zaoenia wasnej dziaalnoci gospodarczej). Wsppracujemy rwnie ze szkoami w zakresie tworzenia
nowych kierunkw ksztacenia, innymi ociennymi
urzdami pracy w zakresie
upowszechniania ofert pracy, oraz z rmami prywatnymi w zakresie partnerstwa i
sieci informacji dotyczcych
realizowanych projektw aktywizacji zawodowej.
Dotuj Pastwo rwnie
inicjatywy mieszkacw,
ktrzy chc zaoy wasn dziaalno gospodarcz. Co trzeba zrobi
aby pozyska donansowanie i czy mieszkacy
powiatu raciborskiego
czsto korzystaj z takiej
moliwoci?
Mieszkacy
powiatu,
zarejestrowani jako osoby bezrobotne, ktrzy chc
rozpocz dziaalno gospodarcz mog ubiega si
o przyznanie donansowania (jednorazowych rodkw na podjcie dziaalnoci
gospodarczej) w wysokoci
do 6krotnoci przecitnego wynagrodzenia. W pierwszej kolejnoci naley zoy
wniosek o donansowanie
wzr wniosku i regulamin znajduj si na naszej
stronie internetowej www.
pup-raciborz.pl w zakadce
dokumenty do pobrania. W
roku 2014 z tej formy pomocy skorzystao 100 osb bezrobotnych zarejestrowanych
w tutejszym urzdzie pracy.

12
12 Rynek
Wiadomoci
pracy

Zoty rodek

9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)
9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)

<< GazetaInformator.pl

REGION PRACA

Opiekunka/Opiekun Osb Starszych w Niemczech zawd z przyszoci!


Jeli szukasz pracy w solidnej agencji zatrudnienia, zgo si do Interkadry.
Pracujesz jako Opiekunka osb starszych, a
moe interesuje Ci ta
praca, jednak przeszkod
jest brak wystarczajcego
dowiadczenia i rozeznania na rynku ofert pracy
w opiece? Zgo si do Interkadry! Nasi eksperci do
spraw rekrutacji doradz
Ci jakie kroki podj by
zdoby odpowiednie kwalifikacje i otrzyma prac
w solidnej agencji zatrudnienia.
Trudny i wymagajcy
rynek pracy w Polsce wymusza na kandydatach poszukiwania pracy w zawodach, ktre zaczynaj si
rozwija. Usugi opiekucze s niewtpliwie bran przyszociow. Europa
si starzeje, seniorzy staj
si niesamodzielni. Zawd
Opiekuna/ Opiekunki osoby starszej w domu prywatnym staje si jednym
z najbardziej podanych
profesji na rynku.
Gdzie zdoby odpowiednie kwalifikacje?
Zawd Opiekuna, obok
takich cech jak cierpliwo i yczliwo wobec
osb starszych i niepenosprawnych, wymaga take
merytorycznego przygotowania. Opieka nad czonkami rodziny jest bardzo
cennym dowiadczeniem,
R E K L A M A

ale moe okaza si niewystarczajca. W odpowiedzi


na rosnce zapotrzebowanie rynku pracy, w ofercie
szk medycznych i policealnych znale mona
wiele kierunkw, ktre
przygotowuj do pracy z
osobami starszymi: Opiekun Osoby Starszej, Opiekun Medyczny, Opiekunka rodowiskowa czy te
Asystent Osoby Niepenosprawnej. Szkolenia s
prowadzone zarwno w
trybie dziennym jak i zaocznym. Do osb, ktre
w krtszym czasie chc
si doszkoli skierowana
jest oferta przypieszonego kursu kwalifikacyjnego. Osoby zarejestrowane
w Powiatowych Urzdach
Pracy mog zwrci si do
porednika z zapytaniem
o moliwo uczestnictwa
w kursie organizowanym
przez Urzd. Wana jest
przede wszystkich umiejtno praktycznego wykorzystania wiedzy. Zanim
wybierzemy placwk, w
ktrej rozpoczniemy nauk, sprawdmy czy dysponuje ona odpowiednim
sprztem i wyposaeniem
do wicze praktycznych.
Warto zorientowa si czy
szkoa przewiduje praktyki w takich placwkach jak
np. DPS czy szpital. Dodatkowym atutem bdzie

Fot. Interkadra

Szukasz pracy za granic?


Skontaktuj si z nami! Mamy dla Ciebie ciekaw ofert!
jeli po zakoczonym szkoleniu otrzymamy certyfikat
w dwch jzykach.
Oferujemy
darmowe
kursy dla staych pracownikw
Nasi Klienci oczekuj
przede wszystkim znajomoci jzyka niemieckiego
na poziomie komunikatywnym oraz dowiadczenia w
zakresie opieki nad starsz
i schorowan osob. Te warunki musz by spenione
by ubiega si o nasz ofert pracy. Osobom bez znajomoci jzyka niemieckiego
doradzamy rozpoczcie nauki jzyka z dowiadczonymi lektorami i szkoami jzykowymi. Wszystkie osoby
zainteresowane nauk jzyka branowego zachcamy
do skorzystania z oglno-

dostpnych materiaw na
naszej stronie internetowej: www.opiekunki.interkadra.pl/akademia-jezyka-niemieckiego. Kandydatom
poszukujcym moliwoci
rozwoju podstawowej znajomoci jzyka oferujemy
intensywne kursy organizowane cyklicznie w naszych
oddziaach na terenie caej
Polski. Staym pracownikom natomiast zapewniamy projekt e-learningowego
doszkalajcego kursu jzykowego. Prowadzimy take
bezpatne szkolenia merytoryczne, ktre skadaj si
z czci teoretycznej i praktycznej. Podczas szkolenia
uczestniczki zapoznaj si
z zagadnieniami z zakresu
chorb otpiennych, transferu oraz pielgnacji pacjenta lecego.

Etapy rekrutacji
Pierwszym etapem rekrutacji jest telefoniczna
weryfikacja znajomoci
jzyka niemieckiego oraz
dowiadczenia. Po pozytywnym przejciu etapu
telefonicznej weryfikacji
kandydaci otrzymuj zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne do naszego oddziau w celu dopenienia
niezbdnych formalnoci
przed wyjazdem. Po podpisaniu umowy firma InterKadra kontaktuje si z
kandydatami w celu zaprezentowania oferty pracy.
W momencie otrzymania
pozytywnej odpowiedzi
przez rodzin niemieck,
agencja rozpoczyna organizacj podry. Nasi
Opiekunowie nie musz
martwi si o formalnoci ani ponosi kosztw
dojazdu, zakwaterowania
oraz wyywienia. Oferujemy bardzo dobre warunki
pacowe, umow dostosowan do nowych przepisw, wprowadzonych w
Niemczech od stycznia tego roku. Odprowadzamy
skadki ZUS od prognozowanej redniej krajowej
przy zarobku do 5 tysicy netto miesicznie. Nie
pobieramy adnych opat
za porednictwo. Wszystkie osoby zainteresowane

nawizaniem wsppracy
z nasz agencj zachcamy do aplikowania za porednictwem formularza
zgoszeniowego dostpnego pod adresem: www.
opiekunki.interkadra.pl.
W celu lepszego poznania
wybranej agencji zawsze
zachcamy Kandydatw
do udziau w spotkaniach
informacyjnych i giedach
pracy, organizowanych cyklicznie przez Interkadr
w wojewdztwie lskim.
Zapraszamy take do naszych biur regionalnych
na terenie caej Polski.

Centrum
Rekrutacyjne
w Katowicach
ul. Starowiejska 11/9 (II p.)
mobile: +48 666 891 847
a.niewrzol@interkadra.pl
www.opiekunki.interkadra.pl

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Wiadomoci
13
Rynek pracy 13

REGION PRACA

Kierunek: Niemcy!
Dlaczego warto zosta opiekunk osb starszych?
Jak radzi sobie Pani z
rozk z bliskimi?
Mamy stay kontakt telefoniczny i przez Internet.
Poza tym wyjedam zwykle na 6-8 tygodni, a drugie tyle jestem w domu z
rodzin.

Prac opiekunki osoby


starszej
podejmuje coraz wicej Polek.
Najczciej opiekuj si
niemieckimi
seniorami.
Czy warto podj tak prac? Nasza redakcja sprawdza to u rda. Zapraszamy do lektury wywiadu
z pani Mart opiekunk,
ktra na co dzie pracuje w
Essen u Frau Aldone.

Pytanie na koniec: Czy


taka praca si opaca?
Zarabiam trzy razy wicej ni w swojej poprzedniej pracy, a nie ponosz
adnych kosztw utrzymania w Niemczech. W kocu mam oszczdnoci. A co
najwaniejsze czuj si
potrzebna i speniam si
w swojej pracy. Warto sprbowa!

Pani Marto, dlaczego


zdecydowaa si Pani
na wyjazd do pracy za
granic?
C, zakad pracy, w
ktrym byam zatrudniona przez 17 lat redukowa
etaty. Z dnia na dzie zostaam bez pracy i rodkw
do ycia. Szukaam pracy na
miejscu, ale okazao si, e
jestem ju za stara dla pracodawcw.
Czy od razu wiedziaa Pani, e wyjedzie do
pracy w charakterze
opiekunki?
Nie tak od razu. Obawiaam si ycia wrd obcych ludzi, a praca opiekunki wymaga przecie
zamieszkania w cudzym
domu. Nie mwiam te
zbyt dobrze po niemiecku
i baam si, e bariera jzykowa uniemoliwi mi tak
prac. Na pocztku mylaR E K L A M A

Chcesz pracowa jako


opiekunka osb starszych?
Zgo si do agencji pracy
SCG!
am o pracy sezonowej, ale
i do tej okazaam si ju za
stara a mam dopiero 52 lata! W kocu ssiadka, ktra
wyjeda do Niemiec ju od
lat, polecia mi agencj pracy
SGC z Rybnika, do ktrej si
zgosiam.
Jak wyglda rekrutacja
do takiej pracy?
U mnie wygldao to
tak, e wykonaam telefon do agencji SGC i um-

wiam si na spotkanie
w siedzibie rmy. Bardzo si
stresowaam, bo ostatni raz
na rozmowie o prac byam
ponad 18 lat temu! Mj stres
by jednak niepotrzebny, bo
rozmowa bya bardzo mia.
Najbardziej obawiaam si,
e mj niemiecki jest zbyt
saby i przez to nie uda mi si
dosta pracy, ale przeszam
rozmow po niemiecku. Paday proste pytania: gdzie
mieszkam?, czy byam kiedy

w Niemczech?, co lubi robi


w wolnym czasie? Pani Bianka z agencji SCG pytaa te o
moje dowiadczenie w opiece. Opiekowaam si swoj
Mam, wic wiedziaam, z
czym wie si takie zajcie.
Rekrutacja przebiega
pomylnie i przyszed
moment wyjazdu do pracy
Tak, najbardziej stresujcy. Nigdy nie mieszkaam za

granic, a ju na pewno nie


u obcych ludzi. Bardzo obawiaam si przyjcia przez
rodzin i moj podopieczn. Pierwsze dni byy dla nas
obu krpujce, ale szybko
poczuam si dobrze w tym
domu. Bardzo pomogo mi
to, e miaam stay kontakt
z agencj SCG czuam si
bezpiecznie. Miaam te ten
komfort, e do mojej dyspozycji by niemiecki koordynator.

Agencja Pracy Strategy


Consulting Group
ul. Przemysowa 3
44-203 Rybnik
www.scg-agencjapracy.pl
tel. 32 797 14 55

Artyku sponsorowany

14
14 Rynek
Wiadomoci
pracy

Zoty rodek

9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)
9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

PRACA
W NIEMCZECH
CERFYIKAT
NR 924

Informacja i zapisy
pn.-czw. 9-17
pitek 9-15

CENTRALA
OPOLE

ul. Piastowska 8
tel. 77/402 17 57
tel. 77/423 03 63
kom. 660 383 557

BIURO
GLIWICE

ul. Matejki 14
tel. 32/337 59 10
kom. 601 706 022

BIURO
RACIBRZ

ETS Sp. z o.o.

Wiodcy partner w porednictwie w pracy za granic

POSZUKUJE KOBIET I MCZYZN


DO PRACY W BRANACH:

RECYCLINGU
KURIERSKIEJ
TRANSPORTOWEJ
METALURGICZNEJ
LOGISTYCZNEJ

ul. Mickiewicza 20
(budynek TP S.A.
parter, pokj nr 3)
tel. 32/414 94 47
kom. 691 515 230
kom. 601 350 699

ZAPEWNIAMY:
przejazdy autokarowe w kady pitek
zakwaterowanie w hotelach pracowniczych
pakiet ubezpiecze spoecznych
- ATRAKCYJNE PREMIE

BIAA

ZADZWO LUB PRZYJD DO NAS

tel. 77/438 80 55
tel. 77/438 77 14

www. ets-praca.pl

Jestemy prnie dziaajc Agencja Pracy, od 10 lat z


powodzeniem rekrutujc i wspierajc osoby zainteresowane
podjciem pracy na terenie Niemiec.
Obecnie poszukujemy pracownikw na stanowiska:

Stolarz meblowy
Stolarz do produkcji i montau okien
Elektryk
lusarz
Pracownik produkcji

Oraz fachowcw z brany budowlanej:

Murarz / Ciela
Brygadzista
Operator maszyn budowlanych / Dwigowy

Wszystkie oferty na warunkach niemieckich!

Nie przegap okazji! Zadzwo!


Kirsch Consulting Sp. z o.o. Sp. K
Biuro Krapkowice:
Ul. Opolska 4
47-300 Krapkowice
Tel.: 77/4660 24 00
Mail.: krapkowice@kirschgruppe.com

lub odwied nasz stron:

www.kirsch-consult.com

Biuro Racibrz:
Ul. Mickiewicza 5
47-400 Racibrz
Tel.: 32/755 32 32
Mail.: racibrz@kirschgruppe.com

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Zoty rodek

Wiadomoci
15
Rynek pracy 15

16
16 Rynek
Wiadomoci
pracy

Zoty rodek

9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)
9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

CareWork_artykul-265x167mm-v2_DRUK.indd 1

02.09.2015 11:04

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Wiadomoci
17
Rynek pracy 17

REGION PRACA

REGION PRACA

Praca za granic?
Pomoemy Ci j znale!

Agencja zatrudnienia Covebo


- Twoja szansa na zatrudnienie

Euro Labora specjalizuje si w poszukiwaniu


pracy na terenie Austrii oraz Niemiec.
Euro Labora to dynamicznie rozwijajca si firma, zaoona w 2009 roku w Raciborzu.
Nasz specjalnoci s profesjonalne rozwizania HR, selekcja i rekrutacja pracownikw.
Wierzymy, e nasz najwiksz
wartoci i potencjaem s ludzie, dlatego dbamy o naszych
wsppracownikw na kadym
etapie dziaa firmy. Osobom
poszukujcym zatrudnienia
proponujemy oferty pracy zagranicznych pracodawcw (Austria i Niemcy) w rnych zawodach. W Austrii krluje brana
budowlana: ciele, murarze, dekarze, elektrycy oraz lusarze
spawacze; w Niemczech brana
metalowa: lusarze, spawacze
i operatorzy maszyn CNC oraz
brana logistyczna: operatorzy
wzkw widowych, kierowcy i
magazynierzy. Nasi pracownicy zatrudnieni s bezporednio
u pracodawcw zagranicznych,
wraz z umow o prac otrzymuj peen pakiet socjalny (ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno rentowe). Poszukujemy
pracownikw wykwalifikowanych, posiadajcych dowiadczenie i umiejtnoci, dziki
ktrym zostan doceniani na
europejskim rynku pracy. Zapewniamy im opiek jestemy z ludmi w cigym kontakcie, pomagajc w miar swoich
moliwoci i suc dobr rad.
R E K L A M A

Fot. Euro Labora

Naszym celem
jest zapewnienie
wykwalikowanego
personelu zagranicznym
agencjom pracy.
Naszym celem jest zapewnienie wykwalikowanego personelu zagranicznym agencjom
pracy. Dziki zdobytemu dowiadczeniu i praktyce wspieramy naszych partnerw w rzetel-

ny i profesjonalny sposb. Nasi


konsultanci posiadaj niezbdne
umiejtnoci zawodowe i osobiste oraz szerok wiedz o europejskim rynku pracy, co pozwala
im sprawnie i skutecznie zarzdza zasobami ludzkimi.
Na dzie dzisiejszy jestemy redniej wielkoci agencj,
wci si rozwijamy - posiadamy trzy biura w trzech rnych
miastach: Racibrz, Gliwice i
Gogwek. Mimo zachodzcych
zmian, wci jestemy rodzinn rm prowadzon przez zaprzyjanionych ze sob ludzi.
Atmosfera panujca w naszym
rodowisku pracy przekada si
na pozytywne relacje z zatrudnianymi przez nas ludmi.
Zadowolenie i spenianie
wymaga naszych klientw i
pracownikw to gwny cel Euro Labory. Gwarantujemy rzeteln jako oferowanych przez
nas usug.

Euro Labora

Artyku sponsorowany

47-400 Racibrz, Plac Wolnoci 1 (I pitro)


44-100 Gliwice, ul. Wyszyskiego 12/5
48-250 Gogwek,ul. Piotra Skargi 7,
www.euro-labora.com, e-mail: praca@euro-labora.com
tel.: 32 417 20 56, 534 550 034

Szukasz staej i pewnej pracy w Holandii?


Odwied agencj zatrudnienia Covebo.
Fot. Covebo Work Ofce

Agencja zatrudnienia Covebo mieci si w biurowcu przy


ulicy Batorego, naprzeciw Urzdu Miasta w Raciborzu.
Szukasz pewnej pracy za
granic? Nigdy jeszcze nie bye
w Holandii? Jeste wykwalifikowanym spawaczem, frezerem albo operatorem pras krawdziowych i nie masz pracy? A moe
po prostu skoczye szko i nie
wiesz co zrobi dalej? Koniecznie
odwied agencj zatrudnienia
Covebo Work Office - zarabiaj,
zdobywaj dowiadczenie i zwiedzaj.
Agnecja na stae zatrudnia
okoo 2,5 tys. pracownikw w
rnych zawodach - poczwszy
od pakowaczy ciastek poprzez
osoby zbierajce zamwienia
dla sieci sklepw, a po wysokiej
klasy specjalistw takich jak spawacz TIG. Warto doda, e zarobki spawaczy w Holandii, po
przeliczeniu na zotwki, sigaj
nawet 12 000 z brutto miesicz-

nie. Covebo to zaufana agencja


z dugoletnim dowiadczeniem.
Od kandydatw nie pobiera si
tutaj adnych opat, oferuje si
im bezpieczny transport, zakwaterowanie na miejscu oraz opiek
polskich koordynatorw w miejscu pracy. Ponadto dowiadczeni rekruterzy z kierunkowym
wyksztaceniem i szkoleniami,
gwarantuj rekrutacj zgodn z
zapotrzebowaniem pracodawcy
oraz predyspozycjami kandydatw.
Dobre
funkcjonowanie
agencji zatrudnienia opiera si na
cisej wsppracy pracodawcy i
kandydata. Przedstawiciele firmy
nie ukrywaj niczego przed kandydatami zawsze informuj,
na czym polega praca, jakie jest
wynagrodzenie, kto jest koordynatorem na miejscu, a take udo-

stpniaj wszelkie dane kontaktowe osb, ktre bd pomocne


podczas pracy za granic. Kady
pracownik ma zagwarantowane
w peni wyposaone zakwaterowanie z dostpem do aneksu kuchennego, szerokopasmowym
czem internetowym. Covebo
jako caa grupa stale si rozwija
wdraa nowoczesne narzdzia,
dziki ktrym pracownicy maj
wgld w swoje rozliczenia online,
poszerza palet dostpnych ofert
pracy, a w rezultacie cigle buduje baz zadowolonych klientw,
do ktrych poszukuje nowych
pracownikw.
Nie czekaj zatem, a praca
znajdzie Ciebie przyjd tam,
gdzie jest ona na wycignicie
rki. Biuro Covebo Work Office
mieci si w Raciborzu naprzeciwko Urzdu Miasta, a rekruterzy dostpni s dla Ciebie od
poniedziaku do pitku w godz.
8:00-17:00.

Covebo Work
Office sp. z o.o.
Racibrz, ul. Batorego 5, pok. 1
raciborz@covebo.pl
(32)755 13 02/03
www.covebo.pl
Artyku sponsorowany

18
18 Rynek
Wiadomoci
pracy
Zoty rodek
R E K L A M A

Zoty rodek
Najlepsza reklama Twojej brany!

9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)
9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Zoty rodek
R E K L A M A

Najlepsza reklama Twojej brany!

Zoty rodek

Wiadomoci
19
Rynek pracy 19

20 PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Hybrydy Toyoty i Lexusa pozwalaj oszczdza pienidze


Zainteresowanie samochodami hybrydowymi ronie z roku na rok. Dowiedz si dlaczego.

Niskie koszty eksploatacji


s od lat jedn z niezaprzeczalnych zalet samochodw
hybrydowych Toyoty, co doceniaj zarwno klienci indywidualni, jak i rmy obsugujce due oty pojazdw,
dokadnie analizujce koszty
przed zakupem. Potwierdzeniem wyjtkowej opacalnoci
hybryd s najnowsze wyniki
bada rmy Tec-RMI, przeprowadzone na zamwienie
niemieckiego magazynu otowego BFP Fuhrpark.
Jak wynika z bada
Tec-RMI,
niezalenego

orodka analiz przemysu


motoryzacyjnego, samochody hybrydowe Toyoty
pozwalaj w okresie 3 lat
eksploatacji zaoszczdzi
uytkownikowi do 1000 euro na samych przegldach
serwisowych. Badanie zostao wykonane na zlecenie
magazynu flotowego BFP
Fuhrpark. Do analizy zostay wybrane modele hybrydowe i hybrydowe plug-in rnych producentw.
Za okres eksploatacji przyjto 36 miesicy i przebieg
120 tys. km.

Jedynymi samochodami
w zestawieniu, generujcymi
oszczdnoci dla uytkownika
w stosunku do innych napdw, okazay si Toyota Auris
Hybrid i Lexus IS 300h. Auris
Hybrid pozwoli zaoszczdzi
300 euro wzgldem wersji z
napdem Diesla i 160 euro
wzgldem napdu benzynowego. W przypadku Lexusa
IS 300h oszczdnoci te wyniosy 1000 euro.
Wartoci te potwierdzaj
najwysz efektywno napdu hybrydowego Toyoty, ktra wynika m.in. z:

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

- systemu odzyskiwania energii z hamowania, dziki ktremu zuycie klockw hamulcowych jest wyranie
nisze ni w przypadku konwencjonalnego napdu (wymiana eksploatacyjna klockw co ok. 100 tys. km.);
- ogumienia, zuywajcego si
wolniej ni w przypadku innych samochodw;
- ukadu wydechowego o trwaoci o 5 lat duszej ni w
przypadku konwencjonalnych napdw;
- trwaoci wiate LED na poziomie 20 lat

- braku tradycyjnego alternatora,


rozrusznika,
sprzga czy wielu paskw
napdowych znanych z napdw konwencjonalnych.
W cigu ostatnich 4 lat
sprzeda samochodw hybrydowych do klientw in-

stytucjonalnych w Europie
wzrosa dwukrotnie, z 20
tys. sztuk w 2011 roku do 40
tys. sztuk w 2014 roku. W
zeszym roku klienci w Europie kupili cznie 178 tys.
samochodw hybrydowych
Toyoty i Lexusa.

Toyota Konsek Rybnik


ul. Prosta 100, 44-203 Rybnik
www.toyota.rybnik.pl
tel. 32 432 90 40
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 21

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

RACIBRZ UROCZYSTOCI

Rafako witowao Dzie Energetyka


Fot. Pawe Strzelczyk

W paacyku myliwskim Rafako odbyy si obchody Dnia Energetyka.


pawe strzelczyk

Uroczysto z okazji Dnia


Energetyka jak co roku bya
okazj do wyrnienia pracownikw z dugoletnim staem, najlepszych spawaczy,
odchodzcych na emerytur,
majcych wkad w rozwj firmy i zasuonych dla zakadu.
Odznak Zasuony dla Rafako wyrnieni zostali nastpujcy pracownicy firmy:
Ewa Caban, Aniela Pieruszka,
Zbigniew Baszczyk, Bogusaw
Buda, Marian Czyycki, Robert Doleych, Zygmunt Junka, Joachim Kaszny, Grzegorz
Latacz, Daniel Nasiadka, Ryszard Sumik. Nagrod specjaln za ksztatowanie wizerunku firmy z rk prezes
odebra Piotr Kara. Micha
Szudyga, Robert Demel i Dawid Krlik zostali wyrnieni
za rozwj techniki i projektowania. Nagrodzono take
Marka Zdanowicza, ktry odpowiada z pozyskiwanie oraz
realizacj kontraktw. Nagrod specjaln odebrali Mirosaw Kurzow (za wytwarzanie,
jako i obsug produkcji),
Wojciech Zembaty (zarzdzanie finansami i kosztami
przedsibiorstwa), Romanowi Boberowi i Mariuszowi
Twardawie. Przyznano take
wyrnienia w kategorii Spawacz Roku 2014. Otrzymali
je Dariusz Ejsmont, Dariusz
R E K L A M A

sta opiek koordynatorw


prywatne ubezpieczenie
mieszkanie i wyywienie
wysokie wynagrodzenie
szkolenia oraz premie
legaln prac

Podczas uroczystoci z okazji Dnia Energetyka


wrczono midzy innymi nagrody jubileuszowe
za 50, 45, 40, 35, 30 i 25 lat pracy w Rafako.
Podlasek i Krystian Sitek. Za
najwyszej klasy umiejtnoci
w zakresie spawania krcw
do komr kotowych w metodzie 121 nagrody odebrali
Janusz Dudek i Robert Jurczyk. Tytu Mistrza Rafako w
spawaniu metod 141 w roku
2015 w konkursie w szybkoci spawania otrzyma Krystian Szmid. Natomiast Piotr
Gorywoda i Bernard Paprotny wyrnieni zostali Dyplomem Uznania za osignicie
w 2014 roku najlepszych wynikw w zakresie wydajnoci i
jakoci rcznego spawania w
metodzie TIG z caego grona
pracownikw rozpoczynajcych prac i zdobywajcych
pierwsze szlify w zawodzie
spawacza. 171 pracownikw

otrzymao take nagrody za


50, 45, 40, 35, 30 i 25 lat pracy w Rafako.
- W tym roku Rafako obchodzi 66. rocznic powstania. Okrg rocznic - artowaa w wystpieniu pani
prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. Ona sama na czele zarzdu raciborskiej spki
stoi ju prawie rok (stanowisko obja 7 wrzenia 2014).
Przypomniaa w skrcie, jak
wygldao ostatnie 12 miesicy w historii firmy. Rok by
trudny, ale udao si osign
sukces, pomimo e - wg sw
pani prezes - sektor bankowy
zamkn si na Rafako. Wyniki finansowe za pierwsze procze 2015 okazay si lepsze
ni te sprzed roku, bdce i

tak dobrymi. Firma sfinalizowaa kilka duych przedsiwzi, jak chociaby sprzeda
jednego z aktyww w postaci

spki zalenej FPM czy emisja nowej serii akcji. - I to w


sytuacji, gdy wiatowe si waliy - podkrelia A. Wasilewska-Semail. W Rafako zakadano, e firma uzyska z tego
tytuu 100 mln. - Udao si
uzyska 93,5 mln, to znaczy,
e inwestorzy nam zaufali skomentowaa szefowa zarzdu raciborskiej firmy. W tej

sytuacji nie pozostaje nic innego, jak pokaza rynkowi, e


moemy pozyskiwa kontrakty i rozwija nasze kompetencje - mwia. Udanej emisji
akcji gratulowaa nastpnie
przedstawicielka PBG, przekazujc jednoczenie yczenia
i podzikowania od Magorzaty i Jerzego Winiewskich,
wacicieli PBG

22 Zdrowie

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

racibrz zdrowie

reklama >>>

Czujesz bl, gdy to robisz?


Regularne uprawiana aktywno fizyczna wyksztaca w nas przekonanie, e
jestemy zdrowymi osobami. Wielu z nas nagminnie
powtarza jeden, powany
bd. O ile pamitamy o takich elementach treningu jak
rozgrzewka oraz rozciganie,
to zazwyczaj gorzej z korzystaniem z bardzo wanej
skadowej sportu jak jest
odnowa biologiczna. Trzeba
pamita, e fizjologia wysiku jest bardzo zoonym procesem. Czasami to szczegy
decyduj o tym, jak dugo
bdziemy utrzymywa si w
dobrej kondycji. Zapominanie o wyrwnaniu miniowo-powiziowych napi w
naszym ciele po duszym
okresie roztrenowania, moe
powodowa odwrotny skutek do zamierzonego. Czsto niewinnie wygldajce
urazy (np. kolana), z czasem
kompensowane s przez inne czci naszego ciaa (np.
przy bieganiu moe dochodzi do blu szyi lub barku). Korzystanie z profesjonalnego rozlunienia tkanki
miniowo-powiziowej dwa
razy miesicu powinno by
koniecznym minimum, aby
proces trenowania by dla
nas prawidowy i przynis
oczekiwane efekty. Jeeli
przyjdziesz z tym artykuem od dnia 9.09 do
16.09 do gabinetu otrzymasz rabat na 1 wizyt.
R E K L A M A

Fot. Rehafix

Uprawiaj bezpieczny i zdrowy sport.

Dla osb uprawiajcych sport wana jest nie tylko


odpowiednia rozgrzewka, ale take odnowa biologiczna.

Rehafix gabinet rehabilitacji i fizjoterapii


Racibrz, ul. Ocicka 4
www.rehafix.com.pl
tel: 733 333 814

Artyku sponsorowany

<< GazetaInformator.pl

32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 23

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

region zdrowie

rydutowy - szpital

Zadbajmy o zdrowie naszych stp

Szpital dosta
nowy sprzt

Gdzie szuka dobrych i zdrowych butw?


Czy to wystarczy? Rady dla dzieci i dorosych.
powyszym stopy osoby dorosej
s duo trudniejsze do odpowiedniego ustawienia. Rozwizaniem
dla osb dorosych s wkadki indywidualne do butw, ktre dobrane do konkretnej osoby odci bolce, przeciane miejsca
i ustawi stop w prawidowym
uoeniu co znacznie wpywa na
popraw komfortu chodzenia i
biegania.
Aby wiedzie z jakim problemem mamy do czynienia, przed
kadym doborem wkadek czy
obuwia naley dokadnie zbada
nasze stopy. Najlepiej odda si
w rce specjalistw. Zapraszamy
na Badanie Komputerowe Stp
w centrum medyczno-rehabilitacyjnym Relax, ktre pozwoli
zdiagnozowa problemy naszych
stp i odpowiednio dobra obuwie i wkadki, dziki ktrym stopa zostanie odciona i prawidowo skorygowana.

Dlaczego naley dba o swoje stopy?


Stopy czowieka peni bardzo wan funkcj. To wanie
dziki nim jestemy w stanie
utrzymywa prawidow postaw stojc, moemy chodzi i
biega. Nasze stopy przejmuj
cay ciar naszego ciaa i wykonuj najwicej ruchw w cigu
aktywnego dnia.
Dziecice stopy
Wielokrotnie problemy ze
stopami zaczynaj si w okresie
dziecistwa. Wpywaj na to niewaciwe nawyki siedzenia, stania czy chodzenia, niedobr lub
nadmiar aktywnoci fizycznej.
Przyczyn problemw nierzadko bywa rwnie nieprawidowo
dobrane buty dla dziecka, ktre
wpywaj niekorzystnie na rozwj anatomiczny stopy.
Gdzie szuka dobrych i
zdrowych butw?
Warto kupowa buty dla
dziecka w takim miejscu gdzie
moemy liczy na pomoc osb
przeszkolonych w zakresie stp i
obuwia. Co wicej naley wybra
miejsce gdzie moemy znale
rnych producentw obuwia z
atestem Zdrowa Stopa (Emel,
Bartek, Dawid, Aurelka), gdy
kada stopa jest inna, a but powinien by do niej odpowiednio
dopasowany.
Czy dobre zdrowe buty dla
R E K L A M A

dziecka wystarcz?
W wielu przypadkach dobrze
dopasowane zdrowe buty zapewniaj odpowiednie utrzymanie
stopy, nie pozwalajc na kolawe
ustawienie. Jednake, zdarza si
i tak, e sam but nie wystarczy i
aby odpowiednio ustawi stopy
dziecka naley dobra odpowiednie wkadki do butw z elementami korekcyjnymi. W takich
przypadkach rodzice dodatkowo
otrzymuj specjalne instruktarze
wicze, dziki ktrym wiedz

jak wiczy z dzieckiem w domu


i jak w peni zadba o prawidowe
ustawienie jego stopy.
Czy dorose stopy s bardziej problematyczne?
Stopa osoby dorosej nie jest
atwa do zmiany ustawienia poprzez wiczenia. Przyczyn s
wieloletnie przyzwyczajenia, ktre nie pozwalaj na przybieranie
odpowiednich ustawie stopy
i nie utrzymuj si po stosowanych wiczeniach. W zwizku z

Artyku sponsorowany

Szpital w Rydutowach
otrzyma nowy sprzt od
Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy.
Ultrasonograf, aparat do
EKG oraz pi pomp infuzyjnych do podawania lekw drog doyln, a take aparat do
mierzenia cinienia i saturacji
trafiy do rydutowskiego szpitala. Ten cenny sprzt zosta
przekazany przez WOP dla
oddziau chorb wewntrznych
II z pododdziaem geriatrycznym. Wielka Orkiestra witecznej Pomocy ju od trzech
lat przekazuje sprzt medyczny
dla rydutowskiego szpitala. W

ubiegym roku ten sam oddzia


otrzyma m.in. kardiomonitor,
aparaty do rejestracji EKG i
RR metod Holtera, wzki inwalidzkie oraz materace przeciwodleynowe.
Wczeniej WOP wspara
rwnie oddziay neonatologii PPZOZ przekazujc m.in.
inkubator zamknity. Szpitale
w Rydutowach i Wodzisawiu
otrzymay take aparat USG,
aparat do nieinwazyjnego
wspomagania oddechu, aparat do pomiaru bilirubiny oraz
lamp do fototerapii.
d

racibrz - szpital

Bezpatne badania
Badania dla kobiet w ciy.
Powiat Raciborski we
wsppracy ze Szpitalem Rejonowym w Raciborzu kontynuuje realizacj bezpatnych bada dla ciarnych mieszkanek
powiatu raciborskiego na oznaczenie antygenu cytomegalii i

toksoplazmozy. Do wykonania
badania niezbdne jest skierowanie od lekarza ginekologa.
Badania wykonywane bd do 31 grudnia 2015 r. Wicej informacji pod nr tel.: (32)
755 51 70.
p

24 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Wycieraczki to bardzo
wany element kadego samochodu. Maj niezwykle istotny wpyw na komfort i bezpieczestwo jazdy w trudnych
warunkach atmosferycznych,
jednake wikszo kierowcw cakowicie o nich zapomina. Takie zachowanie jest nieuzasadnione tym bardziej, e
wymiana gumowych pir wycieraczek nie jest ani skomplikowana, ani kosztowna.
Wycieraczki
samochodowe, daj kierowcy wyrane sygnay, e powinny zosta
wymienione. Pozostawianie

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

Wycieraczki, a bezpieczestwo jazdy

na mokrej szybie smug, czciowe zbieranie wody a take


gona praca. Jest to szczeglnie uciliwe podczas deszczu
znaczco ogranicza widoczno, a co za tym idzie negatywnie wpywa na nasze bezpieczestwo.
Pira wycieraczek powinnimy wymienia przynajmniej dwa razy w roku. Najlepiej robi to na pocztku
jesieni, kiedy coraz czciej zaczyna pada deszcz a zmierzch
zapada coraz wczeniej, oraz
po zimie, podczas ktrej ulegaj szybszemu zuyciu w wyniku
dziaania mrozu soli i innych
zanieczyszcze. Oczywicie,

NAPRAWY POWYPADKOWE

to jedynie teoria, a faktyczne


okres ich wymiany bdzie zaleny od tego, jak intensywnie bd one eksploatowane.
Z pewnoci najbardziej oczywist przesank do wymiany
bdzie wystpowanie jednego
z wczeniej opisanych objaww. Pamitajmy, e nie chodzi tu jedynie o nasz komfort
i bezpieczestwo. Zuyte pira wycieraczek w trakcie pracy
przyczyniaj si do powstawania mikrozarysowa na szybie,
a tym samym jej stopniowego
uszkadzania.
Pamitajmy, e pira wycieraczek s wraliwe na nieprawidow eksploatacj. Pra-

MECHANIKA POJAZDOWA

ca na suchej szybie, odrywanie


przymarznitych wycieraczek
zim lub wykorzystywanie ich
jako skrobaczki momentalnie
potrafi zniszczy pira. Prawidowo dobrane wycieraczki w
dobrej kondycji moemy pozna po tym, e pynnie i bezgonie poruszaj si po szybie.
Najwaniejsz cech nowych
wycieraczek poza efektywnym zbieraniem wody i brudu z przedniej szyby jest to,
e swoj prac nie odwracaj
uwagi kierowcy od kierowania
pojazdem
Na rynku dostpnych jest
kilka rodzajw wycieraczek i
naley wybra odpowiedni do

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

naszego auta. Pira wycieraczek produkowane s z kauczuku naturalnego lub tasz


opcj s te z gumy zawierajcej silikon, s rwnie nieco
niszej jakoci. Jeeli chodzi
o budow, to mamy do wyboru wycieraczki paskie oraz
ze stelaem. Pierwsze mona
montowa we wszystkich au-

tach, rwnie tych, w ktrych


fabrycznie stosowano drugi rodzaj. Maj zwykle w zestawie
dodane adaptery dostosowane
do rnych pojazdw. Wycieraczki ze stelaem wystpuj
w opcji ze spoilerem lub bez.
Sprawdza si on przy wysokich
prdkociach, dobrze dociskajc konstrukcj do szyby

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Motoryzacja 25

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

R E K L A M A

poligrafia reklama >>>

32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

pomoc
drogowa
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9

tel. kom. 0601 516 085


tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

26 Ogoszenia

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE
czc kilka kredytw w jeden
kredyt konsolidacyjny moesz obniy swoje miesiczne raty nawet
o kilkaset zotych i dosta dodatkow gotwk! Tel. 882 193 434
lub 882 193 333.
Najwikszy wybr poyczek pozabankowych w miecie! Prosto,
szybko i bez zbdnych formalnoci! Tel. 882 193 333 lub 882 193
434.

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze oprocentowanie

Tel. 604 729 874


502 890 351

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766
Poyczka
z dojazdem do klienta.
Tel. 696 458 063
KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8
(wejcie od podwrza)

na kolorowym tle 14 z

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

BIURO RACHUNKOWE
Ubezpieczenia Allianz
Dotacje z Urzdu Pracy
Tanio i solidnie
Tel. 666 664 662
Zadzwo
TO NIC NIE KOSZTUJE

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

BEZ SPRAWDZANIA BAZ


RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

MEGA WYPRZEDA
SKLEP ODZIEOWY
MELLASA
ul. Powstacw 3
Kunia Raciborska

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania: umiejtno robienia dobrych zdj, wasny sprzt
fotograczny, dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

NIERUCHOMOCI
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52,3m, I pitro, czciowo
umeblowane, dobra lokalizacja.
Racibrz ul. Chodkiewicza, tel.
605 279 458.

Wynajm
dwupokojowe
mieszkanie w Raciborzu na
ul. Lotniczej, 52m, 1 pitro. Kontakt 501 224 638.

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!
Gabinet Bioenergoterapii
Schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu, stany blowe,
choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

AKUPUNKTURA
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia
Rejestracja
Tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a
Rudnik ul. Soneczna 38a

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

MECHANIKA

Przyjm do pracy osob do prac


brukarskich. Mile widziane dowiadczenie, prawo jazdy kat B.
Tel. 606884319.

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech
Tel. 32 506 55 87

Firma ESD (cert 7373) zatrudni do pracy Niemczech: elektrykw, mech. samochodowych,monterw wymiany opon.
Wymagana znajomo j. niemieckiego. Tel. 503854464 lub
512690910.
Agencja porednictwa pracy Euro Labora, nr certykatu 7061
poszukuje pracownikw na stanowisko: OPERATOR WZKA
WIDOWEGO WYSOKIEGO
SKADOWANIA, KIEROWCA
C+E, SPAWACZ , LUSARZ,
POMOCNIK LUSARZA, KOORDYNATOR D/S ZATRUDNIENIA Z J.NIEMIECKIM.
Zatrudnienie na niemieckich
warunkach. Spotkanie z pracodawc w Gliwicach oraz jazdy
prbne w Pszczynie 23 wrzenia. Nr kontaktowy (32) 270
31 84.

Przyjm do pracy mechanika:


naprawa skutery, crossy, quady. Wymagane dowiadczenie w naprawie w/w pojazdw.
Mile widziane prawo jazdy kat.
B. Kontakt tel. 602 111 553, biuro@quady-kremer.pl, salon ul.
Mikoaja 9, 47-400 Racibrz

ZAOPIEKUJ SI
OSOB STARSZ!
Profesjonalna opieka dla
ludzi starszych
>>> dyplom <<<

Gwne cechy:
uczciwo,
zaufanie,
cierpliwo i wyrozumiao.
Wasny samochd

Tel. 537 468 026

OPONY LETNIE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 602 150 886

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

Tel. 504 476 839

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Warsztat: naprawa ROWERW, MOTOROWERW,


WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

RNE
ALUZJE ROLETY!
Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604
729 874, 502 890 351. Racibrz,
ul. Opawska 21/2 (rg Opawskiej i
Ogrodowej).
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha
trapez, blachodachwka, obrbki
blacharskie, papa zwyka termo-

(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie - sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn. - pt.: 1017
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10

(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 692 979 492


797 638 860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

SPRZEDAM ST DO
PING-PONGA STAN BARDZO DOBRY CENA 300 Z
Tel. 602 150 886

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00

www.centrovet.pl
PRANIE DYWANW,
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel: 32 763 40 43
Kom: 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

Operacja zamy
w klinice okulistycznej
Gemini w Ostrawie
Organizacja transportu
do kliniki
i rozliczenia z NFZ

MOTORYZACJA
PRACA

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.deln-raciborz.pl

Komis od A - Z

ZDROWIE

Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

Racibrz
ul. Opawska 21/2

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 601 46 20 03, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

zgrzewalna, gont, rynny, styropapa.


Tel. 664 807 199.
Usugi: malowanie wntrz oraz elewacji, tapetowanie, nakadanie gadzi, stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz. Tel.:
606 505 169.

Kunia Raciborska ul. wierczewskiego 14

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 27

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

RACIBRZ - RCK - 25 WRZENIA

R E K L A M A

KRZYSZTOF KOBYLISKI I KK PEARLS


25 wrzenia o godz 19.00 w
Raciborskim Centrum Kultury
odbdzie si koncert Krzysztofa Kobyliskiego z zespoem
KK Pearls. Krzysztof Kobyliski Pearls (w skrcie KK Pearls) jest midzynarodowym,
polsko-izraelsko-kolumbijskim zespoem muzycznym
pochodzcym z Gliwic. Krzysztof Kobyliski to kompozytor
i pianiska. Jego utwory graj

min. Branford Marsalis, Richard Galliano, Adam Makowicz, Joey Calderazzo i inni.
W jego projektach brali udzia
rwnie Randy Brecker, Mike Stern, Mark Whiteld, Zbigniew Namysowski i wielu innych. Kompozytor i producent
kilkudziesiciu albumw muzycznych. Tworca i dyrektor festiwali Palmjazz i Filharmonia,
donator Centrum Kultury Ja-

zovia. Bilety w cenie 20 zotych


do nabycia w kasie Raciborskiego Centrum Kultury oraz
na stronie internetowej www.

rck.com.pl. Na znik mog


liczy studenci i uczniowie. Za
okazaniem legitymacji mog
oni kupi bilet w cenie 10 z.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
11 WRZENIA - BIBLIOTEKA - RACIBRZ
W pitek, 11 wrzenia o godz. 18.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza
12 odbdzie si wykad Dariusza Rotta Afrykaskie migawki
wyprawa do Rwandy i Ugandy.
12 WRZENIA - PRZYSTA KAJAKOWA - RACIBRZ
W sobot, 12 wrzenia o godz. 17.00 na terenie przystani kajakowej
w Parku Zamkowym w Raciborzu odbdzie si koncert zespou
Perspektywa Okolicy. Na przystani zabrzmi szanty oraz muzyka irlandzka.
13 WRZENIA - BOISKO LKS - OWSISZCZE
W niedziel, 13 wrzenia w Owsiszczach odbd si doynki gminy
Krzyanowice. Korowd wyruszy o godz. 14.30. Przejdzie na boisko LKS, gdzie odbdzie si cz ocjalna, a pniej zabawa. Gwiazd imprezy bdzie Kabaret Modych Panw.
13 WRZENIA - WAY
PRZECIWPOWODZIOWE RACIBRZ
W niedziel, 13 wrzenia w pobliu waw przeciwpowodziowych
przy Auchan w Raciborzu odbdzie si 8. edycja Midzynarodowego Pikniku Modelarskiego. Organizatorem jest
Raciborskie Stowarzyszenie
Lotnicze Skrzydlaty Racibrz.

13 WRZENIA - KOCI WITEGO KRZYA GRDCZANKI


W niedziel, 13 wrzenia w Kociele witego Krzya w Grdczankach odbdzie si festyn misyjny. Festyn rozpocznie
si o godz. 13.00 koncertem Rio Gospel.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

16 WRZENIA - KOCI WNMP - RACIBRZ


W rod, 16 wrzenia o godz. 18.45 w kociele pw. WNMP w
Raciborzu odbdzie si koncert organowy w wykonaniu
Wolfganga Seifena z Niemiec.
16 WRZENIA - RCK - RACIBRZ
16 wrzenia o godz. 17.00 w galerii Raciborskiego Centrum
Informacji przy ulicy Dugiej odbdzie si wernisa wystawy Jana Chwedoruka z Terespola.

R E K L A M A

Promocja!
Do koca wrzenia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

28 Reklama

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

Podrujesz

<< GazetaInformator.pl

ZMIANA
ROZKADU
NIA
OD 1 WRZE
2015

Travel-Busem?
Zapoznaj si ze zmianami rozkadw!
Linia Racibrz - Krakw

Linia Racibrz - Katowice

(przez Kornowac, Rydutowy, Pszw, Wodzisaw l.,


Jastrzbie-Zdrj, Pawowice l., Pszczyn, Brzeszcze, Owicim)

(przez Kornowac, Rydutowy, Rybnik)

Odjazdy: Racibrz DA, ul. Batorego


kursy od poniedziaku do pitku i w niedziel
kursy w soboty

Odjazdy: Racibrz DA, ul. Batorego

6.30

12.20

kursy od poniedziaku do pitku 5.15 6.45

5.10

6.30

12.20

kursy w soboty

Odjazdy: Krakw MDA


kursy od poniedziaku do pitku i w niedziel
kursy w soboty

6.45

8.15

10.45

13.15

10.45

14.45 17.15
14.45

Odjazdy: Katowice DA, ul. P. Skargi, stanowisko nr 1


-

12.35 17.30

kursy od poniedziaku do pitku 6.45 9.00 10.45

12.45

15.00

9.30

12.35 17.30

kursy w soboty

12.45

9.00

Ceny biletw do Krakowa online z rezerwacj miejsca to:


20 z - normalny oraz 15 z ulgowy.
Ceny biletw do Krakowa u kierowcy to: 22 z - normalny oraz 16 z - ulgowy.

Czas przejazdu z Raciborza do Katowic: 1 godz. 20 min.


Czas przejazdu z Raciborza do Rybnika: 30 min.

Czas przejazdu z Raciborza do Krakowa: 3 godz. 15 min.


.

Ceny biletw:
Racibrz >> Katowice: 17 z
Racibrz >> Rybnik: 7 z

PKS TRAVEL-BUS Sp. j.


47-400 Racibrz, ul. Nowomiejska 24, tel. 721 300 330. tel. fax: 32 415 31 62

Dostpne rwnie online z rezerwacj miejsc

Travel-Bus oferuje rwnie wynajem


autobusw od 16 do 60 miejsc

16.30 18.45
16.30

www.travel-bus.com.pl

You might also like