You are on page 1of 28

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 9 wrzenia 2015 | Nr 17 (194)

GazetaInformator.pl

REGION EDUKACJA

WODZISAW LSKI - POLICJA

Szkoa uczy si zmian

FASZYWKI
TRAFIY DO OBIEGU

LESZEK IWULSKI

Rozpoczcie nowego roku


szkolnego mona podsumowa
krtkim cytatem z lmu Barei
Zmiany, zmiany, zmiany. O
tych zmianach 1 wrzenia mwili samorzdowcy w swoich
przemwieniach. Uroczystoci rozpoczcia roku szkolnego
maj, jakby chciay polonistki,
bohatera zbiorowego. Oczywicie najbardziej rzucaj si w
oczy twarze tych, ktrzy w szkole s po raz pierwszy. W tych
twarzach jest wszystko: niepokj, determinacja, ciekawo,
entuzjazm. Za tymi twarzami
stoi dalszy fragment szkolnej
czeredy. To ci, ktrzy ju nie s
debiutantami. Maj ju swoje dowiadczenia z publiczn
edukacj. Ale bohater zbiorowy pod nazw spoeczno
szkolna jest rnorodny. Skadaj si na niego w jakiej mierze rwnie nauczyciele, decydenci, a take rodzice. W tym
roku s oni rwnie wani, co
uczniowie. Wszystko przez polityk. Pierwszy wrzenia przynis bowiem olbrzymie zmiany w funkcjonowaniu polskiej
szkoy. Pierwsza z nich staa si
przedmiotem oglnonarodowego referendum. Szeciolatki zostan pierwszakami. Do
tej zmiany odnis si Prezydent Raciborza Mirosaw Lenk
podczas miejskiego rozpoczcia roku szkolnego w Szkole
Podstawowej nr 1. Prezydent
jest dobrej myli; wedug niego dzieci dadz sobie rad. Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian t tumaczy chci
podniesienia szans na rynku
edukacyjnym (a w przyszoci
na rynku pracy) polskich dzieci. W wikszoci pastw Unii
Europejskiej do szk id dzieci modsze ni siedmiolatki.
Nie wszyscy rodzice zgadzaj
si z ekspertami ministerstwa.
Cz z nich nie chce, by ich
szecioletnie pociechy usyszay 1 wrzenia szkolny dzwonek.
R E K L A M A

Uroczystociom rozpoczcia nowego roku szkolnego towarzyszyo lubowanie pierwszakw.


Wrd nich znalazy si rwnie 6-latki.
Patrycja z dzielnicy Stare Miasto w Wodzisawiu lskim zauwaa: Nie wszystkie
dzieci w wieku szeciu lat nadaj si do podjcia nauki w szkole. Niektre z nich nawet nie
potra prawidowo trzyma
kredek. S nawet takie dzieci,
ktre niewyranie mwi, potrzebuj wsparcia logopedy.
Wedug mnie dla nich szkoa
to za duo. Na szczcie istnieje odroczenie.
Drug zmian, jaka czeka uczniw bdzie zniknicie
ze szkolnych sklepikw mieciowego jedzenia. Wyeliminowane maj zosta zwaszcza te
produkty, ktre zawieraj du ilo nasyconych kwasw
tuszczowych, soli i cukru. W
odstawk id wic cola, napoje izotoniczne, chipsy, hot-dogi,
hamburgery. Powd? Polskie
dzieci robi si coraz bardziej
otye. I chocia na lsku odsetek grubych dzieci jest najmniejszy w Polsce (waha si w
wok 16,5 proc.), to trzeba
walczy z tym zjawiskiem. Dlatego w szkolnych stowkach i
sklepikach znajd si saatki,
surwki, kanapki, jogurty, ma-

lanki. Serwowane napoje maj


by przygotowywane na miejscu i nie mog by sodzone.
Woda mineralna ma by dla
uczniw dostpna bez ogranicze. Zmiany wymagaj nakadw, wic samorzdy staraj
si o wsparcie. W Wodzisawiu
miasto postarao si o dodatkowe 169000 w ramach zwikszenia subwencji owiatowej.
Cz z tych pienidzy pjdzie
na doposaenie stowek.
Zmieni si rwnie WF.
Do tej pory absencja na zajciach z wychowania zycznego bya koszmarem nauczycieli. Brak aktywnoci ruchowej
w poczeniu ze szkodliwym
sposobem odywiania dawa
katastrofalne skutki. Co pite dziecko w Polsce w wieku
szkolnym ma nadwag. W tym
roku szkolnym MEN chce niskiemu uczestnictwu w zajciach WF przeciwdziaa na
dwa sposoby. Po pierwsze to
lekarz bdzie wystawia zwolnienie z WF wskazujc na wiczenia, ktrych nie powinien
wykonywa ucze. Po drugie
zmianie ulegnie system oceniania ucznia na WF-ie. Znik-

n niedostateczne, mierne,
dostateczne, dobre i celujce.
W zamian pojawi si oceny
opisowe. Dziki temu ucze
bdzie mia mniej powodw,
eby omija szkoln sal sportow. O zmianach w zajciach z
wychowania zycznego mwi
w SP1 prezydent Lenk, ktry
wskaza, e zdrowy, wysportowany ucze to gwarancja przyszoci dla kultywowania tradycji sportowych w Raciborzu.
Samorzdy dbaj zreszt o rozwj infrastruktury sportowej w
podlegych sobie placwkach.
Na wspomnianym rozpoczciu
roku prezydent Lenk obieca
budow nowej sali gimnastycznej w popularnej Jedynce. W
Wodzisawiu obok niektrych
szk pojawiy si natomiast siownie na wolnym powietrzu.
Dla rodzicw duym odcieniem bdzie kontynuacja
programu darmowego podrcznika. W tym roku szkolnym
darmowy podrcznik tra nie
tylko do uczniw klas pierwszych szk podstawowych, ale
take drugich i czwartych oraz
do pierwszej klasy gimnazjum.

Policja prowadzi ledztwo w sprawie faszywych


banknotw, ktre ujawniono w Wodzisawiu.
W ostatnim czasie na terenie powiatu wodzisawskiego
policja ujawnia kilka faszywych banknotw o nominale
100 z. Podrbki zostay wprowadzone do obiegu, mimo i
stanowiy jedynie kolorow,
jednostronn kserokopi oryginau. Wodzisawscy policjanci
wyjaniaj rdo pochodzenia
4 sfaszowanych banknotw o
nominale 100 z, ktre pojawiy
si w placwkach handlowych
na terenie powiatu wodzisawskiego.
Policja apeluje o zachowanie ostronoci podczas patnoci i przyjmowania banknotw. O szczegln ostrono
i dokadne sprawdzenie przyjmowanych banknotw, najle-

piej przy pomocy testerw UV,


proszeni s sprzedawcy w placwkach handlowych. W przypadku ujawnienia faszerstwa,
naley niezwocznie powiadomi najblisz jednostk policji. Sprawne i szybkie dziaanie
moe pomc w ustaleniu i zatrzymaniu przestpcw wprowadzajcych do obrotu faszywe banknoty.
Podstawowe cechy rnice falsykaty od oryginalnych
banknotw: brak znakw wodnych, brak zabezpiecze widocznych w wietle UV, brak
zabezpiecze wykonanych farb metalizowan i zmienn
optycznie, brak zabezpiecze
wykonanych specjaln technik druku wyczuwalnych (elementy te s wypuke i wyczuwane dotykiem).
D

WODZISAW LSKI - POLICJA

ZAGINA
ALINA KONDZIOKA
Fot. KPP Wodzisaw lski

Fot. Leszek Iwulski

Rewolucja. W klasach pierwszych szeciolatki,


ze sklepikw zniknie cola.

Zaginiona Alina Kondzioka (na zdj.) ma okoo 155 cm


wzrostu, ciemne wosy i jasne oczy.
Policja szuka 53-letniej
mieszkanki Wodzisawia
lskiego.
3 wrzenia wodzisawska
policja otrzymaa zgoszenie
o zaginiciu 53-letniej Aliny
Kondzioki, mieszkanki Wodzisawia lskiego. Kobieta rano
opucia miejsce zamieszkania.

Do chwili obecnej nie powrcia i nie nawizaa take kontaktu z rodzin. Wszystkie osoby
posiadajce jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu
zaginionej proszone s o kontakt z policj.
P

2 Wiadomoci

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

<< GazetaInformator.pl

REGION POLITYKA

Polityczne listy ycze

komentarz na gorco

Fot. Leszek Iwulski

Na listach PO znaleli si m.in.


Gabriela Lenartowicz, Henryk Siedlaczek, Ryszard Zawadzki.
leszek iwulski

Termin skadania list wyborczych upywa 15 wrzenia.


Mimo tego, niektre partie
nie odkryy wszystkich kart
przed wyborcami. Oczywicie najwiksze emocje wzbudza pojedynek dwch formacji cieszcych si najwiksz
sympati wyborcw, czyli Platformy Obywatelskiej i Prawa
i Sprawiedliwoci. Mniejsze
ugrupowania albo balansuj na
granicy progu 5proc. dla partii
politycznych (Polskie Stronnictwo Ludowe) i 8proc. dla koalicji wyborczych (Zjednoczona
Lewica), albo tak drastycznie
zjechay w d, e wydaje si, e
niewiele bd znaczy w rysujcej si walce gigantw (przypadek Ruchu Kukiza, ktry
w naszym wojewdztwie reprezentowany jest przez szefa Solidarnoci lsko Dbrowskiej Dominika Kolorza).
W chwili obecnej znamy ju
wszystkich kandydatw partii rzdzcej. Na jedynce PO
wystawia wicewojewod, by
szefow Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej Gabriel
Lenartowicz. Lenartowicz jest
mieszkank Krzanowic, ktra
w trakcie swojej kariery zasuya sobie na du popularno
w regionie. Miejsce numer dwa
zajmowa bdzie Krzysztof Gadowski, ktry by posem sprawozdawc w trakcie uchwalania wanej dla naszego regionu
ustawy grniczej. Numer 3
na listach Platformy to rybnicki pose Marek Krzkaa. Z nu-

Gabriela Lenartowicz (na zdj. po lewej) to obecnie najbardziej rozpoznawalna twarz


Platformy Obywatelskiej w regionie.
merem 4 startowa bdzie wodzisawianin pose Ryszard
Zawadzki. Raciborski pose
Henryk Siedlaczek znalaz si 6
miejscu listy wyborczej. Wrd
kandydatw znalaz si ponadto radny miejski Roman Juzek
z Wodzisawia, Ramona Skaba
z Radlina. Prawo i Sprawiedliwo jeszcze nie zaprezentowao oficjalnie caej swojej druyny. Wiadomo, e do sejmu bd
startowa posowie poprzedniej
kadencji: Czesaw Sobierajski,
Grzegorz Matusiak z Jastrzbia
Zdroju i Grzegorz Janik z Ryb-

nika. List do sejmu otworzy


senator Izabela Kloc. Formacja
zaproponowaa take start radnej powiatu raciborskiego Katarzynie Dutkiewicz (znanej z
dziaalnoci spoecznej na rzecz
rodowisk wykluczonych) oraz
radnej powiatu wodzisawskiego Teresie Glenc. Na listach
prawdopodobnie znajdzie si
rwnie Ryszard Zalewski
(take radny powiatowy z Wodzisawia). Nieoficjalnie mwi
si take o moliwoci startu
radnego powiatu raciborskiego
Dawida Wacawczyka. Bardzo

interesujco natomiast zapowiada si pojedynek do senatu.


Tu bj bdzie si rozstrzyga w
jednomandatowych okrgach
wyborczych. Ze startu zrezygnowa senator Adam dziebo
oraz senator Izabela Kloc. Jeli
supremacji PO i PiS nie zagro partie trzecie, to zanosi si,
e senatorem zostanie wodzisawianin byy pose, radny
sejmiku wojewdzkiego Adam
Gawda, albo czonek zarzdu
powiatu wodzisawskiego Dariusz Prus.

Katarzyna Dutkiewicz
radna powiatu raciborskiego
Ukadanie list wyborczych
jest zawsze czasochonn spraw, wymagajc wiele uwagi i
odpowiedzialnoci. Mimo tego, e niektre partie de facto ju s w trakcie kampanii
wyborczej, nasze listy s jeszcze poprawiane i korygowane.
Chcemy bowiem zaproponowa Polakom takich reprezentantw, z ktrych bd oni
mogli by rzeczywicie dumni. Prawo i Sprawiedliwo
chce wystawi do wyborw
najlepsz z moliwych druyn
dla Polski. Oczywicie to od
Polakw bdzie zalee, czy
powierz nam mandat swojego zaufania. Ludzie oczekuj wielkiej, pozytywnej zmiany. Najbardziej widocznym
symbolem woli tej zmiany
jest wybr na prezydenta Andrzeja Dudy. Wiemy jednak,
e by zasuy na to zaufanie
mieszkacw ziemi raciborskiej trzeba codziennej wytonej pracy. Trzeba sucha
kadego i w kadej sprawie.
Prawo i Sprawiedliwo zaproponowao mi, abym moga
take uczestniczy w tej walce
o serca Polakw. Start z listy
tej formacji jest w moim przekonaniu naturalny, bo ideay i
wartoci, ktrym hoduj znajduj si po prawicy. Ideay nowoczesnego patriotyzmu, poszanowania naszej narodowej
spucizny, sprawiedliwoci
spoecznej, ochrony rodziny,
zabezpieczenia godnego ycia
seniorom. Dlatego propozycj reprezentowania barw PiS
odebraam jako wielki zaszczyt
i jednoczenie jako wielk od-

powiedzialno. Dla mnie wanie PiS jest dzisiaj nonikiem


wspomnianej wielkiej zmiany i
spoecznej odnowy. Jak sdz
formacja, do ktrej nale ju
od jedenastu lat, postawia na
moje dowiadczenie i zaangaowanie. Od dawna dziaam w
samorzdzie; zaczynaam jako
radna miejska, dzisiaj reprezentuj mieszkacw w radzie
powiatu. Od lat angauj si
w dziaalno spoeczn. Jestem prezesem raciborskiego Stowarzyszenia Przyjaci
Czowieka Tcza. Staramy
si w naszej pracy w stowarzyszeniu patrze zawsze na czowieka, na jego realne problemy, na jego trudne zmagania
z codziennoci. Dlatego powicamy tyle zaangaowania
tym, ktrzy nie zawsze mog
i nie zawsze potrafi poradzi
sobie sami. Std w naszej dziaalnoci m.in. wsparcie wobec
bezdomnych i uzalenionych,
opieka nad samotnymi kobietami i matkami czy organizacja corocznego raciborskiego
rajdu rodowisk trzewociowych.
O tym, czy znajd si w
parlamencie zdecyduj oczywicie Wyborcy, ktrzy 25
padziernika wybior komu
powierzy mandat spoecznego zaufania. Tymczasem, bdc gotowa odpowiedzie na
wyzwanie, oczekuj na decyzje stosownych gremiw partii, ktre akceptuj ksztat list
wyborczych. Ju dzi mog
zadeklarowa, e jestem przygotowana na cik prac oraz
godn reprezentacj mieszkacw Raciborszczyzny tak,
jak robiam to do tej pory w
subie publicznej.

WODZISAW LSKI - HISTORIA

W jednym z niewielkich
staww w dzielnicy Wodzisawia Zawada odkryto
prawy cios mamuta.
Tysice lat temu pokryte
dug sierci zwierz przemierzao dziesitki kilometrw w
poszukiwaniu wieej, zdatnej do zjedzenia trawy. Byo
cakowicie rolinoerne. Wdrowao, tak jak dzisiejsze sonie indyjskie, w stadzie. Przewodziy mu samice. To one
opiekoway si potomstwem.
Samce odczay si od grupy i
przemierzay sobie tylko znane
cieki w samotnoci lub w nie-

wielkich grupach. Prawie 5 ton


misa suno rzadko napotykajc jakikolwiek opr materii.
W naturze waciwie nie miao wrogw. Moe tylko mode
osobniki paday z rzadka ofiarami drapienikw. Jedynym
zagroeniem by dla nich czowiek. Kilku, moe kilkunastu
ludzi ubranych w skry, pnagich skradao si do nich w
grupie. Powietrze przecinay
strzaki oszczepw o kamiennych grotach. Zdezorientowane zwierzta biegy w kierunku
specjalnie przygotowanych puapek dow z zaostrzonymi
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

palami.
Mammuthus primigenius.
Mamuty wochate. Ko takiego wanie zwierzcia odkryto
w niewielkim stawie w dzielnicy Wodzisawia Zawadzie.
Mierzcy 176 centymetrw cios
(niewaciwie nazywany take kem) znalaza maa dziewczynka, ktra wypatrzya go w
mule odsonitym przez wysychajcy zbiornik. Cios nalea
prawdopodobnie do modego
osobnika. wiadczy o tym dugo ciosu; u dorosych osobnikw mog one bowiem liczy
nawet do 5 metrw. Nie wie-

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

my jeszcze jak si tam znalaz.


Czy mody mamut sta si ofiar owieckich oszczepw? Czy
powaliy go brutalne zabawy
z innymi czonkami stada? A
moe zabraa go choroba? Archeolodzy i paleontolodzy prbuj odpowiedzie na to pytanie. Fragment szkieletu lea w
wilgotnym rodowisku nawet
kilkadziesit tysicy lat. Jak bdzie zachowywa si w suchym
rodowisku muzeum? Take
nie wiadomo. Tu potrzebna jest
solidna praca konserwatorw.
Dyrektor wodzisawskiego muzeum Sawomir Kulpa
chciaby, eby w przyszoci
cios znalaz eksponowane miejsce wanie w jego placwce. To
cenny nabytek dla muzeum. W
dniu znalezienia koci prehistorycznego zwierzcia telefony po prostu nie przestaway
dzwoni. Pod budynkiem znalazy si wszystkie opiniotwrcze telewizje w kraju: TVN 24,
TVP iNFO, POLSAT NEWS.
Trudno zliczy mikrofony rozgoni radiowych, dyktafony
dziennikarzy prasowych. Odnalezienie ciosu to tylko pierwszy
krok, by wyjani zagadk mamuta. Prace konserwatorskie,
datowanie znaleziska izotopem
wgla C14, eksploracja miejsca,
w ktrym mamut objawi si

Fot. Urzd Miasta w Wodzisawiu lskim

Sensacyjne odkrycie w Wodzisawiu

Prezydent Mieczysaw Kieca oglda znalezisko


sprzed tysicy lat.
wiatu. Kulpa wskazuje: - Mamy cios zwierzcia. To fantastycznie, ale to tylko fragment
duo szerszej caoci. Wyizolowany z kontekstu. A nam o ten
kontekst wanie chodzi. Znale cay szkielet. Moe natrafi na osad ludzi, ktrzy mogli
mamuta zabi. Wtedy mielibymy do czynienia z pierwszym
ladem aktywnoci ludzkiej w
Wodzisawiu. Moe by rwnie tak, e mamy do czynienia
nie ze szkieletem mamuta, ale z
jego bagienn mumi. Szanse na to oczywicie s, ale sam
dyrektor mwi, e w miejscu, w
ktrym znajduje si staw, kiedy znajdowaa si rzeka. To
oznacza rwnie, e cios mg

si znale tam przypadkowo,


niesiony przez wod. Dyrektor
Kulpa skontaktowa si ju w tej
sprawie z ekspertami. Nad wodzisawskim mamutem pochyli
si np. wybitny znawca przedmiotu (epoki paleoitu) profesor Jan Micha Burdukiewicz z
Uniwersytetu Wrocawskiego.
Dyrektor Kulpa podsumowuje fascynacj mamutem:
Mamut skania do refleksji.
Zmusza do mylenia o przemijaniu, do mylenia o tym,
e kady z nas kiedy umrze.
e kiedy moe wygin i ludzko. I wtedy sami bdziemy
jak mamuty.
l

GazetaInformator.pl >>

REGION GOSPODARKA

WODZISAW LSKI - ROZRYWKA

kiedy zakocz si rozmowy.


Przypadek strzelnicy laserowej, ktra ju w dniu otwarcia
cieszya si znacznym zainteresowaniem jest troch inny. Od
startu Trzech Wzgrz magistrat informowa, e t cz
inwestycji wemie pod swoje
skrzyda UKS Strza z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 3 w Wodzisawiu. Karabinki s w posiadaniu klubu i
od samego pocztku bya mowa o tym, e najwczeniej pojawi si w Rodzinnym Parku
Rozrywki pod koniec wrzenia.
l

Bezpieczny biznes
czy to moliwe?
z funkcjonowaniem dziaalnoci w ramach franczyzy. W
programie m. in.: ABC franczyzy: czym jest franczyza?,
Zalety i wady franczyzy, Czy
nadajesz si na franczyzobiorc?. Szkolenie odbdzie si 2
i 3 padziernika w godzinach
od 10.00 do 17.00 w Domu
Gocinnym JORDAN przy ul.
Czyowickiej 85 w Wodzisawiu lskim. Koszt szkolenia
wynosi 50 z od osoby (w tym
catering). Ostateczny termin
zapisw i wpat potrwa do 20
wrzenia 2015.
d

POWIAT WODZISAWSKI - GOSPODARKA

Ruszy SIP
System Informacji Przestrzennej gromadzi dane
dotyczce m.in. zagospodarowania przestrzennego.
System Informacji Przestrzennej powsta dziki wsparciu Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
lskiego na lata 2007 2013.
Przedsiwzicie ma na celu likwidacj barier administracyjnych w dostpie do informacji.
Jednym z najwaniejszych rezultatw projektu jest objcie
map cyfrow obszaru caego
powiatu wodzisawskiego. Zostaa bowiem wykonana ewidencyjna mapa numeryczna
dla wszystkich gmin wiejskich.
Jest to znaczne uatwienie z
punktu widzenia planowania i
realizacji dziaa rozwojowych
na terenie powiatu. Dodatko-

wym atutem jest moliwo


filtrowania informacji, przy
zastosowaniu odpowiednich
filtrw z atwoci mona uzyska informacje szczeglnie interesujce danego uytkownika
np. pooenie dziaek geodezyjnych. System Informacji Przestrzennej skada si z dwch
aplikacji. Jedna suy urzdnikom i zawiera szczegowe
informacje m. in. o wydanych
zezwoleniach, toczcych si
sprawach itp. Druga dostpna jest pod adresem https://
sip.powiatwodzislawski.pl/ dla
wszystkich zainteresowanych.
Szerszy wachlarz spraw, ktre
bdzie mona zaatwi online,
powinien zaowocowa skrceniem terminw i przyspieszeniem spraw administracyjnych.
d

w skrcie

Magistrat uwaa, e ZGMiR moe poprawi swoj kondycj finansow


dziki przeksztaceniu w spk handlow.
Fot. Urzd Miasta w Wodzisawiu lskim

Fot. Urzd Miasta w Wodzisawiu lskim

Takie samochodziki maj


jedzi po specjalnie do tego
przystosowanym torze w
Parku Rozrywki. Niestety
nie mona ich jeszcze wypoyczy.

WODZISAW LSKI - GOSPODARKA

Wodzisawska Izba Gospodarcza zaprasza wszystkich zainteresowanych na


szkolenie Bezpieczny biznes, czy to moliwe?.
Szkolenie Bezpieczny biznes, czy to moliwe ? skierowane jest do chccych rozszerzy swoj dziaalno oraz
osb, ktre planuj uruchomi
dziaalno gospodarcz. Ma
na celu przedstawienie franczyzy jako sprawdzonej i bezpiecznej formy prowadzenia
wasnego biznesu pod szyldem
znanej marki. Bdzie to okazja
do poznania prawnych i biznesowych aspektw zwizanych

region

Spka szans na przyszo?

Samochodzikw
na razie brak
Negocjacje z firm zajmujc si dzieraw modeli sprawia, e nie mona
jeszcze wynajmowa zdalnie sterowanych modeli
aut.
Samochody i karabiny to
dwie rzeczy, ktre krc kadego kilkuletniego chopczyka. I tych dwch rzeczy brakuje na razie w wodzisawskim
Rodzinnym Parku Rozrywki.
Mieszkacy skaryli si nam,
e z chwil otwarcia Trzech
Wzgrz obiecywano im, e
bdzie istniaa moliwo wypoyczenia sterowanych przez
radio samochodzikw po przystpnych cenach. Takie rozwizanie sprawioby, e te dzieciaki, ktre nie maj swoich autek
take mogyby bawi, a moe
nawet pokn bakcyla modelarstwa. Niestety na chwil obecn nie jest to moliwe.
Przyczyn s przeduajce si
negocjacje z firm dzierawic modele. Firma chce bowiem,
by obok toru dla samochodzikw pojawia si specjalna
banda, ktra zabezpieczaaby wypoyczony sprzt przed
ewentualnym zniszczeniem.
Jak poinformowa nas pracownik Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji Ireneusz Grnik:
- Nie jest jeszcze wiadome,

Wiadomoci 3

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

leszek iwulski

Dla nikogo nie jest tajemnic, e wodzisawski Zakad


Gospodarki Mieszkaniowej
i Remontowej ma kopoty.
ZGMiR ma trudnoci finansowe. Na chwil obecn jego
zobowizania wynosz ponad
1,5 miliona z. W opinii magistratu zakad bdzie generowa jeszcze wiksze dugi,
a jego statut nie pozwala mu
na prowadzenie takiej dziaalnoci komercyjnej, ktra
pozwalaaby mu na uzyskanie dodatkowego strumienia
dochodw. Std te pojawi
si pomys przeksztacenia
ZGMiR w spk prawa handlowego. Zastpca prezydenta
miasta Barbara Chrobok jest
zdania, e dziki przeksztaceniu w spk: - rozszerzy si
zakres zada obecnego zakadu, a co za tym idzie, poprawa jakoci i zwikszenie iloci
wiadczonych przez spk
usug. Dziki podjtym nowym zadaniom istnieje rwnie moliwo poprawy sytuacji finansowej nowego
podmiotu. Przeksztacenie daje rwnie moliwo dalszego zarzdzania wsplnotami
mieszkaniowymi. S zadania,
ktrych w obecnej formie zakad nie moe realizowa.
Po przeksztaceniu w spk
handlow, otwieraj si nowe moliwoci i nowe wyzwania. To dua szansa nie tylko na ustabilizowanie sytuacji
finansowej obecnego zakadu,
ale rwnie na jego rozwj. Te
same moliwoci mog okaza si rwnie zagroeniem w
przypadku, jeli zarwno prezes, jak i pracownicy nie bd
potrafili si odnale na rynku komercyjnym. Oczywistym
jest, e mowa tutaj przede
wszystkim o jakoci wykony-

Mieszkania na rynku rwnie nale do zasobw ZGMiR.


wanych usug oraz o konkurencji cenowej. Na chwil
obecn zadania jednostki to
przede wszystkim zawieranie
umw najmu lokali uytkowych i mieszka, utrzymywanie w stanie niepogorszonym
nieruchomoci, utrzymanie
w naleytym stanie technicznym przekazanie budynkw i
wykonywanie biecych i kapitalnych remontw, prowadzenie ewidencji miejskich
zasobw
mieszkaniowych.
Dziki przeksztaceniu w spk zakad mgby wykonywa
inne, odpatne usugi, ktre
pozwoliyby mu na signicie po dodatkowe pienidze.
Wrd tych usug mogyby si
znale np. sprztanie mieszka seniorw czy pomoc w robieniu zakupw. Na zmianach
maj nie straci mieszkacy
komunalki. Wysoko czynszw bowiem nie bdzie ustalana przez spk, ktra ma
jedynie zarzdza majtkiem.
Wacicielem nieruchomoci
bdzie w dalszym cigu miasto, a wysoko czynszw bd
ustala radni. Miasto pokryje
tzw. zobowizania wymagal-

ne ZGMiR (czyli takie, ktrych


termin patnoci ju min, a
ktre nie zostao przedawnione lub umorzone), tak by
spka moga zaczyna swoj
dziaalno ze swoist carte
blanche. Wiceprezydentowa
Chrobok wskazuje: - Oczywistym jest, e w momencie
przeksztacenia, naley wyprowadzi sytuacj finansow
zakadu poprzez spat zobowiza wymagalnych. Dlatego
te, ju Rada Miejska, podczas
ostatniej sesji, zdecydowaa
si przekaza na fundusz remontowy dotacj przedmiotow w wysokoci 584 tysicy
zotych. Podsumowanie roku
pozwoli dokadnie okreli
kwot niezbdn do spaty zobowiza o ktrych mwiam
wczeniej. Wanie zobowizania zakadu s powodem pesymizmu czci mieszkacw.
Jeli bowiem to miasto ma je
pokry, to bdzie ono musiao
znale pienidze, a o to trudno w sytuacji, kiedy ma si ok.
50 milionw dugu. Decyzj
w sprawie przyszoci ZGMiR
podejm radni na najbliszej
sesji.

REGION - GOSPODARKA

Targowisko na sprzeda
Za dziak, na ktrej znajduje si miejskie targowisko, magistrat chce uzyska przynajmniej 113
tys. z.
Urzd miasta ogosi zamiar sprzeday w drodze
przetargu ustnego ograniczonego nieruchomoci gruntowej przy ulicy Targowej. Innymi sowy magistrat chce
sprzeda targowisko. Dziaka
liczy sobie powierzchni 1264
m2 i ma ksztat regularnego
prostokta. Jest to nierucho-

mo niezabudowana i przynajmniej wedug dokumentu wykazu sprzeday trudno


sobie wyobrazi, e stanie na
niej jaki budynek, bo na caej nieruchomoci przebiega sie wodocigowa i kanalizacyjna, co uniemoliwia
zabudow dziaki. Ponadto
dziaka ley w strefie ochrony archeologicznej i cisej
ochronie konserwatorskiej.
Termin zoenia wnioskw
osb zainteresowanych t
dziak upywa 29 wrzenia.

Miasto chce dosta za ni


przynajmniej 113 tys. z. Pogoski o sprzeday dziaki ju
pojawiay si wrd wodzisawskiej opinii publicznej.
Rok temu zainteresowanie
kupnem nieruchomoci wyrazi przedsibiorca, ktrego
grunty ssiaduj z targowiskiem. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta dziaka jest przewidziana
jako obszar mieszkaniowo-usugowy.
l

Konkurs Domu Ksiki


Ile ksigar i na jakiej ulicy
ma Dom Ksizki w Warszawie?
Nagrod ksika "Bajki klasyczne"
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Nowa strona
Urzdu Miasta
Pszowski urzd doczeka si nowej strony internetowej. Obecna
strona internetowa urzdu miasta jest przestarzaa i a prosi
si o zmiany. Nowa witryna ma
kosztowa tylko 2 tys. z. Reszt
wyoy Unia. Wkrtce miasto
rozpocznie poszukiwania wykonawcy nowej strony.
Zderzenie na Rymera
W pitek 4 wrzenia w Radlinie
osobowe volvo zderzyo si tam z
motocyklem. Kierujcy obydwu
pojazdw trafili do szpitala. Do
zdarzenia doszo okoo 17:30 na
skrzyowaniu ulic Goyskiej i
Rymera. Ze wstpnych ustale
wynika, i kierujca samochodem marki Volvo V50 jadc
ulic Goysk od strony Rydutw nie ustpia pierwszestwa
przejazdu kierujcemu motocyklem marki Yamaha jadcemu
ulic Rymera od strony centrum
Radlina.
wiata
na Jastrzbskiej
Na skrzyowaniu ulicy Jastrzbskiej z ulic uyck w Wodzisawiu lskim pojawi si sygnalizacja wietlna. Istnieje szansa,
e wiata pojawi si tam ju
w poowie listopada tego roku.
Zadania tego podejmie si firma
EUROVIA POLSKA S.A. ktra
wycenia cao prac na kwot
595 935,00 z brutto.
Aktywne przejcia
dla pieszych
Powiat Wodzisawski zgosi trzy
przejcia dla pieszych do udzia
w konkursie organizowanym
przez Fundacj PZU Aktywne
przejcia dla pieszych: w Pszowie na ulicy Armii Krajowej w
rejonie szkoy i przedszkola oraz
dwa w Radlinie na ulicy W. Korfantego. Nagrod jest wyposaenie przej w zwyciskich lokalizacjach w elementy zwikszajce
bezpieczestwo. Szczegy i
zasady na stronie organizatora
konkursu www.stopwariatom.pl.
Zamknite
przejazdy kolejowe
W zwizku z modernizacj linii
kolejowej nieczynny jest przejazd kolejowy przy ul. Kopernika
w Wodzisawiu lskim. Przejzd
zamknity zosta 3 wrzenia.
Wedug deklaracji wykonawcy
prace na przejedzie powinny zakoczy si do 17 wrzenia. Nieczynne s take przejazdy przy
ul. Kolejowej w Gorzycach oraz
ul. Dworcowej w Czyowicach.
Prace na tych przejazdach maj
by prowadzone do 16 wrzenia.
Policjanci wracacaj
do siebie
Zakoczyy si prace renowacyjne krzyanowickiego posterunku. Petenci nie musz ju jedzi
do Chaupek, gdzie komisariat
funkcjonowa na czas remontu.
Bezpatna
oferta edukacyjna
Trwa nabr do szk dla dorosych, prowadzony przez Powiatowe Centrum Ksztacenia
Ustawicznego w Wodzisawiu
lskim. To doskonaa okazja
dla osb, ktre chc uzupeni
wyksztacenie lub zmieni posiadane kwalifikacje zawodowe.
Co wane, nauka w tej szkole jest
bezpatna. Wicej informacji ma
temat oferty edukacyjnej PCKU
mona znale na stronie internetowej www.cku.wodz.pl.
Szczepienie lisw
lski Wojewdzki Lekarz Weterynarii informuje, e w dniach
od 19 do 28 wrzenia na terenie
caego wojewdztwa lskiego
prowadzona bdzie akcja wykadania z samolotw szczepionki
przeciwko wcieklinie dla lisw.

4 Edukacja

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Kolejna nowoczesna pracownia w Wodzisawiu


Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu

Zesp Szk Zawodowych w Wodzisawiu lskim zosta wyposaony w nowoczesne laboratorium analizy chemicznej.
DOMINIKA ZAJC

28 sierpnia ocjalnie do
uytku oddano nowe laboratorium w Zespole Szk Zawodowych w Wodzisawiu lskim.
Znaczcy wkad w przedsiwzicie miaa wodzisawska
rma
Pol-Eko-Aparatura.
Podczas pitkowego otwarcia
symboliczn wstg przecili:
starosta Tadeusz Skatua, dyrektor Firmy PolEko Aparatura Sebastian Kowalski oraz
dyrektor szkoy Danuta Mielaczyk. W spotkaniu uczestniczy take ks. praat Bogusaw
Ponka, ktry powici now
pracowni, dyrektor Powiatowego Centrum Ksztacenia
Ustawicznego Boena Rczka oraz grupa uczniw wraz z
przedstawicielami grona pedagogicznego. Nowa pracownia
powstaa w miejscu starego,
20-letniego laboratorium sucego tylko do nauki zawodu
technika ochrony rodowiska.
Pracownia przesza generalny

Starosta Tadeusz Skatua (na zdj.)


przeci symboliczn wstg w nowej pracowni.
remont i zostaa wyposaona
w najwyszej klasy sprzt oraz
urzdzenia laboratoryjne. Bd si tam ksztaci uczniowie,
ktrzy wybior zawd technika
analityka lub technika ochrony
rodowiska.
Koszt nowego laboratorium to blisko 230 tys. z, dlatego inwestycja mogo powsta
jedynie dziki wsparciu rmy
Pol-Eko Aparatura oraz wo-

dzisawskiego starostwa. Firma Pol Eko wyposaya pracowni w profesjonalne meble


ze stali nierdzewnej wraz z armatur wartoci 44 tys. z. Starostwo snansowao adaptacj pomieszczenia pracowni w
wysokoci 93 tys. z W ramach
remontu wymieniono m.in. instalacj elektryczn i wodno-kanalizacyjn oraz wentylacj
mechaniczn. Poprowadzono

te now lini zasilajc do pracowni, wykonano sie komputerow, a take pooono now
posadzk, pytki cienne, zabudowano suty, wymalowano
ciany oraz zamontowano dygestorium (wycig laboratoryjny), zakupione take z budetu
powiatu. Po wyremontowaniu
i umeblowaniu pracowni wyposaono j w specjalistyczny
sprzt laboratoryjny, na ktrym przyszli analitycy bd
poznawa tajniki przyszego
zawodu. Wyposaenie stanowisk obejmuje m.in. w mieszada, statywy, wagi techniczne,
przyrzdy pomiarowe, ktre
zostay zakupione z pienidzy
pozyskanych przez powiat z
rezerwy budetowej Ministra
Edukacji Narodowej za czn kwot prawie 35 tys. z. W
laboratorium znalazy si take urzdzenia badawcze i pomiarowe, takie jak: termostat,
pH-metr, konduktometr, tlenomierz, spektrofotometr czy
analizator gazw. Na ten spe-

cjalistyczny sprzt szkole udao si pozyska 41 tys. z z projektu Mj wybr, mj zawd,


moja kariera realizowanego w
ramach PO Kapita Ludzki. No-

woczesna pracownia to kolejna


inwestycja w powiecie powstaa w ramach rozbudowy bazy
dydaktycznej szk ponadgimnazjalnych.

RADLIN - KULTURA

We wrzeniu m.in. bookcrossing i nalizacja tworzenia muralu na bibliotece.


Badania czytelnictwa pokazuj, e Polacy po ksik sigaj niezmiernie rzadko. Ponad
60 proc. rodakw w ubiegym
roku nie przeczytao adnej pozycji. Obraz Polaka ywicego
si jedynie internetow i telewizyjn papk jest tym bardziej
przygnbiajcy, e te same badania pokazuj, e jedynie 17
proc. Czechw nie siga po lektur. Z tego powodu biblioteki
sigaj po najrniejsze sposoby, by przekona obywateli do
czytania. Do czytania zachcaj osoby publiczne (np. poprzez
akcje tzw. narodowego czytania, jak uczyni to w tym roku
prezydent Andrzej Duda z maonk). Takie akcje od wielu lat
organizuje si np. w Raciborzu,
gdzie najwaniejsze polskie lektury czytaj np. samorzdowcy.
Bibliotek w Radlinie rwnie
siga po rne instrumenty,
by jak najwicej mieszkacw
zaczo buszowa pomidzy
R E K L A M A

Fot. Leszek Iwulski

RADLIN ZAPRASZA DO CZYTANIA

Badania pokazuj, e a 60 proc. Polakw nie siga po adn ksik.


pkami z literatur. W tym
celu organizowana jest m.in.
akcja bookcrossingu polegajca na pozostawianiu przeczytanych ju lektur w miejscach
publicznych, by kady mg
najzupeniej legalnie przej
ksik. Na bibliotece ponadto pojawi si mural, ktry ju z
daleka wskazuje Tu si czyta
(chocia pojawieniu si muralu towarzyszyy kontrowersje

- nazwisko autora Mistrza i


Magorzaty Michaia Buhakowa zapisano z bdem). Teraz miejska czytelnia przypomina z zewntrz okazay rega
z ksikami. Ponadto pracownice biblioteki zaproponoway
mieszkacom tydzie czytania
bajek dla dzieci i warsztaty plastyczne.
L

Wyroby Hutnicze
konkurencyjne ceny
transport do klienta

Konstrukcje stalowe
wysoka jako

Panele soneczne
pomoc w dofinansowaniach

47-400 RACIBRZ
ul. PIASKOWA 11
tel. 32 415 96 65
www.majnusz.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 17 /2015

GazetaInformator.pl 9 wrzenia 2015 nr 17 (194)

ryduowy gospodarka komunalna

Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych


Fot. Leszek Iwulski

Rydutowski PSZOK bdzie dostpny w dni robocze (oprcz wtorku) oraz sobot w rnych godzinach,
tak by mieszkacy mogli jak najdogodniej z niego korzysta.
leszek iwulski

1 wrzenia samorzdowcy zwykle odwiedzaj szkoy. Pasuj pierwszakw na


uczniw. Mwi o swoich planach na przyszo. Suchaj
akademii. Wraca do nich jak
fala pami o tamtym strasznym wrzeniu 1939r. W Rydutowach 1 wrzenia te tak
byo. Gdy jednak za plecami burmistrz Kornelii Newy
ucich gwar uczniowskich
rozmw, gdy znikny nerwowe umiechy rodzicw, ktrzy
po raz pierwszy wysali dzieci
do szk, subowy samochd
pojecha na Jesionow. Na
otwarcie PSZOK-u. Co to jest
PSZOK? Rozwinicie akronimu to Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadw Komunalnych. To po prostu miejsce
na terenie gminy, w ktrym
mieszkacy mog pozostawi posegregowane odpady.
Budowa PSZOK-u wynika ze
zmian w ustawie o utrzymaniu czystoci i porzdku. Na
mocy nowych przepisw jest
to obowizek gminy. Dla Rydutw PSZOK jest niezwykle
wanym punktem na mapie
gminnej gospodarki komunalnej.
Burmistrz Kornelia Newy
powiedziaa nam: - Ta inwestycja porzdkuje gospodark odpadami komunalnymi.
Dzisiaj kady, kto ma zgromadzi odpady moe je przywie do PSZOK-u. Obiekt
bdzie dostpny dla mieszkacw codziennie oprcz

przypadku innych odpadw


firmy zajmujce si recyklingiem mog liczy na zyski z
przerbki odpadw. Odpady
zielone s w nieco innej sytuacji. W Rydutowach kwesti t rozwizano w pewnej
mierze nawizujc wspprac z firm Best Eko. Prezes
przedsibiorstwa Bernard
Jaskulski powiedzia nam:
- Rozmawiam na rnych
PSZOK ach i RIPOK-ach i
na ziele wszyscy narzekaj. Odpady te s tym bardziej
trudne w czasie takiej sytuacji pogodowej, jak mamy
obecnie. Wypowied prezesa jest odpowiedzi na gosy
mieszkacw, ktrzy uwaaj, e punkt zbirki odpadw
jest zlokalizowany za daleko
od centrum. Smrd, ktry
mgby unosi si znad gnijcej zieleni prawdopodobnie
mgby zatru ycie wielu Rydutowikw. Odpady zielone
bd przez Best - Eko przerabiane na kompost i trafi zarwno do instytucji, jak i firm
oraz prywatnych odbiorcw.
PSZOK zajmuje powierzchni 4 tys m2. Obszar
zajmowany przez obiekt w
pewnej mierze determinowany jest przez warunki postawione przez Narodowy
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
bo ta instytucja poyczya na
preferencyjnych warunkach
90 proc. Zastpca burmistrz
Marcin Poomski wskazuje: - Narodowy Fundusz stawia wymg, e starajcy si

Zastpca Dyrektora ds. Technicznych Zakadu Gospodarki Komunalnej w Rydutowach


Marcin Ruda (na zdjciu) podkrela, e obiekt ma zapewniony stay monitoring.
wtorkw i niedzieli. Zastosowalimy ruchome godziny otwarcia. W niektre dni
punkt bdzie dostpny od
rana do popoudnia, w inne
od popoudnia do wieczora.
W ten sposb kady mieszkaniec bdzie mg znale
czas, by pozby si nagromadzonych odpadw. Myl, e
bdzie to olbrzymie uatwienie dla Rydutowikw. Kto,
kto kupi now kanap i chce
pozby si wielkich gabarytw, nie bdzie musia czeka
miesic na przyjazd firmy wywocej odpady. Bywaj sytu-

acje, w ktrych w cigu krtkiego czasu ilo niektrych


mieci dramatycznie ronie w
naszych domach. Tak jest np.
w przypadku duych imprez
rodzinnych. Jeli posegregujemy te mieci, rwnie moemy si ich pozby z naszych
mieszka szybciej. Po co czeka miesic? W PSZOKU bdziemy mogli skadowa rne mieci: m.in. gruz, wielkie
gabaryty, odpady zielone.
Myl, e zwaszcza w przypadku tych ostatnich PSZOK
jest bardzo dobrym rozwizaniem. Ziele oddajemy raz

w miesicu, a przecie w tak


pogod jak mamy obecnie w
Polsce zebrana trawa gnije.
Wytwarza silny, nieprzyjemny odr. Teraz Rydutowicy
maj okazj, by z ich obej
znikna ona wczeniej. Pozbycie si odpadw, ktre zalegaj w jakim miejscu naszych domostw bdzie teraz
atwiejsze i w konsekwencji
ograniczy take proceder nielegalnego wysypu mieci.
Ziele to pie jednej mioci. To wanie ten rodzaj
odpadw dla urzdnikw najwikszym przeklestwem. W

R E K L A M A

o poyczk zagwarantuje,
i PSZOK bdzie zajmowa
przynajmniej 3 tys. m2. - Poyczka ta jest w 40 proc. umarzalna. Inwestycja kosztowaa
ok. 1 mln 100 tys z.
Pooony na przedmieciach, nieopodal lasu, w
do sporym oddaleniu od ludzi obiekt posiada wewntrzny monitoring. Na co dzie
punkt zbirki segregowanych
mieci bdzie administrowany przez Zakad Gospodarki
Komunalnej. Na jego terenie bdzie ochrona pracujca
w systemie dwuzmianowym.
Na bezpieczestwo inwestycji
zwrci uwag Marcin Ruda
Zastpca Dyrektora ds. Technicznych Zakadu Gospodarki Komunalnej. Dyrektor powiedzia: - Ochrona bdzie
czuwa po poudniu i w nocy.
Za dnia nie jest ona potrzebna, bo przecie na miejscu
pracuj osoby tu zatrudnione. W ten sposb oszczdzamy, a jednoczenie mamy
gwarancj, tego e inwestycja
nie jest pozostawiona sama
sobie. Ponadto mamy stay
kontakt ze subami, ze stra miejsk. - Sam PSZOK
bdzie zatrudnia 2 osoby.
Jedna z nich bdzie odbiera i inwentaryzowa przywz mieci, druga natomiast
zadba o czysto inwestycji.
S ju pomysy, jak mona
rozwija dziaalno nowego obiektu. Moe na nim powsta np. szklarnia, w ktrej
hodowa si bdzie kwiaty na
miejskie potrzeby.

PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

racibrz handel

racibrz - inwestycje

Zapraszamy do sklepu na Szewsk!

Centrum rekreacyjne nad Odr

Fot. Barbara Frydyk

Tu kupisz prezent dla dziecka i nie tylko.


Przy ulicy Szewskiej 3 w
Raciborzu, w miejscu gdzie
niegdy miecia si "Zota
Brama" znajduje si klimatyczny sklepik, ktry powsta
z myl o dzieciach i modziey. Szukasz odziey najlepszej
jakoci, prezentu na urodziny,
ubranka na chrzest czy roczek
? Koniecznie odwied sklep
przy Szewskiej. Ubrania polskich producentw.
- Duy wybr dla dziewczynek: bluzek tunik, legginsw, sukienek, spdnic,
sweterkw do rozmiaru 170
cm.
- Duy wybr dla chopcw:
bluzek, spodni dresowych,
jeansw, dresw do rozmiaru 170 cm
- Duzy wybr ubranek dla
niemowlt: pioszki, ppiochy, komplety, sukienki,
kombinezony na chodniejsze dni w rozmiarach od
56 cm
Posiadamy rwnie odzie
na specjalne okazje:
kolekcja szkolna,
- eleganckie sukienki,
- ubranka do chrztu (sukienki,
garniturki, pioszki),
- Urbanka na roczek (sukienki, garniturki).
Nasze przemylane, dobrze zaprojektowane i starannie uszyte ubranka dziecice
sprawdz si w kadej sytuacji. W staej ofercie przeceny

<< GazetaInformator.pl

RZGW jest zainteresowane umacnianiem


brzegw rzek, za miasto ich estetyk.
Plaa, place zabaw, scena a nawet tramwaj wodny wszystko to moe pojawi si
nad Odr, pomidzy mostem
zamkowym a kadk. Zielone wiato dla przedsiwzicia da zarzdca rzeki, RZGW
Gliwice. Sama idea nie jest
nowa, ju wiele lat temu odby si konkurs na zagospodarowanie brzegw. Wszystko
rozbio si o brak porozumienia z zarzdc rzeki oraz
o koszty. W kocu starania
stron s zbiene - RZGW jest
zainteresowany umacnianiem
brzegw rzek, za miasto - ich
estetyk.
Prezydent Lenk wsplnie

z przedstawicielem RZGW
Gliwice dali sobie miesic na
opracowanie koncepcji zagospodarowania nabrzea Odry wzdu parku zamkowego.
Chodzi o odcinek od mostu
zamkowego a za kadk, do
wysokoci luzy przy SMS.
Na co mona liczy? Prezydent Lenk ujawnia wstpnie, i chodzi o elementy infrastruktury wpisujce si
w miejsk polityk zagospodarowania bulwarw nadodrzaskich. S ju przysta
i cieki rowerowe, a maj
szans powsta plaa, place
zabaw, scena. Niewykluczone
jest uruchomienie tramwaju

wodnego kursujcego na kilkusetmetrowym odcinku pomidzy mostami oraz inny rodzaj maej eglugi.
- Takie dziaania i korzystanie z rzeki wpisuj si w
oczekiwania naszych mieszkacw - podsumowuje prezydent. Wszystko musi jednak zaakceptowa zarzdca
rzeki czyli Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej.
Warunkiem niezbdnym jest
te wsppraca z podmiotami
prywatnymi gotowymi podj
si okrelonych przedsiwzi
oraz raciborskim WOPR-em.
ps

wodzisaw lski - komunikacja

Prezenty, ubranka, akcesoria


- wszystko dla dzieci w sklepie przy ulicy Szewskiej 3/8.
na wybrane kolekcje do 30 %.
Godne polecenia jest rwnie
obuwie profilaktyczne PROFILEK, ktre take posiadamy w sprzeday. Obuwie zostao zaprojektowane z myl
o zdrowiu dzieci. Buty posiadaj profilowan wkadk,
ktra zapobiega powstawaniu
paskostopia. Wysoka cholewka utrzymuje nog w prawidowej pozycji, a mikka i
elastyczna podeszwa amortyzuje szkodliwe dla staww

R E K L A M A

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

wstrzsy i drgania. Serdecznie zapraszamy!


Ewa asocha-Gardawska
ul. Szewska 3/8
47-400 Racibrz
Czynne:
pn - pt: 9.30 - 17.00
sb: 9.30 - 13.00
Artyku sponsorowany

Obniono abonamenty parkingowe

Miasto obniyo abonamenty na parkingu


przy ul. Waowej oraz przy ul. Arendarskiej.
W zwizku z now organizacj ruchu w Strefie Patnego
Parkowania (SPP) na terenie
Starego Miasta, dla mieszkacw podstrefy A oraz przedsibiorcw
prowadzcych
dziaalno gospodarcz w
podstrefie A zostay wprowadzone obnione abonamenty
miesiczne na miejskich parkingach buforowych wok
strefy na parkingu przy ul.
Waowej oraz przy ul. Aren-

darskiej. Celem abonamentw jest zapewnienie moliwoci parkowania poza SPP dla
mieszkacw Strefy i przedsibiorcw, w celu zapewnienia maksymalnej dostpnoci
miejsc dla klientw sklepw i
placwek usugowych na terenie Starego Miasta.
Wysoko miesicznego
abonamentu dla mieszkacw i przedsibiorcw wynosi
20 z. Abonament obowizuje

na oba parkingi miejskie. Abonamenty mona naby bezporednio w punktach poboru


opat na ww. parkingach od
dnia 3 wrzenia, a uprawnienie weryfikowane jest w oparciu o kryteria analogiczne do
zawartych w 19 uchway o
opatach w Strefie Patnego
Parkowania w Wodzisawiu
lskim.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

R E K L A M A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

REKL AMY *)

GRATIS!
Pierwsza kasa skalna na polskim rynku
z panelem dotykowym

Korzyci z komputeryzacji rmy

alnych
k
s
fi
s
a
k
r

b
y
w
Najwikszy a rynku!
n
autoryzowany partner:

Zapytaj o
PROMOCJE na

Program Small Business, oferowany przez rm SOFT-ib, stworzony zosta


z myl o penej obsudze placwki handlowej. Posiada wszystkie niezbdne
moduy: obrt dokumentami, gospodark magazynow, ksigowo oraz
kadry-pace. W ofercie rwnie oprogramowanie do obsugi placwek
gastronomicznych.

terminale
patnicze

Prcz podstawowych funkcji uytkownik w programie moe znale rwnie


tak wyspecjalizowane narzdzia jak: tworzenie zamwie na podstawie rotacji
i zapasw towarw, wczytywanie faktur zakupu i cennikw z hurtowni, analizy
obrotu, zysku i mary. W istotny sposb pomagaj one w codziennej pracy.
Najwikszym atutem programu jest wsppraca ze wszystkimi
dostpnymi modelami kas i drukarek skalnych, wag, skanerw
i inwentaryzatorw oraz, co rwnie wane, umoliwia wszechstronne
wykorzystanie tych - stosunkowo drogich przecie - urzdze

Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku*)

Korzyci z komputeryzacji placwki:


Przejcie na system kodw kreskowych
atwy dostp do informacji
Przyjcie dostawy i szybkie umarowienie towarw
Wydruk etykiet na pki oraz zaprogramowanie kas skalnych
Przyspieszenie sprzeday i zmniejszenie iloci bdw
Zastosowanie wag metkujcych
Wielokrotne przyspieszenie inwentaryzacji
Kontrola pracownikw
Tworzenie zamwie
Posugiwanie si elektroniczn ofert dostawcy
Natychmiastowa analiza wynikw
Rozliczenie kontrahentw
Stany kas gotwkowych i kont bankowych
Stan rmy, ksigowo, kadry-pace
autoryzowany partner:

autoryzowany partner:

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

*) Oszczegy pytaj handlowcw

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski gospodarka komunalna

Czyby koniec sagi o sortowni mieci?


leszek iwulski

Losy
wodzisawskiej
sortowni mieci przy ul.
Marklowickiej przypominaj tytu jednego z bardziej
znanych filmw familijnych
z lat 80. Niekoczca si
opowie. Instalacj otwarto w lipcu 2011r. hucznie, z
pomp. Miao to by miejsce, dziki ktremu miasto
zyskaoby podwjnie ekologicznie i finansowo. W
midzyczasie jednak przez
parlament przetoczya si
rewolucja mieciowa i
pozbawia samorzdy mo-

liwoci korzystania z tego


typu inwestycji. Instalacja
wic stoi od nie przymierzajc 4 lat i niszczeje. Problem polega rwnie (a moe przede wszystkim) na
tym, e miasto nie budowao sortowni za wasne pienidze, ale dziki dotacji
unijnej w wysokoci prawie
miliona zotych. Magistrat
rozliczajc te rodki nie
bdzie mg wykaza tzw.
efektu ekologicznego, ktry
zakada, e w cigu 5 lat zostan osignite odpowiednie wskaniki funkcjonowania sortowni. Prezydent

Fot. Leszek Iwulski

Znalaz si chtny na zakup linii sortowniczej. Zapaci za ni 1,7 mln z.

Sortownia jest przedmiotem problemw dla


wodzisawskiego ratusza od dobrych kliku lat.

jednak nie zamierza zwraca dotacji, bo w jego opinii, miasto nie byo w stanie
przewidzie, e posowie tak
drastycznie zmieni prawo.
Powouje si na przykad
innych samorzdw, ktre
zostay z podobnym problemem. Na ostatniej sesji
prezydent poinformowa
radnych, e zawiadomi ju
marszaka wojewdztwa, e
Wodzisaw nie zapaci kwoty, ktr miasto pozyskao
na zakup dotacji. W przypadku wystpienia sporu szef magistratu zamierza wej na drog sdow.

Miasto zdecydowao si z
uwagi na te komplikacje (i
dlatego, by sortownia nie
podlegaa dalszej degradacji) na sprzeda nieruchomoci wraz z lini sortownicz. Pod motek wdrowaa
ona dwukrotnie, ale stawiane przez ratusz wymagania
finansowe (kwota ponad 3,3
mln z) nie znalazy uznania
w oczach potencjalnych inwestorw. Dopiero ostatnia prba sprzeday za sum nieco ponad 1,7 mln z
zakoczya si sukcesem,
wpacona zostaa nawet zaliczka.

ledwie kilka miesicy temu w


Kornowacu. Jednak zdaniem
autorw projektu jest on za niski i pokazuje tylko niewielk
cz caego krajobrazu. Ciekawo budzi rwnie budowa
kompleksu cianek wspinaczkowych do bulderingu nad Odr. cianki takie nie wymagaj
adnej obsugi i specjalistycznego nadzoru. Zaproponowano, aby cianka powstaa przy
przystani kajakowej. Mionicy czworonogw na pewno
cieszyliby si z budowy skweru dla psw. Skwer miaby
powsta na skrzyowaniu ulic

Warszawskiej i Matejki lub w


parku przy ulicy Kolejowej.
Zgoszone projekty bd
teraz weryfikowane przez zesp powoany na podstawie
regulaminu. Pomysodawcy
projektw mog dokona w
nich tylko jednej poprawki.
Wkrtce na stronie internetowej Urzdu Miasta w Raciborzu ruszy gosowanie. Mieszkacy sami zdecyduj o tym,
ktre projekty miayby zosta
zrealizowane. Wyniki gosowania poznamy w grudniu.

racibrz - inwestycje

44 projekty z budetu obywatelskiego

Zakoczy si nabr projektw do budetu obywatelskiego w Raciborzu.


44 projekty zostay zgoszone do realizacji w ramach
budetu obywatelskiego. Nabr zakoczy si 31 sierpnia. Kady zgoszony projekt
bdzie teraz weryfikowany.
O wyborze najlepszych zadecyduj mieszkacy w drodze gosowania. Prezydent
Raciborza Mirosaw Lenk
przeznaczy na realizacj wybranych projektw 1,5 mln
zotych w budecie miasta na
2016 rok.
Propozycje
mieszkacw dotycz rnych dziedzin ycia. rodki z miejskieR E K L A M A

go budetu raciborzanie chc


przeznaczy midzy innymi
na budow wiey widokowej
na wzgrzu Lipki w Brzeziu
(najwyszym punkcie Raciborza), promocj sportu wrd
mieszkacw miasta oraz
okolicznych miejscowoci,
dofinansowanie do biletw
wstpu na sztuki wystawiane na Zamku Piastowskim,
pokazy i szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej, rozbudow siedziby
Ochotniczej Stray Poarnej
w Sudole, organizacj gimnastyki dla seniorw, budow

bezobsugowego kompleksu
wspinaczkowego nad Odr,
budow toru rowerowego,
budow lotniska modelarskiego, budow kadki rowerowej przy ulicy Reymonta,
zakup automatw biletowych
dla komunikacji miejskiej,
zagospodarowanie
terenu
parku przy ulicy Dolnej, modernizacj budynku szkoy w
Sudole, budow skweru dla
psw, budow kcika rekreacyjnego w Markowicach,
budow siowni pod chmurk
przy Szkole Podstawowej nr
18, utworzenie szlaku senso-

rycznego przy ulicy Ksicej


oraz na budow placu zabaw
przy ulicy Bosackiej.
Mieszkacom miasta do
gustu przypado kilka propozycji. Jedn z ciekawszych jest
bez wtpienia budowa wiey
widokowej. Miaaby by wykonana ze stali lub z drewna. Podest miaby mie powierzchni
nawet 12 metrw kwadratowych. Po wejciu na wie spacerowicze mogliby podziwia
nie tylko cay Racibrz, ale take Beskidy, Zlate Hory w Sudetach, Gr w. Anny. Podobny
punkt widokowy powsta za-

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

racibrz gospodarka

Mleko si rozlao
leszek iwulski

Czas czsto weryfikuje


pomysy, dziaania, decyzje.
Niestety bardzo czsto weryfikuje negatywnie. W Sali Obrad w budynku Urzdu Miasta zorganizowano
2 wrzenia spotkanie dotyczce przyszoci, albo raczej przeszoci raciborskiej
mleczarni. Na dyskusj w tej
sprawie zaprosi radny Piotr
Klima, a obrady oprcz niego prowadzia radna Zuzanna Tomaszewska oraz radny
Leon Fioka. Mimo rozesanych licznie zaprosze, frekwencja nie powalaa na
kolana. Obecni byli prezes
spdzielni, czonkowie rady nadzorczej, prezes spdzielni w Gubczycach, pose Prawa i Sprawiedliwoci
Czesaw Sobierajski, radna
powiatowa Katarzyna Dutkiewicz, penomocnik PiS
w Raciborzu Jzef Gadzicki, dwch czonkw stowarzyszenia Dobro Ojczyzny.
Radny Klima otwierajc posiedzenie wskaza, e jego
celem nie jest przedstawianie pomysw na ratowanie
zakadu, podarowanie adunku zudnej nadziei. Celem rozmw ma by raczej
refleksja nad tym co si stao, co mona byo zrobi lepiej. Czy sytuacji mona byo
unikn? Kto zawid?
Jako pierwsza zabraa
gos bya prezes mleczarni
R E K L A M A

Wanda Swierczyna. Poprosia o powstanie z miejsc.


By to hod dla pierwszego
prezesa mleczarni Czesawa Wali, ktry zmar kilka
dni temu. Prezes w emocjonalnym tonie opowiedziaa
o zakadzie o jego historii i tradycjach. Raciborski
zakad by najwikszy w tej
czci kraju. Swierczyna
wskazaa, e kierujc pracami mleczarni bya zdecydowanie przeciwna sprzeday
mleczarni Zottowi. Zakad
nie by w dramatycznej kondycji finansowej. Owszem,
mia dugi, ale jak na potencja mleczarni byy niewielkie (4 miliony kredytu
inwestycyjnego w stosunku
do 55 milionw przychodu
rocznego). Prezes stwierdzia, e dziaania Zott byy wrogim przejciem. Od
pocztku niemiecka firma zamierzaa zlikwidowa
przedsibiorstwo. Swierczyna opowiadaa rwnie o
majtku przedsibiorstwa.
Do jej sw odnis si jeden
z czonkw rady nadzorczej
spdzielni prezes Rolniczej
Spdzielni Produkcyjnej w
Krzyanowicach Rafa Lopocz, ktry stwierdzi, e
prezes le prowadzia firm, doprowadzia do przeinwestowania, nadmiernego
wzrostu zatrudnienia. Wypomnia rwnie ostatnie
dni prezesury Swierczyny, w
trakcie ktrych przyja pro-

Fot. Leszek Iwulski

Zdaniem byej prezes najwikszy wpyw na pogorszenie si kondycji mleczarni miao zwolnienie ludzi, ktrzy znaczyli dla niej najwicej.

Bya prezes mleczarni Wanda Swierczyna (na zdj.)


jest zdania, e w Raciborzu nie ma ju miejsca
dla tej brany przemysu spoywczego.
pozycj pracy w Warszawie.
Uzna, e w ten sposb prezes opucia firm w najtrudniejszym momencie. Prezes
ripostowaa, e jej dziaania
nie mogy by skuteczne, poniewa zbyt mocno Zott zbyt
gboko zarzuci sieci. Bya
szefowa mleczarni mwia
o tym, e sami spdzielcy
podejmowali dziaania, ktre pniej zawayy o losach
zakadu. W jej opinii dzia-

aniami, ktre najmocniej


odbiy si na kondycji mleczarni byo zwolnienie ludzi, ktrzy znaczyli dla niego
najwicej gwnego technologa i gwnego mechanika. Prezes wyrazia al, e
wwczas pracownicy w jaki
sposb nie zaprotestowali.
Lopocz zapyta, czy nie jest
prawd, e on sam proponowa, aby pracownicy zostali
udziaowcami spdzielni i

w ten sposb mieli wpyw na


losy zakadu. Brak tego dziaania w przyszoci zaprocentowa brakiem moliwoci oporu przeciw sprzeday
mleczarni. Prezes spdzielni produkcyjnej powiedzia
rwnie, e gdyby mia dzisiejsz wiedz to nie zgodziby si na sprzeda mleczarni, ale dysponujc wczesn
wiedz nie mg czyni inaczej. Zauway rwnie, e
brak mu byo kontaktu ze
strony samorzdu. Zapytany jednak, czy jako czonek
spdzielni w ogle szuka
tego kontaktu powiedzia Nie.
Gos zabrali rwnie
przedstawiciele Prawa i
Sprawiedliwoci. Czesaw
Sobierajski mwi o tym, e
zabrako wsparcia ze strony
samorzdu, a sytuacja mleczarni jest tylko jednym z
przykadw le prowadzonej polityki pastwa. Wedug niego tym, co mogoby
uratowa polsk gospodark
jest proces reindustrializacji. Jego stanowisko popar
Jzef Gadzicki, ktry wskaza take, e Polska stracia
bardzo wiele na wejciu do
Unii Europejskiej, poniewa
dzisiaj nie moe skutecznie
broni swojego przemysu.
Konkluzja spotkania bya niestety smutna. Wszyscy
zgadzaj si co do tego, e w
starej mleczarni produktw
mlecznych ju raczej si nie

bdzie produkowa. Wedug


byej prezes (ale rwnie
czonkw rady nadzorczej)
sama instalacja produkcji
twarogu, ktra zostaa w Raciborzu to zbyt mao, by mc
wkroczy na rynek. Chodzi
nie tylko o brak inwestorw
(s zainteresowani produkcj mleczn w Raciborzu),
ale przede wszystkim z uwagi na brak surowca.
Na sali obecnych byo
kilku pracownikw upadajcego przedsibiorstwa. By
moe wanie oni mogliby
mie najwicej do powiedzenia, ale siedzieli w milczeniu
przysuchujc si przelatujcym w powietrzu oskareniom o odpowiedzialno
za dzisiejszy, tragiczny los
zakadu. Przyszli z nadziej, e usysz moe o jakiej
lepszej przyszoci dla zakadu, jakiej szansie, jakim
potencjalnym inwestorze.
Wiadomo. Nadzieja umiera
ostatnia. Oddali temu miejscu kilka, kilkanacie lat
swojego ycia. W jednej z
ostatnich aw usiada moda
dziewczyna. Gdy posiedzenie si koczyo spytaem
j czy spotkanie przynioso
jej jak satysfakcj. Rzucia krtko: -gdzie oni wszyscy byli, jak to si zaczynao.
Dlaczego teraz to ich interesuje? Dziewczyna to crka
jednego z pracownikw. Jej
ojciec pracowa w mleczarni
25 lat

10 PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

R E K L A M A

EWEL-LUX
ukasz Klein

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

EWEL-LUX
ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Wiadomoci
11
Rynek pracy 11

Rynek
pracy
RACIBRZ PRACA

Komu grozi bezrobocie?


Urszula Lebek, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Raciborzu o sytuacji na rynku pracy.
PAULINA KRUPISKA

Pracodawcy coraz chtniej zatrudniaj osoby z wyksztaceniem zawodowym.


Poszukiwani s budowlacy,
stolarze, krawcowe, kucharze, cukiernicy oraz mechanicy samochodowi. Jak wynika z danych Powiatowego
Urzdu Pracy w Raciborzu,
problemy ze znalezieniem
pracy maj przede wszystkim
osoby, ktre ukoczyy studia na kierunkach: pedagogika, socjologia, administracja
oraz zarzdzanie i marketing.

Wedug danych szacunkowych z kocem sierpnia 2015 roku


w Powiatowym Urzdzie Pracy w Raciborzu zarejestrowanych byo 2528 osb.
W poszczeglnych gminach sytuacja przedstawia si nastpujco:
Racibrz - 1351
Kornowac - 106
Krzanowice - 113

Krzyanowice - 232
Kunia Raciborska - 308
Ndza - 164

Pietrowice Wielkie - 137


Rudnik - 117

Fot. Paulina Krupiska

Jaka jest w chwili obecnej stopa bezrobocia w


powiecie raciborskim?
Czy w porwnaniu z latami poprzednimi sytuacja
si poprawia?
Urszula Lebek: Stopa
bezrobocia w powiecie raciborskim na dzie 31 lipca
wynosi 7 %. W porwnaniu
z poprzednimi latami sytuacja ulega poprawie, gdy
rok temu w tym samym czasie stopa bezrobocia wynosia 7,7 %, a dwa lata wczeniej
8,9 %.
W okresie wakacyjnym
z pewnoci zmniejszya si ilo osb bezrobotnych. Czy Powiatowy
Urzd Pracy w jaki specjalny sposb przygotowuje si na przyjcie
tych osb?
Jak co roku od miesica marca do wrzenia liczba
bezrobotnych si zmniejsza.
Od padziernika liczba zarejestrowanych bezrobotnych
wzrasta. Jest to naturalny
trend zwizany z prac sezonow oraz wyjazdami za
granic.
Jakimi
narzdziami
Urzd dysponuje w zakresie aktywizacji osb
bezrobotnych? W jaki
sposb pozyskiwane s
oferty pracy?
W zakresie aktywizacji
Powiatowy Urzd Pracy w
Raciborzu zawodowej dysponuje narzdziami zdeniowanymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, a s to: stae,
szkolenia, dotacje na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej, bony szkoleniowe, bony
staowe, bony na zasiedlenie
oraz bony zatrudnieniowe.
Ponadto oferujemy refunda-

Raciborski Urzd Pracy walczy z bezrobociem na rne sposoby.


Wsppracuje z rnymi instytucjami, szkoami. Dysponuje spor iloci form aktywizacji zawodowej.
cj kosztw studiw podyplomowych, donansowanie
wynagrodze dla osb powyej 50 roku ycia. Organizacja form wsparcia pozwala
wyposay osoby bezrobotne w kwalikacje zawodowe,
ktre pozwol na podjcie
zatrudnienia. Oferty pracy
pozyskiwane s poprzez osobiste, telefoniczne kontakty
z pracodawcami, jak rwnie
poprzez organizacj konferencji dla pracodawcw, Powiatowych Targw Pracy,
Edukacji i Przedsibiorczoci, comiesicznych Jarmarkw Ofert Pracy. Kolejnym
narzdziem w pozyskiwaniu ofert pracy jest System
Pozyskiwania Ofert Pracy
SPOP. Powiatowy Urzd
Pracy w Raciborzu majc na
uwadze potrzeb wsppracy z pracodawcami z terenu
dziaania tutejszego urzdu w zakresie pozyskiwania
ofert pracy uruchomi Sys-

tem Pozyskiwania Ofert Pracy. Usuga jest bezpatna i ma


na celu skrcenie czasu skadania ofert oraz oczekiwania
na skierowanie do pracy odpowiedniego kandydata.
Kto najczciej zostaje
bezrobotny? Jakie zawody s na to najbardziej
na to naraone?
Najczciej osobami bezrobotnymi zostaj osoby bez
kwalikacji
zawodowych
oraz wyksztacenia zawodowego, jak rwnie matki po
urodzeniu dziecka. Kierunki
studiw po ukoczeniu, ktrych absolwenci pozostaj
nieaktywni zawodowo to socjologia, pedagogika, administracja, zarzdzanie i marketing.
Jakich
pracownikw
szuka si obecnie najczciej? W jaki zawd
opaca si inwestowa,

tak aby po zakoczeniu


edukacji znale zatrudnienie?
Z pewnoci to szkoy
zawodowe gwarantuj ciekaw zawodow przyszo
i prac. Wybr szkoy zawodowej cieszy przedsibiorcw, poniewa brakuje fachowcw z praktycznymi
umiejtnociami. Analizujc
ilo zgoszonych ofert pracy najwicej propozycji moemy skierowa do osb posiadajcych wyksztacenie
zasadnicze zawodowe. Pracodawcy najczciej zgaszaj oferty w zawodach takich
jak: pomocniczy robotnik budowlany, kierowca samochodu ciarowego, sprzedawca,
magazynier, stolarz, stolarz
meblowy, elektryk, spawacz,
lusarz, frezer, tokarz w metalu, mechanik samochodw
osobowych, szwaczka, krawiec, malarz, ciela, dekarz,
hydraulik, monter instala-

cji i urzdze sanitarnych,


kucharz, cukiernik, fryzjer,
murarz, brukarz, monter

W 2014 roku
na zaoenie
wasnej dziaalnoci gospodarczej
zdecydowao si

100 osb

zarejestrowanych
w Powiatowym
Urzdzie Pracy
w Raciborzu
ocieple budynkw, monter skadacz okien, operator
obrabiarek sterowanych numerycznie. Podsumowujc,

na pewno warto inwestowa


i ksztaci si w brany budowlanej, gastronomicznej,
spawalniczej, metalurgicznej, spoywczo-handlowej,
elektrycznej, usugowej oraz
produkcyjnej. Osoby majce
wyksztacenie oraz dowiadczenie w tych branach nie
powinny mie problemu ze
znalezieniem pracy.
Czy Urzd wsppracuje z innymi jednostkami,
szkoami, urzdami, po
to aby zapobiega bezrobociu? Na czym ta wsppraca polega?
Tutejszy Urzd wsppracuje z takimi Urzdami
i Instytucjami jak Orodki
Pomocy Spoecznej w doborze form pomocy, Zakadem
Ubezpiecze Spoecznych i
Urzdem Skarbowym (w zakresie udzielania informacji
nt. zaoenia wasnej dziaalnoci gospodarczej). Wsppracujemy rwnie ze szkoami w zakresie tworzenia
nowych kierunkw ksztacenia, innymi ociennymi
urzdami pracy w zakresie
upowszechniania ofert pracy, oraz z rmami prywatnymi w zakresie partnerstwa i
sieci informacji dotyczcych
realizowanych projektw aktywizacji zawodowej.
Dotuj Pastwo rwnie
inicjatywy mieszkacw,
ktrzy chc zaoy wasn dziaalno gospodarcz. Co trzeba zrobi
aby pozyska donansowanie i czy mieszkacy
powiatu raciborskiego
czsto korzystaj z takiej
moliwoci?
Mieszkacy
powiatu,
zarejestrowani jako osoby bezrobotne, ktrzy chc
rozpocz dziaalno gospodarcz mog ubiega si
o przyznanie donansowania (jednorazowych rodkw na podjcie dziaalnoci
gospodarczej) w wysokoci
do 6krotnoci przecitnego wynagrodzenia. W pierwszej kolejnoci naley zoy
wniosek o donansowanie
wzr wniosku i regulamin znajduj si na naszej
stronie internetowej www.
pup-raciborz.pl w zakadce
dokumenty do pobrania. W
roku 2014 z tej formy pomocy skorzystao 100 osb bezrobotnych zarejestrowanych
w tutejszym urzdzie pracy.

12
12 Rynek
Wiadomoci
pracy

Zoty rodek

9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)
9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)

<< GazetaInformator.pl

REGION PRACA

Opiekunka/Opiekun Osb Starszych w Niemczech zawd z przyszoci!


Jeli szukasz pracy w solidnej agencji zatrudnienia, zgo si do Interkadry.
Pracujesz jako Opiekunka osb starszych, a
moe interesuje Ci ta
praca, jednak przeszkod
jest brak wystarczajcego
dowiadczenia i rozeznania na rynku ofert pracy
w opiece? Zgo si do Interkadry! Nasi eksperci do
spraw rekrutacji doradz
Ci jakie kroki podj by
zdoby odpowiednie kwalifikacje i otrzyma prac
w solidnej agencji zatrudnienia.
Trudny i wymagajcy
rynek pracy w Polsce wymusza na kandydatach poszukiwania pracy w zawodach, ktre zaczynaj si
rozwija. Usugi opiekucze s niewtpliwie bran przyszociow. Europa
si starzeje, seniorzy staj
si niesamodzielni. Zawd
Opiekuna/ Opiekunki osoby starszej w domu prywatnym staje si jednym
z najbardziej podanych
profesji na rynku.
Gdzie zdoby odpowiednie kwalifikacje?
Zawd Opiekuna, obok
takich cech jak cierpliwo i yczliwo wobec
osb starszych i niepenosprawnych, wymaga take
merytorycznego przygotowania. Opieka nad czonkami rodziny jest bardzo
cennym dowiadczeniem,
R E K L A M A

ale moe okaza si niewystarczajca. W odpowiedzi


na rosnce zapotrzebowanie rynku pracy, w ofercie
szk medycznych i policealnych znale mona
wiele kierunkw, ktre
przygotowuj do pracy z
osobami starszymi: Opiekun Osoby Starszej, Opiekun Medyczny, Opiekunka rodowiskowa czy te
Asystent Osoby Niepenosprawnej. Szkolenia s
prowadzone zarwno w
trybie dziennym jak i zaocznym. Do osb, ktre
w krtszym czasie chc
si doszkoli skierowana
jest oferta przypieszonego kursu kwalifikacyjnego. Osoby zarejestrowane
w Powiatowych Urzdach
Pracy mog zwrci si do
porednika z zapytaniem
o moliwo uczestnictwa
w kursie organizowanym
przez Urzd. Wana jest
przede wszystkich umiejtno praktycznego wykorzystania wiedzy. Zanim
wybierzemy placwk, w
ktrej rozpoczniemy nauk, sprawdmy czy dysponuje ona odpowiednim
sprztem i wyposaeniem
do wicze praktycznych.
Warto zorientowa si czy
szkoa przewiduje praktyki w takich placwkach jak
np. DPS czy szpital. Dodatkowym atutem bdzie

Fot. Interkadra

Szukasz pracy za granic?


Skontaktuj si z nami! Mamy dla Ciebie ciekaw ofert!
jeli po zakoczonym szkoleniu otrzymamy certyfikat
w dwch jzykach.
Oferujemy
darmowe
kursy dla staych pracownikw
Nasi Klienci oczekuj
przede wszystkim znajomoci jzyka niemieckiego
na poziomie komunikatywnym oraz dowiadczenia w
zakresie opieki nad starsz
i schorowan osob. Te warunki musz by spenione
by ubiega si o nasz ofert pracy. Osobom bez znajomoci jzyka niemieckiego
doradzamy rozpoczcie nauki jzyka z dowiadczonymi lektorami i szkoami jzykowymi. Wszystkie osoby
zainteresowane nauk jzyka branowego zachcamy
do skorzystania z oglno-

dostpnych materiaw na
naszej stronie internetowej: www.opiekunki.interkadra.pl/akademia-jezyka-niemieckiego. Kandydatom
poszukujcym moliwoci
rozwoju podstawowej znajomoci jzyka oferujemy
intensywne kursy organizowane cyklicznie w naszych
oddziaach na terenie caej
Polski. Staym pracownikom natomiast zapewniamy projekt e-learningowego
doszkalajcego kursu jzykowego. Prowadzimy take
bezpatne szkolenia merytoryczne, ktre skadaj si
z czci teoretycznej i praktycznej. Podczas szkolenia
uczestniczki zapoznaj si
z zagadnieniami z zakresu
chorb otpiennych, transferu oraz pielgnacji pacjenta lecego.

Etapy rekrutacji
Pierwszym etapem rekrutacji jest telefoniczna
weryfikacja znajomoci
jzyka niemieckiego oraz
dowiadczenia. Po pozytywnym przejciu etapu
telefonicznej weryfikacji
kandydaci otrzymuj zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne do naszego oddziau w celu dopenienia
niezbdnych formalnoci
przed wyjazdem. Po podpisaniu umowy firma InterKadra kontaktuje si z
kandydatami w celu zaprezentowania oferty pracy.
W momencie otrzymania
pozytywnej odpowiedzi
przez rodzin niemieck,
agencja rozpoczyna organizacj podry. Nasi
Opiekunowie nie musz
martwi si o formalnoci ani ponosi kosztw
dojazdu, zakwaterowania
oraz wyywienia. Oferujemy bardzo dobre warunki
pacowe, umow dostosowan do nowych przepisw, wprowadzonych w
Niemczech od stycznia tego roku. Odprowadzamy
skadki ZUS od prognozowanej redniej krajowej
przy zarobku do 5 tysicy netto miesicznie. Nie
pobieramy adnych opat
za porednictwo. Wszystkie osoby zainteresowane

nawizaniem wsppracy
z nasz agencj zachcamy do aplikowania za porednictwem formularza
zgoszeniowego dostpnego pod adresem: www.
opiekunki.interkadra.pl.
W celu lepszego poznania
wybranej agencji zawsze
zachcamy Kandydatw
do udziau w spotkaniach
informacyjnych i giedach
pracy, organizowanych cyklicznie przez Interkadr
w wojewdztwie lskim.
Zapraszamy take do naszych biur regionalnych
na terenie caej Polski.

Centrum
Rekrutacyjne
w Katowicach
ul. Starowiejska 11/9 (II p.)
mobile: +48 666 891 847
a.niewrzol@interkadra.pl
www.opiekunki.interkadra.pl

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Wiadomoci
13
Rynek pracy 13

REGION PRACA

Kierunek: Niemcy!
Dlaczego warto zosta opiekunk osb starszych?
Jak radzi sobie Pani z
rozk z bliskimi?
Mamy stay kontakt telefoniczny i przez Internet.
Poza tym wyjedam zwykle na 6-8 tygodni, a drugie tyle jestem w domu z
rodzin.

Prac opiekunki osoby


starszej
podejmuje coraz wicej Polek.
Najczciej opiekuj si
niemieckimi
seniorami.
Czy warto podj tak prac? Nasza redakcja sprawdza to u rda. Zapraszamy do lektury wywiadu
z pani Mart opiekunk,
ktra na co dzie pracuje w
Essen u Frau Aldone.

Pytanie na koniec: Czy


taka praca si opaca?
Zarabiam trzy razy wicej ni w swojej poprzedniej pracy, a nie ponosz
adnych kosztw utrzymania w Niemczech. W kocu mam oszczdnoci. A co
najwaniejsze czuj si
potrzebna i speniam si
w swojej pracy. Warto sprbowa!

Pani Marto, dlaczego


zdecydowaa si Pani
na wyjazd do pracy za
granic?
C, zakad pracy, w
ktrym byam zatrudniona przez 17 lat redukowa
etaty. Z dnia na dzie zostaam bez pracy i rodkw
do ycia. Szukaam pracy na
miejscu, ale okazao si, e
jestem ju za stara dla pracodawcw.
Czy od razu wiedziaa Pani, e wyjedzie do
pracy w charakterze
opiekunki?
Nie tak od razu. Obawiaam si ycia wrd obcych ludzi, a praca opiekunki wymaga przecie
zamieszkania w cudzym
domu. Nie mwiam te
zbyt dobrze po niemiecku
i baam si, e bariera jzykowa uniemoliwi mi tak
prac. Na pocztku mylaR E K L A M A

Chcesz pracowa jako


opiekunka osb starszych?
Zgo si do agencji pracy
SCG!
am o pracy sezonowej, ale
i do tej okazaam si ju za
stara a mam dopiero 52 lata! W kocu ssiadka, ktra
wyjeda do Niemiec ju od
lat, polecia mi agencj pracy
SGC z Rybnika, do ktrej si
zgosiam.
Jak wyglda rekrutacja
do takiej pracy?
U mnie wygldao to
tak, e wykonaam telefon do agencji SGC i um-

wiam si na spotkanie
w siedzibie rmy. Bardzo si
stresowaam, bo ostatni raz
na rozmowie o prac byam
ponad 18 lat temu! Mj stres
by jednak niepotrzebny, bo
rozmowa bya bardzo mia.
Najbardziej obawiaam si,
e mj niemiecki jest zbyt
saby i przez to nie uda mi si
dosta pracy, ale przeszam
rozmow po niemiecku. Paday proste pytania: gdzie
mieszkam?, czy byam kiedy

w Niemczech?, co lubi robi


w wolnym czasie? Pani Bianka z agencji SCG pytaa te o
moje dowiadczenie w opiece. Opiekowaam si swoj
Mam, wic wiedziaam, z
czym wie si takie zajcie.
Rekrutacja przebiega
pomylnie i przyszed
moment wyjazdu do pracy
Tak, najbardziej stresujcy. Nigdy nie mieszkaam za

granic, a ju na pewno nie


u obcych ludzi. Bardzo obawiaam si przyjcia przez
rodzin i moj podopieczn. Pierwsze dni byy dla nas
obu krpujce, ale szybko
poczuam si dobrze w tym
domu. Bardzo pomogo mi
to, e miaam stay kontakt
z agencj SCG czuam si
bezpiecznie. Miaam te ten
komfort, e do mojej dyspozycji by niemiecki koordynator.

Agencja Pracy Strategy


Consulting Group
ul. Przemysowa 3
44-203 Rybnik
www.scg-agencjapracy.pl
tel. 32 797 14 55

Artyku sponsorowany

14
14 Rynek
Wiadomoci
pracy

Zoty rodek

9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)
9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

PRACA
W NIEMCZECH
CERFYIKAT
NR 924

Informacja i zapisy
pn.-czw. 9-17
pitek 9-15

CENTRALA
OPOLE

ul. Piastowska 8
tel. 77/402 17 57
tel. 77/423 03 63
kom. 660 383 557

BIURO
GLIWICE

ul. Matejki 14
tel. 32/337 59 10
kom. 601 706 022

BIURO
RACIBRZ

ETS Sp. z o.o.

Wiodcy partner w porednictwie w pracy za granic

POSZUKUJE KOBIET I MCZYZN


DO PRACY W BRANACH:

RECYCLINGU
KURIERSKIEJ
TRANSPORTOWEJ
METALURGICZNEJ
LOGISTYCZNEJ

ul. Mickiewicza 20
(budynek TP S.A.
parter, pokj nr 3)
tel. 32/414 94 47
kom. 691 515 230
kom. 601 350 699

ZAPEWNIAMY:
przejazdy autokarowe w kady pitek
zakwaterowanie w hotelach pracowniczych
pakiet ubezpiecze spoecznych
- ATRAKCYJNE PREMIE

BIAA

ZADZWO LUB PRZYJD DO NAS

tel. 77/438 80 55
tel. 77/438 77 14

www. ets-praca.pl

Jestemy prnie dziaajc Agencja Pracy, od 10 lat z


powodzeniem rekrutujc i wspierajc osoby zainteresowane
podjciem pracy na terenie Niemiec.
Obecnie poszukujemy pracownikw na stanowiska:

Stolarz meblowy
Stolarz do produkcji i montau okien
Elektryk
lusarz
Pracownik produkcji

Oraz fachowcw z brany budowlanej:

Murarz / Ciela
Brygadzista
Operator maszyn budowlanych / Dwigowy

Wszystkie oferty na warunkach niemieckich!

Nie przegap okazji! Zadzwo!


Kirsch Consulting Sp. z o.o. Sp. K
Biuro Krapkowice:
Ul. Opolska 4
47-300 Krapkowice
Tel.: 77/4660 24 00
Mail.: krapkowice@kirschgruppe.com

lub odwied nasz stron:

www.kirsch-consult.com

Biuro Racibrz:
Ul. Mickiewicza 5
47-400 Racibrz
Tel.: 32/755 32 32
Mail.: racibrz@kirschgruppe.com

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Zoty rodek

Wiadomoci
15
Rynek pracy 15

16
16 Rynek
Wiadomoci
pracy

Zoty rodek

9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)
9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

CareWork_artykul-265x167mm-v2_DRUK.indd 1

02.09.2015 11:04

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Wiadomoci
17
Rynek pracy 17

REGION PRACA

REGION PRACA

Praca za granic?
Pomoemy Ci j znale!

Agencja zatrudnienia Covebo


- Twoja szansa na zatrudnienie

Euro Labora specjalizuje si w poszukiwaniu


pracy na terenie Austrii oraz Niemiec.
Euro Labora to dynamicznie rozwijajca si firma, zaoona w 2009 roku w Raciborzu.
Nasz specjalnoci s profesjonalne rozwizania HR, selekcja i rekrutacja pracownikw.
Wierzymy, e nasz najwiksz
wartoci i potencjaem s ludzie, dlatego dbamy o naszych
wsppracownikw na kadym
etapie dziaa firmy. Osobom
poszukujcym zatrudnienia
proponujemy oferty pracy zagranicznych pracodawcw (Austria i Niemcy) w rnych zawodach. W Austrii krluje brana
budowlana: ciele, murarze, dekarze, elektrycy oraz lusarze
spawacze; w Niemczech brana
metalowa: lusarze, spawacze
i operatorzy maszyn CNC oraz
brana logistyczna: operatorzy
wzkw widowych, kierowcy i
magazynierzy. Nasi pracownicy zatrudnieni s bezporednio
u pracodawcw zagranicznych,
wraz z umow o prac otrzymuj peen pakiet socjalny (ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno rentowe). Poszukujemy
pracownikw wykwalifikowanych, posiadajcych dowiadczenie i umiejtnoci, dziki
ktrym zostan doceniani na
europejskim rynku pracy. Zapewniamy im opiek jestemy z ludmi w cigym kontakcie, pomagajc w miar swoich
moliwoci i suc dobr rad.
R E K L A M A

Fot. Euro Labora

Naszym celem
jest zapewnienie
wykwalikowanego
personelu zagranicznym
agencjom pracy.
Naszym celem jest zapewnienie wykwalikowanego personelu zagranicznym agencjom
pracy. Dziki zdobytemu dowiadczeniu i praktyce wspieramy naszych partnerw w rzetel-

ny i profesjonalny sposb. Nasi


konsultanci posiadaj niezbdne
umiejtnoci zawodowe i osobiste oraz szerok wiedz o europejskim rynku pracy, co pozwala
im sprawnie i skutecznie zarzdza zasobami ludzkimi.
Na dzie dzisiejszy jestemy redniej wielkoci agencj,
wci si rozwijamy - posiadamy trzy biura w trzech rnych
miastach: Racibrz, Gliwice i
Gogwek. Mimo zachodzcych
zmian, wci jestemy rodzinn rm prowadzon przez zaprzyjanionych ze sob ludzi.
Atmosfera panujca w naszym
rodowisku pracy przekada si
na pozytywne relacje z zatrudnianymi przez nas ludmi.
Zadowolenie i spenianie
wymaga naszych klientw i
pracownikw to gwny cel Euro Labory. Gwarantujemy rzeteln jako oferowanych przez
nas usug.

Euro Labora

Artyku sponsorowany

47-400 Racibrz, Plac Wolnoci 1 (I pitro)


44-100 Gliwice, ul. Wyszyskiego 12/5
48-250 Gogwek,ul. Piotra Skargi 7,
www.euro-labora.com, e-mail: praca@euro-labora.com
tel.: 32 417 20 56, 534 550 034

Szukasz staej i pewnej pracy w Holandii?


Odwied agencj zatrudnienia Covebo.
Fot. Covebo Work Ofce

Agencja zatrudnienia Covebo mieci si w biurowcu przy


ulicy Batorego, naprzeciw Urzdu Miasta w Raciborzu.
Szukasz pewnej pracy za
granic? Nigdy jeszcze nie bye
w Holandii? Jeste wykwalifikowanym spawaczem, frezerem albo operatorem pras krawdziowych i nie masz pracy? A moe
po prostu skoczye szko i nie
wiesz co zrobi dalej? Koniecznie
odwied agencj zatrudnienia
Covebo Work Office - zarabiaj,
zdobywaj dowiadczenie i zwiedzaj.
Agnecja na stae zatrudnia
okoo 2,5 tys. pracownikw w
rnych zawodach - poczwszy
od pakowaczy ciastek poprzez
osoby zbierajce zamwienia
dla sieci sklepw, a po wysokiej
klasy specjalistw takich jak spawacz TIG. Warto doda, e zarobki spawaczy w Holandii, po
przeliczeniu na zotwki, sigaj
nawet 12 000 z brutto miesicz-

nie. Covebo to zaufana agencja


z dugoletnim dowiadczeniem.
Od kandydatw nie pobiera si
tutaj adnych opat, oferuje si
im bezpieczny transport, zakwaterowanie na miejscu oraz opiek
polskich koordynatorw w miejscu pracy. Ponadto dowiadczeni rekruterzy z kierunkowym
wyksztaceniem i szkoleniami,
gwarantuj rekrutacj zgodn z
zapotrzebowaniem pracodawcy
oraz predyspozycjami kandydatw.
Dobre
funkcjonowanie
agencji zatrudnienia opiera si na
cisej wsppracy pracodawcy i
kandydata. Przedstawiciele firmy
nie ukrywaj niczego przed kandydatami zawsze informuj,
na czym polega praca, jakie jest
wynagrodzenie, kto jest koordynatorem na miejscu, a take udo-

stpniaj wszelkie dane kontaktowe osb, ktre bd pomocne


podczas pracy za granic. Kady
pracownik ma zagwarantowane
w peni wyposaone zakwaterowanie z dostpem do aneksu kuchennego, szerokopasmowym
czem internetowym. Covebo
jako caa grupa stale si rozwija
wdraa nowoczesne narzdzia,
dziki ktrym pracownicy maj
wgld w swoje rozliczenia online,
poszerza palet dostpnych ofert
pracy, a w rezultacie cigle buduje baz zadowolonych klientw,
do ktrych poszukuje nowych
pracownikw.
Nie czekaj zatem, a praca
znajdzie Ciebie przyjd tam,
gdzie jest ona na wycignicie
rki. Biuro Covebo Work Office
mieci si w Raciborzu naprzeciwko Urzdu Miasta, a rekruterzy dostpni s dla Ciebie od
poniedziaku do pitku w godz.
8:00-17:00.

Covebo Work
Office sp. z o.o.
Racibrz, ul. Batorego 5, pok. 1
raciborz@covebo.pl
(32)755 13 02/03
www.covebo.pl
Artyku sponsorowany

18
18 Rynek
Wiadomoci
pracy
Zoty rodek
R E K L A M A

Zoty rodek
Najlepsza reklama Twojej brany!

9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)
9 wrzenia
2015,
nr 17
(194)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

9
wrzenia
2015,
17 (194)
9 wrzenia
2015,
nr 17nr
(194)

Zoty rodek
R E K L A M A

Najlepsza reklama Twojej brany!

Zoty rodek

Wiadomoci
19
Rynek pracy 19

20 PLUSY BIZNESU

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Hybrydy Toyoty i Lexusa pozwalaj oszczdza pienidze


Zainteresowanie samochodami hybrydowymi ronie z roku na rok. Dowiedz si dlaczego.

Niskie koszty eksploatacji


s od lat jedn z niezaprzeczalnych zalet samochodw
hybrydowych Toyoty, co doceniaj zarwno klienci indywidualni, jak i rmy obsugujce due oty pojazdw,
dokadnie analizujce koszty
przed zakupem. Potwierdzeniem wyjtkowej opacalnoci
hybryd s najnowsze wyniki
bada rmy Tec-RMI, przeprowadzone na zamwienie
niemieckiego magazynu otowego BFP Fuhrpark.
Jak wynika z bada
Tec-RMI,
niezalenego

orodka analiz przemysu


motoryzacyjnego, samochody hybrydowe Toyoty
pozwalaj w okresie 3 lat
eksploatacji zaoszczdzi
uytkownikowi do 1000 euro na samych przegldach
serwisowych. Badanie zostao wykonane na zlecenie
magazynu flotowego BFP
Fuhrpark. Do analizy zostay wybrane modele hybrydowe i hybrydowe plug-in rnych producentw.
Za okres eksploatacji przyjto 36 miesicy i przebieg
120 tys. km.

Jedynymi samochodami
w zestawieniu, generujcymi
oszczdnoci dla uytkownika
w stosunku do innych napdw, okazay si Toyota Auris
Hybrid i Lexus IS 300h. Auris
Hybrid pozwoli zaoszczdzi
300 euro wzgldem wersji z
napdem Diesla i 160 euro
wzgldem napdu benzynowego. W przypadku Lexusa
IS 300h oszczdnoci te wyniosy 1000 euro.
Wartoci te potwierdzaj
najwysz efektywno napdu hybrydowego Toyoty, ktra wynika m.in. z:

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

- systemu odzyskiwania energii z hamowania, dziki ktremu zuycie klockw hamulcowych jest wyranie
nisze ni w przypadku konwencjonalnego napdu (wymiana eksploatacyjna klockw co ok. 100 tys. km.);
- ogumienia, zuywajcego si
wolniej ni w przypadku innych samochodw;
- ukadu wydechowego o trwaoci o 5 lat duszej ni w
przypadku konwencjonalnych napdw;
- trwaoci wiate LED na poziomie 20 lat

- braku tradycyjnego alternatora,


rozrusznika,
sprzga czy wielu paskw
napdowych znanych z napdw konwencjonalnych.
W cigu ostatnich 4 lat
sprzeda samochodw hybrydowych do klientw in-

stytucjonalnych w Europie
wzrosa dwukrotnie, z 20
tys. sztuk w 2011 roku do 40
tys. sztuk w 2014 roku. W
zeszym roku klienci w Europie kupili cznie 178 tys.
samochodw hybrydowych
Toyoty i Lexusa.

Toyota Konsek Rybnik


ul. Prosta 100, 44-203 Rybnik
www.toyota.rybnik.pl
tel. 32 432 90 40
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 21

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

DLA

RACIBRZ UROCZYSTOCI

Rafako witowao Dzie Energetyka


Fot. Pawe Strzelczyk

W paacyku myliwskim Rafako odbyy si obchody Dnia Energetyka.


pawe strzelczyk

Uroczysto z okazji Dnia


Energetyka jak co roku bya
okazj do wyrnienia pracownikw z dugoletnim staem, najlepszych spawaczy,
odchodzcych na emerytur,
majcych wkad w rozwj firmy i zasuonych dla zakadu.
Odznak Zasuony dla Rafako wyrnieni zostali nastpujcy pracownicy firmy:
Ewa Caban, Aniela Pieruszka,
Zbigniew Baszczyk, Bogusaw
Buda, Marian Czyycki, Robert Doleych, Zygmunt Junka, Joachim Kaszny, Grzegorz
Latacz, Daniel Nasiadka, Ryszard Sumik. Nagrod specjaln za ksztatowanie wizerunku firmy z rk prezes
odebra Piotr Kara. Micha
Szudyga, Robert Demel i Dawid Krlik zostali wyrnieni
za rozwj techniki i projektowania. Nagrodzono take
Marka Zdanowicza, ktry odpowiada z pozyskiwanie oraz
realizacj kontraktw. Nagrod specjaln odebrali Mirosaw Kurzow (za wytwarzanie,
jako i obsug produkcji),
Wojciech Zembaty (zarzdzanie finansami i kosztami
przedsibiorstwa), Romanowi Boberowi i Mariuszowi
Twardawie. Przyznano take
wyrnienia w kategorii Spawacz Roku 2014. Otrzymali
je Dariusz Ejsmont, Dariusz
R E K L A M A

sta opiek koordynatorw


prywatne ubezpieczenie
mieszkanie i wyywienie
wysokie wynagrodzenie
szkolenia oraz premie
legaln prac

Podczas uroczystoci z okazji Dnia Energetyka


wrczono midzy innymi nagrody jubileuszowe
za 50, 45, 40, 35, 30 i 25 lat pracy w Rafako.
Podlasek i Krystian Sitek. Za
najwyszej klasy umiejtnoci
w zakresie spawania krcw
do komr kotowych w metodzie 121 nagrody odebrali
Janusz Dudek i Robert Jurczyk. Tytu Mistrza Rafako w
spawaniu metod 141 w roku
2015 w konkursie w szybkoci spawania otrzyma Krystian Szmid. Natomiast Piotr
Gorywoda i Bernard Paprotny wyrnieni zostali Dyplomem Uznania za osignicie
w 2014 roku najlepszych wynikw w zakresie wydajnoci i
jakoci rcznego spawania w
metodzie TIG z caego grona
pracownikw rozpoczynajcych prac i zdobywajcych
pierwsze szlify w zawodzie
spawacza. 171 pracownikw

otrzymao take nagrody za


50, 45, 40, 35, 30 i 25 lat pracy w Rafako.
- W tym roku Rafako obchodzi 66. rocznic powstania. Okrg rocznic - artowaa w wystpieniu pani
prezes Agnieszka Wasilewska-Semail. Ona sama na czele zarzdu raciborskiej spki
stoi ju prawie rok (stanowisko obja 7 wrzenia 2014).
Przypomniaa w skrcie, jak
wygldao ostatnie 12 miesicy w historii firmy. Rok by
trudny, ale udao si osign
sukces, pomimo e - wg sw
pani prezes - sektor bankowy
zamkn si na Rafako. Wyniki finansowe za pierwsze procze 2015 okazay si lepsze
ni te sprzed roku, bdce i

tak dobrymi. Firma sfinalizowaa kilka duych przedsiwzi, jak chociaby sprzeda
jednego z aktyww w postaci

spki zalenej FPM czy emisja nowej serii akcji. - I to w


sytuacji, gdy wiatowe si waliy - podkrelia A. Wasilewska-Semail. W Rafako zakadano, e firma uzyska z tego
tytuu 100 mln. - Udao si
uzyska 93,5 mln, to znaczy,
e inwestorzy nam zaufali skomentowaa szefowa zarzdu raciborskiej firmy. W tej

sytuacji nie pozostaje nic innego, jak pokaza rynkowi, e


moemy pozyskiwa kontrakty i rozwija nasze kompetencje - mwia. Udanej emisji
akcji gratulowaa nastpnie
przedstawicielka PBG, przekazujc jednoczenie yczenia
i podzikowania od Magorzaty i Jerzego Winiewskich,
wacicieli PBG

22 Zdrowie

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

racibrz zdrowie

reklama >>>

Czujesz bl, gdy to robisz?


Regularne uprawiana aktywno fizyczna wyksztaca w nas przekonanie, e
jestemy zdrowymi osobami. Wielu z nas nagminnie
powtarza jeden, powany
bd. O ile pamitamy o takich elementach treningu jak
rozgrzewka oraz rozciganie,
to zazwyczaj gorzej z korzystaniem z bardzo wanej
skadowej sportu jak jest
odnowa biologiczna. Trzeba
pamita, e fizjologia wysiku jest bardzo zoonym procesem. Czasami to szczegy
decyduj o tym, jak dugo
bdziemy utrzymywa si w
dobrej kondycji. Zapominanie o wyrwnaniu miniowo-powiziowych napi w
naszym ciele po duszym
okresie roztrenowania, moe
powodowa odwrotny skutek do zamierzonego. Czsto niewinnie wygldajce
urazy (np. kolana), z czasem
kompensowane s przez inne czci naszego ciaa (np.
przy bieganiu moe dochodzi do blu szyi lub barku). Korzystanie z profesjonalnego rozlunienia tkanki
miniowo-powiziowej dwa
razy miesicu powinno by
koniecznym minimum, aby
proces trenowania by dla
nas prawidowy i przynis
oczekiwane efekty. Jeeli
przyjdziesz z tym artykuem od dnia 9.09 do
16.09 do gabinetu otrzymasz rabat na 1 wizyt.
R E K L A M A

Fot. Rehafix

Uprawiaj bezpieczny i zdrowy sport.

Dla osb uprawiajcych sport wana jest nie tylko


odpowiednia rozgrzewka, ale take odnowa biologiczna.

Rehafix gabinet rehabilitacji i fizjoterapii


Racibrz, ul. Ocicka 4
www.rehafix.com.pl
tel: 733 333 814

Artyku sponsorowany

<< GazetaInformator.pl

32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 23

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

region zdrowie

rydutowy - szpital

Zadbajmy o zdrowie naszych stp

Szpital dosta
nowy sprzt

Gdzie szuka dobrych i zdrowych butw?


Czy to wystarczy? Rady dla dzieci i dorosych.
powyszym stopy osoby dorosej
s duo trudniejsze do odpowiedniego ustawienia. Rozwizaniem
dla osb dorosych s wkadki indywidualne do butw, ktre dobrane do konkretnej osoby odci bolce, przeciane miejsca
i ustawi stop w prawidowym
uoeniu co znacznie wpywa na
popraw komfortu chodzenia i
biegania.
Aby wiedzie z jakim problemem mamy do czynienia, przed
kadym doborem wkadek czy
obuwia naley dokadnie zbada
nasze stopy. Najlepiej odda si
w rce specjalistw. Zapraszamy
na Badanie Komputerowe Stp
w centrum medyczno-rehabilitacyjnym Relax, ktre pozwoli
zdiagnozowa problemy naszych
stp i odpowiednio dobra obuwie i wkadki, dziki ktrym stopa zostanie odciona i prawidowo skorygowana.

Dlaczego naley dba o swoje stopy?


Stopy czowieka peni bardzo wan funkcj. To wanie
dziki nim jestemy w stanie
utrzymywa prawidow postaw stojc, moemy chodzi i
biega. Nasze stopy przejmuj
cay ciar naszego ciaa i wykonuj najwicej ruchw w cigu
aktywnego dnia.
Dziecice stopy
Wielokrotnie problemy ze
stopami zaczynaj si w okresie
dziecistwa. Wpywaj na to niewaciwe nawyki siedzenia, stania czy chodzenia, niedobr lub
nadmiar aktywnoci fizycznej.
Przyczyn problemw nierzadko bywa rwnie nieprawidowo
dobrane buty dla dziecka, ktre
wpywaj niekorzystnie na rozwj anatomiczny stopy.
Gdzie szuka dobrych i
zdrowych butw?
Warto kupowa buty dla
dziecka w takim miejscu gdzie
moemy liczy na pomoc osb
przeszkolonych w zakresie stp i
obuwia. Co wicej naley wybra
miejsce gdzie moemy znale
rnych producentw obuwia z
atestem Zdrowa Stopa (Emel,
Bartek, Dawid, Aurelka), gdy
kada stopa jest inna, a but powinien by do niej odpowiednio
dopasowany.
Czy dobre zdrowe buty dla
R E K L A M A

dziecka wystarcz?
W wielu przypadkach dobrze
dopasowane zdrowe buty zapewniaj odpowiednie utrzymanie
stopy, nie pozwalajc na kolawe
ustawienie. Jednake, zdarza si
i tak, e sam but nie wystarczy i
aby odpowiednio ustawi stopy
dziecka naley dobra odpowiednie wkadki do butw z elementami korekcyjnymi. W takich
przypadkach rodzice dodatkowo
otrzymuj specjalne instruktarze
wicze, dziki ktrym wiedz

jak wiczy z dzieckiem w domu


i jak w peni zadba o prawidowe
ustawienie jego stopy.
Czy dorose stopy s bardziej problematyczne?
Stopa osoby dorosej nie jest
atwa do zmiany ustawienia poprzez wiczenia. Przyczyn s
wieloletnie przyzwyczajenia, ktre nie pozwalaj na przybieranie
odpowiednich ustawie stopy
i nie utrzymuj si po stosowanych wiczeniach. W zwizku z

Artyku sponsorowany

Szpital w Rydutowach
otrzyma nowy sprzt od
Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy.
Ultrasonograf, aparat do
EKG oraz pi pomp infuzyjnych do podawania lekw drog doyln, a take aparat do
mierzenia cinienia i saturacji
trafiy do rydutowskiego szpitala. Ten cenny sprzt zosta
przekazany przez WOP dla
oddziau chorb wewntrznych
II z pododdziaem geriatrycznym. Wielka Orkiestra witecznej Pomocy ju od trzech
lat przekazuje sprzt medyczny
dla rydutowskiego szpitala. W

ubiegym roku ten sam oddzia


otrzyma m.in. kardiomonitor,
aparaty do rejestracji EKG i
RR metod Holtera, wzki inwalidzkie oraz materace przeciwodleynowe.
Wczeniej WOP wspara
rwnie oddziay neonatologii PPZOZ przekazujc m.in.
inkubator zamknity. Szpitale
w Rydutowach i Wodzisawiu
otrzymay take aparat USG,
aparat do nieinwazyjnego
wspomagania oddechu, aparat do pomiaru bilirubiny oraz
lamp do fototerapii.
d

racibrz - szpital

Bezpatne badania
Badania dla kobiet w ciy.
Powiat Raciborski we
wsppracy ze Szpitalem Rejonowym w Raciborzu kontynuuje realizacj bezpatnych bada dla ciarnych mieszkanek
powiatu raciborskiego na oznaczenie antygenu cytomegalii i

toksoplazmozy. Do wykonania
badania niezbdne jest skierowanie od lekarza ginekologa.
Badania wykonywane bd do 31 grudnia 2015 r. Wicej informacji pod nr tel.: (32)
755 51 70.
p

24 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Wycieraczki to bardzo
wany element kadego samochodu. Maj niezwykle istotny wpyw na komfort i bezpieczestwo jazdy w trudnych
warunkach atmosferycznych,
jednake wikszo kierowcw cakowicie o nich zapomina. Takie zachowanie jest nieuzasadnione tym bardziej, e
wymiana gumowych pir wycieraczek nie jest ani skomplikowana, ani kosztowna.
Wycieraczki
samochodowe, daj kierowcy wyrane sygnay, e powinny zosta
wymienione. Pozostawianie

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

Wycieraczki, a bezpieczestwo jazdy

na mokrej szybie smug, czciowe zbieranie wody a take


gona praca. Jest to szczeglnie uciliwe podczas deszczu
znaczco ogranicza widoczno, a co za tym idzie negatywnie wpywa na nasze bezpieczestwo.
Pira wycieraczek powinnimy wymienia przynajmniej dwa razy w roku. Najlepiej robi to na pocztku
jesieni, kiedy coraz czciej zaczyna pada deszcz a zmierzch
zapada coraz wczeniej, oraz
po zimie, podczas ktrej ulegaj szybszemu zuyciu w wyniku
dziaania mrozu soli i innych
zanieczyszcze. Oczywicie,

NAPRAWY POWYPADKOWE

to jedynie teoria, a faktyczne


okres ich wymiany bdzie zaleny od tego, jak intensywnie bd one eksploatowane.
Z pewnoci najbardziej oczywist przesank do wymiany
bdzie wystpowanie jednego
z wczeniej opisanych objaww. Pamitajmy, e nie chodzi tu jedynie o nasz komfort
i bezpieczestwo. Zuyte pira wycieraczek w trakcie pracy
przyczyniaj si do powstawania mikrozarysowa na szybie,
a tym samym jej stopniowego
uszkadzania.
Pamitajmy, e pira wycieraczek s wraliwe na nieprawidow eksploatacj. Pra-

MECHANIKA POJAZDOWA

ca na suchej szybie, odrywanie


przymarznitych wycieraczek
zim lub wykorzystywanie ich
jako skrobaczki momentalnie
potrafi zniszczy pira. Prawidowo dobrane wycieraczki w
dobrej kondycji moemy pozna po tym, e pynnie i bezgonie poruszaj si po szybie.
Najwaniejsz cech nowych
wycieraczek poza efektywnym zbieraniem wody i brudu z przedniej szyby jest to,
e swoj prac nie odwracaj
uwagi kierowcy od kierowania
pojazdem
Na rynku dostpnych jest
kilka rodzajw wycieraczek i
naley wybra odpowiedni do

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

naszego auta. Pira wycieraczek produkowane s z kauczuku naturalnego lub tasz


opcj s te z gumy zawierajcej silikon, s rwnie nieco
niszej jakoci. Jeeli chodzi
o budow, to mamy do wyboru wycieraczki paskie oraz
ze stelaem. Pierwsze mona
montowa we wszystkich au-

tach, rwnie tych, w ktrych


fabrycznie stosowano drugi rodzaj. Maj zwykle w zestawie
dodane adaptery dostosowane
do rnych pojazdw. Wycieraczki ze stelaem wystpuj
w opcji ze spoilerem lub bez.
Sprawdza si on przy wysokich
prdkociach, dobrze dociskajc konstrukcj do szyby

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 25

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

region historia

Po pierwszym wrzenia siedemnasty


Fot. wikipedia.pl

Agresja ZSRR na Polsk w 1939 rzucia cie na histori naszego kraju a do 1989 roku.
leszek iwulski

Now im wolno gosi Prawda. wiat cay wie


obiega w lot, e jeden odtd
czy sztandar gwiazd, sierp,
hakenkreuz i mot piewa
Jacek Kaczmarski. 1 wrzenia
1939r. nad polskimi granicami
zawis zowrogi cie swastyki.
Niemcy, pomimo bohaterskiego oporu polskiej armii, wdzierali si coraz dalej w gb naszego kraju. Za sob pozostawiali
spalone wsie, zrujnowane miasta i zwoki. Tysice zwok. To
byy zwoki zabitych w walce i
zamordowanych cywilw kobiet, dzieci, starcw. Rozstrzeliwano polskich jecw wojennych, uczestnikw powsta,
inteligencj i zwykych ludzi.
17 wrzenia nastpi drugi akt
dramatu. Agresja radziecka bya prost konsekwencj sojuszu
czerwonego i brunatnego totalitaryzmu zawartego w nocy z
22 na 23 sierpnia 1939r. przez
ministra spraw zagranicznych
III Rzeszy Joachima von Ribbentropa i ludowego komisarza
spraw zagranicznych Zwizku Radzieckiego Wiaczesawa
Mootowa. Sojusz przypiecztowano tajnym protokoem,
ktry rysowa podzia Polski
w razie konfliktu naszego kraju z Niemcami lub ZSRR. Fajka Stalina wyznaczya granic
pomidzy Rzesz i Zwizkiem
Radzieckim na linii rzek Narwi,
Wisy i Sanu. Osobnym postanowieniem bya kwestia wsppracy katw spod ubianki i
Prinz Albert Strasse. Ta wsp-

Jzef Stalin wita si z ministrem spraw zagranicznych Rzeszy Joachimem von Ribbentropem. Ten ostatni trafi na szafot w
Norymberdze w 1946 roku. Zarzut mu postawiony brzmia Zbrodnie przeciwko pokojowi i Zbrodnie przeciwko ludzkoci.

Zbrodnia katyska
pochona ycie
prawie

22 tysicy

polskich oficerw
zamordowanych
strzaem w ty
gowy.
praca miaa kosztowa ycie
wielu polskich obywateli. Zoliwym charkotem historii jest
fakt, e w Norymberdze Ribbentrop stan na szafocie, a po
stronie oskarycieli sta wanie
Mootow. Nie kto inny natomiast jak ludowy komisarz by
autorem sw: - Wystarczyo
krtkie uderzenie wymierzone
przeciwko Polsce, pocztkowo
armii niemieckiej, a nastpnie
radzieckiej, aby nic nie pozostao z tego poczwarnego bkarta
Traktatu Wersalskiego, ktry
istnia kosztem uciskanych narodowoci niepolskich. Polityka
tradycyjna cigego lawirowania i gry pomidzy Niemcami i
ZSRR okazaa si niewiele warta i cakowicie zbankrutowaa.
Ten wyjtek z przemwienia
na sesji rady Najwyszej ZSRR
przeszed do annaw dyplomacji jako jedna z najbardziej
cynicznych wypowiedzi usprawiedliwiajcych niczym niesprowokowan agresj midzynarodow. Podpis Mootowa
widnieje take pod dokumentem nakazujcym rozstrzelanie
polskich oficerw w Katyniu.

Szcztki polskich oficerw zamordowanych przez NKWD zostay ekshumowane przez Niemcw w 1943 roku.
Wschodnie granice II
Rzeczpospolitej przekroczyo
ponad 600 tysicy onierzy i
4,7 tysicy czogw armii czerwonej. Nad polskim niebem
pojawio si ponad 3 tysice samolotw. To by cios, ktrego
nasz kraj nie mg wytrzyma.
Wojsko, wyczerpane cikimi
walkami z wehrmachtem, nie
byo w stanie przeciwstawi
si nowej, potnej fali agresji. Sytuacja bya tym bardziej
krytyczna, e polski onierz
nie otrzyma jasnych rozkazw, jak ma si zachowa wobec krasnoarmiejcw. Polskie
dowdztwo dugo wahao si,
czy rozpocz walk zbrojn z
armi radzieck. Ostatecznie
wydano rozkaz, ktry uniemoliwi skoordynowane dziaania
Z bolszewikami nie walczy,
chyba w razie natarcia z ich
strony albo prby rozbrojenia
oddziaw. Ten rozkaz Rydza
migego, dyplomatyczny w

treci, dostosowany do tragicznego pooenia wojska polskiego, mia si strasznie zemci


ju rok pniej w ponurych lasach Katynia. onierze, jecy
wojenni, ktrzy czsto nawet
nie wchodzili kontakt z bojowy
z wrogiem zostali zgadzeni w
katowniach NKWD. Ponad 20
tysicy polskich oficerw zostao zamordowanych bez sdu, z
pogwaceniem kadego elementarnego prawa wojny i pokoju, strzaem w ty gowy. Niemiecka amunicja w rosyjskich
rkach miaa przykry przeraajcy obraz dziaa sowieckiej wadzy. Cz oddziaw
polskich jednak podja walk.
Szczeglnie cikie walki toczyy si w okolicach Grodna, biy
si w okolicach Augustowa i na
Polesiu Korpusy Ochrony Pogranicza. W walkach z nowym
najedc polego ponad 2,5 tysica polskich onierzy.
Ofiary wrzenia byy jed-

nak tylko poraajc uwertur do spektaklu zbrodni, ktr


komunici zgotowali narodowi
polskiemu. Katy. Charkw.
Miednoje. Te nazwy zapisay
si krwawymi literami w historii najnowszej naszego kraju.
Dziesitki, setki tysicy ludzi
gnano na wschd. Do dzisiaj
historycy nie s w stanie poda dokadnych liczb Polakw
wygnanych na nieludzk ziemi wiecznie zimnej Syberii i
apokaliptyczne tereny KazachR E K L A M A

stanu. Wywzki. Z map znikay cae wsie. Pustoszay ulice


miast, ktrych mieszkacy w
ekstremalnym zimnie, bez poywienia, stoczeni w bydlcych
wagonach, byli pdzeni na zatracenie gdzie w tajdze, albo na pustyni. Polscy historycy oceniaj, e ze wschodnich
kresw II Rzeczpospolitej na
wschd mogo zosta deportowanych nawet 800 tysicy
mieszkacw. Archiwa NKWD
podaj liczb 320 tysicy. A

przecie nie wszyscy zostali


deportowani. Nieludzki, czerwony aparat represji mia szeroki wachlarz instrumentw
terroru. Kopalnie w Workucie.
Modzi wcieleni si w szeregi
bolszewickiej armii. Specbataliony budowlane. Wizienia.
Liczby s kosmiczne, szokuj.
Obywateli polskich, po ktrych
signy apska oprawcw spod
znaku sierpa i mota mogo by
nawet p miliona (jeli przyj
dane z archiww NKWD dotyczce deportowa). Ilu z nich
zmaro? Ilu zabray mrozy poniej 50 stopni Celsjusza? Ilu
zabi gd? Ilu tyfus? Ilu nagany i nahajki enkawudzistw?
Nie wiemy na pewno. Ludzie
marli jak muchy. Do chwili
podpisania ukadu Sikorski
Majski w 1941 roku i ogoszenia amnestii ponad 58 tysicy
Polakw umaro lub zostao
zamordowanych. Fala zbrodni
nie omina wizionych obywateli II Rzeczpospolitej nawet
wtedy, gdy terytorium Zwizku
Radzieckiego zostao najechane
przez hitlerowcw. Wczorajsi
sojusznicy zwarli si w morderczym ucisku, ktry trwa
prawie 4 lata. Olbrzymie klski,
jakie ponosia Armia Czerwona
w czerwcu 1941r. nie przeszkodziy jednak rozstrzelaniu ponad 35 tysicy winiw.
Konsekwencje 17 wrzenia
wykraczay daleko poza dzie,
w ktrym nad spalonym Reichstagiem zawis czerwony
sztandar. Zwycistwo ZSRR
nie oznaczao automatycznego
zwycistwa wszystkich aliantw. Moc ukadw midzynarodowych Polska po zakoczeniu dziaa wojennych dostaa
si w radzieck stref wpyww.
Strzay w wizieniach, pokazowe procesy, bicie, tortury, sadystyczne zncanie si nad polskimi patriotami nie skoczyo
si wraz ze mierci Hitlera.
NKWD jednak zastpowaa
duo czciej rodzima ubecja,
a prokuratorzy wydajcy wyroki kary gwnej nie mwili
ju po rosyjsku. Gwarancj tego
stanu rzeczy bya wci stacjonujca na terenie Polski Armia
Czerwona. To ona sprawiaa, e
polscy komunici musieli stale
sta na baczno przy towarzyszach z Moskwy. Rozpoczyna
si trzeci akt dramatu, ktrego koniec wyznaczyy waciwie wybory czerwcowe i odsunicie Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej od wadzy i
pniej wyjazdem ostatniego
radzieckiego onierza z Polski. Dramat, ktry rozpocz
si 17 wrzenia 1939r. doczeka
si epilogu na Dworcu Centralnym w Warszawie 18 wrzenia
1993r.

26 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE

Ale poyczka
nawet w 24 godziny.
Tel. 500 198 766

KREDYTY!
WSZYSTKIE OFERTY! OPROCENTOWANIE OD 4,9%. Wodzisaw l. ul. Rynek 6, Rydutowy ul. Oar Terroru 37, tel.
32 4551197, 606 588 812, 660
780 775.

Poyczka
z dojazdem do klienta.
Tel. 696 458 063
ODSZKODOWANIA!
DOPACIMY DO TWOJEGO
ODSZKODOWANIA NAWET
JELI TO BYO 20 LAT TEMU! Wodzisaw l. ul. Rynek
6, Rydutowy ul. Oar Terroru
37. Tel. 32 4551197, 660 780
775, 606 588 812. DOJAZD DO
KLIENTA!
UBEZPIECZENIA!
Najtasze Opcje! Wodzisaw l.
ul. Rynek 6, Rydutowy ul. Oar
Terroru 37, tel. 32 4551197, 606
588 812, 660 780 775.

CA EXPRESS PSZW!
UL. PSZOWSKA 559. Z HUKIEM
OBNIAMY OPROCENTOWANIE. KREDYT OD 3% NAJTANIEJ NA RYNKU. Tel. 884 679
191.

KREDYT
50 tys.
RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE

KREDYT
100 tys.
RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

BEZ SPRAWDZANIA BAZ


RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

na kolorowym tle 14 z

tel. 601 46 20 03, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


Firma ESD (cert 7373) zatrudni do pracy Niemczech: elektrykw, mech. samochodowych,monterw wymiany opon.
Wymagana znajomo j. niemieckiego. Tel. 503854464 lub
512690910.

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania: umiejtno robienia dobrych zdj, wasny sprzt
fotograczny, dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

ZAOPIEKUJ SI
OSOB STARSZ!

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech
Tel. 32 506 55 87

Agencja porednictwa pracy Euro Labora, nr certykatu 7061


poszukuje pracownikw na stanowisko: OPERATOR WZKA
WIDOWEGO WYSOKIEGO
SKADOWANIA, KIEROWCA
C+E, SPAWACZ , LUSARZ,
POMOCNIK LUSARZA, KOORDYNATOR D/S ZATRUDNIENIA Z J.NIEMIECKIM.
Zatrudnienie na niemieckich
warunkach. Spotkanie z pracodawc w Gliwicach oraz jazdy
prbne w Pszczynie 23 wrzenia. Nr kontaktowy (32) 270
31 84.

Profesjonalna opieka dla


ludzi starszych
Gwne cechy:
uczciwo,
zaufanie,
cierpliwo i wyrozumiao.
Wasny samochd

Tel. 537 468 026


NIERUCHOMOCI
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe
52,3m, I pitro, czciowo umeblowane, dobra lokalizacja. Racibrz ul.
Chodkiewicza, tel. 605 279 458.

Wynajm
dwupokojowe
mieszkanie w Raciborzu na
ul. Lotniczej, 52m, 1 pitro.
Kontakt 501224638.

Pilnie sprzedam mieszkanie wasnociowe pooone w Pszowie O T. Kociuszki. Mieszkanie wyremontowane, pozostaje bardzo dua i soneczna
kuchnia w zabudowie. Wolne od zaraz. Tel. 516 073 824.

Sprzedam dom w stanie surowym zamknitym w Godowie. Powierzchnia: ok. 140m. Media: woda miejska, prd, gaz, kanalizacja
(istnieje moliwo podczenia).
Parcela: 684 m2, teren paski, ogrodzony, posadzone krzewy. Tel. 32
45 15 384.

Sprzedam mieszkanie na ulicy Wyszyskiego w Wodzisawiu lskim.


Mieszkanie wyremontowane, okna
plastikowe, drzwi wymienione, niski
czynsz 330 z. Wicej info pod nr telefonu 606 414 432.
Sprzedam mieszkanie M3 w centrum Radlina. Bardzo dobra lokalizacja. Informacje pod numerem
telefonu 889 113 230

Wynajm lokal usugowo-handlowy w centrum Rydutw ul.


Oar Terroru, budynek nr 41. Powierzchnia sklepu ok. 30m2 +
zaplecze + wc + centralne ogrzewanie. Cena 1500 z netto do negocjacji. Kontakt: 504 099 411.
Wynajm dom w Wodzisawiu pooony bardzo blisko centrum miasta. Dom w zabudowie bliniaczej,
posiadajcy oddzielne, ogrodzone wejcie i duy parking. Tel. 512
230 219.

MOTORYZACJA
Oferuj drobne naprawy samochodowe. Co si popsuo? Jest
do wymiany? Potrzebna Ci rada? Zadzwo! Na pewno si dogadamy. Wodzisaw lski, tel.
605 642 257.
SKUP SAMOCHODW POWYPADKOWYCH! Kupi kady samochd do 10 000 zotych, Rydutowy, tel. 511 510 883.

PRACA
Przyjm do pracy osob do prac
brukarskich. Mile widziane dowiadczenie, prawo jazdy kat B.
Tel. 606 884 319.

Poszukujemy pracownika produkcji


przy wytwrni mas bitumicznych.
Mile widziane dowiadczenie w brany produkcyjnej. Tel. 609 600 010.

Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a
Rudnik ul. Soneczna 38a

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Operacja zamy
w klinice okulistycznej
Gemini w Ostrawie
Organizacja transportu
do kliniki
i rozliczenia z NFZ

Tel. 602 150 886

RNE
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha
trapez, blachodachwka, obrbki
blacharskie, papa zwyka termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807 199.
Usugi: malowanie wntrz oraz elewacji, tapetowanie, nakadanie gadzi, stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz. Tel.:
606 505 169.
Usugi remontowe: ocieplanie budynkw, odnawianie i malowanie
elewacji, ocieplanie i adaptacja
poddaszy, ukadanie glazury, murowanie kominw z cegy klinkierowej, monta drzwi i okien, monta paneli podowych i ciennych,
prace murarskie i tynkarskie. Tel.
784 194 271.

>>> dyplom <<<

Wynajm nowy dom w Wodzisawiu


lskim do zamieszkania lub na gabinet albo pod dziaalno gospodarcz. Kontakt: 662 324 704.

ZDROWIE

Wykonam prace przydomowe takie jak: rbanie drewna, cinanie


drzew owocowych, zrzucanie opau, koszenie trawy, mycie okien,
grabienie lici, plewienie i czysz-

czenie kostki brukowej itp. Tel. 784


194 271.
Usugi w zakresie podcze urzdze, remontw, konserwacji, wykonywanie nowych instalacji, prb
szczelnoci instalacji gazowych,
wodnych i co. Posiadam stosowne
uprawnienia do podpisu gwarancji.
Tel. 501 383 400.
Oferuj wyroby z granitu i marmuru: parapety, schody zewntrzne i
wewntrzne, blaty kuchenne i azienkowe, kominki, nagrobki. Fachowe doradztwo, due dowiadczenie, konkurencyjne ceny. Pomiar
i wycena gratis. Tel. 601 468 309.
TAXI odwz i dowz w kade miejsce o kadej porze! Przyjazd na teranie caego regionu tel. 607 538
814.
SPRZEDAM
ST DO PING-PONGA
STAN BARDZO DOBRY
CENA 300 z
tel. 602 150 886

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721
MEGA WYPRZEDA
SKLEP ODZIEOWY
MELLASA
ul. Powstacw 3
Kunia Raciborska

Warsztat: naprawa ROWERW,


MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz Tel. 32 4151880
Mariaska 1, 47-400 Racibrz

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 27

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

WODZISAW - MIPBP - 14 PADZIERNIKA

R E K L A M A

SPOTKANIE Z TOMKIEM MICHNIEWICZEM


Spotkanie, ktre odbdzie
si 14 padziernika z pewnoci zainteresuje mionikw
podry. Tego dnia w wodzisawskiej bibliotece bdzie goci Tomek Michniewicz. Znany dziennikarz, reportaysta,
fotograf i organizator wypraw.
Ma na swoim koncie trzy bestsellerowe reportae: Samsara, Gorczka ,W wiecie poszukiwaczy skarbw i Swoj
drog. Wkrtce odbdzie si
premiera kolejnej. Autor programu Inny wiat w telewizji
TTV, audycji Reszta wiata w
Jedynce, a wczeniej Trjka
Przekracza Granice w Trj-

ce, redaktor naczelny serwisu


podrniczego Koniecwiata.
net. Laureat czterech statuetek
na festiwalu cywilizacji i sztuki mediw, odkrywcw i podrnikw Mediatravel, nominowany do Kolosw i nagrody
National Geographic Traveler.
W Polsce promuje odpowiedzialne podrowanie
i wiadomo ekologiczn,
wsppracuje z WWF i Greenpeace. Jest motorem napdowym trwajcej od 2010 roku
akcji ratowania afrykaskiej
dzikiej przyrody Tatende, regularnie angauje si te w inne

akcje charytatywne i spoeczne.


Jest kojarzony z autorsk
audycj Trjka Przekracza
Granice w Programie Trzecim Polskiego Radia, z Reszt
wiata w radiowej Jedynce i z
programem podrniczym Inny wiat w telewizji TTV. Peni
rwnie funkcj redaktora naczelnego serwisu podrniczego www.koniecswiata.net. By
te autorem pierwszego backpackerskiego programu Dziko
i Tanio w Radiu Bis, podczas
ktrego pokazywa, jak spdzi
trzy tygodnie w Etiopii za 2700
z (ze wszystkimi opatami), a
na Karaibach za 3200 z.

RACIBRZ - RCK - 25 WRZENIA

KRZYSZTOF KOBYLISKI I KK PEARLS


25 wrzenia o godz 19.00 w
Raciborskim Centrum Kultury
odbdzie si koncert Krzysztofa Kobyliskiego z zespoem
KK Pearls. Krzysztof Kobyliski Pearls (w skrcie KK Pearls) jest midzynarodowym,
polsko-izraelsko-kolumbij-

skim zespoem muzycznym


pochodzcym z Gliwic. Krzysztof Kobyliski to kompozytor
i pianiska. Jego utwory graj
min. Branford Marsalis, Richard Galliano, Adam Makowicz, Joey Calderazzo i inni.
W jego projektach brali udzia

rwnie Randy Brecker, Mike Stern, Mark Whiteld, Zbigniew Namysowski i wielu innych. Kompozytor i producent
kilkudziesiciu albumw muzycznych. Tworca i dyrektor festiwali Palmjazz i Filharmonia,
donator Centrum Kultury Ja-

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

zovia. Bilety w cenie 20 zotych


do nabycia w kasie Raciborskiego Centrum Kultury oraz
na stronie internetowej www.
rck.com.pl. Na znik mog
liczy studenci i uczniowie. Za
okazaniem legitymacji mog
oni kupi bilet w cenie 10 z.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
11 WRZENIA - RCK FENIKS - WODZISAW LSKI
RCK Feniks zaprasza na spektakl pt. Mczennicy w wykonaniu Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wabrzychu w koprodukcji z Teatrem Wspczesnym w Szczecinie.
Sztuka porusza kwestie istotne zarwno dla dorosych, jak i dla
modziey. Bilety w cenie 10 z dostpne w kasie RCK Feniks.
12 WRZENIA - WCK - WODZISAW LSKI
Miasto Wodzisaw lski, Stowarzyszenie Nasz Wodzisaw oraz
Wodzisawskie Centrum Kultury zapraszaj na II WODZISAWSK NOC TEATRW, ktra odbdzie si 12 wrzenia,
start godz. 18.00. Wstp bezpatny. Publiczno bdzie miaa
okazj uczestniczy w kilku przedstawieniach, wystawionych
przez rne teatry i w rnych formach.
13 WRZENIA - BOISKO LKS - OWSISZCZE
W niedziel, 13 wrzenia w Owsiszczach odbd si doynki
gminy Krzyanowice. Korowd wyruszy o godz. 14.30. Przejdzie na boisko LKS, gdzie najpierw odbdzie si cz ocjalna,
a pniej zabawa. Gwiazd imprezy bdzie Kabaret Modych
Panw.
16 WRZENIA - KOCI WNMP - RACIBRZ
W rod, 16 wrzenia o godz. 18.45 w kociele pw. WNMP w Raciborzu odbdzie si koncert organowy w wykonaniu Wolfganga
Seifena z Niemiec.
18-19 WRZENIA - WCK - WODZISAW LSKI
Wodzisawskie Centrum Kultury wraz ze Stowarzyszeniem Fotobalans zapraszaj na III. edycj BALANS FOTO FESTIWAL 2015 18-19 wrzenia. Stowarzyszenie Fotobalans po raz
kolejny zmienia miasto Wodzisaw lski w regionaln stolic
kultury. Festiwal fotograi odbdzie si 18 i 19 wrzenia w Wodzisawskim Centrum Kultury. Program artystyczny tegorocznej edycji festiwalu bdzie bardzo zrnicowany gwarantuj
organizatorzy. Wstp wolny.
19 WRZENIA - WDK - CZYOWICE
Wiejskim Domu Kultury w Czyowicach zaprasza wszystkie
dzieci na warsztaty z robotyki. Rozwj, kreatywno, konstruktywne mylenie i doskonaa zabawa.Tak w kilku sowach
mona uj to, co bdzie si dziao od wrzenia podczas zaj dla
modych inynierw w czyowickim WDK. Pierwsze zajcia 19
wrzenia o godz. 14.00. Odpatno 320 z za cay cykl zaj ( 8
spotka po 2 h).
20 WRZENIA - KONIEC WIATA - RACIBRZ
20 wrzenia o godz. 20.00 na scenie Przystanku Kulturalnego
Koniec wiata w Raciborzu odbdzie si koncert Roberta Kasprzyckiego, autora takich przebojw jak Niebo do wynajcia
czy Trzymaj si wiatru kochana.
25 WRZENIA - RODZINNY PARK ROZRYWKI
- WODZISAW LSKI
Tradycyjnie ju kocem wrzenia organizowany jest Bieg Gazety Wodzisawskiej Memoria im. Leszka Kowalczyka.
Tegoroczna edycja biegu odbdzie si na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza informuj organizatorzy.

Biegacze na starcie zjawi si 25 wrzenia o godz. 11.00. Biuro


zawodw czynne bdzie od godz. 9.30.
27 WRZENIA - WCK - WODZISAW LSKI
Wodzisawskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na
przedstawienie w ramach Rodzinnych Spotka z Teatrem KOT W BUTACH w wykonaniu Teatru Groteska z
Krakowa 27.09.2015 r., godz. 16.00. Cena biletu: 15 z
4 PADZIERNIKA - WCK - WODZISAW LSKI
Wodzisawskie Centrum Kultury ma przyjemno zaprosi
na OPERETK PIRACI Z PENZANCE w wykonaniu
teatru muzycznego Arte Creatura, ktra odbdzie si 4 padziernika 2015 r., godz. 18.00. Piraci z Penzance to przezabawny spektakl z pogranicza musicalu i operetki, ktry skierowany jest do widzw wszystkich pokole. Barwne kostiumy,
bajkowa sceneria, icie hollywodzka muzyka i angielski
humor skadaj si na sukces spektaklu. Porywa on pen
przygd fabu opisujc losy Fryderyka wychowanego przez
piratw. Modzieniec osignwszy penoletno, postanawia
zerwa z przestpczym pwiatkiem i chce doczy do grona
porzdnych ludzi. Bilety w cenie 40 z mona rezerwowa
pod nr tel. (32)455 48 55 lub osobicie w sekretariacie WCK
Sprzeda biletw odbywa si w kasie WCK oraz za porednictwem internetowej sprzeday <biletomaniawck.pl>.
9 PADZIERNIKA - WCK - RYDUTOWY
RCK Feniks zaprasza 9 padziernika o godz. 19.00 na
koncert zespou Raz, dwa, trzy Ceny biletw: od
30.09.2015 - 60 z, od 1.10.2015 - 65 z do nabycia w Sekretariacie RCK od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 16.00
lub na 30 min przed koncertem w Kasie Teatru. Telefoniczna
rezerwacja biletw pod numerem telefonu: 32 45 77 006. Zarezerwowane bilety naley odbiera najpniej 30 min. przed
koncertem.
9 PADZIERNIKA - WDK - CZYOWICE
Wiejski Dom Kultury w Czyowicach organizuje wyjazd na
KONCERT NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH, ktry
odbdzie si w dniu 09.10.2015r. Cena biletu wraz z przejazdem 55 z. Wyjazd spod WDKC o godz. 17.30 Zapisy i wpaty
do 01.10.2105 r.
18 PADZIERNIKA - WCK - WODZISAW LSKI
Zesp Raz, Dwa, Trzy zagra w WCK 18 padziernika
2015r. o godz. 18.00. Koncerty z okazji 25-lecia bd okazj
do zaprezentowania najbardziej znanych utworw z ich repertuaru, pojawi si take piosenki mniej znane, w nowych odwieonych aranacjach. Bilety mona naby w kasie Wodzisawskiego Centrum Kultury, polecamy te sprzeda online:
www.biletomaniawck.pl
29 PAZDZIERNIKA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
Rydutowskie Centrum Kultury Feniks zaprasza 29 padziernika na wystp kabaretu Hrabi. Kabaret wystpi za
swoim najnowszym programem Aktorem w pot. Wystp o
godzinie 19.00, bilety w cenie 60 z.

Promocja!
Do koca wrzenia
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

28 Rozrywka

9 wrzenia 2015, nr 17 (194)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski rozrywka

Donatan i Cleo w Bukowie


Fot. Leszek Iwulski

Zimno i deszcz nie wystraszyy fanw Donatana i Cleo, ktrzy ponad ptorej godziny
bawili publiczno na doynkach gminy Lubomia.
leszek iwulski

Donatan i Cleo to energetyczny duet, ktry oczarowa


Polakw megahitem My Sowianie. Rozgonie radiowe,
stacje telewizyjne po prostu
oszalay na punkcie przeboju, ktry wgryza si w ucho
niczym szersze w jabko.
Klip do numeru, w ktrym na
pierwszym planie pojawiy si
przepikne modelki, sprawi e
piosenka na stale zagocia na
topowych miejscach list przebojw. Kolejne piosenki potwierdzay, e rodacy kochaj
autorw Sowian. Znakomity odbir na scenie krajowej
zaprocentowa zaproszeniem
na konkurs Eurowizji i cakiem dobrym wystpem na
tym festiwalu. Duet nie marnuje swojego warholowskiego
kwadransu sawy. Wydaje
pyty i koncertuje. Koncertuje po caej Polsce. Jest na imprezach w wielkich miastach,
ale nie odpuszcza rwnie publicznoci w klubach w maych
miejscowociach w caym kraju. Sympatycznego producenta i utalentowan wokalistk
mona zobaczy rwnie na
imprezach doynkowych, bo
w muzyce dwojga artystw
wiejska publiczno po prostu
si zakochaa. Cleo i Donatan
pojawili si take na doynkach gminy Lubomia, ktre w
tym roku odbyway si w Bukowie. Pogoda staa pod psem.
Byo zimno, na niebie krlo-

way stalowosine chmury. Co


jaki czas zacina deszcz. Pomimo to publiczno zgroma-

dzia si bardzo licznie. Dziesitki samochodw parkoway


jeszcze daleko za miejscem, w

ktrym odbywaa si impreza.


Ich ulubiecy na scenie starali si robi wszystko, eby tum

nie czu si rozczarowany wystpem. Donatan pod koniec


koncertu rozdawa zebranym

fanom setki podpisanych zdj


i wypisywa autografy. Koncert
trwa ponad ptorej godziny.

WODZISAW LSKI - HISTORIA

Zlot Klubu Motocyklowego "Hanysy" uwietni


m.in. koncert zespou The
Bill. Bya parada, piwko, a
po pnocy striptease.
W pitkowy wieczr 28
sierpnia na pszowskiej strzelnicy zagray dziesitki motocyklowych silnikw. O 14 przez
ulice tego miasta defiladowaa
dumnie kawalkada rnorakich motorw w tym take
tych najsynniejszych harleyw davidsonw. To klub
motocyklowy "Hanysy" zorganizowa swoje wito zlot
"Hanysy 2015". Zlot trwa dni.
Motocyklici wituj przy
akompaniamencie
muzyki
rockowej. W pitek dumni posiadacze jednoladw usyszeli kapele DPSA, Tata Sawek,
Coria. Gwiazd wieczoru bya
Alkoholica, zesp wykonujcy covery legendarnego amerykaskiego bandu "Metallica"
W sobot motocyklici bd
mieli okazj usysze grupy
"The Bill", "River of the time",
"Blues Station" i "Lady Pank
Show". Oprcz muzyki organizatorzy zapewnili uczestnikom
szereg innych atrakcji. "Samotni Jedcy" mieli do dyspozycji
symulator jazdy na jednym kole Hond i symulator dachowania osobwk. Po pnocy by
nawet striptease.
l

Fot. Kamila Wolny - Wilczok

Hanysy witoway w Pszowie

You might also like