You are on page 1of 10

Hélène Cixous

A MEDÚZA NEVETÉSE1
A női írásról {écriture féminine} fogok beszélni; arról, amit tenni fog. A nőnek kell megírnia magát. A
nőnek kell a nőről írnia és a nőket kell beavatnia az írásba, amelytől éppoly erőszakosan el lettek sza kítva,
mint saját testüktől, ugyanazon oknál fogva, ugyanazon törvény szerint, ugyanazon végzetes cél érdekében.
A nőnek a saját lendületétől vezérelve kell belépnie a szövegbe éppúgy, mint a világba és a történelembe is.
Többé ne a múlt teremtse meg a jövőt. Nem tagadom, hogy a múlt hatásai még jelen vannak. De nem
akarom, hogy ismétlésük által állandósuljanak; nem akarok a sorshoz hasonlatos nehézkedést kölcsönözni
nekik; és nem akarom a biológiait a kulturálissal összekeverni. Elé kell menni a jövendőnek.
Ezek a gondolatok, mivel egy olyan területre vonatkoznak, amelynek a felfedezése éppen csak
megkezdődött, szükségszerűen annak az időnek jelét viselik magukon, amelyben élünk és amelyben az új
megszabadul a régitől, a feminin a maszkulintól. Éppen ezért, mivel nincs egyetlen talpalatnyi hely sem, ahol
egy (új) diszkurzus gyökeret verhetne, csak egy ezeréves és sivár talaj, amely feltörésre vár, két arculata és
két törekvése van annak, amit mondok: egyfelől lerombolni, megsemmisíteni; másfelől előre látni az előre
nem láthatót, tervezni.
Mint nő írom ezt a többi nőnek. Mikor azt mondom, „nő", arról a nőről beszélek, aki elkerülhetetlen
harcban áll a „klasszikus férfival", és egy olyan univerzális nő-szubjektumról, aki hozzásegíti a nőket saját
érzékeikhez és történelmükhöz. De mindenek előtt ki kell jelentenem, hogy általános, tipikus nő ma sem
létezik, még azon hatalmas elfojtás ellenére sem, amely „sötétségben" tartotta őket, mely sötétséget saját
jellemzőjükként akarják elfogadtatni velük. Azt azonban elmondom, hogy mi bennük a közös. Csodálattal
tölt el sajátságos felépítésük határtalan gazdagsága: nem beszélhetünk egyetlen, egységes, jól
körülhatárolható női szexualitásról, sem pedig hasonló tudattalanról. A nők képzeletvilága oly
kimeríthetetlen akár a zene, a festészet, az írás: fantáziájuk folyama határtalan. Már többször bámulatba ejtett
az a saját, a gyermekkor óta titokban látogatott világ, amelyet egy-egy nő írt le nekem. Ez a világ, a test
működéseinek szisztematikus kitapasztalásából, valamint az erogén zónák pontos és szenvedélyes
vallatásából kiinduló keresés, a tudás kialakításának világa. Ez a fantasztikusan gazdag, invenciózus
gyakorlat – főként a maszturbációé -formák megteremtésében, egy igazi esztétikai tevékenység
kialakításában teljesedik be, amit az élvezet minden fázisában egy harsány vízió, egy kompozíció, egy szép
dolgot kiváltó élvezet {jouissance} kísér. A szépség többé nem lesz tiltott dolog, így hát arra vágytam, hogy a
nő megírja és hirdesse ezt a példátlan birodalmat: azért, hogy más nők, más titkos uralkodónők felkiáltsanak:
én is kiáradok, vágyaim új vágyakat keltettek életre, testem eddig sohasem hallott dalokat ismert meg, én is
annyiszor éreztem, hogy robbanásig telve vagyok azokkal a fényes áradatokkal és képekkel, amelyek sok kalta szebbek, mint amelyeket bekeretezve büdös bagóért adnak-vesznek. És én sem mondtam semmit, nem
mutattam meg semmit; nem nyitottam ki a számat, nem festettem újra a világ hozzám tartozó felét.
Szégyelltem magam. Megijedtem, és magamba fojtottam szégyenérzetemet és félelmemet. Azt mondtam
magamban: őrült vagy! Mik ezek a szárnyalások, áradások, feltörő lélegzetek? Hol az a forrongó és végtelen
nő, a naivságában elmerült, a szülői-hitvesi-fallogocentrikus nagy marok által sötétségben és önmegvetésben tartott nő, aki ne szégyenkezett volna saját hatalma miatt? Hol az a nő, aki ne vádolta volna
magát azzal, hogy szörnyeteg, mikor ösztöneinek fantasztikus felfordulása meglepte és elborzasztotta (hiszen
elhitették vele, hogy egy rendes, normális nő mindig istenien nyugodt)? Aki ne hitte volna magát betegnek,
mikor bolond vágyat érzett (éneklésre, írásra, kibeszélésre, egyszóval valami új megteremtésére)? Holott az a
szégyenletes betegsége, hogy ellenáll a halálnak, hogy olyan sok eldolgozásra váró szálat hagy.
És te miért nem írsz? Írj! Az írás érted van, te magadért vagy, a tested a tiéd, vedd el. Tudom, miért nem
írtál. (És én miért nem írtam 27 éves korom előtt.) Mert az írás maga az emelkedettség, a nagyság számodra,
a nagyoknak van fenntartva, vagyis a „nagy férfiaknak"; az írás „butaság". Egyébként már írtál egy keveset,
titokban. De nem volt jó, azért nem, mert titokban tetted, mert büntetted magad, amiért írtál, mert nem
csináltad végig; vagy mert nem azért írtál – nem lévén képes ellenállni, mint ahogy a maszturbálást is
titokban csináltuk –, nem azért, hogy előbbre juss, hanem hogy enyhítsd a feszültséget, épp csak annyira,
hogy ki ne boruljon a pohár. Meg aztán mihelyt élveztünk, máris sietünk bűntudatot érezni – hogy
megbocsássanak nekünk; vagy igyekszünk felejteni, temetni a legközelebbi alkalomig.
Írj, hogy senki se tarthasson vissza, hogy semmi se állíthasson meg: se ember, se kapitalista gépezet,
melyben a kiadók egy olyan gazdaság előírásainak ravasz és alázatos közvetítői, amely ellenünk és belőlünk
él; sem te magad.
1

In Testes Könyv II. Ictus és JATE Szeged, 1997. Eredeti: Héléne Cixous: „LeRire de la méduse", in: L'Arc 61 (1976), 39-54. o.

Abból. amelyekről azt mondhatnánk. alulról. nyelvek és kultúrák 3 írásait átfutjuk. felpeckelt szép szájak. és Jean Genet-nél. Kislányok. és akik vagy istenítik a nőt. ajkaink nevetései lehervadnak. A harc eme nagy erőkifejtése mindkét fél számára évszázadokra rögződött egy holtponttól remegő egyensúlyban. hogy férfias feladataik végrehajtói legyenek. így tehát itt alattomos reflexiók találhatók csupán a férfiról. a nőt pedig mint „behatolásra" és „békítésre" termett „fekete kontinenst" képzeli el (tudjuk. Mert amit kijelentettek. A férfiak elkövették a nők ellen a bűnök legsúlyosabbikát: álnokul. kell: mert egy-két ritka kivételtől eltekintve nem volt eddig a nőiségből táplálkozó írás. Minden kétértelműséget kizárva hangsúlyozom. az öröklések jelenetétől megfosztottaknak! Kifulladás nélkül lélegzünk ki és be. Íme visszatértek. akit a sajátjaként és nem egy másikként kezel. befalazva „neveletlen" testükbe. gyarmatosító férfiasság jeleníti meg magát. hogy az ő régiójuk fekete: mivel Afrika vagy. halálos nevelésben részesítették őket. és melyet nyugalomra {l'inpace} kárhoztatnak. De hogy mozog ott a mélység! Milyen erőfeszítéseket kell a szex zsaruinak újra és újra tenniük. megrémülünk ettől a majdhogynem hiábavaló hajtóvadászattól: tudjuk. szabadítsuk ki. fekete vagy. mi. melyekben mint kötelező. Ahogy a férfi kilép önmagából abba a nőbe. A fekete veszélyes. írásainkat nem tartjuk vissza. a labirintusok. A világrészed fekete. mint a másik meghamisításának és önmaga félreismerésének művelete). Meg lehet nekik tanítani. elfo-tottabb 2 A férfiaknak mindent el kell még mondaniuk és meg kell írniuk a szexualitásról. de csak egy ideig. Körbe-körbe kóboroltak a szűk babaszobában. késlekedés nélkül haladjuk túl a Régit. század engedélyezett. mi. a női nemiséget kifejező szövegek nem szereznek örömet nekik. Marguerite Duras-nál. akiről el kell majd mondani. hogy vannak megbélyegzett írások. Nagypofájú olvasók. Azt mondom. hogy a nők hatalmas erejüket egymás ellen fordítsák. a mindenkori érkezők: mert a tudattalan bevehetetlen. Háborgók vagyunk. amely nem ön-szeretet. hogy elébe megyünk annak. Franciaországban (felfigyeltek-e már végtelen szegénységünkre ezen a területen? Az angolszász országok ennél jelentősebb forrásokkal rendelkeztek) ha átnézzük azt. vagy a nő klasszikus ábrázolásait (érzékeny – intuitív – álmodozó stb. 2 A nők messziről jönnek vissza: a mindigből: a „kinn"-ből. félsz. Mi. Amit máshol meg is fogok tenni. 4 Zárójelben jegyzem meg. mihelyt beszélni kezdenek. igen kevés nőiséget találtunk. És főleg ne menj az erdőbe. azáltal. „Nőit írok": a nőnek a nőt kell írnia. A sötétben nem látsz. 4 Akkor hát melyek azok az írások. Oly ritka. Ne mozogj. a gyerekkorukból. az erőviszonyokról szól. amely összegyűjti és egyszersmind szét is választja a zene hullámait azért. mert könnyen eleshetsz. le lehet lassítani. s azt is csak Colette-nél. nélkülözőiteknek. hosszú időn át sikerrel lehet alkalmazni az Apartheidet. gondolatainkat jeleinket. hogy megakadályozzák fenyegető visszatérésüket. a hímporral elállított lélegzetűek.) reprodukálják. hogy a női írók száma (bár egész kevéssel nőtt a 19. undorral töltik el őket. azzal – és ezt ő is tudja – megfosztja önmagát saját testi biro dalmától. felszívódik vagy egyedül marad a nőben. anélkül szakad el tőlünk. ha a női írók számából rögtön le nem vonjuk azt a többséget.. félelemmel. saját maguktól érintetlenül. amikor felfedezik önmagukat. örök érkezőknek. 2 . amelyet a Nyugat tart fenn a nő számára. Frigiditásra ítélve. hogy elvész. és nem félünk a nélkülözéstől. hogy amikor különböző idők. véreink kiomlanak és szétáradunk anélkül. az írást a jelen pillanatig jóval elterjedtebb. ami a miénk. A férfinak pedig a férfit. század óta) mindig is nevetségesen alacsony volt. a meglopottak – „feketék" vagyunk és szépek. mindent elárasztó. ahol a boszorkányok tovább élnek. hogy a békítés valójában nem más. ismerjük meg. a „kultúrán" innen-ről. hogy miként viszonyul a férfiassághoz és nőiességhez: de minket ez csak akkor fog érinteni. hogy önmagánál több lehessen. megértjük. hogy kimerülnénk. ahogy összetéveszti magát a pénisszel. a koraérettek. Haszontalan és önáltató tudás ez. ahová bezárták. ellentmondani? Itt az ideje megszabadítani az Újat a Régitől. És ezt a sötéttől való irtózást interiorizáljuk. az egymás szem és test elől tévesztésével. a létrák. úrhatnám főnökök. ami a nőknek nincs! A férfiak megteremtették az antiszeretet gyalázatos logikáját. akiknek a technikája semmiben sem különbözik a férfi írástól. olyan területekről. 3 Most csak arról a helyről beszélek. a jégben. erőszakosan rábírták őket. hogy saját ellenségükké váljanak. hogy „nőiesek"? Itt csak példákat fogok megjelölni: olyan olvasatokat kellene kihozni belőlük. ha megszólalunk. hogy felszínre hozzák – a jelölő jelentésességében – azt. Valóban. mennyire viszolyog és retteg attól. Anti-nárcizmusra kényszerítették őket! Nárcizmusra. A meghódítás egyenlő volt az egymás partjaitól való eltávolodással. hogy félnünk kellene az elgyengüléstől: tekinteteink elhagynak. és ahogy az ostromba veti magát. ahol agytalanító. a nevük elsajátításával együtt azt. mindenütt ott vagyunk! Ki mer nekünk ezentúl. amiből az Új lesz majd. amelyet olyan igyekezettel akarnak elfeledtetni velük. amit a XX. ami a nőiességet árasztja. az javarészt az aktivitás/passzivitás ellentétéről. hogy gyűlöljék a nőket. mint amikor a nyíl elhagyja a húrt. mi. be lehet börtönözni. Boldogságot nekünk. melyek képesek arra. hogy a nő megszerzi őt. hogy nem véletlenül mondtam férfi írást. mosolyaink elszöknek..Az igazi női szövegek. díszpintyek. a kultúra elfojtásra ítéltjei. csak annak a szeretete. Konzerválva. a kitaposott térségek.

Írd meg magad. életben maradnak. akik képesek voltak szeretni a szerelmet. amely nemcsak meg fogja „valósítani" a nő cenzúrától mentesített kapcsolatát tulajdon szexualitásával. b) Olyan aktus is. önmagát írván. Azonos volt a fallocentrikus hagyománnyal. és amely oly gyakran rossz társaság. mert nem eléggé az. azért. egy vak nő nem lehet jó harcos. Ekkor törnek majd fel a tudattalan hatalmas erőforrásai. mert ez egy új. mert frigid. a betegségben és halálban olyan aggasztóan idegenné tettek. Maga az önmagát figyelő. törvényszegést. A megjelenésével ha nem is egy forradalmat – mivel a bástya megingathatatlan volt –. de vissza is fogja adni neki tulajdonait. Olyan terület ez. utat nyitván saját erejéhez. amit a nyilvános beszéd – sőt: maga az. mely dollár. a másik határok nélküli tájék az. évszázadok óta forgó és az „igazát" ismételgető gépezetben. melyet a nőnek sürgősen meg kell tanulnia beszélni. a tündérek. Akadtak költők. mintsem gyanítanánk vagy bevallanánk. lázadó írás feltalálása. mihelyt a hivataloskodás bástyái újra állnak. önmagát élvező és önmagát üdvözlő fallocentrizmus. A teljes nő lélegzetét kell írásba vésni. egy libidinális és kulturális ökonómia irányította – tehát politikai. Az írás aktus. ennek hiányában nem is írnék (én a megmenekült „női én"). egyenlő. majd a nyelv elvesztésekor átélt bukást. amint ellenáll az elnyomásnak. azért. ki fogja szakítani a mózesi struktúrákból. mert nincsenek. tipikusan férfi jellegű. beszéde majdnem mindig süket férfi fülekre talál. Az írás csaknem egész története egybemosódik a gondolkodás történetével. A nőknek meg kell „írniuk magukat". az a tér. hogy a nő végre kedve és joga szerint. egy néma nő. tehát szeretni és akarni a másikat. mert nem táplál.formában. ame lyet több mint elkoboztak tőle. először is két.. és azért. ha lerombolta az őt tagadó szabályokat. mert a költészet a tudattalanból merít erőt. és azért. mert túlságosan is anya. és azért. Meg kell ölni a hamis nőt. anya-nővérek. és annak a – róla szóló – csodálatos szövegnek a felszabadulásával jön létre. többé-kevésbé tudatosan és visszafogottan. amelyek meg fogják változtatni a régi játszma szabályait. és ahol a nő sosem jutott szóhoz. amint fenséges. megvilágító munka által történik. ahol a nő elfojtása megismétlődött. A költő erre a nőre csak úgy vágyhatott. És mindez a kutató. A harcos szolgájává. hogy a tested hallassa magát. minden struktúra megzavarodik egy időre. a nők. hogy kinyitja a száját – jelent a nő számára: vakmerőséget. amely kendőzetlenül magával hozta a nemi ellentét (és nem a másság) összes jelét. és azért. ahonnan a felforgató gondolatok útjukra indulhatnak. hogy létezzenek a soha meg nem alkuvó nővér-szeretők. abba a történelembe. analizáló. de legalábbis fülhasogató robbanásokat vont maga után. a szív fulladásig tartó verését. a talaj. amely megakadályozza az igazit a lélegzetvételben. 3 . arany vagy szén nélkül is terjeszteni fogja a világon azokat a meg nem becsült értékeket. női-létével. integráns és kezdeményező résszé váljon minden szimbolikus rendszerben. mert nincs. akik képesek voltak elgondolni a nőt. Azért. amelyet a térben. Néha egyébként éppen ebbe a földrengés okozta törésbe csempészi be a nőt a költő. mert táplál. amelynek egyszerre következménye. A logosz elleni fegyver megkovácsolása végett kell ími. Kettős keserűség ez. minden politikai eljárásban. Azért a költők. a szociális és kulturális struktúrák változásainak előfutáraiként. A test cenzúrázásával együtt a lélegzet. mert nem egyszerre mindkettő. ha törvényt szeg.). mert túl „meleg". Itt az ideje. mindenért bűnös: azért. Kőolajunk ez. Amiért. tehát a jelen szociális rendszer számára elviselhetetlen szubjektummá formálja önmagát. akik csak a férfi mondanivalót hallják meg a nyelvben. akik mindenáron valami eltérőt próbáltak belevinni a hagyományba. Egy test nélküli nő. vagy ahogy Hoffmann mondja. és egy pillanatnyi vadság elsöpri a rendet. árnyékává kárhoztatták. anya-lányok. azért.. támasza és privilegizált alibijeinek egyike. hogy a nő nyomot hagyjon az írott és a beszélt nyelvben. pecsét alatt tartott hatalmas testi birodalmait. egymástól elválaszthatatlan szinten: a) Egyénileg: a nő. és mert a tudattalan. ami már csak azért is súlyos és megbocsáthatatlan. férfiak. az ábrázolással szolidáris regényírók nem. ezeknek az ellenőrizhetetlen elemeknek az azonnali és véres kivégzésével kell fizetni. aki halálosan akarta. vissza fog térni a testéhez. mindent. muszáj. szerveit. amely a felszabadulás pillanatában lehetővé teszi az elszakadásnak és a történelméhez nélkülözhetetlen változásoknak a megvalósítását. mivel az írás gyakorlata miszticizáló vagy a fikció megtévesztő bájaiba burkolódzó. mivel az írás maga a változás lehetősége. ahol az elfojtottak. a gátlások oka és helye. így tett Kleist is. örömeit. Az írás egy olyan területet jelentett. azért. ahol mindig csak a bűnös szerepe jutott neki (a nő mindig. Ilyenkor egy materiális felfordulás a dolgok gyökeres változását okozza. ez pedig a nő zajos belépését jelenti a Történelembe. „lehetetlen". és azért. azért. mert van gyereke. mert vannak vágyai. Csak a költők kivételek. amely mindig is a nő elfojtására épült. mert akkor is. Vannak kivételek: mert botlások is előfordultak ebben a hatalmas. a beszéd is cenzúra alá esik. Minden nő megismerte a beszélt nyelv meglelésének gyötrelmét. a nyelv elrejtőzését. melyben a nő magához veszi a szót {Prise de la Parole}.

„We are all lesbians" (mindnyájan leszbikusok vagyunk) – emlékeztetnek minket az amerikai nők: vagyis ne törd meg a nőt. vagyis csönd ben. Fehér tintával ír. hogy felszabadulása több lesz egyszerű erőviszony-módosulásnál vagy a labda ellenfélhez passzolásánál: maga után fogja vonni az összes emberi kapcsolat. és hely a másik számára. önmagának „született" testet. hogy beszél egy nő egy összejövetelen (ha ugyan a lélegzete fájdalmasan el nem áll): nem „beszél". amely leendő kebledtől a nyelv felé terel téged. Benne. aki ő volt. mélyen megérintett. Azt mondod nekem: és az. Akárcsak az írásban. az anya. Átadja magát. Ez az elváltozás már itt van: az Egyesült Államokban például. egy. hogy szeretni tudja magát és szerelemmel övezni a saját. a téged megérintő egyenhang. forrás rejtőzik. soha nem „objektív" és általánosító: történetét magával viszi a történelembe. egyszerre a saját anyja. Az anya is metafora: kell. Messzire kell látnia. testével erőteljesen támasztja alá beszédének „logikáját". képtelen arra. simogass meg. Őbenne. Mivel „ösztön-ökonómiája" pazar. különösképp a másik nőé. a testével fejezi ki őket. a szerelem első szólamáé.vagy népfelszabadító harc ne csak egy elfojtásra alkalmas sürgető kérést. Az „anyához" kapcsoló gyönyörök és erőszakok viszonya éppúgy nincs megszakítva. közvetlen vagy közvetett módon. egy új történelem kezdetének. és meglendíti a te erődet. ez nem egy tapadó. amely nem engedi. Valójában testet ad a gondolatainak. akiben ő maga is feloldódik). nemcsak ki kell lépni az osztályharcból vagy le kell azt tagadni. hogy visszaszorítsák. olyan erő. mely az uralkodáshoz köti. ez. a nemzeti és a nemzetközi történelem. szárnyal. Innen a foghegyről odavetett jelentéktelen diszkurzus. vagy inkább több. de amely kifúllasztja a szabályokat. utasítgató történelmet. hogy harc(ok)banálló-nő legyél. a neve-nincs „anyát". Libidója jóval radikálisabb politikai és szociális változtatásokban rejlő hatásokat fog produkálni. és ellenáll az elválásnak. egymást keresztező történelembe történő átmenetnek vagyunk szemtanúi. ha akarod. mint a férfi. „Teoretikus" vagy politikai diszkurzusa sohasem egyszerű vagy lineáris. Egy bizonyos mértékig eljátssza. mikor a nő odaadja a nőt a másik nőnek. mikor átveszi a szót. Az első zenéé. Gondolatban szétszedi az egységesítő. aki most ő. amely rád nevet. mint a szimbólumban és a szimbólum által neki rendelt helyén. ez a ritmus. gyakorlat átalakulását. ahol ringyók 4 . a jó forrását). amely éppoly nehezen írható le. Harcosként valamennyi felszabadításnak részese. az eleven névtelen. amely átjár. az a részed. Miért ez a kiváltságos kapcsolat a hanggal? Mert egyetlen nő sem halmoz fel annyi ösztön-ellenes védekezést. amit veled tettek. szét kell hasítani. érints meg. Minthogy az öröklétből érkezik elevenen. az én testem: éneklő írásfolyamok járnak át. mint a férfi. A nőben többé-kevésbé mindig van valami az anyá ból. saját történelme.A nőtől a nő felé áramló írás és a fallosztól vezérelt diszkurzus kihívásának elfogadása által fogja a nő a nőt másként megerősíteni. és a gyakorlatban egyetlen harctérré egyszerűsíti az ellentmon dásokat. rejtetten. amely lehetővé és kívánatossá teszi az összes metaforát. amelyet minden nő elevenen őriz. mindig tettre készen. mint a gyerekkorhoz fűződő kapcsolat (az a gyerek. de meg is kell nyitni. a lélek vagy a Másik. hogy női stílusodat beírd a nyelvbe. akit feszültté tesz az a régi és lealacsonyító viszony. lényének teljes egésze belefeledkezik a hangjába. Ne engedje. amely csak a test legkisebb részét és az álarcot érinti. ne tedd azt vele. amelyet egyébiránt kiterjedtebb mozgásra fog ösztönözni. az intim befogadó. Szöveg. mivel hatással van rád. A nőben összetalálkozik az összes nő történelme. térré nyit. újra létrehoz és eloldoz. megosztottság. a ringató odaadás. gyermeke és húga. Még ha a fallikus misztifikáció általában megfertőzte is a jó kapcsolatokat. mellyel az átlag férfi operál. gondolat. nem falazod be magad. levegőbe löki remegő testét. Ahhoz. az elkerülhetetlen és az erőviszonyok és egyéniségteremtő kapcsolatok megrázó elváltozásának halogatására szolgáló ürügyet jelentsen. amely homogenizálja és irányítja az erőket. nem távolodsz el olyan „óvatos-szemérmesen" az örömtől. Nem lépésről lépésre. a teste(ke)t. hogy megakadályozzuk: az osztályharc és bármilyen más osztály. A teste igazat beszél. Te nem dúcolod alá. te. mint azt gondolhatnánk. hogy a marginalitásba vagy a háttérbe kényszerítsék. a nő sosem került messze az „anyától" (ezen a szerepen kívülit értem. alapvető harccal kell megtölteni azért. aki egy rossz anya hisztérikus ivadéka? Minden meg fog változni. Nő a nőknek: a nőben mindig megmarad a másik teremtő ereje. és arra ösztönöz. mert nem tagadja meg a vágytól a beszéd fegyelmezhetetlen és szenvedélyes részét. hallgass meg. amit mond. észrevétlenül. ragaszkodó „anya". a férfi takarékosságon alapuló összes csererendszert. A nőnél nincs jelen a beszélt diszkurzus logikája és a szöveg logikája közötti szakadás. A történelem szubjektumaként. meg kell sürgetni. akár az isten. Hallgasd meg. Előre látja. szabadjára ereszti magát. hogy ne alakítsa át. amely valaha átjárt minket. A jó anyatejből mindig marad benne egy kevés. add magad nekem és engem is önmagamnak. Nem egyszerűen csak osztályharcról van szó. és amely meg is tartotta a hozzánk szólás képességét. akit létrehoz. A nő lépjen ki a csapdaszerű csendből. a nő egy időben mindig több helyen van jelen. aki maga a méh. a női beszédben sem szűnik soha annak az éneknek a visszhangja. elég ha a nő a legjobbat kapja magából egy másik nőtől. Te. aki helyrehoz és táplál. Mi újra fogjuk gondolni a nőt testének összes formájában és idejében.

míg a fallokratikus ideológia több áldozatot is szedett: nőként a jogar roppant árnyéka elhomályosíthatott. és ebből a „szabadságolásból" kiindulva. A szexuális szembenállás. hogy lerombolja illúziógépezetüket. fogadok. hogy 5 Ám. most még megjósolhatatlan változás) hamar útját fogja állni egy gazdasági és metafizikai gát! 5 . szembeállítom a másik biszexualitást. találkozások és változások millióival az azonosból a másikba és a közöttesbe. akiket soha semmilyen hatalom nem igázhat le. az egyik és a másik együttesét anélkül. kritikusok. De semmi nem kényszerít minket arra. hogy emlékeztetünk: l. amint ezt Freud és követői megjegyzik. örökéletű lehetetlenség ez. sem az egyik nem kizárásáról. mint minden „humán" tudomány. amely a kasztrációtól való félelem súlya alatt roskadozva. Azzal kell kezdenünk. de meghaladja a férfi képzelőerőt. olyannyira. A mindkét nembeli olvasók. hogy a két különböző szubjektum közötti folytonos cserét a végtelenségig dinamizálnák. történelmi-kulturális okok következtében. vagyis önmaga és a két nem kinél-kinél különböző mértékben és erősséggel megnyilvánuló jelenlétének egyéni felfedezése ez. Már van. amelyet önmagunknak adunk. lévén. aki ír. és okkal: meg fogja őket fosztani fogalmi ortopédiájuktól. ezt mi. De ezzel együtt. szétbontani a halál munkáját. 2. De mindezt úgy. tehát semleges". és azzal kezdi majd. hogy az írás biszexuális. a szélen futók gondolhatják el. Úgy fogalmaztam: „biszexuális. írók többsége tudatlanságuk következtében habozik elfogadni. amely nem semmisíti meg. gondolj bele. egy „teljes" (de két részből álló) ember fantáziaképe révén el akarja tüntetni a veszteséggel járó operációként. amely a kasztrációért könyörög (az író. hatalma van. mint véres drámák ismétlődésére. hogy nő legyen! Mivel a pszichoanalízis a nőből indul ki és a nőiséget hivatott elfojtani (elfojtás. nem más. és azt mondták nekem: imádd. máshol van és lesz helye. amelyet a fallocentrikus rendszer irányít. a pszichoanalízis is a maszkulint termeli újra. hiszen nem tarthatod a kezedben. Lehetetlen meghatározni a női írás gyakorlatát. szabályokba foglalni ezt a gyakorlatot. aki átkerül oda. mint dolgozni a „köztesben". Ahhoz. vagy. hanem áthatja. a közeli és távoli utakról szóló információk közlésének szükségessége. vallatni az „azonos" és a „más" folyamatát. Ezzel az egybemosó. hogy ő sem az egyik.milliói robbantják szét a családot és bomlasztják szét az egész amerikai társadalmi életet. hogy belemerevednének a harc és elutasítás váltogatásába vagy az elpusztítás egyéb formáiba. amelyből a nő a formáit meríti (és a férfi is a sajátjait. hogy a nő nyílik meg és merít ebből az önkívületben lévő biszexualitásból. esetleg. sem a másik). hogy elismerjük: írni annyit tesz. a férfi azt a groteszk és. feledtető hatású biszexualitással. aki azt hirdeti: itt biszexuálist írunk. Egyébként előfordul. és megfordítva. a biszexualitás klasszikus felfogására utalva. azt. ahhoz mindenekelőtt akarni kell a kettő és a kettők. A férfi senki számára sem jelent titkot. amely – a férfiak a tanúk rá – nem is annyira sikeres). kizárva ezzel a különbözőséget. melynek egyik okozata. Kizárólag az automatizmus-romboló szubjektumok. tehát nincs szó sem a különbözőség. hogy csupán agyaghere-bálvánnyá redukálódjék. a szabadságot kedvelők. és hogy rettegjen attól. mivel sohasem fogjuk tudni teoretizálni. hogy ismernék egymást és csak a másik eleven partjából indulnának ki: többszörös és kimeríthetetlen útvonal ez. tehát semleges. Itt a kikerülhetetlen. míg Lacan megőrzi őt a kasztráció hiányának „menedékében" megbúvó Fallosz szentélyében! „Szimbolikus rendjük" nagyon is létezik. amelyből minden egyes szubjektum. Innen a lendület bizonyításának. kívül a filozofikus-teoretikus uralomnak alávetett területeken. egy papírpéniszt farag magának). hogy minden írás. de ez az ő másik története). ennek a folyamatnak (hacsak nem következik be valamilyen. ami nélkül semmi sem létezik. a jó öreg freudi mezőn meredező sziklaférfival találkozunk. felépíti a maga erotikus univerzumát. körülhatárolni. az átjárókról. amely mindig a férfinak hozott hasznot. és ezentúl egyre erősebben és egyre gyorsabban lesz jelen egy megingathatatlan nőies hatásokat létrehozó fikció. vagy egyenesen tagadja a női írás/férfi írás különbözőségének lehetőségét vagy érvényességét. hogy az írást is a törvényei alá kényszerítette. anélkül. Könnyedén fogják állítani – kiürítvén ezáltal a szexuális különbözőséget –. hogy idomítva van a dicsőséges fallikus monoszexualitás utáni törekvésre. miszerint az írás gesztusa a férfi maszturbáció megfelelője (és ezért a nő. hogy ezekben a hiányban kokban helyezzük el az életünket. összezavarók túlságosan is jól érezzük. aki nincs a fallocentrikus reprezentáció hamis színházába bezárva. kevéssé irigylésre méltó sorsot kapta. női. a saját test és a másik test minden részén jelentkező vágy megsokszorozódásának lehetünk tanúi. nyomon követi és fokozza a különbözőségeket: egy bizonyos módon „a nő biszexuális". ahogyan létrejön. nem lesz egy álom. ám ez végső soron ugyanaz. De mindig meg fogja haladni azt a diszkurzust. ahol a nyelvészet „újként" konceptuali-zálja. ami nem jelenti azt. hogy úgy gondoljunk a szubjektum alakulására. olyan út. mint történelmikulturális korlát. Addig bizonygatták és használták fel a dicsőséges fallosz elsőbbségét. a férfi szexualitásról jelenleg nehezen vitatható leírást ad. 5 Jön az új történelem. a metszhetőség félelmetes jeleként megélt különbözőséget. Biszexualitás. hogy ne létezne. győződjenek meg róla.

teljességgel romboló. félelemből kötik össze! saját maguknak! szükségük van arra. az egy robbanó. Gyakran jártam ott. hogy féljenek tőlünk! Nézd. hogy buta prüdériával kezeljük. úgy érkezett. 6 A nőiségről a nőknek majdnem mindent meg kell még írniuk: a szexualitásukról.állandóan talpra állítsuk az apa vallását. amely a zsinórt helyettesíti a férfiak számára. És igen. Ám ez a félelem nem teszi helyre őket. egy valaha félénk. hogy berendezkedjenek a jövő nélküli életek zsákutcájában. az ő társadalmuk „Saját (férfi) Elfojtottja" tér vissza. nem hallható és megsemmisítő vádjaikkal kísértve. hogy hűség-esküt fogadjunk a negatívnak. meg fogjuk mutatni nekik a szextáinkat! Úgy kell nekik. Hiszen a fallogocentrikus felmentősereg itt van. áttörje. testben éltek. hogy „vége". hogy feltalálja a bevehetetlen nyelvet. igent mondtam. előrejutások. Nem igyekeztek.. o. sebezhetőség összehasonlíthatatlan intenzitású. Pompes funébres. ha abbahagyja a szirén hallgatását (mert a szirének férfiak voltak) ahhoz. akkor a nők eljutnak a lehetetlenig. És „törékenységükben" is milyen erősen: ez a törékenység. hirtelen és lassú ébredések kalandjáról. amely áttöri az elrekesztetéseket. hogy elsüllyessze. ha ez nem folytatódna. s amely. hogy a nő nincs kasztrálva. leküzdje a legvégsőkig fenntartott diszkurust. A „fekete kontinens" sem nem fekete. mondták. hogy teste. hirtelen megtorpan a „lehetetlen" szó előtt. hogy a történelem irányt változtasson? Elég. nem a sorsról. amint falloszt fabrikálnak. de szótlanul. Ha majd a nő engedi. A férfiak azt mondják. vagyis a végtelen és változó összetettségről. Én neked adom a testedet. És mi elhittük. amely ha magával ragadja a szintaxist és elvágja azt a híres fonalat (csak egy egész kicsi fonal. 185-186. ha szembenézünk a medúzával. hogy a nők nem férfiak. és úgy írja le. a régi sémák újrateremtőjeként. megcélozván a lehetetlent. hogy a jó öreg anya mindig mögöttük áll és nézi. Lenne mivel a fél világot nevetésre fakasztani. Törjünk ki. ha összeroskadnak a felfedezés súlya alatt. a gonosz ellen felvértezetten. hogy ami minket érdekel. hogy ne ismerjük meg. eroti-zációjukról. mondják ők). 370 6 . A bolondját járatták velünk: mindenki szeretni fogja a másik nemet. hogy a nőiség a halállal legyen összekapcsolva. hogy megbizonyosodjanak arról – s enélkül nem élveznének –. hangjavesztett lázadásokban. ám hamarosan felbukkanó zóna felfedezéseiről. hátrálva! Szép kis hátak! Egyetlen vesztegetni való percünk sincs. csendben. mert szégyenletes módon megtanították nekünk. De kik azok a férfiak. hanem az ösztönök. Két rettenetes mítosz közé fagyasztottak: a Medúza és a szakadék közé. Elfordultunk a testünktől. Reszkessenek a papok. amit lehetetlen megjeleníteni: a halál és a női nem. hogy valós legyen. sem nem felderíthetetlen: azért felderítetlen még. az a fehér kontinens. a kasztráció dogmáiba horgonyzottan. A nő igenléssel állít (és a költők gyanították ezt): „. Nem a legfőbb lyuk körül forgunk körbekörbe. osztályokat és retorikákat. Semmit sem változtak: teoretizálták a vágyukat azért. vagy hogy az anyának nincsen. ezer és egy tüzesség forrása.. testük földrajzának apró-hatalmas. hogy túl sötét a felderítéshez. hogy elég neki. akik a nőknek adják a testet. utazások. Nem szublimálódtak. és igen azt mondtam igen én fogok Igen"). A Pompes funébresben {Temetési menet} volt: Jean vezette. felforgató. káprázatosán. Igent akarok. magával ragadva az Ulyssest minden könyvek fölé. akik testük egy szavába beleírták egy olyan történelem óriás 6 Vö. mozaik-szobrát hús vér és szenvedélyes szó-testeikkel bombázva. két dolog van. amelyet ők vakon visszaadnak nekik? Miért van ilyen kevés szöveg? Azért mert még olyan kevés nő nyeri vissza a testét. harcosan. akik nem félnek a nőiségtől. melyek minden irányban átszelik. akik annyi érzéki és bevallhatatlan pillanatot szereztek Freudnak. Történelmük tompa-süket menetében a nők álomban. olyan. Igyekezzünk: a kontinens nem áthatolhatatlan sötétség. Amikor az ő kultúrájuk. Mert szükségük van arra. átkelések. az új írás felé. megfogalmazza a jelentések bőségét. Minthogy nem kívánjuk. utasításokat és szabályokat. mondta Molly. ragyogó izzásairól. A nőnek a testével kell írnia. Hála istennek: megmentették a bőrüket. amelyik csak nevet azon. És mert el akarják hitetni velünk. vagy a legnagyobb és leghevesebb izzásba vetik őket. vagy nem az lenne-e a legrosszabb. te nekem adod az enyémet. egy még soha fel nem szabadított erővel fellépő visszatérés. Ők. a maga Hiány alkotásaival. and yes I said yes I will Yes" („. mint a legnagyszerűbb elnyomás: mert a Fallosz korszakának végén a nők vagy megsemmisülnek. Nincs semmilyen női okunk. hogy lássuk: nem is halálos. darabokra zúzva az igát és a cenzúrát. energiájukat. Vannak olyan férfiak (nagyon kevesen). Szép és nevet. mert elhitették velünk.. Ilyen a női erő. Egy alkalommal örömmel találkoztam ott Jean Genet-vel. hogy ki kell mondania: „csönd".. apotropikusan elfordulva. De nem az-e. Dühödten éltek ebben a fényűző testben: elragadó hisztérikák. a prüdéria hét fátyla alatt is meztelenül. bizony több nyelvet fog majd a jó öreg anyanyelv egy csapásra megszólaltatni. hogy jönnek felénk a remegő Perszeuszok. azt is beleértve.

hazugság. a „tudjuk. hogy lopásban. hogy megváltoztatják a vagyon. sokkal inkább. nem űzött csúfot belőle. hogy évszázadok óta csak lopással sajátíthattuk el a dolgokat. Mert amint a nő a szimbolikusban saját utat tör magának. a dolgok. nem tette meg ezt a gesztust. ideje. amely kerékkötője a társadalmiságnak? Aki nem döntötte le az elkülönítés korlátját. az ajkakig. a kasztrálás ismétlődő próbálkozásaira. hogy levegőbe röpítse a törvényt. A robbanás ezentúl lehetséges és elkerülhetetlen lesz. amely a férfi invesztálás hordozója. hogy 'lop'. hogy töréseket okoznak. lopni a nyelvben. hogy darabokra szedje az intézmények alapzatait. hogy feltaláljon egy nyelvet azért. Nem kell nekik egy olyan helyet hagyni. amikor a beszéded többé nem lesz betakarítva. aki képes elveszíteni önmaga egy részét anélkül.. ellopatni. Most. hogy megértse. Te vagy az. hogy 'repül'. aki nem lopott? aki nem érezte. vulkán módjára. melyet tajtékával eláraszt. kibontakozik és megsokszorozódik.-ban"-ból. ők azok. hogy az „igazságot" kétrét görnyessze a nevetéstől. mégpedig a nyelvben. Ha a nő mindig a férfi diszkurusában létezett. a dolgozók. a fogalmaikat. Sokáig testként válaszolt a gyötrésekre. hanem a másik ellen íródik majd. a nők ma tudják (csinálni és akarni) azt. És okkal: hiszen ott a nőirtás {gynocide} hosszú története. fogaival megharapja a nyelvét. az irónia sem lesz ellened fordítva. tótágast állítják a tulajdont. akik után már egyetlen interszubjektív kapcsolat sem lehet a régi. hogy ne teremtsen űrzűrt {chaosmos} a „személyes" és névmásai.. az öreg. zsarolás. a körkörös egybeolvadás falát? A női szöveg nem teheti meg. Hagyjuk rá az aggódókra. a költői test. csöndben. Dóra. a helyüket. az én-nő felrobbantom a Törvényt. házasság útján az önmagához s vele egyetemben a nevéhez való jogát. Ne eltulajdonítsuk azért. a lelke mélyén. milyen ügyesen fel tud törni ebből a . hogy mit ne mondjon. törvény. az csak azért van. amiért ez a férfiak nyelve és az ő nyelvtanuk. A nő inkább test. hogy működtethessük"-re. Történelmüknek hála. mindannyian megtanultuk. a fékezhetetlen. és azt. a saját szájába vegye. a lopásból éltünk. melyre emlékeznek a tegnap gyarmatosítottjai. mint jelölő. te. hogy közben feltépi. azok a fajták. Hatásosságodat már a holnap előtt láthatjuk munkálkodni. a felemelkedésre hivatott férfi.) 7 . ami a franciában egyszerre jelenti azt. vagy pedig jobban ismeri a nyelvét és a száját bárkinél. hogy magunkévá tennénk az eszközeiket. nem teheti meg. mint ahogy a tolvaj is a nőtől és a madártól: siklanak. a népek. hogy belsővé tegyük vagy manipuláljuk. Ne hagyjuk magunkat csapdába csalni a régi automatizmusoktól rosszul szabaddá tett analízis által: nem kell attól félni. Nem véletlen: a nő a madártól és a tolvajtól származik. ha nem férfi? Ha ő nő. És meglátod majd. s ebbe vagy belehalt. azóta. azt csak úgy teszi és nem másként. aki egy áthágással nem rombolta földig a folytonosságot. hogy a „lopás" két szárnyalás közt játszódik. a családi-hitvesi háziasítási kísérletre. 7 A lopás a nő gesztusa. hogy saját maga elveszne. (A ford. a Jelölő igazi „szeretője". a férfi félelemre és az uralkodás működéséhez való lidércnyomásos viszonyára. mindig az ellentétes jelölőhöz utasítva. Abból. hogy összekuszálják a tér rendjét. akikből a férfiak Történelme aranyat csinált. Melyik az a nő. Arról sincs szó. hogy ne legyen több. azokat. és most azonnal menjen is végbe. ahol idáig szunnyadt. és arról sem. A bezártak bezáróiknál jobban ismerik a szabadság levegőjének ízét. hogy beléhatolhasson. főnevei és vonatkozásai klikkjei körében. hogyan működik. és mind az egyikből. a vágyhoz egy szűk. Azok. rejtett. hogy kiürítik a struktúrákat. nem álmodott róla. mint felforgató: mikor a szöveg írja magát. De titokban. élvezik. hogy uralmi pozíciójukra pályáznánk. az értékek helyét. Nem véletlen. mozdulatlan kérget. aki tízezerszer hétszer meggondolta. a férfihitvesi szubjektív ökonómia sorvasztó zsugoriságát. hogy a nyelvben legyőzhetetlen ellenség lakozik. akik megismerték az üldözés aljasságát.-ban"-t. 'szárnyal'. és eltéríti az érzékek ügynökeit. mind a másikból örömet merít. még magában a halálos elidegenedés folyamatában is képes volt meglátni a „tulajdon" hiábavalóságát. A lopást. a tegnap meggyötörtjei. amely nyílként vált le az emberiség egész történelméről. a biblicizáló-kapitalista társadalomról. hogy tudunk az azonosulás kockázatáról. amit a férfiak csak jóval később gondoltak el: azt mondom. amely megsemmisíti speciális energiáját. egy majdani és makacs nagyzási vágyat merítettek belőle. mivel másrészről sokkal többet tud az életről meg az ösztön ökonómiája és az én irányítása közötti kapcsolatról bármely 7 Itt és a következő mondatokban Cixous a voler igét használja. átjárható utat találva. ami nem egyedül az övék. nincs a nő számára hely. nem lyukasztotta át a párok és ellentétek rendszerét. akik megelőzték az új nőket. ők. amelynek kétszeresen is ellenáll: egyfelől szükségszerűen átalakult azzá a „személlyé". nem következik az. elhallgattatja vagy megfullasztja az olyannyira különböző hangjait. aki nem jelölte testével a különbözőséget. itt az ideje. tehát inkább írás. osonnak. úgy. Ő az. mint ahogy mi sem vagyunk az övék. megfordítsa és elfoglalja. a magáévá tegye. a számtalan technikájú művészetet. mint a társadalmi sikerre. hogy a nő áthelyezze ezt a . hogy a nő felfogatja a „személyest": mivel a nőtől mindig megvonták. az összefüggés. hanem egy csapással járjuk át és „lopjuk el". hogy felrobbantsa. hogy megadjuk magunkat.zavarodottságát. hogy mindent összetörjön. Testként: a nők testek.

Igen ám. emberevő óriás szolgálói apai-fiacskáiknak. korallok. hacsak nem a férfi. úszók. határtalan kozmosz. sem a halált. felkelő tészta. így nemzve ezt a centralizált testet (politikai anatómia) a részek diktatúrája alatt. hogy mi az ő péniszük vágytól beszegett lyukai vagyunk. a férfiakban. Az. hanem azt. A nő libidója kozmikus. de elsősorban élő. nem sajnálva az időt arra. illatos hozzávalók. az egy részekből álló egész. a megváltoztathatóságnak. az az ő ősrégi ügyük. a föld és az ég. nemcsak egyszerű részleges tárgyak. amely a helyettest visszavezeti a legvégső tárgyhoz. amely nem ismeri sem a falat. de egyben a szórakozásunkra is ellenőrizzük) arra megy ki. ő a tér úszója. a nárcizmushoz. az paradox módon az a képessége. Sokat tudnék beszélni az adás becsapós problematikájáról. a kitaszított. vágyódó. Tágas. még mindig a birtokukban van – a férfiak csak azért strukturálódnak. hogy még min dig azok. megkockáztatva ezeket a szédítő átkeléseket a másikba. aki nem ő. aki lesz belőle. hogy nem veti egyeduralom alá a testét és a vágyát. a másik. homok. pazar. igen. A terhesség nem végzetekhez vezet vissza – kivéve a Régi történelem korlátain belül -. szükségük van arra a hitre (azért. Vagy ha a nyelve zavart fejez ki. hanem egy mozgó és változó összesség. teljesen átitatva ezektől a rövid. amiben vezetőként szerepel. sem az ugyanaztól. A nő természetesen nem az a Nietzsche által megálmodott nő. A gyermekben a nő nem a péniszt irigyli. sem a másiktól. vízzel teli medencéjét. a szárnyaló kombinációja. koronához. halban bővelkedő vagy sem. Szétszórható. a múlékony és szenvedélyes tartózkodásokat önmagában. a férfira. nem azt a hírhedt húsda rabkát. tovább megy és átjut a végtelenbe. melyet Erósz fáradhatatlanul bejár. és mindenhez. a bőröm. a nő fütyül a lefejezéstől (vagy kasztrációtól) való félelemre. melyeket egy örök „féltékeny" tudattalan végez el. nem önmagához ragaszkodik. a heterogenitás erogenitása ő. amelyhez ki tudja milyen. éneklő húsvér Test vagyok. rád. És mi magunk is tenger. boldog előnyére a nő erogén. Ki gondolna az adásra úgy. többé-kevésbé emberi „én" illeszkedik. Az élettől semmit sem tagad meg. hogy a nő egy meg nem különböztetett magma. de a ten gerünk olyan. A szemem. a harsány. sem pedig a Penisneidhez. hogy megdöglünk a vágytól. tengerbe ömlő lombok és folyók. mint az áradó. a másik nőre. hogy mi megnyugtassuk őket (mi. vagy az örökké-ott-lévő anyához kapcsolódó homoszexu-alitáshoz! A gyermekcsinálással nem jár együtt sem a nő. akik ben meglepődve saját magát észleli. mert belesodortak a helyettesítés láncolatába. a nyelvem.férfinál. nem visszatart. és aztán távolabb. a testem – a másikért vannak. mivel változásban van. Heterogénként. A férfi szexualitás a pénisz körül gravitál. apályok és dagályok. nem védekezik saját ismeretlenjei ellen. mihelyt feltámadnak. főbb „részek" nélküli test. és képes a másikra. ha ő egész. ahogy a tudattalan is világméretű: az írása is csak folyamatos lehet anélkül. azonosító ölelkezésektől. aki mindent el akarna venni? Ha van a nőnek „sajátossága". s közben örül adományának. „vég". Ó! íme a nő tengere. és nem is azért. Egyedül ő merészeli és akarja megismerni a belsőt. gyerekek. melyből ő. Ebből a Hüvelyk Matyi és a Penisneid-féle mesék keletkeztek. amely csak a határokon belül érvényesül. a nőkben. hanem lehetővé tesz. A nyelve nem tartalmaz. Írj! és önmagát kereső Szöveged jobban ismeri majd magát. Ez nem azt jelenti. a tolvaj. az általunk táplált. kábító. mint adás-amely-elvesz folyamatára. mondja majd nekem a férfi. hogy többen vagyunk. hullámok vagyunk. hogy kapjon. hogy farki egyensúlyozó szerkezettel lássák el magukat. nem vezet ezekhez a mechanikus helyettesítésekhez. hogy tudassák velünk: erekciót élnek át avégett. dagadó. zavaros vagy átlátszó. kicsiny zsebszótár-jelölőik anyai szeretői). hogy az ösztönhöz legközelebb szerethesse őket. mert a nő képes adni. fejhez. amely nem rendeződik egy még csillagabb nap köré. aki csak azért ad. az állásaihoz és az anyagi értékekhez. a másik nőre. amilyenné tesszük. vörös vagy fekete. hogy önmagukból okot gyárthassanak). a reprodukció 8 . hogy úgy gondolják. Mivel többé-kevésbé hullámzóan mi magunk vagyunk a tenger. az orrom. vagy mert felzaklatna a végzetszerű női „féltékenység". hogy számítás nélkül tudja saját magát tulajdon-mentesíteni {dépro-prier}: a nő végtelen. milyen anyag utasítana vissza minket? Mindegyikük nyelvén beszélünk. amelyben megsemmisülés nélkül feloldódik: azért. A férfival ellentétben. melyeket öreg nagyanyák suttogtak el nekünk. partok. A nő nem hajtja végre magán ezt a régiókra való osztást a fej-szex páros javára. mint a hús és a vér. a szám. Nők! Ne féljetek sem a máshonnantól. aki annyira ragaszkodik a rangjához. és elkalandozik az anonimitásban – a férfi által átélt rettegés nélkül –. bő vizű vagy sekély. nem mintha be akarnék tömni egy lyukat. mely körül az egész férfi gravitál. hogy a tudattalanhoz a legközelebb láthassa őket. hanem hordoz. sem a férfi elkerülhetetlen sémákba esése. amelytől nem tud megszabadulni. algák. Hagyja beszélni a másik ezer nyelvű nyelvet. sosem szűnt meg kihallani az élő nyelv visszhangját. a fülem. Ez letagadhatatlanul (a saját kárunkra. keskeny vagy parttalan. aki felém tárja a kicsi fallikus anyától származó. mintha valamilyen saját hiányt el akarnék hárítani. hatalmas csillagtér. azt a csodát. hogy rögzülne vagy körvonalaiban kijelölődne. s e részek is egészek.

Ha van is kockázat. és köztük a terhesség ösztöne éppúgy. Lépjünk ki a dialektikából. elmondom neked) a testedre. és bosszút állni. mint régen. mikor hirtelen ott látják magukat az analitikus birodalom felépítői által ostromlottan. a vér kívánkozása. amely úgy tartja. ha arra vágyunk. a has. elegünk van a kasztrálás litániájából. mely sokat elárul arról az erőről. névtelen és felbukkanásával gyengédséget kiváltó vágyat. vagyis attól. hogy hiányzik belőled. amit hinned kell. akár az első és néma változatban. hogy az vagy. megalkotják a portrédat. És mi van a libidóval? Talán nem olvastam a Fallosz Jelentését? És az elválasztás. mint az írás kívánása. még egész seregnyi van az első és a második fokozat naivjaiból. mint mindent akarni. ami van. hogy a szövegeimben a pénisz állandóan jelen van. jaj de sép a semed. testedből az a kis darab. hogy ha kielégíted a vágyad. vokális ösztön. aki vigasztalódni akar. az a te dolgod. és a család-talanítással együtt ki kell gondolniuk egy új szubjektum életre bocsájtását. modell nélkül. Határozd meg te magad a helyedet az ellentmondások terében. azzal a még láthatatlan másikkal ki is lehet alakítani meg nem is egy más intenzitású kapcsolatot. máris itt állnak megfürösztve az új vének által. egyszerre nemzvén a gyereket – az anyát – az apát – a családot? Nem. hogy helyet és vonzerőt biztosítok a számára? De. kiáltsatok „idealizmust". Mindent akarok. vajon te is tartani fogsz attól. hogy „misztikus" vagyok. a fallosz sürgető instanciájának cirkuszától ámultan. bizonyára. az a megsebzett. ami él. a meredező arany fallosz teoretikus emlékszobrával. aki mindenkitől elvárod az elvakultságot. melyet a Derék mester irányít dobszóval. hanem mindenekelőtt mint nő értékelődik fel a saját szemében. számos és könnyű áldozatai a jó öreg bohózatoknak. Defetisizáljunk. vágy arra. A nő és a férfi számára is el kell évülnie a régi viszonynak és összes következményeinek. a hajdan érzett félelmet attól. és hopp! a homályos. sem ön-szaporítást. melyeket mindig el kell vágni. És ha te nem érzed ezt a vágyat. A kasztráció? Másnak mesél jék! Milyen egy hiányból származó vágy? Egy egészen kicsi vágy. Elegünk van a visszacsomózásból. norma nélkül osztja szét vágyainak végtelen és változó totalitását. a veszteség. Nem fogunk többé hátrafelé haladni. hanem mert ő az a megrövidített. vagy azt akarja. mert élni annyit jelent. a fogalom áldott igenlői. Nem akarok olyan péniszt. Igen. Ezerféle módon lehet egy terhességet megélni. az a nő a tegnapé. Hogy akarsz vagy nem akarsz gyereket. A gyerek az a másik. Neked kell áttörni a régi köröket. hamisan csillogó jelölőknek álcázva. hogy a nő irigyli. és úgy akarni. a moder-nitás ruhájába öltözött interpretáció démona eladja nekik. Senki ne fenyegessen. anális ösztön. az nem jelenti azt. Nem fogjuk megvonni magunktól az áldott állapot örömeit. Hanem azt. mindent megmagyarázunk. mint amilyen az élet kívánása. és melyről a vágyad örökké megemlékezik? Egyébként nem látszik-e. Minden egyes test egyéni módon. világra hozni nem jelent veszteséget. és mihelyt megfogalmazzák az új. nincs elkerülhetetlen csapda: a nőt ne terheljék öntudatra ébredésnek álcázott pót-tiltások. sép kislány. Ne mozogj. hogy a jó apa a halott apa. hogy a nő egy rossz húzással többet hoz ki a gyerekből. és ölt testet és nemet kétségbevonhatatlanul. vedd meg tőlem a szemüvegem. hogy éljen. női titánként elnyúlva a remegésük által keltett hegyek alatt. hogy a gyerek a szülő halála legyen. Látod? Nem? Várj. a testükön. egészként. mert kasztrálva van. Még léteznek a hajdani nők. megkerülik vagy átkozottnak ábrázolják a klasszikus szövegek. és vess egy fetisiszta pillantást (azt. a csomók újrakötéséböl.áramkörének feltöltése. Az újonnan érkezők. Inkább anyátlan-apátlanítsunk. hogy a gyerek apát csinál magának. mert kezdetektől fogva azt gyanítják. Miért fosztanám meg magam egy résztől magunkból? Mindent akarok tehát magunkból. ahol öröm és valóság egymást markolja. mintsemhogy megfosszuk az anyát testének szenvedélyes korszakától azért. és a passzivitást. és végre megtudod majd. Akár ma. vagy még rosszabb. a harc nélküli másik. Álmodom? Félreismerem magam? Ti. infáns korszakukból kilépvén. a nyelv. hogy az általános életnek odanyújtunk egy másikat. Nem azért. Hiszen ha van különösen elfojtott terület. de az erőszak. aki hagyja. hogy aztán minél hamarabb hozzá hasonlatossá tedd magad. Az a nő. a terhességet egyébként dramatizálják. mely áttevődik és a családfában tovább terjed. ugyanazokat a bilincseket és más leláncoló csecsebecséket: ez a második változat. Keltsd életre a másikat: a nő meg tudja élni az elszakadást. ne váltsa fel a félelem. és meglátod: az Igazság-Én majd megmondja neked mindazt. És te férfi. aminek amputálását elviseled a megszületés érdekében – mesélik a férfiak –. melyet sosem látnak merevedni. azt épp itt találjuk meg: a terhes nő tabuja. hogy a neurotikusok melyik fajtájával állsz rokonságban. szemérmes lealacsonyításuk „felvilágosulása". és a másik testére. hogy belülről éljük meg magunkat. szerető és nem féltékeny „irigységgel". hogy el lehessen hárítani a nemzés visszaszerzését. Hanem a másikra a másikért vágyom. a másik analizáló. amellyel a testemet díszíteném fel. hogy terhesen a nő nemcsak megduplázza a piaci értékét. amellyel ilyenkor a nő fel van ruházva. az „elmélet" védelmezői. én. aki csordultig akar töltődni. Melyik kasztrációt részesíted előnyben? Melyikét szereted jobban. az anyáét vagy az apáét? Ó. Orális ösztön. Húzd az orrodra. minden ösztön a mi jó tündérünk. a falloszon (és nem a péniszen) trónolók. Vele egészen egésznek akarom magam. nem fogunk elfojtani egy olyan egyszerű dolgot. nézd. Persze. akkor egyfajta társadalmiság cinkosa leszel. hogy a nagy fallosz fenyegesse. vágjátok a képembe. ha a 9 . meztelen. az egészre. hogy az idő „elragad".

amik lehetnénk. Nem fogjuk abbahagyni. amelyet ismerniük kellene. mindez egy fallocentrikus értékek által irányított idő alárendeltje: az. gondolkodni. az uralomért folyó harc. Ezt az „ökonómiát" már nem tudja közgazdasági szakszavakkal kifejezni. Ez a nő nem fetisizál. mely tetteti. mikor fajtába sorolják azt. melyek megalázzák a rendkívüliségedet. nem tagad. Visszafűznek minket a fonalra. mint én. hogy az újabbnak vívmányaival dicsekedhessek. nyereséges lesz. ami táplálja az életet. egyfajta szerelem. Fordította: Kádár Krisztina 10 . amik leszünk: hívogat minket egy fáradhatatlan. a hiányt óvó és a különöset összekeverni szándékozó vágyból tartja fenn magát. amely egy jelölt hatalmához akar téged visszavezetni. amely ha nem az Apa-Nevéhez visz el titeket. és több. a szerelemháború ágyba utasításán. kábító. (Anélkül. ahogy még sosem láttál: minden pillanatban. Amikor írok. csak figyel. átmeneti terekben kockáztat: túllép a halálharc. hogy valaha is elérne egy határt: az önmagunkká válástól élvhajhászan. ami akarod. a hierarchizált csere. a gyereket. melyet a gyűlölet táplálna – a gyűlölet: örökség. abban a percben. mint a halál története. hogy megerősítse nárcizmusát vagy hogy ellenőrizze a gazda biztosságát vagy gyengeségét. akik nem félnek a nővé válás kockázatától. Élni. a fallikus-anyához vezet. a mozgó. nézni – gondolkodni – keresni a másikat a másikban. anyáskodó és felfaló szerelmeken: túllép a fukar nárcizmuson. minden hová megy. de-spekulálni. Az új szerelem merészeli. Barátnőm. sem a cserepénzt. Az vagyok neked. csillapíthatatlan szerelemkeresés. mert a felszabadító háború ma még csak egy kicsiny rést nyitott. és minden. soha nem szenvedünk hiányt egymásból. őket. Ott nem a számítását találja meg. a félelem érzése nélkül. csaló szolgaság a fallosz számára. mit ad. Nehéz? Nem lehetetlen: és ez az. szédületes szárnyalásba fog az ismeret és a felfedezés között. Már nem tartunk itt. akik nem lesznek sem háziasítottak. Soha nem kerüljük el egymást. amely mindig egy kitüntetett „jelölő" javára bomlik láncszemekre. hogy legyek. kizárás. Máshol ad. mint egy. nem méricskéli.) Belép az én és te és az ő közöttibe és a másik énbe. közelít. sem azt. úgy. nem azért. ahol az egyik végtelenül több. Átkel a védekező. ad és kap. hogy a cserét jelképezi. hanem élvezi a sokszorosodó cserét. hogy abból. láttam őket. ami nincs neki. a biztosság nélkül. változtatni ad. hogy fogva tartaná őt az elvevő adás paradoxonja vagy az egyformába-olvadás. jegyzőkönyvezik őket és emlékeztetik a rendre. Ahol a történelem még úgy jelenik meg. Többet ad. A nő. nyitott. De a nők ott tömörülnek. hanem a különbségeit. Óvakodj a diagnosztikáktól. nem gyűlöl. maguk és mások között vagy máshol létező felderítetlen tértől nem félnek. a szeretőt. Törj ki a körökből. mely legalább egy halottal végződik (egy gazda – egy szolga. Nem „tudja". a mindigből érkező. előrelátás nélkül. nem marad itt. hogy feltalálja A Másik Szerelmet: És kezdetben vala a mi különbözőségünk. amit ad. a nőt nem akadályozza meg abban. igyekszik meglátni a másik nőt. amikor rám nézel. még mindig egyfajta maradvány. hanem hogy jobban szeret(kez)hessen. vagyis két nemgazda = két halott). semmilyen még bennük. sem rászedettek. egy többé-kevésbé tudatos számítás végére érve. de-spekularizálni. ne maradj a pszichoanalitikus zárkában: fordulj sarkon és vágj át! És azért van belőlünk egész seregre való. óvakodj a jelölőtől. mindaz megíródik belőlem. Semmilyen kockázattól. a Jelölő zsarujai igazoltatják őket. amit nem tudunk. akarja a másikat. Ahol ő szeret. ravaszság révén megszabják a pontos helyüket a láncban. hogy máshol kezdje el élete történetét.teoretikustól eltávolodva mernek alkotni. oda nem lép be. semmilyen vágytól. mely nem ebből az aggódó. ott a régi gazdálkodás fogalmait már túlhaladták. A „köznevek" is tulajdonnevek. kineveti Erósz dinamikáját. Szeretni. hogy a férfi rendelkezik még egy jelennel. A szembenállás. melyek nemző hatalmadat szándékoznak visszaszorítani. ő a vágy-amely-ad.