You are on page 1of 31

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy

Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.


Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych iUmowy Karty wRaiffeisen Bank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem)
okrela zasady otwierania iprowadzenia na rzecz konsumentw wrozumieniu Kodeksu cywilnego rachunkw bankowych iwiadczenia usug patniczych
przez Raiffeisen Bank Polska S.A. zsiedzib wWarszawie przy ul. Piknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego pod nr. KRS
0000014540 przez Sd Rejonowy dla miasta stoecznego Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, onr. NIP: 526-020-58-71,
onr. REGON: 010000854, oopaconym kapitale zakadowym wwysokoci PLN 2 256 683 400 (zwana dalej Bankiem). Adres poczty elektronicznej Banku: moje.pytania@raiffeisen.pl; wykaz oddziaw iplacwek Banku (zwanych dalej cznie placwkami Banku) ze wskazaniem ich adresw jest dostpny
na stronie internetowej Banku www.raiffeisenpolbank.com oraz wplacwkach Banku.

Spis treci
Rozdzia I. Postanowienia oglne
1. Definicje
2. Zawarcie umowy
3. Penomocnictwo do umowy rachunku
4. Karta Wzoru Podpisw
Rozdzia II Umowa rachunku bankowego
1.Postanowienia oglne
2. Typy irodzaje rachunkw bankowych
3. Rachunek wsplny
4. Rachunki dla osoby maoletniej
5. Rachunki dla osoby ubezwasnowolnionej
6. Oglne zasady oprocentowania rodkw zgromadzonych na rachunku
6A. Zasady oprocentowania rodkw zgromadzonych na Koncie Osobistym Wymarzone Konto oraz
Kontach Lokacyjnych: Wymarzone Konto Lokacyjne i Konto Wymarzony Cel oraz
zasady zmiany ich oprocentowania
6B. Zasady naliczania Oprocentowania bonusowego dla rodkw zgromadzonych na Koncie Lokacyjnym
Konto Wymarzony Cel oraz zasady zmiany jego oprocentowania
7. Zasady zmiany oprocentowania na Kontach Osobistych oraz Kontach Lokacyjnych innych ni na kontach,
o ktrych mowa w paragrafie 15A powyej.
8. Lokaty terminowe
9. Opaty iprowizje
10. Zasady ustalania kursw wymiany walut
11. Umowa blokady rodkw

2
2
3
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
10
11
12
12

Rozdzia IV Instrumenty patnicze


1. Postanowienie oglne
2. Umowa karty iUmowa onaklejk zblieniow
3. Usugi wiadczone przez Bank wramach umowy karty
4. Rozliczenie transakcji wykonanych kart
5. Sposb ochrony karty
6. Zastrzeenie iblokada karty

13
13
13
13
14
14
15

Rozdzia V Odpowiedzialno Banku iKlienta


1. Postanowienia oglne
2. Odpowiedzialno Banku iKlienta za nieautoryzowane transakcje patnicze
3. Odpowiedzialno Banku za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie transakcji patniczej

15
15
15
16

Rozdzia VI Zasady komunikowania si stron


1. Zasady komunikowania si iprzekazywania informacji zwizanych zwykonaniem umowy
2. Wycig zrachunku bankowego
3. Reklamacje irozstrzyganie sporw

16
16
16
17

Rozdzia VII Zmiana irozwizanie umowy


1. Zmiany Regulaminu oraz Tabeli iTabeli lokat
2. Rozwizanie umowy

18
18
18

Rozdzia VIII Pozostae postanowienie


1. Dyspozycja na wypadek mierci
2. Wypata rodkw po mierci Klienta
3. Postanowienia dodatkowe
4. System gwarantowania depozytw

19
19
19
19
19

Rozdzia IX Przepisy wprowadzajce iprzejciowe


Zacznik nr 1 do Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Czas wykonania zlece patniczych
Zacznik nr 2 do Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Dane wymagane przez Bank do realizacji przelewu

20

22
23

RPOL_O_003_1508_05_INT

Rozdzia III Transakcje patnicze


1. Postanowienia oglne
2. Wpata gotwkowa
3. Wypata gotwkowa
4. Polecenie przelewu
5. Zlecenie stae iprzelewy zdat przysz
6. Polecenie zapaty

Rozdzia I. Postanowienia oglne


1
Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych
iUmowy Karty wRaiffeisen Bank Polska Spka Akcyjna, zwany dalej Regulaminem, zosta wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. zsiedzib wWarszawie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo bankowe
zdnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 140, poz. 939 zpn. zm.) wzwizku
zart. 384 Kodeksu cywilnego ima zastosowanie do zawieranych przez Bank
umw Konta Osobistego, umw Konta Lokacyjnego, lokat terminowych,
umw karty, umw o naklejk zblieniow a take do wiadczenia przez
Bank usug patniczych uregulowanych wustawie zdnia 19 sierpnia 2011 r.
Ustawa ousugach patniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 zpn. zm.).

18.
19.

1. Definicje
20.

2
Okrelenia uyte wniniejszym Regulaminie maj nastpujce znaczenie:
1. adres korespondencyjny Klienta ostatni podany Bankowi przez
Klienta adres, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktry traktowany
jest jako adres Klienta waciwy dla dorcze;
2. autoryzacja zgoda wyraona przez Klienta na wykonywanie transakcji patniczej;
3. agent rozliczeniowy bank lub inny podmiot, ktry wiadczy usugi
zwizane zrozliczaniem transakcji;
4. akceptant przedsibiorca, ktry zawar z agentem rozliczeniowym
umow oprzyjmowanie zapaty przy uyciu kart;
5. Bank Raiffeisen Bank Polska Spka Akcyjna, zsiedzib wWarszawie
przy ul. Piknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru
Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawa,
Sd Gospodarczy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem 0000014540, Bank wiadczy na rzecz Klienta
usugi patnicze jako dostawca patnika bd dostawca odbiorcy;
6. bank korespondent bank poredniczcy, zktrego usug korzysta
Bank wrealizacji przelewu zagranicznego lub przelewu wwalucie innej
ni PLN na terenie Polski. Lista bankw korespondentw Raiffeisen Bank
Polska S.A. dla wybranych walut jest dostpna na danie Klienta wplacwce lub wCentrum Telefonicznym;
6A. Bazowa Stopa Procentowa stopa referencyjna NBP, tj. stopa procentowa wyraajca rentowno bonw pieninych emitowanych przez
Narodowy Bank Polski wtrakcie podstawowych operacji otwartego rynku, ustalana przez waciwy organ Narodowego Banku Polskiego, tj.
Rad Polityki Pieninej; jej aktualna wysoko publikowana jest na
stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego; jest to stopa procentowa pochodzca zpublicznie dostpnego rda stosowana przez
Bank do ustalenia wysokoci oprocentowania niektrych rachunkw
patniczych, wskazanych wRegulaminie iodpowiednio wTabeli oprocentowania, opat, prowizji ilimitw transakcyjnych wRaiffeisen Bank
Polska Spka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz
Limitu zaduenia wKoncie Osobistym;
7. Centrum Telefoniczne - jeden z Elektronicznych Kanaw Dostpu
(EKD);
8. data waluty moment w czasie (dzie), od ktrego lub do ktrego
Bank nalicza odsetki od rodkw pieninych, ktrymi obciono lub
uznano rachunek patniczy;
9. dokument tosamoci dowd osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub inny dokument wskazany przez Bank;
10. dostawca usug patniczych podmiot wiadczcy usugi patnicze
na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy ousugach patniczych;
11. dyspozycja owiadczenie woli zoone przez Klienta lub jego penomocnika w wykonaniu umowy, dotyczce w szczeglnoci zoenia
zlecenia wykonania transakcji patniczej;
12. dzie roboczy kady dzie od poniedziaku do pitku zwyczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy;
13. Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) strefa wolnego handlu
iWsplny Rynek obejmujce kraje Unii Europejskiej iEuropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) (zwyjtkiem Szwajcarii);
14. EKD (Elektroniczne Kanay Dostpu) kanay komunikacji umoliwiajce zawieranie umw, wykonywanie dyspozycji, skadanie zlece
patniczych lub uzyskanie informacji dotyczcych usug wiadczonych
przez Bank za pomoc urzdze teleinformatycznych, na zasadach
okrelonych wobowizujcym wBanku Regulaminie wiadczenia usug
za porednictwem Elektronicznych kanaw dostpu dla Klientw indywidualnych;
15. EURIBOR stawka referencyjna dla terminowych depozytw ustalana
woparciu okwotowania bankw na europejskim rynku midzybankowym ipublikowana codziennie ogodz. 11:00 wBrukseli przez Federation Bancaire de LUnion Europeenne;
16. godzina graniczna godzina w cigu dnia roboczego okrelona
wzaczniku nr 1 do Regulaminu, pod nazw Czas wykonania zlece
patniczych po upywie, ktrej zlecenie patnicze uznaje si za zoone
wkolejnym dniu roboczym;
17. IBAN (ang. International Bank Account Number) midzynarodowy numer rachunku bankowego ISO 13616 standard numeracji kont

21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.

bankowych stosowany wobrocie krajowym izagranicznym, skadajcy


si zdwuliterowego kodu kraju, po ktrym nastpuj dwie cyfry sprawdzajce (suma kontrolna), i maksymalnie do trzydziestu znakw alfanumerycznych (liter lub cyfr) okrelajcych numer rachunku. Dugo
rachunku w standardzie IBAN jest ustalana przez poszczeglne kraje.
Wtransakcjach elektronicznych rachunek wstandardzie IBAN powinien
by prezentowany iprzechowywany wjednym cigu;
IDP unikatowy identyfikator patnoci ustalony pomidzy odbiorc
ipatnikiem wykorzystywany do wykonywania polecenia zapaty;
instrument patniczy karta, naklejka zblieniowa lub inne zindywidualizowane urzdzenie, atake uzgodniony przez Klienta iBank zbir
procedur obejmujcy Elektroniczne Kanay Dostpu oraz zasady skadania zlece ustalone z Klientami, ktrzy zawarli Umow wsppracy
wramach bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen, wykorzystywane przez Klienta do zoenia zlecenia patniczego;
instytucja patnicza krajowa instytucja patnicza iunijna instytucja
patnicza uprawniona do wiadczenia usug patniczych np. bank, operator telefonii komrkowej, podmiot wiadczcy usugi przyjmowania
przekazw pieninych;
instytucja poredniczca bank lub inna instytucja patnicza, zktrej usug korzysta Bank przy wykonywaniu transakcji patniczej;
karta karta patnicza wydana przez Bank suca do dokonywania
transakcji patniczych, ktre s rozliczane przez Bank wciar rachunku
bankowego, do ktrego zostaa wydana;
Klient osoba fizyczna, ktra zawara zBankiem umow oprowadzenie rachunku bankowego, lokaty terminowej, umow owydanie karty,
umow o wydanie naklejki zblieniowej, w tym osoba, ktra zawara
zBankiem Umow wsppracy zKlientem wramach bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen;
kody dostpu numer PIN, kod CVV2/CVC2, atake dane suce do
logowania do EKD oraz autoryzacji transakcji w EKD, a zwaszcza kod
TPIN, identyfikator, nr Klienta, haso startowe, haso, haso jednorazowe;
kod CVV2/CVC2 trzycyfrowy kod umieszczany na odwrocie karty sucy do autoryzacji transakcji patniczej realizowanej przy uyciu karty
bez jej fizycznego uycia (transakcje przez Internet, telefon, poczt);
Konto Lokacyjne rachunek bankowy o charakterze oszczdnociowym, prowadzony przez Bank na rzecz jednej osoby fizycznej lub
wsplny prowadzony dla dwch lub trzech osb fizycznych, sucy do
gromadzenia rodkw pieninych oraz przeprowadzania rozlicze pieninych wtym transakcji patniczych;
Konto Osobiste rachunek bankowy ocharakterze oszczdnociowo-rozliczeniowym, prowadzony przez Bank na rzecz jednej osoby fizycznej
lub wsplny prowadzony dla dwch lub trzech osb fizycznych, sucy
do przeprowadzania rozlicze pieninych wtym transakcji patniczych;
Konto Osobiste Avista/konto walutowe rodzaj Konta Osobistego prowadzonego wwalucie obcej;
kraj trzeci pastwo nie bdce pastwem czonkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ani
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
LIBOR stawka referencyjna dla terminowych depozytw/lokat; ustalana woparciu okwotowania bankw na londyskim rynku midzybankowym i publikowana codziennie o godz. 11:00 czasu londyskiego
przez firm Thompson Reuters w imieniu Stowarzyszenia Brytyjskich
Bankw (BBA);
lokata terminowa rachunek bankowy terminowej lokaty oszczdnociowej prowadzony przez Bank na rzecz jednej osoby fizycznej lub
dwch osb fizycznych przeznaczony do gromadzenia rodkw pieninych wokrelonym czasie, nie bdcy rachunkiem patniczym;
MasterCard MasterCard Europe SPRL, midzynarodowa organizacja finansowa zrzeszajca Banki wydajce karty patnicze oraz naklejki
zblieniowe ze znakiem MasterCard iMaestro;
naklejka zblieniowa karta wydana przez Bank wpostaci naklejki,
suca do dokonywania transakcji patniczych w technologii zblieniowej, ktre s rozliczane przez Bank wciar rachunku bankowego, do
ktrego zostaa wydana; do naklejki zblieniowej stosuje si postanowienia Regulaminu dotyczce karty, chyba e Regulamin stanowi inaczej;
NIP numer identyfikacji podatkowej;
NIW numer identyfikacyjny odbiorcy nadawany przez Krajow Izb
Rozliczeniow S.A. zgodnie zporozumieniem midzybankowym wsprawie stosowania polecenia zapaty;
numer PIN numer sucy do autoryzacji transakcji patniczych dokonywanych kart;
NRB Numer Rachunku Bankowego polski standard okrelajcy sposb numeracji rachunkw bankowych. Numer Rachunku Bankowego
wPolsce skada si z26 cyfr, gdzie dwie pierwsze to suma kontrolna,
osiem nastpnych to numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku, kolejne szesnacie cyfr definiuje unikatowy numer rachunku klienta
wbanku. Numer Rachunku Bankowego stosowany jest tylko wobrocie
krajowym, natomiast poprzez dodanie na pocztku znakw identyfikujcych kraj PL staje si numerem rachunku bankowego wmidzynarodowym standardzie IBAN. Wtransakcjach elektronicznych rachunek
wstandardzie NRB powinien by prezentowany iprzechowywany wjednym cigu;

38. odbiorca Klient lub inna osoba uprawniona do odbioru rodkw


pieninych stanowicych przedmiot transakcji patniczej;
39. okres rozliczeniowy okres podany wTabeli, po jakim Bank wypaca
odsetki od salda na rachunku patniczym oraz pobiera opaty za prowadzenie rachunku patniczego zgodnie zTabel;
40. osobisty opiekun Klienta przedstawiciel Banku wskazany do obsugi Klienta bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen;
41. pakiet optymalnych korzyci usuga automatycznego bilansowania, na koniec dnia roboczego, sald pomidzy Kontami Osobistym iLokacyjnym, prowadzonymi wwalucie PLN, wedug kryteriw okrelonych
przez Klienta wumowie;
42. pastwo czonkowskie pastwo czonkowskie Unii Europejskiej
albo pastwo czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym;
43. penomocnik osoba upowaniona przez Klienta, do wykonywania
czynnoci okrelonych wpenomocnictwie;
44. patnik Klient lub inna osoba, skadajca zlecenie patnicze;
45. prawo bankowe ustawa zdnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(tekst jednolity z2002 r. Dz. U. Nr 72, poz.665, zpniejszymi zmianami) lub kada inna ustawa, ktra j zastpi;
46. prawo dewizowe ustawa zdnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe
(Dz. U. Nr 141, poz. 1178) lub kada inna ustawa, ktra j zastpi;
47. przedstawiciel Banku pracownik Banku lub inna osoba umocowana do wykonywania okrelonych czynnoci przy sprzeday Klientom
produktw bdcych wofercie Banku;
48. rachunek patniczy rachunek bankowy sucy do wykonywania
transakcji patniczych;
49. referencyjny kurs walutowy kurs kupna lub sprzeday waluty obcej
ogaszany w kadym dniu roboczym najpniej do godziny 09:00 na
stronie internetowej Banku oraz aktualizowany wcigu dnia roboczego;
50. Regulamin niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych iUmowy Karty wRaiffeisen Bank Polska S.A.;
51. Regulamin EKD Regulamin wiadczenia usug przez Raiffeisen Bank
Polska S.A. za porednictwem Elektronicznych kanaw dostpu dla
Klientw indywidualnych;
52. rezydent podatkowy - osoba fizyczna posiadajca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesw osobistych lub gospodarczych
(orodek interesw yciowych) lub przebywajca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej duej ni 183 dni wroku podatkowym, zuwzgldnieniem postanowie waciwych umw wsprawie unikania podwjnego
opodatkowania, ktrych stron jest Rzeczpospolita Polska; status osoby
niebdcej rezydentem podatkowym Klient potwierdza przez dostarczenie do Banku aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej (owiadczenie omiejscu zamieszkania Klienta dla celw podatkowych wydane
przez waciwy organ administracji podatkowej wpastwie miejsca zamieszkania Klienta zinnego kraju ni Rzeczpospolita Polska);
53. rodzaj karty jedna z kart wydawanych przez Bank. Rodzaje kart
okrelone s wTabeli;
54. serwis bankowoci mobilnej Mobilny Bank jeden zElektronicznych Kanaw Dostpu (EKD);
55. strona internetowa Banku strona www.raiffeisenpolbank.com;
56. system bankowoci internetowej R-Online jeden zElektronicznych Kanaw Dostpu (EKD);
57. rodki porozumiewania si na odlego kanay komunikacji
umoliwiajce zawieranie umw; wykonywanie dyspozycji lub uzyskanie informacji dotyczcych usug wiadczonych przez Bank za pomoc
urzdze teleinformatycznych;
58. SORBNET System Obsugi Rachunkw Bankowych prowadzony przez
NBP, sucy do rozrachunkw midzybankowych w czasie rzeczywistym, wzotych polskich;
59. Tabela tabela okrelona wumowie zKlientem, zawierajca zestawienie opat iprowizji za czynnoci bankowe oraz stawki oprocentowania
depozytw i limitw zaduenia, a take limitw transakcyjnych obejmujca:
1) Tabel oprocentowania, opat, prowizji i limitw transakcyjnych
wRaiffeisen Bank Polska Spka Akcyjna dla: Konta Osobistego,
Konta Lokacyjnego oraz Limitu zaduenia w Koncie Osobistym,
lub
2) Tabel opat, prowizji ilimitw transakcyjnych dla Klientw bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen wRaiffeisen Bank Polska S.A. (wczeniej Tabela opat, prowizji ilimitw transakcyjnych
dla Klientw Raiffeisen Club wRaiffeisen Bank Polska S.A.), lub
3) Tabel oprocentowania dla kont Klientw bankowoci prywatnej
Friedrich Wilhelm Raiffeisen w zotych i walutach prowadzonych
w Raiffeisen Bank Polska S.A. (wczeniej Tabela oprocentowania
dla kont Klientw Raiffeisen Club wzotych iwalutach prowadzonych wRaiffeisen Bank Polska S.A.), lub
4) Tabel oprocentowania, opat, prowizji i limitw transakcyjnych
dla Klientw bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen
wRaiffeisen Bank Polska S.A.;
60. Tabela lokat Tabela oprocentowania, opat, prowizji ilimitw transakcyjnych wRaiffeisen Bank Polska S.A. - dla lokat terminowych;
61. technologia zblieniowa rozwizania techniczne umoliwiajce

dokonywanie transakcji kart oznaczon znakiem funkcjonalnoci zblieniowej (VISA payWave lub MasterCard PayPass), za towary poprzez
zblienie karty do czytnika zblieniowego;
62. transakcja patnicza zainicjowana przez patnika lub odbiorc
wpata, transfer lub wypata rodkw pieninych;
63. transakcja powtarzalna transakcja kart dokonywana na odlego, ktrej skutkiem jest regularne obcianie rachunku patniczego
ustalon pomidzy uytkownikiem karty aodbiorc kwot wustalonych
okresach czasu iustalonym terminie;
64. trway nonik informacji nonik umoliwiajcy uytkownikowi
przechowywanie adresowanych do niego informacji wsposb umoliwiajcy dostp do nich przez okres odpowiedni do celw sporzdzenia
tych informacji ipozwalajcy na odtworzenie przechowywanych informacji wniezmienionej postaci, obejmujcy wiadomo e-mail;
65. umowa umowa rachunku bankowego, karty debetowej, onaklejk
zblieniow, lokaty terminowej, umowa ramowa ousug patnicz zawarta pomidzy Klientem aBankiem;
66. umowa karty umowa zawarta pomidzy posiadaczem i Bankiem,
w ktrej Bank zobowizuje si wzgldem posiadacza do rozliczania
operacji dokonanych przy uyciu karty;
67. umowa okredyt umowa okredyt hipoteczny oznaczona numerem
HL zawarta midzy Bankiem aKlientem, wskazujca oznaczony rachunek patniczy jako rachunek przeznaczony do obsugi tego kredytu;
68. umowa onaklejk zblieniow umowa zawarta pomidzy posiadaczem iBankiem, wktrej Bank zobowizuje si wzgldem posiadacza do rozliczania operacji dokonanych przy uyciu naklejki zblieniowej; wzakresie umowy onaklejk zblieniow stosuje si odpowiednie
zapisy Regulaminu dotyczce umowy karty, zzastrzeeniem odmiennoci wskazanych wRegulaminie;
69. umowa rachunku bankowego umowa Konta Osobistego, Konta
Lokacyjnego, Umowa Konta ktrej integraln cz stanowi Regulamin
Konta, zawarta zKlientem przed dniem 16.05.2014 r., lokaty terminowej, zawarta pomidzy Bankiem aKlientem;
70. unikatowy identyfikator wskazana w zleceniu patniczym przez
patnika lub odbiorc kombinacja liczb lub liter, niezbdna do zidentyfikowania drugiej strony transakcji, obejmujca:
1) NRB dla krajowych transakcji patniczych,
2) IBAN dla zagranicznych transakcji patniczych,
3) IDP dla polecenia zapaty;
71. usuga patnicza czynno wiadczona przez Bank polegajca na
wykonywaniu transakcji patniczych, wydawaniu instrumentw patniczych;
72. ustawa ousugach patniczych Ustawa zdnia 19 sierpnia 2011
r. ousugach patniczych (Dz. U. nr 199, poz. 1175, ze zm.) lub kada
inna ustawa, ktra j zastpi, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;
73. uytkownik EKD Klient osoba fizyczna upowaniona przez Klienta
do skadania wjego imieniu ina jego rzecz dyspozycji dotyczcych rachunkw Klienta za porednictwem EKD;
74. uytkownik karty Klient lub osoba fizyczna upowaniona przez
Klienta do dokonywania wimieniu ina jego rzecz operacji przy uyciu
karty;
75. VISA VISA Europe Services Inc. - midzynarodowa organizacja finansowa zrzeszajca banki wydajce karty patnicze inaklejki zblieniowe
ze znakiem VISA;
76. WIBOR stawka referencyjna dla terminowych depozytw/lokat; ustalana w oparciu o kwotowania bankw na warszawskim rynku midzybankowym zgodnie zRegulaminem fixingu stawek referencyjnych
WIBOR iWIBID, przez Stowarzyszenie Rynkw Finansowych ACI Polska
zsiedzib wWarszawie ipublikowana codziennie ogodz. 11:00 czasu
warszawskiego;
77. Wniosek owiadczenie Klienta zawierajce dane okrelone przez
Bank zoone wcelu zawarcia umowy;
78. zgoszenie wypaty gotwki ustne (wsposb okrelony wRegulaminie) lub pisemne zoenie przez Klienta wplacwce Banku dyspozycji
dotyczcej wypaty gotwki zrachunku patniczego;
79. zlecenie patnicze owiadczenie patnika lub odbiorcy skierowane
do swego dostawcy usug patniczych, zawierajce polecenie wykonania
transakcji patniczej.
2. Zawarcie umowy
3
Zawarcie umowy nastpuje poprzez zoenie zgodnych owiadcze woli
stron:
1) wplacwce;
2) poza placwk uprzedstawiciela Banku;
3) na odlego za porednictwem EKD lub innych rodkw komunikowania si na odlego;
4) winny sposb uzgodniony przez Klienta iBank.
2. Umow moe stanowi Wniosek, Regulamin, Tabela, oraz potwierdzenie zawarcia danej umowy.
3. Przed zawarciem umowy Bank sprawdza tosamo Klienta. Wtym celu
Bank ma prawo zada dokumentu tosamoci zwizerunkiem Klienta.
1.

4.

Przed zawarciem umowy Bank informuje Klienta odokumentach niezbdnych do zawarcia umowy. Dokumenty te powinny by przekazane
do Banku najpniej wchwili zawarcia umowy, natomiast wprzypadku
umw zawieranych na odlego najpniej wchwili podpisana umowy.
5. Bank ma prawo odmwi zawarcia umowy rachunku bankowego
wprzypadku niedostarczenia przez Klienta dokumentw wymaganych
przez obowizujce przepisy prawne.
6. Umowa zawierana jest w formie pisemnej. Jeeli Bank umoliwia zawarcie umowy wformie elektronicznej, Klient moe zawrze umow za
porednictwem EKD.
7. Umowa rachunku bankowego zawierana za porednictwem EKD, jest
zawierana zjednym Klientem.
8. Klient ma prawo odstpi od umowy, zawartej w formie elektronicznej lub za porednictwem rodkw porozumiewania si na odlego,
bez podania przyczyny, wterminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub
od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy, jeeli jest to termin pniejszy, poprzez zoenie wplacwce pisemnego owiadczenia
oodstpieniu od umowy.
9. Klient ma prawo odstpi od umowy, zawartej poza placwk Banku,
bez podania przyczyny, wterminie 10 dni od dnia zawarcia umowy lub
od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy, jeeli jest to termin pniejszy, poprzez zoenie wplacwce pisemnego owiadczenia
oodstpieniu od umowy.
10. Klient moe odstpi od umowy karty wterminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty, oile nie dokona adnej operacji przy uyciu tej
karty. W takim przypadku Bank zwraca Klientowi kwot poniesionych
opat. Klient skada pisemne owiadczenie oodstpieniu wplacwce.
11. W okresie obowizywania umowy Klient ma prawo da w kadym
czasie udostpnienia postanowie umowy iRegulaminu na trwaym noniku. Za zgod Klienta regulacje te mog by dostarczone poczt elektroniczn lub udostpnione dla Klienta na stronie internetowej Banku.

2.
3.

4.
5.
6.

4
Zawarcie umowy za porednictwem rodkw porozumiewania si na
odlego moe nastpi poprzez wymian owiadcze woli w formie
pisemnej, na zasadach okrelonych wust. 2 poniej.
2. Zawarcie umowy Konta Osobistego lub umowy Konta Lokacyjnego za
porednictwem rodkw porozumiewania si na odlego, innych ni
EKD nastpuje pod warunkiem rozwizujcym, ktrym jest dostarczenie
do Banku podpisanego egzemplarza umowy wraz zwymaganymi dokumentami, wterminie 45 dni od daty zawarcia umowy wskazanej na
przekazanej przez Bank Klientowi umowie w wersji papierowej. Bank
wokresie od zoenia wniosku do dnia dostarczenia do Banku podpisanego egzemplarza umowy wraz zwymaganymi dokumentami:
1) rezerwuje dla Klienta numer rachunku bankowego;
2) zobowizuje si do przechowywania rodkw pieninych, bez
moliwoci wykonywania transakcji patniczych innych ni przelew
na lokat terminow prowadzon wBanku.
Bank rozpoczyna wykonywanie umowy wpenym zakresie po dorczeniu do
Banku podpisanej przez Klienta umowy wraz zwymaganymi dokumentami
(kserokopi dokumentu tosamoci), oile Klient wyrazi zgod na rozpoczcie
jej wykonywania przed upywem terminu na odstpienie przez Klienta od
umowy. Natomiast wprzypadku nie wyraenia przez Klienta zgody na rozpoczcie jej wykonywania przez Bank przed upywem terminu na odstpienie
przez Klienta od umowy, Bank rozpoczyna jej wykonywanie w penym zakresie po dorczeniu do Banku podpisanej przez Klienta umowy wraz zww.
wymaganymi dokumentami oraz po bezskutecznym upywie terminu na odstpienie od umowy przez Klienta.
3. W przypadku nie dorczenia Bankowi podpisanej umowy wraz z wymaganymi dokumentami wterminie 45 dni od daty zawarcia umowy,
wskazanej na przekazanej przez Bank Klientowi umowie wwersji papierowej, umowa ulega rozwizaniu. Wtakiej sytuacji Bank zwraca zgromadzone rodki pienine wsposb uzgodniony zKlientem.
4. Umow w trybie opisanym w ust.1 powyej moe zawrze wycznie
osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych.
1.

1.
2.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

5
Umowa Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego zawierana jest na czas
nieokrelony.
Umowa lokaty terminowej zawierana jest na czas oznaczony, zzastrzeeniem, e strony mog ustali, e po upywie okresu obowizywania
umowy lokaty terminowej po naliczeniu nalenych odsetek, zostanie
ona kadorazowo odnowiona na kolejny taki sam okres. Lokata terminowa, ktra zostaa odnowiona na kolejny okres obowizywania, jest
oprocentowana na zasadach obowizujcych wdniu odnowienia.

15.
16.

3. Penomocnictwo do umowy rachunku


1.

17.

6
Do kadego rachunku bankowego mona ustanowi nie wicej ni
dwch penomocnikw (nie wliczajc penomocnictwa dla Banku). Penomocnikiem moe by penoletnia osoba fizyczna, posiadajca pen
zdolno do czynnoci prawnych, Bank lub inna osoba prawna uprawniona do dysponowania rachunkiem w zwizku z zacigniciem zo-

bowizania finansowego wobec Banku lub innej osoby prawnej, oile


nie narusza to postanowie odrbnych umw zawartych przez Klienta
zBankiem, wtym umowy okredyt.
Penomocnika ustanawia Klient, ado wsplnego rachunku bankowego
cznie lub samodzielnie kady zKlientw.
Penomocnictwo powinno by udzielone:
1) wplacwce Banku, wobecnoci pracownika Banku oraz przyszego penomocnika wformie pisemnej;
2) poza placwk Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wobecnoci notariusza wformie aktu notarialnego lub zpodpisem notarialnie powiadczonym;
3) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wpolskiej placwce dyplomatycznej lub konsularnej, wobecnoci polskiego konsula lub
upowanionego urzdnika zpodpisem powiadczonym przez tego
konsula lub urzdnika;
4) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w obecnoci notariusza
w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie powiadczonym iopatrzone klauzul apostille (jeli penomocnictwo zostao
udzielone wpastwie bdcym stron konwencji znoszcej wymg
legalizacji zagranicznych dokumentw urzdowych, sporzdzonej
wHadze wdniu 5 padziernika 1961r.); jeli Rzeczypospolita Polska jest stron innej ni ww. umowy midzynarodowej znoszcej
wymg legalizacji dokumentw urzdowych, wwczas uprawnienia
notariusza wobecnoci, ktrego zostao udzielone penomocnictwo
powinny by potwierdzone zgodnie zww. umow.
Ustanowienie penomocnictwa staje si skuteczne wobec Banku najpniej zupywem pierwszego dnia roboczego nastpujcego po dniu
zoenia penomocnictwa wBanku.
Jeeli penomocnictwo zostao sporzdzone wjzyku obcym, powinno
by przetumaczone na jzyk polski przez tumacza przysigego.
Penomocnictwa udzielone przez Klienta innemu bankowi lub innej
osobie prawnej na zabezpieczenie wierzytelnoci tego banku lub innej
osoby prawnej moe zosta przez Bank przyjte mimo niezachowania
formy okrelonej wpowyszych postanowieniach.
Penomocnictwo powinno okrela co najmniej:
1) dane identyfikujce mocodawc oraz penomocnika, obejmujce
miejsce ich zamieszkania, numer dokumentw tosamoci;
2) zakres umocowania;
3) dat udzielenia penomocnictwa.
Penomocnik moe zawrze umow rachunku bankowego w imieniu
ina rzecz Klienta.
Wprzypadku, gdy penomocnik zleca wykonanie transakcji patniczej,
penomocnik moe by odbiorc rodkw pieninych.
Zakres dziaalnoci penomocnika moe zosta ustalony, jako oglny,
umoliwiajcy dokonywanie wszystkich czynnoci zwizanych zwykonywaniem umowy rachunku bankowego, lub szczeglny do wykonywania
czynnoci okrelonych wpenomocnictwie. Umocowanie nie moe obejmowa nastpujcych czynnoci:
1) dokonania/odwoania dyspozycji na wypadek mierci Klienta;
2) udzielania dalszych penomocnictw;
3) dysponowania rodkami zgromadzonymi na rachunku bankowym, jeli narusza to postanowienia umowy okredyt;
4) cesji praw zumowy rachunku bankowego na penomocnika.
Penomocnictwo obejmujce umocowanie do korzystania z EKD powinno zawiera umocowanie do swobodnego dysponowania rodkami
pieninymi na rachunkach bankowych mocodawcy.
Bank wymaga okazania dokumentw tosamoci potwierdzajcych
dane penomocnika. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjcia
penomocnictwa wrazie powzicia wtpliwoci wprzedmiocie tosamoci bd autentycznoci dokumentw tosamoci penomocnika bd
autentycznoci dokumentu penomocnictwa.
Bank moe odmwi przyjcia penomocnictwa lub dokonania czynnoci zlecanych przez penomocnika, jeeli powemie wtpliwoci, co do
autentycznoci dokumentu penomocnictwa lub zakresu umocowania
penomocnika.
Odnowienie lokaty terminowej przez Bank powoduje przeduenie penomocnictwa na nastpny okres trwania lokaty terminowej, chyba e
Klient wmidzyczasie takie penomocnictwo odwoa.
Odwoanie penomocnictwa moe zosta dokonane w kadym czasie
przez Klienta.
Odwoanie penomocnictwa staje si skuteczne z chwil otrzymania
przez Bank dyspozycji odwoania zoonej:
1) wformie pisemnej;
2) telefonicznie wCentrum Telefonicznym;
3) uosobistego opiekuna Klienta, przez osoby, ktre zawary zBankiem Umow wsppracy z Klientem w ramach bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Penomocnictwo wygasa zchwil:
1) powzicia przez Bank informacji omierci Klienta lub penomocnika;
2) utraty zdolnoci do czynnoci prawnych przez penomocnika;
3) upywu terminu, na jakie zostao penomocnictwo udzielone;
4) rozwizania lub wyganicia umowy rachunku bankowego, do
ktrego penomocnictwo byo udzielone.

9.

Z zastrzeeniem zapisw Tabeli, Konta Lokacyjne od dnia 17 maja


2014 r. s otwierane na wniosek Klienta do otwartego Konta Osobistego wzotych, ztym, e Konta Lokacyjne otwierane s na rzecz tych
samych osb, ktre s posiadaczami Konta Osobistego.
10. Bank moe odmwi zawarcia umowy o prowadzenie kolejnego rachunku bankowego wprzypadku zajcia rodkw na jakimkolwiek dotychczas prowadzonym przez Bank na rzecz Klienta rachunku bankowym wzwizku zprowadzonym postpowaniem egzekucyjnym.

4. Karta Wzoru Podpisw


1.
2.
3.

4.
5.

7
Karta Wzoru Podpisu jest dokumentem ewidencjonujcym wzr podpisu
Klienta oraz penomocnika.
Karta Wzoru Podpisu stanowi wewntrzny dokument Banku i jest uywana do identyfikacji osb skadajcych wszelkie pisemne dyspozycje
wBanku.
Wprzypadku, gdy Klient lub penomocnik nie posiada wBanku zaewidencjonowanego wzoru podpisu, wwczas przed zoeniem pierwszej
dyspozycji wymagajcej stwierdzenia zgodnoci podpisu ze wzorem
zoonym na Karcie Wzoru Podpisu wymagane jest wypenienie Karty
Wzoru Podpisu.
Dyspozycje Klienta lub penomocnika, ktre wymagaj zoenia podpisu, s realizowane przez Bank po stwierdzeniu zgodnoci podpisu ze
wzorem zoonym na Karcie Wzoru Podpisu.
Wprzypadku, gdy Klient lub penomocnik nie wypeni dokumentu Karty
Wzoru Podpisu, wwczas jego wzorem podpisu jest zaewidencjonowany
wzr podpisu zoony na innym dokumencie zgodnie zobowizujcym
wdanym czasie regulaminem lub Umow wsppracy zKlientem wramach bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

11
Bank na wniosek Klienta za porednictwem EKD lub zoony wplacwce Banku zmienia rodzaj posiadanego Konta Osobistego w zotych na inny rodzaj
Konta Osobistego wzotych bdcego wofercie Banku bez zmiany NRB. Bank
za ww. zmian pobiera opat wskazan wTabeli, azmiana ta moe wiza
si zwymian karty do ww. rachunku oraz zmian rodzaju posiadanego Konta
Lokacyjnego prowadzonego do tego Konta Osobistego. Potwierdzenie wykonania ww. zmian umowy Bank wrcza Klientowi wplacwce lub przesya na
adres korespondencyjny Klienta, poczt elektroniczn (na wniosek Klienta) lub
za porednictwem EKD. Moliwo zmiany rodzaju posiadanego przez Klienta
Konta Osobistego wzotych dotyczy wycznie Konta Osobistego prowadzonego na rzecz jednej lub dwch osb. Wprzypadku zmiany rodzaju ww. Konta
Osobistego wymagana jest obecno wszystkich posiadaczy.

Rozdzia II Umowa rachunku bankowego

3. Rachunek wsplny

1.Postanowienia oglne

12
Otwarcie Konta Osobistego lub Konta Lokacyjnego wsplnego wymaga zgodnego jednoczesnego zoenia owiadcze woli przez wszystkich
posiadaczy rachunku.
2. Rachunek wsplny nie moe by prowadzony na rzecz:
1) Klienta majcego status rezydenta podatkowego iKlienta niemajcego statusu rezydenta podatkowego;
2) Klientw nie bdcych rezydentami podatkowymi, majcych odmienny status rezydencji podatkowej.
Wokresie obowizywania umowy rachunku bankowego Klient zobowizany
jest niezwocznie poinformowa Bank ozmianie ww. statusu.
3. Klient bdcy posiadaczem rachunku wsplnego moe samodzielnie
dysponowa rodkami zgromadzonymi na rachunku ida od Banku
spenienia wiadczenia, bez zgody innego posiadacza rachunku wsplnego na rzecz, ktrego prowadzony jest wsplny rachunek.
4. Odpowiedzialno za zobowizania powstae zumowy wsplnego rachunku bankowego iumowy karty zwizanej ztym rachunkiem jest ponoszona solidarnie przez Klientw, na rzecz ktrych jest on prowadzony.
5. Spenienie przez Bank wiadczenia na rzecz jednego zKlientw rachunku wsplnego powoduje wyganicie zobowizania pieninego Banku
w kwocie spenionego wiadczenia wzgldem pozostaych posiadaczy
tego rachunku bankowego.
6. Indywidualne Konto Osobiste moe by przeksztacone na rachunek
wsplny prowadzony na rzecz dwch osb na podstawie zoonych
w Banku zgodnych owiadcze woli dotychczasowego i nowego posiadacza wtym zakresie. Wtakiej sytuacji przeksztacenie Konta Osobistego na rachunek wsplny skutkuje przeksztaceniem wszystkich
Kont Lokacyjnych prowadzonych do ww. Konta Osobistego na rachunki
wsplne. Przeksztacenie ww. rachunku/w moe mie miejsce wycznie wsytuacji, gdy rachunek, ktry ma ulec przeksztaceniu nie jest rachunkiem, na ktry nastpi transfer kapitau i odsetek (jeli dotyczy)
zlokaty terminowej, po jej zamkniciu lub wprzypadku lokat terminowych odnawialnych transfer odsetek - po zakoczeniu danego okresu
trwania lokaty terminowej.
7. Indywidualne Konto Lokacyjne, moe by przeksztacone na rachunek
wsplny cznie zKontem Osobistym wzotych, do ktrego jest prowadzone ww. konto na podstawie zoonych wBanku zgodnych owiadcze woli dotychczasowego inowego posiadacza wtym zakresie, wycznie wsytuacji, gdy rachunek, ktry ma ulec przeksztaceniu nie jest
rachunkiem, na ktry nastpi transfer kapitau iodsetek (jeli dotyczy)
zlokaty terminowej, po jej zamkniciu lub wprzypadku lokat terminowych odnawialnych transfer odsetek - po zakoczeniu danego okresu
trwania lokaty terminowej.
8. Przeksztacenie indywidualnego Konta Lokacyjnego, na rachunek
wsplny skutkuje przeksztaceniem wszystkich innych indywidualnych
Kont Lokacyjnych, prowadzonych na rzecz tego Klienta, na wsplne
Konta Lokacyjne.
9. Za zgodnym owiadczeniem woli wszystkich posiadaczy, Konto Osobiste prowadzone na rzecz trzech osb moe by przeksztacone na
Konto Osobiste indywidualne lub na rachunek wsplny prowadzony na
rzecz dwch osb iodpowiednio Konto Osobiste prowadzone na rzecz
dwch osb moe by przeksztacone na rachunek indywidualny, przy
czym skutkuje to przeksztaceniem wszystkich Kont Lokacyjnych prowadzonych do ww. Konta Osobistego. Przeksztacenie ww. rachunku/w
moe mie miejsce wycznie wsytuacji, gdy rachunek, ktry ma ulec
przeksztaceniu nie jest rachunkiem, na ktry nastpi transfer kapitau
i odsetek (jeli dotyczy) z lokaty terminowej, po jego zamkniciu lub
wprzypadku lokat terminowych odnawialnych transfer odsetek po
zakoczeniu danego okresu trwania lokaty terminowej.
1.

8
1. Na podstawie umowy rachunku bankowego Bank zobowizuje si do
przechowywania rodkw pieninych powierzonych przez Klienta.
2. Na zlecenie Klienta Bank wykonuje wramach umowy Konta Osobistego
usugi patnicze wformie:
1) wpaty gotwkowej;
2) wypaty gotwkowej;
3) polecenia przelewu;
4) zlecenia staego;
5) polecenia zapaty;
6) rozliczenia transakcji patniczych dokonanych przy uyciu karty;
7) automatycznego przelewu w ramach usugi pakiet optymalnych
korzyci.
3. Na zlecenie Klienta Bank wykonuje wramach umowy walutowego Konta Osobistego Avista usugi patnicze wformie:
1) wpaty gotwkowej;
2) wypaty gotwkowej;
3) polecenia przelewu;
4) rozliczenia transakcji patniczych dokonanych przy uyciu karty.
9
Na podstawie umowy Konta Lokacyjnego Bank zobowizuje si do przechowywania rodkw pieninych powierzonych przez Klienta oraz do wykonywania
na zlecenie posiadacza usug patniczych wformie:
1) wpaty gotwkowej;
2) wypaty gotwkowej;
3) polecenia przelewu;
4) zlecenia staego, wprzypadku Klientw, ktrzy zawarli zBankiem
Umow wsppracy z Klientem w ramach bankowoci prywatnej
Friedrich Wilhelm Raiffeisen;
5) automatycznych przeleww wramach usugi pakiet optymalnych
korzyci.
2. Typy irodzaje rachunkw bankowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

10
Bank wramach swojej oferty prowadzi rne typy irodzaje rachunkw
bankowych, wtym lokat terminowych. Typ irodzaj rachunku bankowego okrela Tabela iTabela lokat.
Bank otwiera iprowadzi rachunki bankowe:
1) indywidualne - dla jednej osoby;
2) wsplne dla dwch osb.
Bank moe nada nazwy handlowe oferowanym rodzajom rachunkw
bankowych.
Bank kontynuuje prowadzenie rachunkw wsplnych na rzecz trzech
osb otwartych przed dniem 17 maja 2014 r.
Kady rachunek patniczy jest otwierany pod odrbnym numerem NRB.
Bank otwiera tylko jedno indywidualne (prowadzone na rzecz jednej osoby) Konto Osobiste w zotych oraz jedno indywidualne Konto Osobiste
Avista w danej walucie dla danego Klienta oraz dowoln liczb Kont
Osobistych wsplnych wzotych, przy czym kade znich moe by otwarte iprowadzone przez Bank na rzecz innych posiadaczy. Postanowienie to
nie dotyczy osb, ktre zawary zBankiem Umow wsppracy zKlientem
wramach bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Informacja wjakich walutach Bank prowadzi rachunki patnicze zawarta jest wTabeli.
Informacja wjakich walutach Bank prowadzi lokaty terminowe zawarta
jest wTabeli lokat.

10. Za zgodnym owiadczeniem woli wszystkich posiadaczy, Konto Lokacyjne, prowadzone na rzecz trzech osb moe by przeksztacone na
Konto lokacyjne indywidualne lub na rachunek wsplny prowadzony
na rzecz dwch osb iodpowiednio Konto Lokacyjne prowadzone na
rzecz dwch osb moe by przeksztacone na rachunek indywidualny,
wycznie, gdy jednoczenie zostanie przeksztacone Konto Osobiste
do ktrego jest prowadzone ww. Konto Lokacyjne. Przeksztacenie ww.
rachunku/w moe mie miejsce wycznie wsytuacji, gdy rachunek,
ktry ma ulec przeksztaceniu nie jest rachunkiem, na ktry nastpi transfer kapitau i odsetek (jeli dotyczy) z lokaty terminowej, po
jego zamkniciu lub wprzypadku lokat terminowych odnawialnych
transfer odsetek po zakoczeniu danego okresu trwania lokaty terminowej.
11. Przeksztacenie rachunku patniczego zprowadzonego na rzecz jednej
osoby na rachunek wsplny ize wsplnego na indywidualny Bank wykonuje wycznie, jeli na rachunku nie jest wykonywane zajcie egzekucyjne.
12. Zasady przeksztace Kont Lokacyjnych opisane wustpach od 6 10,
nie maj zastosowania do wycofanych zoferty Banku Kont Lokacyjnych,
oktre umow zawarto przed dniem 19.09.2010 r.
13. Wprzypadku egzekucji sdowej zwierzytelnoci zwsplnego rachunku
bankowego skierowanej do jednego zjego Klientw, komornik sdowy
zajmuje jego udzia wrachunku wsplnym, aBank zawiadamia drugiego Klienta ozajciu wierzytelnoci zwsplnego rachunku bankowego
oraz wykonuje zajcie zgodnie z przepisem art. 8911 k.p.c. Przyjmuje
si, e udziay Klientw we wsplnym rachunku bankowym s rwne.
14. Wprzypadku egzekucji administracyjnej zajcie wierzytelnoci jest skuteczne wodniesieniu do caego rachunku wsplnego.

7.
8.

9.

6. Oglne zasady oprocentowania rodkw zgromadzonych na


rachunku
1.
2.
3.
4.

4. Rachunki dla osoby maoletniej


1.

2.

3.

4.

5.

6.

13
Bank otwiera i prowadzi rachunki na rzecz osoby maoletniej, ktra
ukoczya 13 rok ycia, za pisemn zgod jej przedstawiciela ustawowego (rodzic niepozbawiony wadzy rodzicielskiej, opiekun lub kurator
uprawniony do zarzdu majtkiem osoby maoletniej).
Bank kontynuuje prowadzenie rachunkw dla osb maoletnich poniej
13 roku ycia oraz rachunkw wsplnych prowadzonych na rzecz osoby maoletniej iosoby majcej pen zdolno do czynnoci prawnych,
otwartych przed wejciem wycie niniejszego Regulaminu.
Maoletni, ktry ukoczy 13 rok ycia, moe wgranicach zwykego zarzdu swobodnie dysponowa rodkami pieninymi zgromadzonymi
na rachunku bankowym, o ile nie sprzeciwi si temu na pimie jego
przedstawiciel ustawowy.
W sprawach dotyczcych rachunku prowadzonego dla osoby maoletniej, jej przedstawiciel ustawowy moe dokonywa czynnoci wgranicach
zwykego zarzdu majtkiem osoby maoletniej. Do czynnoci przekraczajcych granice zwykego zarzdu wymagane jest zezwolenie sdu.
Osoba maoletnia powyej 13 roku ycia ijej przedstawiciel ustawowy
zobowizani s do niezwocznego zawiadomienia Banku o wszelkich
zmianach dotyczcych prawa do reprezentowania osoby maoletniej
przez ktregokolwiek zprzedstawicieli ustawowych.
Osoba maoletnia poniej 13 roku ycia nie moe samodzielnie dysponowa rodkami zgromadzonymi na jej rachunku patniczym ilokacie
terminowej.

5.
6.
7.

3.
4.

5.

6.

15
rodki pienine gromadzone na rachunku patniczym s oprocentowane wedug zmiennej stopy procentowej wwysokoci okrelonej wTabeli.
rodki pienine gromadzone na lokatach terminowych s oprocentowane wedug staej lub zmiennej stopy procentowej wwysokoci okrelonej wTabeli lokat.
Wysoko oprocentowania rodkw zgromadzonych na koncie lokacyjnym uzaleniona jest od wysokoci kwoty rodkw zgromadzonych na
tym rachunku bankowym.
Od bezgotwkowych transakcji patniczych odsetki naliczane s poczwszy od dnia wpywu rodkw pieninych na rachunek Banku do
dnia, wktrym rachunek bankowy Klienta zosta obciony kwot transakcji patniczej. Od wpat gotwkowych odsetki naliczane s od chwili wpaty rodkw na rachunek bankowy do dnia, wktrym rachunek
bankowy Klienta zosta obciony kwot transakcji patniczej.
Do naliczania odsetek od salda dodatniego na rachunku bankowym
przyjmuje si, e rok imiesic liczy rzeczywist liczb dni.
Naliczone odsetki od rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku patniczym dopisywane s do salda rachunku na koniec kadego
okresu rozliczeniowego.
Odsetki na rachunkach patniczych wwalutach obcych naliczane idopisywane s wwalucie, wktrej prowadzony jest rachunek bankowy.

6A. Zasady oprocentowania rodkw zgromadzonych na Koncie


Osobistym Wymarzone Konto oraz Kontach Lokacyjnych:Koncie
Lokacyjnym Wymarzone Konto Lokacyjne i Konto Wymarzony
Cel oraz zasady zmiany ich oprocentowania
1.

2.

5. Rachunki dla osoby ubezwasnowolnionej


1.
2.

Osobie ubezwasnowolnionej Bank nie wydaje instrumentw patniczych.


Osoba ubezwasnowolniona nabywa pene uprawnienia do samodzielnego dysponowania rachunkiem bankowym po uzyskaniu penej
zdolnoci do czynnoci prawnych izchwil przedoenia Bankowi dokumentu potwierdzajcego ten fakt. Zt chwil wygasaj uprawnienia
opiekuna/kuratora osoby ubezwasnowolnionej wzakresie dysponowania rachunkiem bankowym.
Opiekun/kurator osoby ubezwasnowolnionej jest zobowizany zawiadomi Bank ofakcie uzyskania przez osob ubezwasnowolnion penej
albo czciowej zdolnoci do czynnoci prawnych albo outracie zdolnoci do czynnoci prawnych oraz przedoy orzeczenie sdu potwierdzajce tak zmian.

14
Bank nie otwiera rachunkw na rzecz osb ubezwasnowolnionych.
Bank kontynuuje prowadzenie rachunkw bankowych na rzecz osb
ubezwasnowolnionych, otwartych przed dniem 17 maja 2014 r.
Osoba ubezwasnowolniona czciowo moe dysponowa rodkami
zgromadzonymi na rachunku wzakresie okrelonym przez kuratora lub
sd rodzinny.
Opiekun dokonuje wszelkich czynnoci na rachunku prowadzonym dla
osoby ubezwasnowolnionej cakowicie, wgranicach zwykego zarzdu.
Do czynnoci przekraczajcych granice zwykego zarzdu wymagane
jest zezwolenie sdu.
Dokonywanie czynnoci przez opiekuna osoby ubezwasnowolnionej
moliwe jest po przedoeniu dokumentu potwierdzajcego uprawnienie do skadania owiadcze woli wimieniu osoby ubezwasnowolnionej wzakresie tych czynnoci.
Do czynnoci dokonywanych na rachunku osoby ubezwasnowolnionej
wgranicach zwykego zarzdu przez opiekuna nale:
1) otwarcie rachunku;
2) wpaty na rachunek wformie gotwkowej;
3) wypaty z rachunku w formie gotwkowej w kwocie, miesicznie
nie wikszej ni 3 000 PLN;
4) przelewy do wysokoci salda na inny rachunek tej osoby ubezwasnowolnionej prowadzony przez Bank;
5) uzyskiwanie informacji ooperacjach na rachunku oraz saldzie rachunku;
6) zamknicie rachunku, gdy jego saldo nie przekracza 3 000 PLN;

3.

15A
Konto Osobiste onazwie Wymarzone Konto, Konta Lokacyjne onazwie
Wymarzone Konto Lokacyjne oraz Konto Wymarzony Cel, oktrych
mowa w Tabeli oprocentowania, opat, prowizji i limitw transakcyjnych wRaiffeisen Bank Polska Spka Akcyjna dla: Konta Osobistego,
Konta Lokacyjnego oraz Limitu zaduenia wKoncie Osobistym oprocentowane s wedug stopy procentowej bdcej iloczynem Bazowej
Stopy Procentowej oraz liczby wpostaci uamka dziesitnego (Liczba)
wskazanej www. Tabeli.
Wysoko oprocentowania kont, oktrych mowa wust. 1 ulega automatycznej zmianie w pierwszym dniu roboczym miesica kalendarzowego
(bez koniecznoci uprzedniego informowana Klienta), jeeli wysoko Bazowej Stopy Procentowej wpoprzednim miesicu ulega zmianie. Wtakim
przypadku nowa wysoko oprocentowania Konta Osobistego Wymarzone Konto, Konta Lokacyjnego Wymarzone Konto Lokacyjne oraz Konta Wymarzony Cel jest iloczynem wysokoci Bazowej Stopy Procentowej
zostatniego dnia roboczego miesica poprzedzajcego oraz Liczby. Informacja ozmianie oprocentowania jest udostpniana przez Bank wdniu dokonania zmiany na stronie internetowej Banku oraz wplacwkach Banku.
Oprocentowanie na kontach, o ktrych mowa w ust. 1 nie moe by
nisze ni 0%.

6B. Zasady naliczania Oprocentowania bonusowego dla rodkw zgromadzonych na Koncie Lokacyjnym Konto Wymarzony
Cel oraz zasady zmiany jego oprocentowania.
1.

15B
Bank nalicza Oprocentowanie bonusowe na Koncie Lokacyjnym Konto
Wymarzony Cel, oktrym mowa wTabeli oprocentowania, opat, prowizji i limitw transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spka Akcyjna
dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zaduenia wKoncie Osobistym, wedug zmiennej stopy procentowej, okrelonej wTabeli,
w danym miesicu kalendarzowym, gdy na danym Koncie Lokacyjnym
Konto Wymarzony Cel Klient speni wszystkie nastpujce warunki:
1) w miesicu kalendarzowym poprzedzajcym miesic naliczenia
Oprocentowania bonusowego na Koncie Lokacyjnym Konto
Wymarzony Cel dokonano wpaty gotwkowej lub innego zlecenia patniczego, wwyniku ktrego konto zostao zasilone kwot
wcznej wysokoci co najmniej 1 PLN, przy czym patnikiem zlecenia patniczego nie moe by Bank;

8. Lokaty terminowe

2)

2.
3.
4.
5.
6.

w miesicu kalendarzowym poprzedzajcym miesic naliczenia


Oprocentowania bonusowego na Koncie Lokacyjnym Konto Wymarzony Cel nie zanotowano wypat gotwkowych oraz innych
zlece patniczych obciajcych ww. konto.
Wzakresie zasad opisanych wust. 1 powyej, niepeny miesic kalendarzowy, wktrym zostao otwarte Konto Lokacyjne Konto Wymarzony
Cel traktuje si na rwni zpenym miesicem kalendarzowym.
Oprocentowanie bonusowe jest naliczane od caoci zgromadzonych
rodkw na koncie, na koniec okresu rozliczeniowego.
Oprocentowanie bonusowe nie moe by nisze ni 0%.
Oprocentowanie bonusowe prezentowane jest na wycigu jako osobna
pozycja.
Zasady zmiany Oprocentowania bonusowego okrelaj postanowienia
16 poniej.

1.

7. Zasady zmiany oprocentowania na Kontach Osobistych oraz


Kontach Lokacyjnych innych ni na kontach, oktrych mowa wparagrafie 15A powyej.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

2.
3.

16
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany oprocentowania rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku bankowym wokresie obowizywania umowy rachunku bankowego wterminie do 6 miesicy od zmiany co najmniej jednego zniej wymienionych wskanikw:
1) zmiany, co najmniej jednej ze stp procentowych ustalanych lub
ogaszanych przez NBP, wtym Rad Polityki Pieninej, takich jak:
stopa referencyjna lub stopa depozytowa lub stopa redyskonta
weksli dla rachunkw prowadzonych w PLN o co najmniej 0,05
punktu procentowego;
2) zmiany, co najmniej jednej ze stp procentowych ustalanych lub ogaszanych przez banki centralne inne ni NBP lub organy ksztatujce
polityk pienin w zakresie stp procentowych dla waluty obcej,
wktrej jest prowadzony dany rachunek dla rachunkw prowadzonych wwalutach obcych oco najmniej 0,10 punktu procentowego;
3) zmiany, ktregokolwiek wskanika wzrostu cen towarw i usug
konsumpcyjnych, ogaszanego przez Gwny Urzd Statystyczny,
oco najmniej 0,3 punktu procentowego wstosunku do poprzednio ogaszanych wskanikw za analogiczny okres miesiczny,
kwartalny, roczny;
4) zmiany wymaga poziomu rezerw obowizkowych lub odpisw
ustalonych dla Banku przez NBP, Rad Polityki Pieninej, lub inny
waciwy organ, lub obowizujcych Bank na mocy waciwych
przepisw oco najmniej 0,05 punktu procentowego;
5) zmiany rentownoci rocznych bonw skarbowych emitowanych
przez Skarb Pastwa, o co najmniej 0,1 punktu procentowego
wstosunku do poprzednio ogoszonej rentownoci dla rachunkw prowadzonych wPLN;
6) zmiany oprocentowania 3-letnich obligacji emitowanych przez
Skarb Pastwa oco najmniej 0,05 punktu procentowego;
7) naoenia na Bank przez przepisy prawa powszechnie obowizujcego, obowizku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania
szczeglnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytw lub opat;
8) zmiany stawki EURIBOR 1M, oco najmniej 0,05 punktu procentowego dla rachunkw prowadzonych wwalucie EUR;
9) zmiany stawki LIBOR 1M adekwatnej dla waluty rachunku, o co
najmniej 0,05 punktu procentowego dla rachunkw prowadzonych wpozostaych walutach obcych.
Przy zmianie oprocentowania rodkw pieninych zgromadzonych na
rachunku bankowym Bank uwzgldni poszczeglne wskaniki wymienione wust.1, dostosowujc wysoko oprocentowania proporcjonalnie
do zmiany tych wskanikw.
Oprocentowanie rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku
bankowym nie moe ulec zmianie wokresie trwania umowy wwyszym
stopniu anieli zmiana wskanika onajwyszym zakresie zmiany.
Bank informuje oproponowanych zmianach Tabeli wzakresie wysokoci oprocentowania nie pniej ni 2 miesice przed proponowan dat
ich wejcia wycie.
Jeeli przed proponowan dat wejcia wycie zmian Klient nie zgosi
Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje si, e Klient wyrazi na
nie zgod.
Klient ma prawo, przed dat proponowanego wejcia wycie zmian, wypowiedzie umow ze skutkiem natychmiastowym. Wprzypadku, gdy Klient
zgosi sprzeciw zgodnie zpostanowieniem ust. 5, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa zdniem poprzedzajcym dzie wejcia wycie proponowanych zmian, bez ponoszenia przez Klienta opat ztego tytuu.
Bank przekazuje informacj ozmianach oprocentowania wpostaci papierowej lub na innym trwaym noniku, wtym za porednictwem EKD.
Na wniosek Klienta Bank informacj przekazuje poczt elektroniczn.
Zmiany oprocentowania rodkw pieninych zgromadzonych na rachunkach mog by stosowane bez uprzedzenia, pod warunkiem, e
s korzystniejsze dla Klienta. Wwczas Bank informuje ozmianie oprocentowania poprzez udostpnienie informacji na stronie internetowej
Banku, wEKD lub placwce poprzez udostpnienie aktualnej Tabeli.

4.

5.

1.

2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

17
Bank otwiera iprowadzi lokaty terminowe dla Klientw posiadajcych
Konto Osobiste lub Konto Lokacyjne oraz dla Klientw, ktrzy zawarli
Umow wsppracy z Klientem w ramach bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Dla lokat otwieranych od dnia wejcia Regulaminu w ycie, lokata terminowa moe by prowadzona na rzecz
posiadacza/posiadaczy rachunku patniczego, z ktrego pochodz
rodki zdeponowane na rachunku lokaty terminowej, zzastrzeeniem,
i w przypadku, gdy rodki pochodz z rachunku patniczego prowadzonego dla dwch posiadaczy rachunek lokaty terminowej rwnie jest
prowadzony dla tych posiadaczy. Do otwarcia lokaty terminowej prowadzonej na rzecz dwch osb wystarczajcym jest zoenie owiadczenia
woli wtym zakresie przez jednego zposiadaczy rachunku patniczego
lub osob upowanion wtym zakresie.
Bank otwiera iprowadzi lokaty terminowe:
1) standardowe na warunkach oferowanych przez Bank;
2) negocjowane na warunkach uzgodnionych zKlientem.
Wprzypadku lokat terminowych otwartych od dnia wejcia wycie Regulaminu rodki pienine z lokaty terminowej po jej zamkniciu s
przekazywane na rachunek patniczy, prowadzony przez Bank, uzgodniony pomidzy Bankiem, aKlientem, zzastrzeeniem, e rachunek ten
musi by prowadzony przez Bank na rzecz tego samego Klienta (Klientw-wprzypadku rachunkw wsplnych), co lokata terminowa.
Lokata terminowa prowadzona na rzecz dwch Klientw nie moe zosta przeksztacona na lokat terminow prowadzon na rzecz jednego
Klienta. Lokata terminowa prowadzona na rzecz jednego Klienta nie
moe zosta przeksztacona na lokat terminow prowadzon na rzecz
dwch Klientw.
Informacja oaktualnie oferowanych przez Bank lokatach terminowych
znajduje si wTabeli lokat.
18
Okres lokaty terminowej (dzie otwarcia oraz data zamknicia) wskazany jest w umowie lokaty terminowej. W przypadku, gdy dyspozycja
otwarcia lokaty terminowej przez Klienta zostanie zoona wdniu innym
ni dzie roboczy lub wdniu roboczym po godzinie granicznej, lokata
terminowa otwierana jest wnajbliszym dniu roboczym.
Klient zakadajcy lokat terminow w placwce Banku otrzymuje
ipodpisuje potwierdzenie zawarcia umowy lokaty terminowej.
Klient zakadajcy lokat terminow za pomoc rodkw porozumiewania si na odlego lub za porednictwem upowanionego pracownika Banku, moe otrzyma na swj wniosek pisemne potwierdzenie
zawarcia umowy lokaty terminowej.
Zwrot rodkw zlokaty terminowej jest dokonywany na Konto Osobiste
lub Lokacyjne wBanku.
Klient wczasie obowizywania umowy lokaty terminowej moe zmieni
dyspozycj w zakresie formy zwrotu rodkw z tej lokaty terminowej.
Wprzypadku lokaty terminowej odnawiajcej si Bank po upywie okresu, na ktry lokata terminowa zostaa zawarta, moe samodzielnie odnowi lokat terminow, na kolejny taki sam okres na jaki bya zawarta dotychczasowa lokata terminowa i na warunkach obowizujcych
wchwili odnowienia lokaty terminowej.
19
Bank prowadzi lokaty terminowe o staej i zmiennej stopie procentowej. Rodzaj oprocentowania oraz warunki jego zmiany strony okrelaj
wumowie lokaty terminowej.
Odsetki oblicza si za faktyczn liczb dni kalendarzowych, przyjmujc,
e rok obrachunkowy liczy rzeczywist liczb dni.
Wzalenoci od rodzaju lokaty terminowej odsetki patne s wostatnim
lub pierwszym dniu lokaty terminowej.
Rozwizanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu obowizywania lokaty powoduje utrat caoci lub czci naliczonych odsetek,
zgodnie zzasadami wypaty odsetek wskazanymi wTabeli lokat.
9. Opaty iprowizje

20
Klient zobowizany jest do uiszczenia opat iprowizji, za czynnoci wykonywane przez Bank wramach umowy, wwysokoci okrelonej wTabeli.
2. Klient jest obciany opatami iprowizjami wedug nastpujcych zasad:
1) gdy opaty i prowizje s pobierane z rachunku prowadzonego
wwalucie polskiej:
dla opat iprowizji wyraonych wwalucie polskiej kwot wynikajc zTabeli izTabeli lokat;
dla opat iprowizji wyraonych wwalucie obcej, rwnowartoci
w walucie polskiej, wedug kursu redniego NBP, ogaszanego
wdniu roboczym dla bankw, poprzedzajcym dzie pobierania
opaty/prowizji;
2) gdy opaty iprowizje s pobierane zrachunku walutowego:
dla opat iprowizji wyraonych wwalutach obcych kwot wyni1.

kajc zTabeli izTabeli lokat;


dla opat iprowizji wyraonych wwalucie polskiej, rwnowartoci wwalucie obcej, wedug kursu redniego NBP, ogaszanego
wdniu roboczym dla bankw, poprzedzajcym dzie pobierania
opaty/prowizji.
3. Jeeli na wniosek Klienta Bank zleca wykonanie niektrych czynnoci
instytucjom poredniczcym, wwczas poza opatami iprowizjami wymienionymi wTabeli, Klient jest zobowizany pokry Bankowi nalenoci wobec instytucji poredniczcych, w wysokoci okrelonej przez te
instytucje poredniczce.
4. Bank obcia opatami iprowizjami rachunek bankowy Klienta, wramach, ktrego wykonuje czynnoci bankowe.
5. Posiadacz upowania Bank do obciania jego rachunku bankowego prowizjami, opatami i odsetkami nalenymi Bankowi w zakresie
czynnoci dokonywanych w zwizku z zawarciem i wykonywaniem
umowy rachunku bankowego, umowy lokaty terminowej i/lub umowy
karty/umowy onaklejk zblieniow, wwysokoci okrelonej wTabeli
iwTabeli lokat.
6. Naliczenie nalenych Bankowi opat, prowizji i odsetek, niemajcych
pokrycia w rodkach dostpnych na rachunku bankowym, powoduje
powstanie wymagalnego zaduenia.
7. Opata miesiczna za prowadzenie rachunku patniczego jest wymagalna zkocem okresu rozliczeniowego, oktrym mowa wTabeli.
8. Opata roczna za kart jest wymagalna wdacie wydania karty oraz
w kad kolejn rocznic wydania tej karty. W przypadku rozwizania umowy karty uiszczona przez Klienta opata zgodnie zTabel
podlega proporcjonalnemu zwrotowi przez Bank na rzecz Klienta
zgodnie z zasad, e opaty z tytuu wiadczenia usug patniczych
pobierane okresowo s nalene Bankowi jedynie za okres obowizywania umowy.
9. Opata miesiczna za kart pobierana jest z dou i jest wymagalna
wostatnim dniu roboczym miesica.
10. Pozostae okrelone w Tabeli opaty iprowizje za wykonanie poszczeglnych czynnoci przez Bank s wymagalne w dacie ich wykonania
przez Bank.

1)

wydania decyzji wadz publicznych, wpywajcych na kurs danej


waluty (np. wprowadzenie kursu sztywnego, opuszczenie stref euro
ipowrt do waluty narodowej);
2) niedostpnoci serwisu Reuters, zawieszenia notowa USD/PLN lub
danej waluty wstosunku do USD wserwisie informacyjnym Reuters;
3) nadzwyczajnej zmiany sytuacji na rynku walutowym spowodowanej wystpieniem siy wyszej.
6. Wprzypadku wystpienia jednej zprzesanek, oktrych mowa wust.
5, indeks marowy Banku moe by zwikszony do wysokoci 30%,
a Bank moe ustali kurs referencyjny danej waluty na podstawie innego zewntrznego rda informacji na temat kursw walut na rynku
midzybankowym.
7. Zestawienie referencyjnych kursw walutowych jest publikowane wkadym dniu roboczym najpniej do godziny 9:00 na stronie internetowej
Banku. Bank ma prawo do aktualizacji wysokoci referencyjnych kursw
walutowych wcigu dnia roboczego wprzypadku, gdy zmiana biecych kwotowa kursu kupna lub sprzeday danej waluty przez uczestnikw rynku midzybankowego prezentowanych wserwisie informacyjnym Reuters przekroczy poziom 0,10% wstosunku do kwotowa, ktre
ogoszono na chwil ustalenia wczeniejszego referencyjnego kursu
walutowego. Bank niezwocznie publikuje zaktualizowane zestawienie
referencyjnych kursw walutowych na stronie internetowej Banku.
8. Wprzypadku awarii strony internetowej Banku informacja oaktualnym
referencyjnym kursie walutowym jest dostpna wplacwce.
11. Umowa blokady rodkw
23
Klient moe zoy dyspozycj blokady rodkw na rzecz osoby trzeciej
niebdcej konsumentem wrozumieniu Kodeksu cywilnego zuwzgldnieniem nastpujcych warunkw:
1) dyspozycja winna by zoona wplacwce na formularzu obowizujcym wBanku lub na innym formularzu speniajcym wymogi
formalne do ustanowienia blokady;
2) od dnia wejcia w ycie Regulaminu dyspozycja zostaa zoona
wodniesieniu do rachunku patniczego;
3) dyspozycja wskazuje czas trwania ikwot zablokowanych rodkw.
2. Po zakoczeniu okresu blokady rodki niepobrane przez uprawnionego
pozostaj do dyspozycji Klienta.

1.

10. Zasady ustalania kursw wymiany walut


21
Wprzypadku wpaty lub wypaty gotwkowej albo zlecenia patniczego bezgotwkowego Bank dokonuje, odpowiednio, uznania albo obcienia rachunku bankowego, ktrego numer zosta wskazany wdyspozycji, niezalenie od tego, czy waluta podana wdyspozycji iwaluta rachunku bankowego
s tosame. Jeeli waluta podana wdyspozycji iwaluta rachunku bankowego
nie s tosame, przeliczenie waluty nastpuje wedug referencyjnego kursu
walutowego obowizujcego wBanku wchwili dokonania ksigowania, chyba e strony ustaliy inny kurs przeliczeniowy albo przepisy prawa nakazuj
stosowanie innego kursu. Wprzypadku przeliczenia zwaluty obcej na zote,
stosuje si kurs kupna tej waluty, awprzypadku przeliczenia ze zotych na
walut obc kurs sprzeday tej waluty. Jeeli przeliczenie nastpuje zwaluty obcej na inn walut obc, najpierw dokonuje si przeliczenia pierwszej
waluty na zote wedug kursu kupna tej waluty, a nastpnie ze zotych na
wskazan walut wedug kursu sprzeday tej drugiej waluty.
1.

2.

3.

4.

5.

Rozdzia III Transakcje patnicze


1. Postanowienia oglne
1.

2.

22
Referencyjny kurs walutowy kupna isprzeday waluty obcej jest ustalany
przez Bank na podstawie kwotowa kupna i sprzeday waluty obcej
na rynku midzybankowym, prezentowanych i dostpnych w serwisie
informacyjnym Reuters na moment ustalania referencyjnego kursu walutowego (kurs redni midzybankowy).
W przypadku, gdy walut obc jest USD, kurs kupna USD ustala si
poprzez pomniejszenie kursu redniego midzybankowego USD/PLN
owarto indeksu marowego Banku, akurs sprzeday USD - poprzez
powikszenie kursu redniego midzybankowego USD/PLN o warto
indeksu marowego Banku.
W przypadku, gdy walut obc jest waluta inna ni USD, wylicza si
kurs redni midzybankowy dla danej waluty poprzez pomnoenie kursu redniego midzybankowego USD/PLN przez kurs redni midzybankowy danej waluty do USD lub podzielenie kursu redniego midzybankowego USD/PLN przez kurs redni midzybankowy USD do
danej waluty, anastpnie wodniesieniu do kursu kupna danej waluty
- pomniejsza si kurs redni midzybankowy dla tej waluty o warto
indeksu marowego Banku, awodniesieniu do kursu sprzeday danej
waluty - powiksza si kurs redni midzybankowy dla tej waluty owarto indeksu marowego Banku.
Wysoko indeksu marowego Banku, oktrym mowa wust. 2-3, jest
ustalana przez Bank i zaley od poday oraz popytu na dan walut
na rynku krajowym izagranicznym, pynnoci rynku walutowego oraz
kosztw Banku zwizanych zpozyskiwaniem danej waluty. Warto indeksu marowego nie moe przekracza 10% danego kursu redniego
midzybankowego.
Bank moe zmieni powysze zasady ustalania kursw wtrybie waciwym dla zmiany Regulaminu wprzypadku:

3.

4.

5.
6.

1.
2.

3.

24
Bank jest upowaniony do wykonania transakcji patniczej na podstawie
zlecenia patniczego zoonego przez Klienta:
1) wplacwce;
2) za porednictwem EKD;
3) przy uyciu karty lub naklejki zblieniowej; lub
4) winny sposb uzgodniony wodrbnej umowie.
Bank jest upowaniony do wykonania transakcji patniczej w sposb
okrelony wust.1 pkt 2 - 4 jeli Klient ma zawart zBankiem umow
oinstrument patniczy.
Zlecenia patnicze zoone wplacwce Banku, za wyjtkiem polecenia
zapaty, wymagaj kadorazowo autoryzacji podpisem Klienta zgodnym z Kart Wzoru Podpisu, zoonym w obecnoci pracownika Banku na dokumencie zlecenia. Cofnicie zgody na wykonanie transakcji
patniczej moe nastpi do momentu otrzymania zlecenia przez Bank.
Zlecenie patnicze zoone poprzez:
1) system bankowoci internetowej R-Online;
2) serwis bankowoci mobilnej Mobilny Bank;
3) operatora Centrum Telefonicznego;
wymaga autoryzacji zgodnie zzasadami zawartymi wRegulaminie EKD.
Sposb itryb cofnicia zlecenia patniczego zoonego za porednictwem
EKD okrela Regulamin EKD. Cofnicie zgody na wykonanie transakcji
patniczej moe nastpi do momentu otrzymania zlecenia przez Bank.
Klient nie moe odwoa zlecenia patniczego od chwili otrzymania zlecenia przez Bank, chyba, e Regulamin stanowi inaczej. Dyspozycj odwoania zlecenia patniczego Klient moe zoy wsposb waciwy dla
zoenia zlecenia patniczego.
25
Bank wykonuje transakcje patnicze w formie gotwkowej lub bezgotwkowej.
Transakcje patnicze gotwkowe na rachunku patniczym przeprowadza
si poprzez wpat gotwki na rachunek lub wypat gotwki zrachunku, wtym przy uyciu karty wydanej do rachunku, zwyczeniem naklejki zblieniowej.
Transakcje patnicze bezgotwkowe na rachunku patniczym przeprowadza si wformie polecenia przelewu, polecenia zapaty, zlecenia staego bd przy uyciu karty wydanej do rachunku lub - danych zkarty,
oile dany typ karty to umoliwia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

30
Bank wykonuje zoone przez Klienta dyspozycje w zakresie obrotu dewizowego, zgodnie zobowizujcymi przepisami, awszczeglnoci prawa
dewizowego, prawa bankowego, przepisami ustawy o przeciwdziaaniu
praniu pienidzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowizujcymi z mocy
prawa przepisami unijnymi oraz regulacjami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

26
Za moment otrzymania przez Bank zlecenia patniczego wpaty/wypaty
gotwkowej, polecenia przelewu wychodzcego, polecenia przelewu na
inny rachunek prowadzony przez Bank, za wyjtkiem zlecenia staego
oraz polecenia przelewu zdat przysz, zoonego wplacwce Banku
lub za porednictwem EKD w dniu roboczym do godziny granicznej,
uznaje si moment autoryzowania przez Klienta zlecenia patniczego.
Za moment otrzymania przez Bank zlecenia patniczego polecenia
przelewu wychodzcego, za wyjtkiem zlecenia staego oraz polecenia
przelewu zdat przysz, zoonego wplacwce wdniu roboczym po
godzinie granicznej, wsobot lub wdniu ustawowo wolnym od pracy
Banku, uznaje si pierwszy dzie roboczy, nastpujcy po dniu zoenia
tego zlecenia.
Za moment otrzymania przez Bank zlecenia patniczego polecenia przelewu wychodzcego, za wyjtkiem zlecenia staego oraz polecenia przelewu zdat przysz, zoonego za porednictwem EKD wdniu roboczym
po godzinie granicznej, wsobot lub wdniu ustawowo wolnym od pracy
Banku, uznaje si moment dokonania autoryzacji zlecenia patniczego.
Za moment otrzymania zlecenia patniczego wpostaci polecenia przelewu na inny rachunek prowadzony przez Bank, zoonego wplacwce
Banku lub za porednictwem EKD wdniu roboczym po godzinie granicznej, w sobot lub w dniu ustawowo wolnym od pracy uznaje si
moment dokonania autoryzacji zlecenia patniczego.
Za moment otrzymania zlecenia patniczego wpostaci polecenia przelewu zdat przysz oraz zlecenia staego, uznaje si dzie wskazany
przez Klienta do obcienia jego rachunku. Jeeli wskazany przez Klienta dzie do obcienia rachunku nie jest dniem roboczym uznaje si, e
zlecenie patnicze zostao otrzymane wpierwszym dniu roboczym nastpujcym po dniu wskazanym przez Klienta do obcienia jego rachunku.
Za moment otrzymania przez Bank zlecenia patniczego wramach polecenia zapaty uznaje si dzie wskazany przez odbiorc do obcienia
rachunku. Jeeli wskazany przez odbiorc dzie do obcienia rachunku nie jest dniem roboczym uznaje si, e zlecenie patnicze zostao
otrzymane wpierwszym dniu roboczym nastpujcym po tym dniu.
Na dowd otrzymania przez Bank zlecenia patniczego, ktre zostao
zoone w placwce, Bank wydaje osobie uprawnionej stosowne potwierdzenie. W przypadku zlecenia patniczego zoonego za porednictwem EKD albo winny sposb uzgodniony przez strony umowy, Bank
potwierdza na wniosek Klienta otrzymanie zlecenia w takiej formie,
wjakiej zlecenie patnicze zostao zoone.

1.

2.

1.

2.

1.
2.

27
Bank nie moe odmwi wykonania autoryzowanego zlecenia patniczego, chyba e:
1) nie zostay spenione przez Klienta lub odbiorc warunki opisane
wniniejszym Regulaminie,
2) moliwo lub obowizek odmowy wynika zprzepisw prawa.
2. Wrazie odmowy wykonania zlecenia patniczego, Bank powiadomi Klienta
oodmowie oraz oprzyczynach odmowy wnajbliszym moliwym terminie,
oile jest to dopuszczalne na podstawie obowizujcych przepisw prawa.
Bank poinformuje rwnie oczynnociach, jakie powinien wykona Klient
wcelu sprostowania bdw, ktre spowodoway odmow.
3. Oodmowie wykonania autoryzowanego zlecenia patniczego Bank poinformuje Klienta odpowiednio:
1) za porednictwem EKD;
2) telefonicznie (wtym wpostaci wiadomoci SMS); lub
3) pisemnie.
4. Wprzypadku, gdy odmowa jest uzasadniona brakiem rodkw wystarczajcych do wykonania zlecenia patniczego Bank pobiera opat za
poinformowanie Klienta o odmowie dokonania transakcji patniczej
wwysokoci okrelonej wTabeli.

3.
4.

1.

2.

32
Dyspozycje posiadaczy rachunku bankowego wsplnego realizowane
s wedug kolejnoci wpywu. Wrazie zgoszenia dwu lub wicej dyspozycji jednoczenie Bankowi przysuguje prawo wyboru kolejnoci realizacji dyspozycji.
W przypadku, gdy wykonanie dyspozycji wyklucza cakowicie lub
czciowo wykonanie pozostaych dyspozycji, Bank moe odmwi
wykonania wszystkich dyspozycji do czasu otrzymania wsplnej jednoznacznej dyspozycji posiadaczy rachunku bankowego wsplnego
bd przedstawienia przez jednego zposiadaczy rachunku bankowego
wsplnego prawomocnego orzeczenia sdu osposobie dysponowania
saldem rachunku bankowego.
2. Wpata gotwkowa

1.

1.
2.

31
Bank jest obowizany doprowadzi do uznania rachunku patniczego dostawcy usug patniczych odbiorcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego kwot transakcji patniczej zainicjowanej przez Klienta, nie pniej
ni do koca nastpnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia.
Termin okrelony wust. 1 moe zosta przeduony ojeden dzie roboczy, w przypadku, gdy Bank otrzyma zlecenie patnicze w postaci
papierowej.

3.

4.
5.

28
Bank wykonuje transakcj patnicz woparciu ounikatowy identyfikator.
Transakcj patnicz uznaje si za wykonan na rzecz waciwego odbiorcy lub patnika, jeeli zostaa wykonana przez Bank zgodnie zunikatowym identyfikatorem wskazanym wtreci zlecenia patniczego, bez
wzgldu na dostarczone przez patnika lub odbiorc inne informacje
dodatkowe.
Jeeli unikatowy identyfikator podany przez patnika lub odbiorc jest
nieprawidowy, Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za niewykonanie lub
nienaleyte wykonanie transakcji patniczej.
Wprzypadku, gdy numer rachunku Klienta wzleceniu patniczym, nie
jest wskazany wformacie IBAN albo NRB, Bank zwraca otrzymane zlecenie patnicze do dostawcy usug patniczych patnika.

6.

7.

29
Bank wykonuje transakcj patnicz wpenej kwocie bez pomniejszania
jej onalene prowizje lub opaty, zwyjtkiem przypadku, kiedy opaty
iprowizje pokrywane s wycznie przez odbiorc bdcego beneficjentem transakcji.
Kwota nalenej prowizji lub opaty pobierana jest odrbnie wwysokoci ina
zasadach okrelonych wTabeli lub wodrbnej umowie zawartej zKlientem.

8.
9.

33
Wpata gotwkowa polega na uznaniu rachunku Klienta w wyniku
wpaty wplacwce Banku kwoty wskazanej wzleceniu patniczym przekazanym przez patnika oraz na zasadach opisanych poniej.
Warunkiem wykonania przez Bank wpaty gotwkowej wplacwce Banku jest:
1) zoenie prawidowego zlecenia patniczego zawierajcego nastpujce dane:
a) numer rachunku bankowego odbiorcy, na ktry ma by dokonana wpata gotwkowa, wformacie IBAN albo NRB;
b) dane identyfikujce odbiorc;
c) dane identyfikujce osob skadajc zlecenie;
d) kwot iwalut wpaty;
e) tytu wpaty;
2) przedoenie, na danie Banku, dokumentu potwierdzajcego
dane identyfikujce osob skadajc zlecenie.
Bank wykonuje wpat gotwkow na rachunek Klienta, niezwocznie
po otrzymaniu zlecenia patniczego wraz zgotwk idokonaniu sprawdzenia stanu oraz iloci rodkw pieninych, nie pniej jednak ni
w tym samym dniu roboczym, w ktrym nastpi moment otrzymania
zlecenia patniczego przez Bank, zzastrzeeniem, e wpaty gotwkowe
dokonywane wsoboty lub dni ustawowo wolne od pracy ksigowane s
zdat przypadajc na najbliszy dzie roboczy.
Bank uznaje rachunek Klienta kwot wpaty zchwil wykonania zlecenia patniczego, zdat waluty zchwili wpaty.
Bank przyjmuje wpaty gotwki na rachunek patniczy prowadzony
wPLN iEUR, za wyjtkiem Kont Lokacyjnych, do bankomatw zlokalizowanych wplacwkach Banku przy jednoczesnym uyciu karty, zwyczeniem naklejki zblieniowej. Lista bankomatw, zlokalizowanych
w placwkach Banku, do ktrych Bank przyjmuje wpaty gotwki na
rachunek patniczy dostpna jest na stronie internetowej Banku oraz
wplacwkach Banku (na wniosek Klienta).
Wprzypadku wpat gotwki dokonywanych wbankomacie:
1) wpaty mog by przyjmowane wycznie w banknotach w PLN,
zgodnie zinstrukcjami bankomatu;
2) bankomat dokonuje sprawdzenia autentycznoci banknotw
i zwraca banknoty uznane za niespeniajce warunkw skupu,
anastpnie przelicza pozosta kwot wpaty.
Bank przyjmuje wpaty gotwki w placwkach Banku w banknotach
wwalucie obcej adodatkowo wbilonie wwalucie EUR na rachunek
patniczy na nastpujcych zasadach:
1) wplacwkach typu Awaluty: EUR, USD, CHF, GBP, SEK, CAD, JPY,
DKK, NOK, CZK, HUF;
2) wplacwkach typu B, C iD waluty: EUR, USD, CHF, GBP.
Bank nie przyjmuje wpat gotwkowych wplacwkach typu E.
Lista placwek Banku zpodziaem na placwki Banku typu A, B, C, D
iE wraz zpodaniem ich adresw dostpna jest na stronie internetowej
Banku wCentrum Telefonicznym oraz wplacwkach Banku (na wniosek) w dokumencie Lista placwek Banku, w ktrych Bank przyjmuje
wpaty gotwkowe.

3. Wypata gotwkowa

twki, ztym, e termin ten nie bdzie wczeniejszy ni godzina


13:00 drugiego dnia roboczego od momentu otrzymania przez
Bank zgoszenia wypaty gotwki;
f) nie s dokonywane wypaty winnych walutach obcych ni wskazane wniniejszym punkcie;
2) wplacwkach Banku typu A(bdcych Oddziaami Regionalnymi):
a) dla Klientw, ktrzy nie zawarli zBankiem Umowy wsppracy
zKlientem wramach bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm
Raiffeisen wypata gotwki w PLN, USD, EUR, CHF, GBP, SEK,
CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF wykonywana jest na analogicznych zasadach opisanych wpkt 1) powyej;
b) dla Klientw, ktrzy zawarli z Bankiem Umow wsppracy
zKlientem wramach bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm
Raiffeisen:
- wypata gotwki wPLN wkwocie rwnej lub niszej 50 000 PLN
wykonywana jest wtym dniu roboczym, wktrym zlecenie patnicze zostao otrzymane przez Bank bez koniecznoci wczeniejszego zgoszenia wypaty gotwki, awypata gotwki wkwocie
wyszej ni 50 000 PLN wymaga wczeniejszego zgoszenia wypaty gotwki zgodnie zpkt 9) poniej; termin wypaty przez Bank
i odbioru przez Klienta lub osob uprawnion gotwki objtej
zgoszeniem wypaty gotwki oraz miejsce jej odbioru (waciwa
placwka Banku) jest uzgadniany przez Klienta lub osob uprawnion z Bankiem i wskazywany w zgoszeniu wypaty gotwki,
ztym, e termin ten nie bdzie wczeniejszy ni godzina 13:00:
i. nastpnego dnia roboczego od momentu otrzymania przez
Bank zgoszenia wypaty gotwki w przypadku zgoszenia
wypaty gotwki do kwoty 100 000 PLN (czyli w przypadku
zgoszenia wypaty gotwki ogodzinie 17:00 wponiedziaek
bdcy dniem roboczym, najwczeniejszy moliwy do uzgodnienia przez strony termin odbioru gotwki to roda godzina
13:00, przy zaoeniu, e wtorek iroda jest dniem roboczym),
ii. drugiego dnia roboczego od momentu otrzymania przez Bank
zgoszenia wypaty gotwki wprzypadku zgoszenia wypaty gotwki przekraczajcej kwot 100 000 PLN (czyli wprzypadku zgoszenia wypaty gotwki ogodzinie 17:00 wponiedziaek bdcy dniem roboczym, najwczeniejszy moliwy do
uzgodnienia przez strony termin odbioru gotwki to czwartek
godzina 13:00, przy zaoeniu, e wtorek, roda iczwartek jest
dniem roboczym),
- wypata gotwki w EUR, USD, CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK,
NOK, CZK, HUF wkwocie rwnej lub niszej ni rwnowarto 50
000 PLN (wedug redniego kursu NBP zdnia wypaty) wykonywana jest wtym dniu roboczym, wktrym zlecenie patnicze zostao otrzymane przez Bank bez wczeniejszego zgoszenia wypaty
gotwki, a wypata gotwki w kwocie wyszej ni rwnowarto
50 000 PLN wymaga wczeniejszego zgoszenia wypaty gotwki zgodnie zpkt 9) poniej; termin wypaty przez Bank iodbioru
przez Klienta lub osob uprawnion gotwki objtej zgoszeniem
wypaty gotwki oraz miejsce jej odbioru (waciwa placwka Banku) jest uzgadniany przez Klienta lub osob uprawnion z Bankiem iwskazywany wzgoszeniu wypaty gotwki, ztym, e:
i. wprzypadku zgoszenia wypaty gotwki wkwocie nie wyszej
ni rwnowarto 100 000 PLN, termin ten nie bdzie wczeniejszy ni godzina 13:00 nastpnego dnia roboczego od
momentu otrzymania przez Bank zgoszenia wypaty gotwki;
ii. wprzypadku zgoszenia wypaty gotwki wkwocie wyszej ni
rwnowarto 100 000 PLN termin ten nie bdzie wczeniejszy ni godzina 13:00 drugiego dnia roboczego od momentu
otrzymania przez Bank zgoszenia wypaty gotwki;
c) nie s dokonywane wypaty winnych walutach obcych ni wskazane wniniejszym punkcie
3) wplacwkach Banku typu B (innych ni Oddziay Regionalne), wypata gotwki nastpuje wycznie w PLN, USD, EUR, CHF, GBP
iwykonywana jest na analogicznych zasadach opisanych wpkt 1)
lit. a), b), c), d) ie) powyej;
4) wplacwkach Banku typu B (bdcych Oddziaami Regionalnymi):
a) dla Klientw, ktrzy nie zawarli zBankiem Umowy wsppracy
zKlientem wramach bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm
Raiffeisen wypata gotwki wPLN, USD, EUR, CHF, GBP wykonywana jest na analogicznych zasadach opisanych wpkt 1) lit.
a), b), c), d) ie) powyej;
b) dla Klientw, ktrzy zawarli z Bankiem Umow wsppracy
zKlientem wramach bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm
Raiffeisen wypata gotwki wPLN, USD, EUR, CHF, GBP wykonywana jest na analogicznych zasadach opisanych wpkt 2) lit.
b) powyej;
c) nie s dokonywane wypaty winnych walutach obcych ni wskazane wniniejszym punkcie;
5) wplacwkach Banku typu C:
a) wypata gotwki wPLN wykonywana jest na analogicznych zasadach do opisanych wpkt 1) lit. a) ib) powyej;
b) wypata gotwki wEUR iUSD wkwocie:

34
Wypata gotwkowa polega na obcieniu rachunku Klienta wwyniku
wypaty okrelonej kwoty na podstawie zoonego przez Klienta zlecenia
patniczego.
2. Wypata gotwkowa moe by dokonana wplacwce Banku lub wformie wypaty zamknitej dokonywanej na podstawie odrbnej umowy.
3. Warunkiem wykonania przez Bank wypaty gotwkowej w placwce
Banku jest:
1) zoenie zlecenia patniczego zawierajcego nastpujce dane:
a) numer rachunku wformacie IBAN albo NRB lub rodzaj rachunku Klienta, zktrego ma nastpi wypata gotwkowa;
b) dane identyfikujce osob skadajc zlecenie;
c) kwot iwalut wypaty.
2) otrzymanie przez Bank autoryzacji Klienta lub osoby upowanionej
na wykonanie wypaty gotwkowej;
3) przedoenie dokumentu potwierdzajcego dane identyfikujce
osoby skadajcej zlecenie;
4) zgodno podpisu zoonego na zleceniu patniczym ze wzorem
podpisu zoonym wBanku;
5) zapewnienie rodkw na rachunku wystarczajcych na wypat
gotwkow w dniu, w ktrym nastpi moment otrzymania
zlecenia;
6) wczeniejsze zgoszenie wypaty gotwkowej (awizowanie), o ile
kwota wypaty wymaga awizowania.
4. Wypaty gotwki wplacwkach Banku wykonywane s przez Bank wedug nastpujcych zasad:
1) wplacwkach Banku typu A(innych ni Oddziay Regionalne):
a) wypata gotwki w PLN w kwocie rwnej lub niszej 20 000
PLN wykonywana jest wtym dniu roboczym, wktrym zlecenie
patnicze zostao otrzymane przez Bank bez koniecznoci wczeniejszego zgoszenia wypaty gotwki;
b) wypata gotwki w kwocie wyszej ni 20 000 PLN wymaga
wczeniejszego zgoszenia wypaty gotwki zgodnie z pkt 9)
poniej; termin wypaty przez Bank iodbioru przez Klienta lub
osob uprawnion gotwki objtej zgoszeniem wypaty gotwki
oraz miejsce jej odbioru (waciwa placwka Banku) jest uzgadniany przez Klienta lub osob uprawnion z Bankiem i wskazywany wzgoszeniu wypaty gotwki, ztym, e termin ten nie
bdzie wczeniejszy ni godzina 13:00:
- nastpnego dnia roboczego od momentu otrzymania przez Bank
zgoszenia wypaty gotwki w przypadku zgoszenia wypaty
gotwki do kwoty 50 000 PLN (czyli wprzypadku zgoszenia wypaty gotwki o godzinie 17:00 w poniedziaek bdcy dniem
roboczym, najwczeniejszy moliwy do uzgodnienia przez strony
termin odbioru gotwki to roda godzina 13:00, przy zaoeniu,
e wtorek iroda s dniami roboczymi);
- drugiego dnia roboczego od momentu otrzymania przez Bank
zgoszenia wypaty gotwki w przypadku zgoszenia wypaty
gotwki przekraczajcej kwot 50 000 PLN (czyli w przypadku
zgoszenia wypaty gotwki o godzinie 17:00 w poniedziaek
bdcy dniem roboczym, najwczeniejszy moliwy do
uzgodnienia przez strony termin odbioru gotwki to czwartek
godzina 13:00, przy zaoeniu, e wtorek, roda i czwartek s
dniami roboczymi);
c) wypata gotwki wEUR iUSD wkwocie rwnej lub niszej 2 000
jednostek ww. walut obcych wykonywana jest wtym dniu roboczym, wktrym zlecenie patnicze zostao otrzymane przez Bank
bez wczeniejszego zgoszenia wypaty gotwki;
d) wypata gotwki wkwocie wyszej ni 2 000 jednostek ww. walut obcych wymaga wczeniejszego zgoszenia wypaty gotwki
zgodnie zpkt 9) poniej; termin wypaty przez Bank iodbioru
przez Klienta lub osob uprawnion gotwki objtej zgoszeniem wypaty gotwki oraz miejsce jej odbioru (waciwa placwka Banku) jest uzgadniany przez Klienta lub osob uprawnion z Bankiem i wskazywany w zgoszeniu wypaty gotwki,
ztym e:
- w przypadku zgoszenia wypaty gotwki w kwocie nie wyszej
ni 5 000 jednostek ww. walut obcych, termin ten nie bdzie
wczeniejszy ni godzina 13:00 nastpnego dnia roboczego od
momentu otrzymania przez Bank zgoszenia wypaty gotwki;
- wprzypadku zgoszenia wypaty gotwki wkwocie wyszej ni 5
000 jednostek ww. walut obcych termin ten nie bdzie wczeniejszy ni godzina 13:00 drugiego dnia roboczego od momentu
otrzymania przez Bank zgoszenia wypaty gotwki;
e) wypata gotwki wCHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK,
HUF wymaga wczeniejszego zgoszenia wypaty gotwki zgodnie zpkt 9) poniej; termin wypaty przez Bank iodbioru przez
Klienta lub osob uprawnion gotwki wwalucie obcej objtej
zgoszeniem wypaty gotwki oraz miejsce jej odbioru (waciwa placwka Banku) jest uzgadniany przez Klienta lub osob
uprawnion zBankiem iwskazywany wzgoszeniu wypaty go1.

10

1)

- rwnej lub niszej 2 000 jednostek ww. walut obcych wykonywana jest wtym dniu roboczym, wktrym zlecenie patnicze zostao
otrzymane przez Bank bez wczeniejszego zgoszenia wypaty
gotwki, zzastrzeeniem, e, dostpne s tylko nominay banknotw wkwocie 100 USD lub 50 EUR, awypata gotwki wkwocie innej ni kwota bdca wielokrotnoci 100 USD i50 EUR
wymaga wczeniejszego zgoszenia wypaty gotwki zgodnie
zpkt 9) poniej; termin wypaty przez Bank iodbioru przez Klienta lub osob uprawnion gotwki objtej zgoszeniem wypaty
gotwki oraz miejsce jej odbioru (waciwa placwka Banku)
jest uzgadniany przez Klienta lub osob uprawnion zBankiem
iwskazywany wzgoszeniu wypaty gotwki, ztym, e termin ten
nie bdzie wczeniejszy ni godzina 13:00 nastpnego dnia roboczego od momentu otrzymania przez Bank zgoszenia wypaty
gotwki;
- przekraczajcej 2 000 jednostek ww. walut obcych wykonywana jest
na analogicznych zasadach do opisanych wpkt 1) lit. d) powyej;
c) wypata gotwki w CHF i GBP odbywa si na analogicznych
zasadach do opisanych wpkt 1) lit. e) powyej;
d) nie s dokonywane wypaty winnych walutach obcych ni wskazane wniniejszym punkcie;
6) wplacwkach Banku typu D:
a) wypata gotwki wPLN wykonywana jest na analogicznych zasadach do opisanych wpkt 1) lit. a) ib) powyej, zzastrzeeniem, e wypata gotwki wtym samym dniu roboczym wjednej
placwce Banku na rzecz jednego Klienta nie moe by wysza
ni kwota 200 000 PLN;
b) wypata gotwki wEUR iUSD wykonywana jest na analogicznych zasadach do opisanych wpkt 5) lit. b) powyej, zzastrzeeniem, e:
- wypata gotwki wtym samym dniu roboczym wjednej placwce
Banku na rzecz jednego Klienta nie moe by wysza ni 50 000
EUR lub 50 000 USD;
c) nie jest wykonywana wypata gotwki wbanknotach innych ni
wnominaach 50 EUR i100 USD (take wprzypadku zgoszenia
wypaty gotwki ijego realizacji wtakiej placwce Banku);
d) nie jest wykonywana wypata gotwki wwalucie obcej innej ni
EUR iUSD;
7) wplacwkach typu E nie s wykonywane wypaty gotwkowe;
8) lista placwek Banku zpodziaem na placwki Banku typu A, B,
C, D iE (zoznaczeniem Oddziaw Regionalnych) wraz zpodaniem ich adresw dostpna jest na stronie internetowej Banku,
wCentrum Telefonicznym oraz wplacwkach Banku (na wniosek)
wdokumencie Lista placwek Banku, wktrych Bank przyjmuje
wypaty gotwkowe;
9) Zgoszenie wypaty gotwki wPLN lub www. walutach obcych powinno by zoone:
a) wCentrum Telefonicznym przez Klienta lub osob uprawnion,
b) wplacwce Banku na formularzu ipodpisane przez Klienta lub
osob uprawnion zgodnie zwzorem podpisu. Ustala si godzin 13:00 jako godzin graniczn;
c) dla Klientw, ktrzy zawarli z Bankiem Umow wsppracy
zKlientem wramach bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm
Raiffeisen do wyznaczonego pracownika obsugujcego Klienta, do godz. 13:00 godzina graniczna;
10) w przypadku braku odbioru przez Klienta lub osob uprawnion caoci lub czci kwoty gotwki przygotowanej przez Bank na
podstawie zgoszenia wypaty gotwki, wterminie 3 dni roboczych
od uzgodnionego przez strony terminu jej odbioru, Bank pobiera
opat zgodnie zTabel;
11) Wplacwkach typu AiB - Bank realizuje wypaty gotwki wwalucie EUR wbilonie. Wprzypadku, gdy kwota wskazana wzleceniu patniczym dotyczca wypaty wbilonie waluty innej ni waluta
EUR, nakazywaaby wypat waluty obcej wbilonie (np. wkwocie
niszej ni 10 CHF, 1 USD), Bank wypaca t kwot wPLN po dokonaniu przewalutowania wedug redniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowizujcego wmomencie wykonania zlecenia patniczego;
12) Wplacwkach typu C iD - Bank nie realizuje wypat gotwki wwalutach obcych w bilonie, wobec czego w przypadku, gdy kwota
wskazana wzleceniu patniczym dotyczca wypaty nakazywaaby
wypat waluty obcej wbilonie (np. wkwocie niszej ni 10 CHF, 5
EUR lub 1 USD), Bank wypaca t kwot wPLN po dokonaniu przewalutowania wedug redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowizujcego wmomencie wykonania zlecenia patniczego.
5. Waluty, kwoty, terminy, wktrych wymagane jest wczeniejsze zgoszenie wypaty gotwkowej zrachunku (awizowanie) odnosz si do sumy
wypat wcigu jednego dnia, wramach jednej placwki Banku.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

4. Polecenie przelewu
1.

9.

35
Bank wykonuje polecenie przelewu, jako:

11

przelew wychodzcy - transakcja patnicza wwyniku, ktrej nastpuje obcienie rachunku Klienta iuznanie rachunku odbiorcy;
2) przelew przychodzcy - transakcja patnicza wwyniku, ktrej nastpuje uznanie rachunku Klienta iobcienie rachunku patnika.
Wramach przelewu wychodzcego wyrnia si:
1) przelew krajowy wwalucie PLN wramach, ktrego Bank realizuje
polecenie przelewu na rachunek prowadzony przez:
a) bank majcy siedzib na terenie Polski;
b) bank majcy siedzib na terenie Polski, zdat przysz (przelew,
ktrego wykonanie rozpoczyna si winnym dniu ni dzie zoenia zlecenia patniczego);
c) Bank dla Klienta (przelew wasny);
d) Bank (przelew wewntrzny);
e) bank majcy siedzib na terenie Polski realizowanego systemem
SORBNET;
2) przelew zagraniczny wramach, ktrego Bank realizuje polecenie
przelewu na rachunek prowadzony przez:
a) bank majcy siedzib za granic, wyraony wPLN iwalucie obcej;
b) bank majcy siedzib na terenie Polski, wyraony wwalucie obcej;
c) bank majcy siedzib na terenie EOG i Szwajcarii wyraony
wwalucie EUR (przelew euro regulowany);
d) Bank dla Klienta (przelew wasny) wwalucie innej ni PLN;
e) Bank (przelew wewntrzny) wwalucie innej ni PLN.
Warunkiem wykonania przez Bank przelewu wewntrznego, przelewu
krajowego wychodzcego jest:
1) zoenie zlecenia patniczego przez Klienta lub inn osob uprawni zawierajcego dane okrelone wzaczniku nr 2 do Regulaminu Dane wymagane przez Bank do realizacji przelewu;
2) otrzymanie przez Bank autoryzacji Klienta na wykonanie polecenia
przelewu;
3) przedoenie dokumentu potwierdzajcego dane identyfikujce
Klienta, wprzypadku przelewu wykonywanego wplacwce;
4) zapewnienie rodkw na rachunku wystarczajcych na wykonanie
przelewu wdniu iwmomencie wykonywania tej transakcji przez Bank.
Bank umoliwia zoenie polecenia przelewu na podstawie uprzednio
okrelonych przez Klienta danych odbiorcy wramach usugi polecenia
przelewu.
Bank umoliwia zoenie polecenia przelewu zgodnie zuzupenionymi
przez Bank danymi dotyczcymi odbiorcy, tytuu lub kwoty w ramach
usug eR-faktura, Doadowania iR-Przelew.
36
Bank uznaje rachunek banku odbiorcy lub banku korespondenta najpniej do koca dnia roboczego, nastpujcego po dniu, wktrym wystpi
moment otrzymania przez Bank nastpujcego zlecenia patniczego:
1) polecenia przelewu krajowego;
2) polecenia przelewu zagranicznego na rachunek banku prowadzony
przez bank majcy siedzib na terenie EOG iSzwajcarii.
Polecenie przelewu krajowego wwalucie PLN na rachunek prowadzony
przez inny bank, majcy siedzib na terenie Polski, zoone wdniu roboczym po godzinie granicznej, wsobot lub wdzie ustawowo wolny
od pracy, upowania Bank do dokonania blokady rodkw na poczet
tego zlecenia patniczego wmomencie autoryzacji.
Bank wykonuje zlecenia patnicze polecenia przelewu zagranicznego
wwalucie krajw trzecich, poprzez uznanie banku odbiorcy lub banku
korespondenta (w przypadku, gdy w realizacji przelewu bierze udzia
bank korespondent) w drugim dniu roboczym nastpujcym po dniu,
wktrym nastpi moment otrzymania zlecenia patniczego.
Bank realizuje przelew zagraniczny, zoony za porednictwem systemu
bankowoci internetowej R-Online, wnastpujcy sposb:
1) Przelew ekspresowy Bank uznaje rachunek banku odbiorcy
lub banku korespondenta najpniej do koca dnia roboczego,
wktrym wystpi moment otrzymania zlecenia patniczego przez Bank;
2) Przelew szybki Bank uznaje rachunek banku odbiorcy lub banku
korespondenta do koca nastpnego dnia roboczego, w ktrym
wystpi moment otrzymania zlecenia patniczego przez Bank.
Lista walut, wktrych Bank wykonuje przelewy zzastosowaniem opcji
Przelew szybki lub Przelew ekspresowy jest prezentowana wsystemie bankowoci internetowej R-Online, na stronie internetowej Banku
oraz wplacwkach Banku iCentrum Telefonicznym.
Bank wykonuje przelew przychodzcy poprzez uznanie rachunku odbiorcy w dniu wpywu rodkw na rachunek biecy Banku, o ile rachunek Banku zosta uznany wdniu roboczym przed upywem godziny
granicznej.
Warunkiem realizacji przelewu przychodzcego jest wskazanie w poleceniu przelewu danych pozwalajcych na identyfikacj Klienta oraz
numeru rachunku bankowego Klienta wformacie IBAN lub NRB.
W przypadku otrzymania zwrotu polecenia przelewu, Bank postpuje
zgodnie zzasadami obowizujcymi dla polecenia przelewu przychodzcego.
Termin okrelony w ust. 1 i ust. 3, moe zosta przeduony o jeden
dzie roboczy, wprzypadku, gdy Bank otrzyma zlecenie patnicze wpostaci papierowej.

37
Przy wykonywaniu przelewu zagranicznego koszty jego wykonania
mog by ponoszone zgodnie z nastpujcymi opcjami kosztowymi
wskazywanymi wpoleceniu przelewu:
1) BEN prowizje iopaty nalene wszystkim bankom poredniczcym w realizacji polecenia przelewu pokrywa odbiorca, poprzez
pobranie zkwoty przelewu zleconego przez Klienta. Opcja kosztowa BEN jest wyczona dla patnoci zagranicznych realizowanych
wobrocie zkrajami EOG iSzwajcarii;
2) OUR prowizje iopaty nalene wszystkim bankom poredniczcym wrealizacji polecenia przelewu pokrywa Klient zleceniodawca polecenia przelewu zagranicznego;
3) SHA prowizje i opaty nalene Bankowi wysyajcemu opaca
Klient, akoszty bankw poredniczcych wwysyaniu przelewu zagranicznego ponosi odbiorca.
2. W przypadku zasady BEN, Bank obcia rachunek Klienta wskazany w przelewie walutowym pen kwot i pomniejsza kwot przelewu
oopaty iprowizje nalene Bankowi, ktre s pokrywane przez odbiorc.
3. Limity wydatkw dla polece przeleww wykonanych za porednictwem
EKD okrela Tabela.
4. Warunkiem wykonania dyspozycji przelewu zprzysz data realizacji lub
staego zlecenia patniczego jest posiadanie od koca dnia roboczego
poprzedzajcego dat okrelon na tej dyspozycji, rodkw finansowych na rachunku patniczym.
1.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

40
Zgoda na obcianie rachunku moe by:
1) zoona przez Klienta wplacwce Banku iuodbiorcy; albo
2) dostarczona do Banku przez odbiorc lub bank odbiorcy.
2. Zgod zoon przez Klienta Bank zarejestruje nie pniej ni wtrzecim
dniu roboczym po dniu otrzymania, pod warunkiem stwierdzenia poprawnoci danych zawartych wformularzu polecenia zapaty.
3. Warunkiem wykonania przez Bank transakcji patniczej polecenia zapaty jest:
1) zoenie formularza zgody na obcianie rachunku wformie polecenia zapaty, ktry zawiera:
a) unikatowy identyfikator patnika (numer rachunku);
b) podpis Klienta zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez
Bank;
c) unikatowy identyfikator odbiorcy (NIP/NIW);
d) unikatowy identyfikator patnoci (IDP);
2) udzielenie zgody na realizacj polece zapaty wciar jego rachunku;
3) posiadanie przez Klienta wystarczajcych rodkw na pokrycie
penej kwoty otrzymanego od banku odbiorcy polecenia zapaty;
4) nie odwoanie niezrealizowanego polecenia zapaty.
4. Bank wykonuje transakcj patnicz wramach polecenia zapaty wdniu,
wktrym nastpi moment otrzymania zlecenia przez Bank.
1.

5. Zlecenie stae iprzelewy zdat przysz


1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

38
Zlecenie stae jest usug patnicz polegajc na obcianiu rachunku
patniczego Klienta okrelon kwot i uznawaniu t kwot rachunku
odbiorcy na podstawie zoonego przez Klienta zlecenia patniczego
wramach, ktrej wykonywane s transakcje patnicze ostaej kwocie,
zczstotliwoci iwterminach okrelonych przez Klienta wzleceniu patniczym, ktre pomniejszaj rodki zgromadzone na rachunku Klienta.
Autoryzacja zlecenia patniczego dotyczcego zlecenia staego jest rwnoznaczna z autoryzacj wszystkich transakcji patniczych wykonywanych wramach zlecenia staego, a do odwoania staego zlecenia albo
do dnia zakoczenia cyklu patnoci.
Bank wykonuje usug zlecenia staego w ramach Konta Osobistego,
awprzypadku Klientw, ktrzy zawarli zBankiem umow wsppracy
zKlientem wramach bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen
rwnie dla Konta Lokacyjnego.
Warunkiem przyjcia przez Bank zlecenia patniczego dotyczcego zlecenia staego jest podanie danych wymaganych przez Bank do wykonania przelewu, atake okrelenie kwoty oraz terminw wykonywania
transakcji patniczych wramach staego zlecenia, wtym daty realizacji
pierwszego zlecenia patniczego.
Bank wykonuje zlecenie stae, o ile na rachunku Klienta wskazanym
wzleceniu patniczym, na koniec dnia roboczego poprzedzajcego termin realizacji zlecenia staego, znajduj si rodki umoliwiajce realizacj zlecenia.
Bank wykonuje transakcje patnicze wramach ustalonego harmonogramu zlecenia staego na pocztku dnia roboczego.
Bank odmawia wykonania zlecenia staego, jeli na koniec dnia roboczego poprzedzajcego termin realizacji zlecenia staego, na rachunku
Klienta nie znajduj si rodki umoliwiajce realizacj zlecenia wterminie. Bank nie ponawia dodatkowych prb realizacji transakcji wcigu dnia roboczego, wktrym miao by zrealizowane zlecenie stae.
Bank wykonuje zlecenia stae na rachunek wbanku krajowym na warunkach okrelonych dla polecenia przelewu jedynie wwalucie PLN.
Bank na koniec dnia roboczego poprzedzajcego termin realizacji zlecenia staego dokonuje blokady rodkw niezbdnych do wykonania
zlecenia.
Klient moe zmieni dane okrelone w zleceniu staym do momentu
jego otrzymania przez Bank, jednak nie pniej ni do koca dnia roboczego poprzedzajcego termin wykonania transakcji patniczej wramach zlecenia staego.
Klient moe okreli dat wykonania przelewu krajowego, przypadajc
jedynie na dzie roboczy.
Cofnicie zgody na wykonanie transakcji w ramach harmonogramu
zlecenia staego jest rwnoznaczne zodwoaniem wszystkich transakcji
patniczych wramach zlecenia staego.
Zasady okrelone dla realizacji zlece staych wust. 3 11 maj zastosowanie rwnie do zlece przelewu zdat przysz.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.

6. Polecenie zapaty
1.

2.

Klienta zgody na obcianie rachunku albo do koca okresu obowizywania zgody.


Wramach polecenia zapaty wykonywane s transakcje patnicze ostaej lub zmiennej kwocie, wterminach okrelonych przez odbiorc.
Rozliczenia w formie polecenia zapaty midzy odbiorc a patnikiem
przeprowadzane s tylko za porednictwem bankw odbiorcw ibankw patnikw, ktre udostpniaj tak usug is uczestnikiem porozumienia midzybankowego wsprawie stosowania polecenia zapaty.
Bank udostpnia usug polecenia zapaty tylko dla Konta Osobistego
wwalucie krajowej PLN.
Bank udostpnia usug polecenia zapaty dla Kont Lokacyjnych tylko
Klientom bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Formularze polecenia zapaty stosowane iakceptowane przez Bank dla
usugi polecenia zapaty dostpne s na stronie internetowej Banku oraz
wplacwkach Banku.
Warunkiem udostpnienia usugi polecenia zapaty jest:
1) posiadanie przez Klienta Konta Osobistego wwalucie krajowej PLN;
2) zoenie przez Klienta zgody na obcianie rachunku w formie
polecenia zapaty oraz podanie danych wskazanych wformularzu
zgody na obcienie rachunku bankowego.

2.

39
Polecenie zapaty jest usug patnicz, polegajc na obcianiu okrelon kwot rachunku Klienta bdcego patnikiem na skutek transakcji patniczej zainicjowanej przez odbiorc, dokonywanej na podstawie
udzielonej odbiorcy przez Klienta zgody na obcianie rachunku na formularzu stanowicym zacznik nr 3 do Regulaminu (dalej Formularz).
Bank udostpnia usug polecenie zapaty, do czasu cofnicia przez

3.

1.

12

41
Klient nie wskazujc przyczyn moe da od Banku zwrotu kwoty autoryzowanego polecenia zapaty, ktre zostao ju wykonane.
Zwrot obejmuje pen kwot wykonanej transakcji patniczej.
Klient moe wystpi ozwrot kwoty kadej zrealizowanej transakcji patniczej wramach polecenia zapaty wterminie 8 tygodni od dnia obcienia rachunku Klienta.
Klient moe zoy wniosek ozwrot kwoty przekazanej wramach polecenia zapaty wplacwce Banku.
Warunkiem zwrotu kwoty wykonanej transakcji patniczej wramach polecenia zapaty jest:
1) zoenie w terminie okrelonym w ust. 3 wniosku o zwrot kwoty
wykonanej transakcji patniczej w ramach polecenia zapaty zawierajcego nastpujce dane:
a) imi inazwisko Klienta;
b) numer rachunku Klienta wformacie IBAN albo NRB;
c) identyfikator tosamoci okrelony przez odbiorc;
d) identyfikator patnoci uzgodniony zodbiorc;
e) kwot patnoci;
f) dat obcienia rachunku Klienta.
2) wykonanie przez Bank transakcji patniczej, zainicjowanej przez
odbiorc wwyniku, ktrej nastpio obcienie rachunku.
Bank dokonuje zwrotu kwoty wykonanej transakcji patniczej wramach
polecenia zapaty niezwocznie, jednak nie pniej ni wterminie jednego dnia roboczego liczc od dnia otrzymania wniosku Klienta, poprzez
uznanie rachunku Klienta pen kwot wykonanej transakcji patniczej
albo podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu.
42
Klient moe bez podania przyczyny odwoa najblisze, niezrealizowane
polecenie zapaty.
Odwoanie niezrealizowanego polecenia zapaty nie jest rwnoznaczne
zcofniciem udzielonej zgody na dalsz realizacj polece zapaty.
Odwoanie niezrealizowanego polecenia zapaty Klient moe zoy
wplacwce.
43
Klient moe bez podania przyczyny cofn wczeniej udzielon zgod
dla odbiorcy, co jest rwnoznaczne zzaprzestaniem wykonywania przez
Bank usugi polecenia zapaty.

2.
3.

Cofnicie zgody Klient moe zoy w placwce Banku na formularzu


cofnicia zgody.
Bank zrealizuj dyspozycj cofnicia zgody Klienta w cigu trzech dni
roboczych od daty zoenia tej dyspozycji przez Klienta.

5.
6.

Rozdzia IV Instrumenty patnicze

7.

1. Postanowienie oglne

8.

44
1. Bank wykonuje transakcje patnicze przy uyciu nastpujcych instrumentw patniczych:
1) karty;
2) naklejki zblieniowej oile Bank udostpnia tak funkcjonalno;
3) EKD;
4) innych instrumentw patniczych uzgodnionych przez strony.
2. Sposb autoryzacji transakcji patniczych, zasady korzystania zinstrumentw patniczych oraz rodki ochronne inaprawcze przy skadaniu zlece:
1) za porednictwem EKD okrelone zostay wRegulaminie EKD,
2) przy uyciu innych instrumentw patniczych okrelone zostay
wodrbnej umowie.
3. Zasady posugiwania si kart oraz naklejk zblieniow okrelaj ponisze postanowienia Regulaminu.

9.

1.
2.
3.

2. Umowa karty iUmowa onaklejk zblieniow


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

4.

45
Karta jest wydawana na podstawie umowy karty.
Klient moe zawrze umow karty oile jest posiadaczem Konta Osobistego prowadzonego wzotych lub euro.
Naklejka zblieniowa jest wydawana na podstawie umowy onaklejk
zblieniow.
Klient moe zawrze umow onaklejk zblieniow, oile jest posiadaczem Konta Osobistego prowadzonego wzotych.
Zawarcie umowy karty (umowy onaklejk zblieniow) przez osob maoletni, midzy 13 a18 rokiem ycia nastpuje za zgod przedstawiciela ustawowego wformie pisemnej.
Umowa karty zawierana jest na okres 3 lat, ztym, e okres ten upywa
ostatniego dnia miesica wskazanego na karcie.
Umowa onaklejk zblieniow zawierana jest na okres 3 lat, ztym, e
okres ten upywa ostatniego dnia miesica wskazanego wsystemie bankowoci internetowej R-Online oraz na dokumencie przesyanym wraz
znaklejk zblieniow.
Umowa karty, po upywie czasu, na jaki zostaa zawarta, ulega przeduenia na kolejny taki sam okres, jeeli adna ze stron nie odmwia
przeduania umowy na kolejny okres jej obowizywania wterminie nie
pniejszym ni 40 dni przed upywem terminu wanoci karty. Umowa
karty nie ulega przedueniu, gdy:
1) karta nie zostaa aktywowana;
2) karta jest zastrzeona lub zablokowana;
3) zostaa zgoszona przez uytkownika karty rezygnacja ze wznowienia karty wterminie nie pniejszym ni 40 dni przed upywem
terminu wanoci karty.
Karta jest wasnoci Banku.
Bank wydaje karty wsystemie VISA lub MasterCard. Rodzaj karty okrela umowa karty.
Na wniosek Klienta odrbna karta moe by wydana innej ni Klient
osobie, oile Klient udzieli tej osobie penomocnictwa obejmujce umocowanie do swobodnego dysponowania rodkami pieninymi na rachunku patniczym.
Uytkownikiem karty nie moe zosta osoba ubezwasnowolniona oraz
osoba maoletnia, ktra nie ukoczya 13 roku ycia.

5.

wienia karty wterminie nie pniejszym ni 40 dni przed upywem


terminu wanoci karty.
Wznowiona karta wydawana jest z przypisanym do poprzedniej karty
numerem PIN.
Wznowiona karta wysyana jest na ostatni znany Bankowi krajowy adres
korespondencyjny uytkownika karty.
Bank zastrzega sobie moliwo zmiany numeru PIN do karty wznawianej, oczym poinformuje uytkownika karty.
Na wniosek uytkownika karty Bank wysya numer PIN listownie na
ostatni znany Bankowi krajowy adres korespondencyjny osoby uprawnionej do dysponowania kart.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyki zawierajcej kart
bd numer PIN, uytkownik karty powinien niezwocznie poinformowa Bank otym fakcie.
47
Za wydanie ikorzystanie zkarty Bank pobiera opaty, prowizje wzakresie iwysokoci okrelonych wTabeli.
Uytkownik karty moe dokonywa transakcji kart wokresie obowizywania umowy karty oraz okresie wanoci karty.
Karta, ktrej okres wanoci zakoczy si, powinna zosta zniszczona
przez uytkownika karty wsposb uniemoliwiajcy jej dalsze uywanie
oraz odczytanie numeru karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym oraz mikroprocesorze karty.
Kart moe posugiwa si wycznie osoba, ktrej dane s uwidocznione na karcie, awprzypadku naklejki zblieniowej uytkownik karty,
ktremu zostaa wydana.
Bank wydaje uytkownikowi karty jedn kart do jednego rachunku
patniczego. Strony mog uzgodni, e Bank wyda uytkownikowi karty
dwie lub wicej kart do jednego rachunku patniczego.
3. Usugi wiadczone przez Bank wramach umowy karty

1.

2.

3.
4.

5.

1.

46
Bank przesya nieaktywn kart na krajowy adres do korespondencji uytkownika karty. Uytkownik karty po otrzymaniu karty powinien
niezwocznie zoy dyspozycj aktywacji karty oraz nada numer PIN,
zgodnie zinstrukcj otrzyman wraz zkart. Karta zostanie aktywowana przez Bank najpniej drugiego dnia roboczego po dniu zoenia
dyspozycji aktywacji karty.
2. Uytkownik karty moe nada izmieni numer PIN za porednictwem
wybranych EKD lub za porednictwem telefonu po uprzednim zweryfikowaniu tosamoci uytkownika Katy.
3. Okres wanoci karty wskazany jest na karcie. Okres wanoci karty
koczy si ostatniego dnia miesica wskazanego na karcie, a okres
wanoci naklejki zblieniowej upywa ostatniego dnia miesica wskazanego w systemie bankowoci internetowej R-Online oraz na dokumencie przesyanym wraz znaklejk zblieniow
4. Po upywie okresu wanoci karty nastpuje jej wznowienie pod warunkiem, e:
1) karta zostaa aktywowana;
2) karta nie jest zastrzeona ani zablokowana;
3) nie zostaa zgoszona przez uytkownika karty rezygnacja ze wzno1.

13

48
Na podstawie umowy karty Bank zobowizuje si rozlicza transakcje
patnicze dokonane przy uyciu karty bd numeru karty, natomiast
Klient zobowizuje si do zapaty na rzecz Banku rwnowartoci dokonanych transakcji wraz znalenymi opatami iprowizjami.
Uytkownik karty moe dokonywa transakcji patniczych przy uyciu
karty bd numeru karty:
1) wpunktach handlowo-usugowych oznaczonych znakiem danego
rodzaju karty;
2) w bankomatach oznaczonych znakiem danego rodzaju karty,
zwyczeniem naklejki zblieniowej;
3) wplacwkach bankw oznaczonych znakiem danego rodzaju karty;
4) za porednictwem telefonu, Internetu, poczty przy uyciu kart
VISA Classic, MasterCard Debit Class&Club, MasterCard do konta
wEUR.
Kart Visa Electron oraz naklejk zblieniow nie mona dokonywa
transakcji patniczych wsposb okrelony wust. 2 pkt 4.
Uytkownik karty jest zobowizany uywa karty zgodnie z zasadami
niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa, azwaszcza nie powinien dokonywa zakupw towarw lub usug zakazanych przez prawo
wmiejscu dokonywania transakcji.
Wprzypadku transakcji powtarzalnych, uytkownik karty zobowizany
jest do odwoania usugi bezporednio uodbiorcy wcelu uniknicia kolejnych, przyszych obcie. Rachunek patniczy obciaj transakcje
majce charakter powtarzalny, ktre nie zostay wczeniej odwoane.
49
Uytkownik karty dokonuje autoryzacji transakcji patniczej wykonywanej przy uyciu karty bd numeru karty poprzez:
1) wprowadzenie numeru PIN ipotwierdzenie kwoty zlecanej transakcji patniczej w przypadku realizacji transakcji w bankomacie
oraz w przypadku realizacji transakcji patniczych w punktach
usugowo-handlowych wyposaonych wurzdzenia do weryfikacji
- numeru PIN; lub
2) okazanie karty, potwierdzenie kwoty zlecanej transakcji izoenie
podpisu na dowodzie dokonania transakcji patniczej wystawionym przez punkt akceptujcy karty; lub
3) podanie numeru karty, daty wanoci karty i opcjonalnie kodu
CVV2/CVC2, przy transakcjach na odlego (realizowanych za
porednictwem poczty, telefonu oraz w przypadku transakcji internetowych), o ile Bank oferuje dla danego rodzaju karty tak
funkcjonalno; lub
4) jednorazowe podanie numeru karty, daty wanoci karty iopcjonalnie kodu CVV2/CVC2 oraz zaakceptowanie zasad inicjowania
przez odbiorc transakcji powtarzalnych wprzyszoci, oile Bank
oferuje dla danego rodzaju karty tak funkcjonalno; lub
5) zblienie karty MasterCard do czytnika zblieniowego wprzypadku
transakcji patniczej do kwoty 50 PLN zrealizowanej uakceptantw
wspierajcych technologi zblieniow MasterCard PayPass. Nato-

miast wprzypadku transakcji patniczej na kwot wysz ni 50 PLN:


wprowadzenie rwnie numeru PIN; lub
zoenie przez uytkownika karty podpisu na dowodzie dokonania transakcji; lub
6) zblienie karty VISA, wyposaonej wtechnologi zblieniow, do
czytnika wprzypadku transakcji patniczej do kwoty 50 PLN, zrealizowanej uakceptantw wspierajcych technologi zblieniow
VISA payWave.
Wzakresie naklejki zblieniowej zastosowania nie maj zapisy ust. 1 pkt 1),
2), 3), 4) 5) lit. b).
2. Uytkownik karty moe odwoa transakcj patnicz dokonan przy
uyciu karty bd numeru karty do chwili dokonania autoryzacji transakcji patniczej w sposb opisany w ust. 1. Po dokonaniu autoryzacji
transakcji patniczej uytkownik karty nie moe wycofa zgody na dokonanie transakcji patniczej.
3. Zoenie innego podpisu ni wzr podpisu na karcie nie zwalnia Klienta zodpowiedzialnoci za zrealizowan transakcj patnicz dokonan
przy uyciu karty.
4. Akceptant moe zada okazania dokumentu potwierdzajcego tosamo uytkownika karty lub dodatkowych informacji wcelu zapewnienia
bezpieczestwa transakcji patniczej (nie dotyczy naklejki zblieniowej).
Nieokazanie dokumentu tosamoci lub nieudzielenie wymaganych informacji moe spowodowa odmow przyjcia zapaty przez akceptanta.
5. Przed dokonaniem pierwszej transakcji patniczej przy uyciu karty wykonanej w technologii zblieniowej, wymagane jest dokonanie przynajmniej jednej transakcji patniczej w punkcie usugowo-handlowym
potwierdzonej prawidowym numerem PIN.
a)
b)

2.

3.

4.

5.

6.

50
Bank wykonuje autoryzowan transakcj patnicz zlecan kart lub
przy uyciu numeru karty, chyba, e:
1) karta jest zastrzeona, zablokowana, nie zostaa aktywowana lub
okres jej wanoci upyn;
2) brak jest dostpnych rodkw na rachunku, do ktrego zostaa
wydana karta, wystarczajcych dla wykonania transakcji patniczej
oraz pobrania nalenych Bankowi opat lub prowizji;
3) transakcja spowoduje przekroczenie dziennego limitu transakcji
bezgotwkowych bd wypat gotwki;
4) istnieje podejrzenie i zlecenie patnicze zoone zostao przez osob nieupowanion;
5) uzasadniaj to przepisy prawa, wtym przepisy ustawy oprzeciwdziaaniu praniu pienidzy oraz finansowania terroryzmu.
2. Oodmowie wykonania transakcji patniczej zlecanej kart Bank informuje uytkownika karty przy uyciu rodkw porozumiewania si na
odlego, za porednictwem ktrych, wykonywana jest transakcja patnicza.

1.

1.
2.
3.

1.
2.

2.

3.

1.

54
Transakcje dokonywane przy uyciu karty wwalucie rachunku patniczego rozliczane s wwalucie tego rachunku.
Transakcje patnicze dokonane w innej walucie ni waluta, w ktrej
prowadzony jest rachunek patniczy s przeliczane na walut rachunku
zgodnie zzasadami okrelonymi wTabeli.
5. Sposb ochrony karty

55
Uytkownik karty jest obowizany do:
1) korzystania zkarty zgodnie zprzepisami niniejszego Regulaminu
izgodnie zjej przeznaczeniem;
2) podpisania karty w sposb trway i zgodny ze wzorem podpisu
zoonym w Banku, niezwocznie po jej otrzymaniu (nie dotyczy
naklejki zblieniowej);
3) niezwocznego zgoszenia Bankowi utraty, kradziey, przywaszczenia, nieuprawnionego uycia lub nieuprawnionego dostpu do
karty osb trzecich;
4) przechowywania karty, ochrony numeru PIN oraz danych
zapisanych na karcie, zzachowaniem naleytej starannoci izasad
bezpieczestwa;
5) nieprzechowywania karty razem znumerem PIN;
6) nieudostpniania karty, danych zapisanych na karcie oraz numeru
PIN osobom nieuprawnionym;
7) przechowywania dokumentw potwierdzajcych dokonanie lub
brak dokonania transakcji wcelu udokumentowania ewentualnej
reklamacji.

51
Maksymalne limity dzienne bezgotwkowych transakcji patniczych
bd wypat gotwki okrelone zostay przez Bank wTabeli.
Uytkownik karty moe dokona zmiany limitu dziennych transakcji
w placwce lub w wybranych EKD do wysokoci nieprzekraczajcej
maksymalnego limitu dziennych transakcji ustanowionego przez Bank.
Wprzypadku, gdy dokonano transakcji patniczej bez zgody Banku wyraonej wobec uytkownika karty na dokonanie transakcji przy uyciu
karty (autoryzacja karty), Klient odpowiada za zrealizowan transakcj, choby nie znajdowaa pokrycia wrodkach dostpnych na Koncie
Osobistym lub przekraczaa indywidualny limit wydatkw gotwkowych
albo bezgotwkowych.

56
Wprzypadku stwierdzenia utraty, kradziey, przywaszczenia albo nieuprawnionego uycia lub nieuprawnionego dostpu do karty, numeru
PIN lub danych zkarty, uytkownik karty jest zobowizany niezwocznie
zgosi do Banku ten fakt:
1) osobicie, wplacwce lub wkadym innym banku akceptujcym
karty danej organizacji patniczej;
2) telefonicznie, pod numerami telefonw dostpnymi w placwkach, wwybranych EKD oraz na stronach internetowych Banku.
2. Wprzypadku, oktrym mowa wust. 1, uytkownik karty jest zobowizany dostarczy do Banku:
1) pismo wyjaniajce okolicznoci zagubienia, kradziey, przywaszczenia karty lub kradziey danych zkarty;
2) zawiadczenie ozgoszeniu popenienia przestpstwa kradziey, przywaszczenia karty lub kradziey danych zkarty wydane przez Policj;
3) kart wprzypadku podejrzenia kradziey danych zkarty.
3. Wprzypadku odzyskania zagubionej lub skradzionej karty naley j niezwocznie zwrci do Banku lub zniszczy wsposb uniemoliwiajcy jej
dalsze uycie, odczytanie numeru karty idanych zapisanych na pasku
magnetycznym lub mikroprocesorze karty, chyba e uytkownik karty
zostanie inaczej poinstruowany przez Bank.

1.

4. Rozliczenie transakcji wykonanych kart


1.

wykonywanej wbankomacie zlokalizowanym wplacwce Banku, przy


uyciu karty, uznaje si moment autoryzowania dokonania wpaty/wypaty gotwkowej przez uytkownika karty.
Za moment otrzymania przez Bank zlecenia patniczego wpaty gotwkowej iwypaty gotwkowej, wdniu roboczym po godzinie granicznej,
sobot, lub wdniu ustawowo wolnym od pracy wykonywanej wbankomacie zlokalizowanym wplacwce Banku, przy uyciu karty, uznaje si
pierwszy dzie roboczy po dniu zoenia tego zlecenia.
W przypadku pozostaych zlece patniczych skadanych przy uyciu
karty lub numeru karty momentem otrzymania przez Bank zlecenia
patniczego jest dzie roboczy, w ktrym Bank otrzyma z organizacji
patniczej lub od agenta rozliczeniowego informacj o dokonanych
transakcjach kart.
Wcelu realizacji transakcji patniczej Bank pomniejsza rodki dostpne
na Koncie Osobistym poprzez:
1) zablokowanie rwnowartoci kwoty transakcji patniczej; lub
2) obcienie rachunku kwot transkacji patniczej wraz zopatami
iprowizjami;
Jeeli wterminie 10 dni od daty dokonania transakcji patniczej dokonanej na terenie Polski oraz 14 dni od daty transakcji patniczej dokonanej poza granicami Polski Bank nie otrzyma od organizacji patniczej
lub agenta rozliczeniowego informacji otransakcjach kart do rozliczenia, blokada, oktrej mowa wust. 4 pkt 1, zostaje zniesiona.
Obcienie lub uznanie Konta Osobistego kwot transakcji patniczej
wraz zopatami iprowizjami, dokonywanej przy uyciu karty bd numeru karty, nastpi niezwocznie jednak nie pniej ni wcigu 3 dni
roboczych po otrzymaniu przez Bank zorganizacji patniczej informacji
otransakcjach patniczych do rozliczenia.

52
Klient zobowizany jest utrzymywa na Koncie Osobistym rodki zapewniajce rozliczenie transakcji patniczych dokonywanych przy uyciu
karty bd numeru karty oraz nalenych bankowi z tego tytuu opat
iprowizji.
Klient upowania Bank udzielajc w tym zakresie nieodwoalnego,
wokresie trwania umowy karty, penomocnictwa do obcienia Konta
Osobistego, do ktrego zostaa wydana karta kwot transakcji patniczych dokonanych przy uyciu karty bd numeru karty oraz opatami
iprowizjami za wykonanie tych transakcji, zgodnie zTabel, bez wzgldu na wysoko dostpnych rodkw na Koncie Osobistym lub nawet
wobec braku tych rodkw na Koncie Osobistym.
Rozliczenie transakcji patniczej dokonanej przy uyciu karty bd numeru karty lub pobranie opaty lub prowizji ztytuu rozliczenia tej transakcji, niemajcej pokrycia w rodkach dostpnych na Koncie Osobistym, powoduje powstanie wymagalnego zaduenia.
53
Za moment otrzymania przez Bank zlecenia patniczego wpaty gotwkowej i wypaty gotwkowej, w dniu roboczym do godziny granicznej

1.

14

57
W przypadku, gdy transakcja patnicza dokonana przy uyciu karty

2.
3.
4.
5.

5.

Jeeli powiadomienie Klienta ozablokowaniu lub zastrzeeniu karty nie


jest moliwe wsposb okrelony wust. 4 Bank niezwocznie poinformuje Klienta po dokonaniu zablokowania lub zastrzeenia karty.
6. Bank nie powiadamia uytkownika karty wtrybie opisanym wust. 4 i5
wsytuacji, wwczas gdy bdzie to nieuzasadnione ze wzgldw bezpieczestwa lub jest niedopuszczalne zmocy przepisw prawa.
7. Zastrzeona karta powinna zosta zwrcona do Banku lub zniszczona
wsposb uniemoliwiajcy jej dalsze uywanie oraz odczytanie numeru
karty idanych zapisanych na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze.
8. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu zuytkownikiem karty wsytuacjach
wymagajcych potwierdzenia dokonania lub prby dokonania transakcji.
9. Po zastrzeeniu dotychczasowej karty Bank wydaje now kart, o ile
uytkownik karty nie postanowi inaczej.
10. Po odblokowaniu dotychczasowej karty uytkownik karty moe si ni
nadal posugiwa.

bd numeru karty zostaa zainicjowana przez akceptanta lub za jego


porednictwem, Klient moe da od Banku zwrotu penej kwoty tej
transakcji, jeeli zostay spenione cznie ponisze warunki:
1) w momencie autoryzacji nie zostaa okrelona dokadna kwota
transakcji patniczej;
2) kwota transakcji patniczej jest wysza ni kwota pobierana wdanych okolicznociach, jakiej uytkownik karty mg si racjonalnie
spodziewa, uwzgldniajc wczeniejszy rodzaj iwarto transakcji,
zapisy niniejszego Regulaminu oraz istotne dla sprawy okolicznoci;
3) transakcja patnicza zostaa dokonana w euro (EUR), w zotych
polskich (PLN) lub wwalucie innego pastwa czonkowskiego.
Na danie Banku Klient zobowizany jest przedstawi okolicznoci faktyczne wskazujce, e wystpiy warunki okrelone wust. 1.
Wprzypadku wskazanym wust. 1 pkt 2 Klient nie moe powoywa si
na przyczyny zwizane z wymian waluty, jeeli do ustalenia kursw
walutowych doszo na zasadach opisanych wniniejszym Regulaminie.
Klient moe wystpi ozwrot rodkw, oktrym mowa wust. 1, wformie pisemnej wterminie 8 tygodni od dnia obcienia transakcj patnicz Konta Osobistego.
Wterminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przez Bank wniosku
ozwrot rodkw, oktrych mowa wust. 1, Bank dokonuje zwrotu penej
kwoty transakcji patniczej albo podaje uzasadnienie odmowy zwrotu
tej kwoty.

Rozdzia V Odpowiedzialno Banku iKlienta


1. Postanowienia oglne
1.
2.

6. Zastrzeenie iblokada karty


58
Bank, na zasadach okrelonych poniej moe uniemoliwi wykonywanie transakcji patniczych kart poprzez jej czasowe zablokowanie (blokada karty) bd trwae zablokowanie (zastrzeenie karty).
2. Uytkownik karty ma prawo wkadej chwili zawnioskowa ozablokowanie lub zastrzeenie karty. W przypadku Konta Osobistego wsplnego zablokowanie lub zastrzeenie karty moe by dokonane przez
kadego wspposiadacza.
3. Klient ma prawo w kadej chwili zoy wniosek o zablokowanie lub
zastrzeenie karty wydanej dla uytkownika karty.
4. Zgoszenie wniosku o dokonanie zablokowania lub zastrzeenia karty
moe nastpi:
1) wplacwce;
2) za porednictwem Centrum Telefonicznego pod numerami telefonw dostpnymi wplacwkach oraz stronie internetowej Banku;
3) pod numerem udostpnionym przez Zwizek Bankw Polskich;
numer ten dostpny jest w placwkach Banku, Centrum Telefonicznym oraz na stronie internetowej Zwizku Bankw Polskich
www.zastrzegam.pl;
4) wsystemie bankowoci internetowej R-Online (wycznie zastrzeenie karty).
1.

1.
2.
3.
4.

60
Bank odpowiada za zgodne ztreci iterminowe wykonanie rozlicze
pieninych dokonywanych za porednictwem rachunku bankowego
na zlecenie Klienta.
Za nieterminowe wykonanie transakcji patniczych Bank zapaci odszkodowanie ustalone wedle oglnych zasad odpowiedzialnoci wynikajcych z Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo bankowe, jak rwnie
woparciu oustaw ousugach patniczych.
61
Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki wykonania zoonych
przez posiadaczy ipenomocnikw dyspozycji bdcych wynikiem odmiennych decyzji kadego znich.
Bank zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji wykluczajcych si cakowicie lub czciowo dyspozycji osb uprawnionych do dysponowania
rachunkiem bankowym, do czasu uzgodnienia wsplnego stanowiska.
Klient ponosi odpowiedzialno za skutki wynikajce zpodania na zleceniu patniczym niepenych lub bdnych danych, numeru rachunku
obcianego lub uznawanego.
W przypadku polecenia przelewu zagranicznego Bank odpowiada za
uznanie rachunku banku odbiorcy. Nie jest natomiast odpowiedzialny
za uznanie przez bank odbiorcy rachunku bankowego tego odbiorcy.

2. Odpowiedzialno Banku i Klienta za nieautoryzowane


transakcje patnicze
1.

59
Bank moe dokona zablokowania lub zastrzeenia karty wnastpujcych przypadkach:
1) rozwizania przez Klienta umowy karty bez zachowania okresu
wypowiedzenia (rezygnacja zkarty);
2) powzicia wiarygodnej informacji omierci uytkownika karty;
3) podejrzenia nieuprawnionego uycia karty lub umylnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji patniczej;
4) ze wzgldw bezpieczestwa, azwaszcza wprzypadku:
a) zaistnienia podejrzenia oprzechwyceniu danych zkarty;
b) zoenia przez uytkownika karty trzeciego wniosku o wysyk
numeru PIN dla danej karty;
c) trzykrotnego wprowadzenia nieprawidowego numeru PIN przy
dokonywaniu autoryzacji transakcji patniczej;
d) niedokonania aktywacji karty w cigu trzech miesicy od daty
otrzymania karty;
e) nie monoci nawizania kontaktu telefonicznego przez Bank
wcelu potwierdzenia dokonania lub prby dokonania transakcji
patniczej przez uytkownika karty;
5) powstania na rachunku przekroczenia salda rodkw dostpnych;
6) zgoszenia utraty, kradziey, przywaszczenia albo nieuprawnionego uycia lub nieuprawnionego dostpu do karty, numeru PIN lub
danych zkarty;
2. Bank zastrzega sobie prawo do czasowego uniemoliwienia uytkownikowi karty dokonywania autoryzacji, wsposb opisany w 49 ust. 1 pkt
5) i6), gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, e rodki zgromadzone
na rachunku bankowym nie wystarcz na rozliczenie transakcji.
3. Oczasowym uniemoliwieniu dokonywania autoryzacji, oktrym mowa
wust. 2, Bank zawiadamia uytkownika karty poprzez urzdzenie, za
porednictwem ktrego dokonywana jest autoryzacja.
4. Bank przed dokonaniem zablokowania lub zastrzeenia karty powiadomi uytkownika karty:
1) telefonicznie; lub
2) za porednictwem EKD; lub
3) listownie wysyajc informacj na ostatni znany adres korespondencyjny Klienta.
1.

2.

62
W przypadku wystpienia nieautoryzowanej transakcji patniczej Bank
niezwocznie przywraca obciony rachunek bankowy Klienta do stanu, jaki istniaby, gdyby nie miaa miejsca nieautoryzowana transakcja
patnicza, chyba e Klient ponosi odpowiedzialno za dokonanie nieautoryzowanej transakcji.
Wprzypadku, gdy Bank uzna rachunek Klienta kwot nieautoryzowanej transakcji, natomiast wtoku postpowania reklamacyjnego zostanie
ustalone, e Klient ponosi odpowiedzialno za wykonanie nieautoryzowanej transakcji, Bank obciy rachunek Klienta kwot nienalenego
uznania.
63

1.

15

Klient odpowiada za nieautoryzowane transakcje patnicze wpenej wysokoci, jeeli:


1) nie powiadomi Banku o wystpieniu nieautoryzowanej transakcji patniczej wterminie 13 miesicy od dnia obcienia rachunku
kwot transakcji patniczej;
2) dokonanie transakcji patniczej byo wynikiem umylnego dziaania Klienta;
3) dokonanie transakcji patniczej byo wynikiem umylnego lub bdcego skutkiem racego niedbalstwa naruszenia co najmniej
jednego znastpujcych obowizkw Klienta:
a) nieprzechowywania karty razem znumerem PIN;
b) nieudostpniania karty lub numeru PIN ikodw dostpu osobom
nieuprawnionym;
c) przechowywania karty i kodw dostpu oraz ochrony numeru
PIN zzachowaniem naleytej starannoci, zgodnie zpostanowieniami umowy, Regulaminu oraz Regulaminu EKD;
d) przechowywania urzdzenia mobilnego, na ktrym zainstalowany jest aktywny serwis bankowoci mobilnej Mobilny Bank,
zzachowaniem naleytej starannoci;
e) nieudostpniania osobom trzecim urzdzenia mobilnego, na
ktrym zainstalowany jest aktywny serwis bankowoci mobilnej
Mobilny Bank;
f) niezwocznego poinformowania Banku o:
-- ujawnieniu lub udostpnieniu osobom trzecim kodw dostpu,

karty, numeru PIN lub danych zapisanych na karcie;


-- utracie, kradziey lub przywaszczeniu karty lub kodw dostpu;
-- rezygnacji z numeru telefonu komrkowego, ktry jest podany
do kontaktu zBankiem, jego utracie lub udostpnieniu osobom
trzecim;
-- utracie urzdzenia mobilnego, na ktrym zainstalowana jest aktywna aplikacja Mobilny Bank;
-- nieuprawnionym uyciu karty lub EKD;
-- uzyskaniu przez osob trzeci nieuprawnionego dostpu do EKD.
4) Klient nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje patnicze
jeeli doszo do nich po dokonaniu zgoszenia o okolicznociach
wskazanych ust.1 pkt. 3 lit. f) bd Bank nie zapewni odpowiednich rodkw umoliwiajcych dokonanie zgoszenia o tych okolicznociach, chyba e Klient doprowadzi umylnie do nieautoryzowanej transakcji patniczej.
5) Zasady odpowiedzialnoci Klienta okrelone wust. 1 i2 maj zastosowanie do transakcji patniczych wykonywanych przez uytkownika karty oraz uytkownika EKD.

67
Bank ponosi odpowiedzialno wobec Klienta odbiorcy za niewykonanie
lub nienaleyte wykonanie transakcji wpaty gotwki, gdy wpata nie zostaa
udostpniona na rachunku niezwoczne po otrzymaniu rodkw pieninych,
anajpniej wtym samym dniu roboczym. Jeeli Bank ponosi odpowiedzialno za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie transakcji wpaty gotwki, wwczas niezwocznie po uznaniu rachunku udostpnia Klientowi kwot
transakcji patniczej.
1.

64
Klient odpowiada za nieautoryzowane transakcje patnicze do wysokoci rwnowartoci wwalucie polskiej 150 euro (zwyczeniem transakcji
dokonanych kart w technologii zblieniowej bez uycia numeru PIN,
gdzie wysoko odpowiedzialnoci stanowi rwnowarto w walucie
polskiej 50 euro), ustalonej przy zastosowaniu kursu redniego ogaszanego przez NBP, obowizujcego wdniu wykonania transakcji, jeeli
wykonana transakcja jest skutkiem:
1) posuenia si utraconym przez Klienta albo skradzionym instrumentem patniczym;
2) przywaszczenia instrumentu patniczego lub jego nieuprawnionego uycia wwyniku naruszenia przez Klienta obowizku podjcia
rodkw sucych zabezpieczeniu instrumentu patniczego, obejmujcych obowizek:
a) nieudostpniania karty lub numeru PIN i kodw dostpu osobom nieuprawnionym;
b) przechowywania karty i kodw dostpu oraz ochrony numeru
PIN zzachowaniem naleytej starannoci;
c) przechowywania urzdzenia mobilnego, na ktrym zainstalowany jest aktywny serwis bankowoci mobilnej Mobilny Bank,
zzachowaniem naleytej starannoci;
d) nieudostpniania osobom trzecim urzdzenia mobilnego, na
ktrym zainstalowany jest aktywny serwis bankowoci mobilnej
Mobilny Bank.
3. Zasady odpowiedzialnoci Klienta okrelone wust. 1 maj zastosowanie do transakcji patniczych wykonywanych przez uytkownika karty
oraz uytkownika EKD.

1.

1.

2.
3.

2.

3.

1.

2.

69
Niezalenie od odpowiedzialnoci Banku za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie transakcji patniczej Bank podejmie na wniosek Klienta,
ktry zainicjowa dokonanie transakcji patniczej, starania wcelu przeledzenia transakcji patniczej. Owynikach podjtych dziaa Bank poinformuje Klienta.
Wprzypadku dania zwrotu kwoty transakcji patniczej, Bank nie zwraca prowizji iopat pobranych za realizacj transakcji patniczej, za wykonanie ktrej nie ponosi odpowiedzialnoci.
Odpowiedzialno Banku okrelona w poprzedzajcych paragrafach
nie wycza roszcze Klienta wynikajcych z przepisw prawa waciwego dla umowy.
Rozdzia VI Zasady komunikowania si stron

1. Zasady komunikowania si iprzekazywania informacji zwizanych zwykonaniem umowy

3. Odpowiedzialno Banku za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie transakcji patniczej


1.

68
Odpowiedzialno Banku za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie
transakcji patniczej jest wyczona wprzypadku:
1) nie powiadomienia Banku o nieautoryzowanych, niewykonanych
lub nienaleycie wykonanych transakcjach patniczych w terminie
13 miesicy od dnia obcienia rachunku bankowego Klienta albo
od dnia, wktrym transakcja patnicza miaa by dokonana;
2) wykonania przez Bank transakcji patniczej zgodnie zunikatowym
identyfikatorem podanym przez Klienta, patnika lub odbiorc inicjujcego transakcj patnicz;
3) wystpienia siy wyszej;
4) koniecznoci zastosowania przez Bank obowizujcych przepisw
prawa, azwaszcza przepisw:
a) kodeksu postpowania cywilnego lub ustawy o postpowaniu
egzekucyjnym wadministracji dotyczcych zajcia wierzytelnoci
zrachunku bankowego;
b) kodeksu postpowania karnego zwizanych z zastosowaniem
rodkw zabezpieczajcych oraz zabezpieczenia majtkowego;
c) ustawy o przeciwdziaaniu finansowaniu terroryzmu i praniu
pienidzy;
d) prawa dewizowego.

65
Bank ponosi odpowiedzialno za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie transakcji patniczej zainicjowanej przez Klienta, ktry jest patnikiem, chyba e udowodni, e rachunek dostawcy usug patniczych
odbiorcy zosta uznany kwot transakcji patniczej wterminie okrelonym zgodnie zRegulaminem. Jeeli Bank ponosi odpowiedzialno za
niewykonanie lub nienaleyte wykonanie transakcji patniczej, Bank niezwocznie przywraca obciony rachunek Klienta do stanu, jaki istniaby, gdyby nie miao miejsca niewykonanie lub nienaleyte wykonanie
transakcji patniczej.
Bank ponosi odpowiedzialno wobec Klienta, ktry jest odbiorc za
niewykonanie lub nienaleyte wykonanie przychodzcej transakcji patniczej zgodnie zjej treci, jeeli rachunek Banku zosta uznany kwot
transakcji patniczej. Wtakiej sytuacji Bank niezwocznie uzna rachunek
Klienta odpowiedni kwot, wcelu doprowadzenia jego rachunku bankowego do stanu, jaki istniaby, gdyby nie miao miejsca niewykonanie
lub nienaleyte wykonanie transakcji patniczej.
Odpowiedzialno Banku okrelona wniniejszym paragrafie obejmuje
take opaty oraz odsetki, ktrymi Klient zosta obciony wrezultacie
niewykonania lub nienaleytego wykonania transakcji patniczej.

1.

2.
3.
4.
5.

70
Strony wcelu wykonania umowy bd komunikoway si przy uyciu:
1) numerw telefonicznych (wtym wpostaci wiadomoci tekstowej SMS
na ostatni podany Bankowi przez Klienta numer telefonu komrkowego), adresw poczty elektronicznej udostpnionych przez Klienta,
aponadto za porednictwem udostpnionych Klientowi EKD;
2) numerw telefonicznych Banku, adresw poczty elektronicznej podanych wumowie lub na stronie internetowej Banku.
Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmw telefonicznych
przeprowadzanych z Klientem oraz przechowywania ich na
elektronicznych nonikach informacji.
Nagrania rozmw, o ktrych mowa w ust. 2 mog by wykorzystane
wcelach dowodowych.
Bank przesya korespondencj pisemn na ostatni podany przez Klienta
adres korespondencyjny, natomiast korespondencj elektroniczn na
adres poczty elektronicznej lub za porednictwem EKD.
Korespondencja pomidzy stronami umowy odbywa si wjzyku polskim.

71
Klient jest zobowizany do informowania Banku okadej zmianie danych,
ktre uprzednio poda przy zawieraniu umowy. Informacje okadej zmianie
danych Klient moe przekazywa do Banku za porednictwem poczty, osobicie wplacwce lub za porednictwem wybranych EKD.

66
Bank ponosi odpowiedzialno wobec Klienta za niewykonanie lub
nienaleyte wykonanie transakcji patniczej zainicjowanej przez jego
odbiorc, od chwili prawidowego przekazania zlecenia patniczego
Bankowi przez dostawc usug patniczych odbiorcy. Do chwili prawidowego przekazania Bankowi zlecenia patniczego przez dostawc odbiorcy, odpowiedzialno wobec odbiorcy ponosi jego dostawca.
Jeeli Bank ponosi odpowiedzialno za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie transakcji patniczej, niezwocznie przywraca obciony
rachunek bankowy do stanu, jaki istniaby, gdyby nie miao miejsca
niewykonanie lub nienaleyte wykonanie transakcji patniczej.

2. Wycig zrachunku bankowego


72
Bank sporzdza i dorcza Klientowi wycig zawierajcy informacje
okadej zmianie stanu rachunku.
2. Wyrnia si nastpujce rodzaje wycigw:
1) miesiczny - sporzdzany raz wmiesicu za okres jednego miesica;
2) historyczny - tj. na danie, sporzdzany za dowolny zakoczony
okres, oktrym mowa wpkt 1).
1.

16

1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.

4.

73
Wycig miesiczny moe by dorczony wzalenoci od wyboru Klienta
na jednym znastpujcych trwaych nonikw informacji:
1) listownie wformie papierowej, na ostatni krajowy adres korespondencyjny wskazany przez Klienta,
2) elektronicznie za porednictwem systemu bankowoci internetowej
R-Online dla osb posiadajcych dostp do tego systemu,
3) elektronicznie na wskazany przez Klienta adres poczty
elektronicznej.
Klient okrela sposb dorczania wycigw zrachunku bankowego na
pimie, telefonicznie, lub za porednictwem EKD. Wybrany przez Klienta
sposb dorczania wycigw stosowany jest do dorczania wycigw ze
wszystkich rachunkw patniczych posiadanych przez Klienta wBanku.
Posiadacz wsplnego rachunku patniczego, wskazany w umowie rachunku bankowego na pierwszym miejscu, moe samodzielnie zmieni
sposb dostarczania wycigw sporzdzanych wformie papierowej.
Wprzypadku, gdy osoba trzecia poinformuje Bank, e adres korespondencyjny lub adres e-mail Klienta lub jego penomocnika jest nieaktualny, Bank ma prawo wstrzyma wysyk wycigw. Powysze postanowienie nie pozbawia Posiadacza prawa do otrzymania wycigu zrachunku
bankowego wterminie pniejszym.
Powtrny zwrot korespondencji od Klienta zadnotacj wskazujc na
zmian adresu przez Klienta, powoduje wstrzymanie wysyki kolejnych
wycigw. Powysze postanowienie nie pozbawia Posiadacza prawa do
otrzymania wycigu zrachunku na danie wterminie pniejszym.

2)
3)
4)
5)
6)
7.

8.
9.

10.

74
Bank dostarcza Klientowi wycig miesiczny z rachunku, zawierajcy
wykaz rozliczonych transakcji, nie pniej ni wterminie 14 dni kalendarzowych liczonych od pocztku nastpnego miesica, po miesicu,
ktrego wycig dotyczy.
Klient zobowizany jest do niezwocznego zgoszenia Bankowi niedostarczenia wycigu z rachunku, nie pniej ni w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od pocztku nastpnego miesica po miesicu,
wktrym wycig powinien by dostarczony.
Klient zobowizany jest niezwocznie zgosi Bankowi stwierdzone nieautoryzowane, niewykonane lub nienaleycie wykonane transakcje
patnicze. Jeeli Klient nie dokona powiadomienia, oniezgodnociach
w terminie 13 miesicy od dnia obcienia rachunku albo od dnia,
w ktrym transakcja miaa by wykonana, wygasaj jego roszczenia
z tytuu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleycie wykonanych transakcji patniczych.
Klient zobowizany jest zgosi Bankowi niezgodno stanu rachunku
lub salda niezwocznie, nie pniej ni wterminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania wycigu.

11.
12.
13.

3. Reklamacje irozstrzyganie sporw


1.

2.
3.

4.
5.

6.

75
Wprzypadku stwierdzenia nieprawidowoci dotyczcych usug wiadczonych przez Bank, reklamacja moe zosta zoona wnastpujcy sposb:
1) osobicie wkadej placwce Banku, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej;
2) listownie, za porednictwem poczty - przesyajc na adres Banku:
Raiffeisen Bank Polska S.A., Wydzia Relacji zKlientami iReklamacji, ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa;
3) za porednictwem Centrum Telefonicznego lub innych kanaw
komunikowania si na odlego, oile Bank udostpni Klientowi
tak usug.
Reklamacja powinna by zgoszona najszybciej jak to moliwe, po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okolicznoci budzcych zastrzeenia,
wcelu umoliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.
Do zoonej reklamacji naley doczy wszelkie informacje i/lub dokumenty bdce podstaw do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku
pyta dotyczcych zakresu informacji niezbdnych do rozpatrzenia reklamacji naley skontaktowa si zBankiem za porednictwem Centrum
Telefonicznego. Dokumenty niezbdne do rozpatrzenia reklamacji naley zoy wplacwce Banku lub przesa listownie, za porednictwem
poczty na adres Banku.
Jeeli na podstawie treci reklamacji nie mona naleycie ustali jej
przedmiotu, Bank wystpuje do Klienta oprzedstawienie wyjanie lub
dodatkowych informacji.
Wprzypadku reklamacji dotyczcej stwierdzonych nieautoryzowanych,
niewykonanych lub nienaleycie wykonanych transakcji patniczych
Klient powinien zoy reklamacj do Banku niezwocznie po uzyskaniu
informacji ozaistnieniu okolicznoci budzcych zastrzeenia, jednak nie
pniej ni w terminie 13 miesicy od daty dnia obcienia rachunku patniczego albo od dnia, wktrym transakcja patnicza miaa by
wykonana, pod rygorem wyganicia roszczenia Klienta wobec Banku
z tytuu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleycie wykonanych transakcji patniczych.
Wprzypadku reklamacji transakcji kart, reklamacja ta winna by sporzdzona na pimie izawiera nastpujce dane:
1) dat transakcji kart;

14.

15.

16.

17.

18.
19.

17

kwot transakcji kart;


numer karty;
miejsce, wktrym transakcja kart zostaa dokonana;
opis przyczyn zgoszenia reklamacji;
podpis Klienta lub osoby dziaajcej wimieniu Klienta realizujcej
reklamowan transakcj kart.
Jeeli reklamacja dotyczy nieautoryzowanej transakcji kart Klient zobowizany jest niezwocznie dostarczy do Banku:
1) pismo wyjaniajce okolicznoci zagubienia, kradziey, przywaszczenia karty lub kradziey danych karty;
2) wydane przez policj zawiadczenie o zgoszeniu popenienia
przestpstwa kradziey, przywaszczenia karty lub kradziey danych zkarty.
Jeeli reklamacja dotyczy transakcji kart, co do ktrej strony umowy
powziy podejrzenie o jej dokonaniu kart skopiowan, uytkownik
karty jest zobowizany dostarczy do Banku uywan przez siebie kart.
Bank rozpatruje reklamacje zwizane ztransakcjami kart nieautoryzowanymi, niewykonanymi lub nienaleycie wykonanymi niezwocznie, jednak
wterminie nie duszym ni 14 dni od dnia zoenia kompletnej reklamacji
iotrzymania przez Bank, od stron uczestniczcych wprocesie reklamacyjnym, dokumentw lub informacji niezbdnych do jej rozpoznania.
Bank potwierdza przyjcie reklamacji (wprzypadku zoenia reklamacji
wsposb inny ni za porednictwem poczty lub kuriera) wponiej opisany sposb:
1) przekazujc kopi zoonej reklamacji wraz zdat przyjcia ipodpisem pracownika Banku w przypadku reklamacji skadanych
osobicie;
2) odczytujc Klientowi tre oraz numer reklamacji w przypadku
reklamacji skadanych za porednictwem Centrum Telefonicznego.
Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmw telefonicznych przeprowadzanych zKlientem;
3) wysyajc automatyczn informacj zwrotn w przypadku reklamacji skadanych za porednictwem, elektronicznego formularza
reklamacyjnego dostpnego na stronie internetowej banku lub innych kanaw komunikowania si na odlego;
4) wysyajc SMS wprzypadkach okrelonych wwewntrznych procedurach Banku.
Proces rozpatrywania reklamacji rozpoczyna si bezzwocznie po jej
otrzymaniu iuwaa si za zakoczony wchwili przekazania Klientowi
odpowiedzi na reklamacj.
Odpowied na reklamacj Klienta przekazywana jest wformie pisemnej
na ostatnio podany Bankowi przez Klienta adres korespondencyjny Klienta.
Bank zastrzega sobie prawo do innej formy kontaktu z Klientem ze
wzgldu na specyfik rozpatrywanej reklamacji np.:
1) telefonicznie lub SMS na ostatnio podany Bankowi przez Klienta
numer telefonu. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmw telefonicznych przeprowadzanych zKlientem;
2) za porednictwem Centrum Telefonicznego iinnych kanaw komunikowania si na odlego, o ile Bank udostpni Klientowi
tak usug.
Odpowied na reklamacj zawiera wszczeglnoci:
1) uzasadnienie faktyczne iprawne decyzji Banku, chyba, e reklamacja tego nie wymaga;
2) informacj na temat zgoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentw umowy oraz stosownych przepisw prawa,
chyba, e nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutw;
3) imi inazwisko osoby udzielajcej odpowiedzi zpodaniem jej stanowiska subowego.
W przypadku nieuwzgldnienia roszcze Klienta (lub czciowego
uwzgldnienia) tre odpowiedzi zawiera informacj omoliwoci isposobie ewentualnego odwoania si od stanowiska zawartego wodpowiedzi na reklamacj.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank (przekazania lub wysania
odpowiedzi) wynosi najwyej 30 dni kalendarzowych i liczony jest od
daty wpywu reklamacji do Banku. Wprzypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Bank po 30 dniach kalendarzowych poinformuje Klienta o opnieniu, wskazujc przewidywany termin rozpatrzenia, nie duszy jednak ni 90 dni liczc od dnia wpywu reklamacji.
Klientowi przysuguje prawo do odwoania od stanowiska Banku zawartego wodpowiedzi na reklamacj. Wtakim przypadku Klient moe:
1) skierowa odwoanie bezporednio do Banku w sposb przewidziany dla skadania reklamacji;
2) skorzysta zmediacji Arbitra Bankowego dziaajcego przy Zwizku Bankw Polskich (dla roszcze do 8.000 zotych);
3) zgosi si do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentw
lub Rzecznika Ubezpieczonych (dla spraw zwizanych zubezpieczeniami) lub
4) wystpi zpowdztwem do waciwego sdu powszechnego.
Raiffeisen Bank Polska S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz take nadzorowi Urzdu Ochrony Konkurencji iKonsumentw.
Klient moe kontaktowa si z Bankiem w celu uzyskania aktualnego
statusu rozwizania reklamacji. Informacje mona uzyska wplacwce
Banku lub za porednictwem Centrum Telefonicznego.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Rozdzia VII Zmiana irozwizanie umowy

2.

1. Zmiany Regulaminu oraz Tabeli iTabeli lokat

3.

76
Bank ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, Tabeli iTabeli
lokat wprzypadku zaistnienia nastpujcych wanych przyczyn:
1) wprowadzenie nowych usug rozszerzajcych zakres korzystania
zrachunku bankowego lub rozszerzajcych zakres oferty rachunkw bankowych lub umowy karty;
2) dostosowanie usug wiadczonych na podstawie umowy do warunkw rynkowych zwizanych zpostpem technologicznym;
3) zmiany przepisw prawa majcych bezporedni wpyw na wykonywanie umowy;
4) wydanie przez Narodowy Bank Polski, Komisj Nadzoru Finansowego lub Zwizek Bankw Polskich rekomendacji lub zalece
majcych bezporedni wpyw na wykonywanie umowy;
5) wydanie decyzji, postanowie, orzecze organw administracji lub
sdw majcych wpyw na wykonywanie umowy.
Bank ma prawo do wprowadzania zmian w zakresie wysokoci opat
iprowizji okrelonych wTabeli oraz Tabeli lokat wprzypadku zaistnienia
nastpujcych wanych przyczyn:
1) zmiany cen energii, pocze telekomunikacyjnych, usug pocztowych, rozlicze midzybankowych, opat ponoszonych wzwizku z wykonywaniem umowy rachunku bankowego przez firmy
wsppracujce zbankiem oraz wwyniku wprowadzenia nowych
przepisw prawnych majcych bezporedni wpyw na koszty wykonywanej umowy oco najmniej 1 % wstosunku do poprzednio
obowizujcej ceny wanalogicznym miesicznym, kwartalnym lub
rocznym okresie;
2) zmiany poziomu inflacji, rozumianej jako zmiana, ktregokolwiek
ze wskanikw cen towarw i usug konsumpcyjnych, ogaszana
przez Gwny Urzd Statystyczny, oco najmniej 0,1 punktu procentowego wstosunku do poprzednio ogaszanych wskanikw za
analogiczny miesiczny, kwartalny lub roczny okres;
3) zmiany stawek opodatkowania lub wprowadzenie nowych podatkw lub opat ocharakterze obowizkowym lub podatkowym;
4) zmiany wysokoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia
wsektorze przedsibiorstw bez wypat nagrd zzysku, ogaszanego przez Gwny Urzd Statystyczny, oco najmniej 1 % wstosunku
do poprzednio ogoszonego wanalogicznym miesicznym, kwartalnym lub rocznym okresie;
5) zmiany co najmniej jednej ze stp procentowych ustalanych lub
ogaszanych przez Narodowy Bank Polski, wtym Rad Polityki Pieninej, takich jak: stopa referencyjna lub stopa depozytowa oco
najmniej 0,05 punktu procentowego;
6) zmiany wysokoci rezerwy obowizkowej lub oprocentowania
rodkw rezerwy obowizkowej ustalanych przez NBP o co najmniej 0,05 punktu procentowego;
7) wydania decyzji, postanowie, orzecze organw administracji
lub sdw majcych wpyw na wykonywanie umowy.
Przy zmianie wysokoci opat i prowizji Bank uwzgldni poszczeglne
wskaniki wymienione wust.2, dostosowujc wysoko opat iprowizji
proporcjonalnie do zmiany tych wskanikw.
Bank informuje Klienta o proponowanych zmianach Tabeli lokat nie
pniej ni 14 dni przed proponowan dat ich wejcia wycie. Zmieniona w tym trybie Tabela lokat jest wica dla Klienta i Banku od
okrelonej wniej daty wejcia wycie, chyba e Klient wypowie umow
lokaty terminowej wterminie 14 dni od otrzymania tekstu zmian Tabeli
lokat lub nowej ujednoliconej Tabeli lokat.
Bank informuje ozmianie oprocentowania lokat terminowych poprzez
udostpnienie aktualnie obowizujcej Tabeli lokat na stronie internetowej Banku, wplacwkach Banku oraz wCentrum Telefonicznym. Do
zmian oprocentowania lokat terminowych nie stosuje si postanowie
ust. 4.
Bank informuje o proponowanych zmianach Regulaminu i Tabeli nie
pniej ni 2 miesice przed proponowan dat ich wejcia wycie.
Jeeli przed proponowan dat wejcia wycie zmian Regulaminu lub
Tabeli Klient nie zgosi Bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje si,
e Klient wyrazi na nie zgod.
Klient ma prawo, przed dat proponowanego wejcia w ycie zmian,
wypowiedzie umow ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia
dodatkowych opat. Wprzypadku, gdy Klient zgosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa wygasa zdniem poprzedzajcym
dzie wejcia wycie proponowanych zmian.
Bank przekazuje informacj ozmianach Tabeli iRegulaminu wpostaci
papierowej lub na innym trwaym noniku, wtym za porednictwem EKD.
Na wniosek Klienta Bank informacj przekazuje poczt elektroniczn.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

1.
2.

1.

2. Rozwizanie umowy
1.

77
Klient ma prawo w kadym czasie rozwiza umow z zachowaniem
miesicznego okresu wypowiedzenia.

18

Rozwizanie umowy rachunku, do ktrego bya wydana karta powoduje rozwizanie umowy okart.
Klient, ktry zawar umow wsplnego rachunku bankowego moe
wkadym czasie wypowiedzie umow rachunku bankowego wsplnego iwskaza sposb rozdysponowania rodkw.
Bank moe rozwiza umow, zawart na czas nieoznaczony, zzachowaniem dwumiesicznego okresu wypowiedzenia, wprzypadku wystpienia wanych przyczyn. Za wane przyczyny uprawniajce Bank do
wypowiedzenia umowy uznaje si:
1) podanie przez Klienta przy zawieraniu umowy danych lub informacji nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym, ktrych
tre lub charakter mgby skoni Bank do niezawierania umowy
lub zmiany jej warunkw, w tym posuenia si przez posiadacza
rachunku dokumentami nieaktualnymi, nieprawdziwymi, przerobionymi lub podrobionymi oraz ktrych data wanoci upyna;
2) wykorzystywanie rachunku bankowego do prowadzenia rozlicze
ztytuu dziaalnoci gospodarczej;
3) wystpowanie na rachunku bankowym przez okres duszy ni 3
miesice salda zerowego przy rwnoczesnym braku jakichkolwiek
obrotw na tym rachunku bankowym, poza okresowym dopisywaniem odsetek, potrcaniem prowizji iopat;
4) race naruszenie postanowie umowy lub Regulaminu;
5) brak wpywu rodkw na rachunek bankowy wterminie do 45 dni
od daty zawarcia umowy rachunku bankowego;
6) brak uiszczenia przez Klienta wpenej wysokoci wokresie co najmniej trzech kolejnych miesicy nalenych Bankowi opat lub prowizji zgodnie zTabel;
7) naruszenie, przez Klienta, w ocenie Banku, na podstawie wiarygodnych informacji posiadanych przez Bank, przepisw prawa
zwizanych z wykonywaniem umowy lub zwizanych z przeciwdziaaniem praniu pienidzy, finansowaniu terroryzmu, wykorzystaniem dziaalnoci Banku do dokonywania dziaa przestpczych lub majcych zwizek zdziaaniami przestpczymi;
8) niezgodne zprzyjtymi zasadami wspycia spoecznego zachowanie si Klienta w stosunku do pracownikw Banku, pomimo
otrzymania wczeniejszego pisemnego upomnienia o skutkach
swego zachowania;
9) zajcia przez organ egzekucyjny wierzytelnoci zrachunku bankowego wpostpowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczajcym;
10) stwierdzenia zawinionego naruszenia przez uytkownika karty zaleconych zasad uytkowania karty, uzasadnionego podejrzenia
nieuprawnionego lub te niezgodnego zprawem uycia karty;
11) spowodowanie niedozwolonego przekroczenia salda rodkw dostpnych ijednoczesnego braku jego spaty wterminie 7 dni od
dnia dorczenia wezwania do zapaty;
12) zaistnienie po stronie Banku okolicznoci, ktre uniemoliwiaj
Bankowi prowadzenie rachunku bankowego lub wykonywania
transakcji patniczych na dotychczasowych warunkach.
Okres wypowiedzenia umowy biegnie od daty dorczenia drugiej stronie owiadczenia owypowiedzeniu umowy.
Rozwizanie umowy rachunku patniczego oznacza rwnoczesne rozwizanie umowy lokaty terminowej, chyba e posiadacz lokaty terminowej ma moliwo zmiany numeru rachunku rozliczeniowego lokaty
terminowej na inny rachunek patniczy wBanku.
Rozwizanie umowy Konta Osobistego wzotych oznacza rwnoczesne
rozwizanie umowy Konta Lokacyjnego prowadzonego do tego Konta
Osobistego.
W przypadku rozwizania umowy Klient jest zobowizany do natychmiastowej spaty wszelkich zobowiza wobec Banku z tytuu umowy
najpniej wdacie rozwizania lub wyganicia umowy, awprzypadku
rozwizania lub wyganicia umowy karty, Klient zobowizany jest dodatkowo do zwrotu na rzecz Banku karty.
Klient zobowizany jest do zapaty na rzecz Banku kwot transakcji kart
lub naklejk zblieniow wykonanych wokresie obowizywania umowy
irozliczonych przez Bank po dacie jej rozwizania wraz zopatami lub
prowizjami ztytuu ich wykonania zgodnie zTabel.
78
Klient moe rozwiza umow okart wkadym czasie bez wypowiedzenia, wformie pisemnej, atake za porednictwem wybranych EKD
(rezygnacja zkarty).
Umowa Konta Lokacyjnego oraz umowa Konta Osobistego Avista moe
zosta rozwizana przez Klienta bez wypowiedzenia wkadym czasie,
oile posiada on uregulowane wszelkie zobowizania wynikajce ztych
umw. Owiadczenie orozwizaniu umowy powinno by zoone wformie pisemnej pod rygorem niewanoci wplacwce Banku.
79
Klient jest zobowizany przed upywem okresu wypowiedzenia do zadysponowania rodkami zgromadzonymi na rachunku. Jeeli do koca
okresu wypowiedzenia, Klient nie wypaci znajdujcych si na rachunku
bankowym rodkw finansowych lub nie wskae rachunku, na ktry powinny te rodki zosta przekazane, Bank nastpnego dnia po rozwiza-

2.

3.

niu umowy rachunku bankowego przeksiguje rodki na nieoprocentowany rachunek wasny Banku.
Na wniosek Klienta Bank dokonuje przelewu rodkw, oktrych mowa
wust.1 na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
Rozdzia VIII Pozostae postanowienie

4.

1. Dyspozycja na wypadek mierci


1.

2.
3.
4.

5.
6.

80
Klient, ktry zawar umow Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego lub
lokaty terminowej moe zoy pisemn dyspozycj na wypadek mierci,
uprawniajc Bank do dokonania po mierci Klienta wypaty zrachunku bankowego okrelonej kwoty pieninej wskazanym przez Klienta
osobom: maonkowi, wstpnym, zstpnym lub rodzestwu.
Dyspozycja na wypadek mierci nie moe by ustanowiona do wsplnego rachunku bankowego.
Dyspozycja na wypadek mierci moe zosta wkadym czasie zmieniona lub odwoana pisemnie tylko przez Klienta.
Zdniem zoenia dyspozycji na wypadek mierci Klient ma obowizek
powiadomienia osb uprawnionych z dyspozycji na wypadek mierci.
Bank nie bdzie prowadzi poszukiwa osoby uprawnionej zdyspozycji
na wypadek mierci, ani nie ma obowizku informowa tej osoby ofakcie mierci Klienta, oile przepisy prawa nie stanowi inaczej.
Realizacja dyspozycji na wypadek mierci nastpuje po przedstawieniu
skrconego odpisu aktu zgonu Klienta.
Kwota wypat z tytuu rozporzdzenia dyspozycj na wypadek mierci bez wzgldu na liczb wydanych dyspozycji, nie moe by wysza
ni dwudziestokrotne, przecitne wynagrodzenie w sektorze przedsibiorstw bez wypat nagrd zzysku, ogoszone przez Prezesa Gwnego
Urzdu Statystycznego za ostatni miesic przed mierci Klienta.

5.

3. Postanowienia dodatkowe
84
Klient nieodwoalnie ibezwarunkowo upowania Bank do dokonania potrce wymagalnych kwot nalenych Bankowi ztytuu wykonywania umowy, bez
uprzedniego zawiadomienia, ze wszystkich rodkw, wkadw lub wierzytelnoci do czasu spaty caoci zaduenia wzgldem Banku ztytuu umowy.
85
Klient nie moe bez zgody Banku przenie wierzytelnoci ztytuu umowy na
osob trzeci.

2. Wypata rodkw po mierci Klienta

86
Bank zastrzega sobie prawo do dania od Klienta zoenia owiadczenia
o poddaniu si egzekucji, ktre moe stanowi podstaw do wystawienia
bankowego tytuu egzekucyjnego, uprawniajcego Bank do wszczcia egzekucji bez odrbnego postpowania sdowego, po nadaniu przez sd klauzuli wykonalnoci.

81
Po mierci Klienta Bank wypaca rodki zrachunku:
1) tytuem zwrotu wydatkowanych kosztw pogrzebu Klienta osobie,
ktra przedstawia rachunki potwierdzajce kwot poniesionych przez
ni wydatkw, w wysokoci nieprzekraczajcej kosztw urzdzenia
pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjtymi wdanym rodowisku,
2) tytuem zwrotu nadpaconych wiadcze z ubezpieczenia lub zabezpieczenia spoecznego - organowi wypacajcemu to wiadczenie lub uposaenie - kwot rwn wpatom na rachunek bankowy
dokonanym przez organ wypacajcy wiadczenie zubezpieczenia
lub zabezpieczenia spoecznego albo uposaenie w stanie spoczynku, ktre nie przysugiway za okres po mierci Klienta. Organ
wypacajcy winien wskaza we wniosku ozwrot, skierowanym do
Banku wysoko kwoty nadpaconych wiadcze i poda numer
rachunku, na ktry dokonano wpat.

87
Bank informuje, e dane osobowe Klienta s zbierane wzwizku zdokonywaniem czynnoci bankowych przez Bank imog by wykorzystane do celw
zwizanych z dziaalnoci Banku. Zebrane dane mog by udostpniane
przez Bank innym podmiotom, na zasadach okrelonych w ustawie Prawo
Bankowe, azwaszcza innym bankom oraz Biuru Informacji Kredytowej S.A.
88
Bank moe ewidencjonowa na rachunku Klienta opaty i prowizje z tytuu
umowy okredyt, oile rachunek ten zosta wskazany wumowie okredyt jako
rachunek do obsugi kredytu. Pobranie rodkw ztego rachunku na pokrycie
wskazanych powyej nalenoci moe nastpi, oile Klient udzieli Bankowi
penomocnictwa do tego rachunku Klienta. Wprzypadku przekroczenia salda rodkw dostpnych w wyniku zaewidencjonowania nalenoci wynikajcych zumowy okredyt lub pobrania rodkw zrachunku na pokrycie tych
nalenoci na podstawie udzielonego penomocnictwa, Bank nie pobiera
opat, prowizji oraz odsetek z tytuu przekroczenia salda rodkw dostpnych, nawet jeli byyby przewidziane wumowie rachunku bankowego, oraz
nie uznaje tej sytuacji jako przesanki uprawniajcej Bank do rozwizania
umowy lub zamknicia rachunku.

82
Bank wykonuje umow rachunku bankowego iumow karty, wtym midzy innymi nalicza odsetki, pobiera nalene opaty i prowizje, wysya
wycigi, realizuje zlecenia stae, ksiguje przelewy na rachunku bankowym do dnia:
1) dostarczenia do Banku penego lub skrconego odpisu aktu zgonu Klienta;
2) dostarczenia do Banku wiadectwa zgonu Klienta;
3) dostarczenia do Banku pisma zpolicji, zsdu, od komornika potwierdzajcego mier Klienta;
4) uzyskania od organu wpacajcego wiadczenie ztytuu ubezpieczenia spoecznego pisemnej informacji omierci Klienta; lub
5) otrzymania innej wiarygodnej informacji omierci Klienta.
2. W dniu otrzymania wiarygodnej informacji o mierci Klienta umowa rachunku bankowego iumowa karty wygasa. Bank wstrzymuje wykonywanie
dyspozycji oraz zaprzestaje wysyania wycigw do rachunku bankowego.

1.

1.

2.

Wprzypadku mierci jednego zposiadaczy wsplnego rachunku bankowego prowadzonego na rzecz trzech osb, po 1/3 rodkw pieninych wraz zodsetkami wedug stanu na dzie otrzymania przez Bank
wiarygodnej informacji omierci Klienta, Bank wypaci yjcym posiadaczom, a1/3 rodkw pieninych osobie uprawnionej do spadku po
otrzymaniu dokumentw okrelonych wust.1.
Wprzypadku mierci dwch zposiadaczy wsplnego rachunku bankowego prowadzonego na rzecz trzech osb, 1/3 rodkw pieninych
zgromadzonych na rachunku bankowym wraz z odsetkami wedug
stanu na dzie otrzymania przez Bank wiarygodnej informacji omierci Klientw Bank wypaci yjcemu posiadaczowi, a po 1/3 rodkw
pieninych osobom uprawnionym do spadku po kadym ze zmarych
posiadaczy po otrzymaniu dokumentw okrelonych wust. 1.
Wprzypadku jednoczesnej mierci wszystkich posiadaczy wsplnego rachunku bankowego, Bank stawia do dyspozycji uprawnionych spadkobiercw po kadym ze zmarych posiadaczy, po 1/2 (po 1/3 wprzypadku rachunku bankowego prowadzonego na rzecz trzech osb) rodkw
pieninych wraz zodsetkami wedug stanu na dzie otrzymania przez
Bank wiarygodnej informacji omierci Klientw.

89
Klient zobowizany jest przed pierwszym wpywem poinformowa Bank,
wformie pisemnej na formularzu Banku, e na jego rachunek patniczy bd
wpyway rodki stanowice wiadczenie z tytuu emerytury lub renty z zagranicy. Wprzypadku wpywu na rachunek patniczy rodkw stanowicych
wiadczenia ztytuu emerytury lub renty zzagranicy, Bank pobierze nalen
zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych oraz skadk na ubezpieczenie zdrowotne, oile obowizek ich pobrania wynika ze szczeglnych
przepisw odpowiednio podatkowych lub ubezpieczeniowych. Zaprzestanie albo brak poboru zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych
przez Bank, z uwagi na zwolnienia otrzymywanej przez Klienta emerytury
lub renty z zagranicy z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb
fizycznych, uzalenione jest od zoenia wBanku wraz zformularzem Banku,
o ktrym mowa powyej, dokumentw, w tym dokumentu instytucji zagranicznej przyznajcej wiadczenie (wraz ztumaczeniem przysigym na jzyk
polski) stwierdzajcych jednoznacznie charakter przyznanego wiadczenia.
Za obsug kadej takiej transakcji patniczej Bank pobiera opat zgodnie
zTabel, oile Tabela przewiduje tak opat.

83
Wprzypadku wyganicia umowy rachunku bankowego zpowodu mierci
Klienta, Bank wypaca osobom uprawnionym (spadkobiercom lub zapisobiercom windykacyjnym) rodki zgromadzone na rachunku bankowym po
przedstawieniu prawomocnego postanowienia sdu ostwierdzeniu nabycia spadku bd notarialnego powiadczenia dziedziczenia. Wprzypadku
zgoszenia si do Banku wielu spadkobiercw lub zapisobiercw, wypata
rodkw nastpi po przedstawieniu pisemnego zgodnego owiadczenia
wszystkich spadkobiercw/zapisobiercw, wskazujcego uprawnionego
lub uprawnionych do przyjcia spadku albo po przedstawieniu notarialnego lub sdowego dokumentu opodziale spadku.
Wprzypadku mierci jednego zposiadaczy wsplnego rachunku bankowego prowadzonego na rzecz dwch osb, poow rodkw pieninych wraz zodsetkami wedug stanu na dzie otrzymania przez Bank
wiarygodnej informacji o mierci Klienta, Bank wypaci drugiemu posiadaczowi, apoow osobom uprawnionym do spadku po otrzymaniu
dokumentw okrelonych wust.1.

4. System gwarantowania depozytw


1.

19

90
Bank uczestniczy w obowizkowym systemie gwarantowania rodkw
pieninych w ramach ustawowego systemu gwarantowania rodkw

2.

3.

4.

5.

pieninych, okrelonego wustawie zdnia 14 grudnia 1994 r. oBankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z2009 roku Nr 84, poz. 711,
zpn. zm.), zwanej dalej Ustaw oBFG.
Obowizkowy system gwarantowania obejmuje rodki pienine zgromadzone na imiennych rachunkach bankowych lub nalene ztytuu wynikajcej zczynnoci bankowej wierzytelnoci do Banku, potwierdzonej
wystawionym przez Bank imiennym dokumentem, oile wierzytelno do
Banku staa si wymagalna przed dniem spenienia warunku gwarancji.
Obowizkowym systemem gwarantowania w zakresie okrelonym
w ust. 1 i 2 powyej objte s rodki pienine deponentw, to jest
osb fizycznych, osb prawnych, jednostek organizacyjnych niemajcych osobowoci prawnej, o ile posiadaj zdolno prawn, podmiotw, o ktrych mowa w art. 49 ust. 3 prawa bankowego oraz osb,
oktrych mowa wart. 55 ust. 1 iwart. 56 ust. 1 prawa bankowego.
Deponentem wrozumieniu Ustawy oBFG nie jest:
1) Skarb Pastwa;
2) bank krajowy, bank zagraniczny oraz instytucja kredytowa wrozumieniu prawa bankowego;
3) spka prowadzca gied, rynek pozagiedowy lub alternatywny
system obrotu, firma inwestycyjna, zagraniczna firma inwestycyjna, zagraniczna osoba prawna prowadzca dziaalno maklersk oraz Krajowy Depozyt Papierw Wartociowych S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. z2010 r. Nr 211, poz. 1384);
4) krajowy izagraniczny zakad ubezpiecze, krajowy izagraniczny
zakad reasekuracji wrozumieniu ustawy zdnia 22 maja 2003 r.
odziaalnoci ubezpieczeniowej (Dz. U. z2010 r. Nr 11, poz. 66,
Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 iNr 127, poz. 858) oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wrozumieniu ustawy zdnia 22
maja 2003 r. oubezpieczeniach obowizkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym iPolskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, zpn. zm.);
5) narodowy fundusz inwestycyjny ifirma zarzdzajca wrozumieniu
ustawy zdnia 30 kwietnia 1993 r. onarodowych funduszach inwestycyjnych iich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, zpn. zm.);
6) fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz zagraniczny, spka zarzdzajca, oddzia towarzystwa inwestycyjnego wrozumieniu ustawy zdnia 27 maja 2004 r. ofunduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, zpn. zm.);
7) otwarty fundusz emerytalny, pracowniczy fundusz emerytalny, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne wrozumieniu ustawy zdnia 28 sierpnia 1997 r. oorganizacji ifunkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z2010 r. Nr
34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 iNr 182, poz. 1228);
8) spdzielcza kasa oszczdnociowo-kredytowa, Krajowa Spdzielcza Kasa Oszczdnociowo-Kredytowa wrozumieniu ustawy
zdnia 14 grudnia 1995 r. ospdzielczych kasach oszczdnociowo-kredytowych (Dz. U. z1996 r. Nr 1, poz. 2, zpn. zm.);
9) osoba posiadajca wdniu spenienia warunku gwarancji pakiet co
najmniej 5 % oglnej liczby gosw na walnym zgromadzeniu lub
udziau wkapitale zakadowym, atake osoba, ktra wstosunku
do niej jest podmiotem dominujcym lub zalenym wrozumieniu
art. 3 pkt 16 i17 ustawy, oktrej mowa wpkt 3, wprzypadku gdy
osoba ta penia swoj funkcje w dniu spenienia warunku gwarancji bd w okresie biecego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzajcego dzie spenienia warunku gwarancji;
10) czonek zarzdu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoba penica w tym banku funkcj dyrektora i zastpcy dyrektora w centrali banku, jak rwnie dyrektora i zastpcy dyrektora
oddziau tego banku, w przypadku gdy osoba ta penia swoj
funkcj wdniu spenienia warunku gwarancji bd wokresie biecego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzajcego
dzie spenienia warunku gwarancji;
11) dyrektor oraz zastpca dyrektora oddziau banku zagranicznego
lub oddziau instytucji kredytowej, wprzypadku ktrego nastpio
spenienie warunku gwarancji, jeeli osoba ta penia swoj funkcj w dniu spenienia warunku gwarancji bd w okresie biecego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzajcego
dzie spenienia warunku gwarancji.
rodkami gwarantowanymi w ramach obowizkowego systemu gwarantowania s rodki pienine, oktrych mowa wust. 2 i3, wwalucie polskiej lub walutach obcych wedug stanu na dzie spenienia warunku gwarancji, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi
przez Bank lub imiennymi wiadectwami depozytowymi, oktrych mowa
wart. 9 ust. 1 ustawy wymienionej wust. 13 lit. c, powikszone onalene
odsetki naliczone do dnia spenienia warunku gwarancji, atake kwoty, oktrych mowa wart. 55 ust. 1 iart. 56 ust. 1 prawa bankowego,
zuwzgldnieniem ogranicze wynikajcych zUstawy oBFG, oile stay si
wymagalne przed dniem spenienia warunku gwarancji do wysokoci
(cznie zodsetkami naliczonymi do dnia spenienia warunku gwarancji,
zgodnie zoprocentowaniem wskazanym wTabeli lub Tabeli lokat niezalenie od terminu wymagalnoci) rwnowartoci wzotych 100 000 euro
w100%, niezalenie od tego, wjakiej wysokoci ina ilu rachunkach de-

6.

7.

8.

ponent posiada rodki pienine lub zilu wierzytelnoci przysuguj mu


nalenoci od Banku. Do obliczenia wartoci euro wzotych przyjmuje si
kurs redni zdnia spenienia warunku gwarancji, ogaszany przez NBP.
Z dniem spenienia warunku gwarancji deponent nabywa w stosunku
do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uprawnienie do wiadczenia
pieninego na warunkach okrelonych wUstawie oBFG. Roszczenia
ztego tytuu przedawniaj si po upywie 5 lat od dnia spenienia warunku gwarancji.
rodki pienine zdeponowane na rachunkach Klienta stanowi rodki
gwarantowane wrozumieniu Ustawy oBFG, aKlient wzakresie, wjakim przysuguje mu wierzytelno z tego tytuu, jest z zastrzeeniem
ust. 4 deponentem objtym systemem gwarantowania okrelonym
wUstawie oBFG.
Bank publikuje dane oswojej sytuacji ekonomiczno-finansowej na stronie internetowej Banku.
Rozdzia IX Przepisy wprowadzajce iprzejciowe

91
Wprzypadku Umowy Konta lub Umowy Karty zawartej przed dniem 17 maja
2014 r. zBankiem lub zPolbank EFG S.A. (ktrego nastpc prawnym jest
Bank), ktrej integraln cz stanowi Regulamin Konta (Regulamin Konta), postanowienia niniejszego Regulaminu zastpuj postanowienia Regulaminu Konta od dnia 17 maja 2014 r., zuwzgldnieniem dalszych postanowie przepisw wprowadzajcych iprzejciowych.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

20

92
Jeli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzysta zusugi Bankowoci Internetowej Polbank24, to Bank, za zgod Klienta, kontynuuje dotychczasow usug na nowych zasadach okrelonych wRegulaminie EKD
oraz Tabeli funkcjonalnoci Elektronicznych Kanaw Dostpu jako
system bankowoci internetowej R-Online.
Usuga system bankowoci internetowej R-Online bdzie wiadczona
wzakresie nie wszym ni usuga Bankowo Internetowa Polbank24.
Wyraenie przez Klienta zgody na kontynuowanie dotychczasowej usugi na nowych zasadach okrelonych w Regulaminie EKD oraz Tabeli
funkcjonalnoci Elektronicznych Kanaw Dostpu nastpuje poprzez
aktywacj systemu bankowoci internetowej R-Online, wtym akceptacj
Regulaminu EKD.
Klient moe aktywowa system bankowoci internetowej R-Online poprzez stron internetow Banku od dnia 19 maja 2014 r. do dnia 21
listopada 2014 r. lub wplacwce Banku, ztym e Klient bdcy osob
maoletni moe aktywowa t usug wycznie wplacwce Banku.
Jeli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzysta zBankowoci Internetowej
Polbank24, to aktywowanie systemu bankowoci internetowej R-Online
poprzez stron internetow Banku nastpi po wybraniu wzakadce Logowanie opcji Systemy Polbank, anastpnie po potwierdzeniu tosamoci Klienta poprzez podanie przez niego Nazwy Uytkownika iHasa
1 (oktrych mowa w 11 Regulaminu Konta).
Wcelu aktywacji systemu bankowoci internetowej R-Online Klient powinien poda lub zaktualizowa wczeniej podany Bankowi polski numer
telefonu komrkowego (zaczynajcy si od prefiksu +48) niezbdny autoryzacji transakcji patniczych skadanych za porednictwem tego systemu.
Po spenieniu przez Klienta powyszych warunkw, Bank wyle wpostaci
wiadomoci tekstowej SMS na podany przez Klienta numer telefonu komrkowego, oktrym mowa powyej, Haso startowe oraz Identyfikator
suce do pierwszego logowania do systemu bankowoci internetowej
R-Online, zgodnie zRegulaminem EKD.
Wprzypadku Klienta bdcego osob maoletni aktywacja bankowoci internetowej R-Online jest moliwa wycznie wplacwce Banku, po
spenieniu cznie poniszych warunkw:
1) zawarciu Umowy oElektroniczne kanay dostpu dla Klientw indywidualnych wformie pisemnej przez Klienta bdcego osob
maoletni za zgod przedstawiciela ustawowego;
2) akceptacji Regulaminu wiadczenia usug przez Raiffeisen Bank
Polska S.A. za porednictwem Elektronicznych kanaw dostpu
dla Klientw indywidualnych przez osob maoletni ijej przedstawiciela ustawowego;
3) podaniu lub aktualizacji przez Klienta bdcego osob maoletni, polskiego numeru telefonu komrkowego (zaczynajcego si
od prefiksu +48) niezbdnego do aktywacji systemu bankowoci
internetowej R-Online oraz autoryzacji transakcji patniczych skadanych za porednictwem tego systemu.
Jeli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzysta zusugi Bankowoci Internetowej Polbank24 i jednoczenie przed t dat aktywowa system
bankowoci internetowej R-Online, na podstawie odrbnej umowy wykonywanej zgodnie zRegulaminem EKD, Bank od dnia 19 maja 2014
r. rozszerza zakres przedmiotowy tej odrbnej umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. Wtym przypadku, wcelu korzystania
z usugi R-Online, nie jest wymagane wykonanie czynnoci opisanych
wniniejszym paragrafie.
93
Jeli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzysta z usugi Serwis Telefoniczny

2.
3.

4.

5.

6.

98
W zakresie kart wydanych do rachunku patniczego na podstawie Umowy
Karty zawartej przed dniem 17 maja 2014 r. wykonywanie umowy odbywa
si bdzie zgodnie zpostanowieniami Regulaminu oraz Tabeli.

Polbank24, to Bank, za zgod Klienta, kontynuuje dotychczasow usug na


nowych zasadach okrelonych wRegulaminie EKD oraz Tabeli funkcjonalnoci
Elektronicznych Kanaw Dostpu jako Centrum Telefoniczne.
Usuga Centrum Telefoniczne wiadczona bdzie w zakresie nie wszym ni usuga Serwis Telefoniczny Polbank 24.
Wyraenie przez Klienta zgody na kontynuowanie dotychczasowej usugi
na nowych zasadach okrelonych wRegulaminie EKD oraz Tabeli funkcjonalnoci Elektronicznych Kanaw Dostpu nastpuje poprzez aktywacj usugi Centrum Telefoniczne, wtym akceptacj Regulaminu EKD.
Klient moe aktywowa usug Centrum Telefoniczne dzwonic na numer Centrum Telefonicznego. Numery telefonw dostpne s na stronie
internetowej Banku iwoddziaach Banku. Aktywacja ww. usugi nastpi:
1) po potwierdzeniu tosamoci Klienta poprzez podanie przez niego numeru swojej karty wydanej przez Bank oraz numeru PIN do
Serwisu Telefonicznego Polbank24 zdefiniowanego i opisanego
w Regulaminie Konta - jeeli aktywacja nastpuje bez kontaktu
zpracownikiem Centrum Telefonicznego tj. poprzez serwis automatyczny, oktrym mowa wRegulaminie EKD lub
2) po potwierdzeniu tosamoci Klienta na podstawie prawidowych
odpowiedzi na pytania zadane przez pracownika Centrum Telefonicznego - jeeli aktywacja nastpuje poprzez kontakt zpracownikiem Centrum Telefonicznego.
Aktywowanie usugi Centrum Telefoniczne moe rwnie nastpi
w placwce Banku lub podczas pierwszego logowania si Klienta do
systemu bankowoci internetowej R-Online (do momentu ustanowienia
Hasa do R-Online zdefiniowanego wRegulaminie EKD).
Jeli Klient do dnia 19 maja 2014r. korzysta z usugi Serwis Telefoniczny Polbank24 ijednoczenie przed t dat aktywowa usug Centrum Telefoniczne na podstawie odrbnej umowy wykonywanej zgodnie
zRegulaminem EKD, Bank od dnia 19 maja 2014 r. rozszerza zakres
przedmiotowy tej odrbnej umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu EKD. W tym przypadku, w celu korzystania z usugi Centrum
Telefoniczne, nie jest wymagane wykonanie czynnoci opisanych wniniejszym paragrafie.

1.

2.

3.

94
Dotychczas stosowane przez Klienta Nazwa Uytkownika, Haso 1 oraz numer PIN do Serwisu Telefonicznego Polbank24 zachowuj wano od dnia
17 maja 2014 r. do dnia 21 listopada 2014 r., ztym e od dnia 19 maja
2014 r. mog by stosowane wycznie w celu potwierdzenia tosamoci
Klienta wcelu aktywowania usugi systemu bankowoci internetowej R-Online lub Centrum Telefonicznego zgodnie zzasadami opisanymi powyej.
1.
2.

1.

2.

3.

4.

95
Jeli Klient do dnia 19 maja 2014 r. korzysta zusugi Bankowo Internetowa Polbank24 to Bank od dnia 19 maja 2014 r. udostpnia Klientowi wycigi wsystemie bankowoci internetowej R-Online.
Wprzypadku braku aktywacji systemu bankowoci internetowej R-Online do dnia 21 listopada 2014 r. iniezoenia do tej daty przez Klienta
dyspozycji wzakresie dostarczania wycigw wformie papierowej lub
na adres poczty elektronicznej, po tej dacie Bank bdzie dostarcza bezpatnie wycigi na adres korespondencyjny Klienta wformie papierowej
(wtym udostpniane wsystemie bankowoci internetowej R-Online) od
dnia 19 maja 2014 r.
96
Od dnia 17 maja 2014 r. Bank zaprzestaje wiadczenia usugi Serwis
Wycigi Polbank24 zdefiniowanego iopisanego wRegulaminie Konta.
Wserwisie tym przez okres kolejnych 2 miesicy liczonych od dnia 17
maja 2014 r. bd udostpniane archiwalne wycigi, sporzdzane do
dnia 17 maja 2014 r.
Jeli Klient w chwili zaprzestania wiadczenia usugi Serwis Wycigi
Polbank24 przez Bank, korzysta zusugi Bankowoci Internetowej Polbank24 to Bank, od dnia 19 maja 2014 r. udostpnia Klientowi wycigi
wsystemie bankowoci internetowej R-Online.
Wprzypadku braku aktywacji systemu bankowoci internetowej R-Online do dnia 21 listopada 2014 r. iniezoenia do tej daty przez Klienta
dyspozycji wzakresie dostarczania wycigw wformie papierowej lub
na adres poczty elektronicznej, wwczas po tej dacie Bank bdzie dostarcza bezpatnie wycigi na adres korespondencyjny Klienta wformie
papierowej (w tym udostpniane w systemie bankowoci internetowej
R-Online) od dnia zaprzestania wiadczenia usugi Serwis Wycigi Polbank24.
Jeli Klient wchwili zaprzestania wiadczenia usugi Serwis Wycigi Polbank24 przez Bank nie korzysta zusugi Bankowoci Internetowej Polbank24 to Bank, od dnia 17 maja 2014 r., dostarcza wycigi wformie
papierowej na adres korespondencyjny Klienta, do momentu zoenia
przez Klienta odmiennej dyspozycji wtym zakresie.

8.
9.

99
Rachunki Lokat standardowych otwarte na zasadach okrelonych wRegulaminie Konta z opcj odnowienia, prowadzone przez Bank przed
dniem 17 maja 2014 r., od dnia 17 maja 2014 r. otrzymuj now
nazw Standardowa Lokata Terminowa / Lokata Internetowa oraz
podlegaj odnowieniu zgodnie zTabel oprocentowania, opat, prowizji ilimitw transakcyjnych wRaiffeisen Bank Polska S.A. dla lokat
terminowych, ktra zastpuje dotychczasow Tabel Oprocentowania
Rachunkw Lokat prowadzonych dla Klientw indywidualnych wRaiffeisen Bank Polska S.A..
Rachunki Lokat standardowych walutowych otwarte na zasadach okrelonych w Regulaminie Konta z opcj odnowienia, prowadzone przez
Bank przed dniem 17 maja 2014 r., od dnia 17 maja 2014 r. otrzymuj
now nazw Walutowa Lokata Terminowa/ Lokata Internetowa oraz
podlegaj odnowieniu zgodnie zTabel oprocentowania, opat, prowizji ilimitw transakcyjnych wRaiffeisen Bank Polska S.A. dla lokat
terminowych, ktra zastpuj dotychczasow Tabel Oprocentowania
Rachunkw Lokat prowadzonych dla Klientw indywidualnych wRaiffeisen Bank Polska S.A..
Rachunki patnicze prowadzone przez Bank przed dniem 17 maja 2014
r. na zasadach okrelonych wRegulaminie Konta, Tabeli Opat iProwizji rachunkw bankowych prowadzonych dla Klientw indywidualnych
wRaiffeisen Bank Polska S.A. oraz Tabeli Oprocentowania rachunkw
bankowych prowadzonych dla Klientw indywidualnych w Raiffeisen
Bank Polska S.A. bd prowadzone przez Bank od dnia 17 maja 2014
r. na zasadach okrelonych wRegulaminie oraz Tabeli oprocentowania, opat, prowizji i limitw transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska
Spka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu
zaduenia wKoncie Osobistym, pod nowymi nastpujcymi nazwami:
1) Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste wzotych otrzymuje nazw
Konto Osobiste Wygodne;
2) Rachunek Pomagajcy wzotych otrzymuje nazw Konto Osobiste
Aktywne;
3) Rachunek Ale!Konto otrzymuje nazw Konto Osobiste Aktywne;
4) Rachunek Bankowoci Osobistej otrzymuje nazw Konto Osobiste
Komfortowe;
5) Rachunek Proste Oszczdzanie, Rachunek Mocno Oszczdzajcy,
Rachunek Codzienny Sukces otrzymuje nazw:
a) Konto Lokacyjne Plus Wygodne, jeeli Klient by posiadaczem
wycznie Mistrzowskiego Konta Osobistego wzotych spord
rachunkw oszczdnociowo-rozliczeniowych wzotych, do ktrych przed dniem 17 maja 2014 r. zastosowanie mia Regulamin Konta;
b) Konto Lokacyjne Plus Komfortowe, wkadym innym przypadku
ni opisanym wpkt a) powyej;
6) Rachunek Oszczdzajcy w zotych oraz Rachunek Premiowany
otrzymuje nazw Konto Oszczdzajce;
7) Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste, Rachunek Pomagajcy,
Rachunek Oszczdzajcy prowadzony wdanej walucie obcej otrzymuje nazw Konto walutowe A`Vista.
Przelewy Automatyczne zdefiniowane wRegulaminie Konta ustanowione przed dniem 17 maja 2014 r. bd wykonywane przez Bank na
dotychczasowych zasadach.
Do Konta Oszczdzajcego stosuje si postanowienia Regulaminu dotyczce Konta Osobistego wzotych zwyczeniem realizacji usugi pakiet optymalnych korzyci pomidzy Kontem Oszczdzajcym aKontem
Lokacyjnym.

100
Do wykonywania niniejszej umowy, wtym do rozstrzygania sporw wynikajcych, zumowy maj zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Regulamin obowizuje od dnia 7 wrzenia 2015 r.

97
Pierwszy wycig po dniu 17 maja 2014 r. zostanie dostarczony Klientowi
w postaci dwch dokumentw, obejmujcych cznie peen okres rozliczeniowy. Wycig zostanie dostarczony bezpatnie.

21

Zacznik nr 1 do Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Czas wykonania zlece patniczych

Dyspozycje otrzymane po godzinach wskazanych w niniejszej tabeli bd uznane przez Bank, jako
otrzymane w nastpnym dniu roboczym.
Rodzaj dyspozycji/sposb dostarczenia

GODZINY GRANICZNE
system bankowoci internetowej
R-Online

Mobilny Bank

Centrum
Telefoniczne

Wpata i wypata gotwkowa

Polecenie przelewu z rachunku w


PLN ELIXIR:
- dowolny przelew

do 21:30

Polecenie przelewu z rachunku w


PLN ELIXIR:
- na rzecz Urzdu Skarbowego
- na rzecz ZUS

do 21:30

do 21:30

do 21:30

do 21:30

Doadowanie telefonu

do 21:30

do 21:30

Przelew w ramach usugi eRfaktura

do 21:30

Przelew wewntrzbankowy pomidzy rachunkami w tej samej


walucie, innej ni PLN lub w
rnych walutach

do 16.001

Przelew za granic, przelew do


innego banku krajowego w walucie innej ni PLN oraz przelew w
PLN do innego banku krajowego
z rachunku w walucie innej ni
PLN

do 15:00

Przelew szybki (przelew zagraniczny z dat waluty D+1)

do 15:00

Przelew ekspresowy (przelew zagraniczny z dat waluty D+0) W


przypadku przeleww zoonych
po 12:30 Bank nie gwarantuje
realizacji z dat waluty D+0.
Realizacja moe nastpi z dat
waluty D+1

do 13:30

Dyspozycja otwarcia lokaty


terminowej

do 21:30

Przelew otrzymany z zagranicy lub


z innego polskiego banku w walucie innej ni PLN

do 16:00

do 21:30

Bankomat
zlokalizowany
w placwce
Banku

w godzinach
pracy placwki

do 21.30

Oddzia Banku dedykowany do obsugi Klientw


Friedrich Wilhelm Raiffeisen; Osobisty Opiekun
Klienta

do 21:30

do 14:00

do 14:00

do 21:30

do 14:00

do 14:00

do 14:30

do 14:00

w godzinach
pracy placwki

do 14:00

Przelew do innego banku krajowego wysyany


z rachunku w PLN - SORBNET
Przelew wasny i wewntrzbankowy pomidzy rachunkami w PLN

Placwka
Banku

do 21:30

do 16:00

do 16:00

do 13:00

do 14:00

do 13:00

do 13:00

do 21:30

w godzinach
pracy placwki

do 17:00

- do godz. 16:00 uznaje si za przyjty w dniu biecym,


- po godz. 16:00 uznaje si za przyjty w nastpnym dniu roboczym

1
Dotyczy przeleww wysanych za porednictwem formatki Przelew wasny w systemie R-Online oraz przeleww wysanych za porednictwem formatki Przelew euroregulowany, Przelew zagraniczny lub
Zakup/sprzeda waluty pod warunkiem podania nazwy Banku w formacie SWIFT, a rachunku w formacie IBAN lub NRB.

22

Zacznik nr 2 do Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Dane wymagane przez Bank do realizacji przelewu

1. Przelew krajowy zasady oglne


Rodzaj przelewu

Wymagane dane
Nr obcianego rachunku
Klienta

Przelew krajowy (ELIXIR,


SORBNET, wewntrzny)

do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych

- NRB lub
- IBAN lub
- kocwka nr rachunku prowadzonego w Banku (16
ostatnich cyfr)

do Urzdu Skarbowego

Doadowania
telefonw
komrkowych

w ramach usugi
eR-faktura

Nr rachunku
odbiorcy

Firma lub Imi i


nazwisko odbiorcy
Adres odbiorcy

Tytu przelewu

- NRB lub
- IBAN

wymagane

Naley wpisa
nr rachunku
zgodnie z pkt. 2.
Wiersz Numer
rachunku
bankowego ZUS

Wymagane oraz dodatkowo nastpujce informacje:


Patnik nazw skrcon firmy - patnika skadek, lub nazwisko
i imi patnika (zgodnie ze zgoszeniem patnika przekazanym do
ZUS)
Typ drugiego identyfikatora REGON, PESEL, Dowd Osobisty, Paszport
NIP Patnika Numer identyfikacji podatkowej - 10 cyfr
Typ wpaty naley wybra typ wpaty - S,M,U,T,E,A,B,D
Deklaracja rok i miesic w postaci RRRRMM
Numer deklaracji numer deklaracji w postaci liczby dwucyfrowej w zakresie od 00 do 99
Informacje dodatkowe- numer decyzji lub tytuu wykonawczego jeli ich wynikiem jest przelew do 15 znakw
Szczegy w tabeli: 2. Przelew do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych zasady wypeniania pl dodatkowych

NRB - Nr
rachunku organu
podatkowego w
zalenoci od
typu opaty

Nazwa
i adres organu
podatkowego

Wymagane oraz dodatkowo


nastpujce informacje:
Nazwa Patnika;
Typ identyfikatora uzupeniajcego
Numer identyfikatora uzupeniajcego
Symbol formularza
Typ okresu J,D,M,P
Numer okresu
Identyfikacja zobowizania
Szczegy w tabeli: 3.Przelew na rachunek organu podatkowego zasady
wypeniania pl dodatkowych

Automatycznie
uzupeniany
po wybraniu
operatora
telefonu
komrkowego

Nie dotyczy

Numer telefonu komrkowego


(9 cyfr ), ktry bdzie doadowany
kwot przelewu

Kwota w walucie PLN

Wymagane

Wybr kwoty
listy lub
wprowadzenie
(w zalenoci
od wybranego
operatora)

Automatycznie uzupeniane przez Bank na podstawie danych przekazanych przez Dostawc

23

2. Przelew do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych zasady wypeniania pl dodatkowych


Numer rachunku
bankowego ZUS

2.1. W przypadku opacania nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne w dwch pierwszych kratkach liczb 83 i
w dwudziestej pierwszej kratce cyfr 1

8 3 1 0 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 6 1 3 9 5 1 0 0 0 0 0
2.2. W przypadku opacania nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenie zdrowotne w dwch pierwszych kratkach liczb 78 i
w dwudziestej pierwszej kratce cyfr 2

7 8 1 0 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 6 1 3 9 5 2 0 0 0 0 0
2.3. W przypadku opacania nalenoci z tytuu skadek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
w dwch pierwszych kratkach liczb 73 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfr 3

7 3 1 0 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 6 1 3 9 5 3 0 0 0 0 0
2.4. W przypadku opacania nalenoci z tytuu skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych w dwch pierwszych kratkach liczb
68 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfr 4.
Kwota

6 8 1 0 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 6 1 3 9 5 4 0 0 0 0 0
UWAGA Wpat nalenoci z tytuu skadek w zwizku z realizacj tytuu wykonawczego lub zajcia przez urzd skarbowy, komornika sdowego lub dunika zajtej wierzytelnoci oraz wpat nalenoci przez syndyka upadoci z tytuu skadek za okres przed
dniem ogoszenia upadoci dokonuje si na wskazany przez ZUS rachunek bankowy waciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Typ wpaty

Numer
deklaracji

Jeeli wpata dokonywana jest po terminie to zgodnie z art.23 ustawy z dnia 13 padziernika 1998r. o systemie ubezpiecze
spoecznych (Dz.U. z 2009r, Nr205, poz 1585) opacona kwota powinna obejmowa rwnie odsetki za zwok naliczone
na zasadach i wysokoci okrelonej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz 60
ze zmianami)
Zgodnie z art. 23 ust 1a ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych- odsetek za zwok nie nalicza si, jeeli ich wysoko
nie przekracza 6,60 PLN. Ponadto wyliczona kwota odsetek za zwok podlega zaokrgleniu do penych zotych (kocwk
poniej 50 gorszy pomija si a rwna lub wysza od 50 groszy podlega zaokrgleniu w gr) aktualne stopy odsetek za
zwok publikowane s na stronie internetowej Zakadu Ubezpiecze Spoecznych.

Skadka za jeden miesic

Jeeli wpata dotyczy skadki za jeden miesic ( w tym rwnie skadki z nalenymi odsetkami za zwok oraz ewentualnymi kosztami upomnie

Odroczenie terminu

Jeeli patnik uzyska zgod na odroczenie terminu patnoci

Ukad ratalny

Jeeli patnik dokonuje wpaty w ramach ukadu ratalnego

Opata dodatkowa Patnika

Jeeli patnik wpaca opat dodatkow zgodnie z wydan przez ZUS decyzj na podstawie art.47 ust 10c ustawy z 13 padziernika 1998r. o systemie ubezpiecze spoecznych

Opata dodatkowa Porednika

Jeeli instytucja obsugujca wpaty skadek wpaca dodatkow opat zgodnie z wydana przez ZUS decyzj na podstawie art.47 ust 10c ustawy z 13 padziernika 1998r. o
systemie ubezpiecze spoecznych

Opata dodatkowa

Jeeli instytucja obsugujca wpaty skadek wpaca dodatkow opat zgodnie z wydan przez ZUS decyzj na podstawie art.24 ust 1 ustawy z 13 padziernika 1998r. o
systemie ubezpiecze spoecznych

Egzekucja

Jeeli wpata dotyczy kosztw egzekucyjnych

Skadka dusza ni jeden


miesic

Jeeli wpata dotyczy skadki za okres duszy ni jeden miesic (w tym rwnie skadki z
nalenymi odsetkami za zwok oraz ewentualnymi kosztami upomnie)

Jeeli w polu Typ wpaty wpisano S


lub M naley wpisa numer deklaracji rozliczeniowej, stosujc nastpujce
oznaczenia:

01 dla deklaracji rozliczeniowej,


02-39 wcznie dla deklaracji rozliczeniowej korygujcej, skadanej do deklaracji
oznaczonej numerem 01
UWAGA: w przypadku skadania korekt deklaracji rozliczeniowych dla tej grupy patnikw, naley pamita, ze ostatni moliw do zoenia jest deklaracja z numerem 39 (w
przypadku przekroczenia tej liczby korekt kada kolejna musi by oznaczona numerem
39)
w przypadku zakadw pracy chronionej lub aktywnoci zawodowej:
40 dla deklaracji rozliczeniowej:
skadanej za cz miesica, w ktrej patnik nie posiada statusu zakadu pracy
chronionej lub aktywnoci zawodowej, w razie gdy uzyskanie tego statusu nastpio w
trakcie miesica
skadanej za cz miesica, w ktrej patnik posiada status zakadu pracy chronionej lub aktywnoci zawodowej, w razie gdy utrata tego statusu nastpia w trakcie
miesica
41-49 wcznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygujcej, skadanej do deklaracji
oznaczonej numerem 40

24

w przypadku:
powiatowych urzdw pracy - za bezrobotnych oraz osoby pobierajce stypendium w
okresie odbywania szkolenia, stau lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
na ktre zostay skierowane przez powiatowy urzd pracy, wojskowych biur emerytalnych, Zakadu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw
Wewntrznych i Administracji oraz Biura Emerytalnego Suby Wiziennej - za emerytw i rencistw, jednostek organizacyjnych pomocy spoecznej, wjtw, burmistrzw lub prezydentw miast - za osoby korzystajce ze wiadcze pomocy spoecznej lub za osoby
pobierajce wiadczenia rodzinne, bankw rozliczajcych skadki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypaty emerytury lub renty z zagranicy, innych podmiotw rozliczajcych skadki na ubezpieczenie zdrowotne - w przypadku
dokonywania wypaty emerytury lub renty z zagranicy, instytucji rozliczajcej skadki na ubezpieczenie zdrowotne - w przypadku dokonywania wypaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i
przepisami o wspieraniu rozwoju obszarw wiejskich ze rodkw pochodzcych z
sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej
51 - dla deklaracji rozliczeniowej
52-69 wcznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygujcej, skadanej do deklaracji
oznaczonej numerem 51
w przypadku ZUS za emerytw i rencistw oraz osoby pobierajce zasiek przedemerytalny lub wiadczenie przedemerytalne:
51 - dla deklaracji rozliczeniowej
52 - 89 wcznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygujcej, skadanej do deklaracji
oznaczonej numerem 51
w przypadku sdziw, prokuratorw, onierzy lub funkcjonariuszy, za ktrych powsta
obowizek opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne po rozwizaniu lub wyganiciu stosunku subowego:
70 - dla deklaracji rozliczeniowej
71-79 wcznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygujcej, skadanej do deklaracji
oznaczonej numerem 70
w przypadku deklaracji rozliczeniowej za dany miesic kalendarzowy, skadanej przez
syndyka upadoci za okres od dnia ogoszenia upadoci:
80 - dla deklaracji rozliczeniowej
81-89 wcznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygujcej, skadanej do deklaracji
oznaczonej numerem 80
1.

Jeeli w polu Typ wpaty wpisano S lub M - w przypadku osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno zwolnionych z obowizku skadania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportw miesicznych za dany miesic, a wpata dotyczy skadki
za ten miesic, naley wpisa 01.
2. Jeeli w polu Typ wpaty wpisano S lub M - w przypadku patnikw skadek opacajcych skadki wycznie na wasne ubezpieczenia, skadajcych za dany miesic wicej ni jedn deklaracj rozliczeniow z rnymi kodami tytuu ubezpieczenia,
naley wpisa:
01- dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej skadanej za dany miesic
02 - 39 wcznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygujcej skadanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
40 - dla drugiej deklaracji rozliczeniowej skadanej za dany miesic
41- 49 wcznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygujcej skadanej do deklaracji oznaczonej numerem 40
51 - dla trzeciej deklaracji rozliczeniowej skadanej za dany miesic
52 - 69 wcznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygujcej skadanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
Jeeli w polu Typ wpaty wpisano A, B, D, E, T lub U - naley wpisa numer deklaracji rozliczeniowej 01, 40, 51, 70 lub 80 waciwy dla: decyzji o naoeniu dodatkowej opaty, decyzji lub umowy o odroczeniu terminu patnoci skadek, decyzji lub umowy,
na podstawie ktrej patnik skadek uzyska ukad ratalny, albo tytuu wykonawczego

Deklaracja

Naley wpisa (cyframi arabskimi podajc dwie cyfry miesica, np. 01 - dla stycznia, 12 - dla grudnia oraz cztery cyfry roku, np.
2010):
jeeli w polu Typ wpaty polecenia przelewu/wpaty nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne wpisano A lub
B - miesic i rok, ktrego dotyczy bdnie sporzdzony dokument rozliczeniowy lub patniczy
jeeli w polu Typ wpaty wpisano S - miesic i rok wykazany w deklaracji rozliczeniowej zoonej za miesic kalendarzowy,
ktrego wpata dotyczy
UWAGA: Opacajc skadki za biecy miesic patnik skadek powinien wpisywa dane miesica, za ktry dokonuje wpaty, a
nie miesica , w ktrym wpata jest dokonywana (opacajc skadki za stycze 2010r. w lutym 2010r. naley wpisa 012010).
Bdne opisanie okresu rozliczeniowego, za ktry dokonywana jest wpata, moe spowodowa jej rozliczenie niezgodne z oczekiwaniem patnika (rozliczenie nastpi zgodnie z 11 rozporzdzenia z 18 kwietnia 2008r.w sprawie szczeglnych zasad i
trybu postpowania w sprawach rozliczania skadek ..(Dz.U. z 2008r. Nr 78 poz. 465).
jeeli w polu Typ wpaty wpisano M - miesic i rok bieco zoonej deklaracji rozliczeniowej lub lub wybrany miesic i rok z
okresu, za ktry dokonywana jest wpata. Wskazanie miesica i roku jest rwnoznaczne z dyspozycj patnika skadek co do
kolejnoci pokrywania zobowiza, tj. w pierwszej kolejnoci zostan pokryte zobowizania za miesic wskazany we wpacie,
a nadwyka zostanie rozliczona poczynajc od najwczeniejszej zalegoci;
jeeli w polu Typ wpaty wpisano S lub M - miesic i rok, ktrego wpata dotyczy, jeeli patnik skadek jest zwolniony z
obowizku skadania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportw miesicznych za dany miesic, a wpata dotyczy skadki
za ten miesic
jeeli w polu Typ wpaty wpisano T - miesic i rok terminu, do ktrego odroczono wpat
jeeli w polu Typ wpaty wpisano U - miesic i rok wyznaczonego terminu raty
jeeli w polu Typ wpaty wpisano D lub E - miesic i rok, ktrego wpata dotyczy, podany w decyzji o naoeniu dodatkowej
opaty lub w tytule wykonawczym

25

Numer decyzji/
Umowy/
Tytu wykonawczy

Naley wpisa:
jeeli w polu Typ
jeeli w polu Typ
jeeli w polu Typ
jeeli w polu Typ

wpaty
wpaty
wpaty
wpaty

wpisano
wpisano
wpisano
wpisano

A, B lub D - numer decyzji o naoeniu dodatkowej opaty


E - numer tytuu wykonawczego
T - numer umowy o odroczeniu terminu patnoci skadek
U - numer umowy, na podstawie ktrej patnik skadek uzyska ukad ratalny

Informacje sporzdzone na podstawie prawnej:


Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu patniczego nalenoci z tytuu skadek, do ktrych
poboru zobowizany jest Zakad Ubezpiecze Spoecznych (Dz.U. nr 202, poz. 1561)
Ustawa z dnia 13 padziernika 1998r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 205, poz. 1585)

3. Przelew na rachunek organu podatkowego zasady wypeniania pl dodatkowych

NIP lub identyfikator


uzupeniajcy zobowizanego

Okres (rok, typ okresu,


nr okresu)

Naley wpisa:
Numer Identyfikacji Podatkowej zobowizanego. Jeeli zobowizany nie posiada Numeru Identyfikacji Podatkowej naley wpisa identyfikator uzupeniajcy:
numer REGON, gdy zobowizany jest osob prawn lub jednostk organizacyjn niemajc osobowoci
prawnej, ale posiadajc numer REGON,
numer PESEL, gdy wpacajcy jest osob fizyczn posiadajc numer PESEL.
Jeeli zobowizany nie posiada jednego z podanych wyej numerw: NIP, PESEL lub REGON, to naley wpisa:
seri i numer paszportu lub
seri i numer dowodu osobistego albo
numer innego dokumentu potwierdzajcego tosamo

Pole musi by wypenione, z wyjtkiem sytuacji, gdy wpata dotyczy nalenoci niezwizanych z okresem rozliczeniowym
(np. podatek od spadkw i darowizn, podatek od czynnoci cywilnoprawnych).
Naley wpisa, jakiego okresu dotyczy dokonywana wpata: R rok, K kwarta, M miesic, D - dekada, J dzie.
Przykadowo:
wpata dotyczy podatku dochodowego od osb prawnych za 2007r. naley wpisa 07R (przykad nr 1),
wpata dotyczy podatku dochodowego od osb fizycznych za 2007r. naley wpisa 07R (przykad nr 2),
wpata dotyczy zryczatowanego podatku dochodowego od przychodw osb duchownych za 3 kwarta
2007r. naley wpisa 07K03,
wpata dotyczy podatku od towarw i usug za miesic luty 2007r. naley wpisa 07M02,
wpata dotyczy podatku od gier za 2 dekad lipca 2007r. naley wpisa 07D0207,
wpata dotyczy podatku akcyzowego za 7 dzie marca 2007r. naley wpisa 07J0703.
1.

Symbol formularza lub


patnoci

Identyfikacja zobowizania (rodzaj dokumentu np. decyzja,


tytu wykonawczy, postanowienie)

Jeeli wpata dotyczy zeznania lub deklaracji; wwczas naley wpisa symbol formularza, np. PIT-37,
VAT 7, CIT-8 (przykad nr 1 i 2).
2. Jeeli wpata nalenoci wynika z decyzji, postanowienia lub tytuu wykonawczego organu podatkowego naley
wpisa symbol patnoci, np.
PIT wpata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego od osb fizycznych (przykad nr 4),
CIT wpata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego od osb prawnych,
VAT wpata dotyczy decyzji w sprawie podatku od towarw i usug,
AKC wpata dotyczy decyzji w sprawie podatku akcyzowego.
W przypadku dokonywania wpaty na rzecz urzdu skarbowego symbol patnoci musi by zgodny z symbolem okrelonym w przepisach dotyczcych wykazu numerw rachunkw bankowych urzdw skarbowych.
3. Jeeli wpata jest dokonywana na rachunek bankowy jednostki samorzdu terytorialnego naley wpisa symbol
patnoci INNE.
Pole wypenia si, jeeli:
1. Wpata nalenoci wynika z decyzji, postanowienia, tytuu wykonawczego, wwczas zobowizany wypeniajc pole
wpisuje w skrcie rodzaj aktu administracyjnego i jego sygnatur podan w treci tego aktu, np.
tytu wykonawczy SM1-0987-07 (przykad nr 3),
decyzja US-732-89-07 (przykad nr 4).
2. Wpata jest dokonywana na rachunek bankowy jednostki samorzdu terytorialnego i jednoczenie nie wynika z
decyzji, postanowienia lub tytuu wykonawczego naley wwczas wpisa w skrcie rodzaj nalenoci, np.
Pod. od nieruchomoci (wpata dotyczy podatku od nieruchomoci),
Pod. leny (wpata dotyczy podatku lenego),
Pod. rolny (wpata dotyczy podatku rolnego),
Opata od pos. psw (wpata dotyczy opaty od posiadania psw).

Informacje sporzdzone na podstawie prawnej:


Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wzoru formularza wpaty gotwkowej oraz polecenia przelewu na rachunek
organu podatkowego
Na podstawie art.60 par 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. Nr 8, poz.60, z pniejszymi zmianami)

26

4. Zlecenie stae zasady wypeniania pl dodatkowych

Nazwa zlecenia

W celu atwej identyfikacji naley wprowadzi/poda wasn nazw


zlecenia nazwa nie jest widoczna dla odbiorcy przelewu
Np. Czesne za szko, Zasilenie konta, Spata kredytu Prenumerata

Tytuem

Warto staa - Tre tytuu patnoci bdzie przekazywana do odbiorcy


przeleww w ramach zlecenia staego

Kwota

Moliwa do wprowadzenia tylko staa kwota przelewu

Data pierwszej realizacji

Czstotliwo

Data zakoczenia

Naley wskaza dat pierwszego wykonania przelewu w ramach harmonogramu zlecenia staego, przy czym pierwsza data najbliej realizacji nie moe by ustanowiona wczeniej ni dwa dni robocze po dniu
zaoenia zlecenia staego
Naley wybra z listy czstotliwo:

Miesiczn w przypadku wybrania daty pierwszej realizacji
np. 4 kwietnia, nastpna patno zostanie wykonana 4 maja o ile
bdzie to dzie roboczy. W przypadku gdy data pierwszej realizacji
zostanie wskazana na 31 dzie miesica, to kolejna patno w ramach harmonogramu bdzie odpowiednio w zalenoci od iloci dni
wykonywana 28, 30 lub 31 dnia miesica.

Tygodniow - w przypadku wybrania daty pierwszej realizacji przypadajcej na rod, kolejna patno zostanie wykonana w
nastpn rod o ile bdzie to dzie roboczy.

Kadego dnia roboczego
Jeli dzie wskazany w harmonogramie zlecenia staego wypadnie w
sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, to patno zostanie wykonana w pierwszym dniu roboczym.
Data zakoczenia jest wymagana, jeli przewidujemy wyganicie
harmonogramu staych zlece np. przez okres 12 miesicy, lub wykonanie tylko 4 staych zlece. Jeli pole pozostanie puste stae zlecenie bdzie wykonywao si bezterminowo.

27

1.

2.

Bank na koniec dnia roboczego poprzedzajcego termin wykonania


zlecenia staego dokonuje blokady rodkw
finansowych na rachunku bankowym na poczet
realizacji transakcji patniczej t w ramach aktualnego harmonogramu.
Prba wykonania transakcji w ramach harmonogramu zlecenia staego jest dokonywana raz
w cigu dnia roboczego.
Bank nie ponawia transakcji.

5. eR-faktura
5.1. eR-faktura usuga (uruchomienie/zamknicie)
Rejestracja porozumienia

Zamknicie
usugi

Rejestracja porozumienia wymaga uzupenienia lub wybrania :


Twoja nazwa porozumienia naley wpisa wasn nazw, ktra bdzie
prezentowana tylko w bankowoci internetowej R-Online,
Dostawca naley wybrac z listy dostawc, z ktrym chcemy nawiza porozumienie,
Identyfikator patnika zgodnie z instrukcj prezentowan przez Dostawc lub
instrukcj dostpn na stronie Banku www.raiffeisen.pl naley wpisa Identyfikator
wskazany przez Dostawc,
Tytu patnoci naley wybra z listy lub wpisa w zalenoci od Dostawcy
mog by oferowane rne opcje
Owiadczenie nawizanie porozumienia wie si z akceptacj owiadczenia
Kod wniosku po zaakceptowaniu wpisanych danych prezentowane jest podsumowanie wraz z Kodem wniosku niezbdnym do zakoczenia porozumienia
z Dostawc Dostawca wymaga podania kodu wniosku
Odwoanie - rezygnacja z porozumienia wymaga od Klienta wybrania opcji Odwoanie porozumienia

1.
2.
3.

4.

Usuga dostpna jest tylko w bankowoci internetowej R-Online


Przelewy w ramach usugi bd
wykonywane tylko po autoryzacji
porozumienia
Dostawcy w rny sposb przewiduj aktywacj porozumienia
naley postpowa zgodnie z
instrukcj prezentowan przez
danego Dostawc.
Nie mona aktywowa porozumienia z danym Dostawc w kilku
bankach

W przypadku zmiany Banku warto


odwoa porozumienia, tak aby mc
szybko nawiza porozumienia w bankowoci internetowej innego Banku.

5.2. Przelew w ramach usugi eR-faktura


Z rachunku

Mona wybra rachunek, z ktrego zostanie wysany przelew ( jeli z rachunku nie
mona zrobi standardowego przelewu krajowego nie pojawi si ono na licie)

1.

2.

Rachunek odbiorcy
Nazwa odbiorcy
Twoja nazwa
porozumienia

Rachunek wpisany na stae Dostawca wskazuje numer rachunku, na ktry ma


zosta przesany przelew
Nazwa Dostawcy, z ktrym nawizane jest porozumienie podstawiane przez
Dostawc
Twoja nazwa nadana przy nawizywaniu porozumienia

Tytuem

Warto podstawiana przez wierzyciela np. nr klienta, faktury bark moliwoci edycji
pola Tytuem

Kwota

Kwota podstawiana przez wierzyciela zgodna z wystawion faktur, prognoz itd.


brak moliwoci edycji pola Kwota

Tytuem

Warto podstawiana przez wierzyciela np. nr klienta, faktury bark moliwoci edycji
pola Tytuem

Data realizacji

Uzupenione
przelewy
bd
przesyane do bankowoci internetowej
R-Online
tylko
w przypadku gdy porozumienie
ma status Aktywne
Przelew
mona
odrzuci
w przypadku gdy zauwaymy
niezgodno
w
podanych
informacjach (np. kwota, tytu itd.)
W polu Powd odrzucenia mona
wskaza rodzaj niezgodnoci z
opisem

Data realizacji jest moliwa do wskazania przez Klienta = przysza data realizacji
przelewu, lub ustawiana przez wierzyciela termin zapaty z faktury, termin zapaty
prognozy

6. Doadowania
Z rachunku
Numer telefonu
Operator
Kwota doadowania

Mona wybra rachunek, z ktrego zostanie wysany przelew ( jeli z rachunku nie
mona zrobi standardowego przelewu krajowego nie pojawi si ono na licie )
9-cio cyfrowy numer telefonu komrkowego, ktrego karta pre-paid ma zosta
doadowana
Naley z listy wybra operatora telefonu komrkowego
Naley wybra kwot z listy lub z przedziau kwotowego w zalenoci od danego
operatora kwoty doadowa mog by rne.

28

Doadowania zlecone po godz. 21.00


dnia roboczego, mog zosta zrealizowane w godzinach porannych.

7. Przelew zagraniczny zasady oglne


Wymagane dane
Typy zlece patniczych

Nr rachunku
obcianego

Rachunek
odbiorcy

Nazwa
i adres
odbiorcy

Kod BIC/Dane
banku

Kraj
odbiorcy

Kraj banku

Tytu

Kwota i
waluta

Opcja kosztowa

zagraniczny
(standardowy)
zagraniczny (opcja
Szybki)
zagraniczny
(opcja Ekspresowy

- NRB lub
- IBAN lub
- kocwka
nr rachunku
prowadzonego w Banku
(16 ostatnich
cyfr)

IBAN do
krajw ktrych
standard IBAN
obowizuje
lista krajw
dostpna na
stronie www.
raiffeisen.pl
Pozostae
kraje numer
rachunku
odbiorcy

wymagane

W przypadku
podania
rachunku
odbiorcy w
formacie IBAN
naley poda
kod BIC banku
W pozostaych
przypadkach
naley poda
jeli jest - kod
BIC, jeli nie
ma wszystkie
niezbdne
dane
pozwalajce
zidentyfikowa
bank odbiorcy
(np. adres,
oddzia, numery dodatkowe
itd.)

Wymagany
kraj zgodny
z adresem
podanym
w adresie
odbiorcy

Kraj siedziby
banku odbiorcy

wymagany

Waluta
wybrana z
listy walut
oferowanych przez
Bank

SHA
pokrywaj
obie strony
OUR
pokrywa
nadawca
przelewu
BEN
pokrywa
odbiorca
przelewu

Waluta
tylko EUR

SHA pokrywaj obie


strony

euroregulowany

IBAN tylko
kraje EOG i
Szwajcaria

tylko BIC

Brak pola

8. Przelew zagraniczny informacje dodatkowe


Opcja
kosztowa

SHA pokrywaj obie strony.


OUR Pokrywa nadawca przelewu Bank pobiera za opcj OUR dodatkow zryczatowan opat zgodnie z TOiP. Przy przelewie
zagranicznym w walucie USD adna z wybranych opcji kosztowych (w tym rwnie OUR) nie gwarantuje otrzymania penej kwoty
przelewu przez beneficjenta
BEN pokrywa odbiorca przelewu przelew standardowy zagraniczny z opcj BEN mona zleci w dowolnej walucie pod warunkiem, e kraj banku beneficjenta NIE jest TO kraj czonkowski EOG lub Szwajcaria

Przelew zagraniczny standardowy

Przelew standardowy (bez wybranej opcji szybki lub ekspres) dla walut:
krajw z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest realizowany z jednodniow dat waluty.
pozostaych krajw jest realizowany z dwudniow dat waluty.

Przelew zagraniczny opcja


szybki

Przelew w trybie szybki umoliwia skrcenie daty waluty ze standardowej 2-dniowej do jednego dnia roboczego( obcienie w dniu
zlecenia patnoci, w ramach obowizujcych godzin granicznych dla realizacji patnoci zagranicznych, wysanie do banku beneficjenta w nastpnym dniu roboczym). Opcja dostpna tylko dla waluty USD.

Przelew zagraniczny opcja


ekspresowy

Przelew w trybie ekspresowy umoliwia skrcenie daty waluty ze standardowej do zerowej (obcienie w dniu zlecenia patnoci,
w ramach obowizujcych godzin granicznych dla realizacji patnoci zagranicznych, wysanie do banku beneficjenta w tym samym
dniu roboczym). Opcja dostpna tylko dla walut PLN, USD i EUR

STP Straight
Through Processing

Zasada pozwalajca na automatyczne procesowanie patnoci zagranicznych. Patno procesowana jest bez opnie oraz dodatkowych kosztw. W przypadku patnoci wysyanych do krajw, w ktrych wdroono standard IBAN naley wskaza rachunek beneficjenta w formacie IBAN + kod BIC banku - nie naley podawa dodatkowych danych dotyczcych banku odbiorcy nazwy, adresu
itd.
Uwaga! Opisana zasada STP nie dotyczy przeleww zagranicznych do Stanw Zjednoczonych Ameryki Pnocnej - jeli wysyana
waluta to USD oraz przeleww zagranicznych w walucie RUB (pkt 9).

29

9. Przelew zagraniczny w walucie RUB oraz USD


Przelew zagraniczny w walucie
RUB do Federacji Rosyjskiej

Dane beneficjenta oraz banku beneficjenta wymagane przez Bank przy realizacji
zlecenia:
rachunek i nazwa beneficjenta,
nazwa beneficjenta musi zawiera osobowo prawn,
nazwa banku beneficjenta lub kod SWIFT/BIC banku beneficjenta oraz 9-cyfrowy
kod BIK (inny ni kod SWIFT/BIC),
20-cyfrowy rachunek banku korespondencyjnego
(rachunek banku beneficjenta w banku centralnym Federacji Rosyjskiej),
5-cyfrowy kod statystyczny VO (naley uzyska go od kontrahenta) wraz z tytuem
patnoci np. faktura za towar- podajemy w polu szczegy patnoci,
kod INN/KPP tzw. tax id - numer beneficjenta

Opaty za brak kodu SWIFT/BIC nie s w


takich przypadkach pobierane.
Podanie nieprawidowych i niepenych danych
banku beneficjenta oraz banku korespondencyjnego moe skutkowa pobraniem
dodatkowej opaty zgodnej z TOiP oraz kosztami bankw poredniczcych w rozliczeniu
transakcji.

Przelew zagraniczny w walucie


RUB do pozostaych krajw

Dane banku beneficjenta wymagane przez Bank przy realizacji zlecenia:


20-cyfrowy rachunek banku beneficjenta w banku korespondencyjnym
(UWAGA -nie jest to rachunek kontrahenta),
w przypadku podania rachunku odbiorcy w formacie IBAN naley poda kod
SWIFT/BIC banku beneficjenta. W pozostaych przypadkach naley poda jeli
jest kod SWIFT/BIC, jeli nie ma - wszystkie niezbdne dane pozwalajce
zidentyfikowa bank odbiorcy (np. adres, oddzia, numery dodatkowe itd.),
5-cyfrowy kod statystyczny VO (naley uzyska go od kontrahenta) wraz z tytuem
patnoci np. faktura za towar- podajemy w polu szczegy patnoci.
Dane banku korespondencyjnego wymagane przez Bank przy realizacji zlecenia:
nazwa banku lub kod SWIFT/BIC oraz 9-cyfrowy kod BIK (inny ni kod SWIFT/BIC)
banku korespondencyjnego,
20-cyfrowy rachunek banku korespondencyjnego,
(rachunek banku korespondencyjnego w banku centralnym Federacji Rosyjskiej).

Podanie nieprawidowych i niepenych danych


banku beneficjenta oraz banku korespondencyjnego moe skutkowa pobraniem
dodatkowej opaty zgodnej z TOiP oraz kosztami bankw poredniczcych w rozliczeniu
transakcji.

W przypadku wystpowania dodatkowego banku poredniczcego w rozliczeniu


transakcji naley wskaza dane identyfikujce ten Bank (kod SWIFT/BIC lub jeli
nie ma - wszystkie niezbdne dane pozwalajce zidentyfikowa bank (np. adres,
oddzia).
Przelew zagraniczny w walucie
USD do Stanw
Zjednoczonych
Ameryki Pnocnej

Dane banku beneficjenta wymagane przez Bank przy realizacji zlecenia:


nazwa i adres banku beneficjenta lub
kod SWIFT/BIC banku beneficjenta lub
numer ABA i nazwa banku beneficjenta.

Opaty za brak kodu SWIFT/BIC nie s w


takich przypadkach pobierane.
Podanie nieprawidowych i niepenych danych
banku beneficjenta oraz banku korespondencyjnego moe skutkowa pobraniem
dodatkowej opaty zgodnej z TOiP oraz kosztami bankw poredniczcych w rozliczeniu
transakcji.

10. Przelew przychodzcy z tytuu renty lub emerytury zagranicznej


Przelew
przychodzcy
z tytuu rentyemerytury
zagranicznej

Klient powinien niezwocznie poinformowa Bank, e na jego rachunek bd wpyway rodki stanowice wiadczenie
z tytuu renty lub emerytury zagranicznej. Klient zobowizany jest dostarczy do Banku komplet wypenionych dokumentw, na ktry
skadaj si:
formularz Klienta,
owiadczenie Klienta o otrzymywaniu renty emerytury zagranicznej,
owiadczenie PIT2A,
kopia decyzji instytucji zagranicznej o przyznaniu renty/emerytury stwierdzajcej jej wysoko i charakter.
Dokumenty w formacie PDF udostpnione s przez Bank na stronie www.raiffeisen.pl oraz w kadym oddziale Banku na terenie kraju.
Bank w oparciu o dostarczon dokumentacj przygotuje ocen sytuacji prawno-podatkowej Klienta. Jeeli wiadczenie podlega obowizkowi podatkowemu w Polsce, Bank od kadego wpywu z tytuu renty- emerytury zagranicznej odprowadzi zaliczk na poczet PIT
do Urzdu Skarbowego i/lub skadk na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ.

30

Zgoda na obcianie rachunku


Niniejszym wyraam zgod:
Nazwa i adres odbiorcy polecenia zapaty

rezydent

Identyfikator odbiorcy

nierezydent

na obcianie wskazanego poniej rachunku bankowego, w formie polecenia zapaty, kwotami wynikajcymi z moich zobowiza w umownych
terminach zapaty, zgodnie z przesyanymi mi fakturami/rachunkami.
Nazwa i dokadny adres patnika

Numer rachunku bankowego patnika

osoba fizyczna niewykonujca dziaalnoci gospodarczej


pozostali dunicy
Identyfikator
patnoci
Niniejszy dokument stanowi jednoczenie zgod dla banku na obcianie mojego rachunku bankowego w formie polecenia zapaty, z tytuu moich
zobowiza wobec ww. wierzyciela. Cofnicie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewanoci. Jednoczenie wyraam zgod na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji patnoci.

______________________________

________________________________________

(miejsce i data)

(podpis dunika posiadacza rachunku,


zgodny z wzorem zoonym w banku)

Otrzymuje odbiorca

Zgoda na obcianie rachunku


Niniejszym wyraam zgod:
Identyfikator odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy polecenia zapaty

rezydent

nierezydent

na obcianie wskazanego poniej rachunku bankowego, w formie polecenia zapaty, kwotami wynikajcymi z moich zobowiza w umownych
terminach zapaty, zgodnie z przesyanymi mi fakturami/rachunkami.
Nazwa i dokadny adres patnika

Numer rachunku bankowego patnika

osoba fizyczna niewykonujca dziaalnoci gospodarczej


pozostali dunicy
Identyfikator
patnoci
Niniejszy dokument stanowi jednoczenie zgod dla banku na obcianie mojego rachunku bankowego w formie polecenia zapaty, z tytuu moich
zobowiza wobec ww. wierzyciela. Cofnicie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewanoci. Jednoczenie wyraam zgod na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji patnoci.

______________________________

________________________________________

(miejsce i data)

(podpis patnika zgodny z wzorem zoonym w banku)

Otrzymuje patnik

31
32