You are on page 1of 4

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ I KONKURSU

Twj Wymarzony Cel


1.

Nazwa Oferty Specjalnej i Konkursu


Oferta Specjalna i Konkurs nosz nazw: Twj Wymarzony Cel.

2.

Nazwa podmiotu organizujcego Oferta Specjaln i Konkurs


Organizatorem Oferty Specjalnej i Konkursu Twj Wymarzony Cel (zwanej dalej Ofert
Specjaln) jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie, przy ul. Piknej 20 (00-549),
wpisana do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego, prowadzonego przez Sd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego
pod numerem KRS: 14540, o opaconym w caoci kapitale zakadowym w wysokoci
2.256.683.400,00 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, o numerze REGON: 010000854, zwana
dalej Organizatorem lub Bankiem.

3.

Definicje
Uyte w niniejszym regulaminie Oferty Specjalnej i Konkursu (zwanym dalej Regulaminem) terminy,
pisane z wielkiej litery, oznaczaj:
3.1.
Centrum Telefoniczne elektroniczny kana dostpu umoliwiajcy wiadczenie przez Bank
usug za porednictwem telefonu udostpniony klientowi przez Bank zgodnie z zasadami
okrelonymi w Regulaminie wiadczenia usug przez Raiffeisen Bank Polska S.A. za
porednictwem Elektronicznych Kanaw Dostpu dla Klientw Indywidualnych;
3.2.
Konto Osobiste rachunek oszczdnociowo - rozliczeniowy, prowadzony przez Bank dla
osoby fizycznej bdcej Uczestnikiem, o ktrym mowa w Tabeli oprocentowania, opat,
prowizji i limitw transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spka Akcyjna dla: Konta
Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zaduenia w Koncie Osobistym;
3.3.
Konto Wymarzony Cel rachunek oszczdnociowy prowadzony na rzecz jednej osoby,
oferowany przez Bank od dnia 7 wrzenia 2015 r. i otwarty w terminie od dnia 7 wrzenia
2015 r. do dnia 30 wrzenia 2015 r. wcznie, o ktrym mowa w Tabeli oprocentowania,
opat, prowizji i limitw transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spka Akcyjna dla: Konta
Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zaduenia w Koncie Osobistym;
3.4.
Klient osoba fizyczna bdca konsumentem posiadajca pen zdolno do czynnoci
prawnych;
3.5.
Konkurs/Konkurs Twj Wymarzony Cel - Konkurs, ktrego zasady okrela niniejszy
Regulamin;
3.6.
Oprocentowanie bonusowe - oprocentowanie Konta Wymarzony Cel, o ktrym mowa w
Tabeli oprocentowania, opat, prowizji i limitw transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska
Spka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zaduenia w Koncie
Osobistym oraz w Regulaminie Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i
Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.;
3.7.
Uczestnik Klient, ktry speni jednoczenie nastpujce warunki:
a) w terminie od 24 sierpnia 2015 r. do 6 wrzenia 2015 r. wcznie, wypeni kompletnie
formularz zamieszczony na stronie internetowej www.wymarzonycel.pl, w tym:
i.
zaakceptuje Regulamin oraz
ii.
wyrazi zgod na otrzymywanie informacji handlowej za pomoc rodkw
komunikowania si na odlego, komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem
podanych danych kontaktowych, od Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz
iii.
wyrazi zgod na prowadzenie przez Raiffeisen Bank Polska S.A. dziaa
marketingowych drog telefoniczn na wskazany przez Uczestnika numer telefonu,
a po wypenieniu formularza zatwierdzi jego tre naciskajc przycisk Wylij,

Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Piknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS 0000014540 przez
Sd Rejonowy dla miasta stoecznego Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, o nr NIP: 526-020-58-71, o nr REGON: 010000854, o
opaconym kapitale zakadowym w wysokoci PLN 2.256.683.400,00

b)

4.

Czas trwania Oferty Specjalnej i Konkursu


4.1.
4.2.
4.3.

5.

Czas trwania Oferty Specjalnej i Konkursu obejmuje okres od dnia 24 sierpnia 2015 r. do
dnia 30 wrzenia 2015 r. wcznie.
Bank zastrzega sobie prawo do przeduenia Oferty Specjalnej i Konkursu.
Informacja o przedueniu Oferty Specjalnej i Konkursu bdzie dostpna w oddziaach oraz
Centrum Telefonicznym.

Zasady uczestnictwa w Ofercie Specjalnej


5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
6.

w terminie od 7 wrzenia 2015 r. do 30 wrzenia 2015 r. wcznie, zoy owiadczenie o


zamiarze zawarcia umowy o Konto Wymarzony Cel, zgodnie z instrukcj podan w
wiadomoci elektronicznej przesanej do Uczestnika na podany w formularzu adres e-mail
i umowa ta zostanie skutecznie zawarta (przy czym osoba, ktra nie posiada w Banku
Konta Osobistego, jednoczenie skutecznie zawrze umow o Konto Osobiste bdce w
ofercie Banku).

W ramach Oferty Specjalnej Bank przyzna Uczestnikowi dodatkowe odsetki, ktrymi zostanie
uznane Konto Wymarzony Cel Uczestnika.
Warunkiem wypaty dodatkowych odsetek jest naliczenie przez Bank Oprocentowania
bonusowego na Koncie Wymarzony Cel w kadym z miesicy kalendarzowych 2015 r.,
nastpujcych po miesicu kalendarzowym, w ktrym zawarto umow o Konto Wymarzony
Cel.
Konto Wymarzony Cel bdzie prowadzone przez Bank na zasadach okrelonych w
Regulaminie Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w
Raiffeisen Bank Polska S.A. i Tabeli oprocentowania, opat, prowizji i limitw transakcyjnych
w Raiffeisen Bank Polska Spka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz
Limitu zaduenia w Koncie Osobistym, obowizujcych od dnia 7 wrzenia 2015 r., ktre
zostan udostpnione na stronie www.wymarzonycel.pl.
Wypata dodatkowych odsetek, nastpi poprzez uznanie Konta Wymarzony Cel Uczestnika do
dnia 15 stycznia 2016 r.
Kwota dodatkowych odsetek bdzie rwna sumie odsetek (w tym naliczonych w ramach
Oprocentowania bonusowego), ktrymi zostanie uznane Konto Wymarzony Cel prowadzone
na rzecz Uczestnika w roku 2015 (tj. sumie odsetek jakie Bank wypaci i zaksigowa na
Koncie Wymarzony Cel od dnia otwarcia Konta Wymarzony Cel do dnia 31 grudnia 2015 r.
wcznie).
Dodatkowe odsetki zostan wypacone tylko na jedno Konto Wymarzony Cel prowadzone dla
danego Uczestnika.
W przypadku, gdy Uczestnik posiada wicej ni jedno Konto Wymarzony Cel, dodatkowe
odsetki zostan wypacone na Konto Wymarzony Cel, na ktrym warto odsetek wypacona w
2015 r. bya najwiksza, a w przypadku gdy kwota odsetek wypaconych bdzie taka sama na
kilku Kontach Wymarzony Cel, to dodatkowe odsetki zostan wypacone na Konto Wymarzony
Cel, ktre zostao otwarte w najwczeniejszym terminie.
Warunkiem wypaty dodatkowych odsetek jest prowadzenie przez Bank na rzecz Uczestnika
Konta Wymarzony Cel na dzie wypacenia tych odsetek, to jest na dzie 15 stycznia 2016 r.
Uczestnictwo w Ofercie Specjalnej jest dobrowolne.
Z udziau w Ofercie Specjalnej wyczeni s pracownicy Organizatora.

Zasady uczestnictwa w Konkursie Twj Wymarzony Cel.


6.1.

Konkurs nie jest gr losow ani zakadem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 30
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Piknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS 0000014540 przez
Sd Rejonowy dla miasta stoecznego Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, o nr NIP: 526-020-58-71, o nr REGON: 010000854, o
opaconym kapitale zakadowym w wysokoci PLN 2.256.683.400,00

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

6.13.
6.14.
6.15.

6.16.
6.17.

6.18.
6.19.
7.

Przedmiotem Konkursu jest wymylenie przez Uczestnika najbardziej oryginalnego opisu lub
przesanie najbardziej oryginalnego zdjcia - jako odpowiedzi na haso Opisz swj
wymarzony cel, zamieszczone stronie internetowej www.wymarzonycel.pl.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) otrzymanie na Konto Wymarzony Cel dodatkowych odsetek, o ktrych mowa w pkt. 5
niniejszego Regulaminu, oraz
b) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe Opisz swj wymarzony cel, w tym w
postaci zdjcia, zamieszczone na stronie internetowej www.wymarzonycel.pl.
Zdjcia nadesane na Konkurs musz spenia nastpujce wymogi techniczne: format pliku
png lub jpg lub jpeg lub pdf, a wielko pliku nie moe przekracza 5 MB (megabajtw).
W ramach Konkursu, Organizator przyzna 10 nagrd pieninych, o ktrych mowa w pkt.
6.6., w tym:
a) 5 nagrd pieninych przyznanych wrd Uczestnikw, ktrzy udzielili odpowiedzi
pisemnej na otwarte pytanie Opisz swj wymarzony cel,
b) 5 nagrd pieninych przyznanych wrd Uczestnikw, ktrzy przesali zdjcie w
odpowiedzi na haso Opisz swj wymarzony cel, zamieszczone na stronie internetowej
www.wymarzoncel.pl.
W ramach Konkursu Uczestnik moe wygra nagrod pienin w kwocie 555,55 z.
Przed wypat nagrody pieninej, Organizator pobierze i odprowadzi do waciwego urzdu
skarbowego zryczatowany podatek dochodowy od osb fizycznych w wysokoci 10% wartoci
nagrody pieninej. Przystpujc do Konkursu Uczestnik wyraa zgod na pobranie
zryczatowanego podatku dochodowego.
Nagroda pienina zostanie wypacona przez Bank poprzez uznanie kwot nagrody Konta
Wymarzony Cel Uczestnika do dnia 15 stycznia 2016 r., z zastrzeeniem, e wypata nagrody
pieninej nastpi na Konto Wymarzony Cel Uczestnika, o ktrym mowa w pkt. 5.7.
Przystpienie do Konkursu jest rwnoznaczne z akceptacj przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu.
Uczestnik nie moe przenie prawa do przyznanej nagrody pieninej na osob trzeci.
Warunkiem wypaty nagrody pieninej jest posiadanie Konta Wymarzony Cel przez
Uczestnika w dniu wypaty nagrody pieninej tj. na dzie 15 stycznia 2016 r.
O przyznaniu nagrody Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony drog e-mailow oraz
poprzez wiadomo SMS w cigu 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnicia Konkursu przez
Organizatora.
Nad prawidowoci Konkursu, w tym wyonieniem zwycizcw nadzr sprawuje Komisja
konkursowa skadajca si z trzech czonkw powoanych przez Organizatora.
Rozstrzygnicie Konkursu, wyonienie zwycizcw i ogoszenie wynikw Konkursu nastpi do
dnia 31 grudnia 2015 r.
Zwycizca Konkursu wyraa zgod na opublikowanie zwyciskiej odpowiedzi lub zdjcia na
stronie www.wymarzonycel.pl oraz na oficjalnym profilu Banku na FaceBook, na stronie
www.facebook.com/RaiffeisenPolbank.
Nagroda pienina nie podlega zamianie na nagrod rzeczow.
Uczestnik, ktremu zostaa przyznana nagroda w ramach Konkursu, ma prawo zrzec si jej,
skadajc na pimie stosowne owiadczenie w tym zakresie, skierowane do Organizatora.
W takiej sytuacji nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
Z udziau w Konkursie wyczeni s pracownicy Organizatora.

Tryb skadania i rozpatrywania reklamacji


7.1.
7.2.

Uczestnicy Oferty Specjalnej i Konkursu Twj Wymarzony Cel maj prawo do skadania
reklamacji co do przebiegu Oferty Specjalnej i Konkursu.
Uczestnicy Oferty Specjalnej i Konkursu powinni zgosi reklamacj niezwocznie po uzyskaniu
informacji o zaistnieniu okolicznoci budzcych zastrzeenia, w celu umoliwienia rzetelnego
rozpatrzenia reklamacji.

Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Piknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS 0000014540 przez
Sd Rejonowy dla miasta stoecznego Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, o nr NIP: 526-020-58-71, o nr REGON: 010000854, o
opaconym kapitale zakadowym w wysokoci PLN 2.256.683.400,00

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.

Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja moe zosta zoona w formie:


a) Pisemnej w oddziale Banku,
b) Listownej za porednictwem poczty do dowolnego oddziau Banku lub przesana na
adres: Raiffeisen Bank Polska S.A, Zesp Obsugi Reklamacji, ul. Pikna 20, 00-549
Warszawa, z dopiskiem Oferta Specjalna i Konkurs Twj Wymarzony Cel,
c)
Telefonicznej w Centrum Telefonicznym.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora bez zbdnej zwoki w terminie 30 dni
kalendarzowych liczc od daty jej otrzymania.
Termin rozpatrzenia reklamacji moe ulec przedueniu w przypadku spraw szczeglnie
skomplikowanych lub wymagajcych dodatkowych wyjanie. W takim przypadku Bank
poinformuje skadajcego reklamacj o opnieniu w jej rozpatrywaniu oraz jego przyczynach
oraz o terminie rozpatrzenia reklamacji.
Odpowied na reklamacj Uczestnika Oferty Specjalnej i Konkursu przekazywana jest w formie
pisemnej na ostatnio podany Bankowi przez Uczestnika Oferty Specjalnej i Konkursu adres
korespondencyjny.
Bank zastrzega sobie prawo do innej formy kontaktu z Uczestnikiem Oferty Specjalnej i
Konkursu ze wzgldu na specyfik rozpatrywanej reklamacji, np. telefonicznie lub w postaci
wiadomoci SMS na ostatni podany przez Uczestnika Oferty Specjalnej i Konkursu Bankowi
numer telefonu komrkowego. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmw
telefonicznych przeprowadzanych z Uczestnikiem Oferty Specjalnej i Konkursu.
Uczestnikowi przysuguje prawo do zoenia odwoania od stanowiska Banku zawartego w
odpowiedzi na reklamacj. W takim przypadku Uczestnik moe:
a) skierowa odwoanie bezporednio do Banku w sposb przewidziany dla skadania
reklamacji; lub
b) skorzysta z mediacji Arbitra Bankowego dziaajcego przy Zwizku Bankw Polskich
(dotyczy roszcze do wysokoci 8.000,00 PLN); lub
c)
zgosi si do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentw lub
d) wystpi z powdztwem do waciwego sdu powszechnego.
Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz w sferze dotyczcej
konsumentw take nadzorowi Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw.

Postanowienia kocowe
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

Regulamin Oferty Specjalnej i Konkursu Twj Wymarzony Cel jest dostpny w siedzibie
Organizatora, w Centrum Telefonicznym, w oddziaach Organizatora oraz na stronie
raiffeisenpolbank.com.
Regulamin stanowi jedyny dokument okrelajcy zasady Oferty Specjalnej i Konkursu. Wszelkie
materiay promocyjno-reklamowe maj wycznie charakter informacyjny.
Zawarcie przez Uczestnika umowy Konta Osobistego i/ lub Konta Wymarzony Cel na
warunkach Oferty Specjalnej i Konkursu oznacza jego akceptacj co do zasad i warunkw
Oferty Specjalnej i Konkursu zawartych w Regulaminie.
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pn. zm.)
zbieranych w celu wykonania postanowie wynikajcych z niniejszego Regulaminu jest
Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie, przy ulicy Piknej 20 (00-549).
Uczestnikowi Oferty Specjalnej przysuguje prawo wgldu do swoich danych, ich poprawiania
oraz usunicia.

Regulamin obowizuje od dnia 24 sierpnia 2015 r.

Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Piknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS 0000014540 przez
Sd Rejonowy dla miasta stoecznego Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, o nr NIP: 526-020-58-71, o nr REGON: 010000854, o
opaconym kapitale zakadowym w wysokoci PLN 2.256.683.400,00